P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב דקומה תיב דימת ל

www.swdaf.com 1
א קרפ תודימ תכסמ הנשמ
ו הנשמ
דקומה תיבב ויה תוכשל עבראו שדק ןיב ןילידבמ ןיספסיפ ישארו לוחב םיתשו שדקב םיתש ןילקרטל תוחותפ תונוטיקכ
תושמשמ ויה המו לוחל ה תימורד תיברעמ םחל ישוע תכשל התיה איה תיחרזמ תימורד ןברק יאלט תכשל התיה אי
תיבל םידרוי הב תיברעמ תינופצ ןוי יכלמ םוצקשש חבזמה ינבא תא יאנומשח ינב וזנג הב תינופצ תיחרזמ םינפה
הליבטה :

ג קרפ דימת תכסמ הנשמ
ג הנשמ
םיאלטה תכשלמ הלט ואיבהו ואצ םהל רמא [ג] רהו ויה תוכשל עבראו תיברעמ תינופצ עוצקמב התיה םיאלטה תכשל י
םינפה םחל הב ןישוע ויהש תכשל תחאו דקומה תיב תכשל תחאו תומתוחה תכשל תחאו םיאלטה תכשל תחא םש :
תכסמ ילבב דומלת ב דומע וט ףד אמוי
םיאלטה תיב תכשלמ הלט ואיבהו ואצ :הנוממה םהל רמא ,םתה ןנת . תינופצ עוצקמב התיה םיאלטה תכשל אלהו
תיברעמ הכשל תחאו ,דקומה תיב תכשל תחאו ,תומתוחה תכשל תחאו ,םיאלטה תכשל תחא :םש ויה תוכשל עבראו ,
.םינפה םחל הב ןישועש בל ויה תוכשל עברא :והנימרו דקומה תי םיתשו שדוקב םיתש ,ןילקרטל תוחותפה תוינוטקכ
?תושמשמ ויה המו .לוחל שדוק ןיב ןילידבמ ןיספספ ישארו ,לוחב תימורד תיברעמ - ןברק ילט תכשל התיה איה , תימורד
תיחרזמ - תיחרזמ ,םינפה םחל הב ןישוע ויהש הכשל איה תינופצ - ,ןוי יכלמ םוצקשש חבזמ ינבא יאנומשח תיב וזנג הב
תיברעמ תינופצ - .הליבטה תיבל ןידרוי הב

א דומע זי ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
צקא הכשל יאה :רמא קחצי ברד הירב אדא בר איצקמ ייו ןופצמ יתאדו , - םורדמ יתאדו ,םורדב היל איזחתמ - איזחתמ
.ןופצב היל יאוה תימורד תיברעמבד ארבתסמו יאממ . - :ןנינשמו םינפה םחלא םינפה םחל ןנימרדמ הירב אנוה בר רמא
לאמש ךרד בישח אק רמו ,ןימי ךרד בישח אק רמ :עשוהי ברד . יאוה תימורד תיברעמב אמלשב תרמא יא - ץרתמד ונייה
:הנימ עמש ואל אלא ?םינפה םחלד אצורית יאמ ףוס ףוס ,יאוה תיברעמ תינופצ תרמא יא אלא .םינפה םחלא םינפה םחל
!חרזמל ןימי ךרד אלא ויהי אל הנופ התאש תוניפ לכ :רמ רמאהו .הנימ עמש ,יאוה תימורד תיברעמב - ילימ ינה - ,הדובעב
אכה לבא - .אוה אמלעב אנבשוח

א דומע זי ףד אמוי תכסמ י"שר
איצקמ ייוצקא םיאלטה תכשל אה רמא קחצי רב אדא בר - תדמועו איה הכוראש תיארנ תועוצקמה יתשב
ןאכמו ןאכמש תועוצקמל בורק דע םורדו ןופצה דצל תכראמו ברעמב .


ןופצ םורד

ח
ר
ז
מ

ב
ר
ע
מ

הנשמ מ תוד ו,א
ל תכש
ןברק יאלט
תכשל ישוע
םינפה םחל
ג וזנ יאנומשח
חבזמה ינבא
י הדיר
הליבטל
הנשמ ת דימ ג , ג
ל תכש
ה תומתוח
תכשל ב תי
דקומה
תכשל ישוע
םינפה םחל
ל תכש
םיאלטה
הנשמ תודמ ו,א
ל תכש
ןברק יאלט
תכשל ישוע
םינפה םחל
ג וזנ יאנומשח
חבזמה ינבא
י הדיר
הליבטל
הנשמ ת דימ ג , ג
ל תכש ל תכש םיאלטה
תכשל ישוע
םינפה םחל
תכשל ב תי
דקומה

ה תומתוח
ד"סב דקומה תיב דימת ל
www.swdaf.com 2
א דומע זי ףד אמוי תכסמ ד"יר תופסות
רמו 'יפ לאמש ךרד בישח אק תיב תכשלו תינופצ תיברעמ תומתוחה תכשלו תימורד תיברעמ םיאלטה תכשל אבתו
תימורד תיחרזמ םינפה םחל תכשלו תיחרזמ תינופצ דקומה משח תיב וזנג הב תינופצ תיחרזמ תודמב ןנתד יאמו יאנו
דימתב ינתד דקומה תיב תכשל איה חבזמ ינבא תומתוחה תכשל איה הליבטה תיבל ןידרוי הבש תיברעמ תינופצו
דימתב ינתד :אדחו אדח לכב הוה יאהו

א דומע זט ףד אמוי תכסמ תופסות
םינפה םחל תכשל התיה איה תיחרזמ תימורד - התיה איהד חכומ דימתד ןיתינתמב ליעלד ךירפ (.זי ףד) ןמקל
ל 'ד םינפה םחל תכשל דע תינופצ תיברעמ ןרקב התיהש םיאלט תכשלמ בישח אקד תינופצ תיחרזמ ןרקב תפקמ יכו תוכש
הל ינשמו תיחרזמ תינופצב םינפה םחל תכשל תאצמנ ןימי ךרד היתוכשל יתש ראשד רמאק ליעלד ימנ ךורפיל ןל אישקו
ל"י הליבטה תיבל ןידרוי תחאבו 'וכ יאנומשח תיב וזנג תחאבש רמאק אכהו דקומה תיב תכשלו תומתוחה תכשל יוה
ו םינש ןישמשמש םילכ ינימו תוכשל אכיא אבוט םירבד השלש .

ו הנשמ א קרפ תודימ תכסמ הנשמ לע ם"במר
.. . איה תומתוחה תכשל דימתב הארק רשא הכשלה יכ אוה טושפו רשא חבזמה ינבא יאנומשח ינב וזנג הב ,
דימת ישילשב הארק רשא איה דימת תלחתב ראבתנש ומכ לבטש ימ לכ םמחתמ הבש שאה תרודמ התיהש הכשלהו
ןאכ הילע רמא רשא איהו ,דקומה תיב תכשל הליבטה תיבל ןידרוי הבש .תאז עד ,

ב דומע ל ףד דימת תכסמ י"שר
(:זט ףד) אמויד ק"פב והל ימר דקומה תיבל תיברעמ תימורד איהש םתה ןנתד אהו ש ינשמו וזנג הב תינופצ תיחרזמ ריפ
אכה ןנתד תומתוחה תיב תכשל איהש ןוי יכלמ םוצקשש חבזמ ינבא תא יאנומשח תיב וזנג הבו דקומה תיב תכשלו
הליבטה תיבל הב ןידרויש הכשל איה ןטק דקומה תיב ארקנה אוה תיבמ הלועשכ דימ םש לבוטה ןהכהו תודמב ןנתדכ
גפתסמו הכשל התואב םמחתמ היה הליבטה תיב הברהו אמק קרפב רומאה הליעמד הליבטה תיב וניא הליבטה תיב הזו
.תומוקמ הברהב לובטל םינהכ הברה ולכויש ידכ םהל ויה הליבט

ו הנשמ א קרפ תודימ תכסמ ארונטרבמ הידבוע 'ר
ןוי יכלמ םוצקשש - .הרז הדובעל וילע וריטקהש ל הל ארוק דימת תכסמבו םילקש תכסמבו תומתוחה תכש :
הליבטה תיבל ןידרוי הב - שדקמה תיב [תחתש ל"צ] (רחאש) הליחמב ךלוהו ירק הארש ןהכה דרוי היה הכשל התואב
,גפתסנו הלעו לבטש רחאל ןהכה הב םמחתמש הרודמ םשו ,הליבטה תיבל היורק איה דקומה תכשלו תיבל החותפ איהו ,
:לודגה דקומהו הנשמ א קרפ תודימ תכסמ בוט םוי תופסות
תינופצ תיחרזמ - 'וכ יאנומשח תיב וזנג הב ב"רה בתכ הל ארוק [ג"מ] [ג"פ] דימת 'סמבו [ג"מ] [ה"פ] םילקש 'סמבו
תומתוחה תכשל ם"במרה כ"כו תכשלד םתה ןנתד יאמלד יאדו אהו . תכשל בישח אק הירחאו תיברעמ תינופצ םיאלט
תכשלל הכומס תיחרזמ תינופצבש תומתוחה תכשל איה ירה םתה אנביתכדכו ץוחבמ לאמש ךרד ףיקמ התאשכ תומתוחה
תומתוחה ןיב תדמוע וניחרכ לעו .אכהד הליבטה תיב איהו .דקומה תיב תכשל בישח אק כ"חאד מ"מ אישק לבא םיאלט
ג איה ירהש .םיאלטל .םינפה םחל תיב תכשלל תומתוחה ןיב הל ינמ אק ךאיהו תיברעמ כ" יאמק אתלמ ריפש ךכלה
ןכ היגהל די םש יתחלש אל מ"מו .תומתוחה תכשל תחאו דקומה תיב תכשל תחאו אכפיא הנשמב ןניסרג םתהד
רפסב . םירפסה 'יגכ כ"ג יסרג ז"ט ףד אמויד ק"פב 'סותהש יפל תחאבש רמאק אכהד .ידדהא ומרד . יאנומשח תיב וזנג
.דקומה תיב תכשלו תומתוחה תכשל ווה היתוכשל יתש ראשד רמאק םתהו .'וכ תוכשל אכיא אבוטד וצריתו םילכ [נ"הו]
:כ"ע .םירבד השלשו םינש ןישמשמש

ב דומע זי ףד אמוי תכסמ תופסות
.. . תיברעמ תינופצ עוצקמב הוהד רמאקד אהד םיאלט תכשלד אישוקא ינשמ אל יאמא א"ביר 'קהש בותכ יתאצמו
הרזע לש תיברעמ תינופצ ןרקב ונייה רד תיברעמ ונייהד דקומה תיב לש תימו ...
הנשמ תודמ ו,א
ל תכש
ןברק יאלט
תכשל ישוע
םינפה םחל
ג וזנ יאנומשח
חבזמה ינבא
י הדיר
הליבטל
הנשמ ת דימ ג , ג
ל תכש ל תכש םיאלטה
תכשל ישוע
םינפה םחל
ה תומתוח
תכשל ב תי
דקומה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->