You are on page 1of 59

გერმანისტიკის შესავალი

გერმანისტიკა არის ძველ გერმანელთა ენების, ლიტერატურის, ისტორიის,
ეთნოგრაფიის, რელიგიის, სამართლის, მეურნეობის, ჩვეულებების შემსწავლელ
მეცნიერებათა კომპლექსი. ტერმინი ”გერმანისტიკა” ხშირად იხმარება აგრეთვე ძველი და
თანამედროვე გერმანიკული ენებისა და დიალექტების შემსწავლელი დისციპლინების
მნიშვნელობით. გერმანისტიკის ამოცანაა გერმანიკული ენების ნორმატიული და
ისტორიული გრამატიკების დამუშავება, ლექსიკონების შედგენა, გერმანული
მწერლობის ძეგლების ფილოლოგიური დამუშავება და გამოცემა.
გერმანიკულ ენათა აღწერა დაიწყო ჯერ კიდევ აღორძინებისა და რეფორმაციის
ეპოქაში (მე-15-მე-17 სს.-ში), სხვადასხვა ქვეყანაში შეიქმნა ცალკეული
გერმანიკული ენის გრამატიკები. გამახვილდა ინტერესი ძველი ხელნაწერების
შეგროვებისადმი.
პირველი ფილოლოგი-გერმანისტი იყო ჰოლანდიელი ფ. იუნიუსი (1589-1677).
მეცნიერული გერმანისტიკის ფუძემდებლები არიან დანიელი რასმუს რასკი და
გერმანელი იაკობ გრიმი. რასკმა გამოკვლევაში ისლანდიური ენის შესახებ (1818)
დაადგინა
გერმანიკულ ენათა ერთიანობა, ი. გრიმმა გამოაქვეყნა ”გერმანული გრამატიკა”
და
”გერმანული ენის ისტორია” (1848), გერმანიკულ ენათა პირველი შედარებითი
გრამატიკა. 1854 წლიდან იაკობ და ვილჰელმ გრიმები შეუდგნენ მრავალტომიანი
ისტორიული ”გერმანული ლექსიკონის” გამოცემას. 1 მსოფლიო ომამდე გერმანისტიკის
ცენტრი იყო გერმანია. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანისტიკა ინტენსიურად
ვითარდება სსრკ-ში, აშშ-სა და იაპონიაში. რუსი გერმანისტების ერთობლივი
მეცადინეობით გამოიცა ”გერმანიკული ენების შედარებითი გრამატიკა” (ტ. 1-4),
რედაქტორები: გუხმანი, ჟირმუნსკი, იარცევა.
გერმანისტიკა მოიცავს როგორც ლინგვისტიკას, ასევე
ლიტერატურათმცოდნეობას,
ლიტერატურის ისტორიას. ლინგვისტიკა ერთ-ერთი უძველესი მეცნიერებაა,
რომელიც წარმოიშვა ჯერ კიდევ ძველ ინდოეთსა და ძველ საბერძნეთში (ძვ.
ინდოეთშიჩვ. წთ-მდე მე-4 საუკუნეში, ცოტა მოგვიანებით საბერძნეთში). ძველ
საბერძნეთში
იგი განიხილებოდა როგორც ფილოსოფიის ერთ-ერთი დარგი და ბერძნული
გრამატიკული აზროვნება ფილოსოფიის დიდ გავლენას განიცდიდა. ბერძნულ
გრამატიკას

უდიდესი როლი მიუძღვის ევროპაში ენათმეცნიერების განვითარებაში. მაგრამ ეს
გრამატიკები არ იყო ისტორიული. მათთვის უცხო იყო ისტორიული
თვალსაზრისი,
ამიტომ მათ ობიექტს წარმოადგენდა ენის ერთი განსაზღვრული მდგომარეობა.
ისტორიული თვალსაზრისი ენათმეცნიერებაში გაჩნდა მე-19 ს.-ში, მას შემდეგ,
რაც
გამოქვეყნდა გერმანელი ენათმეცნიერის ფრანც ბოპის ნაშრომი ” უღლების
შესახებ
სანსკრიტში ბერძნულ, ლათინურ, სპარსულ და გერმანულ ენებთან
შედარებით(1816)
ბოპის ამ ნაშრომმა საფუძველი დაუდო ისტორიულ-შედარებით
ენათმეცნიერებას.
ენათმეცნიერების თეორიული საფუძვლების დამუშავება წილად ხვდა მეორე
გერმანელ ენათმეცნიერსა და ფილოსოფოსს ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტს.
მე-20 საუკუნემ არსებითი ცვლილებები შეიტანა ენათმეცნიერების თეორიული
საფუძვლების გაგებაში. ლინგვისტიკა არის მეცნიერული დისციპლინა, რომელიც
ახდენს
ენის, ენების და ენობრივი კომუნიკაციის აღწერასა და ახსნას. ენათმეცნიერების
მთელი სფერო დაყოფილია მთელ რიგ ცალკეულ დისციპლინებად, რომლებიც
ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავდება ობიექტის სფეროებით, მეთოდებით და
შემეცნებითი ინტერესებით. ენათმეცნიერების ბირთვია ენობრივი ნიშნების კვლევა
სხვადასხვა
იერარქიულ დონეებზე, რომლებზედაც დაყოფილია ენა მისი აღწერის მიზნით,
სახელდობრ, ფონეტიკა და ფონოლოგია, გრაფემატიკა, მორფოლოგია,
სინტაქსი,
ლექსიკოლოგია, სიტყვათწარმოება, სემანტიკა. ტექსტის ლინგვისტიკა და
სტილისტიკა ენობრივ ერთეულებს სწავლობს წინადადების დონის მიღმა. ლინგვისტური
პრაგმატიკა კი იკვლევს ენობრივი ქმედებების პირობებსა და ზოგადენობრივ
მოვლენებს.
მაშასადამე, თანამედროვე ეტაპზე გერმანისტიკა არის სამეცნიერო
დისციპლინათა
კომპლექსი, რომელიც დაკავშირებულია გერმანული ენის, ლიტერატურის, ისტორიის, გერმანელი ხალხის მატერიალური და სულიერი კულტურის
შესწავლასთან.
ასევე ის არის ენათმეცნიერების სფერო, რომელიც იკვლევს გერმანიკულ ენებს,
სწავლობს გერმანიკული ენების წარმოშობის პროცესებსა და კანონზომიერებებს
ინდოევროპულ ენათა ფარგლებში და მათი დამოუკიდებელი განვითარების პერიოდში,
მათი არსებობის ფორმებს ხალხების საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა
ეტაპებზე და თანამედროვე გერმანიკული ენების ფუნქციონირებას.
გენეალოგიური კლასიფიკაციის მიხედვით გერმანული ენა განეკუთვნება
ინდოევ-

როპულ ენათა ოჯახის დასავლურ-გერმანიკული ენების ჯგუფს. იგი იყოფა ორ
დიდ
დიალექტად- ქვემოგერმანულ(ჩრდილოურ) და ზემოგერმანულ
(სამხრეთულ)დიალექტებად. ზემოგერმანული საფუძვლად დაედო თანამედროვე სალიტერატურო
გერმანულ ენას. მის განვითარებაში გამოიყოფა სამი ძირითადი და ერთი
გარდამავალი პერიოდი: ძველი ზემოგერმანული ( 8-11 სს.), საშუალო ზემოგერმანული
(12-13 სს), ადრეული ახალი ზემოგერმანული ( 14-16 სს.), და ახალი
ზემოგერმანული (მე-17
საუკუნიდან დღემდე). დამწერლობა ჩამოყალიბდა მე-8 საუკუნეში ლათინური
გრაფიკის საფუძველზე. საერთოდ გერმანიკულ ენათა ჯგუფი იყოფა: ჩრდილო
გერმანიკულ (სკანდინავიურ) ქვეჯგუფად, რომელშიც შედის : დანიური, შვედური,
ნორვეგიული, ისლანდიური), დასავლურ გერმანიკულ ქვეჯგუფად: ინგლისური,
გერმანული,
ჰოლანდიური, ფლამანდიური (ჰოლანდია და ბელგიის ჩრდილო პროვინციები),
ფრიზიული ( ნიდერლანდები), იდიში (ანუ ახალი ებრაული), აღმოსავლეთ
გერმანიკული ქვეჯგუფი : ვესტგუთური და ოსტგუთური გადაშენებულია.
გერმანული ენა ეს არის გფრ-ის, ავსტრიის, შვეიცარიის ერთი ნაწილის,
ლიხტენშტაინის, ლუქსემბურგის ერთ-ერთი ოფიციალური ენა. სულ გერმანულ ენაზე ლაპარაკობს 100 მლნ.-ზე მეტი ადამიანი როგორც მშობლიურ ენაზე.
გერმანული ენის სხვა დიალექტებია: ფრანკიული, საქსონური, ტიურინგიული,
ბავარიული, შვაბური, რაინლენდური, ჰესენური, ფრიზიული, ვესტფალური.
მორფოლოგიური კლასიფიკაციის მიხედვით, რომელშიც ენათა 4 ტიპს
განასხვავებენ:
1) ფლექსიური ენები, 2) აგლუტინაციური ენები, 3) ძირეული, ანუ იზოლირებული ენები, 4) პოლისინთეზური, ანუ ინკორპორაციული ენები, გერმანული
უფრო
ფლექსიური ენაა( გარეგანი ფლექსია წარმოებს აფიქსებით, ხოლო შინაგანიხმოვნის
აბლაუტით ( ich schreib-e, du schreib-st, er schreib-t, der Vater- die Väter),
ხოლო გრამატიკული და ლექსიკური მორფემების ერთმანეთთან დაკავშირების, ანუ სინთეზის
ხარისხის მიხედვით ანსხვავებენ სინთეზურ და ანალიზურ ენებს. სინთეზურში
გრამატიკული მნიშვნელობები თვითონ სიტყვებში გამოიხატება, ხოლო ანალიზურში
იგივე მნიშვნელობები დამხმარე სიტყვებით არის გამოხატული. გერმანული
უფრო
ანალიზურია, ვიდრე სინთეზური ( მაგ. მე ვაჭრევინებ თმას- ich lasse mein Haar
schneiden ). ამ თვალსაზრისით-ქართული, ბერძნული, ლათინური, რუსულისინთეზური ენებია, ხოლო გერმანული, ინგლისური, ფრანგული- ანალიზური ენებია.
თემა 2. გერმანიის გეოგრაფიული მდებარეობა. ფედერალური მიწები.
სახელმწიფო
წყობა და უმაღლესი სახელმწიფო ორგანოები.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა ( გფრ-die BRD) მდებარეობს
ცენტრალურ
ევროპაში. იგი ესაზღვრება ჩრდილოეთით დანიას, დასავლეთითნიდერლანდებს,
ბელგიას, ლუქსემბურგს და საფრანგეთს, სამხრეთით- ავსტრიასა და შვეიცარიას,
ხოლო აღმოსავლეთით - ჩეხეთის რესპუბლიკასა და პოლონეთს.
გერმანიის ტერიტორია 357 000 კმ2-ია, სადაც ცხოვრობს დაახლოებით 82
მილიონი
ადამიანი (მათ შორის 7,5 მილიონი უცხოელია).
გერმანელი ხალხი შეიქმნა სხვადასხვა ტომების შერწყმის შედეგად. ადრე
არსებობდნენ ფრანკები, საქსები, ბავარები და შვაბები, ვიდრე ისინი გერმანელებად
ჩამოყალიბდებოდნენ. გერმანელი ხალხი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში დიდი და
მცირე
ერთობების სახით არსებობდა. პარტიკულარიზმი გერმანიის ისტორიის მუდმივ
მოვლენას წარმოადგენდა. ძველი ტომები თავდაპირველი სტრუქტურით დიდი ხანია
აღარ არსებობენ. ამჟამად ტომები არ არის ცალკეული ფედერალური მიწის
მოსახლეობის იდენტური, მაგ. ბავარიაში ცხოვრობენ არა მარტო ბავარიელები, არამედ
ფრანკებიც და შვაბებიც. თანამედროვე ინდუსტრიული სახოგადოების მობილურობის
შედეგად უზრუნველყოფილია მოსახლეობის შერევა ერთმანეთში, ამიტომ
დიფერენციაციები მათ შორის ნიველირებულია. მაგრამ მაინც შეიმჩნევა სახასიათო
თავისებურებები მშენებლობის და დასახლების სტილში, ტემპერამენტში, ადათ-წესებსა და
კერძებში. ეს დიფერენციაციები თითქოს დღესაც განაგრძობს არსებობას
სახელმწიფო
ფედერალიზმში და კულტურული ცენტრების მრავალგვარობაში.
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა შედგება 16 ფედერალური მიწისაგან:
1. Baden-Württemberg- Stuttgart, 2. Bayern- München, 3. Berlin-Berlin, 4.
Brandenburg- Potsdam, 5. Bremen- Bremen, 6. Hamburg-Hamburg, 7. HessenWiesbaden,
8. Mecklenburg- Vorpommern – Schwerin, 9. NiedersachsenHannover, 10. Nordrhein-Westfalen- Düsseldorf, 11. Rheinland- Pfalz – Mainz, 12.
Saarland-Saarbrücken, 13. Sachsen- Dresden, 14. Sachsen-Anhalt- Magdeburg, 15.
Schleswig-Holstein- Kiel, 16. Thüringen- Erfurt.
სახელმწიფო დროშა სამფეროვანია: შავი, წითელი, ოქროსფერი, სახელმწიფო
გერბზე გამოსახულია არწივი. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა შეიქმნა
1949 წლის 24
მაისს, იმავე წლის 14 სექტემბერს ჩატარდა პარლამენტის (ბუნდესტაგის)
პირველი

არჩევნები. 15 სექტემბერს პირველ ფედერალურ კანცლერად აირჩიეს კონრად
ადენაუერი, რომელიც 14 წლის მანძილზე სათავეში ედგა მთავრობას. 1949 წლის 7
ოქტომბერს შეიქმნა გდრ (გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა), 1961 წელს
ჩაიკეტა საზღვარი ორ გერმანულ სახელმწიფოს შორის. 1990 წლის 3 ოქტომბერს კი ეს
ორი გერმანული სახელმწიფო გაერთიანდა, ამიტომ ეს დღე აღინიშნება როგორც
გერმანიის
სახელმწიფოს დღე ( ანუ გერმანიის გაერთიანების დღე). გერმანიის უდიდესი
ქალაქებია: ბერლინი (დედაქალაქი)-მოსახლეობა - 4 მილიონი, ჰამბურგი- 2
მილიონი,
მიუნხენი- 1 მილიონი, კიოლნი - 500 000 მცხოვრები. გერმანიის უდიდესი
მდინარეებია: რაინი, ელბა, ვეზერი, მაინი, რომლებიც მიედინებიან ჩრდილოეთისაკენ,
დუნაი
კი ჩაედინება შავ ზღვაში და სამხრეთ გერმანიას აკავშირებს ავსტრიასა და
სამხრეთაღმოსავლეთ ევროპასთან.
გერმანიის უმაღლესი სახელმწიფო ორგანოებია: ბუნდესტაგი, ბუნდესრატი,
პრეზიდენტის ინსტიტუტი, ფედერალური მთავრობა და ფედერალური საკონსტიტუციო
სასამართლო. საკანონმდებლო ორგანოა - ბუნდესტაგი, ბუნდესრატი არის
პარლამენტის მეორე პალატა, ეს არის მიწების წარმომადგენლობა. მიწებს
მოსახლეობის
რაოდენობის მიხედვით აქვთ 3-5 მანდატი. ბუნდესრატის წევრებს კი არ ირჩევენ,
არამედ მათ ნიშნავენ მიწის მთავრობები. ბუნდესრატის პრეზიდენტად ირჩევენ
ერთ-ერთი მიწის პრემიერ-მინისტრს ერთი წლის ვადით. სახელმწიფოს მეთაური
არის პრეზიდენტი. მის ფუნქციებში შედის გფრ-ის წარმოდგენა საზღვარგარეთ,
შეწყალების უფლება, სახელმწიფო მოხელეებისა და ოფიცრების დანიშვნა და
კანონების გამოცხადება. მას ირჩევს ფედერალური კრება 5 წლის ვადით.
ფედერალური კრება შედგება ბუნდესტაგის ყველა დეპუტატისა და მიწების იმავე
რაოდენობის
წარმომადგენლებისაგან. მისი ხელმეორედ არჩევა მხოლოდ ერთხელ არის
დასაშვები. ამ თანამდებობისათვის სასურველი მინიმალური ასაკია 40 წელი.
პრეზიდენტს
ქვეყანაში არა აქვს დიდი წონა. გერმანიისათვის ტიპიურია ფედერალური
მთავრობის
ავტორიტარული მმართველობა, რომელიც წარმოადგენს გფრ-ის
არმასრულებელ
ორგანოს; მთელი ძალაუფლება კი თავმოყრილია ფედერალური კანცლერის
ხელში.
ეს უკანასკნელი განსაზღვრავს გფრ-ის პოლიტიკის ძირითად მიმართულებას.
ბუნდესტაგს მხოლოდ განსაკუთრებული პირობების დროს შეუძლია გამოუცხადოს

გერმანიის ბუნდესტაგში წარმოდგენილია შემდეგი პარტიები: ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირი (CDU). გერმანიის საარჩევნო სისტემა არის მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო უფლების კომბინაცია. გერმანული ენის წარმოშობა და გერმანული ენის ისტორიის პერიოდიზაცია. სულ გერმანიის ბუნდესტაგში არის 299 მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატი და 299 პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატი. თუ რომელი კანონები. თავისუფალი დემოკრატიული პარტია (FDP). პარტიები და ა.ფედერალურ კანცლერს უნდობლობის ვოტუმი. ე. იგი წყვეტს საკონსტიტუციო დავებს. სულ 598 დეპუტატი. და ასევე გერმანული სოციალიზმის პარტია (PDS). რომლის ხელმეორედ არჩევა მხოლოდ ერთხელ არის დასაშვები. გერმანიის პარლამენტს მოსახლეობა ირჩევს 4 წლის ვადით.ი. გერმანიის სოციალურ-დემოკრატიული პარტია (SPD). არის კონსტიტუციურად მისაღები. ასევე ადგენს.SED ) მემკვიდრეს. ძველი გერმანები და მათი ცხოვრების წესი. იულიუს კეისარი და ტაციტუსი გვაწვდიან საინტერესო ცნობებს უძველესი გერმანელების ცხოვრების. რომლის საარჩევნო სიაში პარტიის წევრები რიგის მიხედვით არიან წარმოდგენილი. შემდეგი მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ორგანოა საკონსტიტუციო სასამართლო. საზოგადოებრივი წყობისა და ეკონომიკურკულტურული .შ. ხოლო მეორე ხმით კი პარტიას. ასევე 4 წლის ვადით აირჩევა ფედერალური კანცლერი. თითოეულ ამომრჩეველს აქვს ორი ხმა: ერთი ხმით ის ირჩევს მისი საარჩევნო უბნის მაჟორიტარ კანდიდატს. 90-ელთა კავშირისა და მწვანეების კოალიცია (Bündnis 90/ Die Grünen). ეს უკანასკნელი წარმოადგენს გდრ-ის ყოფილი მმართველი პარტიის (გერმანიის ერთიანი სოციალისტური პარტიის . თემა 3. ქრისტიანულსოციალური პარტია (CSU).

ფრანკების სახელმწიფოში მეროვინგებისა და კაროლინგების დინასტიის დროს დასავლეთი ნაწილი უმეტესად რომანული იყო. სხვაობა შეიმჩნეოდა ცალკეული ტომების მიხედვით. გერმანელი ტომების ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ”ხალხთა დიდ გადასახლებას”. საქსებს. ენობრივი განსხვავება შეინიშნება მხოლოდ კარლოს დიდის ეპოქის შემდეგ. აღმოსავლეთის ( მომავალი გერმანია) და სამხრეთის (მომავალი იტალია) სახელმწიფოებად. ხალხთა დიდი გადასახლების ეპოქაში გერმანელთა ტომებს: ფრანკებს. ალემანებს. აგრეთვე პრიმიტიულ მიწათმოქმედებას. ენობრივი განსხვავების საბოლოო გაფორმების საქმეში დიდი როლი შეასრულა ამ იმპერიის დაყოფამ 843 წ. რომელთა შორისაც ზოგიერთს უკვე მე-4 სა- . ხოლო აღმოსავლეთი. ისინი დასახლებული იყვნენ გვარებად და გვაროვნულ ჯგუფებად და მისდევდნენ მეცხოველეობას. რომ განსხვავება გერმანელთა ტომების ან ტომთა ჯგუფების მეტყველებაში დროთა ვითარებაში იმდენად გაიზარდა და გაღრმავდა. რომ მე-3 საუკუნიდან უკვე აღარ შეიძლება ვილაპარაკოთ სერთო გერმანული ენის შესახებ. საერთო გერმანულში თანდათანობით გამოიკვეთა და შემდეგ გამოიყო ცალკეული გერმანიკული ენები. გერმანელთა ეს ტომი მოვიდა ევროპაში სკანდინავიის კუნძულებიდან. იმ პერიოდში გერმანელები ცხოვრობდნენ გვაროვნულპატრიარქალური წყობის სისტემით. თიურინგებს და ბავარებს ეჭირათ გერმანიის დასავლეთი ნაწილი. ამჟამად დადგენილია. აქ განსაკუთრებით აღსანიშნავია გუთების გადაადგილება. შემდეგ ისინი ბალტიის ზღვის სანაპიროებიდან სამხრეთისაკენ დაიძრნენ. იგი იწყება აღმოსავლეთის გერმანელების გადაადგილებით. საერთო გერმანული ენა თავიდანვე არ იყო ერთიანი და ერთგვარი.გერმანული. მიღებულია გერმანელთა ტომების დაყოფა სამ დიდ ჯგუფად: დასავლეთის გერმანელები. აღმოსავლეთის გერმანელები და ჩრდილოეთის გერმანელები.საქმიანობის შესახებ. დასავლეთის (მომავალი საფრანგეთი). აქვე ცხოვრობდნენ არაგერმანელი ხალხებიც. რომ მათ უკვე ცალკეულ გერმანიკულ ენებად თვლიან. იმ დროისათვის ენობრივი სხვაობა ტომების მეტყველებაში იმდენად დიდია.

3) ადრეული ახალი ზემოგერმანული ( 14-16 სს. რაც თან შემოყვა სარაინდო კულტურასა და ლიტერატურას. ძველი ზემოგერმანულის პერიოდის დასასრულისათვის უკვე ვხვდებით გამოთქმას dia diutisca zunge (გერმანული ენა). 2) საშუალო ზემოგერმანული (11-13 სს ). ძველი საქსონური (altsächsisch).). ძველი ფრიზიული altfrisisch). ძველი ქვემოფრანკიული (altniederfränkisch). ძველი ზემოგერმანულის უმნიშვნელოვანესი თავისებურებებია ხმოვნის გაუმლაუტების პროცესის დაწყება. წინადადების წევრთა ადგილის გამოყენება წინადადებათა სახეების განსასხვავებლად და სხვა. ხმოვნების დიფთონგიზაცია.-დან-დღემდე. ფეოდალიზმის ეპოქის გერმანიაში გაბატონებული იყო ცალკეული სამთავროების დაქუცმაცებული. რომლის მატარებელიც იყო რაინდობა. სიტყვა diutisc ნიშნავდა გერმანული ტომების ენას. ჰოლანდიურსძველი ქვემოფრანკიული. ფრანგულის გავლენა კარგად შეიმჩნევა საშუალო გერმანულის პოეზიის ენაში. ამ პერიოდს გერმანული ენის განვითარების ისტორიაში განიხილავენ როგორც საშუალო ზემოგერმანულს. მეცნიერებაში ხშირად ვხვდებით გერმანული ისტორიის პერიოდების სხვადასხვაგვარ დაყოფას. აბლაუტის გაძლიერება. დასავლეთ გერმანულში გაერთიანებული იყო ძველი ზემოგერმანული (althochdeutsch). ინგლისურს . უფრო მოსახერხებელია შემდეგი ძირითადი პერიოდების გამოყოფა: 1) ძველი ზემოგერმანული (8-11 სს.. ენაში იჭრება ფრანგული სიტყვების ნაკადი.ძველი ანგლოსაქსონური. მამრობითი სქესის არსებითი სახელების ბრუნების მკვეთრი დაპირისპირება მდედრობითი სქესის არსებითი სახელების ბრუნებისადმი. 4) ახალი ზემოგერმანული -მე-17 ს.). მე-13 სს.-ში გერმანული ენის სამყარო აღმოსავლეთისაკენ გაფართოვდა. ამ დროს ვითარდება მდიდარი კულტურა.უკუნიდან აქვს საკუთარი დამწერლობითი ძეგლები. მე-12. ანგლოსაქსონური (anglosächsisch). უფრო გვიან კი გადაიქცა გერმანელი ხალხის და გერმანული ენის საერთო სახელად. მათი განვითარების საფუძველზე მივიღეთ თანამედროვე გერმანიკული ენები: გერმანულს საფუძვლად დაედო ძველი ზემოგერმანული. ძველი საქსონურისა და ძველი ფრიზიულისაგან დამოუკიდებელი ენები არ განვითარებულა.. კარჩაკეტი- .

რომლებიც სინტაქსური კონსტრუქციების შერწყმის შედეგს წარმოადგენენ. ამ პერიოდის ძირითადი თავისებურებაა ენაში ახალი თანხმოვანი ფონემების წარმოქმნა. ამავე დროს სულ უფრო მწიფდებოდა ერთიანი ენის შექმნის საჭიროება. ახალი დიფთონგების გაჩენა. შეიქმნა პირობები საერთო ეროვნული ენის ჩამოყალიბებაგანვითარებისათვის. საერთო საურთიერთო ენის ჩამოყალიბება გარდაუვალ აუცილებლობად იქცა. ლუთერის მიერ ჩამოყალიბებულ ენობრივ ნორმე- . გერმანია ამ დროს დაყოფილია წვრილ სამთავროებად. არამედ თავის მრავალრიცხოვან ნაშრომებში გამოიყენა უკვე არსებული საკანცელარიო ენა. ამ დროს ყალიბდება გერმანული ენის წერითი ნორმები. უმლაუტის დამკვიდრებაგავრცელება. მომდევნო საუკუნეებში ფეხს იდგამს ბურჟუაზიული ურთიერთობა. მან ფართოდ ისარგებლა გერმანული ხალხური მეტყველების სიტყვობრივი მასალით. ფრანგული სუფიქსის -ieren შეთვისება. გაამდიდრა და შეავსო ახალი ფორმებით. რამაც დიდად შეუწყო ხელი ენობრივ უნიფიკაციას. მე-14 ს. მათი ელემენტების გაერთიანებით იქმნება ნარევი ენა. ისეთი კომპოზიტების წარმოქმნა. მოახდინა ქვეყნების შიგნით ტერიტორიული და ეკონომიკური გაერთიანება. მან სრულიად ახალი ენა კი არ შექმნა. გერმანული სამწერლო ენის ნორმების დადგენისა და საერთო ენის დამკვიდრების საქმეში დიდი როლი შეასრულა რენესანსის ეპოქის გამოჩენილმა გერმანელმა მოღვაწემ მარტინ ლუთერმა. გამოაცოცხლა. ამას თან დაერთო წიგნის ბეჭდვის გამოგონება. იყო მხოლოდ ცალკეული პროვინციებისათვის დამახასიათებელი დიალექტები.-დან იწყება ახალი ზემოგერმანულის ადრეული პერიოდი. კნინობითი სუფიქსების გაჩენა. მაგრამ იგი გაწმინდა ზედმეტი ელემენტებისაგან.ლი ეკონომიკური და პოლიტიკური ცხოვრება. შუაგერმანული და ზემოგერმანული საურთიერთობო ენები. რაც მოითხოვს ტერიტორიულად დიდი მანძილით დაცილებული ადამიანების ურთიერთდაკავშირებას. აბსოლუტურმა მონარქიამ დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში ბოლო მოუღო ფეოდალურ დაქუცმაცებულობას და კარჩაკეტილობას. ეს მდგომარეობა ხელს უშლიდა გერმანულის როგორც ერთიანი ეროვნული ენის შექმნას. ამიტომ ამ დროისათვის არ არსებობდა ერთიანი ლიტერატურული ენა. ყალიბდება ქვემოგერმანული. ნაბეჭდი წიგნის საშუალებით გახდა შესაძლებელი საერთო ენის დიდ ტერიტორიაზე გავრცელება.

ამ პერიოდში მთავრდება გერმანული ეროვნული ენის ჩამოყალიბების პროცესი. გერმანული ენა არ შექმნილა ერთი რომელიმე ტერიტორიული დიალექტის საფუძველზე. ამავე დროს ხდება მნიშვნელოვანი ცვლილებები ენის ბგერით სისტემასა. გაცოცხლებული და ნაწარმოები მრავალი სიტყვით.-ის ბოლოს. სამაგიეროდ ავსტრიასა და ბავარიაში დიდხანს შეიმჩნეოდა ადგილობრივი თავისებურებანი.ახალი ზემოგერმანულის პერიოდიდან-უკვე იწყება ბრძოლა გერმანულში უცხოური ელემენტების შეჭრის წინააღმდეგ. მე-17 ს.-დან. ერთი ცნობილი ფონეტიკოსი კარგ გერმანულად მიიჩნევდა ზემოგერმანულის ენობრივ ფორმას ქვემოგერმანულ წარმოთქმაში. საბოლოოდ გაიმარჯვა ზემოგერმანულმა ენამ. იქმნება ენის დაცვის საზოგადოებები. იგი გამდიდრდა. უფრო მოქნილი და სრულყოფილი გახდა. ენობრივი ჰეგემონიისათვის ბრძოლა. რომელიც მე-16 საუკუნიდან დაიწყო.-ის დასაწყისში. რომლის ნაწილსაც შემდეგ ითვისებს საერთო ენა.ის მეორე ნახევარში და მე-19 ს.-ის და შემდგომი პერიოდის ლიტერატურულ და საზოგადო მოღვაწეებს. გერმანული სამწერლო ენის ფორმების დადგენა-განმტკიცება მოხდა მე-18 ს. დასრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს მე-18 ს. იქმნება სპეციალური ლექსიკა. გერმანიის დასავლეთსა და სამხრეთ ნაწილში ლუთერის ენა სწრაფად დამკვიდრდა. გერმანული ხალხური ენის უნიფიცირებას ერთი დიალექტის საფუძველზე დიდად უშლიდა ხელს ისეთი საერთო სამეურნეო. დაიხვეწა. როგორც ამას ადგილი ჰქონდა სხვა ქვეყნებში. კულტურული და ადმინისტრაციული ცენტრის უქონლობა მაშინდელ გერმანიაში. ისე რომანტიკოსი და კლასიკოსი მწერლების მიერ აღდგენილი. ჩამოყალიბდა ერთიანი ეროვნული . მე-17 სს. მორფოლოგიასა და სინტაქსში.ბში გარკვეული ცვლილებები და შესწორებები შეჰქონდათ მე-16. მომდევნო პერიოდში გერმანული ენა მდიდრდება როგორც ნასესხები სიტყვებით. ახალ ზემოგერმანულ პერიოდში გერმანულმა ენამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. მაგრამ ენის საერთო ნორმების დამკვიდრება მაინც ყველაზე მეტად ქვემოგერმანულის ტერიტორიაზე გაძნელდა. მაგრამ ქვემოგერმანულმა ძირითადად განსაზღვრა საერთო გერმანულის წარმოთქმის ნორმები. ლუთერის ენა ერთბასად არ დამკვიდრებულა. როგორიც იყო პარიზი საფრანგეთისათვის ან ლონდონი ინგლისისათვის.

კვალიფიკაციის ამაღლება) ძირითადი კანონის მიხედვით სასკოლო განათლების სფერო სახელმწიფო კონტროლს ექვემდებარება.ი. მეცნიერების და საზოგადოებრივ-კულტურული ცხოვრების ყველა უბანზე.გერმანული ენა. ხელმოკლე მოსწავლეები ღებულობენ დახმარებას. უნივერსიტეტი. მწერლობაში. ყველა საჯარო სკოლა უფასოა. ანუ ღებულობენ გადაწყვეტილებას. ე. 6 წლის ასაკში ბავშვები მიდიან დაწყებით სკოლაში (Grundschule). დაწყებით სკოლაში ყველა ბავშვი დადის. წესისამებრ ვაჟები და გოგონები ერთობლივ კლასებში სწავლობენ. კვლევა. გერმანიაში სავალდებულო სას-კოლო განათლება იწყება 6 წლის ასაკიდან და გრძელდება 18 წლის ასაკამდე. გერმანული ნაწილია უფრო დიდი ერთეულისა. შემდეგ კი მათი გზები იყოფა: მათ აქვთ არჩევანი რამდენიმე შესაძლებლობას შორის. მისი ხანგრძლიობა 12 წელია. სასკოლო სახელმძღვანელოები მოსწავლეებს ეძლევათ ნაწილობრივ უფასოდ. რომელიც გამოიყენება სკოლებში. გერმანიის განათლების სისტემა (სკოლა. ბევრი მათგანი მიდის ძირითად სკოლაში (Hauptschule).ინდოევროპულ ენათა ოჯახში თემა 4. თავის მხრივ გერმანიკული ენების შტო ერთიანდება უფრო დიდ ენობრივ ერთეულში . ის მოიცავს 4 წელიწადს. ვინც ამ ტიპის სკოლას 15 წლის ასაკში დატოვებს. იწყებს პროფესიულ განათლებას. ბევრი მოსწავლე თავდაპირველად ირჩევს საორიენტაციო საფეხურს (Orientierungsstufe) – 5-6 კლასები). სადაც ისინი ირჩევენ შემდგომში სკოლის განსაზღვრულ ტიპს. რომელსაც გერმანიკულ ენათა შტოს უწოდებენ. ძირითადი სკოლის დამ- . ეს ეხება კერძო სკოლებსაც. რომელსაც 18 წლამდე იღებს პროფესიულ სკოლაში (Berufsschule). სახელმწიფო დაწესებულებებში. თუ რომელ სკოლას აირჩევენ შემ-დგომში.

კურსებზე მოსწავლეები ძირითადად იმ საგნებს სწავლობენ. ერთობლივი სკოლა (Gesamtschule). 9-წლიანი გიმნაზია (Gymnasium) -5-13 კლასები) არის ტრადიციული სკოლის მაღალი საფეხური გერმანიაში. ეს სკოლა დგას ძირითად სკოლასა და გიმნაზიას შორის.მე-5-დან მე-10 კლასამდე. რომელიც სამ საფეხურად დაყოფილ სკოლის ფორმებს აერთიანებს და ხელმძღვანელობს მოსწავლეებს მე-5-დან მე-10 კლასამდე. ამგვარი სკოლა არის წინაპირობა ეკონომიკასა და ადმინისტრაციაში საშუალო დონის კარიერისათვის. ერთობლივი სკოლის ატესტატი ყველა ფედერალურ მიწაზეა აღიარებული. სადაც დასაქმებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ თავიანთი შრომითი საქმიანობის პარალელურად 3-6 წელი მოემზადონ სიმწიფის ატესტატის გამოცდისათვის.წ. რეალური სკოლა (Realschule) წესისამებრ მოიცავს 6 წელს. ამ გზით მათ უადვილდებათ უმაღლესი სკოლების განათლების სისტემაზე გადასვლა. არსებობს აგრეთვე საღამოს გიმნაზიები. ეს არის ექსპერიმენტული ტიპის სკოლა. ზოგიერთ ერთობლივ სკოლას გააჩნია თავისი საკუთარი ზედა საფეხური (Oberstufe). დღეისათვის რეფორმირებული მაღალი კლასები (11-13 კლასები) წესად იქცა. მისი დასრულების შემდეგ მოსწავლეები ღებულობენ საშუალო განათლებას (განათლების საშუალო საფეხურს). სადაც საკურსო სისტემამ შეცვალა თავდაპირველი კლასები. რომელიც გიმნაზიის ზედა საფეხურის მსგავსად არის აგებული. რეალური სკოლის დასრულების შემდეგ ახალგაზრდებს უფლება ეძლევათ გააგრძელონ სწავლა დარგობრივ ან უმაღლეს დარგობრივ სკოლაში (Fachschule). .თავრების შემდეგ მოსწავლეებს გზა აქვთ გახსნილი ხელოსნობისა და სამრეწველო დარგების პროფესიებში. გიმნაზიის სიმწიფის ატესტატი უფლებას აძლევს კურსდამთავრებულებს სწავლა განაგრძონ სამეცნიერო უმაღლეს სკოლებში. მოსწავლეს შეუძლია თავისი უნარ-ჩვევების მიხედვით აირჩიოს ამ სკოლის მაღალი ან შედარებით მარტივი საფეხური. ბოლო წლებში გაჩნდა ე. გარდა რეფორმირებული ზედა საფეხურის მქონე გიმნაზიებისა არსებობენ აგრეთვე გიმნაზიის სპეციალური ფორმები. როგორიცაა ეკონომიკური გიმნაზია და ტექნიკური გიმნაზია. რომლებიც მათ განსაკუთრებით აინტერესებთ.

ამ სფეროს გერმანიაში ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ზოგიერთ ფედერალურ მიწაზე დამატებით კიდევ სპეციალურ პედაგოგიურ ინსტიტუტებში. ვინც ამ ეტაპებს წარმატებით გადალახავს და მოიპოვებს სამუშაო ადგილს. სახელმწიფო არეგულირებს მხოლოდ უმაღლესი განათლების ზოგად დებულებებს. ადრე უმაღლესი სასწავლებლის სათავეში იდგა რექტორი. სახელმწიფომ არ უნდა მოახდინოს გავლენა სასწავლო პროცესზე სასწავლო მასალის სფეროში.ასევე შეიძლება საღამოს სკოლებში ძირითადი ან რეალური სკოლის სიმწიფის ატესტატის მიღება. უმაღლესი განათლება ყველასათვის აუცილებელია. უმაღლეს სასწავლებლებს აქვთ თვითმმართველობის უფლება. უმაღლესი სასწავლებლები გერმანიაში მიწების სახელმწიფო დაწესებულებებია. სკოლის ყოველი ტიპისათვის სპეციალურად მომზადებული პედაგოგთა კადრები არსებობს. მაგრამ სწავლის შინაარსი და ხანგრძლიობა განსხვავებულია: დაწყებითი და ძირითადი სკოლების მომავალი მასწავლებლები ზოგადად სწავლობენ 6 სემესტრის მანძილზე. იგი მონაწილეობას ღებულობს უმაღლესი სასაწავლებლების მშენებლობის და კვლევის დაფინანსებაში. რომლებიც დაარსდნენ 1960 წლიდან. გიმნაზიების და პროფესიული სკოლების მომავალ მასწავლებლებს. ყოველ უმაღლეს სასწავლებელს მოქმედი კანონების ფარგლებში გააჩნია თავისი საკუთარი კანონმდებლობა. სპეციალური სკოლების. პედაგოგის თანამდებობის ყველა კანდიდატმა სწავლის დასრულებისას უნდა ჩააბაროს გამოცდა. მათ გვერდით არის აგრეთვე სრულიად ახალი უნივერსიტეტები. უფრო ხანგრძლივი საუნივერსიტეტო განათლება სჭირდებათ რეალური სკოლების. იგი მთელი ცხოვრების მანძილზე აღიარებული იქნება მასწავლებლის თანამდებობაზე. გერმანიის უძველესი უნივერსიტეტი-ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი დაარსდა 1386 წ. შემდეგ მათ უნდა გაიარონ პრაქტიკა და ჩააბარონ კიდევ ერთი გამოცდა. რომე- . ბევრი უნივერსიტეტი 500 წელზე მეტ ხანს ითვლის. უმაღლესი განათლება. უმეტესად კი უნივერსიტეტებში. გარდა ტრადიციული უნივერსიტეტებისა შეიქმნა აგრეთვე ტექნიკური. პედაგოგიური და დარგობრივი უმაღლესი სკოლები.

ვეტერინარული მედიცინა. საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბევრ დისციპლინებში გერმანული უნივერსიტეტები მსოფლიოში წამყვან უნივერსიტეტებად ითვლებოდა. ყოველი სტუდენტი საშუალოდ 12 სემესტრს. რაც საკმაოდ დიდი დროა. რომ მრავალრიცხოვანი სასწავლო კურსებისათვის შემოტავაზებულია სასწავლო გეგმები და საჭირო შუალედური გამოცდები. ამის შემდეგ შესაძლებელია შემდგომი კვალიფიკაცია დოქტორის ხარისხის მოპოვების მიზნით (Promotion). ამჟამად უმაღლესი სასწავლებლის მართვა ეკისრება საშტატო ერთეულზე მყოფ რექტორს ან პრეზიდენტს. გარდა ამისა მედიცინის ფაკულტეტისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს დაშვების ტესტისა და გასაუბრების შედეგებს. სწავლა სამეცნიერო უმაღლეს სასწავლებელში მთავრდება სამაგისტრო. თავისი სწავლის აგებაში სტუდენტები ტრადიციულად თავისუფალნი არიან: მიუხედავად იმისა. 1971 წლიდან ყველა სტუდენტი დაზღვეულია როგორც ჯანმრთელობის. ანუ 6 წელს ატარებს უნივერსიტეტში. სტუდენტებს მაინც შეუძლიათ თვითონ აირჩიონ განსაზღვრული სასწავლო კურსები და საგნები. გერმანია დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა მეცნიერების ქვეყნად. ამის გამო უკვე დიდი ხანია შემუშავებულია სწავლის რეფორმა. რადგან სტუდენტთა რიცხვი უმაღლეს სასწავლებლებში სულ უფრო და უფრო იზრდება. გათვალისწინებულია შერჩევის მეთოდი. ასევე უბედური შემთხვევის მხრივ. კვლევა (Forschung). დღეისათვის ყოველი მესამე სტუდენტი 25 წელზე მეტი ასაკისაა. სტომატოლოგია. რომელიც აირჩევა რამდენიმე წლით. უმაღლეს სასწავლებელში სწავლისათვის სტუდენტებს სწავლის საფასური არ მოეთხოვებათ. დღეისათვის ყოველი მე10 სტუდენტის განკარგულებაშია ადგილი საერთო საცხოვრებელში შედარებით მცირე ოდენობის ქირით. ამიტომ ზოგიერთი საგნებისათვის შემოღებულია დაშვების შეზღუდვები (numerus clausus). როგორიცაა მედიცინა. სტუდენტების სასწავლო ადგილებს ანაწილებს ცენტრალური სამსახური დორტმუნდში. გერმანული მეცნიერების საერთაშორისო რანგის მაჩვენებელი . რომელიც ასევე ითვალისწინებს სწავლის პერიოდის შემცირებას.ლიც ირჩეოდა პროფესორთა წრიდან 1 წლის ვადით და იგი ამ თანამდებობას ასრულებდა სწავლებისა და კვლევითი მოღვაწეობის პარალელურად. სადიპლომო ან სახელმწიფო გამოცდით. ისეთ სპეციალობებზე.

იყო ნობელის პრემიების რიცხვი: მე-2 მსოფლიო ომამდე 45 ნობელის პრემიიდან ფიზიკაში და 40 ქიმიაში. აქ დიდი მასშტაბის კვლევა ნაკლებად წარმოებს. კვლევის განსაზღვრული ამოცანები შეიძლება დაძლეულ იქნას მხოლოდ დიდ ჯგუფებში და დიდი ხელსა-წყოებით. რაც შეეხება ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებს. განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. გერმანული ენის ინსტიტუტი მანჰაიმში იკვლევს გერმანულ ლექსიკას ელექტრონულ მონაცემთა დამუსავების თანამედროვე მეთოდებით. ეს ფინანსდება ფედერაციისა და მიწების მიერ. მაქს პლანკის საზოგადოებას აქვს 63 საკუთარი ინსტიტუტი. გერმანიაში არის 3 დიდი სფერო. კვლევითი დაწესებულებები უმაღლესი სკოლების გარეთ და მრეწველობა. ყოველ მეცნიერს შეუძლია მოითხოვოს და განაცხადი გააკეთოს პროექტის დაფინანსებაზე. როგორიცაა ბირთვული ენერგიის. გერმანიაში არსებობს აგრეთვე დიდი სამეცნიერო ფონდები: ფოლკსვაგენის ფონდი. თავისი კერძო დაფინანსებით ისინი წარმოადგენენ კვლევის და განსაკუთრებით საუნივერსიტეტო კვლევის სასურველ პარტნიორებს. მაგ. უმაღლეს სასწავლებელში დღესაც არის მეცნიერის ტრადიციული ტიპი. რომლებშიც წარმოებს კვლევა: უმაღლესი სკოლები. ინდუსტრიულ კვლევას აწარმოებენ არა მხოლოდ დიდი კონცერნები. რომლებსაც ის აფინანსებს. რომელიც წარმოადგენს მეცნიერების თვითმმართველობის ორგანიზაციას. კვალიფიკაცია (Fortbildung). მაგრამ ასევე სახეზეა.: გერმანიის კვლევითი საზოგადოების საშუალებით (DFG). ფრიც ტისენის ფონდი და ფონდის დამფუძნებელთა კავშირი გერმანული მეცნიერებისათვის. გერმანიაში არის 860-მდე სახალხო უმაღლესი სკო- . კოსმოსური ფრენის. ამგვარი კვლევა მომავალშიც გაგრძელდება. 10 ფიზიკის დარგში და 16 ქიმიის დარგში გერმანელ მეცნიერებზე მოდიოდა. რომელიც მარტო ან პატარა ჯგუფთან ერთად მუშაობს რომელიმე თემაზე. ეს ინსტიტუტები ძირითადად კვლევებს ატარებენ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. ამგვარი დიდი მასშტაბის კვლევები ტარდება ისეთ კვლევით ცენტრებში. სახელმწიფო სხვადასხვა გზით ეხმარება კვლევას. ასე მაგალითად. არამედ ასევე მნიშვნელოვანია საშუალო ბიზნესის წარმატებები ამ სფეროში. მედიცინის და მოლეკულარული ბიოლოგიის კვლევითი დაწესებულებები.

ხშირად ისინი 6 თვეში სამუშაო ადგილსაც შოულობენ. განსაკუთრებით აუცილებელია თანამედროვე დემოკრატიისათვის რეგულარულად გამომავალი პრესა. მასმედია და საზოგადოებრივი აზრი. ჩვეულებრივ პრესას და ყველა მასმედიას უწოდებენ პარლამენტის. ამ კურსების მონაწილეებმა უნდა მიიღონ ან უფრო მაღალი პროფესიული კვალიფიკაცია (Aufstiegsfortbildung). ეკონომიკა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსებისათვის მილიარდობით ევროს ხარჯავს. განსაკუთრებით ხშირად იყენებენ კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს უმუშევრები მათი დასაქმების შანსების გაუმჯობესების მიზნით. ცენზურისაგან თავისუფალი პრესა არის თავისუფალი სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი ელემენტი. სადაც ტარდება მრავალდღიანი ან მრავალკვირიანი სასწავლო კურსები. რაც სხვებს გააჩნიათ. პრესა მოიძიებს ინფორმაციას. რათა მან შეძლოს გადაწყვეტილებების მიღება. თემა 5. ფაქტიურად თანამედროვე საზოგადოებაში მასმედიას მნიშვნელოვანი ამოცანა აკისრია. რადიომაუწყებლობა და ტელევიზია. რომლებსაც აფინანსებენ ადგილობრივი სათემო საბჭოები. მიწები გამოყოფენ მათთვის ფულად შესაწევარს. ოლქები ან დარეგისტრირებული კავშირები. ან სრულიად ახალი პროფესია შეისწავლონ (Umschulung) საკვალიფიკაციო ღონისძიებების დროს მონაწილეები ღებულობენ ფულად დახმარებას სუბსიდიების ან სესხის ფორმით. თავისუფალი. ასევე მან უნდა იცოდეს ის მოსაზრებები. ან განაახლონ შესწავლილ პროფესიაში მიღებული უნარჩვევები (Anpassungsfortbildung). მთავრობის და სასამართლოს გვერდით ” მეოთხე ხელისუფლებას”. გამოხატავს თავის პოზიციას მის მიმართ . გერმანიაში არის 11 ზერეგიონალური ეკონომიკის სასწავლო საწარმოები და 30 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ინსტიტუტები. მოქალაქე უნდა იყოს ყოველმხრივ ინფორმირებული. ოფიციალური ხელისუფლებისაგან არამართვადი. არსებობს სახალხო უმაღლესი სკოლის ორი ფორმა: საღამოს სახალხო უმაღლესი სკოლები და სახალხო უმაღლესი სკოლა-ინტერნატები. სახალხო უმაღლესი სკოლები არ განეკუთვნება რომელიმე პარტიას ან რელიგიურ მიმდინარეობას.ლები. დიდისაწარმოები დამატებით ატარებენ საკუთარ კურსებს ყველა თანამშრომლისათვის.

ფედერალურ მთავრობას და გერმანიის პარლამენტის დეპუტატებს ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ საზოგადოებრივ აზრში არსებული პროცესების შესახებ. მასმედიები ინფორმაციებს იღებენ როგორც საკუთარი კორესპონდენტებისაგან. ასევე პატარა და დიდი გაერთიანებების წევრთა ჟურნალები. . საწარმოს. ამ სექტორში მუშაობს აგრეთვე სააქციო საზოგადოება აქსელ შპრინგერის საგამომცემლო ჯგუფი. ძალიან დიდია. გარდა გერმანიის პრესის სააგენტოსი (dpa) და გერმანიის დეპეშათა სააგენტოსი (dap).კონსერვატორულ-ლიბერალური). ”Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ). ჟურნალისტები ცდილობენ უფრო მეტად იყვნენ დამოუკიდებელი გამომცემელთან მიმართებაში და სურთ გააჩნდეთ მთავარი რედაქტორის არჩევის უფლება.. Reuter. მეწარმეობები მუსიკალური პროდუქციის. „Frankfurter Rundschau“ (FR)“. კინოსა და ტელევიზიის სფეროში. მის განკარგულებაშია წიგნისა და ჟურნალების გამომცემლობები. Agence France Presse (afp). „Süddeutsche Zeitung (SZ)“. გფრ-ში არის 9 მიწის რადიომაუწყებლობის დაწესებულე- . სახლის. მთელ ფედერაციის ტერიტორიაზე გავრცელებული (ზერეგიონალური) სააბონემენტო გაზეთებია: „Die Welt“ (კონსერვატიული). რომელიც ასევე არის მთავრობის სპიკერი. კლიენტთა ჟურნალები. ხსენებული სამსახური მოახსენებს ფედერალურ პრეზიდენტს. ამ ჯგუფს განეკუთვნება გასართობი. საჟურნალო პრესის სექტორის სათავეში დგას ბაუერის გამომცემლობის ჯგუფი და ბურდა-ჯგუფი. არსებობს კიდევ გერმანულენოვანი სამსახურები Associetes Press (ap). ჟურნალების რაოდენობა. პრესა გერმანიაში კერძო სამეურნეო მეწარმეობის ხელშია. პრესის ფედერალურ სამსახურს ხელმძღვანელობს ფედერალური კანცლერის ერთ-ერთი დაქვემდებარებული სახელმწიფო მდივანი. ასევე ადგილობრივი და საზღვარგარეთის საინფორმაციო სააგენტოებისაგან. ტიპოგრაფიები. დარგობრივი. საქონელბრუნვის მხრივ ყველაზე ძლიერია სააქციო საზოგადოება ბერტელსმანი. ფედერალური მთავრობის პრესისა და ინფორმაციის სამსახური წარმოადგენს შუამავალს მთავრობასა და საზოგადოებას შორის.და წარმოადგენს საორიენტაციო ძალას საზოგადოებრივი დავის დროს. რომელიც ეკონომიური თვალსაზრისით შერწყმულია ბურდა-ჯგუფთან.რადიო და ტელევიზია. რომელიც გამოდის გერმანიაში.

ამასთან ერთად მათ აქვთ რეგიონალური ”მესამე პროგრამა” ტელევიზიისათვის. სპეციალური გადაცემები განკუთვნილია უცხოელი მუშებისათვის შესაბამის ენებზე. რომელთა მიღება შეიძლება საკაბელო არხებით. მათ აქვთ სხვადასხვა გადაცემები: გასართობი. ისინი გადმოსცემენ პროგრამებს გერმანულ და რამდენიმე უცხოურ ენაზე. გარდა ამისა არსებობს კერძო ტელევიზიები: „RTL plus“ und „SAT 1“.ბა. ასევე სატელევიზიო ფილმებს. სპორტული და საინფორმაციო გადაცემები. ადგილობრივ და უცხოეთის დოკუმენტურ მასალას. გერმანიის რადიო და ”გერმანიის ტალღა” (DW) თავისი რადიოგადაცემებით გვაწვდიან ყოვლისმომცველ ინფორმაციებს გერმანიის შესახებ. თითოეულ მათგანს გააჩნია რამდენიმე რადიოპროგრამა.ის პროგრამებში დიდი ადგილი უჭირავს პოლიტიკურ კორესპონდენციებს. ამგვარად შეიძლება მთელი რიგი საზღვარგარეთის ტელეპროგრამების მიღება. ZDF არის წმინდა სატელევიზიო დაწესებულება. მიწის რადიომაუწყებლობებს აქვთ 2-4 კონტრასტული რადიოპრო გრამები. ოფიციალურსამართლებრივი მაუწყებლობები გადმოსცემენ აგრეთვე სატელიტურ პროგრამებს. მაგრამ ზოგადად ეწოდება ”პირველი პროგრამა” და რომლის მიღება გერმანიის მთელ ტერიტორიაზე შეიძლება. რომელსაც ოფიციალურად ეწოდება „Deutsches Fernsehen“. მათ გააჩნიათ კორესპონდენტების ფართო ქსელი და ბევრ ქვეყანაში აქვთ საკუთარი სტუდიები. რომელიც ფედერალური მიწების სახელმწიფო ხელშეკრულებიდან იღებს სათავეს. ერთობლივად გადმოსცემენ ისინი სატელევიზიო პროგრამას. რადიოსპექტაკლები. რომელთა გადაცემები მიიღება სატელიტით და მათი მიღება ფედერაციის მასშტაბით შეიძლება კაბელის საშუალებით. მუსიკალური. ვისაც გააჩნია საკაბელო ჩართვა. კინოფილმებს და გასართობ პროგრამებს. შეუძლია მიიღოს . 2 მათგანი ფედერაციის კომპეტენციაშია (Deutschlandfunk und Deutsche Welle) და გერმანიის მეორე სატელევიზიო არხი (ZDF). ARD და ZDF. მიწის მაუწყებლობები მოქმედებენ გერმანიის ოფიციალურ-სამართლებრივი რადიომაუწყებლობის სამუშაო ჯგუფში (ARD). რადიოოპერები და სხვა. რომლის რეზიდენცია არის მაინცში და გადმოსცემს ფედერაციის მასშტაბით მეორე პროგრამას.

წიგნის ბაზრობის დაგვირგვინება. არის გერმანიის წიგნის ვაჭრობის მშვიდობის პრიზის მინიჭება. მუზეუმები. ანუ ნაწარმოებებს. ამ პროგრამების მიღება შესაძლებელია პერსონალურად პარაბოლური ანტენების გზით. გარდა გერმანულენოვანი ლიტერატურისა იგი აგროვებს 1945 წლიდან საემიგრაციო ლიტერატურასაც. როგორიცაა მაგალითად გუტენბერგის წიგნის გილდია. 1946 წელს ფრანკფურტშიც დაარსდა გერმანული ბიბლიოთეკა. იეჰუდი მენუხინი და სხვები. რომელიც წარმოადგენს საშუალო და მცირე გამომცემლობების გაერთიანებას. გერმანიას სხვა ქვეყნებთან შედარებით არ გააჩნია დიდი. რომ- . ყველაზე დიდი საგამომცემლო მეწარმეობაა ბერტელსმანის საგამომცემლო ჯგუფი. როგორც ადგილობრივი. კოლექციები.. გამოფენები. ასევე უცხოეთისა. ასტრიდ ლინდგრენი. ამ ჯილდოს მფლობელები გახდნენ ბოლო წლებში მაქს ფრიში.17 პროგრამა ოფიციალური და კერძო მიმწოდებლისა. თემა 6. გფრ-ში არის დაახლოებით 2000 გამომცემლობა. მრავალსაუკუნოვანი ეროვნული ბიბლიოთეკა. გარდა ამისა გფრ-ში არის წიგნის საზოგადოებები. იგი 1969 წლიდან ფედერაციის დაწესებულებაა. დღეისათვის არსებობს 10 წიგნის საზოგადოება 6 მილიონამდე წევრით. მხოლოდ 1912 წელს გერმანიის ბიბლიოთეკის დაარსებით ლაიპციგში საფუძველი ჩაეყარა საბიბლიოთეკო საქმეს. ამ ბიბლიოთეკის მიზანი იყო შეეგროვებინა ყველა გერმანულენოვანი ლიტერატურა 1913 წლიდან. რომელიც კვირაში ორჯერ გამოდის. საკაბელო ქსელის დამატებას წარმოადგენს სატელიტური პროგრამების ინდივიდუალური მიღება. საბირჟო კავშირის დარგობრივი ორგანოა ”გერმანიის წიგნით ვაჭრობის საბირჟო გაზეთი”. წიგნით ვაჭრობა და ბიბლიოთეკები. რომელიც შესაძლებელია სატელევიზიო სატელიტის მეშვეობით. რომელიც ყოველწლიურად ტარდება ფრანკფურტში შემოდგომაზე.

გფრ-ში არის 2000-მდე სხვადასხვა ტიპის მუზეუმი: სამხარეო. ძველი ქანდაკების მუზეუმი ფრანკფურტში.5 მილიონი ტომით. როგორიცაა ლუვრი პარიზში. რომლებიც ეძღვნება ან რომელიმე ხელოვანს. საქალაქო. მაგრამ არის მთელი რიგი ამოცანებისა. რომლებიც ერთობლივად უნდა გაშუქდეს და ათვისებულ იქნას. მუზეუმები უფრო მიმზიდველი რომ გახდეს. მუზეუმები. როგორიცაა რესტავრაციისა და მუზეუმების უსაფრთხოების საკითხები. ამისათვის გამოყენებულია საშუალებები. მუზეუმების დიდი ქსელია თავმოყრილი ბერლინში. ტექნიკური და კულტურის ისტორიის მუზეუმები. კორპორაციული. ამ საქმეს ემსახურება 1917 წელს დაარსებული გერმანიის სამუზეუმო კავშირი. არის აგრეთვე შერეული ტიპის მუზეუმები. საბუნებისმეტყველო. რამდენადაც საუკუნეების მანძილზე შექმნილი მუზეუმები ასახავენ გერმანიის ფედერაციულ სტრუქტურას. ან ხელოვნების რომელიმე ჟანრს: კოლბეს მუზეუმი ბერლინში. მისი საწიგნო ფონდი მოიცავს 3. ვისბადენში). კოლექციები. გერმანიის უმნიშვნელოვანესი და დიდი მუზეუმებია: გერმანიის მუზეუმი მიუნხენში. ასევე ცენტრალური დოკუმენტაციის კვლევის კოორდინაციის და მეთოდური საფუძვლების შემუშავების საკითხები.ლებიც შეიქმნა ემიგრანტი გერმანელი მწერლების მიერ 1933-1945 წლებში. ასევე ისეთი სპეციალიზირებული მუზეუმები. სასახლის და ღია ცისქვეშ მუზეუმები. ლინდენის მუზეუმი შტუტგარტში. სატაძრო. გერმანული ეროვნული მუზეუმი ნიურნბერგში. არის აგრეთვე მუზეუმები. რომელთაც აფინანსებენ თემები და ეკლესიები. რომლებიც ნაწილობრივ გადმოღებულია ამერიკიდან. როგორიცაა მუსიკალური ყუთების მუზეუმი ბილეფელდში. გერმანიაში არის ხელოვნების. უმნიშვნელოვანესი ბიბლიოთეკების რიცხვს განეკუთვნება ბერლინის სახელმწიფო ბიბლიოთეკაპრუსიის კულტურული მონაპოვარი.ყველაზე დიდი ბიბლიოთეკაა ბავარიის სახელმწიფო ბიბლიოთეკა მიუნხენში 5. უმეტესწილად გფრ-ის მუზეუმები მიწისა და თემების საკუთრებაშია. საგანძურები. ამიტომ აქ არ არის ცენტრალური ნაციონალური მუზეუმის წარმომადგენლობა. რომელშიც გაერთიანებულია ერთ ჭერქვეშ საბუნებისმეტყველო და ხელოვნების მუზეუმი(ჰანოვერში. გფრ-ში არის 15 ათასამდე საჯარო ბიბლიოთეკა 30 მილიონი ტომით.9 მილიონ ტომს. რომელშიც გაერთიანებულია გფრ-ის ყველა მუზეუმი. ცენტრალურად მართული სამუზეუმო პოლიტიკა გერმანიაში არ არის. მუზეუმის დირექტორები და მეცნიერ-მუშაკები არიან მოხელეები. პურის მუზეუმი ულმში. დღეი- .დრეზდენის გალერეა და სხვა. სარეზიდენციო. მიწის და კერძო მუზეუმები. გამოფენები.

ფილოსოფიისა და თეოლოგიის პროფესორი. საღამოს ცვლის საათები. ვინც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ამა თუ იმ სფეროში.იდეალისტი. ყველას დასახელება ალბათ ძნელი იქნება.სათვის უმეტეს მუზეუმებში არის კაფეები. გერმანიის ისტორია სავსეა გამოჩენილი ადამიანებით. ბაქტერიოლოგი და მიკრობიოლოგი. ნობელის პრემიის ლაურეატი . გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი (1770-1831)-იდეალისტი ფილოსოფოსი. პირველი ნობელის პრემიის ლაურეატი ფიზიკაში. ალექსანდრ გოტლიბ ბაუმგარტენი (1714-1762)-გერმანელი ფილოსოფოსი. რობერტ კოხი (1843-1910)-ექიმი. გოტფრიდ ვილჰელმ ლაიბნიცი (1646-1716)-ფილოსოფოსი. მარტინ ლუთერი (1488-1546) -პროტესტანტიზმის ფუძემდებელი. ან პეკინის სასახლის მუზეუმის გამოფენა ” აკრძალული ქალაქის საგანძური თემა 7. ბოლო წლებში შესაძლებელი გახდა მრავალი მუზეუმისათვის საერთაშორისო გამოფენების მოწყობა: მაგ. ესთეტიკის როგორც დამოუკიდებელი ფილოსოფიური დისციპლინის შემქმნელი. მაქს პლანკი (1858-1947)-გერმანელი ფიზიკოსი თეორეტიკოსი. ფრიდრიხ ვილჰელმ ნიცშე (1844-1900)-ფილოსოფოსი და მწერალი. მან დიდი გავლენა მოახდინა გერმანულ კლასიკურ ფილოსოფიაზე. აღმოაჩინა ტუბერკულოზის ბაცილა და ქოლერის გამომწვევი. ემანუელ კანტი (1724-1804)-გერმანული კლასიკური ფილოსოფიის პირველი წარმომადგენელი. მას დიდი წვლილი მიუძღვის გერმანული ენის სალიტერატურო ნორმების ჩამოყალიბების საქმეში. უნივერსალური სწავლული. მაგრამ დავასახელებთ იმათ. კვანტური ფიზიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი.: ტუტანხამონის გამოფენა და ვენეციის სან-მარკოს საგანძურის გამოფენა. ისტორიკოსი. აღმოაჩინა ინფექციური დაავადება ციმბირის წყლული. ნობელის პრემიის ლაურეატი ვილჰელმ კონრად რენტგენი (1845-1923)-ფიზიკოსი. ბერლინში დააარსა მეცნიერებათა აკადემია. ინდივიდუალისტური ელიტარული თეორიის წარმომადგენელი. უფასო მეგზურობა. ფილოსოფიაში დიალექტიკის ფუძემდებელი. მათემატიკური ლოგიკის წინამორბედი. გერმანიის გამოჩენილი ადამიანები. იდეალიზმის კრიტიკოსი. თანამედროვე ბაქტერიოლოგიისა და ეპიდემიოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ბიბლიის მთარგმნელი. 1895 წელს აღმოაჩინა რენტგენის ”სხივები”. შეძლებისდაგვარად არის ბავშვთა განყოფილებები. მატერიალისტური ფილოსოფიის მიმდევარი ლუდვიგ ფოიერბახი (1804-1872)-მატერიალისტური ფილოსოფიის მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი.

ეკლესიების ქონებრივი უფლებები გარანტირებულია. შლაიერმახერი. ხოლო მეორე ნახევარი ევანგელისტურს (პროტესტანტულს. აწარმოებდა გათხრებს ტროაში. სხვა უმცირესობები სხვა ქრისტიანულ საზოგადოებებშია გაერთიანებული. ხოლო კათოლიკური გერმანიის სამხრეთით. არამედ ისინი არიან განსაკუთრებული ტიპის ოფიციალურ-სამართლებრივი ორგანოები. მაგრამ ეკლესიები არ წარმოადგენენ კერძო გაერთიანებებს. ასევე ცნობილია ფილოსოფოსები: ფიხტე. სახელმწიფოს ნეიტრალური პოზიცია უკავია რელიგიებისა და მსოფლმხედველობების მიმართ. შოპენჰაუერი და მრავალი სხვა. რომლებიც სახელმწიფისთან დაკავშირებული არიან პარტნიორული ურთიერთობით. თავდაპირველად იყო ვაჭარი. შექმნა ფარდობითობის თეორია. თემა 8. ისინი სახელმწიფოსაგან მოითხოვენ ფინანსურ ანარიცხებს. . ვიტგენშტაინი. შელინგი. კერძოდ ნახევარი რომაულ-კათოლიკურს. ეს უკანასკნელი იხდის სუბსიდიებს სასულიერო პირთა ჯამაგირისათვის და თავის თავზე იღებს მთლიანად ან ნაწილობრივ ხარჯებს განსაზღვრული საეკლესიო დაწესებულებებისათვის. შემდეგ მიატოვა საკომერციო საქმე და დაიწყო ჰომეროსის მითებში მოხსენებული ადგილების ძებნა. ეკლესიებს აქვთ უფლება. ახალგაზრდა სასულიერო კადრები განათლებას ღებულობენ ძირითადად სახელმწიფო უნივერსიტეტებში.ჰაინრიხ შლიმანი (1822-1890)-თვითნასწავლი სწავლული. ევანგელისტური კონფესიის მორწმუნეთა ნაწილი უფრო ჩრდილოეთშია. ნობელის პრემიის ლაურეატი.. მიკენესა და ტირინთოსში. გერმანიის მოსახლეობის 35% აღიარებს ორიდან ერთ-ერთ კონფესიას. მაგ. გერმანელი არქეოლოგი. სახელმწიფოსა და ეკლესიების ურთიერთობა დარეგულირებულია გარდა კონსტიტუციისა. კონკორდატებითა და ხელშეკრულებებით. რელიგია და ეკლესიები. გერმანიაში არ არის სახელმწიფო ეკლესია. საავადმყოფოებისა და სკოლებისათვის. ალბერტ აინშტაინი (1879-1955)-ფიზიკოსი. ანუ ლუთერანულს). რომ თავიანთი წევრებისაგან მოითხოვონ გადასახადები. საბავშვო ბაღების. აღმოაჩინა ჰომეროსამდელი დროის ეგეოსის კულტურა. მათი ინტერესების დაცვის მიზნით ფედერალურ მთავრობასა და პარლამენტში არის ბერლინში მათი რწმუნებული. გამოდიოდა ბირთვული ენერგიის მშვიდობიანი მიზნებისათვის გამოყენებისათვის.

ისინი აერთიანებენ 22 საეპისკოპოსს. რაც მათი მხრიდან საქველმოქმედო და სოციალური აქტიურობაა. გერმანიაში ცხოვრობს დაახლოებით 15 ათასი ებრაელი. თავისუფალი ეკლესიები (Freikirchen).ეკლესიები აქტიურად მოღვაწეობენ საავადმყოფოების. მეგობართა რელიგიური საზოგადოება (კვაკერები) და ხსნის არმია. რომლებსაც თავიანთი სოციალური აქტიურობის გამო საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ საზოგადოებაში. რომლის სამდივნო არის ბერლინში. 17 ეკლესიიდან 7 არის ლუთერანული. უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოა სინოდი. 3უნიფიცირებული რეფორმირებულს უწოდებენ ეკლესიას. გერმანიაში რომაულ-კათოლიკური ეკლესიის 5 საეკლესიო პროვინციაა. გარდა ამისა არსებობს კიდევ ევანგელისტურ-თავისუფალი ეკლესიის მრევლთა კავშირი (ბაპტისტები). ევანგელისტური ეკლესიები შედიან ეკლესიათა ოკუმენურ საბჭოში (მსოფლიო საეკლესიო საბჭო). სკოლების და განათლების კერების შენახვასა და რჩენაში. 2 -რეფორმირებული. გერმანიის მიწების ეკლესიები მონაწილეობას ღებულობენ აგრეთვე მსოფლიო ლუთერანული კავშირის ან მსოფლიო რეფორმირებული კავშირის მუშაობაში. უნიფიცირებული ეწოდება ეკლესიას. რომლებიც არ არიან . არქიეპისკოპოსები და ეპისკოპოსები იხილავენ ერთობლივ საკითხებს გერმანიის საეპისკოპო კონფერენციაზე. რომელიც საზოგადოებრივი ცხოვრების აუცილებელი ნაწილია.წ. მენონიტების მრევლი. გერმანიაში არის აგრეთვე ე. ფედერალურ მთავრობაში ევანგელისტურ ეკლესიას თავისი რწმუნებული ჰყავს. მოხუცებულთა და ინვალიდთა სახლების. რომელშიც გაერთიანებულია რეფორმისტები და ლუთერანები. რეფორმირებული და უნიფიცირებული ეკლესიების კავშირი. საკონსულტაციო და მომსახურეობის დაწესებულებების. ევანგელისტური ეკლესია გერმანიაში არის 17 ლუთერანული. ორი უდიდესი ევანგელისტური თავისუფალი ეკლესია: მეთოდისტები და ევანგელისტური საზოგადოება გაერთიანდა ევანგელისტურ-მეთოდისტურ ეკლესიად. უმაღლესი მმართველი ორგანო კი ევანგელისტური ეკლესიის საბჭო.რომელთაგან 5 არის არქისაეპისკოპო. რომელიც კალვინის მოძღვრებას ეყრდნობა.

ებრაული საზოგადოების წევრები. კონფესიებს ახლო ურთიერთობა აქვთ საზოგადოებასთან. უმეტესად თურქები. ეს არის მოლოდინისა და ზეიმისათვის მზადების დრო. ევანგელისტურ მხარეს კი -დიაკონური სამსახური. ძღვენების მაგიდაზე ყველა საჩუქარი ლამაზადაა დაწყობილი. ტკბილეული. შობა ეკლესიის მიერ ახსნილია როგორც იესო ქრისტეს დაბადების გახსენება. ადვენტის მე-4 კვირას ანთია ოთხივე სანთელი. ქალაქის ცენტრში ეწყობა საშობაო ბაზრობა. თემა 9. ადვენტის პერიოდს ემთხვევა ნიკოლოზობა (Nikolaustag). ებრაული მრევლის ცენტრალური ორგანიზაცია არის გერმანიის ებრაელთა ცენტრალური საბჭო. 1979 წელს ჰაიდელბერგში დაარსდა ებრაული კვლევის უმაღლესი სკოლა. ეკლესიები ინტენსიურად ახორციელებენ საქველმოქმედო მუშაობას: კათოლიკურ მხარეს ეს არის გერმანული საქველმოქმედო საზოგადოება. რომელზეც იყიდება სათამაშოები. გერმანიის სახალხო დღესასწაულები. რომელზეც მოთავსებულია 4 სანთელი.6 დეკემბერს. საშობაო ნამცხვარი და ნაძვის ხეები. რომელიც შედგება ნაძვის ტოტებისაგან. შობა (Weihnachten) – 25/26 დეკემბერი.8 მილიონზე მეტი მუსულმანი. ოთხ კვირას შობამდე ეწოდება Adventssonntage). ნაძვის ხე მორთულია ნაძვის ხის სათამაშოებით და სანთლებით. დღეს გერმანიაში ცხოვრობს 1. 24 დეკემბრის ღამეს (Heiligabend) ხდება დასაჩუქრება. რომელმაც საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. საჩუქრებს შორის დევს ნაძვის . დღეისათვის შობა უპირველეს ყოვლისა არის დიდი ოჯახური დღესასწაული. ამ პერიოდში მზადდება საადვენტო გვირგვინი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ორი სამოყვარულო მოძრაობა : გერმანელ კათოლოკთა დღე და გერმანული ევანგელისტური ეკლესიის დღე. ადვენტის ყოველ კვირას ინთება თითო სანთელი. ეს არის ბავშვების დღესასწაული: ბავშვების ფეხსაცმელს ავსებენ ღამით ტკბილეულით. გერმანიაში მრავალრიცხოვანი უცხოელი მუშის ყოფნამ და ასევე მათი ოჯახის წევრებისა დიდი მნიშვნელობა შესძინა რელიგიურ საზოგადოებებს ეს ეხება ბერძნულ-მართლმადიდებლურ ეკლესიას და განსაკუთრებით ისლამს.

სახალხო დღესასწაულად კარნავალიც ითვლება. ზეიმის დროს სუფევს სრული საკარნავალო თავისუფლება (Narrenfreiheit). სილვესტერის ღამეს მხიარულება და სიხარული უმაღლეს მწვერვალს აღწევს. აფეთქებენ საახალწლო ტკაცუნებს და ახალ წელს ხვდებიან შეძახილებით Prosit Neujahr! ფეიერვერკი მხიარულ განწყობას კიდევ უფრო აძლიერებს. Rosenmontag und Veilchendienstag. ბევრი კი ძველ წელს ემშვიდობება ოჯახურ ან მეგობრების წრეში. . ბევრი ადამიანი ამ დღეს იმოსება საკარნავალო ტანსაცმლით. გეგმავენ საზეიმო ღონისძიებებს და ზრუნავენ მხიარულ განწყობილებასა და საკარნავალო საზოგადოებაზე. დგას სანთლები და ფერადი თეფშები საშობაო ნამცხვრებით და ტკბილეულით. თერთმეტთა საბჭო წარმოადგენს საკარნავალო საზოგადოებების გამგეობას. წარმოთქვამენ საოხუნჯო და სატირულ სიტყვებს. დამფუძნებელ კრებაზე მღერიან სახუმარო სიმღერებს. ამ დღეს დასაჩუქრება არ ხდება.ტოტები. სადაც ძირითადად კათოლიკური სარწმუნოების მოსახლეობა ცხოვრობს. ოჯახის წევრები სხედან მყუდროდ მაგიდასთან. სვამენ პუნშს. 31 დეკემბერი და 1 იანვარი(ახალი წელი) (Silvester und Neujahr).იანვარი/თებერვალი-მოძრავია. რომლებიც გადაიბარებენ ხელმძღვანელობას.ბევრი ატარებს სილვესტერს რესტორანში ცოცხალი მუსიკის ქვეშ. კარნავალს ზეიმობენ მარხვის დაწყების წინა პერიოდში. ან იკეთებს სახის ნიღაბს ან თავზე ქაღალდის ქუდს იხურავს. შუაღამისას რეკავს ზარები. რადიოში გაისმის ლამაზი კლასიკური მუსიკა. გართობა და მხიარულება. ბოლოს ირჩევენ კარნავალის პრინცს და პრინცესას. 1 იანვარი გფრ-ში ოფიციალურად დასვენების დღეა. რომელსაც ხელმძღვანელობს პრეზიდენტი-მასხარათა მეთაური. იმ ტერიტორიებზე. ამ ზეიმის უმაღლესი წერტილია სამი ”გიჟური დღე” : Fastnachtssonntag. მღერიან საშობაო სიმღერებს და ბოლოს მიირთმევენ საშობაო კექსს (Stollen). ვიდრე მხიარული ზეიმი დაიწყება. ახალ წელს ეგებებიან მუსიკით. ფაშინგი (კარნავალი-Fasching) . რომელსაც რამდენიმე კვირით ადრე აცხობენ. უმეტესად უკრავენ ბეთხოვენის მე-9 სიმფონიას. იქმნება 11-თა საბჭო. ისმევა შამპანური და პუნში. რომელიც ემზადება მსვლელობებისა და ნიღაბთა ზეიმისათვის. რომელიც შედგება 11 პირისაგან.

მორწმუნეებს ეკრძალებათ ყოველგვარი სიამოვნება. საზეიმოდ გაწყობილი მაგიდა მორთულია ყვავილებით და ფერადი კვერცხებით. აღდგომამდე ბოლო პარასკევს ეწოდება Karfreitag . რომლებიც მათთვის ”სააღდგომო კურდღელმა” მოიტანა (Osterhase) და დამალა. რომელიც გრძელდება 44 დღე აღდგომამდე. ამ დროს ზეიმობენ სულთმოფენობას (სული წმინდა მოეფინა ქრისტეს მოწაფეებს). აღდგომის კვირადღეს ტარდება ტრადიციული სააღდგომო სეირნეობა. ეს ბერძნული სიტყვაა და მომდინარეობს სიტყვიდან Pentekoste. რაც ნიშნავდა ამომავალ მზეს. რადიოში გადაიცემა სერიოზული. 40 დღის შემდეგ აღდგომიდან და ყოველთვის ხუთშაბათს აღნიშნავენ საეკლესიო დღესასწაულს-იესო ქრისტეს ამაღლებას. აღდგომა (Ostern) . მაგრამ Aschermittwoch-ზე ყველაფერი დასრულებულია. გერმანული სიტყვა Ostern იაკობ გრიმის მიხედვით უკავშირდება ძველი გერმანული გაზაფხულის ქალღმერთის ”ოსტარას” სახელს. აღდგომა ყოველთვის ემთხვევა კვირადღეს (პირველ კვირადღეს პირველი სავსე მთვარის შემდეგ გაზაფხულზე). ეს არის გაზაფხულის დღესასწაული და მეორე დიდი დღესასწაული შობის შემდეგ. ეს დიდი რელიგიური დღესასწაულია.დან და ნიშნავს ”ორმოცდამეათეს”.მარტი/აპრილი-მოძრავი. ამ დღეს ტარდება მამაკაცთა ქალაქგარეთ სეირნობა ბუნების წიაღში. თავდაპირველად ეს იყო მიწათმოქმედთა და მესაქონლე- . რაც გსურს. შუარამისას იხსნიან ნიღბებს და ამ დღიდან მორწმუნეებისათვის იწყება მარხვის პერიოდი. 10 დღის შემდეგ. ამ დღეს არ ცეკვავენ. უმეტესად საეკლესიო მუსიკა. ”ვარდების ორშაბათს” იწყება საკარნავალო მსვლელობა ქუჩების გასწვრივ ურიკით. თვითონ აღდგომა მხიარული გაზაფხულის დღესასწაულია. კვერცხი უკვე ძველი დროიდან ითვლება დასაბამისა და ნაყოფიერების სიმბოლოდ.წითელი პარასკევი. მშობლები მალავენ ფერადად შეღებილ კვერცხებს და ბავშვები ეძებენ სამალავებს ამ საჩუქრებით. ეკლესიებში ტარდება წირვები. მაისს/ივნისში არის სამების დღესასწაული (Pfingsten). რომელიც დიდი საეკლესიო დღეა.ამ დღეებში შეგიძლია გააკეთო და სხვას გააკეთებინო. ეკლესიურად ამ დღეს აღნიშნავენ იესო ქრისტეს აღდგომის დღეს. რესტორნებში გვიან ღამემდე ცეკვავენ.

გ. ხოლო მე-14 ს. რომლის შემოქმედებაში პოლიფონია უმაღლეს მწვერვალს აღწევს.-ში ქალაქურ ყოფაში მკვიდრდება ხალხური სასი- . საორგანო კონცერტები. მე-18 ს. მე-16 ს. მას დაწერილი აქვს 200 კანტატა. მათ შორის სლავურ კულტურასთან კავშირში. კათოლიკური ეკლესიის მიერ დევნილ საერო სიმღერებს ზეპირად ავრცელებდნენ ვაგანტები და შპილმანები (შუა საუკუნეების მოხეტიალე პროფესიონალი მუსიკოსები). დაწერილი აქვს ორატორიები. 30-წლიანი ომი და ა. გერმანულ მუსიკალურ თეატრში გაბატონებული იყო იტალიური ოპერა. საგუნდო უვერტიურები. დიდი მნიშვნელობა მოიპოვა საორგანო მუსიკამ.). თეატრი. კერძოდ ოპერასა და ორატორიას. ვიოლინოსა და ჩელოსათვის და უამრავი სხვა. ქალაქების წარმოშობასთან ერთად ვითარდება ბიურგერული მუსიკა. ბახი. სამხედრო ლაშქრობებში. თემა 10. საშობაო ორატორიები.თა გლეხური დღესასწაული. შეიქმნა მინეზინგერების სკოლა. ძველი ადათ-წესის მიხედვით სამების დღესასწაულის დროს ქუჩებს. მისი თვითმყოფადი ინტონაციურ-რიტმული წყობა ვითარდებოდა მეზობელ. 1723 წ. ოპერები. ვითარდება საკლავირო და საორკესტრო სუიტის ჟანრები. პირველი გერმანული ეროვნული საოპერო თეატრის ისტორიაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეკუთვნის კაიზერსა და ტელემანს. უფრო გვიან მონასტრებისა და ეკლესიის მუსიკოსებიც იყენებდნენ კათოლოკურ ღვთისმსახურებაში გლეხური მუსიკის ელემენტებს. გერმანული ხალხური მუსიკა. მუსიკა დიდ როლს თამაშობდა გერმანელთა ყოფა-ცხოვრებაში. წარმოიშვა ახალი ჟანრი საერო სოლო სიმღერა. ხალხური სასიმღერო შემოქმედება იძენს კონკრეტულ რევოლუციურ შინაარსს (გლეხთა ომი. კინო.-ში განვითარდა ვოკალური და ვოკალურ-ინსტრუმენტული მუსიკა. დიდი ღვაწლი დასდო გერმანულ მუსიკას. კანტატები.შ. მე-12-მე-13 სს. ცნობები ძველი გერმანული მუსიკის შესახებ გხვდება შუა საუკუნეების წერილობით ძეგლებსა( უმთავრესად ”ნიბელუნგების სიმღერა”) და სახვით ხელოვნებაში. სახლებს და ბინებს არყის ხის ტოტებით რთავენ.-დან ლაიპციგში მოღვაწეობდა ი. მე-14-მე-15 სს.-ში ფეოდალიზმის აყვავებასთან ერთად განვითარდა რაინდული ხელოვნება. გერმანიის მუსიკალური კულტურა. სონატები ორგანისათვის.-დან მაისტერზინგერების ხელოვნება. ჰენდელმა. გავრცელებული იყო სამონადირო და სამხედრო ბუკები და ლირის მსგავსი საკრავები. იგი დიდი ხნის განმავლობაში მოღვაწეობდა ინგლისში.-ში საუძველი ეყრება მრავალხმიანობას საგალობლებში.

რომელშიც არის მუსიკა გუნდისათვის შილერის ლექსზე ”სიხარულის ოდა”).ლისტი. ისე მე-19 ს.-ში გერმანიაში მოღვაწეობდნენ თვალსაჩინო შემსრულებლები: პიანისტები: ფ. ხოლო რიხარდ შტრაუსი ექსპრესიონიზმს უახლოვდება. კამერული მუსიკა. მოცარტი და ბეთხოვენი. მენდელსონ-ბართოლდი. თავისი სიმფონიური პოემებით იგი გვიანდელი რომანტიზმის ხაზს ავითარებს. დაწერილი აქვს 9 სიმფონია (მათ შორის გამოირჩევა მე-5 ”ბედის სიმფონია”.-ის რევოლუციის წინა პერიოდის საზოგადოებრივი ცხოვრების აღმავლობამ წინ წამოსწია გამოჩენილი მუსიკალური მოღვაწეები-მენდელსონბართოლდი. სიმღერები და ა. კლარა ვიკი (შუმანი). ჰაიდნი. მე-19 და მე-20 სს. შუმანი. ვაგნერი. გერმანული მუსიკის განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა აგრეთვე უნგრელმა პიანისტმა და კომპოზიტორმა ფერენც ლისტმა. დირიჟორები: ვებერი. მე-19 ს. 10 სავიოლინო და 5 ჩელოს სონატები. სადაც მოღვაწეობდნენ გლუკი.შტრაუსი. მუსიკა გოეთეს ”ეგმონტისადმი”. ჰერბერტ ფონ კარაიანი. რ. ეს უკანასკნელი იყო კლასიკის დიდოსტატი.-ში ბახმა.-ის მიჯნაზე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ავსტრიელი კომპოზიტორების ბრუკნერისა და მალერის შემოქმედებას.მღერო ჟანრი. ისე როგორც მე-18 ს. ბიულოვი. 1848-49 წწ. რომელშიც განვითარებულია ზინგშპილის ხალხური ელემენტები. იგი . ბეთხოვენის კლასიკური მუსიკის ტრადიციების მემკვიდრე და გამგრძელებელი იყო იოჰანეს ბრამსი. ეს პროცესი დაკავშირებულია ავსტრიელი კომპოზიტორის ფ. 5 საფორტეპიანო კონცერტი. რ.შ. რ. გერმანულ მუსიკაში ჩნდება ლიტერატურაში ცნობილი ”ქარიშხლისა და შეტევის” მსგავსი მიმდინარეობა. შუბერტის შემოქმედებასთან. მრავალი საოპერო შენობიდან ყველაზე ძველია ჰამბურგის საოპერო თეატრი. გერმანიის მუსიკალური რომანტიზმის დემოკრატიულმა ნაკადმა გამოხატულება ჰპოვა ვებერის ოპერაში ”თავისუფალი მსროლელი”. რომელთა შემოქმედებამ ღრმა კვალი დაამჩნია გერმანულ მუსიკას. რომელიც იყო ვაიმარის სკოლის მამამთავარი.-ში ბეთხოვენმა შექმნა ახალი ეპოქა მსოფლიო მუსიკის ისტორიაში.-ის 20-იან წლებში გერმანულ მუსიკაში მკვიდრდება რომანტიზმი. მე-19-მე-20 სს. რამაც განაპირობა ზინგშპილის წარმოშობა. 32 საფორტეპიანო. ვითარდება კლასიკური მუსიკა. შეიქმნა ვენის კლასიკური სკოლა.ვაგნერი. მალერი. მე-9 სიმფონია. ოპერა ”ფიდელიო”. 16 სიმებიანი კვარტეტი.

. ლაიპციგში. არამედ აგრეთვე კერძო თეატრებიც.რომლებიც ერთნაირი რანგით გამოირჩევა და კარგი სპექტაკლების ნახვა ბევრ ადგილას შეიძლება. გერმანიაში ძალზე გავრცელებულია სააბონენტო სისტემა. 1986 წლიდან შლეზვიგ-ჰოლშტაინის მიწაზე ტარდება მუსიკალური ფესტივალი. კიოლნში. გერმანიაში ტარდება სხვადასხვა მუსიკალური ღონისძიებები: მიუნხენში ტარდება საოპერო ფესტივალები.აშენდა 1678 წ. საოპერო თეატრებია ბერლინში. სახელმწიფო და ქალაქის თეატრები თავიანთი მუდმივი ანსამბლებით დღესაც წარმოადგენენ თეატრალური ცხოვრების ხერხემალს. ხშირად ფესტივალის ცენტრში რომელიმე კომპოზიტორის შემოქმედება დგას: მიუნხენში ტარდება რიხარდ შტრაუსის ფესტივალი. რომელიც გამოჩენილ ხელოვანებს მოიზიდავდა. მიუნხენის ფილარმონიის ორკესტრი. თეატრალური ლანდშაფტი გერმანიაში ძალიან მდიდარი და მრავალსახოვანია. დრეზდენში. ფრანკფურტში. სუბსიდიებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ღებულობენ არა მარტო სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული თეატრები.ბეთხოვენის ფესტივალი. თეატრი. დღევანდელი სახელმწიფო თეატრები აღმოცენდა მე-17 და მე-18 საუკუნეების სამეფო კარის თეატრებიდან. ყველაზე ცნობილი ორკესტრებია: ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრი. ვიურცბურგსა და აუგსბურგში -მოცარტის ფესტივალი. მთელი თეატრალური სეზონის განმავლობაში შეიძლება წინასწარ 10-12 სპექტაკლის დაჯავშნა. კასელში-მუსიკალური დღეები. მიუნხენში. შტუტგარტში. ანსბახში ტარდება ბახის კვირეული. აქ არ არსებობს ”თეატრის დედაქალაქი”. რადიომაუწყებლობის ორკესტრი. ვაიმარში. ბამბერგის სიმფონიური ორკესტრი. ბევრ თეატრში 90% წარმოადგენს სააბონენტო მაყურებელს. რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში დირიჟორობდა მე-20 საუკუნის გამოჩენილი დირიჟორი ჰ. გერმანულ თეატრს ყოველთვის რამდენიმე ცენტრი გააჩნია. კონსერვატორიები და უმაღლესი სკოლები ამზადებენ მომავალ პროფესიონალ მუსიკოსებს და პედაგოგებს. ბონში. ბაიროთში -რიხარდ ვაგნერის ფესტივალი. სადაც ყოველწლიურად იკრიბებიან საერთაშორისო დონის მუსიკოსები. დიუსელდორფში. ფონ კარაიანი. ამ როლს რამდენიმე საუკუნის მანძილზე ასრულებდა ბერლინი.

შოუ-თეატრი ბერლინში. ესენში. რის შემდეგაც ის გახდა ყველაზე წარმატებული კომერციული რეჟისორი. ჰამბურგში. გერმანული ფილმები ჩამორჩებოდნენ საერთაშორისო დონეს. ფოლკერ შლონდორფი და რაინერ ვერნერ ფასბინდერი. რომელსაც ეწოდებოდა ”ახალგაზრდა გერმანული კინო”. ფასბინდერმა. მიუნხენში და შტუტგარტში. ბერტოლდ ბრეხტი და ჟან ანუი. კინო. მას 1982 წელს ფილმისათვის ” ვერონიკა ფოსის ნატვრა” მიენიჭა ბერლინის კინიფესტივალზე ”ოქროს დათვის” პრიზი. დიდი რეჟისორებისა და გამოჩენილი მსახიობების უმეტესობა იძულებული იყვნენ ემიგრაციაში წასულიყვნენ. ჩვენი საუკუნის დრამატურგებიდან პირველ ადგილზე დგანან: ბერნარდ შოუ. გერმანულ კინოს ერთ დროს მსოფლიოში დიდი რეიტინგი ჰქონდა. რომელიც 1982 წელს გარდაიცვალა. ბოლო 30 წლის მანძილზე იდგმება ისეთ ავტორთა პიესები. ფრანკფურტში. ჰიტლერის დიქტატურამ ამ წარმატებულ აღმავლობას წერტილი დაუსვა. რენესანსის თეატრი. მე-2 მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანია მაშინვე ვერ შეუერთდა საერთაშორისო კინოს განვითარების პროცესს. კიოლნში. დიუსელდორფში. სახელი გაითქვა ისეთი ფილმებით. ამ ბოლო ფილმისათვის მან მოიპოვა 1979 წ.გფრ-ის მნიშვნელოვანი თეატრებია: შილერის სახელობის თეატრი. მათ შორის უნდა გამოვყოთ ალექსანდრე კლუგე. 20იან და 30-იან წლებში მან მიაღწია თავისი აღმავლობის უმაღლეს წერტილს. ბრემენში. როგორიცაა : ”მარია ბრაუნის ქორწინება”. კინოპროდუქციამ ახალი იმპულსები . მსახიობთა თეატრებია: ბოხუმში. თავისუფალი სახალხო თეატრი. ბიოლის ნოველის მიხედვით) კომერციული წარმატება მოიპოვა და ამ წარმატებას გადააჭარბა თავისი შემდეგი ლიტერატურული ადაპტაციით შექმნილი ფილმით ”თუნუქის დოლი” (გ. ლესინგი და გოეთე. ”ოქროს პალმის” პრიზი კანის ფესტივალზე და ”ოსკარი” საუკეთესო უცხოური ფილმის ნომინაციაში. ბევრმა ახალგაზრდა რეჟისორმა თავისი ფილმებით სახელი გაითქვა.გრასის რომანის მიხედვით). როგორიცაა: შექსპირი და გერმანელი კლასიკოსები: შილერი. 60-იანი წლების შუახანებში დაიწყო აღმავლობის ახალი პერიოდი. ფოლკერ შლონდორფმა ფილმით ”კატარინა ბლუმის დაკარგული ღირსება” (ჰ.

ფრესკებთან ერთად იქმნება ვიტრაჟები. აგურის რატუშებს.-ის 1 ნახევრამდე არსებობდა. აშენებენ ქალაქის სიმაგრეებს. მე-15 ს. მოკლემეტრაჟიანი ფილმების დღეები ობერჰაუზენში.შეიძინა ორი კინოსკოლის-ბერლინში და მიუნხენში დაარსების შედეგად. მნიშვნელოვანი კინოფესტივალებია: ბერლინის კინოფესტივალი (ძირითადი პრიზი ”ოქროს დათვი”). საკუთრივ გერმანული ხელოვნება ჩამოყალიბდა შუა საუკუნეებში. ახალი წელთაღრიცხვის დასაწყისში გერმანიის სამხრეთსა და დასავლეთში აღმოცენდა ძველი რომაული ქალაქები და სამხედრო ბანაკები.-ში ხელოვნება დაკავშირებული იყო ”კაროლინგურ აღორძინებასთან”. ციხე-დარბაზებს. ბრინჯაოს და რკინის ხანის ხელოვნების ნიმუშები.). სავაჭრო რიგებს.-ში გერმანიის ხელოვნება თანდათან თავისუფლდება ეკლესიის ბატონობისაგან და იძენს აღორძინების ჰუმანისტური ხელოვნების ნიშნებს. მე-8. მე-9 სს. ფეოდალური საზოგადოების განვითარებასა და ეკლესიის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული მომწიფებული რომანული სტილი. ამ პერიოდის მხატვართა ნამუშევრებში ჩნდება საყოფაცხოვრებო. დიზაინი გერმანიის ტერიტორიაზე ნაპოვნია პალეოლითის. ვითარდებოდა ქვის ხუროთმოძღვრება. მე-14 ს. სახვითი ხელოვნება. თემა 11. მკაცრი სტილის ასკეტიზმი შეცვალა ქანდაკებაში თავისუფალმა პლასტიკამ და მოცულობითმა ფორმებმა. ამ პერიოდში ჩაეყარა საფუძველი პირველ ქალაქებს. ვრცელ და ნათელ ფართოსარკმლებიან დარბაზულ ეკლესიებს. კაროლინგური ტრადიციები დაედო საფუძვლად გერმანულ ადრერომანულ ”ოტონურ ” ხელოვნებას (მე-10-მე-11 სს. მანჰაიმის საერთაშორისო ფილმის კვირეული (რომელიც ანიჭებს ”კინოდუკატებს”).-ში ვითარდება გოტიკის კულტურა. სადაც თეორიულ და პრაქტიკულ განათლებას ღებულობს სტუდენტთა განსაზღვრული რაოდენობა მომავალი სარეჟისორო პროფესიისათვის.-ში იქმნება დაზგური ფერწერა და ხის ქანდაკება. მე-13-მე-15 სს. ლირიუ- . არქიტექტურა. რომელიც გერმანიაში თითქმის მე-13 ს.

ახალ არქიტექტურულ ძიებათა ცენტრი გახდა ”ბაუხაუზის” სკოლა (ვაიმარი. ძირითადად ინტერიერის გაფორმებაში. ვან დერ როე. მე-19 ს. როგორიცაა: გროპიუსი. კანდინსკი.-ის დასასრულსა და მე-20 ს. მე-20 ს. რამაც გამოიწვია ახალი არქიტექტურული ესთეტიკისაკენ სწრაფვა.). აიგო ლითონის ხიდები.-ის რომანტიზმში იგრძნობოდა ბრძოლა პიროვნების თავისუფლებისათვის და სწრაფვა ეროვნული ერთიანობისაკენ. მე-19 ს. გერმანულ ხელოვნებაში წამყვანი ადგილი დაიკავა რეალისტურმა მიმართულებამ. გვიანი ბაროკოს პათოსი შეერწყა როკოკოს თავისებურ დეკორს. სიმბოლიზმმა და ”მოდერნის” სტილმა (ე. მე-19 ს. ლუკას კრანახი და სხვა. კლასიციზმი იმავე პერიოდში დამკვიდრდა ფერწერასა და ქანდაკებაშიც. განვითარდა სამშენებლო ტექნიკა. მე-19-მე-20 სს.-ში წამყვანი ადგილი დაიკავა მხატვრულმა ხელოსნობამ. მუზეუმების და სასწავლო დაწესებულებების მშენებლობა. ნაგებობებშიც იგრძნობა კლასიციზმზე გადასვლა (მე-18-მე-19 სს. ცილე. ოქრომჭედლობა. სარკინიგზო ბაქნები. მე-19 ს. ავეჯისა და ფაიფურის წარმოება.-ის 10-იან წლებში ჩამოყალიბდა შუა საუკუნეების კათოლიკური რელიგიისა და მე-15 ს.-ის 20-იან წლებში მშენებლობაში ფართოდ დაინერგა ბეტონი და ლითონი. მე-18 ს. აქ მოღვაწეობდნენ ისეთი ხელოვანები.ლი მოტივები.-ის დასაწყისში ასპარეზზე გამოვიდა კრიტიკული რეალიზმის წარმომადგენელ გრაფიკოსთა ჯგუფი: ჰაინე.-ში დაიწყო ხუროთმოძღვრების ახალი აღმავლობა. გერმანული აღორძინების უდიდესი ისტატები არიან ალბრეხტ დიურერი.-ის მიჯნაზე არქიტექტურაშიც განმტკიცდა იუგენდსტილი. მაიერი. მოქანდაკე კოლბე. დაიწყო თეატრების. ჰოლბაინ უმცროსი. რაც გამოიხატებოდა ისტორიული ტრადიციების ნოვატორულ გადამუშავებაში. დესაუ).წ. რომანტიზმის კვალდაკვალ ვითარდებოდა ბიდერმაიერის წვრილ-ბურჟუაზიული დემოკრატიული ხელოვნება. გერმანიაში ფეხი მოიკიდა იმპრესიონიზმმა. კოლვიცი.-ში კლასიციზმი შეიცვალა ეკლექტიკური სტილით.-ის გერმანული და იტალიური აღორძინების ხელოვნების სტილიზაციით გამოხატული ნაზარეველთა ხელოვნება. ამავე პერიოდში წარმოიშვა ექსპრე- . ”იუგენდსტილი”). განვითარდა მონუმენტურ-დეკორატიული ხელოვნება. ამ პერიოდში განვითარდა ”ნეოიდეალისტების” (”გერმანელი რომაელების”) ხელოვნება. მე-16 ს. კარკასულად გადახურული უზარმაზარი დარბაზები.

ადამიანები. ცხენოსნობის და ყინულის სპორტისათვის) და ასევე საცურაო აუზები. სპორტის მიმდევრების განკარგულებაშია სპორტული და სკოლის სპორტული მოედნები. სპორტი გერმანიაში. გერმანიის საფეხბურთო ფედერაცია არის წევრებით ყველაზე მრავალრიცხოვანი კავშირი გფრ-ში. გერმანული სპორტისათვის ნიშანდობლივია ავტონომია. გერმანიის ყოველი მესამე მოქალაქე არის რომელიმე სპორტული კავშირის წევრი. ტანვარჯიშის და სპეციალური დარბაზები (ჩოგბურთის. იგი წარმოადგენს ცალკეული წევრი ორგანიზაციების ინტერესებს სახელმწიფოსა და საზოგადოების წინაშე. როცა სპორტული ორგანიზაციების შესაძლებლობები არ არის საკმარისი. ჰუმანისტური მოწოდება იგრძნობა მოქანდაკისა და გრაფიკოსის ბარლახის შემოქმედებაში. ფედერაცია უზრუნველყოფს დახმარებებს (ფულად სახსრებს) წვრთნისა და შეჯიბრების პროგრამებისათვის.სიონიზმი თავისი გაერთიანებებით ”ხიდი” და ”ლურჯი მხედარი”. . ფაშიზმის დიქტატურის პერიოდში პროგრესული მხატვრები არალეგალურად მუშაობდნენ. სპორტის მოყვარულები არიან. ხოლო მასობრივ და თავისუფალი დროის სპორტს -მიწები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. თემა 12. სპორტული თვითმმართველობის სათავო ორგანიზაცია არის გერმანიის სპორტის ფედერაცია ( DSB). რომლებიც მისდევენ სპორტს კავშირებში. სახელმწიფო მხოლოდ მაშინ ეხმარება მათ ფინანსურად. მე-20 ს. ფაშიზმის დამარცხების შემდეგ კვლავ აღორძინდა გერმანული ხელოვნების დემოკრატიული ტრადიციები. დიდ სპორტს აფინანსებს ფედერაცია. სპორტის ორგანიზაციები თვითონ არეგულირებენ თავიანთ საქმეებს. მწვრთნელების განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის და მათი დასაქმებისათვის. ევროპისა და მსოფლიო ან ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობისათვის. სპორტსმენების სამედიცინო მომსახურებისათვის.. ასევე ფინანსური დახმარება ეძლევათ პროფესიონალ სპორტსმენებსა და ნაკრებებს საერთაშორისო შეჯიბრებებში. სპორტის სახეობებს შორის ყველაზე პოპულარულია ფეხბურთი. სპორტული.-ის 20-იან წლებში განვითარდა აბსტრაქტული ხელოვნება. პროფესიონალი სპორტსმენები ძირითადად არიან ჩოგბურთში. ფეხბურთსა და საცხენოსნო სპორტში. სპორტული ნაგებობების აშენებისა და სპორტის მეცნიერული კვლევისათვის.

ესპანეთს. ზოგიერთ უმაღლეს სასწავლებლებში უკვე არსებობს სასაწავლო საგანი ” თავისუფალი დროის პედაგოგიკა”. დემოსკოპიური გამოკვლევები თავისუფალი დროის ორგანიზების შესახებ ერთობ რთულია და ხშირად განსხვავებულ შედეგებს იძლევა. ასევე საშინაო საქმეების კეთება და ხელმარჯვეობაც წარმოადგენენ თავისუფალი დროის სასურველ საქმიანობებს. სტატისტიკის მიხედვით ნორმალური ბიუჯეტი დღეისათვის თავისი შემოსავლის ერთ მეხუთედს თავისუფალი დროის ორგანიზაციისათვის გაიღებს. მას შეუერთდა 30 წამყვანი ორგანიზაცია სხვადასხვა სფეროებიდან. საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან გერმანელები უპირატესობას ანიჭებენ იტალიას. საფრანგეთს და შვეიცარიას მოგზაურობისათვის.თავისუფალი დრო და შვებულება. სწორედ ამის გამო გერმანელები ითვლებიან ”მსოფლიო ჩემპიონებად” მოგზაურობაში. გფრ-ში არსებობს 1979 წლიდან თავისუფალი დროის გერმანული საზოგადოება. ეს არის მოსახლეობის დაახლოებით ერთი მესამედი. თემა 13. ახალგაზრდები ქმნიან გერმანიაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ასაკობრივ ჯგუფს. გერმანიის მთავრობა ახორციელებს ახალგაზრდების დახმარების პოლიტიკას. ავსტრიას. ამისათვის არსებობს სხვადასხვა პროგრამები და სტიპენდიები ახალგაზრდებისათვის.სულ უფრო მეტად ხდება თავისუფალი დრო სამეცნიერო კვლევის ობიექტი. თავისუფალი დროის მნიშვნელოვანი სფეროა შვებულება. რომ ისინი თავისუფალ დროს უფრო მეტად სპორტს მისდევენ ან სეირნობენ. დოკუმენტაციით და კონსულტაციით. დედამიწის თითქმის ყველა ქვეყანაში შეხვდებით გერმანელ დამსვენებლებს. მაგრამ წიგნებისა და ჟურნალების კითხვა. შვებულების დროს გერმანელების ერთი მესამედი თავის ქვეყანაში რჩება. არსებობს მრავალი სხვა სახეობა თავისუფალი დროის გასატარებლად: დაწყებული სტუმრებთან საუბრით და დამთავრებული კლუბის ან რომელიმე კავშირის კრებით. სატარიფო ხელშეკრულებებში შეთანხმებული შვებულების ფაქტიური ხანგრძლიობა უმეტესი მუშაკისათვის მოიცავს 5-6 კვირას. ტელევიზორის ყურება. გამოკითხულები ხშირად ამბობენ. ინფორმაციით. ეს გაერთიანება დასაქმებულია თავისუფალი დროის თავისებურებების საფუძვლების კვლევით. გერმანული ახალგაზრდობა. რადგან ახალგაზრდობა არის ქვეყნის მომავალი. რომლებიც სკოლაში ან უმაღლეს სასწავლებელში სწავ- . ყოველ დასაქმებულ ადამიანს აქვს კანონიერი უფლება მოითხოვოს 3 კვირა ფასიანი შვებულება წელიწადში.

საჭიროა კარგი აკადემიური წარმატების ქონა და ყოველთვის იმის დასაბუთება. სწავლასთან ერთად ისინი დრო და დრო მუშაობენ კიდეც. ხანდახან მშობლებს არ სურთ გაიგონ. სასწავლო-სტუდენტური ადგილები სამუშაო ადგილების მსგავსად შემცირდა. მხოლოდ სურვილის ქონა არ არის საკმარისი. პირველ რიგში ეს არის თაობათა პრობლემა. რომ კარგი მუშაკი ხარ და საკმაოდ გამოცდილი. ზოგჯერ ბავშვები. ამისათვის მათ სჭირდებათ სამუშაო. რომლებსაც აკლათ ყურადღება და ხელშეწყობა ოჯახში. გაიცნონ სხვა ადამიანები. ხანდახან ახალგაზრდები თვითონ არიან ძალიან აგრესიულები ხანდაზმული ადამიანების მიმართ და არ ეკიდებიან გაგებით მათ პრობლემებს და მათ ცხოვრებას. სადაც მათ შეუძლიათ გააგრძელონ სწავლა. მათ შეუძლიათ თვითონ აირჩიონ ერთი ან რამდენიმე ქვეყანა და იქ გაემგზავრონ სასწავლებლად. რომელიც ყველასათვის სასურველია. ისინი ცხოვრობენ სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლებში ან ბინების ამხანაგობებში (Wohngemeinschaften) ან ქირაობენ მეგობრებთან ერთად ბინას ან ოთახს. როცა ახალგაზრდები უკვე სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებელში. ამისათვის საჭიროა დიდი ძალისხმევა. რომ შეგიძლია ისწავლო უმაღლეს სასწავლებელში. ისევე როგორც ყველგან. არსებობს ბევრი ბიბლიოთეკა. გერმანიაშიც. მათ ბევრი შესაძლებლობები გააჩნიათ. ფულს მგზავრობისათვის და შვებულებისათვის ახალგაზრდები თვითონ გამოიმუშავებენ ხოლმე. ამ გზით მათ შეუძლიათ გაიუმჯობესონ უცხო ენის ცოდნა. ახალგაზრდებს სურთ თავიანთი მშობლებისაგან დამოუკიდებელნი იყვნენ. ახალგაზრდებს აქვთ პრობლემები. გერმანელ ახალგაზრდებს შეუძლიათ რამდენიმე სემესტრი სხვა ქვეყანაში ისწავლონ. სამკითხველო დარბაზი.ლობენ. რომლებიც ტექნიკურად კარგადაა აღჭურვილი. აკადემიური წარმატების მიხედვით ახალგაზრდებს შეუძლიათ აირჩიონ უნივერსიტეტი ან უმაღლესი სკოლა. რომ ახლანდელი ახალგაზრდობა განსხვავდება მათი დროის ახალგაზრდობისაგან. სწავლის შემდეგ არც ისე იოლია სამუშაო ადგილის შოვნა. ამჟამად არც ისე იოლია კარგი განათლების მიღება. კომპიუტერული კლასი. რომ დამქირავებელი (Arbeitgeber) დაარწმუნო. . უცხო ქვეყნის კულტურა და ადათ-წესები. რომ მიიღო ესა თუ ის სამუშაო ადგილი. ლაბორატორია.

მე-2 მსოფლიო ომის დროს ქალაქი საგრძნობლად დაზიანდა. მე-2 მსოფლიო ომამდე ბერლინი იყო სავაჭრო ცენტრი და სატრანსპორტო კვანძი ცენტრალურ ევროპაში. ეს არის ერთერთი ყველაზე დიდი პრობლემა გერმანიაში. დაისახო მიზანი. მაგრამ დღესაც იგი არის დიდი სამრეწველო ქალაქი: აქ იწარმოება ელექტროხელსაწყოები. ბევრი იწყებს მუშაობას უმაღლესი სასწავლებლის მაღალ კურსებზე. ამჟამად ბერლინში დაახლოებით 4 მილიონი მცხოვრებია. ერთ-ერთი ფედერალური მიწა. რომ უმაღლესის დამთავრების შემდეგ შეუძლებებლია მაშინვე მაღალანაზღაურებადი სამუშაოს პოვნა. მსოფლიოშია ცნობილი ბერ- . გერმანიის სახელმწიფო ოპერა უნტერ დენ ლინდენზე. გერმანელი ახალგაზრდობა ადრეული ასაკიდან ეჩვევა შრომას. ბერლინი არის დიდი კულტურული ცენტრი: აქ არის სამი საოპერო შენობა (გერმანული ოპერა. მიზანდასახულობა. გერმანიაში ცხოვრობს ბევრი თურქი. რადგან მათ არა აქვთ გამოცდილება. მანქანები. რომლებიც გაემგზავრნენ გერმანიაში საცხოვრებლად. როცა ბავშვები სკოლაში სიარულს იწყებენ. ის დღესაც როგორც ადრე არის მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი მუზეუმების ქალაქი. ბევრი რუსეთის გერმანელიც. ყოფილი იუგოსლავიის მოქალაქეები. ფარმაცევტული და პოლიგრაფიული ნაწარმი. უამრავი თეატრი. რომ არ წარმოიშვას სიძულვილი უცხოელების მიმართ. გერმანიის კულტურული ცენტრები. თემა 14. ტანსაცმელი. პროფესიული ცოდნა და კარგი ჯანმრთელობა. მათი ისტორია და ტრადიციები გერმანიის დედაქალაქი ბერლინი. სხვა პრობლემაა მტრული განწყობა უცხოელების მიმართ. მისი ისტორია და კულტურა. იტალიელები. ოპტიკური საქონელი. მაგრამ სწავლის დასრულების შემდეგ ისინი იძენენ გამოცდილებას. რომელიც ასევე საინტერესოც იქნება. კომიკური ოპერა).მიდიან ქუჩაში და შეიძლება ალკოჰოლზე ან ნარკოტიკზე დამოკიდებულნი გახდნენ. წარმატების მისაღწევად საჭიროა დაძლიო სიძნელეები. ბერლინი არის ქალაქი-სახელმწიფო. მასწავლებლები ზრუნავენ იმაზე. რადგან მათ იციან. იქონიო მოთმინება. ბერლინი არის ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი კონგრესისა და ბაზრობის ქალაქი. ბევრი დიდი ორკესტრი. უმეტესი კლასები ინტერნაციონალურია.

აქ 1678 წელს . ბერლინის მეორე სიმბოლოა იმპერატორ ვილჰელმის ეკლესია.-ში ის იყო ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი ევროპაში. ის არის გერმანიის უდიდესი და მნიშვნელოვანი ნავსადგური და საგარეო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ცენტრი. ეგვიპტური მუზეუმი. ბერლინი დაარსდა მე-13 საუკუნეში. 1871 წელს ბერლინი გახდა გერმანიის იმპერიის დედაქალაქი. აქ არის დიდი გაზეთების რედაქციები. იგი მდებარეობს 120 კმ-ით ზევით იმ ტერიტორიიდან. 200 წლის განმავლობაში ეს ჭიშკარი არის გერმანიის ისტორიის უტყვი მოწმე. აქ განვითარებულია გემთმშენებლობა.როგორც მას უწოდებენ -არის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ქუჩა ბერლინელებისათვის). სიდიდით ის მეორე ქალაქია გერმანიაში. გერმანიის პრესის სააგენტო. ეს ქუჩა 300 წელზე მეტი ხნისაა. 1948 წლიდან 1989 წლამდე ბერლინი ორ ნაწილად იყო გაყოფილი. იგი არის ბანკებისა და სამომსახურეო ცენტრი ევროპაში და ამავე დროს მასმედიის მეტროპოლი.Alexanderplatz. უამრავი ტურისტი ჩამოდის ბერლინში. სამეცნიერო და კულტურული ცენტრი. უამრავი სატელევიზიო და რადიომაუწყებლობის დაწესებულებები და სტუდიები. ქალაქის დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს 1948 წელს შექმნილი თავისუფალი უნივერსიტეტი და ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჰამბურგი. ასევე ცნობილია ალექსანდრეს მოედანი . მე-19 ს. როგორიცაა: Berliner Morgenpost.ლინის მუზეუმები: პერგამონის მუზეუმი. გერმანელები ამაყობენ თავისი დედაქალაქით და ის მსოფლიოში ერთერთ ულამაზეს ქალაქად მიაჩნიათ. Berliner Zeitung. ქალაქი მდებარეობდა სავაჭრო გზებზე და სწრაფად ვითარდებოდა. ნავთობგადამუშავება და სხვა. აქ იწყება ბერლინის ერთ-ერთი ლამაზი ქუჩა ”Unter den Linden”. ძველი მუზეუმი. 1989 წელს დაინგრა ბერლინის კედელი და იგი კვლავ იქცა გფრ-ის დედაქალაქად. რათა დაათვალიეროს მისი ღირსშესანიშნაობები. ზერეგიონალური გაზეთის ”Welt ”-ის რედაქციაც არის ბერლინში. რომელიც ატარებს ძმების-ვილჰელმ და ალექსანდრე ჰუმბოლტების სახელს. ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში არის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი. Tagesspiegel.8 მილიონი ადამიანი. იგი ისეთივე ცნობილია მსოფლიოში როგორც წითელი მოედანი მოსკოვში და ნევის-პროსპექტი სანქტ-პეტერბურგში. რომელსაც შემოკლებით უწოდებენ Alex. ინდუსტრიული. რომელიც მდებარეობს კიურფიურსტენდამზე ( Ku-Damm. ჰამბურგი არის აგრეთვე კულტურის ქალაქი. აქ თავმოყრილია გერმანიის უდიდესი საგაზეთო გამომცემლობები. მასში ცხოვრობს 2. სადაც ელბა ჩაედინება ჩრდილოეთის ზღვაში. დღეს ბერლინი არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური. ბერლინის სიმბოლო არის ბრანდენბურგის ჭიშკარი.

აქ დაიბადნენ: შილერი. რომელიც ჯანმრთელი და მაღალმთიანი კლიმატის გამო არის სასურველი დასასვენებელი ადგილი. ეს ფედერალური მიწა ცნობილია თავისი ღვინის პროდუქციით. რომელსაც უწოდებენ ”შვაბურ ზღვას”. სამრეწველო ცენტრებია: მანჰაიმი. საბაღე და სატყევე ნაკვეთებით. ხეივნების. ამ მიწის ზოგიერთი პროდუქცია მსოფლიოშია ცნობილი: ავტომანქანები -დაიმლერ-ბენცი (მერსედესი). იგი არის მიწის ეკონომიკური და კულტურული ცენტრი. ჰამბურგი ითვლება ”მწვანე ქალაქად” გაშენებული პარკების. ევროპის კონგრესები. ფრ. ფილოსოფოსები: ჰეგელი. მაქს პლანკის ინსტიტუტები და 9 უნივერსიტეტი. შტუტგარტი მდებარეობს ნეკარის აუზში. რაინისა და დუნაის გარდა აქ ნეკარიც მნიშვნელოვანი მდინარეა. (ჰანზა ნიშნავდა ჩრდილოეთ გერმანიის ქალაქების სავაჭრო და პოლიტიკურ კავშირს შუა საუკუნეებში). ტყით მდიდარი საშუალო სიმაღლის მთიანეთი. როგორიცაა: ჰენდელი.ჰოლდერლინი. რომელმაც წამყვანი ადგილი დაიმკვიდრა შექსპირის პიესების დადგმით. იგი არის ჰანზა-ქალაქი. სადაც ტარდება საერთაშორისო დარგობრივი გამოფენები. ჰაიდელბერგში-კიბოს კვლევითი ცენტრი. ჰამბურგში არის ”კონგრესის ცენტრი”. კარლსრუე. ჰამბურგი დაარსდა მე-9 საუკუნეში.-ში იგი გახდა გერმანიის სიდიდით მეორე ქალაქი ბერლინის შემდეგ. ჰაიდეგერი ამ მიწაზე არის ისეთი დაწესებულებები. ქიმიისა და ოპტიკის პროდუქცია.შტუტგარტი და ულმი. სამხრეთში ეს მიწა აღწევს ბოდენზეემდე. 1767 წელს აქ დაარსდა გერმანიის ნაციონალური თეატრი. როგორიცაა კარლსრუეში-ბირთვული კვლევის ცენტრი. პორშე. უკვე მე-19 ს. ბადენ-ვიურტემბერგის ფედერალური მიწა. ბრამსი. ზუსტი მექანიკის.დაარსდა პირველი ოპერა. ასევე ელექტრონიკის. სამკაულები. ამასთან მდინარე რაინი უმეტესწილად ქმნის საზღვარს. კლოპშტოკი. მისი დედაქალაქია შტუტგარტი. ზედა რაინის ზეგანზე მდებარეობს შვარცვალდი. შვარცვალდის საათები. აქ ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ ისეთი გამოჩენილი ადამიანები. ისევე როგორც ბრემენი. იგი ესაზღვრება საფრანგეთსა და შვეიცარიას. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი დაარსდა 1386 წელს და არის უძველესი უნივერსიტეტი გერმანიაში. ეს მიწა მდებარეობს გფრ-ის სამხრეთ-დასავლეთით. კარლსრუეში კი არის უძველესი .

გარდა ამისა ამ ქალაქში არის ფედერალური უზენაესი სასამართლოსა და ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს რეზიდენცია. სათამაშოების მრეწველობა.ვაგნერის ოპერებს ბაიროითის ფესტი- . იგი ბელგიისა და ნიდერლანდების ტერიტორიების ტოლია. სატრანსპორტო და ქიმიური მრეწველობა. რომელშიც ცხოვრობს 1 მილიონი ადამიანი და ბევრი უწოდებს მას ”გერმანიის ფარულ დედაქალაქს”. აქ არის უნივერსიტეტი და სხვა უმაღლესი სასწავლებლები. იგი ტერიტორიით ყველაზე დიდი ფედერალური მიწაა. რომელსაც შემდეგ ასხამენ ოქტომბრის დღესასწაულის დროს ლუდის დიდ კასრებში. ნიურნბერგში ტარდება ყოველწლიურად სათამაშოების საერთაშორისო ბაზრობა. ალპიური მთისწინეთის ცენტრში მდებარეობს მიწის დედაქალაქი მიუნხენი. ხელოვნების ცნობილი კოლექციები და თეატრები. იგი მდებარეობს სამხრეთ გერმანიის აღმოსავლეთ ნაწილში. აქ განვითარებულია ისეთი სამრეწველო დარგები. 1992 წლიდან მიუნხენში ფუნქციონირებს აეროპორტი. როგორიცაა: ელექტრო და საფეიქრო მრეწველობა. მიუნხენში არის მრავალრიცხოვანი მუზეუმი. კომპოზიტორი რიჰარდ ვაგნერი. ბავარიის სხვა ადგილებში: ალპებსა და ალპიურ მთისწინეთში განვითარებულია მეტყევეობა და სოფლის მეურნეობა. სამხრეთში ის ესაზღვრება ავსტრიას. ინგოლშტადტში სატრანსპორტო მშენებლობის ადგილია (AUDI). ბავარია. მანქანათმშენებლობა.ტექნიკური უმაღლესი სასწავლებელი. რეგენსბურგში განვითარებულია საავტომობილო ინდუსტრია (BMW). რომელიც აქ მზადდება. ასევე ცნობილია ფრანკიული ღვინო. სამი მეოთხედი საუკუნის მანძილზე მას მართავდა ვიტელსბახერების დინასტია. ბავარია ყველაზე ძველი და სტაბილური ფედერალური მიწაა. მიუნხენი არის მეცნიერებისა და კვლევის მნიშვნელოვანი ცენტრი. მაქს პლანკის ინსტიტუტი და ატომური კვლევის რეაქტორი. ისტორიული ნაგებობა. ყოველწლიურად აქ წარმოადგენენ რ. აღმოსავლეთში კი ჩეხეთსა და სლოვაკეთს. ბავარიელები ამაყობენ თავისი ხანგრძლივი ისტორიით და იცავენ თავიანთ დამოუკიდებლობას ცენტრალური მმართველობისაგან. რომელიც საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლის ბაზად იქცა. ასობით ლუდსახარშ ქარხნებში მზადდება ბავარიის ცნობილი ლუდი. აქ ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ მხატვარი ალბრეხტ დიურერი.

ეს მიწა გარს აკრავს გერმანიის დედაქალაქს. ბავარიის ბევრი ეკლესია შესულია იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. კაიზერსლაუტერნში იმპერატორმა ფრიდრიხ ბარბაროსამ აღმართა 1132 წელს საიმპერატორო სასახლე (”ბარბაროსას სასახლე”). ბერლინის ჭიშკარის წინ მდებარეობს მიწის დედაქალაქი -პოტსდამი. პოლიგრაფიული ხელოვნების მსოფლიო მუზეუმი. რაინისა და მოზელის ხეობები განსაკუთრებით მჭიდროდ არის დასახლებული. მაინცი. ჰესენის ფედერალური მიწა. მაინცში არის ZDF-ის უდიდესი ევროპული რადიომაუწყებლობა. მიწის დედაქალაქია მაინცი. ეს მიწა ცნობილია ევროპის უდიდესი ქიმიური საწარმოებით-ლუდვიგსჰაფენში. სადაც დაიბადა გამოჩენილი გერმანელი მწერალი იოჰან ვოლფგანგ გოეთე. გუტენბერგის მუზეუმი. გარდა ამისა ის არის ხელოვნების. მე-18 ს. ამ მიწის დედაქალაქია ვისბადენი. აქ ბევრი დასასვენებელი კურორტია. სადაც 1945 წელს ზაფხულში აშშ-ის. განვითარებულია მეღვინეობა. სადაც 1848-49 წლებში ჩატარდა ეროვნული კრება-პირველი დემოკრატიული ლეგიტიმური გერმანული პარლამენტი. გერმანიის ისტორიაში ჰესენმა როგორც მიწამ მხოლოდ მცირე ხნით ითამაშა მნიშვნელოვანი როლი. რომელიც პოტსდამის კონფერენციის ისტორიული ადგილია. აქ ყოველწლიურად ტარდება წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა.-ში. ამ მიწის ერთერთი ცნობილი ქალაქია ფრანკფურტი (მდინარე მაინზე). ტრირში დაიბადა ფილოსოფოსი და ეროვნული ეკონომიკის კრიტიკოსი. კერძოდ მე-16 ს. რაინლანდ-პფალცი.-ში პოტსდამი იყო მეფე ფრიდრიხ . აქ არის უძველესი რომაული ქალაქები: კობლენცი. ასევე ეროვნულ სახლ-მუზეუმად იქცა ფრანკფურტის პავლეს ეკლესია. ვორმსი. ამ მიწაზე გაშენებულია ვენახები. თეატრების და გამომცემლობების ქალაქი. დიდი ბრიტანეთის და სსრკ-ის პოლიტიკურმა ლიდერებმა მიიღეს გადაწყვეტილებები დამარცხებული გერმანიის მომავლის შესახებ.კარლ მარქსი. ბრანდენბურგი.როცა ჰესენის ლანდგრაფი ფილიპე დიდსულოვანი რეფორმაციის ერთ-ერთი პოლიტიკური წინამძღოლი გახდა.ვალების დროს. ტრირი. რაინის შუა ხეობაში არის ციხე-სიმაგრის ნანგრევები.

ის არის აგრეთვე სახვითი ხელოვნების ელდორადო თავისი მდიდრული კოლექციით ”მწვანე თაღში” (Grünes Gewölbe) და ევროპული ფერწერის შედევრებით სურათების გალერეაში ”ძველი ოსტატები” (Alte Meister). ის არის კულტურის მეტროპოლი. აიზენახში დაიბადა კომპოზიტორი ი. ვართბურგში კი იმალებოდა მარტინ ლუთერი. იყო ერთ დროს მნიშვნელოვანი სავაჭრო ადგილი და ამასთან საგამომცემლო საქმის ცენტრი. აქ ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ ისეთი პიროვნებები.მეორის რეზიდენცია. დრეზდენს უწოდებენ ”ფლორენციას ელბაზე”. რამაც საფუძველი ჩაუყარა ახალ გერმანულ სალიტერატურო ენას. რომელიც წარმოადგენს ბაზრობის ტრადიციულ ქალაქს და რომელსაც გოეთე ”პატარა პარიზს” უწოდებდა. მიწის მოსახლეობის რაოდენობაა ამჟამად 2. აქ იღებდა ის სხვა გამოჩენილ სტუმრებს. დრეზდენი. როგორიცაა: ლაიბნიცი.7 მილიონს. საქსონია. პირველი რანგის მუსიკალური ცენტრი რესტავრირებული ოპერით. ტიურინგია. აქ განათლებული მონარქი ფილოსოფიურ საუბრებს ატარებდა მეგობრებთან. აქ დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა შილერი. რომელმაც დაწერა აქ ”ვილჰელმ ტელი”. რომელიც ააგო გოტფრიდ სემპერმა იტალიური რენესანსის სტილში სახელმწიფო კაპელით და გუნდით. მათ შორის იყო ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერი. რომელსაც უწოდებენ ”ბაღების ქალაქს”. მიწის მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 4.იგი დაარსდა მე-8 საუკუნეში. აქ შეიქმნა გოეთეს ცნობილი ნაწარმოებები. აქ მდებარეობს შესანიშნავი პარკი ”სანსუსი”. ბახს. ლაიპციგი. ვაიმარი იყო სულიერი კულტურის ცენტრი. მაისენში 1710 წლიდან დღემდე არის ფაიფურის წარმოება. ელბის ქვიშაქვის მთიანეთში ”საქსონიის შვეიცარიაში” არის მიმზიდველი ღირსშესანიშნაობა ამ მიწისა. ეს მხარე ტყეებით არის მდიდარი. არის ამ მიწის დედაქალაქი.ვაგნერი. სადაც მან თარგმნა გერმანულად ბიბლიის ახალი აღთქმა. ამ ტრადიციას ის დღესაც აგრძელებს. მიწის დედაქალაქია ერფურტი. რომელიც არის ”ბაროკოს მარგალიტი”. კომპოზიტორი შუმანი და რ. ლესინგი.ბახი. მაგ. აქ ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა კომპო- . რის გამოც მას უწოდებენ ”გერმანიის მწვანე გულს”.5 მილიონი.

შ. რომ არაფერი ვთქვათ უძველესი გერმანული პოეზიის შესახებ. რომანთან ერთად განვითარდა რაინდული ლირიკაც (მინეზანგი). ამ მწერლებმა დიდი გავლენა მოახდინეს გერმანული ლიტერატურის განვითარებაზე. რაინდულ მა-მაცობას ქება-დიდებას ასხამს კონრად რეგენსბურგელი თავის ნაწარმოებში ”სიმღერა როლანდზე”. რომელიც შილერის სახელს ატარებს და 450 წლისაა. რომლებიც შვანკის სტილში იყო შესრულე- . ლოცვები. რომელსაც მოიხსენიებდა რომაელი ისტორიკოსი ტაციტუსი და რომელიც მთლიანად დაკარგულია. ამ ჟანრში გამოირჩეოდნენ ისეთი პოეტები. გერმანული ლიტერატურის ჩვენს დრომდე შემორჩენილი უძველესი ძეგლები განეკუთვნება მე-7-მე-9 საუკუნეებს. სახარების თარგმანები. ფსალმუნები. ქ. მე-12-მე-13 სს. გლოსები.ზიტორი ფრანც ლისტი.-ში რაინდული კულტურის აღმავლობასთან დაკავშირებით გერმანული ლიტერატურა უფრო საერო ხასიათს ღებულობს. რომელიც წარმოადგენს ფრანგული თანამოსახელე პოემის თავისუფალ თარგმანს. დიტმარ ფონ აისტი. რომლებიც მექანიკოსის კარლ ცაისის სახელთან არის დაკავშირებული. გერმანული ლიტერატურა შუასაუკუნეებიდან დღემდე. ასევე შემორჩენილია ძალიან მწირი ნარჩენები ადრეული შუასაუკუნეების ხალხური პოეზიიდან. რომელიც გვამცნობს ხალხთა დიდი გადასახლების ეპოქის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. თემა 15. ასევე ზუსტი მექანიკისა და ოპტიკური ხელსაწყოების საწარმოებით. 1919 წელს ვაიმარში შემუშავდა ”ვაიმარის რესპუბლიკის” კონსტიტუცია. მე-13 ს. ეს არის უპირატესად საკულტო მნიშვნელობის ძეგლები: შელოცვები. როგორიცაა: კიუ-რენბერგერი. ჩვენს დრომდე მოაღწია მხოლოდ პირველმა ნაწილმა გმირული სიმღერისა ”ჰილდებრანტის შესახებ”. რომლებშიც მოთხრობილია რაინდულ გმირობაზე.-ში ჩნდება ბიურგერული ლიტერატურის პირველი მნიშვნელოვანი ნიმუშები. ფრიდრიხ ფონ ჰაუზენი და განსაკუთრებით ვალტერ ფონ დერ ფოგელვაიდე. ჰიმნები და ა.იენა ცნობილია თავისი ძველი უნივერსიტეტით. ამ მიმართულების ავტორთა შორის განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ: ჰარტმან ფონ აუე (”საბრალო ჰაინრიხი”). იმ პერიოდში გაჩნდა პირველი კურტუაზიული რომანები. ვოლფრამ ფონ ეშენბახი (”პარციფალი”) და გოტფრიდ სტრასბურგელი (”ტრისტანი და იზოლდა”). 1933 წელი იყო პირველი გერმანული რესპუბლიკის დაცემის წელი.

იგი იბრძოდა ადამიანის მიწიერი უფლებების დაცვისათვის და გამოდიოდა ტრადიციული ეკლესიური შეხედულებების წინააღმდეგ. უბრალო ადამიანების ტრაგიკული ბედი 30-წლიანი ომის .-ისა ჰანს საქსი. მათ ნაწარმოებებში მოცემულია ტირანიის წინააღმდეგ ბრძოლის თემა. ამ პერიოდის მწერლებია გრიფიუსი და გრიმელსჰაუზენი. მისი წარმომადგენელო მარტინ ოპიცი ისწრაფვის დაუქვემდებაროს გერმანული ლიტერატურა ”გონებისა” და ”კარგი გემოვნების” კანონებს. დაუდგრომელი ქარგალისა და მაწანწალის შესახებ. ამ პერიოდში ძალიან პოპულარული გახდა ლექსი საწყალი კონრადის შესახებ.-ში ფეხს იკიდებს გერმანული კლასიციზმი. მარტინ ლუთერის გამოჩენა ერთგვარი სიგნალი იყო რეფორმაციის დაწყებისა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ბიურგერული პოეტია მე-16 ს.-ში იქმნება გერმანული ჰუმანიზმი. ღრმა ისტორიულმა ძვრებმა განაპირობა მე-17 ს. ელეგიით. მოახდინოს გერმანული ლექსთა წყობის რეფორმირება. ასევე პლებეური სილაღით არის აღვსილი ხალხური წიგნი ტილ ოილენშპიგელზე. აიყვანოს იგი თანამედროვე ევროპული ესთეტიკური პრინციპების სიმაღლეზე. ოპოზიციის დაუდგრომელი სულისკვეთებით იყო გამსჭვალული ხალხური ლიტერატურის მრავალი ძეგლი. რომელშიც აისახება ხშირად ანტიკლერიკალური და ანტიფეოდალური სულისკვეთება. რომელიც შემდგომ გადაიზარდა გლეხთა დიდ ომში.ბული.-ში ბაროკოს ლიტერატურის განვითარება მისი ტრაგიკული მსოფლმხედველობით. ოდით. მე-15 ს. გერმანიის თითქმის ყველა გამოჩენილი ჰუმანისტი იყო სატირიკოსი. გაამდიდროს მისი პოდეტური ფორმები სონეტით. რაინდული პოეზია კარგავს თავის პირვანდელ მნიშვნელობას და გერმანული ლიტერატურა იძენს უპირატესად ბიურგერულ ხასიათს. რომლებიც იუმორითაა გამსჭვალული. მე-16 ს. რაინდული მინეზანგი ადგილს უთმობს ბიურგერულ მაისტერზანგს. რომელშიც ფეოდალური სამყარო წარმოდგენილია როგორც სისხლმოწყურებული მტაცებელ ნადირთა სამეფო. განსაკუთრებული ადგილი უკავია შვანკებს. რომელიც თავის ალეგორიულ ლექსში ”ვიტენბერგელი ბულბული” მიესალმება ლუთერის გამოჩენას და უკვე სცილდება რელიგიური თემატიკის საზღვრებს. მათ შორის გამოირჩევა პოემა ”რაინეკე მელა”.

ამ მიმართულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია კლაისტი. ამ პერიოდში ვითარდება სატირული ლიტერატურა. დრამაში ”გოც ფონ ბერლიჰინგენი”. რომელიც ხოტბას ასხამს სიყვარულს. ისწრაფვოდა მისი თვითმყოფადი განვითარებისათვის. ამ მოძრაობის წარმომადგენლები გერმანული ლიტერატურის განახლების ძირითად წყაროდ მიიჩნევდნენ ხალხურ შემოქმედებას.-ის პირველ ნახევარში გერმანულ ლიტერატურაში იწყება განმანათლებლობის ეპოქა. მე-18 ს. მე-18 ს. მისი ცნობილი ნაწარმოებებია კომედია” მინა ფონ ბარჰელმი”. ”მაჰომეტი” . რომლის ცენტრალურ ფიგურას წარმოადგენს ლესინგი. მისი პროტესტი სულიერი მარწუხების წინააღმდეგ. როგორც გერმანული ეროვნული ლიტერატურის ფუძემდებელი. ფილოსოფიური დრამა ”ნათან ბრძენი”. ამ მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი იყო ახალგაზრდა გოეთე. იგი თავის დრამებში ”ყაჩაღები”.-ის 60-იან წლებში იწყება გერმანული განმანათლებლობის სიმწიფის პერიოდი. მე-18 ს. ბუნებასთან სიახლოვის შეგრძნება და თავისუფლებისაკენ სწრაფვა აისახა მის ოდებსა და ჰიმნებში ”პრომეთე”. ასევე აღნიშვნის ღირსია კლოპშტოკი-პოეტი. ტრაგედია ” ემილია გალოტი”. ვილანდი თავისი პოემებით. ბუნებასა და შემოქმედებით სიხარულს. ადრეული განმანათლებლური კლასიციზმის იდეოლოგი იყო გოტშედი.-ის მოლოს გერმანულ ლიტერატურაში ფეხს იკიდებს ”ქარიშხლისა და შეტევის” მოძრაობა (Sturm und Drang). რომელიც პასუხობდა ეროვნულ აზროვნებას. იგი ბრძოლას აწარმოებდა გერმანული ლიტერატურის განთავისუფლებისათვის კლასიციზმის ბორკილებისაგან. ეპისტოლარულ რომანში ”ახალგაზრდა ვერთერის ვნებანი” ეს დაუცხრომელი პროტესტი ახალი ძალით აღორძინდა ფრიდრიხ შილერთან. რომელიც ებრძოდა ბაროკოს სტილს გერმანულ სცენაზე და ცდილობდა დაენერგა რეპერტუარში კლასიციზმის სკოლის პიესები. . გერმანული ლიტერატურის განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა გამოჩენილი ფილოსოფოსის და ხელოვნების თეორეტიკოსის ჰერდერის შრომებს. ეს მოძრაობა ლიტერატურული რევოლუციის ტოლფასი იყო. პოეტის მეამბოხე გრძნობები.დროს.

შილერის ” ვალენშტაინი”(ტრილოგია). რომანტიზმის დემოკრატიული ტენდენციები ვლინდება ახალგაზრდა ჰაინეს შემოქმედებაში. რომლებიც თავის ნაწარმოებებში მიმართავენ გერმანიის ძველ ისტორიასა და კულტურას. ”ვილჰელმ მაისტერის მოგზაურობის წლები”. ”მოგზაურობის სურათები”.-ის ბოლოს გერმანულ ლიტერატურაში გზას იკაფავს ნატურალიზმი.-ის მე-2 ნახევარში გზას იკაფავს გერმანულ ლიტერატურაში კრიტიკული რეალიზმი. ფილოსოფიური ტრაგედია ”ფაუსტი”. მე-18 ს. ამ მიმდინარეობის უდიდესი წარ- . პოემა ”გერმანიაზამთრის ზღაპარი”. ამ მიმდინარეობის წარმომადგენლებია : თ. გერმანული რომანტიზმის ახალი ეტაპი დაკავშირებულია ისეთ მწერლებთან. კრიტიკოსი. მისი ცნობილი ნაწარმოებებია: ” სიმღერების წიგნი”.ჰოლდერლინი. მე-19 ს.. ”ვილჰელმ მაისტერის სწავლის წლები”.”ვერაგობა და სიყვარული”. მათი შემოქმედებითი სიმწიფის პერიოდში იქმნება ისეთი ნაწარმოებები. როგორიცაა გოეთეს ”იფიგენია თავრიდში”. პუბლიცისტი. ძმები გრიმები. ფონტანე (”ქალბატონი ჯენი ტრაიბელი”. მე-19 ს. მისი წარმომადგენლებია: ძმების შლეგელები. აიჰენდორფი. რომლის დრამა ”ურიელ აკოსტა” რელიგიური ფანატიზმის წინააღმდეგ მიმართული პათოსით პასუხობდა ეპოქის განწყობილებებს. რომელიც რომანტიკული სატირის დიდოსტატი იყო და თავისი გესლიანი სარკაზმით ამათრახებდა ფილისტერობასა და ფეოდალურ კარჩაკეტილობას. ”ტორკვატო ტასო”. ”ეფი ბრისტი”) ამ მიმართულების წარმომადგენლები აჩვენებდნენ ოფიციალური მორალის სიყალბეს და იუნკერული გერმანიის განწირულებას. ”ორლეანელი ქალწული”. ამ უკანასკნელის ცნობილი ნაწარმოებებია ”ჰიპერიონი” და ” ემპედოკლეს სიკვდილი”. ბრენტანო. ”მხედარი თეთრ ცხენზე”). როგორიცაა: არნიმი. მე-18 ს. თ. ”ლუტეცია”. ”დონ კარლოსი” ილაშქრებს ტირანიისა და დესპოტიზმის წინააღმდეგ.-ში ჩნდება აგრეთვე მწერალთა ჯგუფი სახელწოდებით ”ახალგაზრდა გერმანია”. ”ატა ტროლი”.-ის დასასრულს გერმანულ ლიტერატურაში ფეხს იკიდებს რომანტიზმი. ”ვილჰელმ ტელი” და მრავალი სხვა. ტიკი. ფრ.-ის 90-იან წლებში შილერი დაუახლოვდა გოეთეს. რომლის შემადგენლობაში იყო კარლ გუცკოვი.შტორმი (”იმენზეე”. გამოჩენილი რომანტიკოსი იყო ჰოფმანი. ”ზაფხულის ღამის სიზმარი”. მე-18 ს. ნოვალისი. იგი იყო გამოჩენილი გერმანელი პოეტი.

გფრ-ში მოღვაწეობდნენ ისეთი მწერლები.ფრანკი (თუმცა ლ. როგორიცაა: ბორხერტი-ანტიფაშისტური ლიტერატურის ფუძემდებელი გერმანულ ლიტერატურაში. მისი წარმომადგენლები იყვნენ: ფონ ლილიენკრონი. მე-20 ს. ზეგერსი და სხვები. ანუ ე. ”დასავლეთის ფრონტი უცვლელია”. რემარკი ”სამი მეგობარი”. პოეტი (დრამა ”ფეიქრები”. ”ჩაძირული ზარი”. ”ვირთხები”). ”აწ რაღასა იქმ. ვოლფი.-ის ბოლოს და მე-20 ს. ”შავი ობელისკი”და სხვა. პოეტი ქალი რიკარდა ჰუხი.ტუხოლსკი. მაგრამ ისინი ემიგრაციის პერიოდშიც არ წყვეტდნენ თავის ლიტერატურულ მოღვაწეობას. კუბა. 1933-45 წლებში ფაშისტური რეჟიმის დროს მძიმე ხანა დაუდგა მთელ გერმანულ ლიტერატურას და კულტურას. ე.კესტნერი. ლ. მე-20 საუკუნის 1 ნახევარი იყო კრიტიკული რეალიზმის ახალი აღმავლობის ხანა. კელერმანი. ”დედილო კურაჟი და მისი შვილები”. ბრეხტი. ”სეჩუანელი კეთილი კაცი”). მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიქმნა ორი გერმანული სახელმწიფო-გფრ და გდრ. როგორიცაა: ბეხერი. ”საბრალო ჰაინრიხი”. პატარა კაცო?” ”ვისაც ერთხელ უგემია ციხის ულუფა”).წ. მე-19 ს. ”ტრიუმფალური თაღი”. ნეოკლასიციზმი. ”გალილეის ცხოვრება”.ცვაიგი. კ. ამ მიმდინარეობის წარმომადგენლები იყვნენ აგრეთვე ავსტრიელები: ფონ ჰოფმანსტალი.მომადგენელია გ. ”ესპანური ბალა-და”). ამ პერიოდში ლიტერატურულ ასპარეზზე გამოდის გამოჩენილ გერმანელ მწერალთა მთელი პლეადა: ძმები ჰაინრიხ და თომას მანები. ძმები მანები. პროზაიკოსი. ჰერმან ჰესე.ცვაიგი.ფრანკი უფრო ექსპრესიონიზმის მიმდინარეობის წარმომადგენლად ითვლება). ბონზები და ბომბები”. ემიგრაციაში წავიდა მწერალთა დიდი ჯგუფი: ბრეხტი. ფალადას შემოქმედებაში (”გლეხები. ვაინერტი.ფრანკი. ამ პერიოდის გამოჩენილი მწერლები იყვნენ: კ.-ის მიჯნაზე ჩნდება პოსტნატურალისტური მიმდინარეობა გერმანულ ლიტერატურაში. ომის შემდგომ გაჩნდა მწერალთა ორგანიზაცია ”ჯგუფი 47”. ამ ჯგუფმა . ზეგერსი.-ის 30-იანი წლების ეკონომიკური კრიზისის პერიოდი აისახა ჰ. შტეფან გეორგე. გდრ-ის მიწაზე დაბრუნდნენ ისეთი მწერლები. დრამატურგი ბ. ლ. ისტორიული თემატიკისადმი ინტერესით გამოირჩევა ლიონ ფოიხტვანგერი (”იუდეველთა ომი”.ჰაუპტმანი -დრამატურგი. ბრეხტი (”კავკასიური ცარცის წრე”. ა. რილკე. ა.ვოლფი.

რადგან ვოლტერის აზრის გავლენით ისინი ფიქრობდნენ. ავსტრიის -ვენა. ”ძაღლური წლები”.ხალხის ენა წერილობით პირველად გაჩნდა 788 წელს. გერმანული ენა გერმანულენოვან ქვეყნებში და გერმანული ენის საერთა-შორისო რეიტინგი. დიპლომატიაში მხოლოდ ფრანგულად ლაპარა-კობდნენ და გერმანიის ბურჟუაზიაც ლაპარაკობდა მეზობელი ქვეყნის ”დახვე-წილ” ენაზე. ლუქსემბურგის ლუქსემბურგი. როგორიცაა: ჰაინრიხ ბიოლი ” სად იყავი. გერმანული ენა არის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის. თუმცა არც ერთი ეს მიმართულება აბსოლუტურად წმინდა სახით არ გხვდება.რეალიზმი და სიურრეალიზმი. ინგლისური ენის მყარი პოზიციის ერთ-ერთი სერიოზული საფუძველია ბრიტანული კოლონიური იმპერიის შექმნა მე-17 საუკუნიდან. თანამედროვე გერმანული ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი თვისებაა ტრადიციების რღვევა. მათ შორის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ესპანეთში..შ. ექსპერიმენტულობა. გერმანული შვეიცარიის დედაქალაქია ციურიხი. ”და არ უთქვამს არც ერთი სიტ’ყვა”. ახალი გზების ძიება. აღნიშვნა lingua theodisca . ამიტომ მე-17 საუკუნის ბოლოს ლუთე-რის ენამ შევიწროება განიცადა. ”კლოუნის თვალებით”. ამ ჯგუფთან იყვნენ დაკავშირებული ისეთი გამოჩენილი გერმანელი მწერლები. რომ გერ-მანული არის მხოლოდ ჯარისკაცების და ცხენების . გერმანული სამწერლობო ენის ისტორია იწყება მე-8 საუ-კუნიდან. რაც შეეხება ფრანგულ ენას. ზიგფრიდ ლენცი ”გერმანულის გაკვეთილი” და ა. ”უპატრონო სახლი”. ამერიკის აღმოჩე-ნამ და ოკეანის მიღმა კოლონიების დაარსებამ გამოიწვია ის. ავსტრია და შვეიცარია. ლიხტენშტაინის. მე-15 საუკუნის ბოლოს ესპანურმა და პორ-ტუგალიურმა ენებმა საერთაშორისო მნიშვნელობა მოიპოვეს. სულ გერმანულ ენაზე ლაპარაკობს 100 მლნ.-ზე მეტი ადამიანი რო-გორც მშობლიურ ენაზე. ლუქსემბურგის ერთ-ერთი ოფიციალური ენა ფრანგულ ენასთან ერთად. ”ბილიარდი ათის ნახევარზე”. ლიხტენშტა-ინის -ვადუცი. ლუქსემბურგი-საჰერცოგო. გიუნტერ გრასი. მან მყარად გაიკაფა გზა ევროპაში. ადამიანური ღირსებების პატივისცემის პრინციპები. მათი თემატიკა მრავალფეროვანია. თუმცა გერმანული ენის განვითარების ახალ პერიოდამდე მაინც ლათი-ნური ენა ითვლებოდა უნივერსალურ ენად. რადგან საფ-რანგეთი გერმანიისაგან განსხვავებით უკვე მე-16 საუკუნეში იყო ერთიანი და მყა-რი ეროვნული სახელმწიფო და საფრანგეთის აკადემიის მეშვეობით ატარებდა თავის სასარგებლო ენობრივ პოლიტიკას.დაამკვიდრა ჰუმანიზმის. ბოლო პერიოდის გერმანულ ლიტერატურაში შეიმჩნევა ორი ძირითადი მიმართულება. შვეიცარიის ბერნი.ფე-დერალური სახელმწიფოებია. ავტორი რომანებისა ” თუნუქის დოლი”. მხოლოდ გვიან საუკუნეებში იქცნენ სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების ენები ლათინური ენის სერიოზულ კონკურენ-ტებად. თემა 4. გფრ-ის დედაქალაქია ბერლინი. მათ შორის გერმანული ენაც. შვეიცა-რიის ერთი ნაწილის. რომ დღეისათვის 220 მილიონი ადამიანისათვის ესპანური ენა მშობლიური ენაა. ავსტრიის. გფრ. ადამ?”. ლიხტენშტაინი არის სათავადო.

სადაც გერ-მანული ენა ისწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში და ენობრივ კურსებზე. რადგან ერთა ლიგის დაარსების შემდეგ ინგლისურმა ფეხი მოიკიდა დიპლომატიაში. აშშ-ში გამოკითხვის შედეგად გერმანული ენისადმი დაუინტერესებულობას თავისი მიზე-ზი აქვს: გერმანული ენა ითვლება რთულ ენად.ენა. მაგრამ მაინც ნახევარი მილიარდი ადამიანისათვის ის მაინც არის მშობლიური ან მეორე ენა. ყოფილ სსრკ-ში ერთ მილიონამდე გერმანული უმცირესობაა. გერმანულენო-ვანი რეგიონები აღმოსავლეთ ევროპაში სულ უფრო მცირდება: რუმინეთსა და უნგრეთში გერმანულ ენაზე ლაპარაკობს ასი ათასი საქსონელი და შვაბი როგორც მშობლიურ ენაზე. მეცნიე-რების და პოლიტიკის სფეროში. ლოტარინგიის განაპირა ტერიტორიებზე და ელზასში. ავსტ-რალიაში იგი არასახარბიელო მდგომარეობაშია. ანდა იშველიებს ინგლისელი . სამხრეთ-აღ-მოსავლეთ აზიაში. ზოგიერთი ამერიკელი ასე ფიქ-რობს: French is chic. Spanish is easy. რომ გერმანული მხოლოდ ერთადერთ არაევ-როპულ ქვეყანაში. უნივერსიტეტებსა და მოზრდილთა კურსებზე იღებენ ცოდნას გერმანულ ენაში. გერმანულის მნიშვნელობა საერთაშორისო თვალსაზრისით არც ისე დიდია. ასევე დიდ ბრიტანეთში: ინგლისის სკოლებში ყოველმა მოსწავლემ ერთი უცხო ენა მაინც უნდა ისწავლოს და უცხო ენებს შორის გერმანული ლიდერობს. კანადასა და სამხრეთ ამერიკაში ევროპულ პერსპექტივაში გერმანული ენის სტატუსი შედარებით უკეთესია.4 მილიონი. სახელდობრ ნამიბიაში. და მაინც ევროპაში გერმანული ენის რეიტინგი უპირველეს ყოვლი-სა ორი მსოფლიო ომის შემდეგ ძალიან დაეცა. 64 ევ-როპული ენიდან გერმანული ენა დგას მესამე ადგილზე ინგლისურისა და ფრან-გულის შემდეგ. რაც შეეხება გერმანულს როგორც უცხო ენას ყოფილ სსრკ-ში სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით დაახლოებით 12 მილიონი ადამიანი სწავლობს გერმანულს როგორც უცხო ენას. მაგ. გარდა ამისა ბრიტანელების ენა ითვლება მარტივ და მოსახერხებელ ენად ვაჭრობის. არის ოფიციალური ენა. ჩანს იქიდან. მხოლოდ მე-20 საუკუნე-ში ფრანგულმა ადგილი დაუთმო ინგლისურს. აქ მას არ სწავლობენ. რომლებიც სკოლებში. გერმანულენო-ვანი რეგიონები აქა-იქ არის შემორჩენილი აშშ-ში. საფრანგეთში. ჩეხეთში გერმანული ენა საერთოდ იკარგება. 1945 წლიდან იგი არაგერმანულ-ენოვან ქვეყნებში არ იყო პირველი უცხო ენა ან საურთიერთო ენა. გერმანული იაპონური ენის ჩრდილში ექცევა. გერ-მანული არის 8 დიდი ენიდან ერთ-ერთი ენა. რომლებიც დაუბრკოლებლად იცავენ გერმანული ენის თვითმყოფადობას. რომელზეც ძველ სამყაროში საერთო ჯამში მოსახლეობის 30% ლაპარაკობს როგორც მშობლიურ ან მეორე ენაზე. დასავლეთ ევ-როპაში . აღმოსავ-ლეთ ევროპაშიც გაიზარდა ინტერესი გერმანული ენისადმი. ეს ენები თავის მხრივ იყოფა 12 000 დიალექტად . ავსტრიას გახსნილი აქვს კულტურის ინსტიტუტები 5 ქვეყანაში. ასევე სამ-ხრეთ ტიროლში. თუ რამდენად უმნიშვნელოა გერმანული ევრო-პის ფარგლებს გარეთ. ბოლო წლებში ცოტათი გაიზარდა ინტერესი გერ-მანელი ენისადმი რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში. ინგლისური არის ნომერ პირველი საერთაშორისო ენა. გერმანულენოვანი მოსწავლეების რიცხვიც ევროპის მასშტაბით იზრდება. არაევროპული ქვე-ყნებიდან გერმანულ ენაზე მოთხოვნა გაიზარდა სამხრეთ ამერიკაში. თუმცა ის მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკეთა რაოდე-ნობის მიხედვით მეორე ადგილზე დგას ჩინურის შემდეგ. გოეთეს ინსტიტუტს კი აქვს 149 ფილიალი საზღვარგარეთ და 16 ენობ-რივი ინსტიტუტი გერმანიაში. ავსტრიის კულტურის და გერმანიის გოეთეს ინსტიტუტები ცდილობენ აამაღლონ დაინტერესება გერმანული ენისად-მი სხვადასხვა ქვეყნებში. გერმანული ენა ამ ბაბილონურ-ენობრივად აღრეულ სამყაროში 2800 ენიდან ერთ-ერთი ენაა. პირიქით. გერმანული უმცირესობები არის ჩრდილოეთ შლეზვიგში და აღმოსავ-ლეთ ბელგიაში.

Makkaroni. არ არსებობს ქვეყანა. tabula-Tafel და ა. თემა 5. Soldat. Sofa. Tabak.Tisch. ესპანურ-პორტუგალიური: Gitarre. Revolution. ყვე-ლა ნასესხები სიტყვა იყოფა სამ ჯგუფად: 1) გერმანული სიტყვები.-ში. მაგ. blond. მაგრამ ბერძნული სიტყვები შემოდიოდა გერმანულში ლათინური ენის მეშვეობით. როგორიცაა: Bibliothek. Pudding. ასევე მე-19 საუკუნის ნეო-ლოგიზმები: Phonetik. Granate. Box. Charakter. Klub. Kommandeur. Abenteuer. caulis – Kohl. შ. ტერმინის ”ნასესხები სიტყვების” ქვეშ იგულისხმება ყველა უცხოენოვანი ელემენ-ტი მისი სესხების დროისა და ასიმილაციის ხარისხისაგან დამოუკიდებლად. ამერიკული: Ananas. Prozent. Manier.შ. moneta. რომლებიც განეკუთვნებოდნენ საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებს. Republik. რომ გერმანული ისწავლო). Bar.Schule. Konzert. გერმანიას ადრეულ გერმანიკულ პერიოდში ჰქონდა მჭიდრო ურთი-ერთობა სხვა ხალხებთან.Kammer. ხოლო მესამე საფეხური მე-18.-ში ფრანგული ნასესხებებია: Palast. Kiosk. ძველი კლასიკური ენებიდან ბერძნულიც ახდენდა გავლენას გერმანული ენის ლექსიკური მარაგის განვითარებაზე. Schach. მშენებლობის სფეროში: murus. Klasse. elegant. Hockey. scola.Straße.მწერლის ოსკარ უაილდის სიტყვებს : “Life is too short to learn German” (სიცოცხლე საკმაოდ ხანმო-კლეა. შ. განსა-კუთრებით ეკონომიკისა და სპორტის სფეროებში: Import. ძველი გერმანები იღებდნენ ბევრ ახალ სიტყვას.შ. ისინი შემოვიდნენ გერმანულ ენაში მე-15. Ziffer. Bank.Münze. Atlas. სას-კოლო განათლების სფეროში: discus. tegulaZiegel. Spinat. Interview. რაც იწვევდა ენების ურთიერთზეგავლენას. Armee. ლათინუ-რი სიტყვები უხვად შემოვიდა გერმანულ ენის ლექსიკაში და მოხდა მათი გერმა-ნიზაცია (Eindeutschung). პარალე-ლები. გარდა ამ ნასესხები სიტყვებისა გერმანულში გვაქვს სხვა ენებიდან ნა-სესხები სიტყვებიც. შეფასებები. თურქული : Tulpe. vinum-Wein. Serenade. kokett და ა. გერმანულში გამოყოფენ უცხო სიტყვათა ელემენტებს. ინგლისური ნასესხები სიტყვები გერმანულში შემოვიდა მე-14. Ottomane. Marmelade. მიზეზები. მეორე საფეხური დაიწყო მე-17. ეს სიტყვები დღესაც არსებობენ ინტერნაცი-ონალური სიტყვების ჯგუფში. Samt. Punsch და ა. Rekord. არაბული სიტყვები: Algebra. მე-18 სს. Picknick. ფრანგული ენის გავლენა დაიწყო პირველად მე-11. Parade. ინდური : Reis. ირანული: Basar. გარდა გერმანულ სიტყვათა მარაგისა. Vitamin და ა. მე-19 სს. მე-12 საუკუნეებიდან. ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობები. korbis-Korb. სოფლის მეურნეობის სფეროში: planta-Pflanze.ში :Oper. caseus-Käse. Mode. Garnison. სხვადასხვა ხალხებს ერთმანეთთან ჰქონდათ პოლიტიკური. Telefon. sozial. Kakao. nett. Demokrat. მე-16 სს. მაგ. Schokolade. ვაჭრობის სფეროში: mercatus-Markt. Dschungel და ა. lila. Tunnel. Form. Kirche. Reporter. Fassade. ინგლისური ენის მზარდი გავლენა გერმანულ ენაზე.-ში. გერმანულ ენაში არსებობს აგრეთვე იტალიური ნა-სესხებები. trainieren. ბერძნული წარმოშობისაა ისეთი სიტ-ყვები. Veranda. მე-14 საუკუნიდან იწყება ლათინური ენის გავლენის შესუსტება გერმანულზე. Sport. Tourist. came-ra. მე-17 სს. რამაც ასახვა ჰპოვა გერმანული ლექსიკის განვითარება-ში.შ. Möbel. Fußball. strata. fenestra-Fenster. რომაულმა კულტურამ დიდი ზეგავლენა მოახდინა გერმანიაზე და გერმანულ ენაზე. Admiral. გერმანული ენის ლექსიკის გამდიდრების ერთ-ერთი გზაა სესხება სხვა ენებიდან. Korridor. Mais. Pavillon. Panzer. Paradies.Mauer. Galerie. Chor. სამხედრო სფეროში: campus-Kampf. რომლებიც სრულიად ასიმილირებულია და ზოგად . Tenor. რომ სხვა ქვეყნებისაგან სავსებით იზოლირებულად განვითა-რებულიყო.

პურიზმი ნიშნავს ენის გაწმენდას . ანუ ულტრაპურიზმი ისწრაფვოდა იმისკენ. Null-Hohlziffer. შუა და . Augenblick-Moment და ა. მაღალი აწეულობისაა: i. დაბალი აწეულობისაა ხმო-ვანია a. ü.Frühlingsmonat. იყო დრო. აღმოცენდა მიმდინარეობა უცხო სიტყვების გადაჭარბებული ხმარების წინააღმდეგ. 2) ინტერნაციონალური სიტყვები. სუფთა. Mittelpunkt-Zentrum. Januar.Numerus. Jazz. პოზიტიურმა პური-ზმმა ბევრი რამ გააკეთა გერმანული ენის გაწმენდისა და გამდიდრებისათვის. ჰიპერ. მაგრამ ისინი არ იქცნენ ინტერნაციონალიზმებად. RechtschreibungOrthographie. Song. surfen. ლოკალური რი-გის და ბაგეების მონაწილეობის მიხედვით. September. Zweikampf-Duell.:Mundart-Dialekt. Tempo-die rechte Zeit. ასევე ეკონომიკის მზარდმა აღმავლობამ უდიდეს კაპიტალისტურ ქვეყნებში და უპირველეს ყოვლისა აშშში უფრო გააძლიერა ინგ-ლისური ენის პოზიციები მთელს მსოფლიოში. Party-Fest. ეს იმის შედეგია. რომ სრულად აღმოეფხვრა ყველა უცხო სიტყვა მიუხედავად მათი საჭიროებისა და შენაცვლების შეუძლებლობისა. Girl. Rundfunk-Radio. ლათ. ბოლოს შეიძლება ითქვას. რაც ხალხისათვის ნაცნობი და მშობლიური იყო. საშუალოსა და მაღალს. რომ პოზიტიური პურიზმი. განსაკუთრებით ეს ეხება რადიომაუწყებლობისა და კინე-მატოგრაფიის სფეროებს. FernsprecherTelefon. Quadrat-Gevierte. plaudern).თაშორისო ენა. ეს სიტყვები გერმა-ნულ სიტყვებთან ერთად თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ. Revolution – Umwälzung. მაგ. რადგან იგი წმენდდა ენის ლექსიკას ჭარბი. CV (Lebenslauf).: Fenster. წმინდა).Weinmonat.: Team-Kollektiv. გერმანული სალიტერატურო ენის ნორმები ენის სხვადასხვა დონეზე. რომლებიც ინარჩუ-ნებენ უცხოენოვან წარმომავლობის ნიშნებს. თემა 6. ანგლო-ამერიკული გავლენა განსაკუთრებით გაძლიერდა გერმანულ ენაზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. რომლებიც მსოფლიოს უმე-ტეს ენებშია გავრცელებული და გასაგები. Teenager ხშირად უცხო სიტყვის შემოსვლა სინონიმიის გამდიდრებას უწყობს ხელს. რომ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ძლიერ განვი-თარდა საკომუნიკაციო ტექნიკა. შემოვიდა ისეთი სიტყვები. Zahl. იგი გახდა ნომერ პირველი საერ. o. მე-20 საუკუნიდან იწყება ანგლიციზმების დიდი რაოდენობით შემოსვლა გერმა-ნულ ენაში. chatten(sichunrehalten. მაგ. მაგ. ამ ენობრივ მიმდინარეობას ეწოდა პურიზმი (purus-rein.Neujahrsmonat. ö. რომელიც სწავლობს დანაწევრებულ ბგერებს. Kalender – Zeitweiser და ა. მაგ.Tagesleuchter. უსარგებლო უცხო სიტყვებისაგან. გერმანულ პურიზმში თავს იჩენდა ორი მიმართულება: პოზი-ტიური და ნეგატიური (ულტრაპურიზმი ან ჰიპერპურიზმი). u . საშუალო აწეულობის ხმოვნებია : e. mouse. როცა უცხო სიტყვების ბოროტად გამოყენება ნეგატიურ რეაქციებს იწ-ვევდა გერმანიაში.შ. მოძრაობა გერმანული ენის გაწმენდისა ნასესხები სიტყვე-ბისაგან. განსაკუთრებით იმძლავრა ანგლიციზმებმა კომპიუტერული ტექ-ნიკის განვითარების შედეგად. განსაკუთრებით ეროვნული ენის აღმოცენებისა და განვითა-რების პერიოდში. Show. NaturZeugemutter aller Dinge. გერმა-ნულ ხმოვანთა სისტემაში გვაქვს ოპოზიციები ენის აწეულობის. ლოკალური რიგიც სამია: წინა. März. Manager. anclicken. ფონეტიკა არის მეცნიერება. ისევე როგორც პროგრესული სესხება ხელს უწყობს ენის ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას. ენის აწეულობის მიხედვით განასხვა-ვებენ სამ საფეხურს: დაბალს. Springbrunnen-Fontaine. ამ მიმართულების წარმო-მადგენლები ცდილობდნენ ყველა უცხო სიტყვა შეეცვალათ გერმანული ვარიან-ტებით. 3) უცხო სიტყვები. შ. ეს მოვლენა ბევრი ენისათვის არის დამახასიათებელი.: Star.ლექსიკასთან სავსებით შერწყმული ნასე-სხები სიტყვებია. ამასთან ის ინახავდა ყველაფერ იმას. როგორიცაა: e-mail.

ö. Imperativ) . სუსტი. ინტონაციის მიხედვით ჩვენ ვანსხვავებთ თხრობით. die. კითხვით. რიცხვი არის ორი: მხოლობითი და მრავლობითი (Singular. პირის . ხმოვნებს ახასიათებთ კიდევ სიგრძე-სიმოკლე. ფიქსირებული მახვილის ადგილი წინასწარ არის განსაზღვრული. არალაბიალურია: a. ზმნას გააჩნია პირისა და რიცხვის კატეგორია. რიცხვი. კილო სამია: თხრობითი კილო. q.u. r. s. ხოლო დანარჩენი 4 კი დამხმარე სიტყვებია. ასეთ ერთეულებს ეწოდება ზესეგმენტური.l. ანუ სრულმნიშვნელოვანი სიტყვებია. t.Stahl-Stall. Präteritum. მახვილი და ინტონაცია ზევიდან ერთვიან ბგერებს.ü. ზედსართავი სახელი. Plural). გამოხატავს რა სხვადა-სხვა მოდალობას. შედარებითი და აღმატებითი (Positiv. w. i. გრამატიკა ენის უფრო მაღალი დონეა. Futurum 2. სუფიქსური წარმოებისა.: machenmachte-gemacht (პროდუქტიული ტიპი) და ძლიერი. კილოს კატეგო-რია . მი-ცემითი. n.i. 19 თანხმოვანი : b. ლინგვისტური. Konjunktiv.ი. ნაწილაკი. ლინგვისტური მახვილი შეიზლება იყოს დინამიური და ტონური (მუსიკალური) დინამიური მახვილი შეიძლება იყოს მოძრავი (თავისუფალი) და ფიქსირებული. tsch. სინსემანტიკურია. BerrBeet. Futurum 1. მოძრავი მახვილი გვაქვს რუსულში. eu. შუა რიგისაა :a. აბლაუტური წარმოებისა (ზმნების გარკვეული ჯგუფი): gehen-ging-gegangen. ე. ანუ ენობრივი მახვილი სხვადასხვაა ენიდან ენაში. სქესი. საშუალო. წ. სინსემანტიკურია: თანდებული. kommen-kamgekommen ზმნის კატეგორიებიდან აღსანიშნავია დროის კატეგორია. კავშირი. განსაზღვრულობა/განუსაზღვრელობა. და ორი აფრიკატი (ხშულნაპრალოვნები) : pf. ზედსართავს აქვს შედარების ხარისხები: დადებითი. რომელიც გამოიხატება არტიკლებით განსაზღვრული : der. ყველა ენას მისთვის დამახასიათებელი მახვილის წესები აქვს. x. გერმანულში ტრადიციულად ანსხვავებენ 10 მეტყველების ნაწილს რომელთაგან 6 ავტოსემანტიკურია. Perfekt. ანუ სუპრასეგმენტური ერთეულები.ö. რადგანაც იგი სიტყვებს მოუდის ან თავში ან ბოლოში. ყრუ თანხმოვნები p.d. 3 დიფთონგი: ei. სიტყვის ან ძირის თავში ხმოვნები წარმოითქმის ძლიერი შემართვით. Genitiv. არსებითი სახელის გრამატიკული კატეგორიებია: ბრუნვა. მახვილი ორგვარია: ლოგი-კური და ლინგვისტური. კავშირებითი კილო და ბრძანებითი კილო ( (Indikativ. შორისდებული. Akkusativ). უკანა რიგისაა: o. რიცხვითი სახელი. das და განუსაზღვრელი : ein. ü. ზმნიზედა. ein. ზმნა. გერ-მანულში გვაქვს ფიქსირებული მახვილი. Superlativ ). k. მორფოლოგია შეისწავლის გრამატიკულ კატეგორიებს.c.satt. ვიდრე ფონეტიკა/ფონოლოგია.. v. f. იგი პროსოდული ელემენტია. ძახილის წინადადებებს. ბრალდებითი (Nominativ. იგი შედგე-ბა მორფოლოგიისა და სინტაქსისაგან. ხმოვანთა ხანგრძლიობას ფონოლოგიური დანიშნულება აქვთ : Saat. Komparativ.k ფშინვით. ბაგეების მონაწილეობის მიხედვით გამოიყოფა ლაბიალური (ბაგისმიერი) და არალაბიალური ხმოვნები. არის უღლების ორი ძირითადი ტიპი: ე. რომელიც ერთ მთლიან სტრუქტუ-რად ქმნის წინადადებას ფონეტიკური თვალსაზრისით. p. თანამედროვე გერმანული სალიტერატურო ენის ფონეტიკურ სისტემაში დასტუ-რდება 16 ხმოვანი. ავტოსემანტიკურია: არ-სებითი სახელი. დასტურდება 6 დრო : Präsens. ბრუნვა არის 4: სახელობითი. h. წინა რიგის ხმოვნებია: e. მდედრობითი.უკანა. ნათესაობითი. გვარის კატეგორია : 2 გვარი: მოქმედებითი და ვნებითი (Aktiv und Passiv). მაგ. ინტონაცია წინადადების აუცილებელი კომპონენტია. eine. u. ნაცვალსახელი. ლაბიალურია: o.t. Plusquamperfekt. m. au. მეტყველე-ბის ნაწილებს. უღლების სისტემას ქმნის ზმნის ცვლა პირისა და რიცხვის მიხედვით. g. სიტყვის ან მარცვლის ბოლო მჟღერი თანხმოვნები ყრუვდება. Dativ. გრამატიკული სქესი სამია: მამრობითი.e. რომლებიც ერთნანეთთან მჭიდროდაა და-კავშირებული. z.

ანუ პირიანი ზმნა მე-2 ადგილზე დგას. აღ. მას სამართლიანად ენიჭება გადამწყ-ვეტი მნიშვნელობა კაცობრიობის კულტურის განვითარების ისტორიაში. ფინიკიური დაედო შემდეგში საფუძვლად ძველ ბერძნულ . ე. რომლებიც მაღაზიის ფირნიშებზეა გაკეთებული. უპირატესად ლექსიკის და ორთოეპიის სფეროში ( ე. რომ ბგერებს არ გამოხატავენ. მაგ.: Tischler.ნაცვალსახე-ლები იბრუნვის. წთ. ზეპირ მეტყველებაში შემო-რჩენილია დიალექტური დიფერენციაცია. შორ მანძილზე კი იგი უვარგი-სი ხდება. ქალის თუ კაცის ტანსაცმე-ლი). გარდა ამისა. გრაფემატიკა არის მეცნიერება დამწერლობის შესახებ. მისი ისტორია წარ-მოთქმისთანავე მთავრდება.მდე. ამ დარგში პიონერები იყვნენ ძველი ეგვიპტელები. ამიტომ ბგერითი ენა ვერ იქნება ინფორმაციის შენახ-ვისა და თაობიდან თაობაში გადაცემის კარგი საშუალება. წ. დამწერ-ლობას ახასიათებს ისეთი თვისებები. ის იკონურობის პრინციპს ემყარება. 3 და ა. მაგრამ იგი დღესაც გამოიყენება. რომელიც დამოუკიდებლად წარმოიშვა. 1. მისი საშუალებით კონტაქტი შეიძლება დამყარდეს მხოლოდ ახლო მანძილზე. სინტაქსის ობიექტია წინადადება. თუ რა იყიდება ამა თუ იმ მაღაზიაში (ხორცი. წ. Der Schüler hat die Hausaufgabe schon gemacht. იგი იყო პიქტოგრა-ფიული (ლათ. ჩარჩოიან კონსტრუქციას. ზმნის პირიანი ადგილი თხრობით წინადადებაში მყარია. შედგენილი წინა-დადების უპირო ნაწილი დამოუკიდებელი წინადადების ბოლოშია და პირიან ფორმასთან ერთად ქმნის ე. რეკლამები. მიგვანიშნებენ იმაზე. ტრანსკრიპცია და ტრანსლიტერაცია. ფეხსაცმელი. დამწერლობა კაცობრიობის უდიდეს აღმოჩენათა რიცხვს განეკუთვნება. Die Mutter sagt. პირველი დამწერლობა არ იყო ანბანური. რაც მას ბგერითი ენისაგან განასხვავებს. ცოტა მოგვიანებით შეიქმნა ჩინური დამწერლობა. wann ich ins Institut gehen soll. ხოლო იდეოგრამებს . ჩარჩოიან კონს-ტრუქციას ქმნის აგრეთვე არსებითი სახელი. ამ დამწერლობით აღინიშნება იდეები. შუმერები და ძველი ჩინელები. რაც აისახება მხატვრულ ლიტერატუ-რაშიც.ი. pictus . განვითარებულ ადამი-ანს დამწერლობის შექმნის საჭიროება გაუჩნდა და შექმნა კიდეც იგი.იეროგლიფებს. თემა 7. ციფრები: 0. Er sagt nicht. ეგვიპტურ დამწერლო-ბაში ჩაისახა დამწერლობის ის ტიპი. შედარებით მაღალი საფეხურია იდეოგრაფიული დამწერლობა. მაგ. იდეოგრაფიულ დამწერლობას სხვაგვარად იეროგლი-ფურსაც უწოდებენ. აუსტრიაციზმები და ჰელვეციზმები). Weißbrot (კო-მპოზიცია).შ. რომელსაც ჩვენ დღეს ანბანურ დამწერლობას ვუწოდებთ და რომელშიც ასოები აღნიშნავენ არა იდეებს. dass die Tante gestern abend angekommen ist. ეგვიპტუ-რი და შუმერული დამწერლობა შეიქმნა ჯერ კიდევ მე-4 ათასწლეულში ჩვ. გრაფემატიკა და ორთოგრაფია. ბგერითი ენა შეზღუდულია დროსა და სივრცეში. რომელსაც ის აღნიშნავს. ზოგიერთ ტომებში პიქტოგრაფიული დამწერლობა დღესაც ერთადერთია. ხოლო დამოკიდებულში ბოლო სიტყვის წინ. Silbermünze. მას საფუძვლად დაედო ეგვიპტური. რომლებსაც ჩვენ ნებისმიერ ენაზე ვკითხულობთ სწორედ იმიტომ. ზეპირმეტყველებას ისტორია არა აქვს. პიქტოგრაფიულ დამწერლობაში პიქტოგრამა ასე თუ ისე ჰგავს იმ საგანს.ვწერ). იდეოგრაფიულ დამწერლობას საფუძვ-ლად უდევს პირობითობის პრინციპი.ნახატი. გერმანული ანბანი. ან-ბანური დამწერლობა შექმნეს ფინიკიელებმა. სიტყვათწარმოებაში გავრცელებულია დერივაცია და უფრო მე-ტად კომპოზიცია.: Der Vater ist gestern aus Berlin in Tbilissi angekommen. 2. Gebäude ( დერივაცია). არამედ ბგერებს.. პიქტოგრაფიული დამწერლობა დამ-წერლობის უძველესი საფეხურია. ამგვარ იდეოგრამებს წარმოადგენენ მაგ. ცნე-ბები და არა ბგერები. არტიკლი და ზედსართავი სახელი გფრ-ის ავსტრიის და შვეიცარიის თანამედროვე სალიტერატურო გერმანულ ენას აქვს ზოგიერთი ნორმატიული სხვაობა. grapho .

მაგ. სადაც დამწერლობა და წარმო-თქმა ერთმანეთისაგან ძალიან დაშორებულია. ანბანური დამწერლობა ეგვიპტური დამწერლობის მრავალგზის ტრანსფორმაციის შედეგია. ებრა-ულ. ქართული. გერმანული დამწერლობა ჩამოყალიბდა მე-8 სა-უკუნეში ლათინური გრაფიკის საფუძველზე: A-a O-o B-b P-p C-c Q-q D-d R-r E-e S-s F-f T-t G-g U-u H-h V-v I-i W-w J-j X-x K-k Y-y L-l Z-z M-m N-n ტრანსკრიფცია. ამრიგად. ორთო-გრაფიასთან დაკავშირებულია ერთოეპია. მისი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს. თუ როგორ უნდა წარმოითქვას ესა თუ ის სიტყვა. ფინიკიური დამწერლობის მეორე განშტოებაა არამეული. 2) მორფოლოგიურს და 3) ისტორიულს. ინგლისურში. ტრანსლიტერაცია გულისხმობს ერთი ანბანით . არამეული) შემდეგში უამრავ სხვადასხვა ანბანურ დამწერლობაში გადაიზარდა.ს შემდეგ არ დაუმატეთ. არაბულ და სხვა დამწერლობებს. ამიტომ ამგვარი ტრანსკრიფცია აუცილებელია იმ უცხოურ ენათა ლექსიკონებში. ანბანურ დამწერლობაში აღსანიშნ ბგერებთან მიმართების თვალსაზრი-სით განასხვავებენ სამ სხვადასხვა პრინციპს: 1) ფონეტიკურს. რომ ანბანური დამწე-რლობით ნიშნის აღსანიშნი კი არ გამოიხატება უშუალოდ. სლავური. მაგ. პირველი მნიშვნელობით ტრანსკრიფცია ნიშნავს უცხოური ენის ბგე-რების მეორე ენის ასოებით გამოხატვას (საკუთარი. მე-ცნიერული ტერმინები). მაგ.: ქართული სახელი ”გივი”. ლექსიკონებში ინგლისური სიტყვები წარმოდგენილია როგორც ანბანური დამწერლობით. რომელიც შემდგომში საფუძვლად დაედო სირიულ. როგორიცაა ლა-თინური. ფონეტიკური და ფონო-ლოგიური. ანბანური დამწერლობა უმაღლესი საფეხურია დამწერლობის განვითა-რების ისტორიაში. არამედ აღმნიშვნელი ბგერები. ხოლო ფონოლოგიური ტრანსკრიფციით: vtesav. არამედ ფონემები. ამ პრინციპების ერთიანობა ქმნის ორთო-გრაფიას.შ. იგი არის სხვადასხვაგვარი: პრაქტიკული. რომლის ორი დიდი განშტოება(ბერძნული. child [tjaild].დამწერლობას. მაშინ ”გ” თანხმო-ვანი ფრანგულში წაიკითხება როგორც ”ჟ”. ფონოლოგიური ტრანს-კრიფციით გადმოიცემა არა ბგერები. ფონეტიკური ტრანსკრიფცია მიზნად ისახავს ბგერების ზუსტ გრაფიკულ გამოხატვას. სომხური და ა. გეოგრაფიული სახელები.Guivi.ხოლო ფრანგულად . რადგანაც ორთოეპიის საკითხები სალიტერატურო ენაში დაისმება ხოლმე იმასთან დაკავშირებით.u . თუ g. რუსულად იქნება:Гиви . ანუ ტრადიციულს. ანბანური დამწერლობის საფუძ-ველს ფინიკიური დამწერლობა ქმნის. ბერძ-ნულ დამწერლობას ემყარება ისეთი ცნობილი დამწერლობები.: ვთესავ ფონეტიკუ-რი ტრანსკიფციით იქნება : ftesaf. რომელიც აწესრიგებს მართლწერის საკითხებს ამა თუ იმ ენაში. ისე ტრანსკრიბირებული სახითაც : name [neim].

ლექსი-კოლოგიის საგანია სიტყვები. ბგერა საგანთან მიმართებას ამყარებს არა უშუალოდ. რაც კი სახლთან შეიძლება მიმარ-თებას ამყარებდეს: სამზარეულო. ი. თემა 8. ე. იგი იკვლევს ლექსიკონების შედგენის მეთოდიკისა და ხელოვ-ნების საკითხებს. ე. სემანტიკური ველები.სიტყვა. დაძებნილია მოცემული ენის სიტყვათა სემანტიკური ექვივალენტები მეორე ენაში. ფრაზეოლოგიზმების. ორთოგრაფიული და ორთოეპიური ლექ-სიკონები. როგორია სიტყვათა მნიშვნელობა ენაში. ორენოვანი და მრავალენოვანიც. ასეთი ლექსიკონებია: რუსულ-ქართული.ჩაწერილი სიტყვების მეორე ანბა-ნით გამოხატვას: თბილისი. ლექსიკოლოგია სიტყვას სწავლობს გარკვეული თვალსაზრისით: ესაა სიტყვათა კვლევა იმის მიხედვით. ე. იგი წარმოადგენს მოძღვრებას სიტყვების შესახებ. ცნება იშლება გარკვეულ სემანტიკურ კომპონენტებად. ენის ლექსიკა. მისაღები ოთახი. იდეოგრაფიულ ლექსიკონებში სიტყვები დაჯგუფებულია იმის მიხედვით. სი-ტყვა ”ფონემა” როგორც უმცირესი სიტყვათგანმასხვავებელი ერთეული ენისა და ა. ამ-გვარად ლექსიკოლოგიის ობიექტია სიტყვის ლექსიკური მნიშვნელობა. ლექსიკოლოგია. იმ მი-მართებების დადგენა. სადაც მხოლოდ ნასესხები სიტყვებია ახსნილი. აქ ერთი ენის სიტყვა მეო-რე ენაზეა თარგმნილი. ეტიმოლოგიური. ი. საგნობრივ ლექსიკონებში საგნის დახასიათება ხდება . ორ ან მრავალენოვან ლექსიკონებს პარალელურ ლექსიკონებსაც უწოდებენ. შეიძლება იყოს სალიტერატურო ენისა და დიალექტების ლექსიკონები. მგელი. ლექსიკონები მრავალგვარია. ფლორისა და . ლექსიკონთა სპეციალურ ტიპს განეკუთვნება საგნობრივი და იდეოგრაფიული ლექსიკონები. განმარტებით ლექსიკონებს შორის ცალკე უნდა გამოიყოს უცხო სიტყვათა ლექსიკონი. მაგ. ე.შ. ახ-მანოვას ლინგვისტურ ტერმინთა ლექსიკონი). ამგვარი სემანტიკური ველებია: ნათესაობის. ენციკლოპედიურ ლექსიკონებში განმარტებულია არა სიტყვები. სინონიმია. ლექსიკოგრაფია. მაგ. ლინგვისტური ლექსიკონები შეიძლება იყოს ერთენოვანი. ბერძ. არამედ ყველა იმ საგანთან კავშირში. სიტყვის მნიშვნელობა ცნებაა და არა უბრალო მიმართება ბგერებისა სა-განთან. რომლებსაც ესა თუ ის სიტყვა გამოხატავს. Lexus . სიტყვა Haus (სახლი) როგორც საგანი წარმოდგენილია არა იზოლირებულად. ფრთოსანი სიტყვების. logos . ამიტომ სიტყვის მნიშვნელობა სწორედ ცნებაა და არა რაღაც გაუგებარი მიმართე-ბა ბგერასა და საგანს შორის.ი. რომელსაც მოცემული ენის სიტყვები ამყარებენ გარე სამყა-როსთან. განმარტებით ლექსიკონებში სიტყვები იმავე ენაზეა განმარტებუ-ლი. თუ რა საერთო ცნებას გამოხატავენ ისინი. სამუშაო კაბინეტი. გვაქვს აგრეთვე ტერმინოლოგიური ლექსიკონე-ბი ამა თუ იმ მეცნიერების ან მეცნიერების რომელიმე დარგის მიხედვით (მაგ. ეზო და სხვა. Тбилиси. რომელთა ერთობლიობა წარმოქმნის გარკვეულ აზრს. გერმანულ-ქართული ლექსიკონები და ა. თუ რას აღ-ნიშნავენ ისინი გარე სამყაროში.შ. არამედ ცნების საშუალებით. ი. ომონიმია ტერმინი ”ლექსიკოლოგია” შედგება ორი სიტყვისაგან (ლათ. Tbilissi. პირველ რიგში უნდა განვასხვა-ვოთ ერთმანეთისაგან ენციკლოპედიური და ლინგვისტური (ენობრივი)ლექსი-კონები.მოძღვრება). იდიომატური გამოთქმების. არსებობს აგრეთვე სინონიმთა და ომონიმთა ლექსიკონები. ანუ სემებად. мгели. სიტყვა ”ენა” გან-მარტებულია აქ როგორც ინფორმაციის შენახვისა და გადაცემის საშუალება. ცნებას საგნის შესახებ. Mgeli. ჰიპონიმია. ამიტომ ასეთ ლექსიკონებს თარგმნით ლექსიკონებ-საც უწოდებენ. არამედ ის მოვლენები. სიტყვის სემანტიკური მიმართებები ერთმანეთთან უნდა ვიკვლიოთ ერთი სემანტიკური ველის ფარგლებში.

რადგან ეს უკანასკნელი მიხაკსაც მოიცავს. ისინი მაინც სხვადასხვა ცნებებს გამოხატავენ. სიტყვა Adler (არწივი) სემანტი-კური თვალსაზრისით დაქვემდებარებულია სიტყვაზე Raubvogel (მტაცებელი ფრინველი). სემანტიკურ ველებში სიტყვები გაერთიანებულია არა ქაოტურად. კონცეპ-ტუალური მნიშვნელობით. მაგ. სინონიმია და ომონიმია. der Bar . ანუ (Unterbegriff). მაგ. სილამაზის. სხვაობა გარემოცვის მიხედვით კი განპირობებულია იმ ფაქტით. das Bar . ”მიხაკი” სემანტიკური თვალსაზრისით გულისხმობს ”ყვა-ვილის” მნიშვნელობას. რეფერენციალური მნიშვნელობის მიხედ-ვით სინონიმები ერთმანეთისაგან არ განსხვავდებიან. რომელთა შიგნით უნდა გამოიყოს შედარებით უფრო კონ-კრეტული სემანტიკური ველები. რომელთაც სხვადასხვა რეფერენტი შეესაბამებათ და ამდენად სხვადასხვა ცნებებს გამოხატავენ.მაისტერზი-ნგერების მრავალსტროფიანი სიმღერა. მაგ. essen. ფრინველების. ერთსა და იმავე რეფერენტს სხვადასხვა თვალსაზრისით ახასიათებენ. speisen( ჭამს. თუ რა მნიშვნელობას გამოხატავენ ისინი-რეფე-რენციალურს თუ დიფერენციალურს. მაგ. სიტყვა die Tulpe (მიხაკი) სემანტიკური თვალსაზრისით ჩარ-თულია სიტყვაში die Blume (ყვავილი). ომონიმები ისეთი სიტყვებია. თევზების.მაგ. ფაუნის სემანტიკურ ველის ფარგლებში ჩვენ გამოვყოფთ ცხოველების. ჰიპონიმიის შემთხვევაში ცალმხრივ იმპლიკაციას-თან გვაქვს საქმე. Hund (ძაღლი). მაგრამ კლასი არ გულისხმობს თა-ვისი წევრის მნიშვნელობას. ეს უკანასკნელი თავის მხრივ ექვემდებარება სიტყვის Vogel (ფრინ-ველი) უფრო ზოგად კლასს. ყველა ომონიმს თავისი სპეციფიკური გარემოცვა აქვს და ამიტომ წინადადებაში ისინი ყოველთვის ცალსახა ინტერპრეტა-ციას ექვემდებარებიან. სინონიმიაზე როცა ვლაპარაკობთ გასარკვევია. ცოხნის.შ.ფაუნის.მაგრამ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან დიფერენციალური მნიშვნელობით. მაგ. არამედ ბგერითი აღმნიშვნელების მიხედვით. მაგრამ მიუხედავად ამისა. საერთოდ უფრო სპეციფიკური მნიშვნელობის სიტყვა ყოველთვის ჩართულია უფრო ზოგადი სიტყვის მნიშვნელობაში. Tier (ცხოველი). მაგრამ ასეთი სემანტიკური ვე-ლები აბსტრაქტულია. რომ-ლებიც ერთმანეთს ემთხვევა რეფერენციალური მნიშვნელობის მიხედვით. სინონიმიის საწინააღმდეგო მოვლენაა ომონიმია. ხშირად ერთი და იგივე მნიშვნელობა ენაში სხვადასხვა აღმნიშვნელით გამოიხატება ერთსა და იმავე ენაში და პირიქით სხვადასხვა მნი-შვნელობას ერთი და იგივე აღმნიშვნელი გამოხატავს. უფრო ზოგადი მნიშვნელობის მქონე სი-ტყვა ერთი სემანტიკური ველის ფარგლებში ყოველთვის იქვემდებარებს უფრო სპეციფიკური მნიშვნელობის მქონე სიტყვას. ხოლო მეორე შემთხვევაში ომონიმიასთან. რომ ომონიმები სხვადასხვა სემანტიკურ ველებშია გაერთიანებული და მაშასადამე სხვადასხვა ცნებებს გამოხატავენ. რომელიც კლასისათვის არის დამახასიათებელი და სწორედ ამიტომ ეს წევრი გაერთიანებულია მოცემულ კლასში. მაგ. fressen. მწერების სემანტიკურ ველებს და ა. ე. ზოგადი ცნება( Oberbegriff) არის ჰიპერონიმი. საერთო წევრი გულისხმობს იმ მნიშვნელობას. სამ-ხედრო წოდებების და სხვა სემანტიკური ველები. ი. სინონიმები ისეთი სიტყვებია. წონისა და ზომის. მიირთმევს). die Bar -ბარი . მაგ. პირველ შემთხვევაში საქმე გვაქვს სინონიმიასთან. die Bank – die Banken (ფულადი ოპერაციების განმახორციელებელი დაწესებულე-ბა). .ი. მაგრამ არა პირიქით.ჰაერის წნევის საზომი ერთეული. ხოლო ჰიპონიმი დაქვემდებარებული ცნებაა. Die Bankdie Bänke -გრძელი ხის სკამი. ომონიმებს შორის დამთხვევა ხდება არა კონცეპტების. არამედ ჰიპონიმიის პრინციპის მიხედვით და გულისხმობს ერთი სიმრავლის ჩარ-თვას მეორეში. მაგრამ მოცემულ ორ სხვადასხვა ცნებას ერთი და იგივე აღმნიშვნე-ლი შეესატყვისება. ე.

der Leiter . მაგ. 3) das Bewegen. ამრიგად. ი. დედ-მამა. საპირისპიროა ორი ისეთი მნიშვნელობა. ’არაადამიანი” ასევე ადამიანს ნიშნავს. ტერმინოლოგია.ნენტთა სხვადასხვა ერთობლიობაა დამახასიათებელი. 5) Rohr für die Luft im Ofen oder Kamin. 2) Turngerät. მეცნიერების. რომელშიც თავს იყრის სემანტიკურ კომპონენტთა მაქსიმალური რაო-დენობა. ხოლო გადატანითია სიტყვის ის მნიშვნელობა. 6) Linienführung einer Schrift oder Zeichnung. ასე მაგალითად. ორივე ამ წე-რტილის ინტერპრეტაციაა დასაშვები მოცემულ ენაში. მაგ.unklar. რა-დგან ოპოზიციის უარყოფითი წევრი ინტერპრეტაციას ექვემდებარება.Unmensch (ადამიანი-არაადამიანი. länger-kürzer.ხელმძღვა-ნელი და die Leiter მისადგამი კიბე. 7) Typische Linie des Gesichts. რომელთა სემანტიკური ინტერპრეტაცია მოცემულ ენაში შესაძლებელია. ან befriedigend – un-befriedigend (დამაკმაყოფილებელი-არადამაკმაყოფილებელი). sicher. თუ ავი. ვიდრე ომონიმია. პოლისემია.ღებთ ორ წყვილს: Mensch. ანტონიმია. სიტყვის მრავალი მნიშვნელობიდან ძირითად მნიშვნელობად მიიჩნე-ვენ პირველს. მათი გა-ერთიანება ერთ ჭერქვეშ. რომ ყველაზე მეტი ანტონიმები ზედსართავ სა-ხელებსა და ზმნიზედებს აქვთ: heiß-kalt. ომონიმიის შემთხვევაში კი ორ ან მეტ განსხვავებულ მნიშვნელობასთან გვაქვს საქმე. პოლისემია არის სიტყვის მრავალმნიშვ-ნელიანობა. dunkel-hell. schwarz-weiß. მათთვის სემანტიკურ კომპო. ამიტომ შემთხვევითი არაა ის გარემოება. 2) sich fortbewegende Gruppe. 4) Schluck. მაგ. Weiterrücken einer Figur. რადგან მოცემული წყვილე-ბის უარყოფითი წევრების ინტერპრეტაცია არ ხდება. mehr-weniger. ”ხე-არახე”. დამაკმაყოფილებელი ნიშნავს ”სამიანს”. Kolonne. არადამაკმაყოფილებელი ”ორიანს” ცო-დნის შეფასების ხუთბალიანი სისტემის მიხედვით. ამიტომ ტერმინის დონეზე პოლისემია დაუშვებელია. ასევე ანტონიმებად უნდა განვი-ხილოთ რაიმეს მქონეობის ან უქონლობის აღმნიშვნელ სიტყვათა წყვილები. დავინახავთ. ანტონიმია. ანტონიმები ეწოდება საპირისპირო მნიშვნელობის მქონე სიტყვებს.: Pferd.unsicher usw. პოლისე-მიის შემთხვევაში შესაძლებელი ხდება ერთი აღმნიშვნელით გამოხატული განსხვავებული მნიშვნელობების დაყვანა ერთ ძირითად მნიშვნელობაზე. natürlichunnatürlich. რომ წყვილის ოთხივე წევრის ინტერპრეტაცია შესაძლებელია.1) Tier. ძირითადი გამოდის სიტყვის ის მნიშ-ვნელობა. 3) Schachfigur Der Zug – 1) Lokomotive oder Triebwagen. განსხვავება ძირითად და გადატანით მნიშვნელობებს შორის რაოდენობრივიცაა და თვისობრივიც. მაგრამ სხვაგვარია ამ თვალ-საზრისით წყვილები ”წიგნიარაწიგნი”. ესაა ტერმინები. პოლისემია სხვა რიგის მოვლენაა.: klar. რომლებიც შეიძლება განვიხილოთ რო-გორც ერთი სემანტიკური კომპონენტის ორი პოლარული წერტილი. ტერმინი ცალსახად და ზუსტად უნდა გამოხატავდეს ცნებას. ტექნიკის და დიპლომატიის წარმოშობაგანვითა-რებამ განაპირობა გარკვეული სიტყვების წარმოქმნა. მაგრამ უარყოფითი თვისების თუ თვისებების მატარებელს. დადებითი მნი-შვნელობის მქონე სიტყვების ანტონიმებად შეიძლება მივიჩნიოთ მხოლოდ უარ-ყოფითი ნაწილაკით ნაწარმოები ისეთი სიტყვები. deutlich-undeutlich.ე. ანტონიმები უნდა წარმოადგენდნენ რაღაც თვისების გრადაციის ორ სხვადასხვა საფეხურს. ტერმინოლოგია. რომლებიც ერთ ძირითად მნიშვნელობაზე არ და-იყვანება. ხოლო სხვები გადატანითია. ტერმინი სიტყვის . რომელშიც სემანტიკური კომპონენტების გარკვეული სიმრავლიდან მხოლოდ ნაწილია წარმოდგენილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ანტონიმებად შეგვეძლო ჩაგვეთვალა ყოველგვარი სა-პირისპირო მნიშვნელობის ორი სიტყვა : და-ძმა. gut-schlecht.

ენობრივი ერთეულის ემოციური. ენობრივი ნიშანი მიმართებას ამყარებს რეფერენტთან და ამ მიმართებას იკვლევს ენათმეცნიერების ცალკე დარგი-სემანტიკა. რა თქმა უნდა პირველი მნიშვნელობა არის ძირითადი. bitterer Blick. ამიტომ ეწოდება მას ტერმინი (საზღვარი). როგორც ტერმინი ეს სიტყვა აღინიშნა ლათინური სიტყვით. ასევე კონოტაციური მნიშვნე-ლობა.: სიტ-ყვა die Schlange . დენოტაცია. მაშინ ძნელი იქნებოდა ზღვარის გავლება ტერმინებსა და სიტყვებს შორის და ტერმინოლოგია დაკარგავდა ინტერნაციო-ნალურ ხასიათს. ამი-ტომ რეფერენტის ცვლა მეტაფორიზაციის დროს გარკვეულ ცვლილებას იწვევს თვითონ ცნებაში სემანტიკურ კომპონენტთა შემადგენლობის თვალსაზრისით. მეორეხარისხოვანი მნიშვნელობა. ევფემიზმი და ტაბუ. მეტაფორიზაციის შემთხვევაში იც-ვლება არა მარტო რეფერენტი. თემა 9. ლათინური და ბერძნული სიტყვების საფუძველზე ნაწარმოები ტერმინები ინტერნაციონალურია და ამდე-ნად საყოველთაოდ გასაგები. რო-მლის იქითაც მოცემული სიტყვის ვარირება არ შეიძლება. ამ უხე-რხულობის თავიდან ასაცილებლად ხშირად მიმართავენ ლათინურ და ბერძნულ სიტყვებს. კონოტაცია. ეს არის ნები-სმიერი კომპონენტი. ენობრი-ვი ნიშნის მიმართებას სუბიექტთან იკვლევს პრაგმატიკა. სიტყვის მნიშვნელობის ელემენტები. ტერმინების შესაქმნელად გამოიყენება ბერძნულ-ლათინური წარმოშობის სიტყვები მეცნიერებასა და ტექნიკაში. მეტონიმიაც ასევე მნიშვნელობის გადატანაა. სი-ტყვის მნიშვნელობის განვითარება გარკვეულ საზღვარს აღწევს ტერმინში. არამედ . პირდაპირი მნიშვნელო-ბა. მეტაფორა. ყველა ენა რომ საკუთარ ლექსიკურ ფონდზე დაყ-რდნობით აწარმოებდეს ტერმინებს. seidene Stimme. მაგ. მაგრამ არა მსგავსების. სემანტიკა. ასე მაგ. რაც გარკვეულ უხერხულობას ქმნის. რომელიც მეტყველების პროცესში იყენებს ენობრივ ნიშნებს ინფორმაციის გადაცემისა და მიღების მიზნით. აძლევენ რა მათ ტერმინების მნიშვნელობას. ენის კვლევა პრაგმა-ტულ ასპექტში შესაძლებელია ენობრივი იერარქიის ყველა დონეზე. რომელიც ავსებს საგნობრივ-ცნებით (დენოტაციურ) მნიშვ-ნელობას და ანიჭებს მას ექსპრესიულ ფუნქციას. ამრიგად. რომელზედაც სიტყვა მიუთითებს გარე სამყაროში არსებულ საგანსა ან მოვლენაზე.მნიშვნელობიდან ვითარდება. ასევე მეტაფორებს წარმოადგენენ შემდე-გი სიტყვათშეთანხმებები: hartes Wort. weiche Worte. სიტყვებს ენაში გააჩნიათ როგორც დენოტაციური. რადგანაც ამ უკანასკ-ნელს აკლდება რომელიმე სემანტიკური კომპონენტი ან კომპონენტები. ფრაზაში ”სტუდენტების განაწილება” არ იგულისხმება ”სტუდენტების დისტრიბუცია”. რამაც შესაძლებელი გახადა ორი სიტყვის ერთმანეთისაგან განსხვავება. მაგრამ ენობრივი ნიშანი მიმართებას ამყარებს მის მომხმარებელ სუბიექტთანაც. სინექდოქა. შეფასებითი ან სტილისტური შეფერილობა. მნიშვნელობის გადატანა ხდება რეფერენტების მსგავსების მიხედვით. ანუ დამატებითი მნიშვნელობა. მეორე გადატანითი.პირდაპირი მნიშვნელობით ნიშნავს ”გველს”. მეტონიმია. დენოტაციური მნიშვნელობა ეს არის საგნობრივი. მეტაფორა სიტყვის მნიშვნელობის გადატანას ნიშნავს. მაგრამ ყვე-ლაზე საინტერესო ამ თვალსაზრისით სემანტიკის დონეა. მაგრამ სიტყვას შეიძლება ჰქონდეს კონოტაციუ-რი. არამედ სათანადო ცნებაც. მაგ. ანუ ეს ის მნიშვნელობაა. ერთი და იგივე სიტყვა ენაში შეიძლება იყოს ტე-რმინიც და ბუნებრივი ენის სიტყვა. გადატანითი მნი-შვნელობით ნიშნავს ”ადამიანთა რიგს”. სიტყვა ”დისტრიბუ-ცია” ნიშნავს განაწილებას.

Zusammenbil-dungen : durch die Lappen gehen (entwischen). რომლებიც ენაში უარყოფითად ფასდება. lügen.შენობასაც აღნიშნავს და მსმე-ნელთა კრებულსაც. Gott – der Allwissende. spinnen. როდესაც ნაწილი მთელით აღინიშ-ნება ან პირიქით. etw. ასე მაგ. გამოირჩევა ნაწილობრივი გადააზრებით და სრული მოტივა-ციით.: Mein Fuß wird deine Schwelle nie betreten (mein Fuß-ich). dichten. ასეთი შე-ნაზარდი თავისი მნიშვნელობით სიტყვის ექვივალენტურია. ი. vier Wände (Wohnung). ე. სხვა უფრო ”კეთილშობილი” სი-ტყვებით იცვლება. 2) ფრაზეოლოგიური შენაერთი. როგორც წესი.მო-საზღვრეობის წესის მიხედვით. აქ ზოგა-დი მნიშვნელობა არამოტივირებულია. ფრაზის das weiße Gold . მაგრამ ეს მნიშვნე-ლობა დაკავშირებული არ არის ფრაზეოლოგიზმის შემადგენელ კომპონენტებთან და მათგან არ გამოიყვანება. აქ მხოლოდ ზმნა გამოიყენება მეტაფორულად. რის შედეგადაც ფრაზა ლექსიკურ ერთეულს უტოლდება. ლამაზად ლაპარაკი). himmlischer Richter Teufel – Schwarzer.Kabinett.phantasieren. ფრაზეოლოგია და იდიომები. ფრაზები. in anderen Umständen sein erschießen – den Fall erledigen. ხოლო მეორე უარყოფითად. der ewige Schlaf. Die Schwelle (Haus). რომელთა მიხედვითაც მნიშვნელობათა ერთი წყება დადებითად ფა-სდება. მაშინ როცა ნომინალური ნაწილი ჩვეულებრივ ინარჩუნებს თავის საგნობრივ მნიშვნელობას. სინექდოქა მნიშვნელობის ისეთი გადატანაა. პირველ მოვლენას ეწოდება ევფემია (ზრდილობიანად. Befreiungsstelle schwanger sein – in guter Hoffnung sein.phraseologische Einheit : große Augen machen (staunen). მნიშვნელობების უარყოფითად შეფასება ხდება სწორედ საფუძველი ტაბუსა და ევფემიზმების არსებობისა ენაში. სიტყვა ”სიკვდილი” შეცვლილია სიტყვებით: entschlummern. Toilette. das schwarze Gold ნიშნავს ”ნავთობს”. ფრაზეოლოგიზმები სამი სახისაა: 1)ფრაზეოლოგიური შენაზარდი. ან totum pro parte (მთელი ნაწილის ნაცვ-ლად): Die ganze Welt klatschte Beifall. სინქრონული თვალსაზრისით ფრაზეოლოგიური შენაზარდის მოტივაცია უცნობია. Henker. ადგილი აქვს ფრაზის ლექსიკალი-ზაციას. einen Narren gefressen haben ( j-n sehr gern haben).მნიშვნელობაა ”ბამბა”. Auditorium . 3) ფრაზეოლოგიური კონსტრუქციაphraseologische Verbindungen: Verwendung findenverwenden. მაგ. der Allmächtige. ხოლო მეო-რეს ტაბუ (აკრძალული). die ewige Ruhe. ამიტომ რომაელები პირველ შე-მთხვევას უწოდებენ pars pro toto (ნაწილი მთელის ნაცვლად). თემა 10. სინტაქსში განიხილება. ევფემიზმი და ტაბუ. zum Ausdruck bringen-ausdrücken.მაგ. ენობრივ კოლექტივში ყოველთვის გვაქვს გარკვეული სტე-რეოტიპები. Schluß machen.გაპარვა. მთელით ნაწილი იგულისხმება. მეტონიმიის შემთხვევაში იცვლება როგორც რეფერენტი. böser Feind. Die ganze Stadt machte einen Spaziergang. ისე სათანადო ცნებაც. auf die Beine kommen (genesen) -აქ ზოგადი მნიშვნელობა მოტივირებულია. den Geist aufgeben usw. ფრაზეოლოგიური შენაერთის მნიშვნელობა არ . ანდა ასეთი სიტყვების ხმარება საერთოდ იკრძალება. ein gewisser Ort.ის სიტყ-ვები.ჭკუას ვკარგავ ვინმეზე ან რაიმეზე. მაგრამ გვაქვს ისეთი ფრაზები. რომლებიც ცალკეულ სიტყვებს ემთხვევა. an j-m. მაგ. Nummer Null. მაგ.

განტევების ვაცი Perlen vor die Säue werfen . ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანისნავია ბიბ-ლია. რომლის ღირსიც არ არის) seine Hände in Unschuld waschen . ასეთებია: Den Augiasstall reinigen (etwas in Ordnung bringen)-ავგიას თავლის გაწმენდა(წესრი-გის დამყარება რაიმეში) Sisyphusarbeit(sinnlose.სიზიფეს შრომა (უმიზნო შრომა) Den gordischen Knoten durchhauen (eine Schwierigkeit einfach lösen)გორდის კვან-ძის გახსნა (რაიმე სირთულის მარტივად გადაწყვეტა). იდიომების წყარო ხშირად ლიტერატურული ნაწარმოებებია. რომლის გამოცნობა თვითონ იდიომა-ში შემავალი სიტყვების მიხედვით შეუძლებელია. იდიომას სპეციალური მნიშვნელობა აქვს. ასეთი ბიბლეიზმებია: Sündenbock .ღორებისათვის მარგალიტების დაყრა (ვინმესთვის ისე-თი რაიმის გაკეთება. ამ ტიპის ფრაზეოლოგიზმებში მნიშვნელობა ყოველთვის დაიყვანება ფრაზის შემადგენელი კომპონენტების მნიშვნელობაზე. ანუ დიდი ფიქრის შემდეგ რაიმე დადებითი გადაწყვეტილების მიღება. თავისებურ გამოთქმებს ეწოდება იდიომები: den Rubikon über-schreiten (რუბიკონის გადალახვა).ხელების დაბანა (პასუხისმგებლობის მოხსნა). ამიტომაც ისინიც ფრაზეოლოგიზმებად უნდა მივიჩნიოთ.უდრის თვითონ ფრაზეოლოგიზმის შემადგენელი კომპონენტების მნიშვნელობა-თა ჯამს. განსხვავებით ფრაზეოლოგი-ური შენაზარდებისაგან. vergebliche Anstrengung). მაგრამ ეს მნიშვნელობა მოტივირებულია. ფრაზეოლოგიური კონსტრუქციები თავისებური კლიშე-ებია ენაში. . იდიომების ერთობლიობას ეწოდება იდიომატიკა. მაგრამ რადგან ასეთი გა-მოთქმები კლიშეებად არის ქცეული.