AKHLAK ISLAM LIA 1023

PERBANDINGAN ANTARA AKHLAK MORAL & TASAUF
NURUL AINI IBRAHIM D20072031302 NOR MILAWATI MAMAT D20072031299

SITI MAISHARAH ISMAIL D20072031286

TOPIK YANG AKAN DIBINCANGKAN Definisi Akhlak, Moral & Tasauf Kaitan & Perbezaan Antara Akhlak, Moral & Tasauf Ruang Lingkup Akhlak

DEFINISI

AKHLAK

MORAL

TASAUF

AKHLAK Akhlak dalam bahasa arab ialah jama’ dari khulq yang membawa erti tingkah laku, tabiat, perangai, bentuk keperibadian dan kebiasaan kehendak.
Menurut istilah Islam akhlak ialah sikap keperibadian yang melahirkan perbuatan manusia terhadap Tuhan dan manusia, terhadap diri sendiri, makhluk lain, sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Quran dan Hadis.

MORAL Moral berasal dari perkataan Greek iaitu ‘mores’ atau ‘mos’ yang membawa maksud adat dan kebiasaan. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau jahat. Istilah moral meliputi sifat-sifat luhur seperti baik hati, belas kasihan, tolong-menolong, bersih, berani, adil, berkasih sayang, toleransi dan rajin.

TASAUF Tasauf berasal dari ‘shafa’ yang bererti kesucian.

Berasal dari ‘shuf’ yang menunjukkan bahawa orang-orang yang tertarik pada pengetahuan batin, kurang memperdulikan penampilan lahiriah.

PERBEZAAN ANTARA AKHLAK,MORAL DAN TASAUF

AKHLAK Akhlak dalam bahasa arab ialah jama’ dari khulq yang membawa erti tingkah laku, tabiat, perangai, bentuk keperibadian dan kebiasaan kehendak.

MORAL Berasal dari perkataan greek iaitu ‘mores’ atau ‘mos’ yang bermaksud Adat dan kebiasaan

TASAUF Tasauf berasal dari ‘shafa’ yang bererti kesucian.

PERBEZAAN ANTARA AKHLAK,MORAL DAN TASAUF

-Akhlak bermaksud -Moral bermaksud -Tasauf ialah mengambil setiap sifat yang mulia budi pekerti seorang tingkah laku yang dan meninggalkan bersesuaian dengan Individu. setiap sifat yang tatasusila dan buruk. kehendak sesebuah masyarakat. -Tasauf adalah ilmu yang mempelajari cara-cara -Akhlak adalah yang mengatur -Moral adalah gambaran batiniah perilaku secara gambaran lahiriah Batiniah dan akan
tercermin dari perilaku lahiriah.

KAITAN ANTARA AKHLAK,MORAL DAN TASAUF

Akhlak, Moral dan Tasauf saling berkait rapat di antara satu sama lain, kerana ia merangkumi perbuatan dan percakapan kita seharian.

RUANG LINGKUP AKHLAK

Hubungan Manusia dengan Allah

Hubungan Manusia dengan Rasul

Hubungan Manusia dengan diri sendiri

Hubungan Manusia dengan keluarga

Hubungan Manusia dengan masyarakat

SEKIAN……

TERIMA KASIH