P. 1
Αντιγόνη

Αντιγόνη

|Views: 12|Likes:
Published by Dionysia Kasiou
ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ
ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Dionysia Kasiou on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντιγόνη
Ισμήνη
Χορός
Κρέοντας
Αίμονας
Αγγεια!όρος
Τειρεσίας
Ε"ρι#ί$η

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ισμήνη αγα%ημένη μο"& α#ερ!ή μο"& 'έρεις τι μας !"(ει α$όμα ο Δίας α%) την
$α$ή μοίρα το" Οι#ί%ο#α* Γιατί #εν έμεινε $αμι( α%) τις σ"μ!ορές& %ί$ρα& $ατ(ρα& ατιμία ή
ντρο%ή& %ο" να μη έ+ο"με #ο$ιμ(σει& εσ, $ι εγ-. Και τ-ρα τι )ναι %(ι το,τη η #ιαταγή& %ο"
$"$ο!όρησε σε όη η /ή0α ο στρατηγός* 1$ο"σες $(τι σ+ετι$( με α"τή* 2 #εν το %ήρες εί#ηση
%3ς ετοιμ(4ο"ν στο"ς αγα%ημένο"ς μας $α$ό μεγ(ο& %ο" ο,τε σ) ε+5ρο,ς #εν ταιρι(4ει*
ΙΣΜΗΝΗ: Εγ- για !ίο"ς Αντιγόνη #εν ($ο"σα $αμι( $ο"0έντα& ο,τε γ"$ει( ο,τε %ι$ρή α!)
ότο" +(σαμε τα #"ό μας α#έρ!ια %ο" σ$οτ-5η$αν σε #ι%ό !ονι$ό με το ί#ιο το"ς το +έρι. Α%ό
τότε %ο" ο στρατός τ3ν Αργεί3ν έ!"γε τη ν,+τα νι$ημένος& (ο #εν 'έρ3 να έγινε είτε για
%αρηγορι( μας είτε για να μας #-σει $ι (η %ί$ρα.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: 2μο"να σίγο"ρη& γι) α"τό σε !-να'α έ'3 α%) τις %,ες& για να τ) α$ο,σεις μόνη σο".
ΙΣΜΗΝΗ: Τι τρέ+ει* 6αίνεσαι να )σαι αα!ιασμένη.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δεν έ+ει α%ο!ασίσει ο Κρέοντας να 5(7ει με τιμές τον έναν α#ερ!ό μας $αι τον
(ον να τον α!ήσει (τα!ο για να τον ατιμ-σει* /(0ει σ,μ!3να με το νόμο τον Ετεο$ή ό%3ς
ταιρι(4ει& ένε& σ) έν#ο'ο"ς νε$ρο,ς. 8μ3ς για το (τ"+ο $ορμί το" Πο"νεί$η& έ0γαε μια #ιαταγή
μέσα στην %οιτεία& $ανείς να μην τομήσει& ο,τε να 5(7ει ο,τε $αι να το μοιροογήσει α$όμα.
Α( να τ) α!ήσο"ν ($α"το $αι (τα!ο για να +ορτ(σο"ν αίμαργα την %είνα το"ς με τις σ(ρ$ες
το" τ)αρ%α+τι$( όρνεα. Α"τ(& ένε %3ς ο $αός μας ο Κρέοντας έ+ει #ιατ('ει για σένα $αι για
μένα. Πιο %ο, έ3 για μένα $αι 0γαίνει τ-ρα να τ) ανα$οιν-σει σ) όσο"ς #εν το 'έρο"ν. Κι αν
%αρα0εί $ανείς α"τή τη #ιαταγή η %οινή 5α είναι να %ε5(νει με ι5ο0οισμό& μ%ροστ( σε όο"ς
το"ς $ατοί$ο"ς της %όης. Α"τ( εί+α να σο" %3. Τ-ρα 5α #εί'εις αν είσαι α%ό ('ια γενι( ή 5α τη
ντρο%ι(σεις.
ΙΣΜΗΝΗ: Καημένη α#ε!ή μο"& α!ο, τα %ρ(γματα είναι έτσι& τι 5α μ%ορο,σα εγ- να $(ν3 ή να
μην $(ν3*
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Σ$έ7ο"& αν μ%ορείς να μοιραστείς μα4ί μο" α"τό %ο" %ρό$ειται να $(ν3.
ΙΣΜΗΝΗ: Τι έ+εις στο νο" σο"* Τι μ%ορεί να σημαίνο"ν τα όγια σο"*
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: /α με 0οη5ήσεις να "τρ-σ3 τον νε$ρό*
ΙΣΜΗΝΗ: 8+ι9 :ην %εις %3ς 5α τον 5(7εις στα $ρ"!( όταν α"τό α%αγορε,εται9
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εγ- τον α#ερ!ό μο"& $ι ό+ι #ι$ό σο" α#ε!ό& (μα #ε 5έεις& #ε 5α !ερ5-
%ρο#οτι$(.
ΙΣΜΗΝΗ: ;στ3 $ι αν το )+ει α%αγορέ7ει ο Κρέοντας& #,στ"+η*
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δεν έ+ει το #ι$αί3μα να με +3ρίσει α%) το"ς #ι$ο,ς μο".
ΙΣΜΗΝΗ: Α+& σ$έ7ο"& αγα%ημένη μο" α#ε!ή& %3ς +(5η$) ο %ατέρας μας& μέσα στο μίσος $αι
στην %ερι!ρόνηση& όταν μα5ε,τη$αν όες οι ντρο%ές $ι έ0γαε μόνος το" τα μ(τια το"9 ;%ειτα η
γ"ναί$α το" $αι μ(να το"& #,ο ονόματα σε ένα %ρόσ3%ο& $ρεμ(στη$ε $αι έ#3σε τέος στις
σ"μ!ορές της. Τρίτο $α$ό& τα #"ο τ) α#έρ!ια μας μα4ί& την ί#ια -ρα σ$οτ-5η$αν +τ"%ημένα& με
μιας& α%ό το +έρι ο ένας τ) αο"νο,. Τ-ρα $ι εμείς& αν %αρα$ο,σο"με το νόμο& τις #ιαταγές $αι
α%ειές το" τ"ρ(ννο"& σ$έ7ο" τι $αταστρο!ή μας %εριμένει. Πρέ%ει να νι-σεις %3ς είμαστε
γ"ναί$ες $αι #εν μ%ορο,με μ) (ντρες να τα 0(ο"με. Κι α!ο, μας $"0ερνο,νε #"νατότεροι& α"τ(
%ρέ%ει να "%α$ο,με $αι +ειρότερα. Εγ- οι%όν 4ητ(3 σ"γν-μη α%) το"ς νε$ρο,ς $αι 5α "%α$ο,σ3
σε $είνο"ς %ο" $"0ερνο,ν. Το %αρα%(ν3 είναι %αρα!ροσ,νη.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δε 5α σε %αρα$αέσ3 $ι ο,τε #έ+ομαι& $αι να το 5έεις& τ-ρα #εν το 5έ3 εγ-. Εσ,
$(νε ό%3ς νομί4εις& εγ- 5α τον 5(73. Και 5α το $(ν3 έστ3 $ι αν είναι να %ε5(ν3. /α $είτομαι
ε$εί αγα%ημένη με α"τόν %ο" έ+3 αγα%ήσει& $(νοντας (γιο $ρίμα. Σ) α"το,ς 5έ3 ν) αρέσ3 %ιο
%ο,& στο"ς $(τ3 $ι ό+ι σ) α"το,ς %ο" 4ο"ν α$όμα. Γιατί για %(ντα 5α )μαι $ει. Σ" αν το 5ες
%ερι!ρονείς τα όσια $αι τα ιερ(.
ΙΣΜΗΝΗ: Δεν τα %ερι!ρον-& μα #εν τομ(3 $ιόας να τα 0(3 μ) οό$ηρη την %όη.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δι$αιοογίες< Εγ- %ηγαίν3 τ-ρα να 5(73 τον αγα%ημένο μο" α#ερ!ό.
ΙΣΜΗΝΗ: Πόσο %ο, !ο0(μαι για σένα& α#ε!ή μο"9
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: :η νοι(4εσαι. Κοίτα να είσαι εσ, $α(.
ΙΣΜΗΝΗ: Το"(+ιστον να το $ρατήσεις μ"στι$ό& $αι εγ- #εν %ρό$ειται να μιήσ3 σε $ανέναν γι)
α"τό.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: =α το %εις9 Πιο %ο, 5α σε μισήσ3 για τη σι3%ή σο"& αν #εν το !ανερ-σεις σ) όο
τον $όσμο.
ΙΣΜΗΝΗ: ;+εις 4εστή $αρ#ι( γι) α"τ( %ο" !έρνο"ν σ,γ$ρ"ο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: >έρ3 ότι α"τ( 5) αρέσο"νε σ) α"το,ς %ο" αγα%-9
ΙΣΜΗΝΗ: =αι& αν τα $ατορ5-σεις. Α( 5α %ροσ%α5ήσεις τ) α$ατόρ53τα.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: :όνο αν #εν έ+3 %ια #,ναμη 5α σταματήσ3.
ΙΣΜΗΝΗ: Ποτέ #εν %ρέ%ει τ) (%ιαστα να $"νηγ(ς.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αν σ"νε+ίσεις να μι(ς έτσι 5α σε μισήσ3 $ι εγ- α( $ι ο νε$ρός& όταν 5α %ας
$οντ( το". 1σε με. 8σο για την α%ο$οτι( μο" είναι #ι$ό μο" %ρό0ημα. 8μ3ς το"(+ιστον 5α
'έρ3 %3ς #ε 5α %(3 ντρο%ιασμένη.
ΙΣΜΗΝΗ: Αν το νομί4εις σ3στό $αν) το. Α( να 'έρεις& $(νεις τρέα& όσο $αι να τον αγα%(ς.
(Φεύγει η Αντιγόνη. Η Ισμήνη επιστρέφει στο παλάτι. Ο χορός που αποτελείται από πρεσύτερους
!ηαίους μπαίνει"
ΧΟΡΟΣ: 2ιε& %ιο %ο, α%ό %οτέ& το %ιο αμ%ρό σο" !3ς !(νη$ε τ-ρα στη /ή0α την ε!τ(%"η.
Κι η α+τίνα σο"& μ(τι της +ρ"σής μέρας ανέτειε %(ν3 στα νερ( της Δίρ$ης9 Τον αργίτι$ο& το
σι#ερό!ρα+το στρατό τον τ,!3σε $ι έ!"γε α%ό την %όη μας με 0ι(ση& %(ν3 σα γρήγορα (ογ(
το". Τέτοιο στρατό $ο"0(ησ) εναντίον της %ατρί#ας το" ο Πο"νεί$ης& α%ό !ιονι$εία
'εση$3μένος. Και σαν α?τός +ίμη'ε %(ν3 στη +-ρα μας& στριγγί4οντας %ίσ3 α%) τις (σ%ρες σαν
το +ιόνι αστρα!τερές ασ%ί#ες& με όο το στρατό το" %ο" !ορο,σε στα $ρ(νη τα ο!ία.
Πριν $α( $α( %αρατα+τεί γ,ρ3 στο $(στρο $αι σημα#έ7ει την ε!τ(%"η είσο#ο με όγ+ες
!ονι$ές& αναγ$(στη$ε να !,γει& %ροτο, α$όμα %ρο!τ(σει να γε"τεί το αίμα μας $αι να %"ρ%οήσει
το"ς %,ργο"ς %ο" στε!αν-νο"ν τα τεί+η της %όης. Τόσο #"νατός ήταν ο α+ός της μ(+ης %ο"
γινόταν %ίσ3 το"& α"τό #εν μ%όρεσε να το νι$ήσει& $αι νι$ή5η$ε α%ό τον ε+5ρι$ό το" #ρ($ο. Γιατί
ο Δίας τη !αντασμένη γ-σσα τη σι+αίνεται $αι όταν τον εί#ε να +ιμ(ει σαν ορμητι$ός +είμαρρος&
μέσα στην $αγγή τ3ν αρμ(τ3ν το" με τόση %ερη!(νεια& %έτα'ε τον %"ρ3μένο $ερα"νό το" $αι
τον έ$α7ε& %(ν3 στην -ρα %ο" ετοιμ(4ονταν %(ν3 στις ε%('εις μας να $ρα"γ(σει για την νί$η
το". Τρι$ί4ει $αι %έ!τει $αταγής με γ#ο,%ο !ο0ερό& α"τό %ο" #ι7ασμένος για αίμα& !"σομανο,σε
σαν $α$ομανιασμένη 5,εα. Και #ρασ$εο,σε %ότε ε#- $αι %ότε ε$εί $αι το"ς %ετσό$ο0ε
ορμητι$ός& ο μέγας 1ρης. Κι όοι το"ς& $ι οι ε%τ( οι ο+αγοί& %αραταγμένοι στις %,ες τις ε%τ(
μ%ροστ(& ίσοι %ρος ίσο"ς α!ιέρ3σαν τα ό%α το"ς τ) αστρα!τερ( σαν %ροσ!ορ( στο 03μό το" Δία
%ο" γ,ρισε τη μ(+η. 8οι ε$τός α%) τα #"ο τα 5ι0ερ( %αι#ι(& %ο" αν $αι εί+αν τον ί#ιο %ατέρα $αι
την ί#ια μ(να έμ%η'αν τα $οντ(ρια ο ένας τ) αο"νο, $αι %ήραν $ι οι #,ο α%) τον 5(νατο& ίσο
μερί#ιο. Τ-ρα όμ3ς %ο" μας ήρ5ε η %ο"%ό5ητη μεγ(η =ί$η& +(ρισμα για την τη /ή0α με τα
αμέτρητα (ρματα& ας τον 'ε+(σο"με το,τον τον %όεμο $αι %(με στο"ς ναο,ς& με το @($+ο μας
αρ+ηγό& να στήσο"με οον,+τιο"ς +ορο,ς& να 'εση$-σο"με όη τη /ή0α. :α να& $ι ο νέος
0ασιι(ς με τ3ν 5ε-ν τις ε"ογίες& ο γιος το" :ενοι$έα ο Κρέοντας έρ+εται $ατα#- $αι μοι(4ει
σο0αρός. Σαν τι να σ+ε#ι(4ει $αι μας $(εσε& όη τη γερο"σία& σ) έ$τα$τη σ"νε#ρίαση*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: 1ν#ρες& α!ο, οι 5εοί ταρ('ανε την %όη& 5έησαν $αι %(ι να ορ5ο%ο#ήσει. Α%)
όο"ς $(εσα %ρ-το"ς εσ(ς ε#-. >έρ3 %3ς #εί'ατε σε0ασμό στο 5ρόνο α%) τον $αιρό %ο"
$"0ερνο,σε ο A(ιος. Και σαν ο Οι#ί%ο"ς 'αν(στησε την %όη& μα $ι όταν +(5η$ε& για τα %αι#ι(
το" εσείς #εί'ατε !ρονιμ(#α $αι τα "%οστήρί'ατε. Τ-ρα οι%όν %ο" α"τ( με ί#ια μοίρα +(5η$αν&
ένας τον (ον +τ"%-ντας ε+5ρι$(& μ) ανόσιο +έρι σ$οτ3μένα $αι τα #"ο& $ρατ- τον 5ρόνο $αι την
ε'ο"σία εγ- α!ο, είμαι σ"γγενή με το"ς +αμένο"ς. Είναι α#,νατον να μ(5εις τα !ρονήματα& τη
σ$έ7η& την 7"+ή το" $(5ε αν5ρ-%ο"& %ροτο, %(ρει στα +έρια το" ε'ο"σία. Για μένα& α"τός %ο"
$"0ερν(ει την %όη $αι #εν α%ο!ασί4ει το $α,τερο γι) α"τήν& ήταν $αι 5α είναι ο +ειρότερος. Κι
ό%οιος %ιο %(ν3 α%) την %ατρί#α το" 0(4ει το !ίο& εγ- τον έ3 τι%οτένιο. Ορ$ί4ομαι στον Δ?α&
%ο" όα τα 0έ%ει να μη σ3%(σ3 0έ%οντας την $ατ(ρα αντί για τη σ3τηρία μας& να σιμ-νει.
Ε+5ρός της +-ρας& #ε 5α γίνει !ίος μο" %οτέ. Γιατί& αν η %ατρί#α μας αρμενί4ει $α( $αι μας 5α
σ-4ει $αι !ίο"ς 5α α%ο$τ(με. Aοι%όν εγ- με τέτοιο"ς νόμο"ς 5α την %ροστατέ73. Και τ-ρα
α$ο,στε τι έ+3 #ια$ηρ,'ει μεσ) στην %όη για τα %αι#ι( το" Οι#ί%ο#α< Ο Ετεο$ής %ο" ήταν
(ριστος στο $οντ(ρι $αι +(5η$ε μα+όμενος για την %ατρί#α& να τα!εί με όες τις τιμές %ο" το"
%ρέ%ο"ν& όσες ταιρι(4ο"ν στο"ς ηρ3ι$ο,ς νε$ρο,ς. Τον α#ερ!ό το" όμ3ς& μι(3 για τον
Πο"νεί$η %ο" ε'όριστος γ"ρί4ει στην %ατρί#α για να την $(7ει $ι α"τήν $αι τα ιερ( της $αι
5έησε να %ιεί α#ερ!ι$ό αίμα $αι το"ς #ι$ο,ς το" να το"ς σ,ρει στη σ$α0ι(& α"τόν& 0γή$ε στην
%όη #ιαταγή& $ανείς να μην τον 5(7ει ή να νε$ροστοίσει ο,τε να μοιροογήσει& α( (5α!το να
τον α!ήσο"νε& να τον $ατασ%αρ('ο"ν τα σ$"ι( $αι τα όρνεα. Α"τή είναι η α%ό!ασή μο". Γιατί
εγ- %οτέ #εν 0(43 ίσα το $αό $αι το (#ι$ο. Α( ό%οιος με την %όη α"τή είναι !ίος& 5α τον
τιμ- ί#ια $αι όταν 4ει $αι νε$ρό.
ΧΟΡΟΣ: Κ(νε ό&τι σ) αρέσει στην %όη& Κρέοντα& γιε το" :ενοι$έα $αι για το"ς #,στρο%ο"ς $αι
το"ς νομοταγείς& σε εμ%ιστε"όμαστε να %(ρεις ό%οια α%ό!αση 5έεις $αι για το"ς %ε5αμένο"ς $αι
για το"ς 43ντανο,ς.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Κι α"τ( %ο" α$ο,σατε 5έ3 να ε!αρμοστο,ν.
ΧΟΡΟΣ: Δεν τ) ανα5έτεις σε $(%οιο $ατ-τερο*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: ;στεια $ιόας !ρο"ρο,ς να !"('ο"ν τον νε$ρό.
ΧΟΡΟΣ: Aοι%όν. ;+εις $(%οια (η %ροσταγή*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: =α μη 0οη5ήσετε $ανέναν %αρα0(τη.
ΧΟΡΟΣ: Ποιον 5α 0ρεις τόσο ανόητο να 5έει να %ε5(νει*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: ;τσι 5α τιμ3ρη5εί. Α( %οές !ορές η ε%ί#α για το $έρ#ος σ$ότ3σε %οο,ς.
(#παίνει ένας φύλα$ας"
ΦΥΛΑΚΑΣ: @ασιι(& #ε έ3 %3ς έρ+ομαι τρέ+οντας με !τερ( στα %ό#ια $αι +3ρίς αν(σα& γιατί
με έτρ3γε η έγνοια $αι $οντοστε$όμο"να $αι %οές !ορές σ$ε!τόμο"ν να $(ν3 στρο!ή $αι να
γ"ρίσ3 %ίσ3. Τη μια έεγε το μ"αό μο"< Πας να την %(5εις $α$ομοίρη* Στ(σο" ε#-9 Και την
(η < Τι στέ$εις 0($α* Τρ(0α. Κι αν το %ρο!τ(σει στον Κρέοντα (ος* Εσ, %3ς 5α γ"τ-σεις*
Τέτοια στρι!ογ"ρί4οντας μέσ) στο μ"αό $ι αργο,σα $(νοντας μεγ(η την $οντινή α%όσταση.
Τέος με νί$ησε η α%ό!αση να )ρ53 να στ) ανα!έρ3 $ι ας μην 'έρ3 τί%οτα. Και σο" )ρ+ομαι
γαντ43μένος στην ε%ί#α %3ς #ε 5α %(53 τί%οτα (ο ε$τός α%) όσα γρ(!ει η μοίρα μο".
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: :α τι σ"μ0αίνει $ι έ+εις τέτοια ταρα+ή*
ΦΥΛΑΚΑΣ: /έ3 για μένα %ρ-τα να σο" μιήσ3. Δεν το )$αμα $ι ο,τ) εί#α εγ- %οιος το )$αμε
$αι #εν είναι σ3στό να τιμ3ρη5- εγ- γι) α"τό %ο" έγινε9
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Τι τρέ+ει $αι μι(ς τόσο μ%ερ#εμένα* 6αίνεται σαν να 5έεις να $ρ,7εις $(τι
σ%ο"#αίο.
ΦΥΛΑΚΑΣ: Τη !ο0ερή εί#ηση #εν τη ες ε,$οα.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Πες γρήγορα ό&τι έ+εις να %εις $αι !,γε.
ΦΥΛΑΚΑΣ: Στο έ3< =α& $(%οιος& #εν είναι %ο, -ρα& έ5α7ε το νε$ρό& $ι α!ο, τον ρ(ντισε $αι
έρι'ε %(ν3 το" 7ιή σ$όνη& %(ει& +(5η$ε.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Τι* Ποιος (ντρας μ%όρεσε να το τομήσει*
ΦΥΛΑΚΑΣ: Δεν 'έρ39 Δεν εί+ε +τ"%ήματα α%) α'ίνα& ο,τε $αι $(%ο" $οντ( σ3ριασμένο +-μα& η
γη ήταν ανέ%α!η $ι ο,τε α%ό (μα'α "%ήρ+αν α"α$ιές. Α"τός %ο" το )$ανε ε'α!ανίστη$ε. 8ταν
μας το έ#ει'ε ο !,α$ας της 0(ρ#ιας μας !(νη$ε οον-ν σαν %αρ('ενο 5α,μα9 Ο,τε ο νε$ρός
!αινόταν& ο,τε $αι τ(!ος "%ήρ+ε& α( με 7ιή σ$όνη 'όρ$ισαν το $ρίμα. Κι ο,τε σημ(#ι α%ό
σ$"ι( ή αγρίμι !αινόταν& να %εις %3ς ήρ5αν $αι έ!αγαν το %τ-μα. 1ρ+ισαν τότε 0ρισιές $αι
τσα$3μοί& α$όμα $αι στα +έρια %ιαστή$αν οι !,α$ες $αι $ανείς #εν έμ%αινε στη μέση να το"ς
+3ρίσει. Ο $α5ένας έρι+νε !ταί'ιμο στον (ο& $αι μόνο τον εα"τό το" έεγε α5-ο. Π(σ+ι4ε να
'ε!,γει. Και %"ρ3μένα σί#ερα 5α %ι(ναμε $αι στη !3τι( 5α %έ!ταμε& $ι όρ$ο"ς %οο,ς 5α
έγαμε %3ς ο,τε εμείς το $(ναμε& ο,τε $αι 'έρο"με %οιος το σ$έ!τη$ε για να το $(νει. :όις
$ατα(0αμε ότι #εν έ0γαινε α%ό %ο"5εν( ($ρη& έει $(τι $(%οιος $αι σ$,0ο"με $ε!(ι α%ό !ό0ο
σ"μ!3ν-ντας όοι. Δε γινότανε $ι αι-ς. Πρότεινε α"τός να σο" το %ο,με $ι να μην το
$ρ,7ο"με. =ί$ησε ο όγος το" $αι ο $ήρος έ%εσε σε μένα τον μα,ρο να σο" !έρ3 α"τό το $αό
μήν"μαB Κι ήρ5α $α$ο#ε+ο,μενος& το 'έρ3. Ο"#είς γαρ στέργει (γγεον $α$-ν ε%-ν.
ΧΟΡΟΣ: @ασιι(& όσο το σ"ογιέμαι& έ3 μ%ας $ι έ0α) ο 5εός το +έρι το" σ) α"τ(.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Π(7ε& %ροτο, 'εσ%(σει η οργή %ο" 0ρίσ$εται μέσα μο" $ι α%ο#ει+τείς $αι γέρος $ι
(μ"αος μα4ί. Γιατί #εν "%ο!έρεσαι μ) α"τ( %ο" ες ότι #ηα#ή νοι(4ονται οι 5εοί για το,το το
νε$ρό. Aες να τον έ5α0αν σαν ε"εργέτη το"ς ε%ει#ή ήρ5ε να $(7ει το"ς ναο,ς το"ς& τ) α!ιερ-ματ(
το"ς α$όμα $αι τη γη το"ς& $αι ν) ανα%ο#ογ"ρίσει όο"ς το"ς νόμο"ς* Aες να τιμ(νε το"ς
$α$ο,ργο"ς οι 5εοί* Α"τό #ε γίνεται >έρ3 α%ό $αιρό $(%οιο"ς %ο" 7ι5"ρί4ο"ν εναντίον μο"
$ρ"!( $ο"ν-ντας το $ε!(ι το"ς& +3ρίς να ογαρι(4ο"ν νόμο"ς $ι (ρ+οντες. Κ(%οιοι α%) α"το,ς&
οι%όν& 'έρ3 $α(& 0(ανε %ηρ3μένο"ς να το $(νο"ν. Γιατί το +ρήμα& είναι ο +ειρότερος 5εσμός
μέσα στο"ς αν5ρ-%ο"ς. Γ$ρεμί4ει %οιτείες& οι (ντρες 'ε%ορτί4ο"ν α%) τα σ%ίτια το"ς& στρέ!ει το
μ"αό τ) αν5ρ-%ο" στο $α$ό& τον σ%ρ-+νει στην α%(τη ή στο έγ$ημα $αι έτσι +(νεται $(5ε
ντρο%ή $αι σε0ασμός $αι %ανε,ονται οι τίμιες σ"νει#ήσεις. :α οι %ο"ημένοι %ο" )$αναν α"τό το
%ρ(γμα έ!τασε η -ρα να %ηρ-σο"ν α$ρι0(. Αν #εν μο" 0ρείτε τον #ρ(στη α"τόν της τα!ής $αι
#εν τον !έρετε αμέσ3ς μ%ροστ( μο" #εν %ρό$ειται να %(τε στον 1#η& %ριν τα ομοογήσετε όα
43ντανοί %(ν3 στην $ρεμ(α. =α μ(5ετε ν) αρ%(4ετε (η !ορ(. Δεν μ%ορείς να $ερ#ί4εις α%ό
%αντο,. Γιατί οι %ερισσότεροι α%) α"το,ς %ο" 0γ(4ο"ν 0ρ-μι$α ε!τ( 0γαίνο"ν +αμένοι στο τέος.
ΦΥΛΑΚΑΣ: ;+3 την (#ει( σο" να μιήσ3 ή να !,γ3*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Δεν το $αταα0αίνεις ότι μ) ενο+είς*
ΦΥΛΑΚΑΣ: Πο, σ) ενο+-& στ) α"τι( σο" ή στο μ"αό σο"*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: :%α9 Γιατί 5έεις να 0ρεις %ο" 0ρίσ$εται η ενό+ησή μο"*
ΦΥΛΑΚΑΣ: Α"τός %ο" έ!ται'ε σε στενο+3ρεί στο μ"αό& εγ- στα α"τι(.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: @έ%3 ότι γεννή5η$ες !,αρος.
ΦΥΛΑΚΑΣ: :%ορεί. Α"τή την τα!ή %(ντ3ς #εν την έ$ανα εγ-.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Εσ, την έ$ανες. Και $(τι α$όμα +ειρότερο. Πο,ησες την 43ή σο" για τα +ρήματα.
ΦΥΛΑΚΑΣ: Α#ι$ία9 Δεν μ%ορεί να είναι το ί#ιο %ρ(μα $αι τα 7έματα $ι η αή5εια.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: 1σε α"τό το αστείο %αι+νί#ι με τη #ι$αιοσ,νη $αι την α#ι$ία. Αν #ε μο" 0ρεις το"ς
#ρ(στες& 5α #εις $αι 5α μ(5εις γρήγορα τι σημαίνει να $"νηγ(ς 0ρ-μι$ο $έρ#ος.
ΦΥΛΑΚΑΣ: :α$(ρι να 0ρε5εί α"τός ο %ονηρός. 8μ3ς αν #εν %ιαστεί& #ε 5α με 'ανα#είς εμέναν
να )ρ+ομαι %(ι μ%ροστ( σο". Γιατί εγ- #εν εί+α $αμι( ε%ί#α να γιτ-σ3 $αι γι) α"τό τ-ρα
+ρ3στ(3 στο"ς 5εο,ς μεγ(η +(ρη.
ΧΟΡΟΣ: Πο( είναι τα %αρ(#ο'α μα τί%οτα %ιο 5α"μαστό α%) τον (ν5ρ3%ο. Πέρα α%) τον
α!ρισμένο 3$εανό %ερν(ει με το νοτι(& 'σ$ί4οντας τα !ο"σ$3μένα $,ματα& $αι τη Γη την
"%έρτατη 5ε(& την (!5αρτη $ι α$(ματη οργ-νει με το αέτρι το #εμένο στα (ογα& %ροσ%α5-ντας
να την $(νει να 0αστήσει +ρόνο με το +ρόνο. Κ"νηγ(ει $αι %ι(νει τα εα!ρόμ"αα %ο"ι(& στήνει
%αγί#ες σε 5ερι( $ι αγρίμια της στερι(ς $αι #ί+τ"α για το 5ησα"ρό της 5(ασσας. Κι ε'ο"σι(4ει ο
τετρα%έρατος 0ο"ν( $αι $(μ%ο"ς& %ερν(ει το +αιν(ρι στο (ογο τ) ατί5ασο& $αι το 4"γό στο
0ο"νίσιο& στο #"νατό τα,ρο. ;μα5ε να μι(ει με εμ%νε"σμένη σ$έ7η& #ημιο,ργησε $οιν3νία $αι
νόμο"ς $αι 0ρή$ε τρό%ο να !"(γεται α%) το"ς %(γο"ς $αι το $ρ,ο $αι της 0ρο+ής τις μ%όρες. 8α
τα $ατα!έρνει& έ'3 α%ό ένα< =α ι#εί το μέον. :όνο α%) το 5(νατο #ε 5α γιτ-σει $ι ας 0ρή$ε
γιατρι$ό σ) αγι(τρε"τες αρρ-στιες. 8μ3ς $ι αν έ+ει $ατα!έρει με τη σο!ία $αι την τέ+νη το" τ)
ανέ%ιστα& 0α#ί4ει %ότε στο $α$ό $αι %ότε %(ι στο $αό. 1'ιος %οίτης ό%οιος $ρατ(ει το"ς
νόμο"ς της %ατρί#ας το" $αι σέ0εται τον όρ$ο στο"ς 5εο,ς. Αν('ιος& α"τός %ο" α%οτομ(ει το
$α$ό. Α"τόν& ο,τε στο σ%ίτι μο" τον 0(43 ο,τε %οτέ μο" 5α τον σ"γ+3ρήσ3. :"στήριο %ρ(μα
α"τό %ο" 0έ%3. 2 γειέμαι* Χ3ρίς αμ!ι0οία& α"τή είναι. C Αντιγόνη. Κα$όμοιρο %αι#ί& το"
#,σμοιρο" Οι#ί%ο#α& τι τρέ+ει* :ην %εις %3ς σε σ"νέα0αν να $(νεις τέτοια τρέα9 Παρ($ο"σες
τη #ιαταγή το" 0ασιι(*
ΦΥΛΑΚΑΣ: Ορίστε9 Το,τη είναι %ο" έ$αμε α"τό το έργο. Την %ι(σαμε %ριν ίγο να σ$(0ει για
να τον 5(7ει. :α %ο" είναι ο Κρέοντας*
ΧΟΡΟΣ: =α& σ"μ%τ3ματι$( 0γαίνει α%) το %α(τι.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Τι σ"μ0αίνει* Ποια είναι η σ,μ%τ3ση %ο" μεετ(ς*
ΦΥΛΑΚΑΣ: @ασιι( μο"& #εν %ρέ%ει %οτέ να #εσμε,εται $ανείς με όρ$ο. C #ε,τερη γν-μη
'εγε(ει την %ρ-τη. Κι εγ- τ) ορ$ίστη$α να μην 'ανα%ατήσ3 ε#- το %ό#ι μο"& ,στερ) α%) τις
!ο0έρες $αι τις %ροσ0οές %ο" μο" %έτα'ες. Και ε$εί %ο" #εν το %εριμένεις& 'α!νι$( μέσα στη
μα"ρία 'ε%ρο0(ει #ι%ή +αρ(. Κι ήρ5α με την $ο%έα α"τή %ο" έ%ιασα την -ρα %ο" στόι4ε
τον τ(!ο. Κι ας εί+α %(ρει όρ$ο να μην έρ53. Δε ρί'αμε $ήρο. :όνος μο" την έ%ιασα& +3ρίς
$ανέναν (ο. Και τ-ρα 0ασιι( μο" αν(α0έ την εσ,& $ρίνε $αι ε'έτασε. :ιας $αι εγ- γίτ3σα
!ε,γ3 'αα!ρ3μένος& με το #ί$ιο μο".
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Κι α"τή %ο" !έρνεις& %ότε $αι %ο" την έ%ιασες*
ΦΥΛΑΚΑΣ: Την -ρα %ο" έ5α0ε το %τ-μα. Τ-ρα τα 'έρεις όα.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Καταα0αίνεις τι μο" ες* :ι(ς σο0αρ(*
ΦΥΛΑΚΑΣ:Την εί#α να 5(0ει το νε$ρό %ο" έ+εις α%αγορε,σει να τα!εί. Είναι α"τό σα!ές*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Π3ς εμ!ανίστη$ε $αι τη σ"νέα0ες* Π3ς έγινε*
ΦΥΛΑΚΑΣ: ;τσι α$ρι0-ς έγινε. Σαν !τ(σαμε ε$εί& μετ( α%ό τις τρομερές !ο0έρες σο"&
σ$ο"%ίσαμε τη σ$όνη %ο" σ$έ%α4ε το νε$ρό& $ι α!ο, $α5αρίσαμε $α( το %τ-μα $α5όμαστε 7η(
στα 0ρ(+ια $(%3ς α%ομα$ρ"σμένοι για να μη μας !τ(νει η μ"ρ3#ι( το". Κι ο $α5ένας α%ό μας
ήταν %ο, %ροσε$τι$ός %ια $αι %αρότρ"νε $αι τον #ι%ανό το" ό%οτε τον έ0ε%ε να α#ια!ορεί.
Περνο,σε η -ρα -σ%ο" έ!τασε ο ήιος στη μέση τ) ο"ρανο, $αι μας έ$αιγε. >α!νι$(& ση$-5η$)
ένας σί!ο"νας& σαν 5ε?$ό $α$ό $αι σ(ρ3σε τον $(μ%ο& $αι (ρ+ισε να γ#έρνει όες τις !"3σιές
τ3ν #έντρ3ν $αι ση$3νόταν σαν σ,ννε!ο 7η( μέ+ρι τον ο"ρανό. Κείσαμε τα μ(τια μας
ο"!(4αμε. Dστερ) α%ό -ρα 'ε5"μαίνει το $α$ό& $αι 0έ%ο"με την $όρη να $αίει %ι$ρ( $αι να
ο#,ρεται& σαν %ο"ί %ο" 0ρίσ$ει (#εια τη !3ι( το". ;τσι έ$ανε $ι α"τή ε#-& μόις εί#ε γ"μνό το
σ-μα το" νε$ρο,& 0γ(4ει ο"ρια+τό $αι με 0αρειές $ατ(ρες $αταριόταν ε$είνο"ς %ο" το εί+αν
$(νει. :ετ( %ήρε μέσα στις +ο,!τες της 7ιή σ$όνη $αι με ένα +($ινο 0(4ο ρ(ντισε τρεις !ορές
τον %ε5αμένο α#ερ!ό της. Εμείς τότε& μόις την εί#αμε& ορμή'αμε $αι την %ι(σαμε. Δεν ταρ(+τη$ε
$α5όο". Και #εν αρνιόταν $αμι( α%) τις $ατηγορίες. Στενο+3ριόμο"ν $αι +αιρόμο"να μα4ί. Α%ό
τη μια +αιρόμο"να %ο" γίτ3σα εγ-& α( στενο+3ριόμο"ν %ο" έ%ρε%ε να την !έρ3 α"τήν σε
σένα. 8μ3ς σαν το $αοσ$ε!τείς α"τ( #ε μετρ(νε αν είναι να γιτ-σεις το $ε!(ι σο".
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Εσ,& %ο" σ$,0εις το $ε!(ι σο" $(τ3& το %αρα#έ+εσαι& ή αρνιέσαι ότι το )$ανες*
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δεν τ) αρνιέμαι. Ομοογ- %3ς το έ$ανα.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Εσ, !,α$α& μ%ορείς να !,γεις& να %ας ό%ο" 5ες. Είσ) εε,5ερος %ια& #ε σε
$ατηγορ-. Σ,ντομα& οι%όν& με ίγα όγια& %ες μο"< Το ή'ερες %3ς α"τό το εί+α α%αγορέ7ει*
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Το )'ερα !"σι$(. Και %οιος #εν το )'ερε.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Και τόμησες να το $(νεις $ι ας το εί+α α%αγορε,σει εγ-*
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ο Δίας όμ3ς #ε μο" τ) α%αγόρε7ε& ο,τε η Δι$αιοσ,νη το" Κ(τ3 Κόσμο" όρισε
τέτοιο"ς νόμο"ς για το"ς αν5ρ-%ο"ς. Κι ο,τε %ιστε,3 ότι οι #ιαταγές ενός 5νητο, να είναι %ιο
%(ν3 α%ό το"ς (γρα!ο"ς $αι α(5ε"το"ς αι-νιο"ς νόμο"ς το" ο"ρανο,. Γιατί ό+ι μον(+α σήμερα
ή +τες α( α%ό %(ντα "%(ρ+ο"ν& #εν 'έρο"μ) α%ό %ότε. Α%) το"ς 5εο,ς εγ- #ε 5α τιμ3ρη5- γιατί
!ο0ή5η$α έναν 5νητό. Το ότι 5α %ε5(ν3 το ή'ερα %ο, $α(& E%3ς μ%ορο,σε να γίνει (3στε
αι-ςF %ριν α%) τις %ροσταγές σο". Κι α!ο, είναι να %ε5(ν3& 5α )+3 $έρ#ος να %(3 μια -ρα
γρηγορότερα. Για ό%οιον 4ει με τα #ι$( μο" 0(σανα ό%3ς εγ-& $α,τερος είναι ο 5(νατος. :ια
τέτοια τ,+η #ε μο" $α$ο!αίνεται. Α) (μα το νε$ρό& α"τόν %ο" μας γέννησε η ί#ια μ(να& τον
%αρ(ταγα (5α!το& 5α %ονο,σα. Για τ) (α #ε "%(μαι %ια. Κι αν μ) ό&τι $(ν3& εσ, με %αίρνεις για
τρεή $ατ( $(%οιον τρό%ο την τρέα τη +ρ3στ(3 σ) έναν τρεό.
ΧΟΡΟΣ: Πα5ιασμένο σαν τον %ατέρα το,το το %αι#ί. Δεν το 0(4ει $(τ3 μ%ρος στον $ίν#"νο.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: :α 'έρε %3ς τα %είσματα τα %ιο σ$ηρ( "γί4ο"ν& α$όμα 3ς $ι α"τό τ) ατσ(ι
%ο" είναι 7ημένο στη !3τι( μ%ορείς να το #εις να ραγί4ει $αι να $ό0εται στα #,ο. >έρ3 %3ς $αι τα
%ιο (γρια (ογα μ) ένα μι$ρό +αιν(ρι μ%ορείς να τα #αμ(σεις. Ποτέ #ε μ%ορεί να ση$-νει $ε!(ι
ε$είνος %ο" είναι #ο,ος σε (ο"ς. Και το ή'ερε $α( %3ς με %ερι!ρονεί όταν τις #ιαταγές μο"
%ήρε α7ή!ιστα $αι τ-ρα μας $α"+ιέται μ) (η %ροσ0οή $αι μας $ορο?#ε,ει $ιόας για την %ρ('η
της. Δεν είμαι εγ- οι%όν ο (ντρας& α( α"τή 5α είναι& αν την α!ήσ3 να %ατ(ει το"ς νόμο"ς
#ί+3ς τιμ3ρία. :α είτε είναι %αι#ί της α#ερ!ής μο" ή $αι #ι$ό μο" %ο" %ροστατε,ει ο Δίας& #ε 5α
γιτ-σο"ν α"τή $ι η α#ερ!ή της α%) το 5(νατο. Κι ε$είνην το ί#ιο την $ατηγορ-& %3ς %ήρε μέρος
στην τα!ή. 63ν('τε την ε#-. Την εί#α μέσα %ριν ίγο να #έρνεται $αι να +τ"%ιέται σαν τρεή.
Γιατί η ταρα+ή %ρο#ίνει όο"ς α"το,ς %ο" στήνο"νε σ"ν3μοσίες στα $ρ"!(. Και εγ- μισ- ό%οιον
%ιαστεί να εγ$ηματεί $αι μετ( %ασ+ί4ει να ομορ!,νει το έγ$ημ( το".
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: /ες τί%οτ) (ο& ε$τός α%) το να με σ$οτ-σεις*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Τί%οτ) (ο& %ρ(γματι. Αν έ+3 α"τό& τα έ+3 όα.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Τι $(5εσαι οι%όν* 8%3ς τα #ι$( σο" όγια #ε μο" αρέσο"ν& ο,τε $αι 5α μ)
αρέσο"ν& έτσι $αι σένα τα #ι$( μο" σ) ενο+ο,ν. Δό'α #εν %ερίμενα αμ%ρότερη α%) το να 5(73
τον αγα%ημένο μο". Το ί#ιο 5α)εγαν $αι όοι το,τοι ε#- αν #εν το"ς 0ο,3νε το στόμα ο !ό0ος.
:α η τ"ραννία γι) α"τό το όγο ε%ι$ρατεί& γιατί μ%ορεί να έει $αι να $(νει ό&τι 5εήσει.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: :όνο εσ,& αν(μεσα σ) όο"ς α"το,ς& έ+εις α"τή την (%ο7η.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Κι α"τοί την έ+ο"ν& μα $ρ,0ονται μ%ροστ( σο".
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Και σ" #εν ντρέ%εσαι να σ$έ!τεσαι #ια!ορετι$( α%) όο"ς.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δεν είναι ντρο%ή να τιμ(3 τον α#ερ!ό μο".
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Δεν ήταν αίμα σο" $ι ο (ος ο νε$ρός*
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αίμα μο"& α%ό την ί#ια μ(να $αι τον ί#ιο %ατέρα.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Δεν τον ντρο%ι(4εις& α!ο, τιμ(ς τον (ον*
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δεν 5α %ει ο %ε5αμένος $(τι τέτοιο.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: =αι& αν τον τιμ(ς ε' ίσο" με τον ασε0ή9
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Α#ε!ός μο" +(5η$ε ό+ι #ο,ος.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Α"τός ήρ5ε για να $αταστρέ7ει τη +-ρα μας& εν- ο (ος σ$οτ-5η$ε στη μ(+η.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ωστόσο& ο 1#ης 5έει το"ς ί#ιο"ς νόμο"ς για όο"ς.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: 8+ι όμ3ς ο $αός ίσα με τον $α$ό.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ποιος 'έρει αν α"τό !αίνεται $α$ό στον $(τ3 $όσμο*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Και %ε5αμένο τον ε+5ρό μο" #εν τον σ"γ+3ρ-
ΑΝΤΙΓΟΝΗ:Δε γεννή5η$α για να μισ-& α( για ν) αγα%-.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Πήγαινε τ-ρα στη +-ρα τ3ν νε$ρ-ν $ι ε$εί αγ(%α το"ς αν 5έεις να το"ς αγα%(ς.
Εγ- όσο 43& γ"ναί$α #ε 5α με #ιατ('ει.
ΧΟΡΟΣ: :α να& η νεαρή Ισμήνη έρ+εται 0ιαστι$(& +,νοντας #($ρ"α για την μοίρα της α#ερ!ής
της& ένα σ,ννε!ο %αν3 α%ό τα !ρ,#ια της σ$οτεινι(4ει το 'αναμμένο %ρόσ3%ο 0ρέ+οντας τ)
όμορ!ο μ(γο"ό της.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Και σ" %ο" στο σ%ίτι τρ,%3νες σαν ο+ι(& %ο" μο" ρο,!αγες το αίμα $αι #εν
$ατα(0αινα %3ς τρέ!3 #"ο $ατ(ρες για το 5ρόνο μο"& έα $αι %ες μο"& ήσο"ν μα4ί στον τ(!ο ή
τ-ρα 5α ορ$ιστείς %3ς τ(+α #εν το 'έρεις*
ΙΣΜΗΝΗ: Αν το )$ανε α"τή $ι εγ-. Ομοογ- %3ς %ήρα $ι εγ- μέρος $ι έ+3 !ταί'ιμο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: 8+ι& το #ί$ιο #εν το ε%ιτρέ%ει α"τό. Ο,τε 5έησες& ο,τε $ι εγ- σε %ήρα μα4ί μο".
ΙΣΜΗΝΗ: 8μ3ς #εν ντρέ%ομαι σ) α"τές τις σ"μ!ορές να )ρ53 μα4ί σο" $ι ας %(5ο"με τα ί#ια.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Κ(τ3 στον 1#η 'έρο"νε %οιος το )$ανε. Δεν αγα%- όσο"ς αγα%ο,ν με όγια.
ΙΣΜΗΝΗ: :η μ) εμ%ο#ί4εις& μα4ί σο" να %ε5(ν3. Και μα4ί να τιμήσο"με το νε$ρό.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: :η 5έεις να !ορτ35είς όσα #εν (γγι'ες. :η μο" %ε5αίνεις. 6τ(νει %ο" %ε5αίν3
εγ-.
ΙΣΜΗΝΗ: Και %3ς 5α 4ήσ3 (μα εσ, εί7εις*
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Τον Κρέοντα ρ-τα. Α"τός σε νοι(4ει μόνο.
ΙΣΜΗΝΗ: Και τι $ερ#ί4εις& να με %ι$ραίνεις έτσι*
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ο μορ!ασμός μο" είναι α%ό %όνο& ό+ι γέιο.
ΙΣΜΗΝΗ: Τι (ο μ%ορ- να $(ν3 εγ- για σένα*
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: =α σ35είς. Δε με %ειρ(4ει %ο" γιτ-νεις.
ΙΣΜΗΝΗ: C έρμη& $αι να στερη5- τη μοίρα σο"*
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εσ, #ι(ε'ες να 4εις& εγ- #ι(ε'α να %ε5(ν3.
ΙΣΜΗΝΗ: 8μ3ς& ό&τι μο" )ρ+όταν στο μ"αό #ε στο έ$ρ"7α.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Κα( έ$ανες. Κι εγ- έ$ανα ό&τι %ίστε"α σ3στό.
ΙΣΜΗΝΗ: =α μοιραστο,με $ι οι #"ο το !ταί'ιμο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Κρατήσο"& εσ, 4εις. Εμένα η 7"+ή είναι #οσμένη στο"ς νε$ρο,ς α%ό $αιρό& γι) α"τό
$αι το"ς "%ηρετ-.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Π(ει& τρεα5ή$ανε $ι οι #"ο& μόις τ-ρα η μία& εν- η (η α%ό τη γέννησή της.
ΙΣΜΗΝΗ: Το +(νεις το μ"αό σο"& 0ασιι(& όταν 0ρε5είς μέσα σε τόσα 0(σανα.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Σ" το έ+ασες& όταν #ι(ε'ες το"ς $α$ο,ργο"ς.
ΙΣΜΗΝΗ: Και %3ς 5α 4ο,σα μόνη μο" +3ρίς α"τήν*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Α"τή είναι 'εγραμμένη& μην τη μεετ(ς.
ΙΣΜΗΝΗ: /έεις να σ$οτ-σεις τη μνηστή το" γιο, σο"*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Υ%(ρ+ο"ν %ο( +3ρ(!ια γι) α"τόν να οργ-σει.
ΙΣΜΗΝΗ: Ποιο ταιριαστό α%) α"το,ς το"ς #"ο& $ανένα.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Δε 5έ3 για το γιό μο" τέτοια $α$ι( γ"ναί$α.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ:Αίμονα& $αέ μο"& ο γονιός σο" σε $α$οογεί9
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Πο, με σ$ότισες $αι εσ, $αι ο γ(μος σο".
ΧΟΡΟΣ: Ε"τ"+ισμένος είναι α"τός %ο" #ε γε,τη$ε τα 0(σανα. Γιατί σαν τραντα+τεί α%ό 5εό ένα
σ%ιτι$ό& η σ"μ!ορ( %ερν( α%ό τη μια γενι( στην (η ό%3ς ορμ(ει το μα,ρο %έαγος $αι
'εση$-νει α%ό το σ$οτεινό τον %(το μα,ρη (μμο $αι #"νατοί 5ρα$ι$οί (νεμοι !έρνο"ν μεγ(α
$,ματα& έτσι $αι στα σ%ίτια τ3ν Aα0#α$ι#-ν& +ρόνια τ-ρα& σ"μ!ορές σ3ρι(4ονται %(ν3 στα
%(5η& $αι #εν μ%ορεί ν) α%α('ει η μια γενι( την (η& α( το"ς ο 5εός το"ς ρί+νει $(τ3 %(ντα
$αι #ε μ%ορο,ν να γιτ-σο"ν. Τ-ρα %(ν3 %ο" (ρ+ισε να !αίνεται μια +αραμ(#α !3ς& το στερνό
0αστ(ρι α%) τις ρί4ες το" Οι#ί%ο#α το 5έρισαν 'αν( ασ"όγιστα όγια $αι σ$οτειν( μ"α(& με το
!ονι$ό ε%ί#ι τ3ν 5ε-ν το" $(τ3 $όσμο". Κανείς τη #,ναμή σο" Δία #ε 5α μ%ορέσει να την
'ε%ερ(σει& ο,τε $ι α"τός ο D%νος %ο" όα τα %αρα,ει& ο,τε $αι να σε !5είρει μ%ορεί ο αγέραστος
$αιρός. :α αι-νια %αντο#,ναμος 5α $"0ερν(ς μέσα στην αστρα!τερή #ό'α το" Ο,μ%ο". Στο
μέον& στο %αρόν& στο %αρε5όν& ένας νόμος "%(ρ+ει< Δε γίνεται $ανένας (ν5ρ3%ος να $ρατη5εί
έ'3 α%) τη σ"μ!ορ( για %(ντα. Γιατί η ε%ί#α %ανε,ει. 1ο"ς το"ς στένει στο σ3στό #ρόμο& $ι
(ο"ς το"ς τρέ!ει με α+τ(ρες $ο,!ιες. Γιστρ(ει μέσα σ) α"τόν %ο" #εν 'έρει $αι σέρνει το
0ήμα το" στη !3τι(. ;+ει ει%35εί ένας όγος σο!ός< Αν 5έει ένας 5εός στη σ"μ!ορ( να σ%ρ-'ει
$(%οιον& σ$οτί4ει το μ"αό το" $αι το $α$ό το %αίρνει για $αό. 8μ3ς ε(+ιστα το ε"+αριστιέται.
Α( να& το μονα+ο%αί#ι σο"& ο Αίμονας. 1ραγε ν) ($ο"σε για το +αμό της Αντιγόνης $ι έρ+εται
αγανα$τισμένος& $αι %ονεμένος για τη +αμένη ε%ί#α το" γ(μο" το"*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Γρήγορα 5α το μ(5ο"με& %ο, $α,τερα α%ό μ(ντεις. Παι#ί μο"& ($ο"σες την
α%ό!ασή μο" για τη μνηστή σο" $αι ήρ5ες 5"μ3μένος* 2 μ) ό&τι $αι να $(ν3& 5α )μαστε !ίοι*
ΑΙΜΟΝΑΣ: Δι$ός σο" είμαι %ατέρα. Και τις σ3στές σο" σ"μ0ο"ές εγ- %(ντα 5) α$οο"5ήσ3.
Κανένα γ(μο #ε 5α 0(3 %ιο %(ν3 α%ό σένα& αν με $α5ο#ηγείς $α(.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: :ε τέτοια αισ5ήματα& %αι#ί μο" στην $αρ#ι( ν) α$οο"5είς τη γν-μη το" %ατέρα
σο"& $(5ε γονιός 5έει να )+ει τέτοια %αι#ι( %ο" $αι να %ει5αρ+ο,ν μέσα στο σ%ίτι το"& τον ε+5ρό
το" %(ντα να τον %οεμο,ν $αι να τιμο,ν το !ίο το"& σαν τον %ατέρα. Εν- α"τός %ο" γενν(ει
(+ρηστα %αι#ι(& !"τε,ει για τον ί#ιο %ο( 0(σανα $αι στο"ς ε+5ρο,ς #ίνει α!ορμές για να γε(νε
μα4ί το". Γι) α"τό& %αι#ί μο" %οτέ μην 'εογιαστείς α%) τη α+τ(ρα μιας γ"ναί$ας. =α 'έρεις& 5α
%ι$ραίνεσαι μέσα στο σ%ίτι σο" αν 0(εις %αντρε"τείς #οερή ν,!η. Χειρότερη %ηγή α%) τον $α$ό
!ίο α$όμα& μεγα,τερη #εν "%(ρ+ει. 6τ,σε την $ι (στηνε οι%όν να %(ει να %αντρε"τεί στον 1#η
με νε$ρο,ς. Γιατί μέσα στην %όη α"τή μον(+α α%) όο"ς %ι(στη$ε να %αρανομεί. Και #ε 5α 0γ3
7ε,της εγ- μ%ροστ( στο αό. /α τη σ$οτ-σ3. Ας %(ει να ι0ανί4ει το Δία. Αν 5ρέ73 αντ(ρτες
μέσ) στο σ%ίτι μο"& σ$έ7ο" %όσοι 5α 'ε%ετα+το,ν α%) έ'3. 8%οιος με το"ς #ι$ο,ς το" !έρνεται
$α(& 5α !ερ5εί μετ( $αι στην %όη σ3στ( $αι #ί$αια. Αν $(%οιος %ο" %ατ(ει το"ς νόμο"ς& νομί4ει
%3ς 5α "%ερνι$ήσει α"το,ς %ο" $"0ερνο,ν& μην %εριμένεις να %(ρει $αι τιμές για τα $αμ-ματ(
το". :α να "%α$ο,με %ρέ%ει σ) ό%οιον 7ή!ισ) ο αός $αι για μι$ρ( $αι #ί$ια $αι για τ) αν(%ο#α
α$όμα. Πιστε,3 %3ς α"τός %ο" $"0ερν( $α( μ%ορεί να 5έει να $"0ερνη5εί $α(. Κι αν %ρέ%ει
α"τός να %(ει να %οεμήσει& 5α μείνει ε$εί σ,ντρο!ος %ιστός $ι αν#ρείος. Δεν "%(ρ+ει $ατ(ρα
μεγα,τερη α%ό την αναρ+ία. Γ$ρεμί4ει %όεις& αναστατ-νει σ%ίτια $αι σ%έρνει !ό0ο μες στη μ(+η
$αι την ήττα στο"ς #ι$ο,ς μας. Εν- η %ει5αρ+ία& σ-4ει το στρατό. Πρέ%ει να "%ερασ%ι4όμαστε το
νόμο& την τ('η& $ι ό+ι ό&τι 5έει μια γ"ναί$α. Κα,τερ) α%ό (ντρα& αν είναι να %έσ3 %αρ( να %ο,νε
%3ς μ) έρι'ε γ"ναί$α.
ΧΟΡΟΣ: Εγ-& αν στέ$ομαι $α( στα %ό#ια μο"& νομί43 %3ς όσα εί%ες& είναι σ3στ(.
ΑΙΜΟΝΑΣ: Πατέρα& οι 5εοί μας #-σαν το μ"αό& ό&τι $α,τερο αγα5ό στον $όσμο. Κι εγ- #ε 5α
)εγα %3ς #εν τα ες σ3στ(& ο,τε 5α το )5εα& ο,τε $αι το μ%ορ-. Α( μ%ορεί να "%(ρ+ο"ν $ι
(ες γν-μες. Εσ, α%ό τη 5έση σο"& #ε μ%ορείς να 'έρεις τι ένε& τι $(νο"ν ή τι $ατηγορο,ν& γιατί
!ο0(ται ο $α5ένας να σο" %ει τις γν-μες %ο" #ε 5α σ) (ρεσε ν) α$ο,σεις. :α εγ- μ%ορ- ν) α$ο,σ3
τι 7ι5"ρί4εται στην %όη. :οιροογ(νε το $ορίτσι& το %ιο #,στ"+ο α%) όες τις γ"ναί$ες& %ο"
ι-νει γιατί τόμησε να $(νει μια (για %ρ('η< GΕ$είνη %ο" τον α#ερ!ό της έ5α7ε $αι #εν τον
(!ησε %αρατημένο ε$εί τρο!ή για τα (γρια τα σ$"ι( $αι τα όρνια& #εν της α'ί4ανε οι %ιο μεγ(ες
τιμές*G Τέτοια $"$ο!ορο,ν μο"ρμο"ριστ( %αντο,. Πατέρα& το να είσαι ε"τ"+ισμένος& είναι για
μένα& το %ιο %ο,τιμο %ρ(γμα στον $όσμο. Τι (ο 5έει ο γιός %αρ( τη #ό'α το" %ατέρα $ι ο
%ατέρας τη #ό'α το" %αι#ιο, το"* :ην έ+εις την ι#έα& %3ς το #ι$ό σο" είναι μόνο το σ3στό $αι
τί%οτ) (ο. Γιατί όσοι νομί4ο"ν %3ς μον(+) α"τοί έ+ο"νε γ-σσα $αι 7"+ή $αι $ανένας (ος (μα
το"ς 'ε7α+νίσεις το"ς 0ρίσ$εις $ο,!ιο"ς. Και #εν είναι ντρο%ή α$όμα $ι αν $(%οιος είναι σο!ός&
όταν μα5αίνει $(τι $αινο,ργιο να α(4ει τη γν-μη το". Γιατί όσα α%) τα #έντρα στην ορμή το"
+είμαρρο" "γί4ο"ν τα $ορμι( το"ς& #εν τσα$ί4ονται. 8μ3ς όσα αντιστέ$ονται& 'ερρι4-νονται.
;τσι $αι το $αρ(0ι μέσα στο"ς ανέμο"ς. 1μα #εν ασ$(ρεις τα %ανι(& το"μ%(ρει& $ι αναγ$(4εσαι
να σταματήσεις το τα'ί#ι σο" νι$ημένος α%ό τα $,ματα. Σ$έ7ο" οι%όν $αι #-σε τό%ο στην οργή
Κι (μα μετρ(ει η γν-μη το" νε-τερο"& %ιστε,3 %3ς είν) 3ραίο $ανένας να γεννη5εί σο!ός $αι σ)
όα γν3στι$ός. :) α!ο, #ε γίνεται& %ότε %ότε είναι $αό ν) α$ο,με $ι ε$εινο,ς %ο" ένε το σ3στό.
ΧΟΡΟΣ: 1$ο"σε& 0ασιι(& αν έει $(τι σ3στό. Και σ". Γιατί $α( μιήσατε $ι οι #"ό.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: 6τ(σαμε σ) α"τή την ηι$ία για να μας μ(5ει γρ(μματα ένα %αι#ί*
ΑΙΜΟΝΑΣ: Τί%οτα το (#ι$ο Κι αν είμαι νέος& εσ, τα έργα να $οιτ(ς& ό+ι την ηι$ία.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Είναι έργο για σένα να τιμ(ς $α$ο,ργο"ς*
ΑΙΜΟΝΑΣ: Εγ- $α$ο,ργο"ς %οτέ #ε 5α τιμο,σα.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ::ή%3ς #εν %ι(στη$ε σε τέτοιο $ρίμα α"τή*
ΑΙΜΟΝΑΣ: Σ) όη τη /ή0α #ε ένε $(τι τέτοιο.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: C %όη 5α μας %ει τι 5α #ιατ(4ο"με*
ΑΙΜΟΝΑΣ: @έ%εις %3ς τ-ρα μίησες σαν %αι#($ι*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: :α4ί με (ον 5α $"0ερν(3 τη +-ρα*
ΑΙΜΟΝΑΣ: Δεν "%(ρ+ει +-ρα %ο" να )ναι μόνο ενός.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Δεν είναι η %όη ε$είνο" %ο" $"0ερν(ει*
ΑΙΜΟΝΑΣ: Κα( 5α $"0ερνο,σες $(%οια έρημη +-ρα.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Το,τος με τη γ"ναί$α σ"μμα+εί οι%όν.
ΑΙΜΟΝΑΣ: Αν είσαι γ"ναί$α. Γιατί για σένα νοι(4ομαι.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: =τρο%ή σο" %ο" $ρίνεις τον %ατέρα σο"*
ΑΙΜΟΝΑΣ: Ο,τε το #ί$αιο $(νεις ο,τε το σ3στό.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Είναι (5ος %ο" τιμ(3 τις αρ+ές μο"*
ΑΙΜΟΝΑΣ: Δεν τις τιμ(ς& αν ατιμ(4εις το"ς 5εο,ς.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: @ρ3μό%αι#ο9 Πο" "%ο+3ρείς σε μια γ"ναί$α
ΑΙΜΟΝΑΣ: Δε 5α με #εις να τρέ+3 %ίσ3 α%) τη ντρο%ή9
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Κ(5ε $ο"0έντα %ο" 5α %εις& είναι γι) α"τήν.
ΑΙΜΟΝΑΣ: Και για σένα $αι για μένα $αι για το"ς 5εο,ς.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Σ$(0ε το" 5η"$ο,& τι ες*
ΑΙΜΟΝΑΣ: Εσ, όο 5ες να ες $αι #εν α$ο,ς.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Α$ο,ς εσ,* H3ντανή #ε 5α την %αντρε"τείς.
ΑΙΜΟΝΑΣ: 1$ο" $αι σ"< Αν %ε5(νει α"τή 5α $αταστρα!εί $ι (ος.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: ;+εις το 5ρ(σος $αι να με !ο0ερί4εις*
ΑΙΜΟΝΑΣ: Π3ς μ%ορ- να !ο0ερίσ3 ανόητο*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: :ε %όνο $αι $(μα 5α 0(εις μ"αό& (μ"αε9
ΑΙΜΟΝΑΣ: Αν #εν σ) εί+α %ατέρα& 5α σ) έεγα τρεό9
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Αή5εια* =α 'έρεις& μα τον ί#ιο τον 8"μ%ο& #ε 5α +αρείς %ο, έτσι %ο" 0ρί4εις.
Εμ%ρός9 6έρτε )#3 το 0#έ"γμα. @(τε την στο %ε"ρό το"& να %ε5(νει μ%ροστ( στα μ(τια το"
γαμ%ρο,.
ΑΙΜΟΝΑΣ: 8+ι9 Α"τό να μην το !ανταστείς %οτέ. Ο,τε μ%ροστ( μο" 5α %ε5(νει α"τή $αι σ"
%οτέ #ε 5α με 'ανα#είς στα μ(τια σο". Και %ήγαινε με το"ς !ίο"ς σο" %ο" μ%ορο,ν να σε
"%ο!έρο"ν.
ΧΟΡΟΣ: ;!"γ) ο νέος ε'οργισμένος& 0ασιι(. Πόνεσε το $αημένο το %αι#ί %ο,.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Ας $(νει ό&τι νομί4ε& αν είν) (ντρας. Α"τές τις #"ό& #εν 5α τις σ-σει α%) το +αμό.
ΧΟΡΟΣ: :α σ$έ!τεσαι αή5εια να τις σ$οτ-σεις $αι τις #"ό*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Κα( ες& ό+ι α"τή %ο" είναι αμέτο+η.
ΧΟΡΟΣ: Και %3ς σ$ο%ε,εις να σ$οτ-σεις την (η*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Στην ερημι(9 /α την %(3 έ'3 α%) την %όη $αι 5α τη 5(73 43ντανή σε μια 0α5ι(
σ%ηι(. /α της %ετ('3 $ι ένα 'ερο$όμματο& ίσα ίσα να μη μαγαριστεί η %όη. Κι ε$εί& ας $(νει
μόνη της %ροσε"+ές στον 1#η της& %ο" μόνο α"τόν %ιστε,ει $ι ίσ3ς να τη σ-σει. Αι-ς 5α μ(5ει
το"(+ιστον ότι είναι μ(ταιος $ό%ος να σέ0εται $ανείς μον(+α το"ς νε$ρο,ς.
ΧΟΡΟΣ: ;ρ3τα& ανί$ητε σε $(5ε μ(+η& εσ, %ο" $εντ(ς ό%οιον $ι αν σημα#έ7εις με τα 0έη σο".
;ρ3τα σ"& %ο" 'αγρ"%ν(ς στα τρ"!ερ( τα μ(γο"α τ3ν $οριτσι-ν %ο" #ρασ$ε(ς %(ν3 α%) τις
5(ασσες $αι +-νεσαι στο"ς $ή%ο"ς τ3ν σ%ιτι-ν& $ανείς #εν γιτ-νει α%ό σένα& ο,τε 5εός& ο,τε
$οινός 5νητός& μα ό%οιον τον αγγί'εις& τον τρεαίνεις. Εσ,& τον (ν5ρ3%ο το !ρόνιμο τον σ%ρ-+νεις
στ) (#ι$ο $αι στο +αμό& εσ, (να7ες !ιονι$ία αν(μεσα σε γιό $αι σε %ατέρα $αι το"ς τ(ρα'ες.
=ι$(ει ο %ό5ος $ι η α+τ(ρα για την 3ραία ν,!η& σε %είσμα ό3ν τ3ν μεγ(3ν νόμ3ν& %ο"
αμέριμνη η 5ε( Α!ρο#ίτη το"ς εμ%αί4ει. Τ-ρα $ιόας $ι εγ- %αρανομ- με το να μη μ%ορ- τα
#($ρ"( μο" να $ρατήσ3 0έ%οντας τη #,στ"+η την Αντιγόνη να τη σέρνο"νε στον τ(!ο %ο" μέσα
το" μια μέρα όοι 5α μ%ο,με.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Σ"μ%οίτες& $οιτ('τε με& %ερ%ατ(3 το στερνό μο" #ρόμο& 0έ%3 το !3ς το" ήιο"
για τεε"ταία !ορ(& $αι %ια %οτέ 'αν(. Στο $οιμητήρι το" με σέρνει ο 1#ης& 43ντανή& για το"
Α+έροντα την ό+5η. ="!ι(τι$ο τραγο,#ι #ε μ) α'ί3σε ο,τ) ε%ιτ(!ιο"ς ,μνο"ς έ7αε& α(
%αντρε,ομαι το σ$οτεινό %οτ(μι.
ΧΟΡΟΣ: 8μ3ς με %ερη!(νεια $αι με #ό'α %ας στο σ$οτεινό 0ασίειο τ3ν νε$ρ-ν& #ί+3ς να σε
+τ"%ήσει αρρ-στεια $αι να σ) αγγί'ει 'ί!ος $ο!τερό. Το #ι(ε'ες. :όνη& α%) όο"ς το"ς 5νητο,ς
να $ατε0είς στον 1#η 43ντανή.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: 1$ο"σα %όσο !ρι+τ( +(5η$ε η 'ένη α%) τη 6ρ"γία& $όρη το" Ταντ(ο"& στην
$ορ"!ή το" Σί%"ο" @ρ(+ινος 0ρό+ος !,τρ3σε $αι $ισσός τριγ,ρ3 της την έ%νι'ε. Τη ι-νο"ν οι
0ρο+ές. Κι ό%3ς το έει ο $όσμος& ο,τε τα +ιόνια εί%ο"νε. @ρέ+ει $ατ) α%) τα !ρ,#ια $αι
μο"σ$ε,εται ο αιμό της. ;τσι $αι μένα $(%οιο %νε,μα με ναρ$-νει.
ΧΟΡΟΣ: 2ταν όμ3ς 5ε(& $όρη 5εο, $αι μεις (ν5ρ3%οι& είμαστε α%ό 5νητή γενι(. :εγ(ο %ρ(γμα
να γίνει γν3στό %3ς μια γ"ναί$α μοιρ(στη$ε την τ,+η 5ε(ς στην 43ή της $αι μετ( το 5(νατό της.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: :ε $ορο?#ε,ο"ν9 Γιατί για το 5εό %ροτο, να !,γ3 με %εριγε(ς μ%ροστ( μο"9 Πόη
μο" $αι της %όης (ρ+οντες& %ηγές της Δίρ$ης $ι (σος της /ή0ας της %ο"(ρματης εσείς
το"(+ιστον στα5είτε μ(ρτ"ρες %3ς ($α"τη α%ό #ι$ο,ς μο"& με τι νόμο& με +-νο"ν σε
τα!οσ%ηι(& !"α$ή ανή$ο"στη. ;ρημη. H3ντανή& είμαι νε$ρή γι) α"το,ς %ο" 4ο"ν $αι %ε5αμένη&
+-ρια α%ό το"ς νε$ρο,ς.
ΧΟΡΟΣ: Το %αρατέντ3σες& %αι#ί μο" το σ$οινί $αι σ$όντα7ες στα σ$αο%(τια τα 7η( της
Δί$ης. /α 'ε%ηρ-νεις $(%οιο %ατρι$ό αμ(ρτημα.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: 1γγι'ες την %ιο 0α5ει( %ηγή μο"& την $α$ι( τρι%ή μοίρα το" %ατέρα %ο" )ναι για
μένα η %ιο σ$ηρή στο"ς 'α$ο"στο,ς το"ς Aα0#α$ί#ες. Κρε0(τι μητρι$ό $ι (νομα 4ε"γαρ-ματα
με το %αι#ί σο"& μ(να& με τον %ατέρα μο" τον $α$ογέννητο& με γεννήσατε $αι μένα να %αι#ε,ομαι&
$αταραμένη $ι (γαμη έρ+ομαι να σας σ"ναντήσ3. Δ,σμοιρε α#ερ!έ μο"& για να σε 5(73 $αι να σε
νε$ροστοίσ3& $αι %ε5αμένος& με σ$οτ-νεις.
ΧΟΡΟΣ: Καό είναι να )+ει σε0ασμό $ανείς& όμ3ς σε $είνον %ο" $ρατ(ει την ε'ο"σία #εν %ρέ%ει
ν) αντιστέ$εται. Και σ" έ$ανες το" $ε!αιο, σο" $αι %ηρ-νεις.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: 1$α"τη& +3ρίς !ίο"ς& +3ρίς τραγο,#ι ν"!ι$ό 0α#ί43 το στερνό μο" #ρόμο. Είν)
(#ι$ο να μην 'αναντι$ρ,σ3 το !3ς το" ήιο" η #,στ"+η. Για τον $αημό μο" $ανείς #εν $αίει&
$ανένας !ίος #ε στεν(4ει.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Αν γίτ3νε με 5ρήνο"ς $αι με $(ματα #ε 5α %έ5αινε %οτέ ένας $ατα#ι$ασμένος σε
5(νατο. Π(ρτε την αμέσ3ς α%ό ε#-9 Κι ό%3ς σας #ιέτα'α< Χτίστε την μεσ) σε 0α5, ($$ο $ι (στε
την& μον(+η $ι έρμη& είτε για να %ε5(νει& είτε να 4ήσει σ) α"τό το σ%ιτι$ό της. ;τσι& +3ρίς να
0(7ο"με τα +έρια μας α"τή 5α !,γει α%) τον α%(ν3 $όσμο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Τ(!ε& +τισμένο $(τ3 α%) τη γη για %(ντα σ%ίτι $αι $ρε0(τι μο"& έρ+ομαι τ-ρα να
0ρ3 το"ς νε$ρο,ς μο"& %ο" η Περσε!όνη το"ς !ιο'ενεί όο"ς μα4ί $ει $(τ3.Και τ-ρα& τεε"ταία&
%ριν της -ρας μο" έρ+ομαι $ι εγ-& +ειρότερ) α%) το"ς (ο"ς. Και τρέ!3 ε%ί#α& γ"$ιέ %ατέρα
μο" $ι εσένα αγα%ημένη μ(να να σας 0ρ3& ό%3ς $αι σένα μ"ρι($ρι0ε α#ερ!έ μο". Γιατί όο"ς
εσ(ς σαν μο" +α5ή$ατε εγ- σας έο"σα& σας νε$ροστόισα σας ρ(ντισα $αι τ-ρα Πο"νί$η μο"
για ν) αα!ρ-σ3 το $ορμί σο" τι τρα0(3. :α οι !ρόνιμοι 5α %ο"ν %3ς έ$ανα $α(. Και με την
ε'ο"σία #ε 5α τα )0α4α αν ήταν να )+3 τα %αι#ι( μο" εγ- νε$ρ( ή $ι αν α$όμα %έ5αινε ο (ντρας
μο". Aοι%όν& γιατί τα έ3 τ-ρα ό) α"τ(* Ο (ντρας μο" αν +ανόταν 5α )%αιρν) (ον $ι αν τα
%αι#ι( μο"& 5α )$ανα α%) (ον (ντρα& μ) α!ο, #ε 4ο,νε μ(να $αι %ατέρας %ια #ε γίνεται να $(ν3
(ον α#ερ!ό. :) α"τό το νόμο σ) έ0α) α#ερ!έ μο" α%ό το" Κρέοντα το νόμο %ιο 7η( $ι ας έει
%3ς εγ$ημ(τησα %αρ(τομα. :ε σέρνει τ-ρα με #εμένα +έρια α"τός& %αρ5ένα αν,%αντρη&
ατραγο,#ητη& +3ρίς ν) α'ι35- %αι#ί στην αγ$αι(& %αρατημένη έρημη α%ό !ίο"ς στη !"α$ή τ3ν
%ε5αμέν3ν 43ντανή. Εν- %οιο νόμο τ3ν 5ε-ν έ+3 %ατήσει& $αι %-ς να 0ασιστ- η έρμη στο"ς
5εο,ς* Ποιον να !3ν('3 για 0οή5εια* Και %ο"* Α!ο, ατιμ(στη$) (τιμα για να τιμήσ3. Αν οι 5εοί
τα $ρίνο"νε α"τ( σ3στ(& τότε να το %αρα#ε+τ- %3ς έ!ται'α. :α αν (οι έ+ο"ν το $ρίμα& ας μην
%(5ο"ν %ιο %ο( α%) όσα μο" $(νο"ν (#ι$α.
ΧΟΡΟΣ: Α$όμα στην ί#ια %(ντα τρι$"μία %αρα#έρνει.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Το,τοι ε#- οι !ρο"ροί& %ι$ρ( 5α $(7ο"ν %ο" $α5"στερο,ν.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αίμονο& το,τος ο όγος με %(ει '"στ( στο 5(νατο.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: :ην έ+εις %ια $αμι( ε%ί#α να γιτ-σεις. Εί%α $ι έγινε.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Πατρί#α τ3ν γονι-ν μο"& /ή0α& 5εοί %αν(ρ+αιοι της γενι(ς μο"& %(ει& τέει3σε& με
%αίρνο"ν9 Κοιτ(τε με της /ή0ας (ρ+οντες τη μόνη στερνή 0ασιο%ο,α& εμένα& τι %α5αίν3 $ι α%ό
%οιο"ς& για να τιμήσ3 την ε"σέ0εια.
ΧΟΡΟΣ: Το )%α5ε $ι η Δαν(η& να στερη5εί το !3ς σαν $είστη$ε σε σι#ερένια !"α$ή σαν
νε$ρο5(αμο& #εμένη μ) α"σί#ες& με σ%έρμα της +ρ"σής 0ρο+ής το" Δία στην $οιι( της& $ι ας
ήταν α%ό έν#ο'η γενι(& %αι#ί μο". :α είν) η #,ναμη της μοίρας !ο0ερή $αι ο,τε %ο,τος& %όεμος
$αι $(στρα ο,τε $αρ(0ια 5αασσο#αρμένα της 'ε!ε,γο"ν. Α"σο#έ5η$ε $ι ο γιός το" Δρ,αντα& ο
α7,+οος& ο 0ασιι(ς τ3ν C#3ν-ν της /ρ($ης& ο αα4όνας. Τον έ+τισ) ο Διόν"σος σε %έτρινο
%ηγ(#ι να 'ε5"μ(νει η μανιασμένη ,σσα το". Και το μετ(νοι3σε %ι$ρ( %ο" μεσ) στην τρέα το"
+ε,α4ε $αι %εριγεο,σε το 5εό& όταν εμ%ό#ι4ε α%) τη 0α$+εία τις μαιν(#ες σ0ήνοντας το"ς
#α"ο,ς $ι ερέ5ι4ε τις μο,σες. Στη μα,ρη με τα #"ό τα σ$έη 5(ασσα& στο 5ρα$ι$ό Σαμη#ησσό
το" @όσ%ορο"& τον α!ιό'ενο& ο 1ρης ο %ροστ(της εί#ε τις (#ειες $όγ+ες τ3ν τέ$ν3ν το" 6ινέα&
μ(τια τ"!( %ο" τα 'ερρί43σε το "σσασμένο +έρι της μητρι(ς το"ς της $α$ι(ς& σαν έμ%ηγε τα
ν,+ια της $αι τις σαIτες τ) αργαειο, στις $όρες. A"-νανε τα $αημένα τα %αι#ι( $αι $αίγανε τη
μ(να& γιατί τα γέννησε. Κι ήταν η μ(να το"ς εγγόνι το" Ερε+5έα %ο" )+ε %ατέρα της το !τερ3τό
@ορι( %ο" τη μεγ(3σε μεσ) στις ανεμο5,εες& $αι #ρασ$εο,σε %(ν3 α%) το"ς γ$ρεμο,ς& %(ν3
στο"ς %(γο"ς σαν (τι !τερ3τό. Κόρη 5ε-ν ήταν& μα τη γ$ρεμίσανε $ι α"τήν& μοίρες α5(νατες&
%αι#ί μο".
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: /η0αίοι& (ρ+οντες& έρ+ομαι ο#ηγο,μενος α%ό τον 0οη5ό μο"& γιατί α"τόν τον #ρόμο
μ%ορεί να τον 0έ%ει μον(+α ένας α%ό το"ς #"ό μας.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Γέροντα Τειρεσία& τι σε !έρνει ε#-*
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Δ-σε στο μ(ντη %ροσο+ή $αι 5α το μ(5εις.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Εγ- %(ντα σε0(στη$α τη γν-μη σο".
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Γι) α"τό $"0έρναγες $α( την %όη 3ς τ-ρα.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: ;+3 νι-σει $αι αναγν3ρίσει το %όσο με 0οή5ησες.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: 1$ο" οι%όν ότι τ-ρα %ερ%ατ(ς σε '"ρα!ιο, $ό7η.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Τι σημαίνει α"τό* Γιατί με $(νεις $ι ανατρι+ι(43.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: /α μ(5εις& όταν α$ο,σεις τις %ροει#ο%οιήσεις της μαντείας μο". 8%3ς $α5όμο"ν
οι%όν στο μέρος %ο" $(ν3 τις οι3νοσ$ο%ήσεις& ε$εί %ο" μα4ε,ονται α%ό %ο, %αι( τα %ο"ι(& τα
($ο"σα να 0γ(4ο"ν %ο, %αρ('ενες $ρ3'ιές& τρομερές& "σσασμένες& $αι #εν μ%ορο,σα να
$ατα(03 τι μ%ορεί να ή5εαν να %ο"ν. Τσιμ%ο,σαν το (ο $αι %ετσο$ό0ονταν& με τα !τερ( το"ς
ση$-νοντας $ρότο !ρι+τό $αι με τα ν,+ια 'έσ$ι4αν τις σ(ρ$ες το"ς. Τρόμα'α τότε %ο, $ι (ρ+ισα
τις 5"σίες %(ν3 στις !όγες το" 03μο,. Α( όταν έ0αα τα $ομμ(τια α%ό το $ρέας ε%(ν3&
έσ0ησε η !3τι( $ι ο τό%ος γέμισε $α%νο,ς $αι ι-νανε τα ',γ$ια α%) τη μερι( $ι έστα4αν στις
στ(+τες $αι $(%νι4αν $αι σ!,ρι4αν $αι σ$(4ανε με $ρότο οι +οές $αι %εταγόντο"σαν. Τα
γ"μν3μένα τα μέρη το"ς #εν 7ήνονταν9 Α"τ(& τα μ(5αινα α%ό α"τό ε#- το %αι#ί& ότι όα ήταν
σημ(#ια αν-!εης 5"σίας. Το,τος εμένα ο#ηγεί $ι (ο"ς εγ-. Για ό) α"τ( !ταίει η #ι$ή σο"
#ιαταγή. Γιατί οι 03μοί γέμισαν με τα $ομμ(τια α%ό τις σ(%ιες σ(ρ$ες το" νε$ρο, %αι#ιο, %ο" τις
'έρασαν τα σ$"ι( $αι τα όρνια. Τ-ρα !αίνεται ότι οι 5εοί #εν $ατα#έ+ονται α%ό μας ο,τε 5"σίες&
ο,τε $νίσσα α%) τις σ(ρ$ες& $αι τα %ο"ι( #εν $εαη#ο,ν σημα#ια$( γιατί μο,ν5η$αν με
αν5ρ-%ινη σ(ρ$α. @(τα $α( στο νο" σο" α"τ( %αι#ί μο". Σαν (ν5ρ3%οι όοι μας $(νο"με (5η.
Δε 5α %εις $(%οιον $ο"τό $ι ανα%ο!(σιστο ό%οιον μ%ορεί να #ιορ5-σει το $α$ό $αι %(7ει να
ε%ιμένει στην α%ό!ασή το". Το %είσμα $αι η α"5(#εια %ηρ-νονται. :α σ,νε5ε. :ην %οεμ(ς
ένα νε$ρό. Τι $έρ#ος έ+εις να τον 'ανασ$οτ-σεις* Το έ3 για το $αό σο". Το να μα5αίνεις α%)
α"τόν %ο" 5έει το $αό σο"& είναι $έρ#ος για σένα.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Γέρο& με 0(ατε όοι στο σημ(#ι $αι μο" ρί+νετε. Κι ο,τε η #ι$ή σο" μαντι$ή τέ+νη
#ε μ) α!ήνει. >έρ3 $α( τη !(ρα σας α%ό %αι(& όταν την %ήρ3σα α$ρι0(. Πο"τείστε με το
ασήμι τ3ν Σ(ρ#ε3ν $αι με όσο Ιν#ι$ό +ρ"σ(!ι 5έετε& όμ3ς α"τόν εσείς #ε 5α τον 5(7ετε& α$όμα
$ι αν αρ%('ο"νε τις σ(ρ$ες το" οι αετοί το" Δία $αι τις %ανε 7η( στο 5ρόνο το". Ο,τε $ι α"τό 5α
το !ο0η5-. Και #εν τον 5(03. Κανείς #ε 5α μ%ορέσει& το 'έρ3 $α(& να μαγαρίσει το"ς 5εο,ς.
>ε%έ!το"ν& γέροJΤειρεσία& όοι α"τοί& $ι οι %ονηρότεροι& όταν στοί4ο"νε τα αίσ+η το"ς μ) 3ραία
όγια& για $έρ#ος.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Αίμονο& να 'έρει& $αταα0αίνει (ραγε τι τον %εριμένει*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Τι )ναι %(ι& τι μο"ρμο"ρί4εις !3να+τ(*
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Πόσο $αό %ρ(γμα είναι η !ρονιμ(#α*
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Τόσο& όσο $α$ό είναι η α!ροσ,νη.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: :(5ε οι%όν< ;+εις μο"ν5εί με α"τή την αρρ-στια.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Δεν 5α α%αντήσ3& γιατί #ε 5α )5εα εγ- να 0ρί43 έναν μ(ντη.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: 8ταν ες %3ς 7έματα μαντε,3& 0ρί4εις.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Γιατί )ναι !ιο+ρήματη όη η !(ρα σας.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Και η !(ρα τ3ν τ"ρ(νν3ν αγα%(ει το $έρ#ος.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Το 'έρεις %3ς μι(ς μ%ροστ( σε 0ασιι(*
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Το 'έρ3& γιατί +(ρη σε μένα έσ3σες την /ή0α.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Είσαι σο!ός μ(ντης& α( σο" αρέσο"ν οι %ονηριές.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: :η μ) αναγ$(4εις να σο" %3ς όα τα !ο0ερ( μ"στι$( %ο" τα $ρ,03 0α5ι( μέσα
στην 7"+ή μο".
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Εμ%ρός& %ες τα9 6τ(νει να μην τα ες για $έρ#ος.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Τα έ3 μον(+α για το #ι$ό σο" $έρ#ος.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: 8μ3ς να 'έρεις& #εν %ρό$ειται να την α('εις τη γν-μη μο".
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Κι εσ, να 'έρεις& ότι #ε 5α $(νει ο ήιος α$όμα %οο,ς $,$ο"ς& $αι εσ, 5α
%ηρ-σεις το $ρίμα α"τό μ) ένα νε$ρό α%) τα σ%(+να σο". Γιατί έστειες μια 7"+ή α%) το"ς
43ντανο,ς στο"ς $(τ3& α!ο, την έ+τισες σε τ(!ο& $ι α%) το"ς 5εο,ς το"ς $(τ3 στέρησες νε$ρό $αι
τον $ρατ(ς αστόιστο $αι (τα!ο& εν- #εν τον ε'ο"σι(4εις& ο,τε σ" ο,τ) οι 5εοί μας& μα εσ, το"ς
αναγ$(4εις. Ε%ει#ή οι Εριν,ες το" $(τ3 $όσμο" %αραμονε,ο"ν για να σε $"νηγήσο"ν $αι να σε
$(νο"ν να #ο$ιμ(σεις τις ί#ιες σ"μ!ορές. Και %ες μο" τότε %3ς είμαι %ηρ3μένος. Δε 5α %ερ(σο"ν
-ρες $αι 5) α$ο"στο,νε μοιροόγια αντρ-ν $αι γ"ναι$-ν στο σ%ίτι σο". Τις $οιν3νίες τις ταρ(4ει
η έ+5ρα $αι το μίσος& όταν α!ήνο"ν τα σ$"ι(& τα όρνια $αι τ) αγρίμια να μαγαρί4ο"ν το"ς νε$ρο,ς
$αι να μο,νο"νε την %όη. :ε %ί$ρανες $αι %(ν3 στο 5"μό μο" εγ-& έρι'α ίσα στην $αρ#ι( σο"
σα?τιές %ο" #ε 5α τις 'ε!,γεις& ό&τι $ι αν $(νεις. Π(με& %αι#ί μο"& τ-ρα για το σ%ίτι μας $ι ας %(ει
α"τός να 'ε5"μ(νει σε νε-τερο"ς -σ%ο" να μ(5ει να $ρατ(ει τη γ-σσα το" $αι ν) α$ονίσει το
μ"αό το" %ιο $α(.
ΧΟΡΟΣ: :α,ρες μαντείες εί%) ο γέρος& 0ασιι(. Α%) όταν ήταν μα,ρα τ) (σ%ρα μο" μαι(& 'έρ3
$α( %3ς #εν %ρο!ήτε7ε %οτέ 7έματα για την %όη α"τός ο μ(ντης.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Κι εγ- το 'έρ3 $αι ταρ(4εται το μ"αό μο". Γιατί $αι να "%ο+3ρήσ3 τ-ρα 5α είναι
!ο0ερό& α( μ) αν ε%ιμείν3& 5α με +τ"%ήσει σ"μ!ορ(.
ΧΟΡΟΣ: =α το $αοσ$ε!τείς& γιε το" :ενοι$έα.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Τι ες να $(ν3& %ες μο" $αι 5α σ) α$ο,σ3.
ΧΟΡΟΣ: =α %ας να 0γ(εις α%) τη σ%ηι( την $ο%έα $αι ,στερα (νοι'ε τ(!ο για το νε$ρό.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Το 0ρίσ$εις οι%όν σ3στό να "%ο+3ρήσ3*
ΧΟΡΟΣ: Και μ(ιστα αμέσ3ς& 0ασιι(. Και το"ς αστό+αστο"ς το"ς %ροα0αίνει η τιμ3ρία τ3ν
5ε-ν.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Αίμονο& με $ρ,α $αρ#ι( το $(ν3. :α %ρέ%ει να "%α$ο,σ3 στην αν(γ$η.
ΧΟΡΟΣ: :η 0(εις (ο"ς& %ρέ%ει να %ας μον(+ος.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Πηγαίν3 αμέσ3ς. Ε(τε& ε(τε #ο,οι& όοι σας& %(ρτε α'ίνες $αι τρέ'τε γρήγορα
σ) α"τό το μέρος. Και μιας $ι (α'α γν-μη& εγ- ο ί#ιος %ο" την έ#εσα 5α την εε"5ερ-σ3.
6ο0(μαι %3ς είναι $α,τερα να 4εις& $ρατ-ντας τις σ"νή5ειες τις %αιές το" τό%ο".
ΧΟΡΟΣ: @($+ε& $αμ(ρι της Κ(#μειας ν,!ης& %αι#ί το" Δία με το"ς 0ροντερο,ς $ερα"νο,ς&
ε"ογητή της #ο'ασμένης Ιταίας& τ3ν $(μ%3ν& 0ασιι(& της Εε"σίνας στην αγ$αι( της
Δήμητρας& @($+ε& %ο" "μνείσαι στην μητρό%οη τ3ν @α$+-ν& τη /ή0α& στις μο"σ$εμένες ό+5ες
το" Ισμηνο,& στο +-μα το σ%αρμένο με τα #όντια #ρ($ο". Εσένα $α3σόρισε ο αστρα!τερός
$α%νός& %ο" 'ε%η#(ει α%ό τις #"ό $ορ!ές το" 0ο"νο,& ό%ο" ι$νί4ονται στη σειρ( οι Κ3ρ,$ιες
ν,!ες& οι σ"νο#οί σο"& $αι μετ( 'ε#ι7(νε %ιο $(τ3& στης Κασταίας την %ηγή. Και σε 'ε%ρο0ο#(ν
οι $ατα%ρ(σινες %αγιές της =,σας& με το"ς $ισσο,ς $αι με τα $αρ%ερ( τ) αμ%έια& %η#(ς %(ν3 α%)
το"ς %ρ(σινο"ς γιαο,ς& $α5-ς το όνομ( σο" "7-νεται με #,ναμη μεγα,τερη α%ό τη 5νητή
#,ναμη τ3ν αν5ρ-%3ν όταν ε%ισ$έ%τεσαι το"ς #ρόμο"ς της /ή0ας. Πόη $αμι( #εν αγα%(ς %ιο
%ο, α%ό τη /ή0α& $ι εσ, ό%3ς $αι τη +τ"%ημένη α%ό τον $ερα"νό μητέρα σο". Τ-ρα %ο" μό"νε
την %όη η σ"μ!ορ(& $ατέ0α α%) τις $ορ!ές το" Παρνασσο,& ρο0όα %(ν3 α%) τις %αγιές να
σαρ-σεις την αρρ-στια. Εσ,& %ρ3το+ορε"τή& αν(μεσα στα αμ%"ρί4οντα αστέρια& %ο"
σ%ι5ο0ο(νε& %ρ3τοτραγο"#ιστή στα 'ε!αντ-ματα της ν,+τας& το" Δία το $ρ"!ό $αμ(ρι&
!ανερ-σο"& 0ασιι(& %αρέα με τη σ"ντρο!ι( σο"& τις 0α$+ί#ες& %ο" αναστατ-νο"ν με +ορο,ς τη
ν,+τα για να ατρέ7ο"ν το 5εό το"ς& @($+ε& @($+ε.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Γείτονες το" Κ(#μο" $αι το" Αμ!ίονα& #ε 5α ε%αινέσ3 ή 5α $ατηγορήσ3
$ανέναν (ν5ρ3%ο& όσο είναι 43ντανός. Αν έ+εις τ,+η& στέ$εσαι στα %ό#ια σο"& (μα #εν έ+εις&
%έ!τεις $αι %ας +αμένος. Κανένας μ(ντης #εν 'έρει το γρα!τό σο". Για μένα& ο Κρέοντας ήταν
4ηε"τός& γίτ3σε την %ατρί#α α%) το"ς ε+5ρο,ς της& %ήρε στα +έρια τις ε'ο"σίες όες& 0ασίε"ε $ι
έ$ανε $αι $α( %αι#ι(. Τ-ρα& σ3ρι(στη$αν τα %(ντα. Για μένα& (μα %ετ('ει α%) το $ορμί σο" η
+αρ( #εν είσαι 43ντανός& μα 43ντανός νε$ρός. Τι να το $(νεις να )+εις τα %ο,τη όο" το" $όσμο"
$αι να %ερν(ς 0ασιι$(& αν #εν μ%ορείς να τα +αρείς9 Δε #ίν3 ο,τε τον ίσ$ιο το" $α%νο, για να τα
%(ρ3& αντί για τη +αρ(.
ΧΟΡΟΣ: Τι (η σ"μ!ορ( !έρνεις στο 0ασιι(*
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Πε5(νανε9 Και !ταινε οι 43ντανοί γι) α"τό.
ΧΟΡΟΣ: Ποιος σ$ότ3σε* Ποιος είναι ο σ$οτ3μένος* Aέγε.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Χ(5η$ε ο Αίμονας9 Σ!(+τη$ε με το +έρι...
ΧΟΡΟΣ: Ποιο +έρι& το" %ατέρα ή το #ι$ό το"*
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Το #ι$ό το"9 Για το" γονιο, το" το !ονι$ό.
ΧΟΡΟΣ:Α+& μ(ντη9 @γή$ε αή5εια ο όγος σο"9
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: ;τσι είν) α"τ(. Και τ-ρα τι 5α $(νο"με*
ΧΟΡΟΣ: =α& 0έ%3 τη #,στ"+η την Ε"ρ"#ί$η& τη γ"ναί$α το" Κρέοντα. Aες ν) ($ο"σε για το
%αι#ί της& ή έρ+εται στην τ,+η*
ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Ε9 σείς %οίτες& ($ο"σα τα όγια σας σαν έ0γαινα %ριν ίγο α%ό την %όη να %(3 να
$(ν3 στην Πα(#α %ροσε"+ή. Κα5-ς σή$3να το μ(νταο της %όρτας +τ"%(ει τ) α"τι( μο" η
σ"μ!ορ( το" σ%ιτιο, μο" $αι +(νομαι στης σ$(0ας μο" την αγ$αι(. 8%οιο $ι αν είναι το $α$ό
%ες το 'αν(. Δεν είμ) αμ(5ητη ν) α$ο,3 σ"μ!ορές.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: 2μο"ν %αρ-ν& $αή $"ρ( μο"& $αι 5α %3 σο" όα όσα εί#α. Δε 5α $ρ,73
τί%οτα. Τι να στα έ3 μασημένα& $ι ,στερα να )0γ3 7ε,της* Κα,τερα η αή5εια. Πήγα σαν ίσ$ιος
%ίσ3 α%ό τον (ντρα σο"& στο '(γναντο %ο" )ταν %εσμένος ο νε$ρός ο Πο"νεί$ης& $ομματιασμένος
α%) τα σ$"ι(. Κι α!ο, %αρα$αέσαμε τον Πο,τ3να $αι τη 5ε( την Περσε!όνη& να %(7ο"ν την
οργή το"ς& ο,σαμε ε$είνον με αγιασμό& $(7αμε τ) α%ομειν(ρια με ειό$α#α& τα σ$ε%(σαμε με
+-μα $ι ,στερα τρέ'αμε στη σ%ηι( %ο" εί+αμε 0(ει την $ο%έα για να %ε5(νει. Ε$εί α$ο,γονταν
!3νές $αι μοιροόγια α%) τον αστόιστο τον τ(!ο $ι έρ+εται $(%οιος τρε+(τος $αι το έει στον
Κρέοντα. Κι ό%3ς %ησι(4ει με 0αρι( 0ήματα α"τός& α$ο,ει μια #"νατή $ρα"γή $αι 0όγ$ο"ς $ι ο
ί#ιος μετ( 0(4ει τις !3νές $ι αρ+ί4ει να μοιροογ(< Κα( το %ρομαντε,3 ο μα,ρος< Σέρνομαι στον
%ιο %ι$ρό α%) το"ς #ρόμο"ς της 43ής μο". Παίρνει τ) α"τί μο" το" %αι#ιο, μο" τη !3νή* Γρήγορα
τρέ'τε #ο,οι& σ,ρτε το 0ρ(+ο α%) το στόμιο της σ%ηι(ς& μ%είτε μέσα $αι #είτε αν είναι η $ρα"γή
α"τή %ο" α$ο,3 το" Αίμονα& ή μή%3ς 'εγειέμαι α%) το"ς 5εο,ς. Κι ό%3ς μας #ι(τα'ε ο #,στ"+ος&
$(ναμε< Γιστρ(με μεσα στον τ(!ο $αι τι 0έ%ο"με9 Ε$είνη& να )ναι $ρεμασμένη α%) το αιμό& με
0ρόγ+ο %ο" )+ε %έ'ει α%ό το %έ%ο της& $αι $είνον& να την έ+ει αγ$αιασμένη α%) τη μέση& να
$αίει $αι να #έρνεται για της αγα%ημένης ν,!ης το +αμό& $αι ν) ανα5εματί4ει τον %ατέρα το".
Τον 0έ%ει ο Κρέοντας $αι σ%(ρα'ε. Π(ει $οντ(& !3ν(4ει& ι$ετε,ει. Τααί%3ρε τι %ας να $(νεις& τι
έ+εις στο μ"αό σο"* Ποια σ"μ!ορ( σε +τ,%ησε* Παι#ί μο"& 0γες& γονατιστός σε %αρα$α-. Το
%αι#ί τον $οιτ(4ει τότε με (γρια ,σσα& +3ρίς μιι( γ"ρν( $αι τον !τ,νει $ατα%ρόσ3%ο& μετ(
τρα0(ει το #ί$ο%ο σ%α5ί $αι το" +ιμ(ει. Πρόα0ε $ι όρμησ) έ'3 ο %ατέρας το". Και 5"μ3μένος %ο"
'αστό+ησε ο #,στ"+ος& τεντ-νει %ίσ3 το $ορμί το" $αι μ%ήγει %έρα 3ς %έρα το 'ί!ος στα %ε"ρ(
το". :) (νε"ρο μ%ρ(τσο αγ$(ιασε τη ν,!η $αι η 0αρι( το" αν(σα μ,ρι4ε αίμα στο μαρμαρένιο
μ(γο"ο το" $οριτσιο,. Τ-ρα& νε$ρός στην αγ$αι( της $ρεμασμένης& $(νει στον 1#η τις
γαμήιες +αρές& #ίνοντας έτσι μ(5ημα στον (ν5ρ3%ο& τι μα,ρες σ"μ!ορές !έρνει η (#ι$η $ρίση.
ΧΟΡΟΣ: Τι ες για το,το %ο" έγινε τ-ρα* ;!"γε %(ι 0ιαστι$ή η γ"ναί$α α"τή& #ί+3ς να %ει μια
$ο"0έντα9
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Κι εγ- α%ορ-. Παρηγοριέμαι μόνο με τη σ$έ7η ότι μή%3ς #εν $ατα#έ+εται
να 5ρηνήσει μ%ροστ( σε $όσμο για τη σ"μ!ορ( το" γιο, της γι) α"τό μ%ή$ε μέσα να $(7ει με τις
#ο,ες. Σα !ρόνιμη γ"ναί$α& έ+ε "%ερη!(νεια.
ΧΟΡΟΣ: Δεν 'έρ3. =ομί43 %3ς $ι η 0αρι( σι3%ή& $ι η !ασαρία& είναι $α$ό σημ(#ι.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Τ-ρα μ%αίν3 μέσα να %αρα!"('3 σαν τι να $ρ,0ει στη 0αρι( της την
$αρ#ι(. Γιατί $α( το ες& %3ς η 0ο"0ή σι3%ή μ%ορεί να $ρ,0ει το +ειρότερο $α$ό.
ΧΟΡΟΣ ::α να %ο" !τ(νει ο 0ασιι(ς ο ί#ιος $αι α%ό#ει'η $ρατ(ει στην αγ$αι(& το ί#ιο $ρίμα
το #ι$ό το". Σ) α"τόν %ρέ%ει να το %3 $ι ό+ι σε (ον.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Α+9 Κρίματα ασ"όγιστο" μ"αο, $αι 'ερο$ε!αι( %ο" ο#ήγησες στο 5(νατο&
0έ%ετε το"ς σ$οτ3μένο"ς $αι το"ς !ονι(#ες α%) το ί#ιο αίμα* Αν(5εμα την $α$ο$ε!αι( μο"
%έ5ανες %αι#ί μο" %(ν3 στον αν5ό σο"& έ!"γες $αι %ας +αμένος α%ό #ι$ό μο" !ταί'ιμο& ό+ι #ι$ό
σο".
ΧΟΡΟΣ: Αίμονο& %όσο αργ( εί#ες το #ί$ιο9
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Στερνή μο" γν-ση9 8+ι& #ε μ%ορεί& $(%οιος 5εός με +τ,%ησε α,%ητα& σ$ότισε το
μ"αό μο"& έ#ι3'ε α%) την 7"+ή μο" τη +αρ(& με %έτα'ε σε μα,ρο"ς #ρόμο"ς. Α+9 Πόνοι
α0(στα+τοι9
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Δε !τ(νει α!έντη& η σ"μ!ορ( σο"& α"τή %ο" $ρατ(ς στα +έρια. ;+εις να #εις&
+ειρότερες α$όμα μεσ) στο σ%ίτι.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Είναι $α$ό +ειρότερο α%) α"τό*
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Πέ5ανε η μ(να το,το" το" %αι#ιο,& η γ"ναί$α σο"& α"το$τόνησε η #,στ"+η.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Aιμ(νι το" 1#η σ$οτεινό& %3ς με 'ε$(νεις* Γιατί μ) α%οτεει-νεις& (ν5ρ3%ε. Τι
μο"ρμο"ρί4εις* Τον σ$οτ3μένο& τι με +τ"%(ς α%αν3τ(* Τι εί%ες %αι#ί& τι μο" εί%ες %(ι για !ονι$ό*
Για %οια γ"ναί$α μο" μι(ς*
ΧΟΡΟΣ: :ον(+ος 5α το #εις& #ε μένει $ρ"!ό.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Δ,ο σ"μ!ορές α%αν3τές& ο $α$ομοίρης9 Π3ς 5α τριτ-σει το $α$ό& %οιος 'έρει
τι με %εριμένει. Α$όμα $αίει στα +έρια το %αι#ί $ι (ο νε$ρό αντι$ρ,43. Καημένη μ(να& (μοιρο
%αι#ί9
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: :ε $ο!τερό μα+αίρι μ%ρος α%) το 03μό& έσ0ησ) ο $όσμος γ,ρ3 α%ό τα μ(τια
της. ;$α7ε τα %αι#ι( της. Το :εγαρέα& %ο" %ήγε #ο'ασμένος& $ι ,στερα το,τον& $αι έεγε για τον
%αι#ο$τόνο& !ρι+τές $ατ(ρες.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Α+9 Α+9 Ο !ό0ος με %αγ-νει. Γιατί $(%οιος #εν τρ"%(ει $αι μένα με #ί$ο%ο σ%α5ί*
15ιος& ο %αν(5ιος εγ-& εγ-& $"ίστη$α σε μα,ρο 0ο,ρ$ο.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: ;νο+ο για τ3ν #"ο %αι#ι-ν της το +αμό σε $αταριόταν την -ρα %ο" +ανόταν.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Για %ες μο"& με %οιο τρό%ο έ#3σε τέος*
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: :ε σ%αραγμό σαν ($ο"σε το 5(νατο το" γιο,& τρ,%ησ) η ί#ια το σ"$-τι της.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Κανένας (ος& μόνο εγ- 5α !ορτ35- το $ρίμα α"τό. Γιατί εγ- σε σ$ότ3σα εγ-&
αή5εια. Π(ρτε με #ο,οι& γρήγορα& #ι-'τε με α%ό #3& σ,ρτε με μα$ρι(B Τ-ρα εγ- %ια τί%οτα
#εν είμαι.
ΧΟΡΟΣ: A,τρ3ση 5ες. :α ο τ3ρινός ο %όνος είν) αα!ρότερος α%) (ο"ς %ο" 5α )ρ5ο,ν.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Ας έρ5ει& να )ρ5ει. Είναι για μένα %ιο $αός ο 5(νατος& να 0(ει τέος στη στερνή
μο" μέρα& ας έρ5ει& ας !ανεί& %οτέ στα μ(τια μο" μην 'ανα#- το !3ς.
ΧΟΡΟΣ:Κι α"τό 5α γίνει. Για το,το οι%όν ας νοιαστο,με εμείς. Τ) (α 5α τα !ροντίσο"ν α"τοί
%ο" %ρέ%ει.
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: :α εγ- μι(3& για $είνο %ο" %αρα$α- να μο" σ"μ0εί.
ΧΟΡΟΣ: =α μην %αρα$α(ς για τί%οτα. Γιατί $ανείς 5νητός #ε 5α γιτ-σει α%) το γρα!τό το".
ΚΡΕΟΝΤΑΣ: Π(ρτε με& #ι-'τε με τον (+ρηστο α%ό #3& %ο" #ί+3ς να 5έ3 σε σ$ότ3σα %αι#ί
μο"& $ι α"τήν ε#-. Δεν 'έρ3 %οιον να %ρ3το$οιτ('3& %ο" να $ρατη5- το $(5ε τι γιστρ(ει μεσ) α%)
τα +έρια μο" $αι τριγ"ρί4ει ένας #"νατός %όνος στο $ε!(ι μο".
ΧΟΡΟΣ: Την ε"τ"+ία την $ρατ(ει η !ρονιμ(#α& %οτέ #εν %ρέ%ει ν) ασε0ο,με στο"ς 5εο,ς. Το"
!αντασμένο" η 'ι%ασι( %ηρ-νεται α$ρι0(& μέ+ρι να 0(ει στα γερ(ματα μ"αό.
ΤΕΛΟΣ

Τέτοιο στρατό κουβάλησ' εναντίον της πατρίδας του ο Πολυνείκης. Και δρασκελούσε πότε εδώ και πότε εκεί και τους πετσόκοβε . σκέψου τι καταστροφή μας περιμένει. ΙΣΜΗΝΗ: Έχεις ζεστή καρδιά γι' αυτά που φέρνουν σύγκρυο. ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Μόνο αν δεν έχω πια δύναμη θα σταματήσω. το σιδερόφραχτο στρατό τον τύφλωσε κι έφυγε από την πόλη μας με βιάση. αν παρακούσουμε το νόμο. αυτό που διψασμένος για αίμα. δύο ονόματα σε ένα πρόσωπο. ΙΣΜΗΝΗ: Δεν τα περιφρονώ. την ίδια ώρα σκοτώθηκαν χτυπημένα. ΙΣΜΗΝΗ: Πόσο πολύ φοβάμαι για σένα. με όλο το στρατό του που φορούσε στα κράνη τα λοφία. ΙΣΜΗΝΗ: Αχ. Συ αν το θες περιφρονείς τα όσια και τα ιερά. αγαπημένη μου αδελφή. Γιατί για πάντα θα 'μαι κει. σκέψου. κάνεις τρέλα. Το παραπάνω είναι παραφροσύνη. ΙΣΜΗΝΗ: Αν το νομίζεις σωστό καν' το. με μιας. από φιλονικεία ξεσηκωμένος. ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δικαιολογίες: Εγώ πηγαίνω τώρα να θάψω τον αγαπημένο μου αδερφό. μέσα στο μίσος και στην περιφρόνηση. κάνοντας άγιο κρίμα. Όσο για την αποκοτιά μου είναι δικό μου πρόβλημα. όταν μαθεύτηκαν όλες οι ντροπές κι έβγαλε μόνος του τα μάτια του! Έπειτα η γυναίκα του και μάνα του. Πριν καλά καλά παραταχτεί γύρω στο κάστρο και σημαδέψει την εφτάπυλη είσοδο με λόγχες φονικές. και νικήθηκε από τον εχθρικό του δράκο. πιο πολύ από ποτέ. Κοίτα να είσαι εσύ καλά. Αλλά να ξέρεις. πέταξε τον πυρωμένο κεραυνό του και τον έκαψε. κι όχι δικό σου αδελφό. Τρίτο κακό. όσο και να τον αγαπάς. τώρα δεν το θέλω εγώ. Η Ισμήνη επιστρέφει στο παλάτι. δύστυχη. και εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω σε κανέναν γι' αυτό. Και θα το κάνω έστω κι αν είναι να πεθάνω. Τρικλίζει και πέφτει καταγής με γδούπο φοβερό. αυτό δεν μπόρεσε να το νικήσει. κρεμάστηκε και έδωσε τέλος στις συμφορές της. αν τα κατορθώσεις. Κι η αχτίνα σου. πως χάθηκ' ο πατέρας μας. Αλλά θα προσπαθήσεις τ' ακατόρθωτα. όταν θα πας κοντά του. Εσύ κάνε όπως νομίζεις. Τώρα κι εμείς. ΙΣΜΗΝΗ: Έστω κι αν το 'χει απαγορέψει ο Κρέοντας. Θα κείτομαι εκεί αγαπημένη με αυτόν που έχω αγαπήσει. αναγκάστηκε να φύγει. Κι αφού μας κυβερνούνε δυνατότεροι. τις διαταγές και απειλές του τυράννου. αδελφή μου! ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Μη νοιάζεσαι. ΙΣΜΗΝΗ: Τουλάχιστον να το κρατήσεις μυστικό. μάτι της χρυσής μέρας ανέτειλε πάνω στα νερά της Δίρκης! Τον αργίτικο. στριγγλίζοντας πίσω απ' τις άσπρες σαν το χιόνι αστραφτερές ασπίδες. μέσα στην κλαγγή των αρμάτων του με τόση περηφάνεια. άμα δε θέλεις. στους κάτω κι όχι σ' αυτούς που ζουν ακόμα. τα δυο τ' αδέρφια μας μαζί. ΙΣΜΗΝΗ: Ποτέ δεν πρέπει τ' άπιαστα να κυνηγάς. δε θα φερθώ προδοτικά. αυτά πρέπει να υπακούμε και χειρότερα. Και σαν αϊτός χίμηξε πάνω στη χώρα μας. Σ' αυτούς θέλω ν' αρέσω πιο πολύ. μα δεν τολμάω κιόλας να τα βάλω μ' ολόκληρη την πόλη. Όμως τουλάχιστον θα ξέρω πως δε θα πάω ντροπιασμένη. αν δεν το φανερώσεις σ' όλο τον κόσμο. (Φεύγει η Αντιγόνη. ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Να το πεις! Πιο πολύ θα σε μισήσω για τη σιωπή σου. ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ξέρω ότι αυτά θ' αρέσουνε σ' αυτούς που αγαπώ! ΙΣΜΗΝΗ: Ναι. ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αν συνεχίσεις να μιλάς έτσι θα σε μισήσω κι εγώ αλλά κι ο νεκρός. Ο χορός που αποτελείται από πρεσβύτερους Θηβαίους μπαίνει) ΧΟΡΟΣ: Ήλιε. πάνω στην ώρα που ετοιμάζονταν πάνω στις επάλξεις μας να κραυγάσει για την νίκη του. εγώ θα τον θάψω. ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δεν έχει το δικαίωμα να με χωρίσει απ' τους δικούς μου.ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εγώ τον αδερφό μου. το πιο λαμπρό σου φως φάνηκε τώρα στη Θήβα την εφτάπυλη. και να το θέλεις. φυσομανούσε σαν κακομανιασμένη θύελλα. από το χέρι ο ένας τ' αλλουνού. Πρέπει να νιώσεις πως είμαστε γυναίκες και δεν μπορούμε μ' άντρες να τα βάλουμε. Εγώ λοιπόν ζητάω συγνώμη απ' τους νεκρούς και θα υπακούσω σε κείνους που κυβερνούν. ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δε θα σε παρακαλέσω κι ούτε δέχομαι. προτού ακόμα προφτάσει να γευτεί το αίμα μας και να πυρπολήσει τους πύργους που στεφανώνουν τα τείχη της πόλης. Άσε με. Τόσο δυνατός ήταν ο αχός της μάχης που γινόταν πίσω του. Γιατί ο Δίας τη φαντασμένη γλώσσα τη σιχαίνεται και όταν τον είδε να χιμάει σαν ορμητικός χείμαρρος. πάνω σα γρήγορα άλογά του.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->