ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ3107) BAHAGIAN B ARAHAN : Jawab TIGA

(3) daripada LIMA (5) soalan dalam Bahagian B SOALAN 1 (a) Apakah maksud istilah pendidikan pergerakan? (4 markah) (b) Terdapat pelbagai bidang dalam Pendidikan pergerakan. Nyatakan bidang-bidang tersebut. (6 markah) (c) Pendidikan pergerakan dapat melatih kebolehan menghubungkaitkan kemahirankemahiran tertentu. Cadangkan lima (5) kemahiran yang dapat dihubungkaitkan dengan pergerakan dan disertakan dengan contoh untuk setiap kemahiran. (10 markah) SOALAN 2 (a) Apakah anda faham tentang ekspresi? (4 markah) (b) Nyatakan ENAM(6) bentuk/ cara ekspresi ekspresi yang boleh dilahirkan oleh manusia untuk meluahkan perasaannya. (6 markah) (c) Terangkan bagaimana ekspresi dapat meningkatkan penglibatan p & p. Sertakan jawapan anda dengan contoh. (10 markah)

SOALAN 3 (a) Berikan pengertian tentang Penghubungkaitan. (4 markah)

(6 markah) (b) Penerapan merupakan salah satu jenis integrasi yang boleh berlangsung melalui dua pendekatan. (10 markah) SOALAN 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan bertema? (4 markah) (b) Nyatakan TIGA (3) kekuatan dan TIGA (3) kelemahan dalam melaksanakan Pendekatan Bertema. sediakan satu web penggabungjalinan beberapa matapelajaran dengan menggunakan pendekatan bertema. Nyatakan juga objektif-objektif yang ingin dicapaikan. (6 markah) (c) Dengan menggunakan peta minda. (6 markah) (c) Rancangkan satu ringkasan mengajar satu matapelajaran yang menghubungkaitkan SDP dan kemahiran-kemahiran yang terlibat. sudut sosiologi dan sudut pedagogi. (10 markah) . (10 markah) SOALAN 5 (a) Berikan pengertian integrasi dari sudut psikologi. Apakah dua (2) jenis pendekatan penerapan tersebut? (4 markah) (c) Cadangkan satu contoh integrasi kemahiran-kemahiran di antara dua(2) matapelajaran. Integrasikan juga ketiga-tiga unsur seni dalam SDP dalam contoh tersebut. Sokongkan contoh anda dengan penggunaan grafik atau peta minda.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN (b) Jelaskan peranan guru untuk mempertingkatkan penghubungkaitan dalam satusatu pengajaran yang berkenaan.

Nyatakan EMPAT (4) kelebihan pendekatan bertema tersebut.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ3107) SOALAN PERCUBAAN BAHAGIAN A SOALAN 1 Pengurusan yang cekap dalam sesuatu organisasi mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu. SOALAN 4 Berikan dua (2) jenis motivasi (4 markah) (4 markah) SOALAN 5 Senaraikan jenis-jenis peralatan untuk gimnastik berirama? (4 markah) SOALAN 6 Apakah yang dimaksudkan dengan penerokaan (4 markah) . ( 4 markah) SOALAN 2 Terdapat pelbagai kelebihan dalam melaksanakan pendekatan bertema kepada pelajar. ( 4 markah) SOALAN 3 Nyatakan 2 prinsip pengajaran dan pembelajaran muzik. Nyatakan EMPAT (4) tugas dan tanggungjawab tersebut.

Ia seringkali digunakan untuk membuat pemilihan bagi tujuan pengaliran. (10 markah) SOALAN 3 (a) (b) Apakah yang dimaksudkan dengan warna ton.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN Senaraikan 4 cara meneroka : BAHAGIAN B SOALAN 1 (a) Nyatakan DUA (2) tujuan perancangan pengajaran dan pembelajaran. cadangkan satu contoh ringkasan satu mata pelajaran yang sesuai. penganugerahan dan sebagainya. (4 markah) (b) Terdapat pelbagai aspek-aspek yang penting semasa pemilihan tema. Nyatakan TIGA (3) daripada aspek pemilihan tersebut dengan memberi huraian dan contoh yang sesuai. Dalam rancangan mengajar tersebut. Jelaskan. ( 10 markah ) SOALAN 2 (a) Terdapat TIGA (3) jenis tema dalam pendekatan bertema. ( 6 markah) (c) Penilaian memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang pelajar dengan pelajar lain. (4 markah ) (b) Penilaian pendekatan integrasi dibahagikan kepada dua kategori. Huraikan contoh-contoh penilaian yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran. (4 markah) Nyatakan ENAM (6) contoh warna ton (6 markah) . Senaraikan DUA (2) daripada tema tersebut dengan huraian yang sesuai. (6 markah) (c) Dengan memilih satu tema dibahagian (a).

(4 markah) (b) Jelaskan 3 cara untuk memperoleh pengalaman dan contoh yang sesuai (6 markah) (c ) Aktiviti memperoleh pengalaman boleh melibatkan pelbagai cara dan bentuk antaranya ialah melalui pengalaman.Huraikan peringkat-peringkat proses refleksi tersebut beserta pengurusan grafik (10 markah) Soalan 6 (a) (b) Nyatakan perbezaan lokomotor dengan bukan lokomotor? (4 markah) Jelaskan 3 kemahiran persepsi motor? ( 6 markah) . (10 markah) SOALAN 4 (a) Pengalaman diperolehi hasil daripada seni dalam pendidikkan akan memberi peluang kepada pelajar dan kanak-kanak untuk menyelesikan masalah. (10 markah) SOALAN 5 Penghubungkaitan merupakan satu cara untuk menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkat rapat antara satu sama lain tanpa ada yang menimbulkan masalah (a) Nyatkan EMPAT (4) kelebihan penghubungkaitan (4 markah) (b) Huraikan 3 (tiga) tujuan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran beserta contoh (6 markah) (c) Proses refleksi merangkumi 6 peringkat.Berikan contoh yang sesuai. Nyatakan EMPAT (4) kesan lain yang dapat dibuat oleh pelajar dan kanak-kanak melalui penglaman yang diperolehi dlam SDP. Bagaimanakah teknik dan cara menyanyi dapat membantu p&p.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN (c ) Dalam penyampaian konsep muzik dalam aktiviti muzik terdapat nyanyian. Cadangkan satu bentuk permainan yang boleh dilakukan untuk memperoleh pengalaman dan ia melibatkan 3 unsur SDP.

2. (10 markah) SOALAN PEPERIKSAAN TAHUN 2006 SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107) BAHAGIAN A (4 markah setiap soalan) 1. Senaraikan empat faktor yang mempengaruhi persepsi. Namakan dua tokoh seni muzik dan dua tokoh seni pergerakan. Apakah perbezaan antara warna asas dengan warna sekunder? 5. antaranya seni muzik dan dua tokoh seni pergerakan. Nyatakan dua perkara yang boleh melibatkan kanak-kanak sewaktu proses kreativiti. Apakah pengertian ”Muses” pada zaman Yunani dan hari ini? 6. Rancangan satu persembahan pergerakan kreatif yang bertemakan ‘Keranamu Malaysia’ dengan memasukkan unsur seni dalam pendidikan. iaitu ”Muses”. Teori kecerdasan manusia membincangkan peranan otak sebagai subjek cara manusia belajar. Namakan dua tokoh dan teori yang berkaitan dengan tokoh tersebut. 4. Seni Dalam Pendidikan meliputi beberapa aspek seni. 3. Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi terhadap rangsangan dalam persekitaran. warna sekunder dan warna tertier. Warna terdiri daripada 3 jenis iaitu. Aktiviti seni merupakan salah satu proses secara tidak langsung kanak-kanak akan dapat melahirkaan sesuatu ciptaan yang baru. warna asas. Muzik berasal daripada perkataan Yunani.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN (c) Anda telah diberi tugasan untuk melaksanakan aktiviti pada hari patriotik sekolah. .

Nyatakan empat unsur asas pergerakan tersebut. 8.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN 7. 10. Dalam mereka satu persembahan pergerakan kreatif. Albert Bandura menyatakan bahawa peniruan boleh dibahafikan kepada tiga bentuk. Terdapat beberapa prinsip rekaan dalam seni visual. Satu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan apabila beberapa aspek penghubungkaitan dilaksanakan. Terdapat beberapa asas pemilihan tema untuk dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 9. Senaraikan empat komponen tersebut. Penyerapan merupakan proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. 13. 12. Senaraikan empat aspek penghubungkaitan. Jelaskan maksud penerokaan dalam konteks Seni Dalam pendidikan. Orff membahagikan pendekatan pengajaran muzik kepada empat komponen. unsur pergerakan perlu diambil kira. . 14. Senaraikan empat ciri penyerapan untuk mengintegrasikan sesuatu pelajaran. Salah satunya ialah imbangan. 11. Jelaskan dua bentuk peniruan yang dinyatakan oleh Bandura. Senaraikan empat asas pemilihan tema. Jelaskan maksud imbangan dan sokong jawapan anda dengan memberi contoh yang sesuai. Penerokaan merupakan salah satu situasi pembelajaraan.

perasaan dan tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik. ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. (4 markah) (20 markah setiap soalan) (b) Seni visual. (6 markah) (c) Pergerakan adalah interpretasi idea. (10 markah) Soalan 3 (a) Jelaskan secara ringkas dua bentuk ekspresi Seni Dalam Pendidikan. Senaraikan 6 konsep muzik tersebut. (10 markah) Soalan 2 (a) Apakah matlamat pendidikan muzik? (4 markah) (b) Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci. seni muzik dan seni pergerakan dapat membina emosi yang sihat. seni muzik dan seni pergerakan dapat membina emosi yang sihat. .ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN BAHAGIAN B Soalan 1 (a) Apakah peranan Seni Dalam Pendidikan? (4 markah) (b) Seni visual. seni visual dan pergerakan. Jelaskan 3 unsur pergerakan deserta contoh yang dapat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Menerusi muzik. (6 markah) (c) Melalui aktiviti seni. Jelaskan secara ringkas dengan memberi contoh bagaimana anda mengaplikasinya dalama pengajaran. (6 markah) (c) Pendekatan Bertema dapat menghubungkatikan komponen Seni Dalam Pendidikan. Beri 3 contoh membina emosi yang sihat. daya kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Nyatakan bagaimana ini boleh diaplikasikan dalam pengajaran matematik. Berikan 3 contoh membina emosi yang sihat.

(6 markah) . (4 markah) (b) Pengalaman meneroka dapat membantu pembelajaran murid. Jelaskan secara ringkas dengan menggunakan 2 unsur pergerakan untuk disesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jelaskan secara ringkas dua cara untuk meneroka. (4 markah) (b) Bagaimanakah anda boleh menamakan konsep pemahaman dalam diri kanakkanak menerusi aktiviti pergerakan dan aktiviti bermain? (6 markah) (c) Anda telah memikirkan muzik dan pergerakan sesuai digunakan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani. bincangkan 3 cara untuk memperoleh pengalaman beserta contoh yang difikirkan sesuai. (6 markah) (c) Bincangkan bagaimana aktiviti membantu memperoleh pebgalaman dan nilainilai pembentukan peribadi menerusi pengalaman.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN (10 markah) Soalan 4 (a) Senaraikan 4 ciri perkembangan kanak-kanak. (10 markah) Soalan 6 (a) Huraikan secara ringkas kelebihan penghubungkaitan. (6 markah) (b) Jelaskan bagaimana anda boleh menghubungkaitkan mata pelajaran yang berbeza dalam satu pengajaran dan pembelajaran. (10 markah) Soalan 5 (a) Pembelajaran menerusi penerokaan dapat menghasilkan kefahaman di dalam murid-murid. Berdasarkan kefahaman anda.

(4 markah) (c) Jelaskan kelebihan tema. (4 markah) (b) Huraikan pertimbangan yang diperlukan dalam pemilihan tema. (12 markah) . integrasi dan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran. (8 markah) Soalan 7 (a) Jelaskan maksud pendekatan bertema dan sertakan contoh untuk menyokong penjelasan anda.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN (c) Huraikan peranan guru yang melaksanakan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Nyatakan perbezaan dan persamaan yang ketara dari segi penghasilannya. Jelaskan kepentinganderia terhadap proses PNP? 3. Teliti batik Malaysia dan batik Indonesia. 3. Berdasarkan pengalaman anda huraikan prinsip yg berkaitan dgn persepsi? 2. a) Apakah yg dimaksudkan dgn emosi? b) Bagaimanakah caranya guru dpt membina emosi murid yang sihat? Topik 2 Apakah yg dimaksudkan dengan kreativiti? Bagaimanakah guru dapat untuk mempertingkatkan kreativiti kanak-kanak Topik 3 1. Apakah imbangan Simetri? Dgn menggunakan contoh dipersekitaran anda lukiskan lima contoh objek yg mempunyai imbangan simetri? 2. jelaskan bagaimana peluis tersebut mengaplikasikan prisnip-prinsip rekaannya. Berdasarkan deria mata. Apakah itu penggabingjalinan? 4. Setiap guru perlu memahami emosi muridnya semasa menjalankan PnP. Bagaimanakah pengajaran dpt dijalankan terutama dalam mata pelajaran PSV? Topik 4 1. Dengan mengambil satu hasil catan yang lengkap. Nyatakan deria-deria manusia ? 2. Apakah kelebihan penggabungjalinan sesuatu mata pelajaran yang diajar? 5.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN SOALAN-SOALAN SENI DALAM PENDIDIKAN Soalan Seni Dalam Pendidikan (SDP) berdasar Modul OUM Topik 1-Konsep n Latar Belakang SDP 1. Topik 5 Nyatakan 5 contoh warna ton yg berbeza Cuba hasilkan bunyi warna ton yg berbeza dgn menggunakn anggota badan seperti Bibir Gigi Lidah Suara Jari Tangan Kaki .

Topik 8 1. Huraikan bagaimana 5 cara itu dpt member kesan dan mempengaruhi sesi PnP anda Topik 10 . Anataranya ialah pendidikan gimnastik. Apakah yang dimaksudkan dengan ekspresi? 2. Huraikan dgn enam peringkat refleksi dalam PnP pelajar? 3. a) Nyatakan kemahiran-kemahiran persepsi motor yang perlu diperkembangkan oleh pelajar untuk pembinaan kordinasi motor? b) Huraikan 3 kemahiran persepsi motor yang anda ketahui 2. Terdapat pelbagai jenis pendidikan pergerakan . Apakah maksud refleksi? 2. Pendedahan kepada pelbagai aktiviti persepsi motor adalah penting untuk pembinaan pergerakan berkordinasi. Nyatakan faedah penghubungkaitan dgn pelbagai matapelajaran 5. Jelaskan cara-cara untuk memperolehi pengalaman dgn menggunakan contoh2 yang difikirkan releven dengan PnP guru.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN Muzik dgn pergerakan merupakan satu cabang pendidikan muzik yg sgt diminati oleh setiap pelajar. b) Bincangkan 3 jeniskegiatan muzik dgn pergrakan untuk pelajar sekolah rendah Topik 6 1. Senaraikan 5 cara memulakan pelajaran menggunakan pendekatan bertema utk menjalankan proses PnP kepada pelajar? 2. Apakah penghubungkaitan? 4. Bagaimanakah ekspresi dapat meningkatkan tahap penglibatan pembelajaran pelajar? 3. a) Senaraikan jenis-jenis pendidikan gimnastik b) Senaraikan jenis-jenis gimnastik berirama c) Bagaimanakan utuk menjayakan sesi gimnastik berirama? Topik 7 1. Bagaimanakah cara-cara untuk memperoleh pengalaman? 4. Jeaskan peranan guru untuk mempertingkatkan penghubungkaitan? Topik 9 1. a) Nyatakan 2 unsur –unsur pergerakan yg diberi keutamaan dalam PnP muzik dgn pergerakan.

Nyatakan kebaikan integrasi dalam pnp Seni Dalam pendidikan 3. Nyatakan 4 bentuk penilaian proses pnp untuk SDP? . Huraikan setiap fasa dgn berdasarkan kpd.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN 1. Nyatakan frasa-frasa urutan sesuatu proses pnp 5. Apakah itu integrasi? 2. Matapelajaran SDP 6. 4. Nyatakan dgn menggunbakan idea grafik antara Seni Dalam Pendidikan satu matapelajaran sekolah.

Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kolaj. (2) 3. percikan dan catan. (6) (c) Jelaskan bagaimana anda boleh mengaplikasikan alat. (2) 9. (5) (Jumlah: 20) 2. Namakan EMPAT jenis aktiviti cetakan yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah. (2) (b) Senaraikan LIMA jenis teknik menghasilkan kolaj yang boleh diajar di peringkat sekolah rendah. 1. Jawab SEMUA soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA. (5) (d) Berikan prosedur penilaian hasil kerja seni mengikut pendekatan induktif.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN WAJ3107 BAHAGIAN A ARAHAN : Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. bahan dan media dalam kegiatan resis. (2) (Jumlah: 20) BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Kenalpasti EMPAT jenis teknik cat air yang boleh dijalankan dalam aktiviti mencatan. Jelaskan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan mozek. Kaitkan jenis-jenis garisan yang boleh digunakan dalam teknik melukis. (4) (b) Kenalpasti beberapa peralatan. (a) Berikan TIGA jenis tema atau subjek yang boleh dihasilkan dalam aktiviti membuat kolaj. (2) 7. (2) 10. bahan dan media yang digunakan dalam proses mencatan. bahan dan media yang digunakan dalam kegiatan membuat resis. (2) 5. Jelaskan perbezaan yang terdapat pada kegiatan membuat gosokan dan percikan. Berikan definisi Resis secara ringkas. Senaraikan alat. (2) 2. Bandingkan di antara media kering dan media basah. 1. (a) Namakan LAPAN jenis kegiatan menggambar yang boleh di ajar dalam pendidikan seni visual di peringkat sekolah rendah. Terangkan apa yang dimaksudkan dengan warna harmoni. (7) (c) Bincangkan satu teknik mudah bagaimana anda boleh mengaplikasi dan . (2) 4. (2) 8. (2) 6.

(a) Namakan LIMA jenis cetakan yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah. (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan lukisan. bahan dan media yang boleh diaplikasikan dalam penghasilan montaj di sekolah rendah. bahan dan media lukisan dan catan (ii) Langkah mudah menghasilkan lukisan dan catan (8) (Jumlah: 20) 4. (6) (Jumlah: 20) 3. (6) (d) Apakah persediaan yang perlu diambil kira sebelum memulakan aktiviti cetakan. (2) (b) Bincangkan alat. tahap simbolik dan tahap realistik. (8) (Jumlah: 20) BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. (5) (d) Tahap keupayaan dan perkembangan kanak-kanak boleh dikategorikan kepada 3 tahap iaitu tahap manipulatif.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN menghasilkan sebuah kolaj di bengkel seni.(5) . (2) (b) Sesuaikan LIMA jenis teknik melukis dengan imej tertentu. (a) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan montaj. (6) (d) Berikan EMPAT cadangan bagaimana seseorang itu dapat mengenalpasti dan respon terhadap sesuatu hasil kerja montaj. SOALAN Markah 1. (5) (b) Bandingkan di antara teknik menghasilkan cetakan mono dan teknik cetakan duo. (4) (c) Cadangkan satu hasil kerja montaj ( langkah demi langkah) yang sesuai diajar di peringkat sekolah rendah dengan memberi penjelasan tentang cara-cara menghasilkannya. Jawab SATU soalan SAHAJA. Sesuaikan setiap tahap tersebut dengan peringkat umur murid dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat sekolah rendah. (5) (c) Lukis LIMA imej atau objek dengan teknik lukisan yang berlainan.(4) (c) Nyatakan cara bagaimana seseorang guru dan murid-murid dapat menilai dan membuat kritikan daripada hasil cetakan yang dijalankan. (5) (d) Buat satu perbandingan di antara lukisan dan catan daripada aspek berikut: (i) Alat.

Aktiviti. Masa. Tema. Kelas. apakah aspek penting yang perlu diambil kira. (3) (b) Apakah kelebihan media arang dalam menghasilkan sesuatu lukisan. Alat dan bahan. (a) Nyatakan TIGA faktor yang boleh mempengaruhi penghasilan sesuatu garisan dengan menggunakan media pensel. .(7) (Jumlah: 20) SELAMAT MENJAWAB. SEMOGA BERJAYA. (5) (c) Sebelum memulakan satu lukisan yang baik dan bermutu. Hari.ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN (Jumlah: 20) 2. Objektif. (5) (d) Hasilkan satu persediaan mengajar daripada tajuk lukisan dengan berpandukan perkara-perkara berikut: Tarikh. Tajuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful