P. 1
Καστοριάδης - Εκφραστικά μέσα της Ποιήσεως

Καστοριάδης - Εκφραστικά μέσα της Ποιήσεως

|Views: 25|Likes:
Published by Dionysia Kasiou
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Dionysia Kasiou on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2015

pdf

text

original

Κ.

Καστοριάδης
Εκφραστικά μέσα της ποιήσεως.
Μερικές σημειώσεις
*
Μετάφραση: Kωνσταντίνος Σπαντιδάκης
(Ν. Εστία τ. 1722
|Μέρος Ι - Μέρος ΙΙ|
Μερικές μεταφραστικές δυσκολίες μας οδηγοuν στη διαπίστωση oτι οι αρ¿αίοι
1λληνες ποιητές στηρί¸ονταν συ¿νά σ' ένα ¿αρακτηριστικo γνeρισμα της ελληνικqς
γλeσσας, κοινo πι0ανeς με άλλες πρωτογενείς γλeσσες, γνeρισμα που μποροuμε να
αποκαλέσουμε αδιαίρετη πολυσημία των λέçεων και των γραμματικeν πτeσεων. Oι
νεoτερες ευρωπαïκές γλeσσες δεν έ¿ουν πλέον αυτo το ¿αρακτηριστικo γνeρισμα,
και οι ποιητές προσέφυγαν σε άλλες οδοuς προκειμένου να δημιουργqσουν μια
συγκρίσιμη εκφραστικq ένταση.
Aυτές οι διαπιστeσεις μας οδηγοuν σε μια εçέταση των οδeν της ποιητικqς
εκφραστικoτητας και ιδιαίτερα της σημασιακqς μουσικoτητας της.
!
Aς αρ¿ίσουμε απo τους περίφημους στί¿ους της Σαπφοuς (εκδ. Bergk 52):
Δέδυκε μεν α σελάννα και
Πληιάδες· μέσαι δε
νύκτες, παρά δ' έρχετ' ώρα,
εγώ δε μόνα κατεύδω.
Μια κατά λέçιν μετάφραση 0α μποροuσε να qταν η έçης:
Η ελ!νη έδυσε και η
Π"ύλια· ε#ναι μεσάνυχτα, η
ώρα περνά, κι εγώ κ"ιμάμαι
μόνη.
Δέδυκε, του ρqματος δύω, σημαίνει µοuτηçε, καταµυ0ίστηκε. Στην Eλλάδα των
διακοσίων κατοικημένων νησιeν και των περίπου δέκα ¿ιλιάδων ¿ιλιομέτρων ακτeν,
ο qλιος, η σελqνη και τ' αστέρια δεν πλαγιά¸ουν, µουτοuν στη 0άλασσα, µυ0ί¸ονται.
1
ελάννα είναι µέµαια η σελqνη, και δεν μποροuμε να αποδeσουμε τη λέçη
διαφορετικά. Iια έναν αρ¿αίο 1λληνα oμως, η λέçη σελάννα παραπέμπει αμέσως στο
σέλας,
2
το φως· σελάννα είναι η φωτεινq, ο $ωστ!ρ. Πληιάδες, είναι η Hοuλια, είναι οι
Hολυάρι0μες. Iια έναν Iάλλο q έναν Eυρωπαίο ¿ωρίς επαρκq καλλιέργεια, η λέçη
δεν λέει τίποτα· και για τον μετρίως καλλιεργημένο Iάλλο, πρoκειται για μια πλειάδα
επιφανeν Iάλλων ποιητeν του 16ου αιeνα, και για μια συλλογq µιµλίων στις
εκδoσεις Gallimard. Aλλά για τον 1λληνα αγρoτη, τε¿νίτη, q ναυτικo της
Aρ¿αιoτητας (κι ακoμη έως προσφάτως), πρoκειται για ένα αστρικo νέφος
διακρίνονται τουλά¿ιστον επτά αστέρες δια γυμνοu οφ0αλμοu που ένας σημερινoς
αστρονoμος 0α αποκαλοuσε σφαιρωτo σμqνος μερικeν εκατομμυρίων αστέρων,
υπέρο¿ος αστερισμoς στον ωραιoτερο σ¿ηματισμo του νυ¿τερινοu ουρανοu, μέσα σ'
ένα τεράστιο τoçο του κuκλου ο οποίος καλuπτει περισσoτερο απo το qμισυ του
ουράνιου 0oλου, αρ¿ί¸οντας απo την Hοuλια, περνeντας απo τον Oρίωνα και
τερματί¸οντας στον Σείριο.
3
Oταν περί το τέλος του καλοκαιριοu εμφανί¸εται ο
Σείριος, λίγο πριν απo την ανατολq του ηλίου, οι ω¿ρές πλέον Hλειάδες έ¿ουν qδη
διαµεί το ¸ενί0, πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Tη στιγμq που ομιλεί η Σαπφe, οι
Hλειάδες έ¿ουν qδη δuσει, ένδειçη ακριµqς και πολuτιμη, στην οποία 0α επανέλ0ω.
%έσαι δε νύκτες, κατά λέçιν: οι νu¿τες µρίσκονται στο μέσον τους, είναι μεσάνυ¿τα.
Στο μέσον αυτqς της νu¿τας, στα μεσάνυ¿τα εκείνης της ημέρας, η Σελqνη και οι
Hλειάδες εί¿αν qδη δuσει. Aς υπο0έσουμε προσωρινά oτι το τέλος του ποιqματος 0α
μποροuσε να αποδο0εί κάπως έτσι:
... η ώρα περνά, κι εγώ
κ"ιμάμαι μόνη.
Eδe, η ίδια η Σαπφe ομιλεί, η Σαπφe που γεννq0ηκε γuρω στα 612 στη Aέσµο.
Μποροuμε να υπο0έσουμε oτι το ποίημα γράφτηκε γuρω στα 580, ίσως και πριν.
Aυρικo ποίημα, oπως λέγομε, που εκφρά¸ει τα συναισ0qματα, την ¡υ¿ικq κατάσταση
του ποιητq, και oμως, " μύ&"ς η αφqγηση, η ιστορία είναι παρeν, νοσταλγικoς και
υπέρο¿ος. Xωρίς ιδιαίτερη προσπά0εια, µλέπουμε τον νυ¿τερινo ουρανo να
περιγράφεται, τη Σελqνη και τις Hλειάδες να έ¿ουν qδη δuσει, κι αυτqν τη γυναίκα,
ενδε¿ομένως ερωτευμένη με κάποιον που δεν είναι εκεί, ίσως και o¿ι, ωστoσο γεμάτη
πo0ους, η οποία, εν τω μέσω της νυκτoς, δεν μπορεί να κοιμη0εί και λέγει τη 0λί¡η
της που στο κρεµάτι της είναι μoνη.
Aιαµά¸ομε ένα αρ¿αίο ποίημα σημαίνει oτι çαναµρίσκουμε έναν κoσμο πια ¿αμένο,
έναν κoσμο τeρα σκεπασμένο απo την αδιαφορία του 'πολιτισμοu¨ μπροστά στα
στοι¿ειeδη και 0εμελιeδη. Eίναι το μέσον της νu¿τας και η Σελqνη έ¿ει qδη δuσει.
1νας σuγ¿ρονος μας δεν µλέπει τί σημαίνει αυτo. Aεν φαντά¸εται oτι, αφοu η Σελqνη
έδυσε πριν απo τα μεσάνυ¿τα, µρισκoμαστε μεταçu της νέας Σελqνης και του πρeτου
τετάρτου, στην αρ¿q συνεπeς ενoς σεληνιακοu μηνoς (μέτρον ¿ρoνου για oλους τους
αρ¿αίους λαοuς). Aλλά οι Hλειάδες έδυσαν. Aυτqν την ακρίµεια των αρ¿αίων
ποιητeν δεν την çαναµρίσκουμε παρά μoνο σπάνια στους νεoτερους, αφοu με
αφετηρία αυτqν την ένδειçη 0α μποροuσαμε σ¿εδoν να προσδιορίσομε την επο¿q της
σuν0εσης του ποιqματος.
Bρισκoμαστε στην άνοιçη, διoτι την άνοιçη και μάλιστα στην αρ¿q της οι Hλειάδες
δuουν πριν απo τα μεσάνυ¿τα· oσο περισσoτερο προ¿ωρεί το έτος, τoσο δuουν
αργoτερα. H Σαπφe είναι çαπλωμένη, και η eρα περνά.
Tί είναι η ώρα;
4
O μεταφραστqς 0α αποδeσει τη λέçη 'αµίαστα¨ ως |eρα στα νέα
ελληνικά και| heure στα γαλλικά (μέσω του λατινικοu δανείου hora). 'ρα oμως στα
αρ¿αία ελληνικά σημαίνει επίσης την επο¿q, qδη στον Oμηρο, κι αυτq η έννοια
διαρκεί ως σqμερα διά μέσου των αλεçανδρινeν και µυ¸αντινeν ¿ρoνων· αι ώραι τ"υ
έτ"υς είναι οι επο¿ές. Eίναι µεµαίως και η eρα, με τη συνq0η έννοια του oρου, o¿ι η
eρα των ρολογιeν, αλλά η eρα ως υποδιαίρεση της διάρκειας της ημέρας. 1να απo
τα περίφημα ποιqματα που η uστερη Aρ¿αιoτητα απέδιδε στον λυρικo ποιητq
Aνακρέοντα αρ¿ί¸ει ως εçqς: 'μεσονuκτιος ποτ' eραις¨,
5
στίς eρες του μεσονυκτίου.
'ρα oμως είναι και η στιγμq κατά την οποία ένα πράγμα 'είναι στην eρα του¨, που
είναι πραγματικά καλo κι 'ωραίο¨, είναι συνεπeς για τους αν0ρeπους ο αν0oς της
νιoτης. Στο υμπόσι" oταν ο Aλκιµιάδης αφηγείται πως προσπά0ησε να πλαγιάσει με
τον Σωκράτη, αλλά σηκe0ηκε το πρωί ¿ωρίς να πά0ει τίποτα (καταδε(δαρ&ηκώς...),
σαν να εί¿ε κοιμη0εί με τον πατέρα του q τον αδελφo του, καταλqγει: O Σωκράτης
είναι υ*ριστ!ς, τoσο κατη$ρόνησεν της εμ!ς ώρας, τη νιoτη μου, την ομορφιά μου, το
γεγονoς oτι qμουν eριμος να με συλλέçει σαν έναν ωραίο ερωτικo καρπo.
6
Hρέπει τέλος να κάνω μνεία του συνδέσμου δε, που σημαίνει τoσον 'και¨ oσον και
'αλλά¨. Eδe η επιλογq είναι αναπoφευκτη και 0α μεταφράσω απλeς 'και¨. Tί λέγει
λοιπoν η Σαπφe;
Η ελ!νη και "ι Πλειάδες έδυσαν,
ε#ναι μεσάνυχτα· επ"χ!, ώρα, νιότη
παρέρχ"νται κι εγώ κ"ιμάμαι μόνη.
Oυδείς νεoτερος μεταφραστqς, απ' oσο çέρω, δεν τoλμησε να μεταφράσει τη
μοναδικq λέçη ώρα με τρεις λέçεις. Oμως η κορuφωση της έντασης του ποιqματος
είναι ακριµeς αuτη η λέçη που συνδυά¸ει περισσoτερες της μιας σημασίες, ¿ωρίς να
0έλει q να πρέπει να επιλέçει ανάμεσα τους: την επο¿q του έτους, την άνοιçη το νέο
çεκίνημα του ¿ρoνου μετά τον ¿ειμeνα, την επο¿q των ερeτων, την eρα που
παρέρ¿εται και τη νεoτητα της Σαπφοuς που μάταια αναλeνεται, αφοu δεν υπάρ¿ει
κανείς στο κρεµάτι της. H μεγαλοφυîα της Σαπφοuς έγκειται και στην επιλογq
ακριµeς αυτqς της λέçεως, το φάσμα σημασιeν της οποίας διαφωτί¸εται και
εμπλουτί¸εται απo το υπoλοιπο ποίημα (¿ωρίς τη μνεία της δuσης των Hλειάδων, η
έννοια επο¿q/άνοιçη της λέçεως ώρα 0α qταν πολu λιγoτερο επιτακτικq).
* * *
Aδιαίρετη πολυσημία και στον Aισ¿uλο, στον Πρ"μη&έα. Oταν ο Hρομη0εuς,
καρφωμένος στον µρά¿ο του επικαλείται ως μάρτυρα των πoνων που άδικα υφίσταται
(στ. 89 επ.) τη μητέρα του Iη, τον 0είο Aι0έρα, τις πηγές των ποταμeν και τις πνοές
των ανέμων, καλεί επίσης το:
π"ντ#ων τε κυμάτων
αν!ρι&μ"ν γέλασμα
Aς αφqσουμε τον πλοuτο των τρoπων (έ¿ουμε συγ¿ρoνως προσωποποιία και
υπαλλαγq· αναρί0μητα είναι τα κuματα και o¿ι το γέλιο τους) για να περιορισ0οuμε
στη λέçη γέλασμα. Oα το μεταφράσουμε αναγκαστικά με τη λέçη γέλιο.
Oμως ένας αρ¿αίος 1λληνας, ακοuοντας q διαµά¸οντας τον στί¿ο, δεν μποροuσε να
μην αντιληφ0εί και το άλλο νoημα του γελάω, που µρίσκουμε στο επί0ετο +ευς
γελέων, Zευς του φωτoς, q στην ιωνικq φυλq ,ελέ"ντες, οι επιφανείς, οι λαμπροί.
Yπάρ¿ει συνεπeς μια έντονη αρμονικq του γελάσματ"ς, και πι0ανeς μια ετυμολογικq
συγγένεια με το γέλας, λάμ¡η, σπιν0ηροµoλημα. Kαι σqμερα ακoμη λέμε: Tί γελαστq
αυτq η μέρα! Eίναι γελαστq, διoτι είναι ηλιoλουστη, λαμπερq. Oταν και σqμερα,
oπως στα ¿ρoνια του Aισ¿uλου, µρισκoμαστε στη 0άλασσα, και ειδικά στο Aιγαίο,
µλέπουμε ιδίοις oμμασιν αυτo το αν!ρι&μ"ν γέλασμα, αυτqν την ατέλειωτη
μαρμαρυγq των κυμάτων στο φως του μεσημεριοu.
* * *
H πρo¸α του Hροδoτου μας προσφέρει και άλλο παράδειγμα. O Hρoδοτος λέγει, στο
1ο µιµλίο των -στ"ριών του, oτι εκ0έτει την ερευνά του, eστε αυτά που έκαναν οι
άν0ρωποι να μη σµηστοuν με την πάροδο του ¿ρoνου και eστε μεγάλα και 0αυμαστά
έργα, Eλλqνων q µαρµάρων, να μη ¿άσουν τη φqμη τους, είτε πρoκειται για ειρηνικά
έργα είτε πρoκειται για έργα με τα οποία και διά των οποίων επολέμησαν οι μεν προς
τους δε. .ργα /έργ"ν 0 εργά1"μαι, νεοελλ. εργά¸ομαι, επιτελe
7
) είναι τoσον οι
πράçεις και τα κατορ0eματα, oσον και τα έργα και οι εργασίες (Hσίοδος, 2ργα και
ημέραι). O Aεγκράν (Legrand), στην εçαιρετικq Eισαγωγq του σε αυτo το µιµλίο του
Hροδoτου στην έκδοση Bude, λέγει oτι δίστασε μεταçu των δuο σημασιeν της
λέçεως έργ"ν (νεοελλ.) έργο και κατoρ0ωμα, και εçηγεί γιατί προτίμησε το δεuτερο.
Aεν 0α συ¸ητqσουμε αν εί¿ε δίκαιο q άδικο· 0α διαπιστeσουμε απλeς, oπως και στην
περίπτωση της ώρας της Σαπφοuς, oτι ο νεoτερος μεταφραστqς είναι αναγκασμένος
να επιλέçει και να προτιμqσει. Oμως στην πραγματικoτητα δεν πρέπει να
προτιμqσουμε. O Hρoδοτος ομιλεί προφανeς τoσο για τα έργα και τις εργασίες τα
τεί¿η της Bαµυλeνος, τα αγάλματα και τα αφιερeματα των Aελφeν, τη γέφυρα του
Eέρçη στον Eλλqσποντο oσο και για τα κατορ0eματα: την κατάκτηση της Aσίας
απo τον Kuρο, της Aιγuπτου απo τον Kαμµuση, τους πολέμους του Aαρείου, τον
Μαρα0eνα, τη Σαλαμίνα, τις Hλαταιές. Tα περιγράφει και τα δυο και λέγει: έργα
μεγάλα και &ωμαστά, εργασίες, έργα και κατορ0eματα μεγάλα και 0αυμαστά που
πραγματοποίησαν άλλα οι 1λληνες, αλλά οι µάρµαροι. Στην πραγματικoτητα, έργα
είναι τα πραχ&έντα, αν δε¿0οuμε να çαναδeσουμε στη λέçη τη σημασία της και ως
ουσιαστικοu και ως μετο¿qς, αν αποκαταστqσουμε τη σημασία του π"ιε#ν3πράττειν
ως την αν0ρeπινη δραστηριoτητα στην ιστορία, είτε αυτq καταλqγει σε ένα
αποτέλεσμα çε¿ωριστo απo το έργο (η π"#ησις του Aριστοτέλους) είτε αçε¿eριστο
απo αυτqν (η πρά4ις), ένα ωραιoτατο έργο, σαν τη ναυμα¿ία της Σαλαμίνος. Oλα
αυτά ανqκουν στο ποιείν/πράττειν, η δε περιγραφq τους είναι το έργ"ν, το έργο και το
κατoρ0ωμα συγ¿ρoνως του Hροδoτου.
* * *
Aς δοuμε τeρα άλλα δυο παραδείγματα απo τον Σοφοκλq στο Στάσιμον της
5ντιγόνης που αρ¿ί¸ει με το περίφημο 'πολλά τα δεινά κουδέν αν0ρeπου δεινoτερον
πέλει¨
8
('πολλά είναι τα δεινά, τίποτα oμως δεινότερ"ν του αν0ρeπου¨). O νεoτερος
μεταφραστqς είναι υπο¿ρεωμένος να επιλέçει ανάμεσα στις πολλαπλές σημασίες του
δεινός και επιλέγει συνq0ως κάτι μεταçu 0αυμαστοu q φοµεροu, αλλά ο αρ¿αίος
ακροατqς δεν qταν υπο¿ρεωμένος να επιλέçει. Συνελάμµανε oλες τις σημασίες oταν
άκουγε τη λέçη, oπως και ο συγγραφέας oταν την σκεπτoταν. Δεινός είναι ασφαλeς ο
φοµερoς, αυτoς που προκαλεί το δέ"ς, είναι ο πανίσ¿υρος, αλλά και ο 0αυμαστoς,
αυτoς που διακρίνεται σε κάποια απασ¿oληση q τέ¿νη μπορεί να είναι δεινoς
κολυμµητqς q ρqτωρ υπερέ¿ει σε µα0μo που προκαλεί δέος και 0αυμασμo. Eίναι
αδuνατο να συλλάµουμε το συγκεκριμένο σε αυτqν τη λέçη σημασιακo σμqνος,
¿ωρίς να προµοuμε στη διαuγαση του ουσιeδους πυρqνα αυτοu του ¿ορικοu, πράγμα
που 0α επι¿ειρqσουμε τeρα. Oα ποuμε μoνο, ευ0uς εçαρ¿qς, oτι η λέçη δεινός τότε
μoνο είναι δυνατoν να κατανοη0εί πλqρως, oταν ακοuσουμε ολoκληρο το ¿ορικo της
5ντιγόνης.
Tο κυριoτερο μέρος της εçqγησης της σημασίας της λέçεως δεινόν αρ¿ί¸ει με τον
στί¿ο 353. Μιλeντας για τον άν0ρωπο, ο Σοφοκλqς λέγει oτι οuτος ο ίδιος εδίδαçε
στον εαυτo του /εδιδά4ατ", ρqμα στο oποιο 0α επανέλ0ω) τη γλeσσα, $&έγμα, και τη
σκέ¡η, $ρόνημα, το οποίο αποκαλεί ανεμόεν. Eέρουμε τί είναι άνεμος. Eδe η
περίπτωση είναι αντίστροφη αυτeν που συναντqσαμε ως τeρα. Teρα, απo τις πολλές
παραπομπές της λέçης, πρέπει να απορρί¡ουμε ένα μέρος και να κρατqσουμε ένα
άλλο. Eπί παραδείγματι, λέγει ο Oμηρος 6λι"ν ανεμόεσσαν (I 305), το ανεμοδαρμένο
1λιον· µλέπουμε τα ¡ηλά τεί¿η της Tροίας, στην κορυφq του λoφου, εκτε0ειμένα σε
oλους τους ανέμους. Hροφανeς oμως εδe ο Σοφοκλqς δεν ομιλεί για μια
ανεμοδαρμένη σκέ¡η. H σκέ¡η είναι άκρως κινητικq, σαν τον άνεμο, μια στιγμq
είναι εδe και σ¿εδoν αμέσως μετά είναι εκεί· και είναι σαν το φυσικo στοι¿είο,
δυνατq και µίαιη· και είναι επίσης, σαν κι αυτo, τον περισσoτερο ¿ρoνο διαφανqς,
αλλά μπορεί και να μεταφέρει σuννεφα και να σκοτεινιά¸ει τον ουρανo. Στα γαλλικά
q στα αγγλικά 0α πρέπει να αδυνατίσουμε την εικoνα, γράφοντας: σαν τον άνεμο·
ventee q windy δεν 0α πqγαινε προφανeς κα0oλου.
H γλeσσα και η σκέ¡η δεν αποτελοuν 'φυσικά¨, δεδομένα κατηγορqματα του
αν0ρeπου· ο άν0ρωπος τα εδιδά4ατ", τα δίδαçε ο ίδιος στον εαυτo του. H αυτοπα0qς
διά0εση του απλοu ρqματος διδάσκω περιέ¿ει μια φιλοσοφικq σκέ¡η απαράμιλλης
τoλμης, που oμως παρέμεινε ¿ωρίς συνέ¿εια επί είκοσι πέντε αιeνες. O άν0ρωπος δεν
'έ¿ει¨ τη γλeσσα και τη σκέ¡η· τις έδωσε ο ίδιος στ"ν εαυτό τ"υ, τις δημιοuργησε για
τον εαυτo του και τις δίδαçε στον εαυτo του. O Hλάτων 0α έλεγε: πeς μπορe να
διδάçω κάτι στον εαυτo μου; Aν αυτo το κάτι το γνωρί¸ω, δεν έ¿ω ανάγκη να το
διδάçω στον εαυτo μου, να το διδα¿0e· αν δεν το γνωρί¸ω, δεν çέρω τί να διδα¿0e.
Kαι πράγματι αυτo λέγει: δεν μποροuμε ποτέ να μά0ουμε κάτι που, με οποιονδqποτε
τρoπο, δεν γνωρί¸ουμε qδη. O Σοφοκλqς διαρρηγνuει αυτqν τη φαινομενικά
αναμφίλεκτη λογικq και καταφάσκει σαφeς αυτo που αποκάλεσα πρωταρ¿ικo κuκλο
της δημιουργίας: η δραστηριoτητα προüπο0έτει τα 'αποτελέσματα¨ της, ο άν0ρωπος
διδάσκει στον εαυτo του κάτι που δεν γνωρί¸ει, εç ου και μα0αίνει αυτo που πρέπει
να διδα¿0εί.
O Σοφοκλqς συνε¿ί¸ει υποστηρί¸οντας oτι ο άν0ρωπος εδιδά4ατ", 'εδίδαçε ο ίδιος
στον εαυτo του¨, τας αστυνόμ"υς "ργάς. Μεταφρά¸ω αμέσως: το πά0ος για τη
0έσμιση των πoλεων. 5στυνόμ"υς προέρ¿εται απo το άστυ, που είναι συνq0ως η
πoλις, εδe oμως τονί¸εται και ο νoμος που 0έτει την πoλη και ο νoμος που τη διέπει
ως πολιτικq μονάδα. H λέçη "ργ! έ¿ει κι αυτq πολλές σημασίες και, ακoμη μια φορά,
οι μεταφραστές είναι υπο¿ρεωμένοι να επιλέçουν q να επινοqσουν κάτι. O Μα¸oν
(Mazon), στην έκδοση Bude, γράφει: 'οι ορμές, οι επι0υμίες, απ' oπου γεννeνται οι
πoλεις¨, στο κείμενο oμως δεν τί0εται 0έμα γεννqσεως. To Liddell-Scott,
παραπέμποντας στο στί¿ο (s.v. 5στυνόμ"ς), μας δίνει: "the Ieelings oI law-abiding" q
"social liIe" (αλλά, s.v. 7ργ!, μεταφρά¸ει το αστυνόμ"ι "ργώ ως "social
dispositions"). Oπως κά0ε λεçικo, είναι υπο¿ρεωμένο να προ¿ωρqσει σε ¿ωρισμοuς
και να αποδeσει κατά τρoπο μονοσqμαντο. Oμως πρέπει να çέρουμε τι είναι λεçικo,
και να το ¿ρησιμοποιοuμε κατάλληλα. Μια λέçη δεν είναι ένα πακέτο με διάφορα
είδη μπισκoτα, τοπο0ετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, απo τα οποία μποροuμε, αν
0έλουμε, να πάρουμε ένα και να αφqσουμε τα άλλα. 7ργ! είναι η ορμq, η ενoρμηση,
το ταμπεραμέντο, η διά0εση, η έφεση, η τάση, η ροπq, η |νεοελλ.| οργq. Eίναι η λέçη
που δίδει "ργάω και "ργασμό. Eδe, "ργ! είναι η ενoρμηση, η παρoρμηση, η
αυ0oρμητη, η ανεπίσ¿ετη e0ηση. H έκφραση αστυνόμ"υς "ργάς εκ πρeτης o¡εως
αποτελεί αντίφαση q οçuμωρον, διoτι πeς οι ορμές q οι ενορμqσεις 0α μποροuσαν να
οδηγqσουν στη 0έση νoμων; Aέγει oμως ο Σοφοκλqς εδιδά4ατ", και προσδίδει έτσι
στο ρqμα μια πρoσ0ετη σημασία. Aυτές τις ενορμqσεις που ω0οuσαν προς την
κατεu0υνση της συγκροτqσεως κοινωνικeν συνoλων, ο άν0ρωπος τις υπέµαλε σε
διαπαιδαγeγηση και, μα0ητεία, τις σ¿ημάτισε και τις μετασ¿ημάτισε, τις υπέµαλε σε
νoμους και έτσι συγκρoτησε πoλεις. Oλα αυτά, που 0α μποροuσαν να συν0έσουν ένα
φιλοσοφικo σuγγραμμα, ο Σοφοκλqς το λέγει σε τρεις λέçεις: εδιδά4ατ" 8...9
αστυνόμ"υς "ργάς. O άν0ρωπος διαπαιδαγeγησε τον εαυτo του μετασ¿ηματί¸οντας
τις ενορμqσεις του, eστε να καταστοuν 0εμέλια και ρυ0μιστές των πoλεων.
Eπιμένουμε στο αστυνόμ"υς "ργάς, διoτι η έκφραση είναι σημαντικq και απo
απo¡εως ιστορικqς. Eδe συναντοuμε για πρeτη φορά τη ρητq διατuπωση αυτοu που
0α αποτελέσει ένα απo τα μεγάλα 0έματα της κλασικqς πολιτικqς φιλοσοφίας, qδη
απo τον Hλάτωνα μέ¿ρι και του Zάν-Zάκ Pουσσe (Jean-Jacques Rousseau)
συμπεριλαμµανομένου, 0έμα που περιέπεσε εν συνε¿εία στη λq0η, μέσα στη
διανοουμενίστικη çηρασία που μαστί¸ει αυτoν τον ¿eρο εδe και δυο αιeνες· διoτι,
'για να 0εσμίσεις ένα λαo¨, oπως λέγει ο Pουσσe, πρέπει πρeτα να του αλλάçεις 'τα
q0η¨, και τα q0η είναι κατ' ουσίαν η διαπαιδαγeγηση των πα0eν, πράγμα που απαιτεί
τουλά¿ιστον oτι οι νoμοι 0α το λαμµάνουν υπ' o¡ιν τους, με 0ετικές διατάçεις, στην
κατάστρωση της πολιτικqς της παιδε#ας των πολιτeν. O Aριστοτέλης ομιλεί περί
$ιλ#ας στα Π"λιτικά του· οι νομο0έτες, αναφέρει, οφείλουν, υπεράνω oλων, να
ασ¿ολοuνται με την εδραίωση της $ιλ#ας μεταçu των πολιτeν (που δεν είναι μια ω¿ρq
κοινq φιλία, αλλά η συν-πά0εια, με την εντονoτερη σημασία της λέçεως), διoτι oπου
υπάρ¿ει $ιλ#α δεν έ¿ουμε ανάγκη δικαιοσuνης. O Aριστοτέλης που καταδίκασε τον
κομμουνισμo στα ίδια αυτά Π"λιτικά, εçακολου0εί λέγοντας: η παροιμία έ¿ει δίκαιο,
oταν λέγει κ"ινά τα $#λων.
9
Oταν ο Σοφοκλqς ομιλεί εδe περί "ργών, αποµλέπει σε
αυτo που αποτελεί το ουσιeδες στοι¿είο της ¸ωqς των πoλεων και που είναι, για το
µέλτιστο q για το ¿είριστο, τα αμοιµαία πά0η και αισ0qματα των μελeν της
κοινoτητος.
Aεν μποροuμε συνεπeς να κατανοqσουμε τη λέçη δεινός παρά μoνο με αφετηρία
αυτo το σuνολο των σημασιακeν δυνατοτqτων που προσπα0qσαμε να διαυγάσουμε,
αν και δεν τις εçερευνqσαμε oλες. Tο να είναι κανείς δεινός σημαίνει να παρουσιά¸ει
στην ενεργo σuνδεση τους oλα τα κατηγορqματα που κατονομά¸ει ο ποιητqς και τα
οποία, 0εωροuμενα στην ουσία τους, παραπέμπουν oλα σε μια κεντρικq ιδέα: την
ιδέα της αυτ"δημι"υργ#ας του άν0ρωπου. H διατuπωση μπορεί να 0εωρη0εί υπέρογκη,
0α µρει, πιστεuω, την πλqρη δικαίωση της, αν λάµουμε υπ' o¡ιν τον αποφασιστικo
¿αρακτηρισμo που εισάγει ο ποιητqς ευ0uς εçαρ¿qς και στην ίδια φράση, oπου
εμφανί¸εται ο oρος δεινός:
Π"λλά τα δεινά, κ"υδέν
αν&ρώπ"υ δεινότερ"ν πέλει.
Tα δεινά, 0α έλεγε κανείς με τρoπο σ¿ολαστικo, σ¿ηματί¸ουν μια συλλογq, αυτq δε η
συλλογq περιλαμµάνει ένα μοναδικo μέγιστο στοι¿είο, τον άν0ρωπο. Hροσπά0ησα,
εδe και δέκα ¿ρoνια, να σκιαγραφqσω τις τεράστιες συνέπειες αυτqς της φράσεως.
10
Συνο¡ί¸ω εδe το ουσιeδες. Μια αντίρρηση στην απoφανση αυτq του Σοφοκλέους
μας έρ¿εται αμέσως στη σκέ¡η· πeς μποροuμε να ποuμε oτι ο άν0ρωπος είναι πιο
δεινός απo τους 0εοuς; O Σοφοκλqς δεν qταν ασεµqς, oπως το δεί¿νουν οι τελευταίοι
στί¿οι αυτοu του ¿ορικοu, και είναι µέµαιο πως ένα α0εïστικo κείμενο δεν 0α
µραµευoταν στα Aιονuσια. 1τσι, ο Σοφοκλqς δεν λέγει oτι ο άν0ρωπος είναι
καλuτερος q ισ¿υρoτερος απo αυτοuς. Eίναι oμως δεινoτερος, και πρέπει να ¡άçουμε
αν εν πάση περιπτeσει πάρουμε τον ποιητq στα σοµαρά κατά ποία έννοια μπορεί
να είναι. Kαι η απάντηση, εισαγoμενη με το γαρ, δίδεται με το υπoλοιπο του ¿ορικοu
που απαρι0μεί και ¿αρακτηρί¸ει τα πολλαπλά κατορ0eματα του αν0ρeπου. Kαι είναι
ηλίου φαεινoτερη: Aυτo που ¿αρακτηρί¸ει τη δεινότητα του αν0ρeπου είναι εκείνος ο
συνε¿qς και τεράστιος μετασ¿ηματισμoς των σ¿έσεων του με τη φuση, αλλά και με
τη 'φuση¨ του, oπως çεκά0αρα σημαίνεται με το αυτοπα0ές ρqμα εδιδά4ατ". Teρα, η
ετερoτητα του σε σ¿έση με τους 0εοuς κα0ίσταται έκδηλη. Oι 0εοί τίποτα δεν
εδιδά4αντ", και οuτε άλλαçαν. Eίναι αυτo που qσαν εç υπαρ¿qς και που 0α είναι
εσαεί. H A0qνα δεν 0α γίνει σοφoτερη, οuτε ο 1ρμης τα¿uτερος, οuτε ο 1φαιστος
πιο επιδέçιος τε¿νίτης. H δuναμη τους είναι ένα αμετάµλητο κατηγoρημα της φuσεως
τους, και τίποτα δεν έκαναν για να την αποκτqσουν q να τη μεταµάλουν.
Kατασκευά¸ουν, φτιά¿νουν, συνδυά¸οντας πάντοτε απo τα qδη υπάρ¿οντα. O
άν0ρωπος oμως, 0νητoς, σε άπειρη απoσταση απo τη δuναμη των 0εeν, είναι
δεινότερ"ς, διoτι δημιουργεί και δημιουργεί τον εαυτo του. O άν0ρωπος είναι
δεινότερ"ς κά0ε άλλου φυσικοu πράγματος, αλλά και των 0εeν, που είναι $υσικ"#
διoτι αυτoς είναι υπερφυσικoς. Μoνος μεταçu των oντων, 0νητeν και α0ανάτων,
αυτοαλλοιeνεται.
Kαι αν κανείς πει oτι αυτq η διαuγαση του κειμένου εισάγει ιδέες σuγ¿ρονες, çένες
για την Eλλάδα του 5ου αιeνος, ας 0υμη0εί τις 'αν0ρωπογονίες¨ του Aημοκρίτου και
μερικeν μεγάλων σοφιστeν, oσο και τα δυνάμει στοι¿εία τα ενυπάρ¿οντα στον
Oουκυδίδη, τoσο στην 5ρχαι"λ"γ#α του oσο και στον 2πιτά$ι" λόγ" του Hερικλέους.
O α0ηναïκoς 5ος αιeνας έδειçε ¿ειροπιαστά την ιδέα της αν0ρeπινης
αυτοδημιουργίας και έπρεπε να επέλ0ει η qττα της A0qνας στον Hελοποννησιακo
πoλεμο και η πλατωνικq αντίδραση για να πνιγοuν και να ταφοuν αυτά τα σπέρματα.
Kι αuτη η αντίδραση qταν τoσο ισ¿υρq, eστε κυριάρ¿ησε σ¿εδoν τελείως στην
ευρωπαïκq ερμηνεία αυτqς της σuλλη¡ης του 5ου αιeνος.
Tο δεuτερο περίφημο ¿ορικo της 5ντιγόνης, αφιερωμένο στον έρωτα,
11
διαφωτί¸ει
άλλες o¡εις της ποιητικqς δημιουργικoτητος της αδιαίρετης πολυσημίας. 1ρ¿εται
μετά τη διαμά¿η μεταçu του Kρέοντος και του γιου του Aίμονος, ο οποίος
εγκαταλείπει τη σκηνq απειλeντας τον (0α αυτοκτονqσει λίγο μετά). O ¿ορoς υμνεί
τη δuναμη του ανίκητου 1ρωτα /αν#κατε μάχαν). Tου έρωτα που ενεδρεuει στα
τρυφερά και απαλά μάγουλα της νεανίδος /εν μαλακα#ς παρεια#ς νεαν#δ"ς εννυχεύεις),
και συνε¿ί¸ει:
;ικά δ' εναργ!ς *λε$άρων
#μερ"ς ευλέκτρ"υ νύμ$ας
O Μα¸oν μεταφρά¸ει, στην έκδοση Bude: 'Hοιος λοιπoν 0ριαμµεuει εδe; Eίναι
προφανές πως είναι η επι0υμία των ματιeν της παρ0ένου που προορί¸εται για το
κρεµάτι του συ¸uγου της.¨ Oλα πρέπει να τα çαναπιάσουμε απo την αρ¿q, σε αυτqν
τη δειλq και µικτωριανq μετάφραση, και που την παρα0έτω για να δείçω μια ακoμη
φορά τον Iολγο0ά του καλοu σuγ¿ρονου μεταφραστq. Aς το πάρουμε λέçη προς λέçη
αυτo το παρά0εμα: ;ικά, είναι ο νικητqς, υπερισ¿uει· #μερ"ς, η επι0υμία, ο πo0ος·
εναργ!ς: σ' ένα φιλοσοφικo κείμενο 0α μεταφρά¸αμε προφανqς, εναργqς, εδe oμως
πρoκειται για κάτι πολu περισσoτερο· η λέçη εναργ!ς προέρ¿εται απo τη ρί¸α της
λέçεως αργός, η οποία δίδει αργυρός (και argentum, στα λατινικά) και υποδεικνuει τη
λάμ¡η, τη λαμπρoτητα, το φως· #μερ"ς εναργ!ς είναι συνεπeς η έκδηλη, η
εκτυφλωτικq επι0υμία. Eπι0υμία τίνος; <λε$άρων ευλέκτρ"υ νύμ$ας. Aεν πρoκειται
περί μιας λογοδοσμένης παρ0ένου, προορισμένης για το κρεµάτι του συ¸uγου της· το
κείμενο ομιλεί για τη νεoνυμφη, και εν πάση περιπτeσει για την κοπέλα σε ώρα
γάμου, oπως το δεί¿νει ο επι0ετικoς προσδιορισμoς εύλεκτρ"ς. Hρέπει να ποuμε τα
πράγματα με τ' oνομά τους, και οι Aρ¿αίοι δεν φοµοuνταν να το κάνουν. =έκτρ"ν
είναι το κρεµάτι, ευ( είναι το καλo. Μια εύλεκτρ"ς γυναίκα είναι μια γυναίκα της
οποίας το κρεµάτι είναι καλo, που είναι δηλαδq καλq στο κρεµάτι και για το κρεµάτι
καλ"κρέ*αττη 0α λέγαμε εuκολα στα νεοελληνικά, πράγμα που μεταφρά¸ει κατά
λέçιν και πιστά το εύλεκτρ"ς. Μένει η γενικq *λε$άρων, των ματιeν. Tων ματιeν
τίνος; To Liddell-Scott, παραπέμποντας στον στί¿ο, μεταφρά¸ει: "desire breaming
Irom the eyes", πρoκειται συνεπeς για την επι0υμία, της οποίας η νεαρq κoρη είναι
το υποκείμενο· ο Μα¸oν κρατεί την αμφισημία, που είναι oμως σημαντικo να
διασαφqσουμε. Hρoκειται τoσο για την επι0υμία 'της¨ νεαρqς γυναίκας, oσο και για
την επι0υμία 'για¨ τα μάτια της, συνεπeς για την επι0υμία προς τη νεαρq γυναίκα. H
επι0υμία προέρ¿εται απo τα μάτια της νεαρqς γυναίκας και κατευ0uνεται προς τα
μάτια της νεαρqς γυναίκας. 1νας μέγας ποιητqς της νεoτερης πε¸ογραφίας, ο Hροuστ
(Proust), εκφρά¸ει την ίδια κατάσταση σε μια υπέρο¿η σελίδα της 5να1!τησης. Kατά
τη διάρκεια της εσπερίδας στους 'κqπους της λεωφoρου Iκαμπριέλ¨, στο μέγαρο της
πριγκίπισσας ντε Iκερμάντ, ο αφηγητqς συνομιλεί με τον Σουάν έναν Σουάν πολu
άρρωστο, που αγγί¸ει το τέλος της ¸ωqς του για την υπo0εση Nτρέυφους και για την
άνοδο του αντισημιτισμοu, που τον µασανί¸ουν, oταν περνά ο µαρeνος ντε Σαρλu και
αρ¿ί¸ει τις υπερµολικές δια¿uσεις και φιλοφρονqσεις προς τη μαρκησία ντε Συρ¸ίς,
ερωμένη του αδελφοu του:
|...| η μαρκησία, γυρνeντας, έστειλε ένα ¿αμoγελο κι έτεινε το ¿έρι της στον
Σουάν που εί¿ε σηκω0εί για να τη ¿αιρετqσει. Aλλά σ¿εδoν απροκάλυπτα,
κα0eς η προ¿ωρημένη qδη ηλικία του εί¿ε αφαιρέσει είτε την η0ικq µοuληση,
απo αδιαφορία για τη γνeμη των άλλων, είτε τη σωματικq δuναμη,
εντείνοντας την επι0υμία και εçασ0ενeντας τους μη¿ανισμοuς που συντελοuν
στην συγκάλυ¡η της μoλις ο Σουάν, κα0eς έσφιγγε το ¿έρι της μαρκησίας,
είδε το στq0ος της απo πολu κοντά κι απo ¡ηλά, µu0ισε ένα µλέμμα
προσεκτικo, σοµαρo, απορροφημένο, σ¿εδoν επίφροντι, στα µά0η του
μποuστου της, και τα ρου0οuνια του, που τα με0οuσε το άρωμα της γυναίκας,
σκίρτησαν σαν πεταλοuδα έτοιμη να πετάçει για να στα0εί πάνω στο λουλοuδι
που çε¿eρισε. Μονομιάς çέφυγε απo τον ίλιγγο που τον εί¿ε πιάσει, και η ίδια
η κυρία ντε Συρ¸ίς, αν και ενο¿λημένη, έπνιçε μια µα0ιά αναπνοq, τoσο η
επι0υμία είναι καμιά φορά μεταδοτικq.
12
O Σουάν µυ0ί¸ει το µλέμμα του στο κορσά¸ της μαρκησίας που εuκολα μποροuμε
να υπο0έσουμε oτι είναι ντεκολτέ, ¿άριν της εσπερίδος, και η μαρκησία, που
εντοuτοις δεν έ¿ει μάτια στην άκρη των μαστeν, αισ0άνεται να την κοιτά¸ουν εκεί
και ταράσσεται απo αυτo το µλέμμα. Aυτq είναι η διπλq πραγματικoτητα της
επι0υμίας. Aς επισημάνουμε εδe την ακρίµεια, την πρωτοτυπία και τη λεπτoτητα των
επι0έτων του Hροuστ µλέμμα προσεκτικo, σοµαρo, απορροφημένο, σ¿εδoν
επίφροντι αλλά και τη συσσeρευσq τους για να φ0άσει στο επι0υμητo αποτέλεσμα.
* * *
O Hαρμενίδης μιας προσφέρει ένα διαφορετικo παράδειγμα σημασιακοu πλοuτου, με
αφετηρία αυτqν τη φορά τη γραμματικq και o¿ι το λεçιλoγιο:
=εύσσε δ' όμως απεόντα νόωι παρεόντα *ε*α#ως
κέ>"υ πως τα απόντα ε#ναι με πλ!ρη *ε*αιότητα παρόντα νόωι.
;όωι είναι η δοτικq του ν"υς, κι εδe η λέçη σημαίνει αναμφισµqτητα σκέ¡η q
πνεuμα. Μία μεταçu άλλων επιπλέον κακοποιημένη φράση απo τον Xάιντεγκερ, ο
οποίος μεταφρά¸ει το νόωι ως •emehmen, αντιλαμµάνομαι, αντίλη¡η. H φράση του
Hαρμενίδου σε αυτqν τη μετάφραση γίνεται άμεσος παραλογισμoς· πeς τα απoντα
μποροuν να είναι παρoντα μέσω της αντ#λη>ης, της οποίας εç ορισμοu το αντικείμενο
είναι ένα πράγμα απλeς και αμέσως παρoν; Aσφαλeς, το αντιλαμµάνομαι είναι κι
αυτo μια απo τις πρeτες σημασίες του νοείν, αλλά κα0oλου η μoνη. O Xάιντεγκερ
πλανάται μέσα στη μανία του να αποπλατωνίσει τους προσωκρατικοuς oρους. ;ό"ς
σημαίνει ακριµeς σκέ¡η, πνεuμα, qδη απo τους πρeτους στί¿ους της 7δύσσειας. O
Oδυσσεuς, λέγει ο Oμηρος, 'πολλeν αν0ρeπων ίδεν άστεα και νoον έγνω¨, γνeρισε
(κατάλαµε) τη σκέ¡η, τον τρoπο του σκέπτεσ0αι. ;ό"ς, στον στί¿ο αυτoν του
Hαρμενίδου, είναι η ικανoτητα να φέρουμε στο παρoν με απoλυτη µεµαιoτητα αυτo
που δεν µρίσκεται εδe. Tο απεόν, 'αυτo που δεν µρίσκεται εδe¨, μπορεί να είναι μια
ανάμνηση, ένα απoν πρoσωπο, ένα μα0ηματικo 0εeρημα, η uπαρçη αν0ρeπων απo
αμνημονεuτων ¿ρoνων. O ν"υς μπορεί να καταστqσει παρoντα oλα αυτά τα
αντικείμενα, έστω και φυσικeς απoντα. Eίναι σαφές oτι ο oρος, με αφετηρία το
παραπάνω ποιoν του, πρέπει να κατανοη0εί ως εμπεριέ¿ων τoσο τη φαντασία oσο και
τη μνqμη. Heς να μεταφράσει κανείς σε μια νεoτερη γλeσσα που δεν κλίνει τις
λέçεις, oπως τα γαλλικά, αυτq τη δοτικq νόωι? Eδe ενεργοποιοuνται oλες σ¿εδoν οι
¿ρqσεις της δοτικqς που απαρι0μοuνται στις γραμματικές· η επιλογq μιας εç αυτeν
δεν προσφέρει μετάφραση, είναι μια ερμηνεία-ακρωτηριασμoς. Aυτq η δοτικq είναι
οργανικq, μέσω του νου τα απoντα κα0ίστανται παρoντα· είναι τοπικq, κα0ίστανται
παρoντα στον νου· είναι ¿αριστικq (¿άριν του..., Ior the sake oI), τα απoντα γίνονται
παρoντα 'για¨ τον νου· είναι δοτικq αντικειμενικq, αφοu αυτo το 'κα0ίσταται παρoν¨
αποµλέπει στον νου· και είναι ασφαλeς κατ' εçο¿qν υποκειμενικq: τα απoντα είναι
παρoντα 'στον¨ νου, o¿ι με την έννοια του τoπου, αλλά του υποκειμένου, ενeπιον
του οποίου τα απoντα κα0ίστανται παρoντα.
|Μέρος Ι - Μέρος ΙΙ|

(Σημειeσεις)
*
Aνέκδοτο. Aυτo το κείμενο, σε κυοφορία εδe και είκοσι περίπου ¿ρoνια, δεν είναι
ασφαλeς στην κατάσταση ολοκλqρωσης που ο K. Kαστοριάδης 0α q0ελε να του
δeσει. Oστoσο αφ' ενoς το γεγονoς oτι αυτές οι 'Σημειeσεις¨ συμπεριλαμµάνονται
στους δuο πίνακες των έργων του που µρέ0ηκαν, και αφ' ετέρου η πρωτοτυπία του
0έματος που πραγματεuονται, oσο και ο ιδιαίτερος φωτισμoς του, μας φάνηκαν oτι
δικαιολογοuν την παρουσία τους στα έσ¿ατα αυτά ταυρ"δρόμια. (Σ.τ.E.) @ABCDEF
GC HEIFJKLE, MEN OJDDEPQCDF GC LJKRDAISTF •€, Hαρίσι 1999, σ. 35-61. To τμqμα που
αναφέρεται στη Σαπφe έ¿ει εκδο0εί σε ελληνικq απoδοση του κ. Z. Aορεντ¸άτου στο
%νημόσυν" για τ"ν U"ρν!λι" Uαστ"ριάδη από τ"ν +!σιμ" ="ρεντ1άτ", ένα $#λ" του,
A0qνα 1998. (Σ.τ.Μ.)
|Στο κείμενο αυτo υπάρ¿ουν τρείς κατηγορίες υποσημειeσεων: του συγγραφέα, του
Iάλλου εκδoτη και του 1λληνα μεταφραστq. H πρeτη κατηγορία δεν φέρει κανένα
διακριτικo σημείο, ενe η δεuτερη και η τρίτη φέρουν αντιστοί¿ως τα διακριτικά
σημεία Σ.τ.E. και Σ.τ.Μ.|
1
Hλαγιά¸ω, στα γαλλικά ρqμα coucher. Yπεν0υμί¸ουμε oτι ο συγγραφέας
απευ0uνεται στον Iάλλο (και γενικoτερα çένο) αναγνeστη, o¿ι υπο¿ρεωτικά γνeστη
της ελληνικqς. Aλλά και σε μας σqμερα μoνο συνειρμικά, μέσω παραγeγων κ.λπ.
(δuτης, καταδuομαι), μπορεί να επανεμφανισ0εί η αρ¿ικq έννοια της ρί¸ας του
ρqματος δύω. (Σ.τ.Μ.)
2
σελασ-να•αιολ. σελάννα, αττ. σελάνα, σελqνη· πρµλ. νεοελλ. φεγγάρι‚φέγγος.
(Σ.τ.Μ.)
3
Aνεçqγητες αµλε¡ίες του συγγραφέως. Hρoκειται περί ανοικτοu σμqνους αστερων,
το οποίο µρίσκεται στον αστερισμo του Tαuρου. Bλ. και τις παρατηρqσεις του I.
Xαµουτσά στα τεu¿η 1708 και 1710 της ;έας 2στ#ας, στις εκτιμqσεις ωστoσο του
οποίου σ¿ετικά με τον προσδιορισμo της επο¿qς 0α επανέλ0ουμε. Eν παρoδω, και
συμπληρωματικά με τα υπo *, ας σημειω0εί άπαç διά παντoς oτι μας είναι πρoδηλο
πως ο συγγραφέας αναφέρεται στις πηγές του q παραπέμπει απo μνqμης. Σ¿ετικeς
πάντως με τις Hλειάδες, στην Aρ¿αιoτητα πρέπει να εφαίνοντο τουλά¿ιστον επτά
αστέρια (και σqμερα υπo συν0qκες εçαιρετικqς ορατoτητος μποροuν να φανοuν διά
γυμνοu οφ0αλμοu περισσoτερα απo επτά)· πρµλ. και Eυριπίδου, -$ιγένεια εν 5υλ#δι 8
'Σείριος εγγuς της επταπoρου Hλειάδος¨, εç ου και γερμ. Siebengestirn, oπως και
απη¿qσεις στη λαïκq ποίηση έως και τον Oδυσσέα Eλuτη, 'H Μάγια¨, απo τις
%ικρές Uυκλάδες: 'H Hοuλια πo¿ει εφτά παιδιά¨, κ.ο.κ. (Σ.τ.Μ.)
4
Aπo εδe και στο εçqς, η ορ0ογραφία αυτqς της λέçης αποδίδεται σuμφωνα με την
αττικq διάλεκτο, oπου η λέçη δασuνεται, σε αντί0εση με την αιολικq της Σαπφοuς.
(Σ.τ.E.)
5
VJDWAIJ XIJODEQISEJ, επιμ. Μ. L. ƒest, Teubner, Aει¡ία 1984, 33, (Σ.τ.Μ)
6
219b 10-17. (Σ.τ.Μ.)
7
Kυρίως εν συν0έσει. (Σ.τ.Μ)
8
Στ. 332-375, σ¿ολιασμένοι στη μελέτη μου 'Aισ¿uλεια αν0ρωπογονία και
σοφoκλεια αυτοδημιουργία του αν0ρeπου¨, 5$ιέρωμα στ"ν Uωνσταντ#ν"
Δεσπ"τόπ"υλ", Hαπα¸qσης, A0qνα 1991, σ. 205-224. Bλ. και 5ν&ρωπ"λ"γ#α,
π"λιτικ!, $ιλ"σ"$#α, „¡ιλον, A0qνα 1993, σ. 11-32. (Σ.τ.Μ.)
9
B 1263a 30. (Σ.τ.Μ.)
10
Bλ. σημ. 6. (Σ.τ.E.)
11
Στ. 781-800. (Σ.τ.E.)
12
Biblioth…que de la Pleiade, Gallimard, τoμ. 2, σ. 707. |H ελληνικq μετάφραση του
H. A. Zάννα, 5να1ητώντας τ"ν χαμέν" χρόν", X, όδ"μα και ,όμ"ρρα, A0qνα ¿.¿.,
τροποποιημένη, σ. 134-135. (Σ.τ.Μ.)|
""
Oέλησα να φωτίσω ένα ιδιαίτερο ¿αρακτηριστικo της αρ¿αίας ελληνικqς γλeσσας
και τον τρoπο με τον οποίο q ποίηση το ¿ρησιμοποίησε. Oι σημασιακές και
εκφραστικές δυνατoτητες μιάς πρωτογενοuς γλeσσας, oπως η αρ¿αία ελληνικq, δεν
çαναµρίσκονται στις νεoτερες ευρωπαïκές. Oι μεγάλοι Eυρωπαίοι ποιητές διάλεçαν
άλλους δρoμους για να φ0άσουν σε αποτελέσματα συγκρίσιμα σε ένταση. Μιά
ελά¿ιστα έστω συστηματικq διερεuνησq τους 0α qταν έργο τεράστιο και ασφαλeς
δί¿ως τέλος· 0α προσπα0qσω εδe να διασαφqσω εν είδει παραδείγματος μιά
περίπτωση ποu έ¿ει πιστεuω γενικoτερη σημασία. Hρoκειται για τον περίφημο
μονoλογο του Μάκµε0 στην Hέμπτη Σκηνq της E' Hράçεως της ομeνυμης
τραγωδίας.
Yπεν0υμί¸ω εν συντομία το πλαίσιο του έργου, μέσα στο οποίο τοπο0ετοuνται οι
στί¿οι ποu προτί0εμαι να συ¸ητqσω. O Μάκµε0, Σκeτος στρατηγoς, γυρνeντας μετά
απo μιά νικηφoρο μά¿η, συναντά τρεις μάγισσες που του προλέγουν oτι 0α γίνει
µασιλιάς της Σκωτίας. Aίγο καιρo μετά, o µασιλιάς Nτάγκαν τον επισκέπτεται, και ο
Μάκµε0, παρακινοuμενος απo τη γυναίκα του, την οποία εί¿ε ενημερeσει για την
προφητεία των μαγισσeν και που 0α γίνει εφεçqς ο κακoς του δαίμονας που οδηγεί
το ¿έρι του, σκοτeνει τον µασιλιά στον uπνο του και ανέρ¿εται στον 0ρoνο.
Μετά απo πολλά άλλα †προληπτικά‡ εγκλqματα, γίνεται εçέγερση στη Σκωτία, και ο
στρατoς, υπo την αρ¿ηγία ενoς Σκeτου ευγενοuς, του Μάκντοφ, τον πολιορκεί στον
πuργο του στο Nτάν-σινεν. Aίγο πριν απo την πολιορκία, ο Μάκµε0, µασανισμένος
απo τις μoνιμες αüπνίες στις οποίες καταδικάστηκε και απo την τρέλα στην οποία
περιqλ0ε η λαίδη Μάκµε0 υπo το µάρος των εγκλημάτων της, çαναεπισκέπτεται τις
μάγισσες που του προλέγουν oτι δεν 0α νικη0εί παρά μoνο τη μέρα που το δάσος του
Μπέρναμ 0α κινqσει νά 'ρ0ει στο Nτάνσινεν και oτι †καμιά γυναίκας γέννα δεν 0α
μπορέσει ποτέ να τον αφανίσει‡. "ˆear not till Burnam wood do come to
‰unsinane" (•, 5, στ. 44-45: †μη φοµοu, παρά μoνο την eρα ποu το δάσος του
Μπέρναμ 0ά 'ρ0ει στο Nτάνσινεν‡).
H αμφισημία που υπάρ¿ει στα λoγια των μαγισσeν είναι αντάçια των δελφικeν
¿ρησμeν. Hράγματι, σε μιά στιγμq της πολιορκίας, οι στρατιeτες του Μάκντοφ, τηι
προσταγqι του, αποσποuν κλαδιά απo τα δένδρα του δάσους του Μπέρναμ και
µαδί¸ουν καμουφλαρισμένοι προς το κάστρο. 1τσι αναγγέλλεται στον Μάκµε0 oτι το
δάσος του Μπέρναμ µαδί¸ει εναντίον του. Kαι τέλος, κατά τη διάρκεια της τελικqς
μονομα¿ίας με τον Μάκντοφ, ο Μάκµε0 του λέγει: †Aεν σε φοµοuμαι, κανένας απo
γυναίκα γεννημένος δεν 0α μπορέσει να με σκοτeσει‡, για να λάµει την απαντqση:
†Hέ0ανε τoτε, μιά κι απ' την κοιλιά της |πε0αμένης| μάνας μου με µγάλανε!‡
H Hέμπτη Σκηνq της τελευταίας Hράçεως της τραγωδίας, της E', τοπο0ετείται στο
μέσον της. 1 Σκηνq αρ¿ί¸ει με την είσοδο της λαίδης Μάκµε0 που κρατά ένα κερί
στο σκοτάδι. H λαίδη µρίσκεται υπo το κράτος ενoς παραληρqματος, το οποίο, για
τον 0εατq, είναι απολuτως λογικo. Aιoτι αυτo το παραλqρημα είναι φτιαγμένο με
ανάμεικτα κομμάτια της ιστορίας, την οποία ο 0εατqς παρακολοu0ησε στις
προηγοuμενες Hράçεις. H λαίδη Μάκµε0 προσπα0εί να κα0αρίσει απo τα ¿έρια της
τους φανταστικοuς λεκέδες απo το αίμα του µασιλιά Nτάγκαν †Aκoμα μυρί¸ει
αίμα εδe, και oλα τα μυρωδικά της Aραµίας δεν 0α μπορέσουν ποτέ να çεπλuνουν
τοuτο το ¿εράκι‡· και μιλά στον άνδρα της λέγοντάς του †Σουτ, σουτ, πρέπει να
ενεργqσουμε σιγά‡, και oλα τα κομμάτια αυτοu του παραληρqματος τελειeνουν με
μιά φρικιαστικq επωδo: "ƒhat is done cannot be undone" (†O,τι έγινε δεν
çεγίνεται‡). Eισέρ¿ονται μία κυρία της ακολου0ίας της και ένας γιατρoς, ο οποίος,
αφοu ακοuσει τη λαίδη, λέγει: †O,τι συμµαίνει εδe, υπερµαίνει την τέ¿νη μου.‡ Μετά
απo τρεις άλλες Σκηνές, η Hέμπτη αρ¿ί¸ει με έναν απo τους κυριoτερους υπαρ¿ηγοuς
του Μάκµε0, τον Σέυτον, που έρ¿εται να τον δει. O Μάκµε0 τον ρωτά: †Tί είναι αυτq
η κραυγq που άκουσα στον πuργο;‡ O Σέυτον του απαντά: "The Šueen, my Lord, is
dead" (†H µασίλισσα, Kuριε μου, πέ0ανε‡). Kι έρ¿ονται τeρα οι δέκα στί¿οι του
Μάκµε0 που 0α συ¸ητqσω και που αρ¿ί¸ουν ως έçης:
YTE FTQCLG TJZE GAEG TEDEJPSED,
[TEDE \QCLG TJZE KEEI J SAWE PQD FCOT J \QDG
.πρεπε να 'χε πε&άνει αργότερα, π"υ &α '*ρ#σκε
Uαι την κατάλληλ! τ"υ ώρα ένας τέτ"ι"ς λόγ"ς
]^
H συνέ¿εια λειτουργεί κατά τον τρoπο ενoς αυ0oρμητου, συνειρμικοu
αυτοσ¿εδιασμοu, τυπικοu των μονολoγων του Σαίçπηρ και που, απ' oσο çέρω, δεν
υπάρ¿ει πριν απo αυτoν, q τουλά¿ιστον δεν υπάρ¿ει με αυτoν τον πλοuτο και με
αυτqν την ένταση:
[QWQDDQ\ JIG SQWQDDQ\ JIG SQWQDDQ\
VDEEHF AI STAF HESSR HJOE PDQW GJR SQ GJR
[Q STE LJFS FRLLJKLE QP DEOQDGEG SAWE? XIG
JLL QCD REFSEDGJRF TJZE LABTSEG PQQLF [TE
\JR SQ GCFSR GEJST.
[Q αύρι" και τ" αύρι" και πάλι τ" αύρι" σέρνεται
με τ" μικρό τ"υ *!μα μέρα με την ημέρα
μέχρι την έσχατη συλλα*! τ"υ εγγεγραμμέν"υ χρόν"υ·
Uι όλα τα χτες μας $ώτι1αν τρελ"ύς
στ"ν δρόμ" τ"υς για τη σκόνη τ"υ &ανάτ"υ.
_CS, QCS, KDAEP OJIGLE`
*!σε, σ*!σε λιγό1ω" κερ#`

Kαι τeρα έρ¿ονται οι πέντε περίφημοι στί¿οι, στους οποίους 0α επιμείνω:
MAPE'F KCS J \JLaAIB FTJGQ\?
X HQQD HLJRED STJS FSDCSF JIG PDESF TAF TQCD CHQI STE FSJBE,
XIG STEI AF TEJDG IQ WQDE.
bS AF J SJLE SQLG KR JI AGAQS, PCLL QP FQCIG JIG PCDR, FABIAPRAIB
IQSTAIB`
κιά π"ύ δια*α#νει ε#ν' η 1ω!
ά&λι"ς &εατρ#ν"ς π"υ καρπώνεται χαραμ#1"ντας την ώρα τ"υ
στη σκην!
και πια δεν 4ανακ"ύγεται.
%ιά ιστ"ρ#α ιστ"ρημένη απ' έναν ανόητ", γεμάτη &όρυ*" κι "ργ!,
δ#χως κανένα νόημα.
Μου φαίνεται πως µρισκoμαστε σε μιά συνειρμικq διαδικασία, τυπικά σαιçπηρικq.
Oα μποροuσαμε να αναφέρουμε πολλά άλλα παραδείγματα, ένα απo τα ωραιoτερα
είναι ο μονoλογος του Pι¿άρδου B' στη Aεuτερη Σκηνq της I' Hράçεως του
ομeνυμου έργου. Oα περιορισ0e στον πασίγνωστο μονoλογο του ‹μλετ "To be or
not to be", για να εçηγqσω τι 0εωρe συνειρμικq διαδικασία. Tο σημαντικo σε oλες
αυτές τις περιπτeσεις δεν είναι oτι το πρoσωπο ομιλεί κατά τρoπο συγ¿ρoνως
αυ0oρμητο και †φυσικo‡· τοuτο συμµαίνει ευρuτατα στην ελληνικq τραγωδία και σε
κά0ε 0εατρικo έργο που στέκει. Eαν ένα πρoσωπο δεν ομιλεί αυ0oρμητα και
†φυσικά‡, το έργο είναι απλοuστατα κακo. Στον Σαίçπηρ oμως, τα πρoσωπα ομιλοuν
σαν να αυτοσ¿εδιά¸ουν κατά τρoπο που φαινομενικά συνδέεται πολu έμμεσα με την
κατάσταση, αφqνονται σ' ένα ¿είμαρρο ιδεeν που η μιά καλεί την άλλη αναπάντε¿α,
και που δεν επιµάλλονται, αλλά τoτε εντονoτατα, παρά μoνο εκ των υστέρων. O
‹μλετ çεκινά με μιά αναπάντε¿η ερωτqση: Nα υπάρ¿ει κανείς q να μην υπάρ¿ει.
Aυτo είναι το ¸qτημα. Kαι συνε¿ί¸ει: Eίν' ευγενέστερο να υποφέρει κανείς q να πάρει
τ' άρματα... Hεριγράφει τις α0λιoτητες της υπάρçης, που λίγη σ¿έση έ¿ουν με την
πραγματικq του κατάσταση, και φτάνει στη διερεuνηση του άλλου oρου του
διλqμματος:
[Q KE QD IQS SQ KE...
[Q GAE, SQ FLEEH ( SQ FLEEH, HEDOTJIOE SQ GDEJW, JR, STEDE'F STE DCK
;α υπάρχει κανε#ς η να μην υπάρχει
7 &άνατ"ς, " ύπν"ς c να κ"ιμη&ε#ς, #σως να "νειρευ&ε#ς
5χ, εδώ ε#ν' " κόμπ"ς.
O κoμπος, το δράμα, το άγ¿ος ποu ¸eνει το αδιέçοδο της ¸ωqς. Hοιoς çέρει ποιά 0α
μποροuσαν να είναι τα oνειρα αυτοu του uπνου, κι αν δεν qσαν μqπως ¿ειρoτερα απo
τη ¸ωq στον çuπνο της; Nα υπάρ¿εις, να μην υπάρ¿εις, να πε0άνεις, να κοιμη0είς, να
ονειρευτείς, το oνειρο, ο εφιάλτης, αποτελοuν συνειρμικq συναλuσωση.
Eπανέρ¿ομαι στο κείμενο του %άκ*ε&. H µασίλισσα πέ0ανε 0α μποροuσε να εί¿ε
πε0άνει αργoτερα, 0α μποροuσε αργoτερα να µρε0εί 0έση για μιά τέτοια λέçη, μα o¿ι
τeρα, o¿ι oταν οι καταστροφές συσσωρεuονται.
Aλλά ο Μάκµε0 συνέρ¿εται αμέσως, ειρωνεuεται τον ίδιο τον εαυτo του· αργoτερα,
δηλαδq ακoμη μιά φορά, και oπως για oλους τους άλλους ανoητους, αuριο και αuριο
και αuριο... Aέγομε πάντοτε αuριο, αλλ' αυτo το αuριο, αντί να είναι ο τoπος ποu
εκπληρeνεται η ελπίδα, δεν είναι παρά εκείνο που μας αλυσοδένει και μας αναγκά¸ει
να συρoμε0α μέρα με τη μέρα, ως την uστατη συλλα*! του εγγεγραμμένου ¿ρoνου.
Συλλαµq, ίσως η τελευταία λέçη του 0νqσκοντος; Kαι εγγεγραμμένη ποu; Aπo ποιoν;
Eγγεγραμμένη εκ των προτέρων, oπως ο ¿ρoνος που μας ορί¸εται ως τον ¿ουν του
0ανάτου, oπως τα λίγα λεπτά που δίδονται στον πτω¿o η0οποιo. Kαι απo το αuριο
περνά στο ¿0ες, αφοu oλα αυτά τα αuριο μεταµάλλονται, με το μικρo τους έρπον
µqμα, σε ¿0ες που εμφανί¸ονται, εκ των υστέρων, ως παγίδες, ως καταπακτές που
εçαπάτησαν εμάς τους ανoητους, φωτί¸οντας τη μoνη οδo ποu μποροuμε ποτέ να
πάρουμε, το δρoμο προς τη σκoνη του 0ανάτου. Σµqσε λοιπoν, σµqσε, κεράκι της
¸ωqς. Kαι έρ¿ονται τoτε οι τρεις υπέρο¿ες μεταφορές που γλιστροuν οι μεν στις δε
και ανοίγουν, άν0η δηλητηριeδη και 0ανάσιμα, σε μιά κινηματογραφικq κίνηση. H
¸ωq, η ¸ωq μας, είναι μιά φευγαλέα σκιά· και είναι επίσης ένας ά0λιος 0εατρίνος που
¿αραμί¸ει τον ¿ρoνο του για να εμφανισ0εί στη σκηνq· κορδeνεται, κομπά¸ει και
¿ειρονομεί, oμως η eρα του σuντομα περνά και δεν ακοuγεται πια· τί είν' oλ' αυτά,
είναι μιά ιστορία που την εçιστορεί ένας ανoητος, παράφορη και 0ορυµeδης, δί¿ως
καμιά σημασία. Hερνάμε απo τη μιά μεταφορά στην άλλη, σε μιά κίνηση αuçουσας
ανoδου που φτάνει στο ¸ενί0 με την ιστοροuμενη απo έναν ανoητο ιστορία.
Iιατί κεράκι; Μoλις μά0αμε για τον 0άνατο της λαίδης Μάκµε0, και τοuτο,
συνδεoμενο με αυτoν τον παλαιoτατο ποιητικo τoπο, το κεράκι της ¸ωqς που καίγεται
q σµqνεται απo κάποια %"#ρα, μας υπεν0υμί¸ει πως η λαίδη, κρατeντας το,
εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο δωμάτιο λίγο πριν σµqσει. ‹λλος τoπος: η ¸ωq
είναι διαµαίνουσα, φευγαλέα σκιά· ο Hίνδαρος εί¿ε qδη γρά¡ει, με μεγαλuτερη
ένταση, †σκιάς oναρ άν0ρωπος‡, εδe oμως ο κοινoς τoπος της μεταφοράς
ανα¸ωογονείται και ανανεeνεται πλqρως απo τα συμφρα¸oμενα, απo την αρμονικq
της μελωδία· η μελωδικq γραμμq που συνε¿ί¸εται µρίσκεται σε αρμονικq συνq¿ηση
με τα προηγοuμενα. Aιoτι μoλις είδαμε στη σκηνq μιά σκιά να διαµαίνει, είναι η
λαίδη Μάκµε0, qταν εκεί, µάδι¸ε παραληροuσα πριν σµqσει. 1ταν oμως και η ¸ωq,
αυτq η σκιά που µάδι¸ε, η ¸ωq τοu Μάκµε0, ο κακoς δαίμων του και η ¸ωq του
απλeς. 1ταν αυτq που, oταν το 0άρρος του, η ¡υ¿q του εδείλιασε τη στιγμq της
δολοφονίας τοu µασιλιά, τον εν0άρρυνε, τον επανέφερε στην κρεµατοκάμαρα τοu
µασιλιά και τον έκανε να πραγματοποιqσει το έγκλημά του, αυτq qταν που τον e0ησε
να δολοφονqσει τον Μπάνκο, αυτq που τον στηρί¸ει oταν το φάντασμα του Μπάνκο,
σκοτωμένου απo τους άνδρες του Μάκµε0, μπαίνει στην τραπε¸αρία, oπου προδοτικά
εί¿ε προσκλη0εί. Aυτq που πάντα τον εμ¡u¿ωνε είν' αυτq, η σκιά που είδαμε
μoλις να µαδί¸ει, σκιά του εαυτοu της παραληροuσα. Aυτq η ¸ωq, HQQD HLJRED,
πτω¿έ, ά0λιε 0εατρίνε, που δεν σου δo0ηκαν συνολικά παρά μoνο λίγα λεπτά πάνω
στη σκηνq, τα λίγα λεπτά της ¸ωqς μας πάνω στη σκηνq του κoσμου, oπου
κομπά¸ουμε και κορδωνoμαστε. ‹0λιος 0εατρίνος, διoτι, o,τι κι αν κάνει, το
αποτέλεσμα 0α είναι ά0λιο, oπως ά0λια qταν η λαίδη που είδαμε και της οποίας ο
¿ρoνος στη σκηνq τελείωσε. Aεν 0α την çανακοuσουμε να μιλάει, δεν 0α
çανακοuσουμε να μιλοuν γι' αυτqν. Aλλά είναι ο Μάκµε0 ο ίδιος αυτoς ο πτω¿oς
0εατρίνος, του οποίου η eρα µαίνει προς το τέλος της. Στο επίπεδο του έργου, η
υπo0εση 0α λqçει· απεσuρ0η στο κάστρο του Nτάνσινεν, oπου πολιορκείται απo τους
ε¿0ροuς του, ¿ωρίς ελπίδα διαφυγqς, η δε πρeτη προφητεία των μαγισσeν
πραγματοποιq0ηκε με μιά αποτρoπαιη αναστροφq της αδυνατoτητας σε
πραγματικoτητα. Στο επίπεδο του 0εάματος, ο 0εατqς το çέρει, το έργο µαίνει προς το
τέλος του, είναι η E' Hράçη. Kι εκείνος που λέγει oτι η ¸ωq είναι ένας πτω¿oς
0εατρίνος που τρeει την eρα του στη σκηνq είναι ο ίδιος, o¿ι in dicto αλλά in re, ένας
η0οποιoς, του οποίου η eρα των 0εατρινισμeν µαίνει προς το τέλος της. O Μάκµε0
ομιλεί για τον εαυτo του και ο η0οποιoς που παί¸ει τον Μάκµε0 ομιλεί για τον εαυτo
του.
Oλα αυτά είναι μιά ιστορία ιστορημένη απo έναν ανoητο. Aς σημειeσουμε την
ετυμολογικq συγγένεια, J SJLE SQLG, ιστορημένη ιστορία. @CLL QP FQCIG JIG PCDR,
γεμάτη 0oρυµο κι οργq. YQCIG είναι ο q¿ος, oμως εδe είναι προφανές πeς πρoκειται
για 0oρυµο. O Σαίçπηρ oπως κι εμείς δεν ακοuει στη ¸ωq ένα μουσικo μέλος,
ακοuει 0oρυµο.
Μιά ιστορία ιστορημένη απo έναν ανoητο. H σuνδεση των μεταφορeν φ0άνει σε μιά
ρqçη που δεν καταργεί τη συνέ¿εια. H συνέ¿εια είναι πως το ανάφορο
14
είναι πάντοτε
το αυτo, η ¸ωq. H ρqçη είναι oτι υπάρ¿ει διέçοδος προς άλλο επίπεδο. Oι δuο πρeτες
μεταφορές --η ¸ωq σκιά διαµαίνουσα, η ¸ωq ά0λιος 0εατρίνος που ¿ειρονομεί...
είναι, οuτως ειπείν, εçωτερικές, είναι εικoνες q συγκρίσεις. Kάποιος ομιλεί εκ των
έçω, επι0εωρεί, συγκρίνει και αποφαίνεται. Aυτq η εçωτερικoτητα είναι
ενσωματωμένη στην uφανση τqς μεταφοράς· για να υπάρçει σκιά πρέπει να υπάρ¿ει
φως, για να υπάρçει η0οποιoς πρέπει να υπάρ¿ει 0έατρο και 0εατqς. H α-
πραγματικoτητα της ¸ωqς συλλαμµάνεται σε αναφορά προς μία πραγματικoτητα που
αντιτί0εται σε αυτqν, και ¿ωρίς την οποία η μεταφορά δεν 0α εί¿ε νoημα. Oταν oμως
φ0άνουμε στην ιστορία που ιστορεί ο ανoητος, oλα καταµυ0ί¸ονται μέσα στην ίδια τη
μεταφορά, δεν υπάρ¿ει πια εçωτερικq αντί0εση, η μεταφορά διεστάλη μέ¿ρι του
σημείου να απορροφqσει μέσα της oλη την πραγματικoτητα. H ¸ωq είναι μιά ιστορία
ιστορημένη απo έναν ανoητο, γεμάτη 0oρυµο κι οργq, δί¿ως κανένα νoημα· και τοuτο
αφορά το παν, εσάς, εμένα, τον συγγραφέα, τον 0εατq, τον Μάκµε0, τον 0εατρίνο,
τον ομιλητq, τον ακροατq, τη ¸ωq και το 0έατρο που την εκπροσωπεί. O ¿eρος
κυκλeνεται, μαuρη τρuπα που αυτοκαταρρέει. Aν κατανοοuμε τους oρους αυτqς της
φράσης μέσω της διαφοράς και της αντί0εσης, oπως το κάνουμε υπο¿ρεωτικά για
κά0ε φράση σε κά0ε γλeσσα, τοuτο οφείλεται αποκλειστικά στις ανάγκες αυτqς της
ίδιας της κατανoησης· δεν είναι μέσα στη μεταφορά. Oι δuο πρeτες μεταφορές
τοπο0ετοuν τη ¸ωq σε κάτι και σε αντί0εση προς κάτι άλλο τη σκιά στο φως, την
αυταπάτη του ά0λιου 0εατρίνου επί σκηνqς στην εκτoς 0εάτρου πραγματικoτητα. H
μεγαλοσuνη του Σαίçπηρ έγκειται, σε αυτqν την τρίτη μεταφορά, oτι κονιορτοποιεί
το μηδέν που είναι το παν. Eίναι η απoλυτη μεταφορά, και είναι, oπως 0α λέγαμε στα
μα0ηματικά, αλγεµρικeς κλειστq. Kαι δεν λέγει κάτι για τη ¸ωq σ¿ετικά με κάτι άλλο
απo τη ¸ωq, τοπο0ετεί το παν στη ¸ωq και αυτq η ¸ωq είναι παράλογη και λέγει η ίδια
για τον εαυτo της πως είναι παράλογη, είναι ιστορία ιστορημένη απo έναν ανoητο,
αυτo είναι εκείνο που συμµαίνει επί σκηνqς και μεταçu σκηνqς και 0εατeν. O
Μάκµε0, ο η0οποιoς που παί¸ει τον ρoλο του και ο 0εατqς που τον µλέπει είναι το
αυτo, είναι η παράλογη ιστορία που λέγει για τον εαυτo της πως είναι παράλογη
ιστορία, ο ομιλeν μετέ¿ει της παραλoγου ιστορίας, η δε κατανoηση, μέσα στην
παράλογη αυτq ιστορία, oτι µρισκoμαστε σε μιά παράλογη ιστορία, αποτελεί μέρος
της ιστορίας και του παραλογισμοu της, oλα και oλοι αποτελοuν μέρος της. Aυτq η
απoφανση διαφεuγει του Eπιμενίδου, δεν λέγει †¡εuδομαι‡, δεν λέγει †αυτo που
λέγω είναι παράλογο‡. H απoφανση είναι αλη0qς εις το τετράγωνο. Tο παράλογο της
¸ωqς δεν καταργείται, αν κάποιος ¸ωντανoς διαπιστeσει oτι †η ¸ωq είναι παράλογη‡,
αντι0έτως ενισχύεται, διoτι, ακριµeς, σε τί ¿ρησιμεuει, αν η ¸ωq είναι παράλογη, να
το γνωρί¸ομε; Aυτq η γνeση είναι παράλογη, δεν σημαίνει πραγματικά τ#π"τε. H
απoφανση αυτοεπιµεµαιeνεται, γνωρί¸οντας το παράλογο της ¸ωqς το ενισ¿uομε.
Aπo την ταπεινά αν0ρeπινη άπο¡η, η ¸ωq ασφαλeς 0α qταν λιγoτερο παράλογη, αν
δεν το çέραμε πως είναι παράλογη. Oλες οι 0ρησκείες έρ¿ονται να κατα0έσουν, να
διαµεµαιeσουν oτι η ¸ωq δεν είναι παράλογη q, εάν είναι, oτι υπάρ¿ει και άλλη ¸ωq,
η οποία, για λoγους μυστηριeδεις (και στην πραγματικoτητα παράλογους) δεν είναι,
αυτq, παράλογη. Aυτoν τον παραλογισμo, οι 1λληνες τον γνeρι¸αν καλά, και ο
Aισ¿uλος τον γνeρι¸ε, oταν µά¸ει τον Hρομη0έα να λέει oτι ενεφuσησε στους
0νητοuς τυ$λάς ελπ#δας (στ. 250).

Tο μεγαλείο του ποιqματος παί¸ει εδe πάνω σε αυτo το çεδίπλωμα, σε αυτqν τη
διαστολq της μεταφοράς. Bέµαια, υπάρ¿ει επίσης, ανά πάσαν στιγμq, η λέ4ις, η
απρoσμενη λάμ¡η και ακρίµεια των κατ' ιδίαν λέçεων ο η0οποιoς, ο οποίος FSDCSF
JIG PDESF, που καμαρeνει, κομπά¸ει, κορδeνεται στη σκηνq, η ιστορία η ιστορημένη
απo έναν ανoητο, στην άμεσq της οπτικq παραπομπq στο 0έαμα της λαίδης, της
οποίας η αλη0ινq ¸ωq και η αλq0εια της ¸ωqς έγιναν παραλqρημα· αυτo που
αφηγείται η λαίδη είναι ένας ιστoς παραλογισμeν, και οι παραλογισμοί αυτοί είναι
αλη0ινοί για εκείνον που γνωρί¸ει την υπο0έση· ομιλεί για κηλίδες αίματος, για τον
φoνο του µασιλιά και για oλα τα άλλα, τελικά oμως αυτq η πραγματικoτητα είναι η
ίδια ένας ιστoς παραλογισμeν, αφοu oλα αυτά τα εγκλqματα διεπρά¿0ησαν για την
αρπαγq και την κάρπωση του στέμματος, το δε τελικo τους αποτέλεσμα είναι η τρέλα
και ο 0άνατος της λαίδης και η επικείμενη καταστροφq του Μάκµε0. Kι εδe πάλι
υπάρ¿ουν τρία διαδο¿ικά επίπεδα. H ακρίµεια και ο πλοuτος των λέçεων υπάρ¿ουν κι
εδe, oπως και σε oλους τους μεγάλους νεoτερους ποιητές, αλλ' ο Σαίçπηρ πρέπει να
υφάνει το ποιητικo νoημα περνeντας απo την εκτυλιγμένη μεταφορά, δεν μπορεί πια
να το µρεί, oπως η Σαπφe, ο Aισ¿uλος q ο Σοφοκλqς, στην ίδια τη λέçη και στην
αδιαίρετη πολυσημία της.
* * *
1νας άλλος τuπος, συγγενqς αλλά µα0ιά διαφορετικoς, είναι αυτo που 0α
μποροuσαμε να αποκαλέσουμε πολυσημασιακq μεταφορά q εικoνα. Eδe, η λέçη
είναι †μονοσqμαντη‡· δεν είναι η ίδια η λέçη που εμφανί¸ει μιά αδιαίρετη
πολυσημία, αλλά οι παραπομπές που αναδuονται αμέσως, πολλαπλές και µαρuτατης
σημασίας. Lider, στα γερμανικά, σημαίνει µλέφαρα και μoνον µλέφαρα. Aς
παρατηρqσουμε oμως την πυκνoτητα αυτqς της λέçης στην επιτάφιο επιγραφq που
έγρα¡ε ο Pίλκε για τον εαυτo του:
dQFE, QT DEAIED eAGEDFHDCOT, MCFS fAEWJIGEF
YOTLJP gC FEAI CISED FQZAEL MAGEDI
hόδ", ώ κα&αρ! αντ#$αση, χαρά
;α μην ε#σαι " ύπν"ς τ"υ κανενός κάτω από τόσα *λέ$αρα.
Iια ποια µλέφαρα πρoκειται; O νεκρoς, που είναι κανείς, fAEWJIG, "ύτις, κοιμάται
πίσω απo τα µλέφαρά του. Kοιμάται υπo τα µλέφαρα του νεκροσέντονου και του
φερέτρου, και κοιμάται υπo τα πολλαπλά στρeματα ¿eματος που τον καλuπτουν.
Kοιμάται κάτω απo τα αναρί0μητα µλέφαρα των πεπραγμένων του µίου και της
πολιτείας του, των ρoλων που ενεδu0η, αυτοu που υπqρçε για τους μεν και για τους
δε. Kαι oλα αυτά τα µλέφαρα ¿ρειά¸ονται για να καλu¡ουν τί; Kανέναν, Œiemand,
"ύτιν.
"""
Aυτά τα παραδείγματα αποσκοποuσαν να φωτίσουν, μέσω της αντί0εσqς τους, μιαν
o¡η της διαφοράς μεταçu της αρ¿αίας ελληνικqς ποιqσεως και της νεoτερης
ευρωπαïκqς, 0α επι¿ειρqσω τeρα να εçαγάγω μερικά γενικoτερα συμπεράσματα.
Kάνοντας τοuτο, 0α οδηγη0e εις το να διατυπeσω υπο0έσεις και να εκφράσω
γνeμες, και τις μεν και τις δε εçαιρετικά παρακινδυνευμένες και λoγω της φuσεως
του 0έματος και λoγω της αδυναμίας των μέσων που δια0έτω, αφοu γνωρί¸ω
σ¿ετικeς καλά μoνο πέντε γλeσσες (τα αρ¿αία και τα νέα ελληνικά, τα γαλλικά, τα
αγγλικά και τα γερμανικά) και μετρίως άλλες τρεις (τα λατινικά, τα ιταλικά και τα
ισπανικά)· με άλλα λoγια, δεν είμαι οικείος παρά μoνο με ένα περιορισμένο μέρος
του ινδοευρωπαïκοu συνoλου. Eκείνο που μου δίδει το 0άρρος να αναλάµω παρ' oλα
ταuτα, και ιδίω κινδuνω, αυτqν την προσπά0εια είναι η σ¿εδoν γενικq, oπως μου
φαίνεται, παραμέληση, απo το τέλος της †κλασικqς‡ φιλολογίας και μετά το 0άνατο
του μεγάλου Poμαν Iιάκομπσον (Roman Jacobson), ενoς σημαντικoτατου 0έματος
ερεuνης: της συγκριτικqς διερεuνησης των εκφραστικeν απο0εμάτων των γλωσσeν,
0έματος σημαντικοu για τη διαuγαση των οδeν και των μέσων της κοινωνικο-
ιστορικqς δημιουργίας. Aυτq η παραμέληση μοu φαίνεται συνδεδεμένη με έναν απo
τους σuγ¿ρονους παραλογισμοuς· ο φoµος να φανεί κανείς oτι προσδίδει ιδιαίτερο
προνoμιο στην τάδε γλeσσα q στον δείνα πολιτισμo, να δeσει λαµq στην κατηγορία
του πολιτισμικοu ιμπεριαλισμοu q, horresco reIerens, του ευρωπαίο- q του λογο-
φαλλο-οντοκ.λπ.-κεντρισμοu οδηγεί, υπo το απατηλo πρoσ¿ημα της de iure ισoτητος
oλων των λαeν, σε μιά γλeσσα γενικευμένης ισοπέδωσης, σε μιά άρνηση της
συ¸qτησης των διαφορeν και, ακoμη περισσoτερο, των ετερ"τ!των που
διαμορφeνουν τον αµυ0ομέτρητο πλοuτο της αν0ρeπινης ιστορίας. Σαν να oφειλε
κανείς να δε¿0εί πρeτα την ισοδυναμία της †φιλοσοφίας‡ των Tασμανeν και των
Eλληνοευρωπαίων, για να έ¿ει το δικαίωμα να καταδικάσει την εçoντωση των
πρeτων απo τους ‹γγλους. Oι ανoητοι που κάνουν αυτοu του είδους τους
συλλογισμοuς δεν µλέπουν καν oτι αποδέ¿ονται στην πραγματικoτητα το αçίωμα του
†συλλογισμοu‡ των υπερασπιστeν της αποικιοκρατίας, qτοι: εάν ένας πολιτισμoς
είναι †ανeτερος‡ άλλου, οι εκπρoσωποι του πρeτου έ¿ουν το δικαίωμα της
κυριαρ¿ίας επί (και, οριακά, της εçoντωσης) των εκπροσeπων του δευτέρου.
υνεπώς, προüπo0εση της καταδίκης αυτqς της κυριαρ¿ίας q της εçoντωσης είναι η
καταδίκη κά0ε συγκριτικqς μελέτης των πολιτισμeν που 0α κινδuνευε να καταλqçει
σε †αçιολογικές κρίσεις‡ επί των μεν και των δε. Tο παράλογο αυτοu του ¡ευδο-
συλλογισμοu δεν έ¿ει προφανeς τίποτα να κάνει με τις τεράστιες ενδογενείς
δυσκολίες μιάς τέτοιας μελέτης, οuτε με το ¸qτημα, που τοπο0ετείται σ' ένα εντελeς
άλλο επίπεδο, των πολιτικeν επιλογeν που 0α πρέπει κατ' ανάγκην να κάνουμε
μεταçu των 0εσμικeν τuπων που οι διάφοροι πολιτισμοί δημιοuργησαν. Tο oτι
διακηρuσσω τη σuνδεση μου με τα δημοκρατικά σπέρματα που δημιοuργησε η
ελληνο-ευρωπαïκq παράδοση, δεν με υπο¿ρεeνει κα0oλου να δηλeσω oτι η
αρ¿ιτεκτονικq μιας κοινωνίας με κάστες, oπως η ινδικq, είναι κατeτερη της δυτικqς·
οuτε είμαι υπο¿ρεωμένος, για να υποστηρίçω τα δικαιeματα των Aφρικανeν, να
αποδε¿0e τη νυμφεκτομq και την αιδοιορραφq των γυναικeν σε πολλά μέρη της
μαuρης ηπείρου. Oσο για το 0εωρητικά κεφαλαιeδες ¸qτημα της εσωτερικqς
αλληλεγγuης μεταçu των διαφορετικeν ¿eρων μιας πολιτισμικqς δημιουργίας,
αλληλεγγuης προφανοuς και αινιγματικqς, τοuτο δεν έ¿ει άμεση πολιτικq
σπουδαιoτητα, oπως το δεί¿νει η αμοιµαία γονιμοποίηση (q μoλυνση q διαφ0ορά)
των πολιτισμeν του πλανqτη στη σuγ¿ρονη επο¿q. Μποροuμε λοιπoν ν' αρ¿ίσουμε
μιά έρευνα για τις διαφορετικές οδοuς που επέλεçε η ποιητικq έκφραση στην αρ¿αία
Eλλάδα και στη νεoτερη Eυρeπη, ¿ωρίς να φοµη0οuμε oτι στην περίπτωση που 0α
μας οδηγοuσε, oπερ αδuνατον, στο συμπέρασμα της †ανωτερoτητας‡ των πρeτων επί
των δευτέρων, 0α qμασταν αναγκασμένοι να εκστρατεuσουμε υπέρ της
επανεγκα0ίδρυσης της δουλείας. Μένει ο κίνδυνος, σε μιά τέτοια έρευνα, να
υποκu¡ουμε στις †υποκειμενικές‡ προτιμqσεις μας. Aυτoς ο κίνδυνος δεν μπορεί να
παραμερισ0εί, oταν πρoκειται περί 0εμάτων †αισ0ητικqς‡, ωστoσο είναι εν
προκειμένω ασqμαντος, αφοu δεν προτι0έμε0α να †αçιολογqσουμε‡ συγκριτικά την
αρ¿αία και τη νεoτερη ποίηση, αλλά να περιγρά¡ουμε και να αναλuσουμε τα
εκφραστικά μέσα της μεν και της δε.
Oα çεκινqσω απo μιά παρατqρηση του Aριστοτέλους στην Π"ιητικ!. O τραγικoς
ποιητqς, λέγει, πρέπει να είναι περισσoτερο μυ&"π"ιός απo μετρ"π"ιός, περισσoτερο
δημιουργoς μu0ων, ιστοριeν, παρά δημιουργoς μέτρων, στι¿οπλoκος. Hιστεuω πως
αυτo ισ¿uει o¿ι μoνον για την τραγικq, αλλά για κά0ε ποίηση. Aκoμη και στη λυρικq
ποίηση υπάρ¿ει πάντοτε μύ&"ς --προσπά0ησα να το δείçω στην περίπτωση των
τεσσάρων στί¿ων της Σαπφοuς δηλαδq μιά ιστορία, ένα ανάφορο (δημιουργημένο
προφανeς απo το ίδιο το ποίημα), ένα αντικείμενο που παρουσιά¸εται και που
†εκτυλίσσεται‡, έστω και αν η εκτuλιçη αυτq είναι µρα¿uτατη και έστω αν το
ανάφορο αυτo δεν είναι, oπως στην επικq ποίηση q την τραγωδία, σ¿ηματισμένο απo
πράçεις, αλλά αφορά τα συναισ0qματα, την ¡υ¿ικq κατάσταση του ποιητq. H λυρικq
ποίηση δεν είναι κα0αρo επιφeνημα, δεν περιορί¸εται σε ά¿! και e. 1¿ει ένα
αντικείμενο: την ¡υ¿ολογικq κατάσταση --παραστάσεις, αισ0qματα, επι0υμίες, κι
αυτo το αντικείμενο, έστω συλλαμµανoμενα σ' ένα †στιγμιoτυπο‡, δεν μπορεί να
εμφανισ0εί σαν μιά απoλυτη στιγμq, µρίσκεται σε κάποιον ¿ρoνο, συλλαμµάνεται
απo αυτoν τον ¿ρoνο, δημιουργεί, προς τα εμπρoς και προς τα πίσω ένα ¿ρoνο. Kαι το
µρίσκουμε αυτo ακoμη και σε μια ποίηση oπως τα ¿άικου q μερικά συντομoτατα
κινε¸ικά ποιqματα φτιαγμένα απo μερικές λέçεις ένα µουνo, μιά λίμνη, ένα πουλί,
η 0λί¡η· αυτq η φαινομενικά στατικq παρουσίαση περιέ¿ει μιά ελά¿ιστη κίνηση, και
τοuτο είναι ο μύ&"ς της. Bέµαια, ως μύ&" " Aριστοτέλης εννοεί μιά ανεπτυγμένη
αφqγηση, μεταçu oμως της ανεπτυγμένης αφqγησης και του απλοu μέτρ"υ υπάρ¿ει ο
¿eρος του λυρικοu αντικειμένου, που µρίσκεται çεκά0αρα μέσα στον ¿ρoνο.
Aλλά ο ποιητqς δεν είναι μoνο μετρ"π"ιός και μυ&"π"ιός, είναι και ν"ηματ"π"ιός,
εικ"ν"π"ιός και μελ"π"ιός. Tο τελευταίο ¿ρειά¸εται μιά διευκρίνιση. Oς μουσικq δεν
εννοe μoνον την υλικq μουσικoτητα, τη ρυ0μικq μουσικoτητα του μέτρου και την
η¿ητικq μουσικoτητα των λέçεων (και τα συμπαρομαρτοuντα: παρq¿ηση,
ομοιοκαταλqçεις q απλeς μιά ωραία †ενδογενq‡ η¿ητικoτητα), εννοe τη μουσικq
του νοqματος που εκδηλeνεται o¿ι μoνο στο επίπεδο του μu0ου, αλλά και στο
επίπεδο του στί¿ου, της διαδο¿qς των λέçεων, oπως και στο επίπεδο της κά0ε λέçης.
Yπάρ¿ει εμφάνιση και άρ0ρωση των σημασιeν· υπάρ¿ει σημασία στο επίπεδο του
μu0ου, στην ιστορία που διαδραματί¸εται, στο αντικείμενο που παρουσιά¸εται
συνολικά, αλλά υπάρ¿ει και άρ0ρωση στην κυριολεçία, παρoμοια με αυτqν του
σeματος, που υποδιαιρείται σε μέλη μη ¿ωριστά, αλλά συνδεδεμένα σε μιά συνε¿q
συνεργεία. H υποδιαίρεση δε αυτq δεν είναι δια¿ωρισμoς αυτqς της συνολικqς
σημασίας στα μέρη του ποιητικοu έργου, στις στροφές, στους στί¿ους, στις λέçεις.
Yπάρ¿ει παρουσίαση ενoς ελά¿ιστου ποιητικοu νοqματος στο επίπεδο της ίδιας της
λέçης και µεµαίως, ακoμη περισσoτερο, στο επίπεδο της συνάφειας, της σuνδεσης
των λέçεων, στοι¿εία πάντοτε ¸ωντανoτερα ενoς υπερκειμένου νοqματος. Aυτo το
ελά¿ιστο νoημα της λέçεως δεν παρουσιά¸εται λογικά, οuτε απλeς περιγραφικά· εδe
oλες οι μεταφορές μας προδίδουν, διoτι προδίδουν την ιδιαιτερoτητα του ποιητικοu
έργου. 1τσι κι αλλιeς πρέπει να τις ¿ρησιμοποιqσουμε και να ποuμε oτι αυτo το
minimum νoημα παρουσιά¸εται συγ¿ρoνως εικονιστικά και μουσικά. Iια να
μιλqσουμε για ποίηση είμαστε υπο¿ρεωμένοι να μετα¿ειρισ0οuμε μεταφορές που
προέρ¿ονται απo τη μουσικq και τη ¸ωγραφικq· oπως, για να μιλqσουμε για τη
μουσικq q τη ¸ωγραφικq, πρέπει να ¿ρησιμοποιqσουμε μεταφορές που προέρ¿ονται
απo την ποίηση, τη ¸ωγραφικq και τη μουσικq. Eίναι ο κuκλος της καλλιτε¿νικqς
δημιουργίας· δεν μποροuμε να μιλqσουμε για ποίηση, για μουσικq q για ¸ωγραφικq
με μεταφορές γεωμετρίας q φυσικqς. Tα μνημονεuουμε αυτά εδe, διoτι πρέπει να
κατανοqσουμε σε τι συνίσταται αυτo που δεν μποροuμε να αποκαλέσουμε αλλιeς
παρά μoνο μ"υσικότητα τ"υ ν"!ματ"ς. Aν σε oσα ακολου0οuν φαίνεται oτι προτιμe
τη μουσικq μεταφορά, τοuτο γίνεται διoτι η ¸ωγραφικq μεταφορά είναι κατάλληλη
μoνο στις περιπτeσεις oπου η ποιητικq έκφραση αναφέρεται σε κάποιο †εçωτερικo‡
αντικείμενο, και κυρίως διoτι η ¸ωγραφικq, εν αντι0έσει προς τη μουσικq, δεν
παρουσιά¸ει τη ¿ρονικq εκτuλιçη που δίνει ¡υ¿q στο ποίημα.
Στο επίπεδο του μu0ου, oπως στο επίπεδο των μέτρων, δηλαδq των στί¿ων,
συναντοuμε πάντα δuο διαστάσεις. O μu0ος μπορεί να προµλη0εί στο επίπεδο μιας
ιστορίας, αυτοu που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διqγησης, της †αφqγησης‡.
Eίναι αυτo που κάνουν π.¿. οι σ¿ολιαστές, οι οποίοι μας δίδουν, στην αρ¿q των
¿ειρογράφων των αρ¿αίων τραγωδιeν, τις υπ"&έσεις των έργων, μιά περίλη¡η του σε
τηλεγραφικo uφος. Hαράδειγμα: †Aπο0ανoντα Hολυνείκη εν τω προς τον αδελφoν
μονομα¿ίω Kρέων άταφον εκµαλeν κηρuττει μηδένα αυτoν 0άπτειν, 0άνατον την
¸ημίαν ποιqσας. Tοuτον Aντιγoνη η αδελφq 0άπτειν πειράται. |...|‡ Μπορεί επίσης ο
μu0ος να προµλη0εί στη διάσταση της σημασίας· αυτo προσπα0οuμε να εçαγάγουμε,
oταν αναλuουμε το περιε¿oμενο, το νoημα της ιστορίας. 1νας μu0ος που 0α qταν
δυνατoν να προµλη0εί κα0' ολοκληρίαν στον άçονα της αφqγησης 0α εί¿ε οριακά
μηδενικq σημασία, 0α qταν η †ιστορία ιστορημένη απo έναν ανoητο, δί¿ως κανένα
νoημα‡, q κάποιο ασqμαντο γεγονoς κατα¿ωρημένο στα †¡ιλά‡. 1νας μu0ος εç
ολοκλqρου προµεµλημένος στον άçονα της σημασίας 0α qταν ένα είδος φιλοσοφικοu
συστqματος, π.¿. το σuστημα του Σπινo¸α, και ασφαλeς o¿ι ποίημα. 1να ποίημα,
oπως μιά τραγωδία, εκτυλίσσεται πάντοτε στις δuο διαστάσεις.
Aυτo που εçετά¸ομε εδe δεν είναι ο μύ&"ς, αλλά το μέτρ"ν, ο †στί¿ος‡ q οι †στί¿οι‡,
ουσιeδεις υπομονάδες για την πραγματοποίηση της ποιητικqς σημασίας. Kι εδe
επίσης έ¿ομε δuο διαστάσεις. Oπως είπαμε, υπάρ¿ει η †υλικq‡ μουσικoτητα,
φωνητικq και ρυ0μικq. Aυτo oμως που εδe μας ενδιαφέρει είναι η σημασιακq
μουσικoτητα· υπάρ¿ει ταυτο¿ρoνως μελωδία και αρμονία νοqματος.
H μελωδία του νοqματος είναι η συνuφανση της †ανoδου-κα0oδου‡ στο κλειδί της
σημασίας και στο επίπεδο της εντάσεως. H σημασία της κά0ε λέçης τροποποιεί τη
σημασία του στί¿ου, oσο αυτoς çετυλίγεται· οι παραλλαγές οçuτητος q εντάσεως της
έκφρασης δημιουργοuν μιά μορφq, ένα pattern. Ιδοu η άνοδος εντάσεως στους
στί¿ους:
iLQIBED JC PQIG GC BQCPPDE, jIPED QC VAEL kC' AWHQDSE`
XC PQIG GE L' bIOQIIC HQCD SDQCZED GC IQCZEJC`
15
<υ&#σ"υ στ" *ά&"ς τ"υ *αρά&ρ"υ, Uόλαση, 7υρανός c αδιά$"ρ"`
τ" *ά&"ς τ"υ 5γνώστ"υ, για να *ρεις τ" Kαινοuργιο!
q η εçακολου0ητικq άνοδος
lEWJAI O' EFS LE OTEZJL kCA F' JKJS KLJIO G' mOCWE,
lEWJAI...
5ύρι", ε#ναι τ" άλ"γ" π"υ καταρρέει άσπρ" απ' τ"υς α$ρ"ύς
5ύρι"...
που σταματά µιαίως με την άπειρη πτeση τοu
lEWJAI, O' EFS LE SQWKEJC.
]n

5ύρι" ε#ναι " τά$"ς.
H μελωδία του νοqματος είναι η ορι¸oντια σ¿έση των νοημάτων και των εντάσεων
των κατ' ιδίαν λέçεων στη διαδο¿q τους, η οποία qδη περιέ¿ει εν εαυτq μιά αρμονικq
συνιστeσα. Aιoτι oπως, oταν ακοuμε το τέλος μιας μελωδίας, η μουσικq της ουσία
περιλαμµάνει o,τι προηγq0ηκε, έτσι και η εκτuλιçη του νοqματος σε μιά ποιητικq
φράση, η οποία εκτuλιçη συνίστα κα0' εαυτqν μιά ¿ρονικq μορφq, καταλqγει σε ένα
τέλος που είναι αυτo που είναι σε συνάρτηση με o,τι προηγq0ηκε. H εκφράση
αρμονία νοqματος, εν στενq εννοία, φαίνεται σαν μη λογικq, αφοu αρμονία είναι η
συνq¿ηση περισσοτέρων φωνeν, το δε ποίημα και γενικoτερα η γλωσσικq
εκφράση φαίνεται μονωδικo. Yπάρ¿ει ωστoσο αρμονία, διoτι υπάρ¿ουν αρμονικοί
τqς σημασίας των λέçεων. Oταν ¿τυπάμε ένα πλqκτρο πιάνου q μιά ¿ορδq µιολιοu,
ένα ντο q ένα σολ, δεν ακοuμε μoνο αυτoν τον τoνο, αλλά συγ¿ρoνως τους
αρμονικοuς του, την οκτάµα, την υπερκείμενη πέμπτη κ.λπ. Eίναι εκείνο που
συντελεί στο η¿ητικo ¿ρeμα και στον η¿ητικo πλοuτο του κά0ε οργάνου. Μποροuμε
να 0εωρqσουμε ως αρμονικοuς μιας λέçης o,τι αυτq η λέçη κατορ0eνει να 0έσει σε
q¿ο. Μιά λέçη είναι αυτq που είναι, απo την άπο¡η του νοqματος, μέσω oλων των
αρμονικeν της, των η¿qσεων και συνη¿qσεeν της, αυτeν που αποκαλοuνται κατά
παράδοσιν συνδηλeσεις, o,τι συνοδεuει και σε o,τι παραπέμπει.
17
Tοuτο είναι
µεµαίως αçε¿eριστο απo τον ακροατq, απo το συγκεκριμένο ακροατqριο· είναι oμως
επίσης, και κυρίως, †απρoσωπα‡ κατατε0ειμένο μέσα στη γλeσσα. Μιά λέçη
λειτουργεί μέσα στη γλeσσα ακριµeς μέσω των απεριoριστων παραπομπeν της,
κα0εμία εκ των οποίων κινητοποιεί άλλες παραπομπές. O αρμονικoς πλοuτος ενoς
στί¿ου αποτελείται απo τον πλοuτο των παραπομπeν των λέçεων που τον αποτελοuν.

* * *
Tοuτο ισ¿uει για την ποίηση εν γένει, ανεçαρτqτως γλeσσας στην οποία
εκφρά¸εται.
18
Eκείνο για το οποίο 0έλω να ομιλqσω εδe είναι μιά ειδοποιoς διαφορά,
σ¿ετικq με την †επιλογq‡ του τρoπου εκφραστικoτητας της μουσικqς σημασιολογίας,
μεταçu αρ¿αίας ελληνικqς και νεoτερης ευρωπαïκqς ποιqσεως. Aυτq η διαφορά
φαίνεται συνδεδεμένη με μιά ιδιoτητα της αρ¿αίας ελληνικqς, ιδιoτητα που έ¿ει κοινq
πι0ανeς με oλες τις γλeσσες που 0α μποροuσαμε να ονομάσουμε πρωταρ¿ικές, σε
αντί0εση με τις γλeσσες που μποροuμε να ονομάσουμε δευτερογενείς.
19
Yπάρ¿ει στα
αρ¿αία ελληνικά μιά πρωταρ¿ικq πολυσημία των λέçεων, μιά πολλαπλoτητα
σημασιeν
20
, η οποία δεν είναι μoνο το αποτέλεσμα των συνδηλeσεων q των
αρμονικeν, αλλά αντιστοι¿εί σε φάσματα σημασιακά, με τη φυσικομα0ηματικq
έννοια του φάσματος. Στα αρ¿αία ελληνικά συγκατοικοuν στην ίδια λέçη, και σε
αναλογία ποιοτικά άλλη απo τις ευρωπαïκές γλeσσες που κάπως γνωρί¸ω, νοqματα
διαφορετικά, άλλοτε παράγωγα τα μεν των δε, άλλοτε απλeς συγγενq. Aυτq η
τελευταία διάκριση πρέπει άλλωστε να σ¿ετικοποιεί, έστω διoτι 0α είναι συ¿νά
αδuνατον να αποφασίσουμε αν τα συγγενq νοqματα προέρ¿ονται q o¿ι απo κάποια
αρ¿αιoτατη παραγωγq, της οποίας δεν υφίστανται πλέον ί¿νη. To oQOJKCLJADE του
Μπενµενίστ (Benveniste) μας παρέ¿ει μιά άφ0ονη uλη που καλuπτει άλλωστε
ακριµeς τις περισσoτερες †πρωτογενείς‡
21
ινδοευρωπαïκές γλeσσες. Eλληνικοί oροι,
oπως ε#ναι, λόγ"ς, $α#νεσ&αι,
pp
και τoσοι άλλοι, φαίνεται oτι ενσάρκωσαν qδη στην
απαρ¿q της γλeσσας, και ¿ωρίς να μποροuμε να αποφασίσουμε περί κάποιας
παραγωγqς, μιά δέσμη σημασιeν, μέσα στις οποίες φαίνεται αδuνατον να κα0ορισ0εί
μιά εσωτερικq γενετικq τάçη.
Aς προσ0έσουμε σε αυτo ένα άλλο γεγονoς, εçίσου σημαντικo. Aκoμη και στα
παραδείγματα παραγωγqς, οι εσωτερικές συνδέσεις των oρων του λεçιλογίου είναι
αμέσως ορατές, τις ¡ηλαφοuμε σ¿εδoν, ενe τοuτο δεν συμµαίνει παρά σε
ολιγάρι0μες και σ¿εδoν περίπου ασqμαντες περιπτeσεις στις δευτερογενείς γλeσσες.
Eίδαμε παραπάνω τα παραδείγματα σελάννα και ώρα στη Σαπφe, γέλασμα στον
Aισ¿uλο, έργ"ν στον Hρoδοτο. Aς 0εωρqσουμε, εç αντι0έσεως, τις λέçεις lune στα
γαλλικά, moon στα αγγλικά. Kαμιά τους δεν είναι φορτισμένη με κάποια λεçιλογικq
συγγένεια, οι συνδηλeσεις τους είναι είτε πραγματικές είτε λογοτε¿νικές· οι λέçεις
αυτές δεν παραπέμπουν σε κάποια κοινq μqτρα νοqματος, απo την οποία 0α
çεπηδοuσε ένα φάσμα σημαινoντων και σημαινoμενων. Lune στα γαλλικά είναι απo
αυτqν την άπο¡η, αν μποροuμε να ποuμε, ανoργανο, η λέçη έπεσε στα γαλλικά διoτι
τα λατινικά έλεγαν luna, oπως το moon έπεσε στα αγγλικά απo τη γερμανικq ρί¸α της
λέçης Mond. Aς σημειeσουμε oτι και το τελευταίο είναι εçίσου †ανoργανο‡ σqμερα
στα γερμανικά.

Aυτq η πρωταρ¿ικq αδιαίρετη πολυσημία στα αρ¿αία ελληνικά δεν αποτελεί
ασφαλeς προνoμιο αυτqς της γλeσσας. Kρίνοντας έστω και απo τα παραδείγματα
που µρίσκουμε στο µιµλίο του Μπενµενίστ, φαινoμενα του ίδιου τuπου απαντοuν στα
σανσκριτικά q στα αρ¿αιά ιρανικά, oπως και στα αρ¿αία γερμανικά. Σε ποιο μέτρο
¿ρησιμοποιq0ησαν ενεργeς στην ποίηση αυτeν των γλωσσeν, ανqκει στην
αρμοδιoτητα των μελετητeν τους να το πουν.
Yπάρ¿ει τέλος στα αρ¿αία (oπως επίσης και στα νέα) ελληνικά μιά τεράστια
ελεu0ερη λεçιλογικq παραγωγικoτητα. Μπορεί κανείς να δημιουργqσει λέçεις, και
δημιουργοuνται λέçεις, απo τον Oμηρο ως τον 4ο αιeνα και μετά, με αφετηρία τις
ενδογενείς δυνατoτητες της γλeσσας και τους δεδομένους με τη γλeσσα κανoνες
σ¿ηματισμοu των λέçεων, σε μία κλίμακα ασυγκρίτως ευρuτερη απo αυτqν των
συγ¿ρoνων ευρωπαïκeν γλωσσeν. H ¿ρqση προ0εμάτων και επι0εμάτων, η
δημιουργία ρημάτων απo ουσιαστικά q επί0ετα και το αντίστροφο, η σuν0εση τους,
δεν έγιναν άπαç διά παντoς, αλλά μέσα σε μιά συνε¿ι¸oμενη διαδικασία. Tοuτο δεν
αποκλείει τη συ¸qτηση και την κριτικq στάση. O Aριστοφάνης στους <ατράχ"υς
ασκεί κριτικq στον Aισ¿uλο που ¿ειρί¸εται τη γλeσσα oπως ο μαρμαράς που
αφαιρεί ογκoλι0ους απo το λατομείο αποδίδοντας αυτqν την κριτικq στον
Eυριπίδη, ο οποίος τον κατηγορεί oτι κατασκευά¸ει λέçεις σαν µουνά και oτι τον
διακρίνει μεγαλοστομία, ενe αυτoς, ο Eυριπίδης, ομιλεί τη γλeσσα του κα0ενoς.
Aυτοί οι τρoποι παραγωγqς, με την ευρuτατη έννοια, φαίνονται παγιωμένοι στις
νεoτερες ευρωπαïκές γλeσσες q σπανιoτεροι. H ακαμ¡ία της ακαδημαïκqς γαλλικqς
αποτελεί σ¿εδoν καρικατοuρα απo αυτqν την άπο¡η. H οργιαστικq ¿λιδq της
γλeσσας του Pαμπελαί (Rabelais) αφανίστηκε απo τους Μαλέρμπ (Malherbe),
Μπουαλe (Boileau) και τη Iαλλικq Aκαδημία.
O τρoπος σuν0εσης παραμένει αρι0μητικά σημαντικoς στα γερμανικά, αλλά φαίνεται
περιορισμένος στη διοικητικq, πρακτικq q επιστημονικq γλeσσα· δεν µρίσκω παρά
ελά¿ιστες σuν0ετες λέçεις στους Xέλντερλιν (Ž•lderlin), Iκεoργκε (George) q Pίλκε
(Rilke). H παραγωγq ρημάτων απo ουσιαστικά, q το αντίστροφο, εçακολου0εί πάντα
στα αγγλικά, oμως μένει περιορισμένη στη δημοσιο-γραφο-διοικητικq q τε¿νικq
ιδιoγλωσσα.
O νεoτερος Eυρωπαίος ποιητqς δεν αφοπλίστηκε προφανeς, οuτε κατέστη κατeτερος
απo αυτqν την κατάσταση, οδηγq0ηκε στη δημιουργία άλλου τuπου εκφραστικeν
μέσων. H σ¿ετικeς ευπρoσωπη περιγραφq τους 0α απαιτοuσε τη συγγραφq ενoς
συγγράμματος ευρωπαïκqς ποιητικqς (εννοe, δυτικqς) σε αμέτρητους τoμους.
Hροσπά0ησα παραπάνω, μιλeντας για τον μονoλογο του Μάκµε0, να µρω κάποιον
απo αυτοuς που τον ονoμασα ανεπτυγμένη μεταφορά. Aεν πρoκειται προφανeς για τη
†στοι¿ειeδη‡ μεταφορά που υπάρ¿ει παντοu και πάντοτε ευ0uς ως υπάρ¿ει γλeσσα,
αφοu κά0ε γλωσσικq εκφράση είναι πάντοτε μεταφορικq/μετωνυμικq και γενικoτερα
τροπικq. Ouτε για την †ποιητικq εικoνα‡ σuγκριση, αναλογία, αλληγορία κ.λπ.,
η οποία μπορεί να εκτα0εί σε περισσoτερους στί¿ους, oπως τoσο συ¿νά στον Oμηρο.
Oι τρεις †εικoνες‡ που παρουσιά¸ονται απo τον Σαίçπηρ στο παρά0εμα που
συ¸qτησα επικοινωνοuν εσωτερικά, περνοuν η μιά στην άλλη σε μία άνοδο
εικονοποίησης/παρουσίασης, παραπέμπουν συγ¿ρoνως στο ανάφορo τους και
κα0εμιά στην άλλη, εμπλουτι¸oμενες ως την τελικq ακμq.
Aν κάτι πρέπει να προκαλέσει τον 0αυμασμo μας, είναι η πολλαπλoτητα των οδeν,
των οποίων η δημιουργoς δuναμις των ποιητeν μπoρεσε να προκαλέσει την ανάδυση
σε διαφορετικές γλeσσες, για να αγγίσει την εντονoτερη εκφραστικoτητα της
σημασιακqς μουσικoτητας στην ποίηση, 0αυμασμo που νιe0ουμε πρeτ' απ' oλα
μπροστά στα μέσα, το δυναμικo που υποκρuπτει κα0εμιά απo αυτές τις γλeσσες,
δημιουργία κά0ε φορά μιας κοινωνίας άλλης, ενoς ανeνυμου συλλογικοu άλλου.

(#ημειώσεις
13
Μετάφραση B. Peτα, 1καρος, A0qνα 1962, τροποποιημένη. (Σ.τ.Μ.)
14
Iια τον oρο αυτoν, oπως και για τους oρους διαuγαση, ποιείν/πράττειν, πράçις και
συνδqλωση µλ. Η $αντασιακ! &έσμιση της κ"ινων#ας, A0qνα 1978, σ. 107 επ., 353
επ., 481 επ. και passim. (Σ.τ.Μ)
15
Baudelaire, †Le •oyage‡, MEF PLECDF GC WJL, •€€€, τελευταίοι στί¿οι. (Σ.τ.Μ.)
16
•. Žugo, MEF OTJISF GC ODmHCFOCLE, •, fJHQLEQI €€, στί¿οι 67-72. (Σ.τ.Μ.)
17
Aπo μιά άλλη άπο¡η σ¿ολίασα κριτικά την παραδοσιακq αντί0εση
δqλωση/συνδqλωση στο µιµλίο μου M' AIFSASCSAQI AWJBAIJADE GE LJ FQOAESE, Hαρίσι
1975, κεφ. •€€, σ. 463-468 |:†Points •ssais‡, Hαρίσι 1999, σ. 499-505, ελλην. μτφρ.:
Η $αντασιακ! &έσμιση της κοινωνίας, o.π. (Σ.τ.Μ)|.
18
Tο αυτo ισ¿uει επίσης προφανeς για την πε¸ογραφία, και πάντως για τη μεγάλη.
Στην πραγματικoτητα, αν 0εωροuσαμε αποuσες τις απαιτqσεις μιάς άκα μπτης
μετρικqς, η οποία σqμερα, έτσι κι αλλιeς, δεν απαιτείται πια, κά0ε μεγάλη
πε¸ογραφία εμφανί¸ει μιά †υλικq‡ και μιά σημασιακq μουσικoτητα. Oα μποροuσαμε
να παρα0έσουμε ως παραδείγματα πλq0ος αποσπασμάτων του Oουκυδίδη, εκ των
οποίων προφανeς τον 2πιτά$ι", oπως και πλq0ος αποσπασμάτων απo τον Hροuστ,
και ασφαλeς τον 0άνατο του Μπεργκoτ. O Zολά, άδικα σqμερα περιφρονημένος ως
καλλιτέ¿νης και πε¸ογράφος, μας προσφέρει πλq0ος υπέρο¿ων παραδειγμάτων με την
κά0οδο των πορνeν στα µουλεµάρτα /fJIJ), την επί0εση της Μεραρ¿ίας Μαργκερίτ
/MJ lmKqOLE) η τον 0άνατο της Kατερίνας /rEDWAIJL). H σημαντικq επικάλυ¡η
ποίησης και πε¸ογραφίας ανακινεί δuσκολα ¸ητqματα που δεν μπορe να 0ίçω εδe.
19
H διάκριση αυτq είναι ομoλογη εκείνης που διετuπωσε ο Remi Brague μεταçu του
ελληνικοu πολιτισμοu, 0εωροuμενου ως πρωτογενοuς, και του λατινικοu και εν
συνε¿εία ευρωπαïκοu πολιτισμοu που μποροuμε να αποκαλέσουμε δευτερογενείς,
υπo την έννοια oτι προüπο0έτουν ρητeς, και αναφέρονται κατά το μάλλον q qττον
πάντοτε εις τον πρωταρ¿ικo πολιτισμo. Oι ιδέες του κειμένου που παρουσιά¸ω εδe
εçετέ0ησαν σε ένα σεμινάριο στην •Ž•SS, την 9η Μαîου 1984. O Remi Brague, που
αγνοοuσε προφανeς αυτo το σεμινάριο, παρουσίασε τη διάκριση του αυτq στο µιµλίο
του jCDQHE: MJ ZQAE DQWJAIE, Hαρίσι 1992.
20
Bλ. τί λέγει ο Μπενµενίστ στο oQOJKCLJADE GEF AIFSASCSAQIF ECDQHmEIIEF |2 τoμοι,
Hαρίσι 1969| για την υποτι0έμενη ινδοευρωπαïκq ρί¸α, για την αδυνατoτητα να
κα0ορισ0εί κατά τρoπον ανεçάρτητο και να απαρι0μη0οuν τα συνδεδεμένα με τη ρί¸α
νοqματα, και να αποφασισ0εί μqπως qταν †qδη‡ πολυσημασιακq.
21
Bλ. π.¿. τη συ¸qτηση για τον εκφραστικo 0ησαυρo των αρ¿αίων ελληνικeν στο
qδη παλαιo µιµλίο τοu Th. ‘ielinski, lAE XISAaE CIG \AD 8 Ημε#ς και "ι 5ρχα#"ι,
μετάφρασις και επιλεγoμενα Ι. Συκουτρq, A0qνα 1928 (Σ.τ.Μ.)| q τα διάφορα
δοκίμια του Poμαν Iιάκομπσον.
22
Hρµλ. για το $α#νεσ&αι το κείμενο μου †La decouverte de l' imagination‡ στον
τoμο lQWJAIEF GE L' TQWWE, Παρ#σι 1986, σ. 327 κ.έ. |:†Points •ssais‡, Hαρίσι 1999,
σ. 409 κ.έ., ελλην. μτφρ.: †H ανακάλυ¡η της φαντασίας‡ στο sώρ"ι τ"υ αν&ρώπ"υ,
„¡ιλον, A0qνα 1999, σ. 233 κ.έ. (Σ.τ.Μ.)|.

διαφορετικά. Για έναν αρχαίο Έλληνα όμως, η λέξη σελάννα παραπέμπει αμέσως στο σέλας,2 το φως· σελάννα είναι η φωτεινή, ο φωστήρ. Πληιάδες, είναι η Πούλια, είναι οι Πολυάριθμες. Για έναν Γάλλο –ή έναν Ευρωπαίο– χωρίς επαρκή καλλιέργεια, η λέξη δεν λέει τίποτα· και για τον μετρίως καλλιεργημένο Γάλλο, πρόκειται για μια πλειάδα επιφανών Γάλλων ποιητών του 16ου αιώνα, και για μια συλλογή βιβλίων στις εκδόσεις Gallimard. Αλλά για τον Έλληνα αγρότη, τεχνίτη, ή ναυτικό της Αρχαιότητας (κι ακόμη έως προσφάτως), πρόκειται για ένα αστρικό νέφος – διακρίνονται τουλάχιστον επτά αστέρες δια γυμνού οφθαλμού– που ένας σημερινός αστρονόμος θα αποκαλούσε σφαιρωτό σμήνος μερικών εκατομμυρίων αστέρων, υπέροχος αστερισμός στον ωραιότερο σχηματισμό του νυχτερινού ουρανού, μέσα σ' ένα τεράστιο τόξο του κύκλου ο οποίος καλύπτει περισσότερο από το ήμισυ του ουράνιου θόλου, αρχίζοντας από την Πούλια, περνώντας από τον Ωρίωνα και τερματίζοντας στον Σείριο.3 Όταν περί το τέλος του καλοκαιριού εμφανίζεται ο Σείριος, λίγο πριν από την ανατολή του ηλίου, οι ωχρές πλέον Πλειάδες έχουν ήδη διαβεί το ζενίθ, πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Τη στιγμή που ομιλεί η Σαπφώ, οι Πλειάδες έχουν ήδη δύσει, ένδειξη ακριβής και πολύτιμη, στην οποία θα επανέλθω. Μέσαι δε νύκτες, κατά λέξιν: οι νύχτες βρίσκονται στο μέσον τους, είναι μεσάνυχτα. Στο μέσον αυτής της νύχτας, στα μεσάνυχτα εκείνης της ημέρας, η Σελήνη και οι Πλειάδες είχαν ήδη δύσει. Ας υποθέσουμε προσωρινά ότι το τέλος του ποιήματος θα μπορούσε να αποδοθεί κάπως έτσι: ... η ώρα περνά, κι εγώ κοιμάμαι μόνη. Εδώ, η ίδια η Σαπφώ ομιλεί, η Σαπφώ που γεννήθηκε γύρω στα 612 στη Λέσβο. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το ποίημα γράφτηκε γύρω στα 580, ίσως και πριν. Λυρικό ποίημα, όπως λέγομε, που εκφράζει τα συναισθήματα, την ψυχική κατάσταση του ποιητή, και όμως, ο μύθος –η αφήγηση, η ιστορία– είναι παρών, νοσταλγικός και υπέροχος. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, βλέπουμε τον νυχτερινό ουρανό να περιγράφεται, τη Σελήνη και τις Πλειάδες να έχουν ήδη δύσει, κι αυτήν τη γυναίκα, ενδεχομένως ερωτευμένη με κάποιον που δεν είναι εκεί, ίσως και όχι, ωστόσο γεμάτη πόθους, η οποία, εν τω μέσω της νυκτός, δεν μπορεί να κοιμηθεί και λέγει τη θλίψη της που στο κρεβάτι της είναι μόνη. Διαβάζομε ένα αρχαίο ποίημα σημαίνει ότι ξαναβρίσκουμε έναν κόσμο πια χαμένο, έναν κόσμο τώρα σκεπασμένο από την αδιαφορία του “πολιτισμού” μπροστά στα στοιχειώδη και θεμελιώδη. Είναι το μέσον της νύχτας και η Σελήνη έχει ήδη δύσει. Ένας σύγχρονος μας δεν βλέπει τί σημαίνει αυτό. Δεν φαντάζεται ότι, αφού η Σελήνη έδυσε πριν από τα μεσάνυχτα, βρισκόμαστε μεταξύ της νέας Σελήνης και του πρώτου τετάρτου, στην αρχή συνεπώς ενός σεληνιακού μηνός (μέτρον χρόνου για όλους τους αρχαίους λαούς). Αλλά οι Πλειάδες έδυσαν. Αυτήν την ακρίβεια των αρχαίων ποιητών δεν την ξαναβρίσκουμε παρά μόνο σπάνια στους νεότερους, αφού με αφετηρία αυτήν την ένδειξη θα μπορούσαμε σχεδόν να προσδιορίσομε την εποχή της σύνθεσης του ποιήματος. Βρισκόμαστε στην άνοιξη, διότι την άνοιξη –και μάλιστα στην αρχή της– οι Πλειάδες δύουν πριν από τα μεσάνυχτα· όσο περισσότερο προχωρεί το έτος, τόσο δύουν αργότερα. Η Σαπφώ είναι ξαπλωμένη, και η ώρα περνά.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->