P. 1
Magnetogram Seje Odbora Za Delo, 3.10.2013

Magnetogram Seje Odbora Za Delo, 3.10.2013

|Views: 13|Likes:
Published by Elena Pečarič
Magnetogram Seje Odbora Za Delo, 3.10.2013
Magnetogram Seje Odbora Za Delo, 3.10.2013

More info:

Published by: Elena Pečarič on Oct 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR ODBOR ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE 16. seja (3.

oktober 2013)

Sejo je vodila dr. Andreja Črnak Meglič, predsednica odbora. Seja se je pričela ob 16.04. Skratka, prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - TO JE POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHA ZA LETO 2012. K seji smo seveda vabili tudi nosilce te dejavnosti, predstavnice FIHA in sprašujem predstavnike FIHA gospoda Kobala, če želi podati uvodno obrazložitev k temu poročilu? Izvolite. GOSPOD GREGOR KOBAL: Najprej pozdravljeni, spoštovana gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, člani matičnega odbora. Hvala za povabilo na obravnavo poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2012, ki smo vam ga v e-obliki poslali poleti sedaj pa naj bi ga imeli že tudi v tiskani obliki pred seboj. Dovolite mi, da uvodoma pohvalim delo celotne fundacije kot takšne, tako sveta FIHO, vseh stalnih komisij, nadzornega odbora in strokovne službe na čelu z direktorjem. Menim da se je v letu 2012 začel trend k še večji transparentnosti in racionalnosti delovanja fundacije. Rad bi poudaril tudi izjemno pomembno vlogo, ki jo FIHO v smislu njegove vpetosti v sistem socialnega in invalidskega varstva ima. Se pravi v svojih petnajstih letih, mimogrede smo letos praznovali petnajstletnico je fundacija utrdila svoj položaj in predstavila neprecenljivo sistemsko skrb za javno financiranje programov delovanje in naložb tako invalidskih kot humanitarnih organizacij. Letno financira FIHO okoli petindvajset invalidskih in okoli petinšestdeset humanitarnih organizacij. Kot predsednik sveta v mandatu vam lahko rečem, da je FIHO tudi v letu 2012 zasledoval namene, cilje in naloge, ki so mu določeni z za zakonom in podzakonskimi akti. Kot veste se je v letu 2012 zamenjala sestava FIHA iz prejšnjih trideset članov v sedanjo triindvajsetčlansko zasedbo od katerih je deset predstavnikov invalidskih, deset predstavnikov humanitarnih in trije vladni predstavniki. Prav tako se je zamenjal tudi nadzorni odbor, ki pa še vedno šteje tri člane. Od leta 2012 je na čelu strokovne službe tudi nov direktor, ki je do 11. 10. lani, ko je dobil potrjen tudi s strani vlade opravljal delo kot v.d. od takrat naprej pa kot direktor. Poročilo, ki je pred vami je zaradi lažje primerljivosti podatkov, strukturirano na primerljiv način kot je bilo to v preteklih letih. zdaj, jaz bi pa rad na kratko izpostavil samo neke bistvene elemente poročila, podrobnejšo razlago pa bo podal kasneje tudi direktor. Torej, leta 2012 je bilo, kot sem že rekel za fundacijo zelo dobro. Skupni prihodki so bili v primerjavi s prihodki za leto 2011 za 21 % višji, skupni odhodki, med katerimi seveda ima največji dežel dotacija invalidskim in humanitarnim organizacijam pa so bili višji za 16 %. Zdaj ta presežek prihodkov nad odhodki se je skladno z določili zakona o pravili FIHO prenesel v sklad za sofinanciranje programov delovanja in naložb v invalidskih in humanitarnih organizacijah. Vendar bi rad ob teh visokih prihodkih FIHO rad izpostavil to, da so bili ti v precejšnji meri posledica tistega znanega večmesečnega prenosa sedmice, kar je posledično seveda pomenilo tudi za nas, da smo zaradi povečanih prihodkov v FIHU izvesti tudi dodatni dve financiranji. Na splošno bi lahko rekel tudi to, da smo v letu 2012 beležili malenkostno povečano število sveta sej FIHO, kar je seveda posledica menjave sestave sveta. Bistveno pa se je povečalo število sej komisij za ocenjevanje in financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij kar pa je posledica vpeljave povsem (nadaljevanje) nove metodologije za ocenjevanje vlog. Tudi o tem bo verjetno v nadaljevanju več povedal direktor. Število nadzorov porabe sredstev, ki jih letno izvajamo nad porabo sredstev FIHO je bilo primerljivo s predhodnimi leti, ugotavljamo pa statistično, da se je na splošno povečala nekoliko povprečna ocena, kar po našem mnenju pomeni, da se tudi pri organizacijah vzpostavlja nek vedno bolj transparenten pregled nad porabo sredstev FIHA. Zdaj, ne glede na uspešno leto 2012 pa je FIHO tako kot vsi ostali vpet v splošno socialni gospodarski položaj državi kar se predvsem odraža v padcu kupne moči, posledično vse večjih evidentiranih potrebah uporabnikov programov invalidskih in humanitarnih organizacij, ki pa jih FIHO s svojimi dosedanjimi prilivi le stežka dohaja. Toliko na splošno o temu poročilu, zdaj bo še nekaj podrobnosti predstavil direktor fundacije, če sme potem pa smo še na voljo za vprašanja. Hvala.

1

PREDSEDNICA DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ: Hvala lepa. Izvolite, gospod Kušar. ŠTEFAN KUŠAR: Hvala lepa gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Iz poročila, ki je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora ste lahko videli, da so skupaj prihodki v letu 2012 znašali petindvajset milijonov, dvesto devetinšestdeset tisoč sedemsto štiriindvajset evrov, da pa so odhodki na drugi strani znašali dvaindvajset milijonov sedemsto devet tisoč petsteo petnajst evrov. IZ tega naslova lahko vidite, da je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini dva milijona petsto šestdeset tisoč dvesto devet evrov. V skladu, tako kot je gospod predsednik sveta že povedal, so se sredstva naprej namenila za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ne pa za delovanje same fundacije. Mogoče še kot nekaj statističnih podatkov za boljšo preglednost dela FIHA. V letu 2012 je prispelo osemindvajset vlog invalidskih organizacij ter enainosemdeset vlog humanitarnih organizacij. Na strani invalidskih organizacij je bila zavrnjena ena vloga, na strani humanitarnih organizacij šestnajst vlog. Odobrenih je potem bilo v sofinanciranje sedemindvajset finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih organizacij ter petinšestdeset programov oziroma finančnih načrtov humanitarnih organizacij. Po dve organizaciji iz vsake skupine sta se pritožili na sklep sveta FIHO, se pravi dve invalidski organizaciji in dve humanitarni organizaciji. In potem je ena invalidska organizacija izkoristila še preostanek pravnih sredstev in je vložila tožbo na upravno sodišče, ki še ni rešena, na strani humanitarnih organizacij pa sta se dve organizaciji odločili za tožbo na upravnem sodišču. Če zdaj to odstotkovno preračunamo vidimo, da je na strani invalidskih organizacij 3,7 % bilo pritožb na sklep sveta FIHO, na strani humanitarnih organizacij pa 3,1. Žal je tako, da smo v letu 2012 seveda imeli dober rezultat na podlagi ne izžrebane sedmice za obdobje oktober 2011 do februarja 2012 in seveda to je bil en takšen enkraten primer, ki se nikoli prej v zgodovini Loterije Slovenije ni zgodil in seveda ne pričakujemo več v bližnji prihodnosti. Statistično gledano bi rad to potrdil s številkami namreč sklad za sedmico tisti rekorden v letu 2012, februarja, se je polnil devetintrideset krogov in povprečni dvig sklada sedmice je bil sto štiriindvajset tisoč devetsto osemindvajset evrov. In če to primerjate na primer z visoko sedmico, ki je bila letos izžrebana ravno tako v Mariboru, v drugi polovici avgusta vam lahko povem, da se je sedmica oziroma sklad za sedmico polnil triinštirideset krogov, se pravi štiri kroge več in daje bil skok od enega do drugega žrebanja samo devetinšestdeset tisoč šesto dvainpetdeset evrov. Tako da, krilatica, ki kroži med ljudmi da v kriznih časih ljudje še raje in še bolj igrajo igre na srečo seveda ne drži, igrajo že mogoče ampak z bistveno manjšimi vložki. Tako da posledično to pomeni nižji promet Loterije Slovenije in to pomeni nižji izkupiček v smislu koncesijskih dajatev. Ne bi vas rad bremenil toliko z nekimi podrobnostmi iz leta 2013 a vendarle, presežek prihodkov nad odhodki smo že potrebovali v (nadaljevanje) letošnjem letu, zaradi tega ker prelivi loterije niso zadostovali da bi izplačevali nižje dvanajstine, kot so bile odobrene s sklepom. Mi letos izplačujemo nekje okoli 85 do 90 % za redno dejavnost. Investicijskih sredstev v letošnjem letu še sploh nismo nakazali, pri čemer pa velja poudariti to kar sem hotel nakazati s prejšnjim stavkom, da mi tudi za izplačilo teh 85 ali pa 90 % porabljamo presežek sredstev iz leta 2012, ker prilivi ne zadostujejo, da bi tudi to znižano dvanajstino izplačali. Mogoče samo kot zanimivost tudi na drugi strani, imeli smo nekaj zunanjih kontrol, imeli smo davčno inšpekcijo v lanskem letu, v hiši ki je ugotovila da nismo napačno obračunavali vseh davščin, ki smo jih zavezani plačevati razen pri enem delu, ko smo za štiri leta nazaj morali poravnati napačen obračun v smislu odstotka v višini štiri tisoč sedemsto evrov. Potem smo imeli inšpekcijo za notranje zadeve v zvezi z našim pravilnikom o varovanju osebnih in tajnih podatkov. Inšpektor je ugotovil neskladnost z zakonom o varovanju tajnih podatkov tako da smo tudi to v letošnjem letu uredili in tega problema ni več. Novost ki je bila tudi zelo pomembna je bila uvedba spletne prijave na razpis za leto 2013. MI smo morali kompletno informacijsko tehnologijo, ki jo uporabljamo na FIHO prenoviti zato, da smo lahko novo metodologijo uveljavili. namreč nova metodologija na podlagi dveh katalogov, na eni strani storitev humanitarnih organizacij, na drugi strani uporabnikov invalidskih organizacij predvideva primerjavo na podlagi skupnih imenovalcev. In zdaj seveda, če ni ustrezne računalniške podpore pri takšni primerjavi je seveda to metodologijo v praksi zelo težko uveljavljati. Kot rečeno, mi smo to naredili tako da tudi pri ocenjevanju vlog invalidskih in humanitarnih organizacij teče to s pomočjo programske podpore. Še ena stvar, ki je tudi veljavna omeniti, ker vem da ste se z njo srečevali mogoče na drugi način v hiši je sodelovanje s komisijo za preprečevanje korupcije. Komisija je v letu 2012 naložila FIHU izdelavo načrta integritete z odredbo. Mi smo na upravnem sodišču preverjali ustrezno uporabo pravne podlage, Upravno sodišče je pritrdilo uporabi pravne podlage s strani komisije za preprečevanje korupcije, tako da v temu trenutku ne glede na to, da smo sami sicer izdelali in predložili v zakonskem roku načrt integritete na komisijo ga v temu trenutku skupaj v sodelovanju z njimi posodabljamo. Toliko z moje strani pa z veseljem seveda sem pripravljen odgovarjati na vprašanja.

2

PREDSEDNICA DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ: Hvala lepa. Želi besedo predstavnik Vlade? Ne, v redu. Verjetno pa predstavnica komisije Državnega sveta, gospa Darja Korva, lepo prosim. DARJA KORVA: Hvala lepa. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta se je seznanila s poročilom. Gospod Kušar je pojasnil, bili smo zadovoljni s pojasnili, ki jih je pojasnil, zlasti nas je razveselilo to, da se na področju fundacije urejajo razmere, da so določeni zgornji limiti uporabe sredstev kar pomeni delež investicij, delež za programe in pa druge stroške. Se je pa seveda razvnela debata ob tem poročilu tudi glede na lansko leto in vzpostavitev nove informacijske aplikacije. Nas je zelo zanimalo, glede na to, da so invalidske in humanitarne organizacije del mreže, ki zelo dopolnjuje mrežo socialnega varstva, se pravi mrežo javne službe, da so to na nek način javna sredstva v kakšnem deležu in katere storitve zagotavljajo preko fundacije se pravi kaj izvajajo invalidske organizacije in humanitarne. Želeli smo vedeti kakšen je ta obseg in število po ločeno po številu in po posamezni krovni skupini, ki izvaja in seveda koliko strokovnih delavcev imajo vključenih v izvajanje programov in seveda koliko uporabnikom svoje storitve. Na ta vprašanja na komisiji še pričakujemo odgovore, ker jih nismo dobili se nam pa zdi izjemno pomembno tudi zato, (nadaljevanje) ker je direktor fundacije zelo jasno povedal, da se sredstva v tem letu krčijo, kar pomeni da bo potrebno nekako zagotoviti obseg storitev ljudem, ki so do sedaj stopali v ta program. Torej, pričakujemo še odgovore. PREDSEDNICA DR. ANDRJA ČRNAK MEGLIČ: Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo od kolegic in kolegov poslancev razpravljati? Gospod Vizjak. MAG. ANDREJ VIZJAK (PS SDS): Hvala lepa. Ob obravnavi tega poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2012 se bom nekoliko ustavil pri tabelah, ki govorijo o realiziranih prihodkih in odhodkih za leto 2012 v primerjavi z realizacijo za leto 2011. Povedano je bilo s strani predstavnikov FIHA precej o tem zakaj so realizirani prihodki višji, zlasti prihodki od Loterije Slovenije za 28%. Bore malo pa smo slišali zakaj so se odhodki povečali za 16%, in sicer skrbijo nekateri drastično povečani odhodki, na primer, pisarniški material kar za 45%, potem stroški storitev na splošno za 34%, potem stroški dela, plače zaposlenih za 13%, potem drugi stroški, cestnine, parking kar za, sploh ne vem koliko je to odstotkov, v glavnem nekajkrat, tri do štirikrat povečanje, stroški delovanja FIHA za 24%. Skratka, nekateri stroški oziroma odhodki, ki celo nakazujejo, da so lahko tudi trajno povečanje so se povečali in bodo lahko prizadeli poslovanje v prihodnjih letih ali pa letos, konkretno. Vprašal bi sledeče. Če prav razumem je leto 2012 leto debelih krav za FIHO bilo po prihodkih. Dostikrat smo slišali s strani sedanje koalicije oziroma opozicije, da je v letih debelih krav potrebno narediti določene racionalizacije oziroma, kako bi rekel, zmanjšati strukturni primanjkljaj, ne pa takrat povečati odhodki, ki lahko celo nekateri trajno povzročijo težave v delovanju, tudi ko govorimo o programih v prihodnjih letih. Sprašujem o vzrokih za ta povečanja, zlasti bode ta pisarniški material, pa tudi ne nazadnje stroški storitev. Potem recimo storitve študentskega servisa iz, ne vem ali je to v evrih verjetno ali je.../medsebojno pogovarjanje./ iz 635 evrov v letu 2011 je to šlo na 10.289 evrov v 2012. To je indeks 1.621 stroški študentskega servisa. Potem tudi stroški dela, ali so to povečanja pač zaradi nekih trenutnih povečanj obsega dela in jih ne bo več, ali bodo v bistvu nižji indeksi v letu 2013 ali so to kakšne pogodbe za nedoločen čas, kjer se bo to vleklo naprej. To me zanima preden delam kakršnekoli zaključke. PREDSEDNICA DR. ANDRJA ČRNAK MEGLIČ: Hvala lepa. Gospa Plevčakova. MARIJA PLEVČAK (PS DeSUS): Hvala za besedo. Pridružila bi se gospodu Vizjaku v zvezi z indeksi, ki so izračunani. Glede na realizacijo leto 2011 in leto 2012 so nekatere enormne razlike. Posebej me skrbi podatek avtorskih pogodb. 1.177 je indeks povečanja. Očitno nekaj ni v redu. Potem tiskarske storitve, 1.308 je indeks. Potem primerjam osebne dohodke zaposlenih. V parlamentu poslancem so bili osebnih dohodki zmanjšani. Glede na to, da je FIHO humanitarna (Nadaljevanje) organizacija mislim, in sem trdno prepričana, da je treba, da se tudi vse vodstvene strukture v tem smislu obnašajo. Kolikor vem so prihodki vodstva izjemno visoki, celo osebni dohodki višji kot jih ima naša predsednica vlade ali predsednik države. Konec koncev so to stvari, ki niso sprejemljive. Res da ne, glede na to, da so to humanitarne organizacije, da iz teh sredstev prihaja denar na vaše račune. Da pa ljudje sami še veliko pomagajo vsem tem, ki so prizadeti, ker pa vemo, da se število ljudi, ki nimajo več za preživetje povečuje.

