Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran KERTAS KONSEP KEM 1MURID 1SUKAN 2013

1. TUJUAN KEM 1 MURID 1SUKAN Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklumkan pelaksanaan Kem 1Murid 1Sukan di semua peringkat Pejabat Pelajaran Daerah di Jabatan Pelajaran Negeri mulai April 2011. 2. 2.1 LATAR BELAKANG KEM 1 MURID 1SUKAN Laporan Jawatankuasa adalah penting Kabinet 1979 telah memperakukan aktiviti sukan sekolah

di semua peringkat persekolahan. Semua murid

diwajibkan mengambil bahagian dalam kelab atau persatuan sukan dan juga digalakkan mengambil satu jenis permainan atau sukan. Dapatan kajian sukan telah mengatakan aktiviti sukan dapat menyemai, memupuk dan menanam perasaan kekitaan (“espirit de corps”) antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berlainan. 2.2 Pelaksanaan dasar 1MURID 1SUKAN ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Pembangunan Sukan Sekolah yang Mesyuarat Jawatankuasa Ad Hoc dipengerusikan oleh YAB sendiri. 2.3 Pelaksanaan dasar 1MURID 1SUKAN menyertai sukan (1M 1S) akan dilaksanakan mulai tahun 2011. 2.4 Dasar 1MURID 1SUKAN ini merupakan usaha KPM dalam menggalakkan penglibatan menyeluruh (mass participation) murid dalam sekurang-kurang satu sukan di sekolah khususnya bagi murid-murid yang kurang atau tidak aktif dalam sukan agar dapat melahirkan pelajar yang sihat dari segi fizikal dan mental. 2.5 Dasar 1MURID 1SUKAN ini juga kecemerlangan sukan. 1 akan mengenengahkan murid yang aktif dalam sukan agar dapat memperkembang potensi dan bakat murid ke arah sekurang-kurangnya satu

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran

2.6

Pelaksanaan 1MURID 1SUKAN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:i. ii. iii. iv. Elemen keseronokan. Dapat memberi pendedahan kemahiran asas permainan. Sebagai elemen untuk mempertingkatkan sosialisasi. Dapat menerapkan elemen inovasi dan kreativiti dalam pengurusan sukan.

2.7.

Pelaksanaan 1MURID 1SUKAN dapat memberi peluang secara menyeluruh kepada semua murid agar melibatkan diri dalam sukan secara terurus dan terancang serta mengimbangkan fokus atau penekanan dalam melahirkan modal insan secara holistik ke arah pembinaan masyarakat Malaysia yang berdaya saing tinggi.

3.0

MATLAMAT KEM 1MURID 1SUKAN 3.1 3.2 Membina satu kumpulan murid yang dapat membantu guru penasihat kelab sukan menjalankan aktiviti di sekolah. Melalui rangsangan/tugasan murid dapat : i. ii. ii. 3.3 3.4 Membantu menubuh dan menguruskan kelab sukan. Membantu merancang dan mengurus aktiviti kelab. Membantu dalam penganjuran pertandingan.

Guru dan murid dapat menjalankan aktiviti sukan dengan menggunakan kaedah stesen yang melibatkan ramai ahli kelab. Bersukan melalui aktiviti yang diubah suai.

4.0

OBJEKTIF KEM 1MURID 1SUKAN 1. Meningkatkan keberkesanan pengurusan kelab sukan dan pelaksanaan aktiviti sukan yang mempunyai unsur keseronokan. 2

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran

2.

Menerapkan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif di kalangan murid dan guru.

3.

Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui aktiviti kelab sukan.

4. 5.

Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan. Meningkatkan kesedaran guru dan murid terhadap kepentingan aktiviti sukan dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat dan invovatif.

4.0

ASAS-ASAS PERTIMBANGAN KEM 1MURID 1SUKAN 4.1 Pelaksanaan dasar ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Pembangunan Sukan yang dipengerusikan oleh YAB sendiri. 4.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16, Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010. 4.3 Dasar 1MURID 1SUKAN mempunyai enam (6) objektif utama bagi memenuhi pembentukan insan yang syumul dalam akademik dan pembentukan kecergasan individu iaitu:4.3.1 4.3.2 4.3.4 4.3.5 Meningkatkan kecergasan Meningkatkan kecergasan jasmani Membina jati diri Meningkatkan disiplin

4.3.3. Membentuk sahsiah

4.3.6. Dapat membentuk nilai murni serta memupuk perpaduan antara kaum

4.4

Lima (5) strategi telah dirangka bagi melaksanakan dasar 1MURID 1SUKAN :3

Penekanan juga diberi dalam membangunkan murid dari aspek domain psikomotor. 4. Dalam aspek penilaian 2012. intelek dan sosial (JERIS).11 Melalui Kem 1MURID 1SUKAN. 4. cerdas serta berdaya saing tinggi. 4. iv. Sumbangan. 4. 4.8 Dalam jangka masa panjang. rohani. Penglibatan dan Pencapaian. 4.9 Memberi peluang kepada semua murid yang kurang aktif. kognitif dan afektif. Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld. berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. 4 . cergas. ii. sukan juga merupakan alat perantaraan yang amat penting untuk menjana dan mewujudkan perpaduan antara kaum dalam masyarakat. perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuatkuasa dengan murid Tahun 4 dan Tingkatan 1 berdasarkan Kehadiran.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran i.10 Falsafah Pendidikan Kebangsaan memberi penekanan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani.7 Memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. iii. emosi.5 Membezakan aktiviti sukan dengan kokurikulum Memperkasakan penilaian dalam sukan Mewajibkan pelaksanaan aktiviti sukan sepanjang tahun persekolahan Memberi penekanan kepada pendidikan jasmani waktu persekolahan Mengadakan aktiviti asas sukan di sekolah melalui kelab sukan Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16. dasar 1MURID 1SUKAN ini berhasrat membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat. 4.6 Pelaksanaan dasar 1MURID 1SUKAN mengatakan penyertaan sekurangkurangnya satu sukan telah dilaksanakan mulai tahun 2011. v.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010.

Sekolah Berasrama Penuh e.1 SEKOLAH RENDAH :Tahun Empat (4) . 2 Perempuan) Berpusat kepada Pejabat Pelajaran Daerah 10% penyertaan daripada jumlah bilangan sekolah dalam setiap daerah :a. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina c. 2 Perempuan) Tingkatan 4 . 1 Perempuan) Berpusat kepada Pejabat Pelajaran Daerah 10% penyertaan daripada jumlah bilangan sekolah dalam setiap daerah :a.2 murid (1 Lelaki.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 5.4 murid (2 Lelaki. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Peserta mesti terdiri daripada dua murid lelaki dan dua murid perempuan dari setiap sekolah dengan diiringi oleh seorang guru.2 SEKOLAH MENENGAH Tingkatan 2 . Sekolah Kebangsaan b. Sekolah Menengah Harian b. 6. 1 Perempuan) Tahun Lima (5) .2 murid (1 Lelaki.0 STRATEGI PELAKSANAAN KEM 1MURID 1SUKAN Tindakan Bahagian Sukan :a. Sekolah Menengah Agama c. Sekolah Menengah Teknikal d.0 JADUAL KEM 1MURID 1SUKAN Lampiran 1 7. Peserta mesti terdiri daripada dua murid lelaki dan dua murid perempuan dari setiap sekolah dengan diiringi oleh seorang guru.0 KUMPULAN SASARAN KEM 1MURID 1SUKAN 5. Menubuhkan Panel Jurulatih Utama Kem 1MURID 1SUKAN.4 murid (2 Lelaki. 5 . 5.

Menubuhkan jurulatih utama (JU) Kem 1MURID 1SUKAN di setiap JPN/PPD Memantau Pelaksanaan Kem 1MURID 1SUKAN Pengisian Program 3 Hari 2 malam melibatkan 10 jenis sukan terpilih. Bagaimana mengadakan satu lawatan/ seminar.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran b. d. Menentukan bilangan murid dan guru yang terlibat. e. Bagaimana merancangkan pertandingan antara kelab.Rangsangan 1 Rangsangan 2 Rangsangan 3 : : : Bagaimana wujudkan kelab sukan di sekolah.2 8. iii. v. i.3 8. Mencalonkan empat (4) Jurulatih Utama untuk mengikuti kursus TOT Kem 1MURID 1SUKAN anjuran Bahagian Sukan (Mac) Mengenal pasti bilangan dan kategori sekolah. c.4 Manual Pengurusan Kem 1MURID 1SUKAN Manual Pengurusan Kelab Sukan Manual Memanaskan Badan Manual Pengurusan Aktiviti Sukan / Permainan 6 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 . Membentuk Jawatankuasa Induk Membentuk Jawatankuasa Pengelola Format Dan Bilangan Ahli Jawatankuasa Pengelola Bidang Tugas Jawatankuasa Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 3 Lampiran 4 Perlaksanaan Kem 1MURID 1SUKAN berpusat pada PPD setiap Jabatan Pelajaran Negeri j.1 8. Penilaian pemahaman melalui kerja kumpulan pengurusan kelab sukan. iv. Contoh:. h. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus Kem 1MURID 1SUKAN (OS42000 dan OS21000). Melaksana Program Kem 1MURID 1SUKAN ( 3 hari 2 malam ) 8.0 PENYEDIAAN MANUAL KEM 1M1S 8. g. Tindakan JPN/PPD :i. ii. f.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 8.5 9.0 Manual Pengurusan Kecederaan dan Pemakanan sukan Lampiran 9

PENYEDIAAN JURULATIH UTAMA 1MURID 1SUKAN NEGERI Melatih jurulatih utama untuk rujukan Kem 1MURID 1SUKAN di setiap Jabatan Pelajaran Negeri Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program Dasar 1MURID 1SUKAN Membantu menjalankan program peningkatan profesionalisme guru / jurulatih untuk melaksanakan kem 1MURID 1SUKAN di setiap Pejabat Pelajaran Daerah

10.0

IMPLIKASI KEWANGAN KEM 1MURID 1SUKAN A. Pakej Hostel (3 hari 2 malam) KOS (RM) (1bas / 1 murid) 26.00 sehari 1.00 seorang 500.00 1000.00

BIL 1 2 3 4

PERKARA Penginapan dan makan untuk murid (Ren/Men) Minuman Rencam Dan Kecemasan Hadiah & sijil

11.0

IMPAK / HASIL KEM 1MURID 1SUKAN i. ii. Membina satu kumpulan penggerak sukan atau penggiat sukan sekolah dari kalangan murid. Guru Penasihat Sukan yang kreatif dan inovatif dalam mengurus dan mengendalikan aktiviti Kelab Sukan. 7

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran iii. iv. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Menghasilkan golongan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas sukan serta mengamalkan gaya hidup yang sihat dan cergas.

Lampiran 1

JADUAL KEM 1 MURID 1 SUKAN (3HARI 2MALAM) TARIKH/ HARI
Hari Pertama

MASA
2.00 ptg – 4.00 ptg 4.00 ptg– 4.30 ptg 4.30 ptg5.00 ptg 5.00 ptg – 6.30 ptg 6.30 ptg – 8.30 mlm 8.30 mlm 10.30 mlm 10.30 mlm11.00 mlm 5.30 pg – 6.30 pg 6.30 pg – 7.00 pg 7.00 pg – 7.30 pg 7.30 pg – 8.00 pg

AKTIVITI Semua Peserta Melapor Diri Di Tempat Penginapan Hotel Midah Minum Petang/ Solat Pengurusan Diri Taklimat Kem SLOT 1 Pengenalan Memanaskan Badan Makan Malam/ Solat Pengurusan Diri SLOT 2 Ice Breaking Minum Malam Pengurusan Diri Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku/ Doa / Taklimat Malaysia Cergas Sarapan Pagi

TINDAKAN / LOKASI Urusetia Kem Kom/ Tim. Kem Kom Urusetia Kem Kom (Dewan Hotel) Fasilitator (Dewan Hotel) Urusetia Fasilitator (Dewan Hotel) Urusetia Urusetia Kem Kom (Dewan Hotel) Fasilitator (Dewan Hotel) Urusetia

Hari Kedua

8

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 8.00 pg– 10.00 pg 10.00 pg10.30 pg 10.30 pg12.30 tgh 12.30 tgh – 2.00 ptg 2.00 ptg – 2.30 ptg

SLOT 3 Pengenalan Pengurusan Kelab Sukan 1 Rehat/Minum Pagi SLOT 4 Pengenalan Pengurusan Kelab Sukan 2 Makan Tengahari/ Solat/ Pengurusan Diri Bertolak ke Cochrane

Fasilitator (Dewan Hotel) Urusetia Fasilitator (Dewan Hotel) Urusetia Kem Kom Tim. Kem Kom

2.30 ptg -4.30 ptg

4.00 ptg – 4.30 ptg 4.30 ptg – 6.30 ptg

SLOT 5 Penerangan Asas Permainan Pembahagian Ikut Kumpulan Rehat/ Minum Petang SLOT 6 “Modified Games”

Fasilitator Permainan 1.Bola Sepak 2.Hoki 3.Badminton 4.Bola Jaring 5.Takraw Urusetia Fasilitator Permainan 1.Bola Sepak 2.Hoki 3.Badminton 4.Bola Jaring 5.Takraw Kem Kom Tim. Kem Kom Urusetia Fasilitator

6.30 ptg – 7.00 ptg 7.00 ptg – 8.30 mlm 8.30 mlm – 10.30 mlm 10.30 mlm -11.00 mlm 5.30 pg – 6.30 pg 6.30 pg – 7.00 pg

Balik ke Hotel Makan Malam/ Solat/ Pengurusan Diri SLOT 7 Sains Sukan (Asas Pemakanan dan Kecederaan Dalam Sukan) Minum Malam/ Pengurusan Diri Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku Doa Taklimat Kem Kom Malaysia Cergas Sarapan Pagi/ Bertolak Ke Cochrane
9

Urusetia Urusetia Kem Kom

Hari Ketiga

7.00 pg – 7.30 pg 7.30 pg – 8.00 pg

Fasilitator Urusetia

30 pg 10.00 pg – 10.Hoki 3.Bola Sepak 2. Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : : : : Ketua Unit Sukan JPN Penolong Pengarah Unit Sukan JPN Bendahari MSS Negeri Semua Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi PKPSM Pengerusi MGM Penyelaras Permainan Negeri Timb.30 tgh – 2.30 pg12.Badminton 4.Pengerusi I : : : Pengarah Pelajaran Negeri Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor.Takraw Urusetia Urusetia Kem Kom Tim.Bola Jaring 5. Pengerusi Il 10 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 8.00 pg10. Kem Kom 12.30 tgh Rehat/Minum Pagi SLOT 9 Sesi Maklumbalas / Penilaian/ Penutup/ Penyampaian Sijil Bertolak Ke Hotel Makan Tengahari/ Solat/ Pengurusan Diri/ Bertolak Balik Fasilitator Permainan 1. Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Setiausaha Pen.30 ptg Lampiran 2 JAWATANKUASA INDUK KEM 1MURID 1SUKAN Jawatankuasa Induk Pengerusi Timb.00 pg SLOT 8 Micro Teaching 10. Kem Kom Kem Kom Tim.

Setiausaha Bendahari Ex Officio Ahli Jawatankuasa : : : : Penyelia Sukan Bendahari MSS Daerah Penyelaras Permainan JPN Pengerusi JK Pertandingan Pengerusi JK Teknik Alatan Pengerusi JK Perasmian Penutupan Pengerusi JK Penginapan /Makanan/Jamuan/ Pendaftaran 11 . Pengerusi Setiausaha : : : Pegawai Pelajaran Daerah Penolong PPD (Kemanusiaan) Pegawai Pembangunan Sukan/ Penyelia Kanan Sukan PPD Pen.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Lampiran 3 JAWATANKUASA PENGELOLA Penaung Penasihat : : Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor. Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengerusi Timb.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Pengerusi JK Siaraya/Publisiti dan Dokumentasi Pengerusi JK Hadiah /Cenderamata Pengerusi JK Jemputan/Sambutan/Buku Program Pengerusi JK Keselamatan/ Perubatan/Pertolongan Cemas Pengerusi JK Persiapan Tempat Pengerusi JK Pengangkutan Pengerusi JK Urus Setia Format Dan Bilangan Ahli Jawatankuasa Pengelola.  PERTANDINGAN Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa  Pengerusi Setiausaha AhliJawatankuasa Pembantu (Murid)  Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa  TEKNIK / ALATAN : 12 orang : : PERASMIAN PENUTUPAN 7 orang 10 orang : 7 orang PENGINAPAN / MAKANAN /JAMUAN / PENDAFTARAN 12 .

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa  Pengerusi Setiausaha AJK : 7 orang : HADIAH & CENDERAMATA 10 orang  Pengerusi Setiausaha AJK  Pengerusi Setiausaha AJK Pembantu (Murid) JEMPUTAN & SAMBUTAN/BUKU PROGRAM : 7 orang PERUBATAN / KESELAMATAN / PERTOLONGAN CEMAS : : 7 orang 10 orang  Pengerusi Setiausaha AJK Pembantu (Murid)  Pengerusi Setiausaha AJK  PERSIAPAN TEMPAT : : PENGANGKUTAN 7 orang 10 orang : 7 orang SIARAYA / PUBLISITI / DOKUMENTASI Pengerusi Setiausaha AJK : 7 orang  URUSETIA 13 .

iii. ii. Menentukan tempat. iv.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Pengerusi Setiausaha Ahli : 7 orang Lampiran 4 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA  A. cara. Menyediakan bahan-bahan program mengikut slot yang diperlukan Menyediakan borang-borang yang diperlukan. menyediakan bahan-bahan dan butiran serta alatan yang diperlukan untuk tujuan tersebut yang akan dibuat 10 hari sebelum kem. Memberi taklimat dan pelarasan tugas kerja kepada Jawatankuasa Pertandingan Memproses menyemak dan mengasingkan borang-borang pendaftaran yang diterima daripada sekolah mengikut permainan dan peringkat umur. PERTANDINGAN SEBELUM KEM i. 14 . v.

Mengumpul dan mengeluarkan setiap keputusan pertandingan. Menghubungi Jawatankuasa Penginapan bagi mencadangkan tempat penginapan pegawai yang memerlukannya. x. Menentukan tempat. vi. antara kumpulan dan Membuat taklimat penyelarasan tugas dengan Jawatankuasa Kecil yang lain seperti Jawatankuasa Teknik Alatan. iv. SEMASA KEM i. Menentukan pegawai simpanan bagi menggantikan pegawai-pegawai yang tidak hadir.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran vi. iii. Mengedarkan satu naskah keputusan lengkap kepada sekolah terlibat dan satu naskah kepada JK Hadiah dan Cenderamata. Menghantar surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis untuk bertugas daripada pegawai-pegawai yang dicadangkan. B. vii. vii. xii. xiii xiv. Membuat pendaftaran kedatangan pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka di tempat penginapan serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai di kem ini. jadual dan giliran tugas. xi. v. Menyenaraikan cadangan pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuk lantikan sebagai pegawai kem. ii. Menentukan bilangan pegawai yang cukup untuk kem berkenaan. Menentukan ketua kumpulan. Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. Menentukan bahan-bahan yang telah lengkap disediakan mengikut slot. Menyediakan buku rasmi format pertandingan mengemaskini borang-borang yang berkaitan. masa dan bahan-bahan mengenai program kem untuk peserta dan guru pengiring. 15 .

iii. bagi menentukan semua venue pertandingan disediakan dengan baik dan diterima sebagai satu pertandingan yang dijalankan mengikut peraturan-peraturan pertandingan. menempatkan. Berhubung rapat dengan Jawatan Kuasa Pertandingan. ii. Menyemak. menentukan peralatan yang akan digunakan dalam keadaan baik.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran viii. Menyenarai dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan. Memastikan pegawai-pegawai sebagaimana yang diperlukan. B. Mengeluarkan. ii. iii. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu. SELEPAS KEM i. Mengemas dan memulangkan peralatan yang berkenaan seperti sedia kala kepada urus setia pengelola. iv. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut permainan dan menyimpan balik peralatan. (Rujuk peraturan pertandingan).  A. SELEPAS KEM 16 . TEKNIK DAN PERALATAN SEBELUM KEM i. menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara 3 hari sebelum kem dijalankan. bertugas memakai pakaian yang kemas C. Lain-lain tugas yang difikirkan perlu. Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan diserahkan kepada Urusetia Induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kem. C. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. SEMASA KEM i. iii. Menyusun. Memberikan nasihat dan bekerjasama dengan jawatankuasa pertandingan ii.

Lain-lain perkara yang difikirkan perlu. Pendaftaran Kawalan / Keselamatan 17 iii.  i. PENDAFTARAN / PENGINAPAN / MAKANAN / JAMUAN SEBELUM KEM i. Menyediakan Tatacara Pendaftaran Penginapan dan menyediakan peraturanperaturan penginapan yang standard untuk semua tempat melainkan ada peraturan tersendiri ditempat penginapan. Memastikan semua alatan yang digunakan samada dipinjam telah diurus pemulangannya. PERASMIAN PENUTUPAN Mengatur dan menentukan masa serta susunan acara majlis perasmian penutupan untuk mendapatkan persetujuan Jawatankuasa Induk. iii. b. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu. Menentu dan menyediakan juruacara bagi majlis perasmian penutupan. Memastikan kawasan aktiviti bersih seperti sebelum kem dilaksanakan. Pertandingan. Jamuan dan Siaraya dalam menentukan kelengkapan dan penyelarasan perjalanan upacara perasmian dan penutupan majlis. Hadiah dan Cenderamata. Teknik. Menyediakan dan mengurus penyediaan papan kenyataan untuk hebahan maklumat di tempat penginapan dan giliran bertugas setiap sesi yang akan dikongsi bersama dengan jawatankuasa berikut: a. Bekerjasama dengan Urusetia / Teknik / Alatan / Keselamatan. ii. . Berhubung dan membuat tinjauan terhadap tempat penginapan yang dicadangkan bagi menentukan kesesuaian.  A. ii. iii. Sambutan dan Jemputan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran i. ii. iv.

viii. 18 . Merekod dan mengemaskinikan jumlah sebenar pegawai. bilik air. Membuat penyeliaan dan melaporkan sebarang kerosakan semasa peserta menginap di tempat penginapan kepada Pengurus Pasukan yang berkenaan. Melabelkan bilik-bilik penginapan. Menentukan menu makanan untuk jamuan dan membuat tempahan . ix. Menentukan menu makanan peserta dan pegawai. vii. v. ii. Membuat Penempatan Penginapan peserta berdasarkan jumlah peserta dan urusetia untuk edaran ke sekolah. iii. x. Membuat tempahan makanan dan minuman untuk peserta dan pegawai. bilik air dalam keadaan bersih dan berada dalam keadaan terkawal. d. Memastikan dan menentukan tempat-tempat seperti bilik-bilik. peserta yang menginap di tempat penginapan . Mendapatkan jumlah sebenar peserta dan pegawai kem untuk tujuan tempahan makanan. e. Menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh peserta semasa menginap ditempat penginapan. f.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran c. menentukan tempat letak kereta / bas. B. bilik perubatan. vi. SEMASA KEM i. Urusetia Induk Perhubungan dan Kebajikan peserta Perubatan / Kecemasan Lain-lain bahagian yang difikirkan perlu. iv.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran iv. vi. rostrum penyampaian hadiah dan lain-lain peralatan yang ada kaitan dengan bahagian ini. Mempastikan semua alatan dan kemudahan yang digunakan diserah kembali kepada yang berkenaan. HADIAH / CENDERAMATA / SIJIL Mencadangkan dan menentukan jumlah petugas dan upacara penyampaian sesuatu hadiah dan peralatannya. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu vii. Mengelola. SELEPAS KEM i. C. ii. alas meja. Menguruskan sijil-sijil daripada Urus Setia untuk disampaikan kepada peserta kem semasa majlis perasmian penutupan. iii. Mencadangkan bentuk (istiadat ) penyampaian hadiah. v.  i. iv. vi. iv. iii. 19 . Menghantar senarai (rekod) sebenar pegawai dan peserta yang menginap di tempat penginapan kepada Urusetia Induk untuk tindakan selanjutnya. penyampaian hadiah dengan ii. v. Mendapatkan hadiah-hadiah / menyemak / mengasingkan mengikut susunan acara pertandingan. Taklimat dengan semua petugas-petugas Jawatankuasa dan Urusetia Induk. Menyediakan peralatan seperti dulang. Mengurus dan memastikan agar tempat jamuan diuruskan dengan sempurna. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu. Melaporkan sebarang kerosakan jika ada kepada Urusetia Induk. Memastikan makanan yang disediakan dalam keadaan baik dan mencukupi. menguruskan makanan dan minuman untuk pegawai / peserta sepanjang berlangsungnya kem.

mengedarkan buku program semasa menyambut tetamu dan VVIP di majlis penutupan mengikut bilangan yang akan dibekalkan nanti. Mengedarkan kad-kad jemputan ke Penyampaian Hadiah Kem kepada : a. v. e. Mencadangkan. ii. Mendapatkan. mencadang bentuk sambutan yang akan dibuat semasa ketibaan tetamu khas semasa perasmian penutup. . Merangka reka bentuk dan menyediakan kad jemputan. Persiapan Tempat bagi melabel tempat duduk VVIP dan lain-lain jemputan. c. Isi kandungan Buku Program c. Kata alu-aluan 20 vi. bekerjasama dan menentukan dengan Jawatankuasa (penyelarasan) Penutup. Menyelaraskan dengan jawatankuasa kecil hadiah dan cenderamata b. Merangka. a.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran  JEMPUTAN / SAMBUTAN /BUKU PROGRAM i. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Majlis Perasmian Penutupan dan Timbalan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Semua Ketua Sektor Jabatan Pelajaran Negeri Semua Pegawai-pegawai di Pejabat Pelajaran Daerah Semua Pengetua Sekolah-Sekolah Daerah Berkenaan Semua Guru Besar Sekolah-Sekolah Daerah Berkenaan iii. f. Menguruskan rekacipta bentuk dan mencetak buku program. b. iv. d.

Pegawai Kem e. Semua ahli jawatankuasa kecil mengikut bilangan b. Dalam kes-kes tertentu yang memerlukan rawatan lanjut . Guru Pengiring / Setiausaha Sukan d. Urusetia Kem c. i. Menyediakan perkhidmatan pertolongan cemas sepanjang kem dijalankan Menyediakan " BILIK RAWATAN " dan kelengkapannya di kawasan kem. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu. Senarai nama Ahli Jawatankuasa Induk Senarai nama Ahli Jawatankuasa pengelola Jawatankuasa Kecil Aturcara Majlis Perasmian Penutupan Senarai nama pegawai kem Jadual kem Penghargaan dan senarai nama Menyerahkan buku program sebelum kem bermula kepada : a. Kerjasama pegawai dipohon sepanjang kem serta memberikan keutamaan rawatan sekiranya ada di kalangan peserta-peserta atau pegawai yang memerlukan rawatan kecemasan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran d. v. Para jemputan di majlis perasmian. f. iii. iv. PERUBATAN / KESELAMATAN / PERTOLONGAN CEMAS Menghubungi pihak berkuasa hospital bagi mendapatkan pegawai perubatan. ii. Memastikan kawasan untuk aktiviti kem selamat.  PERSIAPAN TEMPAT i. vi. ambulan dan kakitangan. Membuat penyelarasan kemudahan berikut:dan tempahan dengan pihak berkenaan bagi 21 . vii. Menentukan bilangan buku program yang hendak dicetak. ix. e.membawa pesakit berkenaan ke hospital. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu. g. h. viii.  i.

vi vii viii vix  PENGANGKUTAN i.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran ii. 22 . iii. Menghias kawasan yang difikirkan perlu bagi mengindahkan lagi lokasi / tempat/ kawasan / kem semasa perasmian dan pertandingan. iii. Keselamatan. SIARAYA. ii. ii. Membuat penyelarasan dengan bahagian pengangkutan jika memerlukannya. Bertanggungjawab bagi menentukan kemeriahan penonton samada murid sekolah atau masyarakat setempat. Mengatur. Teknik / Pertandingan.  i. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu. Menyelaraskan dan menyediakan jadual penggunaan lori atau bas yang diperlukan oleh Jawatankuasa Kecil Lain-Lain perkara yang difikirkan perlu. iv. v. PUBLISITI DAN DOKUMENTASI Membuat hebahan samada melalui pamplet dan lain-lain bahan yang difikirkan sesuai tentang kem. Menentukan kemudahan tandas. tempat solat. tempat menukar pakaian dan lainlain keperluan jawatankuasa yang berkaitan disediakan. Meyediakan tempat rehat untuk pegawai. Tempat Mesyuarat / Taklimat / Ceramah / Perasmian Penutupan Bilik Urusetia untuk bahagian Pertandingan Lain-lain peralatan dan kemudahan yang perlu untuk Jawatankuasa dengan kelengkapan fizikal seperti kerusi dan meja . menyediakan dan menguruskan pengangkutan bagi tujuan pengangkutan peserta ke venue kem dan Jawatankuasa yang memerlukan serta urusetia. Siaraya dan Jawatankuasa yang memerlukan bantuan. Menyediakan Bilik Petolongan Cemas Menyediakan tempat melaporkan diri peserta dan kelengkapan fizikal yang difikirkan perlu. Membantu Jawatankuasa Perasmian.

23 . Menyediakan tempat pendaftaran pasukan – pasukan yang melaporkan diri di tempat penginapan yang disediakan. jadual kem. senarai nama peserta dan pegawai. Menyediakan. dan lain-lain. iii. pertandingan dan perasmian penutupan. iv. vii. Menghubungi dan mendapatkan kerjasama pihak akhbar dan media bagi tujuan promosi. v. v. vi.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran iii. pelan kawasan aktiviti kem. Menyediakan anggaran perbelanjaan. menyelanggara P. ii. Menyediakan dan menyiarkan maklumat –maklumat berkaitan dengan kem seperti pelan lokasi kem. Menyediakan.  URUSETIA i. viii. mengurus. vi. memasang dan membuka semula sepanduk kem ditempat strategik dengan kebenaran pihak yang berkenaan. Melantik ahli-ahli jawatankuasa dan menyediakan senarai nama untuk Jawatankuasa Buku Program. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu iv. kronologi kem. Menyediakan laporan lengkap kem dan diserahkan kepada urus setia. Menjadi ko-ordinator bagi semua jawatankuasa kecil kem. Menyediakan bilik-bilik urusetia ditempat yang perlu.A Sistem yang bermutu khasnya semasa ceramah. Merakamkan dalam apa jua bentuk tentang peristiwa yang berlansung mengikut turutan program.

Lampiran 5 KEM 1MURID 1SUKAN PENGURUSAN KEM Struktur Organisasi 24 . Menyediakan laporan bertulis selepas kem tamat.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran vii.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Kem Komandan Timbalan Kem Komandan Pegawai Pendaftaran / Penginapan Pegawai Teknikal Pegawai Disiplin / Keselamatan Pegawai Kerohanian / Moral Pegawai Makanan / Minum Pegawai Dokumentasi Proses Kerja Bagi Setiap Aktiviti: 25 .

• Mencatat segala aktiviti yang telah dijalankan. Pemberian teg dan c. Sebelum Kem • Menyediakan jadual tentatif perjalanan program. borang penginapan. senarai nama peserta. Menyenaraikan nombor talian kecemasan (polis. • Membantu melaksana dan memantau aktiviti. • Memberitahu aktiviti kem yang akan dijalankan kepada balai polis. Menyedia atau menampal plan laluan/penunjuk arah • Pendaftaran a. • Menyediakan laporan di akhir program. • Menjadi sumber rujukan setiap masa. • Membantu merancang. hospital atau klinik kesihatan yang berdekatan) c. borang kehadiran. • Membantu menguruskan sijil. hospital yang berhampiran. • Mengadakan program ice-breaking bagi peserta. menyelaras dan menyelia aktiviti program. b. Dewan Sajian. sijil-sijil dan pelantikan jawatankuasa • Borang pendaftaran. borang sakit peserta. borang pulang awal dan borang kebenaran dari penjaga • Mengurus a. Bertanggungjawab melaksanakan semua dasar yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Baru Beluran Menyelaras memantau semua elemen di bawah Kem Komandan Beliau menyelaras dan memantau secara terus dengan pegawai . Menyusunatur bilik peserta/tempat penginapan peserta e. • Memantau dan menjaga tatatertib serta disiplin peserta dan pegawai. Bilik Solat)  Kebersihan  Disiplin  Keselamatan  Tatasusila pemakaian semasa program berjalan Semasa kem • Melantik ketua peserta lelaki dan perempuan. 26 (PPD. Teg peserta b. Selepas kem • Membuat laporan aktiviti dan dihantar kepada pihak yang berkenaan. • Bertanggungjawab ke atas kebajikan setiap peserta. Pembahagian kumpulan para peserta d. Memberi taklimat  Kedudukan plan lokasi (Dewan Taklimat. JPN-Unit Sukan. KPM-Bhg Sukan) . • Melantik ketua setiap kumpulan • Menjalankan aktiviti – aktiviti pagi iaitu nyanyian lagu patriotik dan senaman pagi. • Surat-menyurat.pegawai di bawah pimpinannya.Pegawai Proses Kerja Kem 1MURID 1SUKANdan Peringkat Sekolah Kebangsaan Basaipimpinannya. Membantu menguruskan pendaftaran pegawai dan peserta. • Membuat penilaian aktiviti pada setiap hari. • Memastikan keadaan kem sentiasa terkawal. • Menyelia urusan logistik.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Lampiran A Senarai Semak bagi Kem Komandan ( sila tanda ( / ) di ruangan yang berkenaan ) Bil 1 Perkara Mengenalpasti tempat Urusan tempahan Menyediakan padang dan gelanggang Tinjauan ke lokasi aktiviti Menyediakan Jadual Aktiviti Menyediakan pelan tapak bagi tapak kem Menyediakan penanda (pandu arah) ke tempat-tempat seperti Pendaftaran Bilik Penginapan Tandas Dewan Makan Bilik Solat Peraturan di Kem • Asrama • Disiplin .Peserta Lelaki dan Perempuan tidak dibenarkan bergaul • Alatan • Kebersihan • Keselamatan 27 Tindakan Catatan 2 3 4 5 .

Pembuangan tisu/tuala wanita bagi peserta perempuan • Dewan Makan • Pemakaian semasa di dewan makan Baju Kasut • Bekas makanan Semasa mengambil makanan Selepas selesai makan • Bilik Solat • Disiplin tidak boleh membuat bising • Kebersihan mengemas sejadah selepas digunakan • Penggunaan telefon bimbit • Semua telefon bimbit berada pada guru pengiring Lantikan AJK Pelaksanaan • Pegawai Disiplin/Keselamatan • Pegawai Teknikal • Pegawai Pendaftaran Penginapan • Pegawai Kerohanian/Moral • Pegawai Makanan/Minum • Pegawai Dokumentasi Lantikan urusetia Menyediakan sijil-sijil Menyediakan kad nama peserta Penyediaan surat Tandatangan surat perlantikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Borang-borang berkaitan • Borang Pendaftaran/Profile • Borang Senarai Peserta .Pecahan mengikut jantina .Pecahan mengikut daerah/sekolah .Pecahan mengikut kaum • Borang Senarai Nama Penginapan • Senarai Semak Barang Dalam Bilik Penginapan • Borang Kebenaran Keluar • Borang Penyediaan Sajian Jumlah Fesilitator Jumlah Peserta Jumlah Peserta vegeterian Membina Kain Rentang (untuk hebahan) 28 6 7 8 9 10 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran .Penginapan peserta Perempuan dibahagian bawah • Tandas • Kebersihan .Penginapan peserta Lelaki dibahagian atas .

4 Menyediakan laporan aktiviti harian Senarai Semak bagi Pegawai Disiplin / Keselamatan Bi Perkara l 1 Menghadiri Mesyuarat 2 Menyenaraikan giliran kawalan malam 3 Menyediakan laporan kawalan harian dan malam 4 Menerima laporan aduan dari peserta Senarai Semak bagi Pegawai Teknikal Bil Perkara 1 Menghadiri Mesyuarat 2 Mengisi borang pinjaman alatan siaraya 3 Memastikan alatan keluar masuk berada dalam kedaan baik 29 Tindakan Catatan Tindakan Catatan Tindakan Catatan .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 11 Mendapatkan nombor talian kecemasan • Polis • Hospital/Klinik Kesihatan yang berhampiran Melapor aktiviti sebelum program dijalankan kepada • Balai Polis • Hospital /Klinik Kesihatan yang berhampiran Semasa Aktiviti Program • Pembahagian kumpulan (asingkan mengikut berlainan sekolah/negeri) • Menyediakan borang senarai semak aturcara majlis teks ucapan pengacara majlis analisa kehadiran fesilitator/urusetia/peserta laporan: • Aktiviti • Makanan • Penginapan • Urusetia • Peserta • Analisa/Penambahbaikan perkara berbangkit 12 13 Senarai Semak bagi Timbalan Kem Komandan Bi Perkara l 1 Menghadiri Mesyuarat • Menjadi Pengacara Majlis • Menyediakan teks ucapan 2 Menyediakan carta analisis kehadiran peserta Membantu Kem Komandan menyediakan borang-borang yang 3 berkaitan.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran semasa dan selepas digunakan. Menyediakan alatan siaraya yang bersesuaian untuk aktiviti 4 Senarai Semak bagi Pegawai Pendaftaran / Penginapan Bil Perkara 1 Menghadiri Mesyuarat 2 Perlu sampai awal bagi persediaan tempat pendaftaran 3 Menyediakan borang pendaftaran peserta 4 Menyediakan borang analisa barangan di bilik penginapan 5 Menyediakan pandu arah 6 Menyediakan pelan tapak kawasan Mengagihkan keperluan yang disediakan oleh penganjur 7 kepada peserta Senarai Semak bagi Pegawai Kerohanian / Moral Bil Perkara 1 Menghadiri Mesyuarat 2 Menyediakan senarai nama mengikut pecahan agama 3 Memastikan bilik sembahyang dan p&p moral Memastikan murid berada di dalam keadaan terkawal semasa 4 waktu solat dan moral Senarai Semak bagi Pegawai Makanan / Minum Bil Perkara 1 Menghadiri Mesyuarat 2 Mengenalpasti peserta vegetarian dan alahan 3 Semua peserta mendapat makan dan minum 4 Tempat makan sentiasa selamat digunakan Senarai Semak bagi Pegawai Dokumentasi Bil Perkara 1 Menghadiri Mesyuarat Penyediaan Tayangan Slide Aktiviti diakhir majlis penutupan 2 program 3 Fotografi 4 Video 5 Laporan bertulis Tindakan Catatan Tindakan Catatan Tindakan Catatan Tindakan Catatan 30 .

KES KECEDERAAN DALAM KEM 1M 1S Mengenalpasti peserta yang mempunyai kes kecederaan Jika baik Melaporkan kepada kem komandan 31 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Lampiran B CARTA ALIRAN PENGURUSAN KES .

Saya juga membenarkan anak / jagaan saya menyertai KEM 1MRID 1 SUKAN dan bersetuju mematuhi Perlembagaan. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah 32 keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kem tersebut.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Rujuk Hospital / klinik Mengesahkan punca kecederaan dan mengenalpasti tahap kritikal Jika sakit Mengambil tindakan dengan menyediakan surat yang berkenaan. undang-undang.Tindakan kem komandan dan guru pengiring Laporan Lampiran C BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU AKTIVITI DAERAH JANTINA : : : _______________ KUMPULAN UMUR : _________ BP 1 Nama Peserta Alamat Peserta (Alamat Rumah) : : No. Daftar Sekolah : Tarikh Daftar / Daftar semula ke Sekolah : No. Tandatangan : Tarikh : . Kad Pengenalan : Nama IbuBapa / penjaga : No. Pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai kemn ini. Telefon (Rumah): No. Telefon (Pejabat) : No. KP : ___________________________ No. peraturan-peraturan. Telefon bimbit : / PENJAGA AKUAN KEBENARAN IBUBAPA Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKUAN PENGETUA / GURU PENOLONG KANAN Nama Pengetua / Guru Besar : _________________________________________________ No. KP : : Tarikh Lampiran D BORANG PENDAFTARAN PASUKAN AKTIVITI DAERAH KATEGORI : : : MENENGAH / RENDAH BP 2 Sekolah Bil 1 2 3 4 Bil Nama Guru Pengiring Jawatan Nama Pengetua / Guru Besar : _________________________________________________ Beranak Alamat Sekolah : Nama Peserta No. Telefon Sekolah : __________ Sekolah 1 2 Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul 3 4 33 5 (Tandatangan dan Cop Rasmi) 6 Nama : 7 No. KP : AKUAN PENGETUA / GURU PENOLONG KANAN 8 __________________________________________________________________________________________________ Tarikh . Telefon Sekolah : __________ Alamat Sekolah : __________________________________________________________________________________________________ Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul (Tandatangan dan Cop Rasmi) Nama No. Surat No.

....... bertarikh .. 34 ............................................................................................................................................................................................................................ .............. Dengan ini memohon kebenaran membawa keluar (nama anak/jagaan)..................... Nyatakan: ...............................................................................................................................................................................................................................................Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Lampiran E Contoh surat dan borang : BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SURAT KEBENARAN MEMBAWA KELUAR PESERTA Saya / Kami (nama penuh ibu bapa atau penjaga) / Guru Pengiring ................ .......... No.................yang dikendalikan oleh ............................... Kad Pengenalan/Sijil Lahir ……………………………… Program .... atas sebab-sebab berikut :Sakit.... ................................................................................... bertempat di .

......... terima kasih...........) nF Contoh Analisis Kehadiran Peserta: Negeri/Sekola h Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor Kuala Lumpur Neg....... Sekian.....Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Membawa Pulang.................... ……………………………………………………………………………………………… Tarikh : ………………………………… (Nama (No. Nyatakan: .............. Lain-lain....... Nyatakan: .. Sesungguhnya saya/kami faham bahawa segala langkah keselamatan sepenuhnya akan diambil dan bersetuju bertanggungjawab ke atas peserta (selepas dilepaskan oleh pihak penganjur) semasa dibawah penjagaan kami jika berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini kami tidak akan membuat sebarang tuntutan terhadap penganjur.Sembila n Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan 35 Lampira Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 Peserta Lelaki M C I Peserta Perempuan L Jumlah Jumlah Keseluruhan Guru Pengiring L P L Jumlah M C I NO H/SET ..............) : …………………………………………………………………............... KP : …………………………………………………………………... Saya yang benar.....................

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 2 1 3 1 4 1 5 1 6 Putrajaya Labuan Sabah Sarawak Jumlah: Fasilitator CATATAN : Talian penting untuk dihubungi. Polis Ambulans Klinik Kesihatan Kem Komandan : 03-62322222 : 03-62322221 : 03-62322223 : 019-5480177 Penolong Kem Komandan : 019-5683921 Info Program : Lampiran G Contoh Laporan Harian: Laporan Harian Tarikh : 3 Disember 2010 36 .

13.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Hari Sesi : : Jumaat Pagi dan Malam Kehadiran Harian 3 Dis 2010 Kehadiran 1. 4. 3. 15.Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Putrajaya Fasilitator Guru Pengiring NEGERI M LELAKI C I L PEREMPUAN M C I L Jumlah 37 . 2. 12. 6. 14. 7. Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor Kuala Lumpur Neg. 5. 10. 8. 11. 9.

1 Dewan Makan Tahap kebersihan sangat memuaskan. Laporan Aktiviti Tindakan 1.2 Petang i.Air teh tarik . mee goreng ii. Ditunda keesokan hari . Pelajar ditegur mengenai masalah disiplin semasa berada di asrama dan juga di kawasan aktiviti . ayam goreng . Makanan Tengahari – Nasi putih .Berjalan lancar 1.Memuaskan . iv. ii. v. sayur sawi goreng.1 Pagi i. buah tembikai susu dan air sirap. Ujian antropometrik dijalankan di PKSC . Baju TID berwarna jingga diedarkan pada pelajar . Ikan masak tiga rasa. Sarapan Pagi . -Tidak dapat dijalankan kerana hari hujan.3 Malam i.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 1. Peserta menjalankan ujian IQ/EQ di dalam dewan PKSC Peserta diberi taklimat mengenai aktiviti yang akan dijalankan iii. Ujian kecergasan telah dijalankan di Stadium MSN .2 Menu i. air oren iii. Laporan Makan Tindakan 2.Memuaskan 38 . Makan malam – Nasi putih . air teh . 2. 2. Pemeriksaan kebersihan bilik ke bilik dijalankan. Minum malam – kuih jemput-jemput pisang .Berjalan seperti yang dirancangkan 1. iv. tom yam .

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 3. Laporan Asrama Tiada sebarang aduan – Kebersihan memuaskan Tindakan - Memuaskan

4. Laporan Urusetia 4.1 Unit Data - proses memasukkan data / maklumat profil pelajar berjalan dengan lancar. 4.2 Urusetia - perjalanan program berjalan dengan baik. Aktiviti dan ujian dapat disempurnakan dengan kerjasama guru-guru pengiring

5. Laporan Peserta 5.1 Seorang pelajar dari negeri Melaka ( Asmawi b Hashim ) tidak dibenarkan menjalani ujian atas sebab pelajar menghadirikan diri ke kem di dalam keadaan tangan yang mengalami kecederaan ( patah ) dan masih bersimen. 5.2 Pelajar dari negeri Selangor ( Fatin Nur Farisya bt Arman ) , Perlis ( Nur Fashihah bt Fauzi ) dan Perak ( Nurul Shamimi bt Muhd Kamal ) telah dibawa ke hospital/klinik atas sebab masalah kesihatan yang dialami pelajar 5.3 Seorang fasilitator ( takraw ) dari negeri Kelantan ( En Roslin b Hamzah ) telah dimasukkan ke Hospital Serdang kerana mengalami masalah kekejangan otot di bahagian perut . 5.4 Keadaan bilik asrama perempuan memuaskan 5.5 Keadaan kebersihan pelajar lelaki kurang memuaskan. 6. Tindakan/Analisis :

39

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran

Disediakan oleh :

.......................................... Kem Komandan Tarikh : ..................................

Lampiran H Ice Breaking / Pecah Bendungan Latihan ini memberi peluang kepada semua individu untuk meluahkan apa yang dirasai semasa aktiviti dilaksanakan agar ianya dapat dikongsi bersama dengan ahli kumpulan dan seterusnya dapat menjadikan aktiviti tersebut satu cabaran untuk diharungi bersama.

Contoh Ice-Breaking 1 TAJUK : MEMBENTUK KELOMPOK KATEGORI Bahan : Tiada Pelaksanaan 1. Peserta beratur mengikut kontijen negeri masing-masing (5 Lelaki & 5 Perempuan). 2. Setiap peserta dikehendaki membentuk satu kelompok besar berdasarkan; a. Abjad pertama nama ibu b. Abjad pertama haiwan kesayangan c. Bulan kelahiran Penilaian : Peserta dinilai kecekapan mereka bergerak mencari kumpulan masing-masing. Rumusan :

40

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Banyak faktor yang boleh menjadikan penyebab kejelekitan antara sesama manusia yang baru dikenali. Falsafah : 1. Menimbulkan rasa kemesraan dan kejelekitan antara sesama peserta.

Lampiran I Contoh Ice-Breaking 2 TAJUK : 30 KOTAK AJAIB Bahan : Selembar kertas yang bertulis bentuk minat, hobi dan cita-cita. Perlaksanaan 1. Setiap peserta menerima sehelai edaran 30 kotak ajaib. 2. Peserta diminta berjumpa sahabat mereka yang dari berlainan negeri dan bertanyakan mana-mana satu soalan daripada kotak ajaib. 3. Jawapan hanya ”ya” atau ”tidak” 4. Jika jawapan ”ya” dapatkan nama, nombot telefon, tandatangan dan negeri asal peserta. 5. Jika jawpan ”tidak” tanya peserta lain. 6. Sepuluh peserta yang lewat diminta menyanyikan 1 lagu patriotik. Penilaian : Peserta dapat berkenalan dengan peserta lain. Rumusan : Peserta dapat mengguna skil berinteraski dengan peserta dari negeri lain dan mengetahui minat serta latarbelakang peserta yang ditemui. Falsafah : 1. 2. Melatih peserta berkomunikasi dengan cara berkesan dalam masa singkat dengan orang yang baru dikenali. Mencungkil sifat berani dalam diri peserta.

41

ARAHAN 1.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PROGRAM BAKAT SUKAN MUDA BORANG SOAL SELIDIK 1MURID 1SUKAN TUJUAN UJIAN Soal selidik ini dijalankan untuk mengumpul maklumat tentang pelaksanaan Kem 1MURID 1SUKAN dari peserta. 3. Semua soalan wajib dijawab. Hantarkan buku soalan yang telah diisi dengan jawapan kepada penguji. 2. Kerjasama anda diperlukan untuk menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam soalan ini. Terima kasih NAMA MURID JANTINA 42 . Soal selidik ini mengandungi 3 bahagian.

TELEFON Perhatian : Semua soalan di bawah adalah berkaitan dengan situasi dan pengalaman anda semasa dalam kem. Pada pendapat anda. (Berkaitan dengan aktiviti kem) Adakah aktiviti-aktiviti yang disediakan menyeronokkan ?      1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan 2. BAHAGIAN A 1. Adakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan mencabar ?      1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan 3.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran NAMA SEKOLAH NEGERI NO. adakah aktiviti yang disediakan itu membantu memupuk nilai-nilai murni seperti semangat kerjasama. Sila jawab dengan jujur dengan memilih jawapan ataupun respon yang paling tepat. tolong menolong dan lain-lain ?      1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan 43 .

1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan Adakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan itu dapat membantu anda mempelajari sesuatu kemahiran sukan ?      1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan 6. Adakah aktiviti kem membantu anda berinteraksi dengan peserta lain semasa dalam kem . BAHAGIAN B (Berkaitan dengan penyampaian guru) 1.      5. Semasa dalam kem.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 4. . nyatakan aktiviti yang anda tidak gemari atau sukai ? Nyatakan perkara tersebut: _________________________________________ _____ Semasa dalam kem. nyatakan aktiviti yang anda gemari atau sukai ? Nyatakan perkara tersebut: __________________________________________ _____ 7. Adakah arahan yang diberi oleh guru jelas dan mudah difahami ? Sangat baik 1 Baik 2 Sederhana 3 Memuaskan 4 Kurang memuaskan 5 Adakah tunjuk cara yang diberi oleh guru jelas dan mudah diikuti ? Sangat baik 1 Baik 2 Sederhana 3 Memuaskan 4 Kurang memuaskan 5 Adakah alatan yang digunakan bersesuaian dengan aktiviti ? 1 2 Sangat baik Baik 44 2. 3.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 3 4 5 4. Adakah makanan yang disediakan memuaskan ? 1 2 YA TIDAK 2. Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan Adakah masa yang diperuntukkan bagi menjalankan aktiviti mencukupi ?      1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan 5. Adakah tempat tinggal bersih dan selesa ? 45 . Adakah makanan yang disediakan itu mencukupi dan berkualiti ? 1 2 YA TIDAK 3. Adakah minuman yang disediakan itu mencukupi ? 1 2 YA TIDAK 4. Adakah guru mesra dan mudah didekati ? Sangat baik 1 Baik 2 Sederhana 3 Memuaskan 4 Kurang memuaskan 5 BAHAGIAN C (berkaitan dengan aspek pengurusan kem) tandakan ( YA ) atau ( TIDAK ) 1.

6.1.6.2 1.4 Unit Kebajikan 1.6.6 Pengerusi / Kapten Naib Pengerusi / Naib Kapten / Naib Presiden / Naib Pengurus Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa 1.8 Unit Dokumentasi 1.7 Unit Disiplin 1.2 Unit Pemasaran 1.6.1.9 Unit Latihan 2.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 1 2 YA TIDAK 5.1.6. Adakah pengurusan masa menepati jadual waktu? 1 2 YA TIDAK PENGURUSAN KELAB SUKAN DI SEKOLAH MENENGAH 1.1.3 1.6.1.1 Unit Teknik / Pertandingan 1.3 Unit Peralatan / Logistik 1.1.6 Unit Perhubungan / Media 1.6.6. Senarai Jawatankuasa yang perlu ada atau dipilih dalam menjalankan aktiviti kelab sukan adalah seperti berikut : 1.1.4 1.1.6.1 1. Senarai Tugas dan Tanggungjawab 46 .5 Unit Kecemasan 1. Adakah tempat tinggal selamat ? 1 2 YA TIDAK 6.5 1.1.

2 Mengambil alih tugas pengerusi semasa ketiadaan pengerusi. 2.3.2 2.2. Contohnya. Mengedarkan minit mesyuarat yang lepas sebelum bermulanya mesyuarat. 2.1. seperti mengumpul dan menjual barang kitar semula.3.1 Menjalankan tugas setiausaha semasa setiausaha tidak menghadiri mesyuarat.4.2 2. 2. 2. Naib Pengerusi 2. 2.9 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan pengerusi.4 Mengambil kedatangan ahli.11 Membantu pengerusi merancang.1. 2.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 2. melaksana dan menyelia kegiatan sukan.6 Membuat carta organisasi.3.10 Menyimpan dan menyusun semua surat yang berkaitan dengan kelab dalam fail kelab. 2. merancang. dan menyelaras aktiviti kelab.3.3. 2.1. membantu dalam aktiviti atau projek menambah kewangan kelab.3.1. 2.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan mengambil tindakan susulan.6 Mencadang.3.3. a) Memastikan segala perancangan aktiviti berjalan lancar. 2.1.8 Menyediakan laporan mingguan dan tahunan. 2.1 Pengerusi 2.5 Menyatupadukan semua ahli jawatankuasa dan ahli-ahli dalam semua aspek.5 Mencatat minit mesyuarat 2.2 Mempengerusikan semua mesyuarat seperti mesyuarat perancangan / program / aktiviti kelab. Mencadang. 47 .1 2.3. 2. 2.3 Mengedarkan borang permohonan ahli dan mendaftar ahli. merancang.1. b) Mewakili kelab dalam mesyuarat kokurikulum.2.7 Menguruskan surat menyurat seperti surat panggilan mesyuarat. membantu dalam aktiviti atau projek menambah kewangan kelab seperti mengumpul dan menjual barang kitar semula.3. membantu dalam aktiviti atau projek menambah kewangan kelab seperti mengumpul dan menjual barang kitar semula.1 2. Menyusun agenda mesyuarat. 2.12 Mencadang.3.3 Setiausaha 2.4 Penolong Setiausaha 2. jika pengerusi tidak hadir ke mesyuarat.1 Mengetuai jawatankuasa untuk merancang. 2.4 Bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dengan adil dan berkesan. membimbing.3. merancang.

8.5 2.9 2.2 2.00.5.1 2.5.5 Membantu tugas setiausaha.5. Membentangkan laporan kewangan pada hujung tahun dalam mesyuarat agung.4. Unit Teknik / Pertandingan 2.1 Mencadang.9.5.8.6 2.5. sistem pertandingan.1 Mengelola dan menyelaras sesuatu program / pertandingan dalam kelab seperti penyediaan borang pendaftaran.3 Membantu Guru Penasihat memberi bantuan awal jika berlaku kemalangan seperti kecederaan ringan semasa latihan.2 2. 2. 2. Memastikan peralatan sukan dalam keadaan baik dan selamat digunakan.7 Unit Pemasaran 2. Mencadang. Merekod penerimaan dan perbelanjaan wang.6.5.5. Unit Kecemasan 2.6 2.4. membantu dalam aktiviti atau projek menambah kewangan kelab seperti mengumpul dan menjual barang kitar semula. membantu dalam aktiviti atau projek menambah kewangan kelab seperti mengumpul dan menjual barang kitar semula. undian permainan dan sebagainya.4.7 Mengumpul sumbangan kelab. merancang. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan pengerusi. merancang aktiviti atau projek untuk menambah dana seperti menjual air minuman atau makanan. Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada Guru Penasihat.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 2.10 48 . Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan pengerusi. Mencadang.3 Membantu Guru Penasihat mengeluarkan peralatan sukan yang diperlukan dari stor sukan dan memulangkan semula.8 Unit Peralatan / Logistik 2.9. Bendahari 2. Menyediakan penyata kewangan bulanan. Menyimpan wang tunai di tangan tidak melebihi RM20.7.2 2.4 2.2 2.9. Memastikan ada peti pertolongan cemas yang lengkap sewaktu aktiviti dijalankan.4 2. Unit Kebajikan 2. Serahkan lebihan wang kepada Guru Penasihat. merancang.1 2.3 2.1 2. Melaporkan sebarang kemalangan kepada Guru Penasihat dan pengerusi.8.3 2.

12 Unit Disiplin Pengerusi / Kapten 2.14.2 Merancang program khidmat masyarakat. 2. 2. 2.3 Mengeluarkan buletin / risalah.10.13.1 Mengambil gambar semasa aktiviti atau program dijalankan.13.3 Menjalankan aktiviti latihan mengikut rancangan.12. menjalankan aktiviti Naib Pengerusi Naib Kapten mengikut giliran. sesawang sekolah atau saluran lain yang sesuai. Bendahari 2.1 Membahagikan ahli mengikut kumpulan jika perlu. risalah.13. makanan dan sebagainya mengikut keperluan sesuatu aktiviti. LAMPIRAN A Ahli Jawatankuasa STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KELAB SUKAN Unit Teknik / Pertandingan Unit Peralatan Unit Perhubungan / Media Unit Pemasaran Unit Kebajikan Unit Dokumentasi Unit Disiplin 49 Unit Kecemasan Unit Latihan . papan kenyataan sekolah.11 Unit Perhubungan / Media 2. 2.11.2 Mengawal disiplin murid /seperti mengumpul ahli.2 Membuat dokumentasi bergambar. 2.1 Menghebahkan perancangan program kepada semua murid melalui pengumuman dalam perhimpunan.12. 2.13 Unit Dokumentasi Setiausaha 2.1 Memastikan ahli memakai pakaian yang sesuai semasa menyertai aktiviti. 2.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 2. Penolong Setiausaha 2.2 Membantu Guru Penasihat dan pengerusi merancang aktiviti latihan sepanjang tahun. poster.11.14.1 Menyediakan keperluan asas ahli seperti penyediaan minuman. 2.14 Unit Latihan 2.14.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran LAMPIRAN B CONTOH LAPORAN PERJUMPAAN / AKTIVITI NO. Guru Penasihat yang hadir : i) En. 3 1. Ahmad Jamil bin Salleh 50 .

6. d. 10. Tarikh : 03. Soleha bt. Dengan keadaan ruang gelanggang yang terhad. Mohd. Keadaan ini berlaku kerana dewan dikongsi dengan kumpulan kokurikulum lain. Salihin iii) En. Memanaskan badan Regangan Servis Hantaran lambung ‘Backhand’ 8. e.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran ii) Pn. 5. Tandatangan . manakala 50% lagi terpaksa menunggu giliran.30 ptg 63 orang Tempat : Kehadiran : Bilangan ahli kelab : Aktiviti yang dijalankan : a. 7. 3. Hari : Khamis Masa : 3. Pencapaian aktiviti : Murid menunjukkan minat dan menumpukan perhatian. hanya 50% daripada murid yang dapat menjalankan aktiviti pada suatu masa. Amin 2.i) Guru Penasihat : ii) Setiausaha : ( Ahmad bin Jamil ) ( Ali bin Jaan ) LAMPIRAN C CONTOH LAPORAN KEWANGAN TAHUNAN Tarikh Perkara Penerimaan (RM) 51 Perbelanjaan (RM) Baki (RM) . Aman bin Mohd.2011 Dewan Tan Sri Lanang 45 orang 4. b.03. c. Komen guru penasihat : Kehadiran murid memuaskan dan mereka melaksanakan aktiviti yang dirancang. 9.

00 X 30 pasukan Bayaran kepada pembekal Tshirt RM9.00 200.03.00 140.00 830.00 520.00 650.00 300.11 350.11 480.01.07.11 Penerimaan wang sumbangan Ahli Kelab Badminton RM5.00 RM1975.11 16.00 70.00 650.00 X 63 pasang Hasil jualan projek kitar semula Perbelanjaan untuk pertandingan antara kelas a.02.11 09.00 215.00 X 10 kali perjumpaan Makanan tengah hari ahli kelab semasa lawatan sambil belajar ke MSN RM5.00 40.00 X 8 orang 315.11 13.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 25.00 20. Bayaran saguhati pengadil dan penjaga garisan.00 X 70 pasang Hasil jualan T-shirt Kelab Badminton RM10. Kain rentang Jamuan akhir tahun a.00 515.02.00 30. Hadiah e.00 ( Ahmad bin Jamil ) ( Anisah bin Juhaini ) LAMPIRAN D 0.00 40.11 07. RM5.00 350.00 0.00 630.00 630.11 04.00 05.00 Jumlah Tandatangan : 1) Guru Penasihat 2) Bendahari CONTOH LAPORAN TAHUNAN 52 .05.00 180. Minuman c.08.07.02.00 300. Cenderamata untuk AJK tingkatan 5.00 X 43 orang Hasil keuntungan jualan Hari Usahawan Yuran penyertaan pertandingan antara kelas RM10.11 17. Alat tulis d.08.00 RM1975.10. b. Makan & minum RM8.00 20.11 16.00 215.00 X 63 orang Sumbangan daripada PIBG untuk Lawatan Sambil Belajar ke MSN Minuman untuk ahli kelab semasa aktiviti kelab RM30.00 315.00 X 60 orang b.11 20.00 40.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran LAPORAN KELAB SUKAN TAHUN 2011

Nama Kelab

: Kelab Badminton 1............................................................................. 2. ............................................................................ 3. .............................................................................

Guru Penasihat :

Pengerusi : .......................................................... Naib Pengerusi : .............................................................. Setiausaha : .................................................................... Penolong Setiausaha : ................................................................ Bendahari : ........................................................................ Ahli Jawatankuasa : 1............................................................................. 2. ............................................................................ 3. ............................................................................. Keahlian : M L Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Jumlah P L C P L I P Lain-lain L P Jumlah L P

Aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun : Bil 1 Tarikh 18.1.2011 Mesyuarat agung. 53 Aktiviti Catatan

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 2 3 4 28.1.2011 16.2.2011 30.3.2011 Memperkenalkan permainan badminton secara teori dan menjalankan latihan asas. Lawatan ke MSN. Menjual makanan pada Hari Usahawan. Bermanfaat kepada ahli-ahli Menerima untung RM350.00

Pencapaian / Kekuatan : Aktiviti yang dirancang sepanjang tahun telah dapat dilaksanakan dengan berjaya. Semua ahli memberi kerjasama yang baik. Pengerusi telah menunjukkan teladan yang baik dalam mendorong AJK lain. Masalah : Ahli jawatankuasa masih tidak dapat menjalankan sesuatu aktiviti dengan yakin dan memerlukan banyak bimbingan. Tiada jurulatih bertauliah yang boleh melatih ahli-ahli kelab. Cadangan : Pihak sekolah dapat membekalkan seorang jurulatih yang berkemahiran supaya ahli-ahli mendapat lebih banyak manfaat.

Disediakan oleh : ......................................... (Setiausaha)

Disemak oleh : ................................ (Guru Penasihat)

LAMPIRAN E CONTOH MINIT MESYUARAT MINIT MESYUARAT KELAB SUKAN BADMINTON KALI KEDUA TAHUN 2011 54

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Tarikh: Masa: Hari: Tempat: Kehadiran: Tidak Hadir: 1. 20 Januari 2011 2.00 petang Khamis Kelas 3 Bestari 18 orang (Seperti Lampiran) 2 orang

Ucapan Pengerusi 1.1 Saudara Halimi Halim, selaku pengerusi mengalu-alukan kehadiran guru-guru penasihat dan ahli-ahli kelab serta mengucapkan ribuan terima kasih.

2. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu Saudara Kamil bin Ahmad mencadangkan supaya minit mesyuarat ini disahkan. Saudari Anisah Ali mencadangkan supaya pengesahan minit mesyuarat ini disokong. Tindakan : Makluman 3. Perkara Berbangkit 3.1 Pengerusi memaklumkan bahawa tarikh pertandingan antara kelas ditunda pada suatu tarikh yang akan ditetapkan kemudian atas sebab-sebab tertentu. Tindakan : Makluman 2.1 2.2

4. Tugasan Jawatankuasa 4.1 Pengerusi memaklumkan bahawa pada 10 Februari 2011 akan diadakan pertandingan antara ahli kelab badminton. Tujuannya adalah untuk mencari bakat-bakat baru pemain untuk diketengahkan. Bakat-bakat ini akan diserapkan ke dalam pasukan sekolah. Saudari Rafidah Sudin sebagai Ketua Jawatankuasa Unit Perhubungan, perlu membuat pengumuman di dalam perhimpunan dan menampal makluman pertandingan di semua tempat yang sesuai. Tindakan : Rafidah Sudin

4.2

5. Hal-hal Lain 5.1. Pengerusi mencadangkan agar aktiviti dilaksanakan dengan melibatkan semua ahli kelab. Tindakan : Makluman

Mesyuarat ditangguhkan pada 3.00 petang. Disediakan oleh : Setiausaha Kelab Sukan Badminton LAMPIRAN F

CONTOH TATACARA PENGELOLAAN PERTANDINGAN 55

masa. Mengambil gambar untuk didokumentasikan. Tentukan penyampai hadiah. Memaklumkan program kepada ahli-ahli. dan hadiah. meja. Mengadakan mesyuarat untuk membincangkan maklumat. membuat keputusan berkaitan pertandingan seperti tarikh. Menyediakan borang pendaftaran dan borang markah. Mengagih dan mengumpul semula borang pendaftaran. 6. Menyediakan air minuman semasa pertandingan. peralatan seperti jam randik. LAMPIRAN G 56 . Semasa Pertandingan 1. 2. hakim. kelengkapan lain seperti bola. perbelanjaan. 3. 7. Menyediakan tempat pertandingan. Menguruskan majlis penyampaian hadiah. Menyediakan dokumentasi bergambar. bola dan lain-lain mengikut kesesuaian. 3. 5. wisel. sistem pertandingan. kerusi yang diperlukan. seperti membuat garisan padang / gelanggang. Menyerahkan keputusan pertandingan kepada setiausaha untuk difailkan selepas pertandingan. 2. Selepas Pertandingan 1. penjaga garisan. 4. sasaran murid. papan tulis. Menguruskan penyediaan pengadil. 2.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Sebelum Pertandingan 1.

Menghebahkan maklumat lawatan ini kepada ahli-ahli kelab. 2. PS3 dan sertakan kertas kerja 6 minggu sebelum tarikh lawatan. 2. tujuan lawatan. laporan. Selepas Lawatan 1. 2.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran CONTOH TATACARA MENGURUSKAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR Sebelum Lawatan 1. Semasa Lawatan 1. gambar. Membincang dalam mesyuarat jawatankuasa tentang maklumat lawatan seperti tarikh. Menyerahkan dokumentasi yang lengkap kepada guru penasihat / PK Kokurikulum. Menyerahkan maklumat lawatan ke balai polis di negeri yang dilalui dalam perjalanan lawatan. 5. 57 . 3. Mengedarkan borang penilaian program kepada peserta. 7. 3. Mengumpul data maklumat ahli rombongan dan mengutip bayaran. Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa dan mengutip balik keratan jawapan. insurans murid. Mengambil gambar untuk tujuan dokumentasi. Mendokumentasikan semua surat-menyurat. kertas kerja dan lain-lain dokumen yang berkaitan dengan lawatan. Memohon ke Unit Perhubungan dan Pendaftaran di jabatan pelajaran negeri dengan menggunakan borang PS1. Mengedarkan senarai peralatan yang perlu dibawa jika ada. 3. tempat. 6. Membuat laporan lawatan. PS2. Memberi taklimat lawatan kepada peserta. anggaran perbelanjaan. Menguruskan tempat penginapan. 4. Membuat kertas kerja untuk mendapat kelulusan pengetua. bilangan peserta dan lain-lain maklumat yang berkaitan. 8. pengangkutan dan berhubung dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk kelulusan lawatan.

Ucapan alu-aluan Pengerusi Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 2. Laporan Ahli Jawatnkuasa. Penangguhan mesyuarat. Menetapkan tarikh mesyuarat yang akan datang. 4. 58 . 3. Hal-hal lain. 6. Perkara berbangkit. 5. 7.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran LAMPIRAN H SUSUNAN AGENDA MESYUARAT KELAB SUKAN 1.

Walau bagaimanapun.3 Masa pertandingan yang diperuntukkan. 1. 1.1 Bilangan peserta atau jumlah pasukan yang mengambil bahagian. Dalam menentukan sistem pertandingan. 1.8. B. 1 JOHAN 2 Contoh : Jika 4 pasukan yang bertanding. 1 2 JOHAN 3 59 .2 Kemudahan gelanggang atau padang yang akan digunakan.4. pihak penganjur perlu terlebih dahulu mengenal pasti : 1. … Contoh : Jika 2 pasukan yang bertanding.6. Sistem Pertandingan 1. Pengenalan Sistem pertandingan bermaksud bentuk atau jenis pertandingan yang akan dijalankan.2 Mudah diuruskan jika dalam nombor genap seperti 2.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran LAMPIRAN I SISTEM PERTANDINGAN A. penjaga masa dan sebagainya. sistem pertandingan yang dipilih adalah bergantung kepada budi bicara penganjur dan rancangan aktiviti tahunan kelab. Sistem Pertandingan Kalah Mati 1.1 Pasukan yang kalah akan tersingkir.10.4 Jumlah pegawai yang disediakan seperti hakim. 1.

1 2 3 4 JOHAN 5 6 7 8 Selain dari bilangan gandaan di atas.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 4 Contoh : Jika 8 pasukan yang bertanding. “Bye” (menunggu) hanya terdapat pada pusingan pertama sahaja. terdapat pasukan yang akan menunggu atau “bye”. Jadual Pasukan Menunggu (“bye”) Pertandingan Kalah Mati Jumlah Pasukan 2 3 4 5 6 7 Ganda 2 2 4 4 8 8 8 “Bye” 0 1 0 3 2 1 Jumlah Pasukan 18 19 20 21 22 23 60 Ganda 2 32 32 32 32 32 32 “Bye” 14 13 12 11 10 9 . Tiada “bye” pada pusingan seterusnya.

Oleh kerana ada 2 “bye”. bilangan pasukan di atas kurang daripada di 2 bye 4 pasukan di atas dan 5 pasukan di bawah. “bye” adalah 7 pasukan. Kenal pasti bilangan “bye”. Oleh kerana daripada bilangan “bye” di bawah. (Gandaan 16 1. “bye” adalah 2 pasukan. bawah iaitu 3 bye bilangan “bye” adalah ganjil. 4 5 6 7 8 9 bye bye JOHAN bye bye 61 . langkah-langkah berikut perlu diambil. 3 atas dan 3 bawah. 2. 1 bye bilangan “bye”. Kalau 9 pasukan. Bahagikan 6 pasukan kepada 2 kumpulan. Kenal pasti tolak 9 adalah 7). 1 2 3 4 5 6 JOHAN Contoh : Jika bilangan pasukan yang mengambil bahagian adalah ganjil seperti 9 pasukan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Contoh : 8 16 16 16 16 16 16 16 16 32 0 7 6 5 4 3 2 1 0 15 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 64 8 7 6 5 4 3 2 1 0 31 Jika bilangan pasukan yang mengambil bahagian adalah genap seperti 6 pasukan. langkah-langkah berikut perlu diambil. Kalau 6. (Gandaan 8 tolak 6 adalah 2). 3. 2. Bahagikan 9 pasukan kepada 2 kumpulan. 1. letakkan 1 “bye” di atas dan 1 “bye” di bawah. jadi bilangan “bye” di atas adalah lebih 3.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Menempatkan Pasukan / Pemain “Seeded” Terdapat beberapa peraturan yang perlu diikuti di dalam menentukan kedudukan pasukan atau pemain “seeded” dalam sesuatu pertandingan. Tujuannya supaya mereka tidak bertanding di peringkat awal. Andainya hanya terdapat 2 “seeded”. dan satu lagi terletak di bawah sekali dalam kumpulan bawah.”seeded” 3 letak di bahagian atas kumpulan bawah. e. ……. Oleh itu sekiranya ada johan atau naib johan pertandingan tahun sebelumnya.”seeded” 1 letak di atas sekali dalam kumpulan atas. maka aturan berikut boleh diikuti :……. Jika terdapat 4 “seeded”. Sekiranya terdapat tempat “bye”. c. Sekiranya jumlah pemain atau pasukan “seeded” itu adalah satu angka ganjil. …….”seeded” 4 letak di bahagian bawah kumpulan atas. maka “seeded” yang selebihnya hendaklah letak di dalam kumpulan separuh di bawah. 62 . “Seeded” hendaklah diletakkan dalam pusingan awal. d. keutamaan hendaklah diberi kepada pasukan atau pemain “seeded”. Perhatian : Kebiasaannya “seeded” adalah terdiri daripada pasukan atau pemain terkenal atau terhandal. b. maka kedudukannya satu pasukan di atas sekali dalam kumpulan atas. a. …….”seeded” 2 letak di bawah sekali dalam kumpulan bawah. maka sewajarnya kedua-dua pasukan atau pemain tersebut diasingkan menjadi “seeded” 1 dan “seeded” 2. 2. Sistem Pertandingan Liga Formula yang digunakan untuk mengira jumlah perlawanan : N (N -1) 2 N = Jumlah pasukan yang mengambil bahagian. Penempatan pasukan atau pemain “seeded” hendaklah simetrikal.

1 Jadual Perlawanan : No.4.4.4.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Contoh : Jika terdapat 4 pasukan(merah.2011 3.2011 Masa 25 minit 25 minit 25 minit 25 minit 25 minit 25 minit Perlawanan Merah lawan Hijau Biru lawan Kuning Merah lawan Kuning Hijau lawan Biru Hijau lawan Kuning Merah lawan Biru Pasukan Merah Hijau Biru Kuning Merah Hijau 0–3 (0) Biru 1-3 (0) 3–2 (3) 2–2 (1) Kuning 3–2 (3) 2–2 (1) 2–2 (1) Mata 3 7 4 2 Kedudukan 3 1 2 4 3–0 (3) 3–1 (3) 2–3 (0) 2–3 (0) 2–2 (1) Peruntukan Mata : Kalah = 0 mata. Seri = 1 mata.2011 5.2011 5.2011 4. Sistem Pertandingan Separa Liga Contoh : 63 .4. Perlawanan 1 2 3 4 5 6 2. Menang = 3 mata 3.2 Carta keputusan Tarikh 3.2011 4. kuning) yang mengambil bahagian N (N -1) = 4 (4 -1) = 4 x 3 = 6 perlawanan 2 2 2 2.4. hijau.4. biru.

Kesemua pasukan akan bertanding dalam kumpulan masing-masing pada PUSINGAN AWAL. KUMPULAN A Pasukan A1 Pasukan A2 Pasukan A3 KUMPULAN B Pasukan B1 Pasukan B2 Pasukan B3 KUMPULAN A Pasukan A1 A2 A3 KUMPULAN B Pasukan B1 B2 B3 A1 A2 0–3 (0) A3 1-3 (0) 3–2 (3) Mata 0 6 3 Kedudukan KETIGA JOHAN NAIB JOHAN 3–0 (3) 3–1 (3) 2–3 (0) B1 B2 0–3 (0) B3 1-3 (0) 3–2 (3) Mata 0 6 3 Kedudukan KETIGA JOHAN NAIB JOHAN 3–0 (3) 3–1 (3) 2–3 (0) PERINGKAT SEPARUH AKHIR JOHAN KUMPULAN A 64 . Kesemua pasukan akan diundi kepada dua kumpulan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Jika 6 pasukan mengambil bahagian. iaitu Kumpulan A dan Kumpulan B.

c. Peringkat ini dipanggil PERINGKAT SEPARUH AKHIR. LAMPIRAN J CADANGAN FORMAT PENGAGIHAN KELAB SUKAN MENGIKUT JUMLAH PELAJAR SEKOLAH Langkah 1 Pembahagian jantina mengikut tahun / tingkatan. Seterusnya JOHAN KUMPULAN B akan bermain dengan NAIB JOHAN KUMPULAN A.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran NAIB JOHAN KUMPULAN B JOHAN JOHAN KUMPULAN B NAIB JOHAN KUMPULAN A a. Pemenang kedua-dua peringkat separuh akhir ini akan bermain untuk menentukan JOHAN dan NAIB JOHAN kejohanan. Di akhir pusingan awal. JOHAN KUMPULAN A (Pasukan mendapat mata tertinggi) akan bermain dengan NAIB JOHAN KUMPULAN B (Pasukan yang mendapat mata kedua tertinggi). Contoh : Jumlah murid Pelajar lelaki Pelajar perempuan : : : 1000 orang 450 orang 550 orang 65 . b.

Hoki 6. Jumlah pelajar lelaki_____ Bilangan kelab ( L + L & P) = __450 orang 9 ii. Badminton 2. = 50 orang setiap kelab. Bola Keranjang Langkah 3 Kaedah pengiraan untuk menentukan bilangan pelajar setiap kelab supaya seimbang. i. Bola Tampar 5. perempuan dan campuran. Olahraga 4. Contoh : Jumlah murid tahun 4 : 200 orang 66 . Jumlah murid perempuan_______ Bilangan kelab (P + L & P) = 550 orang 8 = 68 atau 69 orang setiap kelab LAMPIRAN K CADANGAN FORMAT PENGAGIHAN KELAB SUKAN MENGIKUT TAHUN / TINGKATAN Langkah 1 Dapatkan jumlah murid mengikut jantina.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Langkah 2 Membezakan jenis sukan untuk lelaki. Ping Pong 3. Bola Sepak 2. Bola Jaring Lelaki & Permpuan (L&P) 1. Bola Baling 7. Sepak Takraw Perempuan (P) 1. Contoh : Lelaki (L) 1.

Ping Pong 3.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Lelaki Perempuan Langkah 2 Bezakan jenis sukan mengikut kategori.2 Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan. Pendahuluan Dasar 1Murid 1Sukan mengenengahkan murid yang kurang aktif dalam sukan agar dapat mengembangkan potensi dan bakat murid ke arah kecemerlangan sukan. Olahraga 4. Bola Tampar 5. 67 . Objektif Aktiviti / Program 2. Bola Jaring Lelaki & Permpuan (L&P) 1. Sepak Takraw Perempuan (P) 1.1 Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui kelab sukan. Hoki 6. Bola Sepak 2. Badminton 2. 2. Bola Baling : : 80 orang 120 orang Langkah 3 Kaedah pengiraan Bilangan Ahli Lelaki = Jumlah Lelaki = 80 Bilangan kelab (L + L & P) 8 = 10 orang Bilangan Ahli Perempuan = ___Jumlah Perempuan Bilangan kelab (P + L & P) 17 atau 18 orang = 120 7 = LAMPIRAN L CADANGAN FORMAT KERTAS KERJA AKTIVITI / PROGRAM KELAB SUKAN KEJOHANAN FUTSAL ANTARA KELAS TAHUN 2011 1. Contoh : Lelaki (L) 1. 2.

tempat. Penutup Dengan adanya kejohanan ini bakat dan penglibatan pelajar akan terserlah dan berkembang. 5. Tempat / Lokasi Aktiviti Padang sekolah. masa. Sasaran / Peserta Pasukan daripada tingkatan peralihan hingga tingkatan 5 . 68 Tidak Catatan . LAMPIRAN M CADANGAN FORMAT SENARAI SEMAK Tindakan Bil Perkara Ya 1. 6. Disediakan oleh Setiausaha. Tentatif Aktiviti ( Rujuk Lampiran A ) 7. Tarikh Aktiviti / Program 20 April 2011 4. Menyediakan kertas kerja. Mengenalpasti tarikh. 2. 1 2 3 Pembekal ……………………………… ………………………………… Ulasan dan Pengesahan Pengetua / Guru Besar …………………………………………………………………………………………………………. Disemak oleh Guru Penasihat Disokong oleh PK ………………… Bil. Anggaran belanjawan Perkara Jumlah (RM) Hadiah Saguhati pengadil Minuman Jumlah besar Sumber kewangan: Peruntukan kerajaan (sukan) 8.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 3.

Lain-lain 4. 2. Kelab anda memerlukan perbelanjaan yang banyak dalam menjalankan aktiviti yang dirancang. Peralatan. Mesyuarat (agihan tugas jawatankuasa). 6. Sumber kewangan(mengenal pasti dan pengesahan sumber kewangan). LAMPIRAN N LATIHAN RANGSANGAN 1. Selaku Pengerusi / Kapten kelab permainan. 69 . apakah langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan kejohanan ini. 5. Salah satu aktiviti/program kelab bola sepak ialah mengadakan kejohanan bola sepak antara kelas. Huraikan bagaimana kelab anda mengatasi masalah ini.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 3.

terangkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk menarik minat ahli kelab supaya menghadiri setiap perjumpaan kelab. 11. Bagaimana anda mengurus aktiviti berbentuk ceramah. Tentukan jumlah bilangan perlawanan sekiranya sistem permainan ini berbentuk liga KUMPULAN. 8. 10. 1. PENGURUSAN KELAB SUKAN DI SEKOLAH RENDAH Senarai Jawatankuasa Organisasi : Unit Unit Teknik / Unit Perhubungan Pertandingan Peralatan STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KELAB SUKAN / Media Unit Pemasaran Unit Kebajikan Unit Dokumentasi Unit Disiplin 70 Unit Kecemasan Unit Latihan . terangkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk menarik Ahli Jawatankuasa minat ahli kelab supaya menghadiri setiap perjumpaan kelab. Bagaimanakah cara anda mengutip yuran daripada Setiausaha ahli. Anda dilantik sebagai bendahari Bendahari kelab. Naib Pengerusi / Naib Kapten Selaku Ketua Unit Pertandingan Kelab Ping Pong. 6. Sebagai pengerusi kelab. 4. 5. Dalam kejohanan bola jaring antara kelas terdapat 10 pasukan akan mengambil bahagian. Apakah sistem pertandingan yang sesuai digunakan sekiranya terdapat 11 pasukan. Anda merupakan seorang pengerusi Kelab Bola Keranjang. Anda dilantik sebagai bendahari kelab. Sebagai pengerusi kelab. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjayakan program ini Pengerusi / Kapten Rancangkan aktiviti sepanjang tahun untuk kelab anda. Bagaimanakah cara anda mengutip yuran daripada ahli. Anda dikehendaki menganjurkan suatu lawatan sambil belajar. Apakah yang perlu anda lakukan sebelum sesuatu mesyuarat dijalankan. Kelab ini mempunyai ahli seramai 40 orang.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 3. sediakan satu kertas kerja untuk menganjurkan satu pertandingan ping pong antara rumah sukan di sekolah anda. 12. 7. Penolong Setiausaha Anda telah dilantik sebagai pengerusi pertandingan bola sepak. 9.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 71 .

Menjalankan aktiviti bersama-sama ahli untuk menambahkan kewangan kelab. Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan Pengerusi. Membuat carta organisasi. contohnya menjual barang kitar semula. Menyediakan laporan mingguan dan tahunan. iii. Menyusun agenda mesyuarat. Mempengerusikan mesyuarat. ii.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 2. 2. Memastikan semua ahli bekerjasama sebagai satu pasukan. Mengedarkan minit mesyuarat yang lepas. x. PENGERUSI Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang. Mengambil kedatangan ahli. SETIAUSAHA Mendaftarkan ahli kelab.contohnya menjual barang kitar semula. Menjalankan aktiviti bersama-sama ahli untuk menambahkan kewangan kelab. v. i. 72 . Mengeluarkan notis mesyuarat. Senarai Tugas dan Tanggungjawab. Mencatat minit mesyuarat.

BENDAHARI Mengumpul sumbangan kelab. UNIT TEKNIK / PERTANDINGAN Menjalankan sesuatu program / pertandingan dalam kelab seperti penyediaan borang pendaftaran. undian pemainan dan sebagainya. contohnya menjual barang kitar semula. Menjalankan aktiviti bersama-sama ahli untuk menambahkan kewangan kelab. Merekod penerimaan dan perbelanjaan wang. 73 . 4. Menyerah kutipan sumbangan kepada Guru Penasihat.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 3. Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan pengerusi.

iii. Membantu Guru Penasihat memberi bantuan awal jika berlaku kemalangan seperti kecederaan ringan semasa latihan. UNIT PERHUBUNGAN / MEDIA Menghebahkan perancangan program kepada semua pelajar melalui pengumuman dalam perhimpunan dan papan kenyataan sekolah. 8. UNIT KEBAJIKAN Menyediakan keperluan asas ahli seperti minuman. Memastikan ada peti pertolongan cemas yang lengkap sewaktu aktiviti dijalankan. ii. 9. iii. UNIT PERALATAN Membantu Guru Penasihat mengeluarkan peralatan sukan yang diperlukan dari stor sukan dan memulangkan semula. Memastikan peralatan sukan dalam keadaan baik dan selamat digunakan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 5. 6. ii. i. UNIT PEMASARAN Merancang aktiviti atau projek untuk menambah kewangan seperti menjual air minuman atau makanan. UNIT KECEMASAN i. Melaporkan sebarang kemalangan kepada Guru Penasihat. 7. Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada Guru Penasihat / guru sukan. 74 . makanan dan sebagainya mengikut keperluan sesuatu aktiviti.

Salihin 75 . UNIT DOKUMENTASI i. Lampiran A CONTOH LAPORAN PERJUMPAAN / AKTIVITI NO. iii. 3 1. Memastikan ahli memakai pakaian yang sesuai mengikut aktiviti. ii. Guru Penasihat yang hadir : i) En. Membantu Guru Penasihat dan pengerusi merancang aktiviti latihan sepanjang tahun. UNIT LATIHAN Membahagikan ahli mengikut kumpulan jika perlu. UNIT DISIPLIN i. Menjalankan aktiviti latihan mengikut rancangan. Mengambil gambar semasa aktiviti atau program dijalankan. Ahmad Jamil bin Salleh ii) Pn. 11. Mengeluarkan buletin / risalah. 12. Membuat dokumentasi bergambar. ii. menjalankan aktiviti mengikut giliran. Mengawal disiplin murid seperti mengumpul ahli. Soleha bt.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 10.

hanya 50% daripada murid yang dapat menjalankan aktiviti pada sesuatu masa.30 ptg Tempat : Kehadiran : Bilangan ahli kelab : 63 orang Aktiviti yang dijalankan : a. c. e. 10. 6.11 Perkara Penerimaan wang sumbangan Ahli Kelab Badminton RM5. Aman bin Mohd. Hari : Khamis Masa : 3. d. Tarikh : 03. Tandatangan . manakala 50% lagi terpaksa menunggu giliran.i) Guru Penasihat : ii) Setiausaha : ( Ahmad bin Jamil ) ( Ali bin Jaan ) Lampiran B CONTOH LAPORAN KEWANGAN TAHUNAN Tarikh 25.2011 Dewan Tan Sri Lanang 45 orang 4. 9. 3. Mohd.00 Perbelanjaan (RM) Baki (RM) 315.03. Keadaan ini berlaku kerana dewan dikongsi dengan kumpulan kokurikulum lain. Komen guru penasihat : Kehadiran murid memuaskan dan mereka melaksanakan aktiviti yang dirancang.01. b. 7. Pencapaian aktiviti : Murid menunjukkan minat dan menumpukan perhatian. Dengan keadaan ruang gelanggang yang terhad.00 . 5.00 X 63 orang 76 Penerimaan (RM) 315. Amin 2.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran iii) En. Memanaskan badan Regangan Servis Hantaran lambung ‘Backhand’ 8.

00 20.00 215.00 0.11 04.00 180.00 140.00 350.00 20.00 520.05.00 300.07.00 830.02.11 17.11 Sumbangan daripada PIBG untuk Lawatan Sambil Belajar ke MSN Minuman untuk ahli kelab semasa aktiviti kelab RM30.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 16.11 Jumlah RM1975.00 480.00 X 30 pasukan Bayaran kepada pembekal T-shirt RM9.00 40.00 350. b.11 30.00 215.03.00 40.00 X 60 orang b. Minuman c.00 630. Kain rentang Jamuan akhir tahun a.11 16.00 05.00 515.00 X 63 pasang Hasil jualan projek kitar semula Perbelanjaan untuk pertandingan antara kelas a.02.00 70.Cenderamata untuk AJK tahun 6.11 13.11 20.00 X 10 kali perjumpaan Makan tengah hari ahli kelab semasa lawatan sambil belajar ke MSN RM5.00 X 70 pasang Hasil jualan T-shirt Kelab Badminton RM10.00 RM1975. Makan & minum RM8.10.00 X 8 orang 200.00 650.00 650.00 40.07.08.02.08.00 630.11 07. Hadiah e. RM5.00 0.00 300. Bayaran saguhati pengadil dan penjaga garisan.00 X 43 orang Hasil keuntungan jualan Hari Usahawan Yuran penyertaan pertandingan antara kelas RM10. Alat tulis d.11 09.00 Tandatangan : 1) Guru Penasihat 2) Bendahari (Ahmad bin Jamil ) ( Anisah bin Juhaini ) LAMPIRAN C CONTOH LAPORAN TAHUNAN LAPORAN KELAB SUKAN TAHUN 2011 77 .

......................................................................................... 3......... Memperkenalkan permainan badminton secara teori dan menjalankan latihan asas.................................................. Keahlian : M L Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah P L C P L I P Lain-lain L P Jumlah L P Guru Penasihat : Aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun : Bil 1 2 3 Tarikh 18.... Penolong Setiausaha : ................................................ 78 Bermanfaat kepada ahli-ahli Aktiviti Catatan ..................................................................... 3................. ................. Bendahari : ................................................. 2................................. 2.............................................Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Nama Kelab : Kelab Badminton 1............2011 16...................................... Lawatan ke MSN...................................1............ ....................................................................2011 28...... Pengerusi : .................... ................................................... ............1.................... Naib Pengerusi : ................................ Ahli Jawatankuasa : 1.........2011 Mesyuarat agung............................ Setiausaha : .....2....................

......... (Setiausaha) Disemak oleh : .. Tiada jurulatih bertauliah yang boleh melatih ahli-ahli kelab.2011 Menjual makanan pada Hari Usahawan..... Disediakan oleh : ..... (Guru Penasihat) LAMPIRAN D CONTOH MINIT MESYUARAT MINIT MESYUARAT KELAB SUKAN BADMINTON KALI KEDUA TAHUN 2011 Tarikh Masa Hari : : : 20 Januari 2011 2......................3.. Menerima untung RM350...00 petang Khamis 79 . Cadangan : Pihak sekolah dapat membekalkan seorang jurulatih yang berkemahiran supaya ahli-ahli mendapat lebih banyak manfaat................... Semua ahli memberi kerjasama yang baik..... Pengerusi telah menunjukkan teladan yang baik dalam mendorong AJK lain.....Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 4 30.00 Pencapaian / Kekuatan : Aktiviti yang dirancang sepanjang tahun telah dapat dilaksanakan dengan berjaya.. Masalah : Ahli jawatankuasa masih tidak dapat menjalankan sesuatu aktiviti dengan yakin dan memerlukan banyak bimbingan...

Tindakan : Makluman Mesyuarat ditangguhkan pada 3.2 4. selaku pengerusi mengalu-alukan kehadiran guru-guru penasihat dan ahli-ahli kelab serta mengucapkan ribuan terima kasih. 2.2 5. Saudari Rafidah Sudin sebagai Ketua Jawatankuasa Unit Perhubungan. Disediakan oleh : Setiausaha Kelab Sukan Badminton LAMPIRAN E CONTOH TATACARA PENGELOLAAN PERTANDINGAN Sebelum Pertandingan 80 . Tugasan Jawatankuasa 4. Tindakan : Makluman 3. Bakat-bakat ini akan diserapkan ke dalam pasukan sekolah.1 Pengerusi memaklumkan bahawa tarikh pertandingan antara kelas ditunda pada suatu tarikh yang akan ditetapkan kemudian atas sebab-sebab tertentu. Tujuannya adalah untuk mencari bakat-bakat baru pemain untuk diketengahkan.00 petang. Tindakan : Makluman 2. Pengerusi mencadangkan agar aktiviti dilaksanakan dengan melibatkan semua ahli kelab.1. Hal-hal Lain 5. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu Saudara Kamil bin Ahmad mencadangkan supaya minit mesyuarat ini disahkan. Tindakan : Rafidah Sudin 4. : Kelas 3 Bestari : 18 orang (Seperti Lampiran) : 2 orang Ucapan Pengerusi 1.1 Pengerusi memaklumkan bahawa pada 10 Februari 2011 akan diadakan pertandingan antara ahli kelab badminton. Saudari Anisah Ali mencadangkan supaya pengesahan minit mesyuarat ini disokong. perlu membuat pengumuman di dalam perhimpunan dan menampal makluman pertandingan di semua tempat yang sesuai.2 Saudara Halimi Halim.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Tempat Kehadiran Tidak Hadir 1. Perkara Berbangkit 3.1 2.

Menyediakan borang pendaftaran dan borang markah. 2. sistem pertandingan. Menguruskan penyediaan pengadil. Menyediakan air minuman semasa pertandingan. papan tulis. Semasa Pertandingan 1. wisel. meja. perbelanjaan. LAMPIRAN F CONTOH TATACARA MENGURUSKAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR 81 . hakim. 5. sasaran murid. Tentukan penyampai hadiah. bola dan lain-lain mengikut kesesuaian. Mengambil gambar untuk didokumentasikan. 6. kerusi yang diperlukan. 3. Mengagih dan mengumpul semula borang pendaftaran. penjaga garisan. Menguruskan majlis penyampaian hadiah. Memaklumkan program kepada ahli-ahli. Menyerahkan keputusan pertandingan kepada setiausaha untuk difailkan selepas pertandingan. Selepas Pertandingan 1. seperti membuat garisan padang / gelanggang. membuat keputusan berkaitan pertandingan seperti tarikh. Menyediakan dokumentasi bergambar. masa. Mengadakan mesyuarat untuk membincangkan maklumat. 7. 3. Menyediakan tempat pertandingan. 2. dan hadiah. kelengkapan lain seperti bola. peralatan seperti jam randik. 4. 2.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 1.

3. 2. gambar. Menyerahkan dokumentasi yang lengkap kepada guru penasihat / PK Kokurikulum. laporan. pengangkutan dan berhubung dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk kelulusan lawatan. Mengedarkan senarai peralatan yang perlu dibawa jika ada. 82 . 2. Membincang dalam mesyuarat jawatankuasa tentang maklumat lawatan seperti tarikh. Mengedarkan borang penilaian program kepada peserta. Menguruskan tempat penginapan. kertas kerja dan lain-lain dokumen yang berkaitan dengan lawatan. Memberi taklimat lawatan kepada peserta. Mendokumentasikan semua surat-menyurat. Membuat kertas kerja untuk mendapat kelulusan pengetua. bilangan peserta dan lain-lain maklumat yang berkaitan. 3. Selepas Lawatan 1. tempat. anggaran perbelanjaan. Menyerahkan maklumat lawatan ke balai polis di negeri yang dilalui dalam perjalanan lawatan. 6. 4. Membuat laporan lawatan. insurans murid. 8. 5. 2. Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa dan mengutip balik keratan jawapan. tujuan lawatan. 7. PS2. Semasa Lawatan 1. Menghebahkan maklumat lawatan ini kepada ahli-ahli kelab. 3.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Sebelum Lawatan 1. Memohon ke Unit Perhubungan dan Pendaftaran di jabatan pelajaran negeri dengan menggunakan borang PS1. Mengumpul data maklumat ahli rombongan dan mengutip bayaran. PS3 dan sertakan kertas kerja 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Mengambil gambar untuk tujuan dokumentasi.

Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 6. 3.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran LAMPIRAN G SUSUNAN AGENDA MESYUARAT KELAB SUKAN 1. Penangguhan mesyuarat. Perkara berbangkit. 4. Ucapan alu-aluan Pengerusi 2. Laporan Ahli Jawatnkuasa. 83 . Hal-hal lain. 7. 5. Menetapkan tarikh mesyuarat yang akan datang.

1 JOHAN 2 Contoh : Jika 4 pasukan yang bertanding.1 Bilangan peserta atau jumlah pasukan yang mengambil bahagian.10. penjaga masa dan sebagainya. 1.6.2 Mudah diuruskan jika dalam nombor genap seperti 2. 1. … Contoh : Jika 2 pasukan yang bertanding. Sistem Pertandingan 1. B. 1. sistem pertandingan yang dipilih adalah bergantung kepada budi bicara penganjur dan rancangan aktiviti tahunan kelab. Walau bagaimanapun.8. Sistem Pertandingan Kalah Mati 1.2 Kemudahan gelanggang atau padang yang akan digunakan. pihak penganjur perlu terlebih dahulu mengenal pasti : 1. 1 2 JOHAN 3 4 84 . Pengenalan Sistem pertandingan bermaksud bentuk atau jenis pertandingan yang akan dijalankan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran LAMPIRAN H SISTEM PERTANDINGAN A.3 Masa pertandingan yang diperuntukkan.4 Jumlah pegawai yang disediakan seperti hakim. 1.1 Pasukan yang kalah akan tersingkir.4. Dalam menentukan sistem pertandingan.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Contoh : Jika 8 pasukan yang bertanding. 1 2 3 4 JOHAN 5 6 7 8 Selain dari bilangan gandaan di atas. terdapat pasukan yang akan menunggu atau “bye”. Tiada “bye” pada pusingan seterusnya. Jadual Pasukan Menunggu (“bye”) Pertandingan Kalah Mati Jumlah Pasukan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ganda 2 2 4 4 8 8 8 8 16 16 16 16 “Bye” 0 1 0 3 2 1 0 7 6 5 4 Jumlah Pasukan 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 85 Ganda 2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 “Bye” 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 . “Bye” (menunggu) hanya terdapat pada pusingan pertama sahaja.

1 2 3 4 5 6 JOHAN Contoh : Jika bilangan pasukan yang mengambil bahagian adalah ganjil seperti 9 pasukan. Bahagikan 6 pasukan kepada 2 kumpulan. (Gandaan 16 tolak 9 adalah 7). 3 atas dan 3 bawah. Oleh kerana bilangan “bye” adalah ganjil. Oleh kerana ada 2 “bye”. Kalau 6. “bye” adalah 2 pasukan. 2. bilangan pasukan di atas kurang daripada di bawah iaitu 4 pasukan di atas dan 5 pasukan di bawah. 2 3 4 5 6 7 8 9 bye bye bye bye JOHAN bye bye 86 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 13 14 15 16 17 Contoh : 16 16 16 16 32 3 2 1 0 15 29 30 31 32 33 32 32 32 32 64 3 2 1 0 31 Jika bilangan pasukan yang mengambil bahagian adalah genap seperti 6 pasukan. 3. jadi bilangan “bye” di atas adalah lebih 1 bye daripada bilangan “bye” di bawah. Kenal pasti bilangan “bye”. langkah-langkah berikut perlu diambil. 1. letakkan 1 “bye” di atas dan 1 “bye” di bawah. 1. 2. “bye” adalah 7 pasukan. (Gandaan 8 tolak 6 adalah 2). Kalau 9 pasukan. 3. Kenal pasti bilangan “bye”. Bahagikan 9 pasukan kepada 2 kumpulan. langkah-langkah berikut perlu diambil.

……. Tujuannya supaya mereka tidak bertanding di peringkat awal. Oleh itu sekiranya ada johan atau naib johan pertandingan tahun sebelumnya. biru. ……. a. Perhatian : Kebiasaannya “seeded” adalah terdiri daripada pasukan atau pemain terkenal atau terhandal. Andainya hanya terdapat 2 “seeded”. “Seeded” hendaklah diletakkan dalam pusingan awal. keutamaan hendaklah diberi kepada pasukan atau pemain “seeded”.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Menempatkan Pasukan / Pemain “Seeded” Terdapat beberapa peraturan yang perlu diikuti di dalam menentukan kedudukan pasukan atau pemain “seeded” dalam sesuatu pertandingan. b. Sekiranya jumlah pemain atau pasukan “seeded” itu adalah satu angka ganjil. d. e. Jika terdapat 4 “seeded”. maka “seeded” yang selebihnya hendaklah letak di dalam kumpulan separuh di bawah. 2. maka sewajarnya kedua-dua pasukan atau pemain tersebut diasingkan menjadi “seeded” 1 dan “seeded” 2. maka aturan berikut boleh diikuti :…….”seeded” 2 letak di bawah sekali dalam kumpulan bawah. maka kedudukannya satu pasukan di atas sekali dalam kumpulan atas. kuning) yang mengambil bahagian N (N -1) = 4 (4 -1) = 4 x 3 = 6 perlawanan 2 2 2 87 .”seeded” 1 letak di atas sekali dalam kumpulan atas. ……. dan satu lagi terletak di bawah sekali dalam kumpulan bawah. c. Penempatan pasukan atau pemain “seeded” hendaklah simetrikal.”seeded” 3 letak di bahagian atas kumpulan bawah. hijau.”seeded” 4 letak di bahagian bawah kumpulan atas. Sistem Pertandingan Liga Formula yang digunakan untuk mengira jumlah perlawanan : N (N -1) 2 N = Jumlah pasukan yang mengambil bahagian. Sekiranya terdapat tempat “bye”. Contoh : Jika terdapat 4 pasukan(merah.

iaitu Kumpulan A dan Kumpulan B.4.2 Carta keputusan Tarikh 3. Sistem Pertandingan Separa Liga Contoh : Jika 6 pasukan mengambil bahagian.4.4.2011 5.2011 Masa 25 minit 25 minit 25 minit 25 minit 25 minit 25 minit Perlawanan Merah lawan Hijau Biru lawan Kuning Merah lawan Kuning Hijau lawan Biru Hijau lawan Kuning Merah lawan Biru Pasukan Merah Hijau Biru Kuning Merah Hijau 0–3 (0) Biru 1-3 (0) 3–2 (3) 2–2 (1) Kuning 3–2 (3) 2–2 (1) 2–2 (1) Mata 3 7 4 2 Kedudukan 3 1 2 4 3–0 (3) 3–1 (3) 2–3 (0) 2–3 (0) 2–2 (1) Peruntukan Mata : Kalah = 0 mata. Menang = 3 mata 3.2011 3.4. Seri = 1 mata.2011 4. Perlawanan 1 2 3 4 5 6 2.2011 4.4. 88 .2011 5.1 Jadual Perlawanan : No.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 2.4. Kesemua pasukan akan diundi kepada dua kumpulan.

KUMPULAN A Pasukan A1 Pasukan A2 Pasukan A3 KUMPULAN B Pasukan B1 Pasukan B2 Pasukan B3 KUMPULAN A Pasukan A1 A2 A3 KUMPULAN B Pasukan B1 B2 B3 A1 A2 0–3 (0) A3 1-3 (0) 3–2 (3) Mata 0 6 3 Kedudukan KETIGA JOHAN NAIB JOHAN 3–0 (3) 3–1 (3) 2–3 (0) B1 B2 0–3 (0) B3 1-3 (0) 3–2 (3) Mata 0 6 3 Kedudukan KETIGA JOHAN NAIB JOHAN 3–0 (3) 3–1 (3) 2–3 (0) PERINGKAT SEPARUH AKHIR JOHAN KUMPULAN A NAIB JOHAN KUMPULAN B 89 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Kesemua pasukan akan bertanding dalam kumpulan masing-masing pada PUSINGAN AWAL.

Pemenang kedua-dua peringkat separuh akhir ini akan bermain untuk menentukan JOHAN dan NAIB JOHAN kejohanan. Seterusnya JOHAN KUMPULAN B akan bermain dengan NAIB JOHAN KUMPULAN A. perempuan dan campuran.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran JOHAN JOHAN KUMPULAN B NAIB JOHAN KUMPULAN A d. f. 90 : : : 1000 orang 450 orang 550 orang . Peringkat ini dipanggil PERINGKAT SEPARUH AKHIR. e. Contoh : Jumlah murid Pelajar lelaki Pelajar perempuan Langkah 2 Membezakan jenis sukan untuk lelaki. Di akhir pusingan awal. JOHAN KUMPULAN A (Pasukan mendapat mata tertinggi) akan bermain dengan NAIB JOHAN KUMPULAN B (Pasukan yang mendapat mata kedua tertinggi). LAMPIRAN I CADANGAN FORMAT PENGAGIHAN KELAB SUKAN MENGIKUT JUMLAH MURID Langkah 1 Pembahagian jantina mengikut tahun / tingkatan.

Hoki 6. Olahraga 4. Bola Jaring Lelaki & Permpuan (L&P) 1. i. Jumlah murid perempuan_______ Bilangan kelab (P + L & P) = 550 orang 8 = 68 atau 69 orang setiap kelab LAMPIRAN J CADANGAN FORMAT PENGAGIHAN KELAB SUKAN MENGIKUT TAHUN / TINGKATAN Langkah 1 Dapatkan jumlah murid mengikut jantina. Jumlah murid lelaki_____ Bilangan kelab ( L + L & P) = __450 orang 9 ii. = 50 orang setiap kelab. Contoh : Jumlah murid tahun 4 Lelaki Perempuan Langkah 2 91 : : : 200 orang 80 orang 120 orang . Badminton 2. Bola Sepak 2.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Contoh : Lelaki (L) 1. Bola Keranjang Langkah 3 Kaedah pengiraan untuk menentukan bilangan pelajar setiap kelab supaya seimbang. Sepak Takraw Perempuan (P) 1. Ping Pong 3. Bola Tampar 5. Bola Baling 7.

Tarikh Aktiviti / Program 20 April 2011 92 . 3. Pendahuluan Dasar 1Murid 1Sukan mengenengahkan murid yang kurang aktif dalam sukan agar dapat mengembangkan potensi dan bakat murid ke arah kecemerlangan sukan. Ping Pong 3. Bola Baling Lelaki & Permpuan (L&P) 1. Hoki Langkah 3 Kaedah pengiraan Bilangan Ahli Lelaki = Jumlah Lelaki = 80 Bilangan kelab (L + L & P) 7 = 11 atau 12 orang Bilangan Ahli Perempuan = ___Jumlah Perempuan Bilangan kelab (P + L & P) 17 atau 18 orang = 120 7 = LAMPIRAN K CADANGAN FORMAT KERTAS KERJA AKTIVITI / PROGRAM KELAB SUKAN KEJOHANAN FUTSAL ANTARA KELAS TAHUN 2011 1.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Bezakan jenis sukan mengikut kategori.2 Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan. Badminton 2. Contoh : Lelaki (L) 1. Bola Sepak 2. 2. Bola Tampar 5. Olahraga 4.1 Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui kelab sukan. 2. Sepak Takraw Perempuan (P) 1. Bola Jaring 2. Objektif Aktiviti / Program 2.

Mengenalpasti tarikh. Penutup Dengan adanya kejohanan ini bakat dan penglibatan pelajar akan terserlah dan berkembang. Tidak Catatan 93 . 3. 1 2 3 Pembekal ……………………………… ………………………………… Ulasan dan Pengesahan Pengetua / Guru Besar …………………………………………………………………………………………………………. masa. Menyediakan kertas kerja. Anggaran belanjawan Perkara Jumlah (RM) Hadiah Saguhati pengadil Minuman Jumlah besar Sumber kewangan: Peruntukan kerajaan (sukan) 8.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 4. 5. tempat. Tempat / Lokasi Aktiviti Padang sekolah. Sasaran / Peserta Pasukan daripada tahun 1 hingga tahun 6 . Disediakan oleh Setiausaha. 2. LAMPIRAN L CADANGAN FORMAT SENARAI SEMAK Tindakan Bil Perkara Ya 1. Disemak oleh Guru Penasihat Disokong oleh PK ………………… Bil. Tentatif Aktiviti ( Rujuk Lampiran A ) 7. Mesyuarat (agihan tugas jawatankuasa). 6.

Salah satu aktiviti/program kelab bola sepak ialah mengadakan kejohanan bola sepak antara kelas. Kelab anda memerlukan perbelanjaan yang banyak dalam menjalankan aktiviti yang dirancang. 2. 94 . Apakah yang perlu anda lakukan sebelum sesuatu mesyuarat dijalankan. Huraikan bagaimana kelab anda mengatasi masalah ini. Lain-lain 5. Sumber kewangan(mengenal pasti dan pengesahan sumber kewangan). 3. Selaku Pengerusi / Kapten kelab permainan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 4. LAMPIRAN M LATIHAN RANGSANGAN 1. apakah langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan kejohanan ini. Peralatan. 6.

5.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 4. Sebagai pengerusi kelab. Anda dikehendaki menganjurkan suatu lawatan sambil belajar. Bagaimana anda mengurus aktiviti berbentuk ceramah. Anda dilantik sebagai bendahari kelab. terangkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk menarik minat ahli kelab supaya menghadiri setiap perjumpaan kelab. MEMANASKAN BADAN PENGENALAN Memanaskan badan adalah satu aktiviti bagi meningkatkan kadar denyutan jantung dan suhu badan serta menyediakan otot badan bagi aktiviti yang akan dilakukan. Anda merupakan seorang pengerusi Kelab Bola Keranjang. 7. 9. Rancangkan aktiviti sepanjang tahun untuk kelab anda. Dalam kejohanan bola jaring antara kelas terdapat 10 pasukan akan mengambil bahagian. 12. Kelab ini mempunyai ahli seramai 40 orang. ORGANISASI MEMANASKAN BADAN SECARA BERIRAMA 1. Aktiviti memanaskan badan dilakukan berselang seli antara daya tahan kardiovaskular dengan regangan dan daya tahan otot 2. Bagaimanakah cara anda mengutip yuran daripada ahli. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjayakan program ini 6. Anda telah dilantik sebagai pengerusi pertandingan bola sepak. Bagaimanakah cara anda mengutip yuran daripada ahli. 8. Sebagai pengerusi kelab. yang boleh menyebabkan otot –otot badan menjadi sakit. 10. sediakan satu kertas kerja untuk menganjurkan satu pertandingan ping pong antara rumah sukan di sekolah anda. 11. terangkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk menarik minat ahli kelab supaya menghadiri setiap perjumpaan kelab. Apakah sistem pertandingan yang sesuai digunakan sekiranya terdapat 11 pasukan. Ia juga untuk mengelakkan kecederaan. Anda dilantik sebagai bendahari kelab. Tentukan jumlah bilangan perlawanan sekiranya sistem permainan ini berbentuk liga KUMPULAN. Selaku Ketua Unit Pertandingan Kelab Ping Pong. Sebagai contoh : 95 .

regangan bahagian otot tangan ----.berhenti di mana pergerakan terakhir -------.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran “Don’t Be 3’ -------.lakuan akan diteruskan dengan regangan bahagian paha dan kaki ‘DON’T BE 3’ ORGANISASI 22 orang (berpasangan) Berbentuk bulatan (seorang depan.regangan bahagian otot badan ---. seorang belakang). sehingga - REGANGAN – LEHER DAN BAHU BAHAGIAN LEHER LAWAN CUIT LUTUT ORGANISASI Berpasangan Pergerakan bebas Masa 3 minit Wisel 96 BAHAGIAN BAHU .berhenti ----.rengangan bahagian otot leher dan bahu -----.lawan cuit lutut -----. Lakuan diteruskan masa tamat.‘step dance’ ---.berhenti ------. murid Y akan mengejar murid A pula.berhenti -----.lompat bintang ---. 2 orang di tengah bulatan Masa : 5 minit - PROSEDUR Murid A akan mengejar murid B Murid B akan berlari dan berdiri di hadapan mana-mana murid X.

manakala murid B akan cuba mengelak daripada dicuit oleh murid A Lakuan diteruskan wisel dibunyikan sehingga - - REGANGAN – TANGAN BAHAGIAN TANGAN BAHAGIAN TANGAN 97 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PROSEDUR Murid akan berdiri mengadap satu sama lain secara berpasangan Murid A akan cuba mencuit lutut murid B.

murid akan berhenti serentak - - - 98 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Lompat Bintang ORGANISASI 24 orang Berbentuk bulatan Masa : 5 minit PROSEDUR Murid akan melakukan lompatan dengan kedua-dua kaki dibuka serentak semasa melompat dan menutup semula semasa mendarat Tangan juga akan dibawa ke atas kepala semasa melompat dan turun ke sisi badan semasa mendarat Lakuan dilakukan secara beramai-ramai dengan kiraan 40 kali lompatan Lakuan akan bermula apabila wisel ditiup Bila kiraan mencukupi 40.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran REGANGAN –BADAN BAHAGIAN BADAN ‘STEP DANCE’ ORGANISASI 22 orang Kedudukan bebas berkumpulan Masa 3 minit Wisel PROSEDUR Kedudukan kaki rapat Badan sedikit condong ke hadapan Lutut dibengkokkan sedikit Pergerakan kaki di atas bebola kaki (jingkit) Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kanan) – kaki kanan akan dibuka ke sisi dan tutup semula Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kiri) – kaki kiri akan dibuka ke sisi dan tutup Tangan dihayun sepantas pergerakan Lakuan diteruskan sehingga masa tamat / wisel ditiup Tips : Pergerakan dari perlahan ( mula kaki kiri – buka kaki kiri) ( mula kaki kanan.buka kaki kanan) - - 99 .

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran semakin pantas REGANGAN – PAHA DAN KAKI BAHAGIAN PAHA BAHAGIAN KAKI 100 .

PERALATAN. PERALATAN. B. D) PILIH AKTIVITI – SESUAI DENGAN JUMLAH MURID. KAWASAN.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI DAPATKAN BACA MANUAL CARI MAKLUMAT TAMBAHAN KURANG MEMAHAMI FAHAM MANUAL SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN KEMUDAHAN SEKOLAH (KATEGORI A. PENGELOLAAN GURU PERLU KREATIF – AKTIVITI DIPELBAGAIKAN MENGIKUT KESESUAIAN REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG AKTIVITI MINGGU 101 BERIKUTNYA . KELUASAN KAWASAN PELAKSANAAN AKTIVITI: • • • • • ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI WUJUDKAN KESERONOKAN – MENARIK MINAT MURID UTAMAKAN KESELAMATAN – MURID. C.

2 BALINGAN BULU TANGKIS Organisasi • Saiz kawasan : bebas • Bilangan murid : bebas • Pelaksanaan : berpasangan Prosedur • Berdiri di belakang garisan • Kaki kiri di depan.3 PERMAINAN KECIL Organisasi • Saiz kawasan : bebas • Bilangan murid : bebas • Pelaksanaan : bilangan murid bebas.PROSEDUR 1. kaki belakang ikut lajak • Pihak lawan menyambut bulu tangkis di hadapan dengan tangan dominan. tangan dominan pegang bulu tangkis • Baling bulu tangkis.1 BALING BULU TANGKIS GAMBAR RAJAH Kognitif DOMAIN Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru • Beluran aplikasi daya Organisasi • Bakul. Afektif • • kerjasama keseronokan Psikomotor • • Membaling menyambut # Aspek keselamatan perlu diutamakan Kesedaran Taktikal • konsep ruang. • Selepas sambut. masa dan jarak 1. tangan dominan pegang bulu tangkis • Baling bulu tangkis. berdiri dan baling ke dalam bakul. kain • pemindahan berat badan • Saiz kawasan : bebas • ikut lajak • Bilangan murid : bebas • Pelaksanaan : berpasangan Prosedur • Berdiri di belakang garisan. masa dan jarak 1. kaki kanan di belakang. Kognitif • • • aplikasi daya pemindahan berat badan ikut lajak Afektif • • • kerjasama keseronokan pemahaman Psikomotor • • Membaling Menyambut Kesedaran Taktikal • konsep ruang. bulu tangkis. Prosedur (Peraturan permainan akan ditentukan Kognitif • aplikasi daya dan sudut Afektif • kerjasama • semangat kesukanan • kepimpinan 102 . kaki kanan di belakang. berhenti dan baling bulu tangkis ke dalam bakul. kemudian kaki belakang ikut lajak • Pihak lawan (berpasangan) menyambut bulu tangis dengan kain • Selepas sambut. • Kaki kiri di depan.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PROSEDUR 2. bola tenis dll • Saiz kawasan : bebas • Bilangan murid : bebas • Pelaksanaan : individu Prosedur • Lambung bulu tangkis /bola pingpong/bola tenis dll ke atas dengan tangan dominan. bola pingpong. GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif • aplikasi daya • pemindahan berat badan • ikut lajak Afektif • keseronokan Psikomotor • Melambung • Menyambut Kesedaran Taktikal • konsep ruang. masa dan jarak 103 .bat pingpong.1 TIMANGAN (STATIK) Organisasi • Bulu tangkis. • Sambut dengan tangan dominan.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 2.2 TIMANGAN (DINAMIK)
Organisasi • Saiz kawasan : bebas • Bilangan murid : bebas • Pelaksanaan : individu Prosedur • Lambung bulu tangkis /bola pingpong/bola tenis dll ke atas dengan tangan dominan. • Tepuk tangan - timang dengan tangan dominan. Kognitif • aplikasi daya • pemindahan berat badan • ikut lajak Afektif • keseronokan Psikomotor • Melambung • Menepuk • menyambut Kesedaran Taktikal • konsep ruang, masa dan jarak

2.3 PERMAINAN KECIL
Organisasi • Saiz kawasan : bebas • Bilangan murid : bebas • Pelaksanaan : individu Prosedur • Timang bulu tangkis dengan bat pingpong /raket. • Murid yang timang paling lama / banyak dikira menang. • Peraturan permainan akan ditentukan oleh murid. Daya kreativiti dan inovatif amat digalakkan)

Kognitif • aplikasi daya • pemindahan berat badan • ikut lajak Afektif • keseronokan Psikomotor • Melambung • menimang. Kesedaran Taktikal • konsep ruang,masa dan jarak

104

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran

PROSEDUR 3.1 BERGERAK BENTUK ”I”
Organisasi • Bulu tangkis, bakul • Saiz kawasan : bebas • Bilangan murid : bebas • Pelaksanaan : berpasangan /kumpulan Prosedur • Murid-murid dibahagi kepada beberapa pasangan /kumpulan. • Berdiri di belakang garisan permulaan. • Lari lurus ke arah bulu tangkis – kutip dengan tangan dominan – undur balik ke garisan permulaan- berhenti dan baling bulu tangkis ke dalam bakul (Jarak di antara murid dengan bakul boleh ditentukan mengikut kesesuaian kebolehan)

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif • aplikasi daya • pemindahan berat badan ikut lajak. Afektif • keseronokan • kerjasama • mematuhi peraturan. Psikomotor • Berlari • Mengutip • membaling. Kesedaran Taktikal • konsep ruang,masa, jarak dan ketepatan

105

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran •
Masa pertandingan ditetapkan ikut kesesuaian. Kognitif • aplikasi daya • pemindahan berat badan dan ikut lajak. Afektif • keseronokan, kerjasama, mematuhi peraturan. Psikomotor • Berlari • mengutip • membaling. Kesedaran Taktikal • konsep ruang,masa, jarak dan ketepatan

3.2 BERGERAK BERBENTUK ”V”
Organisasi • Saiz kawasan : bebas • Bilangan murid : bebas • Pelaksanaan individu/ kumpulan Prosedur • Murid-murid dibahagi kepada beberapa kumpulan. • Berdiri di belakang garisan permulaan. • Lari ke arah bulu tangkis (B1) – kutip dengan tangan dominan – undur balik ke garisan permulaan (M) - berhenti dan baling bulu tangkis ke dalam bakul. • Kemudian lari ke arah bulu tangkis (B2) – kutip dengan tangan dominan – undur balik ke garisan permulaan dan baling bulu tangkis ke dalam bakul. • Masa pertandingan ditetapkan ikut kesesuaian.

B1

B2

M

3.3 PERMAINAN KECIL
Organisasi • Saiz kawasan : bebas • Bilangan murid : bebas • Pelaksanaan : individu / kumpulan Prosedur • Bergerak bentuk ”V”. • Pasukan yang habis dahulu mengutip bulu tangkis dikira menang. Kognitif • aplikasi daya • pemindahan berat badan dan ikut lajak.

B1

B2

Afektif • keseronokan, kerjasama, mematuhi peraturan. Psikomotor • Berlari • mengutip • membaling. Kesedaran Taktikal

M

106

bat pingpong.masa dan jarak • • 107 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran • konsep ruang. Murid menetapkan jarak lantunan masing-masing.1 PUKUL BULU TANGKIS KE ARAH DINDING Organisasi Bulu tangkis. pemindahan berat badan dan ikut lajak Afektif • keseronokan Psikomotor • membaling • menyambut Kesedaran Taktikal • konsep ruang. bola tenis dll Saiz kawasan : bebas Bilangan murid : bebas Pelaksanaan : individu • Lantun bulu tangkis /bola pingpong/bola tenis dll ke arah dinding dengan tangan dominan. Sambut dengan tangan dominan. jarak dan ketepatan PROSEDUR 4. bola pingpong.masa. GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif • aplikasi daya.

Kognitif • aplikasi daya. C. KATEGORI SEKOLAH : SEKOLAH A : • Padang rumput/tarmac yang menetapi standard o Contoh ukuran gelanggang standard -(100 kaki x 50 kaki) 108 .2 TIMANGAN Organisasi • Saiz kawasan : bebas • Bilangan murid : bebas • Pelaksanaan : berpasangan Prosedur • Lantun bulu tangkis /bola pingpong/bola tenis dll ke arah dinding dengan tangan dominan. Kecekapan mengadaptasikan situasi persekitaran dan keperluan latihan akan membantu kualiti pengurusan dan latihan di sekolah. B. penerapan nilai budaya bersukan dan aktiviti bersukan (fizikal). D) Pelaksanaan latihan ini akan mengintegrasikan kemahiran berfikir yang kreatif dan inovatif. • Pihak lawan menyambut dengan tangan dominan. • Pemain menetapkan peraturan dan cara kiraan mata. pemindahan berat badan dan ikut lajak Afektif • keseronokan Psikomotor • membaling • menyambut Kesedaran Taktikal • konsep ruang.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 4.masa dan jarak NOTA: MODUL INI BOLEH DIGUNAKAN UNTUK SEMUA KATEGORI SEKOLAH (A.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran • Peralatan latihan yang cukup SEKOLAH B : • Padang rumput/tarmac yang tidak menetapi standard o Contoh : Saiz separuh gelanggang • Peralatan latihan yang tidak mencukupi SEKOLAH C : • Ruangan padang rumput / tarmac yang kecil dan tidak spesifik • Peralatan latihan yang tidak mencukupi SEKOLAH D : • Tiada kawasan atau ruangan permainan • Peralatan latihan yang tidak mencukupi ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI DAPATKAN BACA MANUAL 109 .

KELUASAN KAWASAN PELAKSANAAN AKTIVITI: • • • • • ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI WUJUDKAN KESERONOKAN – MENARIK MINAT MURID UTAMAKAN KESELAMATAN – MURID. C. KAWASAN. PERALATAN.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran CARI MAKLUMAT TAMBAHAN KURANG MEMAHAMI FAHAM MANUAL SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN KEMUDAHAN SEKOLAH (KATEGORI A. B. PENGELOLAAN GURU PERLU KREATIF – AKTIVITI DIPELBAGAIKAN MENGIKUT KESESUAIAN REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG AKTIVITI MINGGU BERIKUTNYA AKTIVITI ALTERNATIF ASAS BOLA JARING SEKOLAH : KATEGORI A AKTIVITI 1 – STESEN 110 . D) PILIH AKTIVITI – SESUAI DENGAN JUMLAH MURID. PERALATAN.

Y (kelabu) Jam randik Masa 5 minit Dua orang pengadil (murid) P GAMBAR RAJAH Kawasan Gol Zon B C DOMAIN Kognitif • Mengetahui cara melakukan hantaran • Boleh membaca arah pergerakan bola • Boleh melakukan pintasan bola (‘intercept’) Afektif • Kerjasama • Berhati-hati • Berani Zon A 111 mula P P . pasukan Y akan memulakan permainan • Pasukan yang berjaya mengumpul jaringan terbanyak akan dikira pemenang Syarat • Hantaran pelbagai • Permulaan permainan secara bergilir-gilir • Pergerakan bebas dalam kawasan mula Kognitif • Tahu teknik kemahiran menjaring • Tahu teknik mengadang • Memahami teknik melakukan hantaran Afektif • • • • • Kerjasama Semangat berpasukan Berdikari Keseronokkan Disiplin X Y Pengadil Psikomotor • Boleh melakukan jaringan • Boleh mengadang • Boleh menghantar dan menerima bola Tips • • • Kawasan selamat Peralatan selamat Penggunaan kawasan secara efektif PROSEDUR (B) “END BALL” Organisasi • • • • • • • 16 orang (2 pasukan) Sebiji bola Penanda sempadan X (hitam) .PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN (A) TUJUH LAWAN TUJUH Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Kem 1MURID 1SUKAN Organisasi • 14 orang murid • (2 pasukan / satu pasukan 7 orang) • Sebiji bola • Gelanggang bola jaring • Jam randik • Masa 5 minit • Dua orang pengadil (murid) Prosedur • Pasukan X (kelabu) akan memulakan permainan dan cuba membuat jaringan • Pasukan Y (hitam) akan mengadang • Selepas mana-mana pasukan membuat jaringan.pengadil Y .

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 2 : BERKELOMPOK 112 .

pasukan A akan mendapat satu mata.Garisan Belakang 113 . • Kemudian pemain di Zon A akan membaling bola ke kawasan kosong di Zon B • Sekiranya pemain pasukan B gagal menerima bola. • Pasukan A dan pasukan B akan bergilir-gilir memulakan semula permainan sehingga masa tamat. ke belakang. ke kanan atau kiri • Mulakan permainan dari garisan belakang MULA .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PROSEDUR BOM Organisasi • • 24 orang (2 pasukan / 12 orang satu pasukan) Bahagikan kawasan kepada dua zon ( Zon A dan Zon B) Masa 5 minit Dua orang pengadil (murid) MULA .Garisan Belakang GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif • Tahu teknik membuat hantaran dan menerima bola Afektif • Kerjasama • Semangat berpasukan • Keseronokan Psikomotor • Boleh menerima bola dengan teknik yang betul • Boleh melakukan hantaran dengan teknik yang betul • Melakukan pergerakan mengikut giliran Tips • Kawasan selamat • Peralatan selamat • Penggunaan kawasan secara efektif • • Prosedur • Pemain di Zon A akan melakukan 3 hingga 5 hantaran di dalam kawasan Zon A. Syarat • Hantaran aras bahu dan bola tinggi dengan sebelah tangan • Pergerakan pemain selangkah ke depan.

T . S • Keempat-empat pasangan akan menjaring serentak apabila wisel dibunyikan • Setiap seorang dari pasangan akan bergilirgilir membuat jaringan. sehingga masa tamat • Pencatat akan mencatat jumlah jaringan setiap pasangan • Pasangan yang memperolehi jaringan tertinggi dikira pemenang Syarat • Kemahiran menjaring • Pergerakan statik • Jaringan serentak untuk semua pasangan T S Tips • • • Kawasan selamat Peralatan selamat Penggunaan kawasan secara efektif 114 . Y.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 3 : BERPASANGAN PROSEDUR LUMBA JARING Organisasi • Berpasangan (4 kumpulan) • 8 biji bola (setiap seorang sebiji bola) • Jam randik • Tiang gol (4 tiang) • pencatat (4 orang) • masa 5 minit GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif • Mengetahui teknik melakukan jaringan dengan betul Afektif • Fokus • Semangat bertanding • Berkeyakinan • Nilai kerjasama • Kepercayaan Psikomotor • Boleh melakukan jaringan dengan teknik yang betul X Y Prosedur • Pasangan X.

STESEN 115 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran SEKOLAH : KATEGORI B AKTIVITI 1 .

• Pasukan X dan Y akan melakukan undian untuk memulakan permainan • Hantaran pelbagai dan menggunakan kawasan secara menyeluruh. 116 . keluasan kawasan dan alatan Pengadil GK GK mula Pengadil Pasukan X Pasukan Y Pergerakan bola Pergerakan pemain Syarat • Peranan GK ialah menjaga silinder dan memulakan permainan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan PROSEDUR GAMBAR RAJAH Basai Baru BeluranDOMAIN (A) D1 DAN D2 Organisasi • 16 orang murid • (2 pasukan / 8 orang 1 pasukan ) • Sebiji bola • Kawasan yang dihadkan • Jam randik • silinder • Masa 5 minit • Dua orang pengadil (murid) Prosedur • Pasukan X (kelabu) akan memulakan permainan dan cuba membuat jaringan dengan mengacah penjaga kawasan supaya mengelak bagi memudahkan silinder dijatuhkan • Pasukan Y (hitam) akan mengadang dan cuba merampas bola • Pasukan yang berjaya menjatuhkan silinder pihak lawan akan mendapat 1 markah • GK pasukan yang menjaga silinder yang berjaya dijatuhkan akan memulakan permainan semula. • Pasukan yang berjaya mengumpul jatuhan silinder terbanyak akan dikira pemenang Kognitif • tahu teknik mengelak dan mengacah • tahu teknik mengadang dan merampas bola • boleh membaca arah pergerakan bola Afektif • kerjasama • fokus • semangat berpasukan Psikomotor • boleh mengadang bola dengan teknik yang betul oleh mengelak dengan teknik yang betul Tips • Kawasan dan peralatan yang selamat • Bilangan ahli pasukan mengikut bilangan murid.

• Boleh membaca pergerakan bola dan merampas bola MULA – Garisan Belakang Pergerakan bola Pergerakan pemain Pasukan X Pasukan Y Syarat • Penghantar dan penerima bola mestilah melakukan lompatan • Setiap penghadang (X@Y) perlu mengawal 2 orang pemain lawan yang berhampiran dengannya (pandangan dalam kawasan 180° • Hantaran dikira apabila bola tidak jatuh. Tips • • • • Kawasan selamat Peralatan selamat Penggunaan kawasan secara efektif Kasut yang sesuai 117 . X akan menghantar bola sesama sendiri • Pasukan yang berjaya membuat hantaran sebanyak 5 kali berturutturut -mendapat 1 mata • Mengetahui teknik menghantar dan menerima bola dengan betul Boleh membaca arah pergerakan bola Afektif • Semangat bertanding • Kerjasama • Disiplin • kesungguhan Psikomotor • Boleh menghantar dengan teknik yang betul • Boleh menerima bola dengan teknik yang betul. Y (hitam) • Jam randik • Masa 5 minit • Dua orang pengadil (murid) Prosedur • Permainan bermula dari garisan belakang • Y akan menghantar bola kepada rakan di dalam kawasan yang dihadkan • X cuba merampas bola semasa Y membuat hantaran • Jika X berjaya merampas bola .PROSEDUR GAMBAR RAJAH MULA – Garisan Belakang DOMAIN Kognitif (B) ROSZEN Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran • Organisasi • 16 orang (2 pasukan) • Sebiji bola • Penanda sempadan • X (kelabu) .

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 2 : BERKELOMPOK 118 .

menentukan hantaran mula • Jika bola terkeluar kawasan.Pengadil Psikomotor • Boleh membuat hantaran • Mencari kawasan gol Tips • • • Kawasan selamat Peralatan selamat Penggunaan kawasan secara efektif 119 . permaianan akan dimainkan semula • Pengadil akan bertukar tempat dengan pemain setiap kali sentuhan dilakukan GAMBAR RAJAH P DOMAIN Kognitif • Mengetahui teknik menghantar dan menerima bola dengan betul • Mengetahui caracara merampas bola • Memahami peraturan pertandingan Afektif • • • • P Garisan Gol B Pasukan A Guru Disiplin Kerjasama Kepimpinan Semangat berpasukan Pasukan B P .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Garisan Gol A AKTIVITI 3 : BERPASANGAN PROSEDUR MENCARI GARISAN GOL Organisasi • 10 orang (1 pasukan 5 orang) • Masa: 5 minit • Dua orang pengadil murid Prosedur • Pemain A (Kelabu) akan menghantar bola sesama sendiri dan cuba mencari garisan gol a untuk membuat ‘Touch Down’ • Pemain B akan cuba memintas/ merampas bola dari A dan mencari garisan gol B untuk ‘Touch Down’ • permainan akan dimulakan semula di belakang garisan gol • Pasukan yang berjaya membuat ‘Touch Down’ paling kerap dalam masa yang diberi dikira sebagai pemenang Syarat • Hantaran pelbagai • 1 ‘touch down’ .1mata • Undian .

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PROSEDUR ‘BASE RUN’ Organisasi • • • • Bertiga Sebiji bola 3 minit Jam randik GAMBAR RAJAH Jurulatih TAMAT DOMAIN Kognitif • Memahami hantaran bola dan penerimaan bola • Teknik balingan dan gaya yang betul Afektif • • TAMAT Prosedur • X (kelabu) akan menghantar dan menerima bola dengan Y (hitam) berterusan.pembaling Z .pelari • Gerakan bola Gerakan pemain Kawasan yang sesuai dan selamat Bilangan pemain boleh ditambah mengikut bilangan murid dan keluasan kawasan SEKOLAH : KATEGORI C 120 . sementara Z cuba untuk berlari melalui pintu A atau Pintu B. tempat Z akan diganti oleh X atau Y sebagai pelari • Lakuan dibuat berulang-ulang sehingga masa tamat Syarat • Pelbagai jenis hantaran • Z akan melalui skital yang tiada bola samada Pintu A atau Pintu B • Jurulatih akan tanda bilangan larian oleh X. kembali ke garisan penamat yang ditanda dengan satu skital dan menepuk tangan jurulatih • Sekiranya Z terkena bola semasa melalui Pintu A atau B. Y atau Z • Pemain yang menamatkan larian paling banyak dikira pemenang Pintu A Pintu B Fokus ‘Timing’ X .pembaling Psikomotor • Berlari • Menghantar bola • Menerima bola Tips • Y .

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 1: STESEN 121 .

Tips • • • • Kawasan selamat Peralatan selamat Menggunakan kawasan secara efektif Sesuaikan dengan keluasan kawasan. ‘touch down’. menghantar. mengawal. maka pasukan Y akan membuat serangan melepasi Zon 1 untuk mendapatkan mata • Setiap bola yang ‘touch down’ di belakang garisan belakang akan mendapat 3 mata dan permainan akan dimulakan semula di zon 2 secara bergilir-gilir Syarat • Hantaran pelbagai • pergerakan dalam kawasan yang ditetapkan • Pergerakan semasa melintasi kawasan mesti mendarat dengan sebelah kaki dan dua belah kaki Zon 1 Memahami teknik menyerang. Sekiranya pasukan Y berjaya memintas bola. • Pasukan Y akan mengadang bola daripada melepasi Zon 3. mendarat dan ‘touch down’.PROSEDUR GAMBAR RAJAH Garisan Belakang DOMAIN Kognitif (A) MERENTAS HALANGAN Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran • Organisasi • 12 orang murid (2 pasukan)/ 6 orang 1 pasukan • 1 bola / skital • Masa: 5 minit • 2 pengadil murid Prosedur • Permainan akan bermula di tengah Zon 2 oleh pasukan X apabila wisel dibunyikan • Pasukan X akan menyerang dengan menghantar bola sehingga melepasi Zon 3 dan ‘touch down’ di belakang garisan belakang. memintas. X1 yang menyambut bola akan DOMAIN Kognitif • Memahami teknik menerima dan menghantar bola Afektif • Fokus • Bekerjasama Psikomotor • Y2 122 Y1 Y Arah bola hantaran bawah bahu (Y Xkepada X) Menya . mengadang. mendarat. Zon 2 Zon 3 Afektif • Kerjasama • Semangat berpasukan • Disiplin Psikomotor • Boleh melakukan kemahiran menghantar. mula X Y Y6 Y5 GAMBAR RAJAH Y4 Y3 X6 X1 PROSEDUR (B) “TUNNEL & ZIG ZAG” Organisasi • 12 orang murid (2 pasukan)/ 6 orang 1 pasukan • 1 bola • Masa: 5 minit • 2 pengadil murid Prosedur • Apabila wisel dibunyikan. memintas. dan mengawal dengan teknik yang betul. Y1 akan baling bola kepada X1 kemudian lari melalui Y2 hingga Y6. bilangan pelajar dan jenis peralatan. mengadang.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran STESEN 1 MERENTAS HALANGAN STESEN 2 “TUNNEL & ZIG ZAG ” STESEN 2 “TUNNEL & ZIG ZAG ” STESEN 3 MERENTAS HALANGAN SYARAT .Aktiviti ini diulang sehingga semua pasukan kembali ke stesen masing-masing .Wisel penamat akan dibunyikan selepas 5 minit .Setiap pasukan akan bergerak ke stesen berikutnya mengikut arah jam.Pasukan akan berada di stesen masing-masing . .Wisel akan dibunyikan untuk memulakan aktiviti . 123 .

• Set permainan ditentukan oleh murid / guru bergantung kepada masa yang diperuntukkan untuk aktiviti. • Tamat masa 5 minit. ahli pasukan Y boleh memintas bola. • Ahli pasukan Y yang disentuh dengan bola perlu keluar dari kawasan permainan. Mula GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif • Memahami cara menghantar kemahiran lob dan lantun • Mengetahui cara mengelak Mula X Y Y X Y X Y X Y X Y Mula X X Mula Y Afektif • • • • Keperihatin Keseronokan Fokus Koordinasi Psikomotor Boleh melakukan • Hantaran bola lob dan lantun • Kemahiran mengelak Tips • • • • Hantaran lob Pergerakan terhad dalam kawasan yang ditentukan Faktor keselamatan mesti diambil kira Pengelolaan aktiviti mesti mengikut jumlah murid. Bilangan ahli pasukan Y yang terkeluar didarabkan dengan 2 mata. keluasan kawasan. • Semasa pasukan X membuat hantaran. Pasukan X yang menerima bola akan cuba ‘tag’ (sentuh bola pada tubuh) ahli pasukan Y yang berdekatan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 2: BERKELOMPOK PROSEDUR “TAG BALL” Organisasi • 14 orang murid (2 pasukan) • 1 bola • Kawasan yang bersesuaian • Masa: 5 minit Prosedur • Permainan akan dimulakan di mana-mana penjuru kawasan • Pasukan X akan lob bola sesama sendiri. Skor ini adalah mata untuk pasukan X dan sebaliknya. Bola yang berjaya dipintas perlu disentuh ke lantai. markah akan dikira. Ahli pasukan X / Y yang berjaya sentuh bola ke lantai diberi mata bonus 1 untuk setiap sentuhan. kemudahan peralatan Syarat • • Hantaran lob dan lantun Mata diperolehi melalui sentuhan (tag) dan sentuhan bola ke lantai 124 .

• Y1 kemudiannya akan membuat hantaran ke dinding dan diterima oleh X2 sebelum bola jatuh ke lantai. • Lakuan diteruskan sehingga mana-mana murid tidak dapat menerima bola dan bola jatuh ke lantai • 1 Mata akan diberi kepada pasangan yang berjaya menjatuhkan bola ke kawasan lawan. bilangan murid dan peralatan Pasukan X • Pasukan Y Arah bola 125 . • Jenis hantaran adalah pelbagai bergantung kepada kreativiti pasangan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 3: BERPASANGAN PROSEDUR “TENNIS WALL” Organisasi • 4 orang murid (2 pasukan) • 1 bola • Kawasan berdinding yang bersesuaian • Masa: 5 minit • Aktiviti boleh diperbanyak bergantung kepada ruang dinding yang ada Prosedur • Pasangan X1 akan memulakan hantaran ke dinding dan diterima oleh Y1 sebelum bola jatuh ke lantai. Syarat • Hantaran pelbagai • Kreativiti • Bola mesti dibaling ke dinding sebelum diterima oleh pasukan lawan • Undian dilakukan untuk membuat hantaran mula GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif • Memahami teknik menghantar dan menerima bola Afektif • Ketangkasan • Fokus Psikomotor • Membuat hantaran dan menerima bola X1 X2 Garisan sempadan Y1 Y2 Tips • Kawasan dan peralatan yang selamat Aktiviti disesuaikan mengikut kesesuaian kawasan. • Pasangan yang berjaya memungut skor terbanyak dikira sebagai pemenang setelah tamat tempoh 5 minit.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran SEKOLAH : KATEGORI D AKTIVITI 1: STESEN 126 .

S akan berlari ke GAMBAR RAJAH DOMAIN Psikomotor • Berlari. berlari dan menerima serta menyambut S P 127 bakul Bola dan pundi kacan Q R . Sekiranya pasukan Y berjaya memintas bola. menerima bola dan mendarat samada dengan sebelah mahupun dua belah kaki Afektif • Semangat berpasukan • Kerjasama • Fokus Psikomotor • Dapat berlari. membaling. membaling dan menyambut Kognitif • Memahami kemahiran membaling. Pasukan Y akan mengadang bola daripada melepasi Zon 3.PROSEDUR (A) “END TO END” • • • • 12 orang murid (2 pasukan) 1 bola Masa: 5 minit 2 pengadil murid GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif • Memahami teknik mengadang.R. mengadang. Pasukan X akan menyerang dengan menghantar bola sehingga melepasi Zon 3 dan disambut oleh ahli pasukan X di belakang garisan belakang. menghantar bola dan menerima bola Tips • Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Zon Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran 1 Organisasi Prosedur • Permainan akan bermula dengan hantaran lantun di Zon 1 oleh pasukan X kepada ahli pasukannya.Q. Zon 2 Zon 3 • Garisan belakang • Y X • Syarat • • • Hantaran lantun dan pelbagai Kemahiran mendarat sebelah dan dua belah kaki Pergerakan dalam zon masing-masing (tidak boleh keluar / melintasi zon kecuali pemain dizon 1 & zon 3) • Kawasan dan peralatan yang selamat Keluasan kawasan mengikut kesesuaian PROSEDUR (B) “COLLECTOR” Organisasi • 8 orang murid (4 pasukan) • 4 bola pelbagai saiz • 50 pundi kacang • Masa: 3 minit • 5 pengadil murid Prosedur • Permainan akan mula serentak oleh semua pasukan apabila wisel dibunyikan • Seorang ahli dari pasukan P. maka pasukan Y akan membuat serangan melepasi Zon 1 untuk mendapatkan mata Setiap bola yang disambut di belakang garisan belakang akan mendapat 3 mata dan permainan akan dimulakan semula oleh pasukan yang tidak berjaya memungut mata .

Aktiviti ini diulang sehingga semua pasukan kembali ke stesen masing-masing 128 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran STESEN 1 “END TO END” STESEN 4 “COLLECTOR” Syarat • Pasukan akan berada di stesen masing-masing • • • • STESEN 2 “COLLECTOR” STESEN 3 “END TO END” Wisel akan dibunyikan untuk memulakan aktiviti Wisel penamat akan dibunyikan selepas 5 minit Setiap pasukan akan bergerak ke stesen berikutnya mengikut arah jam.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 2: BERKELOMPOK 129 .

peralatan Keselamatan peralatan. • Setiap pasangan akan membuat hantaran aras dada di antara dua skital sebanyak yang boleh dalam masa satu minit. setiap pasangan akan bergerak ke skital lain mengikut arah jam dan membuat hantaran sebanyak yang boleh bagi setiap skital.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 3 : BERPASANGAN PROSEDUR BERPASANGAN Organisasi • 12 orang murid • 6 bola atau 6 pundi kacang • Kawasan yang bersesuaian • Masa: 6 minit • 6 pegawai murid dan 1 ketua (jaga masa) Prosedur • Aktiviti hantaran aras dada dimulakan apabila wisel ditiup. • Aktiviti tamat apabila wisel ditiup oleh ketua. Syarat • Hantaran aras dada • Pergerakan dalam kawasan tertentu mengikut arah jam • Setiap pasangan mesti selesai 6 stesen untuk menamatkan permainan (Stesen A – Stesen F) Kognitif • Menerima. • Pegawai murid akan memberi motivasi dan galakan kepada rakanrakan dan bergilir untuk aktiviti. • Apabila wisel ditiup. kawasan Stesen B Stesen E Stesen A Stesen F Pergerakan bola Pergerakan pemain 130 . menghantar dan bergerak Afektif • Bekerjasama Psikomotor • Hantaran • Bergerak Tips • GAMBAR RAJAH DOMAIN Stesen C Stesen D • Keluasan kawasan yang bersesuaian dengan jumlah murid.

dada. lantun. • 1 Murid menjadi pembaling dan 1 Murid menjadi penerima.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PROSEDUR BOLA PELBAGAI Organisasi • 2 orang murid • 1 bola • Kawasan yang bersesuaian • Masa: 3 minit • 1 penjaga masa • Boleh dibuat beberapa murid serentak jika peralatan mencukupi dan kawasan bersesuaian. • Bola dihantar dengan pelbagai jenis hantaran (atas dan bawah). wisel ditiup dan tukar pelaku Syarat • Pelbagai hantaran (aras bahu. lob. • Selepas menerima bola. Prosedur • Aktiviti dimulakan apabila wisel ditiup. pelaku akan menghantar semula bola kepada pembaling. • Tamat 3 minit. bawah) • Pembaling akan kira berapa bola yang berjaya diterima oleh penerima dalam masa 3 minit • Bilangan set bergantung kepada guru/murid mengikut kesesuaian masa aktiviti GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif • Memahami teknik menerima dan menghantar bola Afektif • Fokus • Kepantasan Psikomotor • Manghantar dan menerima bola Tips • Lob Kawasan dan peralatan yang selamat penerima Lantun pembaling 131 .

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran KELAB SUKAN BOLA SEPAK PENGENALAN BOLA SEPAK 3 ON 3 1MURID 1SUKAN Kem 1Murid 1Sukan Kelab Sukan Bola Sepak mendedahkan satu konsep Permainan Bola Sepak ‘3 ON 3’. Ia merangkumi : • • • • • • Pengurusan pentadbiran kelab sukan bola sepak Berasaskan ‘Fun Game’ Memaksimumkan penglibatan murid Memahami konsep ‘Triangle’ dalam bola sepak Memaksimumkan sentuhan bola oleh pemain Menekankan kepada kemahiran asas : o o o o • Hantaran dan menerima bola Kawalan bola Menggelecek Memanipulasi ruang Pendedahan awal tentang kepegawaian dan kepengadilan bola sepak KATEGORI SEKOLAH : SEKOLAH A : • Padang rumput yang mengikut standard o • Contoh ukuran padang standard (60 meter x 80 meter @ 75 meter x 115 meter) Peralatan latihan yang cukup SEKOLAH B : • • • • Padang rumput yang tidak menetapi standard o SEKOLAH C : Ruangan padang rumput / tarmac yang kecil dan tidak spesifik Peralatan latihan yang tidak mencukupi 132 Contoh : Saiz separuh padang Peralatan latihan yang tidak mencukupi . Konsep ini divariasikan dalam pelbagai situasi yang berasaskan permainan 3 lawan 3.

KELUASAN PELAKSANAAN AKTIVITI: KAWASAN • • • • • ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI WUJUDKAN KESERONOKAN – MENARIK MINAT MURID UTAMAKAN KESELAMATAN – MURID.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran SEKOLAH D : • • • • Tiada kawasan atau ruangan permainan Peralatan latihan yang tidak mencukupi Konsep Bola Sepak 3 ON 3 1Murid 1Sukan sesuai untuk peringkat Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah. PERALATAN. jumlah pemain dan aras kesukaran. D) PILIH AKTIVITI – SESUAI DENGAN JUMLAH MURID. PENGELOLAAN 133 GURU PERLU KREATIF – AKTIVITI DIPELBAGAIKAN MENGIKUT KESESUAIAN . PERALATAN. CATATAN : ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI DAPATKAN BACA MANUAL CARI MAKLUMAT TAMBAHAN KURANG MEMAHAMI FAHAM MANUAL SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN KEMUDAHAN SEKOLAH (KATEGORI A. Penyesuaian boleh dibuat dengan mengubah masa permainan. C. keluasan grid. KAWASAN. B.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran SEKOLAH : KATEGORI A AKTIVITI 1 REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG AKTIVITI MINGGU BERIKUTNYA 134 .

5 minit setiap perlawanan Fungsi pemain.15 m x 25 m Satu pasukan . saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.kon dan bip Saiz grid . jumlah pemain. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Sentuhan bebas Sekiranya bola keluar.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PROSEDUR PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif • Kesedaran ruang Afektif • Kerjasama • Kepimpinan Psikomotor • Melakukan hantaran • Menerima • Mengawal • Menggelecek • • • • • Peralatan .Bola . pemain simpanan dan pengadil boleh digilirkan. Pemain simpanan dan pengadil Prosedur • • • • Perlawanan 3 lawan 3. • • AKTIVITI 2 135 .5 orang  1 simpanan dan 1 pengadil Satu grid – 2 pasukan (10 orang) Masa aktiviti.bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan.

Kognitif • Kesedaran ruang Afektif • Kerjasama • Kepimpinan Psikomotor • Melakukan hantaran • Menerima • Mengawal • Menggelecek Pemain simpanan dan pengadil Prosedur • • • Perlawanan 3 lawan 3. Jika lebih.bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan.15 m x 25 m Satu pasukan . • • • 136 .5 orang  1 simpanan dan 1 pengadil Satu grid – 2 pasukan (10 orang) Masa aktiviti. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan. Tidak melebihi 3 sentuhan.kon dan bip Saiz grid . pemain simpanan dan pengadil boleh digilirkan. 5 minit setiap perlawanan Fungsi pemain.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PROSEDUR PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi GAMBAR RAJAH DOMAIN • • • • • Peralatan . jumlah pemain. Sekiranya bola keluar.Bola .bola dimatikan dan dimainkan semula oleh pihak lawan. saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 3 PROSEDUR PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif • Kesedaran ruang Afektif • Kerjasama • Kepimpinan Psikomotor • Melakukan hantaran • Menerima • Mengawal • Menggelecek • • • • • Peralatan . sepakan percuma kepada pihak lawan. • • • 137 .Tidak melebihi 3 sentuhan.5 orang  1 simpanan dan 1 pengadil Satu grid – 2 pasukan (10 orang) Masa aktiviti. pemain simpanan dan pengadil boleh digilirkan. Pemain simpanan dan pengadil Prosedur • • • • • • • Perlawanan 3 lawan 3.Bola . Fungsi pemain. saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. Jika lebih.kon dan bip Saiz grid . Sekiranya jaringan gol dilakukan.bola dimulakan semula di tengah grid oleh pihak lawan. jumlah pemain.15 m x 25 m Satu pasukan . Aras kesukaran dan ansur maju boleh ditambah dengan peraturan. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Sentuhan bebas Ada gol ( tanpa penjaga gol) Jaringan gol dikira 1 mata 5 minit setiap perlawanan Sekiranya bola keluar.

5 orang (2 simpanan) Satu grid .kon dan bip Saiz Grid . • Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan • Sentuhan bebas • Sekiranya bola keluar. Pemain simpanan 138 .15 m x 25 m Satu pasukan .bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.4 pasukan (20 orang) Masa aktiviti.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran SEKOLAH KATEGORI B AKTIVITI 1 PROSEDUR PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi : GAMBAR RAJAH DOMAIN • • • • • Peralatan : Bola . jumlah pemain. Kognitif • Kesedaran ruang Afektif • Kerjasama • Kepimpinan Psikomotor • Melakukan hantaran • Menerima • Mengawal • Menggelecek Prosedur : • Perlawanan 3 lawan 3. • 5 minit setiap perlawanan • Aktiviti disambung oleh 2 pasukan lain dan seterusnya • Pengadil adalah daripada pasukan berkecuali • Fungsi pemain dan pemain simpanan boleh digilirkan.

jumlah pemain.5 orang (2 simpanan) Satu grid . • Sekiranya bola keluar.4 pasukan (20 orang) Masa aktiviti. Kognitif • Kesedaran ruang Afektif • Kerjasama • Kepimpinan Psikomotor • Melakukan hantaran • Menerima • Mengawal • Menggelecek Prosedur • Perlawanan 3 lawan 3.15 m x 25 m Satu pasukan . saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.kon dan bip Saiz Grid .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 2 PROSEDUR PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi : GAMBAR RAJAH DOMAIN • • • • • Peralatan : Bola . Pemain simpanan 139 . Jika lebih.bola dimatikan dan dimainkan semula oleh pihak lawan. • Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan • Tidak melebihi 3 sentuhan.bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. • 5 minit setiap perlawanan • Aktiviti disambung oleh 2 pasukan lain dan seterusnya • Pengadil adalah daripada pasukan berkecuali • Fungsi pemain dan pemain simpanan boleh digilirkan.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 3 140 .

Sekiranya jaringan gol dilakukan.kon dan bip Saiz grid .bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. Fungsi pemain. Aktiviti disambung oleh 2 pasukan lain dan seterusnya Aras kesukaran dan ansur maju boleh ditambah dengan peraturan.5 orang ( 1 simpanan dan 1 pengadil) Satu grid .Tidak melebihi 3 sentuhan. sepakan percuma kepada pihak lawan.bola dimulakan semula di tengah grid oleh pihak lawan. Kognitif • Kesedaran ruang Afektif • Kerjasama • Kepimpinan Psikomotor • Melakukan hantaran • Menerima • Mengawal • Menggelecek Prosedur • • • • • • • Perlawanan 3 lawan 3.4 pasukan (20 orang) Masa aktiviti. pemain simpanan dan pengadil boleh digilirkan. saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid. Jika lebih.Bola .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PROSEDUR PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi GAMBAR RAJAH DOMAIN • • • • • • Peralatan .1 meter Satu pasukan .15 m x 25 m Luas gol . Pemain simpanan • • • • 141 . jumlah pemain. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Sentuhan bebas Ada gol ( tanpa penjaga gol) Jaringan gol dikira 1 mata 5 minit setiap perlawanan Sekiranya bola keluar.

Bola .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran SEKOLAH KATEGORI C DAN D AKTIVITI 1 PROSEDUR PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi GAMBAR RAJAH DOMAIN • • • • Peralatan . • 5 minit setiap perlawanan • Aktiviti disambung oleh 2 pasukan lain dan seterusnya • Pengadil adalah daripada pasukan berkecuali • Fungsi pemain.kon dan bip Saiz grid . • Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan • Sentuhan bebas • Sekiranya bola keluar. Kognitif • Kesedaran ruang Afektif • Kerjasama • Kepimpinan Psikomotor • Melakukan hantaran • Menerima • Mengawal • Menggelecek Prosedur • Perlawanan 3 lawan 3.5 orang ( 2 simpanan) Masa aktiviti. Pemain simpanan • 142 . saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid. jumlah pemain.15 m x 20 m Satu pasukan .bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. pemain simpanan dan pengadil boleh digilirkan.

• • • • • • 143 . jumlah pemain. Jika lebih. saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.kon dan bip Saiz grid .5 orang ( 2 simpanan) Masa aktiviti. Pemain simpanan Prosedur • • • Perlawanan 3 lawan 3.bola dimatikan dan dimainkan semula oleh pihak lawan. Sekiranya jaringan gol dilakukan.bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. Aktiviti disambung oleh 2 pasukan lain dan seterusnya Pengadil adalah daripada pasukan berkecuali Fungsi pemain dan pemain simpanan boleh digilirkan. Jika lebih.Bola .bola dimulakan semula ditengah grid oleh pihak lawan 5 minit setiap perlawanan. Sekiranya bola keluar.15 m x 20 m Satu pasukan . Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Tidak melebihi 3 sentuhan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 2 PROSEDUR PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif • Kesedaran ruang Afektif • Kerjasama • Kepimpinan Psikomotor • Melakukan hantaran • Menerima • Mengawal • Menggelecek • • • • Peralatan .

Bola . sepakan percuma kepada pihak lawan.5 orang ( 2 simpanan) Masa aktiviti.bola dimulakan semula di tengah grid oleh pihak lawan. Pengadil adalah daripada pasukan berkecuali Fungsi pemain. jumlah pemain. Jika lebih. Pemain simpanan • • • • • 144 .bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan.15 m x 20 m Satu pasukan . Aktiviti disambung oleh 2 pasukan lain dan seterusnya Aras kesukaran dan ansur maju boleh ditambah dengan peraturan.Tidak melebihi 3 sentuhan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 3 PROSEDUR PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi GAMBAR RAJAH DOMAIN • • • • Peralatan . Kognitif • Kesedaran ruang Afektif • Kerjasama • Kepimpinan Psikomotor • Melakukan hantaran • Menerima • Mengawal • Menggelecek Prosedur • • • • • • • Perlawanan 3 lawan 3. pemain simpanan dan pengadil boleh digilirkan. saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.kon dan bip Saiz grid . Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Sentuhan bebas Ada gol ( tanpa penjaga gol) Jaringan gol dikira 1 mata 5 minit setiap perlawanan Sekiranya bola keluar. Sekiranya jaringan gol dilakukan.

KATEGORI SEKOLAH : SEKOLAH A : • Padang rumput yang menetapi standard o • Contoh ukuran padang standard -(60 meter x 100 ) Peralatan latihan yang cukup SEKOLAH B : • Padang rumput yang tidak menetapi standard o • Contoh : Saiz separuh padang Peralatan latihan yang tidak mencukupi SEKOLAH C : • • Ruangan padang rumput / tarmac yang kecil dan tidak spesifik Peralatan latihan yang tidak mencukupi SEKOLAH D : • • Tiada kawasan atau ruangan permainan Peralatan latihan yang tidak mencukupi 145 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PENGURUSAN KELAB SUKAN HOKI Kem 1M1S Kelab Sukan Hoki mendedahkan konsep permainan hoki dengan kemahirankemahiran asas. Konsep ini diintegrasikan dengan permainan kecil untuk tujuan ‘Fun Hockey’.

PERALATAN. KAWASAN. D) PILIH AKTIVITI – SESUAI DENGAN JUMLAH MURID. C. B. KELUASAN KAWASAN PELAKSANAAN AKTIVITI: • • • • • ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI WUJUDKAN KESERONOKAN – MENARIK MINAT MURID UTAMAKAN KESELAMATAN – MURID.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI DAPATKAN BACA MANUAL CARI MAKLUMAT TAMBAHAN KURANG MEMAHAMI FAHAM MANUAL SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN KEMUDAHAN SEKOLAH (KATEGORI A. PENGELOLAAN GURU PERLU KREATIF – AKTIVITI DIPELBAGAIKAN 146 MENGIKUT KESESUAIAN . PERALATAN.

• Menggelecek Longgar.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran SEKOLAH KATEGORI A AKTIVITI 1 PROSEDUR PERTANDINGAN MENGGELECEK Organisasi • batang kayu hoki. 4 biji bola hoki 16 buah kon • Jarak antara kon A dan B 10 meter • Satu kumpulan 5-10 orang murid ( 4 kumpulan ) •Jarak antara kon seluas satu kayu Prosedur : • Melakukan aktiviti menggelecek dari kon A ke kon B pergi dan balik • Aktiviti disambung oleh rakan. Rapat . Cara India. membawa Bola dengan Sebelah Tangan Sambil Berlari/Berjalan REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG AKTIVITI MINGGU BERIKUTNYA GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif : B • Membezakan setiap kemahiran Afektif : A • Mematuhi peraturan aktiviti Psikomotor : • Mempelbagaikan kemahiran dalam permainan hoki Tambah baik • Rujuk lampiran. 147 .

tiada batu . Kayu tidak melebihi paras bahu. • Prosedur yang sama untuk pemain R dan S ketika menyerang. •Satu kumpulan 3 orang murid Prosedur : • A dan B menyerang pasukan R dan S. •Permainan dimainkan selama 5 minit atau bersesuaian dengan jumlah murid dan keluasan padang. • C akan masuk untuk membantu A dan B menyerang. • Sekiranya gol dijaring atau hilang bola C perlu keluar dari permainan dan pergi ke kedudukan asal. T R S 1 Nota: 2 Semasa menjalankan aktiviti perkara-perkara berikut di beri perhatian : • Objektif jelas. Faktor keselamatan diutamakan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Lampiran 1 2 Kemahiran menggelecek cara terus Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : • • • Objektif jelas. • Tidak dibenarkan memukul kayu pihak lawan. tidak berdekatan dinding atau tiang ) Kemahiran menggelecek cara india Kemahiran menggelecek cara longgar Kemahiran membawa bola sebelah tangan • • 3 4 AKTIVITI 2 : GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif : • Menunjukkan kemampuan dalam kemahiran Afektif : • Menolong ahli pasukan menyerang Psikomotor : • Memberikan tindak balas pada setiap pergerakan lawan PROSEDUR PERTANDINGAN MENGGUNAKAN PEMAIN TAMBAHAN SITUASI 3 LAWAN 2. • Kayu tidak melebihi paras bahu. Penerangan jelas dan tepat. • Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin . • Faktor keselamatan diutamakan. Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin . tiada batu . • Penerangan jelas dan tepat. 1 biji bola hoki. • Kemahiran pukulan tidak dibenarkan. Organisasi • batang kayu hoki. tidak berdekatan 148 dinding atau tiang ) A B C . 4 buah kon •Saiz grid 20m x 20 m •Panjang gol 2 meter.

• Pastikan kawasan permainan • Prosedur yang sama juga untuk selamat ( lantai licin . atas garisan gol masing-masing. Guru bertindak sebagai pengadil. mematikan bola di atas garisan 2. • Kumpulan Y akan cuba • Tidak dibenarkan memukul kayu menghalang kumpulan X dari pihak lawan. Jika bola keluar dari kawasan. pasukan lawan mendapat hantaran percuma di mana bola itu keluar. menjaringkan gol. 4 buah kon 1 •Saiz grid : 20m x 20m •Permainan dimainkan selama 5 1 minit atau bersesuaian dengan jumlah murid dan keluasan X padang. tiada batu .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran • • Satu gol dikira 1 mata. 2 •Satu kumpulan 5 orang murid Y •Pasukan X 2 •Pasukan Y Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : Prosedur : • Objektif jelas. • Murid dari kumpulan X akan cuba menjaringkan gol dengan • Penerangan jelas dan tepat. AKTIVITI 3 : PROSEDUR PERTANDINGAN MENJARING BOLA DI ATAS GARISAN GOL GAMBAR RAJAH 1 DOMAIN Kognitif : • Kesedaran ruang Afektif : • Semangat kesukanan dan kerjasama Psikomotor : • Menggelecek dan menjaring gol Organisasi •10 batang kayu hoki. setelah jaringan dibuat permainan dimulakan semula di tengah kawasan permainan oleh pihak lawan. • • Tambah baik : Boleh menggunakan penjaga gol. • Kayu tidak melebihi paras bahu. 1 @ •biji bola hoki. • Faktor keselamatan diutamakan. • 1 mata diberikan sekiranya • Kemahiran 2pukulan tidak kumpulan dapat mematikan bola di dibenarkan. tidak berdekatan dinding atau 149 tiang ) .

AKTIVITI 4 PROSEDUR : GAMBAR RAJAH DOMAIN 150 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran kumpulan Y Jika bola keluar dari kawasan. • • • Tambah baik : Menambah jumlah murid atau menggunakan dua biji bola. setelah jaringan dibuat permainan dimulakan semula di tengah kawasan permainan oleh pihak lawan. pasukan lawan mendapat hantaran percuma di mana bola itu keluar. Guru bertindak sebagai pengadil.

• Aktiviti dilakukan secara ulang alik dari kon A ke kon B. • Sekiranya bola terjatuh. sebiji bola bagi setiap • kumpulan . murid perlu memulakan aktiviti menimang dari tempat bola jatuh. tidak berdekatan dinding atau tiang ) SEKOLAH KATEGORI B DAN C AKTIVITI 1 : 151 . A 5M B Kognitif : • Kenalpasti teknik Afektif : • Melaksanakan langkahlangkah keselamatan Psikomotor : • Menimang bola sejauh 5 meter 5M 5M 5M Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : • Objektif jelas. • Penerangan jelas dan tepat. tiada batu . 2 buah kon • bagi setiap kumpulan •Jarak antara kon A dan B 10 meter •Satu kumpulan 8-10 orang murid Prosedur : • Dari kon A ke kon B Murid akan menimang bola sambil berjalan / berlari. • Murid yang sampai dahulu di kon A dikira menang. • Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin . • Kayu tidak melebihi paras bahu. Tambah baik : Aktiviti boleh dilaksanakan dengan cara berpasangan. • Faktor keselamatan diutamakan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PERTANDINGAN MENIMANG BOLA Organisasi • Sebatang kayu bagi setiap kumpulan.

A GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif : • Kenalpasti teknik Afektif : • Melaksanakan langkahlangkah keselamatan Psikomotor : • Melakukan kemahiran mengelecek bola 5M B 5M 5M 5M Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : • Objektif jelas. • Penerangan jelas dan tepat. 8 buah kon •Jarak antara kon A dan B 10 meter • Satu kumpulan 10 orang murid Prosedur : • Murid membawa bola secara gelecek rapat dari kon A ke kon B secara ulang alik. • Faktor keselamatan diutamakan. 4 biji bola . • Kayu tidak melebihi paras bahu. • Kumpulan yang paling cepat sampai dikira menang Tambah baik : Kemahiran lain yang boleh diaplikasikan ialah kemahiran menimang bola. tiada batu . • Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin . menggelecek India dan menggelecek longgar.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PROSEDUR PERTANDINGAN MENGGELECEK RAPAT Organisasi • batang kayu . murid perlu memulakan aktiviti menggelecek dari kon A. tidak berdekatan dinding atau tiang ) AKTIVITI 2 : PROSEDUR GAMBAR RAJAH 152 DOMAIN . • Sekiranya bola terkeluar dari kawasan.

A B Kognitif : • Menunjukkan kemampuan diri Afektif : • Bermain dengan gembira X Psikomotor : • Menggelecek dan mengawal bola hoki D Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : • Objektif jelas. tidak berdekatan dinding atau tiang ) AKTIVITI 3 : PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN 153 . • Penerangan jelas dan tepat.B. • Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin . 4 buah kon • Saiz Grid •10 meter x 10 meter • Permainan dimainkan selama 5 minit atau bersesuaian dengan jumlah murid dan keluasan padang.B. • Jika murid A . tiada batu . • Satu kumpulan 5 orang murid Prosedur : • Murid A menolak bola ke murid B atau murid D. • Murid X perlu mendapatkan bola yang ditolak oleh murid A.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PERTANDINGAN BOLA PANAS Organisasi • batang kayu .C atau D tidak berjaya membuat hantaran maka tempat X akan diganti. Tambah baik : • Jika peralatan mencukupi cadangan untuk tiga kumpulan. 1 biji bola . • Kemahiran pukulan tidak dibenarkan.C atau D. • Kayu tidak melebihi paras bahu. • Faktor keselamatan diutamakan.

Tambah baik : Tambahmurid jika padang lebih besar. • Tidak dibenarkan memukul kayu pihak lawan. tidak berdekatan dinding atau tiang ) AKTIVITI 4 : PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN 154 . • Cadangan : 5 orang murid untuk satu ruang grid. 5 biji bola . Prosedur : • Setiap murid akan mengawal bola masingmasing dan dalam masa yang sama perlu menolak bola murid lain keluar dari kawasan grid. Kognitif : • Kesedaran ruang Afektif : • Melakukan aktiviti dengan gembira dan selamat Psikomotor : • Mengawal dan menjaring bola hoki Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkara-perkara berikut di beri perhatian : • Objektif jelas. • Kemahiran pukulan tidak dibenarkan. • Faktor keselamatan diutamakan. • Murid yang kehilangan bola perlu mengambil semula bola mereka dan masuk ke dalam kawasan permianan semula. tiada batu . • Aktiviti diteruskan sehingga tamat masa permainan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PERTANDINGAN MENCURI BOLA Organisasi • batang kayu . • Jika murid dapat menolak bola murid lain keluar dari kawasan grid maka beliau akan mendapat satu mata. • Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin . 4 buah kon • Saiz Grid 20 meter x 20 meter • Permainan dimainkan selama 5 minit atau bersesuaian dengan jumlah murid dan keluasan padang. • Penerangan jelas dan tepat. • Kayu tidak melebihi paras bahu.

• Jarak jaringan 2 meter Tambah baik : Boleh menambah jumlah pemain dalam pasukan. T • Pasukan X akan menjaring di gol 1 dan 2.C Pasukan Y : R. tidak berdekatan dinding atau tiang ) AKTIVITI 5 : PROSEDUR GAMBAR RAJAH 155 DOMAIN . 1 biji bola . • Kayu tidak melebihi paras bahu. Gunakan tong sampah/botol air/kasut murid ) •Saiz grid 20m x 20 m •Panjang gol 2 meter. •Satu kumpulan 3 orang murid Prosedur : Pasukan X : A. • Kemahiran pukulan tidak dibenarkan. pasukan Y menjaring di gol 3 dan 4. S. •Permainan dimainkan selama 5 minit atau bersesuaian dengan jumlah murid dan keluasan padang. • Penerangan jelas dan tepat.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PERTANDINGAN PEMAINAN 2 GOL Organisasi • batang kayu . • setelah jaringan dibuat permainan dimulakan semula di tengah kawasan permainan oleh pihak lawan. 1 Kognitif : • Menunjukkan kemahiran dalam aktiviti Afektif : • kerjasama dalam kumpulan Psikomotor : • Memberikan tindak balas setiap pergerakan lawan R 3 T 2 S A C 4 B Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : • Objektif jelas. pasukan lawan mendapat hantaran percuma di mana bola itu keluar. 12 buah kon (alternatif sekiranya tiada / kurang kon. • Faktor keselamatan diutamakan. • Tidak dibenarkan memukul kayu pihak lawan.B. • 1 gol dikira 1 mata • Jika bola keluar dari kawasan. tiada batu . • Pasukan Y menyerang pasukan X akan menghalang sebaliknya pasukan X menyerang pasukan Y menghalang. • Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin .

V • Pasukan X akan menghantar seorang murid ke ruang pasukan Y. • Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin . U. E Pasukan Y: R. Tambah baik : • Boleh tambah jumlah pemain • Boleh tambah luas ruang SEKOLAH KATEGORI D AKTIVITI 1 : U U V V D D R R X S S C C T T Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : • Objektif jelas. • Kayu tidak melebihi paras bahu. D. • Satu kumpulan 5 orang murid Kognitif : • Merancang strategi untuk menang dalam permainan Afektif : • Gembira dan bekerjasama mejalanakan aktiviti Psikomotor : • Merampas bola hoki dari pihak lawan A A Prosedur : Pasukan X : A. B. tidak berdekatan dinding atau tiang ) E E 156 B B Y . • Kemahiran pukulan tidak dibenarkan. T. • Faktor keselamatan diutamakan. 6 buah kon • Saiz Grid • 20 meter x 20 meter • Permainan dimainkan selama 810 minit atau bersesuaian dengan jumlah murid dan keluasan padang. • Murid X mempunyai masa selama 30 saat untuk merampas bola dari pasukan Y.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PERTANDINGAN KAVADI Organisasi • 10 batang kayu . S. 1 biji bola . • Tidak dibenarkan memukul kayu pihak lawan. • Sekiranya murid X mendapat bola. • Penerangan jelas dan tepat. • Hanya menggunakan kemahiran hantaran menolak sahaja. C. pasukan X akan mendapat 2 mata. tiada batu .

GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif : • Kenal pasti teknik Afektif : • Melaksanakan langkahlangkah keselamatan Psikomotor : • Menyungkit bola melepasi halangan Tali A B Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : • Objektif jelas. tali • Keluasan permainan mengikut saiz koridor • Permainan dimainkan selama 5-8 minit • Satu kumpulan 2 orang murid Prosedur : • Murid A menyungkit bola ke murid B tanpa menyentuh tali. • Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin . • Faktor keselamatan diutamakan. • Kayu tidak melebihi paras bahu. 1 biji bola . tiada batu . • Jarak tali dengan murid 2 meter. tidak berdekatan dinding atau tiang ) AKTIVITI 2 : GAMBAR RAJAH PERTANDINGAN MELEPASI HALANGAN 157 DOMAIN Kognitif : . Tambah baik : Jika tiada peralatan boleh gunakan surat khabar atau manilakad yang dilipat dan gunakan bola tenis atau bola getah. • Pengiraan markah seperti permainan badminton. • Penerangan jelas dan tepat.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PROSEDUR PERTANDINGAN HOKI BADMINTON Organisasi • batang kayu .

tidak berdekatan dinding atau tiang ) AKTIVITI 3 : PROSEDUR PERTANDINGAN SQUASY HOKI GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif : 158 . 1 biji bola •Keluasan permainan mengikut saiz koridor •Permainan dimainkan selama 58 minit •3 orang murid Prosedur : • Murid A menghantar bola ke murid C • Murid B cuba mendapatkan bola. • Sekiranya murid B dapat menghalang bola murid A maka murid B mengganti tempat murid A. • Kemahiran pukulan tidak dibenarkan.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Organisasi • batang kayu . • Penerangan jelas dan tepat. Tambah baik : • Murid boleh menggunakan dinding untuk membuat hantaran. • Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin . • Merancang strategi Afektif : • Melaksanakan langkahlangkah keselamatan Psikomotor : • Menolak / menghantar bola melepasi halangan A B C Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : • Objektif jelas. • Kayu tidak melebihi paras bahu. • Faktor keselamatan diutamakan. ( kaedah hoki dewan ) • Sekiranya tiada bola hoki gunakan bola tenis atau bola getah. tiada batu . • Jika kurang atau tiada kayu boleh gunakan alternatif bahan terbuang dari meja terpakai atau kerusi terpakai. • Prosedur sama juga untuk murid C.

gunakan sebatang kayu yang padat sebagai pengganti dinding. • Kemahiran pukulan tidak dibenarkan. Tambah baik : • Permainan juga boleh dimainkan secara 2 lawan 2. • Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin . • Faktor keselamatan diutamakan. • Penerangan jelas dan tepat. tiada batu . 1 biji bola Permainan dimainkan selama 5-8 minit 2 orang murid • Kenalpasti teknik Prosedur : • Pemain A menolak bola ke dinding.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Organisasi • • • 2 batang kayu . tidak berdekatan dinding atau tiang ) KATEGORI SEKOLAH : SEKOLAH A : 159 . A B Afektif : • Melaksanakan langkah-langkah keselamatan Psikomotor : • Menolak dan menahan bola hoki dengan kemas atau Kayu A B Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : • Objektif jelas. • Sekiranya tiada dinding yang sesuai untuk menjalankan aktiviti. • Pemain B akan menahan dan menolak kembali. • Kayu tidak melebihi paras bahu.

Arahan perlu jelas dan tepat Jelaskan objektif setiap aktiviti Aspek keselamatan perlu diberikan perhatian Pengunaan pendekatan pengukuhan dan ganjaran dapat meningkatkan kesungguhan pelajar. Kreativiti dan inovatif sangat digalakan ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI DAPATKAN 160 . SEKOLAH B: Gelanggang yang lengkap dengan garisan dan tiang yang standard Peralatan latihan yang lengkap tapi tak mencukupi SEKOLAH C: Gelanggang yang kurang lengkap dan tak menepati standard Peralatan yang lengkap tapi tak mencukupi SEKOLAH D Tidak ada kemudahan gelanggang Peralatan yang tidak lengkap dan tidak mencukupi. 2. Nota : Semasa menjalankan aktiviti : 1.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran Gelanggang yang lengkap dengan garisan dan tiang yang standard. 4. Aktiviti perlu berpusatkan murid bagi membangkitkan keseronokan 6. Peralatan latihan yang lengkap dan mencukupi. 5. 3.

D) PILIH AKTIVITI – SESUAI DENGAN JUMLAH MURID. B. KELUASAN KAWASAN PELAKSANAAN AKTIVITI: • • • • • ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI WUJUDKAN KESERONOKAN – MENARIK MINAT MURID UTAMAKAN KESELAMATAN – MURID.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran BACA MANUAL CARI MAKLUMAT TAMBAHAN KURANG MEMAHAMI FAHAM MANUAL SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN KEMUDAHAN SEKOLAH (KATEGORI A. PENGELOLAAN GURU PERLU KREATIF – AKTIVITI DIPELBAGAIKAN MENGIKUT KESESUAIAN AKTIVITI 1 : REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG AKTIVITI MINGGU BERIKUTNYA 161 . C. PERALATAN. PERALATAN. KAWASAN.

6 orang dalam satu kumpulan • Bilangan murid dan kemudahan akan mempengaruhi bilangan ahli kumpulan Prosedur • Murid berbaris dalam 6 barisan • Murid paling depan berlari 5 langkah kehadapan ambil bola lakukan aktiviti menimang dan mengawal bola . • Kawalan bola boleh diteruskan walaupun bola sudah melantun di lantai • Aktiviti dilakukan secara individu dan disambung oleh rakan lain setelah 2 kali bola mati.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PROSEDUR PERTANDINGAN MENGAWAL BOLA ( MENIMANG BOLA ) Organisasi • Bola getah saiz 1/ Replika bola sepak • Saiz ruang 15 m x 10 m • Bilangan 30 orang • 5 . • Lantunan yangyang diselangselikan dengan sentuhan dibenarkan ( ansur maju) a) 3 lantunan b) 2 lantunan c) 1 lantunan d) Tiada lantunan • Selesai membuat timangan pelaku akan bergerak ke belakang • Murid perlu jumlahkan ulangan timangan yang yang berjaya dilakukan. 162 . Catatan • Boleh dilaksanakan di semua kategori sekolah • Ansur maju dipertingkatkan mengikut tahap kebolehan dan peringkat umur pelajar GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif : • Memahami arahan Afektif • Kerjasama • Kepimpinan Psikomotor : • melakukan aktiviti menimang dan mengawal dengan menggunakan pelbagai kemahiran.

• Bola getah saiz 1 / Replika bola sepak • Saiz ruang 10 m x 10 m (anggaran ) • Jumlah pemain 30 0rang • 5 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 2 : PROSEDUR PERTANDINGAN MENGAWAL BOLA ( MENIMANG DAN MENGHANTAR BOLA DALAM KUMPULAN) Organisasi Hasil dari aktiviti 1 • Agihkan kumpulan mengikut kebolehan mengusai kemahiran.6 orang dalam satu kumpulan • Bilangan murid dan kemudahan menentukan bilangan kumpulan dan ahli kumpulan Prosedur • Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan yang terdiri dari 5 . • Setiap kumpulan dianggotai oleh pelajar yang mempunyai kebolehan yang berbeza • Murid yang berkebolehan dijadikan pembimbing. Afektif : • Keyakinan diri • Kerjasama Psikomotor : • Melakukan aktiviti menimang dan menghantar bola kepada rakan Catatan : • • Boleh dilaksanakan di semua kategori sekolah Ansur maju dipertingkatkan mengikut tahap kebolehan dan peringkat umur murid 163 .6 orang • Pelaku akan menimang dan menghantar bola kepada rakan di dalam kumpulan • Aktiviti menimang bola diteruskan • walaupun bola telah jatuh ke lantai • Lantunan yangyang diselangselikan dengan sentuhan dibenarkan ( ansur maju) b) 3 lantunan c) 2 lantunan d) 1 lantunan e) Tiada lantunan • Jumlahkan ulangan yang dibuat oleh setiap kumpulan. • Kumpulan yang membuat ulangan paling banyak dikira menang GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif : • Memahami arahan syarat yang ditetapkan.

• Pelaku akan menimang dan menghantar bola kepada rakan di dalam kumpulan • Ahli kumpulan hanya dibenarkan GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif : • Memahami arahan. menimang dan menghantar bola kepada rakan dengan pelbagai kemahiran. Psikomotor : • Mengawal. • Usaha • Keyakinan diri. syarat / peraturan yang ditetapkan. 164 .6 orang dalam satu kumpulan • Bilangan murid dan kemudahan menentukan bilangan kumpulan dan ahli kumpulan Prosedur • Murid berada dalam kumpulan 5 – 6 orang.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran AKTIVITI 3 : PROSEDUR PERTANDINGAN MENGAWAL BOLA ANTARA KUMPULAN Organisasi • Bola getah saiz 1 / Replika bola sepak • Saiz ruang 15 m x 15 m (anggaran) • Jumlah pemain 30 0rang • 5 . Afektif : • Kerjasama.

• • • • • Catatan : 1. Boleh dilaksanakan di semua kategori sekolah 2. Ansur maju dipertingkatkan mengikut tahap kebolehan dan peringkat umur murid AKTIVITI 4 : PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN 165 .Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran membuat sentuhan 1 / 2 / 3 kali sebelum menghantar kepada kumpulan lawan. Lantunan yangyang diselangselikan dengan sentuhan dibenarkan ( ansur maju) a) 3 lantunan b) 2 lantunan c) 1 lantunan d) Tiada lantunan Mata diberikan apabila terdapat kumpulan yang gagal mengembalikan bola ke kumpulan lawan Tetapkan mata permainan tamat. ( ansur maju) Setiap kumpulan hanya boleh menyentuh bola maksima 3 kali sahaja Aktiviti menimang bola diteruskan walaupun bola telah jatuh ke lantai.

2. badminton atau gelanggang bola tampar Kognitif : • Memahami arahan dan syarat pertandingan A Afektif : • Kerjasama . menimang dan menghantar bola kepada rakan dengan pelbagai kemahiran B A A B B AKTIVITI 5 : PROSEDUR PERTANDINGAN MENGAWAL BOLA 6 166 GAMBAR RAJAH DOMAIN Kognitif : • Memahami . 3.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran PERTANDINGAN MENGAWAL BOLA 6 SEPASUKAN ( MENIMANG BOLA DALAM KAWASAN GELANGGANG). Organisasi • Saiz ruang Keluasan gelanggang sepak takraw (13. Boleh diaplikasikan di gelanggang sepak takraw. Tiada lantunan • Mata diberikan apabila terdapat kumpulan yang gagal mengembalikan bola ke kumpulan lawan • Tetapkan mata permainan tamat Catatan : 1.4 m x 6. 1 lantunan b. jaring • Jumlah pemain 30 0rang • 5 . • Kepimpinan. kun. • Lantunan yang diselangselikan dengan sentuhan dibenarkan ( ansur maju) a.1 m) • Bola getah saiz 1 / Replika bola sepak.6 orang dalam satu kumpulan • Bilangan murid dan kemudahan menentukan bilangan kumpulan dan ahli kumpulan Prosedur • 2 kumpulan diletakkan dalam gelanggang bertentangan • Seorang murid sebagai pengadil • Pelaku akan menimang dan menghantar bola kepada rakan di dalam kumpulan • Ahli kumpulan boleh membuat sentuhan 1 / 2 / 3 kali sebelum menghantar kepada kumpulan lawan. • Usaha • Keyakinan diri Psikomotor : • Mengawal. ( ansur maju) • Setiap kumpulan hanya boleh menyentuh bola maksima 3 kali sahaja • Aktiviti menimang bola diteruskan walaupun bola telah jatuh ke lantai. Ansur maju dipertingkatkan mengikut tahap kebolehan dan peringkat umur murid 2.

menimang dan menghantar bola kepada rakan dengan pelbagai kemahiran Prosedur • 2 kumpulan diletakkan dalam gelanggang bertentangan • Seorang pelajar dilantik sebagai pengadil • Bola di servis dengan kaki dari belakang gelanggang.4 m x 6.6 orang dalam satu kumpulan Bilangan murid dan kemudahan menentukan bilangan kumpulan dan ahli kumpulan arahan syarat pertandingan Afektif : • Kerjasama . • Lantunan yang yang diselangselikan dengan sentuhan dibenarkan ( ansur maju) a. ( ansur maju) • Setiap kumpulan hanya boleh menyentuh bola maksima 3 kali sahaja • Aktiviti menimang bola diteruskan walaupun bola telah jatuh ke lantai. • Kesungguhan • Keyakinan diri Psikomotor : • Mengawal. Tiada lantunan • Mata diberikan apabila terdapat kumpulan yang gagal mengembalikan bola ke kumpulan lawan • Tetapkan mata permainan tamat AKTIVITI 6 : PROSEDUR GAMBAR RAJAH 167 DOMAIN .1 m) Jumlah pemain 30 0rang 5 . 3.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran SEPASUKAN Organisasi • • • • • Bola getah saiz 2 / Replika bola sepak. • Pemain menerima dan mengawal bola dan menggunakan pelbagai kemahiran. • Kepimpinan. jaring Saiz ruang keluasan gelanggang sepak takraw ( 13. 2. kun. 1 lantunan b. • Pelaku akan menimang dan menghantar bola kepada rakan di dalam kumpulan • Ahli kumpulan boleh membuat sentuhan 1 / 2 / 3 kali sebelum menghantar kepada kumpulan lawan.

kun.menima ng dan menghantar bola kepada rakan dengan pelbagai kemahiran 168 . • kepimpinan. pemenang pusingan pertama akan memulakan pusingan kedua dan undian akan dibuat untuk sepak mula pusingan ketiga ( tie-break) • Campakan sepak mula hendaklah dibuat selepas pengadil mengumumkan kiraan mata. • Semasa sepak mula semua pemain kedua-dua regu mesti berada dalam kawasan gelanggang masing-masing • Regu yang membuat sepak mula akan memulakan pusingan pertama. • Usaha • keyakinan diri Psikomotor : • Mengawal. • Bola sepakmula hendaklah disepak terus oleh tekong ke kawasan pihak lawan.4 m x 6. • Pemain menerima dan mengawal bola dan menggunakan pelbagai kemahiran.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran TIMANG-TIMANG TAKRAW PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW MINI ( ANTARA REGU) Organisasi • Bola getah saiz 1 / Replika bola sepak.1 m ) • Jumlah pemain 30 0rang • 3 orang dalam satu regu • Bilangan murid dan kemudahan menentukan bilangan kumpulan dan ahli kumpulan Prosedur • Ketinggian jaring dan keluasan gelanggang mengikut ukuran standard. Kognitif : • Memahami arahan dan syarat pertandingan Afektif : • Kerjasama . jaring • Saiz ruang keluasan gelanggang sepak takraw (13.

Tetapkan mata permainan tamat • • • • Catatan : 1. Diaplikasikan di gelanggang sepak takraw atau gelanggang badminton.Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Sekolah Kebangsaan Basai Baru Beluran • Ahli kumpulan hanya dibenarkan membuat maksima 3 sentuhan sebelum menghantar bola melepasi jaring. Ansur maju dipertingkatkan mengikut tahap kebolehan dan peringkat umur pelajar 3. Boleh dilaksanakan di semua kategori sekolah 2. Hanya 2 lantunan di lantai dibenarkan tetapi mesti diselangselikan dengan sentuhan Mata diberikan apabila terdapat kumpulan yang gagal mengembalikan bola ke kumpulan lawan atau bola keluar Servis dimulakan semula secara bergilir apabila bola tak dapat dikawal. 169 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful