COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BOTOȘANI

Coordonator educativ BĂLĂUCĂ MARIA CRISTINA

PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ŞCOLARE Şl EXTRAŞCOLARE

ARGUMENT

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă creativitatea, gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea atitudinal - comportamentală. Secolul XXI a marcat un punct de cotitură în evoluţia conceptelor de educaţie formală şi non-formală, aflate din ce în ce mai frecvent în centrul discursului educaţional internaţional. în plan european, iniţiativa promovării activităţii educative şcolare şi extraşcolare aparţine Consiliului Europei prin Comitetul de Miniştri care şi-a concretizat demersurile în recomandările adresate, în acest domeniu, statelor membre. Cel mai relevant document îl constituie Recomandarea din 30 aprilie 2003, care menţionează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţii educative şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale din perspectiva contribuţiei egale la dezvoltarea personalităţii copilului/tânărului şi a integrării lui sociale. Astfel, s-a accentuat: ❖ statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă; ❖ necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii; ❖ importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;

❖ stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea ❖ ❖ ❖ ❖

drepturilor omului; utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate; promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional; asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea şi recunoaşterea valorică a programelor educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării; recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi europene în acest domeniu.

În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. Totodată, particularităţile specifice facilitează implementarea noii abordări didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ. Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc., oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, transdisciplinare și exersarea competenţelor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.

MISIUNEA

❖ ❖

cunoaşterea şi aplicarea prevederilor şi metodologiilor specifice domeniului învăţământului preuniversitar; planificarea activităţilor: • elaborarea documentelor manageriale

identificarea obiectivelor activităţii repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor pentru membrii comisiilor alcătuite pe domeniile activităţii educative şcolare şi extraşcolare  coordonarea activităţilor educative: coordonarea activităţilor din colegiu
• •

organizarea activităţii:

verificarea îndeplinirii obiectivelor şi activităţilor planificate

            

monitorizarea îndeplinirii sarcinilor delegarea autorităţii către responsabilii pe nivel de studiu din Comisia diriginţilor asigurarea climatului de muncă eficient: promovarea lucrului în echipă şi a unui stil de conducere cooperant monitorizarea progresului şi a disfuncţiilor apărute în desfăşurarea activităţilor proiectate sprijinirea iniţiativelor şi stimularea creativităţii elaborarea materialelor de sinteză: colectarea informaţiilor privind îndeplinirea planului managerial analizarea şi sintetizarea informaţiilor exercitarea funcţiei de control-evaluare: controlul şi evaluarea cadrelor didactice care asigură consilierea şi orientarea şcolară coordonarea activităţii Consiliului Elevilor controlul modului în care s-au pus în aplicare formele de protecţie socială destinate elevilor consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii: consilierea şi consultarea personalului din subordine facilitarea schimbului de informaţii perfecţionarea activităţii proprii; asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului; realizarea de proiecte/programe specifice în parteneriat cu diverşi actori sociali având preocupări educaţionale

PUNCTE TARI
❖ ❖ ❖ ❖

❖ ❖ ❖

Existenţa Asociaţiei Tempustin și a Asociației părinților prin intermediul cărora elevii şi profesorii membri au derulat proiecte şi programe educative. Experienţa în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare. Rezultatele de excepţie ale Atelierului de Teatru de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" la manifestările educative şi concursurile interjudeţene, naţionale şi internaţionale. Existenţa unor instituţii de cultură precum Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Botoşani, Teatrul de Stat « Mihai Eminescu », Teatrul de copii şi tineret «Vasilache », Casa de Cultură a Sindicatelor « N. Iorga » Botoşani, Filarmonica, Memorialul de la Ipoteşti, prin colaborarea cu care s-a reuşit revigorarea actului cultural al elevilor şi pentru elevi. Derularea unor parteneriate şcolare multilaterale cu şcoli din diverse ţări ale Uniunii Europene, care au contribuit la dezvoltarea abilităţilor comunicaţionale. Relaţiile interpersonale existente între profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ. Participarea elevilor la activităţi de susţinere şi sprijin pentru elevii proveniţi din medii defavorizate, acţiuni umanitare.

PUNCTE SLABE
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Activitatea supraîncărcată a coordonatorului de programe şi proiecte de la nivelul unităţii de învăţământ. Perpetuarea mentalităţii eronate potrivit căreia elevul trebuie să se dedice integral studiului specific educaţiei formale. Neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea educativă şcolară, extraşcolară şi extracurriculară îl are asupra dezvoltării personalităţii elevului. Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, anturajul si preocupările copiilor lor.. Lipsa de implicare a unora dintre cadrele didactice în activităţile educative;conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice. Formalismul îndeplinirii unora dintre sarcinile ce revin profesorului diriginte. ❖ Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev, cât şi în performanţa şcolară a elevilor.

Perspective şi tendinţe generale :

Cultivarea specificului local.

❖ Implicarea mai pronunţată a şcolii în viaţa comunităţii prin activităţi de voluntariat. ❖ Reducerea ratei absenteismului, a incidenţei delincvenţei juvenile în rândul populaţiei şcolare, a cazurilor de discriminare şi situaţiilor ❖ ❖ ❖ ❖

conflictuale. Continuarea activitătii de perfecţionare a diriginţilor şi coordonatorilor educativi, inclusiv în achiziţia şi exersarea abilităţilor de a comunica într-o limbă de circulaţie internaţională sau de a folosi, ca instrument de lucru, calculatorul. încurajarea aptitudinilor deosebite ale copiilor si sprijinirea acestora pentru a le valorifica prin concursuri şi festivaluri tematice. Cooptarea elevilor în actul decizional la nivelul şcolii prin intermediul Consiliului elevilor. Implementarea în toate unităţile de învăţământ a Strategiei MECT privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.

OBIECTIVE Identificarea unor strategii optime pentru ameliorarea comportamentului elevilor: diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare, reducerea absenteismului, a violentei verbale şi fizice etc.; • Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea în Consiliul Elevilor, cercuri, proiecte, spectacole; • Creşterea rolului Consiliului Elevilor în proiectarea şi realizarea de activităţi extracurriculare; • Responsabilizarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în vederea evitării abandonului şcolar şi pentru monitorizarea şi consilierea elevilor cu probleme familiale şi sociale dificile ; • Conectarea şcolii la programe şi proiecte desfăşurate la nivel local, regional, naţional şi internaţional, pentru promovarea valorilor spirituale naţionale, europene şi internaţionale; • Participarea activă şi creativă a tuturor factorilor implicaţi în educaţie la realizarea şi menţinerea unui spaţiu care să reflecte personalitatea grupului, a unei atmosfere plăcute şi stimulative; • Întărirea parteneriatului educaţional în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiveducative; • Oportunitatea valorificării voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor; • Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă.

GRUPU L ŢINTĂ:
 

Beneficiari direcţi: elevii Colegiului Naţional „Mihai Eminescu" Beneficiari indirecţi: • Cadrele didactice ale Colegiului Naţional „Mihai Eminescu" • Părinţii elevilor • Parteneri i educaţionali

REZULTATE AŞTEPTATE:
      

Creşterea calităţii activităţii educative şi a rezultatelor învăţării. Proiectarea activităţii educative extracurriculare a fiecărui profesor diriginte să facă dovada cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul comisiilor metodice şi cursurilor prin CCD. Stimularea şi multiplicarea iniţiativei elevilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare şi a comunităţii. Reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar. Atragerea de sponsori şi conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au în formarea tinerei generaţii. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca modalitate de dezvoltare personală. Creşterea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare.

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABILITĂȚI 1. Eficientizarea activităţii educative şcolare și extrașcolare
1.1 .Evaluarea activității educative şcolare și extrașcolare din anul şcolar 2010/2011 1.2.Demultiplicarea experienţelor pozitive ale şcolii

RESURSE

OBSERVAȚII/EVALUARE

Directori Directori Coordonator educativ Consiliul elevilor

Octombrie 2011

Raport de activitate

În Consiliul profesoral

Începutul anului școlar

1.3.Implementarea Directori Semestrul I Programului ,,Școala Coordonator educativ Altfel” Consiliul elevilor 2. Acțiuni de diseminare, informare și formare 2.1 .Diseminarea pachetelor privind, educaţia pentru cetăţenie democratică, violenţa domestică, prevenirea delincvenţei juvenile 2.2.Prezentarea ofertei CCD pentru formare continuă, cursuri de perfecţionare 2.3Asigurarea circulaţiei informaţiei - asigurarea cadrului specializat pentru informarea continuă asupra problemelor cu caracter

Raport de activitate Diplome Fotografii Articole de ziar Proiectul programului ,,Școala Altfel”

Popularizare în școală și în afara ei

Raport de analiză

Psihologul școlar Coordonator educativ

Noiembrie 2011

Suporturi de curs Informații pe suport electronic

Prin comisii metodice

Responsabil programe de formare Coordonator educativ Director adj.

Noiembrie 2011

Oferta CCD de perfecţionare

Cadrele didactice cunosc oferta de perfecţionare

Conform ofertei CCD Responsabil programe de formare

Graficul cursurilor de formare oferite de CCD

Cadrele didactice vor urma cursuri de perfecţionare

metodic, pedagogic şi psihologic

Coordonator educativ

TERMEN RESURSE RESPONSABILIT ĂȚI 3.Acțiuni de intensificare a prevenţiei și eliminării absenteismului și abandonului şcolar 3.1.Elaborarea Procese verbale ședințe Programului de Diriginţi cu părinții prevenire şi reducere a Psiholog şcolar Noiembrie Caietul dirigintelui absenteismului şi Coordonator educativ Corespondența cu abandonului şcolar familia 3.2.Crearea unei baze Evidențe existente la de date cu privire la Diriginți La început de an școlar psihologul școlar elevii cu tendinţe de Secretariat și reactualizarea la zi Catalog absenteism Coordonator educativ Bază de date secretariat
3.3.Identificarea elevilor cu unul sau ambii părinţi plecaţi la lucru în străinătate Alcătuirea unei baze de date cu privire la elevii „singuri acasă,, 3.4.Proiecte pentru timpul liber ca oferte alternative educaţionale pentru elevii cu tendinţe de abandon şcolar şi familial Programul de activităţi şcolare şi extraşcolare a şcolii. 3.5. .Planificarea

ACTIVITĂŢI

OBSERVAȚII/EVALUARE

Registrul de corespondență

Statistici cu elevii care depășesc numărul de 20 absențe nemotivate

Psiholog școlar Diriginți Secretariat Coordonator educativ

Octombrie

Chestionare Evidențe secretariat

În colaborare cu Poliția de Proximitate

Coordonator educativ Consiliul elevilor Cadre didactice

Conform graficelor de desfășurare

Programe pentru activități extrașcolare Programe pentru activități interdisciplinare Referate

Elevii din fiecare clasă vor organiza cel puţin o activitate extraşcolară pe sem. -50% din elevii fiecărei clase vor participa la activităţile organizate de şcoală

Coordonator educativ

Conform graficelor de

Se vor realiza cel puțin 2 lectorate pe an

lectoratelor cu părinţii

Președintele Comitetului de părinți

desfășurare

Statistici

ACTIVITĂŢI 4.Actiuni de prevenire și combatere a delincvenței juvenile 4.1.Acțiuni în colaborare cu Poliţia de proximitate
4.2 Integrarea unui număr cât mai mare de elevi în proiecte educaţionale(cu motivaţie specială integrarea copiilor „singuri acasă",cu tendinţe de violenţă şi delincvenţă) 4.3 Dezvoltarea de proiecte de voluntariat.

RESPONSABILIT ĂȚI

TERMEN

RESURSE

OBSERVAȚII/EVALUARE

Reprezentant al Politiei Coordonator educativ Reprezentant al Politiei Coordonator educativ

Conform graficelor de desfășurare Pliante Referate

Pliante Referate

Elevii aflați în risc de delicvență vor participa la aceste activități Echipele de proiect vor elabora proiecte conform structurii proiectului educativ

Conform graficelor de desfășurare

Coordonator educativ

Conform grafice lor de desfăşurare a programelor – proiect

Proiecte educaționale

Elevii vor desfăşura activităţi de voluntariat prin „Crucea roşie,,

ACTIVITĂŢI RESPONSABILITĂȚI TERMEN 5.Acțiuni de prevenire și combatere a violenței și abuzului asupra copiilor 5.1. Activităţi în colaborare Director adjunct Conform graficelor de cu Poliţia de proximitate Diriginții desfășurare a Consiliului elevilor programelor-proiect Coordonator educativ 5.2.Elaborarea de proiecte Director adjunct Conform graficelor de privind violența domestică Cadre didactice desfășurare a si violența în școală Consiliul elevilor programelor-proiect Proiecte ,,Violența Coordonator educativ domestică,,Toleranță zero pentru violență,,

RESURSE Proiecte educaționale

OBSERVAȚII/EVALUARE O întâlnire pe lună acolo unde este cazul

Proiecte educaționale

Participarea elevilor

Planul operațional de prevenire și combatere a violenței -,,Sarcina la adolescente -Un copil informat, un copil salvat!,, Traficul de ființe umane. 5.3. Ore de dirigenţie

Diriginţi Coordonator educativ

Ore la dispoziţia dirigintelui

Proiecte de lecție

Susţinerea unei lecţii demonstrative la fiecare comisie metodică

ACTIVITĂŢI RESPONSABILITĂȚI 6.Acțiuni de parteneriat și colaborare 6.1.Reactualizareaproiectulu Directori Coordonator de program i „Parteneriate” Coordonator educativ 6.2.Întărirea colaborării cu familiile elevilor,realizarea unui parteneriat viabil

TERMEN La început de an şcolar

RESURSE Programul”Parteneriate”

OBSERVAȚII/EVALUARE Menţinerea vechilor parteneri în proporţie de 100% şi antrenarea a cel puţin a 2 noi parteneri

Director Lunar şi ori de câte ori Diriginţi este necesar Secretariat Asociaţia Comitetului de Părinţi
Psiholog şcolar Coordonator educativ

Lectorate şi şedinţe cu părinţii Caietul dirigintelui
Corespondenţă

Comitetul reprezentativ al părinților va participa ca partener la cel puţin o activitate în cadrul proiectului ,,Şcoala părinţilor,, Parteneriate

6.3.Reactualizarea acordurilor de parteneriat cu vechii parteneri şi încheierea de noi parteneriate.

Directori Coordonator de program Coordonator educativ

La început de an şcolar

Acorduri de parteneriat Parteneriate

7.Acțiuni de îmbunătăţire a activităţii diriginţilor şi consiliului clasei 7.1.Întocmirea Director adjunct La început de an şcolar

Planificări

Diriginţii

au

primit

planificărilor la Consiliere Diriginţi şi orientare conform Coordonator educativ programelor aprobate Director adjunct 7.2.Planificarea activităţii Coordonator educativ comisiilor metodice a
diriginţilor 7.3.Activităţi practice(ore deschise)referate şi informări de specialitate în comisie 7.4.Acțiuni de îndrumare şi control

programele în vigoare
La început de an şcolar

Planificări Planificări

Director adjunct Diriginţi Coordonator educativ Director adjunct Coordonator educativ

Conform planificării

Planificarea calendaristică şi a activităţilor extraşcolare la fiecare clasă Susţinerea unei lecţii demonstrative la fiecare comisie metodică Pe semestru vor fi asistaţi 20 diriginţi

Lunar

Planificări Fişe de inspecţie

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.