3

Mislim, da v tem primeru je nehumano, da imamo tako velik razkorak. To je moja ugotovitev. Mislim, da glede na vse večje potrebe je treba tudi pri sebi, pri vodstvu reči, ne, tukaj bomo zmanjšali. Tudi mi v parlamentu smo imeli zmanjšanje najprej 8, pa 5% in tako naprej in še vedno se zna zgoditi, da bomo morali zmanjševati. Glede na to mislim, da je potrebno z vaše strani to upoštevati in se prilagajati tem zadevam in tudi krepko prekontrolirati, preanalizirati zadeve, ki zajemajo vse vaše stroške. Kot sem rekla, avtorske pogodbe naenkrat tak porast iz 2.000 na 23.000. Komu je to namenjeno? Kdo je dobil ta denar? Jaz sem mogoče še preveč starokopitna, ampak me zanimajo izračuni oziroma fiksni podatki, saj to ni nič skrivnostnega. To mora biti javno, lahko je tudi objavljeno, lahko na portalu, lahko meni pisno pošljete seznam kdo je bil tisti, ki je vse to dobil in kaj je za to naredil. To je pomembno. Hvala. PREDSEDNICA DR. ANDRJA ČRNAK MEGLIČ: Hvala lepa. Želi še kdo? Ne, potem se bom pridružila razpravi tudi sama. Enako kot oba kolega so tudi mene v oči zbodli nekateri indeksi, ki so resnično izredno odstopajoči, bom uporabila mil izraz. Ob teh, ki so bili že omenjeni, me zanimajo tudi drugi stroški tako imenovane tožbe. Tudi tukaj so stroški narasli kar na 8.665 evrov. Naslednja stvar, ki bi jo želela v tem poročilu pa je ni, je pregled nad odhodki poslovanja strokovnih služb. Ostala poročila organizacij, ki jih prejemamo, recimo najbolj se spomnim recimo poročila Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, zelo natančno prikazujejo odhodke strokovne službe. To me še zlasti zanima zato, nisem mogla izračunati teh podatkov, kaj to pomeni, ker imate tudi neke omejitve v pravilih FIHO, da ne smejo presegati 3%. Skratka, ali presega in kaj to pomeni za trend za nazaj. Skratka, želela bi si, da v naslednjih poročilih to vključite in bi predlagala, da se to na nek način kot sklep zapiše v sklep našega odbora. Naslednja stvar, ki me zanima, tudi sam sem 10 let delovala v nevladni organizaciji, in zato poznam muke in težave delovanja teh organizacij. Pa vendarle, ko sem šla nekoliko pogledati razmerja med posameznimi postavkami, zlasti, če izločim tretjo postavko, to so naložbe, eno so programi, drugo je delovanje, tretje so naložbe, ugotavljam, da gre neverjetno veliko sredstev za delovanje samih organizacij. Če primerjamo stroške delovanje v primerjavi s programi ugotavljamo, da v povprečju kar po 40%. Pri nas, če smo presegli 25% je bil strah in trepet. Seveda če vključite naložbe, potem so povprečja nižja. Ampak to je v bistvu zavajajoč podatek. Tisto, kar nas zanima je, koliko od tega kar se zbere, ker predstavljajo odstopljena sredstva (nadaljevanje) države, prihaja do uporabnikov, kar jim neposredno pomaga. To je še posebej aktualno vprašanje zato, ker kot ste že nakazali, prihodki se zmanjšujejo. Kaj to pomeni za nadaljevanje delovanja. Ali bodo največjo ceno tega plačale najmanjše organizacije, ki so na enak način potrebne ali na kakšen način se razmišlja obvladovanje tega. Jaz osebno mislim, da bi bilo potrebno zelo natančno prevetriti stroške delovanja in več sredstev nameniti za programe samih organizacij in programi so tisti od katerih imajo neposredne koristi uporabniki. Še zlasti je to pomembno, da seveda nekaj organizacij predstavlja zvezo, kar pomeni, da pač delajo za celotno Slovenijo. Ogromno organizacij, recimo približno polovica invalidskih, pa pretežni del tudi humanitarnih organizacij, pa so enovite organizacije. In tam ta strošek še toliko bolj bode v oči. Razen nekaj izjem ampak dobro, to je verjetno specifika, ker gre za društvo invalidov. Tam vidimo, da je ta indeks izredno nizek ampak to je pač verjetno vse na volonterski bazi in tako naprej. Tako, da me zanima tudi to. Skratka eno je bili zadovoljen z delovanjem organizacije, ki nedvomno veliko prispeva k temu, da se pač položaj invalidskih in humanitarnih organizacij v tej naši družbi zagotavlja na dostojen način in seveda zelo pomaga te vrsti organizacij ampak ponovno bom opozorila. To je manjši del tistih organizacij, ki bi jih lahko imenovali nevladne organizacije. Ostale organizacije, teh bo pa več kot 90%, tovrstnih možnosti nima in zato je seveda ta nekoliko ostrejši pogled tukaj več kot opravičen. Hvala lepa. Želi še kdo? Ne. Gospod Kušar, predvidevam, da boste odgovoril. Hvala. ŠTEFAN KUŠAR: Jaz se vam iskreno zahvaljujem za vsa vprašanja. Jaz sem poskušal vse beležiti kar ste povedali tako da v kolikor bi slučajno kaj spustil, me lepo prosim, če lahko še opozorite in bom res poskušal odgovoriti. Zdaj, če grem kar po vrstnem redu. Določena odstopanja so seveda na prvi pogled v nebo vpijoča. Recimo če gremo na storitve študentskega servisa, kjer je ... bom res prvo začel pri teh zelo velikih indeksih, ki res bodejo v oči tudi finančno, ne samo odstotkovno. Mi smo imeli eno od uslužbenk na porodniškem dopustu. Izpad njene zaposlitve smo nadomeščali z eno gospodično, ki je delala ravno tako 8 ur na dan ampak preko študentskega servisa, tako da smo mi ... pač zaradi tega je povečanje na postavki študentskega servisa. Njeno delo smo plačevali preko študentskega servisa. Če grem takoj, ker smo v polju, zaposlenih in stroškov dela, bi takoj šel na plače zaposlenih, če lahko, kajti masa povečanje za 13% sledi iz razloga, ker je moj predhodnik bil v letu 2011 zaposlen za polovičen delovni čas, kar pomeni, da je tudi bil nižji osebni dohodek, z menoj od 1. januarja 2012 pa je zaposlitev na podlagi pogodbe 8 urna. Zdaj moja plača, ki je za polovico višja od mojega predhodnika in izpad na drugi strani zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta, povzroča tisti indeks na strani 5 oziroma v postavki plače zaposlenih.

4

Avtorske pogodbe so visoke zaradi tega, ker smo imeli precej avtorskih pogodb zaradi uvajanja nove metodologije. Namreč novo metodologijo smo delali tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev, tako da nismo mogli sklepati pogodbe o storitvi z nekimi pravnimi osebami ampak smo s fizičnimi osebami sklepali avtorske pogodbe. Kar se tiče pisarniškega poslovanja, če zdaj grem na nižje zneske in nižje indekse. Imeli smo bistveno povečano število sej, različnih komisij, ne samo sveta FIHO in žal je bilo tako, da sem jaz podedoval poslovanje strokovne službe in organov FIHO v papirnati obliki. Ne me narobe razumeti ampak ko sem jaz prišel tja, se je kompleten plačilni promet izvajal s pomočjo virmanov, če si znate predstavljati. V letu 2012 je nekdo od pooblaščenih ljudi podpisoval virmane. (nadaljevanje) Tako da ena izmed stvari je bila takojšnja uvedba elektronskega bančništva in seveda smo z novo sestavo sveta začeli uvajati tudi uporabo elektronskega gradiva. Prej smo pač imeli višje število članov sveta in smo to vse fotokopirali. To so pač veliki kupi papirja in seveda iz tega naslova je pač bila poraba višja za 1300 in še nekaj evrov kar se tiče pisarniškega poslovanja. Plače nikakor pri zaposlenih niso ekscesne ali pa ... ti podatki so na razpolago, jih lahko tudi pripravimo, res pa je, da stroške strokovne službe po pravilniku, tako kot je gospa predsednica rekla, ne sme preseči 3% po pravilih. Za nas je to zgornji plafon, zame osebno, ki ga nikoli ne smem doseči. Tako da v letu 2012 je ta odstotek znašal 2,42, v letu 2013 2,62. Zdaj delamo finančni načrt za naslednje leto in bo ta odstotek malo višji od teh dveh, ki sem jih povedal zaradi tega, ker je celoten finančni načrt, ki je osnova za aplikacijo stroška strokovne službe bistveno nižji, kot v preteklih letih. Kar se tiče razmerja med sredstvi, ki so namenjena za delovanje in programi. Res je. Odstotki oziroma razmerja v našem poročilu so zavajajoči. Tukaj se jaz popolnoma strinjam z gospod predsednico. Namreč razmerja kažejo samo kakšna je razporeditev med temi področji kar se tiče sredstev FIHO. Mi seveda ko ocenjujemo vloge invalidskih in humanitarnih organizacij zahtevamo tudi kakšen je plan sofinanciranja s strani drugih organizacij in seveda sofinanciranja so lahko bistveno višja. In če vi zdaj strošek delovanja cepite na drugo osnovo, se pravi na celotna programska sredstva, potem je odstotek za delovanje bistveno nižji. Vedeti morate namreč, da za delovanje ostali financerji ne nudijo razpisanih sredstev. Razpisana sredstva so po navadi na ravni sofinanciranja strokovnih delavcev ali pa sodelavcev, nekaj manjšega je namenjeno tudi za materialne stroške, za samo delovanje organizacije pa po navadi invalidske in humanitarne organizacije drugod ne morejo dobiti sredstev, tako kot ne za investicijska sredstva. In zdaj seveda ko mi to ocenjujemo in primerjamo vedno cepimo na celoten stroške vseh financerjev v programu. Tako da v tem primeru pridejo odstotki bistveno nižji. Humanitarne organizacije, verjemite mi, one se držijo absolutno pravila, da naj nebi stroški delovanja presegali več kot 10 do 11%. Na strani invalidskih organizacij je ta stroške malo višji, se giblje nekje okoli 20 do 22% ampak nikakor pa niso to sredstva v višini 40% ali več. Ta podatek je zavajajoč v poročilu in bomo pripombo absolutno upoštevali in mogoče drugače prikazali številke skupaj s poročilom stroškov delovanja strokovne službe. PREDSEDNICA DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ: Hvala lepa. Ja, gospa Plevčak. Izvolite. MARIJA PLEVČAK (PS DeSUS): Hvala lepa za besedo. Nekatere stvari mi niso jasne in se z vami nebi povsem strinjala. Namreč študentsko delo, če je delavka, ki je zaposlena bila pri vas, šla na porodniški dopust, se pravi, da vas ta njen porodniški dopust ni čisto nič bremenil. Bremenilo vas je samo študentsko delo in zaradi tega ne more biti procent povišanja, koliko imamo tamle nekaj, 1621. Tukaj je nekaj zamegljenega. Iz 635 leta 2011 na 10289 evrov v letu 2012. To so številke, ki niso sprejemljive. Potem naprej. Elektronsko bančništvo. Jaz sama ga uporabljam in vem, da je veliko cenejše od položnic, ki jih plačuješ. To se pravi se tam stroške nebi smel povečati. Tukaj me ne boste o tem prepričali. Potem avtorske pogodbe. Kakšno delo je bilo predano za avtorske pogodbe. Kdo jih je delal. Mislim ... Potem tožbe. Če FIHO in cela organizacija dela pravilno v enakem odnosu do vseh, ki ta sredstva rabijo, potem smatram, da do tožb nebi smelo prihajati. Tukaj imate pa za 417% povečan strošek tožb. Nekatere stvari mi niso jasne. Povečan stroške kilometrine in tako naprej, za 224 in dnevnice za 224%. (nadaljevanje) V času ko vidimo, da smo v krizi, da se moramo vsi obnašati čim bolj racionalno pa je humanitarna organizacija tista, ki najbolj troši sredstva. Ne vem. Ni mi jasno. PREDSEDNICA DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ: Hvala lepa. Izvolite gospo Kušar. ŠTEFAN KUŠAR: Bom poskušal še enkrat in upam, da bom mogoče bolj razumljiv.

5

V letu 2011 je bilo študentsko delo ovrednoteno na 635 evrov. MARIJA PLEVČAK (PS DeSUS): Tako. ŠTEFAN KUŠAR: V letu 2012 ni bilo ene uslužbenke in se je masa plač, brez direktorja, znižala, ker nismo potrebovali izplačevati stroškov za plače. Ampak ker smo kljub temu potrebovali strokovno podporo, smo jo dobili preko osebe, ki je imela status študenta in njen smo delo obračunavali na podlagi študentske napotnice in zaradi tega je prišlo do razlike. Se pravi v letu 2011 nismo imeli študenta, v letu 2012 smo imeli študenta in je zelo velika razlika. Jaz drugače ne znam razložiti. V enem letu nimaš nobene napotnice, v naslednjem letu imaš vsak dan 8 ur, mislim, da je bila sedem ali osem mesecev je bila naša Janja na porodniškem, za ta njen čas smo imeli študenta zaposlenega in je seveda indeks zelo visok, ker smo delo plačali preko študentskega servisa. Pri tožbah bi rad povedal, da smo kot fundacija FIHO skupaj s fundacijo za športne organizacije izgubili tožbo, ki smo jo vložili proti ilegalnim ponudnikom športnih stav .../nerazumljivo/... in sodišče je presodilo, da naša tožba ni bila utemeljena in smo morali plačati sodne stroške in neko nadomestilo je potem bilo iz tega naslova obračunano v višini skoraj 5 tisoč evrov. Vsakič ko se dogaja tožba na upravnem sodišču, zaradi tega sem to tudi uvodoma omenil, tri organizacije so se odločile od 87, da vložijo tožbo na upravno sodišče. Takso je treba plačati. Tako da zdaj iz tega naslova je pač seštevek takšen kot je. Izreden odhodek iz tega naslova je pa ravno izgubljena tožba proti .../nerazumljivo/... Ali še ... MAG. ANDREJ VIZJAK (PS SDS): Hvala lepa, spoštovani direktor, za iskrenost. Sem prav vesel. ŠTEFAN KUŠAR: Ja, saj smo naredili napako, mi bi morali nekoga drugega zaposliti. MAG. ANDREJ VIZJAK (PS SDS): Ja. To je zelo zanimivo in zdaj še bolj razumem zahteve socialnih partnerjev, da se to študentsko delo končno uredi, ker to ne sme biti alternativa za redno zaposlitev. Vi ste jo uporabili. ŠTEFAN KUŠAR: Ja. MAG. ANDREJ VIZJAK (PS SDS): Tukaj tudi to javno priznali in dokaz več, da pozivamo tudi preko tega odbora lahko ministrstvo za delo, to kar smo se tudi socialnim partnerjem zavezali, da v letošnjem letu uredi to študentsko delo. Mislim, da se tudi zahteve evropske komisije glede reforme trga dela precej nanašajo ali pa v glavnem nanašajo na neustrezno regulacijo študentskega dela, kajti prepogosto tako na nivoju nekih državnih oziroma paradržavnih organizacij se to zlorablja, tudi po vseh ministrstvih, moram reči, in tudi tukaj smo en tak primer zasledili danes, čisto direktno artikuliran, da bi bilo to prav, da se to končno enkrat uredi, ker mislim, da to kar ste naredili je tudi vprašljivo. Mislim, da celo ni nezakonito ampak je pa seveda problematično. To je ena stvar. Druga stvar je ... malo če računamo. Zdaj vi pravite, da imate pet zaposlenih, da ste jih imeli tudi danes, in ste jih meli leta 2011 ampak eden od teh petih leta 2011 je bil za polovični delovni čas in potem lahko preberemo oziroma ste povedali, da je bila ena uslužbenka v letu 2012 potem na porodniškem dopustu in zato so se vam povečali odhodki za študentsko delo, ker ste nadomeščali. Zdaj za tisto delo, ko niste imeli stroškov, ali ste imeli pa refundirane te stroške. Mislim, da ste imeli stroške za tisto leto in ste imeli tudi povračilo, (nadaljevanje) zato ste mogoče napačno rekli, da niste imeli stroškov iz konta plač. Mislim, da ste imeli za tisto delavko. Ta razlika ni dvojna. NI manj zaradi te delavke in več zaradi tega vašega polnega angažmaja vizavi vašega predhodnika. Ampak če tako na hitro seštejemo imajo vaši zaposleni na FIHO, če seštejemo teh 160 tisoč evrov plus 25, to se pravi prispevki, ker to izgleda so neto plače verjetno, z dohodnino vred, se pravi tam slabih 200 tisoč evrov na letni ravni. Če to delimo s 5 pomeni, da je to 40 tisoč evrov povprečno. Se pravi govorimo o plačah okoli dobrih 3 tisoč evrov bruto na mesec. Mene zanima katero ministrstvo ... Prosim? Tri tisoč ... MAG. ANDREJ VIZJAK (PS SDS): ... vsak od nas si lahko ustvari ... tudi zanimivo bi bilo slišati kakšna je struktura teh zaposlenih. Imate eno tajnico ali nobene, ali so to visoko izobraženi ljudje, ki delajo samo strokovna dela. Potem bi verjetno tudi lažje odgovorili na tisto kar je bilo namigovanj s strani kolegice

6

Plevčakov o tej višini plače in tako naprej. Take številke kar nekaj govorijo. Zanima me pa še to. Rekli ste, da ste uvajali to novo metodologijo. Ali hočete malo bolj podrobno pojasniti kaj je dodana vrednost te nove metodologije in opravičuje teh 21 tisoč evrov avtorskih pogodb. PREDSEDNICA DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ: Hvala lepa. Gospa Plevčak. Ste hotela še. MARIJA PLEVČAK (PS DeSUS): Hvala za besedo. Mi je gospod Vizjak prevzel moja vprašanja. Želimo konkretne odgovore. Če jih ne morete danes dati, jih boste dali pismeno, podrobne analize. To je moja zahteva stranke DeSUS, če se odbor ne bo strinjal, da bi to v imenu odbora. PREDSEDNICA DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ: Hvala lepa. Temu se bi pridružila tudi sama. Morem reči, da me zelo zanimajo te avtorske pogodbe, glede na to, da sem sama kot raziskovalka zelo veliko delala, moram reči, da so to strašno visoki zneski. jaz bi bila zelo vesela, če bi kdaj tako pogodbo dobila. Kateri avtorji in koliko so te pogodbe. Zelo natančno, prosim lepo. In še naprej glede tega kar ste rekli, jaz sem šla računati te deleže in če vzamemo deleže ob tem, da upoštevamo programe, delovanje in naložbe, imate prav. V povprečju pri invalidskih pride 27% ampak pravim, da je to zavajajoč podatek. Mi moramo naložbe izločiti in moramo gledati razmerje med delovanjem in programi. In če gledamo delovanje glede na programe, so številke take kot sem jih povedala. Niti ena nevladna organizacija nima v prijavi na programe , ki se plačujejo preko ministrstev in tako naprej, pokritih stroškov delovanja. Toliko da vemo. Nimajo pokritih. Morajo jih pokrivati same s svojimi lastnimi prihodki. To se pravi so tukaj te organizacije v boljšem položaju. Ne bom problematizirala vsega sama po sebi, ker vemo, da pač te organizacije že zgodovinsko gledano so imele neko posebno vlogo. Trdim samo, da so ti izdatki za delovanje odločno previsoki in da ko boste delali ob zmanjšanih sredstvih selekcijo in razmislek komu koliko denarja, je prva stvar v katero se boste morali vtaknili, delovanje in enako vprašanje. O plačah se bo postavilo, kajti ni skrivnost, sliši se, da imajo nekateri ljudje, ki so zaposleni v teh organizacijah višje plače, kot marsikdo drug. Hvala lepa. Izvolite. ŠTEFAN KUŠAR: Hvala lepa za besedo. Struktura, kar se tiče zaposlenih, je sledeča. Direktor, poslovna sekretarka, dve strokovni sodelavki z visokošolsko izobrazbo oziroma z zadostnim številom let delovnih izkušenj za podporo invalidski komisiji in humanitarni komisiji in ena administrativna referentka. Povprečje, ki ste ga vi navedli ne drži zaradi tega, ker jaz kot direktor imam višjo plačo, kot administrativna referentka in so seveda ti zneski ... MAG. ANDREJ VIZJAK (PS SDS): ... povprečje ... ŠTEFAN KUŠAR: ... povprečje pa drži, tako kot ste vi povedali. Zdaj v kolikor bi želeli tudi ta podatek vam ga lahko seveda pripravimo zaradi tega, ker to niso zaupni ali pa tajni podatki, nikakor. Kar se tiče avtorskih pogodb. Bilo jih je več. To ni bila samo ena in jaz sem z velikim veseljem podpisoval te avtorske pogodbe, ker sem ugotovil, da je moj predhodnik za osnutek metodologije, ki nikoli ni zaživela in obležala v predalu, porabil 67 tisoč evrov in sem rekel, karkoli jaz podpišem za manj kot 45% od tega kar je moj predhodnik, je to fantastično in zdaj sploh, če govorimo seveda o metodologiji, ki je v uporabi. Ta navodila, ki so sprejeta bila lani septembra, so objavljena na naši spletni strani in pravzaprav pomenijo aplikacijo meril in kriterijev, ki jih imamo zapisana v pravilniku in h katerim smo mi pridobili soglasje Državnega zbora na zadnje leta 2007. Dodana vrednost tega kar sem jaz mogoče na hitro omenil na začetku je klasifikacija uporabnikov invalidskih organizacij. To je ta klasifikacija, ki jo imam tukaj pred seboj. Potem v nadaljevanju je tukaj še klasifikacija storitev humanitarnih organizacij in ti dve prilogi, se pravi vsaka organizacija, ki se prijavi s programom, mora napisati za katero od teh skupin uporabnikov program izvaja, v kakšnem obsegu in kakšna sredstva pričakuje. In pri nas potem ko mi ocenjujemo te vloge natančno vidimo, letovanje otrok, če to prijavi Rdeči križ, Zveza prijateljev mladine in Karitas, imamo mi primerjalne podatke in lahko takoj vidimo v tem trenutku teoretično govorim, da eni peljejo za 100 evrov, eni za 150 evrov, eni pa za 200 evrov in seveda pred to metodologijo, pred tem katalogom, mi tega nismo imeli evidentno pred seboj takoj na razpolago. Zdaj to imamo in seveda možno je, da so nekateri upravičeni tudi do višjih sredstev za nočitev enega otroka, če ostajam na tem primeru, ampak moramo vedeti zakaj. O čem je dodana vrednost tistega programa, ki je dražji in v kolikor te dodane vrednosti po oceni komisije ni, se ne odobri toliko kolikor so zaprosili. Enako velja za prevožen kilometer za recimo

7

uporabnika invalidskega vozička. Isto. Imamo katalog uporabnikov, imamo prevoz invalidov in lahko po 5, 6 organizacij med seboj primerjamo kje so stroški prevoženega kilometra. In tukaj mi potem vidimo ali je nekdo upravičen ali pa je bilo v preteklosti mogoče izplačano tudi kaj preveč ali pa celo premalo. Lahko vam za primerjavo povem za eno od organizacij, ki je zelo aktivna kar se tiče fundacije FIHO, pa mislim, da ne rabim izpostavljati naziva, oni so v preteklih letih dobili bistveno manj sredstev za delovanje. Po novi metodologiji se jim je delovanje bistveno zvišalo, bistveno. Tako da tukaj vam moram reči, da nek delež subjektivnega elementa pri ocenjevanju se je bistveno znižal z uporabo nove metodologije in jaz vam povem, smo rezali vrhove v letu 2013, smo dvigovali doline in te izravnave se bodo dogajale tudi v prihodnje. Moram vam povedati, da invalidske in humanitarne organizacije niso zadovoljne in srečne z uporabo metodologije. Celo leto smo uporabljali zelo veliko napora, da smo organizacijam razlagali, da bo metodologija prave rezultate pokazala šele v daljšem časovnem obdobju. Na razpisu za 2013 smo zahtevali novo poročilo za leto 2011 od vseh organizacij kar se tiče programov zaradi tega, ker mi primerjamo ne samo med seboj na podlagi kataloga ampak primerjamo tudi časovno za nazaj, ker nekatere skupine uporabnikov niso med seboj primerljive. Vi ne morete gluhih primerjati z uporabniki invalidskih vozičkov. Lahko jih pa primerjate znotraj njih samih. In če mi vidimo, da v nekem časovnem obdobju za nazaj niso bili pravilno ocenjeni njihovi programi, lahko to komisija korigira. Tako da tudi pri razpisu za 2014, ki ga bomo objavili predvidoma 14. oktobra, čez nekaj dni, bomo zahtevali poročilo po novi metodologiji za leto 2012 in šele leta 2015 razpis takrat ne bomo več zahtevali poročila za 2013, ker bodo že tako ali pa tako morali poročati po novi metodologiji. Namreč mi imamo zdaj to diskrepanco, da smo za 2013 zahtevali po novi metodologiji vlogo, organizacije so pa poročale za nazaj po stari metodologiji in isto se nam je zdaj zgodilo za 2014. Prijava na podlagi nove metodologije, poročanje po (nadaljevanje) za 2014, prijava na podlagi nove metodologije poročanje po stari metodologiji iz 2012. In potem leta 2015, 2013 se bo to dvoje izravnavalo. Jaz upam, da nisem bil predolg, ampak na drugi strani pa dovolj izčrpen. PREDSEDNICA DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ: Hvala lepa. Izvolite, gospod Kobal. GREGOR KOBAL: Če lahko samo, kar se tiče tega delovanja. Ker ste tam omenila, da ministrstva ne financirajo. Jaz bi rekel tako, tudi v humanitarnih in invalidskih organizacijah je precejšnji del, ki ga tukaj prikažejo pod delovanje se nanaša na financiranje strokovnih delavcev in kar jaz poznam, financirajo ministrstva tudi strokovne delavcev, tako da jaz se bojim, da razumete tudi delovanje samo zgolj kot neke stroške, ampak tukaj so tudi stroški dela, tako, da bomo vedeli, kaj vnaprej, enako kot se mi zdi ministrstva financirajo strokovne delavce pri tem, ko pač neke organizacije podpirajo, enako je znotraj tega delovanja, ki ga FIHO financira, prav tako so stroški dela, stroški storitev stroški materiala. Lahko se naredi neko primerjavo koliko je stroškov dela napram ostalim, vsekakor se pa z nekimi, tako kot je prej omenil direktor z nekimi pogledi, jaz jim rečem skozi kocke, ker pač to imamo, tako podatke strukturirane, da videti, koliko se porabi znotraj teh treh postavk, se pravi znotraj, za stroške dela, stroške materiala in stroške storitev in se poskuša organizacijam, bom rekel z oceno, ki jo pač dobi, regulirati vrhove oziroma uravnavati, da bi delovanje ostalo znotraj nekih primerljivih ravni, ki jih sicer razpisujejo tudi na evropskih razpisih. Tako, da se samo toliko, tudi, če je tukaj delovanje kot ste rekla, če ga primerjate s 40 % so tukaj notri tudi plače zaposlenih strokovnih delavcev, ki posredno jasno vplivajo tudi na programe, ki jih določena organizacija izvaja, brez njih bi tako ali tako ne bilo, razen določenih programov, ki so zgolj delitev nekih sredstev naprej. Samo toliko. PREDSEDNICA DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ: Hvala lepa. Vseeno vas bom korigirala. Delovanje morajo druge organizacije, ki se prijavljajo na razpise, prikazovati na ta način, da je vključeno v program, potem pa imate vi narobe to prikazano. Boste morali to poenotiti z metodologijo, ki jo imajo na ministrstvu. To vam zdaj povem, ker enostavno to ni jasno, to je nepregledno in zavajajoče. Še kdo? Potem imamo pred seboj dva predloga sklepa. In sicer prvi: Odbor za delo, družino in socialne zadeve in invalide predlaga fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, da v bodoče vključi v poročilo poseben prikaz odhodkov za delovanje strokovne službe. In drugi sklep: Odbor nalaga podrobno pisno poročilo za vse presežne indekse v prikazu nerealiziranih prihodkov in odhodkov, še posebej za plače vodstva FIHO, v obdobju, v roku enega meseca. Ali je potrebno, da glasujemo o vsakem sklepu posebej? Ja, prav. Potem najprej glasujemo o prvem sklepu. Glasovanje poteka.

8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->