v¨Ïù’©’..

ü∆EéÀ îÁçü¿E N≠æ-´’-°æ-ü∆©’

È®j™‰y Jvèπÿ-ö¸-¢Á’çö¸ ÂÆ™¸ – ü¿éÀ~ù ´’üµ¿u È®j™‰y ví∫÷°ˇ–úÕ §ÚÆæ’d-©èπ◊ E®Ωy-£œ«çîË
®√ûª °æK-éπ~™ Å®Ωn-¢Á’-öÀé˙ N¶µ«-í¬-EéÀ éπFÆæç 30 ¨»ûªç ¢Á®·-õ‰@ Öçô’çC.
v°æ¨¡o©’ °æüÓ ûª®Ω-í∫A ≤ƒn®·™ Åúø’-í∫’-û√®Ω’. ®√ûª °æK-éπ~™ ØÁí∫-öÀ¢˛ ´÷®Ω’\©’
Öçö«®·. Åçü¿’-´©x Ü£œ«ç* Ææ´÷-üµ∆-Ø√©’ í∫’Jhç-îªúøç ´’ç*C é¬ü¿’.
-´®√_-©’, -´®Ω_-´‚-™«-©’, °∂æ’-Ø√-©Â°j -Å-´í¬£æ«-† -Öç-õ‰ -v¨Ï-ùÀ-™ Ææ-J-§Ú-E
Ææç-êu-†’ éπ-†’éÓ\-´-úøç -ûË-Léπ-´¤-ûª’ç-C.

Ææ÷-îª-†: éÀçC v¨Ïù’™x ÆæJ-§ÚE Ææçêu†’ éπ†’-éÓ\çúÕ.
1. 190, 166, 145, 128, 112, 100, 91.
1) 166

2) 145

3) 128

≤ƒüµ¿†: 190 − 24 = 166,

128
128.

2. 1,

166 − 21 = 145,

112 − 12 = 100,

145 − 18 = 127,

100 − 9 = 91.

≤ƒn†ç™

127

Öçú≈L. 鬕öÀd ÆæJ-§ÚE Ææçêu
-ï-¢√-•’: 3

1, 2, 6, 24, 96, 720.

1) 96

≤ƒüµ¿†:

96

4) 112

127 − 15 = 112,

2) 24

1) 4

4) 2
6 × 4 = 24

1×2=2

24 × 5 = 120

2×3=6

120 × 6 = 720

120

≤ƒn†ç™

3. 2880,

3) 6

1×1=1

9.

34 × 3 = 102 + 3 = 105
105 × 4 = 420 + 4 = 424

24
⎯ = 8,
3
8
⎯ = 4,
2
4
⎯ = 4.
1

-ï-¢√-•’: 4

4, 9, 16, 20, 36, 49

1) 1

2) 9

3) 20

4) 49

≤ƒüµ¿†: N’T-L† ÅEo ´®√_©’, 20 ´®Ω_ç (éπ*a-ûª¢Á’i†) é¬ü¿’. 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72
Åçõ‰ 25 ≤ƒn†ç™ 20 ÖçC. 鬕öÀd ÅüË
ÆæJ-§ÚE Ææçêu.
-ï-¢√-•’: 3

5. 8,

27, 64, 100, 125, 216, 343

1) 216

2) 100

3) 27

4) 343

≤ƒüµ¿†: N’T-L†-´-Fo °∂æ’Ø√©’. 100 ´÷vûª¢Ë’ ´®Ω_ç.
鬕öÀd Ç v¨ÏùÀ™ Gµ†o-¢Á’içC 100.
-ï-¢√-•’: 2

6. 2,

9, 28, 65, 126, 216, 344

1) 216

2) 65

≤ƒüµ¿†: v¨ÏùÀ™ °∂æ’Ø√Eo

3) 9

4) 2

+1

í¬ ®√ߪ÷L.

53 = 125 + 1 = 126

23 = 8 + 1 = 9,

63 = 216 + 1 = 217

33 = 27 + 1 = 28,

73 = 343 + 1 = 344

43 = 64 + 1 = 65

7. 6,

≤ƒn†ç™

217

1,

2,

Öçú≈L. ÆæJ-§ÚE Ææçêu 216.
-ï-¢√-•’: 1

2) 384

3) 100

4) 48

≤ƒüµ¿†: v¨ÏùÀ™ ´·çü¿’†o Ææçêu-©†’ ´®Ω’-Ææí¬ 2, 4
©ûÓ í∫’ùÀÊÆh ûª®√yA Ææçêu©’ ´≤ƒh®·.
6 × 2 = 12,

96 × 4 = 384

12 × 4 = 48,

384 × 2 = 768

48 × 2 = 96,

768 × 4 = 3072

100

≤ƒn†ç™

8. 2807,
1) 41

96

Öçú≈L.

-ï-¢√-•’: 3

3) 171

4) 347

≤ƒüµ¿†: Ñ v¨ÏùÀ™ ´·çü¿’†o Ææçêu †’ç* −7,
−6, ... BÆœ-¢ËÆ œ ´®Ω’-Ææí¬ 2ûÓ ¶µ«Tç-î √L.

2800
2807 − 7 = ⎯⎯⎯ = 1400
2
1394
1400 − 6 = ⎯⎯⎯ = 697
2
692
342
697 − 5 = ⎯⎯⎯ = 346, 346 − 4 = ⎯⎯⎯ = 171,
2
2
168
171 − 3 = ⎯⎯⎯ = 84,
2
40
41 − 1 = ⎯⎯ = 20. 347
2

33,

-ï-¢√-•’: 1

148,

760,

2) 33

3) 760

4) 4626

82
84 − 2 = ⎯⎯ = 41,
2

≤ƒn†ç™ 346 Öçú≈L.
-ï-¢√-•’: 4

110 = 10 × 11 = 110

72 = 8 × 9,

132 = 11 × 12 = 132

90 = 9 × 10,

12 × 13 = 156

4626

15. 105,
1) 0

2 × 2 = 4 + 22 = 8

≤ƒn†ç™

765

11. 3,

8,
18,
210, 432

1) 8

2) 18

46,

3) 46

G. N≠æflg-´-®Ωn-Ø˛-È®úÕf

100,

17. 2,

5,

8 × 2 = 16 + 4 = 20

100 × 2 = 200 + 10 = 210
210 × 2 = 420 + 12 = 432

12. 2,

2) 6

Öçú≈L.
3) 15

-ï-¢√-•’: 2
4) 52.5

≤ƒüµ¿†: ´·çü¿’†o Ææçêu-©†’ ´®Ω’-Ææí¬ 1.5, 2, 2.5,
.. ©ûÓ í∫’ùÀÊÆh ûª®√yA Ææçêu©’ ´≤ƒh®·.

2 × 1.5 = 3,

45 × 3.5 = 157.5

6 × 2.5 = 15

157.5 × 4 = 630

≤ƒn†ç™

13. 385,

45

Öçú≈L.

-ï-¢√-•’: 4

462, 572, 396, 427, 671, 264.

1) 385

2) 427

3) 671

4) 264

≤ƒüµ†¿ : É- *- a-† v- ¨Ïù- ™-À  v- °A-æ Ææçê- u-™ É- ®Ω’¢- °jÁ ¤æ ©- Ö- †o
È®ç-ú’ø Å- çÈé©- ¢- ·Á û- hª ç ´- ’-ü¿µu Å- çÈé Å- ´¤û- ª’çC.

385 → 3 + 5 = 8,

396 → 3 + 6 = 9

462 → 4 + 2 = 6,

427 → 4 + 7 = 11

572 → 5 + 2 = 7,

671 → 6 + 1 = 7
264 → 2 + 4 = 6

14. 56,
1) 72

-ï-¢√-•’: 2

72,

2) 36 3) 70

105

90,
2) 110

110,

132,

3) 150

°j v¨ÏùÀ™
20. 77,

4 × 9 = 36

5 × 11 = 55

3 × 7 = 21,

6 × 12 = 72

10,

50,

Öçú≈L.

500,

3) 50

-ï-¢√-•’: 3

2 × 5 = 10,

10 × 50 = 500

5 × 10 = 50

50 × 500 = 25000

18. 6,

13,

1) 25

18,
2) 30

5000
25,
3) 37

ÅØËC Gµ†o-¢Á’çi C
-ï-¢√-•’: 4

30,

37,

40

150.
4) 132

≤ƒüµ¿†: Ñ v¨ÏùÀ™ ´®Ω’-Ææí¬ ÅçÈé-©†’ BÆæ’-èπ◊E
í∫’ùÀÊÆh, É*a† Ææçêu ´Ææ’hçC

36,

Öçú≈L.

18,

2) 49

ï-¢√-•’: 2

9

3) 36

4) 9

≤ƒüµ¿†: °j v¨ÏùÀ NGµ-†oçí¬ ÖçC. É™«çöÀ v¨Ïù’©’
´*a-†°æ¤úø’ É*a† Ææçêu-™E ÅçÈé-©†’
í∫’ùÀÊÆh, ûª®√yA Ææçêu ´Ææ’hçC.

7 × 7 = 49,

3 × 6 = 18

4 × 9 = 36,

1×8=8

°j v¨ÏùÀ™ ÆæJ-§Ú-EC

-ï-¢√-•’: 4

9.

´÷CJ v°æ¨¡o©’
1. 3,

5,

9,

1) 21
2. 10,

5000
4) 5000

53

≤ƒn†ç™

49,

1) 77

4) 105

3. 1,

25,

14,

5,

45,
14,

54,

60,

1) 10

8,

30,
9,

2) 11

- ï-¢√-•’-©’:

1−3;

21
4) 9
75,

3) 45
50,

2) 50
6,

17,
3) 14

2) 54

1) 5
4. 4,

11,

2) 17

1) 75

55,

91

3) 55
10,

11,

4) 91
12

3) 12
2−2;

80
4) 10

3−2;

4) 9
4−2.

(®Ω-·-ûª – -úÁjÈ®éπd®˝, -Åéπ~®Ω Ææd-úŒ Ææ-J\-™¸, £j«-ü¿®√-¶«-ü˛)

4) 40

≤ƒüµ¿†: °j v¨ÏùÀ™ v°æA È®çúø’ ´®Ω’Ææ Ææçêu©

15 × 3 = 45

3 × 2 = 6,
52.5

-ï-¢√-•’: 1

2 × 5 = 10,

°j v¨Ïù™À 

3, 6, 15, 52.5, 157.5, 630

1) 3

50
⎯⎯ = 25
2

≤ƒüµ¿†: °j v¨ÏùÀ™ ´·çü¿’†o È®çúø’ Ææçêu-©†’
í∫’ùÀÊÆh ûª®√yA Ææçêu ´Ææ’hçC.

46 × 2 = 92 + 8 = 100

20

218
⎯⎯ = 109
2
46

3, 10, 21, 36, 55, 70,

2) 10

4) 11

53 – 3 = 50

Öçú≈L.

72

3) 25

221 – 3 = 218

−45 − 45 = −90

°j v¨ÏùÀ™ 70 ≤ƒn†ç™
1) 5

20 × 2 = 40 + 6 = 46

≤ƒn†ç™

2) 46

≤ƒüµ¿†: Ñ v¨ÏùÀ™ ´·çü¿’ Ææçêu™ †’ç* 3 BÆœ¢ËÆœ 2ûÓ ¶µ«TÊÆh ûª®√yA Ææçêu ´Ææ’hçC.

7 × 13 = 105

4) 100

3×2=6+2=8

18

221, 109, 46, 25, 11, 4

1) 109

©†’

60 − 30 = 30,

1 × 3 = 3,

Öçú≈L.
-ï-¢√-•’: 3

-ï-¢√-•’: 4

106
⎯⎯ = 53
2

30

≤ƒüµ¿†: °j v¨ÏùÀ™ 1, 2, 3, .. ©†’
´®Ω’-Ææí¬ 3, 5, 7, 9..
Ææçêu©ûÓ í∫’ùÀçî√L.

765 × 6 = 4590 + 62 = 4626

40.

109 – 3 = 106

− 5 − 40 = −45

1) 10

40 – 37 = 3

442
⎯⎯ = 221
2

85 − 25 = 60,

16.

8 × 3 = 24 + 32 = 33
33 × 4 = 132 + 42 = 148
148 × 5 = 740 + 52 = 765

25 – 18 = 7,

445 – 3 = 442,

30 − 35 = −5

−5

37 – 30 = 7

4) 60

105 − 20 = 85,

≤ƒn†ç™

30 – 25 = 5

18 – 13 = 5,

−90

≤ƒüµ¿†: °j v¨ÏùÀ™ ´®Ω’-Ææí¬ 20, 25,
BÊÆÊÆh ûª®√yA Ææçêu ´Ææ’hçC.

0

19. 445,

-ï-¢√-•’: 3
3) −45

ÖçC.

13 – 6 = 7,

鬕öÀd Ñ v¨ÏùÀ™ ÆæJ-§ÚE Ææçêu

Öçú≈L. Ñ v¨ÏùÀ™ É´’-úøE

2) 85

1 × 1 = 1 + 12 = 2

760

156

85, 60, 30, 0, −45,

≤ƒüµ¿†: Ñ v¨ÏùÀ™ ´®Ω’-Ææí¬ 1, 2, 3 ©ûÓ í∫’ùÀç*
12, 22, 32 ©†’ éπL-°œûË ûª®√yA Ææçêu©’
´≤ƒh®·.

1400, 697, 347, 171, 84, 41, 20.
2) 84

Öçú≈L.

1) 2

12, 48, 100, 384, 768, 3072

1) 768

8,

2125

≤ƒüµ¿†: Ñ v¨ÏùÀ™ ´·çü¿’†o Ææçêu†’ 2ûÓ
í∫’ùÀç*, +2, +4, ... ÆæJ-Ææç-êu©’ éπ©-§ƒL.

13 = 1 + 1 = 2,

216

10.

≤ƒn†ç™

56 = 7 × 8,

≤ƒn†ç™
Ææçêu 150.

2125 × 6 = 12750 + 6 = 12756
2124

-Å-J-ü∑˛-¢Á’-öÀé˙

150

424 × 5 = 2120 + 5 = 2125

7, 5

´’üµ¿u ¶µ‰ü¿ç

4) 34

16 × 2 = 32 + 2 = 34

≤ƒüµ¿†: ´·çü¿’ †’ç* ´®Ω’-Ææí¬ 6, 5, 4... ©ûÓ
¶µ«TÊÆh Ç ûª®√yA Ææçêu©’ ´≤ƒh®·.

4. 1,

3) 105

15 × 1 = 15 + 1 = 16

4) 92

2880
⎯⎯ = 480,
6
480
⎯⎯ = 96,
5
96
⎯ = 24,
4

2) 424

≤ƒüµ¿†: ´·çü¿’†o Ææçêu†’ 1ûÓ í∫’ùÀç*, +1
îËߪ÷L. x2 + 2, x3 + 3, ... É™« îËߪ÷L.

480, 92, 24, 8, 4, 4
3) 24

15, 16, 34, 105, 424, 2124, 12576
1) 2124

Öçú≈L. ÆæJ-§ÚE Ææçêu 96.
-ï-¢√-•’: 1

2) 8

Ææ-J-§Ú-E Ææç-êu-†’ éπ-†’éÓ\-´-úøç -á-™«?

úÕN-ï-†™¸ Åéıçö¸q Ç°∂‘-Ææ®Ω’x

¢Á’úÕéπ™¸ Ææ-KyÂÆÆˇ Åçú˛ ÉØ˛-v§∂ƒ-ÆæZ-éπa®˝ úÁ´-©-°ˇ¢Á’çö¸ 鬮Ìp-Í®-≠æØ˛ (-Çç-vüµ¿-v°æ-üË-¨ ¸ -v°æ-¶µº’-ûªyç)
é¬çvö«èπ◊d v§ƒA-°æ-C-éπ† úÕN-ï-†™¸ Åéıçö¸q Ç°∂‘-Ææ®˝
(´®˝\q) §ÚÆæ’d©†’ ¶µºKh îËߪ’-†’çC.
Å®Ω|ûª: Ê° Åçú˛ Åéıçö¸q Ç°∂‘-Ææ®˝/ ÅÆœ-ÂÆdçö¸ Ê°
Åçú˛ Åéıçö¸q Ç°∂‘-Ææ®˝/ úÕN-ï-†™¸ Åéıçö¸q
Ç°∂‘-Ææ-®˝í¬ °æE îËÆœ °æü¿O N®Ω-´’ù §ÒçC-†-¢√®Ω’
Å®Ω’|©’. ´ßª’Ææ’ 64 à∞¡x-™°æ¤ Öçú≈L.
ü¿®Ω-ë«Ææ’h: ¢Á¶¸-ÂÆjö¸ †’ç* úˆØ˛-™ú˛ îËÆæ’-éÓ-´îª’a.
*´J ûËC: 25 ÅéÓd-•®Ω’.
¢Á¶¸-ÂÆjö¸: apmsidc.ap.nic.in

Ææ-´®Ω-ù
Å- éÓd•- ®Ω’ 9-† 'v- °A-æ ¶- ºµ — Ê°-@™-  v- °î-æ ª’J- û- ¢-ª Á’†-i W
- E- ß
- ª’®˝
Éç-ôK- t-úß
-Õ ª’ö- ¸ û- ©-Á ’í∫’ Ææú-d §-Œ ƒxØ- ˛™-  §- ƒ®∏√uç-¨»-©’, v- °¨-æ ¡o
°æv- ûçª Ææy®Ω÷°æç §- ƒ-ûª Æœ©- •- Æˇ†- ’ Å- †- ’ÆæJ- ç- *- É- *- a-†N- .
§Ò®Ω§- ƒ-ô’èπ◊ *- ç-AÆæ’hØ- √o-´·. û√-ñ« Æœ©- •- Æˇ v- °éæ ¬®Ωç
v- °¨-æ ¡o°æv- ûçª ™-  N- N- ü- ¿µ N- ¶- «µ í¬-©èπ◊ ´÷®Ω’\-© N- ¶- ºµ ï- †Ææ÷©-n çí¬ É- ™- « Ö- ç-ô’ç-C...
1. °æ-ü¿u-¶µ«í∫ç: 30 -´÷®Ω’\-©’
2. í∫-ü¿u-¶µ«í∫ç: 25 -´÷®Ω’\-©’
-3. -Ö°æ-¢√-îªéπç: 10 -´÷®Ω’\-©’
4. -¢√uéπ®Ω-ùç: 35 -´÷®Ω’\-©’
-§ƒ®∏√uç-¨»-©’...
°æ-ü¿u¶- µ«í∫ç: ÊÆo£æ…-Gµ-Ê≠éπç, -v°æ£æ…x-ü¿’-E -N-ü∆u-¶µ«uÆæç,
Ææ’-¶µ«-≠œ-û√-©’, -´·-û√u-©Ææ®√-©’, Ææç-vé¬ç-A, -Ö-î√a¥ yÆæ.
í∫-ü¿u¶- µ«í∫ç: -N’-vûª-™«-¶µºç, -¨»®Ω-ü¿ -™‰-ê-©’, -ü∆-JéÀ -Å-úøfçí¬
°æ-úø’èπ◊-†o °æ¤-L, -§ƒ-©’\-JéÀ -≤Ú-´’-Ø√-üµ¿’-úø’, -ûÁ-©’í∫’-™
éÌ-Eo -ï-† -E®Ω’-èπ◊h©’, -´’-† -ûÁ-©’í∫’.
-Ö°æ-¢√-îªéπç: -¨¡-•lÆæç-üË-¨¡ç, éπ≤ƒ®· éπ®Ω’-´¤, °æ-™„x-•-úÕ,
-E-ï-¢Á’i-† -´’-†’-≠æfl-©’, -N-ï-ߪ’-ü¿-¨¡-N’, -á-ü¿’®Ω’ -îª÷Æœ-†
´·£æfi®Ωhç.

-Ç®˝-Ç®˝Æ‘, -â-H°‘-áÆˇ -Ç-Ø˛-™„j-Ø˛ °æ-Kéπ~-© -éÓÆæç -îª÷-úøç-úÕ....

www.eenadupratibha.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful