Facultatea de Marketing

Examen disciplina Economotrie $nul II, ZI
a -r7

Comisi e examinare: Prof.univ.dr. Emilia Jifan-pregedinte' Prof-univ.dr. Simona GhiP Lect.univ.dr. Daniela

"'

Todosa

:

1. Componentele unei serii gronologice.

(1p)

2. Un mecanic de tntelinere anakzeart funclionarea unei linii de producfe pentru czre se cunoaSte ci numdrul s6ptnrnanal de defecliruri este repartizat normal cu o medie de 11 defecfiuni. El afirml cd din cauzil uzurii, numdrul *"dio d" defect'uni este semnifiiativ mai mare. Pentru a argumenta aceasta, el urmare$e lirnF de 12 sdptdmani linta de producfie gi inregisteaz6 numdrul siptimdnal de defecsuni (xo t =l,JZ). in urma prelucririi datelor se oblin rezultatele:

-L

ir, i=l

=

135,t(r, - r-) =
i=l

J-,

,t

42,35

. JustificaS, cu o probabilitate de 90Yo, dacd este adevaratii 3lrmatia mecanicului de
(2p)

intretinere (valoarea critica a testului: I,363).

3. Pentru 12 ani consecutivi se cunosc date referitoare la Produsul NaSonal Brut gi cheltuielile de consum ale gospodiriilor populafei (exprimate tn miliarde dolari, preluri constante). in ut-a prelucr6rii dateioi pentru cele 2 v-iuUit" - ln ipoteza unei dependenfe liniare, s-au obf;nut in Excel unndtoarele tezdtate:
SUMMARY OUTPUT Reoression Sfafisfrbs Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations

0,980
0,961

0,957 2,289
12

ANOVA
Regression Residual Total
1

IU

11

+ tnteGFi---- t---'-|

-z2€a€t .l

o,o721 - -0,7880 --..

'15,3257

or(
crl

)"

a)

Completafi adecvat spa{iile libere;

b) c)

Scrieli ecualia de regresie care

modele

azA legdtura dintre cele doud variabile

9i interpretafi
de

valorile

0,f d) o,( ")

coeficien;ilor semnificativi statistic; Analizali'validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semniJcalie de 5Yo (Fcritic:4,96); Anal;2.zfi, semnificalia. statistici a parametrilor modelului gi interpretali intervalele lor

incredere

Previzionali cheltuielite de consum ale gospodlriilor poplla$ei in ino1e.1g,1d Produsul Nalional Brut este de 120 mld dolari).

(tcritic:2,2

j);

(3p) 4. Se considerd urmdtoarea serie cronologicd a valorii vdbzlrilor unui lanJ de magazine (mii lei -date trimestriale):

Anul
2007 2008

Trimestrul
2
10
15

I

Trimestrul
7

II

Trimestrul
8

Itr Trimestrul tV
15

.'2009

20 25

30 30

40 60

a{

i,

a)

b)

^"1 ") ult

Reprezentali grafic datele $i identificali componentele seriei; Calculafi gi interpretali abaterile sezoniere. Determinafi termenii seriei desezonalizate

fi'
Sef

t,/

Prof.univ.dr. Ver$l pi,aeagu

catedrtr,

/MA

--tzvtzxrV-r' e..k^a ovlr (t \J lvlsR:try..oneeLt^sL -frN z-.'..R - 2 Ept* ^t A2 a r 5gT .t .n MS€ uk(x /\ a tr.z SS R- ---€ A.o Ae .ss R. .'"*ef.'f *= f.o.L T l^: RolA- ySR _: "nt/* NIS€ A^* a*(* +.] ru._.stt (1'L ix.. = .$ ' X "c^fir.g*A. ) = dry^ nJ -'J'n .6 . Jrt'1"d.Az: z . 9fu^d. r) . T )n--{. *{v'ry t66 qff /e+A. .-) *<*t:8w* oft SSE J..ralrik4A F-: SSR SgT 'lvalu. . +sse R .'. nn-&*n . ssE ----- (n-+tA * n =t {-oUrC- $be : . ^z A.0-.t^'lfo'1ta.R ^ "*=\!t-.ft.Ae A= ' : rw-R-a /u-Q (r\.6 t+'t'^ft*'^t*. *. .ir *: lo Lww 1{/.* t-Ab'f.€- .

{. .W{o / d /'{q3L# 1 f L l.n Z€ f ? a-d. /1.fu.n.r.f = i/6{? il.8{ . fql f .WVj 4f%< rr r ^ " / 7 .J2{/ -> $.uer' 5 cK/"t n || #i // > //.Fc^1" > fr*.tuafituu..hfr_.t6tp4> f .o/i< e/4 y r{cey*.Vr\ ) {.6/.4ilov+ Ma4frrt/o/) o1?{6 a . fir.::i:::. 1 7'' c . . .#t C..il.WlJ '?a?6{qtr o''qe .r.{d ^- bnlwc d dir= i#.::::::i1i:i!:*ti..!f /2 t' ilo:7= // + (/= ll t."2 4q+ JNf y'&. . p -il..*ri*-ff+-al.Jr = '/5r.JJ_= /. [.n frt!'/*tkd K fquace ur/fou^a'f+l* C-flor.?61 W /f. trt -a/l u) Jbk2 d.'1.( ?tY / .o 6W JM.{4/ U r K.[. .'ti 'L] t'.3)fl-: 87 -A+iu^) . tr?u" {f.f.ro? .-".W d"Wal -rL "4 /tt dw-- ! funr K. /- .ll .lrcoJT -'| ltri it ")JW../tz .r4 h. 6f?k fa *.tAJ | d I tfr.t -rQ.oor ll/ J.lu = .{.{a. -J. 2rann-ar. o.14r 4 lta e *:anufr*fiu e.4:.n uTltureurW/p .J.{V.t/ 'l q'+ 't a t lAr I ll /-t:!--!2 9( V z .r) -r' /rryirfi .

or. 16.tLf ) -#r wk /o z /o 6 /o kl* ZEo* Zupr )a | 2n P/.n.t" T .VJ- L tv e3 .f{ p{)€.r.w l"'" |4o 1{ 't^ dJ 2P 3/ t3 2J) )"+y '= Jh -T trg 0tc V& = .f :Z.: {' .

dr. Un economist doregte si studieze in ce mod gradul de ftrchiriere a spa$ilor destinate birourilor este influenlat de rata locurilor de muncd vacante. Pentru aceasta se formeazd un egantion aleator din 10 oraqe.II -16 Q.osa -4-557 0.III l4 TdmW 6 ( 2-. Ipotezele modelului de regresie liniard simp16.2.irrl. inregistrdnd rdspunsul la intebarea: .in ipoteza unei dependenle (3p) liniare.f '.687 Adjusted R Square Standard Error ObseMtions o. ZI Comisie examinare: Prof. Sef catedrtr. of Analiz$ semnffissfia statisticd a parametrilor modelului gi interpretaf intervalele lor de Analizafi legltura dinte cele doud variabile.dr.32). 4 Trim.univ.( a)Determinafi termenii seriei desezonalizate. Simona Ghi{6 Lect.OO2 o. tncredere q('") 4. H*).univ. pe de o parte. insa" cd cifra reald este mai mare gi intervieveazi 10 adolescenfi. Num5rul biletelor de odihnd 2009 urm[toarea evolude' Anul 2007 int-o staliune montanE. .1 la televizor?" S-au obunut urrnatoarele ln medie I 2 4 3. a cunoscut in perioada 2007(3P) : I 37 Nr bilete vdndute (sute buc.5 6 Cine are dreptate.5 1. pentru care s-au inregistrat: numirul lunar de ?nchirieri pe metru pdtrat de spaliu destinat birourilor.Cete ore privili 7. Un sociolog crede. s-au obf. o. Daniela Todoso L. Emilia Jipnpregedinte Prof. in urma inregistrfii gi prelucririi datelor pentru cele 2 variabile . coeficienfilor semnificativi statistic.5 5 (2p) 3.) n 53 m 69 79 87 TV 63 2008 2009 Componenta sezonier5 are valorile 45 48 buc. 57 7l 79 66 Trim- I Trim.6a1 Rata locurilor de mun€ E€nte (96) -o.. la un nivel de semnificaf.nut in Excel urmitoarele rezultate: SUMMARYOUTPUT Sfafistics Multiple R R Squa€ o.. Autorul unui articol dint-o revistii susline ci adolescenfii se uitd in medie 2 ore pe nlatelevizar. Soriefi ecuafia de regresie care modeleazi legdtura dintre cels dou6 variabile gi interpretafi valorile Completafi adecvat spafiile libere.univ.306).82l) 3.univ.5 2.validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificafie de 5Yo (Fuitic:5. gi rata locurilor de muncl vacante (%) .dr.Facultatea de Marketing Examen disciplina Econometrie Anul II.pe de alt?i parte.267 7.e de lo/o? (valoare citrc6. Analuaf.266 o. Prof. (1p) 2.dr. b) Determinafi componenta trend a seriei frrd sezonalitate folosind metode analitice (metoda trendului c) Previziona$ vdnzlrile trimesriale de bilete de odihnd pentru anul2010. "l o) (tcritic:2. vindute de o agenlie de turisrn.

/\z: z ffi.*^r .SSF -'R-zr 0 nt-&4 \r-c co-i&*.t u_Q *t:8w* *ft -€SSE 2A Ae ("rL- ...lrcl U -\.-S--f- *or.+Sse ffi "tN .-€-a A atl* a 2- + l^: Rn!'C-' ysR € Nqs€ z n SSP -f- U Aern *.k-A ovf. 0 tvlsR:tryH= MS€ .i .Lto:u. . A-* 2 SSE .z R-4 SS R- ft\.-€ 2SSR f: 3gT .g-L.f*fu .= * lo CI-* o Aa.ry& t-no.(x 'z- &. SgT = SS B.L b +At" Lrt. xZ € --------. R= Z--t:ZV-Z:rtV"Z' Jfu'lfotta. J-I J"ror.' .l 1>anlut$t+ -L./\ uP. + .R .gglT\4y'sst'L SXnl2.R - &Mo 8t a .fl.:ryufu | | <-'^'-'. 4 Ls"$sr 1{/.lJ (VF*.tg ) .ri-" ot={q') . .

x..22 ua{ *[k4 o.( t. .*r /L /t .Mo .. r**+r.)(ry/ 6/. fu.*ffi*A.J @ d) .3o 'o'Qff lt. V rVU " -O ..t.2 . mz_ l4.4/. \a .etl. i.:..^.?.* .rz6 a57 ..2 /*.u- I / *e*s fu )'awo.. f:iffi?:..J/"-A / t J"l 4 /29 o\ r.<.'!o t i'*^r'..A.'fi6 //o P/*'J ./ .n1 /etlrole.".. M?y. rt-) (t{ {e./..i.o/?66. 4) /v{ 20.1/ @-r/..1 "(. ..r*-. €3€ { /65 .r' Lf 'o-r2 1nE.t I u^/.t+ o..?ka4t /.ft-./"-2 ? l Oraoo C. i?' 2./ / o) 4{1 1.t ^ . 71 $co z- J-.r .* -4./-2 /'z+Z_ J o.Yr ''n t t) /./(.zi > re^k .^ ..af fl =..1rvo rff:"* tMi. Vlv tD !/ .9J-.u c/ n ^7t I TLRa. -o/ /€6 f 1 Qf" *.' Le *{c //.h.r?. lDl '1.* 1e4.f (o :L 5f -ft 4t12n1rz /.-.t n f Dy s) t?<1f 1/ r v..j.. 0. ?oe rn.a 'r 1/{ 37 a'2€{ -r ?'eo( oto.fr'[o.ffi" 2 9z-o !. !9' Lcft.' = 5.^-Z''l '"r l"c-h4_L lae><./.a fr-:.7r' T=_ 4 -a.* ./ {fi ' ..

{L 17 ? llo I t'{rt \// \' .6(A0 z /) -z +qh.W .g 7^.6.fr.le FV /4.ly z- +6 ) t(8 -? rl? if -T /f - w.Jz TArb1 5 6 th[ T /-a r Z N.& ' ft+/t{.l '..-t)z- {o3 h./.li o/ 60. lp- .tz -* t .aL \/z fi^ oJo frffl /!a.rTld= ] rl Tfa" 6{Db = T16 / ''ri" * ka*tv>d= * ir"2 Y^*6ft6=t76/ Ir. ) /6 .' fieso o .".[ .{z /p t- A J:". {0 .t | ^ ')r //u1 /^ ' t" "rJ ..q r.IJ +l)fu (3./2. :i/r-/. 6/ / z 6/. eKz l*.a . 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful