You are on page 1of 4

SULIT MAKLUMAT LEADERSHIP COACHING AND MENTORING PROFIL PENGETUA/GURU BESAR TAHUN PENILAIAN : 2013

SJQ 2/2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Sekolah Kod Sekolah Nama Pengetua / Guru Besar No. Telefon Sekolah No. Fax Gelaran Jawatan Gred Jawatan Kelulusan Akademik Tertinggi Kelulusan Ikhtisas Alamat e-Mail :

Gambar Pengetua/ Guru Besar

10 Tarikh Lantikan Pertama Dalam Perkhidmatan Pendidikan 11 Tahun Mula Dilantik Sebagai Pengetua / Guru Besar 12 Tahun Bersara Pengetua / Guru Besar 13 Tarikh Berkhidmat Di Sekolah Sekarang 14 Pengalaman Bekerja Di Luar Perkhidmatan Pendidikan 14.1. Namakan Pekerjaan / Perkhidmatan 14.2. Tempoh Lama Berkhidmat ( dalam tahun) (Bagi Item No. 15, Sila Pilih SATU Tahap Kemahiran Anda Dipetak Yang Disenaraikan) Tahap Kemahiran ( Pilih tahap yang sesuai) 15 Kemahiran Komputer
Rendah Sederhana Tinggi

2001

SKOR
(MAKSIMUM 25) (WAJARAN 25)

15.1 Microsoft Office Word 15.2 Microsoft Office PowerPoint 15.3 Microsoft Office Excel 15.4 Microsoft Access 15.5 Internet JUMLAH MENGIKUT TAHAP KEMAHIRAN 0 % PENCAPAIAN KEMAHIRAN KOMPUTER WAJARAN KEMAHIRAN KOMPUTER

Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

SULIT (Bagi Item No. 16, Sila Beri Skor 1 Pada Ruangan Skor Bagi setiap Judul Buku Yang Dibaca) Nyatakan Buku Pengurusan dan Kepimpinan berkaitan tugas rasmi 16 yang dibaca dalam tempoh (3) tahun terakhir (Sila beri skor 1 pada ruangan skor dipetak hujung bagi setiap judul buku yang dibaca) Tajuk Buku/Nama Pengarang dan Penerbit 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 JUMLAH BUKU YANG DIBACA % AMALAN MEMBACA WAJARAN AMALAN MEMBACA 17
NAMA KURSUS

SJQ 2/2013

SKOR
(MAKSIMUM 5) (WAJARAN 20)

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

SEMAKAN KURSUS KEPIMPINAN UTAMA (SILA TANDAKAN ( x) PADA KOLUM BERKENAAN)


KEHADIRAN KURSUS NAMAKAN PENGANJUR JIKA TELAH HADIR

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL KEPIMPINAN TRANFORMASIONAL KEPIMPINAN TERAGIH KURSUS KEPIMPINAN POSe-J KURSUS KEPIMPINAN LESTARI

Telah Hadir Belum Hadir Telah Hadir Belum Hadir Telah Hadir

(Bagi Item No. 18 - 22 , Sila Pilih SATU Peringkat Anda Dipetak Yang Disenaraikan) Nyatakan Kursus berkaitan Kepemimpinan dan Pengurusan yang pernah dihadiri 18 dalam tempoh 3 tahun terakhir: (5 kursus di peringkat yang tertinggi) Peringkat Tajuk Kursus 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 JUMLAH MENGIKUT PERINGKAT KURSUS Penganjur
1 Daerah 2 Negeri 3 Kebangsaan 4 Antarabangsa

SKOR
(MAKSIMUM 20) (WAJARAN 20)

Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 0

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

% PENCAPAIAN KURSUS YANG DIHADIRI WAJARAN KURSUS 19 Jawatan yang dipegang dalam Badan Bukan Kerajaan (NGO) dalam tempoh 3 tahun terakhir. Nama Pertubuhan/Badan NGO Jawatan Yang (Sukan / Permainan / Kemasyarakatan 1 2 Disandang Daerah Negeri / Sukarelawan) 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 JUMLAH PENGLIBATAN DENGAN BADAN BUKAN 0 0 KERAJAAN (NGO) % PENGLIBATAN DENGAN NGO WAJARAN PENGLIBATAN DENGAN NGO Peringkat
3 Kebangsaan 4 Antarabangsa

SKOR
(MAKSIMUM 5) (WAJARAN 20)

Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

SULIT 20 Sumbangan Profesional dalam tempoh 3 tahun terakhir. Pembentangan Kertas Kerja / Seminar Penganjur Dan / Ceramah Lokasi

SJQ 2/2013

Peringkat
1 Daerah 2 Negeri 3 Kebangsaan 4 Antarabangsa

SKOR
(MAKSIMUM 20) (WAJARAN 5)

Tiada 20.1 Tiada 20.2 Tiada 20.3 Tiada 20.4 Tiada 20.5 JUMLAH SKOR PEMBENTANGAN KERTAS KERJA / 0 0 0 SEMINAR / CERAMAH % SKOR PEMBENTANGAN KERTAS KERJA/SEMINAR/CERAMAH WAJARAN SKOR PEMBENTANGAN KERTAS KERJA/SEMINAR/CERAMAH Menjadi Ahli Panel Forum / Hakim Pertandingan / Jawatan Kuasa 21 Penilai Program 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 JUMLAH SKOR SEBAGAI AHLI PANEL / HAKIM / PENILAI 0 0 Penganjur Dan Lokasi Peringkat
1 Daerah 2 Negeri 3 Kebangsaan

0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 SKOR


4 Antarabangsa
(MAKSIMUM 20) (WAJARAN 5)

Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 SKOR


4 Antarabangsa
(MAKSIMUM 20) (WAJARAN 5)

% SKOR SEBAGAI AHLI PANEL/HAKIM/PENILAI WAJARAN SKOR SEBAGAI AHLI PANEL/HAKIM/PENILAI Hasil Penulisan : Rencana / Artikel / Buku Yang Diterbitkan 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 JUMLAH SKOR HASIL PENULISAN Penerbit Dan Tahun Terbitan Peringkat
1 Daerah 2 Negeri 3 Kebangsaan

22

0 0 % SKOR HASIL PENULISAN WAJARAN SKOR HASIL PENULISAN

Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 0

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

23 INOVASI YANG DIHASILKAN SEPANJANG 3 TAHUN TERAKHIR Peringkat Senarai Inovasi 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 JUMLAH SKOR INOVASI YANG DIHASILKAN 0 0 % SKOR INOVASI YANG DIHASILKAN WAJARAN SKOR INOVASI YANG DIHASILKAN
1 Daerah 2 Negeri 3 Kebangsaan 4 Antarabangsa

SKOR
(MAKSIMUM 20) (WAJARAN 10)

Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 0

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

SULIT 24 MAKLUMAT KEJAYAAN /PENGIKTIRAFAN/ANUGERAH PERIBADI YANG DITERIMA SEPANJANG PERKHIDMATAN (Nyatakan jenis anugerah/tahun diterima/agensi yang memberi) Peringkat Jenis Kejayaan / Anugerah / Pengiktirafan Peribadi Yang 1 2 3 4 Diterima
Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa

SJQ 2/2013

SKOR
(MAKSIMUM 20) (WAJARAN 10)

24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 JUMLAH SKOR ANUGERAH PERIBADI

0 0 % SKOR ANUGERAH PERIBADI WAJARAN SKOR ANUGERAH PERIBADI

Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 0

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

JUMLAH WAJARAN SKOR KESELURUHAN PERATUS SKOR KESELURUHAN TAHAP


Cadangan Penambahbaikan (Jika ada)

0.00 0.00 Sangat Lemah

PENGAKUAN PENGETUA/GURU BESAR

Tandatangan Pengetua/Guru Besar : Nama Pengetua/Guru Besar : Cop Sekolah :

Tarikh :