HOTĂRÂRE nr.

500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenĠă a salariaĠilor
EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011 În temeiul art. 108 din ConstituĠia României, republicată, precum úi al art. 34 alin. (7) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Prezenta hotărâre stabileúte metodologia de întocmire úi completare a registrului general de evidenĠă a salariaĠilor, denumit în continuare registru, înregistrările care se efectuează, precum úi orice alte elemente în legătură cu acesta. ART. 2 (1) Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, numai prin încheierea unui contract individual de muncă, în temeiul căruia persoana fizică, în calitate de salariat, se obligă să presteze munca pentru úi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraĠii denumite salariu. (2) Fiecare angajator are obligaĠia de a înfiinĠa úi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenĠă a salariaĠilor úi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. (3) Angajatorii care au înfiinĠat sucursale, agenĠii, reprezentanĠe sau alte asemenea unităĠi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenĠa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, pot delega acestora úi competenĠa înfiinĠării registrului. (4) Au obligaĠia de a înfiinĠa úi transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă úi misiunile diplomatice úi oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale úi reprezentanĠele comerciale úi economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetăĠenia română sau reúedinĠa permanentă în România. (5) Completarea úi transmiterea registrului se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator. (6) Angajatorii pot contracta serviciul de completare úi transmitere a registrului prin încheierea, cu respectarea dispoziĠiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecĠia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal úi libera circulaĠie a acestor date, cu modificările úi completările ulterioare, de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistraĠi la inspectoratele teritoriale de muncă, care îúi desfăúoară activitatea în condiĠiile prevederilor legale în vigoare. (7) Prestatorii prevăzuĠi la alin. (6) nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare úi transmitere a registrului încredinĠate de angajator. (8) În situaĠia prevăzută la alin. (6), angajatorul are obligaĠia informării, în scris, a inspectoratului teritorial de muncă despre încheierea contractului de prestări servicii. (9) Contractarea serviciului de completare úi transmitere a registrului nu exonerează angajatorul de obligaĠiile stabilite de prezentul act normativ. (10) Angajatorii/prestatorii care operează efectiv în registru au obligaĠia să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaĠilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările úi completările ulterioare. (11) Procedura úi actele pe care angajatorii sunt obligaĠi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obĠinerea parolei se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei úi protecĠiei sociale. ART. 3 (1) Registrul se întocmeúte în formă electronică. (2) Registrul se completează în ordinea angajării úi cuprinde următoarele elemente: a) elementele de identificare a tuturor salariaĠilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetăĠenia úi Ġara de provenienĠă - Uniunea Europeană - UE, non-UE, SpaĠiul Economic European - SEE;
1/5

(2) lit. (5) din Legea nr. c) elementele prevăzute la art. 5 (1) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic. g) se completează úi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate. (3) Procedura privind transmiterea registrului în format electronic se stabileúte prin ordin al ministrului muncii. f) durata normală a timpului de muncă úi repartizarea acestuia. c)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. cu obligaĠia completării acestuia conform art. familiei úi protecĠiei sociale. ART. a). e) pentru salariaĠii detaúaĠi. anterior începerii detaúării. respectiv a datelor cuprinse în acestea. b) elementul prevăzut la art. (2) lit. în condiĠiile legii. 4. se Ġine într-o bază de date organizată la nivelul InspecĠiei Muncii. în termenele prevăzute la art. d) funcĠia/ocupaĠia conform specificaĠiei Clasificării OcupaĠiilor din România (COR) sau altor acte normative. (2) UnităĠile fără personalitate juridică care au competenĠa înfiinĠării registrului au obligaĠia de a completa elementele contractului individual de muncă conform art. i) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoútinĠă a evenimentului ce a determinat. 3 alin. după caz. (2) Orice modificare a elementelor prevăzute la art. c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic. (3) Orice corecĠie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoútinĠă de acestea. ART. angajatorul de bază completează perioada detaúării úi denumirea angajatorului la care se face detaúarea. pe bază de semnătură electronică. 3 úi de a transmite registrul. 17 alin. 4 (1) Completarea. 3 alin. prin utilizarea uneia dintre următoarele modalităĠi: a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul InspecĠiei Muncii. 3 alin. potrivit legii. transmise de angajatori/prestatori de servicii. 3 alin. 53/2003. i) data încetării contractului individual de muncă. respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) lit. sporurile úi cuantumul acestora. după adoptarea soluĠiei tehnice a registrului în format electronic úi în funcĠie de aceasta. e) tipul contractului individual de muncă. b) prin e-mail. 3 alin. a)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităĠii de către salariatul în cauză. că a luat cunoútinĠă de conĠinutul acestora. h) se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării. însoĠit de o adresă de înaintare semnată de angajator. 3. încetarea contractului individual de muncă. republicată. g) salariul. prestatorii de servicii au obligaĠia de a completa úi transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îúi au angajatorii sediul sau domiciliul.b) data angajării. ART. la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îúi desfăúoară activitatea. (2) lit. cu excepĠia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale. (2) lit. după caz. 6 (1) Angajatorii sau. 7 2/5 . (2) EvidenĠa registrelor. ART. h) perioada úi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă. ExcepĠie fac situaĠiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreúti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă. d) elementele prevăzute la art. cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităĠii de către primul salariat. cu îndeplinirea obligaĠiilor prevăzute de prezenta hotărâre. (2) se face după cum urmează: a) la angajarea fiecărui salariat. elementele prevăzute la art. 3 alin. c) perioada detaúării úi denumirea angajatorului la care se face detaúarea.

8 (1) Angajatorul are obligaĠia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaĠi. (5) sau alin. b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa úi/sau un document care să ateste activitatea desfăúurată de acesta. (7). 2 alin. (2) ContravenĠiile prevăzute la alin.Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului úi. (4) Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul. la sediul sucursalei.000 lei. (6) În măsura în care. în baza registrului electronic transmis de angajator. d) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. agenĠiei.000 lei. cu amendă de 10. 7. a). cu modificările úi completările ulterioare. c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă conform art. 8 alin. cu respectarea prevederilor Legii nr. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul. precum úi dosarul personal al salariaĠilor. 677/2001. 2 alin. contractul individual de muncă. astfel cum a fost întocmit úi transmis de către angajator. 3/5 . 9 (1) Constituie contravenĠii următoarele fapte săvârúite de angajatori. (3). 3. cu amendă de la 5. în meserie úi în specialitate. b) cele prevăzute la lit. g) nerespectarea prevederilor art. precum úi păstrarea lor îndelungată úi corespunzătoare. reprezentanĠei sau al altor asemenea unităĠi fără personalitate juridică. h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele prevăzute la art. f) alterarea sau útergerea datelor din registru. b)-c).000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii. precum úi orice alte documente care certifică legalitatea úi corectitudinea completării în registru. 3 alin. la solicitarea acestora. fără ca amenda totală cumulată să depăúească suma de 50. după caz. 2 alin.000 lei la 8. actele adiĠionale úi celelalte acte referitoare la modificarea. ART. i) nerespectarea prevederilor art. salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îúi desfăúoară activitatea eliberarea unei adeverinĠe din care să rezulte elementele conĠinute în registru. suspendarea úi încetarea contractelor individuale de muncă. în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. (2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puĠin următoarele documente: actele necesare angajării. precum úi intervenĠia neautorizată asupra aplicaĠiei informatice a registrului. (2) lit. precum úi pentru orice prejudiciu produs salariatului. solicitate de către salariat. vechimea în muncă. cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităĠii de către salariatul în cauză. (5) Registrul electronic úi dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în condiĠii care să asigure securitatea datelor. persoane fizice sau juridice: a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă prevăzute la art. j) nerespectarea prevederilor art. sau oricărei alte persoane fizice sau juridice. salariul. precum úi de a-l prezenta inspectorilor de muncă. ART. (1) se sancĠionează după cum urmează: a) cea prevăzută la lit. (3). care au delegată competenĠa înfiinĠării registrului. de a-l păstra în bune condiĠii la sediu. prin încălcarea acestor obligaĠii. a)-g). Angajatorul răspunde pentru asigurarea acestor condiĠii. 4. respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzute la art. durata activităĠii. din motive obiective. angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera documentele prevăzute la alin. e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete. (3) La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia: a) copii ale documentelor existente în dosarul personal. în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. astfel cum rezultă din registrul general de evidenĠă úi din dosarul personal. acte de studii/certificate de calificare. b) refuzul de a pune la dispoziĠie inspectorului de muncă registrul în format electronic. (6).

pe baza unor aplicaĠii de interogare specifice. 10 Prevederile art. prevederile art. nr. precum úi orice date úi informaĠii utile activităĠii de control. d) cea prevăzută la lit. procedura de lucru úi limitele accesului la informaĠii se stabilesc. 172 din 22 februarie 2006. b)-e). (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. h) úi j) cu amendă de la 300 lei la 1. 4-6 se aplică în condiĠiile stabilite printr-un protocol de colaborare încheiat între Ministerul Afacerilor Externe úi InspecĠia Muncii. în condiĠiile legii. publicată în Monitorul Oficial al României. ART. (3) Constatarea contravenĠiilor úi aplicarea sancĠiunilor se fac de către inspectorii de muncă.000 lei la 5. (2) În scopul combaterii muncii nedeclarate materializată prin neînregistrarea contractelor individuale de muncă în registru. cu modificările úi completările ulterioare. 161/2006 privind întocmirea úi completarea registrului general de evidenĠă a salariaĠilor. (2) lit. ART. 9 se completează cu dispoziĠiile OrdonanĠei Guvernului nr. Partea I.000 lei. respectiv ale art. (4) Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenĠionale prevăzute la alin. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĠiilor. (5) Aplicarea contravenĠiilor úi sancĠiunilor prevăzute la alin. asigurări úi prestaĠii sociale. 31 din ConvenĠia de la Viena privind relaĠiile consulare referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice. 180/2002. e) cea prevăzută la lit. (1) úi (2) se face cu respectarea: a) art. 11 (1) InspecĠia Muncii adoptă soluĠia tehnică privind registrul în formă electronică úi aplicaĠia informatică pentru completarea úi transmiterea registrului de către angajatori. familiei úi protecĠiei sociale. (3) Pentru familia ocupaĠională de funcĠii bugetare "diplomaĠie". privind evidenĠa populaĠiei. 161/2006 privind întocmirea úi completarea registrului general de evidenĠă a salariaĠilor. d)-f) úi i) cu amendă de la 3. respectiv a agenĠilor consulari. ART. g) cu amendă de la 2. b) art. interimar. 12 (1) InspecĠia Muncii asigură accesul autorităĠilor úi instituĠiilor publice la datele din registru. (2) Inspectoratul teritorial de muncă distribuie aplicaĠia informatică angajatorilor care au obligaĠia de a înfiinĠa úi transmite registrul. CondiĠiile. 22 din ConvenĠia de la Viena privind relaĠiile diplomatice. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------Ministrul muncii. InspecĠia Muncii beneficiază de accesul la bazele de date deĠinute de autorităĠi úi instituĠii publice. respectiv ale oficiilor consulare.000 lei. de InspecĠia Muncii prin protocoale de colaborare încheiate cu autorităĠile úi instituĠiile publice solicitante. ART.000 lei. respectiv ale art. Emil Boc 4/5 . 31 din ConvenĠia de la Viena privind relaĠiile diplomatice. cu asigurarea măsurilor de protecĠie a datelor cu caracter personal. 43 din ConvenĠia de la Viena privind relaĠiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdicĠie a agenĠilor diplomatici. în condiĠiile legii. cu modificările úi completările ulterioare. declaraĠii úi înregistrări fiscale/vamale. se păstrează úi se arhivează de către angajatori. 14 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2011. cu modificările úi completările ulterioare.c) cea prevăzută la lit. ART. aprobată cu modificări úi completări prin Legea nr. 13 Registrele înfiinĠate úi înregistrate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.500 lei la 5.

Ministrul administraĠiei úi internelor. Teodor Baconschi Ministrul finanĠelor publice. Constantin-Traian Igaú Ministrul afacerilor externe. 5/5 . Gheorghe IalomiĠianu Bucureúti. 18 mai 2011. 500. Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful