P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ

www.swdaf.com 1
ב דומע וט ףד הציב תכסמ ילבב דומלת
/ הנשמ ./ תבשל בוט םוימ הלחתב לשבי אל תבש ברע תויהל לחש בוט םוי , בוט םויל אוה לשבמ לבא , ריתוה םאו -
תבשל ריתוה . תבשל וילע ךמוסו בוט םוי ברעמ לישבת השועו . םירמוא יאמש תיב : ןילישבת ינש , םירמוא ללה תיבו :
דחא לישבת . ו גדב ןיושו ןילישבת ינש ןהש וילעש הציב . דבאש וא ולכא - הלחתב וילע לשבי אל , אוהש לכ ונממ רייש םאו -
תבשל וילע ךמוס .

ארמג . ילימ ינה אנמ ? - לאומש רמא : ארק רמאד + כ תומש + ושדקל תבשה םוי תא רוכז - וחיכשהל אבש רחאמ והרכז .
אמעט יאמ ? - אבר רמא : תבשל הפי הנמ רורביש ידכ , הנמו בוט םויל הפי . רמא ישא בר : ורמאיש ידכ : םוימ ןיפוא ןיא
תבשל בוט , לוחל בוט םוימ רמוחו לק . ןנת : תבשל וילע ךמוסו בוט םוי ברעמ לישבת השוע . ישא ברל אמלשב , רמאד :
תבשל בוט םוימ ןיפוא ןיא ורמאיש ידכ - בוט םוי ברעמד ונייה - ןיא , בוט םויב - אל . אברל אלא , רעמ איריא יאמ םוי ב
בוט ? ימנ בוט םויב וליפא ! - ימנ יכה ןיא , עשפי אמש הרזג אלא . אכהמ הל יתיימ אנתו + : זט תומש + ופאת רשא תא
ולשב ולשבת רשא תאו ופא - רזעלא יבר רמא ןאכמ : יופאה לע אלא ןיפוא ןיא , לשובמה לע אלא ןילשבמ ןיאו . ןאכמ
הרותה ןמ ןילישבת יבורעל םימכח וכמס .

שר " תכסמ י ב דומע וט ףד הציב
בוט םוי , הלחתב לשבי אל - תבש םשל ורקיעו ולושב תלחת תויהל , ולושב תלחת אהי בוט םוי םשל אלא , ריושמהו
תבשל אהי , ליזאו ינתקדכ : בוט םויל אוה לשבמ לבא , המרעה אלבו , ןמקל ינתקדכ .
וכ רורביש ידכ אבר רמא ' - תבשה תא רכוז ברעמש ךותמ , לכה תא הלכמ וניאו בוט םויל , הזל הנמו הזל הנמ ררובו .
רמא ישא בר - והונקת תבש דובכל אל , בוט םוי דובכל אלא .
תבשל בוט םוימ ןיפוא ןיא ורמאיש ידכ - םוי דועבמ ליחתה ןכ םא אלא , ךלוהו רמוגכ אלא וניאד , ילוחתא לבא - אל .
לוחל בוט םוימד רמוחו לק - אל ירמגל .
ישא ברל אמלשב - י דובכל רמאד והונקת בוט םו , בוט םויב תבש ילושב ליחתהל רוסא ורמאיש ידכ - ונייה : םוי ברעמד
ותושעל ךרצוה בוט . אברל אלא - רורביש ידכ רמאד .
בוט םויב וליפא - בוט םוי תדועס ינפל והשעי , ויתונמ רורבל תבש תריכז ןאכ שי .
עשפי אמש - ברעי אלו חכשי , דירטד םושמ .

הציב תכסמ ילבב דומלת ב דומע ב ףד
הבר רמא אלא : הליכאל תדמועה תלוגנרתב םלועל , ןניקסע תבשה רחא תויהל לחש בוט םויבו , הנכה םושמו , רבסקו
הבר : אנדיאה אדליתמד הציב לכ - הל הרמג לומתאמ . הימעטל הברו , הבר רמאד : ביתכד יאמ + זט תומש + םויב היהו
ואיבי רשא תא וניכהו יששה - תבשל ןיכמ לוח , לוחו בוט םויל ןיכמ , תבשל ןיכמ בוט םוי ןיאו , בוט םויל הניכמ תבש ןיאו .

שר " ב דומע ב ףד הציב תכסמ י
הל הרמג לומתאמ אנדיאה אדליתמד הציב לכד - אוה םימש ידיבד בג לע ףאו - רוסא , תבש תודועס לכ ןניעבד
לוח לש םוי דועבמ תונכומו תונמוזמ והיש בוט םוי תודועסו .
הברו - רסאד שממ םידיב הניאש הנכהב .
הבר רמאד הימעטל - םיחספב ) זמ , ב ( , אכהמ ףיליו אתיירואד הצקומד .
וניכהו - ונימזהו , ןוגכ : רחמל לכוא ינא ןאכמ , םידיב הנכה םושמ יאד , םוי דועבמ ולשביו ופאיש רמולו - ביתכ אידהב
ופא ופאת רשא תא , רמאק הפב הנמזה אלא , ח ישש םתסו יששה םויב ביתכו אוה לו , תבש תדועסל אנמחר הבשחאו
םוי דועבמ הננימזיש , לוחבו .
תבשל ןיכמ בוט םוי ןיאו - תבש יורק ימנ בוט םויו , הנמזה ותדועס איעבו , לוחב התנמזהו , לוח תדועס לבא - אל
אבישח , הנמזה הב אכייש אלו , ךכלה , מש ידיב ןכתאד םושמ היב הדלונש הציב רסימל ןל תיל אמלעב תבשב דחאב םי ,
םוי דועבמ ןומז אנמחר הכרצא אל לוח תדועסד , הצקומ הב ךייש אלד .

ב דומע ב ףד הציב תכסמ תופסות
וגו יששה םויב היהו ' - שרפ " י עו " םדא ידיב הנכה םושמ יאד הרוסא הציב םימש ידיב הנכה וליפאד ןניעומשאל אב כ
ופא ופאת רשא תא ביתכ אידהב אה םוי דועבמ ולשביו ופאיש רמולכ י ןיאו רמאק הפב הנמזה אלא " וכ תבשל ןיכמ ט ' ןיאו
יל ןיכמ תבש " כמ ט " י ןיאד ןויכד ש " כ תבשל ןיכמ ט " יל ןיכמ תבש ןיאד ש " שר השקהו ט " וא תבשב דחאב הדלונש הציב ןכ םא י
י רחאל " כמ רסתת ט " יו תבשד ש " כ ידדהא ןיניכמ אל ט " הנכה ךירצ אל לוח תדועס יבגלד ץריתו לוחא ןיניכמ אלד ש ןיאד
הבושח לוח תדועס ימ ןילשבמו ןיפוא ךאיה אתיירואד הנכהו ליאוה המית ךא " כו תבשל ט " ע ת " יתא יכו ןילישבת יבורע י
אתיירואד הנכה רקעילו ןנברד אתנקת יזח ןיחרוא יעלקמ יאו ליאוה היל תיאד הימעטל ליזא היפוג הברד בשייל הארנו
כד אחינ ןדידל וליפאו היל יזח ימנ אתשה היל אמלעב ןוקת קר רסוחמ וניאש הנכה היב ךייש אל לשובמו יופא רבד ל
ארקיעמ ללכ היואר התיה אלו םלועב התיה אלש שדח רבד אוהש הציב יבג קר היל יזח הוה ארקיעמד ) לשבלו תופאלו
אמלעב אתלמ ינוקת ( המית יב דרוי היה אל ןמהש עמשמ ןאכד " ט יפדכ ' שר " לוחב והזו הנכהל יוארה יששה י הו רמא א
יב לבא ןמ דרוי היה אל תבשבש ןמב ושדקו ןמב וכרב שדקיו ךרביו " יו דרוי היה ט " ןיקולח םישרדמד ל שרדמב אתיאדכ
סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 2
) פ אתליכמ ' חלשב ( היהי אל תבש ) זט תומש ( י תוברל וב היהי אל םירופכה םוי תוברל " ןמ ןהב דרוי היה אלש ט יעו " יפאד ל '
יב דרוי היה " מ ט " יב מ " עב תויהל לחש ט " ש יששה עמשמ ישש ביתכ אלו יששה םויב וב ארק ביתכדמ דרוי היה אל
בוט םוי אוהש יששב אלו הנכהל יואר אוהש דחוימה .

א דומע חל ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת
ארמג . והינ יאמ תחא חורל - םימי ינשל , והינ יאמ םימי ינשל - תחא חורל , אתיימק ונייה ! - ילא יברל ןנבר היל ירמאק יכה רזע :
םורדל ויצחו ןופצל ויצח דחא םויל ןיברעמ ןיאש הדומ התא יא ? - ןהל רמא : לבא . - םורדל ויצח דחא םויל ןיברעמ ןיאש םשכ
ןופצל ויצחו - םימי ינשל ןיברעמ ןיא ךכ , ברעמל דחא םויו חרזמל דחא םוי . - רזעילא יברו : םתה - תחא השודק , אכה - יתש
תושודק . רזעילא יבר ןהל רמא : א ןושאר םויב וילגרב בריע םאש םידומ םתא י - ינש םויב וילגרב ברעמ , םויב ובוריע לכאנ
ןושאר - ינש םויב וילע אצוי ןיא . ול ורמא : לבא . - ןה תושודק יתש ייאל אה . ןנברו : והל אקפסמ יקופס , אכהו ארמוחל אכהו
ארמוחל . רזעילא יברל ול ורמא : םוימ הליחתב ןיברעמ ןיאש הדומ התא יא תבשל בוט ? - ןהל רמא : לבא . - ייאל אה
איה תחא השודק . - רזעילא יברו : הנכה םושמ םתה .

שר " א דומע חל ףד ןיבוריע תכסמ י
הנכה םושמ - תבשל בוט םוימ ןיכמש , אוה אמוי דחד אמעט םושמ אלו .

א דומע חל ףד ןיבוריע תכסמ תופסות
הנכה םושמ - איה אתיירואד הנכה רוסיא ןניפלידכ וימ ןיפואש המו ןיתעמשב ןמקל " שרפמ ןילישבת יבוריע םושמ תבשל ט
ןירבוע ולא קרפב הבר ) ומ ףד םיחספ (: ןיחרוא היל יעלקמו ליאוה םושמ או " ןירבוע ולאב יעב יכיהו ת ) םש ( רד רמימל '
א ליאוה היל תיל רזעילא " וימ ןיפוא ךיא הידידל כ " יו ןיתעמשב אכה הנכה רוסיא היל תיא אה תבשל ט " ולאד איההד ל
יפדכ הנכהד אמעטל ןיכירצ אל זאו אתבשב התיבש ינקימל רוסאד רבס ןירבוע ' ולאד איהה רבס ימנ תוריצח יבוריעו
רל ןיברעמד ןירבוע ' וימ רזעילא " הנכה היל תילד ןויכ תבשל ט או " פב חכומ יתכא אה ת " הציבד ק ) ד ףד (. רל היל תיאד '
קד תבשב הדלונש הציב יבג הנכה רזעילא תקולחמ איה ןיידע רזעילא יבר רמא ב " בו בוט םויב לכאית םירמוא ש " ה
יו לכאית אל םירמוא " בכ רבס רזעילא יברד ל " פב אינתד דועו אוה יתומשד ש " הציבד ק ) םש ( רד ' איה לכאית רמוא רזעילא
המאו בצירו " יש אלו לכאמה ןקתמש אמלעב ןוקית אלא הז ןיאד לושיבו היפאב הנכה ךייש אלד רמוא א אלא הנכה ךי
שדח רבד אוהש בוריעו הציב ןינעל .

ב דומע חל ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת
אנוה ברד הישפנ חנ יכ , ברדא ברד אמרימל אדסח בר לייע ; בר רמא ימ : םינקז העבראכ הכלה , רמאד רזעילא יברד אבילאו
ןה תושודק יתש ? רמתיא אהו : בוט םויו תבש , רמא בר : הזב הדלונ - ב הרוסא הז ! - הבר רמא : םתה - הנכה םושמ .
אינתד + : ט תומש " ז + וניכהו יששה םויב היהו - תבשל ןיכמ לוח , בוט םויל ןיכמ לוחו , תבשל ןיכמ בוט םוי ןיאו , תבש ןיאו
בוט םויל הניכמ . ייבא היל רמא : ןנתד אה אלא : השוע אוה דציכ - ןושארב וכילומ , וילע ךישחמו , ול אבו ולטונו . ךישחמ ינשב
ע ויל , ול אבו ולכואו . תבשל בוט םוימ ןיכמ אק אה ! הבר היל רמא : בוריע הנוק םויה ףוס תרבס ימ ? הנוק םויה תלחת
בוריע , המצעל הניכמ תבשו . - ןיגלב וברעי התעמ אלא ! - םוי דועבמ היוארה הדועס ןניעב , אכילו . - ןנתד אה אלא , יבר
רמוא רזעילא : תבשל ךומסה בוט םוי , בו הינפלמ ןיב הירחאלמ ןי - ןיבוריע ינש םדא ברעמ . דועבמ היוארה הדועס ןניעב אה
םוי , אכילו ! - ןאכל המא םיפלא ףוסב היל חנמד תרבס ימ , ןאכל המא םיפלא ףוסבו ? אל , ןאכל המא ףלא ףוסב היל חנמד ,
ןאכל המא ףלא ףוסבו . - הדוהי בר רמאד אה אלא : ןושאר םוי וילגרב בריע - ינש םוי וילגרב ברעמ , ןושאר םויב תפב בריע -
ינש םויב תפב ברעמ , תבשל בוט םוימ ןיכמ אק אה ! - היל רמא : ידימ רמאו ליזאד תרבס ימ ? ביתיו קיתשו ליזאד .

שר " ב דומע חל ףד ןיבוריע תכסמ י
םויה ףוס תרבס ימ - בוריע הנוק תבש ברע לש , תבשל ןיכמ בוט םוי יוהד .
ןיכמ אק אהו - ינשב וילגרב ברעמשכ תבשל בוט םוימ , בוריע הנוק םויה תליחתד תצרת תפב ינשב ברעמ אמלשב , בוריעו
ינק אליממ הקיתש תפד , וילגרב בריע אלא , ימוקמב יתתיבש רמימל יעבד ךתעד אקלס , יעבו םויה תליחת ןיוכל יצמ אלו
םוי דועבמ רמימל , תבשל בוט םוימ ותרימאב ןיכמד חכתשיאו .

חל ףד ןיבוריע תכסמ תופסות ב דומע
אינתד הנכה םושמ הבר רמא - ר " אינתד ורפסמ קחמ ת הציב שירב רמאד םושמ ) ב ףד (: הבר רמאד הימעטל הבר
וניכהו יששה םויב היהו אתיירבה איבה הברד םושמ הימעטל טקנד אישוק וז ןיאו הימעטל רמאק יאמ איה אתיירב יאו
ןנחוי יברל אתיירבה ןמ תושקהל ןיאו שרדמה תיבל הליחת פב הנכה היל תילד " הציבד ק ) ד ףד (. יב ינתימ אל אמליד
איעשוא יברו אייח יבר פב יאנתד אתגולפ אכיאד דועו " הציבד ק ) ג ףד (. שרו " היבילא רמאד הימעטל הברד הציבב שריפ י
ןירבוע ולאב ) זמ םיחספ (: היב רדהד םתה עמשמד דועו אריהנ אלו ארק יאהמ אתיירואד הצקומד .
יכמ בוט םוי ןיאו תבשל ן - ןמה דרוי היהש יששה םויב עמשמ ארקד שרדמב רמאו ) חלשב תשרפ אתליכמ ( ןנישרדד
םיקולח םישרדמ שיו םיבוט םימיו תותבשב לארשיל ןמ דרי אלש ישרדד ' ןמב ושדקו ןמב וכרב שדקיו ךרביו תשדק התאבו
צ הז יפלו בוט םויב ןמ דריד עמשמ םינמזה לכמ ותשדקו םימיה לכמ ותכרבו " הד ל לוח ונייהד ררובמה עמשמ ישש ומכ
ךריבש תנמוימה ךריה ) אצ ףד ןילוח .(.

סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 3
ב דומע ומ ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
רמתיא , לוחל בוט םוימ הפואה , רמא אדסח בר : הקול , רמא הבר : הקול וניא . רמא אדסח בר : הקול , ליאוה ןנירמא אל
היל יזח םיחרוא היל יעלקימו . רמא הבר : הקול וניא , רמא ליאוה ןני . אדסח ברל הבר היל רמא : ךדידל , אל תרמאד
ליאוה ןנירמא - תבשל בוט םוימ ןיפוא ךאיה ? היל רמא : ןילישבת יבוריע םושמ . - ארוסיא ןנירש ןילישבת יבוריע םושמו
אתיירואד ? - היל רמא : בוט םויב ןישענ תבש יכרוצ אתיירואדמ , היב ורזגד אוה ןנברו , ןיפוא ורמאי אמש הריזג םוימ
לוחל ףא בוט . ןילישבת יבוריע ןנבר הוכרצאד ןויכו - אריכיה היל תיא . - היביתיא : ידכ אלא טוחשי אל תנכוסמה המהב
םוי דועבמ ילצ תיזכ הנמיה לוכאל לוכיש . לוכאל לוכי - לכימל יעב אלד בג לע ףא . ידידל אמלשב , ליאוה ירמאד - יאו ליאוה
ליכא יצמ לכימל יעב - חשי יכה םושמ טו . ךדידל אלא , ליאוה ןנירמא אל תרמאד - טוחשי יאמא ? - היל רמא : דספה םושמ
ונוממ . - אתיירואד ארוסיא ןנירש ונוממ דספה םושמו ? - היל רמא : ןיא , תיזכ לוכאל ובלב רמג ונוממ דספה םושמ , רשפא יאו
הטיחש אלב רשב תיזכל . - היביתיא : הרשעל העשתל לכאנ םינפה םחל , רשע דחאלו - ל רתוי אלו תוחפ א . דציכ ? וכרדכ -
העשתל , תבש ברעב הפאנ - העשתל תבשב לכאנ . תבש ברעב תויהל בוט םוי לח - הרשעל תבשל לכאנ . םיבוט םימי ינש
הנשה שאר לש - רשע דחאל תבשל לכאנ , בוט םויה תא אלו תבשה תא אל החוד וניאש יפל . ןישענ תבש יכרוצ תרמא יאו
וי יחד אל יאמא בוט םויב בוט ם ? - היל רמא : הבורק תובש - וריתה , הקוחר תובש - וריתה אל . לאילמג ןב ןועמש ןברלו ,
ןגסה ןב ןועמש יבר םושמ רמאד : בוט םוי תא החוד , םוצ םוי תא החוד וניאו , רמימל אכיא יאמ ? - יגילפ אהב ; רבס רמ : תובש
וריתה הבורק , וריתה אל הקוחר תובש . רבס רמו : יתה ימנ הקוחר תובש ור . ירמ בר ביתמ : תוחפ אל תולכאנ ןניא םחלה יתש
םינשמ , השלש לע רתוי אלו . דציכ ? בוט םוי ברע תופאנ - םינשל בוט םויל תולכאנ , תבשה רחא תויהל בוט םוי לח - תולכאנ
השלשל בוט םויל , בוט םויה תא אלו תבשה תא אל החוד הניאש יפל . בוט םויב ןישענ תבש יכרוצ תרמא יאו , שד אתשה תב
ירש בוט םויב - איעבימ בוט םויב בוט םויד ? - םתה ינאש , הובגל אלו םכל םכל ארק רמאד . לאילמג ןב ןועמש ןברלו ,
רמימל אכיא יאמ בוט םוי תא החוד ןגסה ןב ןועמש יבר םושמ רמאד ? - לואש אבאכ הל רבס , רמאד : םכל - אלו םכל
םירכנל .

ב דומע זמ ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
תיא ייבא היבי : ולכואו בוט םויב בלחב השנה דיג לשבמה , שמח הקול : בוט םויב דיג לשבמ םושמ הקול , לכוא םושמ הקולו
דיג , בלחב רשב לשבמ םושמ הקולו , בלחב רשב לכוא םושמ הקולו , הרעבה םושמ הקולו . ליאוה ןנירמא יאו - אל הרעבהא
בייחיל , וכרצל היל יזחד ליאוה ! - היל רמא : עבה קיפא הליבנ לש השנה דיג לייעו הר . - אייח יבר ינתהו : לע םיתש ןיקול
ולושיב לע שלשו ותליכא , אתיא יאו : היל יעבימ ותליכא לע שלש ! - אלא : הצקומ יצע לייעו הרעבה קיפא . - הצקומו
אוה אתיירואד ? - היל רמא : ןיא , ביתכד + זט תומש + ואיבי רשא תא וניכהו יששה םויב היהו , אכהמ התרהזאו - + תומש
כ + הכאלמ לכ השעת אלמ .

א דומע חמ ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
אמח רב ימר רמא : הברו אדסח ברד אה - איה עשוהי יברו רזעילא יברד תקולחמ . רבס רזעילא יברד : ליאוה ןנירמא , יברו
רבס עשוהי : ליאוה ןנירמא אל . אפפ בר רמא : אמלידו , מאד םתה רזעילא יבר רמאק אל ןאכ דע ליאוה ןניר - אלא
הידידל היל איזח אדחו אדח לכ ארונתל ילייע אקד אנדיעבד , יזחד אוה ןיחרואלד אכה לבא , יזח אל הידידל - יכה אמיא
ליאוה ןנירמא אלד ימנ . ידיא ברד הירב אשיש בר רמא : איה אל אמלידו . ןנירמא אלד םתה עשוהי יבר רמאק אל ןאכ דע
ליאוה - יזח אלד אדח אכיאד אלא א , ןיחרואל אלו הידידל אל . אכה לבא , ןיחרואל תהימ יזחד - ןנירמא ימנ יכה אמיא
ליאוה . הורמא ] ןנבר [ אריז יברו הימרי יברד הימק . הלביק הימרי יבר , הלביק אל אריז יבר . אריז יברל הימרי יבר היל רמא :
ינש המכ איתאו ןל אישקד אתלימ , עשוהי יברו רזעילא יבר יגילפ יאמב , אתשה הבר ארבגד הימשמ הורמא - הלבקינ אלו ? -
היל רמא : הלבקא יכיה ? אנינתד , עשוהי יבר היל רמא : ךירבדל , םושמ רבוע אוה ירה + כ תומש + הכאלמ לכ השעת אל
היל קיתשו . אתיא יאו - היל אמיל : ליאוה םושמ ידיד אמעט . - היל רמא : ךימעטילו , אתיירבב אנינתד אה , רזעילא יבר ול רמא :
ירבדל היל קיתשו אצמי לבו הארי לב םושמ רבוע אוה ירה ך . היל רדהא אלד ימנ יכה ? ןיתינתמב היל רדהמ אק אה , ןנתד : אל
אצמי לבו הארי לב םושמ וילע ןירהזומש ץמח והז . אלא : אתיירבב היל קיתש , ןיתינתמב היל רדהמו . רומיא ימנ יכה : קיתש
ןיתינתמב היל , יתירחא אתליכמב היל רדהאו . אינת , רמוא יבר : רזעילא יברכ הכלה , רמא קחצי יברו : אריתב ןבכ הכלה .

שר " ב דומע ומ ףד םיחספ תכסמ י
לוחל בוט םוימ הפואה - ותדועס רמגו לכאש רחאל , לוח אוהש אתרוא דע אנדיאה ידימ היל איזח אלד ןל אטישפד .
הקול - הכאלמ לכ השעת אל םושמ .
ןיחרוא היל יעלקימ יאו ליאוה - והיש םויה הז תפל ןיכירצ .
תבשל בוט םוימ ןיפוא ךאיה - ןיחרוא היל יעלקימ יא ליאוה ןנירמאד ואל יא - בוט םויל הילוכ היל יזח .
בוט םויב ןישענ תבש יכרוצ אתיירואדמ - ביתכד ) בי תומש ( שפנ לכל לכאי רשא ךא איה השודק אדח בוט םויו תבשו
לשבל רתומד יכיה יכו ורקיא תבש והייורתד רחמל לשבל רתומ םויב ובל .
רוזגד אוה ןנברו - ןילישבת בוריע ביתוא אל יכ , ידכ לוחל ףא ןיפוא ורמאי אלש .
תנכוסמ המהב - בוט םויב הטחושל הצורו , הנדיספיו תומת אלש .
ילצ תיזכ - םילושיבב לק והז .
לוכאל לוכיש ידכ - לוכאלו תולצלו תיזכ ךותחלו טישפהל ידכ םויב תוהש אהיש יאו בג לע ףאו ירש יאה יכ תוהש אכיא
הנימ ליכא אלד .
סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 4
טיחש יאמא - לכימל ךירצ אל אה , לכא רבכש .
ונוממ דספה םושמ - הליכא אלב רתומ וניאש אוה עדויו , תיזכ לוכאלו ותעד לע רובעלו ומצע תא סנאל ובלב רמג , הוהו
בוט םויב תיזל ךירצכ היל , הלוכל היטחשימל איעב תיז אוהה םושמו , יאד הטיחש אלב תיזכל רשפא , אכילד אכה לבא
ומצע סנאל ובלב רמג רמימל - ידימל ךירצ אלד ןויכ אתיירואד ארוסיא ןנירש אל ליאוה םושמ .

שר " א דומע זמ ףד םיחספ תכסמ י
איעבימ בוט םויב - אתשה וזח אל ימנ יא - םויב ובל וזח אה , ימו רחמ לש תבש יכרצמ יערג , יזח אל אמוי יאה לכלד
היל , רבכ דעס אהד , הנימ עמש ואל אלא : העש התוא ול יוארה רבד אלא הרותה ןמ בוט םויב רתומ ןיא , תבש יכרצו -
םיחרואד ליאוה םושמ והיימעט , ליאוה רמימל אכיל ינהבו , קורזיו ןהילע םישבכ וטחשיש דע יזח אל אתעש איההד םושמ
ןמד , לומתאמ דבעימל רשפא הוהד ןויכו - יל היל יחד אל היל יזח אלד ידימ בוט םו .

שר " א דומע חמ ףד םיחספ תכסמ י
אכה לבא - ןיחרואל וזח והלוכד , יחיכש ןיחרואו - היירשימל ליאוה ןנירמא , אישק יאו : ר רמאד אה ' ץמח והז אל עשוהי
וכ ןירהזומש ' - ארמוחל וליפא הלע לשתימ יעב יאו ליאוה היל תיל אמלא , אלוקל אכהד ליאוה ןכש לכו - ימד אל ,
אוה הידיד ואל אהימ אתשהד , יתעמש ךכו , הלע יבל םגמגמו , ולש וניאש רבדב הזב ליאוה ןיאד יניעב הארנו , אמינד
היתושרב היל יתיימ יעב יאו ליאוה - הובג לש האור התא לבא ןל אמייקד שדקה ןכ םאד , ר גילפ אלו ' רזעילא - יעב יא אה
הידיד יוהו היל קירפ , אתעמשד איגוס ףאו ריפש אבתיימ אל , אתעמשד אשירב בותכה שוריפד המודמכו : יעב יאו ליאוה
הילע לישתימ - ןניסרג אל , ןניסרג יכה אלא : ר ' ליאוה ןנירמא רבס רזעילא , רו ' ליאוה ןנירמא אל רבס עשוהי , יכהו
אשוריפ : ר ' התופאל ירש רבס רזעילא , היל איזח אלד אדח אכיא ףוס ףוסד בג לע ףאו - ןאכ ןיא הכאלמ רוסיא , לכו ליאוה
היל איזח אדחו אדח , אתרופ אדח לכמ לקשמל יצמד , רו ' רבס עשוהי : ליאוה ןנירמא אל , הלחל ןהמ תחא לוטיל ופוס אהד ,
ךכלה , ןוממ הניא האנה תבוטד ןויכ , הלע רבע אלו - הנפרשיו ברעה דע התחנמ .

ב דומע ומ ףד םיחספ תכסמ תופסות
הקול וניא רמא הבר - או " ת עינצמהב רמאד ) הצ תבש (. םויב דיזה תאטח בייח תבשב גגש שבד תולח הדורהו דבכמה
תובש אלא ןאכ ןיא םירמוא םימכחו רזעילא יבר ירבד םיעבראה תא גפוס בוט רל הקול יאמאו ' יעלקימו ליאוה אמיל רזעילא
םיחרוא היל יפאו ' שיו רבוחמ ותרווכב שבד יבישח אלד םושמ אלא ירטפ אל ןנבר ול היואר הניאו שבדה שיבדהש ןוגכ רמ
יפאו לוכאל ' והל יזח אל םיחרוא היל יעלקימ יא תוהש ןיא םיחרוא ואובי וליפאש המחה תעיקשל ךומס הדורב ימנ יא
ולכואל םויב א איוניש יאהבו " ביר השקהש המ ש " הציב תכסמ שירב הנכה היל תיאד הברל היל ןניעמשד א ) ב ףד (:
ןיברעמ לכב שירבו ) בוריע חל ןי (: ןיכמ בוט םוי ןיאד הל תחכשמ אכיה ליאוה תרמא יא תבשל ןיכמ בוט םוי ןיא רמאד
תישירפדכ המחה תעיקשל ךומס הל תחכשמ אתשהו תבשל א ליאוה ןנירמא יא רמאת םאו " תבש תכאלמ לכ תלטב כ
יו הנכס וב שיש הלוחל יוארו ליאוה " ליאוה ןנירמא אל ללכ חיכש אלד ןויכ ל .

תכסמ תופסות א דומע חמ ףד םיחספ
רכ הכלה רמוא יבר ' רזעילא - ה " רו גהנמ ןכו וריבחמ היתווכ ןל אמייקד םושמ יברכ קספ ףסוי ר " אל אמשד החוד י
אתגולפ אכילד אכיה ונייה וריבחמ יברכ הכלהד אהו יכהב אדסח ברו הבר וגילפיא אהד וריבחמ יברכ אכה רמאק
יארומאד .

יר " דומע די ףד םיחספ תכסמ ף א - א דומע וט
מג ' ] מ ףד " ע ח " א [ רו רזעילא יברכ הכלה רמוא יבר אינת ' קספדכ רזעילא יברכ אתכלהו אריתב ןבכ הכלה רמא קחצי
יקד יבר " רד אהד דועו ורבחמ יברכ הכלה ל ' רד יתירחא ךהב אכייש רזעילא " א ] מ ףד " ע ח " ב [ רמאד תפ ןתונו הדורה ףא
רבכו אוה אמעט דחו הלחל ןפרצמ לסה לסל רזעילא יברכ הכלה לאומש קספ יברכ הכלה לאומש רמא הדוהי בר רמאד
ר רמאו רזעילא ' יפאו אנינח ' הלחל ןפרצמ לסה וזב וז תוכשונ ןיאד ןיבעכ אתיירואד הלחד לארשי ץראב ילימ ינה והימ אלא
וט םויב תופאל רוסאש יפלו ןטקל אלו לודגל אל ללכ הליכאל איזח אל האמט הלח איהש ןויכו איה לכוא וניאש רבד ב
הפאתש דע םש הל ארקת אל רמול ךרצוה בוט םויב םישדק ףורשל רוסא םגו שפנ אל ןיידע הלח םש הל ארקנ אלד ןויכד
ךנה ןיירתשא הלח הל היירקו והיינימ אדחל אשרפימ דכו הליכאל איזחד איה אה ןנירמא הייפאד אתפירו אתפיר לכו שדקתנ
דוחלב הלח איהה ןל רסתימו והלוכ הל ףירשו בוט םוי יאצומ דע הל קיבשו הכירצ אל איה ןנברדמד ץראל הצוח תלח לבא
יפאו םש הל ארוק אלא ידימ אלו ' ןטק ןהכ הל ליכאו הלחתכל לאומש רמאד ] כ תורוכב " ע ז " א [ הרוסא ץראל הצוח תלח ןיא
הדנ אהתש דע השאבו ירק האריש דע שיאב ופוגמ וילע האצוי האמוטש ימל אלא כיל יאו רכ ןנידבע ןטק ןהכ א ' רזעילא
אתכלה ןכו הל ןניפרש אבט ימוי קיפנ יכלו הפאתש דע םש הל ארקת אל רמאד ] מ ףד " ע ו " ב [ וימ הפואה רמתיא " בר לוחל ט
הקול וניא רמא הברו הקול רמא אדסח ירמא אל הקול רמא אדסח בר ' ימנ אתשה היל איזח םיחרוא היל יעלקמ יאו ליאוה
ברו הקולו היל איזח ליאוה ןנירמא הקול וניא רמא ה אנקיסאו ] מ ףד " ע ח " א [ רו רזעילא יברד אתגולפבד ' יגלפימ אק עשוהי
רכ ליאוה ןנירמא רמא הברד " רכ ליאוה ןנירמא אל רמאד אדסח ברו א ' עשוהי רד ' ןירהזומש ץמח הלח יאהד רבס רזעילא
מ איה אצמי לבו הארי לבב הילע " ע לישתימ יעב יאו ליאוה ןנירמאד ט יתירחא שירפמ רדהו היל איזחו לוח הל יושמו הל
רו אצמי לבו הארי לבב הילע רהזומו אימד הידידכ ימנ אתשה ' ןירהזומש ץמח והז אל ךכלהו ליאוה ןנירמא אל רבס עשוהי
אצמי לבבו הארי לבב וילע רכ אתכלה אקיספיאו ' היתווכ אתכלהד רזעילא יברכ יאקד הברכ אתכלה ךכלה רזעילא :

סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 5
רואמה ב דומע די ףד םיחספ תכסמ ןטקה - א דומע וט
וימ הפואה רמתיא " מגב שרפמו הקול רמא אדסח ברו הקול וניא רמא הבר לוחל ט ' רו ליאוה ןנירמא רבסק הברד הימעט " ח
ליאוה ןנירמא אל רבס תופאל ול ןיא הלחתכלד אוה הדומ תוקלמ ןינעל הבר גילפד בג לע ףא והימ אידהב אינת אתיירבבו
א ןיא וימ ןיפו " ק תבשל ט " וימ ו " הבר גילפ אלד יאדו אלא הינימ הל ןניבתומ הוה הברד הילע אגילפ אתיירב תוה יאו לוחל ט
אתיירואד ארוסיא אכילד רבס אקד תוקלמ ןינעל אלא הכב הבר ירש יוה קחדה תעש לכבו " וימ ןוגכ הלחתכל וליפא ג " ט
תכסמב הימעטכ ןילישבת יבוריע ןנבר הוכרצאד אלא תבשל י " ויל הפי הנמו תבשל הפי הנמ רורביש ידכ רמאד ט " ט
וחיכשהל אב התאש רחאמ והרכז ושדקל תבשה םוי תא רוכז ביתכד ארקא היכמסאד לאומשד הימעטכו ינב ינהב ןכו
אקוניל איזח אדחו אדח לכו ליאוה ןנירמאד ידפק אלד אכיה הלחתכל וליפא והל ירש יוה אליח ינבד אחמק והיילע ומרד יגאב
וימו ליאוה ןנירמא אל רבס אדסח ברו " ורמאי אמש הריזגה היב ורזגד ןנברו תבש יכרצ ירש ארשמ אתיירואדמ תבשל ט
וימ ןיפוא " ןילישבת יבוריע ןנבר הוכרצאד ןויכד הילע ןנבר ורזגו אתיירואד ארוסיא אתלימ אהב אכיא אמלאד לוחל ט
ארכיה היל תיא פבו ' ירמא טחשנ דימת ' וה היל תיא הברד רסוחמד אכיהו השעמ רסוחמ אלד אכיה אלוקל וליפא ליא
ליאוה היל תילו השעמ רסוחמד אכיה וליפא ארמוחל ליאוה היל תיא אדסח ברו ארמוחל וליפאו ליאוה היל תיל השעמ
השעמ רסוחמ אלד אכיה וליפא אלוקל אדסח בר רמאד איהה ןל אישקו השעמ הז ןיאש בוט םויב םיחרוא תסנכה ןוגכ
נש קרפב הוי יריעש י " אחינו ליאוה ןנירמא אלד השעמ רסוחמב אדסח בר הדומ אמלא אימד השעמ רסוחמכ הלרגה רסוחמ כ
הלרע ןוגכ םילעבב השעמ רסוחמב אלא טחשנ דימת קרפב אכה אדסח בר גילפ אל ןאכ דעד ןל ףוגב השעמ רסוחמב לבא
ליאוה הב ןנירמא אלד הדומ אדסח בר וליפא הלרגה ןוגכ חבזה םתהו אימד השעמ רסוחמכ הריקע רסוחמ אנקיסא ימנ
אנקסמו ליאוה הב ןנירמא אלד הדומ אדסח בר וליפאו מגב אכהד ' תקולחמ אדסח ברו הברד אה אמח רב ימר רמא
ר " רו א ' רכ הבר עשוהי " אריעז ברו אפפ בר הואחדו עשוהי יברכ אדסח ברו א יבר רמא אל ןאכ דע איה אל אמליד ירמאד
ב אלא םתה רזעילא ןנירמא אל איזח אל הידידל איזחד אוה ןיחרואלד אכה לבא היל איזח אדחו אדח לכ והל יפא אקד אנדיע
ליאוהל ימד אלו אוה ארמוחלד ליאוה אוהה אוה הינוממ הילע לישתימ יאו ליאוה ןנירמאד היל אריבסד בג לע ףאו ליאוה
תהימ אדח אכיאד אלא םתה עשוהי יבר רמא אל ןאכ דעו אלוקלד אכהד והלוכד אכה לבא םיחרואל אלו הידידל אל יזח אלד
הילע לישתימ יאו ליאוה ןנירמא אלד עשוהי יברל אריבסד בג לע ףאו אלוקל וליפאו ליאוה ןנירמאד ימנ יכה םיחרואל ןאיזח
רסוחמב םידומ לכהו אוה הריקע רסוחמכ עשוהי יברל הלאש רסוחמ רמימל אכיא אוה ארמוחלד בג לע ףאו אוה הינוממ
עשוהי ברד הירב אנוה בר םתה היל ביתומ אקד ונייהו ליל ןניבתכדכו ליאוה הב ןנירמא אלו השעמ רסוחמכ אוהש הריקע
רד אבילא ותנש הרבעש חספמ אדסח ברל " תילד א ינתמל הקבשו ליאוה תיל ' היל ןחכשאד עשוהי יברדמ היבותואל אכהד
רל " מ אמלא הילע לישתמ יעב יאו ליאוה היל תילד אכה י וליפאו השעמ רסוחמכ הריקע רסוחמו הריקע רסוחמכ הלאש רסוח
ליאוה ןנירמא אלד הדומ אדסח בר ירהו " רב ימרד אתמיקוא לע ךמסו אריעז ברו אפפ בר וחדד וללה תויחדל ששח אל ף
רכו הברכ אתכלה קספו אמח " רכ הכלה יבר קספדכו א " יקו א " רד אהד דועו וריבחמ יברכ הכלה ל " ךהב אכייש א
תירחא רד י " אוה אמעט דחו ןפרצמ לסה לסל ןתונו הדורה ףא רמאד א וכ ' תוכלהב אנביתכדכ ) ארהו " יסב ואיבה ש ' ו ' ( הזו
רד אה אכיישש בתכש " הרומא וזש וזב ןינע םוש וזל ןיאו ללכ אכייש אל אהד רמאק יאמ ןניעדי אל ןנא יתירחא ךהב א
הלח ףוריצ ןינעל הרומא וזו בוט םוי תכאלמ ןינעל דמ אלא פאו היתווכ אערכמ יאדו אה רזעילא יברכ יבר קספ " הארנ ה
אפפ בר יחדדמ הברכ הכלה קוספל ונל ןיאש ונל אדח לכד אלא םתה רזעילא יבר רמאק אל ןאכ דע איה אל אמליד רמאו
ל אליח ינבד אחמיק והיילע ימרד אגאב ינבב לבא הלחתכל וליפא היל אירש אצמי לבו הארי לב םושמו היל איזח אדחו א
הלחתכל יכה דבעמל ןנירש אמש הריזג בוט םויב הלחתכל ירכנה תא ןינמזמ ןיאש בוט םוי תכסמב םתה אנקיסא ןיכהו
ןמק והנתילד םיחרואלו הלע ןנירזגו אתיירואד ארוסיא אתלמ אהב אכייש אמלאד אדסח ברכ אערכמ אהו וליבשב הברי
ומד םלועב והנתילד ןאמכו ןנישייח אל יפאו ' ר ' מ רזעילא יאקדמ אדסח ברד ימנ אערכמו אפפ ברד הימעטכו אהב הדו
ןיפוא ןיא ורמאיש ידכ רמא ישא בר םתה ןניסרג יכהו בוט םוי תכסמב ןילישבת בוריעב הימעטכ ארתב אוהד ישא בר
וכו ' אכהד אדסח ברד הימעטכ איתא אהו . תאמטנשב אמיתד אדה הלח ןישירפמ דציכד ונתנשמ לע ןניסרג ימלשוריבו
ש רחאמ יפ ןיבק הנשעי לכה ירבד הלגלג אלש דע תאמטנ םא לבא הלגלג ' תינשנ אלש תדמל אה הלחב בייחתת אלש ידכ
ךהב אכייש רזעילא יברד אהד רמואה ירבדל הבושת ןאכמו תאמטנש םדוק הלחב הבייחתנ רבכ ירהש ףוריצ ןינעל ונתנשמ
רד יתירחא " הלחל ןפרצמ לסה לסל ןתונו הדורה ףאד א ירה בתכד אהו " ז ף " ןנידבע ןטק ןהכ אכילד אכיה ץראל הצוחב ל
רכ ' יקד הלע ןניכמס אלו אתיל רזעילא " ל לודג ןהכ וליפא ל " לו ירק לעב ש " וח תמורתב לכואו לבוט תמ אמט ש " וליפא ל
אלו הליבט ךירצד אוה ירק לעבו ךירצ אל הליבט וליפא תמ אמטד אנקיסא םתהו ירק לעבכ תמ אמט השוע היהש ימל
אומש רמא וח תמורתב רוסא ופוגמ וילע אצוי האמוטש ימ ל " כו הב ןירתומ לכה הליבט רחאל לבא לובטיש דע אלא ל " כ
יאה וניבר יפב ' וחב תאזה הנשמה םעט ןיאש םיעדוי ויה ולש הלאש תבושתב " ונבתכש ומכ םירבדה םיארנ ןכו רקיע לכ ל
לבא המכ דע קרפב תורוכב תכסמב אתעמשד איגוסמ תמ אמטו ירק לעבב ןטק אלו לודג אל ללכ ןהכ אכילד אכיה יאדו
רכ ןנידבע ' רזעילא .

ה תמחלמ ' ב דומע די ףד םיחספ תכסמ - א דומע וט
דועו וימ הפואה רמתיא " מגב ושריפו הקול רמא אדסח ברו הקול וניא רמא הבר לוחל ט ' ירמאד םושמ הברד הימעט ' ליאוה
מגב אכהד אנקסמו דע ' רו הברד אה אמח רב ימר רמא רכ הבר עשוהי יברו רזעילא יבר תקולחמ אדסח ב " יברכ אדסח ברו א
רו אחא בר הואחדו עשוהי ' ע איה אל אמליד ירמאד אריעז " ר רמאק אל כ ' וכו אנדיעב אלא םתה רזעילא ' סד בג לע ףאו " ל
אלוקלד אכהד ליאוהל ימד אל אוה ארמוחלד ליאוה אוהה אוה הינוממ הילע לישתימ יאו ליאוה ןנירמאד :
בתוכה רמא ה ירבד " ז םירפא ר " ירהש אוה הריקע רסוחמ הלאש רסוחמד אדח ברה םוקמב דימלתכ הכלה ןיא לבא םה ל
יקקדזמד רמיי ימו תוטוידה השלש וא החמומ דיחיו חתפו הלאש ימנ ךירצו ימד השעמ רסוחמכו הלח םש ונממ רוקעל ךירצ
סמב היל ןניחדמו םלועל אב אלש רבדב אניד יב היל ' ישודק הלאש רסוחמב ליאוה היל תילד אדסח ברל היל ןניעמשד ןויכו ן
סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 6
רו " רכ אדסח ברדל המוקואל ןניקחד יכיה היל תיא א " ירמא יאד דועו הנימ היל ןנישקמ אלו א ' ןל הוה אכה ארמוחלו ליאוה
ג יאה יכ לכבו הדעה וליצהו רמא אנמחרו תדמוע התימ תחת תוקלמד ארמוח ונייה הלצהד הקול וניא רמימל ולוק אצמנ אנוו
ל אתיירואדב לכ אה ארמוחמ אלוק אנש יאמ אוה אניד ליאוה יא דועו ורמוח " לו אלוקל ש " איה אקיפס ליאוה וטא ארמוחל ש
יפאש אוה יתאד ליאוה ואל םתהד ליאוה אוההד דועו ארמוחל אמילד ' ףאו לוספ אדסח ברל םילרע וב ורפכתיש תנמ לע קרז
פנ ינוקתל היל רשפא אלד בג לע וכו ותנש הרבעש חספמ הילע ישקמדמ עדת וז הקירזב הרפכל יואר אהיש היש ' אמיל יאמאו
פאו אוה םלועל יתאד דיבעד ליאוה ואל ליאוה יאהו לוספ ימנ ונמזב אלש לוספ ונמזבו ליאוה " המ אדסח ברל ליאוה ןנירמא ה
רבדב אלא ליאוה ןיא לכה ירבדלש רתיהו רוסיא יניד ראש לכב ןכ רמול ןיאש לכש םישדקל חנה אלא םלועל אביש רשפאש
לכד ןילומ ויהש רשפאו ליאוה לסופ ימנ םילרעבו לסופ ןילומבד ויונמל אלש ןוגכ םלועל ולסופ דחא ןמזב לוספל וילע לחש םש
םשה ותוא לכש םלועל וב אוה לוספ ונמזב וב לסופה םש חספו ליאוה חספה םשל םירחא טחושב ןכו אנמחר לספ ויונמל אלש
ספ יפ הזו אוה יתאד רשפא יא יתא אמלעמד םושמד אכהד ליאוהל ימד אלו ליאוה םושמ בותכה וב ל ' רמולכ היל תיא ארמוחל
ןיריתמ ונאש אלא אלוק וזש דצמ אלו םיחרואל ךרטצי אמש רמול לקנש אל לבא ליאוה םושמ םישדקב לסופ םשה ותוא אהיש
הכבו וילע ונתעד ןיאש אמש שוחל ונמצעל " וה רמתא ג קיפנ אוה חוקל ואל יאו ליאוה ינש רשעמ לש הלחב העש לכ קרפב ליא
יריעש ינש קרפב רמתאד איההו ונשריפש ןינעכ אוהו רשעמ םש ארבתסמ הלע ןנירמאו קיפנ םש םהילע ארק אלו ליאוהו
רד איה יתירחא אתלימ ץוח יטוחש אלא ליאוה היל תיא אמלעבד ארמימל ואל ימד השעמ רסוחמכ הלרגה רסוחמ רמא אנמח
ןיא אדסח בר רמא יכה םושמו אוה אובל יואר השעמ רסוחמ וניאש לכו ץוחב וילע ןיבייח דעומ להא חתפ לא אבל יוארה לכ
יואר וניאו ןמז רסוחמ היל הוהו אוה השעמ רסוחמכ הלרגה רסוחמ לבא אוה יוארו אנמחר רמא יוארד םויב ובל ןמז רסוחמ
היב אנירק אבל אמח רב ימר רמאד אהו ר תקולחמ הברו אדסח ברד אה ןיתעמשב " יברו א והייתגולפא ואל איה עשוהי
אלא הנימ היוחדל וא המקואל ימעט ינהמ דח ארמגב רכדמ הוה יכה יאד אצמי לבו הארי לבב הילע ןירהזומ םא ץמחב
סק " ךל רמא דח לכד יאנתכ אדסח ברו הברד המקותמ אל איההמו יגלפימ אק ןוממ האנה תבוטב איההד ד ירמאד אנא
תשש ברו אפפ בר הל יחדו איה יאנתו יגילפ ליאוהב יאדו היפא רתיהב לבא יגילפ האנה תבוטב םתהו לכה ירבדכ
היל םק ליאוהב ץמח תרהזאב והייתגולפל אתמקוא ןיתעמש שירב אנקסמאד ןויכ והימ אלא ידדהל ןילא ימד אלד אהימ
ר " ו ליאוה היל תיל אדסח ברל וליאד אדסח ברכ אלד א רל וליאו םיחרוא יחיכשד בג לע ףא " יפא א ' ימנ הכירצד הלאשב
ג םירחא ' לו היל תיא אחיכש אלו םירדנ יחתפב חותפל ןיעדויש " לו אלוק ש " וניבר לש ותעד והזו תישירפדכ ארמוח ש
ז " ל רד אתגולפבש אנקיסאו בתכש ' רד יגילפ עשוהי יברו רזעילא " הארי לבב הילע ןירהזומש ץמח הלח אדהד רבס א לבו
וכו ליאוה ןנירמאד אמעט יאמ איה אצמי ' יכה אנקיסא אל ארמגב ןנאו הברד והייתגולפל יקוא היפאד ליאוהב אמח רב ימרד
תשש ברו אפפ בר הל והאחד הנימו אדסח ברו רכ הבר היל םקד אוה ןיתעמש שירד אנקסמ אלא " א היתוכ אתכלהו ונייה
ל אקוני םושמ אליח ינבד אחמק בר ארשד " ןאמל ש לו אקוני היל תיאד " היל תילד ןאמל ש םושמ ואל ימנ אדסח ברו הברדו
יגילפ ךכל ותעד ןיאש ליאוה לכב אלא יגילפ ןמק ןיחרוא אכילד ןנירמא אנימאד ידידל אמלשב אדסח ברל הבר היל רמאדכ
שמ לכא יצמ לכימל יעב יאו ליאוה " וכו ךדידל אלא טחוש ה ' ע אפפ בר רמאדו " ר רמא אל כ " חד אלא א רמולכ הידידל היל איז
הברכ ברד אליממו ליאוה ןנירמא אל אמיא ומצע אוה לוכאל ותנווכ אלו ןהילע ותעד ןיאש רמולכ םיחרואל לבא ןהילע ותעדו
ואל וליבשב הברי אמש הריזג בוט םויב ירכנה תא ןינמזמ ןיא רמאד יול ןב עשוהי יברד יגילפד בג לע ףאו אדסח ברכ אלדו
מ אהב אכיישד םושמ אהד ןנירזג ןנברדב וליפא אחיכשד אתלימ לכד ןנברד ארוסיא םושמ הריזג אלא אתיירואד ארוסיא אתלי
ףא אוה ןנברד ארוסיא ןניי םתסד ןנברדבו ןנברד לוטלט רוסיא אלא אתילד תוסוכ ירויש םושמ תבשב רזג בקעי רב אחא בר
יק אלד בג לע " ילטלטמדכ אסכ בגא והנילוטלטל ירשד םושמ היתווכ ל ןניזחדמו ןנירזג יכה ואל אה הימטק בגא אנונכ ן
אתיירואד ארוסיא הב אכייש אלד הינימ עמש בטומ ןל חירטד יאמב ךל אחינ יא היל ירמאו הב יליקמד ארטוז רמו רמירמל
וימ ןיפוא ןיא ורמאיש ידכ רמאד ישא ברדו ללכ " כ תבשל ט " וימ ש " יכירצ םירפוס ירבדש אוה םהירבד רוסיא םושמ לוחל ט ן
קוזח יק אהד הברה תומוקמב רורב רבד הזש יתעד יפלו " ויל ןיכמ לוחו תבשל ןיכמ לוח רמאד הנכהב הברד היתווכ ל " ט
ויל הניכמ תבש ןיאו תבשל ןיכמ בוט םוי ןיאו " שמו ט " פב ארתב אוהד אבר קספ ה " ויו תבשב הציבד ק " רמאד ברכ ט
אליממד הנכה איהד בג לע ףאו הזב הרוסא הזב הדלונ קרפבו תלחת בוריע הנוק םויה ףוס תרבס ימ ןנירמא ןירבעמ דציכ
המצעל הניכמ תבשו בוריע הנוק םויה ומצעל ןיכמ םויהש אליממד הנכהב ןיב הברד הנכהד והיינימ ןניעמש איגוס הלוכו
ירוסא והלוכ םוקמ ותואב התיבש ול הנוקו ןיכמ אוהש בוריע ןוגכ םדא ידיב האבה הנכה ןיב הדלונש הציב ןוגכ םושמ ן
הברד הנכהד וימ ןיכמ אה םתה ןנישקמ ימנ וילגרב ברעמבו " יפאו תבשל ט ' תבש ךרוצל בוט םויב ךלהמד ידימ רמא אלדב
וימ הפואכ הברד הנכה םושמ רוסא םוחתה ךותב " תבשל ט לושבו הייפא ןוגכ בוט םויב תבש יכרצד ןנירמא ימנ ןיתעמשבו
הנכה םושמ ונייהו אוה אתיירואד ארוסא ןויכו יקד " הברד היתווכ אתכלה אמלא הברדב הימעט ילתד ברכ אתכלה ל
הנכהב הו " יק נ " ז וניבר קספ ןכו בוט םויב הדלונש הציבד אמעטב היתווכ ל " םש הדומ רואמה לעב ןכו המוקמב ל ךכליה
ןיתעמשב הבר רמאדכ אוה ליאוה םושמ בוט םויב םישענה תבש יכרצד אליממד הנימ ןניעמש ה אדסח ברדל אתילו םת
סמב ' אמרמל אדסח בר לע אנוה ברד הישפנ חנ יכ םתה רמתאד הברד הנכה היל תיל אדסח ברד עמשמ יכה ימנ ןיבוריע
רד אבילאו םינקז העבראכ הכלה בר רמא ימ ברדא ברד " ויו תבש בר רמאהו ןה תושודק יתש רמאד א " הרוסא הזב הדלונ ט
וכו הנכה םושמ םתה הבר רמא הזב ' אדסח ברל הנכה אמלא עימש אל אדסח ברו הל ינת הבר הנכהד אתינתמו היל תיל
ס אלו היל " ישקית אלד יכיה יכ הנכה םושמ הימעט ברד היקורפ אדסח בר ימנ יאו הברכ הנכה ארמגב ולתד ונייהו ל
תיל ךכליה אכהד ןיתעמשב הימעטכ הפואב אלו בוריעב אלו הציבב אל ללכ הנכה היל תיל תהימ והיא ברדא ברד
וכ אתכלה היתו שרד " ז י " יפ ל ' השודקד םושמ בוט םויב ןישענ תבש יכרצ אתיירואדמ אכה רמאד אדסח ברד הימעטב
יק אה ןנאו איה תחא " ר תסרגו ןה תושודק יתשד ל " א ח " העומשה לכב ותחסונ ןכו תבשל ןיכמ בוט םוי אתיירואדמ ל יאו
ל היארו ךמס הז םג איעבימ בוט םויב הינפל תבשל ןיכמ בוט םוי תרמא ונבתכש ונירבד המב רואמה לעב בישהש המו
רכ ןנידבע ןטק ןהכ אכילד אכיהד בתכש " יקד הלע ןניכמס אלו אתילד רמאו א " יפא ל ' כ " אנש אלו ירק לעב אנש אל ג
וח תמורתב לכואו לבוט תמ אמט " ל וח תמורתב רוסא ופוגמ וילע אצוי האמוטש ימ לאומש רמא אלו " לבא לובטיש דע אלא ל
ה הליבט רחאל סמב אתעמשד איגוסמ תמ אמטו ירק לעבב ונבתכש ומכ םירבדה ןיארנ ןכו דע הב םירתומ לכ ' פב תורוכב ' דע
סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 7
המכ ז לודגה וניבר שדח אל ירהש וילע ינהמת " ול ספת ארמגה ןושל אלא םולכ הז רבדב ל רמא םתה רמתאד אוהו
לקש ןטק ןהכ אכיל יאו ןטק ןהכ הל ליכאו הלח הל הצוק הדנ ךכליה אניבר וכו אתרופ א ' יפ םאו ' איצוהל אניבר רמאש ןטק
יפ ףא דבלב לבט אלש לודג ' וילע התציש וירקל לבטש לודג אלא ןטק ןהכ אתכוד אוההב אכילד אכיה םה ךכ וניבר ירבד
רכ ןנידבע ופוגמ האמוט " אלו שקב רבכש םינהכ םיחרוא יעלקמ יאו ליאוה רמימל אכיל הלחתכלו אתשה היל יזחד אכילד א
אצמ הלרגהד אימוד אוה השעמ רסוחמ אהד היל יזח ליבט יאו ליאוה רמימל אכיל ימנ הליבט רסוחמבו הדומ רואמה לעב ןכו
כ ינהכל ליאוה היל תיל ימנ הברו לכיה תותלד תחיתפו " ז רואמה לעב תעדל ש " אדסח בר ירבדכ קסופש ל כו " ונל ןיאש ש
מ תנשממ אלו תורוכב תכסמבש איגוסה לכמ ללכ ערכה םוש ס ' הב לכוא אהיש ופוגמ וילע האצוי האמוטש ימב הלח
וז האמוטב אוה רמוח שמשה ברעה ונייהד האמוט התואמ הרומג הרהט אוה ךירצד רמול שי אלא םוי לובט אוהשכ
הו םויב ובל היואר הניאש אצמנו לכה ירבדל " א תלחב וז הנשמש רמאש יאה וניבר תבושת בתכ תאיג ןב קחצי ר " איה י
יפו ' עש הב וחב וישכ " התעמו האמוטב הלח לוכאל ןירתומ הדנ הסרפ אלש הנטקו ירק האר אלש ןטקו ינהכ םינטק ירה ל
ז וניבר ירבד לע בישהש המ ועייסמה ןואגה לע בישיו רואמה לעב ךלי " ל ז םלוכ רחא קדקדמ ינא לבא " אוה לוכי ירהש ל
יפא הלכאלו הלטבל ' יקד לודג " וח תמורת ל " בורב הלטבמ ל טבמ הברו יפאו ותאמוט ימיב הל ליכאו בורב הל ל ' ירבדל
שר ירה לודג אלו ןטק אל ןהכ אכילד אכיה רואמה לעב " ז י " ירמאקד רז הלכואלד שרפמ ל ' תויארב רקיע ןכו בורב הלטבמד
צאו הלטבל הילע ותעדו התופאלו םש תורקל לוכיש אצמנו " רכ דבעמל ןיכירצ אלו תופאלו לטבלו םש תורקל לוכיש ל " ללכ א
א ר ירבדכ גהונ ןהכל ןתיל הצר םאש רמול ןילוכי םינואגה לב " א ותכלהכ תוכלהה ירבד דימעהל ידכ שרפל יתרבס דוע
ירמא יכד ' פב ונרמאש ומכ הלטבמו ןילוח הילע הברמ הנממ התומכב הברעתנ םאש רמול בורב הלטבמ " הציבד ק
ראשב ברעלד אל הלחתכל בוריעב הלטבל לבא ןירוסיא ןילטבמ ןנברדבד ןיכירצ ךכיפל ונל ןיא םהירבד לש ןירוסיא
ר ירבדכ תושעל " ןכ שרפיש םינושארה ןמ דחאל יתיאר אלו א :

ר " ירה לע ן " ב דומע די ףד םיחספ תכסמ ף
בתכו ז יספלא ברה " ינתמד ל ' אל איה ןנברדמד ץראל הצוח תלחב לבא האמוטב תלכאנ הניאש לארשי ץרא תלחב
ליכאו הל יפא אלא ידימ אלו הכירצ רכ הל דיבע ןטק ןהכ אכיל יאו ןטק ןהכ הל " יצמ ןטק ןהכ אכיל וליפאד וילע ובישהו א
וירקל לובטיש לודג ןהכ הל לכימל אתיל ליבט יצמ אהד ליאוה אמית יכו היל איזח אל אה אהימ אתשהד איה אישוק ואלו
השעמ רסוחמב ליאוה רמא אלד פב חכומדכ ' םיריעש ינש ) ב בס ףד ( הלרגה רסוחמ יבג לכיהה תותלד תחיתפ רסוחמו
רתומ וניאש דוע רשפאו ] הלחב [ עאד שמשה ברעה אלב דבל הליבטב ץראל הצוח תמורתב " םתה רמא םרמע ברד ג
תורוכבב ) ב וכ ףד ( ץראל הצוח תמורתל הליבט ךירצ תמ אמטד ונל ןיאש ינפמ ירמגל ורהטל רשפא יאש יפל ונייה רתומו
ו ונל שי האזה יכו םתה רמאדכ האזה רשפא יאשמ רשפא ןינד ןיאש יפל תהימ הליבט וכירצהל רבס םרמע בר םתה אנקיסאו
ןיאצחל רהטל ותוא ןיכירצמ ןיא ירמגל ותרהטמ ותליבט ןיאש רחאש היתוכ אתכלה תילד תאמוט אמט אוהש ימ לבא
מנ ץרש אמטד בג לע ףאו דבלב הליבטב ורהטל וילע לקנ המל שמשה ברעהב ירמגל ורהטל רשפאש ףוגה רשפא י
פעאו ירמגל ורהטל " ןויכ תמ אמטבמ ץרש אמטב רתוי רימחהל ןידב ןיאש יפל אמעט ונייה םתה םולכ והוכירצה אל כ
יואר ןיא שמשה ברעהב התרהט רומגל רשפאש ןויכ ופוגמ האמוט האציש לכ לבא ופוגמ האמוט האצי אל םהינשבש
דבלב הליבטב ריתהל ירה הצר אלו שי תרחא דוע והימו " ז ף " ל התולגל ירמאדכ ' תורוכבב םתה ) ב זכ ףד ( וח תמורת " ל
בורב הלטבמ ירמאו ' ותאמוט ימיב הל ליכאו בורב הלטבמ הבר םתה הוש הרוסיא ןיאש יפל אתלימד אמעטד רשפאו
כב " אל םיכומסה תומוקמב אלא מ " י וחבש ןויכו " ףא הילע לקהל יואר ללכ תגהונ הניאש תומוקמ שיו תגהונש תומוקמ שי ל
מוקמב התופאלו הלטבלו םש הל תורקל אוה לוכי ךכלה תגהונש תו במרה לבא " ז ן " ז יספלא ברה ירבד דימעהל בתכ ל " ל
הלטבמו ןילוח הילע הברמ הנממ תוחפב וא התומכב ברעתנ םאש רמול ונייה בורב הלטבמ ןנירמא יכד רשפאד
פב ןנירמאדכ " הציבד ק ) ב ד ףד ( אנוג יאה יכ ארוסיא ןילטבמ ןנברדמד לבא ראשב ברעלד אל הלחתכל בוריעב לטבל
ונל ןיא םהירבד לש םירוסיא :

לוחל בוט םוימ הפואה רמתיא . ארוסיא לבא הקול וניא םויב וב דוע לוכאל ותעדב וניאש בוט םוי לש ותדועס רחאל
ז יספלא ברה בתכו אכיא אהימ " רכ ליאוה ןנירמאד רמאד הבר ל " ס א " רי לב םושמ הלח לש ץמח לע ןירהזומש ל הא
אריהנ אל יאדו אהו הילע לישתימ יעב יאו ליאוה שדקמ שיאה קרפב ןניקסא אהד ) ב חנ ףד ( ןכש ןויכו ןוממ האנה תבוטד
רד רשפא ' לישתימ יעב יאו ליאוה םושמ ואלו ןוממ האנה תבוטד םושמ הימעט הלח לש ץמח לע ןירהזומש רמאד רזעילא
רכ ליאוה היל תיאד הברד רמול יואר ךכ אלא הילע ' ליאוה יאה םושמו היל איזח אדח לכד ליאוה םושמ התופאל ירשד רזעילא
רכ הברל היל ןנילת ' ארמגה תייגוסב חכומ ןכו רזעילא ) א חמ ףד ( רזעילא יברכ הכלהד ןל אנמ ינויעל אכיא יתכא והימו
רדב ימנ אכיישד םושמ הברכ ימנ הכלהד אמינד ' מכו אירא אל היתווכ קספ יברד םושמ יאד רזעילא הלעמל יתבתכש ו
במרה לבא " ז ן " ליאוה ןנירמא אל תרמאד ךדידל אדסח ברל הבר היל רמאד ארמגב רמאד םושמ הברכ הכלהד עירכה ל
וימ ןיפוא ךאיה " יק אל ןנאו בוט םויב ןישענ תבש יכרצ אתיירואדמ היל רדהאו תבשל ט " אתכלה אקיספיא אהד יכה ל
פב " הציבד ק ) ב ד ףד ( ויו תבש רמאד ברכ " לונ ט סד םושמ ואלו הזב הרוסא הזב הד " ןה תחא השודק ל אוה בר אהד
ןיברעמ לכב קרפב רמאד ) ב חל ףד ( ב ' יקד ןויכ ךכלה ןיבוריעב אתיא יכהו רמאקד אוה הברד הנכה םושמ אלא ןה תושודק " ל
כו בוט םויב ןישענ תבש יכרצ ןיאד יאדו תבשל ןיכמ בוט םוי ןיאש הברכ " יכמ בוט םוי ןיאש ןויכ אוה ש אליממד הנכהב תבשל ן
כ " אהד אדסח ברל הייחדיא אליממו בוט םויב ןישענ תבש יכרצ ןיאד ןניטקנ ךכלה םידיבד הנכהב תבשל ןיכמ בוט םוי ןיאד ש
היל תיל ] ירתפ [ ארמגב אתיאדכ יכהב אלא יקד ןויכו " יק אליממ הברכ ל " רכ ל " ידדהבד א לבא ארמגב אתיאדכ אכייש
הציב תכסמב תופסותב ) א ד ףד ( ובתכ עאד " םמעט ןיאו אירשד רמימל אכיא םידיבד הנכה הרוסא אליממד הנכהד ג
רווחמ :

סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 8
ב דומע ומ ףד םיחספ תכסמ יריאמל הריחבה תיב
הפואה הברו אדסח בר וז איגוסב וב וקלחנ לוחל בוט םוימ ראבתיש ומכ ליאוה םעט ול ןיאש הקול רמא אדסח בר לע ףאו
טמ םירבד תצק ללה תיב וריתהש יפ רמאנ אוהש ךותמ םעטמ םיריתמ ונא םאו בוט םוי תכסמב ונראיבש ומכ ךותמ םע
ליאוה םעטמ ריתהל ונל היהש ןכש לכ שפנ לכוא וניאש רחא רבד תאצוהל שפנ לכואבש רבד תאצוהמ ןוגכ ןינעל ןינעמ
ר ומצעב רבד ותוא לע רמאנ אוהש " מ ול יואר ומצעב אוהש רשפאש ואפאש תפה לע ל " יריתמ ונאשכ מ ונא ןיא ךותמב ם
תסינכב ךרוצ ידיל אוביש רשפאש יפ לע ףא ךרוצל ןיוכמ וניאש לכ לבא םש ונראיבש ומכ ךרוצ תצקל אלא ןיריתמ
ליאוה םושמ בוט םוי ךרוצ םושל אלש השענה רבד השועה תוקלממ ןיעיקפמ ןיא םיחרוא לע ףאו הארתהבו הקול ךכליהו
ה םיחרוא ול וסנכי אמש איה קפס תארתהש יפ מ יר " םיחרוא ול ואב אלש ררבתנשכו הארתה המש קפס תארתה מ
הקול בוט םוי ךרוצל אלש ותכאלמ תישענו וא לוח קפס בוט םויה ןיאש היארה יפ לע ןישדקמש ןמזב השרפל ךירצ התאו
ול ינשל ןושארב הפואו גהנמ אלא ינשה ןיאש הזה ןמזב ףא אמש רומג לוח אוהש ישילשל וא כ וב ןיאש דעסש רחאו הנו
הקול וניא לכה ירבדל רחמ ךרוצל וכרצ ידכמ רתיב הברמש יפ לע ףא םויה תליכאל ןווכ םאש םויה תליכאל ףאו
מ שוריפב ןכ הרמא אוה ףאשו םויה ךרוצל אלשו ותרחמל טרפב הז רבדב ןיוכמ אוהש ררבתנשכ " ול אוה יואר דעס אלש לכ מ
םישרפמה בור הובתכ ךכ ריפב אוה הרמאש לכ יתעדלש אלא הקול וניא רמא הברו דעסש םדוקל ףא הב קפקפל שי שו
הארתה המש קפס תארתהשו םיחרוא ול ןיאש ררבתנשכל ףאו אוה םויה ךרוצ היל יזח םיחרוא היל יעלקימ יאו ליאוה
מ " אוה םויה ךרוצ מ :
ילודגו הברכ הב וקספ םיקסופה ר תקולחמב היולת םתקולחמש וז איגוסב ורמאש הממ ' רו רזעילא ' שוהי לש ע
רכ ליאוה היל תיאד הברד ונתנשמ ' רזעילא רד ליאוהב הב ושריפו ' הילע לישתימ יעב יאו ליאוה רזעילא םירבדהו
מגב ירהש םיהימתמ ' איההד הלע אפפ בר השקהש ומכו רמאק איזח אדחו אדח לכו ליאוהמד עמשמ אל ןאכ דע אמליד
ר רמאק ' כש ןכו היל איזח הל יפא אקד אנדיעבד אלא רזעילא ר לש ומעטש רמול וילע םישקמ ויהש ' ליאוה םעטמ וניא רזעילא
ר ול רמא אתיירבב ורמאש הממו ' ידיד אמעט היל אמיל אתיא םאו הכאלמ לכ השעת אל םושמ אוה רבוע ירה ךירבדל עשוהי
הייפאה תעשבש רחא הז םעטמ ותליכא רוסיא עקפוה ךאיה הילע לישתימ יעב יאו ליאוה םעטמ םאו ליאוה םושמ לאשנ אל
רמאק היל איזח אדחו אדח לכו ליאוהמ יאדו אלא הילע אלא ליאוה לש ויטרפב וקדקד אל םיקסופה ילודגש הארנש אלא
רש ואצמש רחאמ ' יפל והושפת הליחת הנשמה שוריפב ריכזהל ךירצ הזש ינפמו והלוכב ןידה אוה ליאוה רבוס רזעילא
ר ירבדב הבר ירבד ולתנ אל יאדוו םכרד ' א רזעילא מו היל איזח אדחו אדח לכו ליאוה םעטמ אל " רכ הברש רחאמ מ '
רכ ונקספו רזעילא ' הברכ הכלה רזעילא :
ילודגו אדסח ברכ וקספ םהידימלת רכ קוספל ןיקפקפמש ינפמ וא ' ר ירבדב הבר ירבד תולתל אלש וא רזעילא ' רזעילא
מגב ורמאש ומכו ' ר רמאק אל ןאכ דע ' פא אקד אנדיעבד םתה אלא רזעילא אכה לבא הידידל היל איזח אדחו אדח לכ הל י
אל יזח אל הידידל יזח םיחרואלד ןתמו אשמו הייחד ךרד אלא םירומא ולא םירבד ןיאש ןיארנ םירבדה ןיאו :
מו " מ אדסח ברכ קוספל יל הארי ךכ לע ותארתה לבקו השוע אוה לוח ךרוצלש שוריפב אוה הרמא םא אלש לכ אה
דעס רבכש אלא שוריפב הרמא הברכ הכלה וב ורתהו השוע אוה רחמ ךרוצלש םיריכמ םיאורהו מגב ורמאש הממו ' רמא
םימכח רוסיא אלא ןאכ ןיא יתעדלש רמולכ תבשל בוט םוימ ןיפוא ךאיה ליאוה ןנירמא אל תרמאד ךדידל אדסח ברל הבר היל
מכח רוסיא אלא ןאכ ןיאש רחאמו תוקפסה לע הרות הריהזה אלו קפס והשוע ליאוה םעטש אלא ןיריתמ ןילישבת יבוריע םי
הרות רוסיא עיקפמ בוריע ךאיה ךדידל ירזגד אוה ןנברו בוט םויב ןישענ תבש יכרצ אתיירואדמ ול ץרתל אדסח בר ךרצוהו
םהש ינפמ וצורית תא םיחוד םהו םימכח רוסיא אלא ריתמ בוריעה ןיאש אצמנו לוחל בוט םוימ ןיפוא ורמאי אלש והב
רותה ןמ ףאש םירבוס אתיירואדמ הברד הנכהב ןל אמייקדכו בוט םויב ןישענ ןיא תבש יכרצ ה שיש רמול אצמת םאו
ישילשב ורמאש הממ הרותה ןמ רוסא םדא ידיב הנכהב ףאש םירמוא םה םדא ידיבש הנכהל הילאמ האבה הנכה ןיב קולחל
שחמו ינשב ול אבו ולטונ וילע ךישחמו ןושארב וכילומ השוע אוה דציכ ןיבוריע לש ןיכמ אק אהו ול השקהו ול אבו ולכוא וילע ךי
המצעל הניכמ תבשו בוריע הנוק םויה תליחת אל בוריע הנוק םויה ףוס תרבס ימ ץריתו תבשל בוט םוימ רבדב ףא אמלא
תבשל ןיכמ בוט םוי ןיא םדא ידיב ןכומה או " ןיב וילע ורזג אל תובש םושמ אוהש לכ םש ורמא ירה םירפוס ירבדמ ת
לא תושמשה ןכ הרותה ןמ ףא א וב ליעומ בוריע היה אל ליאוה םעט אלמלאו :
וז מו ונתטיש איה " בוט םויב ןישענ תבש יכרצ יאדו הרותה ןמש םירמוא שי מ ןיעכ אוהש ינפמ אלא הניא ןיבוריע לש וזו
הו ומצע בוט םויל יוארה רבדב אלא בוט םויב ןישענ תבש יכרצ ןיא הרותה ןמ ףאש ינפמ וא אליממד הנכה בוריע תחנ
תבש יכרצ ומצע בוט םויל יוארש לכ אה בוט םוי ברעמ התיבש הנק רבכש ומצע בוט םויל היואר הניא תבשל בוט םוימ
ליאוה םעט אלב ףא הב ליעומ בוריעו ורסאד אוה ןנברו הרותה ןמ בוט םויב םישענ אלד ךל אנימא לוחל בוט םוימ אה
ירמא ' ןאכמ היאר ןיאש רמולכ ליאוה דוע אלו הבר וקלחנש ומצעב תקולחמה והזש םירבוס יתיאר םישרפמ תצקש אלא
ןיא תבשל בוט םוימ ורמאיש ידכו השענ אוה בוט םוי דובכל ישא בר תעדלש בוריע םעטב בוט םוי לש ינשב ישא ברו
בכל הברלו ליאוה םירמוא ןיאו אכיא הרות רוסיא אהימ לוחל בוט םוימ אמלא לוחל בוט םוימ רמוחו לק ןיפוא תבש דו
וב ןיא לוחל בוט םוימ ירהש בוט םוי דובכל אלו בוט םויה תדרט דצמ וב ולשרתי אלו תבשל הפי הנמ רורביש ידכו השענ
הברכ אלש קוספל ןאכמ םירזענ םהו ליאוה םעטמו הרות רוסיא מו " ליאוה םעטב קלוח וניא ישא בר ףא ונתעדל מ
פעאו " ליאוה םעטמ יקל אלד אוה אקלמ הברל ףא ירה כ אכיא אהימ ארוסיא רוסיא ידיל אבל אלש לדתשהל םיכירצ ונאו
מ תדמלו " מו אדסח ברכ אלו הברכ אל קוספל היאר ןאכמ ןיאש םתעדל מ " הברכ הכלהש םידומ םה ףא מ םעטמו
הליחת ונבתכש םהל היואר אהת אל םיחרוא וסנכי םאש דע הכישחל ךומס לשבל ליחתה םאש תורודה ילודג הב ובתכו
יאצומ דע הברל ףא הקול לוח אוהש בוט םוי :
אמשו או םיוגל אלו םכל םושמ הקול ךיאה םיוג ךרוצל הפואה הברכ ונקספש רחא רמאת " ןיאש םירוסאה םירבדב ת
לארשי חרואל םייואר רוסיא וב שי תפסותהש אמלא וליבשב הברי אמש הרזגמ בוט םויב יוגה תא ןינמזמ ןיאב רמאת המו
ג הל איוה ןכ אל םאש הרות םיבר הושריפ ךכ יאדו םירוסאה םירבדב וז ףא שרפנ םאו הרזגל הרז ללכ יל הארנ וניא לבא
סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 9
אלש הצרתל רשפאש אלא םירשכה םירבדבו רמוא אוה ותרדקב יאדו תפסותו האברה ןושלב הרמא אוהש רחאמש
ןמזמ אוהש רחאמש ליאוה ןאכ ןיאש ינפמו תוקלמל ףא אמש וא תוקלמל אל דבל רוסיאל אלא הרמאנ המכ אוה ןיכמ
םירחא םיחרואל ןתיל ידכ ןמיזש םתוא חינמ וניא םיחרוא ול וסנכי םא ףאו ןמיזש ותואל ךירצש הז ןיאש אלא דוע אלו
ר ירבדב ןאכ רכזנה ליאוהל המוד ' ןיעכ הז ירהו ללכה ןמ םדא לכו ומצע איצומ ותיישע תעשבו ןקתמ אוה ומצעל וזש רזעילא
הב בוט םוי לש ינשב ורמאש המ רשב תיזכל רשפא יא אמעט יאמ בוט םויב הטחשל רתומ לארשי לש היצחו יוג לש היצח המ
הובגד אתעדא טיחש אק יכד בוט םויב ןיברק ןיא תובדנו םירדנ לבא טיחש אק לארשיד אתעדא טיחש אק יכו הטיחש אלב
בוט םוי קרפ בוט םוי תכסמב ולא םינינעמ ונבתכ רבכו טיחש אק :
רחאמ מ הברכ ונקספש לוכאל םויב תוהש שיש לכ בוט םויל ךרוצ םוש הב ול ןיאו דעס רבכו תנכוסמ המהב ול שיש י
רקע ליאוה םעטש רחאמ לוכאל ובלב רמוג ןיאש יפ לע ףאו הטחוש םוי דועבמ םילושיבבש לק אוהש ילצ תיזכ הנממ
הליחתכל ףא ורזג אל אדיספ םוקמב םירפוס רוסיא אלא םש ראשנ אלו הרות רוסיא םשמ רוסא האירב המהבב אה
לע ףא הליחתכל ףא רתומ האירבב ףא תיזכ תליכאל ובלב רמג םאו תוקלל אלשו דבעידב אלא רמאנ ליאוה םעט ןיאש
בוט םוי תכסמב הונראיב רבכו ליכאהל וא לוכאל ותעד אהימ הטיחש תעשבו ליאוה לכא אלש יפ :
לכ רסח וב ןיאש ליאוהב אקוד אלוקל ליאוה םעט םיקסופ ונאש השעמ ןו הלעמל ונבתכש ומכ השעמל ךירצש ליאוה לבא
אדסח ברכ אלו הברכ אל הכלה ןיא הזה ןינעבו ארמוחל אלא אלוקל ליאוה וב םירמוא ןיא לכ אלוקל ליאוה ןירמוא הברל
אוה ןנירמא אדסח ברלו ארמוחל ףא ותוא םירמוא ןיא השעמ ןורסח וב שיש לכו הלעמל ונבתכש ומכ השעמ ןורסח וב ןיאש לי
קרפ ינש חספ תכסמב ראבתיש ומכ השעמ ןורסח וב ןיאש םוקמב ףא אלוקל ותוא םירמוא ןיאו השעמ ןורסחב ףא ארמוחל
ס דימת " א ב ' :

במר " א קרפ בוט םוי תוכלה ם
וט הכלה
ןהל יואר לישבת ותוא היה םיחרוא ול ואב כ וליאש הקול וניא לוחל חינהל וא המהבל וא םיוגל בוט םויב לשבמה , ע הש
המהבלו םיוגל ל ונממ ליכאהל רתומ ריתוהו ושפנל .

וט הכלה א קרפ בוט םוי תוכלה תוינומיימ תוהגה
] כ [ ליאוה היל תיאד הברכ אה ןירבוע ולא קרפ ןנירמאד אדסח ברכ אלד יברו רזעילא יברד תקולחמ אדסח ברו הברד
רזעילא יברכ הכלה ןניקספ םשו אוה עשוהי , ע " כ :

במר " ו קרפ בוט םוי תוכלה ם
א הכלה
תבשב רחמל לכוא אוהש המ בוט םויב ןילשבמו ןיפוא ןיא תבש ברע תויהל לחש בוט םוי , םירפוס א ירבדמ הז רוסיאו
לוחל בוט םוימ לשבל אבי אלש ידכ , לוחל ןכש לכ לשבמ וניא תבשל אוה רמוחו לקש , םוי ברעמ לישבת השע םא ךכיפל
רתומ הז ירה תבשל בוט םויב הפואו לשבמו וילע ךמוס היהיש בוט , יבוריע ארקנה אוה וילע ךמוסש הז לישבתו
ןילישבת .
ב הכלה
בוריע ומש ארקנ המלו , רתומש םתעד לע הלעי אלש ידכ רכה םושמ תבש ברע תואובמבו תורצחב ןישועש בוריעהש םשכש
תבשב תושרל תושרמ איצוהל , ושמ לישבתה הז ךכ המ בוט םויב תופאל רתומש ובשחיו ומדי אלש ידכ ןורכזו רכה ם
םויב וב לכאנ וניאש , ןילישבת יבוריע הז לישבת ארקנ ךכיפלו . /+ בארה תגשה " ד / ןילישבת יבוריע הז לישבת ארקנ ךכיפל . א " א הזה םעטה
םירענל ה םושמ הזו אוה רכיה םושמ הז רמולכ תוריצח יבורעמ לואש אוה יכ רמוא אוה יכ בוריע ומש הז ףא בוריע ומש הז המ אוה רכי ברעמ אוהש אלא ןכ וניאו
דחי םתושעל בוט םוי יכרצ לע תבש יכרצ +.

ו קרפ בוט םוי תוכלה תוינומיימ תוהגה
] א [ סותה ובתכ ' וימ וליפא הרותה ןמ הרוסא הברל הנכהד תפרצמ וניתובר לכו " בוט םויב האנה וב ןיאש ןוגכ תבשל ט
ס ןוגכ פאו רחמ ךרוצ אוהש התיבש ןינק ןינעל וא היל יזח יחרוא היל יעלקמו ליאוה רמימל אכילד הכישחל ךומ " ליעומ ה
ליאוה היל תיאד הימעטל אברד אברל ןילישבת יבוריע פב ' רכ ןירבוע ולא ' היל יזח יחרוא היל יעלקמו ליאוה רמאד רזעילא
וימ ורמאיש ידכ םעטה ישא בר רמאקד אהו " ןיא תבשל ט ק ןיפוא " רמאק בוריעד םעט לע לוחל ו רמאיש ןקתינ ךכלש
וימ וליפא " אא ןיפוא ןיא תבשל ט " ויעמ ליחתה כ " ק ט " וימ ןיפוא ןיאש ו " שר שריפ ןכו לוחל ט " ע םש י " סמ כ " ה . םנמא םימעטה
ליאוה רמימל אכיאד לודג םויה דועב הנכה רוסאל םיקיפסמ םניא ולאה , ע " כ :

וש " ארה ת " ח ןמיס גכ ללכ ש
יששו ישימח תויהל ולחש םיבוט םימי ינש , תבשה ךרוצל ןושארה םויב טוחשל ןיא ע " פ / יפ לע ףא / בריעש , םוי יאדוד
יו רקיע ןושאר " אדמש תרזג םושמ אלא וניא ינש ט . ינשב טוחשל ול רשפאש ןויכו , לוחכ אוהש , ןושארב טוחשי המל ,
שדק יאדו אוהש ?

וש " בשרה ת " הפרת ןמיס א קלח א
תלאש תבשה ינפלמ ולחש תוילג לש םיבוט םימי ינש . ה םויב תבשל ןיכהל רתומ םא ' י ברעב חינהש בוריע ידי לע " ט ?
םימי הז יתקפתסנ הזב הבושת . נ לבא " עב לח אוהש ינש םויש יפל רוסא אוהש ל " אוה לוח ש . וימ ןקתי ךאיהו " תבשל ט
קיספמ לוחה םויש ? מי הזב יתקפתסנ ימלשוריה תסריג ךותמ לבא רבדב בשייתהל ךירצו םי .
סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 10

זכקת ןמיס בוט םוי תוכלה םייח חרוא רוט
עב תויהל לחש בוט םוי " ומכ לשבל לוכי תחא הרידקב וליאד המצע ינפב הרידקב תבש ךרוצל הלחתב לשבי אל ש
תבש ךרוצל הלחתכל לשבמ בוריע ידי לעו תבשל ריתוה ריתוה םאו בוט םויל אוה לשבמ לבא הצריש ... א בתכ " ז א " ל
כו תבשל ןושארה בוט םוימ לשבל לוכי וניאש " ןמז לכ וילע ךמוס תויהל תעד לע בוריעה חינהל לוכיו רוטיעה לעב כ
יל וליפא םייק אוהש " רחא ט ... ריתוהו םויה ךרוצל תורידק יתש לשבל םירעה םא לבא ולכאל רתומ לשבו דיזמב רבע םאו
הלכואל רוסא רחמ ךרוצל תחא יש וברעש םירחא ןיא םאו דובכ םושמ וייח ידכ םושמ םימכח ול וריתה םהל תונקהל לכו
דחא רנ קילדהלו תחא הרידק לשבלו דחא רככ תופאל ןוגכ ומצעב אוה וליפאו טעומ רבד תושעל תבש ה בתכו " ריאמ ר
יפא רנב ץפח םוש רדחב שפחל לוכיש קרובנטורמ ' עבמ " הלילה דע קלוד וחינהלו י : י לש ןושאר םויב רכזנ םאו " וכי ט ברעל ל
יאנתב וכו ילושבלו ייופאל ןל ירש אהי הז בוריעב שדוק רחמלו לוח םויה םאו ברעל ךירצ יניא שדוק םויה םא רמאיו הנתיש '
צא רחמל " א לוח אוה םאו לומתאמ בריע רבכ ירה אוה שדוק םאש םולכ ל " ה בתכו בוריעל צ " ידימ היל תילד אקודד םירפא ר
בד ידימ היל תיא לבא לומתאמ לישבת אש הארנו האנת ינהמ אל לומתאמ ליש " כו צ " עב כ " בב אקודו ה ' י " לוכי תוילג לש ט
יאנת לע וחינהל י לבא " ר לש ט " אל ה :

זכקת ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
א ) א ( תבש ךרוצל הלחתב לשבי אל תבש ברעב תויהל לחש בוט םוי . ב קרפ שירב הנשמ ' הציבד ) וט (: שר שריפו " אל י
ב תלחת תויהל הלחתב לשבי תבשל היהי רייושמהו ולושיב תלחת אהי בוט םוי םשל אלא תבש םשל ורקיעו ולושי
ליזאו ינתקדכ : מו " הצריש המכ לשבל לוכי תחא הרידקב וליאד המצע ינפב הרידקב אקוד ונייהד ש . קת ןמיסב ראבתנ " ג
הז ןמיסב דוע ראבתיו :
מו " תבשל ריתוה ריתוה םאו בוט םויל אוה לשבמ לבא ש . הו הנשמב םש בוט םוי ךרוצל תורידק המכ לשבל לוכיד רמול וניי
שר שריפו תבשל ריתוה ריתוה םאו " ןמקל ינתקדכ המרעה אלבו י ) זי :(:
מו " תבש ךרוצל הלחתכל לשבמ בוריע ידי לעו ש . שר שריפו תבשל וילע ךמוסו בוט םוי ברעמ לישבת השועו הנשמב םש " י
אמעט יאמ ארמגב ןניליישו בוריע םשל לישבת השוע רמא ישא בר בוט םויל הפי הנמו תבשל הפי הנמ רורביש ידכ אבר רמא
לוחל בוט םוימ רמוחו לק תבשל בוט םוימ ןיפוא ןיא ורמאיש ידכ . שר שריפו " אמעט יאמ י . בוריע ונקית המל : וכו רורביש ידכ ' .
הזל הנמו הזל הנמ ררובו בוט םויל לכה תא הלכמ וניאו תבשה תא רכוז ברעמש ךותמ : ישא בר רמא . תבש דובכל אל
בוט םוי דובכל אלא והונקית : תבשל בוט םוימ ןיפוא ןיא ורמאיש ידכ . א אלא " לבא ךלוהו רמוגכ אלא וניאד םוי דועבמ ליחתה כ
אל ירמגל לוחל בוט םוימד רמוחו לק אל ילוחתא : במרהו " ם ) פ בוט םוי " ה ו " א ( ןיפוא ןיא תבש ברע תויהל לחש בוט םוי בתכ
ט םויב ןילשבמו וימ לשבל אובי אלש ידכ םירפוס ירבדמ הז רוסיאו תבשב רחמל לכוא אוהש המ בו " אוה רמוחו לקש לוחל ט
וימ הפואו לשבמו וילע ךמוס היהיש בוט םוי ברעמ לישבת השע םא ךכיפל לוחל ןכש לכ לשבמ וניא תבשל " הז ירה תבשל ט
ןילישבת יבורע ארקנה אוה וילע ךמוסש לישבתו רתומ . והגהה ובתכו ת ) א תוא ( לבא םירפוס ירבדמ הז רוסיאו בתכש המ לע
תופסותה ) ומ םיחספ : ד " הבר ה ( וימ וליפא הרותה ןמ הרוסא הברל הנכהד ושריפ תפרצמ וניתובר לכו " אכיה ןוגכ תבשל ט
ק ןינעל וא והל יזח םיחרוא היל יעלקימו ליאוה רמימל אכילד הכשחל ךומס ןוגכ בוט םויב הנממ תונהיל לוכי וניאש התיבש ןינ
פאו רחמ ךרוצ אוהש " ליאוה היל תיאד הימעטל הברד ןילישבת יבוריע ליעומ ה ) םש ( וכו ורמאיש ידכ ישא בר רמאד אהו ' לע
וכו ורמאיש ידכ ןקתנ ךכלש רמאק בוריעה םעט ' תוצמה רפסב בותכ ןכו סרטנוקה שריפ ןכו ) מס " ע ןיואל ג " ע זכ ףד ה " א ( ע " כ :
הציב שירב תופסותה ובתכו ) ב : ד " היהו ה ( וימ ןילשבמו ןיפוא ךאיה אתיירואדמ הנכהו ליאוה המית " ידי לע המית יכו תבשל ט
וליפאו ליאוה היל תיאד הימעטל ליזא היפוג הברד בשייל הארנו אתיירואד הנכה רקועו ןנברד אתנקת יתא יכו ןילישבת יבוריע
רסוחמ וניאש הנכה היב ךייש אל לשובמו יופא רבד לכד אחינ ןדידל הציב יבג קר היל יזח הוה ארקיעמד אמלעב ןוקית קר
ןאכ דע םלועב היה אלש שדח רבד אוהש : במרה תעדש תמאבו " ןירבוע ולא קרפ ארמגב ראובמ ם ) ומ םיחספ (: ןנירמאד
וימ ןיפוא ורמאי אמש הריזג היב ורזגד אוה ןנברו בוט םויב םישענ תבש יכרצ אתיירואדמ םתה " והוכרצאד ןויכו לוחל ט
נבר ארכיה היל תיא ןילישבת יבוריע ן ליאוה היל תיאד ןאמד עמשמ יכה םתה ןנירמא ליאוה היל תילד ןאמלד בג לע ףאו
עאש םירבוסש רמול ךירצ תופסותהו יגילפ אל אהבד יכה רבס ימנ " םוקמ לכמ ךכב םיקלוחש ארמגב שרופמ וניאש פ
וימ ןיב היל ינאש אל הברל " וימל תבשל ט " לוחל ט : במרה בתכ " ם ) ה םש " ב ( בוריעהש םשכש בוריע ומש ארקנ המל
הז ךכ תבשב תושרל תושרמ איצוהל רתומש םתעד לע הלעי אלש ידכ רכיה םושמ תבש ברעמ תואובמו תוריצחב םישועש
הז לישבת ארקנ ךכיפלו םויב וב לכאנ וניאש המ בוט םויב תופאל רתומש ובשחיו ומדי אלש ידכ ןורכזו רכיה םושמ לישבתה
ת יבוריע ןילישב : א קרפב ראבתנ רבכ דיגמה ברה בתכו ' ןיבורע תוכלהמ ) ה " ו ( יתעדמו בוריע תוריצחה רכיהב רכזנ המל
ג הז לעש רובס אוהש " הלאשוהו תוריצח יבג אלא התחנה תלחתב הניא ולא םירבדב בוריע תלמ רקיעו ןימוחת יבוריע ורמא כ
בארהו לכואב ןישענ ןה ףאש יפל ןילישבתלו ןימוחתל " ד ) הב תוגש ( בוט םוי לע תבש יכרצ ברעמ אוהש אלא ךכ וניאש בתכ
כע אוה ןוכנו לוכיש םוחתה םע ךליל לוכי היה אלש ןימוחתה ברעמ אוהש ןכ רמאי ןימוחתב ףאש רשפאו דחי ןתושעל " ל :

גי ז יבא ינודא בתכ בוריע חינהש יפ לע ףאו " תבשל ןושאר בוט םוימ לשבל לוכי וניאש ל . כ " הבושתב כ ) גכ ללכ יס ' ח ( ןתנו
ויו רקיע ןושאר םוי יאדוד םושמ םעט " לוחכ אוהש ינשב טוחשל ול רשפאש ןויכו אצמש תריזג םושמ אלא וניא ינש ט
םחורי וניבר בתכ ןכו שדוק יאדו אוהש ןושארב טוחשי המל ) נ " ח ד " גל ג (. םישרפמה םשב רה בתכ ןכו " ב קרפב ן ' ) שיר ט
ע " ב ( וימ לשבמ וניאד םירפא וניבר םשב " ע וריתה הבורק תבשד םושמ םעט ןתנו תבשל ןושאר ט " הקוחר תבש בוריע י
כו וריתה אל " דיגמה ברה כ ) פ " יה ו " ב ( רוטיעה םשב ) ח " לה ב ' ע זמק די תקולחמ בוט םוי " ג ( בשרה םגו " הבושתב בתכ א
) ח " יס א ' הפרת ( וימ לשבמ וניאד " ימלשוריה בתכש םעטהמ בוריע ידי לע תבשל ןושאר ט כש יפ לע ףאו ךותמש בת
רבדב קפוסמ אוה ימלשוריה תסריג ןניטקנ רוסאד והל אטישפד אתוובר ךנה לככ :

סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 11
כ ) א ( כו םירחאל לשבל רוסא ךכ ומצעל לשבל רוסאש םשכו ו ' . םש ) זי (. אלש ימ והל איעביא רסאנ אוה ןילישבת יבוריע חינה
רסאנ וחמקו רסאנ אוה תרמא יא םירחאל וחמק ייונקאל הנימ אקפנ יאמל רסאנ וחמקו רסאנ אוה אמליד וא רסאנ וחמק ןיאו
ת יאמ םירחאל וחמק ייונקאל ךירצ אל רסאנ וחמק ןיאו רסאנ אוה תרמא יאו םירחאל וחמק ייונקאל ךירצ " חינה אלש ימ ש
ילישבת יבוריע הנקמ השוע אוה דציכ ול ןילשבמו ןיפוא םירחא אלו םירחאל אלו ול אל ןימטי אלו לשבי אלו הפאי אל הז ירה ן
ש רסאנ וחמקו רסאנ אוה הנימ עמש ול ןילשבמו ןיפואו םירחאל וחמק " מ : רה שריפו " ן ) ט : ד " איעבא ה ( הנתמ ןושלב יינוקאל
הכישמב ןינקנה ןילטלטמ ראשכ אלא רדוס אלב
ו
. כדרמהו י ) יס ' וערת ( הב בתכ " ןכו הוצמ םושמ בוט םויב ותונקהל ריתה ג
ע םעה לכ םהב ןיאצוי גורתאו בלול " היתווכדו ריזחהל תנמ לע הנתמ י ) ב " ונק ב (: כע תבשב וליפאו ערמ ביכשמ ןינוק " ל , יניאו
קב יאו רסתיל יאמא ימנ הוצמ אלב הוצמ םושמ איריא יאמ רדוס אלב הנתמ ןושלב יאד וירבד ןיבמ בלולמ יתיימ יאמ רדוס ןינ
ןנינקמ רדוס ןינקב ואל בלול יבג אה . והוריתה המלו רדוס ןינקב הוצמ אכיל ות הכישמב וחמק ול תונקהל רשפאד ןויכד דועו .
וריתה הוצמ םוקמבו רכממו חקמכ יזחימד םושמ רוסאד יכדרמה רבוס רדוס ןינק אלב הכישמב תונקהל וליפאד רשפאו : מו " ש
ש םעטהש וניבר םירחאל אוהש םיעדוי םלועה ןיאש ינפמ אוה םתיבב וליפא םירחאל לשבל רוסא . םיעדוי המד הארנ וניא
חכומ אה םירחא תיבב אלא ותיבב לשבמ וניאש ןויכ בריע אלש םיעדוי םא וליפאש דועו בריע אל וא בריע הז םא םלועה
לשבמ אוה םירחאלד אתלימ אנ אוה בריע אלש ןויכש ינפמ אוה םעטה אלא םירחאל אלו ול אל ללכ לשבלו תופאל רס
וימ לשבל רוסאש םשכ " םירחאל אלו ול אל לוחל ט :
מו " םירחאל הפוא וניא ןניסרג אידהבד אריהנ אלו רוטיעה לעב ירבד לע ש . רוטיעה לעבש רמול רשפא ) ח " לה ב ' בוט םוי
חמק די תקולחמ (: ולש חמקהש רמול ונייה םירחאל הפוא וניא ןנירמאד אהד שרפמ םירחאל אלו ול אל ותוא הפוא וניא
ותומכ םדא לש וחולשד םכרצל ותופאל ול רתומ בוריע וחינהש םירחא לש חמק לבא ולש אוהש רסאנ וחמקד םוקמ לכמו
ירבדמ הארנ ןכו םכרצל וליפאו ותופאל רוסא בוריע וחינהש םירחא לש חמק וליפא אלא עמשמ אל אתיירבד אטשפ
במרה " ז ם " ל ) פ " ה ו " ט :(

גכ - וכו תורידק יתש לשבל םירעה םא לבא ולכאל רתומ לשיבו דיזמב רבע םאו דכ ' . ןניתאו יאמ הפאו רבע והל איעביא םש
אינתדמ הטישפימל ) זי (: ןימטי אלו לשבי אל הז ירה ןימטה אלש דע לשיב אלש דע ולכא ויל אוה לשבמ לבא " ריתוה םאו ט
משו רוסא םירעה םאו םירעי אלש דבלבו תבשל ריתוה המרעה ינאש ישא בר יחדו רוסא הפאו רבע םאד הנימ ע
שר שריפו ןייעב אטישפיא אלו דיזממ יפט ןנבר הב ורימחאד " ךירצ ינא דוע רמול ךרוצל לשיבש רחאל םירעי אלש י
ירש לוחל וליפאד ןנירמא אה תבשל הברי םא תחא הרידקב לבא תבשל םריתויו םירחא ןילישבת לשביו םיחרוא ןימזהל
ליעלדכ ) םש (. תחא הכיתחל אלא הכירצ הניאש יפ לע ףאו רשב הרידק השא האלממ ארה בתכו " ש ) יס ' י ( ירבדמ עמשמד
וסנקל ןיא תבש דובכ םושמ והל רבתסמד אתוטישפ ךהל וחדד יארומא ךניאו ישא בר . רה םגו " ן ) ע שיר י " א ( ןויכד בתכ
במרה קספ ןכו אלוקלו ןנברד אקיפס היל הוה ןייעב אטישפיא אלד " ם ) פ " ה ו " י ( םירעמה לע ורסאו ורימחה המלו בתכו
יוצמ וניא דיזמה לבא ןילישבת יבוריע םש עקתשיו ןימירעמ לכה ואצמנ םירעמל ריתת םאש דיזמה לע ורסא אלו : בתכ
וב לכה ) יס ' ע בכ ףד טנ " ד ( רה םשב " כו רתומ םירחאל לבא ול אקוד רמול רשפא ץרפ ר " כע הלאש תבושתב כ " עמשמו ל
ד וירבדמ יאק םירעמא : רישא תוהגהב בותכ " י ) פ " יס ב ' י ( ביר שריפ גגושב לבא " אובת רימחמהו לאוי וניבר ירבדכ אלו ירשד א
רתוי ךכ השעי אלש ותוא ןידמלמו דבעידב ול ןיריתמ אלא בוט םוי תחמשמ ענמי אלש ידכ רימחהל ןיא אמש וא הכרב וילע
מ השעי ותוא ןילאושש םכחה לש ויניע תואר יפל לכהו עורז רוא ) ח " לה ב ' וס בוט םוי " גמש ס ( כע " ל
ו *
:

אכ ) א ( ב קרפב יכדרמה בתכ ' הציבד ) יס ' אערת ( ויל המכשהב לשבי בריע אלש ימש " ריתויו תחא הרידקב הברה ט
ירש לוח ךרוצל וליפא אנווג יאהכבד תבשל אינתדכ ) זי (. וכו הרידק השא האלממ ' כו " מס כ " ק ) יס ' מע דצק ' בעק ( טושפו
רבכו אוה כ " הז ןמיס תלחתב וניבר כ : םחורי וניברו ) נ " ח ד " גל א (: תופאלו לשבל לוכי ןילישבת יבוריע חינה אלש ימ בתכ
הלעמל יתבתכש ומכ ריתוי ריתוי םאו ןימו ןימ לכמ לכואו בוט םוי ךרוצל ) םש (. כע " אוה לשבמ לבא ונינשש איה וזש הארנו ל
ויל " וליפא יאדו ונייהו תבשל ריתוה ריתוה םאו ט אל הליכא רחא לבא ירשד אוה אקוד הליכא םדוקד עמשמו תורידק המכב
קת ןמיסב ראבתנש ומכו " ג ) חלר . ד " הב בתכ ה " ע ( רקיע וז ארבס ריתמש ימ שיש יפ לע ףאו . ירבדמד םש יתבתכ רבכו
שר " לכואד אכיה והימ רוסאו םירעמ יוה םויה ךרוצ ידכמ רתוי תורידק לשבמש לכ ימנ הליכא םדוקד הארנ י לכמ טעמ
שרלד רשפא םלשבמ אוה הליכא םדוקד ןויכ דחא " ירש ימנ י :

כ ) ב ( מו " וכו וייח ידכ םושמ םימכח ול וריתה םהל תונקהל לכויש ובריעש םירחא ןיא םאו ש ' . ב קרפב ' הציבד ) אכ (: ןיתינתמא
וימ ןימחה תא ןינמוט ןיא יאמש תיב ירבדכ רימחמ לאילמג יבר םירבד השלשד " ןנירמא תבשל ט חנאד יא ימד יכיה ארמגב
חינה אלש םלועל אנוה בר רמא ללה תיבד אמעט יאמ ןילישבת יבוריע חנא אלד יאו יאמש תיבד אמעט יאמ ןילישבת יבוריע
ןילשבמו דחא תפ ול ןיפוא ןילישבת יבוריע חינה אלש ימ אנוה בר רמאד הימעטל אנוה בר היל ורש וייח ידכו ןילישבת יבוריע
ו תחא הרידק ול ןטק גד ול ןילוצ ףא ורמא קחצי יבר םושמ רנה תא ול ןיקילדמו דחא ןותיק ול ןיממחמ : ארה בתכו " ש ) יס ' זט (
ובריעש םירחא שי םאש אתילו ומצע אוה אל לבא ול ןישוע םירחאד עמשמ ול ןילשבמו ול ןיפוא ינתקדמ םיקדקדמ שי
יח ידכ םושמ רמאק יאמ דועו ויכרצ לכ ול ושעיו וחמק םהל הנקי לוכיש ןויכ הז רתיהל וכרצוה המ ןנבר היל ורש וי
ינבא ןילשבמו ןיפואו טעומ רבד תושעל ול וריתה וייח ידכ םושמו בריעד ןאמ אכילדב יריימ ךכליה וחמק םהל תונקהל
ימלשוריב עמשמ ןכו יאק ותיב ) פ " ה ב " א ( כו " רה כ " ן ) אי . ד " ינתמ ה ' ג ' םירבד ( ייק יכהד בתכו " ירה לבא ל " במרהו ף " ם
דיגמה ברה בתכו אנוה ברד ארמימ יאה וטימשה ) פ " ה ו " ט ( זרה לבא הכלה הניאש םירבוס םהש " ה ) עוס י " ב ( בשרהו " א
) יח ' אכ : ד " מג ה ' ימ ( כו וקספ " ולש רצק רפסב כ ) הבע " ש דעומ תיב ק " יס ד ' ג ( וא וחמק םהל תונקהל םירחא םש ויה אל
דחא תפ םוצמצב ול ןיפוא םירחאל וחמק תונקהל הצר אלש רנה תא ול ןיקילדמו ןטק גד ול ןילוצו תחא הרידק ול ןינמוטו
כע " ל : ירהד אמעטד הארנו " במרהו ף " אברד םושמ הוה ם ) בכ (. יאמ יכה יא המית יכו ןילישבת יבוריע חינהשב ןיתינתמ יקוא
אנוה ברד אה היל תיל אברד עמשמו דיבע אק תבשד אתעדאד אתלימ אחכומד הנמטה ינאש יאמש תיבד אמעט בג לע ףאו
סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 12
הל ןנישייח אל ימנ ןנא הל שח אלו הוה ארתב אברד רחאמ אנוה ברד היתווכ אינתד : הארנ ומצע אוה וליפאו בתכש וניברו
בשרה ומכ רבוס אוהש " עאש א " תפ ומצע אוה תופאל רתומ וחמק ול תונקהל בריע אלש הז הצר אל םא בריעש ימ ןאכ שיש פ
וכו דחא ' רה תעד אוה ןכש רבוסש רשפאו א " ג ש " ארה ירבדמ הרואכל עמשמדכ וליאד םימותס וירבדש יפ לע ףא כ " אקודד ש
םירחאו אוה בריעש ימ ןאכ ןיאד ןויכ אה רמאקד ומצע אוה וליפאו יאמ אל בריעד ןאמ אכיא לבא ירייא בריעד ןאמ אכילדב
םה םיוש : בשרה ירבדכו " תיזנכשא הבושתב יתאצמ א ) וש " רהמ ת " ד ם " יס פ ' זיש ( זו " דועו ל נ " ובריעש ינירחא אכיא וליפא ל
אלא יכהב אתגולפ ןחכשא אלד אדח םירחאל וחמק ייונקאבו םירחאב רשפאד בג לע ףאו הישפנל ינה לכ דבעימל והיא ירש
וייח ידכ םושמ ירש ירמגל . ב קרפב הציבד אתפסותמ הטושפ היאר ידיב דועו ' ) ה " ב ( םירחא ובריע בריע אלו חכשש ירה
וא ול תושעל םירתומ ןוגכ אוה וליפא תושעל לוכי טעומ רבד לבא וייח ידכמ רתוי תושעל אב םא האנקהב םהלשמ וא ולשמ
וייח ידכ םושמ היל תירש יכ והיידהב תינמ הקלדה אהד תחא הרידקו דחא תפ ןידה אוה הרואכלו םימ יולימו רנה תקלדה
כע " ל
ז
:

ג ןמיס ב קרפ הציב תכסמ המלש לש םי
נעל אתוקפנ ןיאש תויהל ןידה ןי , מ " ויתבתכ מ , וב לכ רסחי אל ןעמל :
קספ : מסה בתכ " ג ) ע ןיואל " ה ( זו " ל : י " עב תויהל לחש ט " ש , יב ןילשבמו ןיפוא ןיא " ט , תבשב רחמל לכוא אוהש המ .
אוה םירפוס ירבדמ הז רוסיאו , ימ לשבל ואבי אלש ידכ " לוחל ט , קש " אוה ו , לשבמ וניא תבשל , ןכש לכ אל לוחל , םא ךכיפל
בת השע יעמ ליש " ט , וילע ךמוס אוהש , ימ הפואו " תבשל ט , ה " רתומ ז , ע ארקנה אוה וילע ךמוסש הז לישבתו " ת . ר ירבד וז '
השמ ) במר " ה ם ' פ בוט םוי " ה ו " א .( ןיוש תפרצבש וניתובר לכ לבא , עאד " הברל הרותה ןמ הנכהד ג , יפא ' ימ " תבשל ט ,
ק היתווכו " ל , פעאו " ע ליעומ כ " ת . הימעטל הברד , פב ' וליא ןירבוע ) מ םיחספ " ע ו " ב ( ימ הפוא יבג " לוחל ט , ארוסיא אכילד
היל יזח םיחרוא יעלקמ יאו ליאוה אתיירואד , רכ הברד היתלימ םש אמקותימו " א , ותומכ םש קסופש . הנכה רוסיאו
הל תחכשמ אתיירואד , הכישחל ךומס ןוגכ , עבמ ולכואל םיחרואל תוהש ןיאש " י . יפ רחא ןושל דוע ' ביר " א , הזב יכ יולת
הנכה רוסיא , וב תונהיל םויה יואר וניאש רבד ןיכמ אוהשכ . התיבש תיינק ןוגכ , רחמ ךרוצ אוהש , הרמגנש הציב ןוגכו
םויה , רחמל התדילש . מו " םעטה ישא בר ש , ימ ןיפוא ןיא ורמאיש ידכ " תבשל ט , ק " ימ ו " לוחל ט , דמוע בוריעה םעט לע ,
ןקתינ ךכלש , ורמאיש ) ןיפואש ] ( וליפאש [ ימ " ט ןיפוא ןיא תבשל , אא " י םדוק ליחתה כ " ט , יב ךלוהו רמוגכ אלא וניאש " ט , ק " ו
ימ ןיפוא ןיאש " לוחל ט , שרפ ןכו " ע םש י " כ . שרפל יניעב הארנו , במרה תעדש " ם , אתיירואדמ הנכה ןיאש , היב תילד ידימב
שפנ לכוא ןוקית קר , הנכה היב ךייש אל לשובמו יופא רבד לכד , לעב ןוקית קר רסוחמ ןיאש אמ , יזח יוה ארקיעמד םושמ ,
הציב יבג קר , שודיח רבד אוהש , ארקיעמ ללכ יואר היה אלו , אוה אמלעב אתלימ ינוקת לשבלו תופאל לבא . אוה ןכו
ות ןושל ' הציב תכסמב ארתב איונישב ) ב ' ע " ב , ד " היהו ה ( ובתכש , אתיירואד הנכה יאו , רבד םתנקתב םימכח ועיקפה ךיאה
אתיירואד רוסיא אוהש . ו נ " ארתב יונישכ ותעדש ל , ןילשבמו ןיפוא ןיא רמא ךכל , י םושמ הריזג " לוחל ט , אתיירואד יוה יאד ,
וכ ועיקפה ךיאה ' ע " כ .
קיסמ מסה " ג , ןיוש תפרצבש וניתובר לכ לבא , ורבסש , עאד " הברל הרותה ןמ הנכהד ג , יפא ' לושיבו הייפאד ידימ , פעא " כ
וכ ליעומ ' . אתיירואד הנכה רוסיאל אכילד , לא הכישחל ךומס ןוגכ א , וכ תוהש ןיאש ' . או " ינתמד ןיפוא ןיא כ ' אתיירואד יוה .
הז ןינעב ןוגכו , םויה ונממ תונהל יואר ןיאש . במרה יקופאלו " ם , שרפמש ) ה ' פ בוט םוי " ה ו " א ( ינתמד ןיפוא ןיא ' ירבדא
םירפוס . םישקמ שיו , במרה אמליד " ירייא ןינע לכב ם , ינתמ יקומו ' ןינע לכב , אד ןיב םיחרוא יעלקמד תוהש אכי , ןיבו
וכ תוהש אכיל ' . וכ תוהש אכיאד אכיה לכו ' דמ הז רוסיאש רמא " ס וכ ' . קלד הארנ " מ , ינתמ שרפמש רחאמ ' הז רוסיאד
הריזג םושמ , ימ לשבי אמש " וכ לוחל ט ' . או " ס הוה יא כ " אתיירואד הנכה אכיאד ל , ןנברדמ רוסא אוהד היל קופית , בג לע ףא
יעלקמל ןילוכיד םיחרוא , מ " היבו הינימ ןנירזג מ , תוהש אכיאד אכיה , תוהש אכיל וטא , שממ אתיירואד רוסיא יוהד , היה אלו
רחא םעט שרפלו קוחדל היל ךירצ , ס אלד יאדו אלא " וכ אתיירואד רוסיא םוש ל ' .
לבא מסה " רבס ג , ק ותואד " וכ הריזג םושמ ארמגב רכזוהש ו ' . פלד ןילישבת בוריע לע קר יאק אל " קת ז ע ונ " ת . רמולכ ,
ימ רבדה ריתהל םימכח ואבשכ ףוס ףוס " תבשל ט , ע ונקת המל " ת , וטושפכ וריתה אלו , ק םושמ אלא " וכ ו ' . ןיא לבא
אתיירואד רוסיאב ריפש ירייא ןיפוא , וכ תוהש ןיאש ןוגכ ,' יפאו ' וכ תוהש שי ' רוסאל יואר , תוהש ןיא וטא , אוהש
אתיירואד וכ ' . ז רובעב אמלד תושקהל ןיאו ע יושע ה " ת , יפא לשבל אבי אלש ידכ ' וכ תוהש ןיא ' . אד " בוריעה ליעומ המ כ
וילע ךמוסש , א " עב רתומ תוהש ןיאשכ וליפא ןירובס ויהי כ " ת , וילע ךמוס אוהש רחאמ , אתיל הזו , יפדכ ' ע " כ , מכ " רואיבב ש
מסה " ג .
לבא רהמ " בתכ וראק י ) ב " כקת ןמיס י " ז ( זו " ל : במרה תעדש תמאב " מגב ראובמ ם ' פב ' ןירבוע ולא , םתה ןנירמאד ,
יב ןישענ תבש יכרצ אתיירואדמ " ט , היב ירזגד אוה ןנברו , ימ ןיפוא ורמאי אמש הריזג " וכ ט ' . ע ןנבר והוכרצאד ןויכו " ת ,
אריכיה הל תיא . עאד " יכה םתה ןנירמא ליאוה היל תילד ןאמלד ג , מ " יכה רבס ימנ ליאוה היל תיאד ןאמד עמשמ מ ,
יגילפ אל אהבד , תהו ו ' צ " םירבוסש ל , עאש " מגב שרופמ וניאש פ ' ךכב םיקלוחש , מ " ימ ןיב היל ינש אל הברל מ " ןיב תבשל ט
ימ " ע לוחל ט " כ . הנוכנ רביד אלו , יגילפ אהב הברדאד . ארמגב איגוסה ךכו ) מ םיחספ " ע ו " ב ( , רמתיא , ימ הפואה " לוחל ט .
הקול רמא אדסח בר , הכאלמ לכ השעת אל םושמ , הקול וניא רמא הבר . ר " הקול רמא ח , םיחרוא יעלקמו ליאוה ןנירמא אל
היל יזח , רמא הבר , הקול וניא , וכו ליאוה ןנירמא ' . א " רל הבר ל " ח , ליאוה ןנירמא אל תרמאד ךדידל , ימ ןיפוא ךיאה " תבשל ט .
א " ל , ןילישבתת בוריע םושמ , ע םושמו " אתיירואד רוסיא ןנירש ת , א " ל , יב ןישענ תבש יכרצ אתיירואדמ " ט , נברו ירזגד אוה ן
היב , ימ ןיפוא ורמאי אמש הריזג " לוחל ט , ע ןנבר והניכרצאד ןויכו " אריכיה היל תיא ת , ע " איגוסה כ . אידהל חכומד אמלא ,
ר אקודד " ארבס יאה היל תיאד אוה ח , הבר אל לבא , הינימ ליבקד רמול קחודד , םידמוע םתקולחמב ןיידע אהד . דועו ,
ר " הימעטל ח , סד " ה היל תילד אידהל ל הברד הנכ , פב ןיבוריעב אתיאדכ ' ןיברעמ לכב ) ע חל " ב ( סד ונייהו " אתיירואדמד ל
יב ןישענ תבש יכרצ " ט , עב הבר לבא " ס אל כ " יב ןישענ תבש יכרצד ל " ט , ס יאד " ל , כ " הציבדל ש , וב ןיאש ויליאמ אבה רבד
הנכה םושמ , ס אלא " אתיירואד הנכה ל , לושיבו הייפאמ ץוח , ךיאה ) צד " ל ] ( רמול רשפאד [ ליאוה . דועו , יפא ' ימ לשבמה " ט
סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 13
לוחל , במרה בתכ " ם ) ה ' פ בוט םוי " טה א " ו ( הברכ הקול וניאד אידהל , אוה ןנברד ארוסיא , סד ונייהו " ליאוה ןנירמאד ל ,
יפא ' י יבג " לוחל ט . כו " ירה ימנ פ " אידהל ף , כו " םירבחמה לכ ד . במרה ירבדל אתילד אמלא " רקיע לכ ם .
בוש יתאצמ , רה בתכש " פב ן ' לא ןירבוע ו ) י םיחספ " ע ד " ירה יפדב ב " ף ( שמד " ק ה " ר יבגל הברכ ל " ח , רלד םושמ " ח ,
סד " יב ןישענ תבש יכרצ ל " ט , א " הנכה םושמ הרסאנ הציבה ןיא כ , ק ונאו " ברכ ל ) ד ליעל ' ע " ב ( הרוסא תבשב הדלונ
יב " ט , אכפיא ןכו , סד םושמ ואלו " איה תחא השודק בוט םויו תבש ל , ס בר אהד " ל ) ל ןיבוריע " ע ח " ב ( ינש בוט םויו תבשד
ןה תושודק , ק ןכו " ל , אוה הנכה םושמ אלא , רכ יאו " ח , סד " יב ןישענ תבש יכרצד ל " ט , הנכה םושמ רסאת אל , קד " ל
הנכה םושמ רוסאד , יפא ' אליממד הנכהב , כו " םידיד הנכהב ש . םיתפרצה ירבדכ שממ ונייהו , יפדכו ' :

ב דומע ב ףד הציב תכסמ המלש תמכח
דב " וגו יששה םויב היהו ה ' וכ ' . יפאו ' וכ אחינ ןדידל ' נ " יפ ב ' יב ואוביש םיחרוא הזה ןמזב ונל ןיאש " היהש ומכ ט
םהימיב :

רהמ " ב דומע ב ףד הציב תכסמ ןילבולמ ם
ד " וכו יששה םויב היהו ה ' וכו ליאוה היל תיאד הימעטל ליזא היפוג הברו דע ' םיחספב ןירבוע ולא קרפבד שוריפ
מ ףד " א הברו הקול רמא אדסח ברד לוחל בוט םוימ הפואב אדסח ברו הבר יגילפ ו ירמאד הקול וניא רמ ' יעלקמ יאו ליאוה
וכו היל יזח םיחרוא ' ריפו ' סותה ' ימ םילשבמו ןיפואשכ אתיירואד רוסיא אכיל ליאוה םעטמד אוה ןכ " םתה רמאדכ תבשל ט
ןירבוע ולא קרפב םש ןייעו ןילישבת יבוריעב םימכח ונקת הזו אכיא ןנברד ארוסיא םא יכ לוחל בוט םוימ הפואב הקול וניאד
קד סותה ושקמד וז אישו ' ליאוה ןנירמא אל תרמאד ךדידל אדסח ברל הבר היל רמא םתה אתיאד אדסח ברל הבר םש ךירפ
ימ ןיפוא ךאיה " א אתיירואד ארוסיא ןנירש ןילישבת יבוריע םושמו ןילישבת יבוריע םושמ היל רמא תבשל ט " יכרצ אתיירואדמ ל
יב םישענ תבש " וכו ירזגד אוה ןנברו ט ' ע " או ש " כ סותה לע הומתל שי ' יו ארמגב םש תשרופמה אישוק ושקמד אכהד " ל
סותהד ' יקד ןדידל ץרתל םתנווכ לכ " או הברכ הנכהב ל " ימ לשבמב ארוסיא אכיא כ " יק אלו תבשל ט " רמאד אדסח ברכ ל
יב םישענ תבש יכרצ אתיירואדמ " יק ןנירמא אל םיחרוא יעלקמ יאו ליאוהו ט " או היתווכ ל " ןיפוא ךאיה ןדידל כ ימ ןילשבמו " ט
סותה ובתכש המ ונייהו הנכה היב ךייש אלו אוה אמלעב אתלמ ינוקת לושיבו היפאד שרפל וכרצוהו תבשל ' יפאו ' אחינ ןדידל
וכו ' ח רפסב יתיארו " יפו בתכש ש ' יפאו ' צ ןדידל " וכו םיחרוא ןל תילד ל ' תועמשמ אהד ןכ שרפל וקחד המ יל הימתו
סותד אנשיל ' לחתמ ובתכש ' ל הארנו וכו הימעטל היפוג הברד בשיי ' וכו ליאוה היל תיאד היפוג הבר ובתכדמ ' עמשמ
קו יתבתכש ומכו ליאוה ןל תילד ןדידל ץרתל אבש אידהב " ל :

קת ןמיס בוט םוי תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש זכ
א ףיעס
) א ( תבש ברעב תויהל לחש בוט םוי , תבש ךרוצל הלחתב לשבי אל > א < המצע ינפב הרידקב > , ב < אוה לשבמ לבא ) ב (
ויל תורדק המכ " ריתוה םאו ט , תבשל ריתוה ; ) * ג ( עו " בוריע י , תבשל הלחתב לשבמ . ) יפ ' ימ הפאיו לשביש אוה בוריעה ןינע " ט
יעמ רבכ הפאו לשבש המ םע תבשל " םשל ט תבש , יב הכאלמ ליחתה אלש אצמנו " התוא רמג אלא ט .( הגה : הז בוריע חינהל רתומו ) ד ( > ג < וליפא * קפס א
הכישח ) ס יכדרמ " ןיקילדמ המב פ .(

גי ףיעס
בוריע חינהש יפ לע ףא גי וניא ) מ ( לשבל לוכי ) אמ ( > בי < ימ " ט ] בי [ ןושאר ) במ ( תבשל .

כ ףיעס
) ונ ( בריע אלש ימ , בל רוסאש םשכ לשבל רוסא ךכ ומצעל לש ) זנ ( םירחאל > , זי < םתיבב וליפא , ) חנ ( םירוסא םירחא םגו
) טנ ( ול לשבל ; אלא הנקת ול ןיאו טי ולישבתו וחמק ןתיש ) ס ( ול םינתונו םילשבמו ןיפוא םהו הנתמב ובריעש םירחאל ,
לשבל םילוכי ותיבב וליפאו ; ) אס ( כ י ובריעש םירחא םש ןיא םאו " תופאל רתומש א ) ס ב ( הרדק לשבלו דחא תפ םוצמצב
דחא רנ קילדהלו תחא . הגה : ריכזה אלו בוריע חינה םאו אכ אידהב תוכאלמה , רמא אלא : אנכרצ לכ דבעמל ןל ירש אהי ןידב , ) גס ( > חי < בריע אלש ימכ יוה
) דס ( ללכ ) א " ז .( יב הנעתמש ימו " ט , בכ םויב וב ךרוצל וליפא םירחאל לשבל רוסא , ) הס ( אלש ימכ יוהד םירחאל לשבמ וניאש בוריע חינה ) ירהמ " ו .(
אכ ףיעס
) וס ( גכ תירחש תדועס םדוק בריע אלש רכזנ םא , תחא הרדקב הברה לשבי > טי < תבשל ריתויו . הגה : ךליל לכויש ןידה אוהו
עבמ " רבד הזיא שפחל קולד רנב רדחל י , ) זס ( הלילה דע קלוד ונחיניו ) רוט .( ) חס ( דכ יו " לשבל וליפאד א ) טס ( מכ תורידק ה ) ע ( רתומ , ןויכ
אוה הליכא םדוקש ; ) אע ( > כ < דחאו דחא לכמ לכאיש אוהו .
בכ ףיעס
יב רכזנ םא " בריע אלש ןושאר ט , אוה םא > אכ < יב " ר לש ט " ה ) בע ( יאנת לע ברעל לוכי וניא ; יב אוה םא לבא " לש ט
יאנתב ברעל לוכי תוילג , שדוק םויה םא ) גע ( ברעל ךירצ וניא , לוח םויה םאו , ) דע ( ילושבלו ייופאל ןל ירש אהי הז בוריעב הכ
וכו ,' םולכ רמול ךירצ ןיא רחמלו ) . הע ( יו וכ " לומתאמ לישבד ידימ היל תיל יאד א , ואנת ינהמ אל .
גכ ףיעס
* דיזמב רבע םא ) וע ) ( גגושב וא זכ ( בוט םוי ךרוצל אלש תורדק המכ לשיבו , * ןלכאל רתומ * לוחב וא תבשב .
דכ ףיעס
) זע ( > בכ < ב לשבל םירעה םא ' םויה ךרוצל תורדק , ) חע ( חכ רחמ ךרוצל תחא ריתוהו , ) טע ( הלכאל רוסא .


סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 14
זכקת ןמיס םהרבא ןגמ
רה בתכ " פ ן " תיירואדמד םיחספד ג ' ימ לשבל רוסא " ק תבשל ט " ע ירשד אלא לוחל ו " םיחרוא היל יעלקמ יאו ליאוה י
מ היל יזח ימנ אתשה היל יזח " עו אכיא ארוסיא מ " ע י ירש בורי כו " מגב ה ' יססעו ' יקת " ב ותה ובתכו ' מ ףד םיחספב " ו
הקול םיחרוא היל ועלקיש רמימל אכילד הכישחל ךומס לשיב םאד כו " פר יכדרמה כ " ציבד ב ' בו " גה םשב י " מ מו " ברה ש " י
מגב ראובמד ' תיירואדמש ' יב םישענ תבש יכרצ " וכו ט ' שיה והוגישה רבכ " רבס יאה היל תיא אדסח בר אקודד ש לבא א
יק ןנא " נו הברכ ל " במרה תעד םגש ל " ןכ ם או " סו הזב אתגולפ אכיל כ " מכ ל " עד רואמה ש " לשבל הלחתכל ירש ליאוה י
ימ " עשכ בושחד תבשל ט ' ימ לשבל ואבי אלש והורסא םימכחש קר קחדה " הפי הנמ רורביש רוכזיש ידכ וא לוחל ט
תבשל יאדכ ' מגב ' או " כישחל ךומס לשבל רוסא כ ' אוהש ןויכד וסיא ' יירואד ' ע ירש אל " ותהש בג לע ףא ליאוה י ' ובתכ
לד ןאמל אלא ןכ ובתכ אל הנכה ךייש אל לושיבבד הציב שיר " ע ליאוה ל " לבו ש " םיהומת םהירבד ה יכירצו ' םע בושי
מגה ' ע םיחספד " ש יק ןנא לבא " ימ לשבל רוסא אתיירואדמד ל " י לחשכ וגהנ ןכלו הכישחל ךומס תבשל ט " עב ט " ש
ןימידקמ יסעו תיברע ללפתהל ' ית " ס ו " יססעו רוסא תטעומ הנכהד ב ' סרת " ז :

המדקה זכקת ןמיס םייח חרוא לקשה תיצחמ
כ ' רה " וכ ן ' וכ רוסא אתיירואדמד ' . קודד םושמ ונייה ר א " לד ח " ול ךרצוה ליאוה ל ' םישענ תבש יכרוצ אתיירואדמד
יב " יקד ןדידל לבא ט " אד הברכ ל " אלב ליאוה ל " א ה " ימ םילשבמד ש " ע תבשל ט " ע י " יכרוצד הנוציח ארבס ראשנ ת
יב םישענ ןיא אתיירואדמ תבש " מעט ילול ט ' ס הברד חכומ ןכו ליאוהד " יב םישענ תבש יכרוצ ןיאד ל " הרותה ןמ ט אהד
קה רל הש " נכ אתיירואד ארוסא ןנירש ןילישבת יבורע םושמו ח " ל . יק אה דועו " אד הציב שיר הברכ ל " הציבו הנכה ל
י רחא תבשב הדלונש " הרמגנ לומתאמו ליאוה הרותה ןמ הרוסא ט . יפאד ירה ' נכה ' ימ הרותה ןמ רוסא םימש ידיבד " ט
ק תבשל " נכה ו ' ידיבד ' ימ הרותה ןמ רוסאד לושיבו היפא ונייהד " תבשל ט מעו " מ ש " סס א " סותה םשב הז ק ' הציב שיר :

מ " רוסיא מ ' אכיא . א ישקית אלד יכיה יכ ונייה " ל הברל כ " ןילישבת בוריע ל . ע אלא רמא אל הברד בתכ ןכל " ליאוה י
מ לבא הקול וניאו " רוסא מ ' יעב ןכל אכיא ' ע " ת :

סותה בתכו ' םיחספב . ד " וכ הבר ה ' סמב ןנירמאד אה הברל ושקהש ' תבש דורה ' יב שבד תולח " אר ט " מ גפוס א ' . םימכחו
תובש אלא ןאכ ןיא םירמוא . רל הקול יאמא " מ גפוסד היל ודומ יוה ןנבר םגו א ' סד אלא " רבוחמ ירקימ אל תרווכב שבדד ל
תובש אלא אכילו . ליאוה אמינ הקול יאמאו . ירמאד דועו ' י ןיא " רותה ןמ תבשל ןיכמ ט ' חכשמ יכיה ' יתו ליאוה אמינ הל '
המחה תעיקשל ךומס הדורב הל תחכשמד ) ןיבורעד יאה ןכו ( יפאד ' תכע ולכאל םויב תוהש ןיא םיחרוא ואבי " ד . מ איבהו " א
מל העצה םהו םהירבד " מ ש " סס א " ע לשבל ןיאד ק " ע י " יב ת " הכשחל ךומס ט :

מו " ברה ש " וכ ראובמד י ' . ברה " כ י ' במרה תעד בשייל ןכ " ם כש ' זו " י ל " ע לחש ט " יפוא ןיא ש ' תבשל בוט םוימ םילשבמו .
ימ לשבי אלש םירפוס ירבדמ הז רוסיאו " קש לוחל ט " כ לשבמ וניא תבשל אוה ו " לוחל ש . וכ םילישבת בוריע השע םא ךכיפל '
יבהו ' ברה " גה םשב י " במרהש מ " רכ קסופ ם " סד ח " ישענ תבש יכרוצ הרותה ןמ ל ' יב " ורמאי אלש והורסא ןנבר אלא ט
ימ ןיפוא " ס הברכ יאד לוחל ט " ימ םיפוא ןיא הרותה ןמ הברל אה ל " נכ תבשל ט " ל . כ המלו ' דמ אוהש " ס ותנוכ יאו
מד אלא ליאוה םושמ הרותה ןמ רתומד " מכ אכיא ןנברד רוסיא מ " רה םשב ליעל ש " ן . ע " הרזג םושמ ןנבר ורסא אל כ
ימ ןיפוא ורמאי אלש " ימ תופאלמ תופאל רוסאל שי רתוי לוחלד עמשמ לוחל ט " תבשל ט . רזג ןכלו י ' ירסאו ' ךרוצל היפא
לוח ךרוצל היפא וטא תבש . ןיוש םהינש תמאבו . עו הרותה ןמ םירוסא םהינש ליאוה תרבס ילבד " ןיב םהינש ליאוה י
הרותה ןמ םירתומ תבשל ןיבו לוחל . עו " םימכח והורסא רחא םעטמ כ . עו " ברה בתכ ז " במרה םגד י " ס ם " אהו הברכ ל
ישענ תבש יכרוצ הרותה ןמד בתכד ' יב " ט . ס יוה אל הלחתכלד עמשמ הברד בג לע ףא " אדמ ארבס יאה ל " רל ל " ח
ע םושמו " נכ אתיירואד רוסיא ןנירש ת " מ ל " רמ העמשד רתבל מ " הבר ול הדוה ח . שב וניצמ אלו " הזב תקולחמ ס :

שי והוגישה רבכ " ש . עד " ס הבר כ " ישענ תבש יכרוצ ןיא הרותה ןמד ל ' יב " נכו ט " ל :

נו " במרה תעד םגש ל " או ןכ ם " תגולפ אכיל כ ' וכ ' . ר " במרה תעד םגד ל " או הברכ קוספל ם " יקסופה ןיב אתגולפ אכיל כ '
יק יא " רכ וא הברכ ל " ח . כו " ס ע " יב םישענ תבש יכרוצ ןיא ליאוה םעט ילול הברלד ל " הרותה ןמ ט :

סו " מכ ל " רואמה לעב ש . מכו " במר ש " וירבד לע ן צכ " ל . רו " מפל ל " מ ש " במרה םגד א " ס ם " סו הברכ ל " ד ל ןיא
יב םישענ תבש יכרוצ " אתיירואדמ ט . א " כש הז המ כ ' במרה " י ם " ע לחש ט " וכ ןיפוא ןיא ש ' וכ םירפוס ירבדמ הז רוסיאו '
זע " מ כ " סד א " במרו רואמה לעבכ ל " ן . מ ליאוה םעטמד בג לע ףא רואמה לעבד " מ רוסא הלחתכל מ " ימ מ " יוהד תבשל ט
יפא קחדה תעשכ ' רתומ הלחתכל . ת בוריע וכירצה אלא מעטמ ןילישב ' וכ הנמ רורביש ידכ אברד ' . וירבדמ עמשמו
רד הימעטלד " וכ ורמאיש ידכ א ' ק " לוחל ו . ל " אד יכה ל " אמש רוזגל שי ןילישבת בוריע ילולד םושמ ןילישבת בוריעד אמעט כ
ימ הפאי " לוחל ט . רזגל הרזג יוה אה ' ימ אהד " יפא ריתהל שי קחדה תעשכ יוהד תבשל ט ' ירזגד אלא הלחתכל ' ש ימ הפאי " ט
ימ הפאי םא םג אהו לוחל " כ אכיל לוחל ט " א אהד ןנברד רוסיא א " ליאוה ל עד עמשמו " ר כ " רכ א " ס ח " לו ל " לבא ליאוה ל
במר " כ ן ' יפאד ' רל " י א " סד ל " ימו הברכ ל " יפא תבשל ט ' ירזגד אלא קחדה תעשכ יוהד ןידה ןמ רתומ הלחתכל ' אלש
לוחל הפאי . מ הריזגל הריזג יוהד בג לע ףאו " מ ךיראהו הרזגל הרזג ןנירזג הבורק הריזגהד יכיה םימעפ המכ וניצמ
ע " ש . א " י כ " במרה םגד ל " ס ם " ימ הלחתכל ריתהל שי ליאוה םעטמד ל " פעאו קחדה תעשכ יוהד תבשל ט " וכירצה כ
סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 15
ימ הפאי אלש ידכ ןילישבת בוריע םימכח " צ הרזגל הרזג יוהד בג לע ףאו לוחל ט " סד ל " במרהכ הזב ל " הכד ן " ורזג ג
א הזבו הרזגל הרזג " מ ש " ימ לשבי אלש םירפוס ירבדמ הז רוסיאו ש " לוחל ט :

או " וכ רוסא כ ' . ר " מפל ל " מ ש " כלד א " יק אל ע " רכ ל " יב םישענ ןיא תבש יכרוצד אלא ח " הרותה ןמ ט . ןילישבת יבורע לעו
דירג ' ימ לשבל ריתהל ןיא " אדכו תבשל ט " רל הבר ל " אד רוסיא ןנירש ןילישבת בוריע םושמו ח ע םיריתמד אלא אתיירו " ע י " ת
ירמא אהד הרות רוסיא אכיל הברל םגד ' ליאוה . או " לד הכשחל ךומס כ " מכו ליאוה ל " ןיא םיחספד תופסות םש ליעל ש
ע םושמ ריתהל " דירג ת ' :

ע אלא ירש אלו אתיירואד " ליאוה י צכ " ל :

ותהש בג לע ףאו ' כ ' וכ הציב שיר ' . זו " מית ךא ל ' תיירואד הנכהו ליאוה ' ימ םיפוא ךיאה " תבשל ט . כו " ע ת " ע י " יתא יכו ת
תנקת ' תיירואד הנכה רוקעל ןנברד ' . אד הימעטל ליזא היפוג הברד בשייל הארנו " וכ ליאוה ל ' . יפאו ' חינ ןדידל ' היפא רבד לכד
ל לושיבו " יב ש ' וכ םלועב היה אלש שדח רבד אוהש הציב יבג קר אמלעב ןוקית קר רסוחמ וניאש הנכה ' כע " ל . ירה כש '
ל םלועב יוהד ןויכ לושיבו היפאד " יפא רתומו הנכה מ ' ליאוה ילב . כ אהד ' יפאו ' וכ ןדידל ' ע " ותהד םתנווכ כ ' רכ םיקסופ " אלד ח
ירמא ' יק אלו ליאוה " רכ אהב ל " יב םישענ תבש יכרוצ הרותה ןמד ח " יק אהד ט " אד הברכ הזב ל " ימ הנכה ל " ןמ רוסא תבשל ט
הרותה . או " הרות רוסיא ריתנ כ ע הנכה ונייהד " ע י " כ הזלו ת ' ל לושיבו היפאד " ע רתומו הרות רוסיא וב ןיאו הנכה מ " ע י " ת .
א " יפא כ ' לד הכשחל ךומס " ע םושמ ריתהל יואר ליאוה ל " דירג ת ' ימ הרות רוסיא אכיל לושיבו היפאד ןויכ " תבשל ט
הרומג הנכה יוה אלד :

לד ןאמל אלא ןכ ובתכ אל " וכ ליאוה ל ' . ר " סותהד ל ' אל ל לושיבו היפאבד וז ארבס ושדח " חרכהמ אלא הנכה מ
סד םתטישל םתיישוק " יק אלד ל " אד הברכ ל " ליאוה ל . יקד ןויכו " אד הברכ ל " יב םישענ ןיא תבש יכרוצו הנכה ל " ןמ ט
ל לושיבו היפאד שדחל וכרצוה הזל הנכה םושמ הרותה " הנכה מ . יקסופה תעדל לבא ' יקדכו " אד הברכ ל " ליאוה ל
אלב " קל ה " ו מ ימ םילשבמו םיפוא ריפש " ע תבשל ט " ע י " ת . המ חרכה ןיאד ןויכו " לושיבו היפאבד שדח ןיד שדחל ת
ל " או הנכה יוהד הנוציח ארבס הראשנ הברדא הנכה מ " וימ לושיבו היפא ריתהל ןיא בוש כ " ע תבשל ט " ע י " אדירג ת
כ " אד ףוריצב א " ליאוה ל :

אלבו " םיהומת תופסותה ירבד ה . ר " ותה תישוק אהד ל ' שה תישוק איה " רל הבר ס " סמב ח ' םיחספ . עא " םתנוכ רקיע כ
מל " יפאו ףוסבל ש ' לד ןדידל " או ליאוה ל " וכ הברד הנכה ל ' ר " לד ל " יב םישענ הרותה ןמ תבש יכרוצ ל " ט . מכו " רהמ ש " ןילבול מ
א םש " רל הבר השקמ יאמ ישקית כ " וכ ךדידל ח ' ע םושמ יכו " תיירואד רוסיא ןנירש ת ' יפא אה ' סד הברל " ל ןיא תבש יכרוצ
ישענ ' יב " מ הנכה םושמ הרותה ןמ ט " יפאב מ ' רומג הנכה יוה אלד לושיבו ' הרות רוסיא אכיל :

יק ןנא לבא " וכ ל ' . כש ליעלדא רזוח ' סותהש ' לד ןאמל אלא ןכ ובתכ אל " עו ליאוה ל " כ ז ' יק ןנא לבא " אד הברכ ל " ליאוה ל
יפא ' ע לע ךומסל ןיאו הנכה יוה היפאו לושיב " דירג ת א ליאוה ףוריצב אלא א " לד הכשחל ךומס כ " לע ךומסל ןיא ליאוה ל
ע " לשבל רוסאו אדירג ת :

וכ םימידקמ ' . הכשחל ךומס תבש ךרוצל ולשבי אלש ידכ :

זכקת ןמיס בוט םוי תוכלה םייח חרוא ברה ךורע ןחלוש
א ףיעס
מ בוט םוי יאצומ ךרוצל שפנ לכוא תוכאלמ לכ וליפא תושעל רוסאש יפ לע ףא ברעב תויהל בוט םוי לח םא םוקמ לכ
לשבמה ירהש וירחאלש תבשה ךרוצל בוט םויב ןתושעל רתומ היה ןידה ןמ תבש ) תוכאלמ ראש השוע וא ( בוט םויב
םויב ובל יואר לישבתהו ליאוה הרותה ןמ הקול וניא לוחה ךרוצל ) םויב תוהש דוע ןיאש הכשחל ךומס לשיב ןכ םא אלא
ונממ לוכאל ( מכ " יסב ש ' קת " אלא ג לוחה ךרוצל בוט םויב חורטל ורסא םימכחש ומצע לוחב חורטל רשפאש ןויכ תבש לבא
תעש אוהש ןויכ תבשה דובכל בוט םויב חורטל ריתהל יואר היה המצע תבשב חורטל רשפא יאש ןויכ בוט םוי רחאש
ודג םויה דועב לשבמשכ ללכ רוסיא םוש ןאכ ןיא הרותה ןמו רחא ןינעב רשפא יאש קחדה םאש םויב תוהש שיש ל
תבשה ךרוצל לשבמש הז לישבתמ םילכוא ויה םויה ןיידע ולכא אלש םיחרוא ול םינמדזמ מכ " יסב ש ' קת " ג פעא " ונקית כ
םא אלא לודג םויה דועב וליפא וירחאלש תבש ךרוצל בוט םויב שפנ לכוא תוכאלמ לכ ראש תושעלו לשבל אלש םימכח
ןילישבת בוריע חינה ןכ שביש ונייהד דע ונלכאי אלו ונדבאי אלש ולצא רומש הז לישבת היהיו בוט םוי ברעמ דחא לישבת ל
תבש יכרצ לכ השעו ןקיתש רחאל :
ב ףיעס
א הז רבד םימכח ונקית םירבד ינש ינפמו ' רוסא תבשה דובכל םא המ תוירבה ורמאיש בוט םוי דובכב תוברהל ידכ
ישבת לשבל ליחתה ןכ םא אלא בוט םויב הלחתב לשבל רמוגכ אלא וניא בוט םויב לשבמש המד בוט םוי ברעמ דחא ל
בוט םוי ברעמ לשבל ליחתה וליפא לוחה ךרוצל בוט םויב לשבל רוסאש רמוחו לק בוט םוי ברעמ ליחתהש המ ךלוהו
בה ' עש תבש דובכב תוברהל ידכ " תבשה תודועס יכרצ ןוקית ליבשב בוט םוי ברעמ דחא לישבת לשבל וקיקזמ התאש י
רחאלש ויל הפי הנמו תבשל הפי הנמ ררובו בוט םוי ברעמ תבשה יכרצ לכ לע רכזנ אוה וי " ויל לכה תא הלכמ וניאו ט " ט .
סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 16
תועובש המכ וליפא ןילישבת בוריע חינהל רתומ אלא שממ בוט םוי ברעב בוריעה חינהל ךירצ ןיא ןושארה םעט יפלו
ו לשבל ול רתומ אהי הז בוריעבש וילע תונתהלו בוט םוי םדוק אהיש קר וירחאלש תבשל ונילע אבה בוט םויב תופאל
הליכאל יוארו םייק בוריעה בוט םוי דע ותחנהב לקלקתנ אלש םימי םייקתמש ןשועמ רשבב אלא לישבתב בריע אלש ןוגכ
םיבר הברה םיבוט םימיל דחא בוריע חינהל רתומ ןכו יל רתומ אהי הז בוריעבש שוריפב וילע הנתמ םא תבש ברעב ויהיש
בל הליכאל יוארו םייק בוריעה היהיש קר הירחאלש תבשה ךרוצל תבש ברעב ויהיש וז הנש לש םיבוט םימי לכב תופאלו לש
ויו בוט םוי לכב " ט .
בה םעט יפל לבא ' בוט םוי םדוק םימי הברה חינה םא ירהש שממ בוט םוי ברעב ןילישבת בוריע חינהל ךירצ ונראיבש
אהי אל בוט םוי ברע עיגישכ ןיידע ודובכל הפי הנמ רורבי אלו תבש יכרצ לע רכזנ ויל דחא בוט םוי ברעב בריע םא ןכו " ט
ג הרות תחמשו תרצע ינימשו יששבו ישימחב לחש תוכוס לש בוט םוי ןוגכ ול ךומס אוה וליפא רחא " בריעו יששו ישימחב כ
ויל םג ןושארה בוט םוי ברעב " ט םוי ברע עיגישכ ןיידעש םולכ ליעוה אל ןורחאה ט וירחאלש תבש לע רכזנ אהי אל ןורחאה בו .
ויל שממ בוט םוי ברעב אלא הלחתכל ברעל ןיא השעמ ןינעל ךכיפל " בה םעט יפל ראבתנש ומכ דבלב הז ט ' לבא
ובוריע לע ךומסל ול רתומ בריע אלו דיזה וא חכש שממ בוט םוי ברעבו בוט םוי םדוק םיבר םימי בריע רבכש דבעידב
וימ הלחתב לשבלו " של ט תב ירש אהי ןידב וילע רמאיו ןושארה בוריע חקי וא בוריע דוע חיני בוט םוי ברעב רכזנ םא לבא
וכו ' ויהיש םיבוט םימי לכב תופאלו לשבל ול רתומ אהי הז בוריעבש וילע הנתה בוריעה חינהשכ םא ןכו וילע ךרבי אל לבא
פעא וירחאלש תבשה ךרוצל תבש ברעב " ט םוי ברע עיגישכ ברעל ךירצ כ וילע רמאי קר וילע ךרבי אלש אלא תבשה ינפלש בו
וכ אנל ארש אהי ןידב ' הליכאל יוארו םייק אוהש ןמז לכ ןושארה ובוריע לע ךמוס בוט םוי ברעב בריע אל םאו ראבתנש ומכ
ראבתנש ומכ :

זכקת ןמיס הרורב הנשמ
) א ( עב תויהל לחש בוט םוי " ש - נ ןיאו " ןושאר בוט םוי ןיב מ ] א [ י ןיב ב בוט םו ' תוילג לש ב בוט םוי לח םאד ' עב " ג ש " כ
ע אל םא תבשל לשבל רוסא " ויעמ ברעיש בוריע י " ןושארה ט :
) ב ( ויל תורידק המכ " ריתוה םאו ט - רתותינ וליפאו ] ב [ ויל ךרטציש בשח הלחתמש ןויכ הלוכ המילש הרידק " ט
הזב םירעי אלש דבלבו כ ףיעסב ראובמכו " יע ד " כ ףיעסב ןייעו ש " בו ג קת ןמיס " ג :
) ג ( עו " הלחתב לשבמ בוריע י - ובתכ ] ג [ מל ףא אוה בוריעה רתיהד םיקסופה " בוט םויב ןישענ ןיא תבש תוכאלמד ד
מ אתיירואדמ " מד בוריעה ינהמ מ " דמ רוסיא אלא ןאכ ןיא מ " היל יזחו םיחרוא יעלקמ ולאו ליאוה ןנירמא אתיירואדמד ס
ויל " א אפוג ט " מ קרו הזב רוסיא השוע ןיא כ ע וריתה קחדה תעש אוהש תבש ליבשבו ורסא ןנברד " הזב בשחנש בוריע י
ויעמ ןיכהל ליחתה רבכ ולאכ " בוט םויב רמוגש קרו תבשל ט גהב הימקלדכו " ה . ובתכו ] ד [ ויבד םינורחאה " תויהל לחש ט
עב " יש אלד ןמזב הכישחל ךומסד לודג םוי דועב ותכאלמ רמגיש ידכב תבשל וילכאמ תנכה םידקהל רהזי ש ךרטציש ךי
אתיירואד הכאלמד אתל ןאכ שי אלה אפוג בוט םויב ול ] ןכו ] ה [ ןמזב ןנימטיש תבשל ןימטמש םילכאמהב רהזיל שי
ועבמ לושיב שילש ולשבתיש רשפאש " י [ הז םעטמד ובתכו ] ו [ ויל ךומס לחשכ תבש לילב תיברע תלפת םידקהל וגהנ " ט
חל ךומס דע בוט םויב ולושיב תכאלמ רחאתי אלש ידכ הכיש . הב ןייעו " לחש ינש בוט םויב לקהל שי קחדה תעשבד ל
עב " יאדוב הלחתכלו קחדה תעשב לקהל שיד רשפא ןושאר בוט םויב ףאו תבשל ךומס דע תבשל ולושיב רחאתנ םא ש
אתיירואד אוהש ןושאר בוט םויב טרפבו הזב רהזיל ךירצ :

) אמ ( וימ " ןושאר ט - יפ ' ןושאר בוט םוי לחשכ ] ונ [ ה םויב ' םויב לשבל לוכי אהד יו " ינש בוט םוי אוהש ו עדוי םא וליפאו
הלחתמ בריעו וב לשבל לכוי אלש ינש בוט םויב סנוא ול היהיש ] זנ [ ןושאר םויב לשביש ןכ תנמ לע ] חנ [ אלד ינהמ אל
בוריע ונקת ] טנ [ וינפלש םוימ אלו תבשל ךומסה םוימ אלא ] ס [ היה ולאש אתיירואדמ לוחכ ינש בוט םויש ונינמזב טרפבו
וח םוי וימ לשבל בוריע ינהמ אל יאדוב םיתניב ל " תבשל ט :
) במ ( תבשל - לשיבו גגש וא לשיבו רבע םא דבעידבו ] אס [ טה תעד " ריתהל ז כ ףיעס ןמקלדכ " ג כו " לשיב אל םא ש
תבשל םירחא םילכאמ :

זכקת ןמיס הכלה רואיב
א ףיעס
* עו " וכו בוריע י ' - שמ הרורב הנשמ ןייע " דמ קר רוסיאהד כ " םושמ ס ינהמ ןכלו םיחרוא יעלקמ ולאו ליאוהד ארבס
מה בתכ ןכ בוריעה " רה םשב א " מ ףד םיחספ ארמגב הבר תעדכ אוהו ן " הציבב תומחלמב אוה ןכו ז ] מבו " םשב בתכ א
חבו רואמה " ירה תעדל קר ןכ בתכ רואמה תמאבד וילע ריעה מ " ןכ רבוס תומחלמה לבא ף [ סותה תעד אוה ןכו ' מ ןיבוריעב " ח
אמק ץוריתב אתיירואדמ רוסאד הנכהל ןנישייח אלו לשבלו תופאל רתומ הז םעטמד ןוגכ ליאוהד ארבס ךייש אלד םוקמבו
סותה ובתכ הכישחל ךומס ' מ ףד םיחספב " בשרה ישודיחב םג םהירבד קיתעהו אתיירואדמ רוסאד ו " איבה ןכו הציבב א
מה " בוריע ינהמ אלו ליאוה ךייש אלד רוסא הכישחל ךומסד יכדרמ םשב א הגהב אוה ןכו " מסבו מ " ויתובר לכ תעדש ג
רוסא ליאוה ךייש אלד אכיהד ןניעמש אליממו ירש ליאוה םעטמ קרו בוט םויב ןישענ ןיא תבש תוכאלמד םיתפרצה
אתיירואדמ . תומחלמב אידהל ראובמ ןכו הנכה ךייש הכאלמ לכבד דחא הנכהו הכאלמ רוסיא םיקסופה הלאלו . ןכא
בצירה תעד " מ ןיבוריעב א " ח ] סותה ובתכש המו ' בצירה תטיש קר אוה אמתסב הציב שירב " מסב ןכו א " קר הז קיתעה ג
דיחי תעדכ [ בוריעה ינהמ ןכלו אמלעב ןוקית אוהד לושיבו היפא תכאלמב אלו שדח רבדב קר ךייש אל הנכה רוסיאד
הנכה רוסיא הלאב ךייש ןיאד ] בש תכאלמד אדסח בר תעדכ ותעדד הארנ הכאלמ םושמ אמינ םאו ןכו בוט םויב ןישענ ת
םש ןייע רוטיעה תעד םג הארנ [ תמחמ קר רתוה הכאלמ רוסיאד ותעד ןכא הכאלמל הנכה ןיב קלחל יריאמה בתכ ןכו
סותה תעדכ ליאוה ' מסו " במרו ג " נה ן " מה םינורחאה ובתכ ןכו רוסא הכישחל ךומס םתעדלו ל " רגהו השמ דמחו א " ז
סב " ד ומ םיחספ - ןילישבת בוריע חמ
www.swdaf.com 17
רע ללפתהל םידקהל ןיגהונ הז םושמד ובתכו עב לחש בוט םויב תיב " אמ הארנ ןכו ש " שובל םשב ר םג ואצמנ םנמא
בוט םויב ןישענ תבש תכאלמו ירמגל אדסח ברכ וקספש רואמהו םירפא וניברה ונייה הזב ןיליקמה םינושאר תעד
במרה ןכו הכישחל ךומס ןיב םוי דועבמ ןיב קוליח ןיא והדידלו אתיירואדמ " וימ הכאלמ השועהד הברכ קספד ףא ם " ט
מ ליאוה םושמ הקול וניא לוחל " קרו בוט םויב ןישענ תבש תכאלמ אתיירואדמד אדסח בר תרבסכ ספת תבש ןינעל מ
דמ " וימ םג וליקי אלש ידכ ס " לוחל ט ] סד עמשמו " וימ ףאד ל " מ הקול וניאד ףא לוחל ט " אכיא אתיירואד ארוסיא מ ןכו
ט הכלהב דוע ונושלב עמשמ ' פב " י הכלהבו א " כו םש ןייע םש ג השמ דמחב הזב ךיראה רב [ תוהגהה ותעדב וניבה ןכו
מסהו " בה תעד םג אוה ןכו ג " במרה תעדב י " שמכו וירבד תויטשפ אוה ןכו ם " מה לע קלוחו השמ דמחה כ " עיסהש א
במרה ירבד " תרחא תעדל ם במרהד קיסמו ךיראה ריאמ תיב רפסב ןכו " ןישענ תבש יכרצד אדסח בר תטישב יאק ם
ד אתיירואדמ בוט םויב שרהמכ אל " מו ל " א וימ ורמאיש ידכ רמאקד ןכ ןירומ ישא בר ירבד תויטשפד םושמ ומעטו " ט
ק רוסא תבשל " ליאוה םושמ אלו אדסח בר תעדכו תבשל ירש אתיירואדמד אמלא לוחל ו ] קרפ ימלשוריב אתיא הז ןיעכו
זו בוט םוי " ימח אתיא ל ) הארו אב ( א ןיריתמ ןילישבת יבוריעו רוסא אוה הרות רבד " ר םוימ ןילשבמו ןיפוא אהיש ןידב והבא
וימ לשבמו הפוא אוה ףא ןכ רמוא התא םא תבשל בוט " כע לוחל ט " ל [ במרהד ףאו " תעדל םג ישא בר ירבד בשייל חרט ן
יע הבר " מ תומחלמב ש " שמכ אדסח בר תטישב ישא בר יאקד הארנ םירבדה תויטשפ מ " נעלו רואמה כ " ריפמ םג ד " ח
בר ירבד לע קיתעהד ןכ עמשמ ס אמלא הציבב ישא בר ןושלכ שממ םיחספב אדסח " והזו םש ןייע אוה הטיש אדחד ל
במרה תרבס " ג ם " בצירה ןכו כ " סותב א ' סותו ןיבוריע ' אדסח ברכ הכלהד חרכומ הציב שירד ] שמכו " תיבו השמ דמחב כ
לאד ריאמ " הזב וכיראהש םהירבדב ןייע הכאלמ רוסיא הזב שי יתכא הנכה םושמ וב ןיאד יהנ ה [ עו " הלחתכלד ףאד הארנ כ
נה אתוובר ינה לכ תעדכ רהזל ךירצ יאדוב " מכו אתיירואד ןינעב אוהשו ל " מ םינורחאה ש " י קחדה תעשב מ " יאדכד ל
הכישחל ךומס ןינעב םהילע ךומסל הלאה םינושארה וניתובר םה ארה יכ םגו " סותה ירבד וקיתעה אל רוטהו ש ' ךומס ןינעל
הכישחל ] השירפ ןייע .[ שהד םגו " כו הזב ללכ וקליח אלו רתומ בוריעבד הז ןיד םתס ס " ןנברד אוהש ינש בוט םויב ש
ךרוצה תעל לקהל ךומסל שי יאדוב :

ע ןיי בקעי תועושי קת ןמיס ג ס " ב ק

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->