You are on page 1of 0

SULIT

3V5611
375611
PRINSIP PERAKAUNAN
KERTAS 1
MASA 11/*JAM
MAJLIS PENGETUA SEKOLI\H MALAYSIA
(CAWANGAN PULAU PINANG)
MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013
PRINSIP PERAKAUNAN
KERTAS 1
SATU JAM LIMA BELAS MINIT
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Kertas soalan ini mengandungi empat
puluh soalan.
Jawab semua soalan.
www. mvschoolch ildren.com
1.
2.
Modul latihan berfokus ini mengandungi
16 halaman bercetak
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
2
sulrT
37s6/L
1 Penyata pendapatan
amat penting
dalam membantu pengguna
dalaman untuk
membuat keputusan tentang sesuatu aspek perniagaan.
Antara berikut, yang manakah merupakan pengguna
dalaman?
A Pihak bank
B Pemegang saham
C Pemilik perniagaan
D Lembaga Hasil Dalam Negeri
2 Rajah 1 merupakan sebahagian daripada proses
kitaran perakaunan.
Lejar
P
Rajah 1
Apakah P?
A lmbangan Duga
B Dokumen sumber
G Buku Catatan Pertama
D lmbangan Duga Terlaras
3 Perniagaan Enak mempunyai carta akaun seperti berikut:
Apakah nombor kod yang betul bagi akaun alat tulis?
A 1100
B 2302
c 4567
D SBBO
Pelarasan
ILihat
halaman sebelah]
SULIT
l
Jenis item
Kod item
Aset
1000 - 1999
Liabiliti
2000 - 2999
Ekuiti Pemilik
3000 - 3999
Hasil
4000 - 4999
Belanja
5000
-
5999
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
3
SULIT
4 Antara berikut, manakah persamaan perakaunan yang betul?
3Vs6l1
A
B
c
D
Apakah akaun kontra bagi butiran belian?
A Pulangan Keluar dan Diskaun Diberi
Pulangan Masuk dan Diskaun Diberi
Pulangan Keluar dan Diskaun Diterima
Pulangan Masuk dan Diskaun Diterima
Rajah berikut menunjukkan suatu aliran urus niaga antara pembekal, peniaga dan
pembeli.
Barang niaga dipulangkan
(Dokumen S)
Nyatakan dokumen yang terlibat dalam urusniaga di atas
ILihat
halaman sebelah]
SULIT
D
A
B
C
D
Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik
RM4 000 RM4 000 RM4 000
RM5 500 RM3 500 RMg 000
RMg 000 RMs 000 RM14 000
RM12 000 RM2 500 RMg 500
Barang niaga dijual secara kredit
(Dokumen T)
Belanja Angkutan terlupa direkodka
(Dokumen U)
Dokumen S Dokumen T Dokumen U
nota kredit tnvors nota kredit
nota kredit invois nota debit
nota debit baucar nota kredit
nota kredit baucar
nota debit
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
suil]"
7 Tujuan diskaun rriaga ialah
3Vs6/1
menarik lebih ramai pelanggan
mengelakkan berlakunya hutang lapuk
menggalakkan pembeli membayar segera
menggalakkan pembeli membeli dengan kuantiti yang banyak
Urusniaga manakah yang direkodkan dalam Jurnal Khas?
Jualan aset bukan semasa secara kredit
Pulangan barang niaga kepada pembekal
Ambilan barang niaga untuk kegunaan keluarga
Membawa masuk perabot untuk kegunaan perniagaan
liJota kredit berikut telah dihantar oleh Kedai Perabot Marna kepada pelanggannya
ILihat
halaman sebelah]
SULIT
A
B
c
n
A
B
C
D
S]ALINAN
NOTA KREDIT
Kedai Perabot Mama
323 JalanPasir
14000 Bukit Mertajam
Tel: 04-4823345
Kepada:
Tasnim Enterprise
14, Jalan BawangMerah
90000 Kulim, Kedah
Akaun tuan/puan akan dikreditkan seperti berikut:
No: 121
Tarikh: 2 JUN 2013
Jumlah
RM
1 950
390
Jumlah 1 560
Ringgit Malaysia: Seribu lima ratus dan enam puluh sahaja
?Ai/2,,r4
(Pengurus)
Harga seunit
Butir
Kurang 20% diskaun niaga
Almari rosak
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
Jurnal Jualarr
SULIT
Buku catatan perlama yang
A.
Tasnim En
5
375i;i1
sesuai untuk merekod br-rtiran dokumen di atas ialah
Butir
www. myschoolchildren.com
I Pula
Jurnal Pula an Belian
Butir
B.
c.
