You are on page 1of 26

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG

MODUL PENILAIAN SPM 2OI3
124911

SEJARAH
Kertas I jam

I

Satu jam

JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Modul ini mengandungi 40 soalan.
Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jowapan, iaitu A, B, C danD. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas iawapan o bj e kt if y ang di s e di akon.

2. 3.

4.

Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

www. myschoolchildren.com

Modul Penilaian ini mengandungi I 4 halaman bercetak

Hak Cipta MPSM Pulau Pinang 2013 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

[Lihat halaman sebelah

124911

SULIT

1

Apakah fungsi ziggurat dalam tamadun Mesopotamia?

A B C D
2

Pusat ibadat Pusat penempatan Pusat intelektual Pusat pertanian

Maklumat berikut berkaitan dengan pemikiran yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho.
Shang-ti
Tien

Apakah kesan daripada kepercayaan tersebut ?

A B C D 3

Feng Hsui

Tulang oracle Ying dan Yang
Mandat daripada tuhan

Maklumat berikut menunjukkan undang-undang tamadun awal

o o

Hukum Kanun 12 Titah Perintah Raja - Tiang Asoka

Apakah persamaan undang-undang tersebut?

A B C D 4

Mengekalkan kesetiaan rakyat Memudahkannya dibaca rakyat Melambangkan kekuasaan raja Memastikan kesejahteraan raja

Mengapakah pendidikan
menggunakan senjata ?

di

Sparta mementingkan latihan fizikal dan kemahiran

A B C D
SULIT

Melatih pemimpin benruibawa

Melahirkan individu seimbang Mengukuhkan undang-undang
Menanam semangat kesetiaan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

2

124911

1249t1
5

SULlT

Binaan berikut merupakan monumen yang dihasilkan oleh masyarakat tamadun awa!.

o o o .

Acropolis Aqueduct
Colloseum

Tembok Besar China

Apakah sikap masyarakat ini yang dapat dicontohi daripada pembinaan tersebut ? I Kebijaksanaan merancang

ll Kepimpinan benrvibawa lll Ketahanan hadapi cabaran lV Kepatuhan undang-undang A ldanll B ldanlV C ll dan lll D lll dan lV

6

Bahasa berikut digunakan secara meluas dalam kerajaan awal Asia Tenggara.

o o o

Digunakan dalam perdagangan Merupakan bahasa perhubungan Diguna pada batu bersurat di Srivijaya

Apakah X ?

A B C D

Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu Bahasa Arab Bahasa Cina

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

1249t1

SULIT

7

Maklumat berikut terdapat dalam monumen keagamaan kerajaan awat Asia
Tenggara.

. . o A B C D B
Tahap kehidupan

S,/a

Samadhi
Panna

Apakah kaitan setiap tingkat tersebut? Tahap kekayaan Tahap kesenian Tahap kesetiaan

Apakah kewajipan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam kabilah pada
Zaman Jahiliah ?

A B C D I

Membunuh bayi perempuan Menyembah berhala Mengamalkan riba Merompak kafilah

Nabi Muhammad s.a.w menggunakan kebijaksanaan semasa berdakwah di Makkah.
o a a

Dakwah secara berhikmah Tidakmemaksa Pujukan

Apakah kesan pendekatan tersebut ?

A B C D

Pengaruh nabi semakin kuat Penerimaan terhadap lslam Peningkatan tahap keimanan Pembukaan semula Kota Makkah

4

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

124911

SULIT

10

Maklumat menunjukkan sistem perundangan di Madinah dan Malaysia.

Madinah Piagam Madiah Apakah persamaan tersebut?

Malaysia
Perlembagaan Malaysia

A B C D

Kekebalan ketua negara Pemisahan kaum Pengagihan kuasa Kebebasan beragama

11

Khutbah haji terakhir Nabi Muhammad
Apakah pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kepada umatnya ?

A B C D

Al Quran dan sunnah..
Cap mohor Masjid Nabawi Piagam Madinah.

12

Khalifah AIi bin Abu Talib sanggup menghentikan peperangan apabila pihak lawan mengangkat al-Quran.

Apakah sifat yang ditunjukkan oleh tokoh tersebut?

A B C D

Menghormati hak Mudah memaafi Cepat mengalah

Cintakan perdamaian

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

1249t1 13
Rajah berikut menunjukkan sistem peredaran darah yang diperkenalkan oleh tokoh perubatan pada zaman Kerajaan Bani Umaiyah.

suLtr

kr.fr * Llillrilcr'

Siapakah tokoh tersebut ?

A B C D

lbn al - Nafis
lbn Jarih

Wasil ibn Atta
lbn Zihat al - Zuhri

14

Maklumat berikut menunjukkan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

Penemuan Batu Nisan Malik al-Salih Penemuan Batu Nisan Malik lbrahim
Apakah Y ?

A B C D

Arab lndia Parsi China

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

1249t1

SULIT

15

Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka merujuk kepada

A B C D 16

undang-undang bertulis undang-undang negeri undang-undang tidak bertulis undang-undang perdagangan

Andaikan anda ditugaskan untuk membuat satu persembahan tarian yang
mengambarkan sifat kepahlawanan.
Apakah jenis tarian yang menggambarkan sifat tersebut ?

A B C D 17

Tarian zapin
Tarian dabus

Tarian inang
Tarian joget

Apakah situasi golongan petani ketika zaman gelap di Eropah ?

I ll Ill IV A B C D 1B

membayar cukai tinggi kepada tuan tanah mendapat perlindungan daripada pihak gereja melibatkan diri dalam perdagangan mencari perlindungan daripada tuan tanah

ldanll ldanlV
ll dan lll

lll dan lV

Raja Henry Vlll telah memutuskan hubungan England dengan Gereja Roman Katolik di Rom. Apakah kesannya?

A B C D

Pengukuhan kuasa politik Menyokong usah a Counter Reformation Melangsungkan upacara perkahwinan Menjadi pusat penyebaran agama

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

124st1

1249t1

SULIT
di

19

Mengapakah penjajah British memberi tumpuan kepada pembangunan bandar
kawasan Pantai Barat Tanah Melayu?

A B C D

Merupakan kawasan strategik Mempunyai kekayaan hasil bumi Mempunyai kemudahan infrastruktur

Merupakan pusat tumpuan penduduk

20

Mengapakah jalan raya bertambah popular pada awa! abad ke-20 ?

A B C D 21

pengenalan kenderaan bermotor
peningkatan hasil perladangan perjalanan lebih cepat polisi pihak British

Bagaimanakah pemilihan golongan Mandarin di Vietnam?

A B C D

Pewarisan Pelantikan Pertarungan Peperiksaan

22

Apakah kelebihan novel ini terhadap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara?
Noli Me

Tangere

----*

Jose Rizal

A B C D

Menjadi inspirasi Menggabungkan gerakan Meningkatkan pendidikan Mencetuskan idea revolusi

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

B

124911

1249t1

SULIT

23

Mengapakah kegiatan berpersatuan kurang mendapat sambutan di Sabah?

A B C D 24

Taraf ekonomi tidak stabil Tiada pemimpin benvibawa Taraf pendidikan rakyat rendah Tiada perpaduan rakyat

Apakah kesan dasar British dalam pentadbiran di Tanah Melayu?

A B C D 25

Melahirkan pemimpin benvibawa
Memajukan pendidikan Membaiki taraf hidup Meningkatkan jumlah imigran

Maklumat berikut berkaitan dengan pelantikan Yang Dipertuan Besar di Negeri Sembilan.

. .

Tidak diwarisi Dipilih oleh Undang

Apakah aspek penting yang dapat dikaitkan dengan pelantikan tersebut?

A B C D

Jati diri Autokrasi Patriotisme Demokrasi

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

1249t1

SULIT

26

sultan Abu Bakar merupakan pemerintah negeri Johor.

Apakah sumbangan penting tokoh tersebut?

A B C D
27

Meneruskan warisan Kesultanan Melayu Melaka Membentuk Sistem Jemaah Menteri Memperkenalkan perlembagaan bertulis Mengukuhkan sistem raja berkuasa mutlak

www. myschoolqh ildren. com

Apakah pertubuhan Melayu yang menyokong penubuhan Malayan Union ?

A B C D
28

Parti Kebangsaan Melayu Melaya (PKMM) Parti Kemerdekaan Malaya (lMP) Pasukan Wataniah Pahang Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO)

Apakah tuntutan Raja-Raja Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948?

I Memberikan pendidikan tinggi kepada orang Melayu ll Memerdekakan Tanah Melayu lll Melindungi ketuanan Melayu lV Mengembalikan semula kuasa Raja-Raja Melayu A ldanll B ldanlV C ll dan lll D ll! dan lV

10

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

1249t1

SULIT

29

Mengapakah Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) dianggap titik permulaan kerjasama kaum di Tanah Melayu?

A B C D 30

Keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu
Kesanggupan UMNO berunding dengan kaum lain Kemerdekaan kepada Tanah Melayu Kerjasama dalam Parti Perikatan

Maklumat berikut berkaitan kerakyatan ius so/i

.

Raja-Raja Melayu menerima tuntutan kerakyatan

jus soli

yang

dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1gST.

Mengapakah Raja-Raja Melayu sanggup menerima tuntutan tersebut?

A B C D
31

Kesetiaan kepada Persekutuan Tanah Melayu Kerjasama dalam Parti Perikatan Kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf

KesanggupanmembangunkanPersekutuanTanahMelayu

Apakah faktor pembentukan Malaysia dari segi politik?

A B C D
32

Menggalakkan kemajuan ekonomi Mengimbangi komposisi penduduk Merapatkan jurang pembangunan Menghalang pengaruh komunis

Mengapakah Sarawak dan Sabah menolak cadangan pembentukan Malaysia?

A B C D

Tiada keyakinan mentadbir Tiada kebebasan bersuara
Membentuk penjajahan baru Membentuk Persekutuan Borneo

11

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

124911

1249t1
33
Maklumat berikut berkaitan dengan keistimewaan kepada Sarawak dan Sabah. Tokoh A : Kita berjaya mendapat kuasa mengawal hal imigresen

suLtr

Tokoh B : Kita juga diberi kuasa mengawal perkhidmatan awam Tokoh C : Nampaknya tindakan kita tepat.
Perbincangan tersebut merujuk kepada

A B C D

Suruhanjaya Reid
Suruhan jaya Cobbold

Perjanjian Malaysia 1963 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

Maklumat berikut merujuk peranan Yang Di-Pertuan Agong. YANG DI.PERTUAN AGONG

Ketua Tertinggi

Ketua Agama lslam bagi Pulau Pinang dan Melaka

Angkatan Bersenjata

Apakah X?

A B C D
35

Menyusun pentadbiran Merangka perlembagaan Mengisytiharkan darurat

Menabalkan Sultan

Maklumat berikut menujukkan sistem pilihan raya di Malaysia.

Pilihan raya
60 hari 90 hari Semenanjung Malaysia
Sarawak dan Sabah

Mengapakah pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh tersebut?

A B C D
SULIT

Kehilangan sokongan Kes kematian Pemecatan daripada parti Penyertaan parti politik lain

12 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

124911

1249t1
36

SULIT

Apakah fungsi penubuhan Lembaga pertubuhan Peladang (LPP) dalam Rancangan
Pembangunan Malaysia Kedua?

A B C D
37

Melibatkan petani dalam koperasi Menggalakkan penyelidikan pertanian Memajukan pekebun kecil Membasmi kemiskinan

Apakah kesan Peristiwa 13 Mei 1969 kepada negara?

A B C D
3B

Dasar pembangunan Nasional Rukun Negara Dasar Kependudukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Mengapakah Malaysia menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan?

A B C D

Menghalang kemajuan ekonomi negara Bertentangan dengan prinsip PBB Mencabuli hak asasi manusia Menyekat pengaruh politik

39

Tangkai padi dalam logo di atas melambangkan

A B C D

kedaulatan sultan kekayaan sumber keanggotaan negara matlamat penubuhan

13

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t1

1249t1

SULIT

40

Maklumat berikut menunjukkan cabaran masa depan Malaysia. K-ekonomi K-masyarakat Mewujudkan masyarakat Malaysia maju dan saintifik

Apakah sumber utama bagi menjayakan matlamat tersebut?

A B C D

Multimedia Modal lnsan Moda! lntelek Mobiliti sosial

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

14

1249t1

SULIT 1249t2 SEJARAH KERTAS 2 MASA 2 % JAM

1249t2

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN PULAU PINANG)
MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013

SEJARAH KERTAS 2
DUA JAM TIGA PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

mengandungi dua bahagian ; Bahagian A dan Bahagian B
Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan tiga soalan dalam Bahagian B.

Kertas soalan

ini

U ntuk

Kegunaan Pemeriksa
Soalan
1

Bahagian

Markah Penuh

Markah Diperoleh

2.

A

2 3

3.

Jawapan Bahagian
kertas soo'r,'?.

dalam ruang yang disediakan dalam

A

hendaklah ditulis

4
5

4.

Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada kertas jawapan berasingan yang
disediakan.
B

6
7

5.

Kertas soalan ini hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas jawapan Bahagian B.
Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan.
www. mvschoolchildren.com

8

I
10
11

6.

Jumlah

http://edu.joshuatly.com/ Modul latihan berfokus ini mengandungi 8 halaman bercetak http://fb.me/edu.joshuatly SULIT

SULIT

1249t2

Bahagian A [40 markah]

Jawab semua soalan

1.

Rajah berikut menunjukkan struktur sosial masyarakat Hwang Ho.

(a)

Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat di atas.
(i) (ii)

[2 markah]

(b)

Nyatakan dua kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Hwang Ho.
(i)
(ii )

[2 markah]

(c)

Apakah keistimewaan bandar Anyang sebagai sebuah negara kota dalam tamadun Hwang Ho?
(i) (ii)

[2 markah]
(d)

Senaraikan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian.
(i) (ii)

(e)

[2 markah] Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan tamadun Hwang Ho yang boleh diteladani oleh masyarakat Malaysia pada hari ini?
(i) (ii)

[2 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT

1249t2

Zaman Pertengahan penting kerana telah menyediakan asas bagi suatu perubahan yang besar kepada masyarakat dan budaya Eropah.

(a)

Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap?
(i)

[1 markah]
(b)

Senaraikan ciri utama Zaman Gelap di Eropah.
(i) (ii)

[2 markah]

(c)

Nyatakan ciri persamaan antara sistem feudal Eropah dengan masyarakat Melayu tradisiona!.
(i) (ii)

[2 markah]

(d)

Berikan sebab kegiatan perdagangan di Eropah tidak begitu meluas pada Zaman Gelap.
(i)
(ii )

[2 markah]

(e)

Pada pendapat anda, apakah ikhtibar yang dapat diperoleh generasi muda pada hari ini daripada Zaman Gelap yang melanda Eropah pada kurun ke-S Masihi?
(i) (ii) (iii)

[3 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT

1249t2

3.

Adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan merupakan satu sistem
pemerintahan yang bercorak demokrasi.

(a)

Nyatakan kedudukan Yang Dipertuan Besar dalam Sistem Adat Perpatih.
(i)

[1 markah]
(b)

Namakan dua luak utama di Negeri Sembilan.
(i)
(ii )

[2 markah]

(c)

Nyatakan peraturan hidup yang lahir daripada amalan Adat perpatih.
(i)
(ii )

[2 markah]

(d)

Jelaskan pelaksanaan amalan demokrasi dalam pemilihan pemimpin di Negeri Sembilan.
(i) (ii)
(iii )

[3 markah]

(e)

Sebagai generasi muda pada hari ini, mengapakah kita wajar mempertahankan sistem pemerintahan demokrasi?
(i) (ii)

[2 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT

1249t2

4.

Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956.

(a)

Apakah tujuan pembentukan Suruhanjaya Reid?
(i)

[1 markah]
(b)

Namakan dua ahli Suruhanjaya Reid.
(i)
(ii )

[2 markah]

(c)

Nyatakan dua isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya Reid dalam melaksanakan tugasnya.
(i)
(ii )

[2 markah]
(d)

Jelaskan perkara yang telah dicapai secara tolak ansur oleh Suruhanjaya Reid.
(i)
(ii )

[2 markah]
(e)

Andai kan anda seorang pemimpin, apakah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi sebar ang permasalahan?
(i) (ii)
(iii )

[3 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT

1249t2

Bahagian B
Jawab TIGA soalan sahaja [60 markah]
5.

Pertemuan antara suku Aus dan Khazrq dengan Nabi Muhammad s.a.w di Aqabah pada tahun 621 Masihi telah membuka lembaran biru dalam sejarah Madinah.

(a) (b)

Senaraikan isi perjanjian Aqabah Kedua.
[ 6 markah ]

Terangkan sebab Nabi Muhammad dan orang-orang lslam berhijrah dari Makkah ke Madinah.
[B markah]

(c)

Pada pandangan anda, apakah pengajaran yang diperoleh daripada peristiwa hijrah? [6 markah]

6.

lslam adalah agama yang cinta akan keamanan. Di Asia Tenggara, pendakwah lslam telah menyebarkan ajaran lslam dengan aman dan mudah diterima oleh masyarakat.

(a)

Terangkan cara penyebaran agama lslam di Asia Tenggara.
[8 markah] Huraikan pengaruh lslam terhadap bidang politik dan ekonomi di Asia Tenggara. [6 markah]

(b)

(c)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan bagaimanakah nilai-nilai lslam mempengaruhi cara hidup masyarakat di Asia Tenggara? [6 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t2

7

.

Dasar British terhadap pertanian secara tidak langsung telah meninggalkan kesan positif terhadap masyarakat Melayu.

(a) (b)

Jelaskan bukti yang menyokong pernyataan di atas.
[6 markah]

Terangkan dasar British terhadap pekebun kecil di Tanah Melayu.
[B markah]

(c) 8.

Sebagai pemimpin, apakah yang akan anda lakukan bagi membantu para petani di Malaysia? [6 markah]

Akhbar, majalah dan novel memainkan peranan penting dalam menyemarakkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu pada tahun 1930-an. www.myschoolchildren.com

(a) (b)

Terangkan isu yang dibangkitkan oleh akhbar Melayu pada masa itu.
[8 markah] Jelaskan tema semangat kebangsaan yang diutarakan dalam novel di Tanah Melayu pada tahun 1930-an. [B markah] Pada pendapat anda, mengapakah akhbar masih lagi sesuai untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air sehingga hari ini? [4 markah]

(c) 9.

Tunku Abdul Rahman telah menyetujui gagasan Malaysia pada27 Mei 1961 dan mencadangkan pembentukannya dalam majlis makan tengah hari anjuran Persatuan Wartawan Luar Negeri di Hotel Adelphi, Singapura.

(a)
(b)

Huraikan faktor ke arah pembentukan Malaysia. [8 markah]

Jelaskan reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia.
[6 markah] Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda pada hari ini dapat mempertahankan kedau latan Malaysia? [6 markah]

(c)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT

1249t2

10.

Pembangunan sosial penting dalam pembangunan dan perpaduan negara. Oleh itu, dasar pembangunan sosial dilaksanakan dalam pelbagai bentuk.

(a)

Terangkan langkah yang telah dilaksanakan untuk memajukan Bahasa Melayu. [8 markah]
Pada pendapat anda, bagaimanakah sukan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? [6 markah] perpaduan [6 markah]

(b)

(c) Sebagai seorang pelajar, apakah tanggungjawab anda untuk memastikan
dalam kalangan rakyat terus terpelihara?

11.

Jadual berikut menunjukkan pertubuhan serantau yang disertai Malaysia.
Nama Pertubuhan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) Malaysia, Filipina dan lndonesia (MAPHILINDO) Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

(a)

Apakah kepentingan Malaysia menyertai pertubuhan serantau tersebut? [8 markah]
Mengapakah pertubuhan MAPHILINDO dan ASA gagal berperanan sebagai pertubuhan serantau? [6 markah] Bagaimanakah anda sebagai warganegara Malaysia, dapat merealisasikan semangat setiakawan melalui hubungan serantau? [6 markah]

(b)

(c)

SOALAN TAMAT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

1249t3

SULIT 12+9t3

SE'ARAH
KERTAS 3 MASA 3 JAM MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH (CAWANGAN PULAU PINANG} MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2A13

SEJARAH KERTAS 3
3 JAM

JANGAN BUKA KERTAS

SOAljN

/IV/ SEHINGGA DIBERITAHU

t.
2.
3"

Kertas soalan ini mengandungi satu soalan dan kerangka jawapan. Jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei. Calon dikehendaki menjawab mengikut kerangka jawapan yang disediakan. Markah yang diperuntukkan adalah ditunjukkan dalam kurungan. Calon dinasihatkan supaya menjadikan peruntukan markah tersebut sebagai panduan semasa menulis jawapan. Calon boleh merujuk daripada pelbagai sumber yang berkaitan semasa rnenjawab tugasan. Calon dibenarkan membawa masuk buku teks, bahan bacaan ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik / dewan peperiksaan. Calon dilarang membawa masuk peralatan elektronik ke dalam dewan / bilik peperiksaaan.
www.myschoolchildren.com

Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa
Bahagian Pengenalan Soalan
1

Markah Penuh
5

Markah Diperoleh

4.

2 3

30
15
15

5.

lsi dan Huraian

4
5

10 10 10

o.

6
7

Rumusan Jumlah

I

5
100

7.

Modul latihan berfokus ini mengandungi (4) halaman bercetak

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT

124,gt3

[ 100 markah ]

Jawab semua soa/an

TEMA

11 :
11.1 :

Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

TAJUK

Kesedaran dan Pembinaan Negara dan Bangsa

Soalan Umum:
Ciri-ciri negara dan bangsa Malaysia telah diasaskan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, semasa penjajahan Barat, dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dan pembentukan negara Malaysia. Proses pembinaan negara dan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan progresif masih berterusan dan mampu membantu negara mencapai kegemilangannya.

Soalan Khusus:

Huraikan ciri-ciri negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan
menghubungkaitkannya dengan kegemilangan Malaysia pada hari ini.

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT

1249t3
Peringatan

:

Calan hendaktah meniawab berdasafi<an kemngka jawapan di bawah.

1.
Pengenalan Memahami kehendak tugasan soalan

Pengenalan Konsep negara bagi masyarakat Melayu tradisional berbeza daripada negara moden pada hari ini. Jelaskan konsep negara dan bangsa dalam masyarakat Melayu tradisional.

5 markah

2.
Mernahami latar belakang pembentukan negara dan bangsa.

Latar belakang pembinaan negara dan bangsa Setiap negara mempunyai latar belakang sendiri dalam pembinaan negara dan bangsa. Bincangkan latar belakang pembinaan negara dan
bangsa berikut: ltali ii) Jerman iii) Kerajaan lslarn Madinah iv) Negara Malaysia

i)

30 markah

Menganalisis ciri-

ciri negara dan IsI dan Huraian
bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka.

3. Ciri-ciri negara

dan bangsa zaman Kesultanan Melayu Melaka
15 markah

Huraikan ciri-ciri pembinaan negara dan bangsa pada zaman Kesultan6n Melayu Melaka.

Mengaplikasi cara pembinaan negara dan bangsa

4. Pembinaan negara dan bangsa Malaysia dianggap istimeyya berbanding dengan negara lain Apakah keistimewaan cara pembinaan negara dan bangsa Malaysia.

15 markah

5.
Menilai kejayaan Malaysia sehingga kini.

Sejak pernbinaan negara bangsa Malaysia, negara kita mencapai kegemilangan pelbagai

bidang

dan telah dalam

t I I I

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kejayaan negara dan bangsa Malaysia yang dapat dibanggakan oleh generasi pada hari
ini.

I

,o markah

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT

1249t3

6.
Mencipta / Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara aman dan makmur.

Malaysia menghadapai pelbagai cabaran dalam mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara

.

Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. ( 5 markah )
Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. ( 5 markah )

10 markah

o

Menghayati nilainilai murni / iktibar / patriotisme daripada pembinaan negara dan bangsa

7.

Nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar I patriotisme yang diperoleh daripada pembinaan negara dan bangsa Malaysia dalam melahirkan warganegara yang patriotik.

10 markah

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh. lktibar kepada diri, bangsa dan negara. Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang.

. . o

5 markah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly