LJUDSKO TUELO

tllqlo
KOSTUR

128
130

USTA ZUBI

14) 143 743 744

Mtstcl
KOZA
eIRKUIACUA --,-

r32
133 134 1]5
136

NoS
PROMVA JEIRA _.._--.-.,

146
747 147

BUBREZI
HORMONI

PLUCA

137

RAZr\4NOZAVANJ!_ RAST
149 150 151

ZlveANr susrAv
MOZAK

r38

13e
140 141

ZqEAyLlE
BOLESTI

728

Ljudskotijelo

T|JELO
je tijelosazdano Ljudsko od 100miliiardiraznovrsnih :'X':;:::" EEEEEEEEEEEEEEEElilllllilf . Stdnesesranic€ udruiuju u tkivo,a ooiedi na tkiva i"ilfli wo.e@f,![f,[. Pomocu modernih rehnika fufi
moiemozaviririu ljudskotijeloi vidjetikakoono radi.
ZBOG IEGA POSEMN? IE iOV'EK
Ljudisu jedinsweni u .nayon ,ivotjnjskom syijetu. Mismo jedni sisivci koji hodrju ni dvijenose,hozak nan ie hbbitno velik, a koia skoo berdlaki. pr ipaji sno po svcn{ drugoh ssvim nalihdtugimtiyditrjma, jer iNmo d% po dvr okai uhx, i rve uobiaajene I,iia udova, sisivrike TIJELO SKANIRANO 1\IA6NET5KOM REZONANCI'OM > ovasLika dobivsa nesmhkon rezonan.iiom (MRD ptrkaaje mm uiutratnjosr develosodi!nieg dkaaka. je iaphvLienja slika ponoau skannaniem sotemh masnera koiipft lhvalu rijeto ia ispu{aije €,Litrh hdrovaLova koj nam lto ie u niemu. sovore ovaie sLika litavq tijeLa podacka n6raLa sastavLjanjem dobrvenh hnosostrukih preLaroniem p'eko jela, nagnera

jE svATKo ZASTo oD NAs DRUKEIIP
Izuimeho liidentiire blizdrc, nend dv. iovjela na rijetu kojaN' poNcJednika. MedNobnoselazlikujemo mno{Mn siinic{,ato iio svatko od ns inhjedinsvcn skupqcnr, nslihden od oq inajkc. Ndi g""i upfa,lj,ju nirim ffoh i mzrcjdn iz qnb,ij. u odhdu jedido.

STANICE
Mikrosposke jedinice od kojihsusaziana sva iiva bica zovusesranice, U naiemtijelupostoje stotinc razliairih vrsta je od njih projektirana sranica, i sveka zaizvr3avanje odredene zadatc.

SToUPMVUA srANtcAMA?
veiinastanica - iezsru inu upravlja&ienor ilinukteus. U njcm!s tuhzi DNA iz k.ic j, iz84de;isen,. u p o e d , n ,r m u u , , n r{ m i o s , n o \ i i t q e n uik l i u ! u i L , i iskljuiuiu nk niseniialluap*,Fdi; jfts,.,, ak. updliaju kem,i,[m,cik r o d ! i i a ru uo , n r k u i. , m rk u ] e

5To lETorKtvo?
Sbnie isr v6r desto se rutuju tr tkjvo.Takosuniiiai mprlvljmi od redda niiiinih sanica.Koru opetoore sloj*i koznihstanica. K( je rkuae tkjrc, susp;roih knnih srni.a u voda6oj plzmi. posojeieiiri osnovnc v6te tliva, €pirelno, veivno, hiiiino i nvdmo.

a IEre ga slanl@ llklva kol uniliavalu vaniske k|k€r abiomaLi4 .iz kojesnisu mozsa pdsovo'u.ri.ke. koilsudkLuju KAKO 5E PRIMJENIUJE ULTRAZVUK? UldEzwino je sk&iEnje jedna od tujhiii€nijir t€hnika unutlrinj€gsnimanja. sushvrLii€zda i uilircliiim izLutivanjem koJe upbvlialu tlehsiimpbi€rlna izLurvmlem homom u kfr. re:ak koniju lo jeslpalaane i Lakahe kosti.ld. te zajcdno htaiu lfantr nd molckuhkojeiijclo nois aForbilari. scbv uiurbliie obDne.rs ncitha. POUZUIU LI RENTGENSKE ZMIG SAMO KOSTI? Nc. ODEEGA sU NAPRAVUENI oRGANI? U slkomo€nu nJ/iro nekolilo .a.Tako!u.poduhlsl 0E ilradll.aduju iaitavi s$tavi.ia Ede ia Edagailuhhne ia molekuLe kolekN morepM i€trrnaii. tbulih oB. tv&il DLake. otdilnl oEaii i iodia rkva omog(uiutijelu da opatapronlen.kojeseneps$nc toii i obn. koj rotin numiem pokere i ijesoreoEanr. koji obavlj. pa gr lengenski sniha iz nnogo u iljeloubacuju bdioaktlvne kutova. rlvd. Untrrhlnjaje $ijenk telucanapnnljda od epitelnog tkiva. koh I iokrr arrl. lako dobije sLika tvai sulaih (kostiju izuba) k0jo ih zaddavaju- .p. cdjryo i suitehir dijcldi pobavnog susta{. Poloh lako dobivcNreultatenjeFdja anattiB qaurdo.vlj!. < ULTRAZVUCI{A SLIKAf6U5A Danas se uLlbauinin skane. pas naTV ck€nu pojavljuje slik dobivem andiam odjek!. u kojinaseiuld tkte odkLi.i svrkaje pdlagodena promarranju nekog odredenog tkivaili procesa.n aduten zapunpanje krvi. slbrcziuklaij. srceorg. Takoje.akdl ! tllelo uioseklrlka D ilegalklaiJal!usllrovdor.'elud(.liii'ih *M.e. tilorriin sutavind.rlud"" kojc sestettri takopevriu L6nu. i ia njh @Bira. pa lh hb&uiuEtj. Tako se pEti njlhov ftst I baoj RENGEI{OGRAII]I SLOMUEI{E RUKE A pdkazuj. plimjeri.pascm !li.ils ' e t i \ o d r .rmr.Ljudskotiielo 129 ORGANI TLiva su skupljena u veae snuLtue.ikim. paknne .rcnFm iomoshfl h (PEl)6dl p6(enh jakostiugenskih rlka. SNIMANJE Modernetehnikcsnirnaja omoguiavaju lijeinicima da mm zavire u tijelo e de gaprije n€ razreiu. pasld€ demrjni pojek tijela. Le doprcmalu ko do lleles h naiic d0ndserihniu iodio$d ohadft lvart.ic€. srceirryie.nom o dn . prinF. r l a f d . KAKOORGANI SURADUJU? Orgdi Nhduju u tin@im. ibtatena ni mek. n d e " c i ! d " 6 r o dh E .! r i ( . . Trloi su skdeli dobi a prcftavanje t&ucina u pohetu.d. subilka okvk 0d konli! I vezivnos tkiva koji podupne i. rijero Mork. ohq!tuie Bibaiie.gi bezopasna tckucina loja apsorbihlcngcnskc z€k . ueFdnl.nlra spolioErmiotav. dr bi $ urvdilo jclu li zdravj. rdpLiie iaseiF. tiieLo scbv mEita 5votinim trctek$rnuphvLjanlem. us6 iv€{ii. Tr\oje. nrpHtien u8li.primjcricc dojlc i krvic iil.od promaftatrja iila u njih e najplijc ul. R. njina scmogupromrr€ti i mckarkiva.L6 prko mokatios mlehuE t. pridjc. Tako dobivcnu sliku evcno STo Tocn JE KonpjurqizirdD tomosnfija(CT) je slik4dobivem konpjutq'kim slasanjcm podarala dobiveDihmj.juvdila mda&.. Uredij scpolakoponii€ prcko pronat4nosdijclalijch.Msokofrekoni mdni valoviodbijaj! s od unurainjih ory@.rtdt.i vidcnjihovi obdsi. ovaj€nsemki snlmak pijelom podla[ti. aduzeneza obavljanje odredenih zada. pdhjeice kfti i plodne mde (rekutinc u mne!ni.€. Rengenske zakeprolazd koz pa5enjioa meke drjeLove tijeLa.ice koitani imiiidnikNd s6rav rol vht6 riehsiefluide u kfr prcko rvo'iaa.. l.e.iie.ina 'utin5ki promatGju nercdena djeo.d potollt. Pluaa idllolpulov lto do nlh vode.ju ielelierespoiw! h ko.Meduobno su. n i c n i$ hn o flin.Tih je tchnikamnogo..i)..le. U njemusuosih ros! i tlijezdekojeluie prcbavne sokove. riieLo odkrG. takonane orsane. €ii:vmta. iivci i napokon wziyno tkfto koF $e b drri naokupu.

.

Misifi 132 . Rast49 .)i I POTRAZI VlsE D Kw 134.

ou. . MSCtKoSTURA> tludskotje o maooko 64d mtiiia kosrlra. a odi opn od jo! hrjih diti... . . Veiinaje miiita ena od izduienih stanica. h r .je odskeretnog. ..i on rvoreDko40 posto tE e5ne t e r i n € . ./il.ovcmo rniiiillim vlaknim. oni kliznuied pieko drusos. L B .i!-d. Kad riviani ihpulspohkne niofilmene. Skelenli su miiiaisast.! 1 " . dosegnc70 pojo durine u s6vin oPruichonsBnju. . ste aetai'tonastoidet XAKO MISICI SURADUJU 5 KOSTIMA? Skdani hiiiii lDkreiu ftostipoknnjdn. Miiiti nng! v!ai.. k / o r o b r n . r r . raTgranata vtakda . rpopREaNopRUGAsl MBf d ilt ffi rsRaANt Mtgtc Nlegovakdka.no r:rogu bitiduga ipo 30 ccnrimcrxrr. rleentma rrcFd. .rvljcDi od risuaa miSianih vlakana sloicnih u pamlclnc srropovc. KAKO SEMISIC SKUPLJA? Miiiino je vlaho sisayljem od niofibrila. o bo . Postoje rri glavne vnte miiiia: skeletni. talo?Mnih niofihmenra. rop. i . f .p"p-" " 0. . a1inc i 'j@ri. kdian dal0 prusan ngLed.edPLdoJU :d ffi&[ U hi!iu kostuh na. icovnno o n. r e .. . r ^ g . i bko skak niiia.ilDiho u nijtikanadilda. Sto je viic sisnah. .132 Ljudsko tijelo rvuStCt Tjelesni pokretidjelosu miliia. i€lua. i . r GhrKt Mtstc GLatkimltif lma vGtenane . .r0. . . Sraanlre mUa skuoLiau miik ina no. glatkii srdani.l. oo-ro. . .od g. smo iakatko. rdnj*a d . !LeInis n < a i s k u p L ib arl o u iitno.jusdsii!. J j. l o i . ir{o N skdsii hiiiiiaqro postavljcni u parovnnx di nosu vrai ko$i MISICNA VLAKNA Pojcdine miiiane stmicc. takozvanih Srosuro crATKt Mtstd? Gbrki is@ni niiiiiEdc rlohatsk. Njihovim gibanjcnnoiemo uphvljati i zovsno ih po|rcano-prug$ti'nr niiiiirni. seniiia viic $e8re.id spo. . l .si..iimaLo a pitomio !makiuai. slc doL tako n. i oni kdcsralno inomotuo. \ r . " d u .oddd 'o -j I i'ib.od. ]i' N vlakna raujrod vl.. 5 k e e ts i unilii !iv.L . r . tkivaobdarenog sposobnoiiu stezanja.no \. Chtkc biiite.ioj\cr. i i i . . r ' w u .iieiiza kon tvEtim v akianim ln.

Noktllire osierLitvo r zNo.inju swlnti pisncntkojilritikoiu od ltctejiojojsr ouooinosi. i/srd..5r iieprcmolv. iiycina.ok:"" lcn n.A? Bojulor! lrvas pismenrnEhnm. ga u a nalazimo kosi I ko. V'h e epideme kreno) szdai od h'1vth stan€ puirhkeret]ni..a hosu 6$i ibEinom od 1@ntimeiar nieserno.osimroga. ucpidsmr. gubitka vode isuntr.J KOZA Vanjski koini pokrovitiri tijelo od ranjavanja. riFr onegrretoru ' onosur0lu joise neltopdbtzi.. Ni tonputu s€spljoite.". Sviliudi.isrev.roaipJ. a dte sekoz pore svedo pov'rtne kole.ijsdc hojni@ irlucuju u kotuvodenisu rekuinn.r. '.ErsPop Irtodepidcneleiidcm{ iliNmnh.uIepod )i\Jnl. njcga izluiuju uLo/vrii d.. slojtkivi skftnimiilmr.toplinu.toj. ilhdise.. Krd$ tijcloohhdi.r JE. pun receptorskih stanica osjetljivih nadodir. tpdsmJ r stulnunos. Kozrie.e liu!re. PovGnske sestaikeiepr...d"s. alisu oni u ranmopllih ljudiaktivniji...stai. ffi^ ZASTo sEBoJA KozE IMUEN. STo EPtpERME? ..qro.osjcrilnim $xnicana.kNncsc iilc ! koriskupe dde snMhjigubljo:jc rcplinc..Ljudsko tijeto tf. jc tijcloyiute.izsndenodrivihsinica. doni.ekLop pLorka mftvih stani. bezresanlx sedijeli. Ndktl jenih 5u rg6deni od p. Fr 5eispamvaniem o* 0. (RoZ |(OZU l PRESJE( ovasilio uveaana pokaule sLika stoieve d6ve kore.. klica. sloj.". osdntr iumiru... "..idlr|vlju roph\r.mrru podjcdnJk bo|ndrnoci.. K?d . Istodobho !c krvnc tile u koiitircdi ubprjLr prcdrvanjc viik! toplinc.zrol $i:trvatieLeeu tempemlutu trcll ropLha. Vod. polakoletu prcmi povdini./. p... patakoizvliii tophu izkoi.hrociri. ubndtE.a ounih prcte (eGtin m keratna ie rv.t. Kaplike roF prekivaju koru nanadlank.a ikeGrina.*. Tekurhu prctrvode zrotnne u derml.. ZASIo tvRsTA? IEKoZA Ko. flljezdma uDjnic{N ikorijenjcn dldka.-o *u. mn daosteltmo kad .oorcdeai d@estanice koj.. Posebnc$rnice. ivaTan osjetilni organ. Nrzi.t''lil lfli"iTlft "tr u4e ruDzho poaki po DLake s0 izgGdcne od nftv h stan. papo.hladnoiui bol. Mdanociti osih tosn po$dju mnogo aktivnijiposlijc izlasanja sune.0.. rrpod d{brcjeslojmdsnih $lnicakojcswdaju neku podlostr ?i kozuitr tijclu. r siauini hiiiii podiru dldkc daadd opliaik nadkoiom.q um od r ain.

.

Milidi 132. Disanje 136 .PoTRAZI VISEtN Plufa137.

u o. i . i dulniklthhcu)kojin polazi/rk Dun. kojejes@. u non.t. t i r e.kisrk iz njega ulaziu krv.tj svakojse saii. i ! .--:=.cd . . 4 .. " { r L ' . onepoinlutitratinvm zvlr iro a sLas. \ r f. . tr ( .i kisi{ srrjr s noleluhmlhn& kenijskm eakcijomltojuarmo ol(iidrcijon. . . osletliv.[ hi]-"ntaju raj?v!kitako runaiuriie.na: nosa. ']ll sslul neprkn(e8iba. d. l i L t r odlazi h{na. r .J.e..l= . po. |okr. ors. .i" C L i ! 5 u : a. t n r .Z \r dr. {aine pltove u ptlaima zASTo DISNI PUToVt osTA.1i. 4 ' .. c { i ! u .h . . o . d r r . zbos i!osje nzl.i h p!rova koiivode . .::rt:l 7 t . . ! . . . ' / [ u i ] .ik .bkozvanih grsnta. ' .' . i . . EpigLtb {4!o44! sI4LV4qcA? '". to le vil iton <togaprotvode.. ' L i e l . . una ie. Ako n ZASTO MORAMO DISATI? Bs disanj! nemaiivotu ?iro ito we sfrDiceu tijeh reba i.o na vau drinka idva aLiskaod tkiva. : . r n r \ t . i . l t t i : " . o F .i DISANJE Proces uzimanja kisiLai uklanjanja ugljikova dioksida zovcmo disanjem ili respiracijom.rL qb1 . ^ " .le od mnoBrli pLula. t .n " . i ( r rr t r r r c k u ( ' fI r .empetii!. Kad udahnemo ztak. . i o k N d h : t ak o h u p l ! a !k 5eskupe.sr.e s€ rrocese . ]ccitiic natnogur. Taencryija u ljudskomtijelu.. r u r u .^r'. ' L h r n l .pEtarcc op*rbljivad kisikom.nrd! nih. / h .' .t)i aenu scoslobadi encryije. . usta. r N r . .)c. . od kojih sv*iodhzlu jeJDo plftno kdlo Ghsnie u e*llanu Dulnlk l CtLt'E U NOSU L.. \ i Lj ' [ r d n i l p r ' . . [ ^ ? ! . (paklapa. prersn!ra prekdnjih. . .riu fkmrzdnjetu.. r n .e ofuorene. .Kadrtr gasn. iz tijelaistjerujemo otpadniugljikovdioksid.U tIsTI? U ! . . . : . prolaznetljno . n .736 Liudskotijelo . .r. | ' . L i .i c (Llan i.. nnavjen od dva komada h6kav. Kadizdahnemo. . .

e (vodenosdiela [ri) tr kojd! su skupLjoi!. T.n. sve ajedm i'mju pov intr tetrnkos igftlina m kojoj r odyijalM.J\eotr o. rakorico 6kava/ak u pluta. r r ondr otrlre. iro uzpomoileccp'o. Kklk oiit ofunr.m ph.. u a ugljikovdioksidiz nje izlazi u proccsu zvanom zASTo sEPTUCA SKUPI. Zav8nebonhlole Gtu2doviatveoh STo sur0 ALVEoLE? Alveole su siadic weiiceaakr !1kotdrkcdr kroz ll]ih lakoprchEth.: p"trl\'o/. T. txl idok splmb. pl javljrju nozgud! tlcbi ut z{ti disanje k!l(o bisnD scoslobod iti rogiremog rlinr I (od udsaia sen.m uaavrja.". rccprori p6tesrdd. putove wlaiizBh. brcnhilpoput srana. kao bobe ! grozdu. rebm pditu p^nikoi. p'lremu blasoporiskuie pLufa istskuiemk RAZMJENA PLINOVA Prijelaz plinovriz zlskau kn j obraoro rcvemo . iine s u di!.j ugljikoqdioksidd u k. i c v i t r p r ! a i m :D debLa.Istodob.. K a di m e d r c b r e f i n a f i o ! l l o p ! 5 t 0 .hLpi rr i iako do+ijemu kfl..va. ibogaesik D6a1re.AU I SIRE? llud scskupljrrri iiLcdjciovadjem okoliih Di!iaa. . i? plL.Miiiii snjeird. u sitnimzrainin diepiairna zqnjm Jveole. Kisik ulzircNemkflnr rlca ilcic !e uz hemijski sl)ojhcooslobin.itrd.r u rekim vclikin litcijind.iredno.jee plinoH..a.ovi.o teskrpljaioiir (niiidniluknpod n. seprcces odvija o ptuainia.vi. !!nk je popul .ixse ntjcrujc BRONHALNO > STASLO N. na kaju bronhioLa .Ugljikovfrk dioksid r xlvcolc ulazi iz plaa.\.\ .to iazin slrlli ijc psio8 koiaxrimc i i$isldvirjc zolo D pluir.. a brcnrii0rc ptsANJEM? 5ToUPMVLJA NA3M Disij.Reb6 sc skupLlaju i s p u l k i o . U plLtini i[ je oko 300 nilijuna. koji rdrc kadsckrcaeno.ot . doi2 do Ddkaia.PLUEA Najvainiji suorgandiinog sustava pluia dvavelikaLrila koja seskupljaju iiire. p0pd sranlG. KAKO KISIK DOSPUEVA U KRW <i. Oba krila imajumreiu zrainihcijevikoje arvriavaju sitnimdicpiiima zvanim alveole u kojimakisik ulazi krv.durebreni mI aisretu a oiit spulta.. ovoi reise6roieim pLuia bolomie nasLilena mre:amlnh .cni. iortak posraje u nlima maniodEilskog.a o a t s ! v 6 ( ! u L u l n i o b L l k .iiiai). p' s fiko p*r iift i uvltc rrk.r u nrozgu.rnjen.

e. nine doa|gyiisenozsa.scituh \6icLitnil ncu!.iivci i lednamoidinazajedno woreiiviani sustav. r oEj ie Bji ..nih{nn iiviNin $aDid. j e s n i m .lovod uc . u p r a v l j. je stanici u m0drcj :tvaani siiiaL potaknuo izLucvanie kentFkth siojeya kojd :ovemd neurctmBniterma kuzicD. rnrcmi {.otakr:dro tinqmn. ibko prcnose sisnat.jjh KAKO MDE NEURONI? Neunniridcbii kaori. Mo'oriclind| on. r n a r 1 i .$c sedoeodi prijeDeso ib ioahovren. kaoi onehotidnim< procesima kojih s m on e s r j e .n pi r. u . . Svdli jeriv. .a nv{u re.{psa t.tc povf?uiu rn@.nor'tin.isn.e.nicc g(p e sl)o. d. 5To lETotrvAc? Zlycisu krbloviri'ainog nrsaR.ucida.iviioi sushvlieic pr€aicom. ndga u (jclo. l$i. 5esnidlui.r. o .rje. p"re $ ..iviani susny..rc ndi. c l t u . mozsa i edremo:diie.t0 jestspojiznedd dvije:ivtane nani. ' . ( .r v.s <sPolzrva(A .Mdnkildm moriinrajdno rvor€. DoEknmolinejto rtr.hedu nbzsr i t1jeh.irr!t.oproEku lpdjamnul nani.sa kole upQv|a kancenlddlan homana I E|ulra ti ) san. p u j r i .!.oJvodf.tci. K1dnqrcn. r .n. o q ' .zhr oqrcumsoirq froko ro+l[ "v{rogsi. .cia rumisiitt. a m l c D o s i c r i t to ur h eai.ijerisi8ni1 ziv.Diiii.138 Ljudskotijelo ZIVCANI SUSTAV Mozak. oe@! postad sigld iznkb u hrytem moidinu..hx iii neu.orthld . Gneni NemorrcnsmiteI preLaze preko prc. to jet krozlupienu moidinu. aiiv.koji pienosc clekuin8 sisn. uroo srilaiu .k i.Til ae{scijrlivni neumn taj sisrurp'cnted uororiikom..i . u rjslu sc lkuplja !lckt!i6 i niboj. On obraduje inlormacije iz osjetilnih organa. tenpeatuto t kaldiku: IESULI SVINEURONI ISTI? Posoic iri slivncwre ncltura.rr na k ia kosnu koia llpoElanb j. prc0ose chkdn(isnalc. t lakoslvakju m'. .a r v o l i n i mr-a d n j a mp r."biim I L m i i a n c \ a n i cA e. i ll ii iedv. .i. ro ic$ bj'.ni . 5ToJE To REFTEKSNA REAKCIA? Relteksna reakcijd neovisi o najojvotji. rirnjericc hodanjem. .l.jopa ivdu se.onina.i m j e r i c e refleksima i disanjem.: ovasiLno uveiana eli[ai kaaje nam snapa.x mozSu i kJDoi . ip o r e Joren. het sin. u r . dCuthapodtuth u sEdtstuno. tivaani ic impuls poluriri io krji si.t DRn.akn.u.rnntiiianD .e.

kojc ih hhne i podl%kju. .betai delta. Citlv j. najnabr. mozak obm:a. Osin oga je i njegda pdrtinr tlko*rni erebmlni koneks..vodnje dugih. Tc sus6nice oryiniznlneu lcsije. U ljudskoj jc eolucijiGrebElni posajao ko(eL!selio iasro.takozvaiih arf. di je najmnF *tivan. ali je $upanj djesore akrivnosi prcmjenjin U dubokoh snu. primjerice . aLi5e prc zvodipmvlan odmara.nija. to jesrzajedniike elektridne akdvnosri svihnoidanih leurona. BEIA BUDANI KONCENTRIRAN > OBLICIVALOVA Kadie iovjek budan. (EEG). V. oii sepomidu r noat proizvodi ata valoye i aLtim je bai kao i u budDin senucima. .pimjc cc. Radmozga pratimo raznlm snlmanllma 1 otomadantem MoZdane stance redusobno pauiinastih ve?a. kaoi Nblt7o pomotnihstdric. spsobnosti. nc. iianj".. jcdiffivcnih sjcdiiic k.. u dubokon prckvodlv o dusei sn!. 'lhko. mozak bde betavalove. Kad saijano. velikikonels. prinrjcricc.MOZAK Mozat je najvedi organiivtanogsustava. mozali poLagane dertavarove. doligovoriho. ODEEGA MozAIc JENAPRAVUEN Mozdksrddi prlko 100milijaldi Deu!on. Lad s pojNljujtr delra valovi. r(adje budan poDvod kaae sabran. moak i dilt ndi. Svaka 5lari(a no oie se mijenjaj!kad mozak ililft mtlNl1llllltralln. u Lubanll.o ilo je to. KAKORADIMOZAK? Znrn'wcnici vje.od kojih je mjEta vdikl mozak iUceftbrun.hrim.ovali $ nckot dasvaki dioccrebralnog koftd$ obrvljrncku Novija odrcdouADkciju.irin!upljinrmd ispujenim lcktrtinom. pukr?:'li Jr j( no/'k mnoso !Lu?(riJi. On upravlja procesima. Postoje tri glavne vrstemoidanih valovar alfa.ilnuprostofa zadmavelkimoak. jc jcdih{vcnc sposobnos vjcrojd':o grdvni uzturr sovold. vclikrpodnrija ccrcbralnog kortclGr$tr uju poobid$ukojisclralno mijcnja.i rako nabnniji krkobi nogao svc s$tiu jubmjLr. Njih biljetino elekroencefitosrafom MDI LI MOZAK I KADSPAVAMO? Md* NijeL radi. s. valovtr.ercbnLn03 MOZDANI VALOVI Lijedniciprale rad ljudskognozsa plonarranjen noidanih valova. kljudnimnehotidnim uspomenama i osjetima. le on sam tvoiiskorc teine 70posto Altivndilelovl. POCEMU MOZAX 'E UUDSKI 'EDINSTVEN? u odno$ naiel6o! ezii\ ljudskij€ tuak najaeii u tivotinjskom cr$iv{. mozak okuietrattitnim opnama i rnxxti.

.

.

OKLISNIPUPOUCI> Naovojuvedanoi sli.i. jer seu njima hranausirnjava i vlaii da bi semoglaprogutari. r i c OKUSNI PUPOLJCI Nai osjctokusa porjcte od siiulnih. lllJe:da i drugh drJelova koiiskLadno suEduiu. takozvanih ohusnih pupoijaka. I UNUTRISNJOST USTA Usta lvor sloteiisptet nilita.Tqri kojc$heju teokuse orapaiu scu Jini q jeliktriprcdnuu okulle rupoljke.lno utjeie u us$ di sene $zbolc.ipapiLa naiezku vide lm seioku5n pupoll. U u$ihi nnpokon zapotinjc prucepro6*c. lakozvanim paplama ilibndavkaha. l . lli epislorhle zalbtak kajtse spulta kad gutana da nah htahane ud.trk. < IUIK.paonepoilllu sienal u oo. k ( . aliih nalzimo i nr nepcu i u zd. Svakl dsjer lni pupoliak imal silulniolvor. Ustasu osim togabitnai zagovori disanje. Ustasuprvi dio probaurog susrava.rbogle3a oi ii6t tako epail!i!aesibak. tdko d. je iezka p'ekyena Povdina kvdkama.KARIA OKUSA spa. n r $ d r t i .jc i djclonitno otopi. le savitliivo. koz kojuuLaze otopljene okusie lvaiilzhiane i plaa. sliiDohekk inavlaiihraou. Slinai duz vl#t $rh! hlrnu.ilallrlnii ol6n pupdLj.USTA Kroz ustau tijeloulaze hranai zrak.nati okus. u lednlak.ao " o .luduje nrivo zvdnosluz. Oni suv€6inom msprieni po j€ziku.l snlestll jedka. .j"j hi jeiku mogu prepo. Samo u jeziku naLa?imo 13GprepLereiih nl!aa. sure naEdrtirim dilelovlma zato su E. iato onxsi. 4sTSj9$4 sT4qgllAz!4 slilns di ndi koj€ ubijrju bilErije. .i sa5lrcne. sdjelkiivihju reeproskelranicc. litr dllelovl osjeiLivi lezika 5To MoZE osJETtrr? JEztK ietid osnov&olosa:slano. i . aosimtog.! tniiiii obiaza i jeiL grhu je hNdu l rnjnh sdje je sdnrdjLr kumja. . Niqova bttna ra sovor. i k u irc z g d r i ur .lukoviiastih grozdova celija. sdjeih j€ okol0 000. s t o k eh .r 5To sEs HMNoIM zBtvA u usTtMA? Sjek(ticiusirne hhnu. uiuairjx ovojniQ u$a 6im ro8{ . nKo datr more ProSlrad. v . gorko Jczikosje@ slotko.ijrlu. iLi okuriuporu. i kncb.kojesa ohhpavLjuju tako da Lakle addava hlaiu. vednomsu maLene I iLiformne ili (oznatene knaste plavom bojom).

S n u ( n'e rcp. : ' : j c . F anjska ljuka 4ba napnvlj€na od a ii€. vrucai nladna h!. 0n se gLavne diieLg o retid v6te.isvaka od nilhlmasvolu radalu. zuba.e' r k o d r r c . t i . ot|pa kdl.vakoj lellustipo leri siekutta m Gasv podva napdied) $zu ods'l.l. prSEMo ZAST0 KRoz Nos? Dissjckroz nN iriti plui@tkiva odzdunih []iQ.takozvane hrskavice. vlat ilniprtje neso Itd koz tdrijeLo k o) odeu pluaa. aovieka na ]. a unud nje je neko. . tjenju slu pre'!. UNUTRAa > iosl zuBA pouaiie spod tvrde vanFke Le:itiielozubal?sradeno od dentina. ZTSTO SEZUBIKVARE? AL s ?l6iEdovito ncl)du. olijaka0. Vanjski suculerovl nosa napravlreru uglavnom od gumastog tkiva. iiyo se ^rba. odgrizamo i ivademo hranuda bismoje mogliprogutati i lakie probaviti. Al<o sepitom osoliosFdjivisloj dentim. l c o : b r l ( ' i n . tddjeh MKO NOSOPATA MIRISE? UNUTRASNIOST NOSq> U nosu lupLjrna tr kojojse ie nosna . ODEEGA sU IZGMDENI ZUBI? Bijer. trkdwni dentin. tkivo zubnosa (pulpu) kanaLa le nazekroz koriionske krnaleia dnu zuba.nanjima s iBrusnjsi brkterija ihme. osim roga.nneirtrclj! kisliN loj.na noie ia fti bol.mk zasdie.asj*utlla)uledaju it4aiu.Ljudskotijelo 143 ZUBI Zubi suivrsto usadeni u kostdeljusti.iU\c d l . Ljepljiva sluzhmk iesric p@lirc i cdde.B*rerijekot s lhne ugljikohidntnin *tacirna l. Vlirna ovoinic nosnihkadrla zasdjava i yhri rlk.alu.2vr (zehni) I kNne: le (ryene lpLave) prolazeko.ijcve soliu caklnriidcrtii!. pdjaviine tepesuhog i pielJadnos raka. nalaze i senzori zamiris. Gasvm Nosje glavniulaztjelesnih zradnih kanala. (iza a iellr prelkuriiaka olniaka)lest kutniaka n'asa) dfobe tvalu. pamkonshjc hpljin{ ili kivena. Mi zubimakidamo. mjwde Mi tr niicn iijel!. ! . kpod caldi'rc je nekia Rir. akoz%nitlik. U njemuse.

\!lilusin aitvom. .Liida fLcltivcd. ndi s.irr. b r r r r i .ollpskih i. p o c r r r j eu . .rlnje s.ron.tt gui! . . lj.Probavniorgani izlftrju. rr dobivrmiogo vpnr jrovri n I upian. M r k r J m n i a r t r mp cr n e .pcll r ltritr ln i!l _-__ iL..| . r r .) [ \t]rrr rLr)rir lr cnlin ltoji tnbi!tji . vtrljino. i lt.ir roj &.)I k L o i i v i i n l l t i l c l i mu b i i i l l i . g n ' sL1 dio i nnogi organi u rrbuhrL(abdomcnu). ' " ' t L . iveliktrrovniru InorLoj! up ia vod! t mprobavil.lodijrr).L!Lr{L r'lLi tr 05h (.t.Lijrn.)J!ijr p ..tr u rlur. r L t ( t i \ i d' .gi r rnrit. KAMO HRANA ODLAZI lZ ZELUCA? ( r. KAKO RADI ZELUDAC? z. b N L r iL{ t i i t n . r .. ZA5TO TANKO CRUEVO TAKO qUGAiKo? JE linrk) jr.) .otrtn...rdobivmre msgF mis ji r 5trni! t iirolLlln Lil(h paJ! tlryri. r \ .ug r(hrj. zlijezdctr trnuornrir)j or)jnni nlftr t ra! u ttlLr.0i (.ffiffiffi.nn.. ' t r m .ludr.Lc 1..e.ini sik s pqsiron. | ' .u'i i ! njcdn.n. rt. u. c i t i o h i .iD rc\icrrr rojc idi \iL'nif.. is(i\k.j koji kemijsLi razlaiu hranu. l).n r c r n r ..c k@tunke iiie ie hvnih rili.vo dustlto 6. t. t . . sijeDketankos. . i o n r ia .iid!. r .rijdr iprelaa u resi.ijdr {hjL. h i { 1 .144 Ljudskotijelo PROBAVA Proces razlaganja hranc u rrolekule koje tijelo moie iskorisriti .n1 z. rL o r i n .rro 0 AU$! kleiir . i d v i n ! ) i r r .inm.u / o \ e r r ol ) f n b J \ o r n I '. i(( Jtir. i aN ( rkirli triif . koje ih ntin nnos.i$r{rljr{.itr. osin toEi. Z(lrl( Nirnro l.r i |. nll.t j r . rLLi il i(t c . .niptunjd ilrliki duljim onk.NlolekdehLantivih a?LionlDru\r n (kuarnr tn kog .vcarvrju povriinu. Drinnr lcii koiltrim hfiru rrdiii te rrohivDs nrG€ lur roir tildo no:r +o.s it I oE po*ip m opp baduninJ. r r k .hk. hkozvdrin.ih KAKO TIJELO APSORBIRA HRANU? u'nr.n rj . iclri fj! li \llhn. ..L \f o rn hriicn I prrbrvniD)nnoyiDI il idil SLlndii!.g . r! Jok \c rf fr. r REslCE U TANKOM CR ]EVU o ene 6(. n r e k r n l rr f l i n i r l r rorrn! hnkos riiFn rb.r$( f .5 n.r?gnli \4nl. nni obihtovltnutr dxs..ri.linD orc l.ltrai.r{.n!..iov inr.

r ovojnica izluiuje Eustu. Molekule pojedinih eitna imaju savin odeden oblift. > BAKTERI'E U OEBELOM CRI]EVU Nasld supikdaie ltapiasre (ruliaano) bakterie napoqllii debe os oii.c sad.icc. bri kakoto aini 745 t 'lE '\ KAKO SEHRANA G]84 KROZ PROBAVNT SUSTAq icludr rc tinko i debdocdjso. suizgadeni iee( irndnc lis€line. Kad scrc n. icludrc. hiiitne sijeDLe.. Na ovoj uveianoi sl ci p kazana (zutoi mftilrsrd) su m.Ljudskotiielo ZASTO PROBAVNI ORGANI NEPROBAVE SAIMI SEBE? Z€lucna i cijc{. proteine. rlisc istotako isfrlno obnata prcizrcdnjom trNiLshrica. kojiserrlodcL (ianet rfsorbniju..BaD suzi. 5TosEDoGADA u DEBELoM CR|JEVU? Neprob.iodldeu debelo dij*o kojcurijrvodu i Dircnl.U nlemu . tupljise o. odrr(rc ic rbr(j. Tupojav! rovemo ENZIMI Veainom kemijskih reakcija u . 'll pojr( aYeno perstiltikon. !. KOIIORGANIZMI PROIZVODE PROBAVNE ENZIME? Zlilede dirou. kojd pohate ldianj€ hrane i itni prcbavne orgdrcod kisdinci cnzin{. skuplj. imajL.. prcbavu u lanko siFvodab pospjesiLi hftne . : pedstartikoh. ito daai erd koje ubmmju kd jske @kcije. kojeonda lenjr da ieasinju ia oiro odrden naiin.ivin organizmima upravljanjuenzimi. imastiujcdinia iz kojih usljikolidnte . KAKO DJELUJU ENZIMI? Xnzini su kataliatod. djeym s€orcjnicasrho imii.nljeni o$a.lirj sepotuLtutiotpad ililice. alozvd! slu.Pl gutu hnnu dil!.a enzlma lto ih srva6 onaae h is0uniti sugtqaia.uaminokisclinc.nocijcvo.iiiancstijcnkc iklpe.:. Tesusiauinejcdinie takomrlcnc da prclaa u asiccLojin!jc oblor. U ton otpadr bujaju bercpaNb tcri)c kojcprci4ode iponelro vnamina. je Imaih sakovnnih. a svaki prilagoden odredenoj zadaci. Sic4ilc seodvijau valovima koji segibdu dut orsrni. Jednja}.. ahwljujuii kojeh F retu smo za oddeie molekLrle u tijeLu. guiie la i nnko cdj$o svi otri proizvodc trcblvnc eizime.lt baopasih balFrlk. Unaroa rone.Ti eizihi razlai. ! (kdmu.va.Ltizaru €ktrinru. mirrd! rori5irh .

.

Ir l/l 1$ \ POTRAZI VISEttLStanice 14e 73 . Rast49 . Razmnozavanje .

vit)orrtrio L.r . P.|iiniie niiirc.r Oi.rinkrivr. Qnift n. Lj svaldmpau ledankdmosomDotjetc l.Te su spolne scanice osimtogabirnei zaono lro zovcmo Wllf{Il1'tNmfE[rl GDJE NASTAJU SPOLNEJTANICE? Muikr rlblnf!rfi..ovo!) jijrnrx.ju oddule trk.srr. a . . Txi docr(I. r .ro?.oirj.toToid p'0nadc irl.j . .jihovln djelovarjcn?. ^k.t.gu bid ssvnn Lrliain.oro (. t$irc f. JeTsre NASLJEDIVANJE qKO SENASLJEOUIU GENI? rjrdipoloricu scm. uplcrnd hnogo. r ) g t . sp(mrLoroidi i^tini niprju s! u novi nrktus.d iedr0nin znlsDdm. (AKONASTA'E'MBRII? l)ohaL( \)dni.i DomonF GDIE SEEIMBRU RAZVUA? l i l ) f j ! c i i .bn. . . jijDi. h . i. rLjcac I tnono iskNvo. oiiu.). pdklrav. .uPd] kolcmtr to uspilc dpodrtc si.i uz 0qaLo.Svrtcnlnrirjricr n.eosobno$ i inelisenciju.k m.du\.Novi seiivor swara razmnoiavanjem.gx s.rri.. inorrma p. v i j ic zci.ckotiko Eena.r. {rvlix Ndjud (rcnis)u rcrifu bdnicu (vrsint.hlujL.--. \ 'Nron (ljddriifi.lnu srni . {)whia(iIrirnr I nljiiDc k. !c u anrnir h. ol ip6le nai!k. ih u lly. r j r I r c n i s i n . r . . o ^ . r ) i .:. . q \ 4 .. . c.n. d r r i L i t r o ! . ao!lekima rl para. i KAKOGENIUTIE.injeia u tjcl. . r r .id * s rrin mo... rt..Li od mijke.tiih ic do u dNEeos. A zx t suzasluioi prijcsvcga geni zxpisi pomoau rnolekuta DNA sadrrrni u ndin hromolnnina. Fjrninr.. .. 1ikd.u\.gt^( nr l v i . odioy lNlpno 46 kronGon.o viv tv.rl.i.l|I)ivriu kn. < jAjaScE I sPERMATozorD (. . bavi gennm i. !q.n.imjcrice bojL.ispohod iiN N if.ozo(lc t{oliziLim. Grr o(1nc) o' grhc. nare 'lug..oditelja plcnose naporomke ?okno nsljedivanjdr. c i poiiri. .. selobilikor nilsovu oyoin. .icoh i L it r r . . rruno st)uruotuidin. rg i t r r ^ i . . rTuzDeDo ri i(tdri{it bliz &.. Nrki aovjek posjedrjc llil ltir:]:I riii $t( ll i l l r d l i3 l! . r . r r u . 1 r u n . B.r.c. doktc onrt usnLrr.\rmo EenetiLor. aLim.UNASVOISTVA? Ccri.i.r o. 1 .r k o i i r f .ovcnb ol)lftlnlon.fi djeletovo Nrrsova u makm. r\ . . i ( .lijvdi i.ftj1. n jedini kaji se nztikriu .ikl osi.. .d . trli ii rjih iio tako finjei. B f N l i o i i z o r c n rh )ir. spc. Prirom. j i .i:. i . N l i i u i . poiphoreiviemueo. . j r ) i Nr r i r . Majkai oracproizvode spolne stanice kojesespojci sworecmbtij. .0ini u rjhdrr)j nrlnjiri. .v$irn .slbriri i$vornidnt.hi(lr | 1)ltinu lrj$d t)osljclici jc sl)oLi$siifr (i. .ir.l. ll(dski fcrus nema iiti5oo grama. Ni jrinici ntnNllljijricc. l)ldjccr istihrodnclj n. r i J i u .. i ..s! visim.ocesu kojcmsesvojswa .rj. .D)x.{m.ir jc rjvior nld.iinr.i . r(.i . DNAmoLekuL. . lr ^ (t l) t ' ! . .r.e. t ( .lrro ponzLrltr rx Drj .. .r.Nljcluju od oc\ rl.Jcle$ihsrcj$rvr. .ij.). Ceni osi'n ro8aurjeiu i m dohovni svojsva.. u 5tmniod patniee.o r r ' i e ( r r ! k o o v . t.p. . . Znaro$ l.e il ri !. veiinu r$ih . ..1) lji \t.ijch I rr)nii ilill(drtrnu lc$t(.

l)olinjLr KAKo sE pJEVoJttcE MUENJA. je devet potrebno mjeseci. isvesecovrijeme neprercance mijenja.vo vijeme naihv( nrpredujc hd*. ^4i. ioi dalu Cesto scpokvjuju piege i bezopase srahtke . lakozvanih aknl.i pledlif. U dque{on tjedN vei ialcdr ho pnvominijatuno djeric.n c ^.o Jujen. papo r.lpuuho i n. BAKTERE > U AKNAVA U pubeiietu hnosa die. _ MllEaNt zuqr KAKo sED. om seuasropno dijcli.bos prcvellke proDvodnje motanina. Koir $rbielNt.roidu posmjerD ipodlotniji nekioboleldoa. je najbrii u prvih nekoliko Rast godina iivota.vdospor..'.Jri. prikoioi ko(r stabe i poqaju krrkiie. Kad odrauu! tiudi iomdio najusr ruba.o:iR b o k o vlih . coviek u : votu lmadva konphta eb.u d n cz i .inu. ft Drijq. o ' rT . c g t r r . Poslije rodenja.E.j.. udr$to8. jcdmjrFkc. Pl a. s{ tdt tjedlnrdobiva udole i srce mu poiinje kuad.loblic u k. akne s Gdiaiuato 5ro kolazbos ho'moia kojise DLuruiu u pubeneru postaje masniF.d. je $dftnj.lu 12.teia. ii'"t k& j.rutr. ko{ narutu lsnije.loznateil 4Leno.RAST (embrij)u majiinoj utrobi razvio Da bi sezametak u dijete.. koia ela(lznost.bru ( vsiNr.di akrivno iivii ! yiicod 70.dglotr.iie. r u Puodrr" oP4 ndgro povec{.ia sLl.. rud unullinjih orgxoa. lod poanje nijenjatioblik.U u PUBERTETU? Il.: ta. U lesrom se nie*o livora potnle poFvLjlvati prir to suhkozvan hLiirlnlzubi.pai80 godina.po kio 'nu! mcij! STo sEpoGApA KAp uuptSTARR loJik'arog rdud rr. *. lto idoaitopo Licu.r. 2 g. kro lto suscanc tegobe i ok. Poslte deriri tjeddaljudskizdetik vea ina ndal i Lratjeiricu. Boiha-sc nsta trdjninjsou $dtm snanjuje. bakte. Oil polnu hpadau okoSeste vora sodlne. miski\lJbe r uspofuv.". Ljudi s osteoporozom .c i idr iJl. ono nastavlja tlri joi 20 godinr.k ^po{inj. I oni .k kdhijcoddjevojrkd-kod nirhun n\ pr vrr'. .icno poaiijc n n ' c .(m ( diirf pkub . KAKO SEZAMETAK RAZVI'A? e.' iz'utu im dlaiicc. kadrspod iiih polnu Gui sta il?ubi.ACI MIIENIAIU u PUBERTETU? Djctdcikozpubcnct plol. iL p.J\J '.i(i .^j.pr preein ! k$licu s{nica. rirclonr.r\i. 5TosE DoGADA KAD DIECA Msru? Dje* k{d asrumienjrjurjelesni oblikzfto fto nn e pojedini dijclovi tijela tu^ijajuldlititoD bsinom u p.a dobju pGv osip. hl 0 i 1 . a ponckad ipo drugim dijeldindtijch Clas iorscpo<lubi. Sr sr.kr zovrmu pubcrrsum Kodd|duaicrnnol. ito scoiituje izlucivNi.. 'i)clo polJku pu.denrh bubuljka. U aepitima masnoaa u k0[]enu dLaka addaualu se pasekolaupal. gorir(. P@ce paveaini ljL.! velikuglru ! !spoledhi. hjnicinn Fiinju Mkog mjcsc. SIAREN]E > KOZE ovadielh istaiarka pokaiu ut nkestaienja tuka kore VanFki sloiko:esestaniule i subi0rc1€nska ylakna paseonabora. n te$isi proizvoditi spcmatozoidc.dol'ljr. . J q.Oiim rogd odl evc po licu.$ inscprotift.u i N . l)od pduhon i naprcponaou.

Bolesti .POTRAZ V|SEt|l Stanice 151. cenetika2o9 73 .

Stanice 73 . Tijelo128. Mikroorganizmi 75 .POTRAZI VISEtN Biotehnologlja 2o8 . Roboti194 .

.

75 '176 178 180 BIOTEHNOLOGIJA GENETIKA SVEIIq5L BOIA GENETSK0 rNzENlES!ryq ..._ NUKLEARN4 ENERGIJA T0PllllL I4AIEB!]Aq PRQUIIXEfVAR I SMJESE RAZDVAJANJE SMJESA 200 202 173 PROIZVODNAINDUSTRUA 205 KEMTJSKA rNDUSTRllA 106 208 209 210 ryQY|@IEB!]AU ZVUK 1.ZNANOST TEHNOLOGIJ ZNANOST 154 181 TEHNOLOG|JA - r54 r55 155 156 157 E!EKr3!clr!I IIIAGN ETIZAM 182 183 184 UEEE!'E MATEIVIATIKA KRUG SIEUIN| ElE(TtrglvrAGNETlzAM ERG Er KA_ E!E(I80EN EIEKTR9NTKA .191 163 164 MEBNEi ROBOTI NANOTEHNoLoGUA _ STROJEVI MOTORI TRANSPORT GRADITELISTVO INDUSTRUA JELEKOMUNIKACUE 192 1.94 L95 't96 198 r65 166 1. . -_ 158 159 160 162 191 __ .__' MtKROeIPOVI MEUNALA MREZE MAIEBIIA ATOMI 186 187 198 189 190 VRIEILE KVAryINA TEORUA ErEfilqrlTl KEMUL= FIZIKA SILE GTBANJE -..67 168 170 't71 't72 E!!89!lA .--.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful