ATURAN 31 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH RENDAH 1980 WRIT PELAKSANAAN 1.

Takrif

Dalam Aturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain, “writ pelaksanaan” termasuklah writ penyitaan dan penjualan, writ pemilikan dan writ penghantarserahan. 2. Bila kebenaran untuk mengeluarkan apa-apa writ pelaksanaan diperlukan. (1) Sesuatu writ pelaksanaan bagi menguatkuasakan penghakiman atau perintah tidak boleh dikeluarkan tanpa kebenaran Mahkamah dalam hal-hal yang berikut, iaitu:(a) jika enam tahun atau lebih telah berlalu sejak tarikh penghakiman atau perintah itu; (b) jika apa-apa perubahan telah berlaku, sama ada disebabkan kematian atau selainnya, pada pihak-pihak yang berhak atau yang boleh dikenakan pelaksanaan di bawah penghakiman atau perintah itu; (c) jika penghakiman atau perintah itu ialah terhadap aset si mati yang berpindah ketangan wasi-wasi atau pentadbir-pentadbirnya selepas tarikh penghakiman atau perintah itu, dan diminta dikeluarkan pelaksanaan terhadap aset-aset itu; (d) jika dibawah penghakiman atau perintah itu mana-mana orang adalah berhak mendapat relif tertakluk kepada pemenuhan apa-apa syarat yang dikatakan telah dipenuhi; (e) jika mana-mana harta alih yang diminta supaya disita di bawah writ pelaksanaan berada di dalam tangan seorang penerima yang dilantik oleh Mahkamah. (2) Perenggan (1) tidaklah menjejaskan mana-mana undang-undang bertulis atau kaedah yang menurut kuasanya seseorang dikehendaki mendapatkan kebenaran Mahkamah bagi pengeluaran writ pelaksanaan atau bagi meneruskan untuk melaksanakan atau selainnya menguatkuasakan sesuatu penghakiman atau perintah. (3) Jika Mahkamah memberi kebenaran, sama ada di bawah kaedah ini atau selainnya, bagi mengeluarkan writ pelaksanaan dan writ itu tidak dikeluarkan dalam masa satu tahun selepas tarikh perintah yang memberi kebenaran itu, maka perintah itu hendaklah terhenti berkuatkuasa, tanpa menjejaskan, bagaimanapun, kuasa untuk membuat perintah yang baru.

dibicarakan mengikut apa-apa cara yang mengikutnya apa-apa soalan fakta atau undang-undang yang berbangkit dalam sesuatu tindakan boleh dibicarakan dan. jika orang itu bertindak sendiri. (2) Sebelum suatu writ yang sedemikian dikeluarkan suatu permintaan dalam salah satu bentuk dalam Borang 82 bagi pengeluarannya mestilah difailkan. jika hal itu termasuk di dalam kaedah 2 (1) (a). (c) yang menyatakan. jika hal itu termasuk di dalam kaedah (2) (1) (c) atau (d). dalam mana-mana satu pun hal itu. jika penghakiman atau perintah itu ialah bagi pembayaran wang. . menyatakan amaun asalnya yang kena dibayar di bawahnya dan amaun yang kena dibayar di bawahnya pada terikh permohonan. (e) yang memberi apa-apa maklumat lain sebagaimana yang perlu untuk memuaskan hati Mahkamah bahawa pemohon adalah berhak untuk meneruskan melaksanakan penghakiman atau perintah yang berkenaan dan bahawa orang yang terhadapnya pelaksanaan itu diminta dikeluarkan boleh dikenakan pelaksanaan atasnya. olehnya.3. (2) Sesuatu permohonan yang sedemikian mestilah disokong dengan suatu afidavit:(a) yang mengenal pasti penghakiman atau perintah yang dimaksudkan oleh permohonan itu dan. Pengeluaran writ pelaksanaan (1) Pengeluaran writ pelaksanaan berlaku apabila ia dimeteraikan oleh seorang pegawai di Pejabat Pendaftaran. (3) Mahkamah yang mendengar permohonan sedemikian boleh memberi kebenaran mengikut permohonan itu atau boleh memerintahkan supaya apa-apa isu atau soalan. yang keputusan mengenainya adalah perlu untuk menentukan hak pihak-pihak. Permohonan minta kebenaran untuk mengeluarkan writ. jika hal itu termasuk di dalam kaedah (2) (1) (b). (b) yang menyatakan. 4. boleh mengenakan apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana difikirkan adil. (1) Sesuatu permohonan minta kebenaran untuk mengeluarkan writ pelaksanaan bolehlah dibuat melalui notis dalam Borang 81. (d) yang menyatakan. (3) Permintaan itu mestilah ditandatangani oleh peguamcara orang yang berhak kepada pelaksanaan atau. sebabsebab kelengahan menguatkuasakan penghakiman atau perintah itu. bahawa tuntutan untuk menunaikan penghakiman atau perintah itu telah dibuat terhadap orang yang bertanggungan untuk menunaikannya dan bahawa dia telah enggan atau gagal berbuat demikian. perubahan yang telah berlaku pada pihak-pihak yang berhak atau yang boleh dikenakan pelaksanaan sejak tarikh penghakiman atau perintah itu.

perintah yang memberi kebenaran sedemikian atau keterangan mengenai pemberiannya. Writ permintaan jika Akta Kawalan Pertukaran 1953 terpakai. Tiap-tiap writ pelaksanaan hendaklah mengandungi tarikh hari ia dikeluarkan. (1) Jika mana-mana pihak yang berhak untuk menguatkuasakan sesuatu penghakiman atau perintah bagi pembayaran wang bermastautin di luar wilayah terjadual. (2) Jika Pengawal telah memberikan kebenaran sedemikian tanpa syarat atau atas syarat-syarat yang telah pun dipatuhi. (ii) jika writ itu tidak boleh dikeluarkan tanpa kebenaran Mahkamah. jika ada. yang dinyatakan dalam penghakiman atau perintah bagi pembayaran apa-apa wang atau bagi perlakuan apa-apa perbuatan lain telah tamat. (2) Jika sesuatu writ telah tidak dilaksanakan keseluruhannya. melainkan. Jangkamasa dan pembaharuan writ pelaksanaan (1) Bagi maksud pelaksanaan. kebenaran bertulis Pengawal Pertukaran Wang Asing yang disebut di dalamnya. dan (b) pegawai yang diberi kuasa untuk memeteraikannya berpuas hati bahawa tempoh. 6. suatu writ pelaksanaan adalah sah mulamulanya selama 12 bulan bermula dari tarikh pengeluaran. maka Mahkamah boleh melalui perintah melanjutkan keesahan writ itu dari semasa ke semasa selama tempoh 12 bulan pada bila-bila masa bermula dari hari perintah itu dibuat. mana-mana writ pelaksanaan untuk menguatkuasakan penghakiman atau perintah itu mestilah mengarahkan bailif supaya membayar hasil pelaksanaan itu ke dalam Mahkamah. maka permintaan bagi pengeluaran suatu writ pelaksanaan untuk menguatkuasakan penghakiman atau perintah yang berkenaan mestilah diindorskan dengan suatu perakuan yang sedemikian tentang fakta itu. . (iii) jika kaedah 5 (2) terpakai. jika suatu permohonan minta perlanjutan dibuat kepada Mahkamah sebelum hari yang berikutan selepas hari yang writ itu akan. kalau tidak kerananya itu tamat. Notis pembayaran ke dalam Mahkamah sebagai mematuhi suatu arahan yang sedemikian mestilah diberikan oleh bailif kepada pihak yang minta dikeluarkan writ pelaksanaan itu atau kepada peguamcaranya. jika Pengawal telah memberikan kebenaran di bawah Akta Kawalan Pertukaran 1953 bagi pembayaran wang kepadanya tanpa syarat atau syarat-syarat yang telah dipatuhi. maka.(4) Tiada writ yang sedemikian boleh dimeteraikan melainkan jika pada masa menyerahkan untuk pemeteraian:(a) orang yang menyerahkannya mengemukakan:- (i) penghakiman atau perintah yang berasaskannya writ itu dikeluarkan atau sesalinan pejabatnya. (2) 5.

memohon kepada Mahkamah supaya penjelasan itu dicatatkan dalam Buku Kausa dan Mahkamah boleh memerintahkan penjelasan itu dicatatkan dengan sewajarnya. Dalam tiap-tiap hal pelaksanaan. Apabila perintah dibuat menggantungkan pelaksanaan. Jika persetujuan tidak diberi . 7. melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah. fee dan perbelanjaan pelaksanaan melampaui dan melebehi jumlah wang yang didapatkan. 9. hendaklah ditentukan dengan merujuk kepada tarikh yang ia telah dikeluarkan pada asalnya. pihak yang berhak terhadap pelaksanaan boleh melevikan komisen. Fee. kos bagi dan yang bersampingan dengan writ pelaksanaan atau distres. dan sebagainya.(3) Sebelum sesuatu writ yang keesahannya telah dilanjutkan di bawah kaedah ini dilaksanakan. yang akan dilevikan. Tertakluk kepada kaedah-kaedah ini. 11. (5) Pengemukaan sesuatu writ pelaksanaan. atau tak produktif. semasa memfailkan persetujuan pemiutang penghakiman dalam Borang 84. (2) Persetujuan pemiutang penghakiman mestilah diakusaksikan oleh peguamcaranya atau. jika dia tidak mempunyai peguamcara. (2) Mahkamah boleh memerintahkan orang yang boleh dikenakan pelaksanaan supaya membayar kos bagi writ dan apa-apa fee atau perbelanjaan yang dilakukan oleh bailiff sebelum pengantungan pelaksanaan dan boleh memberikuasa pada bailiff untuk menjualkan sebahagian daripada harta alih yang disita yang mencukupi untuk merealisasikan kos. sama ada dilaksanakan atau tak dilaksanakan. yang keesahannya di bawah kaedah ini. oleh Pesuruhjaya Sumpah. yang berupa mengandungi memorandum pembaharuan adalah menjadi keterangan bagi segala maksud bahawa writ itu telah perbaharui di bawah kaedah ini. hendaklah dibenarkan terhadap orang yang boleh dikenakan pelaksanaan. (1) Sesuatu perintah yang menangguhkan atau menggantungkan pelaksanaan mestilah dalam boring 83. Kos writ. (4) Keutamaan sesuatu writ. perbelanjaan. Penjualan melalui persetujuan. 8. ia mestilah ditandakan dalam Borang 5 dengan menunjukkan tarikh bila perintah melanjutkan keesahannya itu telah dibuat. 10. (1) Mana-mana orang yang telah menjelaskan hutang penghakiman boleh. dan komisen (jika ada) sedemikian. fee dan perbelanjaan.

mendepositkan di Pejabat Pendaftaran sejumlah wang yang mencukupi bagi membayar kos pelaksanaan itu. maka penghutang penghakiman boleh memohon kepada Mahkamah meminta suatu perintah supaya penjelasan itu dicatatkan. (2) Notis permohonan itu mestilah disampaikan kepada pemiutang penghakiman. (2) Pegawai yang berkenaan mestilah mengembalikan kepada pemiutang pelaksanaan apa-apa baki wang yang tinggal selepas melepaskan orang atau harta alih yang disita. (1) Pegawai yang berkenaan di Pejabat Pendaftaran mestilah memberi suatu resit bagi setiap jumlah wang yang didepositkan dan dia hendaklah menggunakan jumlah-jumlah wang sedemikian atau sekian banyak daripadanya sebagaimana perlu bagi kos pelaksanaan. 13.(1) Jika pemiutang penghakiman enggan atau abai memberikan persetujuan sedemikian apabila diminta. (3) Jika atas permohonan yang sedemikian Mahkamah berpuas hati bahawa hutang penghakiman telah dijelaskan dan bahawa pemiutang penghakiman tidak mempunyai alasan munasabah untuk enggan atau abai memberikan persetujuan sedemikian. Pegawai yang berkenaan hendaklah memberi resit. maka Mahkamah boleh memerintahkan supaya penjelasan dicatatkan dalam Buku Kausa dan bahawa pemiutang penghakiman membayar kos bagi dan yang bersasmpingan dengan permohonan itu. setakat yang dibenarkan oleh wang yang termasuk ke dalam tangan bailiff. mendepositkan dalam Pejabat Pendaftaran jika Pendaftar meminta sedemikian. jika syerif meminta sedemikian. di bawah writ pelaksanaan atau distres. atau tidak dapat dijumpai. Sebelum apa-apa writ pelaksanaan atau distres dilaksanakan orang yang atas permintaannya writ itu dikeluarkan (kemudian daripada ini dipanggil “pemiutang pelaksanaan”) mestilah. pemiutang pelaksanaan mestilah sebelum atau pada akhir 14 hari yang pertama daripada hari bailif itu menyimpan milikan. maka apa-apa jumlah wang yang didepositkan oleh pemiutang pelaksanaan mestilah. 14. Pada harta alih terus dalam milikan Syerif selama lebih daripada 14 hari. dipulangkan kepada . Deposit bagi Pelaksanaan 12. (3) Jika harta alih yang disita di bawah sesuatu writ pelaksanaan atau distres dijual oleh bailif atau dia menerima amaun levi itu tanpa jualan. sejumlah wang tambahan untuk membayar kos pelaksanaan bagi 14 hari yang berikut selepasnya dan mestilah terus membuat deposit yang sedemikian terlebih dahulu sebelum atau pada akhir setiap tempoh 14 hari berturutan selagi bailiff terus menyimpan milikannya. Mendepositkan kos pelaksanaan dengan bailif. Jika bailiff menyimpan milikan lebih daripada 14 hari.

Masa penyerah-simpanan hendaklah diindorskan dengan serta-merta pada writ.pemiutang penghakiman. Bilamasa apa-apa writ pelaksanaan atau distres dihantar-serah kepada bailiff. (1) Bailif yang menerima apa-apa wang di bawah mana-mana writ pelaksanaan atau distres mestilah memberi resit bagi tiap-tiap jumlah wang yang diterima sedemikian dan membayar wang itu kepada pegawai yang berkenaan di Pejabat Pendaftaran. dia mestilah mengindorskan padanya hari. melainkan jika diperintahkan selainya oleh Mahkamah. Bailif hendaklah menyimpan rekod dan menyediakan pernyataan akaun. Masa pelaksanaan. atau dihantar kepada penghutang melalui pos ke tempat kediamannya. 16. Apa-apa writ pelaksanaan atau distres boleh dilaksanakan di antara jam 9 pagi dan 4 petang. dia mestilah memberi kepada penghutang pelaksanaan pada masa harta itu dialihkan atau sebaik sahaja selepas itu suatu inventori tentang harta yang dialihkan sedemikian. (2) Jika bailiff mengalihkan apa-apa harta alih yang disita dari sesuatu tempat. 17. (3) Notis penyitaan di bawah perenggan (1) dan notis pengalihan dan inventori di bawah perenggan (2) bolehlah:(a) (b) diserahkan ke diri penghutang pelaksanaan. Tugas-tugas Bailif 15. jam dan minit ia penghantarserahan itu. maka dia mestilah memberi kepada penghutang pelaksanaan suatu notis penyitaan dalam boring 85. 18. atau (c) ditinggalkan atau hantarkan melalui pos yang dialamatkan kepadanya. di tempat di mana harta itu disita. (1) Jika mana harta alih disita oleh bailif di bawah suatu writ pelaksanaan atau distres. Notis penyitaan dan inventori. dan suatu salinan notis itu mestilah difailkan. (2) Bailif mestilah menyimpan rekod mengenai semua jumlah wang yang diterima olehnya di bawah writ pelaksanaan atau distres dan mengenai cara bagaimana dia telah menggunakannya. . dan hendaklah mengindorskan pada atau melampirkan kepada writ itu satu pernyataan mengenainya.

