You are on page 1of 5

Tel

: : : : : :

09-2901 777, 09-290 1458 09-296 7001 09-290 1664 09-290 1795 www.mpt.gov.my KT-01- Pindaan : 2- 10/13

MAJLIS PERBANDARAN TEMERLOH, KOMPLEKS PEJABAT PLAZA TEMERLOH, JALAN AHMAD SHAH, 28000 TEMERLOH, PAHANG. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH
Tajuk Cadangan

Hot Line Faks Faks (OSC) Website No. Pindaan

OSC
BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT

OSC. KT-01

Pemilik / Pemaju Perunding

: :

BIL.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

JUMLAH SALINAN

TANDAKAN ( ) PEMOHON OSC

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C. 1. 2. D. 1. 2. 3. 4. E. 1. 2. 3. 4.

Semakan Pengesahan Permohonan Surat permohonan rasmi daripada Perunding Bertauliah. Borang OSC. KT-01. (Senarai Semak Permohonan). Borang INF : A. (Borang mengemukakan Pelan Kerja Tanah). Borang INF : B. (Borang Kiraan Bayaran). Salinan surat dan pelan kelulusan kebenaran merancang yang telah diluluskan. Pelan yang dikecilkan kepada saiz A4 berwarna. Pelan Kerja Tanah berwarna & nyatakan Coordinates Location. Semakan Jabatan Kejuruteraan (MPT) Surat permohonan rasmi daripada Perunding Bertauliah. Borang INF : A. (Borang mengemukakan Pelan Kerja Tanah) Borang INF : B. (Borang Kiraan Bayaran). Pelan Lokasi. Salinan surat dan pelan kelulusan kebenaran merancang yang telah diluluskan. Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak (Erosion Sediment Control Plan (ESCP) yang merangkumi silt trap, checks dams, sediment basin, wash trough dll). Laporan kerja tanah (mengandungi kuantiti tanah yang dipotong dan ditambun). Pelan yang dikecilkan kepada saiz A4 berwarna. CD Softcopy pelan-pelan dan Laporan dalam format (dwg & pdf). Pelan Kerja Tanah berwarna & nyatakan Coordinates Location. Semakan Jabatan Perancang Bandar (MPT) Salinan surat dan pelan kelulusan kebenaran merancang yang telah diluluskan. Pelan Kerja Tanah berwarna & nyatakan Coordinates Location. Semakan Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) Laporan kerja tanah (mengandungi kuantiti tanah yang dipotong dan ditambun). Laporan Geoteknikal bagi pembangunan kawasan sensitif geologi dan lereng bukit kelas III dan IV. (jika berkaitan) Laporan Kaedah Peletupan Secara Terkawal yang disediakan oleh Jurutera Perlombongan Profesional mengikut Garis Panduan Kerja-Kerja Peletupan Pembangunan JMG 2008. (jika berkaitan) Pelan Kerja Tanah berwarna & nyatakan Coordinates Location. Semakan Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Salinan surat dan pelan kelulusan kebenaran merancang yang telah diluluskan. Laporan kerja tanah (mengandungi kuantiti tanah yang dipotong dan ditambun). Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak (Erosion Sediment Control Plan (ESCP) yang merangkumi silt trap, checks dams, sediment basin, wash trough dll). Pelan Kerja Tanah berwarna & nyatakan Coordinates Location. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1

MPT_OSC_KT_02_10/13

F. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Semakan Jabatan Kerja Raya (JKR) Salinan surat dan pelan kelulusan kebenaran merancang yang telah diluluskan. Borang ATJ 03/85 Pindaan 06/2008[05] yang lengkap diisi. Pelan Lokasi. Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak (Erosion Sediment Control Plan (ESCP) yang merangkumi silt trap, checks dams, sediment basin, wash trough dll). CD Softcopy pelan-pelan dan Laporan dalam format (dwg & pdf). Pelan Kerja Tanah berwarna & nyatakan Coordinates Location. NOTA PENTING : 1 1 1 1 1 3

1. 2. 3.

Setiap dokumen permohonan hendaklah dijilidkan mengikut senarai semak jabatan (A-F) seperti jadual di atas. Sila masukkan lokasi Koordinat Coordinates Location pada pelan bertujuan menentukan lokasi dengan tepat dalam melaksanakan tugasan. Panduan Mengemukakan Pelan Kerja Tanah : a) Pelan yang dikemukakan hendaklah ditandatangani oleh jurutera bertauliah, b) Pelan yang dihantar mestilah dilipat bersaiz A4, disusun dengan teratur, c) Nama, alamat tandatangan dan cop pemaju d) Pelan kunci berskala 1: 16 rantai, 1:8 rantai atau 1:4 rantai (1:12800, 1:6400 atau 1:3200) e) Ruang kosong berukuran 100mm x 200mm di penjuru kanan sebelah atas pelan hendaklah disediakan bagi kegunaan Pejabat. f) Pelan tapak mempunyai skala tidak kurang 1:1000 diwarnakan dengan jelas tapak kerja, jalan masuk, alur utama, alur air semula jadi, parit dan tanah-tanah yang bersambung atau sebahagian daripadanya g) Nama taman/nama bangunan yang telah siap berhampiran lot tapak projek h) Pelan kontur satu(1) meter menunjukkan kerja tanah di mana dijalankan dan juga tanah yang bersambung dengannya mengikut skala tidak kurang 1 : 1500 i) Pelan-pelan mengikut skala 1 : 1500 menunjukkan : i. Aras tapak, ii. Aras platform, iii. Aras siap jalan, iv. Aras perut parit dan lintasan, v. Tempat air keluar (final discharge) vi. Tutupan dan lencongan saliran bagi mana-mana alur utama dan alur air semula jadi atau pembaikan-pembaikan terhadapnya, vii. Apa-apa pengorekan, pemotongan, penimbunan lebih dari 2 meter dalam atau tingginya, viii. Perlindungan bagi kerja tanah itu daripada hakisan termasuk perlindungan semasa kerja tanah itu berterusan, ix. Aras platform dan spot level dan kontur lot-lot sekeliling sedia ada dan lot-lot berhampiran yang belum dibangunkan dalam jarak 40 meter (m) dari sempadan yang dicadangkan j) Gambar rajah lintang dan bujur skala tidak kurang 1:100 tegak dan tidak kurang 1:500 datar k) Menyatakan kuantiti tanah yang hendak dikorek dan ditambun dalam kiraan meter padu l) Mengemukakan pelan laluan yang menunjukkan sumber tanah hendak diambil/ dibuang serta nyatakan jarak dari lokasi ke lot pemohon m) Bayaran pelan mengikut Jadual INF : B hendaklah disertakan semasa memajukan pelan.

UNTUK DIISI OLEH PEMOHON / PERUNDING

Nama (Person Incharge) :

Alamat :

No. Tel / Fax / E-mail


COP DAN TANDATANGAN PEMOHON

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA Nama Pegawai Penerima Tandatangan Catatan (jika ada)

: : :
Tarikh/Masa

MPT_OSC_KT_02_10/13

Tel

: : : : : :

09-2901 777, 09-290 1458 09-296 7001 09-290 1664 09-290 1795 www.mpt.gov.my INF:A- Pindaan : 02 10/13

MAJLIS PERBANDARAN TEMERLOH, KOMPLEKS PEJABAT PLAZA TEMERLOH, JALAN AHMAD SHAH, 28000 TEMERLOH, PAHANG. BORA NG PELAN M E N G E M U K AK A N KERJA TANAH

Hot Line Faks Faks (OSC) Website No. Pindaan

OSC
BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT

INF : A

Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Temerloh, Kompleks Pejabat Plaza Temerloh, Jalan Ahmad Shah, 28000 Temerloh, Pahang.

Saya / Kami dengan ini memohon untuk kerja yang dicadangkan berikut

.................... .................... Bagi pihak (Nama pemunya / pemaju) .............................................................................................................. ..................................................................................................................... Lukiskan No ................................................................................................................... ........................................... kiraan-kiraan dan penentuan-penentuan adalah dikemukakan bersama-sama ini dalam dua salinan.

Saya dengan ini bertanggungjawab sepenuhnya untuk reka bentuk-reka bentuk, penentuan-penentuan dan perjalanan kerja tersebut.

Tandatangan Nama Profesion Alamat

:................ : ... : ....... : ... .....

No. Pendaftaran Lembaga Jurutera : ...............................

MPT_OSC_KT_02_10/13

Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Temerloh, Kompleks Pejabat Plaza Temerloh, Jalan Ahmad Shah, 28000 Temerloh, Pahang. Saya/Kami, pemunya/pemaju projek yang tersebut di atas dengan ini mengesahkan bahawa jurutera Nama......... No. Pendaftaran Lembaga Jurutera.... Alamat.......... ............ telah dilantik untuk mengemukakan pelan -pelan bagi pihak saya/kami.

Saya/Kami dengan ini berjanji seperti berikut :

1. Nama dan alamat jurutera yang bertanggungjawab untuk menyelia kerja akan dikemukakan kepada tuan sebelum permulaan kerja tersebut. 2. Saya/Kami akan mematuhi dengan sepenuhnya kehendak Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan Undang-Undang Kecil Kerja tanah (Majlis Perbandaran Temerloh) 2000. 3. Pegawai-pegawai Majlis berhak untuk memasuki pada bila-bila masa yang munasabah untuk memeriksa kerja, stor bahan-bahan dan tapak di mana kerja itu dijalankan. 4. Saya/Kami akan bersama dan berasingan bertanggungjawab dengan jurutera bagi apa-apa kerosakan harta dan lain-lain akibat daripada pembinaan kerja tersebut.

Tandatangan Nama Alamat

: ........................... : ............. : ............. ............................................................................................................................ .............................................................................................................................

Tarikh

: ..

MPT_OSC_KT_02_10/13

Tel

: : : : : :

09-2901 777, 09-290 1458 09-296 7001 09-290 1664 09-290 1795 www.mpt.gov.my INF:B- Pindaan : 2- 10/13

MAJLIS PERBANDARAN TEMERLOH, KOMPLEKS PEJABAT PLAZA TEMERLOH, JALAN AHMAD SHAH, 28000 TEMERLOH, PAHANG. BORA NG KIRAAN BAYARA N PELAN KERJA TANAH

Hot Line Faks Faks (OSC) Website No. Pindaan

OSC
BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT

INF : B

JADUAL PERTAMA UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH MAJLIS PERBANDARAN TEMERLOH

KADAR PELAN KERJA TANAH AM UUKKT 1992 Jadual 1 ( Kerja PembersihanTapak ) Setiap 0.5 Hektar 1.0 Hektar Bayaran Minimun Kurang daripada 0.5 Hektar

JUMLAH ( RM ) 50.00 100.00 50.0

A B
JUMLAH BAYARAN
Bank No. Cek

_________________Hektar X RM 100.00 / Hektar PERKIRAAN = RM _________________

PELAN KERJA TANAH BAGI ASAS / TAPAK BANGUNAN & INFRASTRUKTUR

KADAR ( 1 Hektar = 10,000m ) Setiap 1 m Bayaran Minima Luas ( m ) X ___________ X

JUMLAH ( RM ) 0.13 / m 50.00

PERKIRAAN

Purata Kedalaman ( m ) X RM 0.13 / m ___________________ X RM 0.13 / m

= RM ______________________.

JUMLAH ( A ) RM = ___________________

+ +

JUMLAH ( B ) RM _______________________

RM ____________________________.

: .............................................................................................................................................................. : ..............................................................................................................................................................

Diperakui oleh : .............................................................................................................................................................. Jurutera Perunding Disahkan Oleh Majlis Tarikh : .............................................................................................................................................................. : ..............................................................................................................................................................

MPT_OSC_KT_02_10/13