KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN   Akauntabiliti merujuk kepada tanggungjawab seseorang terhadap sesuatu.

Etika pula berasal daripada perkataan "ETHOS", Yunani iaitu norma - norma, nilai nilai kaedah dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. KOD ETIKA PROFESION peraturan untuk membantu guru yang profesional mematuhi prinsip - prinsip yang termaktub demi menjaga imej profession.

b. Akauntabiliti terhadap diri sendiri -guru harus berpengetahuan luas dan kompeten dalam bidang mata pelajaran yang diajar jika guru bertanggungjawab terhadap diri sendiri c. Akauntabiliti terhadap ibu bapa -melaksanakan tugas mendidik dan membentuk modal insan yang berguna kepada masyarakat d. Akauntabiliti terhadap masyarakat dan negara -mendukung prinsip Rukun negara serta mencapai aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan e. Akauntabiliti terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan -hubungan baik dengan rakan sejawat agar imej profesion terpelihara

3 aspek Fungsi Kod Etika Profesion: i. Pedoman bagi setiap ahli ii. Kawalan sosial untuk masyarakat atas profesion berkaitan iii. Mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesion KOD ETIKA PERGURUAN MALAYSIA a. Tanggungjawab Terhadap Pelajar -mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal - hal lain, adil. b. Tanggungjawab terhadap Ibu bapa -guru perlu merahsiakan maklumat rumahtangga atau anak yang diamanahkan oleh ibu bapa c. Tanggugjawab terhadap masyarakat dan negara -guru sentiasa memenuhi tanggungjawab sebagai warganegara selain membimbing dan memupuk pelajar untuk menjadi warganegara yang disanjung tinggi d. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion -guru harus menjadi ahli persatuan guru seperti KPPK/NUTP

INTEGRITI GURU  Integriti merujuk kepada kesempurnaan atau keikhlasan dan kejujuran, kualiti unggul  integriti guru merujuk kepada guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.  guru harus mengamalkan kod etika profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.

KONSEP AKAUNTABILIT KEGURUAN  Akauntabilitii merujuk kepada sifat bertanggungjawab kepada seseorang atau terhadap sesuatu tindakan, keputusan serta bersedia memberikan penjelasan dan justifikasi yang diperlukan Akauntabiliti keguruan bermaksud tanggungjawab guru terhadap profesion keguruannya

a. Akauntabiliti terhadap pelajar -mendidik ke tahap cemerlang

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful