ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. ΤΕΛΕΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
Α. x2+4x+4
Β. 4x2+4x+1
Γ. x2+6x+9
Δ. x2–12x+36
Ε. 25x2–10x+1
2. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
Α. x2–4y2
Β. 9x2–25y2
Γ. 16x2–36y2
Δ. x4–y4
Ε. x8–y8
3. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ
Α. 7x+7y+αx+αy
Β. αx+αy−βx−βy
Γ. α2x2−α2y2+β2x2−β2y2
Δ. α4x4−α4y4+β4x4−β4y4
4. ΚΟΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Α. 2x+2y+2z
Β. 7x2–7y2
Γ. 15x+25y
Δ. 6x+8w+4z
Ε. 15x5+5x2–5x3
ΣΤ. 2x2+4xy–7xy2
5. ΤΡΙΩΝΥΜΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ x2+(α+β)x+αβ
Α. x2–3x+2
Β. x2–5x+6
Γ. x2+5x+6
Δ. x2+2x–3
Ε. x2–5x–6
ΣΤ. x2–11x+10
Ζ. x2+6x–7
6. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Α. α2(β+γ)+β2(α+γ)+γ2(α+β)+2αβγ
Β. α4+β4−γ4−2α2β2−2β2γ2−2γ2α2
Γ. α(α−1)x2−(α−β−1)xy−β(β+1)y2
Δ. α2(β−γ)+β2(γ−α)+γ2(α−β)
Ε. 2x4−8x2
ΣΤ. 2α2−3α+1.
Ζ. 5α2+7α−12
H. x5+x+1