komisen dan perbelanjaan pelaksanaan. (c) kemudiannya wang-wang yang kena dibayar kepada pemiutang pelaksanaan di bawah kaedah 14 yang telah tidak dikembalikan kepadanya. (f) kemudiannya jika lebih dari satu writ pelaksanaan dalam tangannya terhadap defendan yang sama. (g) Kemudiannya. wang-wang yang dituntut oleh tuan tanah. . tidak melebehi enam bulan sewa. 1951. bailif mestilah menyediakan suatu pernyataan akaun berkenaan dengan wang-wang yang diterima olehnya di bawah writ pelaksanaan atau distres seperti berikut:(a) (b) pertamanya fee dan komisen Mahkamah. atau penghutang pelaksanaan. maka writ sedemikian hendaklah mempunyai keutamaan mengikut tarikh atasnya perintah penahanan sebelum penghakiman itu telah dikeluarkan. kemudiannya perbelanjaan pelaksanaan.(3) Tertakluk kepada kaedah-kaedah ini. amaun yang boleh dilevikan di bawah writ itu. maka wang-wang yang terdapat untuk menunaikan berbagai penjelasan bagi berbagai pemiutang pelaksanaan mengikut susunan keutamaan writ mereka mengikut tarikh keluaran: Dengan syarat bahawa jika sesuatu perintah penahanan harta alih sebelum penghakiman telah dibuat di bawah peruntukanperuntukan bahagian V Akta Penhutang 1957 dan writ pelaksanaan telah dikeluarkan untuk menguatkuasakan penghakiman dalam tindakan yang sama. (4) Jika hasil jualan yang diterima oleh bailiff tidak mencukupi bagi meliputi fee. 19. maka pemiutang pelaksanaan mestilah membayar kepada pegawai yang berkenaan amaun kekurangan itu dan adalah berhak untuk menambahkan amaun sedemikian kepada hutang penghakiman yang akan didapatkan kembali pada kesudahannya daripada penghutang penghakiman. (d) kemudiannya. Bailif hendaklah memberi maklumat jika dikehendaki. menunjukkan apa-apa baki kena dibayar kepada penghutang pelaksanaan. bailif mestilah dalam masa 2 hari memberikan kepada pemohon itu suatu memorandum yang menyatakan:(a) (b) tarikh writ itu telah dihantarserahkan kepadanya. (e) kemudiannya. atau mana-mana pihak menuntut terhadap harta alih yang disita olehnya. wang-wang yang terdapat bagi pembayaran kepada pemiutang pelaksanaan untuk menunaikan penghakiman atau perintah yang berkenaan dengannya pelaksanaan itu dikeluarkan. (1) Atas permohonan bertulis oleh pemiutang pelaksanaan. selepas memperakaunkan wang-wang yang terdapat bagi pembayaran kepada pemiutang-pemiutang pelaksanaan. yang kena dibayar di bawah writ distres mengikut peruntukanperuntukan seksyen 20 Akta Distres.

22. 21. Pembyaran kepada pemiutang pelaksanaan dan penghutang pebghakiman. (f) (g) hasil kasar jualan. menurut budi bicaranya. dibayar masing-masingnya kepada pemiutang pelaksanaan atau penghutang penghakiman atas permohonannya tanpa suatu perintah: Dengan syarat bahawa Pendaftar boleh. atau nota mengenai fee. . menghendaki pemiutang pelaksanaan atau penghutang penghakiman. apa-apa jumlah wang yang dibayar ke dalam Pejabat Pendaftaran oleh bailif kepada kredit pemiutang pelaksanaan. atau penghutang penghakiman. dan kepada mana-mana undang-undang bertulis lain. dan bailif itu boleh dikehendaki menunjukkan sebab dengan sewajarnya. komisen dan perbelanjaan berserta dengan segala baucer yang menyokongnya. Bailif yang melaksanakan suatu perintah penangkapan hendaklah mengindorskan padanya hari. jam. boleh memohon kepada Mahkamah untuk suatu perintah minta bailif menunjukkan sebab mengapa dia tidak melakukan perkara yang dikehendaki. di bawah kaedah 18 (1) hendaklah. Tarikh penangkapan hendaklah diindorskan. atau mana-mana pihak menuntut harta yang disita olehnya memeriksa dan menyalin dengan percuma apa-apa inventori harta yang disita. Mana-mana orang yang telah terkilan dengan apa-apa ketakpatuhan yang dilakukan oleh bailif terhadap apa-apa tugas yang dipertanggungkan ke atasnya oleh manamana undang-undang bertulis atau oleh kaedah-kaedah ini. tertakluk kepada apa-apa perintah Mahkamah.(c) (d) butir-butir mengenai harta yang disita. Bailif boleh dikehendaki menunjukkan sebab kerana mengabaikan tugas. mengikut mana-mana yang berkenaan. (e) butir-butir mengenai apa-apa tuntutan terhadap harta itu yang mengenainya dia telah menerima notis. memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu perintah pembayaran keluar. tempat penyitaan. (2) Bailif hendaklah pada setiap masa membenarkan pemiutang pelaksanaan. amaun fee. dan (h) wang-wang yang dibayar olehnya ke dalam Pejabat Pendaftaran dan dikreditkan kepada siapa. dan minit bagi penangkapan itu. atau penghutang penghakiman. seksyen 31 Akta Kerja 1955. Tertakluk kepada kaedah-kaedah ini dan kepada seksyen 51 Akta Kebangkrapan 1967. komisen dan perbelanjaan. 20. akaun jualan.

maka penjualan hendaklah. maka bailif itu boleh menyempurnakan atau mengindorskan dokumen sedemikian. Jika penyempurnaan atau pengindorsan mana-mana dokumen adalah pada kebiasaannya dikehendaki menurut undang-undang untuk melaksanakan apa-apa jualan oleh bailif. Bailif boleh menyempurnakan atau mengindorskan dokumen. dikelolakan oleh pelelong berlesen dan jualan itu mestilah diiklankan secara umum oleh bailif atau pelelong pada dan masa 2 hari sebelum hari penjualan. jika sesuatu writ distress telah dikeluarkan. Melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah. istilah “pemiutang penghakiman” hendaklah termasuk “tuan tanah” dan istilah “penghutang penghakiman” hendaklah termasuk “penyewa”. (1) Jika nilai harta yang ditahan atau disita dianggarkan oleh bailif melebehi dua ribu ringgit. Suratcara boleh niaga. Tertakluk kepada kaeda-kaedah ini.000. Penjualan melalui lelong awam. Penjualan oleh pelelong berlesen jika harta melebehi RM2. dan penyempurnaan atau pengindorsannya oleh bailif hendaklah mempunyai kesan yang sama seperti penyempurnaan atau pengindorsan oleh penghutang penghakiman itu.Jualan oleh Bailif 23. Suratcara boleh niaga boleh.00. Bailif hendaklah menjualkan. Dalam apa-apa hal lain jualan itu bolehlah dikelolakan oleh bailif. dengan kebenaran Mahkamah. jam dan tempat mana-mana penjualan yang dicadangkan mestilah ditampal di Papan Notis Mahkamah dan setakat yang praktik di tempat penjualan yang dicadangkan itu 7 hari sebelum penjualan itu. 27. 24. melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah. dijual melalui agensi mana-mana broker dan atas apa-apa terma sebagaimana yang difikirkan adil oleh Mahkamah. (2) 26. segala penjualan mestilah melalui lelong awam di antara jam 9 pagi dan 4 petang dan notis dalam borang 86 mengenai hari. bailif mestilah menjualkan semua harta yang disita olehnya di bawah suatu writ pelaksanaan atau distres. Dalam Aturan ini. Tafsiran istilah-istilah. . 25. 27.

(a) dengan pernyataan tuntutan atau. (b) jika tuntutan yang dibuat oleh plaintif ialah hanya untuk hutang atau tuntutan tertentu jumlahnya sahaja. (b) hal di mana defendan membuat pembayaran mengikut perintah atau bagi pihak seseorang yang bermastautin sedemikian. . (2) Hal-hal yang disebutkan dalam perenggan (1) (b) adalah:- (a) hal dimana plaintif (atau. Sebelum sesuatu writ dikeluarkan ia mestilah diindorskan:- (a) jika plaintif bertindak atas sifat wakil. (3) Defendan yang membayar wang ke dalam Mahkamah di bawah kaedah ini mestilah memberi notis dalam boring 4 kepada plaintif atau kepada peguamcaranya. Bentuk Writ Tiap-tiap writ mestilah dalam borang 2 atau 3. dengan pernyataan tentang amaun yang dituntut berkenaan dengan hutang atau tuntutan tertentu jumlahnya itu dan untuk kos dan juga dengan suatu pernyataan bahawa prosiding selanjutnya akan ditangguh jika. (1) Pengindorsan Tuntutan Sebelum sesuatu writ itu dikeluarkan ia mestilah diindorskan. 3. jika pernyataan tuntutan tidak diindorskan pada writ itu. dengan pernyataan tentang sifatnya dia mendakwa. (1) Pengindorsan tentang sifat.ATURAN 6 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH TINGGI 1980 WRIT SAMAN 1. 2. membayar amaun itu ke dalam Mahkamah. dengan pernyataan ringkas tentang jenis tuntutan yang dibuat atau relif atau remedi yang dikehendaki dalam tindakan yang dimulakan dengan demikian itu. (ii) dalam mana-mana satu hal yang tersebut itu. mana antara mereka) bermastautin di luar wilayah terjadual atau bertindak mengikut perintah atau bagi pihak seseorang yang bermastautin sedemikian. mengikut mana-mana yang sesuai. dalam masa yang dihadkan bagi kehadiran. membayar amaun yang dituntut sedemikian kepada plaintif atau kepada peguamcaranya. defendan:(i) kecuali dalam mana-mana satu hal yang tersebut dalam perenggan (2). jika ada lebih daripada seorang plaintif.

4. jika tempat kediamannya tidak terletak dalam bidang kuasa itu atau jika dia tidak ada tempat kediaman. (b) jika plaintif mendakwa secara sendiri. alamat yang terletak dalam had bidang kuasa yang diindorskan pada writ itu. alamat suatu tempat yang terletak dalam bidang kuasa itu di mana atau kemana dokumendokumen untuknya boleh dihantar-serahkan atau dihantarkan. (3) Jika nama peguamcara diindorskan pada writ. (b) jika dia mendakwa secara sendiri. maka dia mestilah. (1) Pengindorsan tentang diri peguamcara dan alamat. dengan alamat plaintif dan nama atau firma peguamcara dan alamat perniagaan peguamcara itu yang terletak dalam bidang kuasa itu. berikrar secara bertulis sama ada writ itu telah dikeluarkan olehnya atau dengan kebenaran atau setahunya. (4) Jika peguamcara yang namanya diindorskan pada writ berikrar secara bertulis bahawa writ itu tidak dikeluarkan olehnya atau dengan kebenaran atau setahunya. dengan pernyataan tentang sifatnya dia didakwa. atas permohonan mana-mana defendan yang telah disampaikan dengan writ itu. sekiranya mana-mana defendan yang telah disampaikan dengan writ atau yang telah memasukkan kehadiran kepada writ itu memintanya secara bertulis untuk berbuat sedemikian. dan (ii) (2) pekerjaanya.(b) jika defendan didakwa atas sifat wakil. alamat perniagaan peguamcara yang diindorskan pada writ itu. ia mestilah diindorskan dengan pernyataan tentang hakikat itu dengan alamat orang yang bermastautin sedemikian itu. (2) Sebelum sesuatu writ dikeluarkan dalam tindakan yang dibawa oleh plaintif yang semasa membawa tindakan itu sedang bertindak mengikut perintah atau bagi pihak seseorang yang bermastautin di luar wilayah-wilayah terjadual. Alamat untuk penyampaian kepada plaintif hendaklah:- (a) jika dia mendakwa melalui seorang peguamcara. menggantungkan segala prosiding dalam tindakan yang dimulakan dengan writ itu. maka Mahkamah boleh. . Writ serentak. Sebelum sesuatu writ dikeluarkan ia mestilah diindorskan:- (a) jika plaintif mendakwa melalui seorang peguamcara. 5. dengan:- (i) alamat tempat kediamannya dan.

(2) Tertakluk kepada perenggan (2A). (4) Writ serentak mestilah ditandakan oleh pendaftar dengan perkataan “Serentak” dan ia hendaklah menandatangani dan mentarikhkan hari pengeluaran writ serentak itu. memeteraikan dan mentarikhkan writ itu dan berikutan dengan itu writ tersebut hendaklah disifatkan telah dikeluarkan. (3) Writ serentak ialah salinan benar bagi writ asal yang mempunyai perbezaan hanya (jika ada) sebagaimana yang perlu memandangkan maksudnya writ itu dikeluarkan. 7. yang bermula dari hari yang berikutan selepas hari yang writ itu akan selainnya luput. writ (selain daripada writ serentak) adalah sah pada mula-mulanya selama 6 bulan. (2A) Sesuatu permohonan bagi pembaharuan mestilah dibuat sebelum tamat tempoh writ. melanjutkan kesahan writ dua kali (di Sabah dan Sarawak tiga kali dan dalam tindakan admiralty 5 kali) yang tidak melebehi 6 bulan pada mana-mana satu masa. (4) Writ asal mestilah difailkan di Pejabat Pendaftaran dan satu cacatan mengenainya dibuat dalam buku kausa. jika usaha untuk menyampaikan writ ke atas defendan tidak berjaya. atas permintaan plaintif. (3) Pendaftar hendaklah menguntukkan satu nombor siri kepada writ itu dan hendaklah menandatangani. semasa menyerahkan writ untuk pemeterian. meninggalkan dengan Pendaftar saman asal dan satu salinan berserta dengan salinan-salinannya sebanyak bilangan defendan yang hendak disampaikan itu. (2) Plaintif atau peguamcaranya mestilah. melalui saman secara ex parte. Pengeluaran writ (1) Tiada writ yang notisnya hendak disampaikan di luar bidang kuasa boleh dikeluarkan tanpa kebenaran Mahkamah. bermula dari tarikh pengeluarannya. sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu. (2) Tanpa menjejaskan keluasan perenggan (1). 6. Mahkamah boleh. dikeluarkan pada masa writ asal itu dikeluarkan atau pada bila-bila masa selepas itu sebelum writ asal itu terhenti menjadi sah. yang disokong oleh afidavit yang menunjukkan bahawa usaha telah dibuat untuk menyampaikannya kepada defendan dalam masa satu bulan dari tarikh writ itu .(1) Satu writ serentak atau lebih boleh. suatu writ untuk penyampaian dalam bidang kuasa boleh dikeluarkan sebagai writ serentak bersama dengan sesuatu notis yang disampaikan di luar bidang kuasa dan suatu writ notis yang hendak disampaikan di luar bidang kuasa boleh dikeluarkan sebagai writ serentak bersama dengan writ untuk penyampaian dalam had bidang kuasa itu. dan writ serentak adalah sah pada mula-mulanya selama tempoh keesahan writ asal yang belum tamat tempohnya pada tarikh keluaran writ serentak writ itu. melalui perintah . Jangkamasa dan pembaharuan writ (1) Bagi maksud penyampaian.

writ itu mestilah ditandakan dengan cap rasmi dalam borang 5 dengan menunjukkan tempoh selama mana keesahan writ itu telah dilanjutkan sedemikian. maka perintah itu hendaklah berkuatkuasa berhubungan apa-apa writ lain (sama ada yang asal atau serentak) yang dikeluarkan dalam tindakan yang sama yang belum lagi disampaikan supaya dapat melanjutkan keesahan writ yang satu lagi itu sehingga tamatnya tempoh yang dinyatakan dalam perintah itu.dikeluarkan dan bahawa usaha telah dibuat kemudiannya untuk melaksanakan penyampaian. (5) Suatu nota mengenai pembaharuan itu mestilah dicatatkan dalam buku kuasa . (3) Sebelum sesuatu writ yang mana keesahannya telah dilanjutkan di bawah kaedah ini. (4) Jika keesahan sesuatu writ dilanjutkan melalui perintah yang dibuat di bawah kaedah ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful