You are on page 1of 9

Chng 5: Thit k tuyn thng tin quang

Nguyn Th Qunh Hoa Khoa Cng Ngh, i hc Vinh

* hoadhv@gmail.com

Phn loi thit b quang


1. Terminal + 1 my: ghp knh + truyn dn (Fujitsu) + 2 my: ghp knh ring v truyn dn ring (Siemens) STM - 4 STM - 4 2. ADM
ADM

3. Repeater
8x O/E E/O

2-34-140 Mb/s STM - 1

4. DXC (Digital Cross connect)


DXC
Slide 2

Thit k tuyn thng tin quang

Yu cu thit k C :ly cn thit k


Dung lng ng truyn Chn thit b thch hp: Cho bit cc thng s k thut ca ca thit b
Cng sut pht: Psmax, Psmin Cng sut thu: Prmax, Prmin Si quang s dng Bc sng s dng

Slide 3

Cc bc thit k

PS

PR

Lp thm cun suy hao

Slide 4

Tnh cng sut suy hao ti thiu ca h thng


Suy hao:

S R sq mh
gi

Suy hao si quang: sq dB / km L km Suy hao mi hn: mh dB .N


L( km) N 1 D ( km)
L: di ca tuyn D: di ca mi cun cp

Suy hao gic:

gi dB .M
Slide 5

Tnh cng sut suy hao ti a ca h thng


Cng sut suy hao ti thiu Cng sut suy hao d phng: cho sa cha, thi gian

Slide 6

Thit k tuyn quang

mW

dBm

Pr max PSmax -P max


PSmax

Pr min PS min -P min

PSmin

t yu cu

Prmax Prmin

PRmax PRmin

Prmin < PRmin tng cng sut pht Prmin > PRmax lp thm cun suy hao
Slide 7

V d:
Thit k tuyn thng tin quang H Ni Bc Ninh c ly 28 km. Dung lng yu cu: B = 622 Kb/s (STM-4) Chn my Fujitsu FLX 150/600 - L4.1
=1310 nm Loi si: G.652 (=0,4 dB/km) PSmax = 2 dBm PSmin = -3 dBm PRmax = -8dbm PRmin = -28 dBm

Slide 8

n tp
C s thng tin quang: - Si quang - Ngun pht quang - it thu quang Cng ngh PDH, SDH - Chun ghp knh: Tc v cu trc khung - Ghp tch knh Cng ngh WDM Thit k tuyn quang

Slide 9