NOVI ZAKON O SIGURNOSTI U SAOBRA]AJU

2

UVOD
U posljednjem desetlje}u drumski saobra}aj se mijenjao vrlo brzo, tako da sve vi{e zauzima zna~ajno mjesto u privrednom i dru{tvenom `ivotu svih dr`ava. Danas je saobra}aj ta snaga koja nosi ubrzani razvoj, mijenja ljudske odnose, pribli`ava ljude i omogu}ava razmjenu znanja i dobara. Svakodnevni prijevoz velikih koli~ina robe i stotine miliona ljudi uobi~ajena su pojava. Daljnji razvoj proizvodnih snaga, turizma i kulture utje~e na jo{ br`i porast saobra}aja. Od pojave prvog automobila na parni pogon, 1769. godine, i pu{tanja u saobra}aj prvog automobila na benzinski pogon, 1886. godine, broj motornih vozila neprestano se pove}avao. Saobra}aj je postao jedan od glavnih problema dana{njice, i jedan od va`nih faktora, koji odre|uju tempo napretka svake dr`ave.

NOVO U ZAKONU
KAZNENI BODOVI ZA PREKR[AJE Predvi|ena najni`a kazna u okviru novog Zakona o osnovama sigurnosti saobra}aja na putevima BiH je kazna od 30 KM, do sada je bila 5 KM. Za odre|ene prekr{aje, osim kazni, predvi|eni su i kazneni bodovi, broj kaznenih bodova je 1 ili 2, ovisno o te`ini u~injenog prekr{aja. Voza~, kojem je u toku jedne godine odre|eno najmanje 10 kaznenih bodova, bit }e pozvan na predavanje o posljedicama koje proizlaze iz nepo{tovanja ili nepoznavanja saobra}ajnih propisa Novi Zakon o osnovama sigurnosti saobra}aja na putevima BiH jedinstven je, i va`i za cijeli teritorij BiH, sa jedinstvenim kaznama za prekr{aje u~injene na podru~ju BiH. Imaju}i u vidu interes za novi Zakon, pristupilo se izradi opse`nog pregleda kaznenih odredbi, s posebnim naglaskom na novosti i kazne, koje }e se primjenjivati po novim kriterijima. Zbog sa`imanja pojedinih dijelova teksta, TOLERANCIJA ZA ALKOHOL u ovom pregledu nisu obuhva}ena sva 0,3 g/kg poglavlja Zakona (odnosno sve kaznene odredbe), ali smo nastojali navesti na koji se ~lan Zakona odredba odnosi. Najve}u pa`nju posvetili smo voza~ima, saobra}ajnim prilikama, te posebnim mjerama. Vjerujemo da }e vas to zanimati.

ALKOHOL U KRVI - KRV NA CESTI
Voza~i, kao i ostali u~esnici u saobra}aju, u trenutku kretanja po javnim putevima, pripadaju posebnoj zajednici u kojoj svako mora imati obzira prema drugome. [to je nivo svijesti o odgovornosti vi{i, bit }e manje saobra}ajnih nezgoda. Voza~, koji `eli biti siguran u~esnik u javnom saobra}aju mora pravovremeno i s dovoljnom ta~no{}u uo~avati svoju okolinu. Dojmove, koje prima preko svojih ~ula, mora sa trajnom pa`njom prihvatiti i samokriti~ki pretvarati u svrsishodne radnje, koje moraju biti izvedene sa dovoljno brzine, snage i sigurnosti. U`ivanje u alkoholu umanjuje psihi~ke i fizi~ke sposobnosti voza~a, kao i ostalih u~esnika u saobra}aju, tako da vi{e nisu sposobni za sigurno u~e{}e u saobra}aju. Prema stepenu alkoholiziranosti voza~a, raste ugro`enost u~esnika u saobra}aju geometrijskom progresijom. Utvr|eno je da alkoholizirani voza~i u prvom stadiju mogu izvr{avati automatizirane radnje, ali je njihova refleksna
4

sposobnost znatno smanjena, a vrijeme reagiranja znatno pove}ano, tako da se u kriti~nom trenutku ne snalaze. Poja~ano i eufori~no raspolo`enje alkoholiziranog voza~a dovodi do optimisti~kog i nerealnog procjenjivanja, kao i precjenjivanja svojih sposobnosti, te neuva`avanja momenta opasnosti. Voza~, kao i ostali u~esnici u saobra}aju, ina~e razboriti, postaju mnogo hrabriji. U prvom stadiju alkoholiziranosti, vrijeme reagiranja za jednostavne i izborne radnje se skra}uje, ali ta brzina raste na ra~un ispravnosti. Za pravilno postupanje u kriti~nom trenutku va`an je i kvalitet reakcije, a ne samo mjera brzine kretanja. U daljem razvoju stanja opijenosti, nije samo od va`nosti apsolutna usporenost vremena reagiranja, ve} i bespomo}nost alkoholiziranog voza~a pred neo~ekivanom preprekom. Uop}e, u alkoholiziranom stanju vrijeme reagiranja usporava se 2 do 3 puta. Posebno je zna~ajno {to alkoholizirani voza~ gubi sposobnost rasu|ivanja o vlastitoj brzini, i vozi br`e nego {to misli. Bezbri`no, poja~ano raspolo`enje, neprepoznavanje opasnosti, gubljenje moralnoeti~kih ko~nica, pove}an voljni impuls, poduzimljivi duh, zablude o vlastitim

mogu}nostima, smanjenje razboritosti i refleksa, procjenjivanje svojih sposobnosti, pove}ana `ivotna volja, manijakalno raspolo`enje, ote`ana sposobnost shvatanja, - to su ukratko karakteristike stanja alkoholiziranosti. U takvom stanju voza~ dodaje gas, sije~e krivine (kod 1% alkohola u krvi voza~ do`ivljava krivine samo kao opti~ki utisak, a ne kao mogu}u opasnost), prepreke se ne uo~avaju dovoljno brzo, na njih se nepravilno reagira, i eto saobra}ajne nezgode.

Alkohol prouzrokuje napetost na organima:

Jetra Pankeras Crijeva Srce Stomak Nervi

bit }e oduzeta voza~ka dozvola.26) 300-1. Takav voza~. i. bude odre|eno najmanje 15 kaznenih bodova.8) Voza~u. uz istovremeno smanjenje unutarnjih moralnih ko~nica.ukoliko se ne odazove. pospanost.2) Voza~. naj~e{}e stradaju pje{aci.3) 100-300 KM + mo`e se izre}i i zabrana upravljanja u trajanju do 2 mjeseca + 1 ili 2 kaznena boda (za izazvanu neposrednu opasnost ili izazvanu saobra}ajnu nezgodu) (~lan 236.1.4) 5 Kako alkohol napada mozak? Smanjena percepcija Loša procjena razdaljine Oslabljena vidljivost na crveno svjetlo Smanjena prilagodljivost o~iju na svijetlo i tamno Zakašnjele reakcije i smanjena koncentracija Oslabljena ravnote`a “Tunelski” vid .1.33)+(~lan 235. odnosno uzimanju uzorka krvi.000 KM + zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci (za izazvanu saobra}ajnu nezgodu)+2 kaznena boda (~lan 235) Voza~ koji u organizmu ima alkohola preko 1 g/kg (~lan 174.000 KM + zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci + 2 kaznena boda (za izazvanu saobra}ajnu nezgodu). ote`ano razumijevanje . kojem se u roku od 1 godine odredi 10 kaznenih bodova. ili krvi i urina. zbog po~injenih prekr{aja iz ovog Zakona. (~lan 225. KAZNE 100-300 KM + 2 kaznena boda + zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 4 mjeseca.1. kojem u roku od 2 godine. oduzima mu se voza~ka dozvola.10) Kazneni bodovi za pojedina~an prekr{aj bri{u se iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su odre|eni. zbog po~injenih prekr{aja iz ovog Zakona. kojem u roku od 1 godine.2 i 4) 300-1. (~lan 236. Posebnu opasnost u saobra}aju predstavljaju voza~i sa 0.6 % alkohola u krvi. prakti~no ne mo`e voziti.(~lan 235. (~lan 174.27)+(~lan 236.5) Voza~u. Manje promjene osje}anja kod takvog voza~a diktiraju prebrz tempo vo`nje. zamor. i bit }e upu}en na provjeru poznavanja saobra}ajnih propisa.(za voza~e kojima su izre~ene mjere iz stavova 8 i 10 ~lana 225)(~lan 226.3 i 4) Voza~ koji odbije da se podvrgne ispitivanju ili lije~ni~kom pregledu.( ~lan 225. veliko vrijeme reagiranja.(~lan 235.2) 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda. bit }e oduzeta voza~ka dozvola u trajanju od 30 dana.Kod jake opijenosti. koji je rezultat sprege jake unutarnje napetosti. ukoliko se na to odlu~i.2) 100-300 KM + 2 kaznena boda + zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 4 mjeseca. (~lan 225. (~lan 235.dovode do prakti~nog ukidanja rasu|ivanja. u trajanju od 60 dana.(bi}e ka`njen navedenim kaznama) (~lan 220) Voza~. smanjena vidljivost. ponovno bude odre|eno 15 kaznenih bodova.3 g/kg do 1 g/kg. bit }e pozvan na odgovaraju}e predavanje . koji u organizmu ima alkohola iznad 0.

VI Komatozno stanje zbog alkoholiziranosti (3. gubi se orijentacija. 6 . V Te`i oblik pijanstva (2. produ`uje se vrijeme adaptacije oka na mrak. nepo{tivanje saobra}ajnih pravila i propisa.5-5 g/kg) Pri ovom stanju radnje su toliko usporene. a javlja se nepotpuna koordinacija. III Stanje te`e pripitosti (1. razgovorljivost i osje}aj ugodnosti.5-3.ALKOHOL I VO#NJA Stepen stanja alkoholiziranosti I.50-0.10-0. ve}i broj voza~a nije sposoban za upravljanje vozilom.00-1. kao da se odvijaju u snu. zjenice su pro{irene. a postotak saobra}ajnih nezgoda naglo raste.5-2.4 g/kg) Raste samopouzdanje i dosta je izra`ena pospanost. nesklad pojedinih pokreta. Tijelo oblijeva hladan znoj. Tjelesna temperatura upadljivo je niska. Iskazuju se jasni znaci narkoti~kog djelovanja alkohola..49 g/kg) U ovom stepenu se smanjuje pa`nja.49 g/kg) U ovom stanju. II Stanje lak{e pripitosti (0. IV Pijano stanje (1. ~esto nastupa smrt. voza~ je nesposoban upravljati vozilom. sporije su reakcije vida i sluha. zbog ~ega brzo dolazi do nezgoda. i sl. Stanje polazne opijenosti (0.49 g/kg) Objektivno procjenjivanje situacije potpuno je odsutno. osoba ne reagira na vanjske nadra`aje.99 g/kg) Karakteristika ovog stepena je `elja za isticanjem.

4 1.55 Nakon 2 sata 0.35 0.3-4.2 0.8 0.1 0.5 8-10 15-20 10-12 32-34 38 38-48 50-60 Koli~ina Nakon minute 0.3 Nakon 4 sata 0.6 0.8 1.3 0.1 0.9 0.3 0.4 Nakon 1 sata 0.2 1/2 l 1/2 l 1/2 l 1/2 l 4 cl 4 cl 4 cl 4 cl 7 .0 0.35 0.4 0.1 0.25 0.8 0.1 0.45 0.35 0.2 0.35 0.25 0.1 0.2 0.2 0.Koncentracija alkohola u krvi u promilima Pi}e Pivo Bijelo i crveno vino Ju`na vina [ampanjac Konjak Likeri Rakije Rum.7 0.5 1.45 Nakon 3 sata 0.3 1.7 1.6 1. viski Sadr`aj alkohola 3.2 0.1 0.

Karakteristi~an je usporen proces obrade informacija i dono{enja odluka. koji su do`ivjeli nezgode.VO#NJA POD UTJECAJEM LIJEKOVA . izazivaju op}u aktivaciju organizma.DROGA Velika i nekontrolirana potro{nja raznih lijekova predstavlja sve ve}u opasnost po sigurnost u saobra}aju. 8 . Kod voza~a. Ova vrsta sedativa izaziva nespecifi~nu op}u depresiju nervnog sistema i sporo se izlu~uje iz organizma. naro~ito ukoliko se uzima s alkoholom. nedostatku emocionalne kontrole i u potenciranoj agresivnosti. Me|u narkoticima. Trankilizatori su sredstva za smirenje koja neuroti~no omogu}avaju prevazila`enje stresnih situacija. Od stimulativnih sredstava. amofetamini su me|u najmo}nijim stimulativnim sredstvima. naj~e{}e je prisustvo barbiturata. usporenim reakcijama. smanjenju rada i umanjenoj sposobnosti obrade informacija. koje dovode do promjena u saznajnim funkcijama i emocionalnoj stabilnosti. usporenom procesu mi{ljenja. me|u kojima su najzna~ajniji barbiturati i trankilizatori). stimulativna sredstva i razne droge. Propratne i ne`eljene pojave pri njihovom kori{tenju ogledaju se u naglim promjenama u radu srca. Na pona{anje i sigurnost voza~a najvi{e utje~u sredstva za smirenje (psihi~ki sedativi. Ogleda se u slabljenju pa`nje. {to utje~e na sigurnost vo`nje. pospanosti. marihuana i ha{i{ su najpoznatije psihoaktivne supstance. od svih lijekova i droga. koja aktiviraju simpati~ki nervni sistem. slabljenju motorne koordinacije.

36) U~esnik u saobra}aju. (~lan 236.KAZNE ZA PREKR[AJE U SAOBRA]AJU SAOBRA]AJNI ZNAKOVI 40 KM . mo`e zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca. stav 1. izgledom ili mjestom postavljanja podsje}aju ili li~e na neki saobra}ajni znak.000 KM (~lan 233.odgovorna osoba u preduze}u ili drugom pravnom licu..1.21) 100-300 KM + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e se izre}i za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju do 2 mjeseca (za izazvanu saobra}ajnu nezgodu). 100-300 KM odgovorna osoba u dr`avnom organu.24) 300-1000 KM + zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci + 2 kaznena boda U~esnik u saobra}aju koji ne postupa po zahtjevu izra`enom pomo}u znaka ili prema naredbi ovla{tene osobe. stubove.1. ili koji svojim oblikom ili bojom. (~lan 233. (~lan 36) 9 . koji se ne pridr`ava ograni~enja zabrana ili obaveza izra`enih pomo}u saobra}ajnih znakova. OP]E ODREDBE 50-250 KM. 100-300 KM + 1 kazneni bod.2 i 3) 500-1. RADNJE S VOZILOM U SAOBRA]AJU 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda 100-300 KM + 1 ili 2 kaznena boda za izazvanu neposrednu opasnost ili saobra}ajnu nesre}u. kojima se umanjuje vidljivost. koja samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti.000-8..1.1.500 fizi~ka osoba. (~lan 233. znakove. zasljepljuju u~esnike u saobra}aju. i sl. svjetla.(~lan 238.8) Navedeni ~lan predvi|a ka`njavanje u pomenutom iznosu za povredu dispozicije iz ~lana 133 citiranog dole. 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda (~lan 236. (~lan 152). smije po~eti takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to mo`e u~initi bez opasnosti za druge u~esnike u saobra}aju ili imovinu.4) Ako na javnom putu postavlja table. (~lan 130) 1. Voza~ koji namjerava obaviti neku radnju vozilom na putu. ili odvra}aju njihovu pa`nju u mjeri koja mo`e biti opasna za sigurnost u saobra}aju (~lan 133). 100-300 KM . + mo`e se izre}i zabrana voza~u od 1 do 4 mjeseca (~lan 235.2) Voza~ koji se vozilom kre}e saobra}ajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobra}ajnim znakom obilje`eno da je zabranjen saobra}aj u smjeru u kojem se on kre}e. preglednost saobra}ajnih znakova.

Voza~ koji prije obavljanja odre|enih radnji vozilom o svojoj namjeri ne obavijesti druge u~esnike u saobra}aju. Voza~ koji u odnosu na pje{aka. i time ugrozi osobe koje u to vozilo ulaze ili iz njega izlaze. postupa protivno zakonskim odredbama (ne propu{ta pje{ake.ako je izazvana saobra}ajna nezgoda + zabrana upravljanja motornim vozilom od 1 do 6 mjeseci + 2 kaznena boda. zaustavljenom na stajali{tu. (~lan 111) 10 . (~lan 37) 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda 100-300 KM . Voza~ koji upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je ozna~eno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vo`nje. (~lan. ili pored autobusa. kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe. ili kada je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ulaza ili izlaza djece. (~lan 173) 30 KM 50-150 KM . 300-1000 KM .30. voza~.za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca + 1 ili 2 kaznena boda. Voza~ koji ne zaustavi vozilo kad nai|e na vozila kojima se prevoze djeca. koji je stupio na obilje`eni pje{a~ki prijelaz.000 KM + zabrana upravljanja motornim vozilom od 1 do 6 mjeseci + 2 kaznena boda.za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + mo`e se izre}i za{titna mjera upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca.voza~ koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon. vozi nesmanjenom brzinom ).4) 40 KM . (~lan 30. i sl.100-300 KM + 1 kazneni bod + zabrana od 1 do 4 mjeseca ako je izazvana saobra}ajna nezgoda 300-1. koji se nesmanjenom brzinom kre}e pored vozila javnog prijevoza putnika. (~lan 33) 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda.1) 100-300 KM + 1-4 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilima + 2 kaznena boda.

Voza~ koji se kre}e fizi~ki odvojenom kolovoznom trakom. Voza~ koji ne po{tuje pravila prvenstva prolaza. (~lan 54) 11 . u trajanju od 1 do 4 mjeseca + 1 kazneni bod. 100-300 KM + zabrana upravljanja. Voza~ koji za kretanje svog vozila koristi put. Voza~ koji nepravilno vr{i skretanje. (~lan 38). (~lan 48) PRVENSTVO PROLAZA 100-300 KM. polo`aj u odgovaraju}oj saobra}ajnoj traci.000 KM . (~lan 40) SKRETANJE 30 KM -50-150 KM . + 1 kazneni bod + mo`e zabrana upravljanja motornim vozilom od 1 do 4 mjeseca. na dovoljnoj udaljenosti pred raskrsnicom. u trajanju od 1 do 6 mjeseci za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + 2 kaznena boda. za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + zabrana upravljanja motornim vozilom od 1 do 6 mjeseci + 2 kaznena boda. odnosno ako je gustina saobra}aja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj na~in ometa saobra}aj drugih vozila.ako je izazvana saobra}ajna nezgoda + 1 kazneni bod + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca. Voza~ koji ne zauzme. 300-1. koja nije namijenjena za saobra}aj one vrste vozila. odnosno kolovoz. 300-1. ako vozilom u|e u raskrsnicu.000 KM + zabrana upravljanja.ako je izazvana saobra}ajna nezgoda + 1 kazneni bod + mo`e se izre}i i zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca. + zabrana upravljanja motornim vozilom od 1 do 4 mjeseca + 2 kaznena boda. do 2 mjeseca.za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + zabrana upravljanja motornim vozilom od 1 do 6 mjeseci + 2 kaznena boda. Voza~ na mjestu na kojem je saobra}aj reguliran svjetlosnim saobra}ajnim znakom ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla. kojoj to vozilo pripada. ako je izazvana saobra}ajna nezgoda + 1 kazneni bod + mo`e se izre}i zabrana upravljanja do 2 mjeseca. Voza~ kome je saobra}ajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu.ako je izazvana saobra}ajna nezgoda + 1 kazneni bod + mo`e se izre}i i zabrana upravljanja motornim vozilom. namijenjenom za saobra}aj vozila iz suprotnog smjera. osim u slu~aju opasnosti. saobra}ajnu traku. (~lan 51) 30 KM 50-150 KM.30 KM -50-150 KM . (~lan 49) SAOBRA]AJ NA RASKRSNICI 40 KM 50-200 KM . (~lan 50) 100-300 KM. 300-1000 KM.

a mla|a je od 23 godine. a snaga 11 kw Motorna vozila. a ukupna dozvoljena masa vu~nog i priklju~nog vozila nije ve}a od 3500 kg. C1. koje su prvi put stekle voza~ku dozvolu. Tricikli. brzinom ve}om od 70 km/h.5 t. ~etverocikli na motorni pogon Kombinacija vozila koja se sastoje od vu~nog u B kategoriji i prikolica ~ija se kombinacija ne uklapa u B kategoriju. i motorna vozila B kategorije sa prikolicom. ne smije 2 godine od dana izdavanja voza~ke dozvole upravljati vozilom na putu. Motorno vozilo za prijevoz tereta. A. na putu namijenom za saobra}aj motornih vozila brzinom od 90 km/h. ~ija je najve}a dozvoljena masa ve}a od 750 kg. B i C. ~ija najve}a dozvoljena masa nije ve}a od 3. niti organizirano prevoziti djecu. osim vozila kategorije A.0 g/kg. motociklom 40 km/h. Osoba.5 t i koji nemaju vi{e od 8 sjedi{ta ne ra~unaju}i sjedi{te voza~a. ~ija je najve}a dozvoljena masa ve}a od 3. voza~ koji ima manje od 21 godinu starosti.5 t dopu{tene mase. Smatrat }e se da je pod dejstvom alkohola. Osobe. koja je polo`ila voza~ki ispit i dobila voza~ku dozvolu za kategorije A1. ili koji ima manje od 3 godine iskustva KATEGORIJE VOZILA ZA IZDAVANJE VOZA^KE DOZVOLE Kategorija Vrsta vozila Godine `ivota A1 A Motocikl do 125 cm3 i snage motora do 11kw Motocikl sa ili bez bo~ne prikolice ~ija zapremina prelazi 125 cm3. ne smije upravljati vozilom u saobra}aju na putu u vremenu od 23:00 do 05:00 sati. Osobe sa tim vozilom ne smiju vu}i prikolicu. A1. ako se utvrdi prisustvo alkohola u krvi iznad 0. a priklju~na vozila imaju najve}u dozvoljenu masu do 750 kg. osim ako je s njim osoba starija od 25 godina i ima voza~ku dozvolu. C1. a osobama starijim od 65 godina sa rokom va`enja od 3 godine. A. odnosno 120 km/h na autoputu. koja je polo`ila voza~ki ispit i dobila voza~ku dozvolu za kategorije. koja nije ve}a od mase vu~nog vozila bez tereta. Osoba. a manja od 7.OGRANI^ENJA ZA MLADE VOZA^E Voza~ka dozvola izdaje se s rokom va`enja od 10 godina. B ili C. a da joj zadnju godinu nije izricana za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. 16 18 B 18 16 B1 B+E 18 C1 18 12 . obavezne su u trajanju od 2 godine obilje`iti vozilo posebnim znakom.

a predsjednik i ~lanovi imaju licence za ispitiva~a. (~lan 179) Za poslove organiziranja polaganja voza~kog ispita. koja slu`e za prijevoz osoba.OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZA^E C1+E Skupovi vozila ~ija su vu~na vozila kategorije C1 i priklju~na vozila preko 750 kg. (pod uslovom da je upravljao m/v potkategorije C1 ili C1 E najmanje1 godinu). Osposobljavanje kandidata za voza~a motornih vozila obavlja se po posebnom programu (teoretskom. Polaganje se vr{i pred komisijom koju imenuje organ obrazovanja. i koja. S tim da kombinacija ne prelazi 12 t. Zvanje voza~a instruktora. koja. Motorna vozila za prijevoz osoba. osim iskustva od 3 godine upravljanja odgovaraju}om kategorijom. pravne i fizi~ke osobe. vi{e od 750 kg. (pod uslovom da je upravljao m/v potkategorije C1 ili C1 E najmanje 1 godinu). pru`anju prve pomo}i). prakti~nom. a priklju~na vozila imaju najve}u dozvoljenu masu ve}u od 750 kg.instruktor. masa priklju~nog vozila ne prelazi masu neoptere}enog vu~nog vozila. (~lan 184. D1+E 18 D+E 18 Kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E. osim sjedi{ta voza~a. S tim da skup ne prelazi 12 t. imaju vi{e od 8. a provodi Crveni kri`.2) Osposobljavanje kandidata za voza~a motornih vozila obavlja auto{kola. (voza~ka dozvola najmanje 3 godine.5 t. a manje od 16 sjedi{ta. osim za sjedi{te za voza~a. (~lan 178) Osposobljavanje kandidata iz oblasti propisa o sigurnosti u saobra}aju mo`e obavljati licencirana osoba s visokom {kolskom spremom saobra}ajnog smjera. Ubrajaju se skupovi vozila ~ija se vu~na vozila ubrajaju u motorna vozila D kategorije i priklju~na vozila s vi{e od 750 kg dopu{tene mase. Ispitu mo`e pristupiti kandidat koji se prethodno pripremio u auto{kolama i koji ispunjava druge uslove za stjecanje prava na upravljanje motornim vozilom. pod uslovom da je voza~ upravljao motornim vozilom kategorije C ili CE najmanje 2 godine. Osposobljavanje za pru`anje prve pomo}i obavlja ljekar. imaju vi{e od 8 sjedi{ta. odgovorni su organi kantona nadle`ni za obrazovanje. iskustvo na poslovima sigurnosti drumskog saobra}aja). Osposobljavanje kandidata za voza~e u prakti~nom upravljanju vozilom na motorni pogon obavlja voza~. Da se priklju~no vozilo ne koristi za prijevoz osoba. 18 C Motorna vozila ~ija je najve}a dozvoljena masa ve}a od 7. 18 Vu~na vozila u kategoriji D1. C+E 18 D 18 D1 Motorna vozila. 18 Skupovi vozila od vu~nog C kategorije i priklju~nog B. sti~e se: 13 .

D.C1. a voza~ B kategorije ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorijom B1. Voza~ CE kategorije ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE.BE. C i D.zavr{enim VII stepenom saobra}ajne struke i posebno polo`enim ispitom iz oblasti poznavanja saobra}ajnih pravila i propisa. (~lan 181) PRAVO NA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM Voza~i motornih vozila kategorije B. V ili VI stepen i polo`enim ispitom za voza~a instruktora. CE i DE voza~ sti~e samo ako je stekao pravo upravljanja vozilima B. Voza~ motornih vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1..C. Voza~ sa kategorijom C ima pravo upravljati vozilom kategorije B i potkategorijama B1 i C1. i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilom tih kategorija + lake prikolica. a D ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorijom D1. (~lan 185) . metodikom upravljanja motornim vozilom i prakti~nim upravljanjem motornim vozilom za voza~a instruktora. Pravo upravljanjem motornim vozilom kategorije BE. D1. Voza~ sa kategorijom D. CE i DE i potkategorija B1. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnom ma{inom. Ili najmanje zavr{enom srednjom {kolskom spremom i polo`enim ispitom za voza~a instruktora. te da mu je nadle`ni organ izdao dozvolu za voza~a-instruktora.C. ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije B i C i potkategorije B1 i C1 i D1. Voza~ kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE i CE i potkategorijom C1E. voza~ C potkategorijom C1. Voza~i motornih vozila B.

Voza~u koji ne zaustavi vozilo ispred obilje`enog pje{a~kog prijelaza.za izazvanu neposrednu opasnost za drugog u{esnika u saobra}aju ili prouzrokovanu saobra}ajnu nezgodu + za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca. 50-200 KM .VOZA^I PO^ETNICI Veliko pove}anje broja novih voza~a ima znatan uticaj na stepen sigurnosti u saobra}aju na na{im putevima. posjeduje i visoko moralno-eti~ke i socijalne osobine koje garantuju njeno uspje{no uklju~ivanje u dana{nji saobra}aj. KAZNE ZA PREKR[AJ U SAOBRA]AJU VOZA^ . te da se kao takvi upute na ponovnu provjeru znanja dok ne daju pozitivne rezultate. (~lan 111) 50 KM. Voza~u koji vozilom preti~e drugo vozilo koje se pribli`ava obilje`enom pje{akom prijelazu ili prelazi pje{a~ki prijelaz. u odnosu na pje{aka koji je stupio ili stupa na obilje`eni pje{a~ki prijelaz protivno odredbama ~lana 111. 50-200 KM .000 KM . 40 KM.PJE[AK 100-300 KM + 2 kaznena boda + za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1-4 mjeseca. kada mu je datim znakom zabranjen prolaz.4 puta skloniji prekr{ajima i izazivaju 2 3 puta vi{e saobra}ajnih nezgoda nego voza~i sa du`im sta`om. Voza~u.ako je izazvana saobra}ajna nezgoda + 1 kazneni bod + mo`e zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca. koja pored prakti~nih saobra}ajno-tehni~kih znanja. Drugim rije~ima ne prati se njegov daljnji razvoj samim tim proizilazi da se u praksi ne primjenjuje provjera znanja pona{anja voza~a motornih vozila koji u odre|enom periodu u~ine ve}i broj saobra}ajnih nezgoda.za izazvanu neposrednu opasnost za drugog u~esnika u saobra}aju ili prouzrokovanu saobra}ajnu nezgodu + 2 kaznena boda + za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1-6 mjeseci. 15 . (~lan 111) 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda 100-300 KM . Dono{enjem novog Zakona o osnovama o bezbjednosti saobra}aja omogu}eno je evidentiranje onih voza~a koji ~ine ve}i broj prekr{aja i vi{e nego drugi ugro`avaju sigurnost saobra}aja.za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca. koji se ne zaustavi. Poznato je da su voza~i po~etnici 3 . 300-1. O~ito je da bi program rada sa mladima budu}im kandidatima za voza~e trebalo da se sastoji u formiranju takve li~nosti. U postoje}oj praksi proces pripremanja i obuke voza~a zavr{ava se polaganjem voza~kog ispita i dobijanjem voza~ke dozvole.

ako je ure|aj za zatvaranje saobra}aja spu{ten ili ako se taj ure|aj ve} po~eo spu{tati . Saobra}ajne nezgode. ili znakovima koje daje ovla{tena osobe. Statisti~kim pra}enjem saobra}ajnih nezgoda pokazuje se da je oko 75% smrtnih slu~ajeva pje{aka uzrokovano udarom glave o vozilo u toku primarnog i dijelom sekundarnog dodira. Pje{aku koji se ne zaustavi pred prijelazom puta preko `eljezni~ke pruge u istom nivou. jer je primije}eno da u velikom broju pje{aci ne po{tuju pravila kretanja. 16 .je sigurnost pje{aka. u kojima u~estvuju pje{aci. iznosi od 20 . Kod nas jo{ uvijek. saobra}ajna kultura pje{aka nije ni pribli`no na zadovoljavaju}em nivou. ili ako se daju zvu~ni i svjetlosni znakovi koji upozoravaju da }e se taj ure|aj po~eti spu{tati. u ve}em broju naselja. utje~u na nastanak saobra}ajnih nezgoda. u prosjeku imaju znatno te`e posljedice u odnosu na druge vrste nezgoda. (~lan 115) PJE[ACI U SAOBRA]AJU Jedan od najzna~ajnijih problema sigurnosti saobra}aja u naselju . 50-150 KM . Da bi se pove}ala sigurnost pje{aka djelovalo se preventivnim mjerama radi pove}anja discipline. (~lan 111) 30 KM.Voza~ koji ometa prolaz pje{aka koji su stupili na obilje`eni pje{aki prijelaz na kome je saobra}aj reguliran svjetlosnim saobra}ajnim znakovima. odnosno da se prijelazu preko `eljezni~ke pruge pribili`ava vozilo koje se kre}e po {inama. u velikom broju slu~ajeva. Broj smrtnih slu~ajeva pje{aka.30% od ukupnog broja smrtnih slu~ajeva nastalih u drumskom saobra}aju. koji stradaju u saobra}aju sa motornim vozilom.za izazvanu saobra}ajnu nezgodu. a kojima je na takvom prijelazu dozvoljen prolaz. Djeca ~esto zbog neznanja i neshvatanja stvaranja opasne situacije u saobra}aju.

svi voza~i }e biti obavezni koristiti HANDS-FREE sistem. Razvojem be`i~ne BLUETOOTH tehnologije. u slu~aju smanjene vidljivosti. te slu{alice. Kod be`i~ne autoinstalacije va`no je da mobilni telefon podr`ava povezivanje putem BLUETOOTH tehnologije. Ako mobilni telefon ne posjeduje be`i~nu vezu. Pje{ak koji preko kolovoza i biciklisti~ke staze ili trotoara prelazi suprotno odredbama. tipka za preuzimanje poziva. Klasi~ni HANDFREE sistem je kablom povezan sa mobilnim telefonom.za izazvanu saobra}ajnu nezgodu Pje{ak koji se nepotrebno zadr`ava na kolovozu ili se kre}e po kolovozu na na~in kojim ometa ili spre~ava saobra}aj vozila. Pje{ak koji se na putu. gdje uza sve navedene mogu}nosti dolazi i {koljka za dr`a~ mobilnog telefona. koja omogu}ava povezivanje ure|aja na ve}oj udaljenosti. a omogu}eno je i glasovno biranje. (~lan 108) TELEFONIRANJE U VO#NJI SAMO S HANDS-FREE URE\AJIMA Primjenom novog Zakona o kori{tenju mobilnog telefona tokom vo`nje. 17 . HANDSFREE sistemi dobili su mnogo elegantniji izgled.PJE[AK . kao i danju. (~lan 125) 50 KM. Prilikom povezivanja poziva sistem }e automatski uti{ati radio.za izazvanu saobra}ajnu nezgodu Pje{ak koji na prelazu koji je reguliran svjetlosnim saobra}ajnim znakom za pje{ake ne postupi prema tim znakovima. kre}e kolovozom. ne nose upaljena svjetla kad se kre}u po kolovozu izvan naselja. Pje{aci koji od prvog sumraka do potpunog svanu}a. a u automobilu se instaliraju svega 4 komponente koje ne naru{avaju interijer vozila. 50-200 KM . (~lan 106). dok ta vozila pro|u. (~lan 109) 40 KM. ako `ele razgovarati za vrijeme vo`nje. koji ima trotoar ili drugu povr{inu odre|enu za kretanje pje{aka. koja cijeli sistem povezuje kablom. 50-200 KM .VOZA^ 50-250 KM. a na kablu se nalazi mikrofon. (~lan 92) Pje{aci su du`ni skloniti se s kolovoza da bi omogu}ili neometan prolaz vozilima pod pratnjom. postoje i `i~ane instalacije.

000 KM .laki motocikl 40 km/h. B ili C i C1 ne smije 2 godine od dana izdavanja voza~ke dozvole: . . . A. . .na autoputu 120 km/h.na putu rezerviranom za saobra}aj motornih vozila 90 km/h. 50-200 KM .ako je izazvana saobra}ajna nezgoda + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca + 1 kazneni bod.000 KM.Voza~ koji upravlja motornim vozilom one kategorije koja nije nazna~ena u njegovoj voza~koj dozvoli.odgovorna osoba u dr`avnom organu 50 KM . ili je ne poka`e na zahtjev ovla{tene slu`bene osobe.KAZNE ZA PREKR[AJ U SAOBRA]AJU 30 KM. . i kojoj u posljednjoj godini nije izre~ena za{titna mjera ili mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom. (~lan 184 i ~lan 185) 400-5. .za voza~a 18 . . osim ako je sa njom u vozilu osoba starija od 25 godina. (~lan 172) 50 KM.voza~ koji kod sebe nema va`e}u voza~ku dozvolu.voza~ koji upravlja motornim vozilom.000 KM za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + zabrana upravljanja motornim vozilom od 1-6 mjeseci + 1 kazneni bod.preduze}e ili druga pravna osoba 500-1.odgovorna osoba u preduze}u ili drugoj pravnoj osobi 100-300 KM . Osoba mla|a od 23 godine ne smije upravljati vozilom u saobra}aju na putu u periodu od 23:00 do 05:00 sati. 50-150 KM .Voza~ koji upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom. .voza~ koji za vrijeme upravljanja motornim vozilom ne koristi odgovaraju}a pomagala.upravljati vozilom na putu brzinom ve}om od 70 km/h. a njegovoj voza~koj dozvoli je istekao rok va`enja.ako je izazvana saobra}ajna nezgoda + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca.koje ima voza~ku dozvolu. Osoba koja je polo`ila voza~ki ispit i dobila voza~ku dozvolu za kategorije vozila A1. 100-300 KM . (~lan 186) 100-300 KM + 1 kazneni bod 300-1.

I na kraju. odlaze}i na posao. nepovoljno psihi~ko stanje. slabiju fizi~ku kondiciju.. Svakog jutra milioni ljudi u svim dijelovima svijeta ulaze u svoje automobile.staviti propisanu oznaku o najve}oj dozvoljenoj brzini kretanja za to vozilo (~lan 46). dosti`e svoju krajnju granicu podno{ljivosti. a naro~ito poslije 90 minuta neprekidne vo`nje. neadekvatnu ishranu.ozna~iti najisturenije ta~ke na teretu (~lan 129). Nikad se nemojte boriti sami sa sobom. a kra}e odmore. kao posljedica aktivnog u~estvovanja u saobra}aju. Uzroci koji dovode do stanja "voza~kog zamora". Poslije 180 minuta neprekidne vo`nje zamor . koji se javlja.. ". osoba u njemu mo`e biti anga`irana kao aktivni i kao relativno pasivni u~esnik. a da i nisu svjesni. koliko njihova sopstvena li~nost mo`e imati utjecaja na pojavu voza~kog zamora. ~ovjek ~esto vjeruje da mo`e pobijediti san i zamor. osim u slu~aju ako je mobilni telefon prilago|en upotrebi u vozilu. bilo kao dodatni faktor njihovom "profesionalnom" zamoru. vozi spavaju}i otvorenih o~iju . i dr. Voza~ koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon. 50-200 KM + 1 kazneni bod + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca za izazvanu saobra}ajnu nezgodu. ne uzimajte umiruju}a sredstva i lijekove. Osnovno oru`je u borbi protiv zamora je odmor. . I jedna i druga aktivnost na odre|eni na~in uvjetuju nastajanje zamora. odustanite od dugih vo`nji po lo{em vremenu (vi{e od 50 km). Cjelishodnije je praviti ~e{}e. bilo sam. Pri tom treba imati u vidu: povremeno lo{e raspolo`enje. mogu biti raznovrsni. vrijeme gu`vi u velikim gradovima. ustvari. u svojim bla`im formama. (~lan 33) ZAMOR I SAOBRA]AJ Kada je saobra}aj u pitanju. izbjegavajte brzu vo`nju po autoputu." 19 ..prema mi{ljenju nekih autora.Fizi~ka osoba koja samostalno obavlja djelatnost obavezna je.. . ne vozite bolesni. javlja poslije jednog sata. 40 KM.osigurati teret na vozilu (~lan 127). neprospavanu no}. . a tada. Smatra se da se zamor. nikad ne zaboravite: ne polazite na put ako ste umorni ili nervno napeti.

500-1. 300-1.odgovorna osoba preduze}a ili drugoj pravnoj osobi. (~lan 90) 100-300 KM + za{titn mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 do 4 mjeseca + 2 kaznena boda.500 KM .za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 do 6 mjeseci + 2 kaznena boda Voza~ ili voza~ instruktor koji odbije da se izrvr{i ispitivanje pomo}u odgovaraju}ih sredstava i aparata ili stru~ni pregled radi provjeravanja da li ima alkohola u organizmu ili da pokazuje znake poreme}enosti izazvane djelovanjem alkohola. 100-300 KM . (~lan 220) Voza~ koji upravlja ili po~ne upravljati vozilom u saobra}aju na putu ili voza~ instruktor dok osposobljava kandidata za voza~a u prakti~nom upravljanju vozilom. (~lan 199) UPOTREBA SVJETALA U SAOBRA]AJU 30 KM Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla.000 KM .500 kg.000 KM . kod kojeg se utvrdi koli~ina alkohola preko1g/kg. 100-300 KM .fizi~ka osoba koja samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. 50 KM za voza~a. Voza~ autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila ~ija je najve}a masa ve}a od 3. odnosno da li se nalazi pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je nazna~eno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vo`nje. kad upravlja neprekidno du`e od 4 sata i 30 minuta.odgovorna osoba u dr`avnom organu.000-8. (~lan 174) 20 .preduze}a ili druga pravna osoba.KAZNE ZA PREKR[AJ U SAOBRA]AJU 1.

tako da se vozilo mo`e pravovremeno zaustaviti pred svakom preprekom. {to dovodi do "slijetanja" s puta. Pri svakom skretanju vozila. voza~ nasilno skre}e vozilo s dotada{njeg pravca kretanja. Razlog je u tome {to je brzina naj~e{}i uzrok saobra}ajnih nezgoda. Posljedica je centrifugalna sila i sila inercije u te`i{tu vozila. Interesi op}e i li~ne sigurnosti nala`u voza~u da striktno i disciplinirano po{tuje propise o ograni~enju brzine kretanja. atmosferskim prilikama. koja se pod navedenim uvjetima mo`e predvidjeti. U svakom slu~aju. tahografski zapisnik i zapisnik o o~itavanju sa radara. stanju puta. preglednosti. Kazne za prebrzu vo`nju pove}ane su nekoliko puta.BRZINA Brzina kretanja vozila osnovni je faktor pomo}u kojeg se mo`e utjecati. Centrifugalna sila vi{e ili manje umanjuje stabilnost vozila pri skretanju. . novim Zakonom je predvi|ena kazna od 30 KM. Zbog sile inercije vozilo te`i da nastavi kretanje u smjeru u kojem se do tada kretalo. prisiljavaju}i ga da se kre}e po luku. zanose}i vozilo s kolovoza. gustini saobra}aja. Voza~ koji poznaje zakonitosti kretanja motornih vozila mo`e upravljati vozilom sigurno i pri ve}im brzinama na dionicama puta na kojima je to mogu}e. pa i prevrtanja vozila. Kao dokaz o brzini kretanja vozila koristi se fotografija i videozapis s podacima o utvr|enoj brzini. I dok je u starom ZOOBS-u najni`a kazna bila 5 KM. kako bi se izbjegle saobra}ajne nezgode i ubla`ile njihove posljedice. vidljivosti. stanju vozila i tereta. brzinu kretanja treba prilagoditi karakteristikama. ne samo na pravilno i sigurno kretanje na putu. ve} i na uzroke i posljedice saobra}ajnih nezgoda. Vozilo u pokretu posjeduje znatnu energiju (kineti~ku energiju) srazmjerno produktu mase i kvadratu brzine kretanja. saobra}ajnim znakovima i drugim saobra}ajnim uvjetima.

ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije B i C i potkategorije B1 i C1 i D1. Voza~ sa kategorijom D. trolejbuse.C. kad se kre}u biciklisti~kom stazom.500 kg. (~lan 185) OGRANI^ENJA BRZINE Na 130 km/h.BE. CE i DE i potkategorija B1. Voza~ sa kategorijom C ima pravo upravljati vozilom kategorije B i potkategorijama B1 i C1. Na 25 km/h. a voza~ D kategorije ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorijom D1. Na 70 km/h. Voza~ motornih vozila kategorije A ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorije A1.PRAVO NA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM Voza~i motornih vozila kategorije B. za autobuse s priklju~nim vozilom za prijevoz osoba. za autobuse i autobuse s lakom prikolicom. gradske autobuse. osim ugra|enih sjedi{ta. za teretna motorna vozila. za traktore. u naselju (osim ako saobra}ajnim znakom nije druga~ije odre|eno). autobuse koji. ~ija je najve}a dozvoljena masa ve}a od 7. kao i teretna motorna vozila ~ija najve}a dozvoljena masa nije ve}a od 7. 22 . Na 30 km/h. C i D. i D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo upravljati motornim vozilom tih kategorija + lake prikolica. Na 80 km/h. Na 80 km/h. D1. Na 100 km/h. Na 80 km/h. CE i DE voza~ sti~e samo ako je stekao pravo upravljanja vozilima B.D. Na 60 km/h. Pravo upravljanjem motornim vozilom kategorije BE. Voza~i motornih vozila B. Voza~ CE kategorije ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE. na putevima rezerviranim za saobra}aj motornih vozila i brzim putevima. imaju i odre|ena mjesta za stajanje. za autobuse kada se vr{i organizirani prijevoz djece.500 kg i za teretna motorna vozila sa priklju~nim vozilom.C. na ostalim putevima. a voza~ B kategorije ima pravo upravljati motornim vozilom potkategorijom B1. Voza~ kategorije DE ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije BE i CE i potkategorijom C1E. za bicikl i laki motocikl. za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje ili laku prikolicu. Na 50 km/h. odnosno trakom. voza~ C kategorije potkategorijom C1. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. C1E i D1E imaju pravo upravljati traktorom i radnom ma{inom. na autoputu.C1.

teretnim motornim vozilom ili skupom vozila. Zakon detaljno propisuje i obavezu dnevnog odmora. nakon ~ega mora koristiti odmor od 45 minuta.TRAJANJE UPRAVLJANJA VOZILOM Novi Zakon donosi novine. Voza~a. 50-200 KM + 1 kazneni bod + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 2 mjeseca (za izazvanu saobra}ajnu nezgodu). mora zamijeniti drugi voza~ najkasnije nakon 9 sati upravljanja.500 kg. tj. kad u toku 24 sata prelazi vi{e od 500 km. a ne kre}e se krajnjom desnom saobra}ajnom trakom do prvog priklju~nog puta. (~lan 86) Voza~u koji neispravno vozilo na motorni pogon vu~e pomo}u u`eta. ali ne smije biti kra}i od 15 minuta za vrijeme od 4. (~lan 84) Osobi koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon. ~ija je najve}a dozvoljena masa ve}a od 20 tona. Ukupno trajanje upravljanja motornim vozilom u toku 24 sata ne smije biti du`e od 9 sati. (~lan 81) Voza~u vozila za vrijeme vu~e neispravnog vozila. KAZNE ZA PREKR[AJ U SAOBRA]AJU VU^A NEISPRAVNIH VOZILA 30 KM. koji upravlja autobusom i teretnim motornim vozilom ili skupom vozila ~ija je najve}a dozvoljena masa ve}a od 3. kao i voza~u neispravnog vozilo ukoliko nemaju znak kojim se ozna~ava zaustavljeno vozilo. ne smije neprekidno upravljati vozilom du`e od 4 sata i 30 minuta. ukupno vrijeme vo`nje i odmora iznosit }e 5 sati i 15 minuta. 50-150 KM + 1 kazneni bod + mo`e zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca (za izazvanu saobra}ajnu nezgodu). kojim se vu~eno vozilo mo`e isklju~iti iz saobra}aja na autoputu. (~lan 81) 23 . Odmor mo`e biti podijeljen u dva ili tri dijela. koji upravlja autobusom. koji u pravilu traje 11 sati. ako nema odgovaraju}u dozvolu. odnosno nakon pre|enih 500 km. koje se odnose na dozvoljeno trajanje upravljanja autobusom i teretnim vozilom. Voza~. koje se vu~e pomo}u u`eta i krute veze. ako je odstojanje izme|u vu~nog i vu~enog vozila kra}e od propisanog (3 do 5 m). (~lan 88) 40 KM. Voza~u je zabranjena vu~a neispravnih vozila na autoputu i putu rezerviranom za saobra}aj motornih vozila.5 sati. Voza~u koji autoputem ili putem rezerviranim za saobra}aj motornih vozila vu~e neispravno vozilo.

najkasnije nakon 9 sati upravljanja vozilom.Voza~u koji pomo}u u`eta vu~e vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure|aji za upravljanje ili ure|aji za zaustavljanje. 500-1. (~lan 83) TAHOGRAFSKE KAZNE Za preduze}a i druge pravne osobe 2.preduze}e ili druga pravna osoba.500 kg. teretnim vozilom ili skupom vozila ~ija je najve}a dozvoljena masa ve}a od 20 t. odnosno traktor sa priklju~nim vozilom. a kre}e se ve}om brzinom od 40 km/h. odnosno nakon pre|enih 500 km puta. (~lan 87) 50 KM. (~lan 85) Voza~u koji nedozvoljeno vu~e natovareno teretno motorno vozilo.000-5. teretnim motornim vozilom ili skupom vozila ~ija je najve}a dozvoljena masa ve}a od 3.000 KM . prije po~etka njegovog radnog dana.000 KM . (~lan 201) 24 .osoba koja samostalno obavlja djelatnost. neprekidan odmor od najmanje 11 sati. 1. koji upravlja autobusom. koji upravlja autobusom.000 KM .odgovorna osoba u preduze}u i drugoj pravnoj osobi ako: Ne osigura voza~u.000-10. (~lan 200) Ne osigura voza~u. kad u toku 24 sata prelazi vi{e od 500 km. (~lan 85) Voza~ koji vu~e drugo neispravno vozilo na motorni pogon. 50-200 KM + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca (za izazvanu saobra}ajnu nesre}u). te teretno motorno vozilo i autobus. Voza~u koji vu~e motorno vozilo no}u ili kod smanjene vidljivosti bez crvenih svjetala za ozna~avanje na zadnjoj strani ili bez `utog rotacionog svjetla. zamijenu drugim voza~em.

odvojenom trakom. Autobusi sa priklju~nim vozilom za prijevoz osoba. trolejbusi.500 kg. brzinu kretanja voza~ obavezno mora prilagoditi karakteristi~nim uvjetima. pri mimoila`enju i pretjecanju kolone pje{aka. i za teretna m/v sa priklju~nim vozilom. na su`enim dijelovima puta. na kojima je saobra}ajnim znakom dozvoljena ve}a brzina kretanja. Za traktore Za bicikle i lake motocikle koji se kre}u biciklisti~kom stazom. koja vuku prikolicu za stanovanje ili laku prikolicu. na nepreglednim raskrsnicama.500 kg i m/v. Autobusi kada obavljaju organiziran prijevoz djece. u o{trim i nepreglednim krivinama. kako bi vozilo mogao zaustaviti pred bilo kakvom opasno{}u. na dijelovima puta s velikim uzdu`nim nagibom. Brzina se mora smanjiti: ispred pje{a~kog prijelaza. kao i teretna m/v ~ija najve}a dozvoljena masa nije ve}a od 7. na putu na kojem je izrazito gust saobra}aj pje{aka. posebno djece. kada je kolovoz klizav ili je mokar. kao i prijevojima. i na udaljenosti na kojoj ima pregled nad putem. za teretna m/v ~ija je najve}a dozvoljena masa ve}a od 7. za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje. gradski autobusi koji osim ugra|enih sjedi{ta imaju i odre|ena mjesta za stajanje. 70 Voza~i tih vozila moraju se pridr`avati navedenih ograni~enja brzine i na putevima ili dionicama puta. u slu~aju znatno smanjene vidljivosti 25 50 30 25 . koju u datim uvjetima mo`e predvidjeti. Bez obzira na ograni~enje brzine kretanja na putu ili pojedinim dijelovima puta.Najve}a dozvoljena brzina km/h Kategorija motornih vozila 80 Za atuobuse i autobuse sa lakom prikolicom.

Policajci Multanovu. za one koji voze 200 km/h i prolaze 55 metara u sekundi mjerenje traje malo manje od {est sekundi. rade na principu Dopplerovog efekta. Traffipaxi. u velikoj mjeri. a uobi~ajeno se iz laserskog pi{tolja "puca" u registarske tablice vozila udaljenog oko 400 metara. odbijaju i obrnutim smjerom vra}aju u radar. Iz ure|aja se emitiraju elektromagnetski valovi. koji rade na principu isijavanja elektromagnetnih valova. MULTANOVA 6F Snop radarskih zraka iz Multanove 6F trebao bi biti usmjeren prema cesti pod uglom od 45 stepeni. ako je radar uo~ljiv sa nekoliko stotina metara. U Austriji i [vicarskoj saobra}ajni policajci uz saobra}ajnice kontroliraju saobra}aj laserskim ure|ajima. Policijska pratnja mjerenja obavlja na nekoliko stotina metara (maksimum je jedan kilometar). Dakle. oni noviji ure|aji imaju lasersku. pa mjeri brzinu na 1520 metara. grma.. Inspektor iz Prve stanice saobra}ajne policije PUZ-a. Ure|aj daje i zvu~ni signal. ve} spre~avanje nezgoda i tragedija. a ra~unar ne prikazuje maksimalnu. pa i "{eta~i uz saobra}ajnice" ili policajci na raskrsnicama u velikim gradovima. mogu izbje}i upotrebom radarske i laserske tehnike. nisu nikakva tajna. stigne se usporiti i izbje}i ka`njavanje. TRAFFIVISION Mjeri se brzina u intervalima od 300 metara (na cestama s dozvoljenih vi{e od 90 km/h) ili 200 metara (na cestama ispod 90 km/h). i njima sli~nih ure|aja koji imaju {tampa~ pomo}u kojeg prekr{iteljima dokazuju kr{enje propisa. npr. zbog toga ~esto koriste skrivenu iza auta ili neke prirodne prepreke. jer radar ne ~uva podatke i bri{e ih nakon nekoliko minuta. STARLASER I TRAFFIPATROL Ru~ni ure|aji rade na principu radarske zrake. polo`aji na koje policija razmje{ta svoje detektore i senzore. te se prekr{aj mo`e lako dokazati. Na osnovu pre|enog puta u djeli}u sekunde radar daje podatke o brzini registriranog vozila. kad se sudare sa vozilom. Npr.UTJECAJ RADARA I LASERA NA SIGURNOST U SAOBRA]AJU Dobra opremljenost i organizirana policija preduvjet su sigurnosti u saobra}aju. Danas. i sami predstavljaju uo~ljiva upozorenja voza~ima da su u zoni radarske ili laserske kontrole. Lasere mogu primjenjivati policijske patrole na motociklima. drveta ili ograde. Svi radari. a u Evropi to su sada naj~e{}e Multanova. Za razliku od radara. ako se prekora~i namje{teni limit. A one se. laseri djeluju uglavnom tako da se slika prekr{aja sa svim podacima zabilje`i na ekranu. kojoj je domet oko 800 metara. . Ante Rari Rako. `aru}u nit. jer nije cilj ka`njavanje prekr{ilaca. U inozemstvu su Multanove ~esto posve zamaskirane. a time i ljudskih `ivota. poput videokamere. nego izra~unava i prikazuje prosje~nu brzinu. rekao je da nije mogu}e "namje{tanje" tu|e brzine nekome drugome. koji se. Za razliku od Multanove i Traffipaxa.

NOV^ANE KAZNE PREKORA^ENJE Više od 30 km/h U NASELJU 100-300 KM + zabrana upravljanja m/v od 1 do 4 mjeseca + 1 kazneni bod 100-300 KM + Zabrana upravljanja m/v od 1-4 mjeseca + 1 kazneni bod IZVAN NASELJA ZA IZAZVANU SN 300-1.000KM + zabrana upravljanja m/v od 1-6 mjeseci + 2 kaznena boda 300-1.00KM+ zabrana upravljanja m/v od 1-6 mjeseci + 2 kaznena boda 50-200 KM + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e i zabrana upravljanja m/v do 2 mjeseca 50-200 KM +1 ili 2 kaznena boda + mo`e i zabrana upravljanja m/v do 2 mjeseca 50-150 KM + 1 kazneni bod + mo`e zabrana upravljanja m/v do 2 mjeseca 100-300 km/h + Zabrana upravljanja m/v + 1-4 mjeseca + 1 kazneni bod Vi{e od 50 km/h 20-30 km/h 50 KM - 30-50 km/h - 50 kM 10-20 km/h - 30 KM 27 .

Po{tujte saobra}ajne znakove i signalizaciju.mo`ete spasiti ne~iji `ivot. te spre~avanju nastanka povreda. ve`ite sigurnosni pojas u automobilu . a starija obavezno trebaju biti vezana sigurnosnim pojasom). blizinu {kole ili vrti}a. Ne vozite pod utjecajem alkohola i droga. Budite posebno oprezni kad u vo`nji nailazite na obilje`en pje{a~ki prijelaz. Pomozite djeci i starijim osobama pri prijelazu puta.. pru`ite pomo} povrije|enima . mo`ete pridonijeti smanjenju saobra}ajnih nezgoda.DJECA U SAOBRA]AJU PREPORUKE O PONA[ANJU ODRASLIH (RODITELJA) RADI POVE]ANJA SIGURNOSTI DJECE. Omogu}ite pje{acima njihovo pravo prelaska kolovoza. Obavezno se ve`ite sigurnosnim pojasom i budite sigurni da su i va{i saputnici vezani. NJIH SAMIH I OSTALIH U^ESNIKA U SAOBRA]AJU Nau~ite djecu od najranijih dana osnovnim pravilima sigurnog pona{anja u saobra}aju. U slu~aju saobra}ajne nezgode. 28 Po{tujte propisanu brzinu (nepropisna brzina vode}i je uzrok saobra}ajnih nezgoda). Nemojte se izlagati pove}anoj opasnosti koriste}i (u ruci) mobilni telefon dok vozite. Budite svojoj djeci primjer dobrog pona{anja u saobra}aju.). ne zaboravite: putnici u va{em automobilu va{a su odgovornost. Nemojte dopustiti djeci mla|oj od 12 godina da sjede ili stoje na prednjem sjedi{tu automobila za vrijeme vo`nje: djeca mla|a od 12 godina uvijek trebaju biti smje{tena na zadnjem sjedi{tu (mala djeca u zato predvi|ene posebne sjedalice i vezana. ne pretr~avajte kolovoz izvan pje{a~kog prijelaza. Ne ostavljajte djecu samu u automobilu. . Uvijek budite sigurni da imate pribor za prvu pomo} u vozilu. Voza~i.. (ne prelazite kolovoz na crvenom svjetlu semafora za pje{ake. Po{tivanjem ovih osnovnih smjernica. Usredoto~ite se na vo`nju.

+ 2 kaznena boda + zabrana upravljanja motornim vozilom od 1 do 6 mjeseci (za izazvanu saobra}ajnu nesre}u. + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca (za izazvanu saobra}ajnu nesre}u). ili da pored djeteta sjedi punoljetna osoba. odgovorna osoba u preduze}u i drugoj pravnoj osobi 100-300 KM. Voza~ bicikla i bicikla sa motorom koji se ne kre}e na propisan na~in.000 KM. preduze}e ili druga pravna osoba 500-1. fizi~ka osoba koja samostalno obavlja djelatnost 100-300 KM. 300-1. (~lan 30 stav 5) 100-300 KM. lakog motocikla motocikla i osobe koje se prevoze tim vozilima ako u saobra}aju na putu ne nose odgovaraju}u za{titnu kacigu za vrijeme vo`nje. (~lan 102) 40 KM 50-200 KM. Ako naredi da u saobra}aju na putu u~estvuje vozilo za prijevoz djece koje nije obilje`eno posebnim znakom. + 1 kazneni bod + mo`e i zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca (za izazvanu saobra}ajnu nesre}u). ako u saobra}aju na putu ne nose odgovaraju}u kacigu za vrijeme vo`nje. + zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 4 mjeseca + 2 kaznena boda. kada je to vozilo zaustavljeno na kolovozu radi ula`enja i izla`enja djece. Voza~ koji na prednjem sjedi{tu do voza~a prevozi osobu koja je o~igledno pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava ili dijete mla|e od 12 godina.000 KM. (~lan 34 stav 2) 29 . (~lan 99) Voza~ bicikla i bicikla sa motorom i osobe koje se prevoze tim vozilom. bicikla sa motorom. + 1 kazneni bod + mo`e se izre}i i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca (za izazvanu saobra}ajnu nesre}u). Voza~ bicikla.KAZNE ZA PREKR[AJE U SAOBRA]AJU 400-5. (~lan 30 stav 1) 50 KM 50-200 KM. ili na zadnjem sjedi{tu prevozi osobe mla|e od 5 godina. (~lan 102) 30 KM 50-150 KM.000 KM. za osobe u dr`avnom organu. osim u slu~aju kad na zadnjem sjedi{tu ima pomo}na dje~ija sjedalica u kojoj dijete mora biti vezano. Voza~ koji ne zaustavi vozilo kad nai|e na vozilo kojim se prevoze djeca.

(~lan 72) 30 . traktora ili priklju~nog vozila. 40 KM 50-200 KM. + 1 kazneni bod + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca (za izazvanu saobra}ajnu nesre}u). + 1 kazneni bod za voza~a motornog vozila. + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e i zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca (za izazvanu saobra}ajnu nesre}u). Voza~ koji ne dr`i potrebno odstojanje tako da ne ugro`ava bezbijednost saobra}aja kad se kre}e iza drugog vozila. Voza~ motornog vozila. osim motocikla bez bo~ne prikolice. koje je zaustavljeno na kolovozu a zaustavljanje ne obilje`i posebnim znakom kojim se ozna~ava zaustavljeno vozilo na kolovozu. (~lan 90) Voza~ vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebljava propisana svjetla. Voza~ vozila na motorni pogon koji ne upotrebljava kratka svjetla na na~in propisan ~lanom 93. Osoba koja na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih u~esnika u saobra}aju ili ugro`ava sigurnost saobra}aja. ili mu je du`ina ve}a od 7 m kad se na javnom putu kre}u jedno iza drugog. (~lan 97) Voza~ ako na motornom vozilu za vrijeme vo`nje danju nema upraljena kratka svjetla. (~lan 77) 30 KM 50-150 KM.50 KM 50-200 KM. ili ako ta svjetla upotrebljava na na~in suprotan odredbama ~lana 95.500 kg. mo`e i zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca (za izazvanu saobra}ajnu nesre}u). ako ne dr`i svoje vozilo na odstojanju od najmanje 100 m od istog takvog vozila ispred sebe. (~lan 96) Voza~ vozila na motorni pogon ~ija je najve}a masa ve}a od 3.

500-1000 KM. (~lan 44 i 46) 30 KM 50-150 KM.000 KM. (~lan 46) 50 KM. + za{titna mjera + zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 4 mjeseca + 2 kaznena boda. ve}a od dozvoljene.000 KM. 50-200 KM. ve}a od dozvoljene brzine. (~lan 43 stav 2) Voza~ koji se kre}e izvan naselja brzinom koja je od 10 do 20 km/h. odgovorna osoba u preduze}u ili pravnoj osobi 100-300 KM. + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca. Voza~ koji se vozilom na putu u naselju kre}e brzinom koja je vi{e od 30 km/h ve}a od dozvoljene. za izazvanu neposrednu opasnost ili saobra}ajnu nesre}u + mo`e i zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca + 1 ili 2 kaznena boda. (~lan 44 i 46) Voza~ koji upravlja vozilom na kome nema propisane oznake najve}e dozvoljene brzine. (~lan 46 stav 3) 50-250 KM 100-300 KM. preduze}e ili druga pravna osoba 100-300 KM. ako je izazvana saobra}ajna nesre}a. (~lan 43 stav 3) 31 . (~lan 42) Voza~ koji se vozilom na putu u naselju kre}e brzinom koja je od 20 do 30 km/h ve}a od dozvoljene. odnosno 50 km/h izvan naselja ve}a od dozvoljene. (~lan 44 i 46) 400-5.KAZNE ZA PREKR[AJE U SAOBRA]AJU KAZNE ZA BRZINU 100-300 KM. Voza~ koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju puta i drugim saobra}ajnim uvjetima. za izazvanu saobra}ajnu nesre}u + za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 do 6 mjeseci + 2 kaznena boda. pod datim uvjetima. Voza~ koji smanji brzinu i time pri~ini smetnju za normalno odvijanje saoabra}aja. + 1 kazneni bod + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom. mo`e predvidjeti. tako da vozilo ne mo`e pravovremeno zaustaviti pred preprekom koju. odnosno. (~lan 42) Voza~ koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta pove}ava brzinu kretanja na na~in da dolazi do stvaranja prevelike buke i {kripe. Voza~ koji prilikom kretanja znatnije smanji brzinu i time ugrozi druge voza~e koji se kre}u iza njega. Voza~ koji mijenja na~in upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja. izvan naselja se kre}e brzinom koja je od 30 do 50 km/h. odgovorna osoba u dr`avnom organu. (~lan 43) 40 KM 50-200 KM. Bit }e ka`njeno preduze}e i druga pravna osoba ako na svojem motornom i priklju~nom vozilu ne stavi propisanu oznaku o najve}oj dozvoljenoj brzini kretanja za to vozilo. 300-1. bit }e ka`njena fizi~ka osoba koja samostalno obavlja djelatnost. ako je izazvana saobra}ajna nesre}a + 1 kazneni bod + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca.

ili se kre}e po kolovozu na na~in kojim ometa ili spre~ava saobra}aj vozila.000 KM. kao i danju u slu~aju smanjene vidljivosti). kao i polisu obaveznog osguranja i ne poka`e ih na zahtjev ovla{tenoj slu`benoj osobi. (~lan 104 stav 1) 100-300 KM + 1 kazneni bod. kre}e kolovozom. (~lan 104 stav 2) 30 KM. (~lan 211) . (~lan 109 stav 1) 50-250 KM Grupa pje{aka koji se kre}u u organiziranoj koloni ili povorci. u trajanju od 2 godine. (~lan 92 stav 1 ta~ka 1) 50 KM Voza~ koji na vozilu registriranom u BiH ima istaknutu me|unarodnu oznaku druge dr`ave. + 1 kazneni bod + za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 do 6 mjeseci za voza~a motornog vozila.. za izazvanu neposrednu opasnost ili prouzrokovanu saobra}ajnu nesre}u. koji se na putu koji ima trotoar ili drugu povr{inu odre|enu za kretanje pje{aka. (~lan 105) Pje{ak. a ne nose po najmanje jednu upaljenu svjetiljku na svom ~elu i za~elju kad se kre}u po kolovozu izvan naselja (od prvog sumraka do potpunog svanu}a. (~lan 209) 40 KM Voza~ koji prvi put stekne voza~ku dozvolu. (~lan 186 stav 9) 30 KM Voza~ koji kod sebe nema va`e}u saobra}ajnu dozvolu za vozilo kojim upravlja. 300-1. (~lan 115 stav 1) 32 KRETANJE PJE[AKA 40 KM Pje{ak koji se nepotrebno zadr`ava na kolovozu. U~esnici u saobra}aju koji se ne zaustave pred prijelazom puta preko `eljezni~ke pruge u istom nivou na kome su postavljeni svjetlosni saobra}ajni znakovi kada se pojavi crveno trep}u}e ili neprekidno svjetlo.SAOBRA]AJ ZAPRE@NIH VOZILA I KRETANJE STOKE 50-250 KM 100-300 KM. a ne obilje`i propisanim znakom. ako je izazvana saobra}ajna nesre}a. Goni~ stoke koji stoku ne dr`i {to bli`e desnoj ivici puta. vozilo kojim upravlja. (~lan 106 stav 1) 50 KM Pje{ak koji na obilje`enom pje{a~kom prijelazu na kome je saobra}aj reguliran svjetlosnim saobra}ajnim znakom ne postupi prema svjetlosnim saobra}ajnim znakovima. Goni~ stoke koji ne nadzire stoku koja se kre}e po ili uz put.

na biciklisti~koj stazi. + 1 kazneni bod + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca (za izazvanu saobra}ajnu nesre}u). ako se time spre~ava ili ometa saobra}aj vozila koja se kre}u po {inama. na dijelu puta u blizini vrha prijevoja. na mjestu ozna~enom kao parking-prostor za osobe s invaliditetom. na `eljezni~koj ili tramvajskoj pruzi. (~lan 70. iako postoji mogu}nost zaustavljanja i parkiranja izvan kolovoza. Voza~.1) VOZA^ NE SMIJE ZAUSTAVITI ILI PARKIRATI VOZILO: na obilje`enom pje{a~kom prijelazu. Voza~ koji na javnom putu izvan naselja zaustavi ili parkira vozilo na kolovozu. ili u blizini tih pruga. na mjestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobra}ajni znak. na zelenim povr{inama. na mostovima. na raskrsnici. koji prije nego {to napusti vozilo. na kolovozu sa dvije saobra}ajne trake. na dijelu kolovoza koji je. u krivini. (~lan 78) 40 KM 50-200 KM.ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE 50 KM 50-200 KM. + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca (za izazvanu saobra}ajnu nesre}u). ne poduzme sve mjere kojima se spre~ava da vozilo samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno ili da bude neovla{teno upotrebljeno. na dijelu puta gdje je nedovoljna {irina slobodnog prolaza. namijenjen za vozila javnog gradskog saobra}aja. kao stajali{te. gdje se saobra}aj odvija u oba smjera. na prijelazu puta preko `eljezni~ke ili tramvajske pruge u istom nivou. (~lan 73) 33 . u tunelima.

ili u blizni pruge. ako to nije izri~ito regulirano saobra}ajnim znakom. Na dijelu puta blizu vrha prijevoja i krivine. trotoaru. kao stajali{te za vozila. na mostu. U tunelu. {irine na povr{ini za kretanje pje{aka. Na mjestu na kojem bi parkirano vozilo onemogu}ilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak ve} parkiranog vozila. udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilje`eno stajali{te za vozila u javnom saobra}aju. i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza. mora se ostaviti najmanje 1. ako pje{ak prilikom kretanja mora si}i na kolovoz. ili izlazak nekom ve} parkiranom vozilu. Na obilje`enom pje{a~kom prijelazu. preduze}a. Na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobra}ajni znak ili ure|aj za davanje svjetlosnih saobra}ajnih znakova . Na trotoaru. (~lan 74) KAD DOLAZI PAUK Vozilo }e biti premje{teno ako je zaustavljeno ili parkirano na putu na kojem se ugro`ava sigurnost saobra}aja ili ometa normalan tok saobra}aja. gdje je preglednost nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obi}i bez opasnosti.6 m. mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogu}ilo pristup drugom vozilu radi parkiranja. Na prijelazu puta preko `eljezni~ke ili tramvajske pruge. Na biciklisti~koj stazi. a ako je parkiranje dozvoljeno. a posebno ako je: Na mjestu rezerviranom za osobe s invaliditetom. Na dijelu kolovoza koji je. Na raskrsnici. ispred stambenog ulaza u zgradu. pje{a~koj stazi. prolazima i ulazima u {kole. s tim da ta povr{ina ne mo`e biti uz ivicu kolovoza. stambene zgrade i druge objekte i iznad priklju~aka na vodovodnu mre`u i ulaza u kanalizacionu ili drugu mre`u komunalnih organizacija. ustanove. ako se time spre~ava ili ometa saobra}aj vozila po {inama. i na udaljenosti manjoj od 5 m od najblize ivice poprije~nog kolovoza. obilje`en oznakom na kolovozu ili je postavljen saobra}ajni znak.VOZA^ NE SMIJE PARKIRATI VOZILO NARO^ITO NA: dijelu puta ispred prijelaza puta preko `eljezni~ke pruge u istom nivou.

a prema pravilu nema zaustavnih traka. ~ija radna zapremina motora nije ve}a od 50 cm3. PREGLEDNOST podrazumijeva prostor koji u~esnik u drumskom saobra}aju mo`e vidjeti s mjesta na kojem se nalazi. U SURADNJI SA NADLE@NIM ORGANOM. ili se na bliskom me|usobnom odstojanju kre}u istom saobra}ajnom trakom u istom smjeru.. POLUKRU@NO OKRETANJE je okretanje vozila za 180 stepeni u odnosu na dotada{nji smjer kretanja. odnosno ~etiri to~ka. KOLONA je niz od najmanje tri vozila (osim bicikla. pri ~emu su brzine kretanja vozila i postupanje voza~a me|usobno uvjetovani i izme|u kojih. koji ima sve raskrsnice u dva ili vi{e nivoa s popre~nim putevima i drugim saobra}ajnicama (`eljezni~kim i tramvajskim prugama). STIKER NALJEPNICA je dokaz registriranog vozila. u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom ve}om od brzine hoda pje{aka.. i koji je. a snaga motora ne prelazi 4 kw. koja su zaustavljena na putu. ZONA SMIRENOG SAOBRA]AJA je podru~je u naselju obilje`eno propisanim saobra}ajnim znakom. osim prekida koji se pravi kako bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobra}aj.. koje na ravnom putu mo`e razviti brzinu ve}u od 45 km/h. kao takav. PARKIRANJE VOZILA je prekid kretanja vozila du`i od 5 minuta. bez ometanja. POTVRDA O VLASNI[TVU VOZILA je javna isprava koju je izdao nadle`ni organ. entiteta..NEKI OD IZRAZA U NOVOM ZOOBS-u BRZI PUT je javni put namijenjen za saobra}aj isklju~ivo motornih vozila. i kojom se dokazuju vlasni{tvo odre|enog vozila. 35 . radne ma{ine i zapre`nog vozila). te ako njegova masa nije ve}a od 350 kg. ORGAN NADLE@AN ZA. njegove tehni~ke i druge karakteristike. LAKI TRICIKL I ^ETVEROCIKL je motorno vozilo s tri. ozna~en propisanim saobra}ajnim znakom. CENTRALNI REGISTAR je evidencija o svim voza~ima i vozilima. je organ nadle`an za odre|ene poslove. utvr|en Ustavom i Zakonom BiH. radi uklju~enja u suprotni saobra}ajni tok. kantona i Br~ko Distrikta BiH. osim prekida koji se pravi kako bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobra}aj. zbog dozvoljenog kretanja pje{aka i dje~ije igre. ZAUSTAVLJANJE VOZILA je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 5 minuta. zna~i da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan osigurati u~e{}e u izradi ili davanju mi{ljenja nadle`nog organa o podzakonskom aktu. traktora. LICENCA je javna isprava koju je izdao nadle`ni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta i osposobljenosti za obavljanje odre|enih poslova iz oblasti sigurnosti saobra}aja. ne mo`e u}i drugo vozilo. s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake.

Odgo|eno izvr{enje zabrane prema naprijed navedenom bit }e opozvano ako u~inilac prekr{aja. te ako u toku 24 sata vozilom pre|e vi{e od 500 km. ili koje nema propisane registarske tablice (slijedi oduzimanje potvrde o vlasni{tvu vozila i registarskih tablica). ISKLJU^ENJE VOZILA Ovla{tena osoba isklju~it }e iz saobra}aja vozilo: koje nije registrirano. ne u~ini prekr{aj za koji se mo`e izre}i ta zabrana. du`e od 4 sata i 30 minuta. upravlja motornim vozilom ili priklju~nim poslije isteka va`enja saobra}ajne dozvole. tako da nije sposoban upravljati vozilom. za koji je propisano izricanje ili mogu}nost izricanja zabrane upravljanja motornim vozilom. osim za prekr{aje voza~a kad: upravlja vozilom pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova.5 t. bolest. ako u toku 24 sata upravlja vozilom du`e od 9 sati. teretnim vozilom ili skupom vozila. ODUZIMANJE VOZA^KE DOZVOLE ISKLJU^ENJE VOZA^A Zakon propisuje slu~ajeve kad se privremeno oduzima voza~ka dozvola i kad se voza~a i instruktora isklju~uje iz saobra}aja: ako je u takvom psihofizi~kom stanju (umor. posebno u pogledu ure|aja za upravljanja i ure|aja za zaustavljanje). koji ne mo`e biti kra}i od 6 mjeseci. Odgoda }e biti izvr{ena pod uvjetom da u~inilac prekr{aja u odre|enom roku. lijekova i lijekova koji se ne smiju upotrebljavati. droga. ako neprekidno upravlja vozilom. stres. odnosno.ODGODA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM Izvr{enje zabrane upravljanja motornim vozilom mo`e odgoditi nadle`ni organ koji vodi prekr{ajni postupak i u skladu sa propisom kantona. ako nema voza~ku dozvolu odre|ene kategorije. ako odbije da se podvrgne ispitivanju. 36 . odnosno lije~ni~kom pregledu na koji je upu}en. ili kad je na snazi mjera nadle`nog organa kojim je voza~u zabranjeno upravljanje motornim vozilom. ako je vozilo tehni~ki neispravno ({to je utvr|eno vanrednim tehni~kim pregledom. voza~ ili voza~ instruktor odbija ispitivanje alkohola u organizmu. autobusom. uzimanje zabranjenih lijekova). upravlja ili otpo~ne upravljati vozilom pod djelovanjem alkohola. u~ini novi prekr{aj. ako je pod utjecajem alkohola ili opojnih droga. ~ija ukupna masa prelazi 3. u roku za koji je izvr{enje odgo|eno. ni du`i od 1 godine.

50-200 KM za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + 1 kazneni bod + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom do dva mjeseca. putu rezerviranom za saobra}aj motornih vozila i brzom putu 50 KM. autoputa i puta rezerviranog za saobra}aj motornih vozila.3 g/kg do 1 g/kg. (~lan 120) 40 KM. 50-200 KM za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + 1 ili 2 kaznena boda za voza~a motornog vozila + mo`e se izreci zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca. Voza~u koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavljanje. odnosno traku za usporenje kad silazi s autoputa ako takve trake postoje. Voza~u koji ne koristi traku za ubrzavanja kod uklju~ivanja na autoput. voza~ vozila koja se ne smatraju motornim vozilom). Voza~u koji upravlja ili po~ne upravljati vozilom u saobra}aju na putu ili voza~-instruktor dok osposobljava kandidata za voza~a u prakti~nom upravljanju vozilom. koji ne koristi samo dvije saobra}ajne trake uz desnu ivicu kolovoza.5 t i skupa vozila du`eg od 7 m. Voza~u vozila preko 3. 50-200 KM za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + 1 kazneni bod za voza~a motornog vozila + mo`e se izreci i zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca. (~lan 121) 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda 100-300 KM za izazvanu neposrednu opasnost ili saobra}ajnu nezgodu + voza~u motornog vozila mo`e i za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca + 1 ili 2 kaznene boda. i ne preduzme potrebne mjere da ga {to prije ukloni sa kolovoza. (~lan 117) Voza~u koji polukru`no okre}e vozilo na autoputu ili se kolovozom kre}e unazad. (~lan 116) 40 KM. te voza~u motornih vozila koja se ne mogu kretati brzinom ve}om od 40 km/h.KAZNE ZA PREKR[AJE U SAOBRA]AJU Saobra}aj na autoputu. U~esniku u saobra}aju (pje{ak. kod kojeg se utvrdi da koli~ina alkohola u krvi prelazi koli~inu od 0. (~lan 117) 50 KM. (~lan 174) 37 . 50-200 KM za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca.

Voza~u koji ne ustupi prvenstvo prolaza. vojna policija. Voza~u koji ne omogu}i prolaz vozilu s pravnom prvenstva prolaza kad posebnim ure|ajima daje svjetlosne i zvu~ne znakove (hitna pomo}. policija. (~lan 125) VOZILA SA PRVENSTVOM PROLAZA 50 . (~lan 126) 38 . kojem je voza~ka dozvola privremeno oduzeta. vozila dr`avne grani~ne slu`be i vojna vozila). Voza~u koji upravlja vozilom dok mu je oduzeta voza~ka dozvola. ako je izazvana neposredna opasnost ili saobracajna nesreca + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e se izre}i i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca.Voza~u koji na autoput uklju~i motorno vozilo koje vu~e drugo motorno vozilo. koje se zbog neispravnosti ne mo`e kretati.000 KM za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + zabrana upravljanja motornim vozilom od 1 do 6 mjeseci + 2 kaznena boda. 100-300 KM ako je izazvana neposredna opasnost ili saobra}ajnu nezgodu+ 1 ili 2 kaznena boda + mo`e se izre}i za{titna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca. (~lan 173) 100-300 KM + 1 kazneni bod 300-1000 KM za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + 1 kazneni bod + zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci. kao i voza~u kome je voza~ka dozvola zadr`ana. 300-1. sudska policija. Voza~u koji upravlja ili po~ne upravljati pod djelovanjem opojnih droga ili lijekova na kojima je ozna~eno da se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vo`nje. ne omoguci nesmetan prolaz ili se ne zaustavi ako postoji potreba za to kad na putu susretne vozila pod pratnjom ili ga ta vozila sustignu. koji ima zabranu upravljanja motornim vozilom. (~lan 227) VOZILA POD PRATNJOM 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda. 100-300 KM.250 KM + 1 ili 2 kaznena boda. koji ne upali kratka umjesto dugih svjetala i ne dr`i se naredbi ovla{tenih slu`benih osoba iz pratnje. vatrogasci. (~lan 118) 100-300 KM + zabrana upravljanja motornim vozilom od 1 do 4 mjeseca + 2 kaznena boda.

broj kaznenih bodova 1 ili 2 odre|uju se u zavisnosti od te`ine u~injenog prekr{aja.oduzimanje voza~ke dozvole u trajanju od 30 dana i upu}ivanje na provjeru poznavanja saobra}ajnih propisa . Najmanje 15 kaznenih bodova u roku od 1 godine: .predavanje o posljedicama koje proizilaze iz nepo{tivanja ili nepoznavanja saobra}ajnih propisa.NEGATIVNI BODOVI TRAJU TRI GODINE NOVI ZAKON PORED NOV^ANE KAZNE I ZA[TITNE MJERE ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM ZA PREKR[AJE PREDVI\A I KAZNENE BODOVE Za pojedine prekr{aje voza~u se mo`e odrediti 1ili 2 kaznena boda. kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciji voza~a na osnovu pravosna`ne sudske odluke. Kazneni bodovi za pojedina~ni prekr{aj bri{u se iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su odre|eni. Voza~u kojem je u roku od 2 godine bude ponovno odre|eno 15 kaznenih bodova bit }e oduzeta voza~ka dozvola u trajanju od 60 dana. Najmanje 10 kaznenih bodova u roku od 1 godine (~lan 225 stav 5): . a vra}ena po isteku navedenog roka i dokaza da je voza~ zadovoljio na provjeri poznavanja saobra}ajnih propisa. 39 . u slu~aju dobijanja kaznenih bodova kazna se izri~e za prekr{aj koji nosi ve}i broj kaznenih bodova.voza~ka dozvola bit }e vra}ena po isteku 30 dana uz predo~eni dokaz da je voza~ zadovoljio na provjeri poznavanja saobra}ajnih propisa. voza~ koji na provjeri ne poka`e potrebno znanje mo`e se podvr}i ponovnoj provjeri nakon 15 dana. TREBA ZNATI DA: tro{kove predavanja i provjere snosi voza~. dok se ne odazove na predavanje (~lan 225 stav 6). Ako se voza~ ne odazove na predavanje rje{enjem }e mu se privremeno oduzeti voza~ka dozvola. voza~ koji nakon dvije provjere ne poka`e dovoljno znanja ne mo`e pristupiti drugoj provjeri dok ne pro|u 2 mjeseca od zadnje provjere.

u slu~aju smanjene vidljivosti mora biti ozna~eno svjetlom i katadiopterom koji s prednje strane daje bijelo svjetlo. 100-300 KM za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca. kao i danju. (~lan 127) 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda.ako teret na vozilu na motorni pogon ili priklju~nom vozilu bo~no prelazi za vi{e od 20 cm vanjsku ivicu. 100-300 KM za odgovornu osobu u dr`avnom organu. ako teret na vozilu i priklju~nom vozilu mo`e pre}i najudaljeniju ta~ku na zadnjoj strani vozila za 1/6 du`ine koja se kao kontinuiran teret oslanja na tovarni prostor. 50-200 KM za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca. (~lan 129) .000-8. a u slu~aju smanjene vidljivosti no}u. Naredi ili dozvoli da se njegovo vozilo u saobra}aju na putu optereti preko dozvoljene nosivosti ili preko dozvoljenog osovinskog optere}enja ili preko najve}e dozvoljene mase ili preko mogu}nosti koje dozvoljavaju karakteristike puta ili tehni~ke konstruktivne mogu}nosti vozila ili da sa njegovim vozilom prevozi teret koji nije pravilno raspore|en ili pri~vr{}en na vozilu. umanjuje preglednost. te zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure|aje na vozilu.svjetlom i reflektuju}om materijom crvene boje. (~lan 129) 1. najisturenija ta~ka tereta mora biti ozna~ena crvenom tkaninom.200 KM za izazvanu saobracajnu nezgodu + 1 ili 2 kaznena boda + mo`e se izre}i zabrana upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca Voza~u koji ne ozna~i teret na vozilu no}u. ako teret pre|e najudaljeniju ta~ku na prednjoj strani vozila za vi{e od 1 m. najudaljeniju ta~ku na zadnjoj strani vozila. stvara suvi{nu buku i rasipa teret po putu. najudaljeniju ta~ku na zadnjoj strani. Voza~u koji optereti vozilo tako da mu teret umanjuje u ve}oj mjeri stabilnost vozila i ote`ava upravljanje.ako teret prelazi za vi{e od 1 m. 100-300 KM za odgovornu osobu u preduze}u ili drugoj pravnoj osobi. a sa zadnje strane crveno svjetlo. registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. (~lan 127) Voza~u.KAZNE TERET NA VOZILU 50 KM 50 . (~lan 127) 40 KAZNE ZA PREKR[AJE U SAOBRA]AJU 50 KM. kao i danju u slu~aju smanjene vidljivosti. 500-1. najisturenija ta~ka tereta mora biti ozna~ena crvenom tkaninom. Voza~u koji vozilom prevozi teret kojim se ugro`ava sigurnost u~esnika u saobra}aju ili nanosi {tetu putu ili objektima na putu. (~lan 128) . i ako se takav teret vozi teretnim vozilom koje nije ozna~eno propisanom tablom kvadratnog oblika 50 x 50 obojenom naizmjeni~no kosim trakama reflektuju}e narand`aste i bijele boje i postavljenom uspravno na uzdu`nu osu vozila. .500 KM za fizi~ku osobu koja samostalno obavlja djelatnost vlastitim radom ili sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. ako teret na vozilu prelazi za vi{e od 1 m.000 KM za preduze}e ili drugu pravnu osobu.

fizi~ka osoba koja samostalno obavlja djelatnost. 500-1. 500-1. (~lan 203) . (~lan 207) 41 . tahografa i pneumatika.000 KM .preduze}e ili druga pravna osoba. tahograf i pneumatike. (~lan 203) Naredi ili dozvoli da njegovo motorno i priklju~no vozilo u~estvuje u saobra}aju na putu bez probnih tablica ili poslije isteka va`enja probnih tablica. odgovorna osoba u preduze}u ili drugoj pravnoj osobi Naredi ili dozvoli da njegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama ~lana 129 (ranije opisanog).000 KM . 100-300 KM. 100-300 KM .fizi~ka osoba koja samostalno obavlja djelatnost.000 KM .000 KM . ure|aja za zaustavljanje.odgovorna osoba u preduze}u ili drugoj pravnoj osobi.odgovorna osoba u preduze}u ili drugoj pravnoj osobi 100-300 KM . ili osovinskog optere}enja ili nema ispravne propisane ure|aje za upravljanje. Naredi ili dozvoli da se u saobra}aju na putu upotrebljava vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure|aje.odgovorna osoba u dr`avnom organu.400-5. 1.odgovorna osoba u dr`avnom organu.na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo.preduze}e ili druga pravna osoba.odgovorna osoba u dr`avnom organu.000 KM . ure|aj za zaustavljanje.preduze}e ili druga pravna osoba. osim ure|aja za upravljanje. (~lan 209) Naredi ili dozvoli da u saobra}aju na putu u~estvuje motorno ili priklju~no vozilo koje je upu}eno na vanredni tehni~ki pregled.000-8. ure|aja za spajanje vu~nog vozila. priklju~nog vozila. ure|aj za spajanje vu~nog i priklju~nog vozila. 100-300 KM.fizi~ka osoba koja samostalno obavlja djelatnost. 500-1500 KM. 100-300 KM. 100-300 KM. a nije podvrgnuto tom tehni~kom pregledu. Onaj ko u saobra}aju na putu upotrebljava vozilo koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. ukupne mase. (~lan231) 400-5.

Tako|er. prije izdavanja potvrde o o{te}enju vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvr{enom uvi|aju na mjestu doga|aja saobra}ajne nezgode. i razmijene podatke. te popuniti i potpisati obrazac Evropskog izvje{taja o saobra}anoj nezgodi.SIGURNOST NA PUTU NIJE SLU^AJNOST SAOBRA]AJNA NEZGODA Zakon obavezuje voza~e u~esnike u saobra}ajnim nezgodama s manjom materijalnom {tetom da istu prijavi. voza~i kod manjih saobra}ajnih nezgoda moraju odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti osobne podatke. voza~ke dozvole. obavezno je izvr{iti fotografiranje {tete na vozilu stranih registarskih oznaka. ako je {teta nastala drugoj osobi. Voza~i ne smiju napustiti mjesto saobra}ajne nezgode prije nego {to popune i potpi{u izvje{taj. tad se ona izri~e u trajanju od najmanje jednog mjeseca. KAZNE ZA IZAZVANU SAOBRA]AJNU NEZGODU Za prekr{aj iz ovog Zakona kojim je izazvana saobra}ajna nezgoda po~iniocu }e se izre}i znatno ve}a kazna. ako to zahtijeva jedan od u~esnika saobra}ajne nezgode. sa~initi zapisnik u koji se pored ostalog unose podaci iz paso{a. 42 . odnosno vozilu te osobe ili na drugoj stvari. Ako je u saobra}ajnoj nezgodi u~estvovalo vozilo strane registracije. osiguranja automobila i iz odgovaraju}eg zelenog kartona. Ako je za prekr{aj kojim je izazvana nesre}a propisana zabrana upravljanja vozilom. Nadle`ni organ unutra{njih poslova du`an je iza}i na mjesto saobra}ajne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna {teta. a izri~u se i kazneni bodovi 1 ili 2.

100-300KM za izazvanu neposrednu opasnost ili prouzokovanu saobra}ajnu nezgodu +1 ili 2 kaznena boda. Ako zdravstvena ustanova ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu odnosno stanicu o prijemu osobe povrije|ene u saobra}ajnoj nezgodi ili smrti osobe povrije|ene u saobra}ajnoj nezgodi. odnosno vozilu te osobe ili na drugoj stvari. u~esniku u saobra}ajnoj nesre}i. Voza~u koji ne ostane na mjestu saobra}ajne nezgode u kojoj je netko izgubio `ivot ili je povrije|en ili je nastala ve}a materijalna {teta. ako je {teta nastala drugoj osobi. Voza~i ne smiju napustiti mjesto saobra}ajne nesre}e prije nego {to popune i potpi{u izvje{taj i razmijene podatke. 100-300 KM. a mo`e sa izre}i i za{titna mjera upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca. (~lan 156) 43 . Voza~ koji na zahtjev ovla{tene slu`bene osobe ne preveze osobu povrije|enu u saobra}ajnoj nezgodi do najbli`e zdravstvene ustanove.KAZNE 1000 . te popuniti i potpisati obrazac Evropskog izvje{taja o saobra}ajnoj nesre}i.odgovorna osoba u pravnoj osobi ili preduze}u. 500-1 500 -fizi~ka osoba koja samostalno obavlja djelatnost. a mo`e se izre}i i za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca. a mo`e sa izre}i i za{titna mjera upravljanja motornim vozilom u trajanju do 2 mjeseca. Voza~u. (~lan 158) 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda 100-300KM za izazvanu neposrednu opasnost ili prouzokovanu saobra}ajnu nezgodu +1 ili 2 kaznena boda. voza~i su du`ni odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti osobne podatke. ukoliko ne prijavi saobra}ajnu nezgodu s manjom materijalnom {tetom.preduze}e ili druga pravna osoba. (~lan 157) 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda. 100-300 KM.8000 KM.odgovorna osoba u dr`avnom organu. Poslije saobra}ajne nesre}e u kojoj je prouzrokavana samo manja materijalna {teta. (~lan 154) 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda 100-300 KM za izazvanu neposrednu opasnost ili prouzrokovanu saobra}ajnu nezgodu + 1 ili 2 kaznena boda.

a uz kaznu izre}i }e se za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do ~etiri mjeseca. Voza~u koji u saobra}aju na putu upravlja motornim ili priklju~nim vozilom poslije isteka va`enja saobra}ajne dozvole ili nema potvrdu o kori{tenju probnih tablica. nakon ~ega propusti da vrati registarske tablice nadle`nom organu u roku od osam dana. ispravne ili propisane ure|aje za upravljanje i zaustavljanje. (~lan 207) 100-300 KM + 2 kaznena boda. a nije podvrgnuto tom tehni~kom pregledu. (~lan 231) 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda. Voza~u koji u saobra}aju na putu u~estvuje motornim ili priklju~nim vozilom koje je upu}eno na tehni~ki pregled. ukupne mase ili osovinskog optere}enja. tahograf i pneumatike ili nema tahograf ili ako ga za vrijeme vo`nje ne uklju~i.100-300 KM + 1 kazneni bod. 300-1000 KM za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci + 2 kaznena boda. 300-1000 KM za izazvanu saobra}ajnu nezgodu + za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci + 1 kazneni bod. 100-300 KM za izazvanu neposrednu opasnost ili prouzrokovanu saobra}ajnu nezgodu + mo`e se izre}i i za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom do 2 mjeseca + 1 ili 2 kaznena boda. Voza~u koji u saobra}aju na putu upravlja motornim vozilom koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija. ako ne produ`i registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isteka va`enja potvrde o registraciji. Vlasniku vozila. (~lan 211) 50-250 KM + 1 ili 2 kaznena boda. ure|aje za spajanje vu~nog i priklju~nog vozila. (~lan 208) 44 . (~lan 203) Voza~u koji u~estvuje u saobra}aju neregistriranim vozilom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful