Website legt de meetlat langs ijdeltuiterij van Nederlandse

economen

Sylvester Eijffinger: onbescheiden
Sweder van Wijnbergen: onbescheiden
raymond rutting / de volkskrant
Henriette Prast: bescheiden
Jan Bouwens: bescheiden
AMSTERDAM
'Bescheidenheid is een mooie
deugd', zei wijlen econoom Jan
Pen eens. 'Alleen is het niet mijn
deugd.' Bij de presentatie van een
boek met artikelen van Jan Pen uit
Holland Maandblad noemde
redacteur Bastiaan Bommeljé
economen 'pathetische ijdeltuiten'.
VAN ONZE VERSLAGGEVER PETER DE
WAARD
Of het ook daadwerkelijk in
Nederland zo is, heeft de website
Follow the Money proberen uit te
zoeken. Daar is een ranglijst
uitgerold van de tien meest
onbescheiden en meest
bescheiden economen die in de
media optreden. Het criterium
hiervoor is de deskundigheid die de
economen zichzelf toedichten bij
een onderzoek naar hun expertise
door de site Me Judice.
Het is voor het eerst dat er een
kwantitatieve meting naar hun
ijdelheid is gedaan. Het resultaat is
een ijdelheidindex voor de
Nederlandse economen.
'Onbetwiste winnaar is Sweder van
Wijnbergen, die tijdens zijn tv-
optredens graag hoofdschuddend
en interrumperend de
incompetentie van politici,
journalisten en andere
gesprekspartners pleegt duidelijk te
maken. Goede tweede is Sylvester
Eijffinger, achtvoudig winnaar van
de prijs voor meest mediagenieke
professor van de universiteit van
Tilburg', aldus Follow the Money.
Nu zou het kunnen dat de ene
econoom ook echt deskundiger is
dan de andere, maar Follow the
Money vindt het wel een beetje
bizar dat monetair econoom
Eijffinger zich een grotere expertise
op het gebied van ontslagrecht
toemeet dan de bekende
arbeidseconoom Jan van Ours. Hij
zegt ook evenveel van pensioenen
te weten als professor
pensioenmarkten Fieke van der
Lecq en meer van
overheidsfinanciën dan hoogleraar
publieke financiën Bas Jacobs. De
laatste acht juist zijn expertise
beperkt. Hij erkent weinig te weten
van de zorg. Jacobs zei de lijst wel
nuttig te vinden. 'Ìk zeg niet dat ik
bescheiden ben, maar ik weet wat
ik niet weet.'
Monetair econoom Eduard Bomhoff
zegt wel heel veel van zorg te
weten, terwijl hij slechts drie
maanden minister van
Volksgezondheid is geweest.
Sweder van Wijnbergen zei
donderdag 'de lijst niet te hebben
gezien'. Vrouwen zijn niet
bescheidener dan mannen. Ze
scoren hoog in beide ranglijsten.
Van de universiteiten zijn de
economen van de Erasmus
Universiteit het meest bescheiden
en die van de Radboud het minst.
Hoofdredacteur Harry van Dalen
van Me Judice zegt dat
© de Volkskrant vrijdag 18 oktober 2013 Pagina 9 (1)
overschatting en onderschatting bij
het bepalen van de expertise een
rol spelen. 'Dat is menselijk en
onontkoombaar, maar ook iets wat
we op den duur onder de loep
willen nemen.' Volgens Van Dalen
waren bijna alle economen bereid
aan het onderzoek mee te doen,
behalve die van het CPB en de
DNB, wier mening niet los kan
worden gezien van de instelling
waarvoor ze werken.
Van Dalen juicht het toe dat
economen zich ook in andere
terreinen verdiepen. Ìn 2010 zei hij
dat een van de oorzaken van de
crisis 'overmoed en
overspecialisatie' was. .
© de Volkskrant vrijdag 18 oktober 2013 Pagina 9 (2)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.