You are on page 1of 1

ADEA 3312 PENDERIAAN JAUH LANJUTAN TUGASAN INDIVIDU HANTAR SEBELUM / PADA 17 DECEMBER 2012

1. Apakah yang dimaksudkan dengan tetingkap atmosfera? Bagaimanakah ia mempengaruhi sistem penderiaan jauh? 2. Penderiaan jauh adalah merupakan kaedah dapatan data yang penting dan kos efektif bagi aplikasi GIS. Berikan hujah untuk meyokong pernyataan diatas. 3. Jelaskan kegunaan imej terma untuk (a) Aplikasi persekitaran bandar? (b) Kebakaran hutan

4. Bincangkan komponen sistem Airborne Laser Scanning (ALS) dan aspek operasi yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan melaksanakan misi ALS. Berikan contoh aplikasi data ALS. 5. Untuk meneliti dan melihat perubahan sesuatu kawasan di permukaan bumi memerlukan imej data untuk melihat situasi sebelum dan selepas. Jelaskan prosedur penderiaan jauh yang digunakan. 6. Jelaskan kepentingan kaedah data fusionuntuk imej penderiaan jauh. 7. Jelaskan tentang kepentingan yang berikut kepada imej penderiaan jauh:(a) pembetulan atmospherik (b) pembetulan radiometrik (c) pembetulan geometric

8. Program EOS (Earth Observation Satellite), dan satelit peleraian tinggi banyak digunakan untuk pengurusan dan perancangan sumber asli dan alam sekitar. Bincangkan. 9. Bincangkan kepentingan resolusi yang berikut untuk aplikasi remote sensing, berikan contoh. (a) Resolusi spatial (b) Resolusi temporal (c) Resolusi spectral

10. Jelaskan tentang aplikasi pertanian jitu.