⃰ Lab. Ringier – Gaudeamus, et.

2

Master

Traduceri an I
8 – 10

Traduceri an II

Studii americane an I

Studii americane an II

10 – 12

L U N I

12 – 14

14 – 16

Terminologie R. Albu Mm. Subtitrare N. Poruciuc LMA Subtitrare N. Poruciuc LMA

16 – 18

18 – 20

8 – 10

10 – 12

M A R T I

12 – 14

14 – 16

C.p. trad. spec. M. Verdeș G.114 Traductologie c. R. Dimitriu lab. C Traductologie s. R. Dimitriu Lab. B

Terminologie s. T. Ghivirigă LMA

Paradigme c. O Petrovici Mm Perspective multiculturale c. V. Popescu RR1 Perspective multiculturale s. V. Popescu I.3 matem Regionalism c. I. Milică RR2 Regionalism s. I. Milică II.4

16 – 18

18 – 20

8 – 10

10 – 12

M I E R C U R I

12 – 14

14 – 16

Terminologie c. R. Albu Mm Traduceri juridice D. Doboș lab. B Terminologie s. T. Ghivirigă LMA

Zone contact F. Irimia 3.15 Gândire critică c. D. Bădulescu 3.15

16 – 18

Gândire critică c. D. Bădulescu Centru Arte c. O. Blumenfeld lab. C
Arte s. O. Blumenfeld 3.15 Gândire critică s. D. Bădulescu 3.15

18 – 20

8 – 10

10 – 12

J O I

12 – 14

14 – 16

Paradigme s. O. Petrovici Mm Lingv. Am. S Mm A. Poruciuc

Mass Media c/s A. Savitescu Lab. Ringier Gând. Filos. I. Milică c/s Catedră

16 – 18

C.p. trad. spec. M. Lupu Mm

Traductologie c. R. Dimitriu 3.15 Traductologie s. R. Dimitriu 3.15

Lingv. Amer. c. A. Poruciuc G114

18 – 20

8 – 10

10 – 12

V I N E R I

12 – 14

14 – 16

16 – 18

18 – 20