You are on page 1of 5

015/1

015/1 Mathematics Paper 1 1 hour

JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR

MATHEMATICS
Paper 1 One hour

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan betul pada kertas jawapan. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Anda boleh buat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak.

015/1

015/2 Mathematics Paper 2 40 minutes

Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor

015/2

JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI UPSR

MATHEMATICS
Paper 2 Forty minutes
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. 3. Jawab semua soalan. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan
No. Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Markah Penuh 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Markah Diperole hi

4.

5.

6.

7. 8.

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.

015/2

Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor

SULI T 015/1 Matematik Kertas 1 J ulai 2008 1 J am

015/ 1

JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

LATIHAN UJIAN PENINGKATAN PRESTASI UPSR 2008


MATEMATIK
Kertas 1 Satu jam

J ANGAN BUKA SOALAN I NI SEHI NGGA DI BERI TAHU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. J awab semua soalan. J awab dengan menghitamkan ruangan betul pada kertas jawapan. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Anda boleh buat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak.

015/ 1

[ Lihat sebelah
2008 Hak Cipta J abatan Pelajaran Negeri Selangor

SULI T

SULI T 015/1 Matematik Kertas 1 J ulai 2008 1 J am

015/ 1

JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

LATIHAN UJIAN PENINGKATAN PRESTASI UPSR 2008


MATEMATIK
Kertas 1 Satu jam

J ANGAN BUKA SOALAN I NI SEHI NGGA DI BERI TAHU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. J awab semua soalan. J awab dengan menghitamkan ruangan betul pada kertas jawapan. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Anda boleh buat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak.

015/ 1

[ Lihat sebelah
2008 Hak Cipta J abatan Pelajaran Negeri Selangor

SULI T

015/2

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak


2008 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

[Lihat sebelah

SULIT