‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪6:07 ............................................‬‬

‫‪64°- 46°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪7:19 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫זוניג‬

‫‪66°- 51°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫זוניג‬

‫■ זונטאג פר' חיי שרה • ט"ז חשון תשע"ד לפ"ק • ‪■ October 20, 2013‬‬
‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫•‬

‫■‬

‫‪Inch $50‬‬

‫צד החתן‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫■‬

‫‪Small Box $25‬‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫‪Classified $10‬‬

‫וקול שמחה‬

‫•‬

‫צד הכלה‬

‫ר' מיכאל לאנדא הי"ו (שלעפעריג)‬
‫החתן כמר יחזקאל ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב חיים ישעי' שווימער שליט"א (עסטרייכער)‬
‫הכלה מרת רויזא תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' מרדכי שבתי שימאן הי"ו (לאיוש‪-‬ווערצבערגער)‬
‫החתן כמר דוד יצחק ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב אלתר וועבערמאן שליט"א (גאלדשטין)‬
‫הכלה מרת פיגא תחי' ‪ -‬טאהש‬

‫ר' אברהם יצחק חיים גאטליעב הי"ו (שלעזינגער)‬
‫החתן כמר יואל מאיר ני"ו ‪ -‬ק"י‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' יוסף אהרן רובין הי"ו (גאלדענבערג)‬
‫הכלה מרת שרה ברכה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' שלמה אהרן לעבאוויטש הי"ו (היימאן)‬
‫החתן כמר חיים ישראל ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' פנחס מרדכי גאלד הי"ו‬
‫הכלה מרת לאה ברכה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אהרן פנחס לעפקאוויטש הי"ו‬
‫החתן כמר אברהם אבא ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' שלמה הערשקאוויטש הי"ו (מיללער)‬
‫הכלה מרת לאה תחי' ‪ -‬מאנסי‬

‫ר' יצחק מיטטעלמאן הי"ו (סופר)‬
‫החתן כמר חיים הערש ני"ו ‪ -‬ק"י‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' העניך פריעד הי"ו (הערמאן)‬
‫הכלה מרת חוה אסתר תחי' ‪ -‬ק"י‬

‫ר' מנחם מענדל פילאפף הי"ו (שטערנפעלד)‬
‫החתן כמר אברהם אלעזר ני"ו ‪ -‬סיגעיט‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' משה דוד פערל הי"ו (הערשקאוויטש)‬
‫הכלה מרת גענענדל תחי' ‪ -‬ק"י‬

‫ר' אלתר פריעדמאן הי"ו (ביקסענשפאן)‬
‫החתן כמר מרדכי לייב צוויבל ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' אלי' לאנדא הי"ו (פריעדמאן)‬
‫הכלה מרת פראדל תחי' ‪ -‬מאנסי‬

‫צד החתן‬

‫קול חתן‬

‫ר' קלמן סינאי הי"ו‬

‫החתן כמר אהרן הלל ני"ו ‪( -‬גרינפעלד)‬

‫חתונות‬

‫וקול כלה‬

‫אימפעריאל‬

‫ר' חיים הערש צימענט הי"ו‬
‫הכלה מרת מרים תחי' ‪( -‬ווערטהיימער)‬

‫פרדס פיגא‬

‫ר' משה יעקב שאלאמאן הי"ו‬
‫הכלה מרת אסתר תחי' ‪( -‬לאווי)‬

‫פרדס צבי‬

‫ר' שלום יוסף דייטש הי"ו‬
‫הכלה מרת רחל תחי' ‪( -‬ווערצבערגער)‬

‫פאראדייס‪ ,‬ק"י‬

‫ר' משה אהרן ברייער הי"ו‬
‫הכלה מרת בילא שרל תחי' ‪( -‬פלאהר)‬

‫אזוי ווי אסאך איינלאדונגען זענען צוריקגעקומען‪ ,‬ביטע דאס אננעמען פערזענליך‬

‫ר' מנחם ברילל הי"ו‬
‫החתן כמר יוסף ני"ו ‪( -‬ברוין)‬
‫ר' ישכר פאלמאן הי"ו‬

‫החתן כמר שמעון ני"ו ‪( -‬שלעזינגער)‬

‫ר' יעקב לייב דעווידסאהן הי"ו‬
‫החתן כמר יצחק מרדכי ני"ו ‪( -‬שרייבער)‬

‫פארגעסט נישט צו קומען צו די‬

‫היינט‬

‫גאר וויכטיגע פארטי‬

‫‪Surprise Your‬‬
‫‪Kids with‬‬
‫‪Balloons‬‬
‫‪& Prizes‬‬

‫אין שטוב פון‬
‫מרת בריינדי גראס תחי' )וויטריאל(‬

‫‪80 Hewes st.‬‬

‫פון ‪ 1:00‬ביז ‪9:00‬‬

‫‪Open from 6:00am‬‬
‫‪Till 7:00pm‬‬

‫‪161 Division Ave. Cor. Lee‬‬

‫!‪Exciting News for New Williamsburg‬‬

‫‪We are having a Drop-Off Section‬‬
‫‪in front of Remedies Pharmacy‬‬

‫מיר ערווארטן אייך פערזענליך צו באגריסן‬

‫רעבעצין חי' וואגשאהל‬
‫רעבעצין רעכל אייזיקאוויטש‬
‫רעבעצין מלכה האלבערשטאם‬
‫רעבעצין איידי לאבין‬
‫מינדי האלבערשטאם‬
‫גאלדי וואלדמאן ‪ -‬מימי דייטש‬

‫טעגליכע ספעשל‬
‫!‪Full Breakfast $5‬‬

‫‪FACIAL‬‬

‫‪Manicuret‬‬
‫‪Pedicuret‬‬
‫‪Acne Facial‬‬
‫‪Waxingt‬‬
‫‪famous Rina $69.99 Massaget‬‬
‫‪Tintingt‬‬
‫‪*limited time only Professional Acne Treatmentt‬‬
‫‪*Special‬‬

‫צד הכלה‬

‫‪by the‬‬
‫‪Professional Makeup Artist On Premises‬‬

‫■ שוין דא צו באקומען אין די געשעפטן ■‬
‫דער‬

‫פאמיליע‬
‫אויסגאבע‬

‫פון חצי חשון‬

‫ברענגט‬
‫אריין א ברכה‬
‫אין שטוב‪,‬‬
‫אייער ב"ב און‬
‫קינדער וועלן‬
‫דאס נישט‬
‫אראפלייגן פון‬
‫די האנט במשך‬
‫דעם גאנצן‬
‫חודש!‬

‫נ‪ .‬ב‪ .‬פאר סיי וועלכע הערה אדער פארשלאג צו די‬
‫קומענדיגע " פאמיליע אויסגאבעס" וואס וועלן אי"ה‬
‫ערשיינען יעדן "ט"ו לחודש" פארבינדט זיך מיט'ן אפיס‬
‫פון די פאמיליע אפטיילונג‪ ,‬אויפן נומער‪1845-248-8905 :‬‬

Pomegranate
Coleslaw

Method
Combine coleslaw, apple
matchsticks, pomegranate
seeds and scallions.
In a separate bowl, whisk
together the oil, vinegar,
honey and mustard.
Pour the dressing over the
salad and mix gently to
combine.
Season
pepper.

with

salt

Va r i a t i o : F o r
s w e e t e r
coleslaw,
increase honey
by 1-2 tbsp and
add chopped
pitted dates.

and

RECIPES

Ingredients
1 14oz. bag Coleslaw.
1 Granny Smith Apple, julienned.
2 Scallions, sliced.
1/3 cup Pomegranate seeds.
1/4 cup Grapeseed oil.
2 tbsp Apple Cider Vinegar (or lemon juice).
1 tbsp Honey.
2 tsp Whole Grain Mustard (with mustard seeds).
salt, to taste.
freshly Ground Black Pepper, to taste.

(Squeeze some
lemon over the
apples, it will
keep them from
turning brown.)

‫פארשידענס‬
Wash & Set Picked up and Delivered to your door! 1 for $35, 2 for $60 - Rivky Lax 718-387-6930 / 347-522-5733

We Will Be Opening ‫אי"ה ר"ח כסליו‬
The
Doll House
Transportation provided. Special discounts for registers this week.
Playgroup Our satisfied mothers & children are our advertisement. Please call 718-622-2637
Car For Sale - 2012 Town & Country Chrysler Mini Van.
25K Miles. 4 power door. Leather Seats. Just like new. Call 917-885-4984
Private Hair Course by Licensed Professional, with many years experience.
You are guaranteed to succeed Iy"h. Please call 718-486-8119
347-452-5321 ‫ ביטע רופט‬,‫ פארגאנגענעם מיטוואך‬Sunrize Photo ‫ פארנט פון‬Camera ‫ פארלוירן א‬- ‫השבת אבידה‬

347-534-8385 ‫ ביטע רופט‬,8 ‫ מיר האבן ב"ה סעקשאן‬,.‫ בעדרום אפט‬3 ‫ מיר זוכן א‬- ‫וומ"ס‬

For Rent brand new 4 bedroom. Ronald Dr. 3 bath, 2 porches, central A/C, granite counters, very spacious. 845-352-4686 - ‫מאנסי‬
718-705-8008 ‫ בהכשר עדה החרדית‬diet spary ‫ טעג מיט די‬30 ‫ פונט אין‬30 ‫געבוירן נאכן פארלירן‬-‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‬
718-855-5363 ‫ רופט‬,‫וומ"ס געגנט‬-‫ אין ניי‬,‫ נאכמיטאג‬5:00 ‫ צופרי ביז‬8:00 ‫איבערגעגעבע בעביסיטער איז גרייט צו בעביסיטן פון‬
Let us bring a fresh radiant

glow to your skin

Facial
Come for a

ELECTROLYSIS

—@b\fghþ\mX 
fha Wþ\XWf^\a

Special Kallah Service

56 HARRISON AVE.

—EXYþXf[YTVX 
YbþF\`V[Tf
—EX`biXTVaX 
jþ\a^_Xf

718-599-3142

Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials

Accommodating Hours.
Gentle & Professional.

OPEN DAILY 10-7

Call or Text Matty

917.710.4950
56 Harrison Ave.

Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials

.‫ פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‬- ‫געביידע מיט אסאך דירות צו פארדינגען אין א"י‬
011-972-52-715-6761 ‫מיר האבן אויך שיינע דירות אין אלע געגענטער‬
718-302-4905 10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place

347-512-1704 ‫ צופרידנהייט גאראנטירט! רופט‬100% ,Construction & Carpeting Jobs ‫מיר טוען אלע ערליי‬

718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬
Famous Teacher Esty from Sweet Home Playgroup
is accepting 2 more slots now... Please call 917-409-7133 - References Available!

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks.
Please Call 845-238-9400

‫לאזט איבער אייער קינד‬

‫רופט‬

‫אויף‬
718.384.3701 ‫ביינאכט‬
‫אין א רוהיגע אטמאספערע‬
‫ און צוריק‬,10:30 ‫זונטאג וועט די באס פארן פון וומ"ס‬
.‫'טע עוו‬5 ‫ לענגאויס‬.‫ סט‬47 ‫ פון מאנהעטן פון‬3:00
‫ מיטוואך וועט עס פארן‬,‫ דינסטאג‬,‫מאנטאג‬
.‫ אויף די זעלבע רוט‬2:30 ‫ און צוריק‬,10:40 ‫פון וומ"ס‬

‫פאר מער אינפארמאציע רופט‬

718-218-3947

or text to 40404: follow wlbus

‫פון בעדפארד‬
,‫פלאשינג‬
‫ביז בעדפארד‬
;‫קליימער‬
‫'טע‬6 ‫לענגאויס‬
.‫ סט‬47 ‫ ביז‬.‫עוו‬

SURELLES SKIRTS
will be coming iy"h to 213 Lee Ave.

THURSDAY

1:00-9:00PM Sharp!

Just Arrived!

New Shabbos Skirts & Pleated
Skirts in all sizes

‫נאנט צו‬

‫רדס פיגא‬
‫פ‬
‫ון‬
‫פרדאס צבי‬

‫ב‬
‫ע נע‬

‫איבערגעגע‬

‫בעביסיטער‬

,‫ מאנטאג‬,‫יעדע זונטאג‬
‫דינסטאג און מיטוואך‬

‫אויפן פארלאנג‬
!‫פונעם ציבור‬

‫וועט פארן א‬

‫באס פאר פרויען‬
‫צו מאנהעטן‬
Taubs Sports Wear
171 Lee Ave.

(Penn/Rutledge)

718-384-5512

Big Selection of Winter Jackets
Beautiful Colors & Styles!
New
Good News!
Arrivals
Vochen & Shabbos
Daily!
Sweaters up to size 3x

To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com