You are on page 1of 2

Shri Baglamukhi Shabar Mantra (Jh cxykeq[kh “kkcj eU

=)

¬ ey;kpy cxyk Hkxorh egkdwzjh egkdjkyh jkteq[kcU/kua xzkeeq[kcU/kua xzkeiq:’kcU/kua dkyeq[kcU/kua pkSjeq[kcU/kua O;k?kzeq[kcU/kua loZnq’VxzgcU/kua loZtucU/kua o”khdq: gqa QV Lokgk A
About The Author
Name :Mb :Shri Yogeshwaranand Ji +919917325788,+919675778193 shaktisadhna@yahoo.com www.anusthanokarehasya.com

Email :Web :-

For Purchasing the books contact 9410030994
Some Of the Books Written By Shri Yogeshwarnand Ji
1. Mahavidya Shri Bagalamukhi Sadhana Aur Siddhi

2. Mantra Sadahna

3. Shodashi Mahavidya