HOTĂRÂRE nr.

500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenĠă a salariaĠilor
EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011 În temeiul art. 108 din ConstituĠia României, republicată, precum úi al art. 34 alin. (7) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Prezenta hotărâre stabileúte metodologia de întocmire úi completare a registrului general de evidenĠă a salariaĠilor, denumit în continuare registru, înregistrările care se efectuează, precum úi orice alte elemente în legătură cu acesta. ART. 2 (1) Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, numai prin încheierea unui contract individual de muncă, în temeiul căruia persoana fizică, în calitate de salariat, se obligă să presteze munca pentru úi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraĠii denumite salariu. (2) Fiecare angajator are obligaĠia de a înfiinĠa úi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenĠă a salariaĠilor úi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. (3) Angajatorii care au înfiinĠat sucursale, agenĠii, reprezentanĠe sau alte asemenea unităĠi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenĠa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, pot delega acestora úi competenĠa înfiinĠării registrului. (4) Au obligaĠia de a înfiinĠa úi transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă úi misiunile diplomatice úi oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale úi reprezentanĠele comerciale úi economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetăĠenia română sau reúedinĠa permanentă în România. (5) Completarea úi transmiterea registrului se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator. (6) Angajatorii pot contracta serviciul de completare úi transmitere a registrului prin încheierea, cu respectarea dispoziĠiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecĠia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal úi libera circulaĠie a acestor date, cu modificările úi completările ulterioare, de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistraĠi la inspectoratele teritoriale de muncă, care îúi desfăúoară activitatea în condiĠiile prevederilor legale în vigoare. (7) Prestatorii prevăzuĠi la alin. (6) nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare úi transmitere a registrului încredinĠate de angajator. (8) În situaĠia prevăzută la alin. (6), angajatorul are obligaĠia informării, în scris, a inspectoratului teritorial de muncă despre încheierea contractului de prestări servicii. (9) Contractarea serviciului de completare úi transmitere a registrului nu exonerează angajatorul de obligaĠiile stabilite de prezentul act normativ. (10) Angajatorii/prestatorii care operează efectiv în registru au obligaĠia să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaĠilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările úi completările ulterioare. (11) Procedura úi actele pe care angajatorii sunt obligaĠi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obĠinerea parolei se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei úi protecĠiei sociale. ART. 3 (1) Registrul se întocmeúte în formă electronică. (2) Registrul se completează în ordinea angajării úi cuprinde următoarele elemente: a) elementele de identificare a tuturor salariaĠilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetăĠenia úi Ġara de provenienĠă - Uniunea Europeană - UE, non-UE, SpaĠiul Economic European - SEE;
1/5

c)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. (2) se face după cum urmează: a) la angajarea fiecărui salariat. h) se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării. h) perioada úi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă. 17 alin. b) prin e-mail. respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. că a luat cunoútinĠă de conĠinutul acestora. sporurile úi cuantumul acestora.b) data angajării. 6 (1) Angajatorii sau. ART. la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îúi desfăúoară activitatea. (3) Procedura privind transmiterea registrului în format electronic se stabileúte prin ordin al ministrului muncii. c) perioada detaúării úi denumirea angajatorului la care se face detaúarea. prestatorii de servicii au obligaĠia de a completa úi transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îúi au angajatorii sediul sau domiciliul. c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic. prin utilizarea uneia dintre următoarele modalităĠi: a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul InspecĠiei Muncii. (2) lit. elementele prevăzute la art. republicată. (3) Orice corecĠie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoútinĠă de acestea. i) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoútinĠă a evenimentului ce a determinat. (2) Orice modificare a elementelor prevăzute la art. b) elementul prevăzut la art. d) elementele prevăzute la art. 7 2/5 . 4 (1) Completarea. ART. f) durata normală a timpului de muncă úi repartizarea acestuia. pe bază de semnătură electronică. c) elementele prevăzute la art. anterior începerii detaúării. 3 alin. cu obligaĠia completării acestuia conform art. 3 alin. în condiĠiile legii. după adoptarea soluĠiei tehnice a registrului în format electronic úi în funcĠie de aceasta. angajatorul de bază completează perioada detaúării úi denumirea angajatorului la care se face detaúarea. cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităĠii de către primul salariat. g) se completează úi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate. respectiv a datelor cuprinse în acestea. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. ART. potrivit legii. (2) lit. 3 úi de a transmite registrul. încetarea contractului individual de muncă. (5) din Legea nr. în termenele prevăzute la art. cu excepĠia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale. 3 alin. familiei úi protecĠiei sociale. a)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităĠii de către salariatul în cauză. transmise de angajatori/prestatori de servicii. (2) lit. g) salariul. 5 (1) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic. i) data încetării contractului individual de muncă. e) tipul contractului individual de muncă. după caz. d) funcĠia/ocupaĠia conform specificaĠiei Clasificării OcupaĠiilor din România (COR) sau altor acte normative. a). 53/2003. 3. ART. însoĠit de o adresă de înaintare semnată de angajator. 3 alin. după caz. se Ġine într-o bază de date organizată la nivelul InspecĠiei Muncii. 3 alin. ExcepĠie fac situaĠiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreúti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă. (2) lit. 4. (2) UnităĠile fără personalitate juridică care au competenĠa înfiinĠării registrului au obligaĠia de a completa elementele contractului individual de muncă conform art. cu îndeplinirea obligaĠiilor prevăzute de prezenta hotărâre. e) pentru salariaĠii detaúaĠi. 3 alin. (2) lit. (2) EvidenĠa registrelor.

din motive obiective. actele adiĠionale úi celelalte acte referitoare la modificarea. 4. (5) Registrul electronic úi dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în condiĠii care să asigure securitatea datelor. b) refuzul de a pune la dispoziĠie inspectorului de muncă registrul în format electronic. precum úi orice alte documente care certifică legalitatea úi corectitudinea completării în registru. 2 alin. cu amendă de la 5. (5) sau alin. 7. (1) se sancĠionează după cum urmează: a) cea prevăzută la lit. 3 alin. persoane fizice sau juridice: a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă prevăzute la art. în baza registrului electronic transmis de angajator. Angajatorul răspunde pentru asigurarea acestor condiĠii. durata activităĠii. (3) La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia: a) copii ale documentelor existente în dosarul personal. precum úi păstrarea lor îndelungată úi corespunzătoare. ART. c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă conform art. astfel cum a fost întocmit úi transmis de către angajator. (6) În măsura în care. (2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puĠin următoarele documente: actele necesare angajării.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă. salariul. 3. precum úi de a-l prezenta inspectorilor de muncă. salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îúi desfăúoară activitatea eliberarea unei adeverinĠe din care să rezulte elementele conĠinute în registru. b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa úi/sau un document care să ateste activitatea desfăúurată de acesta. 8 alin. i) nerespectarea prevederilor art.000 lei la 8. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii. sau oricărei alte persoane fizice sau juridice. precum úi intervenĠia neautorizată asupra aplicaĠiei informatice a registrului. cu respectarea prevederilor Legii nr. (6). f) alterarea sau útergerea datelor din registru. cu amendă de 10. h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele prevăzute la art. 9 (1) Constituie contravenĠii următoarele fapte săvârúite de angajatori. agenĠiei. (3). (7). angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera documentele prevăzute la alin. vechimea în muncă. suspendarea úi încetarea contractelor individuale de muncă. cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităĠii de către salariatul în cauză. g) nerespectarea prevederilor art. j) nerespectarea prevederilor art. a). 8 (1) Angajatorul are obligaĠia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaĠi. 3/5 . fără ca amenda totală cumulată să depăúească suma de 50. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul. în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. solicitate de către salariat. ART. 677/2001.000 lei. prin încălcarea acestor obligaĠii. d) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. b)-c).Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului úi. care au delegată competenĠa înfiinĠării registrului. respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzute la art. acte de studii/certificate de calificare. (2) ContravenĠiile prevăzute la alin. e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete. la sediul sucursalei. (2) lit. de a-l păstra în bune condiĠii la sediu. la solicitarea acestora.000 lei. a)-g). (3). 2 alin. după caz. contractul individual de muncă. b) cele prevăzute la lit. precum úi dosarul personal al salariaĠilor. astfel cum rezultă din registrul general de evidenĠă úi din dosarul personal. cu modificările úi completările ulterioare. reprezentanĠei sau al altor asemenea unităĠi fără personalitate juridică. (4) Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul. precum úi pentru orice prejudiciu produs salariatului. în meserie úi în specialitate.

respectiv ale art. în condiĠiile legii. privind evidenĠa populaĠiei. b) art. ART. prevederile art. cu modificările úi completările ulterioare. (2) lit. 4-6 se aplică în condiĠiile stabilite printr-un protocol de colaborare încheiat între Ministerul Afacerilor Externe úi InspecĠia Muncii. d) cea prevăzută la lit. publicată în Monitorul Oficial al României. procedura de lucru úi limitele accesului la informaĠii se stabilesc. 31 din ConvenĠia de la Viena privind relaĠiile consulare referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice. (4) Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenĠionale prevăzute la alin. nr. (5) Aplicarea contravenĠiilor úi sancĠiunilor prevăzute la alin. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĠiilor.000 lei la 5. 172 din 22 februarie 2006. 31 din ConvenĠia de la Viena privind relaĠiile diplomatice. 13 Registrele înfiinĠate úi înregistrate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. respectiv ale art. 14 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2011. interimar. 180/2002. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------Ministrul muncii. ART. 22 din ConvenĠia de la Viena privind relaĠiile diplomatice. ART. respectiv ale oficiilor consulare. Emil Boc 4/5 . ART. 12 (1) InspecĠia Muncii asigură accesul autorităĠilor úi instituĠiilor publice la datele din registru. Partea I. 9 se completează cu dispoziĠiile OrdonanĠei Guvernului nr. ART. pe baza unor aplicaĠii de interogare specifice. 11 (1) InspecĠia Muncii adoptă soluĠia tehnică privind registrul în formă electronică úi aplicaĠia informatică pentru completarea úi transmiterea registrului de către angajatori. cu asigurarea măsurilor de protecĠie a datelor cu caracter personal. (3) Pentru familia ocupaĠională de funcĠii bugetare "diplomaĠie". 161/2006 privind întocmirea úi completarea registrului general de evidenĠă a salariaĠilor. cu modificările úi completările ulterioare. h) úi j) cu amendă de la 300 lei la 1. precum úi orice date úi informaĠii utile activităĠii de control. 43 din ConvenĠia de la Viena privind relaĠiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdicĠie a agenĠilor diplomatici.000 lei. de InspecĠia Muncii prin protocoale de colaborare încheiate cu autorităĠile úi instituĠiile publice solicitante.c) cea prevăzută la lit. (2) În scopul combaterii muncii nedeclarate materializată prin neînregistrarea contractelor individuale de muncă în registru. asigurări úi prestaĠii sociale. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.000 lei. b)-e). 10 Prevederile art. CondiĠiile. (1) úi (2) se face cu respectarea: a) art. declaraĠii úi înregistrări fiscale/vamale.000 lei. 161/2006 privind întocmirea úi completarea registrului general de evidenĠă a salariaĠilor. familiei úi protecĠiei sociale. (3) Constatarea contravenĠiilor úi aplicarea sancĠiunilor se fac de către inspectorii de muncă. aprobată cu modificări úi completări prin Legea nr. se păstrează úi se arhivează de către angajatori. e) cea prevăzută la lit. respectiv a agenĠilor consulari. cu modificările úi completările ulterioare. în condiĠiile legii.500 lei la 5. InspecĠia Muncii beneficiază de accesul la bazele de date deĠinute de autorităĠi úi instituĠii publice. (2) Inspectoratul teritorial de muncă distribuie aplicaĠia informatică angajatorilor care au obligaĠia de a înfiinĠa úi transmite registrul. d)-f) úi i) cu amendă de la 3. g) cu amendă de la 2.

Gheorghe IalomiĠianu Bucureúti. Constantin-Traian Igaú Ministrul afacerilor externe. Teodor Baconschi Ministrul finanĠelor publice.Ministrul administraĠiei úi internelor. 500. 5/5 . Nr. 18 mai 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful