Story

BASE
BASE
BASE
Story
BASE
BASE
BASE

Point

Load
FX
5013 COMB1
5013 ENVE MAX
5013 ENVE MIN
Point
Load
FX
5021 COMB1
5021 ENVE MAX
5021 ENVE MIN

FY
-3.34
-2.21
-4.21
FY
5.91
7.53
3.95

FZ

MY
MZ
-5.771
-4.171
0
-0.659
0.542
0.004
-10.419
-8.558
-0.005
FZ
MX
MY
MZ
1.85 1436.59
-2.327
7.387
0
5.19 1450.99
5.238
12.714
0.004
-1.61
1352.2
-9.741
1.644
-0.005
4.6
5.71
3.12

MX

620.64
663.35
546.14

HÖ sè tæ hîp :

COMB
COMB1
COMB2
COMB3
COMB4
COMB5
COMB6
COMB7
COMB8
COMB9
COMB10
COMB11
COMB12
COMB13
COMB14

TTHT
TTHTGX+
TTHTGXTTHTGY+
TTHTGYTTHTDX+
TTHTDXTTHTDY+
TTHTDYTTGX+
TTDX
TTGY+
TTDY
TT

TT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.9
1
0.9
1

HT
1
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

GX

GY

DX

DY

1
-1
1
-1
0.714286
-0.71429
0.714286
0.714286
1
0.714286
1
0.714286

Phô lôc tÝnh to¸n

TÝnh to¸n t¶i träng t¸c dông lªn cäc
§µi cäc pc4

nót 5508

I. Th«ng sè ®µi cäc & cäc

§µi cäc
ChiÒu cao ®µi

h® =

3.00 (m)

Cäc
Søc chÞu t¶i cho phÐp cña cäc

[P] =

ChiÒu dµi ®µi
ChiÒu réng ®µi

lx =
ly =

4.00 (m)
4.00 (m)

Träng l-îng riªng bª t«ng ®µi
Träng l-îng bª t«ng ®µi

g =
Po =

600 T
3
2.5 T/m
132.0 T

ii. Néi lùc tÝnh to¸n vµ t¶i träng t¸c dông lªn cäc

Néi lùc (®¬n vÞ : T, Tm) :
Fx
COMB
Fy
COMB1
6
2
COMB2
8
5
COMB3
4
-2
COMB4
-16
-4
COMB5
-2
-18
COMB6
8
21
COMB7
7
3
COMB8
7
3
COMB9
7
3
COMB10
7
3
COMB11
7
3
COMB12
7
3
COMB13
7
3
COMB14
7
3
S¬ ®å bè trÝ cäc :
Yi / Xi
-3.0
-3.000
1
-2.000
1
-1.000
1
2.0
1
3.0
1
5.0
1
4.0
1
III. KÕt LuËn :

Fz
1437
1451
13592
13293
-12976
434
22
444
555
666
66
77
99
88

Mx
-2
5
1000
1
11
-12
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4

My
7
13
2
-9
0
4
5
5
5
5
5
5
5
5

-2.0
1

-1.0
1

4.0
1

1

1

1

5.0
1
1
1
1
1
1
1

+ CÇn bæ sung thªm cäc

Mz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T©m cäc :
X = 0.80
Y = 0.95
T©m cét :
X = 0.00
Y = 0.00

Néi lùc ®¸y ®µi chuyÓn vÒ t©m cäc vµ t¶i träng t¸c dông lªn cäc:
Néi lùc
Fz
Mx
My
Pmax
Pmin
Pmax/[P]
COMB1
1569
1488
-1247
127
35
21 %
COMB2
1583
1509
-1254
128
35
18 %
COMB3
13724
14038
-10978
1136
291
158 %
COMB4
13425
12756
-10749
1089
298
151 %
COMB5
-12844
-12191
10276
-285
-1041
-40 %
COMB6
566
526
-448
46
13
6%
COMB7
154
142
-118
12
4
2%
COMB8
576
543
-456
47
13
6%
COMB9
687
649
-544
56
15
8%
COMB10
798
754
-633
65
18
9%
COMB11
198
184
-153
16
5
2%
COMB12
209
195
-162
17
5
2%
COMB13
231
216
-180
19
5
3%
COMB14
220
205
-171
18
5
2%
Gi¸ trÞ bao P max t¹i vÞ trÝ c¸c cäc :
Yi / Xi
-3.0
-2.0
-1.0
-3.000
605
567
528
-2.000
671
-1.000
737
2.000
937
3.000
1003
5.000
1136
4.000
1070
1031
992

4.0
336

796

5.0
298
358
424
623
690
823
756

+ CÇn kiÓm tra cäc chÞu nhæ

File: 181565507.xls.ms_office - Sheet: PC-n - Page : 4 of 4