i

PENGHARGAAN

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada Prof. Dato’ Dr.
Hussein Hj. Ahmad dan Prof. Datuk Dr. Abdul Rahman Idris atas segala nasihat, dorongan,
bantuan dan keprihatinan semasa menyempurnakan tesis ini. Bimbingan, pandangan dan
tunjuk-ajar yang dihulurkan oleh kedua-dua orang penyelia saya banyak membantu kepada
kejayaan tesis ini. Saya amat menghargai kesabaran Prof. Dato’ Dr. Hussein Hj. Ahmad yang
sedia berkongsi maklumat dan kepakaran, senang dihubungi dan cepat dalam tindakan semasa
sesi penyeliaan sepanjang pengajian ini. Semangat kesabaran, pembacaan yang teliti, minat
terhadap kajian ini serta maklumbalas daripada beliau yang menyakinkan amat membantu
untuk menyempurnakan tesis ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga orang
panel pakar, iaitu Prof. Dr. Sharifah Mohd. Nor dan Prof. Madya Dr. Petri Zabariah Megat
Abdul Rahman dari Universiti Putra Malaysia serta Dr. Haji Mohammed Sani b. Hj. Ibrahim
dari Universiti Kebangsaan Malaysia atas kesudiaan memberi pandangan dan saranan bagi
memurnikan dan menentusahkan instrumen kajian. Pada kesempatan ini, saya juga ingin
merakamkan ribuan terima kasih kepada Leong S. H., pensyarah dari UiTM Sarawak yang
prihatin, sedia memberi bimbingan dan tunjuk ajar semasa menganalisis data kajian untuk tesis
ini. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Prof. Dr. Siow Heng Loke yang memberi
dorongan serta bantuan semasa saya mengikuti program ini. Saya juga ingin merakamkan
terima kasih kepada 138 orang pentadbir sekolah menengah dan 2,076 orang guru selaku
sampel kajian atas kerjasama yang diberikan semasa kajian ini dijalankan.
Saya ingin merakamkan lestari budi kasih yang tidak terhingga kepada suami tercinta,
Pang Kong Toh di atas segala pengorbanan, dorongan dan kesabaran beliau mengiringi saya
mengharungi segala cabaran sepanjang tempoh pengajian ini. Tidak lupa, khas untuk kedua-
dua orang anak kesayangan saya, J arren dan J anice yang amat sabar tanpa kehadiran saya di
sisi mereka semasa tempoh pengajian ini. Merekalah yang menjadi sumber inspirasi kepada
saya ketika menyiapkan kajian ini. Semoga tesis ini menjadi pendorong kepada mereka dalam
usaha mencapai kejayaan. Ucapan jutaan terima kasih dirakamkan kepada kedua-dua ibu-bapa
saya dan ahli keluarga saya yang telah memberi galakan dan dorongan sepanjang kajian ini
dijalankan. Tidak lupa buat Hannah Sim yang menemani dan memberi sokongan kepada saya.
Akhir sekali, khas kepada kawan karib saya, Sandra Sim (pensyarah UiTM) yang sentiasa
menemani saya dan menghulurkan bantuan, motivasi serta berjuang bersama-sama saya untuk
mengharungi cabaran-cabaran sepanjang pengajian ini.
Quah Cheng Sim
i
ii
PENGHARGAAN

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada Prof. Dato’ Dr. Hussein
Hj. Ahmad dan Prof. Datuk Dr. Abdul Rahman Idris atas segala nasihat, dorongan, bantuan dan
keprihatinan semasa menyempurnakan tesis ini. Bimbingan, pandangan dan tunjuk-ajar yang
dihulurkan oleh kedua-dua orang penyelia saya banyak membantu kepada kejayaan tesis ini. Saya
amat menghargai kesabaran Prof. Dato’ Dr. Hussein Hj. Ahmad yang sedia berkongsi maklumat
dan kepakaran, senang dihubungi dan cepat dalam tindakan semasa sesi penyeliaan sepanjang
pengajian ini. Semangat kesabaran, pembacaan yang teliti, minat terhadap kajian ini serta
maklumbalas daripada beliau yang menyakinkan amat membantu untuk menyempurnakan tesis ini.
Ribuan terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga orang panel pakar, iaitu Prof. Dr. Sharifah Mohd.
Nor dan Prof. Madya Dr. Petri Zabariah Megat Abdul Rahman dari Universiti Putra Malaysia serta
Dr. Haji Mohammed Sani b. Hj. Ibrahim dari Universiti Kebangsaan Malaysia atas kesudiaan
memberi pandangan dan saranan bagi memurnikan dan menentusahkan instrumen kajian. Pada
kesempatan ini, saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Leong S. H., pensyarah
dari UiTM Sarawak yang prihatin, sedia memberi bimbingan dan tunjuk ajar semasa menganalisis
data kajian untuk tesis ini. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Prof. Dr. Siow Heng Loke
yang memberi dorongan serta bantuan semasa saya mengikuti program ini. Saya juga ingin
merakamkan terima kasih kepada 138 orang pentadbir sekolah menengah dan 2,076 orang guru
selaku sampel kajian atas kerjasama yang diberikan semasa kajian ini dijalankan.
Saya ingin merakamkan lestari budi kasih yang tidak terhingga kepada suami tercinta, Pang
Kong Toh di atas segala pengorbanan, dorongan dan kesabaran beliau mengiringi saya
mengharungi segala cabaran sepanjang tempoh pengajian ini. Tidak lupa, khas untuk kedua-dua
orang anak kesayangan saya, J arren dan J anice yang amat sabar tanpa kehadiran saya di sisi mereka
semasa tempoh pengajian ini. Merekalah yang menjadi sumber inspirasi kepada saya ketika
menyiapkan kajian ini. Semoga tesis ini menjadi pendorong kepada mereka dalam usaha mencapai
kejayaan. Ucapan jutaan terima kasih dirakamkan kepada kedua-dua ibu-bapa saya dan ahli
keluarga saya yang telah memberi galakan dan dorongan sepanjang kajian ini dijalankan. Tidak
lupa buat Hannah Sim yang menemani dan memberi sokongan kepada saya. Akhir sekali, khas
kepada kawan karib saya, Sandra Sim (pensyarah UiTM) yang sentiasa menemani saya dan
menghulurkan bantuan, motivasi serta berjuang bersama-sama saya untuk mengharungi cabaran-
cabaran sepanjang pengajian ini. Semoga Tuhan membalas budi baik semua pihak yang terlibat
secara langsung dan tidak langsung di dalam menyempurnakan tesis ini.
Quah Cheng Sim
3
PENGHARGAAN
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada Prof. Dr. Dato’
Hussein Hj. Ahmad dan Prof. Dr. Datuk Abdul Rahman Idris atas segala nasihat, dorongan,
bantuan dan keprihatinan semasa menyempurnakan tesis ini. Bimbingan, pandangan dan
tunjuk-ajar yang dihulurkan oleh kedua-dua orang penyelia saya banyak membantu kepada
kejayaan tesis ini. Saya amat menghargai kesabaran Prof. Dr. Dato’ Hussein Hj. Ahmad yang
sedia berkongsi maklumat dan kepakaran, senang dihubungi dan cepat dalam tindakan semasa
sesi penyeliaan sepanjang pengajian ini. Semangat kesabaran, pembacaan yang teliti, minat
terhadap kajian ini serta maklumbalas daripada beliau yang menyakinkan amat membantu
untuk menyempurnakan tesis ini. Pada kesempatan ini, saya juga ingin merakamkan ribuan
terima kasih kepada Cik Leong Siow Hoo, pensyarah dari UITM Sarawak yang prihatin, sedia
memberi bimbingan dan tunjuk ajar semasa menganalisis data kajian untuk tesis ini. Ribuan
terima kasih juga diucapkan kepada Profesor Dr. Siow Heng Loke yang memberi dorongan
serta bantuan semasa saya mengikuti program ini. Saya juga ingin merakamkan terima kasih
kepada 138 orang pentadbir sekolah menengah dan 2076 orang guru yang terlibat dalam kajian
ini kerana keprihatinan serta komitmen yang diberikan semasa kajian dijalankan.
Saya ingin merakamkan lestari budi kasih yang tidak terhingga kepada suami tercinta,
Encik Pang Kong Toh di atas segala pengorbanan, dorongan dan kesabaran beliau mengiringi
saya mengharungi segala cabaran sepanjang tempoh pengajian ini. Tidak lupa, khas untuk
kedua-dua orang anak kesayangan saya, J arren dan J anice yang amat sabar tanpa kehadiran
saya di sisi mereka semasa tempoh pengajian ini. Merekalah yang menjadi sumber inspirasi
kepada saya ketika menyiapkan kajian ini. Semoga tesis ini menjadi pendorong kepada mereka
dalam usaha mencapai kejayaan. Ucapan jutaan terima kasih dirakamkan kepada kedua-dua
ibu-bapa saya dan ahli keluarga saya yang telah memberi galakan dan dorongan sepanjang
kajian ini dijalankan. Tidak lupa buat Hannah Sim (pensyarah Institut Perguruan) yang
menemani dan memberi sokongan kepada saya. Akhir sekali, khas kepada kawan karib saya,
Cik Sandra Sim (pensyarah UITM) yang sentiasa menemani saya dan menghulurkan bantuan,
motivasi serta berjuang bersama-sama saya untuk mengharungi cabaran-cabaran sepanjang
pengajian ini. Semoga Tuhan membalas budi baik semua pihak yang terlibat secara langsung
dan tidak langsung di dalam menyempurnakan tesis ini.
Quah Cheng Sim

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful