Tajuk: Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan jasmani yang menarik dan menyeronokkan membantu murid-murid sekolah rendah

memperolehi badan yang cergas serta minda yang cerdas.

Pendidikan Jasmani adalah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh yang memberi sumbangan kepada perkembangan dan peningkatan keseluruhan kanak-kanak melalui pengalaman pergerakan (Dauer,1995).

Pendidikan Jasmani merupakan aktiviti fizikal yang bermatlamatkan pendidikan yang membantu ke arah mempertingkatkan aspek kesukanan, kemahiran,dan kesihatan atau kecergasan murid-murid di bangku sekolah lagi. Pendidikan Jasmani berbeza daripada bidang lain kerana ia menumpukan kepada peningkatan keseluruhan individu. Bidang Pendidikan Jasmani memberi perhatian kepada kualiti fizikal, mental, dan emosi selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menegaskan elemen JERIS dalam meningkatkan potensi individu. Pendidikan Jasmani berupaya menyediakan kanak-kanak untuk

mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat dengan menyediakan skop pengalamanpengalaman pembelajaran yang rapi dan berturutan. Secara ringkasnya Pendidikan Jasmani adalah merupakan satu aspek dan dapat menghasilkan kejayaan kepada satu kumpulan pelajar (Colfer, 1986). Pendekatan dalam pendidikan jasmani masa kini tertumpu antaranya kepada nilai pendidikan yang dibina. Dengan kata lain Pendidikan Jasmani adalah merupakan matapelajaran yang diperkenalkan di sekolah yang memiliki kesepaduan di antara domain kognitif dan domain psikomotor. Kesepaduan ini adalah seiring dengan penerapan nilai murni yang bermatlamat menghasilkan insan yang menyeluruh dan seimbang dalam satu masyarakat yang dinamis dan progresif (Asiah Abu Samah,1993). Pendekatan TGfU (Teaching Game for understanding) merupakan langkah yang mendedahkan kepada permainan suaian yang menarik dan sesuai dimainkan untuk murid sekolah rendah dalam memastikan murid menguasai kemahiran yang ada dalam permainan sebenar. (TGfU) bagi permainan. Teaching Games for

Understanding (TGfU) ialah sebuah pendekatan yang dicipta oleh Bunker & Thorpe pada tahun 1982 bagi pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. TGfU merupakan satu model pendidikan yang menekankan pemahaman yang menyeluruh

TGfU adalah lebih praktikal dan mudah diaplikasikan dalam permainan bola. Jika dilihat semula pada aktiviti yang dirancang dan direka atau di ubahsuai daripada permainan sebenar ini akan membantu dalam menimbulkan suasana yang menyeronokkan bagi kanak-kanak untuk bermain. pendekatan TGfU sememangnya satu pendekatan yang cukup sesuai dan bagus kerana hanya guru sahaja yang tahu apa sebenarnya kemahiran yang dilibatkan dalam permainan tersebut. murid atau pemain bukan sahaja perlu tahu bagaimana untuk menjayakan sesuatu permainan tetapi adalah lebih penting untuk belajar membuat keputusan yang sesuai ketika permainan berjalan. Model ini juga menggalakkan murid melibatkan diri dalam pelbagai permainan dan merasa keseronokan serta kepuasan dalam permainan. pukulan (striking). motivasi serta bersuka ria. Menurut falsafah TGfU. jaring(net/wall). dan juga menjadikan kelas Pendidikan Jasmani sebagai tempat yang sesuai untuk persaingan. Guru yang . meningkatkan tahap aktiviti fizikal. pendekatan TGfU juga digunakan secara meluas dalam kejurulatihan dan Pendidikan Jasmani sehingga masa kini. Selain itu. Malahan. pendekatan (TGfU) juga membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam merancang aktiviti permainanyang menarik dan sesuai mengikut tahap umur dan kebolehan semua murid dalam satu kelas. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. murid akan dapat belajar kemahiran hantaran paras dada dan lantunan dengan lebih cepat dan cekap.Terdapat empat kategori dalam TGfU iaitu sasaran (target). Namun begitu. intelek.pada setiap permainan. manakala murid tidak akan menyedari atau terlalu tumpu pada kemahiran yang diaplikasi dalam permainan tersebut. Oleh itu. dan serangan atau kawasan (invansion) Teaching Game for Understanding (TGfU) yang di tekankan dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani. Matlamat utama TGfU ialah untuk memperkembangkan kemahiran seseorang murid dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan sesuai dengan keperluan murid-murid iaitu memperolehi badan yang cergas serta minda yang cerdas. Secara tidak langsung. murid tetap akan dapat belajar kemahiran tersebut melalui aktiviti permainan yang diubahsuai tadi. emosi dan sosialnya.

rohani. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif dan psikomotor murid.bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. berakhlak mulia. . Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. berketrampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tugas murni ini telah termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang diisytiharkan pada tahun 1988.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful