You are on page 1of 34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

PHN 1

PHN TCH CT
1.1 M T BI TON
Cho ct c cc thng s v kch thc hnh hc nh hnh bn di:
A = 9.13in2, I = 37.1in4,
Z = 14.1in3, r = 2.02in,
E = 290000ksi, y = 50ksi,
L =120in
Ti ti hn n hi v phi n hi

Theo l thuyt:
Ti ti hn n hi
Pcre =

2 EI
L2

2 x 29000 x37.1
120 2

= 737.40kips

Trang 1-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

Ti ti hn phi n hi

cri =

Pcri 2 Et I
=
A
AL2


Et = 4 E cri 1 cri

y
y
Pcri = 358.8kips

1.2 PHN TCH N HI BC 1


1.2.1

Gii thut phn tch n hi bc 1

Bc 1.

Nhp d liu

Bc 2.

Chia kt cu ra thnh cc phn t

Bc 3.

nh s th t nt v phn t (ma trn ch s)

Bc 4.

Tnh ton ma trn cng phn t

Bc 5.

Tnh ton vector ti phn t gia tng

Bc 6.

Ghp ni ma trn cng phn c ma trn cng kt cu

Bc 7.

p c iu kin bin

Bc 8.

Gii h phng trnh (tm chuyn v nt)

Bc 9.

Trch rt cc chuyn v nt cn kho st. Lp li cc bc t 5 n 9 ti khi t


s ln lp cn thit hoc ti ti trng Euler.

Bc 10.

V th quan h lc-chuyn v

Trang 2-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

1.2.2

Lu gii thut

1.3 PHN TCH N HI BC 2


1.3 1

Gii thut phn tch n hi bc 2 (gii thut Euler)

Bc 1.Nhp d liu: n, , , N o , N ...

Bc 2.

Chia kt cu ra thnh cc phn t

Bc 3.

nh s th t nt v phn t (ma trn ch s): Edof

Bc 4.

Nhp ta cc nt ca phn t (c k n sai lch hnh hc ban u): Ex, Ey

Bc 5.

Gia tng lc tc dng P

Bc 6.Tm ma trn cng tip tuyn ca tng phn t K e

Trang 3-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

Bc 7.

Ghp ni ma trn cng tip tuyn ca tng phn t ma trn cng tip
tuyn ca h.

Bc 8.

p c iu kin bin.

Bc 9.

Gii h phng trnh (tm chuyn v nt gia tng).

Bc 10.

Trch rt ni lc cn kho st.

Bc 11.

Tng s ln lp n.

Bc 12.

Kim tra s chnh lch ni lc dc ca ln lp ny (N) so vi ln lp trc


(No):

N No
hoc n > 20. Nu iu kin ny tha th lu li vector chuyn
No

v cho ln lp ny {d} v sang bc k tip. Nu khng tha th lp li cc


bc t 6 n 12 vi vic gn N o = N .
Bc 13.

Tnh chuyn v tch ly cng dn {}

Bc 14.

Tm gi tr thnh phn chuyn v ln nht trong { d} d k

Bc 15.

Tm gi tr thnh phn chuyn v ln nht trong { } ref


d

k
Kim tra theo tiu chun hi t ln nht: = < . Nu tha th thot khi
ref
ton b chng trnh. Ngc li lp li cc bc t 5 n 16.

Bc 16.

Bc 17.
1.3 2

Hin th v xut kt qu.

Lu gii thut

Trang 4-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

1.4 PHN TCH CT BNG CHNG TRNH MATLAB


1.2.1 Hin thc chng trnh
% ------------------------------------------------------------------------%
%
%
%
PROBLEM A: ANALYSIS A COLUMN
%
%
%
%
%-------------------------------------------------------------------------%
% data input
A = 9.13;
%
I = 37.1;
%
Z = 14.1;
%
r = 2.02;
%
E = 29000; %
sy = 50;
%
L = 120;
%
K = 1;
%
Py = sy*A; %
Mp = sy*Z; %

in2
in4
in3
in
ksi
ksi
10' =10x12 =120in
effective length factor
kips-squash load
in.kips-plastic moment

%----------------SECTION 1: CALCULATING CRITICAL LOADS---------------------

Trang 5-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


% Calculate elastic critical loads
Pcre = pi*pi*E*I/(K*L)^2;
% Calculate inelastic critical loads
Pcri = sy*A*(1-(A*L^2*sy)/(4*pi^2*E*I));
%----------------SECTION 2: ANALYSIS OF P-u RELATIONSHIPS-----------------%
% Problem 1: Analyze first-order elastic
[u_1E,P_1E] = first_order_elastic(E, A, I);
% Problem 2: Analyze second-order elastic
[u_2E,P_2E] = second_order_elastic(E, A, I,Pcre);
% Drawing load-displacements
Drawing_P_U ( u_1E,P_1E,u_2E,P_2E,Pcre, Pcri);
%------------------SECTION 3: ANALYSIS OF P-L/r RELATIONSHIPS------------------%
% Problem 3: Analyze slenderness of first-order elastic
[Lr_1E,P_1E] = slenderness_first_order_elastic(sy,E,K,A);
% Problem 4: Analyze slenderness along AISC-LRFD
[Lr_LRFD,P_LRFD] = slenderness_AISC_LRFD(sy,E,K,A);
% Drawing load-slenderness
Drawing_P_Lr (Lr_1E,P_1E,Lr_LRFD,P_LRFD);
%---------------------SECTION 4: SUPPORT FUNCTIONS-----------------------------%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [uc,PP] = first_order_elastic(E, A, I)
uc = zeros();
PP = zeros();
P = 0;
for i = 1:100
uc(i) = displacement_1E(P, E, A, I);
PP(i) = P;
P = P + 10;
end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [uc,PP] = second_order_elastic(E, A, I,Pcre)
uc = zeros();
PP = zeros();
P = 0;

Trang 6-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


for i = 1:100
uc(i) = displacement_2E(P, E, A, I);
PP(i) = P;
P = P + 10;
if P > Pcre
break;
end
end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function u = displacement_2E(P, E, A, I)
echo off
% ----- Topology ---------------------------------------------------------Edof=[1
2
3
4

1 2 3 4 5 6;
4 5 6 7 8 9;
7 8 9 10 11 12;
10 11 12 13 14 15];

% ----- Element properties and global coordinates-------------------------ep=[E A I];


% ----- Ex, Ey: ta cc nt phn t------------------------------Ex=[ 0
0.09
0.12
0.09
Ey=[ 0
30
60
90

0.09;
0.12;
0.09;
0];
30;
60;
90;
120];

% ----- Initial values for the iteration ----eps=0.0001;


N=[0.01 0 0 0];
N0=[1 1 1 1];
n=0;

%
%
%
%

Error norm - sai s


Initial normal forces
Normal forces of the initial former iteration
Iteration counter

% ----- Iteration procedure ----while(abs((N(1)-N0(1))/Nd0(1))> eps)


n=n+1;
K=zeros(15,15); %15 bc t do
f=zeros(15,1); %15 bc t do
f(14)= -P;
% thnh phn lc ng vi bc t do 14=-P
Ke1=beam2g(Ex(1,:),Ey(1,:),ep,N(1)); % tnh ma trn cng phn t c xt
ca phn t dm 2 chiu c tnh n yu t phi tuyn hnh hc
Ke2=beam2g(Ex(2,:),Ey(2,:),ep,N(2));

Trang 7-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


Ke3=beam2g(Ex(3,:),Ey(3,:),ep,N(3));
Ke4=beam2g(Ex(4,:),Ey(4,:),ep,N(4));
K=assem(Edof(1,:),K,Ke1); % ghp ni ma trn cng tng th
K=assem(Edof(2,:),K,Ke2);
K=assem(Edof(3,:),K,Ke3);
K=assem(Edof(4,:),K,Ke4);
bc=[1 0;2 0;13 0];
[a,r]=solveq(K,f,bc);
Ed=extract(Edof,a);
es1=beam2gs(Ex(1,:),Ey(1,:),ep,Ed(1,:),N(1));
es2=beam2gs(Ex(2,:),Ey(2,:),ep,Ed(2,:),N(2));
es3=beam2gs(Ex(3,:),Ey(3,:),ep,Ed(3,:),N(3));
es4=beam2gs(Ex(4,:),Ey(4,:),ep,Ed(4,:),N(4));
N0=N;
N=[es1(1,1),es2(1,1),es3(1,1),es4(1,1)];
u = extract([1,7],a); % displacement of 1st-element at DOF 7nd.
if(n > 20)
disp('The solution doesn''t converge')
return
end
end
echo off
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [Lr,P] = slenderness_first_order_elastic(sy,E,K,A)
% Purpose: drawing column esign curve along with AISC-LRFD
% Symbols:
%
- sy : yield strength of steel
%
- E : elastic modulus of steel
%
- K : effective length factor
%
- A : cross-section area of the column
%-------------------------------------------------------------------------Lr = zeros();
P = zeros();
Py = A*sy;
for iLr = 1:201
Lr(iLr)=iLr-1;
lamda = K*(iLr-1)*(sy/E)^0.5/pi;
if (lamda <= sqrt(2))
P(iLr) = 0.5*Py;
end

Trang 8-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

if (lamda > sqrt(2))


P(iLr) = Py/lamda^2;
end
end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [Lr,P] = slenderness_AISC_LRFD(sy,E,K,A)
% Purpose: drawing column esign curve along with AISC-LRFD
% Symbols:
%
- sy : yield strength of steel
%
- E : elastic modulus of steel
%
- K : effective length factor
%
- A : cross-section area of the column
%-------------------------------------------------------------------------Lr = zeros();
P =zeros();
% Lr(0) = 0;
% P(0) = sy*A;
for iLr = 1:201
Lr(iLr)=iLr-1;
lamda = K*(iLr-1)*(sy/E)^0.5/pi;
if (lamda <= 1.5)
scr = (0.658^(lamda*lamda))*sy;
P(iLr) = scr*A;
end;

end

if (lamda > 1.5)


scr = 0.877*sy/(lamda*lamda);
P(iLr) = scr*A;
end;

end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Trang 9-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

1.2.2 Kt qu phn tch bng Matlab

Nonlinear analysis a column


1000
1st-Order-Elastic
2nd-Order-Elastic (Matlab)
Pcre-Line
Pcri-Line

900

Applied load P - (kips)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

4
6
8
Displacement at point C - (in)

Trang 10-34

10

12

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

1.5 PHN TCH CT BNG MASTAN2

Hnh 1: M hnh ct trong Mastan2


Bng 1: Cc thng tin v ct

Trang 11-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


Bng 2: D liu hnh hc

Trang 12-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


Bng 3: Ti trng tc dng

Trang 13-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

Hnh 2: Phn tch ti ti hn n hi

Hnh 3: Phn tch ti ti hn phi n hi

Trang 14-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


Bng 4: Kt qu phn tch n hi bc 1

Bng 5: Kt qu phn tch n hi bc 2

Trang 15-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


Bng 6: Kt qu phn tch phi n hi bc 1

Bng 7: Kt qu phn tch phi n hi bc 2

Trang 16-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

Hnh 4: Kt qu phn tch phi tuyn ct khng hon ho

1.6 TNG HP KT QU PHN TCH PHI TUYN CT KHNG HON HO


1.4.1

Phn tch ti ti hn
Phn tch

Theo l thuyt

Theo Mastan2

Sai s (%)

Ti ti hn n hi(kips)

737.4

1.054x700 = 737.8

0.05

Ti ti hn phi n hi (kips)

385.8

0.5509x700 = 385.63

0.04

Trang 17-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

1.4.2

Phn tch p ng phi tuyn

Trang 18-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


Nonlinear analysis a column
500
1st-Order-Elastic
AISC-LRFD

450

Applied load P - (kips)

400
350
300
250
200
150
100
50

50

100
Slenderness - L/r

150

200

Nonlinear analysis a column


1000
1st-Order-Elastic
2nd-Order-Elastic (Matlab)
2nd-Order-Elastic (Mastan)
Pcre-Line
Pcri-Line

900

Applied load P - (kips)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

10
15
Displacement at point C - (in)

Trang 19-34

20

25

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

PHN 2

PHN TCH KHUNG PHNG


2.1 M T BI TON

2.2 GII THUT PHN TCH


2.2.1

Cc bc thc hin

Bc 1.

Nhp cc s liu cn thit: , n, N o , N

Bc 2.

Gia tng h s ti trng tc dng:

Bc 3.

Gn gi tr ban u cho: n, N o ; N

Bc 4.

Kim tra iu kin: ( N o N ) / N o > . Nu tha th sang bc 5, ngc li


thot khi vng lp sang bc 12.

Bc 5.

Tng s ln lp n = n + 1

Bc 6.

Tm ma trn cng tip tuyn ca phn t

Trang 20-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

Bc 7.

Ghp ni ma trn cng tip tuyn ca phn t ma trn cng tip


tuyn ca h.

Bc 8.

p c iu kin bin

Bc 9.

Gii h phng trnh (tm chuyn v gia tng)

Bc 10.

Trch rt ni lc cn kho st, c bit l lc dc N

Bc 11.

Kim tra xem s vng lp n > 20 ? . Nu tha th thot sang bc 12, ngc li
th gn N o = N v lp li cc bc t 4 n 11.

Bc 12.

Tnh det[Kt]. Nu det[Kt] <=0 th thot khi vng lp v xut kt qu, ngc
li lp li cc bc t 2 n 12.

2.2.2

Lu gii thut

2.3 CHNG TRNH MATLAB


2.2.1

Hin thc chng trnh

%------------------------------------------------------------------------------%

Trang 21-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


%
%
%
PROLEM B: PLANE FRAME BUCKLING ANALYSIS
%
%
%
%------------------------------------------------------------------------------%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

MAIN PROGRAM

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% -----Topology----------------------------------------------------------------Edof=[1
2
3

4
7
4

5
8
5

6
9
6

1 2 3 ;
10 11 12;
7 8 9];

% -----Element properties and global coordinates-------------------------------E=200e9;


A1=2e-3;
A2=6e-3;
I1=1.6e-5;
I2=5.4e-5;

%
%
%
%
%

N/m2
m2
m2
m4
m4

ep1=[E A1 I1];

ep3=[E A2 I2];

Ex=[0 0;6 6;0 6];

Ey=[4 0;4 0;4 4];

% -----Initial loads ----------------------------------------------------------f0=zeros(12,1);


f0(4)=1e3;
f0(5)=-150e3;
f0(8)=-150e3;

% N
% N
% N

% Problem 1: 1st-Order-Elastic Analysis


[LoadFactor_1stE,MomentA_1stE,DipsLUCorner_1stE] =
FirstOrderElasticBucklingAnalysis(Edof,Ex,Ey,ep1,ep3,f0);
% Problem 2: 2st-Order-Elastic Analysis
[LoadFactor_2ndE,MomentA_2ndE,DipsLUCorner_2ndE,BucklingMode,Pcre] =
SecondOrderElasticBucklingAnalysis(Edof,Ex,Ey,ep1,ep3,f0);
% Problem 3: elastic critical loads by using stability function (Chen.W.F)
[Chen_LoadFactor_2ndE,Chen_MomentA_2ndE,Chen_DipsLUCorner_2ndE,Chen_BucklingMode
,Chen_Pcre] = PcrChen(Edof,Ex,Ey,ep1,ep3,f0);
DrawingBucklingAnalysis ( LoadFactor_1stE,MomentA_1stE,DipsLUCorner_1stE,...
LoadFactor_2ndE,MomentA_2ndE,DipsLUCorner_2ndE,...
Chen_LoadFactor_2ndE,Chen_MomentA_2ndE,Chen_DipsLUCorner_2ndE,...
Edof,Ex,Ey,BucklingMode,Chen_BucklingMode);
disp('-----------------Pcre theo Calfem---------------------------');
disp(Pcre);
disp('-----------------Pcre theo Chen-----------------------------');
disp(Chen_Pcre);

Trang 22-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

SERVICE FUNCTIONS

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function [LoadFactor, MomentA,DipsLUCorner]=


FirstOrderElasticBucklingAnalysis(Edof,Ex,Ey,ep1,ep3,f0)
j=0; LoadFactor = zeros();MomentA = zeros(); DipsLUCorner = zeros();
for alpha=0:0.2:10
j=j+1;
K=zeros(12,12);
f=f0*alpha;
Ke1=beam2e(Ex(1,:),Ey(1,:),ep1);
Ke2=beam2e(Ex(2,:),Ey(2,:),ep1);
Ke3=beam2e(Ex(3,:),Ey(3,:),ep3);
K=assem(Edof(1,:),K,Ke1);
K=assem(Edof(2,:),K,Ke2);
K=assem(Edof(3,:),K,Ke3);
bc=[1 0;2 0;3 0;10 0;11 0];
[a,r]= solveq(K,f,bc);
Kred=red(K,bc(:,1)); % omitting rows, columns of K indicated in vector bc
if (det(Kred)<=0)
break
end
DipsLUCorner(j)
MomentA(j)
LoadFactor(j)

= a(4);
= r(3);
= alpha;

% displacement at left-above corner


% moment at A support
% load factor

end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [LoadFactor, MomentA,DipsLUCorner,BucklingMode,Pcre] =
SecondOrderElasticBucklingAnalysis(Edof,Ex,Ey,ep1,ep3,f0)

% ------Increase loads until det(K)=0-------------------------------------j=0;Pcre = 0;


LoadFactor
MomentA
DipsLUCorner
BucklingMode

=
=
=
=

zeros();
zeros();
zeros();
zeros();

Trang 23-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

for alpha=1:0.2:10
j=j+1;
N=[0.01 0 0];
N0=[ 1 1 1];
% ------Iteration for convergence-----------------------------------------eps=0.0001;
n=0;
while(abs((N(1)-N0(1))/N0(1))> eps)
n=n+1;
K=zeros(12,12);
f=f0*alpha;
Ke1=beam2g(Ex(1,:),Ey(1,:),ep1,N(1));
Ke2=beam2g(Ex(2,:),Ey(2,:),ep1,N(2));
Ke3=beam2g(Ex(3,:),Ey(3,:),ep3,N(3));
K=assem(Edof(1,:),K,Ke1);
K=assem(Edof(2,:),K,Ke2);
K=assem(Edof(3,:),K,Ke3);
bc=[1 0;2 0;3 0;10 0;11 0];
[a,r]=solveq(K,f,bc);
Ed=extract(Edof,a);
es1=beam2gs(Ex(1,:),Ey(1,:),ep1,Ed(1,:),N(1));
es2=beam2gs(Ex(2,:),Ey(2,:),ep1,Ed(2,:),N(2));
es3=beam2gs(Ex(3,:),Ey(3,:),ep3,Ed(3,:),N(3));
N0=N;
N=[es1(1,1),es2(1,1),es3(1,1)];
if(n > 20)
break
end
end
% ------Check determinant for buckling------------------------------------Kred=red(K,bc(:,1)); % omitting rows and columns of K indicated in vector bc
if (det(Kred)<=0)
Pcre = alpha;
break
end
% ------Save values for plotting of results--------------------------------

Trang 24-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


DipsLUCorner(j)
MomentA(j)
LoadFactor(j)
BucklingMode

=
=
=
=

a(4);
r(3);
alpha;
a;

% displacement at left-above corner


% moment at A support
% buckling mode

end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [LoadFactor, MomentA,DipsLUCorner,BucklingMode,Pcre] =
PcrChen(Edof,Ex,Ey,ep1,ep3,f0)

% ------Increase loads until det(K)=0-------------------------------------j=0;Pcre = 0;


LoadFactor
MomentA
DipsLUCorner
BucklingMode

=
=
=
=

zeros();
zeros();
zeros();
zeros();

for alpha=1:0.2:10
j=j+1;
N=[0.01 0 0];
N0=[ 1 1 1];
% ------Iteration for convergence-----------------------------------------eps=0.0001;
n=0;
while(abs((N(1)-N0(1))/N0(1)) > eps)
n=n+1;
K=zeros(12,12);
f=f0*alpha;
Ke1=beamChen(Ex(1,:),Ey(1,:),ep1,N(1));
Ke2=beamChen(Ex(2,:),Ey(2,:),ep1,N(2));
Ke3=beamChen(Ex(3,:),Ey(3,:),ep3,N(3));
K=assem(Edof(1,:),K,Ke1);
K=assem(Edof(2,:),K,Ke2);
K=assem(Edof(3,:),K,Ke3);
bc=[1 0;2 0;3 0;10 0;11 0];
[a,r]=solveq(K,f,bc);
Ed=extract(Edof,a);
es1=beam2gs(Ex(1,:),Ey(1,:),ep1,Ed(1,:),N(1));
es2=beam2gs(Ex(2,:),Ey(2,:),ep1,Ed(2,:),N(2));
es3=beam2gs(Ex(3,:),Ey(3,:),ep3,Ed(3,:),N(3));

Trang 25-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

N0=N;
N=[es1(1,1),es2(1,1),es3(1,1)];
if(n>20)
disp(['Alpha = ',num2str(alpha),': The solution doesn''t converge.'])
break
end
end
% ------Check determinant for buckling------------------------------------Kred=red(K,bc(:,1)); % omitting rows and columns of K indicated in vector bc
if (det(Kred)<=0)
disp(' ');
disp(['Alpha= ',num2str(alpha),': Determinant <= 0, buckling load passed'])
Pcre = alpha;
break
end
if(n>20)
break
end
% ------Save values for plotting of results-------------------------------DipsLUCorner(j)
MomentA(j)
LoadFactor(j)
BucklingMode

=
=
=
=

a(4);
r(3);
alpha;
a;

% displacement at left-above corner


% moment at A support
% buckling mode

end
end

2.2.2

Kt qu tnh ton

Trang 26-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


Plane Frame Buckling Analysis
10
1st-Elastic Analysis
2nd-Elastic Analysis
2nd-Elastic Analysis(Chen)

9
8

Load Factor -

7
6
5
4
3
2
1
0

0.1
0.2
0.3
0.4
Horizontial displacement at left-upper corner point(m)

Trang 27-34

0.5

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

2.4 PHN TCH BNG SAP 2000


S ti trng

B qua bin dng nn v ct trong phn tch

Trang 28-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

nh ngha hai loi ti: ti ngang v ti trng dc trc

Khai bo cc trng hp ti trong phn tch phi tuyn hnh hc

Trang 29-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

Trang 30-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

Dng mt n nh

Hnh 5: mt n nh mode 1 v mode 2

Trang 31-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu

Kt qu phn tch bng SAP 2000

2.5 TM TT KT QU PHN TCH PHI TUYN KHUNG

Theo Matlab

Theo SAP 2000


6.9300 (1 phn t/cu kin)

H s ti ti hn n hi
6.8000

6.8567(2 phn t/cu kin)


6.8457(3 phn t/cu kin)

Trang 32-34

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


Shape of buckling mode

Plane Frame Buckling Analysis


10
1st-Elastic Analysis
2nd-Elastic Analysis
2nd-Elastic Analysis(Chen)

9
8

Load Factor -

7
6
5
4
3
2
1
0

0.1
0.2
0.3
0.4
Horizontial displacement at left-upper corner point(m)

Trang 33-34

0.5

Tiu lun phn tch phi tuyn kt cu


Plane Frame Buckling Analysis
10
1st-Elastic Analysis
2nd-Elastic Analysis
2nd-Elastic Analysis(Chen)

9
8

Load Factor -

7
6
5
4
3
2
1
0
-5

-4

-3

-2
-1
0
1
Moment at point-A (N.m)

Trang 34-34

4
x 10