You are on page 1of 4

Sri Baglamukhi Mala Mantra In Hindi and English

भी शुभ

सभी बाधाओ से के िलए मां बगला के माला का पाठ व जाप जाता है। सभी के दोषो के इस माला का पाठ रामबाण है। साधको से अनुरोध है सुखद इस माला आपको के 108 जाप कर होगा। देिखऐ!

[kh Ckxykeq[kh ekyk ea=

ॐ नमो भगवती ॐ ु अणुरेश, िवनाशय-िवनाशय, िवनाशय-िवनाशय, , ,

-

िशरो-ललाटिशरो-ललाट-मुख- - -तालु-गुद- -जानूय- य, छेदय-छेदय,

,

, -

-पदपद-

हर-हर, दुःखं हर-हर, ,

-

-िनवारय, िनवारय,

-िनवारय, िनवारय, -

-िवनाशय, िवनाशय, ,

-

,

, ,

,

, -

-

-

-

,

-

मां

-

,

िवनाशय-िवनाशय, िवनाशय-िवनाशय, मोहय-मोहय, मोहय-मोहय, -

-

-

-

, सकल रोगान् -

-

, पाताल

,

-

दह-दह, पच-पच, दह-दह, पच-पच, ,

राज-जन, राज-जन,

-

Baglamukhi Mala Mantra in English
om namo bhagavatī om namo vīra pratāpa vijaya bhagavati bagalāmukhi mama sarva nindakānā sarva du ānā vāca mukha pada stambhaya-stambhaya brāhmī mudraya-mudraya, buddhi vināśaya-vināśaya, aparabuddhi kurū-kurū, ātmavirodhinā śatru ā śirolalā a-mukha-netra-kar a-nāsikorū-pada-a ureśudanto ha-jihvā -tālu- guhya-guda-ka i-jānū-sarvā ge ukeśādipādaparyanta -pādādikeśaparyanta stambhaya stambhaya, khe khī māraya māraya paramantra parayantra paratantrā i chedaya-chedaya, ātmamantrayantra-tantrā i rak a-rak a, graha nivāraya-nivāraya, vyādhi vināśaya-vināśaya, du kha hara-hara, dāridraya nivāraya-nivāraya, sarvamantra svarūpi ī, sarvatantrasvarūpi ī, sarvaśilpa prayoga svarūpi ī, sarva tatva svarūpi ī, du a graha-bhūtagraha-ākāśagrahapā ā agraha-sarvacā āla graha-yak a kinnara kimpurū a graha, bhūta preta piśācānā śākinī ākinī grahā ā pūrvadiśā bandhaya-bandhaya, vārtāli mā rak a-rak a, dak i a diśā bandhaya-bandhaya kirātavārtālī mā rak arak a, paścima diśa bandhaya-bandhaya svapna vārtāli

mā rak a-rak a, uttara diśā bandhaya-bandhaya kāli ma rak a-rak a, urdhva diśa bandhaya-bandhaya ugrakāli mā rak a-rak a, pātāla diśa bandhayabandhaya bagalā parameśvari mā rak a-rak a, sakala rogān vināśaya-vināśaya, sarvaśatru palāyanāya pa cayojana madhye, rāja-jana-strī-vaśatā kurū-kurū, śatrun daha-daha, paca-paca, stambhaya-stambhaya, mohaya-mohaya, ākar aya-ākar aya, mama śatrūn uccā aya-uccā aya hu pha svāhā .

About The Author Name :Mb :Email ;Web : Shri Yogeshwaranand Ji +919917325788, +919675778193 shaktisadhna@yahoo.com www.anusthanokarehasya.com

www.baglamukhi.info

My dear readers! Very soon I am going to start an Email based monthly magazine related to tantras, mantras and yantras including practical uses for human welfare. I request you to appreciate me, so that I can change my dreams into reality regarding the service of humanity through blessings of our saints and through the grace of Ma Pitambara. Please make registered to yourself and your friends. For registration email me at shaktisadhna@yahoo.com. Thanks

For Purhasing all the books written By Shri Yogeshwaranand Ji Please Contact 9410030994
1. Mahavidya Shri Baglamukhi Sadhana Aur Siddhi

2. Mantra Sadhana

3. Shodashi Mahavidya (Tripursundari Sadhana)