ŞCOALA ______________________________________________ NUMELE ŞI PRENUMELE _______________________________

SCHIŢĂ DE LECŢIE
pentru aria curriculară TEHNOLOGII – discipline de specialitate
AN ŞCOLAR _________ SEMESTRUL ______ DISCIPLINA________________________CLASA ___________ DATA _______________ SUBIECTUL LECŢIEI ____________________________________________________

TIPUL DE LECŢIE ▪ Transmitere – însuşire de noi cunoştinţe □ ▪ Mixtă sau combinată □ ▪ Formare de priceperi şi deprinderi cu variantele : a) rezolvări de probleme □ b) laborator □ ▪ Recapitulare, sistematizare şi sinteză a cunoştinţelor □ ▪ Aprofundare şi consolidare □ ▪ Verificare şi apreciere a cunoştinţelor cu variantele : a). orală cu recapitulare □ b). probe scrise curente / sumative □ c). lucrare de laborator □ d). test docimologic □ . OBIECTIVE OPERAŢIONALE La sfărşitul lecţiei , elevii trebuie: • să cunoască / înţeleagă / utilizeze terminologia şi convenţiile ştiinţifice privind noţiunile / conceptele / fenomenele studiate □ • să compare / clasifice , fenomene / după diferite criterii □ • să prezinte / interpreteze, observaţii / date / concluzii rezultate din investigaţii, sub formă orală sau pe bază de tabele / grafice / diagrame / referat – inclusiv prezentate cu mijloace electronice □ . • să utilizeze aparatură / echipamente de laborator / instrumente de măsură ....... pentru a studia fenomene / proprietăţi ...... prin efectuarea de experimente dirijate / nedirijate □ • să definească / descrie, concepte / fenomene ....... învăţate □ . • să aplice / utilizeze , concepte învăţate în rezolvarea de exerciţii / probleme cu caracter teoretic / aplicativ , legate de domeniul de studiu al disciplinei □ . • să-şi dezvolte capacitatea de comunicare folosind limbajul şi terminologia ştiinţifică disciplinei , prin prezentarea conţinutului unui referat , investigare ... sub formă orală / scrisă □ • să demonstreze că înţelege semnificaţia informaţiilor extrase din diferite surse de documentare □ • să analizeze / interpreteze relaţiile cauzale în desfăşurarea fenomenelor studiate □ • să transfere cunoştinţele din alte domenii şi să le aplice în studiul mărimilor / fenomenelor specifice disciplinei □ STRATEGIA DIDACTICĂ • METODE DE INSTRUIRE : Conversaţia euristică □ Explicaţia □ Învăţarea prin descoperire □ Problematizarea □ Modelarea □ Expunerea □ Experimentului □ Algoritmizarea □ Rezolvarea exerciţiilor şi a problemelor □ . • MIJLOACE DE ÎNVĂŢARE : a). Materiale didactice cu scop informativ – demonstrative ( manual, culegeri , instrumente, modele ) □ - pentru formarea şi exersarea deprinderilor ( trusa ) □ pentru evaluare ( fişe, teste ) □ b). Mijloace tehnice □ c) Tabla şi creta □ FORMA DE ACTIVITATE : Frontal şi individual □ Pe grupe de ... □ EVALUAREA : Observaţia directă □ Tema de casă □ Probe de evaluare ( orale, scrise, practice ) □ Dialogul □ Metode complementare ( referat, portofoliu, proiect ) □ Rezolvări de exerciţii şi probleme □ Calculatorul □ .

DESFĂŞURAREA LECŢIEI – CONŢINUTUL PREDĂRII TEMA PENTRU ACASĂ : .