2013
Jun 2 Kedai Perabot Mama
10. Dana tunai runcit Syarikat Ain Syahirah ialah RM200. Di antara urus niaga berikut,
manakah tidak direkodkan dalam Buku Tunai Runcit?
A Membeli setem RI\49.
B Membayar upah membaiki pintu pejabat RM70.
C Membeli perabot secara kredit RM150.
D Memberi pinjaman kepada salah seorang pekerja baru RM50.
[tihat
halaman sebelahJ
sut-tr
Jurnal Belian
Tarikh Butir F Jumlah
(Rt\il
2013
Jun 2 Kedai Perabot Mama 1 950
urna an Juatan
Tarikh Butir F Jumlah
(RM)
2013
Jun 2 Tasnim Enterprise 1 560
Tarikh Jumlah
(RM
rl
T
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SULIT
11. Akaun berikut diambil dari lejar Kedai Salwa.
Akaun Ambilan
Akaun Belian
2013
Jun 20 Ambilan
Apakah urus niaga yang menerangkan catatan di atas?
A Mengambil barang niaga untuk kegunaan perniagaan
B Mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri
C Mengambil tunai untuk kegunaan perniagaan
D Mengambil tunai untuk kegunaan sendiri
12. Data di bawah diambil daripada Kedai Runcit Mahirah pada bulan Mei 2013
RM
Baki penghutang pada 1 Mei 2013 7 070
Cek diterima daripada penghutang B 500
Cek tak laku 2 354
Pindahan baki daripada lejar belian ke lejar
jualan
500
Baki penghutang pada31 Mei 2013 5 580
37s6lL
RM
200
[tihat
halaman sebelah]
SUTIT
Berapakah
jumlah jualan
kredit?
A RMs 160
B RM7 860
c
D
RMB 140
RMl O B4O
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
ahl
LIT
SI='LIT 37s6lL
13. Apakah kegunaan ruang lajur folio dalam lejar?
A Mencatat tarikh urus niaga yang berlaku
B Mencatat nombor invois dokumen perniagaan
C Mencatat nama akaun yang menjadi pasangan catatan bergu
D Mencatat halaman buku catatan pertama yang menjadi sumber maklumat
14. Jenis kesilapan manakah yang memberi kesan terhadap keseimbangan lmbangan Duga?
A Kesilapan ketinggalan satu catatan
B Kesilapan prinsip
C Kesilapan komisen
D Kesilapan terbalik
15. Akaun manakah yang dicatat di sebelah kredit lmbangan Duga?
A Bank
B Ambilan
C Penghutang
D Pulangan belian
ILihat
halaman sebelah]
SUtIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SULIT
16.
8
Young Enterprise
lmbangan Duga pada 31 Disember 2012
37s6/L
Debit (RM)
50 000
Kredit (RM)
Kenderaan (kos)
Susut nilai Terkumpul Kenderaan
Maklumat tambahan:
(a) Susut nilai kenderaan 10% setahun mengikut Kaedah Baki Berkurangan.
(b) Pada 31 Disember 2012, Young Enterprise telah membeli sebuah van
terpakai yang bernilai RM36 000 dan urus niaga ini masih belum dicatat
dalam buku perniagaan.
Kira susut nilai kenderaan pada 31 Disember 2012.
c
D
A
B
RM3 600
RM4 050
Stok awal
Belian
(-) Pulangan Belian
Belian Bersih
(+) Angkutan Masuk
Kos Belian
X
(-) Stok akhir
Y
Untung Kasar
RM7 650
RM4 350
Jualan
(-) Pulangan Jualan
Jualan Bersih
17. Kedai Kassim
Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 30 September 2012
RM
398 133
133
RM
1 921
398 600
400 s21
5 612
394 909
104 009
RM
500 000
1 282
398000
600
498 91 B
498 918
[Lihat
halaman sebelah]
SULIT
498 91 B
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
suLlr
37s6/L
Berdasarkan Akaun Perdagangan di atas, berapakah kos
jualan
Kedai Kassim bagi
tahun berakhir 30 September 2012.
A RM394 909
B RM39B 600
Kira?
A Aset Semasa
B Aset Bukan Semasa
c
D
RM400 521
RM49B 918
C Liabiliti Semasa
D Liabiliti Bukan Semasa
18. Dalam komponen manakah
peruntukan hutang ragu ditunjukkan dalam Kunci Kira-
19. Syarikat ABC
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2012
Hutang Lapuk Terpulih
Alat Tulis
Kadar Bayaran
Gaji
Angkutan Keluar
Derma
Untung Bersih
Rugi Kasar
Komisen Diterima
Sewa Diterima
RM
210
130
380
4 800
205
50
I 825
15 600
15 600
Untung bersih yang diperolehi Syarikat ABC tidak tepat kerana terdapat butiran
yang tersalah catat dalam Akaun Untung Rugi. Apakah butiran itu?
A Angkutan Keluar dan Hutang Lapuk Terpulih.
B Derma dan Alat Tulis.
C Komisen Diterima dan Sewa Diterima.
D Hutang Lapuk Terpulih dan Rugi Kasar.
hl
T
ILihat
halaman sebelaht
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SUTIT
10
37s6/ 1
2a.
Antara yang
berikut, pasangan
manakah yang
betul?
Butir
Komisen Diterima
Terakru
Faedah Pinjaman
Jangka
pendek
Terakru
I
Jenis
I
I
Aset Semasa
I
I
Liabiliti Semasa
Aset Semasa
ffi
I
il
ilt
IV
A ldanll
B ldanlV
Berapakah
baki akhir tunai Kedai Muna?
A RM2 O5O
B RM2 620
C ll dan til
D lll dan tV
21'
Mengapakah
baki Buku Tunai (ruangan
bank) melebihi baki
penyata
Bank?
A Pindahan kredit
B Cek yang
belum dikemukakan.
C Deposit yang
belum dikreditkan.
D Kesilapan Buku Tunai terlebih kredit
22'
Belanjawan
tunai berikut diambil daripada Kedai Muna bagi bulan Mac 2012
Baki awal
Penerimaan:
Penghutang
Pembayaran
Pemiutang
Belanja Am
RM
B 540
23 520
20 900
57A
c RM7 970
D RM10 590
Itihat
halaman sebelahJ
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
1,1
SULIT
23 Maklumat berikut adalah berkaitan gaji bulanan Encik Sam, seorang Pegawai
Kewangan.
Butir RM
Gaji Pokok
Elaun perjalanan
Elaun makan
Elaun dobi pakaian
Caruman IftVSP pekerja
Caruman KWSP majikan
5 600
300
250
150
380
400
37s5lL
A
B
Hitung gaji kasar Encik Sam.
RMs 920
RM6 300
G RM6 680
D RM7 OBO
24 Perjanjian Perkongsian dibuat apabila suatu perkongsian diwujudkan.
Antara berikut, manakah syarat yang biasa terdapat dalam Perjanjian Perkongsian?
I Gaji atau elaun pekongsi
ll Cukai yang dikenakan ke atas pekongsi
lll Nama perniagaan perkongsian
lV Kadar faedah atas pinjaman pekongsi
A ldanll
B ldanlV
C ll dan lll
D lll dan lV
Itihat
halaman sebelah]
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
12
SUTIT
37s6/1.
25 Pyan adalah rakan kongsi di dalam satu perkongsian.
Beliau menerima gaji tahunan
sebanyak RM8 000. Pada pertengahah
tahun, beliau tetah dibayar gaji
sebanyat(
RM4 500.
Hitung gaji yang perlu dicatatkan ke dalam Akaun Semasa Pyan.
A RM3 5OO
B RM4 5OO
c RM8 000
D RM12000
26 Butiran manakah yang tidak terdapat dalam akaun semasa pekongsi?
A Modal
B Ambilan
C Faedah atas modal
D Faedah atas ambilan
27 Catatan di Jurnal Am sebuah perkongsian yang telah dibubarkan adalah seperti
i
berikut:
Jurnal Am
Butir Debit (RM) Kredit (RM)
Modal pekongsi 10 000
Realisasi 10 000
Pernyataan yang manakah menerangkan catatan tersebut?
A Memindahkan baki ke akaun pekongsi
B Membayar balik modal pekongsi
C Aset diambilalih oleh pekongsi
D Pekongsi menjelaskan liabiliti
ILihat
halaman sebelah]
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
13
: uln
37561t
28 Semasa pembubaran perkongsian. akaun sementara yang dibuka untuk
merekodkan urus niaga yang berlaku adalah
A Akaun Modal
B Akaun Semasa
C Akaun Realisasi
D Akaun Pengasingan Untung Rugi
29 Pernyataan manakah menerangkan ciri saham keutamaan?
A Tidak berhak mengundi
B Kadar dividen tidak tetap
C Tidak berhak menerima tunggakan dividen
D Dividen dibayar selepas dividen saham biasa
30. Maklunrat berikut adalah berkaitan dengan Syarikat Teguh Persada Berhad.
Modal berdaftar : 70 000 B% saham keutamaan
@
RM2.00 sesaham
2 000 000 saham biasa
@
RM1.00 sesaham
Pada 1 Mei 2013, syarikat telah menerbitkan semua saham keutamaan dan separuh
sahanr biasa pada nilai tara. Semua saham dilanggan dan dibayar penuh.
Kirakan Modal berbayar Syarikat Teguh Persada Berhad.
A RM1 011 200 C RM2 011 200
B RM1 140 000 D RM2 140 000
EI
ol
9l
LI
(l)l
E'I
sl
c)t
EI
.El
()l
U'I
>l
EI
=l
=l
=l
EI
ol
(Jl
il
(I)l
E'I
-cl
()l
OI
ot
-cl
(Jl
Lrtl
>{
EI
=l
=t
;
$
(U
E
q)
-)<
(a
(l)
o)
L
e
o)
o-
IU
o.
q
(l)
o)
L
'
31 Pendapatan modal bagi Persatuan Badminton Taman Selesa ialah
'
A Yuran tahunan ahli
:
l
, B Yuran pertandingan badminton
l
'
C Derma pembinaan gelanggang
'.
,
D Hasil sewa gelanggang badminton
[Lihat
halaman sebelahl
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
t4
SULIT
32. Antara berikut yang manakah merupakan aset semasa bagi sebuah kelab dan
persatuan?
A Yuran tertunggak
B Yuran terdahulu
37s6/L
C Yuran masuk
D Yuran ahli
33. Puan Normah seorang peruncit tidak menyimpan rekod perakaunan dengan lengkap.
Antara berikut yang manakah kaedah perbandingan untuk mengira untung atau rugi
perniagaan?
A Membandingkan aset dengan liabiliti
B Membandingkan hasil dan belanja
C Membandingkan modal awal dengan modal akhir
D
Membandingkan jumlah jualan
dengan
jumlah
belian
34. Apakah kesan
jika pulangan belian tidak direkodkan oleh peniaga?
A Untung kasar terlebih nilai C Untung kasar terkurang nilai
B Untung bersih terlebih nilai D Untung bersih terkurang nilai
35. Maklumat berikut diperoleh daripada pemilik Total Jaya Enterprise yang rekod
perakaunannya tak lengkap.
1 Januar,2012 31 Disember 2012
Modal RM42 600 RM65 700
Maklumat tambahan:
i)
fffiHjffi:ffiIj#,
masuk sebuah komputer bernirai RM2 400 untuk
ii) Ambilan sepanjang tahun 2012 ialah RM1 440.
Berapakah untung bersih Total Jaya Enterprise pada 31 Disember 2012?
A RM22 140
B RM23 100
c RM24 060
D RM26 940
[Lihat
halaman sebelah]
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
15
SULIT
37s6/L
Syarikat Sam menjual sejenis minuman dengan harga RMB sebotol. Kos berubah sebotol
ialah RM3 dan kos tetap ialah RM12 000.
Berdasarkan maklumat di atas, berapakah unit keluaran yang harus dijual untuk
mencapai Titik Pulang Modal?
36
A
B
c
D
1 500 botol
2 400 botol
4 000 botol
4 500 botol
37 Pilih padanan yang betul bagi perbezaan perakaunan kewangan dan perakaunan
pengurusan
A
Berfokus
pihak dal
erakaunan Kewangan Perakaunan Pengurusan
kepada maklumat untuk
aman
Berfokus kepada maklumat untuk pihak
luaran
perakaunan disediakan
ng kepada pihak pengurusan
Laporan kewangan disediakan untuk
sesuatu tempoh tertentu
rt disediakan dalam bentuk
n prestasi perniagaan
Maklumat disediakan secara terperinci
takluk kepada prinsip dan
erakaunan tertentu
Tertakluk kepada prinsip dan konsep
perakaunan tertentu
B
c
Laporan pe
bergantung
Makluma
ringkasar
Tidak terta
konsep pe
38. Butir-butir berikut diperoleh daripada buku Syarikat Dekor Sdn. Bhd.
Modal pada 1 Januari 2012
Stok pada 1 Januari 2012
Kos
jualan
Kadar pusing ganti stok
Berapakah nilai stok pada 31
A RMz 9OO
B RM3 OOO
Disember 2012?
RM
52 000
2 800
14 500
5 kali
C RMs BOO
D RM7 600
rl
r
ILihat
halaman sebelahJ
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
Jualan tunai
Jualan kredit
Belian tunai
Belian kredit
Penghutang
Pemiutang
Modal
RM
20 500
42 000
45 000
32 280
7 500
B 900
55 000
16
SUTIT
37s61 L
39. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kedai Rania bagi tahun berakhir 30 Jun 2012
Berapakah tempoh bayaran hutang?
A 65 hari
B 72 hari
c
D
101 hari
't34
hari
40 Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Sri Murni Berhad
Tahun
Nisbah semasa
201 1
2.3:1
2012 2.1:1
Tafsirkan
prestasi syarikat bagi tahun 2012 berbanding
A Merosot dan tidak mampu bayar hutang
B Meningkat ke tahap kecairan
paling baik
C Meningkat terlalu tinggi dan kurang
pulangan
D Merosot tetapi masih mampu membayar hutang
tahun 2011
[Lihat
halaman sebelahl
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SULIT
3756t2
PRINSIP PERAKAUNAN
KERTAS 2
MASA 21/2 JAM
37 56t2
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
(CAWANGAN PULAU PINANG)
MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013
PRINSIP PERAKAUNAN
KERTAS 2
DUA JAM TIGA PULUH MINIT
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1 . Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam Bahagian B"
3. Tulis
jawapan
anda
pada kertas
jurnal
dan keftas lejar yang disediakan.
4. Mulakan
jawapan
bagi setiap soalan
pada helaian baru.
5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.
www.
{nysqhoglchLldren.co(n
Modul latihan berfokus ini mengandungi 16 halaman bercetak
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
2
sLJt"lT 37s6t2
Bahagian A
L60
markah
1
Jawab semua soalan.
1 a) Berikut adalah maklumat urusniaga berkaitan Perniagaan Superstor Trading.
"Jual
barang niaga secara kredit kepada Kedai Runcit Maju sebanyak RM1 000,
kurang 1Oo/o diskaun niaga."
Bagi urusniaga yang berlaku,
i) Nyatakan dokumen yang terlibat.
ii) Tunjukkan catatan di lejar (nyatakan butir dan
jumlah).
[1
markah]
RM
RM
[2
markah]
I
b) Syarikat Shahizam Maju Berhad telah didaftarkan dengan 2 000 000 unit
saham biasa dengan harga RM1.00 sesaham dan 1 000 CI00 unit B% saham
keutamaan bernilai RM2.00 sesaham. Syarikat telah menerbitkan 1 500 000
unit saham biasa dan 500 000 unit saham keutamaan yang telah dipohon dan
dibayar penuh.
Pada 30 Jun 2012, syarikat telah mengisytiharkan dividen interim 5% bagi
pemegang saham biasa dan
juga
saham keutamaan. Pada akhir tahun
kewangan 31 Disember 2012, dividen akhir saham biasa sebanyakTo/o telah
diisytiharkan.
Anda dikehendaki menghitung :
i) Modal diterbitkan
ii) Dividen akhir saham keutamaan
[2
markah]
[1
markah]
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
Kedai Runcit Maju
Akaun Jualan
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SUL!T
375612
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
c) Nyatakan konsep perakaunan yang terlibat dalam urus niaga di bawah.
i)
ii)
Encik Rajoo tidak merekodkan bayaran untuk bil elektrik kediamannya
ke dalam akaun perniagaan.
Sewa belum terima diambil kira untuk menentukan keuntungan bagi
sesuatu tempoh perakaunan,
[2
markah]
d) Maklumat berkaitan Puan Suria, seorang Akauntan di sebuah firma adalah
seperti berikut:
RM
Gaji kasar 4 450
Elaun sara hidup 300
Elaun perjalanan 150
Caruman KWSP pekerja 473
Hitungkan gaji bersih Puan Suria.
[2
markah]
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
4
sur_ffi"
2. lshva menjalankan Kedai Runcit lshva secara kecil-kecilan"
tidak lengkap clan berikut adalah maklumat perniagaannya pada
31
3756/2
Rekod perakaunannya
Ogos 2013.
Aset dan Liabiliti
1 September 2012
RM
31 Ogos 2013
RM
t-engkapan
11 520 14 198
Stok
20 480 18754
Penghutang
2 498 2 580
Hank (dehit
15 040 ?
Pemiutang
16 640 14 290
Tunai
100 340
Belanja am terakru
465 502
Urusniaga bank bagi tahun berakhir 31
Kutipan daripada penghutang
Modal tambahan
Bayaran kepada pemiutang
Ambilan
Belian lengkapan
Belanja am
Ogos 2O13:
RM
1 53 360
10 000
99 120
22 000
4 500
36 720
Maklumat tambahan:
a. Jualan tunai adalah RMO 480 dan belian tunai RMO 240
b. Diskaun diberi RM1 365 dan diskaun diterima adalah RMs 216
c. Hutang lapuk dihapuskan RM495 dan Peruntukan hutang ragu diwujudkan
RM78 pada 31 Ogos 2013
d. Pindahan dari lejar
jualan
ke lejar belian RM420
e. lshva ambil barang RM249 untuk kegunaan sendiri
Anda dikehendaki menyediakan:
i) Akaun Kawalan Penghutang
[
2 markah]
ii) Akaun Kawalan Pemiutang
[
2 markahJ
iii) Akaun Bank
[
2 markah]
iv) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2013
[10
markah]
v) Kunci Kira Kira pada 31 Ogos 2103
[
9 markah
]
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
q
SULIT
3TS{$IE
3. Yasser, Ying dan Yash bersetuju untuk mernbubarkan Perkongsiarr 3Y parla
30 September 2013 kerana telah tamat tempoh. Aset dan liabiliti pada tarikh tersebt.rt aelalah
seperti berikut:
Perkongsian 3Y
Kunci Kira-kira pada 30 September 2013
RM
RM
Aset Bukan Semasa Ekuiti Pemilik
Kenderaan
25 000 Akaun Modal:
Lengkapan
2 AOO Yasser
20 000
Ying 20 000
Yash 5 000
Aset Semasa
Stok 3 600 Akaun Semasa:
Penghutang
4 320 Yasser 1 525
Bank 13 000 Ying 1 225
Tunai
580 Yash (1
200)
Liabiliti Semasa
Pemiutang I 950
3 000 Pinjaman
58 500 sB 50CI
Maklumat tambahan:
(i) Pembahagian untung rugi adalah mengikut nisbah modal.
(ii) Kenderaan telah diambil alih oleh Ying dengan nilai RM20 000
(iii) Lengkapan telah dijual dengan harga RMg 500.
(iv) Stok diambil alih oleh Yasser dengan nilai RM1 000.
(v) Penghutang menjelaskan baki hutang setelah mengambil kira hutang lapuk
sebanyak RM320
(vi)
Pemiutang dijelaskan dengan diskaun sebanyak RM600.
(vii) Belanja perundangan
bagi pembubaran adalah sebanyak RM2 150.
(viii) Pinjaman dijelaskan sepenuhnya oleh Yash.
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SULIT
Anda
dikehendaki
menyediakan.
(a)
Akaun
Realisasi
(b)
Akaun
Modat
pekongsi
(c)
Akaun
Bank
(e)
Nyatakan
tiga
tindakan
yang
perru
diambir
oreh rakan_rakan
pembubaran
sesebuah
perkongsian.
3756t2
[9
markah]
[6
markah]
[5
markahJ
(d)
Tunjukkan
catatan jurnal
bagi
merekodkan
pinjaman
yang
dijeraskan
oreh
yash.
[2
markah]
kongsi
semasa
[3
markahJ
[Lihat halaman
sebetah
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SULIT
4. a.
3756t2
Bahaqian B
|
40 markah
I
Jawab dua soa lan sahaja.
Maklumat berikut diperoleh daripada Kelab Sukan Malinja bagi tahun
berakhir 31 Mac 2013
1 April 2012
RM
32 000
1 130
1 250
460
70
90 000
3 200
Penerimaan RM
Yuran ahli 6 72O
Bayaran masuk 1 300
Jualan minuman 12 520
Yuran pertandingan ping pong 1 2OO
Derma 10 000
Bank
Stok Minuman
Yuran tertunggak
Yuran terdahulu
Kadar bayaran terakru
Bangunan Kelab
Lengkapan
Pembayaran
Alat tulis
Belian
Kadar bayaran
Hadiah pertandingan
Honorarium
Gaji
Lengkapan
31 Mac zOfi
RM
?
1 470
980
340
110
90 000
5 400
RM
160
4 710
710
1 410
1 500
3 900
3 480
Ringkasan penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Mac 2013 adalah
seperti berikut.
h
T
Maklumat Tambahan:
i) Derma dianggap sebagai penerimaan modal.
ii) Susut nilai lengkapan hendaklah dikira mengikut kaedah penilaian semula.
iii) Sebanyak 113 daripada gaji ialah upah pekerja minuman.
Anda dikehendaki menyediakan:
i) Akaun Yuran ahli
[3
markah]
ii) Penyatan Perdagangan Minuman bagi tahun berakhir 31 Mac 2013
[2
markah]
iii) Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Mac 2013
[7
markah]
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SULIT
3756t2
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
4 b- Berikut merupakan beberapa kesilapan yang ditemui dalam buku Perniagaan Maju.
i) Alat tulis terlebih catat RM100 manakala belanja am terkurang catat
dengan
jumlah yang sama.
ii) lnvois kepada Kedai Hasif bernilai RM1 500 terlupa direkodkan dalam
mana-mana buku.
iii) Ambil barang niaga bernilai RM 300 untuk kegunaan sendiri tersilap rekod
sebagai ambilan tunai.
iv) Komisen diterima RM100 secara tunai tersalah didebitkan dalam Akaun
Komisen Diterima dan dikreditkan dalam Akaun Tunai.
Anda dikehendaki menyediakan catatan
jurnal
untuk membetulkan
kesilapan-kesilapan tersebut (keterangan tidak diperlukan)
[8
markah]
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SULIT
5 a. Buku Tunai Kedai Abu Dhal menunjukkan baki yang berbeza daripada Penyata Bank
pada 3'1 Mac 2013. Yang berikut ialah Buku Tunai dan Penyata Bank pada tarikh
tersebut.
RM No Cek R.M
3 Jualan
8 Syarikat Tan
10 Sewa
28 Muthusamay dan Anak
31 Baki h/b
Penyata Bank
Apr 1 Baki b/b
3756t2
3 411
30414037 6 400
30414038 1 800
30414039 909
30414040 3 600
16 120
2 900
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
8 900
820
2 400
1 100
2 900
2013
Mac 1
5
18
25
30
Baki b/b
Telco Enterprise
lnsurans
Komisen Jualan
Sewa
16 120
Buku Tunai (ruangan Bank sahaja)
Tarikh Urus niaga No. Cek Debit
(RM)
Kredit
(RM)
Jumlah
(RM)
2013
Mac 1 Baki b/b (2 e11)
19 Cek 30414038 1 800 (4 711)
2A Cek 3041 4037 6 400 (11 111)
21 Cek 30414036 500 (11 611)
26 Simpanan 820 (1 0 7e1)
27 Cek 30414039 900 (1 1 6e1)
30 Faedah Simpanan Tetap 103 (1 1 588)
30 Buku Cek 10 (11 5e8)
31 Simpanan 2 404 (e1e8)
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
10
SULIT
3756t2
Maklumat tambahan:
(i) Cek yang dibayar pada 25Mac2013 telah tersalah catat nilainya dalam Buku Tunai.
(ii) Cek yang diterima pada 28 Mac 2013 dikembalikan oleh pihak bank dengan tanda
Rujuk Penyuruh Bayar
Anda dikehendaki:
Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Mac 2013
(tanpa mengemaskini Buku Tunai).
[8
markah]
5b) Perniagaan Maira telah memperuntukkan sebanyak RM250 secara tunai iaitu pada
setiap t hb. sebagai dana wang tunai runcit. Dokumen-dokumen berikut diambil daripada
Perniagaan Maira sepanjang bulan Jun 2013.
No. 001
PERNIAGAAN MAIRA
40, Jalan Bandar Mutiara
14000 Butterworth
Pulau Pinang
BAUCAR TUNAI RUNCIT
Tarikh: 3 Jun 2413
(Ringgit: Enam puluh dua sahaja)
Diluluskan oleh:
.Zkhi.,ta
Bit Keterangan Jumlah
(RM)
1
2
Kertas fotostat A4 75 gram 4 rim
@
RM8.00
Dakwat Pencetak 1 kotak
@
RM60
32.00
30.00
Jumlah 62.00
Dokumen 1
EI
ol
qt
cl
(l)l
LI
1ol
:l
-cl
ol
ol
ol
el
ol
a/)l
x
ql
=t
=t
[Lihat
halaman sebelah l
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
11
SULIT 375612
PERNIAGAAN MAIRA
40, Jalan Bandar Mutiara
14000 Buttenryorth
Pulau Pinang
BAUCAR TUNAI RUNCIT
No 002
farikh: 7 Jun 2013
(Ringgit: Sepuluh sahaja)
Diluluskan oleh:
?//aira
Dokumen 2
Keterangan
Petro! Motosikal 5 liter
@
RM2.00
Jumlah
No. 003
PERNIAGAAN MAIRA
40, Jalan Bandar Mutiara
14000 Butterworth
Pulau Pinang
BAUCAR TUNAI RUNCIT
Tarikh: 11 Jun 2013
Bil Keterangan Jumlah
(RM)
1
2
Bungkusan pos 20 gram
@
RM0.30
Setem 10 kepins @ RM1.00
6.00
10.00
Jumlah 16.00
(Ringgit: Enam belas sahaja)
Dokumen 3
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SULIT
12
3756t2
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
PERNIAGAAN MAIRA
40, Jalan Bandar Mutiara
14000 Butterurorth
Pulau Pinang
BAUCAR TUNAI RUNCIT
Tarikh: 15 Jun 2013
Jumlah
(Ringgit Tiga puluh tiga sahaja)
Keterangan
Surat khabar 4 naskah
@
RM2.00
Maialah 3 naskah @ RM5.00
Jumlah
Dokumen 4
No. 005
PERNIAGAAN MA!RA
4O, Jalan Bandar Mutiara
14000 Butterworth
Pulau Pinang
BAUCAR TUNAI RUNCIT
Tarikh. 17 Jun 2013
(Ringgit Dua puluh lima sahaja sahaja)
Diluluskan oleh:
?/1ait4
Bit Keterangan Jumlah
(RM)
1
2
Pewangi pejabat 2 set
@
RM5.00
Alas meia
peiabat
t helai @
RM15.00
10.00
15.00
Jumlah 25.00
Dokumen 5
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
13
SULIT 3756t2
PERNIAGAAN MAIRA
40, Jalan Bandar Mutiara
14000 Buttenruorth
Pulau Pinang
BAUCAR TUNAI RUNCIT
No. 006
Tarikh: 20 Jun 2013
Bit
i-
(Ringgit: Empat sahaja)
Diluluskan oleh:
7hhina
Dokumen 6
PERNIAGAAN MAIRA
40, Jalan Bandar Mutiara
14000 Buttenrvorth
Pulau Pinang
BAUCAR TUNAI RUNCIT
No. 007
Tarikh: 21 Jun 2013
(Ringgit: Dua belas sahaja)
Diluluskan oleh
77hi@
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
Keterangan Jumlah
(RM)
Tempat letak kereta 2
jam
@
RM2.00 4.00
Jumlah 4.00
Bir
f
Keterangan Jumlah
(RM)
Milo
"3
in one" 2 pek
@
RM6.00
-
kegunaan
pejabat
12.O0
Jumlah 12.OO
Dokumen 7
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SULIT
14
3756t2
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
PERNIAGAAN MAIRA
40, Jalan Bandar Mutiara
14000 Buttenruorth
Pulau Pinang
BAUCAR PEMBAYARAN
Tarikh: 22 Jun 2013
Kepada:
Cik Suria
Bit Keterangan Jumlah
(RM)
1 Gaji bulan Jun 750.00
Jumlah
Dokumen B
No 008
PERNIAGAAN MAIRA
40, Jalan Bandar Mutiara
14OOO Buttenrvorth
Pulau Pinang
BAUCAR TUNAI RUNCIT
Tarikh: 23 Jun 2013
Bit Keterangan Jumlah
(RM)
1
2
Setem 10 keping
@
RM1.00
Sampul surat berdaftar 5 keping
@
RM2.00
10.00
10.00
Jumlah 20.00
(Ringgit: Dua puluh sahaja)
Dokumen 9
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SULIT
15
Asal
No.0013
PERNIAGAAN MAIRA
40, Jalan Bandar Mutiara
14000 Buttenruodh
Pulau Pinang
INVOIS
Tarikh: 25 Jun 2013
(Ringgit: Enam belas sahaja)
Tunai/No. cek: . Diluluskan oleh:
Zruou
No.008
PERNIAGAAN MAIRA
40, Jalan Bandar Mutiara
'14000
Butterworth
Pulau Pinang
BAUCAR TUNAI RUNCIT
Tarikh: 28 Jun 2013
Bir
1
(Ringgit: Tiga puluh sahaja)
Diluluskan oleh:
?rhoz4
Dokumen 1 1
Anda dikehendaki:
Menyediakan Buku Tunai Runcit dengan lajur analisis belanja pejabat, belanja pos, belanja
perjalanan
dan alat tulis pada 30 Jun 2013. (Tunjukkan bayaran balik pada 1 Julai 2013).
3756t2
[12
markah]
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
Keterangan Jumlah
(RM)
Pencetak "Canon
LBP 3050" 1 unit
@
250.00 150.00
Jumlah 150.00
Dokumen 10
Keterangan Jumlah
(RM)
Tambang teksi ke Lapangan Terbang Bayan
Lepas, Pulau Pinang.
30.00
Jumlah 30.00
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly