69. Spore koje nastaju iz posebnih izdanaka hifa sporofora nazivaju se _________ _ i u njihspadaju__________________________________________________________.70.

Za porast kolonija na podlogama navedenih gljiva potrebno je: 1.Candida sp. 2 do 3 dana2.Aspergillus 4 do 7 dana3.Sacharomyce cerivisiae 2 do 4 dana4.Mucor 2 do 4 dana5.Cryptococcus 7 do 15 dana 71. Virusi su : 1.jednoæelijski mikroorganizmi2. najsitniji mikroorganizmi koji imaju DNK ili RNK 3. virusi su mikroorganizmi koji ive unutar æelija 4. virusi se razmno avaju u ivim æelijama . 72. Sve gljive se prema stvaranju spolnih spora dijele na: 1.______________________________________________ 2._____________________________ _________________ 3.______________________________________________ 4.___________ ___________________________________ 73. Najva nije Zygomycetae su: 1. Mucor, Phycomyces i Rhizopus, 2.Koriste se za transformaciju Steroida i proizvodnju organskih kiselina,3.Stvar aju beta karotine. 74. Ascomycetae 1. Stvaraju ascospore u askusima ,2.Ima ih u prirodi oko 60.000 vrsta,3.Medju njih spada Claviceps purpurea koja proizvodi alkaloide ra ene glavnice. 75. Saccharomyces cerivisiae se korsti: 1.Za dobijanje pekarskog kvaca,*2.Za dobijenje alkoholnih piæa* 76. Basidiomycetae su: 1.Gljive koje karakterizira stvaranje blastospora.2.Obuhvataju oko 30.000 vrsta. 3. Basidiomycetae su fitopatogene. 77. Deuteromycetae obuhvataju: 1.Penicillium chrysogenicum proizvodjaè Penicillina,2.Aspergillus flavus proizvodj aè aflatoksina,*3.Alternaria solani uzroènih flekavosti krompira,*4.Trichderma virid ae proizvodjaè enzima celulaze,5.Rhodotorula gracilis gljiva za sintezu masti,6.As pergillus niger- proizvodjaè limunske i glukonske kiseline. 78. Za dobivanje siræetne kiseline koristi se: 1. Aspergillus niger 2. Aspergilus clavatus3. Penicillium citrinum*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful