rEopr. 9EM.

MAATEZOY
(
T A EAEYIINIA
MYITHPIA
BIB/\IOrrQ/\EION
BA2!IJ\EIOV KOMnovrlA
O b O ~ EYPtnlbOY 8
A9HNAI
1934

<H EAAElljJlC; KEq..lEVc.:>V Kai O:TrO-
OU): TiJV ouyypaq>iJv Kat OlO:
L"ijv eEOlV TijV 6Trolav £mOlwKEl va 6 ouyypaq>Euc;,
Etc; TO O:Trc;naTOV TrapEA86v, Tra-
pOUaLO£:El OUOKOAlac;, TaC; 6Trolac; OEV ouvaTal TlC; 6AOTE-
AWC; v' O:Troq>uyn, Trap' DAac; TaC; TrpOOTra8E[ac; TOU va OTTJ-
n'jv TOU Etc; Trapa560ElC; Kat ljJYjAaq>TJ-
Ta tOTOPlKOO Kai EtC; aAAc.:>V, ElOlKWC; TrEpi
TOO 0:0xoATJ8£VTc.:>V. TaC; OUOKOAlac; 'WUTae; TrapOU-
aLO:£:El Kat TO OTrOUOal6TaTOV TWV 'EAEUaLVLc.:>V Mu-
OTTJP(c.:>V, TrEpi TOO 6Tro[ou TrEpalTEpc.:> 8a 0:0XOATJ8wW:v. At
TOLOUTOU E'(OOUC; Ka8lo"CaVTal Trpoq>avwc; £mOEKTl-
Kai Etc; TaC;
yvw[..La<; TraAalWV Kat VEc.:>TEpc.:>V ouyypaq>Ec.:>V, ot 6TrOlOl
TrpOOETr08TJoav, £TrL £AAlTrWV 0"C0l XELc.:>V va
aU[..LTrATJpWOOUV Ta KEVa tOToplac; Kai va TrapOUOlo-
OOUV EPYOV OOOV TO OU,vaL"OV TrATJpEO"CEpOV.
TWV OUOXEPElWV TOU"Cc.:>V, ot TrAEla COL TWV O:OXO-
ATJ8EVTc.:>v Et<; Ta 'EAEUolvla
oav TaOTa O:TrO [..Llac; [..LOVOV O:TrOljJEc.:>C;, Kat napfjA80v o:na-
TrOAAa 8E[..Law OXETl£:O[..LEva [..LE TiJV tEpaV au-
TijV TWV TrpO XPlO1:00 8PTJOKEUTlKWV na-
paOOOEc.:>V, Ta 6TrOla O:KPl!3W<; Ta OTrOUOalOTEpa, 0"--
Aa Ola TOOTO Kai OUOXEpEOTEpa, Ola -riJv O::TrOKOAUljJl v Tfj<;
tOc.:>TEPlKfj<; 6TrOOTOOEc.:><; TWV £V MUOTTJplc.:>V, ()TrOla
CxTrETEAEl Ta<; Kupic.:><; 8PTJOKEUTlKa<; TOO op-
Xa[OU
A.M
..
4
'Em XELpOOVl"E<; Tr'JV 1tEpi TWV 'EAEUOL ViUlV MUOLT1PlUlv
ouyypaq>TJv, 1toVl"a TaOw lm' Ot\JEL Kat 1tpOOE1ta-
OUX 1tOOl1<; tOTopLKil<; EPEUVl1<; va
Ta OKoTELva Til<; AELToupyia<; TUlV, 1tPOEAEuoE-
Ul<; at'hwv Kat TOO OK01tOO TOV (mOLOV E1tEOlUlKOV. 'Eav E-
m f\ ou, Sa Kpivouv ot avayvwotaL. '01tUlOOTJ1tOTE.
oAa Ta TOOOE oXELLKa oTOLXELa,
apxaLa Kat oAac; "'[a<; ooj3apac; 1tl1ya<; "'[a<; 0XE-
"'[0 Toiho, OU",[Ul<; WO",[E 0 va a-
0xoAl1Sft 1tEpt -coO va a1taVl"TJ
o
n
Tac; ouoKoAiac; TaC; o1toia<; oLa va 1tE-
TO OXELLKOV uALKOV Kai. va
OOOV TO ouva.ov 1tATJPl1 Tr'JV 1tapoOoav
1 j 934
r. e. MAATEZOL.
MY:ETHFIA
TON XFONQN
A'i uQxal t'WV {}Ql'}<JXEVtlXWV /lV<Jt'l'}QLWV avayoVLal Et<; LOU<;
JtQO'(<JWQLXOU<; XQovov<; t'ij<; aV{}QWJtOt'l'}LO<;, t'a<; oJtoLa<;,
to't'OQLXWV XEL/lEVWV, JtQo<JJta{}EL lH)l'} va f] 'AQxmo-
AOYLa, EL<; t'a /lOva YQaJtt'a /lVl'}/lELa, t'a oJtoLa JtE-
QlE<Jw{}l'}<Jav EJtl AL{}uW xal Jt/.lv{}WV. Ala t'WV JtQwt'wv Jtl'}Ywv t'ije;
lGwQLa<;, aL oJtoLm aJtot'EAOVVLaL aJto t'a JtEQWW{}EVLa '1EQa BL-
BHa t'wv 'I v6wv xal ITEQ<JWV, aJto wu<; 1<JwQLxou<;
'HQo60wv, MavE{}!b t'ov AtYUJtLLOV xal Bl'}Qw<Jov t'ov XaA6aLov
xnt aJto wu<; 'O/ll'}QLXOUe; xal 'OQqJLXOUe; "Y/lVOVe;, 6EV JtaQEXE-
tat tije; 6l'}/lLovQYLae; xal t'ije; <Jl'}/laala<; t'WV /lV-
<Jtl'}QLWV xat'a wue; JtQO '(<JWQlXOUe; XQovove;,
Ete; tOV /lEAEt'wvt'a O/lWe; t'a JtEQl<JW{}EVLa /lvl'}/lELa YEVVaLaL f]
O'XE\jJLe; on t'a t'o JtQwwv JtaQa t'WV
bwv t'WV BOQELWV XWQwv xal OUXL, we; yEvLxwe; JtWt'EUELal, lmo
1'WV AlyvJt1'lWV xal t'WV aAAwv 'AvawALxwv Aawv. Eivm avav-
1'(QQl'}1'OV on Bame; t'WV JtEQ[ 8EOV xal t'ije; Aat'QELae; auLO'u {}EW-
QIWV t'o <pwc; xal t'o <Jxowe;. ITav O,t'L vJtaQXEL Ete; t'o <pwe;,
lmoxuJtLEL a/lE<Jwc; Etc; aVLLAl'}\jJLV wv aV{}QwJtov,
aJta[6Evwc; xal av Elvm. To <Jxowc; O/lWC; JtEQLBaAAEL t'a Jt<IVLa
xal <paVLa<Jlav EAEV{}EQav va OQYq. JtQoe;
LO'U I1V<Jt'l'}QLov. 01 BOQELOL AaoL, xat'a t'ac; XEqlEQLvaC; t'QO-
Jtac; t'OU 'HALOV 6lat'EAOUVLEC; JtEQL<J<JOt'EQOV Etc; t'o <JXOWC; t'ijc; vu-
x1'6<;, JtQWt'OL va t'0 wv
<JXOWUC;, t'ij<; <paVLa<Jla<; t'wv 6l' OAWV t'wv xmQLxwv
<PatvoIlEvwv, thoL <J<p06Qwv xa1'mYL6wv,oQ/ll'}LlXWV aVE/lWV, XlO-
6
VO-&uEAAWV, xal xgOtCUV tgo!taxnxwv, En:E9X,0IlEVCUV (lL<x
tijr; (l'uyxgouaECUr; tWV cpUalXWV atOtx,ElCUv. 'En:oI-tEVOV iito n:gWtOL
va ti]v tWV cpaWOI-tEVCUV aVtwv. AI, n:agabQaELr;
tWV }:xavC)LVau'Lxwv Aawv n:Egl to'u itEou 'OMv xal tWV uAAcuv
tijr; "EMa an:08ELxvuouV aA'Y]{}ij ti]v yvwl-t'Y]v tavt'Y]v.
6.la wilto 01, Aaot EXEIVOI EitEon:oL'Y]aav, '(acur; xal n:go tWV 'EA-
oAar; tar; cpuatxar; 8uvciI-tElr;, 8'Y]Aa8i] to n:ilg, to 1I8cug, tOY
UVEIlOV, tar; {tuEAAar; xat xatatYL8ar; x.A.n:. "Otav 8E Mycul-tEV {}E-
On:Ol1WLV, n:gEn:EL va xatf] AatgELa tWV
avtwv, l\ on:oLa n:aVtOtE l1tO
Ot 'AvatoALxol laot, tOVvavtLov, 8LatEAoUVtEr; n:Egla(JOtEgov
X,govov vn:o to cpwr; tijr; nI-tEgar;, E{tEOn:oL'Y]aav n:gWtOV tar; {}EOt'Y]-
tar; tOU cpCUtOr;, 8'Y]Aa8i] tOY "RAlOV xal ti]v OI-tOAO-
youaL n:ciVtEr; OL agx,aLOAOYOl, xal £cpEgOV avtOUr; ror; fVaVtLOUr;
n:ciVtOtE n:go<; tOur; {}EOUr; tOU axotOUr;. To cpwr; 1!.al. to aXOtOr;
81' avaAciycuv mgl tar; On:O(Ui; crtgECPOV-
tal oAa ta tWV &gx,aLcuv Aawv. 6.1a va xatavo'Y]%
tOUtO n:t,'Y]gEatEgov, agxEl va avacpEgCUI-tEV ti]v roga(av n:agci80-
aLV tile; agx,a(ar; SAA'Y]Vlxilr; {}g'Y]axELar;, xata ti]v on:oLav 0' A-
n:oAAcuv -0 {tEOr; tOu CPCUtO;- Xata ta; X.ELI-tEQIVar; En:OX,ae; Eta-
dr; tar; aXOtELVar; x,wgac, tOU BOQQa xal En:aV1lgX,EtO
to £ag En:l 8LcpgOU vax (v{}cuv , augol-tEVOU vn:o xuxvcuv, 8La
tOUtO 8E xa 1. ExaAELtO 'Y , An:OAACUV.
Toaov 8E iitO n:aga8E8EyI-tEV'Y] de; tOU; agx,aLOUr; Aaour; n
(}EcugLa tOU cpCUtOr; xal tOl) axotOUr;, WatE tOU; I-tEV {}EOUr; tOU
cpCUtOr; n:agE8Ex,ovtO ror; aya{}on:OLOUr;, tOur; 8E {}EOU; tou axo-
tOUr; ror; xaxon:OLOUr;. 'Y n:o ti]v En:L8gaaLv 8E tWV 8uo UVtWV
E8'Y]I-tLougY1l{}lwav OAaL at Mu{}oAoy(aL xal oAuL at {}g'Y]axEu-
ttxal n:uga/l6aELr; tWV aQx,i:xLcuv Aawv.
To Ott 01, AaoL, &8uvatoUVtE; va ta CPUaLXa
cpawoI-tEva, E{}EOn:oL'Y]aav aVta xa(, E'{tE n:gor; E;LAaal-tov tWV
{}EOt1l tCUV, E'(tE n:gor; E;llY'Y]aLv tijr; xgUn:tOI-tEV'Y]r; un:o ti]v {}EOt'Y]-
ta at''Y]{}ELa;, E8'Y]I-tLouQY'Y]aav ta Muat1lgta, ELVaL
t'Y]tOV xat 8EV OV1lEI-tLar; LatogLxijr; "Av
tlr; I-tciAwta {'n:' ol\lEL Ott xal xata tOU; OtE
7
11 xal E;1']'1EL
ta Jtavta xal EUQL<JXEL ta a'(tla xal a'ltwta OAOOV tOW QVtooV,
0WtYlgOijVtal axolA1'] ta {tQ'l']<JxEUtlxa M'U<JtllQla, ()Uvata( va
IAEta OL aQxaLOL /,aot, to'U\; oJtOl-
()I:V ELXEV UXOIA'l'] xata'Uyu<JEl to EIAUOijV-
to xal E1tl<JtEllOV ta {tQ'l']<JXEutlXU tooV
'Q ,e A" en' e'1 SC' e p'
YVOO<JtOV, YI 'l'] vEQ<Jta, aL VuWL, 'l'] 0)1A1']
xallJ 1taQEXo'Uv Ev()d;ELC; IAOVOv 1tEQl toij Jta-
xal EAELtOlJQYlj<Jav ta aAAa AOYQ;J tlOV IAE-
'tal.ooV JtaQaAELljJEOOV, a L ali-
taL, Mv ()uVu!-lE{ta va EXOO!-lEV JtAtlQ'l']
nutlOv, (It'<JXEQa LVOIAEVO'U toij EQYOU, ELVaL EUVO'l']tOV, xal (I La
tlie; !-lU <Jt I x Ot'l'] to; , 11v 01 EXU<JtOtE lA'UOU!-lEVOI w-
yElAOV va t1']QlO<JLv.
Movov 01 agxa"iol {ta f]C\uvavtO xaAALtE-
(JJ.).OU va JtEQlYQU'Ij!ouv !-ll: tae;
tOOV Ta M1J<JTl)QW a ii<Jav !-lE!-lU1']!-lEVOL, aUa E'LTE (lIon Mv (lLE-
Ciw{t'Yj<Jav Ta <JXEnXa CiUYYQU!-llAaTa tOOV, xataGtQacpEVta acp'
(lLa tne; U1tO TOij 'O!-laQ Tli;
acp' EtEgO'U (IE (ha wij {tQ'l']<JxEunxoij cpavan<J!-loij
nDv JtgwtooV XQLCiTWVLXlOV aLwvwv, E'(tE (lLon, we; G'UYYQa-
o !-lOAOYOij<JLV , Eixov avaAaBEL UJtOXQEOOGLV va
OME!-lLa !-laQT1JQLa uJtagXEI moQl aUTlOv. Kat
(lw-ptBuAAEL Otl l] lAaQTugLa E<JTOO xal EVO; !-lovov E; autlOv tlOv
{ta iiw JtQOtl!-lOTEQa aJto Ti]V aA-
AOlJ, ECP' 'OCiOV 0 aAAoc; aUTOC; /'lEv,'ta EiXE Ti]V TUX1']V va EivaL !-lE-
aUTa.
'EJtEI(li] M Ta MlJCiTllQLa GlJVClEOVTaL XUgLOO; IAE ti]v AaTQEL-
trDV {tElOV xat lJlA,{tEOOV, ElvaL E1t0!-lEVOV aT! aQxoVTaL aJto'\
8EOyovlae;. 1tavtOTE TO IAEyaAELTEQOV (lux
Ti]V av{tQOOJtOT1']ta iiw xal {ta EiVaL 0 (lla
TlOV CPU<JlXlOV (luVa!-lEOOV, TU)V OJfOlOOV 'LCiXVV &EAEl va EXIAW
0 fivayxa<J{hl 'lj!u,;uxov
xaTacpuyLOv va ()lWLO'UQYtlGU Ti]V l'}fOtllW xal va EmxaAYjwl ti]v
8
aQOlYllv EUQLO"XEtal BV xlv3vvq>, EV IlEO"q> tWv O"tol-
XdOlV EvavtLOV tWv OJtOLOlV JtaAaLEl.
'R 1tEOYOVLa 3L3EL JtEQl 1tEO-
tWV <pVO"IXWV 3vva1lEOlV, mQl toU xal
JtEQt tou oVQavou xal toU aAAa 3Ev ta Mv-
O"tllQla t3Qv{}1l0"av 1taQa tWV AtYVJttLOlV, JtaQa tWV OJtOLOlV
uJtaQXOlJV Ott ta JtaQ(AaBov ot
'R 1tQllO"XELa tWV AtYVJttLOlV, JtuO"a 1tQll O"ItE La , ElXEV
tEQlxa xed EO"OltEQlxa o"vIlBoAa, xal ta IlEV 'DO"av E-
XELva ta oJtoLa Ellav1tavE xal 0 ta 3E EO"OltEQlxa IlOVOV Ot
IlEIlVllIlEVOl, Ot xat Kata tEAOVIlE-
3Ev hE'lWAVJttEto l] toW MlJO"tllQLOlV,
aAAa xata xal 3la QI\j!OXlV3vVOlV tE/IEtWV.
'0 xata JtgWtoV t!rtEBaAAEtO aVO"ttlQa<; 3lxLlla-
oli xatavOllO"U O"llllaO"lav tWV MVO"tllQLOlV xat,
va xataO"tU 3la tOY 11:(lWtOV
Ba{}[Aov lltol toU lla{}lltOu 'AAAa 3la
va Ilvll1tu rtAY]QEO"tEQOV ta MVO"tllQta, EJTQE1tE va <p'IMO"u IlE-
XQl tOU Ba1tIlOU toU 'AQxat, anUTEl va nQollYll1tWO"IV roQl-
O"IlEVOL EO"OltEQIXOL XVXAOI ()OXlllaO"lwv xat tEAEtWV, a<pEw-
QOlV TOV aVwtEQoV vOY]ttXOV XOO"llov, [AE ti]v EVVOLaV
toU eEOU, xal ()La rtOAAiov O"lJllBoAOlV xal O"lllldOlv,
mv l] anUtEI axo[AY] xat YEVlXWtEQa
o"vIlBoAa, XQ'I]O"l[AOJTOIOUO"U xal ttva, ta onoi:a
E1tEOlQOUVlO tEQa. "ExuO"lOv EX tOlV O"vllBoAOlV aVE<pEQEtO
roQlO"IlEV'I]V 1tEOt'l]ta. A L bE alital ihEAOVV ro; U1tll-
XOOl tJrtO Eva xal IlOVOV eEOV, 3'1]lllOlJQYOV naO"wv tWV
aAAOlv, lOUlO OIlOAOYEL xal 0 AEYOlV Ott EVLOl
tWV rtarlalWv EJTLO"tEVOV Ott TO {}ELOV Eival EV, 3'1]Aa3n: Ou yae
no.u.a 'to iJoe;;o" Bad", 00; nl'riJ'V B" I'velOJ" Otatpoeoo"
8" n6.{JsC1' YW0l'e1lOJ", l/,iJoeo,al'lJ. natl'tooa;r(otl xa£ :Jta"1JYv-
e'''oo, 1'81"11'8"0'" «i.U," §" el"at <5e;; 'to 8", roC1nee 8" 'to I" 1).
Kat AEYOlV 00; '.",0£ 'too" naA.atoo'Y 3Ev EVVOEL tOY II/,atOlva,
1) IH.outuQZou, IIeQi tou EI tou Ev XX.
9
-rOV KAEav{t'l']v, tOY IIu{tayoQav tj tOY EVQIJtL«'l'l']V, W!lOAO-
YYJaav tOU !lOVOU 8EOU tilv aU' OUtE xal
-rovr; aQx,alOtEQOUC:; tmv JtOI'l']tmV, we; tOY "AQatoy, -rOY 'OQ<pEa
xed tOY Mouaaiov tj xat tOVe; X'l']OU-
tOU EVa; !lOVOV 8EOU tily aAA' EVVOEL JtaAal-
OtEQOUC; tmv ALYUJttlWV, tOVe; tilY LatoQlxily
ltEOYOVlar; JtaQa«'loalY, l1V !lOVOV «'lla dr; tOur; !lvatar;
ILEtE«'lI«'lov.
Kat ELval JtQoaEtt EUAOYOV va JtaQa«'lEx,{tm!lEv Ott oJtwr; «'lEV
Mvatai tlr; va to xaUor:; xal tilv £vor; vaou,
E(!v JtQO'l']YOU!lEVWC; «'lEv Ex,u EYXUljJEl Etr; tilv !lEAEt'l']V tilr; Otxo«'lo-
!llxilr; xal tils; aQx,ITExtOVlXilr; TOU XWQou xal tile; OU-
{t!LOAOY laS; , outW xal 0 {tEAWY va ta aVWtEQa <pIAO-
aOfPlXa de:; ta vJtayoVtaL ta MuatnQta, aL-
a{)((YEtal &«'llJVa!lLaV dr; TOUTO UV EX tmv !lIXQO"tEQWV JtootEOov
«'lEv &Ox,taU !lE/,EtmV tac; &QXlxac; tWV a'ttLac; . .110tl, wr; yvwatOV,
to fJtLataa{tat JtQaY!latOc; tIVOC; EX,EI WQla!lEV'I']V xa 1 aVat'l']OaV
LE(JaQx,lav !lf1'tO«'lOU, xal OtaV &XO!l'l'] BAEJtW[,tEV, JtaQa tOY xa-
vova, EVLOtE xal avto to natura non facit sal-
tus, aa<paAms; Xata Ba{tor; XQUJttEtal WQta!lEV'I'] altLa, EVq)
«'lEv ytVEtal &!lEaWC; EV TOVtOIC; v<platatat. IIoAv «'lE
JtEgLO"aOtEQov, avTOu TOU aUAAoYLa!lOU, xa1't(atatal a«'lUvaTOv
xal. Ol' EQEuv'I']tilv !lil Ex,ovta dg aXEtlXae; !lE/,EtW:; EV«'ltatQlljJEI,
ahlvEC; avtal xaW £aUtae; aJtOtEAOual tilv aVat'l']Qav LEQaQXlav
tilr; !lE1%00U, va {tEAu AOYOU x,aQlv xal va JtQoaJta{tii va EQ!l'l']-
vEuau taC; Jtu{tayoQELOUC; tEtQaxtU; tj nxr; JtEQLljJUXOYOVLar; EV tet)
T1f.talcp {tECDQlae; tOU IIAatwvoc;.
"AVEU tile; JtQoJtaQaaxEuile; xal tile; !lEAEt'l']C; taVt'l']e; £ival ()u-
aXO/,ov va xatavo'l']{touv ta oaa Ot !lEyaAol .11«'laaxa-
I,CH, Ot !lEyaAol Muatal, Ot Jtayxoa!llol tile; av{tQwJtOt'l']tOr; EX-
Jtal«'lEUtal, 0'1 Jtal()aywyol xal a<puJtvlatal tOU JtVEU!laTOr; xa'i
tile; ljJux'ile;, Ot OJtOtOl EJtI()lWXOUV ()waouv Eir; tOY av{tQwJtov
ta AOYIXa !lEaa,!lE oJtota {tu ()UV'I']{tij va ODTOe;
ELe; [,tlav aUVEI()'I']t1]V EVW()(V tOY !lEyav &QX,ltEXTOva TOU aU!lJtavtOe; •
.1la tOUtO, JtQLV 1] dr; tilv EQEuvav tmv Mv-
10
crt'l'}QLWV. avayx'l'} va avarpEQWiJ,EV JtOi:Ol i}actv ot iJ,EyaAOL OiitOl
JtvE'lliJ,anxol aQX'l'}YOL tfj£ aV{}QwJtOt'l'}tO£. to\,£ OJTOLOU£ xata tOil£:
JtQcOtOU£ XQOVO'll£ tOV aV{}QwJtLVOU JtoALtLaiJ,OV 11 E{}EOrtOL'l'}aEV, 11.
a8'llvatOvaa va tilv JtavaorpLav tWV. to\,£ s{}EcOO'l'}aEV ro;
iJ,EyaAou; VOiJ,O{}Eta£. aJtoxaAu\jJEw£ JtaQa tOV 8EOV
tOU£ VOiJ,OU£ xal ta£ SVtOAa£ tou.
TOLOVtOL naav 0 "OaLQl£. 0 Mwvafj£. 0 XaiJ,o'llQaiJ,Jt'l'}. 0 ML-
VW£. 0 ZWQoaatO'l'}£. 0 BouMa£ xal aAAoL, 8la tilv AatQELUV tan
OrtOLCOV. EV a'llv8uaaiJ,cO iJ,E tY]v a{}avaaluv tfj£ \jJuXi1£, S8'l'}\.ALO'llQ-
ta ').
'H aJtoatoAiI tWV iJ,EyaAwv alJt(ov iJ,uataycoywv 8EV fito xu-
{}OAO'l1 fllxoAo£ xal at aVtdtEaFl£ xal to JtAfj&Or; tWV aVtl8Q<i-
aECOV xa{}LatCOV £tl 8'llaXEQfj ty]v 8l8aaxaHav tWV. 'AUa, Jtao'
OAU ta Jtgo alJtwv aJtaVtcOiJ,EVa ava tou£ aLwva£ E!!Jto8Ia, fJ ao-
rpLa tWV <h8aaxaACOV tOUtCOV. av xal JtavtOtE,'.m-
tcOo{}coaE va rp{}aau tilv (hjJE'll8E<JtEQav dr; tar; aV{}Q())JtL-
VO'll£ \j!'llxa£, EltlXootOuaa to tov I1AO'lltaQXou: 01') rae deyvecp
Hal xevaQj ";0 {loeio'll, o1')de {JQovcait; Hal. HSQa1J\lOZt;
loxveo\l, dU' §1t£C1T:f]P.'!1 Hal. cpe01lf]aet..
*
* *
oacov xal aU!!rtEQaLVOiJ,EV mQl tfj£
trov aoxaL(OV AlY'lIJttLWV, roc; JtQrotOc; '(h8aaXaAo£, roC; JtQwtO;
!!uat'l'}; aVt(ov, rpEQEtal 0 8cO"t, OV OL "EU'l'}VE£ ExaAouv 'EQ!!llv.
Tovtov !l{}EcOQOUV uJtEQtatoV 8EOV 2), 'EO!!llV tOY To WP,EYlatOV.
rpoQEa t\i£ JtvE'lliJ,anxfjc; xal \j!UXIXfj£ tfj; aV{}QwJto-
t'l'}tO;, XOiJ,latY]v tOV rpWtoc: xal AaAl)<JuVta 8la tOV 'OaLOI80;.
sHA&Ev de; tOY xoa!!ov 81a va ErpEUOU ta YQa!!iJ,uta, va
ty]v !!EtQ'l'}(HV trov aatQwv, tilv aQiJ,OVLaV trov rp{}oyywv HaL .,;Gt;
";00" {hoo., "'p.o.C;.
Meta;v a,uro", Hal. Tiijt; eta'at; ";0 cpVTiOV eOQ.i". dlt' ot}"
'.A1J1J"fi.", &>an.e "E'u'1J"et; cpa-a, a).
1) Ku.Qu.x.6J .. wu tl .• at MEycl.AOL NOfl0{tstU.L. (A. II. B. 1933).
2) lteQL Atymt't. MU(H'I1QL<OV 153.
3) tlw/lO)Qou, 1. 16.
11
A1'rros; aVVEat'l']aE xul AutQduv tlie; "Ialboc;, av xulnoAAol
IIeOI'/TjUoeO'Jr; ain:",,, 3vyadea, LJ,o"vaq> av"o&·
(' A'jInd.). "EYQuljJE bE xul t<l nEQLqJ'l'Jl.W «'EQf,l'l']tlxU
BIBHa», ta onol:(:(, OK; avuqJEllEI 0 ,), .
42 tOY aQvitw)v, anOtEAOuvta nMQl'] £yx'llxAonatbdav tmv
tEZVClJV xal £1tLatl']f,lmv. ITQEnEl va a'l']f,lELOyitii OWflI; on vno to
ovoIJ.a 8w{} blExQL{}'I']aaV nOAAol aOqJol xal VOf,lO{}Etal de; ta aata-
tlXfl E&v11, WatE va b'llVUf,lEitU va E'(1t(J)f,lEV Otl noAU JtI{}avov ta
'EQIJ.'I']tIXa tauta BIBALU va ELVal EQYOV EVos; xul IJ.OVO'll aOqJou.
'Ana "IGlba, fltle; aJtEtEAEI de; ta ALY'llJmaxa
xal tOY JtQ(DtaV Ba{}f,lov, taU 110Xlf,l0'll, 0 f,l'llOUf,lEVOe; f,lEtEBuIVE
nQo::; tOY "OaIQlv, Datle; iita autOS; olitae; 0 uJto{}uvwv
xat de; 'OaLQlba f,lEtO'llaLw{}d::;. 'ExEI:{}EV bE 0 f,l'llOUf,lEVOe; £qJEQEtO
dr; to qJme;, tOY "Af,ll-LwVU - Pa, 'Co ",,,,'jI
'lJ'W G1waLVOVw XUta MavE{}w. Ta JtEQl tne; "Imboe; xal tlie; Aa-
tQElae; atJtY]e; blEa(J)aE bla f,laxQiie; f,lEAEt'l']e; de; ta «'H{}lXa» to'll
o fD.outaQZo::;.
'Hto bE 1) 'Ial::; rravto::; O,tl xal ElJ(.EV de; tOY £V
vaov t'l']t; :
, Eya, eCI'-' "'0 yeyo,,6r;, If", ta61'e,,0'll' 'Co"
tl'-0V n8nAo'll oMelt; nO'J UoV'1}'Cor;
Kal to tL 1) aut'l'] , aaqJaAme;
o't tmv M'llat'l']QL(J)v YV(OalV EJ(.OVtE::;.
'0 Ba{}IJ.o::; tau 'OaLQlbor; ti]v Evawf,latWaLV tau
{}dol). tne; xal noAv6cp-DaAI'0t; xata tOY
11108wQov. Kata bE tOY ITAoutaQJ(.ov, xa&' EAA'I']Vlxi]v
Et'llf!OAoYLav ti]v "OalQle;, aut'l'] JtaQuYEtaL ";Ov oalov
( is(}ov ,,;o1},/,0l'a, {) I'-81'-'Y I'-e"o" Y'to::; tau KQovov
xal Tii; PEae;, tau KEB xal tYje; Nout, 11 abEAqJOe; tne;
"IGlboc;, 'De; 0 xal 0 f,lEV "Oallll::; f,lE{}EQf,l'l']VEU-
Etal ELe; 1) bE 'late; de; JtEQLJtO'll. 'AvaqJEQEL
bE xata 0 I1t08wQo::;: "'0" de "Oa'e'" Y1II'a".,;a .,;a(}''1}l1
9,l1lo __ •. _.".....-__ ¥ .... .•
,>
12
/Ja.a,Aeia." noAAd tfJee'l'Eala."
,,;oii Ho,,,oii /Jlo'U 1).
EXtlcrE xul tljv tn; AlyuJttou, tljv XU-
811But8u 11, tljv n{M,ov OL
JtOALV. 8£ tljv Nucrav tljv cputElav xal
tljv toil o't:vou x.QnO"lV, cruYXQovwr:; 8la 'tljv l]1'hxljv ava-
xal tljv {}QllcrxEUtlxTjv EUAaBElUv twV AiyuJttlWV. Toiltov
(l£ AEYOUcr\v on ELVal Ha.i. ";0" C1:Tr6eo'V 7:oii 7:tntlQI"o'U Ha.l HQ"
{J.1"o'U Ha.enoii xal on tfJte-
"e"o"e".
*
* *
'tljv A't:YllJtt0V EAUtQEUOVt0 xul aAAal axo!J.'ll ,
0 1\ 81a wil
nAtOU xal xal uJtOX.{}OVLU {}EOt'llr:; tljv
JtEQl tWV VEXQWV JttcrtlV. '0 (<I>{Hi) , LlIM-
j,EYWV, xuta tOY 'HQo80wv, er; ef'e 1:£C;- oeeoJ'V 8vtJe{J-fJr;
lenro, 11tOI: 't:8U xu!. Etvlll .). '0
JtQor:; tOY ' AJtoj,Awvu xul, ELVUI
xu 1 tftr:; '7j na.'IIta Hal. 7:eecpo'Uaa
Mii roea, Hal. tOuWV avucpE-
QEtUI xul 0 CPOVor:; toil Tucpwvor:; tou xuxoU.
'H NE'l:{t 1\ Nlt 1\ 'A{}wQ tn 'A{}llv(i UJTC) twv 'EA-
t] tl1HOllcrU XUt JtanOtE aJto-
cruIlBoAIXWr:; toil JtatQor:; xal XOQll toil '(ltOU
ULOU 'Ej,utQEUEtO xal 'AcpQ08ttll, 06tEIQa Jtavtwv
tOu BlO1) tWV aya{}wv xal, JtAllQoi)oa oVQavov xul, yftv EVEQYE-
crLWV. Kat YEVIXWr:; 01, AlyuJttLOI EJtQEcrf3EUOV on f'Ef""f'e"1J "de
'7j 7:0iicSE 7:oii H6C1f'0'U "i"Ea,r; Hal. t"a.1I.,;[ro", ofJ
f'1]" cS'U'IIa.f'tro'll, dAAd 7:1jr; (Jt!";£o"or; 7:0 Hed7:0,
lad" I). '0 8E Leadbeater JtaQUtllQEL on
VEL va JtQOOqJEQllWI j,atQEla 8la xaJtow:;
1) I, 13,6.
2) 'HQoMtou, II, 111. \
3) IlAoutuQXou, llEQl "IoLBo<; xo.l. 'OOLQL&O<;. XLIX. 13
<pn<;, YJf.,tnOQoVf.,tEV va E'lf.,tEita BEBaLOl on OJt(uitEV tn<; f.,tOQ<Pn<; tau-
tYj<; EUQtUXEtal f.,tLa nVEUf.,tatlxi} 'OVtOtYj<;, onOLa EVEQyEi: w<; I1E-
cra1;ov nQouwnov 11 w<; aywyo<; 'wu nQOUEux,Of.,tEVOU xal .'ij<;
itEOtYJtO<; I), aVtlitEtW<; :rrQO<; tall<; <pQovoiivta<; Ott EXaatYJ Aa-
tQEUOf.,tEVYj itEOtYJ<; EGuf.,tBOAlSE naQa tal<; aQx,aLOL<; f.,tLaV nov <pv-
alXcDV ()UVaf.,tEWV.
*
* *
'R uo<pi} EaWtEQLxi} AatQda, onw<; AEYEl 0 Maspero, f.,tOVO-
itc'(attX1l anD .cDV ZQovwv tn<; ALyumtaxn<; AutOxQataQLa<;, a-
vaYlvwaxEtal 8laTunou!-tEvYj d<; aa<pEl<; 2), aAAa nQo<; EX-
tcDV XUQLWtEQWV anO'ljlEwv auti]<; ti]<; AatQELa<; EYEVEtO
x,QnUl<; aJtELXOVLUEW<; 8ta<poQwv ScPWV, AOY4> tcDV tWV.
Kat w<; taLaVWl 1]uav 0 Bov<;, 0
A'{AOUQO<;,o Kavl'}aQo<; xAn.
Bovt' "de . tl"dt'a "at. "fj'" a), 8E()0f.,tEVOU
Ott {J.d.Aaaaa -ij." 1) '). m Sf !-tax,l!-tOl E<pE-
QOV yA u<pi}v a<pQay'l()o<; aJtElXOVLSOuaav xavitaQov, aUf.,tBOAOV JtQW-
taQX,LXi]<; 8UVciI1EW<;, E<p' cO: ofJ "de dA-
Ad b). '0 LJtJtO<; -rita aUI-lBOAOV tOl) Tu<provo<;,
o tlj<; 8uva!-tEw<; xa 1 0 L a'{AouQOl €la, p,t·
"a' 8). '0 'RQo80.0<; :rrEQl trov aLAouQwv, !-tE
ta£v aAAwv, !-tCi<; 8t8EL xal ti}v JtAYJQo<poQLav Otl .oaYJ 1]w 1) Aa-
tQda trov AiY'llJtttwV ()la ta LEQa avt!l 1;0a, watE, oacixl<; auvE-
BalvEv va YLVU :ituQxa'ia, OL ALYUJttlOL Y!!-tEAOUV va .i}v aBuawal,
JtQoanaitoVVtE<; va awaouv JtQOtEQOV wv<; aLAouQou<;. Kat OtaV'
uuvE!3mvE va xaii n<; tcDV aLAouQwV, 11 va toaov !-tEYci-
/,'11 1]tO 1) itAL'IjIl<; "[(0 V , WatE d<; EV()El£lV nEvitou<; Ta <PQu-
()ta twv. "Av Sf uuvEBalVE va axuAo<;, E;UQlSOV to.E 0-
AOXAYJQOV to urol-la xal ti}v 7). 'Ava<pEQEl ()E 0
Ott 8t' Mep,fP£d, t'J-t1.it,a ltea, "a{J.antfl
3) Leadbeater, Tn a.Qxa'i:u MUO.tjQLU. (' MHjvUL 1927).
2) Maspero, Histoire anciennedes Peuples d'Orient. (Paris
3, 4, 5, 6) lIAou.uQXou, IIEQi wloL«'Io,; xul 'OOLQL«'IO';.
7) 'HQo86.ou. II, 66.
=:-",
',.,.. ...... ""' .. .. .... ...... ", ._.'- ..
I
(I
14
Mt/,cp,a, 0 "AnI!;' tv <HA&0'll.n6lt& as 0 M."eila&!; Boil!; t).
Kal 0 AI<)()O)QO£. avaqJllQO)v :n:EQL tillv LEQillv tOUtO)v MYEl
Otl aefJ0.".,;a& ot Al)'vnno& l1l&a ";0011 tepa", .,;ov.,;o,." Ha{}o' ;;-
nsefJoA-iJ" too"1:a I'6'Vo'V, dUa Hal. 1:tA.t'II1:7Jaa'V.,;a, olo" al-
"al. lX'VBv/-,o'Va!; HV"a!;, h, ae tee aHa!; Hal. 1:a!;"
Halo'lll's'Va!; rfJS&!;, neog ae 1:0V1:0&!; .,;ovg ";8 ..tVHO'll!; Hal. ,,;011!;
HeoHoael..tO'll!; Hal. {htea .,;o&aD.,;a .n..telco.... Ot ae .,;oi!; /-,e"
Heta Ha.,;a.,;el''VoV1:s!; Hal. neoaHaAov/-,evo& /-'t)'6.A.'l1.,;ij
CPCO'JIij .:Ttt1:0l'e'Vo'll!; dvaeeln,,;o'lla&, /-,txe& lit' .,;oi!;
ae alAoveO&!; Hal. .,;of!; lx"evI'0a& Ha.,;aiJ.e£m;ont!; 1:011!; lI.e-
1:0'll!; )'6...ta Hal. n03Cnvto1l1:S!; naeanlUaaw II 1:00'V lXiJ.vco1l
";0011 1<oil Ntllo'll Ha.,;attl''Vo'V1:S!; &>/-,OO!; au;ltovaw' waav-
";CO!; as Hal. 1:00'V ciUco" c[:ICO'V 8Hcf.a.,;rp ),e1le& .,;Tj" ciel'0to'llaav
.,;eocp"'11 XOQ1J'Yoilaw '). "Owv ()E a:n:E{}V'l10XE xaVEV tillv ElQ'l1IlE-
vo)v 01: Alyu:n:nOL, xaAu:n:tOvtE£ EaUtOV£ IlE OLVMv'l1v, Eta-
QlJ(EUOV toutO tU:n:tOVtE£ ttX Otll{}'l1 IlEt' OLIlO)yi]£, E:n:Elta ()E ta.
It{}a:n:tOv EL£ LEQa.£ {}l)XU£, :n:QO£ xaAALtEQav E:n:l to :n:OA1JJ(QOVWv ()W-
tl)Q'l10eV to)v. Kat :n:gOOEtl, Eav tl£ EqJOVEUE xavEv EX tillv
tOUtO)v, EtlllO)QELtO IlE ftavatov, EXtO£ Mv axouolO)£ xal aVEU
XQeOEo)£ E:n:QattE tOUtO, O:n:OtE IlOVOV a:n:AO)£ u:n:o tfiw uUVtQE-
'X,OVto)v OJ(Ao)V EtLIlO)QELtO.
IlEgl tillv AlY1J:n:tlaxillv aAA'l1YOQLillv EJ(EL YQa'\jJEI aQxEtU xal
o 'QQIYEV'l1£ 8). ' AAAU tU£ lla{hjllatlXU£ {tEO)Qla£ to)v EtEAEW:n:Ol-
'l10EV 0 IlEya£ qJIAOOOqJO£ IIu{}ayoQa£. Kat ()lU tOutO, w£ yvO)OtOV,
:n:QilltOl ot II'IItJoay6e&0& Hal de,tJo/-,ol1!; Hal. aX7J/-,a.,;a
H6al'1Jaav neOC11J)'oe£a!;') , AOJ(Eto)£ :n:go£ tu atlva
BX tij£ 'IV()Lxii£ ELOEJ(WQ'l10av EL£ tilv A'iyuJttov, EYEVEtO ()uJ(vOta-
t'l1 J(QijOl£ tou TQIYwvou. To f'8'V ),ae la6nAt'lleo'V ";Q£)'co'V01l
hccU.o'll'V olIIvfa)'6e&0& • A6"1vli'V HOe'llcpo)'aJlij Hal .,;e&.,;o)'t-
'Vela'V, 8n "e&al HQiJ.s.,;O&, dno ,,;00'V .,;el&;'V ),co'V&oo'V d)'of.'B-
1) l'eooYQ. XQ'l'jot0ft. IZ'.
2) It 83.
3) Ka:ta KE/.OOU.
rD.oUlalQx'ou. IIeQt wI<Hao.; xaL 'OOLQL8or;, LXXV.
15
"a" d£a'eei7:a,' 1:0 de ifv, ",AnoAAQ)"a, nel{}ovaa neotp6.ae&
Hal, dudot6.nJ' p.o"o.do, IQ"" de, 7:7]" dv6.€Ja, Hal. 7:oA,p.a'"
d£,,'1]" de, 7:7]'" 7:euida' 1:0V "de dd,Hti'" xa, drl'Heia{Ja, Ha7:"
U)"A,t£V''''' Hal. vneep0A,7]" a'no" lat17:'1]1:a d,Ha&o" e" p.earp "e-
"0"'8'" fJ de HaAovp.B,,'1] 'rt'rQaH";v, ";11 §s Hal. 7:e"iHo".,;a, p.t-
'Y£C17:0, 1j" lIeHo" w, 7:8{}evH'1].,;a£' "al HOaI'O, O)'l.Iop.aa7:a£
7:8C1aae"''V p.ev ded",,,, Hal, :rcea)7:Q)"', ";8CSaaeQ)" de 7:tU" nte,a-
C1tU'" at, ";0 av.,;o C1v".,;£{}ep.t",o", dno.,;dovp.t",o,.
To rEAElOV to'UTO tOlYWVOV, TOU ClJWlOU Exaat'Y) JtAEuQa u-
uJto to'l' UQll'tflOU tEaaaQa, BEv ELvat aAAo EL!-liJ auto
tOl' ro to LaoJtAE1'QOV tillv IIu\}uyoQdwv tQLYWVOV, sJtl tou OJtOL-
ou xal 8AOXA'Y)QOe; 0 IIu\}uyoQEwe; "OQxoe;.
GEtEl BE 0 AOUXIUVOe; de; to ato!-lu tou IIu{}uyoQou tiJv
(lJQaalv: ·Oeli,; a av dOHs8£, 7:SC1C1aQa, -rav'Sa dtHa Hal.
.,;gly","ov Hal. fJp.e.,;epo", lIeH£o'll 1),
IIQrJ.Yf-tlln, ErlV :TQO(J{}FOO}!t6V :
1+2+3+4=10 ').
E1xs ()E 6 I1ui}a.yOQeLOC; "OQ"o;
WC;
Nai p,u. 1:0" ap,B"rieC!: tpvxfi :n;aea-
[«J6"1:a
IIayu.v &Bvaov cpv,yto. etl;wp,a1:' l-
[ xovaw.
Bl. rov 6waa" 7:a1:-y]" 1:B- •
Bl. -c-Y]v tpvxt,,, ;'p,oov
n'1]Y1]v &e"an" -COO" -cij. cpvaBro. {Ja-
[(fero" .,,"Otoo,,).
*
* *• •


• •
To EV];SAE; .QiyO}vov.
IlQoaEtl ta "EQa a'Y)!-lELa tillv AIyuJttLwv ta tOu
xou KUXAOU xal ta '0 «KQLOC;» (lJEUYWV, l)tO
syxuWAdl\JEWC; tiic; sV(p 0 «TuuQoe;»
tiie; JtQoaJtu{}due; llV 0 <xv{}QwJtoe; (ha tiJv XUWVLX'Y)-
alV tillv Jtu{}illv tOU. 0" «L'1l8u!-lot» tiJv aU!t!-lux'(uv
TOU 80XL!-lOU !-lEta tillv <XAAwv !-lua'tillv, 8la JtOQELW; yE-
1) AOU"L(lVoii, BLolV nQiim,,;, 543.
2) IIoQcpuQLolf, Bloc; I1u{}(lyoQou 52.
rr
······
. "
,
i; ,
n
I
I l
l.
16
VOf,.tEVY]C; XCtt llv JtoQElav a «KaQxLvoC;». '0 «AEWV>}
£bElXV'UE tOY aywva tije; af,.ta{}Elac; xal tWV OV
1\ «IIaQ{}EVOe;», we; NLx'I1. '0 ntO to a'l1-
f,.tEIOV tije; JtQoboaiac; xal tWV xQ'Ucpwv bWAOYWf,.tWv, daxwQwv
ELC; tOY aywva tije; £AE'U{}EQLae; EvaVtLOV tijc; b'UVaIlEWC; tOil JtQat-
tELV. 'Ev0 a to JtQOVOIlLOUXOV xal bL-
xaiwf,.ta. '0 <rA'lYOXEQWC;» xal a «'YbQoxooe;» xal Ot «'Ix{})'"IC;»
aVEcpEQoVtO de; nlv £aWtEQLxYiv AatQElaV, aVtLJtQoawJtEllOVtWv tWV
tEAE'UWLWV Zq:lb(wv tYiv OLU tijc; aLWJtYje; XQV1jJLV, l1V 11 avvvow
:LaVtOtE Ete; tOVe; Jtgayf,.tatLXOVe; 'Y b'l1-
xal tu Z4>ow de; EVvowv tWV MUat'l1QLWV,
xal 1\ twv oEv {}u £YlVEtO aJt/,we; xal we; E·t'l!XEV,
aAAu {}u tWV Ete; tOve; aJtoLO'Ue;
XatEtaaaOvtO 01: IlUOVIlEVOl.
*
* *
Kal lIb'l1 £QxoIlEl'}a de; tu Jtwe; xal Jtov
EtEAOilvto tailta.
Katu Jtaaav m{}avot'l1ta xal £Jtl tfj tEXf,.t'l1QlWV ava-
CPEQOIlEVWV Ete; tu AtyuJttLaxu xElllEva, xa{}we; xal £JtL tije; agXl-
"tE'XtOvlXYje; xal £aWtEQLxije; bWLQEaEWe; tWV Jt'UQaf..tlbWV,
yOf,.tEV de; tu EJtOf,.tEva a'Uf,.tJtEQaallata JtEgl tOil tQoJtou tije;
aEWe; EV Atyvmq:l.
A1: twv Aly'UmLwv £YEVOVtO £VtOe; tYje; )t'l!-
Qaf,.tlboe; tije; lItOL tOU XEOJtOC;, xal £tEAOilvtO bLU to'u Bt-
PAl.ov '/;"w" NSH.(!iiJ'V. Ka{}Latatal bE abvvatOv vu JtEQLYQacpfj "to
f,.tEYE{}Oe; tije; aQXLtEx"tOVLxije; aXE1jJEwe;, 1\ aJtoia {hj.JwaE to a{}ava-
tOY auto aQXL"tEXtOVL'XOV XtlQLOV £Jtl aAav{}aatOu f,.ta{}'11 f,.tatLxije;
we; ELval 1\ JtuQallle; tOU X€oJtoe;, xal tije; aJtoiae; Exciat'l1
\ OLxobollLxi] AE:JTtOf,.tEQEW, f,.tExQL tlje; EAaxia"t'l1e; atQocplje;, de; aQIlO-
\viav tOil oyxou, EXEI AOYOV avaAoyov Jtgoe; aAAov f,.ta{}'I1llutL'Xov
" "tOlOVtOV
IIQo tOv {}UVf,.tu"toe; tOv"to'U, ot aatQoVOf,.tOL Wright, Smyth
'Xal Rosse! aJtocpuiVOVtaL, we; a 'Haulae; ,) 'Xul we; aAAOL OJtUOOL
1) 'Hoo.tou, 19,20.
17
tmv rQaqnxwv MEAEtmv tOV Watch Tower N€a; 'Y
Otl at bEv €ivaL buvatov va ElVaL 8QYOV avitQW3tL-
aAA' autov tOVtOU tOV b'Y)l-tLOUQYOV tOV
XtLO"itEiO"aL 00; O"lll-tEiov xal l-taQtuQLa tmv tou.
'OAoxA'Y)Qol at IIuitayoQELoL ElVa! u3tauyaO"l-ta 0"0-
<pmv E3tl tmv :7tuQal-tLbwv, bEY 8-
XOUO"l yvwO"lO:7tol'Y)itli to O"uvoAov tWV, xal Eivat uxo-
ta XQuO"<l "E:7t'Y) , Otl tuVta a:7tOtE/.OVO"LV a:7t/.liv
:7taQuboO"lv tOV tmv NExQmv, E<p' OO"OV xal Ha,,' 'A'II";';-
cpooll"a "CP OTteel "oii {Jlov "rot! b deer:fi
Hal dl"l HaQr:eelat! n)'II Aly(uncp ,kl1ye;;"a, 1.lyoo'll
'10'11 ,,00'11 AlyvJfdoo'll ltQBoo'll "'9'11
dyooy1]'II O'Jfovoaaa""a ').
OUtW, EaV AuBwl-tEV {.:7t' o\jJEl, :7tuQal-ttba.
xciitEtOV tOv itaAal-tou lOV €
avtlitaAal-tou lOV VOttOU aXQou xal ;TWQa-
to'u toutOU, ita bWXQLVWl-tEV
€ buo tEtQaXtV; lOV IIuitayoQdou tQLYWVOU.
'AAAa tmv 00; Elva I yvwatOV, at
EO"XO:7tOUV va XQ'Y)aLl-tEUaOUV O"UYXQOVWC; xal bl' 1.0-
2). 'H bE tOv X€O:7tor:; to alll-tEiov
XEVtQLXOV OV I-tEtE:7tElta Ot l-tait'Y)l-ta-
tlxol8AaBov wr:; bUl I-tEtQ'Y)O"IV tmv I-tllXmV 8).
IIaQaitEtol-tEV aXQLBEir:; EYE-
VOVtO E:7t' autmv xal al O:7tOial dval uQxEtal (\ta va bwO"ouv
O"a<pij dxova lOV tli::; V\jJWO"EV. IIa-
QabELyl-tatOr:; XciQLV: At bWYWVIOL tiir:;
3tQOEXtEIVOl-tEVaL, :7tEQIXAELOUV aXQLBmr:; to tOV NdAo'l). '0
I-tEG'Y)l-tBQIVO<; ELVal aVWtEQor:;, bta:7tEQ<l tilv :7tEQIO"O"O-
tEQav xaL tilv oAlYWtEQav ituAaO"O"av. At :7tAEll-
Qat tiir:; BuaEwr:; t'Y)r:; Eivat :7tQoO"avatOALO"l-tEvat :7tQor:; ta tEcrcraQa
1) lloQIPuQ(ou. BLo<; IIuitayoQou 7.
2) Moraux, Les entgmes de la Science.
3) MauQ0f41uit'lj, aQitQ. 'Coli neQLoB. «'EnLo'C. 1927.
2
't
18
O'l]ltELU 'toil 'Eav JtoAAuJtAuoLaowltEv 'to {hpoe; Jtu-
Q<XltL30e; (148.208) EJtl EV EX<X'tOltltVQIOV, Ei'QLI11WltEV 'tOY
aQl{}ltOV 148.208.000.000, 1] 'to 1 'tlJV aJtoo'tacrlv 'tOil <HAlou aJto
<0 'tWV AtYUJt'tLWV ELXE A'I]qJ&ij EX 'tWV 3l(ta'ta-
OEWV 'tOil (hon av JtoAAuJtAal1laowltEv 'tOY JtUQU-
1t13lXOV Jti\xuv 0,6356521 EJtt 1000000, Aalti3avoltEv 'tOY aQL&ltOv
6356521, tooil'tat JtQoe; to ax'tLVOe; 'ti\e;
'Eav 3latQEOWltEV 'tlJV JtAEuQav 'ti\e; ItEyaA'I]e;
(232.805 It.) ()La 'toil JtUQaltL()lxoil (0,6356521), EUQlOXO-
ItEV'tOV aQI&ltOV 365,2563, ()'I]Au(\l] 'tl]V ()laQxElUv 'toil aO'tQLxoil
'Eav JtoAAuJtAUOL(lOW ItEV 'tOY JtUQUltl(\ lXOV ()ax'tuAov EJtt
100 ()lOExa'tOltltvQlU, EVQLOXOltEV 'to 0 ()W'tQEXEL n rij ELe;
24 x.A.Jt. I1QoXWQOUVtEe; 'tae; Itae;, xul (\l]
xa'ta 'tOY Jomard ,), EVQLOXOltEV axolt'l] 'to Iti\xoe; 'tOil ALyuJtn-
UXOU ota()[ou, tOY ALyuJtnaxov Jtiixuv, to <EBQa'Lxov xal BaBu-
AWVluxov Ota(\LOv, to I1tOAElta'(xov, toil to'u 'AQ-
x./,. Jt.
Ka'tomv OAWV twV toVtwv, ()Ev ItEVEI ELltl] n m-
Ott bEv ELvaL ()uvatov oAa alJta tUXaLWe; va O'UltJt(-
JttOUV, 11 Ott axolt'l] nltE"ie;, EX () taqJoQwv O'UV()UU0ltWV, oOqJLI1ttx4>
t4> 'tQomp ta 1](\'1] yvwota O'UltJtEQaO'ltatu. <H
aJtaVt'l]Ole; ELe; ta JtEQt c1!.1'j&ElUe; twv XEXAELO'ltE-
vwv xal EOqJQaYLO'ltEVWV tOVtWV f.OyWV 2), OLnVEe; EQ)(.OV't<Xl tOO a
xal toO'a va JtQoBaAouv, JtQoe; ta ItEtQU xal tl]V
&EltEAlwO'Lv twV aXQoywvULWV aiitwv A(&wv s), wxe; M3E't<Xl
ItOVOV O'ultBoAlx4> t4> tQomp ()la twV
ywv, JtQOWQlO'ltEVWV va ELXOVlOWO'I ti\e; &EOt'l]tOC; to
O'tOV to a1i't<Xl JtEQIXAElOUO'UL tllV Mva-
Itl v EV t4> 0'0:> Itan 'tOil tavQou, tlJV uJtEQtat'l]V O'UVEO'LV EV til
1) Mackey, Ae;.
2) LW. 9.
3) Art'. 47.
- - --
19
X€cpaAU xal J.,tEyiO'-r'llV taXUt'llta JCtEQV-
tOU a€tOU i).
aE JCQO; ta oO'a avacpEQOJ.,tEV JC€Ql toW A'tyvJCtLa-
X(OV JCVQaJ.,tLaWV, {'JCaQXEl J.,tLa € ala 'AxQO-
JCOALV tOW ' 'H JCapaaoat<; aUt'll €IvaL
€ € J.,tovov JCQOrpOQLXWr;: EtC; XUXAOVe; JCaAaLWV xal
VEWrEQWV aQXLtEXtOVWV xat oMEJCOt€ iaouO'a to cpw; a'llJ.,to-
' AcpoQa aE aXEtlXaC; avaAoYlae; tWV xaAAltEXVIXWV J.,tV'll-
t'lle; EV avyxQLO'EI JCQo; to mlHov tij; 'AttLxije;. 'H 6w-
<poQa J.,tovov £YXELtaL tOlho, Ott Ev0 al ava},oYLaL tWV uJCo-
t,oYlal.,twv EJCt tWV JCvQaJ.,tlaWV £XOVCJl BaaLv
XDV, ECP' 00'01' auraL EJCt EJCLJCE6wv,
aL aXEttXat tfie; 'AXQOJCOAEWe; avaAoYlaL Exovalv {'JCo-
GtaGlV xa t EAaxwra xa 1 aJCEB},EJ(ov Q);
SId to JCAEL(JtOV ADYov; aQJ.,tovLae;.
AEYEta! Ott oL aQxaLoL "EAA'llVE;, OLtLVEr;: dxov
-rov avwratov lWEA'llO'avala
TWV EJCt 'AXQOJCOAEWC; otxo6oJ.,t'llJ.,tatwv va 6waovv EV J.,tLXQO-
YQacplg, xal Elao; ELxova tij; 'AttL-
)('Yje;. OUtW 0 6Ev ELVa! fiHo tt a t01'}'lltLX we; , € autOe;
oi'iwc;; 0 'Y J.,t'llttOC;;, oJCWC;; to 'EQEX1'}ElOV f] naQv'lle;, xal to xata-
rn:QacpEv ayaAJ.,ta tij:; IIaAAaaoe; 'A&'llvae; 0 "AYX,Ea J.,toe;. Ta 6E xa-
romv xiLQla, oLovd JCUQYOl, EXatEQwl'tEv tfie; IIu-
I,ll:; tOu Beule, OUaEJ.,tlav JCQoe; JCaQuaOO"LV
EZOUGlV. AEYEtaL aE axoJ.,t'll Ott f] YWVLa wu aErWJ.,taWC;tQu IIaQ\'}E-
V(DVOe; EYEVEro JCQoe; aVUAOYOV xat UJCO aJ.,tLxQvvaLV xALJ.,taxa JCQoe;
Ti]V YWVlav l]V 0 'Y J.,t'llttO;; JCQO:; -rov aQxaLOV aijJ.,tOV
rfie; 'AALJ.,touvrOe;. I1avrwc; ro aA'lll'tEe; EivaL, JCaQ' OAOV ro LOWe;
rije; JCaQaMaEwe; raur'lle;, OtL aEV va rilv
avarQE\j!wJ.,tEV, AOYQ) rije; aial't'llTlxwe; AOYlxije; vJCoaraO'€we;
xal rije; Kat YEvvaraL JCaAlv ro avro nQoe;
Tae; EQwT'llJ.,ta: nQoxElrat doa yE nEQl O'vJ.,tntwO'Ew:;;
1) Bononi Niniveth and its palaces.
20
Eit; 'tl)V :n:EQ (:n:nOO'LV uv'tllv, AOYCP 'Xu 1 1l0VOV 'tTjt; ULO"&r]'tlXTj;
()EV XWQEL IlU&r]IlU'tLXl) 'EXELVO OIlWt;
O:n:EQ ELVUI YEYOVOt; Eit; 'to 'tEAElO'tEQOV OAWV 'tooV
UQXl'tEX'tOVIXooV ()'Y)IlIOUQY'Y)Il(l'tWV, Wt; 0 IIuQ{}E-
VWV, ELVUl Otl WQlO"IlEVUl tEXVIXul :n:uQu:n:OtllO"Ett; tOU
EYEVOVtO xaQtv 'tilt; uiO"{}'Y)tlxTit; xal E()'Y)!-tlOlJQY'Y)O"UV O"UyxgOVWt; E:n:l
:n:QOO:rt:tlXooV aVUAOYlooV Ocp{}UA!-tlXat; a:rt:atUt;, ()la va :rt:UQOUO"LU-
0"% !-tOVOV xul !-tOVOV XUAAltEXVtXoot; 'tEAEtOV to O"VVOAOV. 'H XU!J.-
:rt:VA'Y) :rt:ou UL XAt!-tUXEt;, Ut ()LUcpOQE'tlXul a:rt:oO"ta-
o"Elt; tooV aXQwv o"'t'Y)AooV, EV O"UYXQto"EI :rt:QOt; tat; !-tEO"UtUt;, AOYCP
tOv !-tn u:rt:aQxovtot; O:rt:lO"{}EV UVtooV O"llXOV X.A.:rt:., ()EV ELvul tt-
:rt:O'tE aAAO, Ei!-tl) tEXVlxuL xaQtv uvtOv tOVtOU tOv wgUtOU YEVO-
!J.EVUl avoQ{}OYQUcptUl, ()ll!J.IOUQYll{}EiO"UL O"XO:rt:t!-tWC; XUL E!-t:rt:VEU-
O"{}ELO"Ul u:rt:o aVwtEQUt; O"XE\jJEWt;. Tat; iMut; uvu-
AOytUi;, oO"Ut; 0 IIuQ{}Evwv, EUQ10"xo!-tEv xal dc; 'tOY EV
vuov 'tOV 'E:rt:lXOUQELOU ' A:rt:OAAWVOC;, EQYOV xul tOvtO,
WC; YVWOtOV, tOv !J.EyaAou aQXltE'XtOvOc; tlic; aQXUlOtlltOC; '!xtLVOU.
TOLUV'tllV AOl:rt:OV O"ll!-tUO"tUV ELXEV YJ aQXltExtO-
VlXl) ()WtQEO"lC; 'tTic; IIuQu!-tt()OC; tOv XEO:rt:OC;, EVtOC; tlic; O:rt:OlUC;
E'tEAELtO YJ !-tVllOLC;.
*
* *
To tooV NE'XQooV, EV a:rt:o 'ta a:!tEIQu LEQa BtBAtU tooV
AIyu:rt:'tlwv, aAAa O"uYXQovwC; xul to O":rt:OU()atOtEQOV,
:rt:uQ' uvtooV IIEQ-E!-t-XEQov, ()llAU()n a:rt:o ti)v 1), :rt:EQt-
AU!J.[3avov aAAwv xul 8AOXAllQOV ti)v acpnYllO"tV tOv
()tOU tooV VEXQooV dc; 'tOY aAAov xOO"Il0V, O"t'Y)QIX{}EV E:rt:l tTic;
{}Qll aQxTic; :
O'L Aiyv:rt:tLOI Et:XOV 'to E{}t!J.OV va {}EtOUV {mo ti)v XECPUAl)V
tOv VEXQOV tWV Eva :rt:a:rt:uQov, <\t' OAtywv ti)v
tOU xul 'tUUtOXQovwC; ()La :rt:QOO"EUXooV ti)v E:rt:LEL-
XEIUV a:rt:o tOUt; u:n:nx{}oVtOUe; {}EOVe;. O{hwe; E()ll!lLOUQyn{}T) dc;
tOue; LEQEte; tooV Aiyu:rt:ttwv YJ i()EU tTic; Ei()LXOV
1) Lepsius, Das Totenbuch der Aegypter. (Leipz. 1842).
21
lOU onOlO'U va YLVWVtaL a'1. ExaO'tOtE
AOUV tWV NEXQWV.
, - I
xat to'UtO Exa-
To nEQLO'O'OtEQOV tov XQovo'U Xata /lV'I1O'LV xatw
vaALO'xEtO aL(l)aO'xaALav tOV va EtVat nc; EtOt/lOC; ata tOY
{l-avatOV naO'av alon aalJAOV nOtE {l-a EAi}lJ
'Extoe; O!lWe; tOV tOVlO'U, EYLVEtO xal tOV
2:a'i-EV-O'EVO'LV '), tOV tWV 'Avanvowv li 'Ava-
ataO'EWe;, xaL aXO!l'l1 tOV "A!l-to'Uat 2), alaa-
axaALav tOV "4ao'U xat XQ'I1at!lOnoLO'UJ-tEVo'U tWV Ba-
{l-!lWV 'Ano tOue; aE tWV EO'X'I1!la-
tLa{l-lj EtEQOV to tl.J.JV AELto'UQYlwv 8), a<poQwv we; Enl. to
nAELatOV AatQELaV tOt) "A!l!lwvoe;-Pa.
*
* *
aE !lE ret oaa Ot nQoYEvEO'tEQOl a'UYYQa<pEL; nEQl tOV
tQonou tWV Aiy'Unnaxwv xal EYQa\jJav,
EXOVtE; un' o\jJEl to avaAunxov O'XEaLOV tli; !lEyaA'I1; nUQaJ.tL-
80e;, airu !lEAEt'l1; tOv O'xEMou tOVtOU va nLO'tEVaw-
!lEV Ott I) !lVljaL; EYLVEtO O)e; Eyywta xata tOY aXOAou{l-ov tQonov:
Kata nQwtov /) !lUOV!lEVO;, a<pov U<pLO'tatO nQonaQIlO'xEU-
v'l1atdav, EnQEnE va EiO'EA'/tU nUQa!lLaa ala tOV
8taoQo!lou dr-6aou, onou XWQav aLa<poQa nQoxa-
taQXttXa tne; JEWe;. 'EXEL adt nQwt'l1v qJoQav
tep EAEYE: av O'ou unEl-
aEA{l-u '1Av EX nEQLEQyda;; anEAi}E, xal ay
to (1U!l<PEQOV ,1; nU;Laa tOV BLOU O'ou, anoxwQ'I1aov. 8a E1O'al
naQ' I)!lLV, av auO'avaO'XEtue; axovwv ta EAattW!lata
aou, EVep an' EV !lEO'q> I)!lWY, anoq:>EvywV
unoxQLO'Lav xcxl on dO'at r'lliiJ{} ,
iJoa'llb:w neneO)7;a, arrraq, ').
'0 axovwv totE ta aVWtEQw, EUY 1\1tUEY, Mvyato
-------
1) Schai en sensin. (Berlin 1848).
2) LanzoIl, Les domiciles des esprits.
3) Chiapal:elli, Libro dei funerali. (Tur. 1881).
4) IIvi}aY"'Qov, XQvou wEltlj, 15,
.. , ... , ""."". l'C> '" •• ", _,.,. i,
rr
i
I
, )
22
va UAAWr; f;rq;,>OXWQEL (ha tOU XatwcpEQOUr; l'ltaaQol-tOV
£lcroaou, CPWtttOI-tEVOr; al' aVl1l-tllEVWV dr; 'tOY uno-
YEIOV {MAaI10V, onou EyivEtO aEXtOr; tmo tEtayl-tEVWV ala va tOU
YLVWcrlV Ml1yol LEQEWV. 'E',{EL tOY va crXEcp&[j xa-
AWr; to 'tOUt aUVdl1lVOV va 'tOY Elr; crxAl1Qar; ao-
Xll-tacrLar; xal aX0I111 t{j) EAEyev va anEA&'[\. ' AAA' av 0 I-tUOVI-tE-
vo£ Ott ucr&dVEtO to l\dQQo£ va aVttl-tEtWnLcru tar; aOXL-
llacrLar;, avtdr;, 'to'tE tOY UCPl1VOV EnCnva AEnta ala va crxEcp&ii
aXOl-tl1 xaAAhEQov. 'Eav aE va E1tlJlEV'[\ tl1tWV va
IlUl1&ii, tOtE UnEaELXVVEtO dr; avtcv UAAl1 &vQa, lltLi;; anEAl1YEv
dr; crXOtElVOV xal aldaQol-to\' > ocrtLi;; ala tOU UVtQOU 'tOU
cpQEatOr; 1t(JO; UAAOV xatwcpE"Ti aldaQOI-tOV, 'tOY uYOVta
nQo£ ti}v I-tEydAl1V LTOdv.
Kata 'tilv aldQXELUV tiir; alaaQOlliir; t,)U, ta ocra llXOUEV fJcrav
'tQOJlEQd. KQo'tol UYVWcrtOl nxoVOVTO, na{taxO&EV xal cpQdcrHr;
l-tucr'tl1QlWaEI£ xal nQW'tOtunOl dr; EV'tOr; tOU
crXOtElVOU aWaQOIlOU, ala 'tWV onOLWV 0 alEtL&EtO
'l-'UXlxwr; wr; naQEUQlcrXOIlEVOr; uno tilv EnLa(jaaLV IlEydAWV xal
ayvwa'twv aUVdllEWV xal EVOllltEV Ott f] ()l1IlLOJ?yLa 'tWV &a anl1-
aXOAEl WQlcrllEvwr; UnEQav&Qwnour; alaVOLar; 1).\ 'H I-tUa'tl1QlW()l1r;
xal UXLVl1tOr; tilv onoLav nQo'tEQoV 'twv
nUQaIlL()WV xal ava 'tar; ox&ar; tOu NdAOU, xal' 'to Ul1a 'tii ava-
tOAii tOU 'H/,Lou cp&EYYOIlEVOV IlVl1l-tELOV tOU €
'tilv wQav ExdVl1V OAl1V 'twv tilv l1'Ua'tl1QlW()l1 Ent Wt)
l-t'UOUI-tEVO'U, oattr; Ua&dvEtO ayw-
vLar;. ' ala nQw'tl1v cpoQdv, twV oawv
Ua&dVEtO xal llXO'UEV, on f] to'U fJtO tucp/,il (dr; ta nQwnx
tl1r; nQor; 'to «rVW&l aavtov» xat on EnrnEV unaQal-
va onAw&ii IlE to cpwr; 'twv Mua'tl1QLwv, 1a onoLu aEv
EYVWQltEV aXOl-tl1, EV{j) avn&E'tWr; Ecp&avov EVtOVOl I-te.<.Ql tiir; uxoiir;
to'U Ot AOYOl twv EV t{j) twv NEXQWV avacpE90I-tEVWV 'tEa-
craQdxovta 8V0 &avaaLllwv al1aQ'tl1l-td'tWV 2).
1) Apulei, Met. XI, 23.
2) Lepsius. Das Totenbuch:der Aegypter. 125. 23
o{h;w f.l,Eta EVtOs tOU axotous, Ecp{taVEV
Etc; to UvtQOV tOU CPQEatOs, dJQLaXOf.l,EVOU de; to XEVtQOV tije; ,tV-
onou € tOY nQonov oQxov, vmaxvOUf.l,EVOe; Ent tn
tlf,lfi tOU va anOAUtOV EXEf,lu{tElav ht tWV ()OXlf,laaLWV
Eie; ar; n{tEAEV Kat tOTE €nQE:JtE va xa{taQ{tn ()LU TOU
MaTOe;, tva xaTomv AaBn :JtaQa tOu ()OXLf.l,aaTOU tOU TO LEQOV
xOQuf.l,Bov AUXL()Ea avu XELQac;, aUf.l,BOAOVTOU aQXOf,lE-
vou f,lETa TWV MUanlQLWV ()Eaf.l,OU xal aUYXQovWC; ()UVaf,lEWC; :JtQoa-
:Jta{tElae; de; Ti)V ()LELa()UOlV alhwv. T0 axof.l,'I'j xal
:Jtal,lv OTl liTO XULQOC; va av ua{taVETO xal TOV EAaXL-
atov ()lawyf,lOV, ()tOtt f.l,Et oALyae; aTlYf.l,Ue; ita T0 fjTO abUvaTOv
va TOUTO. 'Euv ()E Emif,lEvE xal :JtaAtV, il ()La TO'U
:JtuQoe; CPQLXTy! ()OXlf,laala. '0 ()OxLf,laati)c; TOV UCP'l'jVE TEAELWC; f.l,OVOV
()lU vu ()LEA{tn TOV a:Jto TOU UVtQou Tnc; :JtuQaf.l,L()O; ()La8Qof.l,ov
f,lEXQl Tne; MEyaA'l'je; TO bE f) :JtEQLO()Ela aUT'I'j f) ()uaxo'-
AWTEQa OAWV, bLoTI E:JtQE:JtE va ()LEA{tu ()lU f.l,EaOU aV'l'jf,lf,lEvWV :JtU-
QWv, o:Jtou, axouwv :JtaALV TOU; TQOf,lEQOUe; {toQuBoue;,
f,lOVOV nwe; vu aw{tij, XWQLe; va ()UVatUL ti)v atLYf,li)v EXElV'l'jV 01)TE
va aXEcp{tfi xav Ent tne; a'l'jf,laa(ae; TWV AEyOf.l,EVWV, f.l,OVl]V CPQov-
TL()a EXWV :Jtwe; va () LUBii TO WXUTEQOV.
Ete; Ti)V toU 8LU()QOf,lOU TOUTOU UAAOV ()OXL-
ILaati]v ILE aV'l'jf,lf,lEV'l'jV ()&8a; oatL; tOY nOLoe; nTO, :JtO{tEV
llQXEtO xal TL 'Acpou 0 f.l,UOUf,lEVOe; E()L8E ETae; avaAoyoue;
E:JtL{tuf,lWV ()ta tne; ELaaywyne; TOU de; Ti)V MEyaA'l'jv
va '(()n to cpwe;, xal 0 ()oxqwati)e; E{tEWQEl wu-rae; E:JtaQ-
%2le;, bt'l'jXOAOU{tOUV ()lacpOQOL TUmXaL. A -OWL EAaf,lBavov
ZWQav EVTOe; TOU nQo{taAaf,lOU Tne; MEyaAfle; o:Jtou EVE-
oL lEQELe; tne; "!aL()Oe; f.l,E Tae; noAuXQWf.l,OUe; ataAae; TWV
xal tOY E()L()aaXOV :JtEQl TWV:JtQWTWV aQXwv TOU aUf.l,:Jtavtoe; xal Tne;
{tEoyovLae;, Tae; ():JtoLae;, we; yvwatov, E()[()cix{tn )(aL 0 IIu{tayoQue;
;raQa TWV f.l,U{tflTWV tau ZWQoaaTQOU ') Kat fjf; 1) 7]";0
1'8yl(1r;'1J :rrtlJ1. iJA.'1J'II ncincov r;d)'11 yttlol'e1lco'V Hat dt%ol'e'Vco'V,
(1H6.,;0,' 1)l'eea'V, 'II(}".,;a' niie, iJdco{f ele-
1) IIoQlpuQLou. B£o<; IIu{}ayoQou.
24
%'l/t', .,;dtvnlt' I). TEAO\; ()E :n:aQa tWV I.EQEOlV to'lJtOlV, !bV al csr;o-
.tal 7jcsat' ;rco",l.ta£ .), ro()'I']YELtO EVtO\; tile; MEYUA'I']e;
o:n:ov tOY O'vvExaLQoVlO OAOl 01 de; titv XEXQtI!-t!-tEV'I']V O''lwa-
a(av twv MVat'l']QLOlv !-tE!-ttl'l']!-tEVOl, ()LOn dXE titv \)\jJ'I']Aitv E"tV-
XLav va <pl'tuan ta tOV atl!-tf30ALXWe; !-tEXQLe; autO'u toil
"QQov xal lOU" AatQov tile; 'Houe;, EX twv :n:al'twv tile; :n:aQO'IJ-
al1e;
'H E'Laoboe; tOU vEO<pOltLatOU a:n:EtEAEL :n:UVtOtE !-tLav tWV Aa!-t-
:n:QOtEQOlV EOQtWV, '0 VEOe; !-tIJat'l']e; El'tEOlQELtO EXtOtE roe;
a{}Ele; xaL EAu!-tBavE !-tEQoe; !-tEta tWV aAAOlV !-tuatwv Ete; OAae; tae;
V\jJ'I']Aae; EQYW}"Lae; tWV MUat'l']QLOlV, av XUL aL bEY
tAOUVlO :n:OtE xal Otav OL !AUataL Ecpl'tavov xal alJtov lOUWV tOY
aVWtEQoV Ba{}!-tov tou 'AQJ(ut, Ete; tOY O:n:OLOV, roe; ava<pEQEl 0
IIAoutaQxoe;, to we; Mwa 'lO'Ole; JtQOBCtAAO!-tEVOV AEL-
'tOUQYLXOV: 'E" 1'8" oil" r;ii 1jIvxii "oii" Hal 6 .,;6)" det-
cs.,;ro., mx".,;ro" 7jytl'o,,, Hal HVe£o!:. ecs.,;'" .).
TOLOtltOtgOJtOle; EtEAELOlVOV aL JtQWtat xal f)
()LbaaXaALa, EvtOC; tile; JtuQa!-tLboe; tou XEOJtOe;, bLUQ'I']J..lEV'I'] de; bLa-
<poQOtle; xat'l']yoQLae;, COV f) V\jJ'I']Ait bLbaaxaALa ntO f) tile; KoaJ..lo-
yovLae; xal 0EOyoviuc;, EJtL tiie; \jJux.oAoyiae;, tiie; <puaL-
xije; xaL tile; tWV aQl{}!-twv. Kata tOUe; LatOQLxoue; bE
XQOVOtlc; auvEM&'I'] aut'l'] !-tE titv ' AatQoAoYLav, titv ' AAX'I']!-tELav
xaL titv
'Ex tOUtOtl MVataL tIe; va XQLVU 1tOLaV EJtLbQaaLV Eixov ta
aXOtElVa JtQO'LatOQLXa EJtl twv {}Q'I']aXEU!-tUtOlV Xata
tOUe; !-tEta tauta LatOQIXOue; XQOVoue;, OtE f) {}EOlQLa tije; rvw-
aEOle;, lltOL f) <pLAoaocpLa, aJt'l']aXOAEL ta !-tEyaAdtEQa JtvEu!-tata
tWV bLU<POQOlV AaWv.
*
* *
!-tE ta Al.yurttwxa naav ta 'Iou-
ba'LXU, !-tiiAAOV naav aut a ta Al.yurttlCtxa t(OV JtQO'LO'tOQIXWV XQo-
VOlV, tQOJtOJtOL'I']{}EVta xal \mo tou JtQWtOV JtaQabE-
()EYJ..lEVOtl EXJtCtLbEtltOU tile; 'Iotl()a'Lxije; <PuAile;, tou MOluaEOlC;, oanc;
25
n
tO
xul cpuCIlxa ETXE J.tu'Y){}ij 'ta
tOW AvyuntLwv nA'Y)QEatEQOV UAAOU. EnL
tfi toW XOa!loyoVtXWV nUQu/)6aEwv tij:; CPUAij:; 'tOU, va avu-
ljIwau w:; !lOV'YJV {}Q'YJaXELUV tOY !J,OVO{}E"(a!lOV XUL va dau-
yayu d:; 1tWAUtQElUV oau EX tij:; {}Q'Y)axELu:; tOW AiyuntLwV
dXE blbux{}ij· '0 avucpEQEl nEQ! UVtOU, on aQEaxo-
ta:; AUtQElU:; tWV Ai.yuntLwv, d:; IIuA<lIatL-
VTjV, nOAAou:; Alyvntou !J,E1t' uviou .) XU! ELau-
yaywv EXEL ta /)6Yl--luw tij; VEU:; {}QTjaxELu:; tou. OutO;, EXtO;
tOU on vrrijQtE VO!J,O{}Etl};, bEUtEQO; [,tEta tOY Xu-
l--louQa!lnTj tWV nUQLaWtat aXOI--lTj XUI w:; nQo-
xa! w; {}uu!J,atouQY0<;: xaL EV YEVEt awti}Q tij:; CPUAij; tou,
nUVtl a1tEVEt va au WVtTjV Et; tljv rijv tfj;
anoLu E1tlOWQELtO Xuvaav xal lOt; 1]v lOIXEV EYXU-
taaw{}ij, w; yvwatov, to nQwtOv a YlOvaQX'YJ; avtwv
EX 1;ij; OUQ.
0Eau; 0 Mwuaij; HI; uXQa:;;
a 'LbQutlj; tWV 'Iouba'Lxwv Muat'YJQLWV, d'QWv anlOlQLuv
aUVEXtatwV lOt; to !lEya tOU EQYOV. ' AQXEL va tl; vn' alVEI
tOU tljv ano tij; «rEVEalOW;» !J,EXQt; avtou tOU «Ma/,a-
XLOU», bla va !J,ElVU XUQLOAlOXtLXW; £xnA'Y)xtO; nQo tij; aWQlOLa;
tmv !J,uatmv tOU Aao1i tOUtOU, XUtuatavtO; OUtW bl' autWV
j[Qay[,tan nlOQLOuaLou.
Ta 'Iouba'Lxa bta va 1tlOQlYQacpouv
analtouvayxov EQyaaLa;, OV !lOVOV a "EabQa xaL 0
NlOXE!J,La NE!lLa; aQxouv bla va wi; nQo tOU aQI-
{}!lOU twV I--llO!J,U'YJ!J,EVWV, tWV TaA!J,oubtxwv
tmv XaAaAa, Mlava, 2) xal tij; 00Qa axo[,tl}.
I--lOVl} ELVat aQXEti} va anOtEAEau to XOQucpW!la tWV v'ljl'YJAWV
VO'YJ!J,atWV tOU 'Iouba'La[,tou B),
KEvtQOV tij; tOU 'IaQallA EYEvlOtO a vao;
1) I.
2) Hamburger, Realencyklopadie des Talmudfs, (Neustr.
3) Kopp, Zur Judenfrage, s, 45 u.68.
'I'
, )
"
I
I
I
Ii
"
26
tOv ()E()Of.,tEVOU on JtQO t01)tOU Ot
'lou()aLot ()Ev EtX.OV aAAa to: "AYLa E<PEQOVW EV t'fj XtV'Y]t'fj
'). 'E:n:a()TJ M, EV avn&EoEt 0'1,
'lou()aLoL tTJV XQU\jJlV, f.,tEtE()L()OV aAa to: tUJtLXO:
xa], tEAEtOUQYLXO: trov u'tlva x.wQav EVWJtlOV
Jtavtrov xa], tOV vaov wi}
JtA'Y]OlOV trov avax'toQrov tOV Llaut() xa], LEQOUQYouv-
trov wuwu trov EJtLO'Y]f.,tOtEQrov LEQatlXWV Olx0YEVElWV. ' AJto
taut'Y]s ta de; tOUe; Jtauo'Uv va
ELVat JtEQLroQLaf.,tEVa trov lWl'taQroe; f.,tuatWv. '0
tn toi} XlQaf.,t 'ABt<p, OlxO()Of.,tEL tOY JtEQt<Py]f.,tOV vaov,
auvayaywv EB()Of.,tnXOVta x.LALa()ae; EQya'tWv, x.tA1a()ac;.
Aat<)f.,trov xat tQLox.LAlOUe; EJtlOtatas. Kal ",aii",a 1/(I,a",o 20Ao-
pro" ",oii ol"odopfjaa& "'01' 01,,01' ",oii 8eoii. n'l1xeQ)"
"a, n7]xeaJV ef"oa& .•.• Ka1. ",0" ol"otl ",0"
peya" e,VAQ)a8 "a, "a-,;exevaQ)ae xeva1cp
"a6aecp' "a, lyi.v1pe en' aO",oii "al. xaAaa",". Kal
',,6ap'l}aE; ",Otl of"ot' elf; "a, xeva,,,,
xevaov ",ov I" fPaeovtp, "a, exevaQ)ae' ",0" 01,,0" "a, ",oil,
",oIXOVf;, "a' ",oil, "a, -,;d 6Qocpropa",a, "al 'I'd 6v-
eropa",a 2). Ka], JtQO wi} vaoi} EOtY]GE ()UO aUf.,tBOAa
f.,tEV tije; «KatOQttwaEroe;», tne; M aQLGtEQUs tne; «'lox.vos».
'AAAa !-lEtO: tai}ta, xal a<pov EYLvav aAa f.,tE tOY axoJtov
tEAEaEroe; trov M'Uat'Y]Qlrov, ta oJtoLa 0 Mmuaije; E<PEQEV aJto tTJV
A'(yuJttOV, 0 aQx.LtExtrov tOV vaoi) 'tOVtOU XtQaf.,t aJtEtta-
VEV oAroe; f.,Luat'Y]QLro()roe;, O<PELAOf.,LEVOU tOi} {hlVatOu wu xata Jtuoav
mttavot'Y]ta Ete; trov aUVa()EA<prov 'tou 1] f.,tUAAOV
E()OA0<pOvn1t'Y] ()LOtl, we; <PEQrov xata lTJV tEAEtTJV trov Mucrt'Y]QlroV
{:la&!-lov avrotEQoU EJtEtlf.,t'Y]aEv EJtaVElA'Y]f.,tf.,LEvros tOY
uLov WU PoBoaf.,t, OO'tLc; xal ()lEVnQY'Y]aE tTJV ()OAO<PO-
vlav to'U. IILttavwtEQov of.,tmc; oArov <PEQEtal, Ott 0 XlQO:I! 'ABl<p,
1) • AQ1'tQov X'AJ..8Q. II8QLolI. ·Y'\'f)A.Uvtl1\; t. r', E. 5912.
2) IIIlQIlA.llUtoJtEva BIlOLA.EUiiv. KelJl. r'.

27
ro; onaMr; lOU nEQl 1) My!-tatOr;, EnEOEV,
{}u!-ta autO'&UOtar; ngor; to tOY vaov, OV ouv lOi:r;
o Aoyor; lOU cQXOM!-tl]OE xal EXOO!-tl]OEV. <Ync:lQXEL OWOr;
xa!. il Otl 01. aQx,LtEXtOVEr; tow !-tEyaAwv
XtlQLWV !-tEta tilV OLxoM!-tl]OlV E<pOVEUOVtO.
'EvtOr; lOU !-tEyaAOnQEnOUr; xa 1 nQroto'U tOUtOU vaou, tOY
onoi:ov xatEOtQlOljJEV, ror; YVWOtOV, 0 TLtor; to 70 !-to X. EtOr;, EtE-
AOUVlO at xal OAl] il tWV M'U-
otl] Q (ow.
*
* *
EUQUtEQar; Ol]!-taolur; xal ta
ror; <paLVEtm EX tWV :rcEQlO'W{}EVtWV 8110 E:rcWV,
tOU f1 «rlAya!-tou» f1
aAAwv xal tilv tOU SLOOU{}Qou, oour; aVUOtOl-
X,EL :rcgor; tOY NWE tWV 2), xal tijr; tijr;
'lotaQ Etr; tOY 9)' E:rclOl]r; xal EX :rcOAAWV
:rcEQLEX,OVtWV :rcgor; tOUr; {}EQUr; tWV <). IIavta
tavta aVExaAu<p&1]oav Etr; ta E:rcl :rcALV{}WV tijr; !-tEYaAl]r;
f\tlr; aVEuQE&1] :rcQo nvwv EtWV ELr; ta
EQElJ'CLa tijr; xal il o:rcoLa a:rcl]ox,oAl]OE tOur; nAELOtOU;
agx,moAOyour; tWV VEWtEgWV X,govwv.
Tar; xal tar; agX,ar; tWV Ba[3'UAWVLaXWV MUO'tl]glwv
:rcEQLyga<pEL il «Kata[3aoLr; tijr; 'lotaQ Etr; tOY o:rcou a:rco-
xa{}aLQEtaL xal il \jJux,il tWV {}avovtwv xata tgo:rcov
LOtl ava<pEgEtaL on il 'ljJux,il 811vataL va <p&aO'u
tOv <IEgOV to o:rcoi:ov tilv &{}avaatav,
a<pou :rcgOl]yOU!-tEVW; a:rco[3aAU OXL !-tovov tOUr; Qu:rcour; xal tar;
a!-tagtta; tOV xoo!-tou, aAAa xal auto to oW!-tanxov tl]r;
1) 'Iet;elGti)i.. H' 14-5-Maspero, Hist. anc. d. Peupl. d'Or. T6!l.
I. 696.
2) Grumpach, A-briss der Babylon - Assyrischen Geschichte
(Berlin 1854).
3) Schrader, Die Hollenfahrt der Istar (Giessen 1874).
4) Schmith, History of Babylon (London 1877).
28
XCII. va :ltClQouatacr{}ii YU!lvn EVW:ltLOV tOu !lEya-
),O\) 8EOU ').
yvroatov, 0 tWV Ti
tOU tOY !lEYClV VO!lO{}Et'Y)V tWV
XCI!louQa!l:lt'Y) 2), 0 VJt'Y)YOQEuaEV
tOY MrouaTjv EJtL tOU XCII, 0
tOY M(vroa hL tOU ').
'Eav € tOU Xa!lOUQaIlJt'Y) !lE ta !lU{}O-
AOYOV!lEva VJtO tWV hwv xat
troy, va aU!lJtEQava}!lEV Ott xai ta BaBuArovlaxa Mu-
:ltEQI. xai

tOU ' AQalla'Lxou oQOJtE-
Mou vJtTjQX:ov tWV OJtOLroV il vJt'Y)-
YOQEV{}'Y) vJto 01, Aaot oiitot llQIlac(V aUVEQ-
X:O!lEVOt XOLVnV vJto XCII, aVEqJat-
VOVtO aL JtQWtal aQxaL tOu JtOAltl(J!lOU trov. M, EivCIL
ElJVo'Y)tOV, 01, AaOI. aLa{}avOVtCIL aVEvQEaLV
vJto tWV aQX:'Y)Ywv trov ta
tWV JtQWtrov tOvtrov Aawv auyxataAEyoVtat xai. Ot
tnV qJlAoaoqJLav, xata Jtuaav
m{}avot'Y)ta, tWV tOU ZroQoaatQou.
<0 11 11 ZaQatOvat;Qa EX tWV
!lEytatrov !luatayroywv xal tWV Xa/.-
<>ClLroV xCll BaBuArovLroV. Toutov 0 Za{}Qavat'Y)v
xai avtov tnV vO!lo{}EaLav tWV IIEQawv 4). To ovolla
tOU qJEQEtCIL !lUAAOV alwaLVOV, xata tOY Kern 5),
tOu xai EX tou «{}[3(atQa»- Aa/.ucOl'V,
1) Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung (Gies-
sen 1878).
2) Delitzsch, Assyrische Studien (Giessen 1874).
3) r. KUQuxaJ..Lou. ot IIQootOL NOllo{tet'uL (A. II. B. 'A{tij-
"UL 1933).
4) I. 94, 2.
5) Kern. Verslagen en midedeelingen der X, Akad. v. weten-
:schappen. (Amster. 1861).
29
T) aXOf,A.T) , AEYEl 0 Anquetil Duperrons, to ovoJ.ta 'to'U Ecn1-
J.taLVE '). 'AJtaVtatUl aE to QVOf,A.a ZaQatOlJatQa,.
J.tEX,QL tWV 'Ivawv, xal JtQOtEQOV EUQL-
aXEtO OAa ta [EQa 2).
'0 xata tOY OJtOLOV <pEQEtaL aE
JtL{}aVWtEQOV to r
'
f,A.EX,QI A' aLaatT)I.l!l
JtQo XQLO"tOU 8). aE toaT) 11 tWV aOYf,A.atrov tOU Zw-
QoaatQo'U, WatE EJtl ELX,EV 6AOXAT)QOV to IIEQO"Ixov KQa-
f,A.EJ(.QL tOu MEyaAo'U
XatEatQElVE ta 'iEQa tOU xal axof,A.T) BQaMtEQov, tl$ 229
J.t. X., aL aQx,al tOu ZroQoaatQo'U EX aEUtEQO'U, !lEJ(.Ql toli
636 f,A.. X., EJtOX,Y!V toli Mroaf.,tE{}avlaf.,toli, xaL
ErcoAE f.,t T)aEV.
'H aLaaaxaALa .tOli f.,tEyaAo'U avtOli rcvE'Uf.,tatLxoli
aQx,T)yoli tilv OAOXAT)QrotLxilv rcaAT)V auo EVEQYELWV
11 lliiAAOV avo {}EWV. '0 Eir;; tOUtrov, 0 oArov
twV xaAwv xal toli f.,tax,EtaL aWQxwr;; f.,tE tOY ftE-
QOV, tOY aaLJ.tova 'AQIf.,tavT)V, <pOQEa tOU xa'Xoli, tOV xal
TOIO'UtOtQorcror;; 0 tOV aV{}Qwrcou aEV ELV(lL
ELJ.tY! !lLa aWQxilr;; rcaAT) tOU xaAoli Xata tOli xuxoli, aWt'Urcro!lEVT)
dr;; ta '!EQa twv IIEQawv, tilv ABE0ta, It
dvat wr;; xal twv ALYUJttlroV E<p' oaov 0 0 Zro-
QoaatQT)r;; AEYEl on 0 BEnr;; ELVat 0 tWV a<p{}aQtrov, aLW-
aEV ElvaL XU{}OAO'U auv{}EtOr;; arco J-tEQT) xal
oMev ELvaL OJ.tOLOV 'Laov IlE avtov' EiV(lL 0
aya{}ou, to OArov tWV
OVtrov xal 0 OAroV' 0 rcatY!Q tijr;; xal tWV
y.aAWv VO!lrov, Elr;; E<X'UtOV x<xl JtQWtO;
rc<XQ<xyroyor;; <puaEror;; 4). <lOAat <xl. <XVtou tOU {}EOU,
1) Duperrons. Zendavesta (1755).
2) Justi, Handbuch der Zendsprache (Leipzig 1964).- Geiger
Handbuch der Avestasprache (Erlang. 1879).-Bartholomae. Das
altiranische Verbum. (Munch 1874).
3) Dunker, Geschichte des Altertums. (Berliu 1852-57).
4) EUIlY. :ltQO:ltIlQ. 11', aeA.. 42.
I I.
, I
"
I:
1i
'ii'
30
<0<; xat Ot AtyvntLOl naQEMx;ov'to, Et<; ' AnoAu'tov
Avvaf..llv, 'tOY Noilv xaL 'Ayun1}v '). Ma.ha.,;a cu,1J{)eve",
.,;o'ii.,;o rae po"o" dv"aa{Joa, .,;oi', d,,{) eamo" no&ti'" {Jotrp
naeanl1Jalov,' Hal .,;ov {Jotov, cO, naea ";0;" pa1'OJ"
InvvlM,,,e.,;o, 8" • "alova", IHti'"O£, 10CHe"a£ ";0
p.e" ao;pa qJOJ.,;!, .,;t}" de 1pVXTJ" dl1J{JoelC[. 2) To XUQlOnEQOV ()E
x.aQax't1}QLcrtLXOV 'til<; {tQ1}crxELa<; 'tou 1]'tO f} IIuQoAa'tQda.
'H MV1}crl<; EVQLcrxE'tm nA 11 Q1} <; EL<; ZEV()-
, 9), YQaqJELcrav xad tLVa<; cL<; 'to'U '
To nQwtov f..lEQO<; 't1}<;, f} «rlucrVa» 4), 'to
'tWV {tUcrlWV» d<; 72 KEqJuAma, XaAOVf..lEVa «Xu» xat avaqJEQOf..lEVa
d<; ()LaqJoQou<; {tEOt1}W<;, a'LtlVE<; xatu tOY Rojer ()EV ELVal aAAm,
autal aDwl tWV BQawuvcov 'Iv()wv, anotEAoilcrm
Et<; OA1}V ()l()acrxuJ,LUV tWV IIEQcrwv 5). Ta ()E KEqJuAma 28-53
anOtEAOilvtal ano 'ta nEVtE «rxu{ta», 'I1tOl TQayou()La 'tOU ZcoQo-
acrtQou "). To ()EVtEQOV f..lEQO<;, f} «BEV()lVaa(»>-ano
1]tl<; cr1}f..laLvEl «'EvavtLov twV ll'tOl 'tWV Llmf..lo-
E'Lxom auo anocrnucrf..lata EL<; ()LaAOyou<;, ()W-
toil {twil toil qJCOto<;, xal tWV nQo-
qJ1}tWV toil ZCOQoucrtQOU, xu!' avaYOf..lEVOU<; d<; 'tOY 1]Qcoa rLf..laV, tOY
hI, xEqJaAil<; tWV rEvvaLcov EnaYQunvoilvta Enl OAOU 'tOil xocrf..lou.
To tQLtOV f..lEQo<;, 'to «BLcrnEQE()>)-EX 'til<; cr1}-
f..laLvovcr1}<; nQocrEux;U<;, xat to'tEtaQ-
tOY, ta «rLucrt<;», Ehm '0 IIALvLO<; OtL d<;
EVQLcrXOVtaL nOAAa tatQlxa naQayyEAf..lata xat {tE-
QcxnELm EnLtuyx:aVOf..lEVaL vno tWV lEQECOV ()l' 7). At
1) 'A{}av, KiQo. Atyu1t't. 'to!!. a', aeL 144-147.
2) IIoQlpuQiou, IIu{}ayoQou 41.
3) Spiegel, A vesta, die heiligen Schriften der Persen. (Leipzig
1852).
4) Harlez. A vesta, livre sacre des sectateurs de Zoroastre,
(Liitt. 1875).
5) Rojer, IIeel
6) Haug, Die Gathas des Zarathustra. (Leipz. 1860).
7) ID,LVLOU. XXX,!.
31
EmxA:r]OW; a-otm a:7tE'lrlhJvovtat :7tQoe; tOY nOtQLay, tOY XuoJ,ta 11
-/}eOV tWV <paQJ,tuxwv, thY "AJ(.1], O<pLY, tile; aotQa-
nne; xal tn; W<PEALJ,t01J d<; thY rEWQYLay :7tQo; "ta xaxa
:7tVEUJ,tata liQou()e; xal IIEQL, ()La ya "ta 1)01JJ(.UOU xa"tomY
til; taOEW; llV EJ(.01JOt :7tQoe; "to xaxov,' A:7tE1J&UVOVtm
:7tQOOEn :7tQO; tOY ML{}Qav 11 MEOlt1]V &EOV, OJ,tOLOV J,tE "tOV 'EQ-
jJ.nv, xal Et; ta; lhol tae; lj,mJ(.ae; tWV VEXQWV t),
*
* *
Kata ta MyJ,tata tOu ZWQoalJtg01J, eL<; tOY XOOJ,tOV
:7tavtOtE OL :7tLOtOl arro tOUe; ta E'L()WAa AatQEuOVta;, cOV OL ()EU-
LEQOL, we; a:7tLlJtOL 11 UJ(.Q1]lJtOl jJ.anOV, -/}a XQL&WOL QLrrtoJ,tEvoL de;
cpgEaQ, tOu atWVL01J OXOW1J;. Kal EVaVtt&EOEl rrQo; "tOV
jJ.EtE:7tELta XQllJnaVlOjJ.OV, a ZWQoalJ"tQ1]; ()EV :7taga()E)(Etal mWJ(.ove;
tcp rrVEUjJ.an, ana wuVaVtLoV "toue; orra()OU; t01J
EV OO<plQ, xal :7t[OtEUOVtae; ()ta tOu <pWtO;, "tli; :7tYlyli; "tile; aEV<101J
lJo<pLa;. liYlAa()h E()(()aOKEV a1no to arroLov ()IE"tU:7tW-
OEV a IIu&ayoQa;' "ou, na,,{J" 6eli. Hal. nti",,' dHOVS£, "d
cS' cYUa 'livtpAd Hal. HQ)tpa 2). '0 ()E 1J0<p0<; <PlAO<; J,tOU, LOtOQIO-
()(cp1]e; Ii. KagaxaAIOe;, eLe; o)(Etlxhv J,tEAE"tYlV t01J :7tEQL ZWQou-
IJtQ01J, ava<pEQEl a.AAWV xal "ta «MaYIXa Aoyw» tOU ZWQO-
alJtQo1J, lltOt "ta Oo<pa a:7tO<p{}EyJ.,taLa, "ta a:7toIa ()t€lJwoav we; XaA-
()a'LXa oL :7tEQl<PYlJ.,tOt "EAA1]VEe; tlie; XaA-
XOXOVMA1]e;, 'PEAAOe; x.A".:7t. "twv «AOylWV»
avtwv, ta a:7toi:a etvm :7tOAAa Ete; aQJ(.a·Lxhv 'EAA1]vlxhv YAwooav,
ava<pEQw EV jJ.Eta<pQaOEL xal "ta
-' A<pou IJOU J.,tEnEL va avo "tOV LEQOV :7taQa()ElOOV "tile; EV-
orro1J IJ1JYXEVLQWVOVtat 1\ 1) oo<pLa xal 1) EVVOlA-la,
au "thv aMv "til; ljJ'lJ)(il;, "thv O:7tOLaV ()IU "tIVO; ":7t1]-
"to oWlla, rruAlv W aVEYELQU; de; "thv a:7to "thv arroLav
liJ.,t:7toMa&1];, a<pov Evwau; tOY lEQOV AOYOV J,tE EQya.-'Euv :7tO"tE
'{()U; "to LEQov <pwe; J(.wQle; J,toQ<Phv va AaIl:7tU xal va aXIQ"tg OAOV
1) Muller. Sacred books of the East. (Oxf. 1880).
2) IIoQlpuQLou Beot; IIu{t«yoQou, 46.
Ilr. : f7("'."
;.r' '\
"I' .. .'
I l.
i
"
'\ \'
\, '
.h '
1\
:,( It
32
Et; 'ta 'tou xoaJ.tov. axovaov <provtlV 'tov.- \jJu-
x.nv aou {}a Xll'tOlXnaOVV {}rjQLu.-'Eav 'tOY <pro'tELVOV
vow eQYu {}a xul 'to {}vT}'tov awJ.tu.- 'Y3tuQ-
X.EI xan 'to EVVOT}'tOV, aAAa 3tQf3tl:L va 'to J.tE to
'tOV VOV xA3t. XA3t. ').
*
* *
OL II€QaaL aEv 3tuQEMx.ov'tO on 0 Mvvuto va ex'n Ol-tOL-
o'tT}ta I-tE E3tlCl"tEUOV 0'1 xul 01
xul aUl 'tOV'tO OX,L I-tOVOV aEV avnYELQuv VUOV(;,
1l0U(; xul ayaAl-tUta, aU' a3t' El-tEI-t<POV'tO xul E{}EWQOUV
xatl 3tuQOl-tOLOV ').
aE EtfAOUV E3tL twV OQfrov xul 3tQO(; tOY «ALu», 1]tOL 'tOY «KVXAOV
'to'U OVQUVOV». IIQoaftL tOY "HALOV,
tl)V Piiv, xul to IIvQ. 'Y3ti}QX,OV xul
'tOV XUAOVl-tEVOl xul OUtOI ljauv xu'ta mi-
aa'\! 3tL{}UVOt1'jta Ot l-tayoI, fmo aUI-t-
tOU(; trov avSQu;.
, A3to to\,(; "'AQu!3u(; xul 'to\'(; , el-tu{}ov xutomv va
xul 3tQO(; 'tl)V 'A<pQoMt1'jv, tYjV 03tOLUV Ot !-lEV 'Aaav-
QLOl MVAlnav, Ot 'AALnuv xul 0'1 IIfQam
M l 'tQUV. Toue; as VEXQOV(; tOW ?JEV e{}u3ttov, aAAa 'to\'(;
tOY U\jJ1'jAa /lEQ1'j tWV YU3tWV xu L 'tWV OQVEroV,
QOUl-tEVroV 'tWV axa{}aQtrov VEXQWV, O'ttlVE(; aEV E3tQE3tEV OUtE
LEQav yljv va /lLavroatv, OUtE to xa{}uQov 3tVQ xul MroQ. 'E3tELait
aE Mv Mvvuv'tO va 'toU(; l!{}E'tOV
{}1'jXWV EV E'(a1'j O'uQxo<payrov xal {ttlXU(; 'tWV axa-
{}aQ'trov I-tE O'X,OLVLOV, O'1'j!-lu'Lvov on 0 EXQEIlU'tO EL(; tOY aEQu
X,roQ lc; va a3ttEtaL lEQU(; 8).
*
* *
Ta MuatnQLa tWV IIEQawv tlx,ov 'tl)V 3tuQaaoaLv trov EX 'tWy
BQux,/lavrov, O'LrLVE(; EVu V3tEQ'tU'tOV eEOV
1) KaQllxci.Alou !!. IIeQi. ZroQoci.crtQou. (A. B. B. 1933).
2) 'HQoMtou, I, 131 xat 15, OIlA. 732.
3) Spiegel, Avesta-Einleitung 2. (Leipz. 1852).
33
, Af...'J....O. d; :rcOf...Aa al'1I..tELa a:rcaVtOOVtaL tEAElOtEQct tOOV 'IvolxOOv d;
qJLAOaoq)LXf)V UV xaL 01 'Ivool V:rcEQE'iX,OV :rcaVtOtE Xata
ta tEf...EtOUQYLXa xal tU:TClxa. 'H Owc:poQa EYXELt(U EL; tf)V tOOv
LEQEWV, EX tOOv o:rcolwv oL IlEV ELX,OV Xf...'YJQovolllxa OlitalWllata xa1.
-naav v:rcOX,QEWIlEVOl va axof...oU1'hi)al to 1EQatELOv, 01 oE af...f...OL -ncrav
oux,l oL «BQax,IlUVE;», af...f...a OL Xato:rcLv va YLvwaLV
LEQE'i;
Kata tOY IIoQc:puQLOv: "I'JIdiiJ1l el, no, tAd
,fan n naIl' 'lieU'll {}eoa6qJOJ", oD,
"aAd" elcfJtJ.aa", 1:0111:OJ" dB dtio
di... 1"8t1 BeaXI"ii.Jlsr; "eota'lla'ln:a&, 'IIij!i de 2a-
I"atla'lo& 1).
*
* *
'H BQax'!lavlXf) /llOacrxaf...La XUQlCO; E:rcl tOOv No-
!..twv tot) Mavot), OLtlVE; !lEta tOOv BEOOOv to XUQLWtE-
QOv !lEQO; tOOv 'lEQOOv tWV O'L KwolxE; wt) Mavou,
EX,OVtE; xal OVWL we; O"AOXf...ljQov crucrtlj!la xocr!lOYOVLXOV xal
de; !lEtac:pucrLxae; oLoacrxaf...lae; O"AOXf...ljQov
OLOLXljtlXOV crX,EOLOV, w; xocr!lo{}EwQLav a:rc6l.utov,
EC:P' oaov !laf...Lata cruv tOt; af...f...OL; :rcEQLEAU!lBaVE xal
avatQoc:pTte;, OlXOYEVELctXTte; taXtlXTt;, LOLWtLXa :rcaQayyEf...!lata, xa-
"ovae; oLaltlje; xal xa{}aQcrEw;, tOU B(WLAEWe; xal tile;
t<'ft;EW; tOOv :rcOAE!..tLcrtOOV, OLXOVO!lLaV :rcOAltLXf)V xal :rcOL-
vae; xal E;Lf...acr!lOUe; x.f....:rc.
EtVaL Otl 0 0 :rcEQLEX,WV wu; vorwu; tOU
MavOt) -ntO YQa!l!lEVO; de; 2.685 l)(crnx,a 2), we; xal naVtE; crx,EMv
0'[ nQOOtOL VO!lOl tTte; aV{}QwnotljtOc;. '0 OE I.oyoe; ELVaL EUVOljtOC;,
OLOtl, we; yvwcrtOV, EUXOf...WtEQOV 0'[ VO!lOL xaL ot
xavoVEe; YQac:p0!lEVOl E!l!lEtQWC;, WC; E7tQa;av xaL no MOL Ex tOOv
nQwtwv aQx,a[wv VO!lo&EtOOv.
Ta of: BEOLxa BLBf...la B), 1:(1 XUQLWC; 'LEQa tOOv 'IvoOOv, ncrav tEa-
1) IIoQ<jJuQLou, IIEQL uno)(.ii<; Ef-t'lJ1J)Cwv IV. 17.
2) Strehly, Annales du Musee Guimet. (Paris. 1893).
3) Kaegi, Der Rigveda, iilteste Literatur der Inder. (Leipz. 1883).
3
, I
!'
" ,
1;1:
J';
\
I,
Ii
,

I
,\,;
,.
i
,.
\. '


(
I!
:f'
34
aaQa tOY aQd}/-tov (Ply{3E3a, xal 'AwQ-
j3uj3E3a), E; 6)V ExaatOV C)rUQELtO tQLa !lEQl] , tilv «ManQa»,
«BQax,wiva» xal 'OAOXA'llQOV to :reE(HEZO/-tEVOV twv BL-
j3ALWV to'lJtWV Eivat {}Q'llaxEtltLxol V/-tVOL, E1Cl-
{}EWV 30y/-tatL-
xal aAAa O/-tOla. ' Ava'yo/-tEva E:rel to :reAcLatOV tOY
alwva, avacpEQovwL xal a:reEu{}vvOVWL tOY /-tEYlatOV
{tEO V xal Ex:reat3ElJtilv "1 v3Qav (aVtLatOL)(OvVt<X tOY tWV
'EAAtlVWV) 'AvtJ.av, rLa/-tav, BaQovvav, Xav3Qav xat
1).
-
To roQaLov ta Bl[)ALa wvta Eiv(X[ 1\ avtl3WatOAl)
:reaQat'l')QELtal /-tEta;U -nlhxwv xa&l]xoVtwv xal
ot '1v30l Otl ELvat :reQOtL/-tOtEQa ta -n{}Lxa xa-
tWV {tQ'l'JaxElJtLxwv, avayo/-tEvwV tWV tEAEUtaLWV auvtl-
UltOxQLal,av xal ljJElJelOEUAa[3ELav. 'EX:reL1CtEL 3E :reaVtOtE
xat' a a/-tEAwv ta -n{}Lxa EatW xal av EX:reA'l'JQOL
u:reavta ta {}Q'l'JaxElJtLxa. 1\ {}Q'l'JaxElJtLxl) 3h a;t-
tL:reOtE av YLVEtat 3L' o:reWC; xal 1\ aQEtil otav
/-tEaov EXtEAEaEWC; ZQ'l'JaL/-to:reOLTI MAO v :reaVEL xal va /-tEtEZU

To tlje; :reOL'l'Jtlxlje; :reEQLaxEljJEwc; tOu Kw3 LX0C; tOu
Mavov /-tovov :reQoe; tOUe; ljJaA/-touc; tOV {}a Mvvato va auy-
'XQl{}ii. ' A:realtEL aya:re'I'Jv 'XaL /-tovov aya:re'I'Jv a:reo :reavtac; xal
1C(lvtac;. '0 a:reEZWV tljc; OCPEtAEL va Ervat BEj3aLOe; Ott
{ta a:reoAavau /-tEyaAVtEQwV Ev3at/-tOVLWV. 'H ExcpQaatc; {}AtljJEWc;
a:reayoQEVEtat Q'l'JtWe;, xal OWV axo/-t'I'J :reQay/-tatLxil altLa :reQoe;
WVt'I'JC; u:reaQZU, a aV{}Qw:reoe; OCPELAEL va EIvat :reaVtOtE
EuzaQLC; ala va tOY OVQavov 'Aya-
'0 xal 1\ &uawZLa EZOU<JLV avayx'I'Jv aEBaa/-tov, <ha
tOVtO ot 1Ctwzol xal ot aa{}EVELe;, ta :reat(Ha xal Ot YEQOl'tEC; :reQE-
:reEL va EIVaL XVQLOL tljc; at/-toacpaLQac;. Etc; 3€ yuva'Lxac; aQxEL
/-tovov avaAoyoe; aEj3aa/-tOe;, 3l0tL avtaL E{}EWQOVl'tO Laat IJ.€
tOY av3Qa xal ta avta EXELVOC; <hxaLwlJ.ata EZOUaat. '0 :rea-
1) Miiller, The hyms of the Rigveda. (Leipzg. Essays 1869-76).
,,' ,_.--
35
'tlJQ ElvllL EXlltOV Jt(ll()IlYWYWV, il ()s I-LlltYlQ EXlltOV
JtlltEQWV. Kal yaf-LOe;; aUf-LJtIll'tELae;; -ntO il tWV
OVQaVlWV MouaLxwv ... xal AOLJtlI O!lOLa JtQOe;; tae;; twV
f!l'tlXWV aQx,wv OAWV twV Aawv xaL OAWV twV alcOVWV ').
*
* *
"AJtaVtEe;; Of-LWe;; 0'1. 'Iv()oL. (tV xal ()LUQOUVtO de;; JtOAAae;; aLQE-
aELe;;, rov aL XUQlcOtEQIlL -naav il tWV twV xal
tWV BLavou'LtWV f), aUVEXEVtQOUVtO Ete;; to avto qJLAOaoqJlXov au-
crt'l1!la. EJtl tWV LEQWV tWV tWV axoJtouv-
tWV tlJV UJtEAEUl'tEQwaLV to'u avl'tQcOJtOU aJto ta EJtlYELa ()ELva, rov
to x,ELQLatOV -ntO lL""o,a. 9).
Ai JtEQlcrcrOtEQaL twV 'Iv()Lxwv aiQEcrEwv JtaQEMx,ovto tlJV !lE-
tEf-LljJUX,WcrLV, Ott ()Y1Aa()lJ 0 avl'tQwJtoe;; EJtQEJtE va () lEAl'tU () La JtOA-
AWV f-LEtaAAaywv, !lEx'QLe;; oii <p{}a<JU Ete;; tlJv tEAELOtYlta xal dcrEAl'tU
de;; tlJV «N 4), tOY tOJtOV tlie;; !laxaQLOt'l1tOe;;.
Ta mQt tlie;; tWV 'Iv()wv ()Ev ELvaL OUtE X(aa JtQoa-
EYYLaLv yvwata, ()lOtl EtYlQELtO xat' avtlJv aXQa EX,E !lvl'tE La ,
xal !lEX,QI JtaQatYlQELtaL de;; to'ue;; XAa()Oue;; tWV ()La<poQwv
aLQE<JEwV. 'AAA' EX tOU KcO()LXOe;; tOU Mavou xal tWV BE()LXiiiv
MVataL tie;; va aU!lJtEQavU on il MUYI<JLe;; EatQE<pEtO JtEQl
EV lJJtEQtatOV ov, tOY "Iv()Qav, xal mQl tOY tlie;;
avl'tQwJtLVYle;; ljJux'lie;;, ()La tavt'l1e;; EJtQEJtE va <pl'taau !lEWl
tOU umQtatou ovtOe;;.
'AAAa xal JtaQu tOTe;; 'Iv()oi; il JtaA'I1 tWV
'Aya{}wv xal tWV Kaxwv rr.vEU!latWV, xal tlJV !lEV VLX'l1V tOU aya-
l'tou 0 Pd f-Lae;; , EvaaQxW{}Ele;; de;; tOY {}EOV BLcrVOU til
tWV aya{}wv JtvEU!latWV, to ()E xaxov 0
uQx''I1yoe;; twV JtOV'I1Qwv ()aL!lovwv. 'A!l<PotEQaL at aJto-
'\)JEte;; IlVtaL tije;; JtaA'I1e;; to'u KaAou xal tOU Kaxou
1) Janet, Histoire de la science politique dans ses rapports
avec la morale (Paris 1886).
2) Barth, Les Religions de I'lnde. (Paris 1879).
S) :n:£QL .. ij<;, 1.
4) MUller. Die Bedeutung von Nirvana. (Zeitschr.)-Lassen, In-
dische Altertumskunde. (Leipz. 1874).
if
I ),
36
VOVtat ELe; ta I1TCTJ PallaY«lVa xal ta OTCoLa.
we; yvwatov, IlEtEcpQaaEV ELe; ti}v /)latQlljJae; €TC[ TCOAAa
ElTJ ELe; 'IvMae; Xata tae; aQXae; tOU TCaQE/..{tOvtOe; aLwVOe; xal €V-
/)v{}Ele; ti}v atOAl}V tWV BQaXllavwv, 0 "EAATJV raAavOe;,
o ' A-3TJvatoe; ').
'Ev YEVEL, ta tWV ' AVatOAlxwv AUWV (lEv
TCOV de; aAAov axoTCov, dlli) Eie; to va YLVU 0 aV{}QWTCOe; tEAELOe;,
xatOxOe; tlje; v'ljJLatTJe; yvwaEwe; xaQLv tOU aya{}ou, xal ovxL TCQOC;
€ taJtElVWV axoJtwv, VJtOxdIlEvOe; aAAwatE TCavtOtE
de; tOY VOIlOV tile; a(lwAdJttou 'ljJuxLxlje; xal TCvEtJllanxile; €
oJtoLa aYEL JtQoe; ti}v tEAELOJtOlTJULV tOU €v tii JtaQouau 2).
'AAAU, Xata ta MYllata taUta, xal at {}EwQLaL JtEQl ewu xal
TCEQl ' A{}avaaLae; tile; 1jJuxile;, TCQOe; xatavOTJaLV twv OJtOLWV xal.
aVEuQE<JIV tile; JtEQL avtwv aATJ1'tELae; oAa til IlEyaA(l
JtvEUllata twv 'AvatOAtXWV Aawv, xal £aUutTJllato-
tEAEtOtEQOV vJto tWV aQxaLwv CPtAOaocpwv,
O[ OJtOLOl, we; {}a '((lwIlEV JtEQattEQW, £(lTJIlLOuQYTJaav xal
"\"i}v CAQtatOtEATJe;), (lla va ti}v vTCOata-
UlV twv OVtWV xal va (\«laacpTJVLaWat EVVOL<lV tOU eEOU we;
/)TJIlLOUQYOV IOU JtaVtOe;.
1) TU1taA30u, BLOYQa.t:pLa. ra.Aa.VOU, (,EAA7JV. CjltI..OAOY. 1:6AAOYOC;,
l:blt. AB, 1911). -ra.Aa.VOU, (1845), (1848),
-rLl:U (1848, -'It'Lxuaa. (1851. (1853), -XLt'01toMa(l. (1851),
(1850), (WEx30a. r. Tu1tuAaou). .
2) Hall, Rational refutation of the Hindu philosophical sys-
tems, (Kale. 1862).
II
T A
eR LQOXl U L1]V OJtOLav lixoAovih]crav LOcrOV La AtY'UJtLlaXa
ocrov xal La LOW 'Acrtanxmv Aawv, Bta va cp{}acrouv
La JtQWLOV L1]V E>QgX'llV xal EJtctLa L1]V AOtJt1]V eEnaBa xal
L1]V viicrov clvat McrxoAov va xa{}oQLcr{}U. 'Aq/ !lEV
{hotL 01, aQxaLoL 'lcrLOQLxol BEV
crav JtEQI. LWV MUcrt'llQlCOV xat ()EV JtaQEx.ouv AE-
JtEQt xa1. LWV oJtaBwv
tCOV, xal acp' EtEQOU BLOtL uAAcov tEX!l1]QLCOV, 1\tOL YQamwv,
!lV1]!lcLCOV x.A.Jt., BEV JtaQEx.ELaL f) aULmv.
AI, {}Q1]crXELaL LWV aQx.aLcov 'EAA1]vLXWV <PuAwv xal La crUvBE-
D!lcVa !lE ElvaL, Xata L1]V EJtLxQatOucrav
LWV aQx.atOAOycov YVW!l1]V, xal crJtOU-
3aLoL on BUVaL(W va ELVat xal
Elcrax.{}EVLa L1]V 'EAAdBa EX El:;
JtaAatoLaLa:;. <PaLVELaL O!lco:; on, XaLa
LWV {}Q1]crxEUtLXWV at
1tEV dcraX.{}ELcrat {}Q1]crxEUtlXat {}ECOQLat, aVa!lLx.{}Eicrm !lE
xal !lE xat LEAELouQYlxa, !lE MY!laLa xal EJtt-
JtQocAcvcrcco:;, EJtcxQaL'llcrav La JtQwtOV t1]V
E>QgX'llV xat EXci{}cv BlcM{}'llcrav oAcov LWV LOLE Aawv
xal Lmv 1). Kal LO cr'll!lcLOV
.0 oJtoiov crU!lcpcovoucrw Ot JtcQLcrcrO.cQOL cLVaL on
1) Darmesteter, EssaisOrientaux (Paris, 1883).

:1
I,
"
,
"

i \'
\,
J
I) "
1¥ Ii'
't' If
!.
i ,
38
'tu <EAA7]VlXU 'to nQwtOv EX I),
nQoEl&avta EX Btu 'twv 2),
!lE'tU GUVE8E{}7] eEOYOVLU, i)
anO'tEAEaUGU Enl nAEOV !lUGtlXl)V {}Q7]GXELUV 'tWV nQw-
'tWV <EAA7]VlXWV XQavwv. KUtU tOY 8E: Kd.{Je£eo£
Holien neoa'IJ'JIoQE:va{)a& dno Ka{JeteO'J'fI "ro'V Ha"d sPeV'1tatl
aero", etl"tO{)e'V P.t"'IJ'VBX{)'lJaa'V 8).
E!l'ljJUXWtlXOV nVEU!lU XUL 'tWV <EAMvwv !lUGta-
ywywv <) avwpEQE'tat 0 'OQqJEUC;, tOU onOLOU 'to Ad-
B7]{}Qov 11 IIL!lnAWl, XU'tU 'tOY 'HGUXLOV, tOU 'OAU!lnOU, utOe;
'twv MOUGWV XUt tOU dLOVUGOU 0).
ELvat YVWGtOV on nEQt tOY 'OQqJEU, nOl7]tf)v, Xt-
{}uQcpMv, XOtVWVov OAWV tWV MUG't7]QLWV tWV 'AVUtOAtXWV
AUWV, E!lnEnott<J!lEVOV !lE oQU!lUta XUL (lVElQonoMGEIC;, a'tQEqJEtat
0 XOG!lOC; XUL E8l']!ltouQyf){}7]auv
nEQL uv'tOU XUL !lU{}Ot {}Ql']GXEUtLXOL, 8W{}QE\jJUV'tEC;
EnL nOAAac; XU!, !luxQac; XQoVtxac; !lEYLGta t!lf)-
!latU 6). 'AnoBuLVEL O!lWC; tOY
La'tOQL08LqJl']V va 8WXQLVTI tWV {}Q7]GXEUtLXWV
{}EWQlWV XUL twV xUAAt'tEXVlXWV 11 qJtAOaoqJtxwv 80Y!lu'twv Enl
'twv onoLwv Eat7]QLX{}7] 0 xaL f) AU'tQELU tOU aQxutou
'EAA7]VLXOU xaG!lou.
tev XQovCP E8l']!llOUQyf){}l']GUV qJuvutlxol onuBot 'OQ-
XUt anEtEAEaUV !lEyuAuC;
£XOUGat '(8tov LEQav, !lEtEBtBov Bta tOU AOYOU XUL twV GUYYQu!l-
!lUtWV ta MY!lutu tOU d'Va'1eci1pa'V"e, neo-
a"an/" atho'V "0'V 'O{!tpsa, naQto6{)'lJaa'Y sl,
1) Bode, De Orpheo, (Got. 1824).-Gerhard, Orpheus und die
Orphiker (Berlin 1859).
2) Decharme. tTj<; 'AQX. 'E!..!..al3o,;. 1925).
3) XII, 556.--' Ano!..!... tJ1jl!. 1. 917.
4) rIA.at"covo<;, IIo!..ll;. 669 -No/t. II 66-KQIXl;U!... 402.
5) Maury Luis Ferd. Alfred, Histoire des Religions de la Grece
antique. (Paris 1857-60).
6) • AQltJt"o<pavou<;. Bli tQa.XOl, 1.'2.
39
Aat:ett'a'll t:ov Bd"xov, tine"deX6",e'llo, Is ailt:1j, yaA?j'll'l'll "PV-
x1j; 'Xal {J. (}lIt1"tV"",,:q'll naeap.V{J.£a'll 1).
'EnLXQatEatEQa xal {tEtLXWtEQa Of.-tW(; YVW!ll'] {}EWQELtat, uno
twV EyxU1jJaVtWV EL(; tilv !lEMtl']V tij(; 'OQCPLXij(; {tQl']aXELa(; xal twV
MUatl']QLWV, OtL 0 'OQCPEV(;, W(; ExJtQoawJtO(; f.-tLCi(; JtaQW)(l']!lEV1j(;
fnO)(ij(;, {}Q1jaXEUtLXWV JtoM!lwV xal !lEtaQQu{}f.-tLaEWV, auvExEVtQW-
aEV EL(; EaUtOV OA1jV tilv tOtE aocpLOV, aU!lBOAtS0!-tEV1jV bta tij(;
{tEOYOVLa(; xal tij(; VO!-tO{}EtLxij(; EQyaaLa(; tWV !-tEyaAwv EXJtat(\EU-
toW, 'OaLQL(\O(;, ZWQoaatQou, Xa!-touQa!ln1j, Mav'ov, MwuaEw(;
xal M(vwo(; ... xal (\La tij(; JtOL1}aEW(; tOU E61J!HOVQYl']aEV U)Lav.
{}EOYOVLav, ayaywv avtilv nQo(; tOY ZaYQEa LlLa xal. Lltovuaov .),
ta(; Bax)(a(; xal. LlQua6a(; X.A.Jt. '). 'H {tEOYOVLa ,), 6La tWV 'OQ-
CPLXWV "Y!lVWV 5) xal tEAEtWV, EAuf:3EV o{hw !-toQCPilv JtOL1jtLx1}V,
f} cpavtaaLa f.-tE!-tlYf.-tEV1j !-tE tilv cptAOaocpLav wQYLaaE, xal f} tE)(V1j
WCPELAE 6la 'OQCPlXij(; JtaQaMaEW(; va ELvat LEQa, auv6E6E-
aQQ1}xtW(; !-tE dlV f.-t1jtEQa {tQl']axELav, acpvnvtSEv EL(; tilv
xaQMav tWV av{tQwJtwv tilv yvwow tWV {tEWV r] tij(; aAl']{tELa(;.
'H AOtQELa JtgO(; tOY ZaYQEa LlLa xul LlLovuaov Etx.E xa{tLE-
Qw{tij EJtl tij(; N1}aou eaaou X'UQLW(;, aAM xal. Enl JtOAAWV aAAwv
!J.EQWV tij(; 'EAAa6o(;, (\La tWV MUat1jQLwv tWV KaBELQwv, ta
oJto La nQol']y1}1'tl']aav tWV 'OQCPLXWV xal 'EAEUaLVLaXWV M 'U-
at1jQLwv.
cllaLvEtal o!-tW(; OtL BQ(1)VtEQoV XCttEJtoMIll']aEV 0 'OQCPEU(; tilv
AatQELaV tWV KaBELQwv xal EVtEV{}EV E61jf.-tLOUQy1}{t1j 0 {tQVAO(; on
XatEaJtaQa)({}l'] uJto twV Matva6wv 6) 1], Xata tOY II a'U aav Lav,
1) Muller. K, '!oweLa tij,; 'EAt..'Ilv. tOft. r. oEL 326
(' A {}ijVUt 1884)'
2) KAlJ/tEVto,; , AAEsavl)eeroC;. Admonit, ad Gent. p. Il, 12 Sylb.
(Leipz. 1995-6).
3) 'HeoMtou. II, 81 - Rapp. Die Manade im Griech. Cultus.
(Rh. Mus. 1872).
4) Muller K., Prolegomena Mythologiae p, 379-336 (Gotting.
1825).-Grote, Geschichte Griechenlands. (Berlin 1880).
5) Lobeck, Aglaophamus. (Konigsb. 1029).
6) Decharme, Mu{}oA.oyLu t11c; • AQxaLac; 'EAAa.I)OC;. 568
(' A {tijva. 1925).
Ii
,,'
:
I,;
"
':;1
"
,

I'
,,:
'\
\'
\,

:
,
,
II 1;
'I,
I,
f,
"
40
U1CE-&UV€ € € U1CO 'toli Ihon U1C€XctA'U\jJ€V €
'tCt !lUanXCt n7}V-&€wv: uellav"t»t'J-lI"a£ de ati-
"6,,, 'Jc5" A6yt»" beua OS'l' Id£daaus" I" 1:0'l, I'vat:"Ie1o", ou
ned-r:eeo" dU"lu067:a, d1'iJ.erono£, 1). '0 llE 1tJ.vat:"I-
e£t»" t:e t:ro" dnoee1Jt:t»" lde£ge" ·Oecptv, i). <0 'AQl-
avu<pEQ€L 0 KLXEQWV, nQVE'ho 1CUnarrUO'l
'Wv a1Coll(llwv 'tCt aUYYQa!l!luta ulJtov nvu
1CU{}UYOQ€LOV <pLAOao<pov, KEQXW1CU XUAOU!-tEVOV: Orpheum poe-
tam docet Aristoteles nunquam fuisse, et hoc Orphicum
carmen Pythagorei ferunt cujusdam fuis ce Cercopis 8).
"H, xu'tCt 'tOY 'tOY AUEQ'tLOV:
@e1Jiut1. XevaoA.vQ"I'I' t:Qj 6' 'Oecpea Mofiaa, e{J.a1jJatl,
8" uat:dtls" v1jJ£l'edt»'I' Zsv, 1jJoA.6s"t:£ peAs£ ').
*
* *
'H AU'tQELU 'tWV rrQcO'twv <plAoao<plxwv EVVOLWV, Err[
0 iJauv Ut Baxx,at xul Ot UtOL 'tov 'H<pu(-
a'Wu (<<I>{}u), Ot Ka/3e£(!o£, AU'tQELU Jt€Qtaaot€Qov tG}V aA-
AWV /AEQwv tij:; EJtExQatl')aE xutomv A ij/lVOV xUL
I'dA£a?:a I'e" oil" Btl "II'Peep ua4 .d1JI'''ep t:ov, Ea-
pe1eo'IJ' t:£l'iiaIJa£ av(.'pep"I'HStI 6). DE leEYEt xat 0
€ «'AnlYOVl')V», O,t./'U/lOV o/Awr:; to Qvo!-ta av'Wv 'WU'WU 'WV
'OQ<PEW; /AVl')/AOVElJWV, BauXii" ""I"e6noA.I1' 91Jpa'l' 8). liE
ta «' AQyovuunxa»: 1jd' dy..tad oroea Kape1e"'tI· Xe"la(.'ov, ".
dee,,-rov, NV'Ht:o, neel. Bd'HXoV «"au"o,· .dll"tldtl "s
1jcS' eetlaAl"l" 3a(.'0lJ.e1Ju"l" 7).
To OVO/lU tWV Kar:l€lQWV 'WULWV ElVat W'iAAov
€ al')!-tuLvoV XUt 11 llu(-
1) IJauoav£ou IX, XXX, 5.
2) EUQLrt£/lou Piicro;, 953.-Grote, Geschichte Grie-
chenlands, I, 18, 19.
3) Gicero, Philosophic a Fragmenta, De natura deorum I, 38.
4) Diogenes Laertius. Praef. 5 (Ed. Cobet, Paris 1850).
5) X, 473.
6) € 'Avnyov1']. 1123.
7) 'OQqmell, 'Apyov. 27-29.
-')
41
Kat tOLOihol {}EOL, lltOL {)osol I'e1'ciA.ot., iJ.so1 6""cl1;0£,
1)s01 lal"eol, dii magni, dii potentes, dii valentes 1), EAa-
tQEu1'hjaav tilv 2),
vov aXOltlJ xat v:rco to'u 'HQoMtou, OtL ta KaBELQlxa
VJtO tmv ITEAaaymv to JtQmtOv JtaQEAnIP1'hjaav: oanr;
de I'd Ka/Jtleo:J" 8ey,a I'tf''fI1J1;a" 2al'0iJ.ef{'Het;
Aeo'Ut1& naealaptJ"7:e, naed ntAa.ayOl'll, d"TJQ
Ae"o:J" 'fTJ" 2al'0iJ.Q1JtH1J" o1'"eo" lIelaa1'0l. oiit:ot.,
or 'A{J.1J"alo£a£ aVtlO'HO£ Hal. nagd
Zal'0iJ.gf{';"et; oe1'£a ;naeaAaf'Pd"o'Ua, 8). "AAAlJ ()S JtlJyi]
ava<pEQEl Otl: Kdpe&eo£ nee1 7:TJ'II Pea'll OlHOii"7:e,
Zaf'0{J.ef[."1JtI A), xat 0 JtQoa{}EtEL OtL: Hal
.0;" 6'110f-'dt:o:J'II, a nea316Ao'Ut; Hal lOee'Ut:d, Hal iJ.eea-
leeo;'II Kapsteo'U, Hal. Koevpatlt:a, Hal.
Ha'lla, "al. 2a7:veo'U, "a1 T,7:ve0'U" 'fOUt;
aihov, '&oi, Kapeleo" 6). Ta auta ()s MYEL xal 0 ITa\)-
JtEQL trOV 'AIt<PLaaEWv, Otl: Kove1Jt:a, enlat:aa"a, '1101'1-
KapelQo'U, ').
'0 ava<pEQWv JtEQt tmv KaBElQWv, ()(()EI ti]v
JtAlJQO<pOQlav Otl fJaav tEXVa
JtQOE/.{}OVtu () La tOv OUQavLOu
xaL ovea"lrp xal"ii' 7:e"e {}ef]&aaa KafJe'er-
.. .Al"o:J'II EVe'Uf'B'IIo:J'II 7:t, dalf'0'JIe, eaxaeeo;'IIt, 7).
sHaav ()S toao'v auatl1Qa ta tmv KaBdQwv, WatE
0'1: JtOAU JtQOXEX,WQl1ltEVOL tWV Muvavto va
tilv aXQLBii JtEQL autmv yvWltl]v. Lll6tL, xat 0
ava<pEQEL JtEQL tmv ItE!lUl1ltEVWV ta
KaBELQLxa otuV ItEta ti]v aAWaLV tmv 8lJ-
1) Wissowa, Hermes XXII 1887, 46f.
2) Preller, Theogonie und Gotter. (Berlin 1894).
3) 'HQoMtou, II, 51.
4) ' AQLOtB£1l0U 0. 106.
5) X. 471-472.
6) IIauollvLoU X, 38,7.-'OQqJUGa, E1iX.iJ MOUOIlLOV.
7) 'AA.LXIlQVIlOOllOO£. XIV, 20,-XIX, 193.
I).
I " I
, ;
"
I,
I
'I:
, !
• I
42
JIQoaEJta{}lj<HlV WQlafA,EVOL Mmu;MvEe; va dafA{}ouv de; to
LEQOV to)v, EtuqJAw{}ljaaV aJIaVtEe;, we; aAAOtE thY alJthv tU)(l1V
£(J)(OV xat o'L atQatLWtCtL tOU MaQoovLoU '). O;:",,,e, all1w ot
K.a/Je£eo, Hal. on'ola eanv a'in;off: Hal. .,;fi p'1Jr:(!1. 'la
11""'n'TJ" dyo"n vnee a6";Q)'V, avyy'VcUP'1J naea fP"A'1J-
",6",,, ea.,;", po" IIagaxattwv 010 JIgOO{}EtEl Ott xat Ll'ljI'7J.,;eo,
Ka/Je"eato" lar:w f] r:dan] 2). '0 ()E 'HgoootOe; /)tljYELTCtl
fA,Eta JIouie; llVOe; Ott 0 elaijM}e ",at e!; ";0011
Ka/Jete"''' ";0 te6", e!; 'l0 06 (Jep£"'''' ean ea£e'Va£ dUo'V ye fJ
,,;0'V teeea 8). 'H AatgEia aVt1'j <) avaYEtal ou)(l de; to'ue; 1'}WUe;
tOU qJWtOe;, we; Y)O"av Ot 'OAUfA,JtlOl, aU' aVtt{}EtWe; de; tae; {}EOtlj-
tete; lOU JIuQoe; 1] tOU O"XOtOUe; lOU A€YEl /)£ mgl autwv ()
'AQwlOtEA'l']e;, ott 1] AatgELa tWV ouyzovwe; fA,E thY
fA,ouO"[xhy xat !-lE tUfA,JIava, aqJogfA,h tile; oJIotae; EY€VElO va YEV-
V'l']{}ii xat 0 Llll'}uQafA,[:5oe;. Illiaa yae Ba'H.xela Hal. nliaa 7j ";0£-
av.,;'1J Hl'V"ae, paA£I1r:a ";Q)'V 0eya'V"," ead" e'V ,&,oi', a6Aol"
";Q)'V depo"£Q)" e'V .,;or, 4ievy,ad peAea" Aap/Ja'Ve£ ",au.,;«
"'0 neeno'V, olo'V 0 opoAoyo1Jlle"''''f: el'jla£
4ievy£o" 6).
*
* *
me; ta tWV Muvavto va fA,U1'j{}ouv av-
/)QEe;, yuva'tXEe; xat JIm/)[a e), t'l']gOUvtEe; JIaVtOtE tOue;
fA,EVOUe; de; thY MU1'jalV tUJIOUe;, OLttVEe; EYEVOvtO, w:;; xat tWV
'AVatOAIXWV Aawv, /)la xa{}aQfA,Wv xal Y1'jatElWV. 'Oe; xat 0 At-
avaqJEgEL, tile; JIg01'jYELtO 1] neoee'1JI1'" tltOI /)OXl-
fA,aata tWV /)1'jAOUYtWV ott tI{}EAOV va fA,Ulj{}oijv '). cOe; /)10 ava-
qJEQEI 0 Alexander Christian Leopold Conze 8), UJIi\Q)(EV 01.6-
1-2) IIaucravLou, IX. 25. 5,6.
3) 'HQoll6tou. III. 37.
4) X, 472 .
5) , IIoA.Lt. VIII, 7, 9.
6) Conze, Arch. auf Samothrake. (Wien 1875).
7) Livius, XLV, 5, 1-
8) Conze I. 38.
43
LEQaQ)(.La twv /lUOU/lEVWV,
d)(.ovava)(.{tlj xal 01 ()Warj/lOtEQOL xal i}/lL{tEOL tWV
)tQo'iatoQlxulV )(.Qovwv, w; (, 'IaoLwv, 01, ALoaxo'UQol, a
a 'Aya/lE/lVWV, a xal aAAOL,
EL; tmha; MUllan;, a ta KaBEL-
QLXa ECPEQE tOY to\)
1mo to\) &,bEACPO\) to'll, Ere aVE-
CPEQ{tll El; tljv ureo to\) 'EQf,LO\), aAAOtE a xal
a XlQaf,L
lIEQl to\) ()E, avacpEQEtaL to\) , AreoA-
AO()WQOU: Kat • cpaa1. f'Sf'V'1Jf'B'VO'V I'll 2af'0iJ.eq.x.'lI
xe'ljaaaiJ.a, .,;4' "e'1J
dB
f'''cp «'lid .,;awla, "a1. aro{}ofj"a, .,;oii
{}oa'Aaaalov ",tvdro'llo, {}oBf'S"O'll 1J:rr0 ";1]" "o,Ma'll ";0 "e'ljdt-
1""0'11' nse1. yae ";1]'" "o,lI.£a" ot f'Sf'V'1Jf'B'IIO' 'tawla, {J.:a.,;6va,
:rroecpveii.,. Kai. ·.Ayaf'Bf''IIo'lla de cpaa1. f'tf'v'1Jf'8'IIO'll .,;a-
Qaxii 1I,,"a noUii "a.,;a TQola'll d"a.,;ao.,;aala'll ";00" "EAA'Ij'llro'll
:rraZ'aa, :rroecpvelda eX0'll.,;a ').
*
* *
AI, YVW/laL O/lW; tWV aQ)(.alwv )tEQl to\) aQl{t/lO\) tWV KaBEL-
QWV Kal de; /lEV ta to\) , AreOAAO()wQO'U 2) ava-
CPEQEWl OtL f1aav Mo, tEXVa to\) ALO; xal xal
AaQ()avo; xal 'IaaLwv. Kata ()E tOY 'EAAavlxov, a
areEXtrjaE /lEta 'HAEXtQLOVrj; 11 'HAEXtQa;, EAEYEtO
()UO ULOVC; xal /llaV {tuyatEQa. Kal 01, /lEV ULOI, wvo-
aAAa xal a ()EUtEQOC; 'HEtlWV,
aAAa xal 'Iaalwv, i) ()E XOQrj 'AQ/lOVLa xul
)(.{trj tOY Ka() /lOV.
'0 'Iaalwv f1to a /lOVOV {tVlltO; tljc; xal.
xal tiic; {tEa; \:()QuaE til
tl1C; ta Km:a ()E tOY 'HaLO()Ov, i) Evw{tELoa
/lEta to\) aYQov OQyw{tEVta EYEVVllOE tOY IIAo\)-
1) • 0'1]/1. I, 917. (in Miiller. Fr. Hist. Gr.-Heyne,.
(Gltting. 1875).
2) 0'1]11. I, 1913.
.1
• I
44
LOV, {tE(()QOlJ[.tEVOV :TtQWtOV cr:TtoQEa til; I).
COt;; avacpEQoVtal, ,&s,&eAsap.e"o& '&cp -Eellii
6tollltyo.A.Ot, {leol dv"cU"o1. "allaxv{!ol, 6 ot
110.,&8"0' Koiot;, ·P:rrsQlo)tl, Ela:rradJ, "al K(lOt'o, S).
aQXaLOtEQOL avacpEQoVtal !lEV
o ()E 0 Kata ()E <PLA(()Va toY
licrav xal OL AlomwuQoL, OL O:TtOLOL ExaAOiivtO xal Ko-
xal s). AEYEtUl OtL :TtQWtOl OlitOl ECPEVQOV
to :TtAOLOV, tae; xa!. ti)v '{acrLv tWV ()YJy[.tat(()v. '0 :Ttati)Q
tWV KaBEIQ(()v xat'
, Acpoii ()E OL KaBELQol lAE
uvayxYJ va aYJ[.tELWa(()I-lEV Otl EV OL ALoaxouQoL Eau/.IBoAL-
XUta tOY MwvQaLov, ta ()VO [.tLcrcpaLQLa, XUt' ()E
tovC; EX
XEQUUVWV xata ti)v (DQav {tlJEAAWV xal EJt!. tWV
tatL(()v tWV JtAO L(()V.
'I()ov ()E xal tlC; u[.tvoe;, (}vp.lap.a
Upa"ot' ,&00" KOVl!1]'&OJ", tOVe; cOC;
xa!. aVEcpEQalAEV, xal aUYXQov(()C;, cOC; ita '{()(()lAEV
Xat(()tEQ((), aJtOtEAOVVt(()V ti)v BaaLV M 8Ql]axdac;.
Kovefj'rtt;, • .Ae7Jia '&eiiXt' lX0t',&St;,
. 011{!4t'&ot, X{J.6't1toi '&e, "al elt'ci.tto" :rroAvoApo&,
:rr'llo,al, ,,6ap.ov aOJ'&fjet, dyavol,
oi'&t Zap.o{)e7J"1Jt', lEefJ'tI x{)6t'a, 'IIate,&ciot',&st;,
{l"1J'&OOt' dne{!v"e1iat :rro'll'&o:rrAat'7J,&OJ'"
vlleit; "al '&eA.en}t' :rreOOllO& lIee6:rrtaaw l-80ea{)t,
d{joo.t'atot 'Ae7Jia '&tiiXe' lX0t',&st;'
lIOJII6.lI· ".Q"8a1l6t', t'OJII6.{jo· cUa, dst'deeci {jo' a{JtOJt;'
tex6118't10& yaZ'a'll :rroaalt' eA.arpeo1t;,
"aella1eo'tl'&et; onAo,,' n,&fJaaova& de {Jijeat; lI.:rrat''&et;
1) 'Hato8ou, BEOYOV. - Dupre, IIay,,6aluo,; MU{}OAOYLll, ailA. 63.
fA {}ijvaL. 8,,8. ·EAEU{}EQouM"TJ).
2) Conze, Arch. Unters. auf Samothr. (Wien 1875).
3) Fragmenta Hist. Graecocum, 2567,13.
45
iJ.6,l'UPO, rYe pot] Ti' elf, .,;0" O-Dea"cW r"8&,.
814&11'0'1, Ti8 no"w" "0"£'1 "eepsAa, dep",dtlS&
leX0l's"OJ,,' -r6r:e "-1] "a1 (J:llfea nU"Tia TiM).'1M,,·
"all'0"E, d17odt'aTio&, r:eoepSS, "&e "al afi"&'
1f,,£,,' 4" 6{!l'al"'1Tie XoA.ovp.e"o& d,,17oe
cfJno
&a&tl,
61,Av"Tier, P£OTiO" "a1 H"&'1ll'a"&a, t)de "a1 a-DTiov,
0"&0"aX8'& de I's),a, n6"Tio, pa17ovd£,,'1"
ds"deea 6' v1p&"de'ltl' tIC lr, x1706,,a nln"&s&'
1}x.cb d' O-Deav£'1 "BAader epVA.A.OJ".
Kovefj"&e, Koevpa"Tiet;, dtld"Tioee" e-Ddv"a"&o£ Tie,
t" 2ap.017oet]"u:«tlo."'rBt;, op.oii Z'ItlO' ,,6Qo& aOTiol,
ds"ao&, 1pVx0,,&eocpO&, 1}seoBuJar,'
or,,&e "a1 O-DQd",o, dldvp.o, l" ·OA.vf&nrp
8(1n,,0&, eiM&o" aOJ,,&tie&O&, t)de nQoa'l"e'lfj,
roeo,,&e6qJo£, tpeqs"aeno&, tn&ntlelo,Tis «tla,,"&e, 1).
*
* *
El<; tOY 'OQCPEU a:JtoM80vtat tU «'AQyovu'UtlX(l», 01, :JtEQLCPl]-
1l0t «"Y!lVOl :JtQo<; tOu<; 8covc;» , tU «AdtlXU» XUl tlVU aAAu :JtOl-
XUl a:Jto(ma<JlJ,utu 1J,'U<JtlX01'tCOAOY1XOU XUQUXtijQOC;, avucpE-
QovtU WlI<JlIJ,O'UC; VO'U1'tEalUC;, xUl'taQ<JE1C; xul <J'UYWOVWC; acpllYov-
IJ,EVU tU tijc; XUtaywyijc; twv {kwv xul 'tijc; 'L8QU<JEWC; tou xO<JJ.Lo'U.
, A ,AU to !lEyuAfi'tEQOV IJ,EQOC; tWV UVtWV dvm 811IJ,LOUQ-
Yl]!lU IJ,EtaYEVEatEQWV, l8iwc; E:JtL IIEL<Jl<JtQatO'U xul 'tWV
'ULwv to'U, v:Jto tOU 'OVOIJ,UXQLtO'U xul aAAwv. 'Qc; 8£ xal 0 IIu'U-
aavLuc; avacpEQEL: ' O"op.d."eU:Ot; Lf£o"varp avtle17o'l"ev oe-
y&a 2). <0 8£ KMlJ,lI<; 0 • p.-1]tI ·Otlop.d"e&,,&o, 6
, AiJ.""aior" oij "&d tl, 'OefPea epeetlp.etla n0&'17p.o.Tia UyeTia&
ef"a&, "a"&d "&-1]tI TicUtI fle&u&u"&eandcUt' d;?Xt]tI, nee' Ti-1]tI n8"-
"''1"oa'''-1]'' ·O.tvp.1f&dda evela"e"&a" 'OefPev, 6e, 0 aVl'nAsv··
aa, <Hea"Asi, Movaalov cJ&6da"alo,8).
1) 'OQqJLx.a, XXXVIII, KouQf)trov.
2) IIa.u(Ja.v(ou, VIII, 37, 3.
3) I, Cap. XXI, 131.
1 ';
I
,l
,
"I:
.,

, "i
I;;,
I'
• !
4fi
eQya toii 1) ttEwQoiiVtCH, El1(O""EV, ta
ot «"Y""VOL» xal ta «A LttLxa». 01 «"y""VOI
tOU; iltOl ta TEAEtOuQYLxa, 88 tOV UQlttJ10V, crUVE-
,AEYl1crav xal E1(L twV XQovwv, Kal
ta «A dhxa», ucpoQwvta tYJv Mva""Lv twV 1(OALtL""WV A LttWV ,
autl1 ""anov xaL XQijcrlV
EXt LttEtUl, crUVEAEYl1crav, cpaLVEtaL, 1)1(0 twV AvtOxQatoQwv
KwvcrtUvtLvou xal
'0 «IIEQL A(ttwv» toii
V1(OttEO"LV OUtw:
9,£od6.p.a"n .,;4' ne£6.I'0v av'tltj'tl";'1as'tl 'OQrpeur; I'e.,;d .,;fi'tl
hateoo'tI .,;wfi'tl neo, 8vata'tl eHAlov, f}'V 8.,;e4e£ Ha.,;' 8";0" tl,
Beo, d'VeQX61'e'Vor;' H£d (XiI";4' .,;fj, 'IIe'V0l'£al'e'V."r; .,;av.,;.", e.,;'1-
atov {jovata, .,;-q'V al.,;ta" drp."yai.,;a£, 4eyoo'V iJno dea.HO'tl'rO, ail-
,,6'V, narda o'V.,;a, no.,;e d'Va£Qe{jofj'tla£ Hwdv'tlevo'V.,;a, Ha.,;arpv-
yell' elr; ";0 8Hei nov n4."ato'V iseo'tl ";ou "HAlov' iJrp" oli Hal
csoo{joe'V.,;a cO; 0 nat:-qe nee£no£i]aa.,;o, "fj, .,;ov na,do, aoo";.,,-
eta, Ha.,;" et:or; -qye'tl "HMrp {jovl'a.,;a' I'e.,;aa.,;6.".,;o, de 8Hel'Vov
";fi'V b'I:Ev{Ja'V, ailt:o, 'Oerpevr; d'tld .,;oV na.,;eor; .,;fjr; .,;o&av.,;.",
(}vcsta, Hail lat:a.,;o I}'V 'Vv'V drpoa&ovl'e'tlo, «'tIe&a',
CSVl'naea4apdJ" Hal ge&od6.I'a'tl.,;a' o{i.,;or; de Ha{jo' odO'V.,;.p
no£.,,"fi neel dv'V6.I'eo" u U{joOO't1 Hal xei]craoo,
orn'Ve, a1ilfi'V xei]CS'I'0£ neor; ";fi'V f.v6'V,,;oo'V HQa";ovl'e'Vo,,
ifnoo, ail.,;ol, .,;d ";fi'V eilxfi'V Hal or neo; .,;d, 10-
P6Aov, .,;fi'V {Jeeanelar;, "O{J e'tl , o1:I'a& Hal NiHa'tl-
"eo, 0 K040rpo,'Ve£0, va.,;eeo" oel''''{joe1.c; aV'lleyea1j1e .,;d "."e"
aH6. . • Ics.,;Bo" de, cOr; dvo neootl'&a ";OU nae6'V.,;0, neod-
{joe.,;a£ no£i]I'a.,;o,· 8't1 I'e .,;4' nQo,.,;rp all.,;tj'V ";8 .,;-q'V dee"-q'V Hal
aorpta'V altaaa'V 8,vI''Vfi'tl, Hal .,;ov, ncUaL ";fi" fJeo,oo", Hat:'
all"-q'tl ye'V0f'B'Vov, bdd,ov" Hal lcsoileov, 'tI0l'&C1{joe""a" dj"
Hal p..".,;eea .,;-q" dee.,;-q" neoC1B1e."He,,' 8" .,;av1:4' "e Hal "fi"
l'},oo"fi" Ha{jo6,n"na&, cO, 8:1C£rp{jo6"oo, 8X6"";oo,, neOl; .,;ou,
1) Lobeck, Aglaophamus. (Konigsb. 1829) .. -Schuster, De vete-
-t'is.Orphicae theogoniae indole atque origine. (Leipzig, 1869).
47
't7}tI dee.,;7}" cJ,alNO".,;a, Nal del lna-
Nt,p.e"O),,· i" {}aderp cJe IS neOfj a-o.,;o" Nal ,,1-
1It.,;a, 1).
()E Ev()dxVUWI EX tWV 'OQqnxwv "EQYrov xal EX
tWV ()LCtaro{tEVtrov into ()LCtqJoQrov aQx,aLrov aUYYQaqJErov a:rroa:rra-
al1atrov TCOV, qJaLvEwL on OL o:rra()OL tOU, UV xal EAatQEUOV :rrAl]-
{tvv {tEWV xal I)aqlOVroV, EV auvEBatvEv tilv :rrE-
:rral()E1nLEV'llV !-1EQ1()a oArov tmv Aawv, :rraQE()€x,oVto xal aVtOl on
o xal :rravta ta EV Cf.tm$ dval xal
!-lOVOU 1'tEOU. Elg la.,;' E"o, sN)'o"a na".,;a ";£"11-
".,;a, 2). Ji.l, sa',;' a-o.,;o.,;d1J', a-o.,;oii de (mo na""a ,,;Mel.,;a, I).
*
* *
ME ta 'OQqJlxa aUV()€OVWI OL Kci-
BEIQOI, EYQa-ljHl!-1EV xal Ot-LYOV EJ,t-
t'hv PO()OV a{.twv OL Td-
X,,,6,, av xal {tEroQouVtaL ULol xal toii
IIoaEL()mvoc;, EV qJaLvEtaL on Tjaav J,tanov OL !!ETE:rrELta
xal a:rrocrtOAOI tmv 'OQqJLXWV Muat'llQLrov. T7}1I cJe "7j-
ao" P6cJo" neoo.,;o, Nanp1CfJaa" ot TdXt-
".,' cJ' 7}aa" viol 8ala";";fJ', cOfj IS naeacJecJo)Nt,
cJe 1108.,;4 Katptf.ear; 1:7j, ',uNea1l0V iJv)'a.,;eo,
AN{}ee1pa& noatt.cJOO1la, 'Pea, a-o.,;ot, ";0
fJeetpo, <). ODWL Etuyx.avov sves.,;al .,;tx"OO" Nal liAAco1l XP.fJ-
.,;ott; &,,{) ealno£/; 5) xal Iha () 1()Cf.aXa-
troy ()Ion EX tou {tEAyro, ()I' TEA-
wvol1aa{t'llaav l1aAAOV outro, WC; xal 0 BEBaLOL),
to xato:rtLV aw!!a tWV 'OQqJIXOW LEQEroV, ()LOn
a:rravtwvtat axol1l] xal I1E tOY 'tLtAOV tOU l1aY01J xal tou YOl]-
dx,ov :rraVtOtE OL aQx,aLol I1E-
1:a;v tmv O:rrOLroV xal IIv{}a),6ea" ),6'1"0' dnoN.ttltla".,;' Inl "tI-
1) 'OQqmGa, Mooxou. 'Yno-&eoL£ AL-&LXiOv.
2) 'OQqJLxa A. 1, (It'. 8.
3) 'OQqJlxa, A.2, (It'. 10.
V, 55.
,
,
,
\
::i
I
I'
I

ir'
"
'I,
t
It::
n

i'l
48
".tn. '). 0 avu<p€QEl, 01, XU'tE-
tQo:n:OY/}'l]auY xa'tomY 'tWY BEAWY to'u ' Ku.' UA-
AOUe; oli'tot EX 'to :n:QWWY
tlJV Ku:n:Qoy xal E'ha 'tyJv Kd-
!lELQOY, 'IaAuaoy xal Kat. naed· f'i" ·.An6A·
Aeewa TeAXi,,£o')l neoaa'J'oesv{Jofj"a£, naed dE: "Ialvalo"
"Hea" "al naed dE: Ka!lf:£(!siiaw "Hea"
TeAX",i«" 0). av'twy 'tWY TEAXlYWY, 0
tWY A'UXLWV, 'tlJY A'Ux(ay xal 'to LEQOY wi! A'UXLO'U
, naed 1<0" Zo .. ,,{Joot' ",01<aI-'6" s).
EXEt 0 {}Qi!Ao; TWY TEAxlYWY, w; xal 'tWY KaBElQWY,
{}EWY wi! axow'Ur:;, 'tWY aEla!lwy, 'tilr:; ...•. xal
01, !lEV xal oL dr:; XWQae; au !lBo-
xa'ta T1vae; a<p' £voe; !lEV tlJV xa'ta:n:auaLY wi! <poBo'U
TWV xaWlXWV tile; tTic; eciao'U, TTiC;
x.A.:n:., :n:QOEQXO!l€Vo'U EX tWV aEta!lWY, a<p' ihEQOU 8E 'tlJY
u:n:EQLax'Ualv wi! € &EWV wi!
()lWXOYTWY wuc; TEAXLvac;, 8la tWV BEAWY wi! xaT
<pWTElVOi! {}Eoi!, wi! '
'H 'EAArjvLxl] {}Eoyov(a, !lEW()o{}Eiaa Etc; Of,a ta
!l€Qrj tTic; 'EAAa()oc; u:n:o wi! 'Hato8ou xal 'toil xal E:rtL-
()la wi! € rrEQlWQlaE 'tl]Y xa{}aQwC; (}Qrjaxdav
TWV 8taVOOU!lEVWV, 11w f) uLQEalY, f)
!lEAAOV'tlXl] ()Quali:; ()ta<paLvEwl 'L81wc; 'ta 'EAEuaLvta
Qla tWV XUQLWC; 'LawQlxwv XQov{J)v. wvwXQOVWC; !lE
TWV 'OQ<PLXWV, f) 'EAArj-
YLXYJ (}EOyovLa avE:rt'tuX{}rj u:n:o xal !lE a.AAa
xal TEAE'toU()YLxa, 8la wi! xal wi! 'HaL08ou,
8La Ete; 8Ia<poQE-
'tWV 'OQ<PIXWV
. *
* *
Ka'ta TOY 'Hal08oY, :n:Qw'tov TO aU!lBOAOV XaTa
1) AaeQt'ou, V, 37. -IIoQQluQ'ou, IIu{tayoQou, 41..
2) dlO8ooQou, V, 55, 56.
3) dLOMQou, V 55, 56.
1···.··
f
.;
,

('
49 r
r
naoav nl'&avot'Y]ta toil avayxaLoilvto<::; a[(l naoav unag;Lv
nEQLEJ(ovtO<::; oUYXQovm<::; oAa ta <pu<JIxa OtOlJ(ELa ala ti]v
ytav tWV oUQavtmv omJ.l,citmv xal tWV En' autwv aAAmv Ofap",'tI
xal oQyavlOJ.l.Wv. Ala CE ti]v tE/,dav AEltOllQytaV tWV OtOl:6. Hal
to'utmv xal CLa ti]v tEAElonol'Y]olv autwv EYEVVr]it'Y] 0 "EQm<::;. x
Clt
"
•.•• HaA.,hO'to, B'" diJ.avcito£O'£ (J80;;0'£ oCo-
AvO'£.ueA*, .na'V't'(.c)'/l 't'8 iJ.ero'V .nci'tl't'(.c)'V t' d'll{JecO.noo'V., Qa-
M . .u'llata£ e'll O''t''IjiJ.eO'£ 'VOClO" Hal. 1.n£cpeo'Vo. povAIJ'v 1
Kata cE tOY 'EQJ.l,tav: OMe'Vo. yde e'V{}OV(l£o.O'.uO'V l/.'V,v
O'v.upal'Vt£ yi'VeO'iJ.a£. 0
cpo.['IIe't'a£, 8eop.e'Vat; Hal.
d,u1}Aoo'V; 't'deO'nHcAn;a't'o'll .us" yde avto'll Hal .ua'll'HHdJ-V-
ta7:O" .naee£A1}cpa.ue'V, Hal. vno .,;ov HWOV.u8",o", '\
en .no£1]nucO.,;a.,;o'V, If.'V ye 8,' aV1:0 't'OV";o Hal. KaU£o.n1]t; ,
vlo'V YS'IIeO'iJ.a£ cpaCli". .,;t BO'd'V, ")
Uyoo'll cpa['IIe.,;a£ ";0'11 MovCla;;o'll Hal. nf}ottl'llOO'V o.v.,;cp.,;d \ l
_Q. - , _Q.' 1 - "2) I -,," ' \1
'cr8£0. o.yava, teAe£OO'll aV'l:6'11. f\..axou uE 0 "atmv: I
8Ve"''11 nae' 'Oeepe;; '1:0'11 av'l:o'll 't'ov.,;O'll {}eo'll Hal. ffeoor:a Hal.' . l
80.£.u0'lla .ueya'V d1to:oeaAov.ue'llo'V. dyan1}0'8£a£ Hal. enl
't'OV '1:0'11 -';o£ov'JO'V if.u'Vo'll. neei .uS'll yae 'l:OV 'II01]'l:OV \'
"ov Ae"oo'll 0 ep1]O'i, Hal. d'l:aO'iJ.a-
Hal. naAw, oiO'w 8a[.u00'll alet' e.n[-
aX'V1]' .neel. 8e 't'OV 'IIotgov 'VOV Hal. d.ueiJ.e:oe1:0'IJ Hal.
YE'IIe1:00(h Hal. Hal. nal", §'V Hea't'Ot;
oai.uoo'll ye'lle't'o .ueyae; c:ina'll't'oov 9).
*
* *
Kival yvmotov ti]v 8EOyovlav 0 'Holoco<::; xal
nw; EXitEtEl ti]v 0ElgaV TWV YEvv'Y]itEVTmv {}EWV. aUTl'j; CE
tl'j; {}EOYOVlXl'j<::; tE xal 'OJ.l.'Y]QlXij<::;- an'Y]u-
yaoav xatomv oAal aL nEQl itEwv naQaM0w; nov' AQJ(atmv 'EA-
Ar]vmv, a:itOCoitELOa! xUQlm<::; E1<::; ngo :itOA!-WV Etwv aXJ.l.cicravra<::; xa\.
1) 'AQI(J'tO<Pu'vou,;, NOQv1ofre,;, 664-696.
2) 'OQ<PI%u', av. l.-'EQf.\La.; 01]f.\. MS. lOt,; IIAu,t.
3) Bentl. Ep. &d Mill, p. 3. i.-'OQCPI%u', av. 15.
4
\
1
. I
. f "
J
'., '
/ /
I I
L / /
/
/
-Ii
50
1 -rOll {]QVAOU xa-ro:rtLv -rov
"OAUfA,Jtov.
Tl "B 't'o, :rceoo't'£a't'a xao; yt'llt't" aO't'de e:rct£'t'a
Aoue Pal tOQva't'te'llOt;, :rca"'t'ru,, datpailet; altt.
'A"a"a't'ruv, ot exova£ Hq.efJ ",cp6t"'t'0t; 1) •
IlEI Kat toi!ro EYEVEtO, wt:; xal 0 JtoAu oQ{]wt:; JtaQa-
ma:rcee 't'd eau't'olt; 01 H,,,{JoeruJto£
Hat. "oil; Plov; 't'001l "eiiJ'V I).
1 'AAA' ELt:; to !tEyaAoqJuEe; JtVEi!!ta tWV 'AQXaLo)v 'E}.MvffiV
JqJELAEWl to Otl, avrol tae; ()uva-
xal fA,EtatQEwaVtEt:; av-rat:; {]EOtT]Wt:;, va ()W-
aouv d<;; aVta<;; xa 1 aV{]QffiJt L VT]V () La va aouv
JtAT]QEa-rEQOV aUYYEvElaV roi! aV{]QwJtOU fA,E-r?t tWV qJualxwv
()UVUIlEo)V, YEYOVOt:; OJtEQ 01J()Elt:; aAAo<;; EX tWV aQxaLffiv Aawv, 01J()'
autol 01. JtuvaoqJoL AlyvJttlol va EfA,qJavLaouv ()l(l
-rWV {]QT]aXEUtlXWV tffiV xal JtaQaataaEffiv.
I 'EVtEi!{]EV on 1\ aQxaLa 'EAAT]vlxf] tEXVT] E()T]fA,LOUQ-
YT]aE tae; wQaLOrEQae; fA,oQqJat:; roi! 'AqJQO() LtT]e;, wi) 'A-
JtoAAffivoe;, roi! 'EQfA,oi! x,A.Jt.
()£ XatOJtLV a'L {]EOAoYlxal a{;tal JtaQaMaELe;
IlE ()wqJoQoue; ae; xal OLxELo{]EAwe; xaAAl-
qJavtaaia EaqJuQT]AutT]aEv, aVtEJtQoawJtEuaav 6AoxAT]Qov
-rljv wuxlXljv JtQ,AT]V tWV aV{]QffiJtLVffiV auvaw{]T]!tatffiV, anva de;
-rljv 'EAAT]VLXljV 8EOAoYLav, we; YVffiatOV, de; JtOlXL-
ALav /loQqJwv xal Kat EV<$ 1\ 'EAAT]vlxiJ 8EOyovia
de; tiJv AutQELav -rWV ()UVafA,EffiV tlie; qJvaEffie;, ()EV
a{]T] /lOVOV tiJv JtQoaffiJtOJtolT]<JlV -rWV ayu{]wv ()UVU!tEffiV ()L(l
-rWV ()LUqJOQffiV {]EWV, aAAa, IlE -riJv YEvEaLv tWV {]EWV
-rOV-rffiV, EJtEVOT]aE XUL -rae; XUXOJtOLOUe; tEQU-rU
VJto {]EOtT]tae;, -rae;
'EQlvvae;, 'AQJtutae;, tae; 'EXl()Vae;, -rae; Xl!taLQUe;, -rae; rOQ-
yovue;, KEvwuQoue;, roue; Tmlvue; xul KUxAffiJta::;. T£-
1) 'H(nollo1J, e80Y. 116.
2) nOA.H:. I, 1, 7.
51
.,;a'lla, ,sij ne001o, e, :rrol'l](1"" 1(11}yaYt'll u Op.'I]eo, {}teo"" 81'lla&
(}no Ie}) "aA.O'IJp.E'IICP Tae.,;6.ecp' "al e(1";"" e'll " He
a
,
oe"cp .,;d ell'l]' naed 138 'Op.1}eov ·O'llop.6."e&.,;o" naeaA.alUAl'll
";00'11 T,.,;6.'IIQ)'V ";0 o'Vop.a, tJ 'O'tfvO'CP .,;e O''IJ'IIs{}'I]''t'll oey&a, "a1
tl'Va& ";0"'' T,.,;a'lla, ";e}) tJ'O'llV(1Cp ";00'11 naiJ.'I]p.6.";Q)'II enol'l]O't'll
a-o,,;ovl?Yov, ,), A'L aBwl, EAxouam xata tOY 'HQobo-
tOY tl]v xataYCDYrlV tCDV xal AIyv:Jttou, Yiaav nag a-
'OgcpLXWV,
nEg!. xal tOW 'OQCPlXWV Mu-
Ot'l']QLCDV OVClEV (")LEO"W{}'l'], &1.1.' {XV tl]v
tWV aAACDv EV 'Enalh MUat'l']QLCDv, cpaLVEtat Otl aUVE-
J(.CDvEv&'l']aaV wvw ta 'EAEuaLvla 11 ta 'EAEu-
aLvla xal twV 'OgcpLXWV, &a
xatCDtEgCD.
*
* *
'H Aaou<; l(")Ea
't1\<; tOtE (")EV LxavonOlEl Kut
j3aLVEL d<; ta<; {}g'l']aXEUtLXa<; EX(")'l']AwaEL<; twV Aawv, oaov
xat {XV aBtat cpaLvCDVtm urrAul xal ws; naVtOtE mgL-
atQEcpoVtat nEQ!. tl]V tWV &dCDV EV tOVtOlS; Ot
Aaot OBtOl (")wLa{}avOVtal Ott dvm (")vaxoAov va lJJtELaEA{}ouv
,a<; tCDV, xal w<; EX tOVtOU EJtL(")LWXOUO"lV OBtOl tl]V
QEVV'l']aLV tOV ngo avtwv axotOu<; tWV &EO-
tntCDV tCDV,
nQo tn<; tCDV WVt'l']<;, xu!. EYE-
VEtO Ot £XaatOtE va
cL<; tl]v &noxgucpov EVVOWV t1\<;
!AEV'l']<;, EMall . xal Kmro(") a q.wv La<;, xal
BV YEVEL ta<; xal tWV eEWV.
(")E twV tOVtCDV, 11 xEVtQa
twV rrgoxataQXtlXWV bla MUnaEl<; yvwaECDv, tbQv{}l1-
{jay ta unavwx.ov MaVtELa xal
Ta oVO!AaO"tOtEQa EX tWV 'AgX.aLCDv 'E/,A'l']VLXWV MaVtELCDv xal
1) IIrJ.uorJ.vCou, VIII, 37,3,
."
.
I
,
'i'
I.
,,'
"
52
XQljatljQLWV, roc; yvWatOV, fjauv to tWV MACPWV, to .1W()W-
vljC;, to tOV "A !-t!-tWVOC; , to EV tlic; <PWXL()OC;, to EnL toir
oQo'Uc; IT tWO'll nUQa taC; to EV 'Ia!-tljvLq,l tlic; BOLOltLUC;, to
EV 'Yawic; nQor;, 'A to EV TEYVQg, to nUQa ta AEV-
XtQa EV to EV tlic; Evj)oLaC;, to EV AaQLall tljc;
'AxQonoAEwc; tOu "AQYo'Uc;, to EV "AQYEL EtC; to Avxawv, to E'V
MLXQg 'AaLg EV .1lM!-tOLC; nQor;, MtAljtOV, to EV KAaQq,l tijc;
KOAOCPWVOC;, to EV tOu 'AJtoAAWVOC;, to EV rQ'UVELg JtaQu
M'UQLVljV, to EV ITattaQOLC; tijr;, A 'UX tar;, , to EV K'UavEmc; nQoc;
TEA!-t11aaov, to EV to EV to EV MaAQl tljc;
KLAlxLac;, to tOu 'AnoAAwvoc;, to EV 'IEQg xw!-tu
JtaQa tOY MalaV()Qov Jtota!-tov, to EV "YBAll tijc; KaQlac;, to E'V
lIEtQaLC; tijc; 'Axatac;, to tOu 'EQ!wU EV <PaQa'ic; tijc; 'Axatac;, to
tOU 'AaxAljJtlou EV 'EJtl()avQQl, to tOU IHovtwvoc; xai tijc; Ko-
QljC; JtaQa Nvcrav tijc; KaQLaC;, 'to tijc; 'AxQaLac; "HQae;, to
tijc; '!voue; EV 'EJtl()avQQl xal OltvAQl, to tOU 'A/-!cpLClQaw EV
'QQcom'i:> xaL JtaQa HXC; to tOU TQOCPWVlO'U tije; AEBa()Elac;,
to tOu 'A!-tcpLAoxo'U tije; KlAlx(ac;, to tije; ITaalcpaljC;, to tOU 'HQa-
xAEo'Uc; EV BOVQOLC; tljc; , Axatac;, to JtaQa tU 'AoQvQl Al!-tVn tijc;
ewJtQwtLac;, to EV 'HQax},ELg tljc; ITQOJtOVtl()OC;, to tOU KaAxav-
tOC; EV .1a'UvLg, to tOu !llOC; tljc; 'OA'U!-tJtLac; x.A.n.
*
* *
Ta MaVtE'ia tauta, JtEQL rov EXO!-tEV YQa\jJEL !-tEMtljv,
EXQljal!-tE'UOV xat<x tOve; JtQo'CatOQLxovC; xaL 'i:atoQLxoVC; XQovo'Uc; roc;
EX()ljAWaELC; tljc; JtLatEWC; anoLav EIxov 01 aQxaioL nQoc; tOvc;
{}EOVC; tWV, xai tijc; JtQoCPljttxljc; avtwv aJtoLav
aJtE()ELXVlJOV ()la tWV XQlja!-twv, OUC; EJtEXaAOt'VtO JtQOC; AVGLV twv
ExaatOtE dc; ato!-ta xai Aaovc; ()'UaxoAwv JtQO-
BAlj!-tatwv. ()E AvaLv avtwv XatacpEVY':>VtEC; EtC; ta
M vtE'ia xai. EVVOl']tOV, roC; ElVal aAAwatE yvwatOV,
Ott a'i: twV MaVtELCOV fjaav JtavtOtE aXE()Qv ()LcpOQOV-
!-tEVa! xai atVLYf..I.atW()ELC; 01JtWC;, WatE va cpalvWVtaL ()LxmOVf..I.EvaL
EX tljc; cpoQac; twV JtQaYf..I.atwv. 'EVVOELtat otl f..I.E ta MaVtE'ia
tauta fiaav atEVwC; aVV()E()Ef..I.Evat at dc; ta ()lacpoQa f..I.EQlj f..I.'Uatlj-
QwxaL EX()ljAwaElC;, xai tWV f..I.EQWV axo!!lj
53
£"ELVOlV EL<;; a. BEv fjaav EyxatEatl1flEva ta
Kal Ot al1flaVtLXmtEQol t&v toJtrov tOlJtrov fjaav n II> LyaALa , n
<EQflLOVl1, n KuJtQo<;; xal. LMro<;; n
'R II> LyaAw, x,aQl<;; EL<;; tOV vaov tOii 'EJtLXO'UQLO'U ' AJtOAAro-
vo<;;, XatEtx,Ev EV 'EAAaBL {tEaLV. OLxoBofll1{tEl<;; otito<;;
EJtL toii oQo'U<;; KOt'UALO'U EJtL toii TIEAoJtovvl1aLaxoii JtOAEflO'U xaL
JtaQa tTjv {tEalv B<iaaaL, E<PElAX'U<1E tTjv JtQoaox,Tjv OAO'U toii tOtE
yvroatoii xoaflOU tn<;; 'EAAaBo<;;. Kata JtaQaBoaLv, 0 {tEO<;;
, AJtOAArov ELX,EV EA{tEl tOtE cO<;; 'Y JtEQBoQELo<;; (cO<;; d<;; MiAOV
'Xa" aAAax,oii) xal. auvafla 'EmXOUQlo<;;, B la va aman xLVBuVEU-
ouaav tOtE JtEQLOX,TjV tn<;; 'OA'UflJtLa<;; EX toii AOLflOii, oatL<; xal ta<;;
'A{tnva<;;, cO<;; yvroatov, BWQxoiivtO<;; toii I1EAoJtovVl1aLaxoii JtOAE-
JA,O'U ..... "a, 6 dexn;bc,,;oo'V 7:oii i'V
ya.Mq. vaoii, yeyovro, .,;fi r,A,,,tq. "a7:a I1ee,,,Ua, ,,0.1. ',4:1),'1}-
vato,.; ";0" I1ae{Jo8'Vrova HaAovl'evov "a"aO'''t'l1aO'a, ').
El<;; BE 'EQfllOVYjV fito xal to LEQOV tii<;; L1nfll1-
'tQO<;; cH.:ucp ,,0.1. X6.e'O'W' 6 de 28edmd, tP"od6-
p.'I}r;a, ,,0.£ IO',d,' ,,0.£ l'e1'a4OO" MOtoo" Aoyadoo'V sl-
at,,· ev.,;o, de aV.,;ro'V teea deroO'w an6ee'l}7:a 2). L111-
xctl EV 'EQflLOVn EAEL touQYo'Uv M 'UatnQLa.
*
* *
EL<;; KuJtQov, xal 8Tj d<;; l1a<pov xal 'Afla{toiivta, EAa-
tQEUEtO, xata tOu<;; II>OLVLXLXOU<;; xal 'IatOQlXOU<;; XUQLro<;; x'QOVO'U£,
l\ ' A<pQoMtl1, ELaax,{tElal1<; tiic; AatQdaC; avtii<;; tmo wii BaalAEro<;;
tiic; KlvuQa 8), 'ULOV toii xal aJtoyovo'U toii lI>a-
E{tOVtOC;, (8J)Aa8Tj nALOAatQLxYj<;; Jtl1yii<;;). '0 KlvuQaC; fito 0 OL-
xLatTjc; tii<;; l1a<po'U xal L8Q'UtTj<;; toii LEQatLxoii YEVO'U<;; t&v KLv'UQa-
8&v. Kal toiitov ava<pEQrov 0 I1Lv8aQo<;; d<;; ta «l1u{tla», QVO-
ayaJtl1tOV toii 'AJtOAArovoC; <), 0 8E "Ofll1QO<;; 5)
JA.EtU aEBaaf.,toii JtEQL avtoii.
1) ll«uoa.v'ou VIII Cap. XLI-The British Museum, Elgin and
Phigalian Marbles (London 1833).
2) lla.uoav'ou, II, XXIV.
3) • AnoA.A.oBooQou, III, 14, 3.
4) llu-&. II, 25-30 ('AiHjvCJ.L 1842, "EKB. N.
5) '0lttlQou 'lA.. A. 20.
I
\ \
Ii
.
,
['( 'I
j,
t

I
• I
", .
, ,
"
.,'
,,,
54
, A:7toQQola ()E tjje; 1tQ'l1aXE'UtLxjje; AUtQElUe; tjje; , A<pQo() Lt'l1e; 1tE-
(()QOUVtat :7tUQct tLV(()V uL a'l]!-tEQlVul lWLattaVLXul tEAEtUL, WC; :7tU-
QUt'l1QEL 0 KV:7tQlOe; aUYYQU<pEUe; K. KaQa!-tctvOe;, tEAOV!-tEVaL, We;
, \ 'f" :) 'K ' , ')
<paLVEtaL, XUta LULasOvta Ete; tOue; 'U:7tQLO'UC; tU:7tOV •
tjje; , A<pQo/)(t'l]e; o!-t(()e; EAatQEVOVto xal aUOl 1teol EV
Kv:7tQql, xul LMwe; 0 ZEVe;, Q 'A:7tOAA(()V, i] "HQu, 0 lloaEL()wv, ft
, A1t'l]va, i] 0 'EQ!-tjj::;, We; xul oL ALy'U:7ttLuxol xal
"OaLQle;. 'I()laltEQ(()e; o!-t(()e; 0 "Ab(()Vle; 2), !-tEta tOl' O:7tOLOU X'UQL(()e;
a'UVE()EOVtO ta EXEL tEAOV!-tEva 'Aaa'UQluxjje; :7tQOEAEV-
aE(()e;, ()LOtL EivllL yv(()atOV OtL i] 8EOYOVLa toW K'UJTQl(()V xal UL
aXEtLxul :7tQoe; tOue; 1tEouC; AUtQElat -naav &va!-tE!-tLY!lEVal J.lE 'EAAll-
VLXct, J.lE <I>OLvlxlxa xul 'AaauQlaxa MY!-tatu xal 1tQ'l1axE'UtLXa::;
:7taQuMaEt<;:.
'0 <I>OLVLXIXOC; :7tEQl tOU 'A()WVL()Oe; !-tu1toe; U:7tO tOW
K'U:7tQL(()V ete; tae; EOQtae; tjje; 'A<pgo/)(t'l]C; C AatclQtlle;) We; aVJ.lBo-
AOV tjje; tjjc; 8), aXEtlXWe; !-tE tOY "Att'Uv
tWV ALY'U:7ttl(()V xul tOY AatQE'Uo!-tEVOV U:7tO twV AL-
vov '). '0 ()E "A()(()vLC;, EXtOC; tjjc; 'A<pQoI'>Lt'l1e;, atEVWC; a'UV()E()EJ..lE-
voe; /-tE tOY :7tOAV!-tOQ<pov {}EOV twv ' AQU!-tL(()V BaaA, tOY "HALOV,
tOY "AQllV xa 1 llEQaE<povllv, E{}E(()QELtO ta'UtOXQOV(()e; xa 1 'U La::;
tOU KlvvQa, Alla!-toV'l11tEla'l]e; auv tiP XQOVql tjjc; OVQuVlae; 'A<pQo-
MtllC; xul !-tEtovo/-tua1tElalle; xata tOue; 'IatoQlxoue; XQovo'Uc;, J..lE
tEAEl(()e; ()la<pOQEtLXOV xaQaxtjjQu, de; IIctv()'l1!-tov. Ta bE EX tOU ' A-
()WVl()OC; JTQoxv\jJuvta {}QllaxE'UtLXa 1!1tI!-ta fjaav toaov :7tOAAct,
xal dc; oAae; tac; tOtE cEAAllVLxac; XWQCXI; 'E()llJ..lLO'UQ-
/-tctAlata xal t()WLtEQa aLQEaLe;, tWV XUAO'U!-tEV(()V ' A()(()VL-
atwv 6). TIEQl bE tjje; AatQELae; avtOU xal tOU ALvo'U, t/)((()C; we; Etc;
tac; , A 1ta o/-tLMa(()!-tEv Ete; aAAO xE<pctAawv. >
1) KaQa/tavou, xal .rov KUltQLCOV (' AtHivcu,
M. E. 'EyxuxA.) .
Movers. Die PhOnicier 1,191-233. (Bonn. u. Berl. 1840-1856).
geoxQl.ou ELMA. XV.
3) Greve. De Adonide, (Leipz. 1877).
4) Brugsch, Adonisklage und Linoslied. (Berl. 1852).
5) ITAa'Ccovo;, N6/A. VI, 106.
55
IIEQt wi) KLvuQa, wi) KurrQov til'V
AatQElav wi) xal ta a)(EtLXa xal L()QUaaV-
to LEQatlxQv taYlla tWV KLVlJQa()WV, rrAELawL
oam avacpEQollEVOlJ alJVaYWVLatoi) tOU
, ArroAAwvoc;, xa{}LEQWtOU {}Q'Y)axdae; xal auv tOLe; we;
rrAolJaLwtatolJ ') xal we; € tOV rrAoutov tOlJ
rrQoc; ErrLxgat'Y)alv tWV {}Q'Y)aXElJtLXWV tOlJ aQ)(wv xal
El()LXWe; ()s mQt tWV MlJat'Y)gLwv tOU KLvuQa xat Errt tij BaaEl
tWV l'1EWQLWV wu Engel 2) E)(EL YQa\jJEt IlEAEt'Y)V xal 0 TlIlEtEQOe;
II. KaAOYEQorrOlJAOe; s).
*
* *
'H Xata tljV rrQo'(atOQLxi]v rrEQLO()OV XEVtQOV
O)(L 1l0VOV IlEyaAOlJ rrOALttalloi), arrExaAlJ\jJav aL aQ)(aLOAoYl-
xal avaaxacpal Kvwaou, tiie; <PaLatOu xal tWV aAAwv KQ'Y)-
tlXWV rroAEwv, aAAa xat XEVtQOV IlEyaAwv 'l'tQ'Y)aXElJttXWV IlEtaBo-
AWv xal "Av aXEcp{}ij Ott Tl rratQle;
wu KQ'Y)tOYEVOUe; <) xal Ott 0 WEWQELtO lJLOe; alJtou,
xal axoll'Y) Otl Err'i. llaxQov ()LEtllQELtO de; ti]v rOQtlJva Tl rrAaw-
voe; urro ti]v orro(av EtEl.Ea{}'Y)aav OL yalloL tOU !-lEta tiie; Eu-
Qwrr'Y)e; 5), ()UvataL va rrwe; xat {}Q'Y)-
aXElJtLXa taYllata, ta tWV xal KOQlJBavtwv, ()La
ti]v urr'Y)QEataV tOU tOU orroLou .
LEQELe; xat' E'l'tEWQOUVtO 0'L 'I()aLoL to
Err({}EtOV EX tOU oQOlJe; Errl tOU orro(olJ E'l'tQlJAAELtO on
xa 1 arrE'l'tavEV 0 "). ()S to avtQov
orrolJ aVExuAucp{}'Y)aav rrEQt ta tEA'Y) tOU rraQEA{}OVtOe; rroA-
Aa acpLEQwllata xal aUIl130Aa tOU orrolJ 0 M(-
1) Foueart, Des associations religieuses ehez les Grees. (Pa.
ris 1873).
2) Engel, Kypros. (Berlin. 18401).
3) Ka.A.oyeQoltouA.OU, -co. -coli KwuQa. TIu{)a.-
-C0I1. 1923).
4) 6.wM)Qou, V. 70.-E>ouxu/Wlou I, 4.-' € II, 7,2.
5) Preller, Grieeh. Myth. II, s. 116-117.- Maury, Histoire des
Religions de la Greee Ill. p. 230,4. (Par. 1857-60).
6) "YIA-v. 8.-Ciceronis, De Nat. Deor. III. 21.
·,,',
'I
;'
.t ',',
. ,
I
,i
l
'f; ,
'i'
'"
",:
,,;
56
Xata tOY lIAch())va ,), E/)IMX:/}'ll JtaQa tOU
EtEAOUVtO xal ta ax,Enxa
'Ex toW avaaxa<pwv tWV tEAEUWL())V X,QOV())V EJtl
JtQoxvJttouv txava on at JtQWWL {}EOt'll-
xal EX 'H
1) 1) {}Ea tWV "O<pE())V xat
PEa t\ /)£V Etvm aAA'll 11
VLaxi] 'IataQ t\ 'AatrlQt'll. ToutO aJto/)ELXVvEWt EX TWV ax,EtLXWV
Ta ano La aVExaAv<p{}'llaav EV tWV I JtAWV
KEQ(:(r())V xat TWV "O<pE())V. /)£ ava<pEQEt a : Ben;o-
",ae,,;w ";TJ'II neoaayogtvofle'll'l]'V Lll",,;v'II'Va'V flviJoAoyofia& ys-
__ sa{Joa, pB'II e'V Kawoi e"
EvpovA.oV ,,;ofi ,,;av,,;'1]'11 d' eileen'll
yS'II0fle'll'1]'V d,,,,,;vCcw ";00'11 "v'V'1]yla'V ;n;eoaayoeeviJij'lla, Lll-
",,;v'V'IIat', flB'V no£fJaaa{}oa£ pe,,;a "Ae1;e-
drp' dO'lei'V H}'II aV";TJ'II 81'Va£ dl",,;v,,-
'1160" .,;e " Ae,,;ef'w, de 110.00'11 ,,;s,,;,-
f'ijaiJa, naea Ke'1]al, ";TJ" (Josa'V ,,;av,,;'1]'V' d' la";0eofi,,-
av'tTJ'V tiJV0f'aa{}a, d{"'tv'V'Va'V dna ,,;ofi aVf'rpvyeZ"
dl£evnKa dl",,;va, d£omolle'V'1]'V 1ma Ml'VOJ . , • 2),
Ot uno Tl]V EXJtoALtlaTlxl]v EJtL/)Qaalv TWV' A-
x,mwv, £auat'll!1atOJtol1']<Jav ta T())V, JtQoa-
E/)wxav d; wvra xaA/,LTEX,VlxWtEQav xat /)[(1 EJta-
trov xa t auyxo l vwv IlE. A LyuJtt xa 1 aAAOU;
'AvaTOALxov:;; Ta EJtl TO tEAELOtEQOV, aJto/)w-
auta EVtEAW:;; L/) lOQQU{}!10V Elval aVaVtLQ-
Q'llTOV Ott EJtt tOU I1u{}ayoQou, 11 TO I mQt Ti]V EXT'llV ExaToVWEtY)-
Q(/)a JtQo XQL<JtOV, ta tWV 'IoaL())v JtQOGEAa-
Bov Ti]V EJtwVU!1LaV TOU MOQYou», ava<pEQEL a
"), a /)E l]TO EX twv 'I/)aLwv
AWV <). "Orav /)E a IIu{}ayoQa:;; d:;; ti]v Ota va
1) IIA.(1:twvo,;, MLVW';.
2) v, 76.
3) IIoQ<jluQ'ou, IIui}ay.
4) V. 64.
"
.".,
'.' ,
:1

57
j.tU'I']%, AEYEl 0 EV AOyc.v ta a:7tExa-
{}aQit'l'] arpou EJ'Ct EvvEa
xat E:7tElta to 'I()aLov "AvtQov, oJ'Cou EtEAELtO
l\ MU'l']O'l;;. To :7tEQLEQYOV ()E ELvat on 0 E; autwv tWV
'I()aLwv rpaLVEtaL E()LMx&'I'], OtE 0 ()EV EiXEV axofl,'I']
&EOJ'COl'l']&lj, on f]tO :7tEQt tOUtOU EX tOU
tOU 'I()aLou "AvtQou EVQlO'XOfl,EVOU tarpou toU, EJ'Cl tOU OJ'COLOU
EYQaljJE xal to O'XEnxov EJ'CLYQafl,fl,a « ... !.Ms {}a"o,,, He'l",a£ Zit",
8" Lila H£HAtJaHOVa£'ll» '). Tauta EJ'CA'I']QOrpOQll&'I'] J'CaQa
nov MuO'twv tOU MOQYou xat E()WXEV
J'CaQa tWV EV 'EAAa()1 tOtE itwMywv, tWV OJ'COlWV
xat 0 0 tOY IIu&ayoQav EJ'CL
tOY 8EOV &V'I']tov J'CaQouO'LaOaVta.
IIwe; EYEVEtO f) xata ()EV YVW-
xat oO'a J'CEQl autwv EYQarp'l']Oav fl,EXQL tOU()E cIval UJ'CAai:
EtXaoLat, au&aLQEtOUe; xal J'CAT]QorpoQLa;;
tWV aQxaLwv, xat WXAWta tWV 'AttlXWV O'uYYQarpEwv, OJ'COL-
xataxQLVEl 0 IIAatwv ()la J'CEQt
xat twv. rpQOVOUOL, xat JtOAu
EX tOU d'QE&EVtO;; EvtOc; tOU avaxtoQou KvwO'ou fl,l-
xQou fl,Eta tWV EJ'C' autOU &Q'I']O'xEunxwv xal EX
tOU itaAafl,OU fl,Eta tOU &Qovou tOU M s()w-
ALOU, on EXEL EtEAOUvtO xal 01 0XEtlxol Ka&aQfl,ol xal
JtOAAOL J'CLO'tf:UOUO'l, xal auto to avaxtoQov Kvw-
O'OU f]tO
Kat EIVaL J'CQaYfl,an YVWOtOV on oMafl,ou avarpEQoVtm vJ'Co
tWV aQxaLwv ' AvaxtoQa xata ti]v JtAijv
tWV tnc; 'Ofl,'I']QLXlj;; EJ'COXljc; 'AvaxtoQwv tOU tOU 'AA-
XlVOOU, tOU IIQlafl,OU xat tWV BaOlAELwV IIEQ-
O'OUJ'COAEWC;. '0 ()E 'HQo()otoc; AEYEl Otl 0 MLVWC;
J'CQo tWV TQw·Lxwv xal on f) dXE () fl,EXQI
tOtE EQ'I']t-tWitlj xatOLxwv ()la ALfl,OU xat AOlfl,OU : "'fJ1I KetJ"''lJ1I
eelJf
U
(J{J.s'laa1l • • • . "'et",'l1 ye1ltij I't",o. Ml"Q)'V ",tAtv",tJaa1l",a
i .
! .:',
I" "
l :; I
,
t 'r'
. t' l" ,
J'
,"
58
ye'llia6a£ "d; TeooiHa . • .• (7:00'11 K(!7]";OO") arp£ dno-
'IIoa.,;fJaaa' iH Teol7]' A.£l'o" 7:e Hal. A.O£I'O'll "e'lleaiJoa£ Hat. a-o-
7:o;;a£ Hal 7:o;;a£ ;JeOpa7:o£a£, ens .,;0 tJev.,;seo'll
I's.,;d; ";00" (moA.olnoo'll a-o.,;iJ" "ii'll 'IIel'saiJoa£
1).
oAa ta AEyo/-tEva JtEQt WU JtQcOtOV xal ()EVtEQOV
avaxtoQov tije; K VW<JOU VJtO tOU Evans xa 1 tije; xata(JtQo<pije;
autwv vJto twv LlwQIEwv ()la JtvQxa'Cae;, EaV ta EXAaBw/-tEv we;
aArI1'rij, {]a <JvvEBl1<Jav JtQo tYje; EQl1/-tcO<JEWe; tlie; <'hOtL aA-
AWe; ()EV ()UVataL ne; vu JtQOC; JtOLOVe; EJtOAE/-tl1<JUV 01. Llw-
QlELe; xul ()latt xatE<JtQE'ljJaV ta 'AvaxtOQa tauw.
IIdtuvcOtEQOV, AOLJtOV, <pU LV Eta L Ott l1<JUV VUOL,
VOL de; {]EOtl1tae;, uL OJtOLUL tije; XUta EJtOXae;
{]Ql1<JXEUtLXWV JtOAE/-tWV, xal JtuQE/-tELVaV we; EQELma. KhaL ()E
XW/-tlXOV va JtUQa()Ex.{]'ij tte; Ott de; /-tLXQOe; EUQE-
{]Ete; EVtOe; tOU Mj{]EV 'AvuxtoQov, vJto tOU Evans
we; AOVti]Q tije; BU<JlAL<J<Jl1e;, EVq, <pULVEtal xUtuAAl1AOe; /-tovov ()La
Jtal()(U lJALXLae; /-tEWl Mxu EtWV. 'Extoe; av JtUQU()EX{]W/-tEV Ott lj
BU<JLAI<J<JU tije; ELtE IIu<Jl<pal1 EAEYEtO, E'LtE aAAWe; Jtwe;,
l1tO vuvoe;.


Ta ()f AOma <JU/-tBOAU, ta avuxaAv<p{]EvW de; tae; avu<Jxa<pae;
tije; Kvw<Jou xul twv aAAwv JtOAEWV tijc; O)e; uL
ZWVUl, 0 LlLJtAOUe; IIEAEXVe; xUt til <JXEtlXa EL()cOAlU, <JXEtL-
eZi7EVU /-tE ti]v {]Ql1<JXELUV tOU AaBQuV()Ewe; Llloe; 2), tOU <pEQOvtOe;
xEi:Qu avtl XEQUVVOU tov:LllJtAouv IIEAEXVV,
/-tE ti]v AUtQELav tlie; KuBEAl1e; xal tae; JtuQu()6<JEle;
JtEQL ' aL oJtoLm ()EV ELvm va aJtEtEAOVV
SQl1aXEUnXa tuy/-tuta, anvu {]Ql1aXEVtlXOUe; JtOAE/-tOVe;
JtQoe; EJtLxQUtl1alV E'LtE tlie; AatQELUc;itlie; KvBEAl1e; xul ' AatuQtl1e;,
E'LtE aAAWV YVVULXELWV ()E on Xuta tae;
avuaxu<pae; tlie; aVEvQE&l']aav d()cOALa YVVULXELWV
tWV xui ouxl aV()Qwv, LaWe; ()EV €ixEv axof.,ll1 {]EOJtOl-
1) 'Hl,loMt'ou. VII, 171.
2) 'Hl,loMt'ou, V, !IV, 659.
59
Yj{}ii 0 ZdJ£ xal O'tl .a aX,E'tLXa Mua't"llQta E(lYj!llOUQyn-lh]aav !lE. a
.Ov MlVCO'tXOV TIoAma!lOV, xa.a .Ov OJtOLOV XUQlCO£ E<p'l']Q!lOa-lh]aav
oL JtEQL<PYj!lOl VO!lOL LOV MLVCOO£, EL£ !lev .a£ JtOAEli; -UJto't"O'u Pa-
(la!lav{}UO£ 1), w; ava<pEQEL 0 TIAa.COV, EL£ (lE uJtat{}QOV X,W-
Qav -UJto LOV ULOV .ou TaACO 2), YEYQa!l!lEVOL EJtl x,aA-
XLVCOV JtAaxwv. Mv ElvaL -UJto tii£ NO!lOAOYLa£ 'OU
MLVCOO£, oJtOLav a.ux,w£ (lEV (lLO.l (lEv xa.coQ{}w{}y]
ElaE't"I f) EQ!l'l']VELa .ii£ MLVCO'txii£ rQa<pii£, va xa{}LEQw{}'l']aav xal .a
aX,E'tlXa EV KQn.u MuatnQLa,
*
* *
Kat o\hco EL£ .ov .O'E aQx,a'tov xoa!lov La Exa-
aLax,ou .EAOV!lEva Mua.nQta, .a oJtoLa ExQYjaL!lEUaaV 'QoJtov
tlVa w£ JtQcoLOJtogLa (lLa.a !lELa LaULa xa{}LEQco{}Ev.a !lEYUAa
·EAEuaLVLU Mua.f]QLa,
1-2) IV, 60, 3.
"
,
! 'I : : \
, I,
,
, 'I' '
"
"
"
III
TR
'fa 'EAEvaLVW MVatllQla, 'tft anOtE/,EaaVta LatOQl"
xOQwvL8a tWV {}Ql']aXEVtlxWV toU
OAOV 'EA/,l']Vta[,lou, YVWataV, xal
xat' OALYOV ano tWV nQo'LatoQLxwV XQavwv [,IEXgl tlje; aX[,Ilje; tOU
aQxaLOv nOALtla[,lOU. XLAlEtl']g18Ee; OAOX/,l']gOL, de; tae; onoLac; EVE-
cpavLa{}l']aav 0'1 [,IEyaAELtEgoL naYXaa[,ltOl ExnaL8Evtal xal !-LEya-
AOI 8 LMaxaAol, 81' aaxvov 818aaxaALac; xal ag-
XWV, navtOtE Ent trje; avtrje; cplAoaocpLxrjc; agxilc;,
onola ELvaL yvwale; tljc; aAy}{}E Lac; , to &v{}gwmvov nVEU [,Ia , xa-
auto ngaacpoQov Lva 8Ex{}ii de; Eva OAOXAl']QWtIXOV
nAEov cptAOaocpLxov nAaLaLOv to anOAUtOV yvwaEwe;,
ano to onoLov EBAaatl']aav at [,IEXgL tou8E [,IEyaAELtEQal '1vwatat
8taVOLal.
Kat to OAOV {}Ql']aXEVtlXOV 8l']!-LLougyl'][,Ia twv 'EAfuaLvLwv
M vatl'] Q (wv, roc; au [,ICPWVOUaL VOL nEQ LaaatEgO L tWV aaxoA l']l'lEVtWV
!-L€ ta tWV nQo'LatoQlxwV XQavwv, titO XOLVOV [,IE to
tWV 'AVatOAIXwv AaWv. Kata 810 YVW!-Ll']V rou Michelet, avw
Ba(vfL navtOtE dc; OAOV; !-LEyaAove; Aaouc;, 8E80[,lEvOV OtL
aV{}Qwnatl']e; Evano{}EtEl &8WAELntWe; xal EXaatl']v
tl']e; ELe; [,ILav B(BAOV va EXW(j[ tae; aQxae; tWV XOL-
vae;, aLtlVEe; anotEAOuaL to unEQtarov cpwc;, rlaXEtWe; uv
tal aiitaL 8tatUnWaLV 8tacpoQov -tou EVOe; Aaou ano tOU
UAAOV-, a1JV(atatat de; [,ILaV xat uXQwe; EAEv{}EQav
8 tatUnWaLv, aAAaxou !-LEV uno [,IEyaAwv nOtY}!-Latwv, aAAa-
'j
I
'j
j
61
X,OV roC; {}QUALXal :7taQaMcrElc;, ... E'l'tE U:7tO :7tUQaJ,tLaOC;,
E'l'tE uyaAJ,ta'tO:;; X.A.:7t. Kal EVlO'tE J,tLa {}EO't'l']:;; n J.,LLa :7t0A1C; J.,LiiC;
U:7tOXaAU:7t'tOUV :7tOAV :7tEQLcraOtEQa U:7tO 'ta BLBALa, O:7tWC; AOYOU
x,aQlV auto; ov'tOC; 0 'RQaxATie; U:7tOtEAEL J,tLav taEav xal aL
'A{}f]vat EV :7tOL'I']J.,La aUV{}EtWtEQOV, va xAElcr{}ii OAO-
XAlwOe; 11 'lAlae; xul to {njJ'I']AOV 'EAA'I']vlxOV :7tVEVJ.,La de; IIaA-
Aaaa 'A{}'I']vuv I).
'R U:7tOljJlC; OI1WC; avt'l'] 'tov Michelet Eivat EcrepaAI-lEV'I'] xata
'tOv'tO, on '[(1 f3LBAla xa!' ta £:7t'l'] EYQaep'l']crav E:7t!, tii BaaEI tmv :7t0-
AEWV xal tmv I-lV'I']l-leLWV, ,E:7tOI-lEVWe; Mv al' EVOC; BLBALOU
U:7tOXaAU:7ttEtal :7tA'I']QEcrtEQOV 11 'tOV :7tOALtlcrI-lOV O:7tOLaV
Uvtl:7tQoaW:7tEUEL to BLBALOV 'tOVtO, on 11 UvtLA'I']\jJLC;
'tOv aUYYQaepEWe; XQLVEl tae; UQx,aLae; :7tOAEle; xal ta !lV'I']J.,LELa uva-
).Oywc:: tmv yvwaEwv tae; O:7tOLae; EX,El 0 YQaepwv xal tmv :7taQaM-
aEWV aL O:7tOLm I-lEx,Qle; autov toutou
Etat Ott to BIBALOV U:7tOtEAEl 1-l0VOV Eva ata{}l-lov tTic:: aV{}QW:7tLV'I']C;
EVQ) 11 autTie; :7taQatELVEtaL, £ep' oaov sii uvet-
:7t't
UacrO
I-lEV'I'] xal epIAoaoepLXO); tEAELO:7tOIOUI-lEV'I'] 11 uV{}QW:7tOt'l'];
&OXA'I']Qo;.
2:UYXQLVOvtE; 11I-lEIC; :7tVEUW1nxnv tmv 'AVatoAl-
X(OV Aamv :7tQo; aAMAou; xal :JtQOC; toV uQx,aLou 'EA-
t''I']VlXOV :7tVEUI-lato;, :7taQat'l']QoVI-lEV Otl EVQ) oL uQx,a'LoL 'AVato/,L-
xol AaOt E:7tl:7toAaLw; EVQEalv tTi; uAll{}ELac; EvtOe;
tmv atoLx,ELwV xal tTic; u:7tOataaEWe; toV aUI-l:7tavtoc:: xal aUlA-
BOAwv :7tQocrE:7ta{}ouv va aouv taUtllV, 0 L UQx,a'LOL "EA-
!\llVE; rlQXEa1't'l']aav a:7tAme; de; EQEuvav tmv epatvOI1EVWV epu-
atxmv atolx,ELwV, aAAa :7tQoaE:7t<l{}'I']aav va EI-lBa{}uvouv xal d;
aVEuQE(JLV tTi; 11 o:7toia 'tavta,
xa 1 la toV 'AQ ta'tO'tE/\OUr; E{}wav OV'tOL tae; Bacrw; tTi; MEtaepU-
(JLxTi;, tas; O:7tOLae; :7tEQlE'LX,E BEBaLWe; OMEV BLBALov !lEX,(lLe; au-
taV, xal av tar; BlBALWV n :7tOLlll-latWV, tOv'tO
alll-lalVEL on E{}EWQ'I']aaV roe; tEQl1attsOJ.,LEVllV EQEuvav :7tQoe; EV-
QEcrLV tne; uAll{}eLae;, UAAa touvaVtLOV tae; UQX,lXae; BaaEL;,.
1) Michelet, Bible de l'Humanite, 1. (Paris 1864).
','
"
"ii'
62
Enl 'to>v O:7tOLCOV O'tl i\ {}a
(j)'&aoU EUXOAWtEQOV xa 1 Wl(vtEQOV tOY E:7tllhcoxo /lEVOV OXO:7tOv.
*
* *
'to :7tQw'tOv ovv-
:7toLa ta {}Q110XEUtlXa
tCOV MuotflQLa ta :7tQOYlYYI{}EVta 'tWV 'EAEUOIVLaXwv. "H(')l1 aQl(o-
/lE{}a (')ta 'tl}V L(')QUOLV xal 'tllV
AEl'tOUQYLav tWV 'EAEUOlVLaxwv MUOtl1QLCOV.
Kata to «XQOVlXOV tYj<; IlaQou», ta 'EAEUOLVW
xata to Ewe; 1350 :7t. X. AiJ.1]'Vco'V
Acpov tJ1]fI/1J1i1]e acp'Hol'E:'V1] Haeno"
ecpv{7itjvt'V, Ha£ ne[ t!TrtWlpt n(JjOJ1i1] Tje£-
n1i01tl'0v 1iOV KeA.tov Ha£ e1i1] XHtJtJtJtJll /Jaa£-
A{}1]'I11]aw 1). '
'0 (')8 ava<pEQEI 1iO'V 'Eetx{}sa Al"vn1ito'V 1iO "s-
o",;a paa£A.evaa£. 1ieU'V • A{J1]'VolOJ1f, ..• YS'I'0P.8'VOJ'V "ae
aiJXl'eU'V I'tydA-OJ'V Ha1ia naaa'll axe(jo'V 't'I}'V
oIHovl's1l1]" nA.TJ'V Al"vn1iov (j£d 1iTJ1I 1(j£o1i1]1ia
Hid 1ieU'V 1it HaeneU1I Hal. n.t1j{}o£1I
d1liJ.eronOJ'V, AlYV1r1iOV 1iO'l' ' EeexlJ.sa H0l'laa£ (j£d n}'V av,,-
"st't,a'V al1iov n.tfj{}ot; tlt; • A{J d'VlJ.· &)'V 1iOV; eii na-
paa£Ua Ha1iaa1ifjaa£ "&0'V eiJt{!"e1i1]'V, 1iOV'1io'V 6e na.-
ealapO'V1ia '1iTJ1I lJytl'o'Vla1l ,1'1jI'1]-
'E1tval'V& Hal. "&a I'va1i1jp£a no£fjaa£, P.t1it'Vt"HO'V1ia
1iO ntel. '1iOV1iOJ'V 1101'£1'0'" Al"vn'1iov. TOtE 'tl}V
'A't'ttxljv i\ AatQda 'tYje; a<pov EXOl-tlOEV
2).
Kal 0 EO:7tElQE tOY nveil'V xaQ:7tov
'to IlEMov 'to Ptie&OV 8). Ka'ta M, 6 P6.-
1) XQOVIXOV l'ijr; IIaQolJ, 23 (Marburgi 1832).-Ovid. Metam. V,
34:2. De eius adventu Athenas vid. Apollod. I, 5. §. I, et III, 14 §.
',7, ibipue Heynium.
2) L\loMQolJ, LXXIX.
3) IIauaavLolJ I, 38.-L\'0/l6lQOlJ,;V, 68.-' ATCOAAOOOOQOlJ I, 5. §.2.
63
eo' laXE'II vU", Kde6v, KtAEO' de, Tem.,;6Atp.o'll, 6 de Pl.eo,
rTfAa_O'Jp.i'll1J'II n} .. J1i]p.1J.,;ea'll, ";TJ'II ,,6e1J'II, une-
e'll.,;«j) vnee .,;fj, .,;av""" 0.0'11 xaeno, '1j J11Jp.f]-
";1Je .,;ov dn6yovo'll Pdeov Te,n.,;6A.ep.o'll ";TJ'II ";OV ai-
'fOV yeO'Jl!yiav 1).
'R AatQda to'u 'EQEx,{TEwe; 'EQLX,{TOVLOU :7taAalO-
tEQa xal a:7tOU()aLOtEQa tWV de; E:7tLxQawuawv, EYE-
VEW ()E acpoQl-tll O:7tWe; fJ,EtaYEVEatEQWe; ()11fJ,LOuQY11{Twalv a:7tELQLa
{TQUAWV :7tEQ l autllv, fJ,Eta:7tAaa{TEVtWV () wCPoQOtQO:7tWe; ava tOVe;
aLiovac;.
',_.tC_ 0"
'Y:7tO to'l! 'OfJ,llQou avacpEQEtal 0 'EQEx,{TEve; roe; aUVEtOe; xal
tQOCPqlOC; die; 'A&11vae; xal -avn&EtWe; :7tQOC; tOY {\IO()WQOV-
autox,{Twv 2). Kat. 00, p.e'l' ayxivov" {m' ",4:IJ.1J'IIii., Aiyt.,;a& .,;ga-
tpfj'llla" 00, de a{}.,;6x{}oO'J'II, uno yfj, ye'l''II1J{}ofj'lla& B).
'0 'EQEx,{TEve; nw 0 :7tQWwe; tax,uQoe; BaalAEVe; tne; 'A ttlXne;, 0
1tQwtOe; tne; i}Eae; 'A i}11vae; {TEQa:7tWV, O:7tO (a autov va
tOVe; L:7t:7tOUC; Ete; ta UQ fJ,ata , roe; EfJ,cpaLVOUV ta Ad\jJava
tOU ()UtLXOU aEtWfJ,atOe; tOU IIaQ{TEvwvoe;, avatQacpEle; {J:7t' autne;
wu :7taAaLOU vaou t11e;, wu xatO:7tLv 'EQEX,i}dou fJ,EtOVOfJ,a-
<ri}Evwe; ').
O'l d' lie' '.A6i]'IIa, elXO'll, iv".,;ip.tvo'll m;oAle{}oeo'll.
dfjp.o'll "Eetx{}ofjo, p.tyaAi].,;oeo" 0'11 no.,;' "A6i]'II1J
(Jei'IjJt tho, lleovea-
Hcia d' ev ".A6i]'II11' elat'll, ecp hl 31£0'11' v1JCP'
i'll6a di p.''11 .,;aveota& "at. ae'll8'OZ, Uao'll.,;a,
HOVQO' "A{}o1J'IIaiO'J'II nee&"tA.A.Olle'llO'J'II e'll,av.,;ru'll D).
AEYEtaL, aAA11YOQIXwe;, :7tEQL autOu Otl ()EV EYEVvni}11 E; av-
-------
1) }';outlla V.
2) 'OI-tT!Qou B, 548.-<I>Lt..OXOQou. Fr. 30.
3) 'OJlT!Qou Joannes Muller ('AiHivaL 1841).
4) Malteso, Ein Wanderer auf der Akropolis, S. 26 (Athen 1931).
- D5rpfeld, Der ursprungliche Plan des Erechteion (Mitt. d. arc!:.
Inst. Athen XXIX. 1904).-Jnwood, The Erechteion (London 1827).
-Quast, Das Erechteion (Potsd. 1843).
5) 'OIlT!QOU, 'It... B. 546-551.
, 'f:
i
·r,'
64
{}(>om;cov, aAA' EiZEV "o"ea, "Hcpa,a.,;o'V Hal rfj" 1), E; 0-0 xu!.
'E(>lX{}OVLO; 2).
()E JtEQl tOY 'EQEX,Mu &OXA1'](>O; Jtu-
QU()OaL;, xu{)' llv o-fito; JtuQEM{}1'] uJto Tn; ll1']tQO; t01J (rn;) de;
'A-&1']vuv xul ()t' u1Jtn; XUtOJtlV EvtO; xVatECO; d; T<l; {t1JYU-
tEQU; toll KExQoJto;, IIuv()Qoaov, "AYQU1JAOV xul "EQa1']v, ULtl-
VE; OIlCO;, EX JtEQLEQYElU; aVOl;aaaL xvatlv, EliQov avtov JtEQL-
t1JALYflEVOV uJto OQ)ECO; xal EX t01) tQOIlO1J tcov, Tn; IIav()Qo-
a01J, JtaQEQ)QoV1']aav xat EXQ1']flVla-&1']aav EX Tn; 'AXQOJtOAECO;.
d; tOY {tQllAOV toll 'EQEX,{tECO;
IlEVOV, uJto aAA1']V tOY EvtO; Jt1J;l()O; JtEQlJtAaV1']{tEvta
"O<JlQLV tmv ALy1JJttlcoV xul aCO{}EVta uJto Tn; "Ial()o;,
IlEV1']; d; tOV; JtQo'LatOQlxov; XQOV01J; tmv ' A{}1']vmv w; IIav()Qo-
a01J, EUQoVa1']; avtov JtEQlt1JAlYflEVOV ()ta tOll OQ)ECO;,
flEV01J w; A'LY1JJtttaxoll avtox,trovlU; xul acoQ)Qoavvl');.
"Av xul xar' aAAl')V Jtuoa()oatv EJtEaEV (w; ()L'LJtEtE;
;ouvov, 0 xat' aAA01J; YJto 1] 'Atrl')vu) EX toli oVQavoli, a1Jflfll-
yEt; flEta tnc; IIuv()Qoao1J xul tOY JtQflJtOV avtrQco-
Jtov EJtl tfi; yn;, XaLtOL EJtLxQatEatEQu ElVUL YVWIll') OtL 0 oQ)t;
tOY EX toll oUQavoli JtLmovra XEQU1JVOV.
'OQtrOtEQOV oflCO; ElVaL va JtaQa()Ex{}mflEV Ott 0 'EQEX,{}EV;
YJto aJt0YOVOC; tmv ()LOtL xul 0 "Ofl1']QO; AEYEL aAAUzoli
EJtl d; 'IALa()u:
a-b ";EHe{}o' vUlt' ' Ee'x{}o/J'V,o'll fia(llA-fja,
or;. df] dIP"euS";II1:0j; ye'Ve.,;o -D"1]";W'V d"{}oeo)3tru'V I).
UV xul 0 IIAatcov xul 0 IIa1Jaavla; xaflVEI ()L(lxQtaLV flE-
ta;v 'EQLa(ztrovo; xul 'EO LZtrOVlO1J , a1Jyx,coflEV01J uJt' CJ:AACOV JtOo;
tOY 'EQEXtrEU 4).
Kat, w; yvcoatov, aJto tOY tOll 'AJtOAAO()WQ01J 6),0
1) IIauaavlou, Lib. I. Cap. II.
2) , AltoAAollolQou, III, 14.-EuQLltCllou, wIoov 268.
3) 'OI1'l)Qou Y. 219-220.
4) a. 110.
5) ' A:n:oAAollolQou, I, 1913.
65
0 1tatTlQ ilto tOW
KaBElQoov, to'U xal to'u
"A '0 EX 11 xat'
TJA-&EV tilv <I>OlVLX'I'JV, tilv !lEta taut a
OVOf.,laa-&ELoav TQoouaa, tilv Of.,lcOVUf.,lOV autiO 1t6AlV
1)avov, tilv 01tOLaV Ef.,lElVE, tilv -&uyatEQa tOU TEV-
XQOU BcitElav xal tOY "lAov xaL tOY 'EQLx,1}6-
VLOV. "E1tEl()il ()E 0 tOu 0
<l1tE-&avEv ()lE()EX-&'I'J 0 tilv BaoL-
!.dav WV Xata COY "0 Il'I'JQov,
EXoov aXOIl'I'J xul tilv xatOXtlv tOu.
T:oii T:e&<1Xl..t&a& itrtro£ K(it:a
1J?j..tt£"&, trOOAO£<1W dyaAOl't'Ya£ d.,;aAij<1£ 1).
'Ex tou M, 'ULOU tOU xaL
tOU tilv BaolAduv tOY Jta-
tEQa tOU, wVOlluo-&'l'JOav oL f.,lEtEJtElta YEvollEVOL 'H
()E "IALOv, EX tOu "lAO'll, uLou tOU TQcOou xal tTjr,;
toil EtEAEL 0
xal uJto XQ'l'JOfWU va axoAo'U-
-&tlcrU JtOlXLA'l'JV Bouv xaL va XtlOU 01tOU aut'I'J rj-&EAE XAL-&ij JtOAlV.
Toiito aE OUVEf3'I'J tOY AOCPOV <I>Q'UYlar,; "A t'I'JV, oJto'U 0 "IAor;
EXtLOE to "IAlOV xal vaov, oJtou ECP'UAUOOEtO to tilv 'A-&'l'Jvav
acpLEQOOf.,lEVOV Jt a A A U () l 0 v, ayaAf.,la EX wr;
yvOOOtOV tijr; tExvLxijr; tOU Ah'tou xata tOY aEXatOV xal EVatOV
X
,- 2)
Jt. . aLoova .
cla.,;oela dt 7) tree" .,;oii na,uadlov ";0&11 de peeer;a&'
')Itw'Y'IJ{Joe'iaa'Y ";1]'Y • A1J'IJ'Yii'Y traed TehlAJ'Y£ ";flepea1Ja£, cP 6v-
')I(h'1e lldM,' df'po.,;eea, 6t daKovaa, td Ka.,;d tr6Ae-
f'o'Y, el, p'Ao'Ye£Ktatl trod f'eAA.ova'IJ' dtn.t'lj.,;-
T:ew ";1i' lla.,uddo" ";0'11 Lila pofJ'lJ1J.t""a T:1]'Y
:reeae;;" • • A6'IJtliitl 6e, ttr' a{}.,;fi
1) 'O!1tlQou Y, 221-222.
2} 'H Thv'!} Oto itAaioLO tou 'IotoQLxou 'YAI0!10U, 0.
9 (' Aitii'VaL 1929).
I
\ '
I
I.,:
,

, ,! '.I.
I
I
66
'H8£"'7]' 61'0&0'" Ha7:aaHtvdaaaa ... , Hat nte,iJ.t;;va, 7:0'1, ade-
'110&, f) ... [dB,as'II aC)'lda Hat nf'ij.'11 ZdQvaaf't"'1J'" nClecl 7:,p LI,t·
/Ja7:teov de "HAeH7:ea, Ha7:cl 1:1)'11 rpiJ.OgclV neoarpv)'ov-
a7]t;, f't7:" .. .An" Hal 7:0 .naUdd,o'll "TJ'II '1 A,dda
"roea ... • OI[..ho ... de 7:0V1;'OV "ao ... Ha7:aaHBvcXO'a'll1;'a ""f'ij.'II" Hal
n'e1I'e'll na,Uadlov 7:aiha Ae)'t7:a, ').
'0 AOLnov, , tOU
KQClvClou 2), XCltEAClBE ti]v BClatAtLClV, ti]v ACltQELClV tnc;
, xaL VClOV /-LEtCl;V aA-
AWV XCI t tl]V EOQtl]V tillv II ClVCI{tlJVCllWV.
*
* *
<PClLVEtClL Otl, /-LE tOY ' EQEX,{tECI, f) 'A ttLXl]
xCll uno tOU EV/-LOAnOU, ()LOtl 0 nVClyxcia{}lJ
va tOY EV/-LOA:n:OV XCIL va Ol a:n:oyo-
vOL tOU XCltomv /-LEta tillv EV/-LOAm(')wv. KClta (')10 tl]V /-LClQtuQLClV
tOU ";TJv' 4n'HTJ" ot f'er;q, E{}p.6Anov e e ij. He!;
la"o" 8).
'0 qJEQEtC!L tOU xClL XlO-
tOU BOQEOU 4). KClt E;lJYELtCIL f) u:n:' ClVtoV
E'La(')ox,i] wv ti]v 'Attlxl]v xo.t f)
yvwatl] ,
/-LanOV 1j{tEAE va aU/-LBOALau tl]V aU!lqJLALwaLv tWV (')Uo avtL/-LCI-
X,O/-LEVWV :n:QOtEQOV Em(')QO/-LEWV , A 'EQEX,{}El(')WV xCll
EV/-LOAm()wV 5). "Ot; 7:TJ'" ltgO)av'II7]'II IIooe,dOJ'IIot; el"t •...•
Hal 'ad'll rx{}";TJ 7) Har;aYO)),TJ 7:oii ye'llovt; .,;OJ" beaaaf'8'11o)'II
-roii lloa"dOJ'IIot;, XClta AuxovQYov 6).
'AAAa to :n:EQLEQyqV ElVCIL Otl 0 IIoaEL(')WV (')EV titO
1) • AltOAAoIlo)QOU, 3. 12. 3.
2) IIauaa vlou, I, 2.
3) III, 321.-Picard. Les luttes primitives d' Athe-
nes et d' Eleusis. (Revue Historique 1931).
4) Lobeck, Aglaophamus, a. 207 Kat Eql. (Konigsb. 1829).
5) "AnoAAOaWQOU, III, 15, 1.
6) Leben der 10 Redner, Tom. IV. S. 382- :E:evocp.
VIII,40.
67
l1EO£ ro£ oL aAAOL, aAAa ro£ Aeyova& a'hol 01 AlYo6nno&, l'OV";O"
";0" {Joeo" naea il&{Jo6ro" e:rro6/Jo"l'O e1''IIa& ovtJal'ol yae d:rr"
dexfj{; Doae&tJero"ot; o11'11ol'a 8H";1]".,;a& (ot AlYo6:rrno&) el l'iJ
ill{Jvec:, il/!al nl'8roa& ";0'11 {Joeo" ";OV.,;o" alel
l
). TovlO Of,tWC; Mv
(j'l')!WLVEt Otl 11 OA'I') AatQda tWV 'EAElHHVLaXwv MUat'l')QLwv ()EV
dXE tl]V A'tyunttaxl]v naQa()OaLV, aAA' an' EVavtlac; cpalvEtctl Otl
ElXE f.,lOQcpw{tij OUtW xal nQo tije; aXOf.,l'l') tOv
de; uv xal nOAAal nQoa{tnXctL Enl tne; autne; navlOtE
AtyunttaXne; naQaMaEWe; EYEVOVlO xal f.,lEtaYEVEatEQWe;. Kal acpov
BnOAEf.,l'l')aaV, roe; avacpEQEL 0 eouxu()[()'I')e; 2), EcpOVEV{}'I') 0 EVf.,lOA-
noe; f.,lEta tWV u'Lwv lOU, X<lta ()E tl]v !wQtuQLav tOv IIauaavlou,
• EeeX{Jotv, •• • • . • evtH1]ae'V • EA,tvawlov{; /Lax'll, Hal ";0"
1]yoo6l'e'Vo'V d:rr8HJ;twt'll 'I/L/Laea.do'V l'0'll EVI'0J.:rrov 8), i'lv xal
aAAOL naQE()EXOvtO ott ECPOVEV{t'l') 0 'EQEX{}EVC; Xata tl]V f.,lax'I')v
xal 0 uLoe; tOV EUf.,lOAnOU 'I f.,lf.,laQ a()Oe; , YEy'woe; onEQ llvayxctaE
·tOVe; Mo AaoVe; va 'EltLxgatEatEga E1vctl
Qf.,lWe; 11 JtaQa()Oate;, ?tl f.,lEta tYjV f.,lax'I')v taVt'l')V i\ f.,lEV 'EAE'l'ale;
Ef.,lEtVE cpoQou {)1tOtEAl]e; Ete; tOVe; , A{}'I')ValOUe;, o'L ()E EUf.,lOAnL()ctl
naQEf.,lElVaV roe; '1EQocpavtm tWV MEyaAwv MUat'l')Qlwv, anOAaf.,l-
j3avOVtEe; nOAAwv BaaLAlxwv () LXctlWf.,latwv.
Ete; OAllV autl]v tl]V nOlxLALav twv naQaMaEwv, OEv ata-
IWtU f.,lEXQle; EVOe; allf.,lElOU, aAAa EnaVUAaf.,lBaVEtctl uno nAElatwv
oawv aUYYQacpEwv tne; aQxmot'l')tOe;, OLttVEe; ()[()OUalV EX()O-
Xa:; Ete; ta ovof.,lata tWV ()lacpoQwv 11QWWV atlVU aVEcpEQaf.,lEV, xa-
AOVvtEe; OtE f.,lEv f.,lE .0 auto DVOf.,la tl]V f.,l'l')tEQa taV EUf.,lOAnOU, OtE
SE f.,lLaV 11 nEQlaaOtEQae; ano .ae; 11 tQEte; xOQae; taV 'EQE-
.0.' 4) e G t ' 'r- ' , "e ,
'tv'EWe; x.I'.n., 0 ro e ExcpQa"El t'l')V yVWf.,l'l')V on II nOlXLI'W
,;WV naQaMaEWV 'OVtWV -ntO aXOltlf.,lOe;. Xata tiJv 'LO'lOQlXl]V
£noXtlV n ' UV xal -ntO ()lUQ'I')f.,lEV'I') Ete; nOAAa BaaiAEla xal
1) 'HQoMtou, II, 50.
2) (3ouxulW,ou, II, 15.
3) IIauaa:vCou I, 5.
4) Kat : IIaQ-&evOl.-Hipponact. Fragm XXI.
Weick ap. Athen. IlC, p. 370.
, :;
l'
i /1::' "
. »" (",
I' "
, ,;
". ,:
68
EV 'tOlltOli; fj'tO cr'tEVWt; cr'UVSESEf.,lEVt) Il€ 'tat; xat
Sla va 'tt)Qfj'tal rrEQLcrcrO'tEQOV xal XaAAtTEQOV f) EVO'tt)t;
'tfjt; 'A't'tLxfjt;, SLlIQt)IlEVt)t; E'tt; AV'tovoIlLat;, f) SLa-
avnl 'twv {}EOrrOlt){}EV'trov f)Qwrov, SL' 6:JV fxacr'tOt; Sfjf.,lOt; £XO-
AaxEUE'tO va rrlcr'tEUlI E'tt; 'tl]V EvSo1;ov 'tfjt; xawyroyfjt; 'tOU.
'ErrnSi] Sf: xa{}Elt; E1; av'twv EixEv 'tSlxa 'to'U LEQa xal UHat; {}EO-
'tt) 'tat; , £Aa'tQEUEV E'tt; 'tOU,
crav Errt't'Y]SEt; £rrwvUIlOt {}EOl xal nQroEt;, Sla va YlvEtal 01lto)
()ta 'tfjt; Aa'tQELat; 'troY va EQX,roVWL Ot xa'tODWL 'tWV
IArov E'tt; cr'tEvro'tEQav £rra<pi]v rrQot; aAMAOUt; xal 'tMrot; Il€ 'tat; 'A-
1). Kal EX 'tWV €oQ'twv 'tOu't(J)v, 'tf]V f.,lEyaAEL'tEQav {}EcrLV xa-
'tELX,OV 'ta MEyaAa 'EAElmLVL<X
To av'to ()€ cr'UV()E'tLXOV rrVEU/la IlEWYEVEO"'tEQrov £rrox,wv YL-
VE't<XL axof.,lt) ahLa ()La crUIl<PlALrocrLV 'tWV rrQo'tEQoV £X,{}QLXWt;
()!<XXELf.,l£vrov rroAEOlV, E'tt; tf]v crUVa'ljJIV yafJ,rov f.A.E't<X1;it
O'tXOYEVEIWV 'twv rrQo'tEQoV rrOAEf.,lLrov
TO. aVta 'tfjt; rrQo'icr'tOQlxfjr;; Errox'llt;, 'ta orroi:a am-
'tEAEcrav tat; tWV l'tQ'Y]crXE'UtIXWV xal rrOAI'tLXWV
()EcrIlWV 'tWV ()ta<pOQrov xal BacrLAELrov, rrEQLEYQa<p'Y]crav
IMrot; arro 'tOY cEAAaVLxov, 'tOY !l>lAOX,OQOV xal f.,lE't<XYEVEO"'tEQror;;
arro tOY
*
* *
Kat aAA'Y]v xata'ta1;Lv, crX,EtLXi]V 'tfjt; rrQo'Y]yo'UYEV'Y]t;, 0 "Qy'U-
YOt; 'QyvY'Y]r;; 1020 E'tll rrQo 'tfjt; rrQWt'Y]r;; ·OAuf.A.Jtla-
()Ot;, ll'tOt 'tl$ 1796 rr. X. II). "Eep.ov naida el"a£ 8), xa'ta 'tOy
IIaucravLav, £f.,l<paLVOV'tOr;; ov'tro xal rraALV rra-
QaSoO"lv.
'Errl 'tfjr;; Errox'ilt; av'tOu £YEVE'tO 0 IlEyar;; xa't<XxAucrIlOt; 'wil AE'U-
xaALrovOt;, xa'ta tOY orroLov ErrvLYlIcrav ot rrEQLcrcro'tEQOL xa'tolxol
1) Grote, Geschichte Griechenlands, I Band. S. 134-135 (155-
156). (Bert. 1880).
2) 'EA.A.IlVLXOU Fr. 62.- Fr. 8. ap. Euay.
IIl/o1t. X, 10 o. 489.
3) IIauoavCou, I, XXXVIII. 7. xlli IX, V. 1.
69
-61£ vvv XUAOUIAoEV'l'J£ 'EAAaaO£. MEtll tilv xatana\J(}(v tOU,
aVa<pEQEL () • AnoAAoaroQO£ Otl EL£ tilv • A ttLxilv EVE<pavLO'{tn 6
ltQwtO£ KExQot\J, ovolAoaO'{)-ELO''l'J£ OAoxMQou tl]£ x.wQa£
KExQonLa£ avtov, oO'tL£ xata to ll!lLO'U uV{)-QroltO£ xal
xata to EtEQOV 1l!l1O''U O<pl£. Kal EL£ tilv to'U EYEVEtO ()
uyo)V IIoO'ELawvO£ xal 'A{tnvu£ ala tilv xata-
xt'l'JO'lV tl]£ • AxgonoAEro£, O()tl£, w£ VnOVOELtm, a'l'J!llOUQ-
Yll!la tlXl]£ E!lnVEU()Ero£, xata()taO''l'J£ UAAro()tE tl]£ EAaLa£, llv,
XCtta tilv YVW!lYIV tWV 'EAMvrov-xal ovx.l tWV ALY'UlttLroV-E<pE-
£lEV 1\ 'A{)-'l'JVU, ELgllV'l'J£, a'l'J!lLOUQY'l'J{}EVtO£ xatomv tOV
L\roaExa{)-EO'U 1).
Kata 6 Ke"eal'll', Alyvm;£o, a>tI "0 ye"o" qJ"1Jat
"a, . Aihl""', oiJe" "at. ot • AiJ1J"a'lo£, 1J ot "ij,
Re"eonldo, tptJAijS;. Twes; de tpaa£ "Ou"o" Hal. d£tptJij yeye-
"ija{}a£, "a p.e" {lII/OO, dvde6" "a de "(I'!:OO p.ee1J, ytJ"a£,,6,' ot
iJ.1JQlotJ· Hr:teo£ de, 0" "op.otJs; «ssuQt liO;:, d'lliJ.eO)3'Co£S;,
Hat. dno dye£or:1J"o, sl, .qp.te6"1Jr:a 1jyayttl' (UAO£ de, 0"£ ";00"
dtldeoo'll, cO, p.£uyo!'e'llOO'II "a'l, "ai. «" -r:ovr:oo"
p.TJ y'"OOU"op.e"otJ 1J "ou na"eos; naea "ou na£d6s;, 1J "ou
na£6os; naea "OU .na7:g6;, ailliO, ,,6p.otJs; iJtp.t"o" rou"t tpa-
"eeoos; utJyyl",£uiJ.a£ ail1:a;:s;, "a, !'£il- u"o£XeZ", "a, aXEdov eil··
eo", "a, dvo tpdos£s;, "OU 7:e na"eos;, ,,"1. "ijs; p.1J"e6" el,,6-
d£tptJTJ' 8"A'Ij{}1J 2).
Kata aE tilv !laQt'UgLav tov 'HgoMtou: uxedo" mi""a "a
oil,,6f'"7:a ,,00" 1'Joeoo" Alyvn"otJ 8411AtJ{}e", el, "TJ" 'E,uada'
"£67:& f'e" yae 8" roo'll' pagpaeoo'V fJ"t£, ntJ"iJ.a",6p.s'll'0" 00"00
eOelUHOO U,,' d' cb" !,aA,ur:a dn' Alyvn"otJ dnZxiJ.a£'
on yae p.TJ noae£deOOtlos; "a, A£oO'"oveoo'V, cO, Hal. ne
6
-
-r:ee6" 1'0' "au-r:a eOe'1r:a&, "a, uHe1JS;, Hal. 'Iad1J" "a, @e-
1'£"" Hal. 1I.aet1:OO", "al. N1Je1Jt6oo'II, "0011 cUAoo" iJ.tOO'V 41)'tJ-
ndo'l1£ alel H01:e -r:a oil,,6p.a,,6. «0'7:£ I" -r:ii xcbev' Uyoo "a

ll'AltoAAo8roQou, III, 14, l.-'HQoll6tou VIII, 55.- 'OIM[ou Me-
"(a.IlOQ' VI, 72.-:a:evoljloovto<;, 'Altollv. III, 5. 10.- IIauoa.v. 1. 26, 4.
2) l:out8a., A. KS'KQo\j!.
"
. ,I I
1<" .:
70
.uyo'UO'& avtol. Al"vnno&' 'lirot' 6e oil cpao& {J.srotl YWcboHt&..,
'lia ovt'6I'ata, o-btO& de 1'0& dOHeO'UO'& (mo ndacsyrotl 6t1ol'a-
cs{J.ijtla&, nA7}tI IIoO'e&deootlot; 1).
To (j'\J!-lltAEY!-la tOV TQL(J(o!-lato1J tEQatOe;, tOV E-UQE{}£vtOe;
Eltl tije; 'AxQoltoAEWe; xal qJ1JAaaao!-lEvo1J de; tl)V al{}ov-
aav tOV MovaELov t'l']e;, altoxAELEWL va EivaL avaltaQaawaLe;
tije; tOV ' uv -UltO toW aQ-
zmoAOYwv OAwe; all'&aIQEtWC; TVqJ(OV 1] N'l']QEVe; 1] TQL-
tOltatOQEe; x.A.lt. 2).
Kata to Laat'l']!-la tije; BaaLAELae; tOV KEXQOltOe;, l] 'A ttl Xl)
l1Q'l']!-LW{}'l'] Me;, aqJ' EVOe; !-lEV UltO EX KaQLae;, aqJ' EtE-
QOV UltO tWV BOLWtWV. '0 M KEXQOlj! tOVe; xatOLxOVe;
t'l']C; de; Lir]!-love;-KEXQOltLae;, TEtQaltoAEWe;, 'EltaxQLae;,
LiExEAELae;, 'EAEva'Lvoe;, 80QLXOV, BQavQwvoe;. Kv{}i]-
QOV, K'l']qJLaaov xal <I>aMQov. IIalw 6' iJCS1ieeOtl tlt;
I'tat' n6A.w O''Ut'ayayti" Uyeta& 1i1]11 'Vii'll 1iOVt; &cbdtHa 8,,-
O'£Vt; 8). 'Eltl{}v!-lwv 0 K€xQO'ljJ va aXQLBwe; tOY aQL-
{}!-lOV tWV xatOLXWV, ltaQr]YYELAE va QL'ljJu ExaatOe; Eva AL{tov de;
wQla!-lEVOV !-lEQOe;, xal !-lEtQ'I'J{}EVtWV tWV AL{}wv EUQE{}'l']aaV EV oAct>
E'lxOcrL 4).
'0 KEXQO'ljJ EAaBEv we; ti!v xOQ'l']V tOV ' AXWLOV, oane;,
Xata to «XQOVLXOV tije; IIaQo1J», lito a1itoz{}wv, Xata tl)V QijaLv
tOV IIa1JaavLou BacrLAEve; twV ' A{t'l']vWV ltQo tOV K€xQoltoe;, EX tOV
ovo!-LatOe; tOv OltOLOV OAOXA'l']Qoe; l] ltEQLOZi! tWV ' A{t'l']vwv dZE
!-lEtOvO!-Laa{}ij Ete;' AxwLav 6). 'AH1iaZ'o" Uyo'Uaw ell tij tliitl
°Ar;r:&Hij pacs&A.eiiaa& nero1iO'll' dno{J.a"fI'IItot; de • AH1iato'U Ke-
1) 'HQoMtOll, II, 50.
2) rialteso, Ein Wanderer auf der Akropolis, S. 30 (Athen 1931).
3) IX, 1.-XQoVLltOV IIuQoll, 19,
Ad. v. 34. 35 (Ep. 21). (Marburgi 1832).
4) Grote, Geschichte Griechenlands. 1,136-137 (157-15i.-<I>L-
IX, p. 397.
5) IX, 1, IV, sect. 11.- et-;
EMyy. IIQo1tIlQ. X, 10.-XQOVLltOV IIuQoll V. 3. 4. 'Enox.. I
(1582 1&. X.).
71
1eeO"l' '&1]V dextfv, {Jv),a'&el. avvo&1eOOV • AH'&alotl' Hal
ot ),l),,,ov'&a, iJov),a7:eeai I'BV • Eea'l} 1eal. .. A)'Aaveo; Hal. IIcf.'tI-
agoaoi, tlU" as • EevalxiJocov 1).
BAE1CO!lEV a1CO ti}v !lagnJgtav toil ITauaavLOU on VJ'C{lgX,Et xaL
U}.A'I1 xata ti}v a1COlav al!lEV "Ega'l1, "AYAaugoe; xal ITav-
8goaoe; fjaav a8EAcpal toil 'EgUOlX:&OVoe;-xal ovx,l toil 'EgEx,{}Eroe;,
we; aAAOt auyygacpELe; OUYX,EOU()l tOUe; 8uo avtOUe; '0
8E KEXgO\jJ cpEgEtal we; avtox,{}rov 2).
'0 'EguaLx,{}rov, {}avo)V, cpaLvEtat ott 8EV acpijxEv E1Clyovoue;,
aAAa tOY 8tE8EX,{}Y\ de; ti}v a Kgavaoe;, avtox,{}rov xal
olito:;, a1Co tOY 01COLOV xal aL 'A{}ijvat xato1Ctv Kgavaal EXAll{}'I1-
aav 3), KOQ'I1 toil Kgavaoil l] 'At&t:;, xal dna '&av7:'I}'
6v0I'cf.Covaw '..4,"",,,7)" '&1]v XcOea'tl, ne(heeov HaA.OtlI'B,,'I}"
'AH'&ala'V ,),
Tov Kgavaov tije; ugx,ije; a 'A!lcptxturov, tOY a1Coi:ov
O!lroe; vatEgov OL !lEta toil 'EgEx,{}Eroe; auvE1CavaatatllaaVtEe;
xO!lLaaVtEe; ti}v AatgELav tij:;' A {}'I1VUe; 6), '0 8E ITav-
Mrov, Ilta80x,0e; toil 'EgEX,{}Ero:;, -nto uLoe; toU EX tij:; VUIACPY\e; ITa-
()l{}Eae; xa), xata ti}v tOU acpix,frYJ El:; ti}v 'A tnxi}v 0
xal l] to XgOVtXOV tije; ITagou 6),_
Eyxataata{}
ElO
'l1e; avtije; de; 'EAEuaLva. '0 ITav8(rov, VU!lCPEU{}EL:;
xato1Ctv ti}v vU!lCPY\v a1CEXt'l1aE 8L8U!loue; !lEV u'Loue;
tOY 'EgEx,{}Ea xal'tov Bout'l1v, xogae; 8E ti}v ITgoxv'l1v xal ti}v
if-. , 7)" e' e e B' s: s: '
'¥tAO!ly\Aav , atttVE:;, roaautro:; ro:; 0 OUt'l1:;, utEuga!latlaav a'l1-
!laVtLXOv gOAov, - 'L8gu{}Evto:; avtOil LEgaTlxoil ta-
1) IIauao:vLou, I, 2. 5.- 8. xat EqJ,
2) 'lout.., ' AqJQ. X, 9.-- (486--488).- IIauaavLou
VIII, 2, 2.- MEtall. II, 739.- EUQL1tl/lOU, "IolY. 269.
3) 'HpollOwu, VIII. 44.- IIauaavLou, II, 5, 3.
4) IIauaav(ou I, 5, 3.
5) 'ArcoHo/looQou, III, 14, 6.-IIauaavLou, I, 26, 7.
6) XQOVLXOV lluQou.
7) 'O!11JQou 'OMaaELa. A. 320.
I
,',
I'
I
\<" .:
Ii
72
YllatO(;, tWV BOUtaawv 1] 1), Ev0 tautox,QOVW(; 0
'EQEX,ltEiJ(;-O U(,O(; tOli IIavMwVO(;-al(:pXEl tU(; , A{hjva(; ro(;
aLAEU(;, ro(; ro(; U(,O(; tli(; rli(; xal tOli IIoaElaWVO(;, xata-
atU(; 0 a1]/-tLOUQYO(; OAWV tWV IlEtEJ'tELta lpaVEVtWV OLxLatWV tWv
aLUlpOQWV 'EAA1]VLXWV tOJ'tWV, aJ'toyovwv autoli, tWV
J'tEQlaaOtEQWV, ro(; yvWatOv, 1'tWJ'tOl1]1'tEVtWV 2).
OUtW(; Ex,oualv EV J'tEQlAll\jJEL ta toli YEVEaAOYlxoli aEVaQOU tOli
'EQEJ(1'tEW(;, E;EALX,1'tEVtO(; ala tli(; BQaaEW(; L8(W(; tWV J'tEQl autov
d(; 'A tttxov xa 1 YEV.lQJ(1]V.
*
* *
Kata tOY BQarwtLxoV XOLQlAOV, 8) aUYYQa'IjJavta ta mQl 'A-
AOJ't1](;, tlir; 'EAEUa'ivor; TitO 0 PUQO(;, 1'tEWQOU/-tEVci(; xal
J'tatT]Q toli TQIJ'ttOAEf,tOU. 'EJ'tElBiJ BE f) OA1] B1]/-tLOuQYLa tWV 'E-
AEUaLVLWV Muat1]Q1WV Elvat EQYov toaov tWV 'EQEX,1'tElBwv, oaov
xat tWV EVf,tOAJtlBwv, Ott Elp' oaov aVElpEQaf,tEV ta
tlir; xataywylir; tWV ' EQEJ(1'tElBwv, xa1'tauto f)QcOwv tlit; 'A ttlxlir;,
J'tQEJ'tEL EX va XU/-tW[lEV [lvdav xal J'tEQl tWV 'EAEU-
alVLWV 1'tEWQOU[lEVWV tOLOUtWV, o)v f) aQJ(iJ aVUYEtat dr; tOY KQa-
vaov, avtox,1'tova tlir; 'A ttLxlir;, Errl dEuxaALWVOr;, JtatQor;
tlir; 'At1'tLBor;, E;wa1'tEvtOr; uJ'to toli 'A[llpLXtuovOr;, tOY OJ'tOLOV, ror;
J'tQOcLJ'tO f,tEV , E;EtOmaE tlir; 0 'EQEx,1'tEUr;. '0 KQavaor;
Eax,Ev u(,ov tOY PUQOV, 4) 0 BE PaQor;, Xata [axe'll vUw
Kd.e6v, de b) To BE EX tOli PaQou ovo-
/-taa1'tEv ntdlov litO aUtlxwr; tlir; maLaBor; tlir; 'EAEuai-
vor; xal toli KOQuBaAoli, J'tQor; tiJv MEyaQLBa. 'ExaAE'ito BE xal
1) , AotoH08wQou III, 14. 8.-l:ocpoxl..eou;, 'Hl..ex't;Q. 170.- Atax,u-
AOu, Suppl. 61.- Ment/1. VI, 425-670.- ·YyLV. 45.-
Auxoq:>Q. 158.- 'Haux,. A..
2) Ciceronis, de Natur. Deor. III. 19.- <l>LI..OXOQO; el; l: x,o 1... Qt_
8Lot. 80tL Kol..ooviil100.-'AotoHol\wQou, III, 5. 4.-'Haux,£ou 1... Zeuyoc;
EUQLotL80u l:X,OA., 3.- wloov. 276.
3) XO'QLI..O; el; IIuuauvLuv, I, 14.
4) 'O/tl)Qou 'ULU; Y. 450.
5) l:o'Utl\u, iu V.- XQOVLXOV IIaQou.
73
lee a. yij, alon t) .41J(l.fJ7:1Je, dq""ol'ev1J, ,,;ot' dmJyot'ot' toil Pa-
'lOti TQur7:tUe(l.o" Mlaah ";TJt' .,;oii al7:ov yeOJey!at'.
Mql'l'jtaL nov 'EAEU(HVlffiV MUat'l'jQlffiv -naav ot oJtaaol tOV
&aEAcpOV tOV KEAEOV, uJto toil 'A-
l1'1'jvalou xal ti}v <PAtaalav. 1) 'EtEAOUV aE ta
tffiV ot <I>Alaalol ti}v JtEQLOX.i}V tWV KEAEWV, EX
toil KEAEO'U XA'l'jl1ELaaV Outffi. Kata tOY Ilauaavlav, nO.ltOJ,
(wl,oii1'7:oG) at KeAsa1 ns'V.,;e ifJov (l.tU,a.,;a ansxovat.·
Hal 7:V ,tjtj(l.1J7:Q' {J,' .,;,mie.,;ov 7:TJ'V 7:de,;fJ ... ,
Hal ou Ha7:a. lJ.YOV(I£"iI, de ou" 1;01' Plo'V
na'V"lia anoasaet."7:a£, Ha7:a. ae !"d(17:1J'V 7:eAen] ... lJ.'uod tan ...
acplaw la(l.pd'llOJ'V, 1/'V MJel'l/, "al. yv'Va£'Ha, ,,0.£
7:aii7:a (l.e'V a,6.cpoea "lieU1' ',.Elevai ... £ "lid de t,
aU7:TJ'" 7:TJ'V "de7:TJ'V tad'V (l.l(l.1Jaw (a"A.aa?) "lieU ...
• ElevawlOJ'V)' 0f'0A.oyovat. cSe ,,0.1 aU7:o1. (I.£(l.siaiJa,
"lid 'EA-evaZ''II£ aec.OJle1'a 2). "QatE a'l'IJ,JtEQalVOIJ,EV EX IJ,aQ-
tOV Ilmlaavlou, Otl ta 'EAEuaLvta -naav ta
a11t(1 JtEQlJtOU tWV MUat'l'jQlffiv tWV KEAEWV, alJ,cpOtEQffiV
tQOJtOJtOll]l1EVtffiV XatoJtlv uJto twv AtyuJtttaxwv JtaQaMaEffiv,
tOW 'OQCPlXWV xal twv Ilul1ayoQELwv, ELaax.l1Evtffiv uJto wv Ev-
IJ,OAJtOU, twv oJtaawv tOU, xal urro tWV auvEx.latWv
tOV EQYOU tou lEQanxwv taYlJ,atffiv. Kal 0 EUIJ,OA-
IJ,Eta ti}v tOV EyxatEGtal1l] ti}v 'EAEU-
aLva, EA{}WV EX xal Evavtlov tOll
xal xatoJtlv xata tOV
Kena 8E tOY 'AxEaooffiQov, JtB(l.n7:o'V dno "lioii necO"liOV Eu-
(l.oAnotl t1 val. 7:011 "lide"lia., veacpOJ'V 011-
«Ka"liot."ijaa, ae 7:TJ" 'E.tevaZ''IIa la7:0eOV(l£ neeU7:o'V (I.e"
aU"li6x8>0'Va,' eha iJ eq."a" "lioil, (l.e7:a. EU(l.6.tnotJ naea-
neo, Pofr8>et.a" 7:0Y "a"li' 'Eeex{jBOJ, no.te-
(1.0'11>. TWe, de cpaa1 "al. ';0" EiJ(l.olno'V eveet1' "?}1' (l.v1Jaw,
1) 'HQoMtou, VII, 202-IX, 28,- 90ulGulWiou V, 57-VI, 105.-
3evoq)(i)vto<; 'EA.A.llv. V, 2, II, VIII, 382.
2) I!uuouv(ou, Ub. II, VIV
.' ,
,
,I
,
"
74
t:1}11 aV"t:e).ovp.8"'1J" Hat:' d'll ·EA.tval1l, .Li .. tJI-''1Jt:e'
Hal x6e'!1 I).
tOY tOY 0
AEYEl Ott tljv !!lJ'YJaLv EUQEV 0 dU' cillO 7:0V-
7:0V EVl-'0A,n01l nel-'n7:01l ytY0'll6,a. EV",6A.nov yde yt1lea{)ru
K'ljeVHa' 7:0V ,ss '4,1I,,;lcp'1JI-'0'" ";OV ,ss Movaalo1l' 7:0V ,ss Ev-
f-'OA,illO'll, 7:011 Ha7:a,sttsa'll,,;a 7:1}1I I-'v'1Ja&1l nal lteorpa",'1J'II yt-
Y01ltl7:a 2).
O{JtW a'llvoJttlxljv ELxova twV JtQWtWV
fwwwv xal xatoJtlv itEOJtOL'YJ{Mvtwv BacrtAEwv tns 'Attlxi\s, OLtL-
YES Eitwav JtQWtOL, Ws YEvaQxm, Ws UQX'YJYOL tWV Aawv tWV xat
Ws !!EyaAoL tavtOXQovws tas JtQWtas
BaaELs twV a'LtLvEs xatomv
JtaQO'llataSEl 0 xal tavtOXQovws a'llvEBaAOv ELs to
va xal va ELs tY]v 'Attlxy]v - uJto aAA'YJv
!!oCPljv- ta ti\s l\tOl ta to'u JtQO-
JtaQaaXE'llaaaVta OVtW ta MEyaAa 'EAE'llaLVta.
*
* *
tljv JtQoJtaQaaXE'llY]v tOW 'EAE'llalVLWV M'llat'YJQLwv,
Ws talita E!!cpavLsOVtat ty]v xAaacrtxY]v va a'YJ!!EL-
W% ott, JtAY]V twV 'OQCPLXWV, a'llVEtElVaV xata JtOAU xal ot 11 'll-
{1ayoQELOL. Kal tolitO to a'll!!JtEQaLVO!!EV EX JtOAAwV aJtoaJtaa!!a-
tWV twV l1'llitayoQELwv, cDv EYEVEtO a'llXvy] XQi\ali;; ELs tljv O/I'YJV tEAE-
to'llQYLav tWV 'EAE'llaLVLWV M'llat'YJQLWV, !!E!!lY!!EVWV!!E JtaQaM-
tWV 'OQCPLXWV. "Ou naA,a&o!t 6 A.6yo" 'Oerp'H6!t 7:t yde
Hal IIviJ.aytlet'o" 6 mxA&1I llyOJ1I 7:d, tl!t 7:0 aiiJI-'a
Hal na.t&1l cino 7:00 ar1JI-'a7:0' ci"aYOJ1I, Hal 7:0V7:0 HVHA,cp noot-
AaHLS' s). '0 ELs EJtLYQa!!!!a to'll ava-
CPEQEl tnV KaBELQlxnv xataywynv ti\s
ti\s AatQELar; t'YJs, JtQo 'EAE'llaLVOS Els to !!OV.
1) XQOVLXOV tije; lIUQou, 0. 14. (Marburgi 1832).-' AxeoollooQoc;.
etc; Qtll. KoA.. (v 1051).
2) XQov. lIUQ. Ad. v. 28. (Ep. 15).
3) 'OQ<pLxa, avo 24.
75
C Itee'1 ;11JI''1'Ceo, trw no'Ct, ,,0.1 neil,,, Ka/JlJ£ew'V,
6)'IIte, "at. I't'C8nt",a Lh'llellll'1J'II'1"
TJ "eijiJ, "t'Vol''1'11, " "ii" ""0 '" * '"
no,u,oo'V nQoa'Caa£'1 'Vtoo'V "lI'VaucOO'V.
"at. d",,' 8"e'Vo,,'Co elv' lJ.eat"a, HiJnel'lIa' tHtl'Voo'V
sV"7Jeoo' evt. xeeai'V. IQnlJ Xa£eoo" 1}.
At {}EOt'l1tE; xal ot l1QroE;, JtEQl ta; oJto(a; atQEcpEtctL ft AELtOUQ-
YLa twV 'EAEUaLVlroV Muat'llQlroV, f1aav il L1'l1lttlt'l1Q, ft IIEQaEcpov'l1
xal 0 L1LOvuao;. avtwv il AatQda tn; L1tllt'l1tQo;, ltEtEVEX,{}EL-
aa EV cEMdl'h Eltl PdQou, EVEcpavLa{}'l1 {,Jto tilv aAA'l1YOQlXi}V ltOQ-
cPi}v tn; It'l1tQo; rn;, tou; avtn; XA'l1{}EVta; L1'l1ltn-
tQl<XXOV; xaQJtov; xal XUQlro; tOY ahov. To i'ivolta avtij; EtUIlO-
AOYELtO uJto tWV w; avacpEQEl 0 KLxEQrov, EX tOu rij
lttlt'l1Q: Mater autem est a gerendis frugibus Ceres, tan-
quam Geres; casuque prima litera itidem immutata, ut a
Graecis; nam ab illis quoque ;1'1l'tf'C7Ifl quasi r'1I'7J";'1e, no-
minata est ').
Kata ()E tOY L1 lO()roQOV tOY EJtLXUQOUVtO; ti}v
EtUltOAoYlav, ";7]" elf: "fJ'V C/JansQ d""elo" n ";cO" qJlIOI'E'VOO'V 1)no-
1aI'P6.'V0'V'Ca" I'e.,;eea Kat. 'Cov, "E,u,'1'Vag ell
1:ao61:'1'V naean1'1a£oo, ;171I'7I1:ea "aAel", Peaxv I'B.,;an(J.lJ£a'1'
1:0" xe6"o" 1:ijfj Us BOO,' .,;0 "ae na1a&o'll "ij'"
l''1Jdea' H:a(J.6.nte "at. ";0" 'OQqJea neoal'ae'ClIee'l", 1e,,0'V'5o.-
rij 1'1J'C'1e n101l1:oel61:t&ea 8).
Kata ()E tOY IIAovtaQx,ov 1:aii'Ca I'f:" ol'o&a 1:0'l, 1)no 1:OO'V
21:OO'''ca" '/Iot010"01lI'e,,0,, "at. "ae 1:0 I'f:" ,,0'V&·
1'0'V n'VBiil'a "at. 'CeoqJ&l'o'V, ;1&o'VlIao'V t1"a& 1e,,01la&' 1:0 n1'1-
H1:&"O'V elf: Hat. Koe'1'" to el&a&et1:&xil'V, "HgaHUa" 1:0 elf: eJe-
Hn1C6", .. Al'l"oo"a. L11JI''11:ea'V elf: Hal Ko(}'1'V, 1:0 elul 1:ij, "ij,
1) KU.AAI!to'XOU, 'E1tLYQo'!A. 41.
2) Ciceronis De nat. Deor., II, 26.-Creuzer, Symbolik u. My tho-
logie, S. 853-857. (Leipz. 1822).
3) I, 12.- 'OQqJIXO" 'EAeuan(u.<; <Jt'uQ.
XL xal EqJ.

\
" ,
t I"
"'i ,I
. " I
, ./
76
Ncd ",eU1' Hae:ll'eU1I not1e,dOwa 'liO chd 'liij, {Ja-
Adn'l' 1).
'EM{}ll ()E, xata JWQa()OaLV, Ete;
LlTtJ.tlltQav, ()LOn nEQLExAELEV Ete; tOY aAAllYOQLXOV
Llle; La J.tuatLxa tije; yije;, .oaov ana anOl\JEwe; YEW!?YLxije;, oaov
ana {}QllaXEUtLxije;, tij; AatQELae; tlle; J.tE tOY
Ete; tOUe; xOAnOUe; tOU onOLOu naaa cpuale;, ano{}vTtaxouaa,
xataATtYEL. LlEY anox/,ELEtal ()E va ELX,E xa!. avtll nQo-
D,EU<1lV, we; 0 'AnoAAwv, ()lOtl, tWV aAAWV tij; 'EAAa-
()Oe;, de; atlva EYEVEtO taUtOx,Qovwe; yvwatTt, anavtataL xal de;
LlwMwllV xa!. <PlyaAwv tije; 'AQxa()(ae;, Ex,ouaa .0 aWJ.ta
yuvalxoe; xu), X,aLtllv a/,oyou de; tou; de;
xataaxEuaa{}EVtOe; nOAv uno tau M LXWVOe; A t-
YLVTttaU yAUntOu, 'OVata, ayaA!WtOe; EX x,ahou. ()E f)
AatQELa tije; J.tETa tOU IIoaEl()wVOe;, xul. '(awe; avtije;
tije; a'h(a; xal 0'1 ' A{}l)Vai:ol taUtOx,Qovwe; ta 'E-
AEUaLVl<X xa), tWV IIoaEL()wvLWV, we; J.tae; nAY]QocpoQEL
o ' A{}ftvaLo;, EX toil on 0 ' AnEAAije; EL()EV de; ta IlQaEL()cOvl<X
<PQuvllv EJ.tnvEua{}El; avtije; 'AcpQo()LtY]v. Tii
'lieU1I 'EAevawlaw :ll'a"'lyves£ Hai "'ii 'lieU'I' IIoat,dawloo1l
oV's, ";OOti fla"tA.A.'l"too" :ll'd'll'lioo1l, a'l'epa",e "'ii (J.aA.dny Hal.
dn' av"'ij, • Ant,uij, 'lif]1'. A1Iadvo.ue1lYl'" ' ACPeodt'li'l" dve-
Ye? <i1pa",o 2).
'0 ()E Ilau(JavLae;, (Jx,Ealv tije; M-
J.tlltQoe; J.tEta tov ITO(JEI()WVOe;, () lOti we; yvwatov tLnOtE ()EV ()U-
vatal va BAam;n(JU Ent tije; yije; aVEU Mawe;, avacpEQEL Ete; ta
«'AQxa()Lxa» ta o(Ja EnLatEuov oL XatOlXOl tile; 8EAnouala;, o\:-
'tlVEe; EtX,OY xal teeo'll Lhj.u'l'lieo, 'E1tvt1,,,ta, 8). IIAa'lloo.ue1l'l
"ii iJfJ.u'l'liet., ",1ItHa "''''" :ll'a'lda J.eyovt1w Im,t1(J.at ot
"'0'1' IIoae,doo1la aV"'ii .u,x(J.ij1la" Hal r:ll':II'01'
.utr:apdAA.ovt1a1' 6.uov r:ai, r:ll':II'O,,1Ie.uea(J.at. ",ai, 'OYHeiOV ') .
1) IUoul'uQXou, IleQL xlli 40.
2) • A -&qva(ou, '\eLltVo(JoqJLIHaL, XIII. Sect. 59 (591).
3,-4.) Ilau(JuvLou, Lib. XIII, Cap. XXV,
--------
77
M {mo 'toov 'AQxciarov Ma:rcOIVa 1) xal EX to'i'! Al-
f.tOU aro'tE LQa, a ton, owv QXEW 'ttl; 'ti}v YEroQ-
Ylav, ai'ni} ala 'toov :rcQo'iov'trov earotE 'tOY Aaov
Ka't' lm.'llv AEa:rcolva f)w Yi KOQYJ, alon 1iexiJ.ii"a& {mO-
.1"I'1J'eOt; ot oox f",notl, lUAu fit}" .1e-
ano",a" {mo· AeHdcJo)'V' fiO cJA dno .,;ov.,;ov-
Aiyova& {)oVl'q, fie If.I'a it; 'to" IIoas,cJ/IJ'Va aO'&fJ" Hal 'nl'tijt;
lleeaecp6"1Jt; 'tii denaYii ne,,8oe, Xl!O:JI'i"1J'V, I'eAa,,,a,,
1'V";;"a&, Hal 'to amjAa,o'V 'tov'to (If.'''teo,, aOfi6{)o, leeo"
.1?jl'1J,&eor.) i1{)oovaa'V n0'Vo'll dneZ'Va& n01v", 6A
icp{)oelee1:o I'A" nci'Vfia, oaa 1] yij 'lieicpe" 'to ,sA d ... iJetbnO:J"
Hal n,uo" dntbA1vlio {mo 1&I'0v, ()oeOJ" ",A" If.,uO:J,,
iintafia.,;o If.ea oo,setr., U,,{)oa dneHQvn'tsfio 1] .1'1]I'?j1:1Je 2).
TavtOXQovro; EJ.atQEVEtO Yi A'llf.tll't'llQ 'to xaAOU-
!lEV'll I1E),aaYl;, Ti]V 'tl]V O:rcOll Vrrl1QX,E xaL le-
eo" Hal .1?jl'1JfieOt; lI.yaAI'a 8), xal 'ti}v
'EQ[ll()V1lV, ():rcOll 1:\jJaJ.Aov d; avtl]v elt; vI'''O" If.atyl'0'V, cOt; CP'1]-
atv cHeaHAel,s'1]r. 6 110""'H6t;. 0-6 lad'll dex?j: Adl'afiea I'e1-
nO:J 1i8 K1vl'evotO If.AoX0'll <) , AHaxou aE ava<pEQEI on : Aaaot;
o • Eel'to"evt;, I'V 'tq, elt; '&fJ" 'Eel''''''' ilf]I'1J'&eq. v"'''fP A.e-
ye& oV,&O:Jt;:
ildl'a.,;ea I'eAnO:J K6Qa'll 'te KAvl'i"oto c!.t0Xo" Mdtpol''a",_
vI'''O:J'' cl"dyO:J" AloAl,s' If.I'a. PaeVpe0l'0'V de",o,.ta'V I).
ti}v AOI:rci}V 'EAAciaa EAatQEvEw v:rco ala<poQa 'tai'J'toXQo-
E:rcWEW, roy ta :rcAOlJaLro'tEQa JWLxlAlav fiaav 'ta ava<pE-
QOf.tEVa
*
* *
ME ti}v AatQdav a'lJVEaEE'tO, yvroa'tov, xal
Yi tOU AlOVVaO'lJ, xal WVtO'lJ, Eav
1) Lib. VIII, Cap. XXXVII )GaL XXV.
2) TIaucravlou, Lib. VIII, Cap. XLII.
3) 'A {)Tjvatou, L\emvocrocp,crta£, Lib, X, Sect. 9, 10 (416).
4) 'AftTjVaLOU, Lib, X, sect. 82, (455).
5) 'A{)Tjva£ou, L\eL1tVocrocptcrtal, Lib, XIV. sect. 19 (62!).
"
.',
78
VJ"[' o\jJEt tljv tEAEUtatav J"[QOEAEUOLV tOU. to 0 I-tOVOe; {tEOe;
tillv aQx,aLwv, aOtle; OUVExEVtQWOE tOY I-tEyaAELtEQOV
aQdtl-tov Ete; OUI-tBOAlOI-tOUe;, XAELWV Ete; EaUtOV, ExtOe; tiie; {tQYJoxdae;, -
tOY x,oQov, tljv to tljv tQayq>Mav, tljv XWI-tq>-
,), tljv nOLYJolv X,A.J"[. 1). "lowe; lito VE{DtEQOe; aAwv xal
roe; EX tOUtOU EVEXAEtEV de; EaUtOV XCHtE tEAEUtataV EXJ"[oAItLOtlKf)v

Ete; tOUe; aQx,aLOtEQOUe; x,Qovoue; E{tEWQELtO uLoe; tl\e; S)
we; aAAYJe; MI-tYJtQoe;, tl]v yl\v, I-tWX tiie; o:cotae; 0
ZEUe;, vno l-toQqJljv x,Quol\e; BQox,l\e;, we; I-tWX tl\e; LlavciYJe;, EYOVlI-tO-
nOLYJoE tljv YEVVYJOLV tou. 'H nQayl-tatLxlj al-tWe; xataywylj toii
LlIOVUOOU Eivat en., neot£Q'1j"aP.e" e"
'to;;t; Al"vnna"or; nee' 't'ij, 'tou .d£o"vO'ov "e'VsO'tOJ, "a, 't00'V
a'ihoii neax{}e"7:OJ" d"o.tovtJoOJ, 7:a;;, lO'loela£" ol-
HerO" e1"a£ nqoO'tJoe;:"a£ 'ta. I'vtJoo.to"ovp.t"a
nee' 'toii tJoeoii 7:0V7:0V naea. 'to;:, '" EAA1JO'£' 'tOO" de naAa£oo"
p.vtJoo"eacpOJ'V "a, nO'1J7:ii)'ll neel A,o"vO'ov "e"eacp07:OJ'V d.t-
.t'1j.to" dO'vp.qJOJ"a "al noUov, "al .to"ov, "a7:a-
pepA,1Jp.e"OJ'V, avO'xeee, (liTtell '/iij, "t"sO'eOJ<; 'toii tJoeoii
'tov'tov Hal 7:00" HatJoaeoog £lne;:,,· ot p.e<p "de '<pa
.d,o"vO'o'V, oC ae .,;ee;:, "e"o"e"a£ naeadedcb"aO'w, £la, d' ot
"1"eO'",, p.e" ";0'117:011 d'VtJoeOJnop.oecpo" "e"o"s'Va£ 'to na-
eana" dnocpawop.."o£, n)" 'toii 01'''011 doO'w .d,o"lIO'O'V ef-
"a£ ').
Lllovuaoe;, YEvvYJ3Ele; EX toil LlIOe;, aVEtQuqJYJ
Ete; tljv Niloav tile;' AQaBLae; vno tWV Nul-tqJwv xal toii
voii, XatOnLv Ete; tae; de; tljv nEQLo6ELae;
tOU ano tOY ITciva, tOUe; xal tae; nUQu6o-
ate; El-tqJaLvouaa tljv tile; 'OQqJlxl\e;
xlxile; xataywyl\c;, wc; aVEqJEQal-tEV xal nQoYJyouI-tEVWc;.
1) X(lOVL'XOV IIaQou, Ad, v. 54.. (Ep. 34).-'AihlV, II. 11.
2) XV, 6.- etc;: cllLAo;evov.
3) 'O!lT)Qou 'ULac;, 3,323.- IIu\J(Juvlou, II, 31.-'AltoHo3wQou.
III. 4, 2.
4) III, 62.

79
Kata VEootEQaV fJ Nuao<;; aUfJ.alVEI UlO<;;, xal
E7COfJ.EVoo<;; tlLoVUaO<;; /)l'}AOi: UlO<;; toli tlLO<;;. tllon :n:QuYllan fJ
yovLa aVacpEQEl Otl 0 ZEU<;; liYalt'l']aE tiJv xOQ'I']v toli Ku/)fJ.oU
AYJV xal aUVEUQLaXEtO !lEt' a{nlj<;; Exuatl'}V VUXta. Ma-&oliaa tOlitO
n "BQa xal -&EAouaa va tiJv ltQO<;; avtiJv ro<;;
YQaia xal tiJv ouvEBoUAEuaE va Oltoo<;; 0 tl'}<;;
ltQO<;; xata tiJv -&duv tou ToutO xal
fJ xat xa-&' llV 0 ZEU<;; :n:QO<;;
EV fJ.Ea41 aatgaltwv xa t BQovtwv, aut'l'] EX toli
cpoBou. Kal 0 ZEU<;;, 1tUgaAaBwv to avtlj<;; EXELV'I']V tiJv
OtLntiJv htBguov, WEaE tolito EvtO<;; taU fJ.Y\Qoli tOU xat OtaV
BYEVVn{}Y\ ltaQE/)ooaEv avto d<;; tu<;; MUlvci/)a<;;.
'Y ltO to DVOfJ.a Nuaa ExaAOUvtO ltOAAal 'EAA'I']VlXat xWfJ.at
xat ltOAEl<;;, toaov d<;; tiJv 8E(JaaAlaV, tiJv EllBoLav, tiJv
BOLootLaV, oaov xat d<;; Au/) Lav, KaQLav, Kaltlta/)oXLav
xat aAAax,oli, d<;; tiJv <POLVLX'I']V xat 'AQaBLav, fJ.EX,Ql twV 'Iv/)Lwv.
'0 tlLovuao<;; EAEYEtO rlXOfJ.Y\ xal B ci x x, 0 <;; xal "I ax x, 0 <;;, EX
tOU lux,n, '(axx,o<;;, xat BQOIlLO<;; EX tou BQo!lou, aY\llaL-
VOVtOIi tOY XtUltOV xa 1 tiJv taQax'iJv vcp' xatEAafJ.BciVEtO ro<;;
{}EO<;; toli o'(vou, tavtOx,Qovoo<;; ltat/)Ixnv tOU fJ-
),lxLav, xa{}' llv aVEtQucp'l'] ta<;; m/)Lci/)a<;; xal AOCPOU<;; xal
BV YEVEL ltavtali OltOU cpUEtaL 11 UfJ.JtEAO<;;. ' AvacpEQEtat OfJ.oo<;; xal
ro<;; 'AV-&EU<;;, <PAOLO<;;, "AV-&LO<;; xal tlEV/)Qlt'l']<;;, ro<;; BLa
mxaav Evx,aQLatOUfJ.EvO<;;. To /)E Eltl-&EtOV A U a i: 0 <;; a:n:E-
M-&'I'] El<;; avtov, /)Lon /)La tOU o'(vou E €A U E ta fJ.EA'I'] tWV av-
-&Qo)J[oov. Kal tl L !l n t 00 Q, ro<;; EX,ooV /) U 0 !l Y\ t E Q a <;;, tiJv
xal tOY tlLa, oan<;; tOY ECPEQEV EVtO<;; tOU fJ.Y\Qou tOU ').
'0 tlLO/)ooQO<;; /)Ev ltaQaMx,Etat ott avto<;; ECPEQE tiJv UfJ.ltEAOV,
ifAA' Ott 'lif}'II yi]v a .. I'tnl 'liW'II ,UAro'll CPV'liW'II
xti''II 'li7}'11 I1.Wrdo'll Hal Oti1C tin6 sVQt'liOV CPt)-
TiwiJ.fj'lla& .• • 2) 01ltE avacpEQEL tiJv MfJ.'I']tQav, ro<;; IJE-
1) Maury, Hist. des rel. de la Grece I, 119 (18571860.-Le-
normant, Revne Arch. p. 43. (1876).
2) III, 62.
.
.,'
,
I',

80
QLxol JWQa<>Ex,ovt<ll, EX to'u 8ot(dA.fJ, l1tOL {}EJ.tEALOV tOV
{}EWQO'llJ.tEV'Y}V rij, 11 ijv80eptA.o'V raia'V xa{}' "O!1'Y}Qov .. cU- .···1:
Ad ana 7:0V aep.t1fJ'V tl'Va, 7:ijr; 8otov -.:av7:fJr; I"J'V 81up.eAt,«'V;:"
Hal. np.fJ'V. ()E tavt'Y}v xal E>'llWV'Y}V, arco 7:cU'V p"
'V(o'V a(}"ii 8oV(I£cU'V 1). :!J
'0 0 OAWV tWV aAAwv 'EAA'Y}- '31
VlXWV {}EWV, <paLvEt<ll Ott ritO 0 tavtt- fl ..
ox,' I-lOVOV J.tE tOY "AbwvLv KvJtQo'll xal 'I
UAAa xal J.tE autov uxoJ.t'Y} tOY aVJ.t(30AOV TOV X.l'J.t0V
uva<pEQEtal xal UXOI-l'Y} bLUJtL- :1,
atwvovv Ot J.tE uax.oAovJ.tEVOl uvatO'
Alatal taToQLObL<Pat, :XJt<lVtat<ll xal EX tOV
J.t'Y}Qov tOV "IvbQa, xal xata JtaQa()ocrLv t).
Avo 'tllV de; EI-l<pavLatv TOV ALovv-
ao'll, at 'EAE'll{}EQal xal ft 'IxaQLa. ft' IxaQla,
;;hOtt ei; JtQOijWE xa I ft JtaQa()OaLe; Ott 0 '1-
xaQlUl;;, I-lE{}vaae; to'll, E<pOVEV{}'Y} uJt' autwv. 'H ()E
XOQ'Y} TO'll 'HQIYOVll, tOY JtOtEQa diQEV aUTOv EVta-
<pwaJ.tEvov TU Tije; aUTij:;,
'AAAa toa'Y} ritO ft EX tOV ,'}uvaTO'll TOV t'Y}e; UJtEAmata,
waTE EXQEI-lao/}'Y}. Kal OAlj ft U:n:O{}EOle;, uva<pEQEtal uJto
tOV 'AJtOAAObwQO'll B), EYEVEto uxoJ.t'Y} xal U<POQJ.ttl, u<pOV JtQO-
cIX,E blabo{}fj we; de; OAOXAljQOV 'AttL-
XtlV, de; to va YQa1jJn xal 0 xal 0 <I>QVvlx,Oe; tQayq>bLav,
uJto tOY tttAOV 'HQlYOV'Y}.
Kata tOY Novvov, 4) ft 'HQlYOV'Y} EiV<ll f) xata to i!oQ yEVVW-
I-lEV'Y} crta<p'llAtl, MalQa bE-we; ExaAElTO n xvwv
1) t:\.LO/)WQOU. III, 62.
2) Preller, Griech. Myth. I. S. 546-547. - Langlois, La divi-
nite, vedique appelee Soma, 1t8AftT\ 'to Memoires de l' Acade-
mie des Inscriptions, 't. XVIII.- Kuhn, Die Herabkunft des Feu-
ers und des Gottertranks S. 168, (Bert. 1859-86.
3) • A:7tOAAO/)WQOU, III, 14.
4) , t:\.lovucrlou, V, 221.-Decharme, MU{}oAoYLa clQxaLa<;
cr. 417.
81
EIVaL 0 Xat aOtEQlO).lO; lOU XllVO; n
QlO; xaAouj.tEVO;.
*
* *
'Ex tOU {)-aVatOll tli; 'HQLYOV'Y}; El,; tilv 'Ixa-
QL v OAOXA'Y}QO; to alJto Ollll-
Bav, {,3tO to i5voj.ta Alwea.. Kata "tilv EOQtilv WUt'Y}v, 0'[ xulOLXOl
va xQ€j.tWVtat a3to SEVSQOll aLwQoU).lEVOl oli xal
TO ovo).la tlj; EOQtli; AlwQa- d; ava\.Av'Y}oLv WV "tlj;
'HQLYOVll;, l1tL;, j.tEta tilv &vaYYEA(av "tOU "tOU 3tatQo;
tll;,
EL; "tilv'AttLxilv Sf "ta 'AO'"w,t£a. ,), xa"ta "ta
03t0'i:a ot XWQLXO l EX,OQEllOV tOY YVWOtOV XOQOV, U3tO"tO OVOlla
z'( (J x W I. L a (J 11 0 ;, E3tt aoxou CPOllOXWj.t€VOll xal nAELj.tj.tEVOll
Sl' EAaLOll, o{hw; wan' va MOXOAO;, av OXL
&Mva"toc;, 11 E3t' avlOu avaBa<1l;. Atque inter poeula laeti
Mollibus in pratis unetos saluere per utres, Xata "tOY
BlQy(ALOV 2). 'H Sf: £OQtlj EY€VElO El; avaj.tV'Y}crLV tOU 3ta"t(!O; "tlj;
'HQLYOVll; 'IxagLoll, ('\tOtL xal avtoc:, j.tE{}uoa; OALYOV 3tQO LOU
{MvalOll tOll, EXOQEllOJ SL' £Vo; 3toM; E3tL aaxou EX MQllatO; "tQa-
'/Oll O'(VOll xat ('\t' EAaLoll n/.Elj.tj.tEvoll.
Kata tOU; latoQLxoU; XgOVOllc: EV 'A "lxii
ta ta 03toi:a 3tQOOELAx'IJOV, L()(W; l.oyW toW 3taQaa"ta-
(jECOV aLtLVE; E()[()OVro El; "to {}EatQov, tOY 3tEQL0aO-
EQOV EX "tWV ()lacpoQwv j.tWV 1I:All,'tllallov. Kata tOY IIAouwQ-
XO
V
xaL "tOY E"tEAE'i:ro OAOxAllgo; AlwvELa, Xata "tljv
03tOLaV to 3tAlj{}O; d"'eowp.8'Y0'Y yeAco.,;ono£oo'Y "'0.1
p.lp.co'Y, 8n "E: "'0.1. li,U.co'Y .,;ex'll''';oo'll 9).
O(} (;E: ot "'0.1. .,;ov Lh6'Vv-
ClO'Y, 8";£ (;E: ot liyo.".,;s; en1 -,;i'j; clp.ah' (;£(1 p.eO''TJt;
ol'llcop.s'Yo'V. ·1.m"&l",,,,v'In;a., yae -,;0Z'; ofJ.ea..,;a.Z';. on "'0.1. ";OV
I) 'AQHJtOqJ. llA.outo<; 1180.-11A.u:r. A.. 0.0%00A..
2) Virgo II, 384.- 389.-392.- Hermann, Lehrbuch der grie-
chischen A.ntiquitiiten, II, 57,10.-11 (Heidelb. 1831).
3) 'Aitllva(ou, L'l.emvoooqJlota£, Lib. XI, sect. (464).
6
i
I,
. / ·1 I
; J,
i, ,"
, ,
82
lJtov Het1no)1I e(n:l.1I 6 01110,. Kal7:o& 'Y' a.'l1, olf'a&, 1f.1I-
lJeO)no, .,;ov{J.' (}n0f'BlIt&W. El cJ' lin
IJf'i'l1 ";011 01110'11, ,,;ovr;o a'ilr;o'l1 oiJ7:o),
110'11, dfjAo'll, lin Hal. ";TJ'II 7} eat?lov-
t1a'll no&7Jt1ovt1W. • Entl. Ha, t:0'll Alt1XV.401l eyru cpalfJ1I a.1I
1:0V1:0 ,s&Clf'ae.a.'IItW· nQoo,,;o, yae eHti'llo" Hal. o'ilX, cO, e'll&ol
cpaaw, E'ile&nl6fJ' elt1ayt& ";OU, ntel. ";011 '[aaova f't-
{Jovo'll.,;a, 1).
'0 8£ <PLAOX,OQOs, JtEQLYQaq>wv tOW L'lLOV'lHJLWV,
A£YEL ot! 01, ',A{JofJ'IIaio& .,;oi, dyoot1&, ";0 f'e'l1 neoo-
1:0'11 iieun:tHor;t, Hal. ntnO)Ho.,;t, enl. r;TJ'II t?Ba'll, Hal.
ea.,;tcpa'l1O)f'BtlO& it?t(hQov'll, naea ";0'11 dyOO'll1l na'llr;a 01'110,
a'ilr;oi!i qwoxoti.,;o, Hal. t:eay7Jf'a.,;a naeecpB{!O'llr;O, Hal. .,;oi, xo-
eoi, et1&oiiaw i'llBXtO'V nl'lltw, Hai. or;'
esvo'V.,;o etlBxe01l ndAw' l'ae1iveti'll .,;OV-,;O&, Hai.
";0'11 HO)f"HO'll, lin f'BXe& t:fj, eavr;o'll ?)'{&Hia, O'ilH dt1l'Cov,
el'lla& -;;OU, {J.tO)eov1I.,;a, 2).
'AAAa Jtug' OAYlV thY AELtOUQYlUV tOW, ta XOL-
V(t)V[l{a aJtOtEA£a!luta twV L'lwvuaLwv JtEQLaaOtEQov i]
AU!lJtQa, 8LOtL, Ext6
s
tiis llv E8wauv ELS ta YQa!l!lura
xul tas tEx,vus, EXtOs tiis aJtoAUtQcOaEws llv Eq>EQov d
s
EX
tiis EQyuaLus xOJtwalv twV tOtE XUtOLxWV tiis 'AttLxiis, ExtO:; tiis
JtVEu!lutLxiis E:7tLXOWWVlus JtQos ta tOtE -&QYlaXEUtLXa L8Ec08Y1,
cDs tuura Eixov 8IU!lOQq>W{]ij uJto tWV EYwuv axo!lYl
xul ULtlU va ()Y1!lIOUQYYI-&fj to L'lQU!lU uJto tOU 8£aJtL()Os s) -av
xUt 0 IIAdtwv avuq>£QEL d
s
tOY 8LaAoyov reEQt MlVWOS i] NO!lwv,
Ott to L'lQu!lU d
s
reoAu JtQOtEQov tOu 8£-
aJtL()os xu 1 MEVaV()Qou-, to oreo LOV, !lEta ()Y1 !lLOUQY LU v twV
MuatYlQLwv, -atLvu XUta tOY BOAtULQOV nllreobLauv tOY aV{}Qw-
1,-2) • Ait'l}Vo.LOU, Lib. X, sect 33.
3) Mo.A. 'H TEX,v'l}, <J_o :l'tA.o.£<JLO tOU 'I<JtoQL%OU ·YA.L<JI-tOU, <J.32.
-Strack, Das altgriechische Theatergebiiude (Potsd. 1843).-Miiller,
Griechische Biihnenaltertiimer (Freib. 1886).-Opitz, Das Theater-
wesen der Griechen und Romer (Leipz. 1889).
83
rcov ano tOu va <p{taa'l] Etc; nMQt1 EVtOC; tOU %U01'C;
tWV XOlVWVlXWV 31{lOM\)JEWV - anEtEAEcrE tOY v'\j1LatOV EXnOAltL-
atlXOV naQuyoVta, nUVtOtE EnL ll'&LXWV BuaEWV
XUl OU%1 nQoc; tEQ\)JlV tOU aXQoat'l10LOV AEltOVQYouv, aAAa !-taA-
1.0V nQoc; li{}onolLav xul '\j1VXLXl]V autOu avunAaaLv, XaLtOL
{'(J'toxAELEtm n tMa Otl 0 XVQLOC; axonoc; tOU E>EUtQOV lito EV
aoxu {}O'l1aXEUtLXO;, LlLOtL ExtOc; tOU ott de; ta {}EatQa EnaL-
ta EQya tWV f.lEyUAWV f.lvatwv tnC; xata tl]v XOL-
vl]v Ex<pQaaLv, aAA' xal f.lUAL<1ta un' autwv twv
rcoL'I1tci)v, 0 {}Wtne; EBAEnEv axof.l'l1, de; tnV fmo tne; nOALtELac; ano
now'Cac; f.lExQLe; EanEQac; unoXQHOttxcDe; Etc; tOUe; nOALra; EmBI.1'J-
{}ELaav nuoaXOAOV{}'I1alV tWV, to KaAOV ltUVtOtE af.lELBof.lEVOv, EV
aVtl{}EaEL nQoe; to XUXOV, to ono LOV nUVtOtE Etlf.lWQELtO, toaov
uno teDv av{}o(onwv, !-tn aVEXOf.lEVWV tllV tEAEaLV tnC; XLUe;, oaov
Kal uno twv {fEwv, KaLtOl tlVEe; EX twv tQayw8wv EnQEaBElJov
tnV t8Eav Ott to 1CEnOWf.lEVOV tae; tvx,ac; OX,L f.lOVOV twv
av{}ownwv, aAAa Ka 1 twv {}EWV,
'fa Lllovvaw, tEAOVf.lEVa Etc; tOUe; noo'(atoOLxoUC; XOOVOUC;,
EAu!-tBavov )(.woav !-tovov dc; ayoouC; Kal EAEYOVtO etot'Y£a, EK
'WU {} E ,) U xal 0'( v 0 v, f.lEtOV0f.laa{}Evra BoabVtEOov Etc; '1'£.
Hed Kat EtEAOUVtO tiJv EV avtl {tEaEl nooc; ta
ta tEAOVf.lEva tOY )(.El!-twva Ete; taC; nOAEtC;.
'0 LlLovvaoC; EAEYEtO xat A7)'Ya,o!: (EX tOU oL 'A{}'I1-
vaLOl EL)(.OV Kat nQoC; tt!-tl]V tOU A'I1VaLOV Llwvvaov LEOOV,
Etc; tllV ayvwatov nov XElf.lEV1'JV aVVOLXLav Atl''Ya, -l1tLC; xata
naaav m{}avot'l1ta EUQLaXEtO naoa tOY 'IAwaov, 'EtEAOVV xal
tl]v {'no aVYYQa<pEwv ava<pEoo!-tEVl]V EOQtnv nQoc; tLf.ll]v
'tOU nEQl tlic; ono(ac; 0 <PavoB'I1f.loC; ava<pEQEL: '.a, neOt;
'liep lteep 'lioii b Atl''Ya£, ";0 yA.eiiHOt; ";OVt;
• A{Jo'T]"alovt; tH 'liro'Y nt{Joro'Y ,,;ep {Jotep xve'Yci"a£. el{Jo" ao,,;o;:t;
neoacpsQta{Joa£' If{Jot'Y Ha, A£I''Ya;:o'Y HA.'T]{Joij"a,
lin 1"''1.:IN;'Y -tQ'S "cla'liL 'li6";8 nero,,;o'Y I:rrM}'T] HeJeeal's'Yo'Y.
nee 6'Y0l'aa{Joij'Ya£ ,,;dt; n'T]"d, NVl'cpat;, HaL n{Jo7)"at; ,,;oii
Ifn 'li0" 01'Y0'Y aO,4"t, ";0 "clroe H'e"cil'e"o'Y. 'Ha{Jos'Y·
'liet; oli" 'liij "eciaa" '" cptJa;:t; Il'tAno" 'li0" xoeev-
, '- I
)
84
Hal d"aHa.toiiv"t" Eila1l{Joij, Hal. Hal
BaHxtvr:o .. v Hal Be61'&o'll 1).
'AAA' vnfjQXE xaL UAAO'; A LV 0 '; , ULO'; tOV 'AnoAAcovo,; xal.
tTj,; VU!l<P'l']'; 1J!a!l(i{}'I']';, 0-0 wvco!luai}'I'] aQx,ctLo"tcttOV"tL dao,;
cOaTj,; -to onotov ava<pEQEL 0 f] onoia, i}Q'I']V'I']"tL-
xov x,aQaxtTjQo,;, nQoaEtEit'l'] ta tEAOU!lEVa
aLa. d,; tOU'; aYQou,; va
E'LtE nV1Y0!lEVO'; uacoQ AL!lV'I']';, E'LtE anaQaaaO!lEVO'; vno
UYQLCOV it'I']QLCOV, OnOtE, i}Q'I']VOVV"tE'; avtOV Xata"[(l EnLxQatOvV"tct
mL!la, aVE<pEQoV to ga!la tOV A(vou, oa"tL';, EVYEVOVC;
UL!latO';, xuta tl]V nUQciao(Jlv tWV 'AQydcov, XUtEanuQax,i}'I'] vno
AuaawV"tcov XUVWV EL'; tl]V aX/-ll]v tTj,; VEOt'l']tO:; tOu. Kat OUtO)
taQui}'I'] xaL f] HVJ1ocp6"r:t" BOe.,;?], xai}' llV EL'; to "AQYo,; Eauv-
OL nOI!lEVE:; va <pOVEucoaL xuva:;.
'0 "O!l'l']QO:; ava<pEQEL to i}Q'I']V'I']"tlXOV tOutO ga!la xal 0 'Ha(-
xal 0 xa 1 UAAOL, xaAOUVtE:; toutO AfAt'Vo1l Hal.
Oh6Aw01l 2).
'0 aE 'HaLoao:;, XUta tOV KM!lEv"tct tOV' vno-
• at'l']Q tl]V wu A LVOU, avtov H,o.ae&aliTJ1I
Hat J,a1lrolafj aocpia" oeoa,,6La xal YEVV'Yji}EV"tct EX tTj:; VU!l<P'l']<;
OVQavLa:; B).
Oilea1ll7J 0' lJ.e" enHr:t Al1lo1l .n04V?]ear;01l vl611,
811 O?], aao& /leor:ol tlaw ao&oo£ Hal Ht{}ae&ar:al,
mi"r;e" 1'f:1I (Joe7J'Vtiiaw t'V tUa.nl'Vat" r;e xoeoi" r:t,
deX6I's'J,IO& of: Al1lo'V Hal A.?]YOJ1r:s" HeUovaw f).
*
* *
"AAA'I'] ax,E"tLxl] !lE ta 'EAEuaLVla, 1jaav ta 8taf'0cp6-
1) 'Afhjva(ou, .1.emvOaOlpUHaL, Lib. XI, sect. 13 (464).
2) 'OftTJQou, l:. 569.- l:olpoxl,.Eou<;, Ata<; 627.- Alaxul,.ou,
'AyaftEftvOOV, 115,131, li8.-Miiller, 'latoQLa "tf}<; 'AQxa(a<;
<I>tl,.ol,.oy(a<;, I, a. 20 ('Attijvm 1884).-Ambrosch. diss. inaug. de Lino.
(Berl. 1829).-Bode. De Orpheo aEl,.. 97 (Gott. 1824).-Welcker, Uber
den Linos (Schulz.1830).Eu.:J"t'a{t. a. 1163 (Fr, 1 ed Gaisford. 97 Gottl.).
3) Kl,.TJftevto£ 'Al,.e;avaQEooc;. l:tQooftatei£, I, 4. 25.
4) 'Hmoaou, E; dBTJl,.oov 'El'twv, Frag. 192)211.- Schol. Townl.
Hom. l:. 570, unde sua Eustathius Hom. 1163, 62.
85
e&«, tEAov/-tEVa u:rto tWV yuvaLxwv, :rtQo; tL/-tnv tli; @eap.otp6eov
• A:rtEBAE:rtOV aE lOt; tnV aLa tli; BoY]{Mae; tn; {}Eae;
a:rtoXtl1(HV VYLWV :rtatarov. 'QVO/-tUtEtO 8EO/-tOqJOQo;, aLOtl de; av-
tnv a:rtEMaEtO i\ taQUOL; tWV {}EOf..lWV xat i1 xowrovlxn i\
BaoLtOf..lEVYJ E:rtt tlie; OLxoYEvda;. IIEQt tli; EOQtli; aE av-
tne; Ex.a YQu'\jJEl (,' AQLOtOqJUVYJe; to v:rto tOY tttAOV «8EO/-tOqJO-
QLutouoaL» yvroOtOV EQYov, xal (, KaAAtf..lax.o;, Oro{}EVtrov WQlOf..lE-
vrov a:rtoo:rtaof..lutrov El; Vf..lvou;.
*
* *
'H o:rtOUamOtEQa of..lroe; xat xa{}aQw; • A{}YJva'Cxn EOQtn fito il
"'[wv na'tla{}1J'tI".€aJ'Y, daax.{}Etaa, we; :rtQOEl:rtOf..lEV, u:rto tOU 'EQE-
x.{}Eroe; i), aAAa xa{}U:Qro{}Etaa XUQlroe; u:rto tOU 8YJaEroe;, f..lEta tnV
u:rt' avtOU YEVOf..lEVYJV :rtOAltLXYJV EvroaLv twV tije; • Attlxij; 2).
KaTia.1.vaa, Tia :rca,l nevTia'tleia 1Cal. pOVAeVTi1Je&a 1Cal.
dexci" §'tI dE: :rco&1Jaa, l/.llaa& 1COWO'll :rceV1;"a'lleZ'o" "a'
!JOVA8'IJTi1Jeto'tl o:rcOV 'IIV'II ftJev1;"a& TiO l/.aT:v, Ti1J'tI 'fiB :rc6A."" 'A{)o1J-
lIa, :rceoa'lly6eevae "a, IIa'tla{)o1j'tla&a {)ova€a'll illol1Jae 1CO& ... 7jll B).
'0 IIauaavLae; V:rtoatl1QLtEL Otl :rtQOtEQOV EAEYOVlO • A{)o7j'tla&a
xat xatomv f..lEtrovo/-tua{}YJaav d; IIava%vaLCL, T:OVTiCP Ticp d,,6;'II'
"A{)o7j'tla&a 8"op.a .q'll, IIa'llalJo1J'tIa&a «SE: "A1J{)oij'tla& in, @1J-
aero" on uno . A{)o1J'tIalro'tl id{)o1J csv'IIe&Aeyp.evro'll el, p.lav
4mi'llT:ro'tl :rc6J.w ') .
• A:rto IIaaLatQUtou Ol-troe; xat EVtEU{}EV xa{}lEQw{}YJaav ta ME-
YUAa IIava{}nvaLa, Xata to tQltOV ElOe; EXUatl1; 'OAul-t:rtuiao; xal
de; to f..lEaOv lOU f..lYJvoe; 'ExatoI-tBaLwVOe; nOVAtOe;) "). Kata tCLV-
1) XQOVL)(OV IIuQou.- tHolkoQou, I, XXIX.
2) 'AJtoA.A.oMlQOU, Ill, 14, 6 - A.. IIa.va.{}ijwua.- Hgin.
Astron. II, 13. - Malteso, Ein Wanderer auf der Akropolis, S. 4.
(Athen 1931).
3) IIAoutaQXou, XXIV.
4) IIa.ucra.vlou, VIII, 2.
5) SchOmann, Handbucb der griechischen t\ltertiimer, II,
467. (Berl. 1873).-:-Flach, Peisistratos und seine literarische Tiitig·
keit. (Tiib. 1885),-Hermann, Lebrbuch der griechischen Antiqui-
tiiten, II, [)4. (Freib. 1882)
, .1
'A i'"
86
tllV 8f ti}v EOQti}V aVtLXa{}(O"tatO 0 :J'tllJd.oe; tile; , A{}l1vaC; Iha VEOU
tOL01JtOU ') xal oUYX.Qovwe; 8laqJoQa 011JlaVtLXa
YEYOVOta AaBovta XWQav de; :7taAaLOtEQac; E:7tOxac; 2).
Kata ti}v EOQti}V toW IIava{}l1vaLWv EtEAOVvtO xal IhaqJoQa
aywVLOJlata EX !-LEQOUe; toW aVtL:7tQoOW:7tWV tOW Mxa qJUAwv,
8laqJoQa tOtOQLXa YEyoVOta :7tQOYEVEatEQWV XQo-
vwv, roe; at :7tQoe; tLJli}v tile; to'u 'EQEx{}Ewe; YlVOJlEVaL uQ-
Jlat08QOJlLat. 'E:7tl IIElolotQatou OJlw:; xal 'I:rt:7toXAd80u aQXOVtOe;
(565 :7t. X.) xa{}LEQW{}110UV Ot YUJlVLXO! aywVEe; xal E:7t!
aywVEe; Qal/Jcpowv s). 8f xal 0 IIfQlxAlie; '1J''1]'PI-
aa.r;o !'OV(W,ijt; dycUt'a. r;oit; na.t'a.{}'1]'JIa.lo&t; lJ.ysaiJoa.& "a.l.
a.'lidt; d{}Ao{}e'&'1]t; a.ltls",Blt; "0.",«,,, XeT] ,,&011t; dyro'JI&t'o-
!'it'ovt; a.'liAsi'JI 'IJ {'!Ssw 'IJ ,,&fa.e1t'sL'll ').
'H EOQti} 8woExa i\JlEQae; xal EtEAELtO
8l' AaJl:7taollqJOQLWV xal aXOJlll vaUtlXWV ayo)Vwv,
de; tOUe; O:7tOLOUC; EAaJlBavov JlEQoe; oAoL Ot 'A{}l1vaLoL JlEta tWV
E:7tl 8110EWe; EVW{}EVtWV JlWV xa! «I>uAwv tile; 'A ttlxile;. Ti}v tE-
AEu'WLav Of i\JlEQav tWV IIaV!l{}l1vaLwv at xOQaL tWV 'A{}l1VWV
JlEtEqJEQOV 8La JlEyaAlle; :7toJl:7tile; tov' VEOV :7tE:i'tAOV tlie; , A{}llvae;
a:7to tOV KEQaJlELxov de; ti}v ' AXQo:7toALV, de; ti}v O:7tOLaV :7tOJl:7ti}v
ou JlJlEtE LXOV 01,,0 lOt EV tEAH xa 1 a:7tae; 0 AaOe; tOW 'A l'h]VWV,
Jlll0f twv MEWLXWV b).
*
* *
Autal ELVal EV at ltaQaMoELe; :7tEQ! :7tQWtWV {}E-
O:7tOlll{}EvtWv i\Qwwv 'tile; 'AttIXile;, OLtlVEe; EOllJlL01JQYlloav xal tae;
1) Ronchaud, Le Peplos d' Athene Parthenos.
2) , AQLatocpuvou<;, 'Innei<;, 566.
3) 'AQLato!J!uvou<; BUtQIlXOL, 131. - IUutoovo<;, lIo),l •. I, 1.
4) lIAou.uQXou, lI8QutMj<;, XIII.
5) Ae;Lxov, •. 4 a. 206 (Lug. Bat. 1683).-The Bri-
tisch, Museum p. 166.-Visconti, Description des Antiques de Musee
Royal. (Paris 1820). - Visconti, Memoir on the Sculptures of the
Parthenon (1816). - Muller, Minervae Poliadis sacra et aedis in
arce ,\thenarum. (Goett. 182U). SchOmann, Griech. Altertumer.
(Berl. 1873).- Mommsen, Heortologie (Leipz. 1864).
87
:n:QWtW; EOQtae; xal :n:aV'Y)YVQELe; IlE tac; avayxae; xal ta E{h-
!ta tOU to:n:ou, avayvmQla{}€VtEe; roe; {}wl xato:n:lv de; ta MEyaAa
'EAEuaLvLa MuatrlQta, tWV o:n:oLmv Ot xal Ot :n:QWtOL Mv-
atm fiaav avtOl Ot 'aILOL. Ete; EXELVOUe; tOVe; xQovoue;, roe;
oQ{}we; :n:aQat'Y)QEL 0 v:n:i\QXov aV{}Qm:n:OL "al
Tio'i!i -tJ.so'i!i, aAAa oaoL E:n:QattOV a'la{}a, vn:ayoQEuo-
IlEva v:n:o tfte; xal iylllollTio -tJ.eol, cO!i 'A-
etaTia'io!i "cd Ben;6f'ae1i&!i 'I) KQf}1i&"t], "al eHea"A;'j!i cS • AA.,,-
f't]'IIf}!i, "al • Af'tTntigao!i cS 'Oi,,'uoll!i Hal nOAlIlJevHf}!i 'liB "al
K6.a"aJe Hal !iUo, '). IIoAAol avtwv Ete; IlEwYEvEatEQOUe;
XQovoue; xal tl]V aV{}Qmn:Lv'Y)v axoll'Y) LI')(otljta Tmv, JtEQI-
to £v(lUlla tOU {}QVAOU xal ti\e; aAA'Y)yoQlaC;, roe; 0 Au-
xamv, 1\ Ot TQLtmVEe; xal aAAOL. Kal tOUtO (lLOtt (lLa tfte;
tmv ava:n:aQaataaEme; Ex.QljalWUaav IlEtaYEvEatEQme;,
vJto (lta<poQoue; !lop<pae;, JtQoe; f){hxl]v tOU &v{}QmJt(vou
YEVOUe;, (Ita tl]v o:n:Olav L()(me; xa&LEQW{}ljaav ta 'EAEuaLvla
Qta, IlEta()((lovta de; tOY tWV aV{}Qw:n:mv .) OtL :
8A.P£o!i 8!i iJ.elaJ'Y iHTit]aaTiO nA.oiiTio" 9).
'AAAa :n:EQL tOU V'\jJ'Y)AOU axoJtou OV EJtE(llWXOV ta 'EAEUalvlll
roe; E{}VLXl] aymY1] xal E{}VIXl] :1tEQl {}EWV (lL(laaxaAla,
(lEV E1Vat dlxOAOV va t1]V a'Y)llaalaV avtwv 0 VEwtEQOe;
xal aVYXQovoe; :n:OAltL(Jlloe;. Movov Ot aQXaLoL "EAA'Y)VEe;, oLnvEe;
aYQa<poue; tOve; {}Q'Y)(JXEUtLXOVe; tmv xavovae; xal tac; {}Q'Y)-
(JxEutIXac; tmv :n:aQaM(JELC;, Mvvavto va Ete; oaa EJtE-
tQE:1tEtO ELc; tOVe; MV(Jtac; va IlEta()((lOUV ELe; tov:; :1tEQL •
ti\e; E(JmtEQLxft; Evvo(ae; tWV 'EAEuaLvLmv MUat'Y)QLmv, tlne; (lEV fito
(laXEto;!lE tOY tOU xal ,1]v a{}avaaLcw
tfte; t\Juxftc;.
1) iluIJouv(OIJ, VIII, 2.
2) Fr. 118.-- COIn. Atticor. Fragm. II. p. 5.6.
3) 'HQUXA. Fr. 49.- 'E(.tltESOXA, Fr. 132, Diels.
-I
; l
\1
..
J
,.
': .' :
',' .

IV
EAEYl:INJAKA IEPA
-
'H 8ucrxoALa ti}v EQEUVaV tWV 'EAE'lJcrLvLwv MUcrt'l']QLWV
8EV altaVtiXtaL tocrov fJ,EydA'l'], ocrov cpaLvEtaL Xat' ta
tumxa xal tEAEtOUQYlXa xal tOUtO 8lon av xal Ot
81dcpoQOl aQxaLOL ti}v xata ti}v
MU'l']crLV tWV 80{tELcrav V ltOcrXEcr LV , EcrLY'l']crav, EV Mv
ltaQEAELl\Jmi va xal
twV MU(it'l']QLWV ta 8ldcpoQa EQya tWV, fJ,OVOV
xal ti}v n{tLxi}v lbEav, ECP' oaov
aut'l'] EltQEltEV OXL fJ,OVOV va ExcpQacr{tii, aAAa crUYXQOVW; va 8w-
80{tii to xa/.ov
'H )(ata tauta EmBaHofJ,Ev'l'] EXEfJ,u{tLa 8EV lito 8uvatov va
EmBdAAEtO XdQLV aAA'
EltEL8i) Ot Aaol xul Otav axofJ,'l'] ltQoBdAAEl
ltQo autwv Eatw xul l} fJ,EyuAEltEQu ltEQL080u; XIV-
8Uvwv, ltQo; crWt'l']QLUV tWV, xal EltEL8i] 0 {tQ'l']crxEUtLXO; ltaQdywv
tOu 'EAA'l']VlcrfJ,OU, EX tij; 8La AOYOU;, ltQOELltOfJ,EV,
ltaQu80crEwv, at OltOlat 8lEcrtQEl\Jav ti]v
l'tELav, xul ErrH8i} ta 'EAEucrLvLa El;
tOU; tcrtOQlXOU; 8La va WQlcrfJ,EVU;
8la lltl; aAAw; tE alto-
tEAEL Ev tWV vl\J'l']AOtEQWV 8L8uYIldnov tOU ltOAl tLcrfJ,OU X. A. It.,
lito EltOIlEVOV, 8La t1i; ltQo; aVEuQEcrlv tij;
aA'l']l'tELa; xal 8la t1i; altEQLoQLcrtOU 8WAEXtlXij;, va 8'l']fJ,LOUQY'l']-
l'touv cruYXQOUcrEL; xal XOLvwvLxal avwlluALal, AOYfP fJ,y! ltQO-
8la{}EcrEw; tOu AUOU OltW; YLVn Mxt'l']; twV CPlAOcrOCPLXWV ttEW-
89
QIWV JtEQL 8EOV xal a{}aVaaLW;; xal avco
fitO EJt<)[,tEVOV va 11 xata
tllV EJtOxiJv twV aywvcov tOu XQLatLaVLa[,tOu,
{)L aJtOLOL, yvcoatOV, V<pLata[,tEVOL [,tEXQL
vno [,toQ<pa<;;, xaL LMco<;; i5La d<;;
XQovou<;; twv XOLVCOVLanxwv Li5ECOi5wV. ilLon a XQL-
yvcoatov, oMev (j) ... Ao [,tEyaAElt-EQOV, (ho
tOu V(l ta vJt' avtOv ti5QU{}EVW xOlva tOLC;
m;(aL, xal i5Ev Eav i5Ev Eat'l1QLX{}'l1aav wuta EJtt tOl)
uQxaLou {}EatQou, to ano LOV, yvcoatov, ELXEv EV aQxfi {}Q1']aXEU-
tlXOV xaQaxti\Qa, xat Eav 11 01.1'] XQlatLaVlxiJ TEAEtouQYLa i5EV
aJtEIlL[,tii{}'l1 EV [,tEQEL, xal OXl auvoAlxw;;, ta 'EAEuaLvLa

Kat oAcov twV [,tEXQL i5Laaco{}EVtCOV aJtoaJtaa[,ta-
tCOV xal aXEljIECOv tWV aQxalcov 'EI ... aUYYQa<pEcov au[,tJtE-
QaLvollEV, E<P' oaov [,taAlata xal OMEV avtwv BEBatOL to aVtL-
l'tEtOV, Otl 11 d<;; ta 'EAEuaLvLa MuatnQLa EJtLBaAAo[,tEV'l1 aLYl]
(lEv VJt'l1YOQEUEtO vJto UAA'l1<;; EL[,tiJ vJt'
, , , - , ':1 ,
xaL [,tEtQLO<pQOVO<;; EXOua'l1<;;
axoJtov tiJv aQ[,tovLxiJv AELtOuQYLav xat EV YEVEI
tiJv xavovLxiJv twv MUat'l1QLCOV, aJtotQoJtl]V aXE-
aVtli5QaaEco;;, O{}EV JtQOEQXOIlEv'l1<;;.
ilL' tOUe; 11 [,tEyaAELtEQa i5uaxoAla JtaQouaLa-
tiJv tOJtoYQa<pLxiJv EQEuvav twV 15 ta<poQcov Bco [,twv , 'JE-
QWv, Nawv xal EV YEVEL TEAEat'l1QLcov, toaov twv 'A{}'l1vwv, oaov
1-tat tij<;; xa1 ovxl ta TEAEtOuQYlxa. ilLOtL ot aQ-
XaiOL aUYYQa<pEL<;;, flv xal aJtoaJtaa[,taw
.wv EQYroV tcov JtEQt tWV xatcl
aEL<;; 1i{}LXWV aQXwv, dc; ae; aJtEBAEJtov .a dxov vJt'
OljlEL tCOV on [,tEta .oacov aLWVCOV a {}a xatEAuE
.a<;; {}Q'l1axELac; xal ta xat Otl 11 VEcotEQa tatO-
QIXiJ <pLAoao<pLxiJ EQEuva t]{}EAEv aaXOA'l1{}i] JtO.E toaov EJtLata[,tE-
JtEQL .wv MUat'l1QlCOV xal
.ou axoJtou nov. ilLa tou.o 11 aQxaLOAoYLa xal .iJv tOJto-

r,
i
, .......
·A1D1A..\ilDOi'ht A01Dl'XPW
01
's<,99
1'X2 Arl A<,9ril,t l21g AQll1Ang Ql
A3ri OlD 'AOA9ri SOlP't
-31 'A<,91\}l1 A<,9X103'1i

Ql S13 Al1Dlt{}<pD31g 'AOll A<,91 AOllpriDl.g.
-l1X A<,91 Sl21 ll1X AOll
l03l£ 1l1)l 'l1A3ri9xD10l}3 3191 S1l1A\}{}Y, SqJ
AOl)l1 AOl't'tri! 1l1X I oy, 'SOlA<,9cboA38 'nO)l1A
-It{}y, Ql£I} ll1X 'nO)Al1Dnl1Il Ql£I}
<\OD9
1
mOIf1D3't3J, ll1X l2031, l21 ')Ol1N 1
0
1l1)l I,t Atp 'AOl't'tri! AOlD91 ll1X SOA
-<,9g13DOil SOg)A1l1't0)l 'Sl1)l1'tnog
SPAlt.g.y, ll1X SQ1V nO)l1'tnog
'Sl1)rioA\}3 1l1X Sl1P'tX\}3 S1;:!l 'A<,938 l1X3g<PV A<,91 'no\}xnv
N Sl1)Al10\}O 'nolD)l1cbH, 'SOAOl't't9l£Y, no09cb
-ltAcbl1V 'ct009cbo{}lV no't9-lDOlV 'Slt1pcb30
S\:!-l SQl1A (} 013XD) 01}3 %pri l2A SltAPl£l1XD
S\:!-l l21g SoriD9x (} l2'V
cb
n0)3Dlt8 Sl1)DDriOAg ll1X 31DW
"l£ .'t 'X ml1't\}l£D DA3ri9xDl0l}3 AO!3riltAri Q1 Ql£I}
SqJ ll1xD'tncb 111 'Ao13Al1lnOil SqJ
S0l3't9l£00XY, I{}OllPX Q1 'A<,9AU,.g. y, A<,91 mAri
-)V 111 SqJ 'A<,91ltAlt103l£ AOl)l1'XOp AOl't'tri! ll1X nO)Al1Dnl1Il Ql£I}
'5<,903riOll£3't m1AocbpoA103l£ ll1X S1l1 A \}{}y , mO)lX
\tri 1l1X l2'V 'l1lAOXI}{,tl1X AOll pXlln3xDltO.g. l21
S13 SqJ ll1X D)'tn1)0031 SqJ A0l1 I}cbl10Al03l£ S\t03ri01l£3't I,t
3191 A<,91\}l1 SQriD100lgDOOl£ SQx1cbl10AOl£0l
'(} ll1X S<,9XllDl1riOAg
AlDOl03cbl1AD l11 l1A 01 S13 AOAOri 01Anoxolt S13cbDoAAnD 10 SOlmx
J C J _,.... ;) J
-lg SqJ ll1X l21DOlAA 3191 Al1D!} l113'1iltA'Ii l21 SOl)l1g3g
'A0l1 1113riltAri l11 1l1X Sl1cbDOA1l£3 Sl11 ltriOXD Sl11nl1 0l£l1
....
i' .
,
i l
;'" i
J
,j.
'j
l

,
1
'.' .. " .:'.'
.:':>:
;::.[i
.,; ,jiU
'/1,.:.,;:
:1. Ii .. ¥;
:

. I
. ,'.'t" ... '
.. : "
: ·i ",11 "
"
I;:
1'::/;; ,
I
,;"l II'
1);i
ll1X l2'tW I AOll p1l1riripoA..\nD l21 AOA9ri 1'X2 A\tX1cbl1oA.
>:::r
f
_
___ .
.,. ""/>If
.... _ .. _... ' F\'f"'!
"."... . ..
06
J
91
*
* *
ta OX,EtLXa 'EAElJotva EUQLOXO!lEVa tOtE
IlVTJIlELa, 1'tECOQO"IlEV OXOnt!lOV va aQx,LOCO!lEV ano 'tOY KEQaIlEL-
xov, OUVtOIlOV mQl alJto" nEQLATJ\jJlV, aq/
(ho'tl de; OATJV AatQEtaV 0TJllatvOUoav XatELx,E
1'tEOLV, E<p' ooov an' auto" i\ XATJ1'tEtoa AOY41 twv 'EAEUOl-
vtCOV MuotTJQtCOV 'I I' Q a '0 I) 0 a<p' EtEQOU OIlCOe; va OU/l-
nEQIATJ<p1'tfi de; /lae;, I)LOtl nATJOtOV auw" EUQt-
OXEtO xal to ol'H.od(//''1]/,a naeaCS'H.evn" '7:00" no/,noo",
3Js/,nova" /,e" d"d na" '7:dg de xeo"ov d,alelno')'-
,), a)e; xal aAAa XtLQLa axo/l'YI, OX,EtLXa :n:Qoe; to 1'tE/la
lIATJoLOV tOU tE/,EUtaLOU llatOe; tOUtOU, to" aAACOe;
II 0 Il n I' ( 0 U xaAOU/lEVOU, unnQx,E xal vaoe; tne;
OV EXOO/lOUV EQya 'tOU twV
ono(cov litO xal to tau 'Iaxx,ou xal tOU IIooELl)wvoe;, naQLOtaVO-
IlEVOU Enl Lnnou xal <pOVEuOVtOe; tOY y(yavta "Hoav
axo/lTJ, Xata TOV IIauoavLav, 'H.at. neo au.,;oo" Xal-
'H.a;; 'H.at. yv"a''H.Q)l' xat d"deQ)'JI, l(Hcoe; 1)0tao1'tEVtCOV de; :n:o-
AEIlOUe;, 11 I)t' aAAac, xOLvlje; W<pEAElac; IlEyaAouQYTJOavtcov.
ELe; IlLav 1)10 owav tau KEQa/lEIXOu unljQx,E xal yvw"ao£o'V
• Ee/'ov "aAov/,s"Ov, xa 1 IloA.v-,;tro'tlo, 0["'0., 'H.a.if· 71" naed
'7:-1]" 'EAevo;;", "(lacsa, '7:de-,;-1]" 'A6'1/'JIalro", cpacs,'V ou '7:0Vr;
dcpa"eonhov!i' de d'llE;;'7:0 L1£o'tlvO'cp. L1,o"vcso" "e
'7:0V'7:0" 'H.dovcs, /'dn6/'evo" AOycp '7:o£cpde, ecp' ofIColcpnee
, An6Alro'Va /,ov0'1]YS7:'1]", 'A .0 '1]"ar; «yaA/,a
na£o"la" 'H.at. Hat. Hal. ..lI!lovcscU" 'Anol-
'7:8' d,,6.6'1]/,a Hal seyo" E(}povltdov, Hal. dal/'ro" -';00"
d/,ff' L1,6"vcso" "AHea'7:o,' neocsron(/" eCS};W ot /,o"ov
dO/''1]/,e"o" '7:olXcp. I's-,;a de '7:0 '7:0V L1,o"vcsov '7:e/,e"o, ecs-,;w
OfH'1]/,a dy6.A/,a'7:a sxo" eH n'1]Aov, pacs&Aevr; 'A.o'1]"alro'V 'A/,-
CP£H7:vro", '7:e scs.,;,oo" 'H.a' L1,o"VCSOl', enav{Ja
Hal. 8, "A6'1]tlato" .01'0" tlcsfj-
1) IIa.uoa.viou, I, 2, 4.
'j ,i),
,
'- "1
.• 1
92
laye· a1J'Vend6.pno ,}8 ot 1ia i"" d'Val''Vijaa'V
1i-fJ'V • lHae£01J nod 1ioii (}oeofj 1).
To (IE J(.(I)QLOV wvol-laa{t'll, xa-ra tOY IlavaavLav,
dna Kee6.f'01J 2), EV aVtl{tEaEL tiJv E:JtLXQatOuaav
i'VWI-l'llV Otl litO a\lVOLXLa tooV XEQa[,tE(I)V. Werkstattsort fur
Keramik, wo man Vas en, VorratsgeUlsse, TrinkgefAsse,
Speisegeschirre, Weihgeschenke u. a. fabrizierte. 8).
, Ano (IE tOU KEQa[,tElxou xal ano tou YV(I)atou iI,nvAo1J nQ-
Y! de:; ta 'EAEualvw <leQa. de:;
dJ(.EV EXatEQ(I){}EV (llacpoQa [,tV'll[,tEta itEooV xal
Y!QW(I)V, tacpov; xal tEQa, uno tooV aEL{taAoov xAa-
(I(I)V , 'EAalaC; 4). KatEQJ(.O[,tEVOl (IE ano tou KEQa-
[,tElXOU nQoe:; tl]V 'EAEVatVa xat OALYOV xat(l)ih tl'je:; tOU
tl'je:; O()ou) ()LaxQlvo[,tEV ta EQEl:JtLa tOu EXEt UCPl-
ata[,tEvov to naAat vaou tl'je:; , 'OAlYOV bE Xat(l)tEQ(I)
xal nQoe:; ta ()E£La EVQlaXEtat Y! YV(I)atl] Al[,tV'll tOU Kov[,to\lV()ou-
QOv, tOtE EAEYEtO Ptu;oi.
<H Al[,tV'll tooV PELtooV Eivat ()LOtl Y! E:JtlcpavELa t'lle;
vnEQEJ(.El E:JtLcpaVElae; {}aAaaa'lle; mQt to EV xal n[,tLav
[,tEtQOV, av xal EVQLCJ)(EtaL naQa tl]V {}aAaaaav xal to U()(I)Q av-
.l'je; ELVat UA[,tVQOV. IlEQl ()E tiJv tOU tOutOV
cpaLvo[,tEvOV oME[,tLa ()lEVXQLVWle; Ex,El ()oitl'j
QOv, av xal nOAAa EAEJ(.{}'llaaV, tooV OnOl(l)V EtVat xaL Y! Etl
YVW[,tll, Otl ta u()ata taiita EJ(.O\lV aJ(.Ealv dno 1ioii XaA-
"'''tOO'll Eve£n01J eeo'll.,;a dna vijc; (}oa.Aaaaa1f HOIAad-
ea'll if'n£rr.,;o'V.,;a, we; 0 Ilavaavlae; 6).
Ot PEltOL E{}E(I)Qoiivto LEQoL, acpLEQ(I)[,tEVOl tiJv IlEQaEcpo-
VI1V xal tl]V xal tOVe; avtoov EVE[,tOVtO [,tOVOV Ot
tl'je; Mv altOXAElEtal (IE va ltaQEJ(.(I)Q1l{}'ll Y! AL-
/tv'll aut'll Ete; tOve; EV[,tOAltl(laC; VltO toov 'EQEJ(.{}EL(looV, XatOltlV
1) IIauaavLou, I, 3.
2,-3) Malteso, Ein Wanderer auf der Akropolis', S. 5, 6 (Athen
1931).- IIauaavLou I, 36, 3,
40,-5) IIauaav(ou, I, XXXVIII.-'Haux.(ou, A. Pet'tOL.
--- --
93
!l€t<X tnV WlX,'YIV x,wQav
, A-&rjvaLwv xa 1 'EAEU<1lVLWV.
Etc; wuc; reQO'COtOQlXOUC; X,QOVOUC; oA1Yov !lEtU tilv AL!lV'YIV trov
PEltroV tU lOU KQoxwvoC;, tile; BalOU-
Qae;, xOQ'YIe; tOU KEAEOU. ()€ trov tOVtwv
xal 0 AEyo!lEvOe; tu<poe; tOU EU!lOAreOU 1).
'0 IIauouvLue; UVU<PEQEl (hOWl on reA'YIOLOV xul reuQu tOY
K'YI<Pt(Jov reota!lov, tOY vuv
xu l 0 tu<poe; lOU 'EAE'UOLVLOU <PUtUAOU, ocrtle; reQrotOe; E()Ex.l't'YI tilv
tln!l'YItQav U<plXO!lEV'YIV, xal tOY EUYVW!lOvouoa, tilv
<putduv tne; ouxne;. ()€ xul to axoAoul'tov EreLYQU!l!la
Erel tOU tu<pou tOU <PUtUAOU:
• E'II{Jdd' no.,;s aep.'II7]'II
L1'ljp.1J'Cea'll, lfr.e nero.,;o'll 6nroeat; 1tae:ncw Bp1J'IIt'll,
"H'II leea'll aV1tfj'll {J'II1J";ro'll ye'llot;
• oli d1] np.at; Baxe" 2).
MEta ()E tOY K'YI<PlcrOV avu<pEQEL 0 IIuucravLue; on proP.Ot;
r:oii MS£A,£Xlov L1t6t;, (OQIO!lEVOL n:(<pol, oue; xal xal
axo!l'YI 0 XUAOV!lEVOe; '/;00 Kvo.p.i.,;ov. ' AAAa, we; OIJ,OAOYEL 0
'() we; , (neel. ";OV7:(;o'l') o'lit3e'l' lXt£Uytw.
Autu tU XUtU tilv 'IEQUV 'OMv !lV'YI !lELU xu 1 !lEl-
WtU YVWQLOIlUW, ta OX,E<1lV EX,OVta omoe; ()nreOtE Il€ tilv AUtQElUV
tne; xal tuvta ()LEQXOIlEVOl Ot reQooXUV'YItaL E<pl'tUVOV
de; 'E/,fuoLva.
*
* *
'H 'EAEUOLe; dX,EV Etc; tOue; reuvaQx,aLOUe; x,Qovoue; tox,uQuv
, AXQoreoAlv xaL OxuQu tElX'Y] , we; E!l<pULVOUOL tU AElljJuva tOLOUtOU
tELX,OUC;, xal t/'Hwe; tOV avu<pEQoJ,tEVOU tElx,oue;, to oreoLov
areo tilv IIaQv'Y]l'tu xul EA'Y]YEV Ete; tilv {}aAaoauv, reuQu tilv {}Ealv
tilv xaAOu!lEv'Y]V
Tu xtLa!laW ()€ tU oreoLu E<PEQOV Etc; <proe; L/'Hwe; at areo toil
1882 XUL EVtEV{}EV avuaxu<pu(, YEVO!lEVaL ureo toil aEL!lVnatou
1) IIauaavLou, I, XXXVIII, 2.
2) IIauaav£ou, I, XXXVII.
"j
94
llYjtQ(OlJ <I>lA(OlJ, 'AvBQEa (1893-1910) xal tEAEuta'iov lm:o
.ov KouQouvlWtoU (1917-1932), BLUQE{}Yjaav Et£ MLVuEla, Mu-
"Xllva'LXU, ·EAAllVHltlXa. xal Prol-la'LXU 1). Kat aXOl-lll d£ xt(al-lata
.ij£ :rrEQlOBou twV ITEl(HatQanBwv (560-480 It, X.), toii K(-
llrovo£ (480-450 :rr. X.), toii ITEQlXAEOU£ (450-440 :rr. X.), toii
.EtaQtOU xat tQ(tOU atwvo£ :rr. X. xal tEAO<; Et£ ta. tij<; Prol-la'L-
"X1i£ :rrEQlOBou 2).
ITQOXHI-lEVOU M :rrEQt toii TEAEatllQrOU t1i£ 'EAEua'ivo£, 0 ITAOU-
taQx.o<; avaqJEQEl Otl toii1:0 p.e'll
"al. en' l{J.'1JICfW "a, eruu,,;v-
,,;ov,,;ov 0 Ev-
-,;0 "al. IJ.'IICtJ ",6'110.!; eneCl7:'1Jut'll' 7:0
dnaio'll tIel. .,;oii d'llo,,,7:oeOV 0 8"OQV-
qJc»ue'V B). 'Ana toUtO BEv -nto to :rrQWtOV 'tEAEOtnQLOV, B ,on
.0 'Ol-lllQlxO£ cry I-lvo<; Et<; Anl-lll1:Qav avaqJEQEl E:rrL AE;EL :
"AU· aVB fLO' 'JI'lI0'll 7:B f'iva'll "al. PC»f'O'll un' 0.-07:4)
"BVXO'll7:C»'II (mat. nOA£'II, o.lnV "B "Bilo,.
Ko.UtXoeov "o.{}vnBe{JBV, ent. neoiiX0'lln "OA.c»V4) 4).
AAAa :rrov aXQlBw£ EVQraXEto 0 "'lIo, "e "o.l.
ayvroatov, uv xal BEv &:rrOXAElEtCLl va -nto d£ avti}v {}E-
alV toV xatomv E:rrl ITELaLatQatOu xat ITEQlXAEOU£ OLXOBOl-lll{}EV-
to£ I-lEyUAou TEAEatllQLOU, 11 aXOl-lll xal E:rrl tn<; 'AxQo:rroAEro£, d£
tilv {}Ealv El<; llv EVQLaXEtCLl to ExxAllaLBLOv tn<; ITavayLa£. Tilv
tEAEUtaLav tCLUtllV ExBox.ilv BEY tilv :rraQaMx.ovtat o't I-lE ta.<; ava-
axaqJa£ aax.oAll&EvtE<; aQx.atoAOYOL, xartOl E:rrl twV BQux.rov EVQE-
{}llaav ',ELl\Java aQx.alOtEQrov OLXOBOl-lllI-lUtrov, I-lil :rrQoaBLoQla{}Ev-
troy Et£ :rro'ia oLxoBol-ltll-lata avijxov, w£ xal AE(l\Java tOV :rraAaLO-
tEQOU '(aro<; tELX.OU£.
AEv a:rroxAELEtaL &XOl-lll OtL 0 v:rro tOV 'Ol-lllQlxOV "Y I-lVOU ovo-
1) KOUQOUVLOO';OU, 'E).,euOWLo,')(a.. ('A-&fjVCJ.L 1932).- Mu).,oovii, TIQo'i-
.(JfOQL,)(y! 'E).,euo'c;, ('A-&iivCJ.L 1932).
2) Philios, Eleusis, (London 1916).
3) TI).,OlJtcJ.Qlou, TIeQLxM'ic;. XIII.
4) ·OIt.qQou. ·Y!!VOC; etc;
95
:Jl'l!OVXOO- JeoAoo"o!; va fito avtl) avt'I'J
Jtdtavov JtaAUlOtEQav EJtOXl)V va Ill) filO toaov aJtolO-
EV I1EQEL 0 EJtl tOV OJtOlOU EV-
QLUXEtaL to EXXA'l'JULBIOV, aAAa va filO OAlYWtEQOV xal
JtaQEQXOI1EVWV tmv EtmV va aJt'I'JAAay'I'J alto tmv VltaQl(,Ovtwv
I1E'(QL rije; O()ov XWlJ,atWv, i\ £AAELljJlC; tWV OltOLWV xm'h-
ata ,OVtoV IJ,EQOV altotO IJ,OV.
'0 WLALOe; 0I1WC; AEyn Ott: «6 ·OP'1Jl!&JeO!; "YP'IIot;. Ae)'OO'll "ao",
'to dl!xa&o'ta'to'll 't a A a a 't 1/ l! & ° 'II. Aal""a'lla 1j"8)'-
JeO'll tl!; rp U!; at dvaaJearpal, %(JO'llOl1!; ol"odopla!; pal!'tl1UOV'IISa
'tOV!; 'tOV 7011 :Jl'. X. alco'llo!;. Kal. ldov 1) nl!Q,7:1J "al.
p.o'tQ.7:'1J pa[!'tv(Jta {fn 'to 'tSAsanje&O'll, "alnsll 1'1] &po&d'o"
Jea7:a 'to axijp.a neO!; oiJdt"a ci,u,01l "E A A 1J 'II & " 0 'II 'II a 0 ",
d&on n{}ooo(}&ap.s'llo" 7IeO!; {fAoo!; 0 & a rp 0 {} 0" A a-
.,; (J £ l a ", 1}"vvar.o oQde", fino", 'Va -nArrlJ.fj "rtl ",aor:» 1).
Ti]v yvwlJ,'l'Jv OI1WC; tavt1}v lOV WIALOV, oJtoLav
EUYEVi]c; Ult1}YOQCVUE, xatomv tWV XOltWV ou;;
xm;EBaAE lWta ti]v BlaQxElav tWV avaaxacpwv, avttxQvaEv 0 I.
EV'tTI L1LE{}VEL 'ECP1}!1EQUh tl\c; NOI1WlJ,atOAoYLxl\c; 'AQ-
XalOAoytac;, xal Bl] Etc; vcpoc; BQII1U. 'AAAa BvatVXwc; OUtE 0 I.
va BtaCPWtLaU ltA1}QEa'tEQov tOV WIALOV ta
:TtEQL tOV ltavaQxaLov tovlOu vaov 11 tEAEat1}QLOV 11 avaxtoQov,
OJtEQ €V xal 'to aVto. Kal aM{}Eta EivUl Otl, UV xal
:TtOAAOl aox.alOAoYOL yvwl1aC; xat axol11}
wvwc; !1E cpavattal1ov, :TtaQ' oMEV Bl-
'l'JVxQlvla{}1}. Kat lOVtO BLOt! Ot aQxaloL aVYYQacpEic; BEv EYQa\jJav
JtEQl tOV tEAEat1}QLov xata 'tQO:TtOV tOLOVtOV, WatE va I1EwBwaw-
alV aacpwC; ti]v {Maw tov. '0 BL-
Bev IJ,aC; aQxOUVtwc; "), OutE 0 0
8}, OutE 0 4}, OUtE 0 5), OUtf 0
1} <I>LALOU, 'EA.euOLVLf.udt. <I>QOV1:LO!!<t.'(;<t., 0. 18-19 (' A{}ijV<t.L 1905).
2) Vitruvii Praef., VII. p. 15.
3) 'AQLOtll£Bou. Dind. III. 0. 308.
4) IIAoutaQXou, IIeQLxA XIII.
5} reroYQ.
('I.

I 'i.i":
'I
{i
':
, "
, I,
96
.• " ..
:';
..
'O!l'llQLXOV "Y!lVOV Ott to n aAA(J)q, avcixtoQov, 1JtO btl
13Qux,ou xal V3tEgUV(J) to'U Ka,u,£x6eov cpeeatof;, aAA' OX,L 3tOV
aXQLBwq,. Kat 0 Kreuzer V3tOOt'llQLtEL Ott 0 IIauouvLaq" a3to,
{}Q'Il0XEUtLXOVq, Myouq, oQ!l'll{tdq" bEY !laq, to 3tEQLEYQU'ljJEV. Leider
hat uns Pausanias, aus ReligiositAt keine Beschreibung
davon gegebeu s). ' AAA' n YVW!l'll Ul!t'll to'u Kreuzer BEv <pUL-
vEtaL BlOtt BEv buvUtUl va OUVtQEX,U ULttU {tQ'Il0XEU-
nxijq, qnJOE(J)q, dq, to va QVO!lUOU ttq, EV E<p' OOOV
!lUAUJtU, l/)((J)q, 3tEQ 1 tOU EV 'EAEUOLVL, MuvutO va !l1] avu<pEQU
ta EV UtJt4> YWO!lEVCl. ' AAAa OUtE xu 1 GUVEtQEx'E xav Myoq, va to,
a3tEXQU3ttE Xutomv m{}uvou oQxou, OV Muvuto va dX,E BWOEL xuft'
llV 3tEQl3tt(J)(JlV dX,E !lU'Il{}ij, BlOtt tOtE, avn{}Et(J)q, IlE O,H m'!l-
BUlVEl !lE WgLO!lEVUq, !lUGtlXaq, EtulQELUq" WE(J)QELtO tl-
f,L'IlttxOV n dq, ta MuotllQlU E<p' OOOV OL MUGtuL UUtWV
U3tEQ'Il<PUV(J)q, E<PEQOV tOY tttAOV t(J)V. 'Extoq, EaV, va
8X{}EOU AE3ttO!lEQWq, ta tilq, EG())tEQLXijq, AEltOUQYlUq, tWV Mt
1
0t'll-
Qe(J)V, 11 !l3tOB(O{tll 3tuQa tWV '!EQo<PUVtWV n lEQE(J)V xu l E3tQOtlf,L'Il-
OEV o{!t(J) va a3to<pvyu 3taGUV 3tEQLYQct<pnV. "Av xul m{tuVWtEQOV'
ELVUl va 3tUQUBEX.{tWf,LEV on 0 IIUUGUVlUq, BEV aVE<pEQE to'uto
(hon 1Jta tOtE YV(J)GtOV taL; 3taG[, xul aUVE3tW;, avu<pEQ(J)V 3tOAV'
YV(J)Ota 3tQciyf,Lutu, {}a 3tEQLEm3ttEV d; 3tEQltlOAOYlU;, ouMv to
VEOV nQoo<pEQ(J)V de; tOVe; OUYXQOVOue; tOU. 'Qq, BE nUQat'llQEL o·
KouQO\,vLWt'llq" HaL at oA.iya£ n}I!1J{!ocpoeia,£ •. "d, 6noiaf; neo-
a-Doetovaw 6 B£1ieOVP£Of; Halo 2te6.Pro1l, ngo6.yovaa,£ dcp'
§tlOf; 'td, y1lchae£!; TJI'rov negl r;oiJ Hnelov, dcp'
,s, , l. )OJ. .) " "K ,., ,
'tu .",t'1]p.a , .. UV XUL 0 OUQOUVl(J)t'llq" UVU<PEQ(J)V te},
3taQatE{}Ev anOonuof,Lu, YQu<PEl B la IlEtuYEVEOtEQUV Enox.i}v (440
n. X.), OtE B'IlAaBi} 0 'IxtLVOe; 11 QX.t<1E OLxoBo!lwV to uno tou'
1) IIa:uoo.'VLou 1. II.
2) 'A'VI\OXLI\OU, IIeQl MUOt'l1QLCJ)'V.
3) Kreuzer, Symbolik und Mythobogie (1821).
4) KouQou'Vtrotou, ot elttot6.ta.t tou 'E1..euoL'Vt<lXOU 'IeQoii Xo.l 0.
aQl(.LtEXtCJ)'V (' MHj'VaL 1932).
···1····.·
..

97
KLJ..lrovoe;, J'tQo(JroQtVWe; xUta yvwJ..l'rJv tOV Noack, I), aVEYEQ-
ttgy YJJ..lLtEA€e; otxo()6J..l'I'JIlU, EX,roV J'ttttuvwe; we; to'll tOY uJ'to
tOV IIAo'UtaQx'o'U avmpEQOJ..lEVOV
Ai tEAE'UtaLaL avuaxuqJai {1932} E<PEQOV Ete; <pwe; aQXEta uJ'to-
AELJ..lJ..lUta ata<poQrov En:OX,WV, n:QOllYllttElawv tOV IIEiaLatQutLo'U
TEAEatllQlo'U. '0 aE KO'UQO'UvlWtlle; on xata tOUe; Mux'I'J-
VU'LXOUe; x,Qovoue; Un:i1QX,EV En:t tOU EtQ'I'J&EvtOe; x,wQou fA,EYUQOEta€e;
xtLallU. aE avu<pEQEl Il E Y u Q 0 E l a E e; x t L a Il u ,
aton xui av n:OtE un:o nvu i1 ttE-
ale; tOU aQx,uLOtatOU tEAEcrtllgLO'U, xui elV EIVUt UVt'I'J,
OEV tta n:uvou n:OtE va eLVaL XtLOIlU IlEyugOElOEe; to un:' UUtOV
aVU<pEQOIlEVOV.
YVWllllV tOV <I>lAtOU, d:; tOY On:OLOV tta
n:UQUIlEVU n:aVtOtE i1 nlllJ tl\e; !lEYUAEltEgue; OLU<protlaEroe; En:t tWV
'EAEucrLVlUxwv K tl(J!latrov, x,agle; Ete; tae; un:' UUtoU YEVOIlEVUe;
ctvuaxu<pae;, tae; On:OLUe; IlE alllll'I'JtOV EmIlEAEtav,-
n:uga tae; OQtll'UtatUe; En:lXQLOELe; tOU XUt n:uQa tae;
YJIlEtEQUe; tMroe; we; n:Qoe; tae; tOAllllQae; EVLOtE
waEle; En:t WQl(JIlEVroV (JllIlElrov, QVtrov -- 0 N Uoe;, 0
uAAroe; xui MEYUQOV xui 'AvaxtoQov xui "Ao'UtOV
xui MU(JtlXOe; xUAOVIlEVOe;, XUtEn:EaEV tl '(aroe; XUtEOU<pI-
a{t'I'J En:lt'I'JOEe; {mo tWV IIElatatQutlOWV, o'(nVEe; EV tii ttEaEl UUtOu
aAAOV, n:OAU IlEyaAELtEQOV.
'0 a'I'Jxo; tOU vuou tOVtoU, tOU aVEYEQ{tEVtOe; uJ'to twV IIEtal-
otgunowv, tEtQayrovoe; (27X27 Il.) xui E<pEgEV E'(XO(J[ n:EVtE
XLOVUe; ete; J'tEVtE aElgae; (5X5). va eiX,EV aXOIl'I'J xai Mo
oQo<poue;. 'Y n:l\gX,E aE xui n:Qovuoe; n:AatOUe; 7.20 11. 'AAA'
o Nuoe; o{itoe;, we; [tUQtUQE'i 0 'HQoOolOe;, un:o tWV
IIEQawv, teO 480 n:. X., n:Qo tile; EV NU'Ullux,(Ue;, aVEYEQ-
'(aroe; n:QoaroQlVWe; de; tOUe; x,Qovoue; lOV KLllrovoe; IlE VEUe;
En:ExtaaEIe;(52X54 Il.), xui un:o IIEQlxAEoue;.
'H n:Qo to'l' TEAEOt'I'JgLOU 21i0a. 1:00 dilA.cu'Yo,
1) Noack, Eleusis, Die Entwickelung des
Heiligtumes, 0. 198 (Berlin 1927).
7
98
({JltO tOV xal an x'QO-
tov yvwatOv, va fjU'll% tavto-
toaov ta fjlXga ta tEAOUfjEVa EV "A ygatc; , .
oaov xal ta MEyuAa 'EAEUalvla ').
To OAOV OLXoMfj'll!W tOV TEAEat'llQlOU on Ei-
X,EV fjEtgWV, i\ aE tOU fito xal ovx,l
:JtQWtOtlJ:JtO; xal :JtEglEgyO;, ro; tillv aQx,mo-
AOyWV. OUtE ELX,EV ro; nVE; matEUOuaLV.
KatEcrXEUua3'll ae to OAOV atJtAUaLOV EL; EXtaalV
E:Jtl IlEgLXAEOU;, awaavto; to ax,EaLOV tOV 'IxtLvou. Eix,E aE xal
:Jt1JAa;, at o:JtOlal OfjW; Eiva! Egya PWfjai:xillv X,govwv, O:JtOtE
xal :Jtgo tillv MEyUAWV Ilgo:JtuAalwv 0 Nabr; 1ii'jr;
'Ae1i8,.",,'or; xal to d; tnV anl3Etov :JtAEUgaV XA'llitEV
gLOv, i\ fjLXUXAIXOV ax,r1fj(ltO; xa l E:Jtl OfjOL-
to tn; 'OAUfj:Jtla;.
Kata tnV i\fjEtEgav OfjW; U:Jt01jJIV, to u:Jto tillv agx,moAOYwv
AEYOltEVOV ita Muvato va XA'll3i1 'E;sCJea, aLon
:JtEgl<1aOtEgov :Jtgo; PWfja"LXnV a:Jto
OLXOa0I-LLXn;. Et; aE tnV 'Of.Ufj:Jtlav, i\ Xata to Eto; 156 fj. X.
OLXOaOfj'llitElau tov 'Hgci>aou tov ' Atttxov E1X,E to avto
ax'nlta ItE to v:Jto tillv agx,moAoywv XA'll3EV BOUAEUtllgLOv.
Kata tOY Ilauaavlav, EL; tnV avtnV :JtEgl:JtOU to:JtoitEalav, tOV
vaov ti'j; Ilgo:JtuAa(a;' AgtEfjLaO;, fiaav axofj'll auo vaoe. toV
TgL:JttoAEfjOU xal to'u IloaELaillvoc; .
• EAsvClwlo" CJs tan ,.,,8'11 TQm1ioU,."ov '110. or; , eaTa CJE: :rreo-
nvAalar; 'Ae1i8,.,,&CJor;, "a, IIoas,CJil)'llor; :rra1ieOr; I), :JtgoaEtt aE
xal cpgEag, xrtAOUfjEVOV KaUlxoeo'll, o:Jtou to :JtQilltoV 'EAeva,·
'11£0;)'11 "V'llaZ"8r; xoeb'll 8f1'C1Jaa'll, "a, ijaa'll tr; 1:1]'11 {}oeo'll S).
, A:Jto Emygacpnv af, EvgE3ELaav tEAEUWlW;, Ott 1\
"a, 1) Koe1J elx
e
" t"u,1i8Qa fCJ,o" Pro,."b.., 'Cq) tseiP
Hal Xroe&a"Car; {}ovalar; t"a1i8ea, xa 1 1\ Em YQacpn aut'll
1) llAOUtUQ)(.ou. XXVI.
2-3) llauaavlou, I, XXXVII, 6.
99
{:lEBmoL a'UY)(.QOVWe; Ott Ot ()Vo BW!-tot fjaav JtAYlatOV I),
BAEJtO!-tEV, AOlJtOV, avtOil ott fjaav {)Vo BW!-tot XUt ov)(.t ihJO vaoL,
M!-tYltQoe; xal KOQYle;, we; EL)(.EV vJtol'tEaE[ tit> 1904 <3
EJtLtEl'tEle; XUta toil IPLALO'U xal avayxaaae; avtov va YQaljJu
aJtaVtYlCiLv EJtt trDV 'EAEUatVLaxwv IPQoVtLa!-tatWv,
cotOXAdEtaL o!-twe; xat tOUc; va ExaAOUV vaouc;, r] axo!-tYl
xal va vJtnQ)(.ov JtaQa tOUc; BW!-toue; xat vaoL, blott xal
o EVQlJtLbYle; ava<pEQEL de; tae; 'lxEttbw;:
Lhll'lI7:te eanovX' • EAevai'Vo, X{).o'Vo,
7:1Jad·, 01' 7:8 'Vaov, Bxe7:t ne6anoAo,
OJtOU E!-t<paLvEtat <3 JtAYI{}UVttXOe; avtwv aQ l'i}!-toe; , EXtOe; UV Evvoii
tOY JtaQa to rHOUtcOVEIOV AEYO!-tEVOV Naov tne; 'ExatYlS;, ?'Ayvw-
atOV EJtLaYle; UV avtOe; olitOs; 1]tO to 'E'lCa7:t'o'V 1j 'E'lCaJ:?ja,o'V,
aJtoxAELO!-tEVOU Otl buvatov va 1]tO xal vaoe;, ana axol1Y1 xal Bw-
xa 1 l'tYlaauQoe;,
Kal toil ava<pEQ{}EvtOe; vaoil tne; I1QoJtuAaLaC; 'AQtE!-tL-
boe;,we; XtLaiJ,atOe; PW!-ta'(xoil, E)(.O!-tEV xal ta lleonvAa,a.
Ta I1goJtuAaLa, toaov ta MEyaAa, oaov xal ta MLxQa, bEY
avu<pEQoVtUt uJto twv JtQo tne; PW!-ta'(xne; EJtO)(.nc; aUYYQa<pEwv
xal bEY 1]tO buvatov va uJtnQx,ov tOtE, btOtt 8AOXAYlQOV to
twv 'EAEUaLVLaXWV Ktl<J!-tatwv tEl)(.OC; hQYlaL!-tEuE taVto)(.Qovwe;
xal we; a!-tuVtIXOV JtQOJtUQYLOV, Mv 1]tO buvatov va 4>xo-
JtQo tnc; PWl1a'lxnc; EJtox.nc;, bLOtt bta tOUtWV ita l]bu-
vavtO va ELaBaAAWalv Ot EXaatOtE h{}QOL. EVtEil{}EV
to aU!-tJtEgaa!-ta Ott tailta xc(t(l tOUe; PW!-ta'(xouc;
X,QOVOUC; xal JtL{}avmtata EJtl 'AJtJttou I1ouAXQOU xal 'AbQta-
voil xal 'AVtWVLVWV, OLtLVEC; auvEJta{}ouv lbLattEQWe; 'EA-
Ad&a, 'Ex tOUtOU M axo!-tYl OtL xal to JtQo twv ME-
yaAwv I1QoJtuAa tWV EUQ I axo !-tEVOV avaYA U<pOV-Pw !-ta'(xwv )(.go-
vwv-l'ta fjtO to toil 'AVtWVLVOU I1LO'U, uv xal ELvaL JtaQaxExLvb'U-
VEU!-tEVOV va ttC; aJtoAUtWC; tOLoiltov
tit> twV I1QOJt'UAUtWV ElIQE{}YlaaV xat aA-
1) KouQoUVLOO'C11, 01. E1tLOta.'C(lL 'COU 'E1..euowLllxOU 'IeQou xat 0
UQXLtEXtCO'V
" '
.,"
i· - '\' I
. ' .
!
;,,:';1 '"
I
'!.
100
AUI p(()IlU'L'KOOV 'KtLO'J,tUt(()V, AOUttlQ(()V, MQuy(()-
YEL(()V 'Ku1 'KUtOL'KLOOV tOOV LEQE(()V, aM' oMEv to (hJVUtaL
AEX{tU, BLOtl OMEJ,ttU YQumil :7tAl1Qo<poQtU EO'W{tl1 a:7to ,
uutOOv, OUtE 'KU t E:7tL YQu<Ptl ElJQE-31'] E;l1yoliO'u t ( ExQl1-
O'tJ,tEUOV.
Ta. BE tOOv LEQOOV 'KtLO'J,tUt(()V tEtXl1 EiVUL 'Kut UUta. BLU-
<poQ(()V E:7tOXOOV, BW'KQLVOJ,tEVU 1) 'KtLO'J,tuta :7tQO'LO'tOQL'KOOV XQo-
V(()v. 2) ta. tOOv IIELO'LO'tQutlBOOv J,tEXQL toli IIEQl-
ntOL a:7to toli 560-450 :7t. X., xUt tulita EiVat ta. EV{tEV
'KUt EV{tEV tOOv :7tQO:7tUAUt(()V XElJ,tEVU, ta. toli :7tEQlBoAOU tOOv
avuaxu<pOOv XUt ooQlO'J,tEV(()V :7tAEUQOOV toli TEAE<Jtl1QtOU. 3) XtL-
O'llata a:7to E:7toxii; toli J,tEXQI toli 200 :7t. X., ntOL
to tilv {tuAaO'O'av J,tEXQL toli J,tEO'OU tfi; (ho tfi; a:7to
oBou , xat EV{tEV XUt EV{tEV lOli
TEAEO'tl1QLOU. 4) P(()J,ta'L'KU, a:7to tOU V<PLO'taJ,tEVOU EXXAl1O'L-
Mou J,tEXQl tOOv MEyuA(()V IIQo:7tuAaL(()v lOU :7tEQlBoAOU tOW
avaO'xa<pOOv, xat a:7to aQlO'tEQg tiP ElO'EQXOJ,tEVq> J,tE-
XQl tOu XEVtQOU Mou ntOL
a:7to ' tilv {tuAaO'<Jav J,tEXQl tou !-lEO'OU, O'uvavtOOO'a.
ta. a:7to tOU 450-200 :7t. X. OLXOBO!-ll1{tEVta xtlO'!-lata.
, AAAa. xat :7tOtE XUtEO'tQu<Pl1O'av ta. LEQU tauta Ktt-
oJ,tata Bh EIVUl xa{t(()QLO'!-lEVOV, xat ft
ava<pEQoJ,tEVl1 XQOvoAoyta lOU 397 J,t. X. Elvat
:7tEQatVO!-lEV OtL tOY ExtOV a'Lwva J,t. X. {tu O'UVEtE-
AEO'-31'] it xataatQo<ptl t(()V, B LOtL, 00; YV(()O'tOV, tOy :7tE!-l:7ttOV a'LOOva,
ntOL E:7tt E>EOBoO'tou, nQXlO'EV 0 tOOv XQL<JtLavOOv,
EViP xatu tOY EXtOV, xat E:7tt 'Io'VO'tLvwvoli, !-lEtEBAtll'tl1 OAOXAl1-
0 <PQOUQLOV a:7tOxQouO'LV
tOOv BaQBuQ(()v. AEv a:7tOXAElEtul xat it toli O'EL-
O'J,toli 1] xat vu O'UVEtEAEO'EV
xataO'tQo<ptlv t(()V. IIoAv :7tL\tavov vu O'uvEXla{tl1 it xataO'tQo<pll
'KatO:7tLV V:7tO tOOv xatOLX(()V, <JuvEf311 :7tavtaxou, EVQl-
:7tQOXElQOV to VALXOV tou J,taQ!-luQou oLxoBoJ,ttlv, EXQl1-
O'lJ,tO:7tOtOUV tU VALXU tOOv 'EAEUO'lVLaXOOV KtLO'J,tUt(()V BLU
aVEYEQO'lV tOOv OLXIOOV t(()v.
--
101
*
* *
ta XtLO"f.tata {}EWQOVf.tEV
O"X03tl!10V va E'{Jl:Wf.tEV tlva .. xal Jl:EQl tmv OLXO()Of.t'l1witwv
OJl:OlJ EtEAOVVtO, xata tOY ta MlXQa M'U-
0't11QLa, atLVa ExQl'}O"Lf.tE'UOV tQOJl:OV tLVa ()La ta ME-
yaAa 'EAE'UO"LVW xal
At ., AYea&, to X,WQLOV tOVtO tmv 'A{}l'}vmv, Et'QLO"XEtO
<XQlO"teQaV tOU 'IALO"O"OV xal mQLExAEIEV &OXA'I1QOV UJl:O
tOV f.tEX,QL tov O"'l1f.tEQLVOV NExQOt<x<peLo'U AOqJoO"ElQav. 'Q-
()f "AYQaL, ()Ion OV xataqJ'Utov to Jl:aAat, EAEYEtO OtL i\
., EJI:' avtOV aYQav, AOYql ()€ Jl:aQaM-
Eix,EV UVEYEQ{}ij xal "Aed-
ayvwO"tOV Jl:OV XELf.tEVO<;; '). IIaQa ()€ EXXA'l1-
olav tij<;; VJl:O{}EtO'UO"lV OL Jl:EQLO"O"OtEOOl tOW UO-
x,aLOAoyoUVtWV Ott EVOlO"xEtO 0 !1€
tOY , , ()LOn, yvwO"tOV, i\
xal EJl:wv'Uf.tlav
EXEL Jl:O'U Jl:ATJO"LOV TitO 0
to tOVtO tOV 'IALO"O"OV Eix,E O"x'TJf.tattO"{}ij to !1E-
o"ov tL xal EJI:' avtov EQELma
YOU vaov, tCO 1780, Xata 3t(lO"av m{}avot'l1t<X VJl:O
tOW TouQxwv. I1l{}avov ()€ EXEL va Tito to EV M'l1tQCOov
(14 f.t. X 7.30 f.t.), ntOlo Nao, d7j!,,'1]7:Qo, Hal. tfj; K6p'1]'
Hal. .,;oU Tet:Tr7:oA,e!"ov, OJtO'U EtEAOvVtO ta MLXQa M'UO"tn-
QLa, ta oJtOLa f.tEta;u aAAWV ELx,E f.t'UTJ{}ij xal 0
'0 uvaqJEQEl Otl f.tEta tOY N aov tOv 'OA'Uf.tJl:1o'U
EVOLO"XEtO to ayaAf.ta tOv I1'U{}LO'U xal 'IEOOV
XaAOUf.tEVOV L1eA.'Pl",ot'. 'EJl:EXtELVWV ()€ Jl:EOLyoaqJnV to'U f.tE-
1.0L tOU N OO"OXOf.tElO'U xal UXOf.t'l1 f.tEX,QL tmv ' AIJ,-
JtEAOXnJl:WV, uvaqJEOEL OtL VJl:ijOX,E xa L 'IEOov, xaAOU-
f.tEVOV K..,1I6aaeye" xal BWf.tol itaL
tov 'IoAao'U, xal ayaAf.tIX Jl:Ol'l1{}€V VJl:O tOV
1) Malteso, Ein Wanderer auf ler Akropolis, S. 15 (Athen 1931).
I

-<l1l U<lp U1 .lllH S<lQ '(1:981: 'nnlS) ltp<lU<lnnw sua (g
'XIX 'I '0.0).1.1)00.1)11 (T
S13 UllC)lC103lC l2!\ Slo00X lP)l '(g \}Ol
!\OO)PXOP!\PlC !\qJl p,!ogli9-!l l21 SOO)g11Px
Sl2X1!lPg Sl21 l2!\ !\qJli!lPg1glio.!l lPX !\qJli!lPo.g
-M!l !\oo)Oo.li l21g !\qJl SU1!l9-
li
9 'udJoq;:rBa f uunqo f \}Ol
SXlli\\}ocblg01001!lJ l XlX S))lA!}oAo'!olXlXop 5Q-Ol s13 i\!;tl!l
-00.1.1. A!;tl !}Ol Sl2Xo.1lC So.o'!9X!lo.g sl21 s13
-313li i\!;tl l21V 'Sp)!lm!\pcb
5121 lpX Suli \}Ol <?lC'} 10!\3li93i\lC
'mu19xlMo.01liug !\Ox13 lXlX !\001plirt3X!lUO{,l i\qJl
1)li\}3!\lC <?l s13 i\!;tl
10 'SUAPlCPX!l <?lC'} 3101!\PlC
'& s13 !\(0)!\1!l
-o.3'!3, AqJl l03lC 11Q IM13
'!\OOl lpX
-pliAnolC S<?OlC SP)liOOAAoXlg Sl2'!'!OlC 513 1lJ113X9lC'} l2!\
3l!lS? 'S003!l9-cb SUl9-P101 lXlAp <?l 01!}01 <?ll;}P 119
1
g Ol\}OllP)l
1P1AOOX!l)O'}'i c!?l !\1!looi\l9-XOOlC l2A A<?l
-lMrtg l21 l2'!'!OlC lpX l2A mli\lJi\9-g Sq>
P!\3ti903cb 3g\}01 l21 l2,!,!01£ \}oxmi\ l!l
-rt3'!3, \}Ol 5u'!Q !\1!ll1cpcbm g !\lp S13 SOO) gl
P!\l1IJ '!\003cbpoAArt!l AoomXop Xl!\3li13X PllCXlOA Pli\OXOPlCrt Pl POPlC
,(;, "\ , ;)" "
lXlx !\001 SP)OOl!l1, 5\;!.1, A1!ll1cpcbmg Alp l2lg (;881
\}Ol S3!\l1l0 So.olC9x l20PlC 'l1Q SooliQ !J.{}0013liu!l
Xl'!1 0
-3lClirt!l 'SO!\1!lo.3'!3, rto'!99103II !}0031, \}Ol 'SXloAy"
!}-Oli!lIXIO!\rt!l \}Ol lXlx !}-ox13liv(3)l !}-Ol
'!\(0)011)l !\qJXDlA1!lrt3,!3, AqJl 103lC l21 !\oX13 SOOll}O
* *
*
'h Sh"lg
oath
t, sf!,!1 sn.02t{L1I
513 SQ-Ol SQ-Ol S13
(;01
.' ',,1' 'I
" ,
I'"

1

1\
.. '
I f
1
I !i)')
'11'
'.
I,
':1
i·'1
.i,
-.l·
, '::i,!i,:,
i": ",
", 'I'!!I
I

, J(,::'!::,:i
I

!
'iiI :.
} il
'
" '
.:"jjl'
'
,
I
,
j., .
"':, ,"',' "",'" ,
'\ '!lkJ"
,
!I)!d
"
"I" 1 r ' t,fl \' :
; <" )/y.:
:'
,
;,,::,j,,"
I' t i
,I I
'.

..
103
Schure l] Leadbeater, EAux,lOta fjXOAov{}y]oav
tljv LatOQlxljv aM{}ELaV, xatWQ{}COOEV, OL E:n:lOt'llI-lOVlXWtEQOV
I-lE ta 'EAEllalVLa MllatllQLa xal tae; tWV I-lE-
AEtWV tCOV LatOQlxwV atOLx,ELCOV xal ()i} EX tWY ava-
axaqJwv xal twV aQx,aLCOY XElI-lEVCOV, va qJ{}aan tljv xata to ()ll-
vatov EqJlXtljV LatOQLxljv rcLOtECO; xal
to EQYOV tOll Erclatll!LCOv.
Ehm ()E yvcoatov OtL 0'1 aQx,aLOL axo-
arcEqJEllYOV va avaqJEQcoaL tl ta ollYYQa!L!Lata tCOV rcEQl
tWV 'EAEllOIVLCOV MllOt'llQLCOV, E'{tf: ()LOH tOUtO aJC1lYoQEVEtO
E'{tE ()IOtt fjYVOOllV tauta AErctO!LE-
tCOV, aqJoil, YVCOOtOV, ta {}QnOXElltIXa tCOV MYI-lata
()IEt'llQOUvtO aYQaqJa xal ()EV aVExolVW{}noav OUtE xata tljv
nEQ[qJn!LOV 'ArcoAoYLav toil {}a-
vatOv, ()IOtt E()()aOXEV d; xatva ()ml-lovLa. ITOA"
()E rcEQLaaOtEQov ()EV MvvavtO OVtOI va Enl A({}COV OX,E-
tlxa !LE ti}v LEQotnta tOW 'EAE'Ualv[cov MllOt'llQlCOV.
'Erco!LEVco;, OAY] YJ JCEQl tOW 'EAE'UOLVlCOV MllOtnQ[COY EQE'Uva
EOtnQ[x,{}Y] xal EAax,LOta tEXllllQLa, rcQOEQX,O!LEVa
'EAAllvcov xal Pco!La[cov a'UYYQaqJEcov, W()llynaE 8E d; ta an!LEQLVCx
o'U!LJCEQaa!Lata, xal 8EV urcaQx,EI va qJ{}aou H; EL; {}EHXW-
tEQa, EqJ' OOOV atEQELtm tWV LOtOQLXWV orco(a;
rcaQEx,01JV ta aQx.aLa xal ta EVErc(ygaqJa !LVn!LELa.
ligionen des Altertums (Basel 1863). Die Unsterblichkeitslehre der
orphischen Theogonie auf den Grabdenkmalern des Altertums (1870)
u. a.-Bernoulli, Urreligion und antike Symbole, Auswahl aus den
Werken Bachofens (Leipz. Reklams -Bibliothek 6669-6676).
:,-:
',I',.
v
TEJ\ETOVPrlKON Kf\1 <PIJ\OIO<PIKH f\nOllSII
TON EJ\EVIINION MVITHPION
'Am) ta Q"1)llnEQucrl-tata, ta ()nota IlEXQL
QOV aQxaLOA.oYlxi] xal lcrlOQLXi] EQEtlVa, btlVUIlEita va crXTJl-tatL-
crW!-lEV alltlbQav dxova nEQl tij.; A.EltOtlQyLae; toW 'EA.EtlO"lVLWV
M tlcrtl]Q LWV.
'EtEA.OUVlO xat' xal ovxl xata tQLEtLaV, noA.A.ol mcrtEV-
OtlO"lV. bE 0 "OtE 0 0 IIOA.LOQXTJ-
EIlEA.A.E va EnaVEA.frTJ EX de; , EYQCXljJEV
Otl tjfrEA.EV va I-ttlTJfrii allEcrwe; xal ta MLxQa MtIO"tll-
QW, ta EV xal de; ta MEyUA.a. IIaQ' OA.TJv bE
tilv clQVTJcrlV tou LEQEWC; II tlfrobwQotl, tOU xal avncrtuv-
de; ti]v nQotacrlv lOU ,1'l'JIlTJtQLOtl, EV livayxucrl'tTJcrav Ot
, AfrTJVatOL bla va to tWV
xal bL' avtou tOY XQovov tWV Mticrt'l'JQLWV, xal avtt
tOU 'AvfrEcrt'l'JQlWVOC; va tEA.EcritwcrL tOY BOTJbQollLwva, iltOL
avtl tou tOY bLa va btlVTJ% o{Jtw 0
va xal bUo
aL onotaL EtEA.OuVtO xata bUo nEQIObOtle; 1).
'EnELbi] ()E f]lO E;atQEtlXOV to tOUtO, EcrXOA.LucrfrTJ tOtE
xaxwc; ()La tOY xal noA.A.a crattlQlxa Mcrtlxa EYQUCP1l-
crav avtou, {,no lOU nOlTJtOU CPlA.l3tnL()Otl.
'Ex tOU XWQLOti lOvtOti tOv IIA.otltuQxoti E;UYEtat to
1) I11..outaQ)(.ou, XXVI.
105
(l"UJA.1tEQaaJA.a, on ta MEyaAa 'EAElJaLvLa EtEAouVtO Kat' Etoe; Kal
Kata JA.nva
Kat 00; OL :rrAELatOL trov LatoQLKrov tauta
tou JA.'I']VOe; tOVtOU Kat aLllQKouv EWEa EV OAql f\JA.EQae; '),
E; rov ElX,EV '(aLOV DVOJA.a xal '(aLOV tEAEtouQYIKov.
OL JtQoaKUV'l']tat, UVEQX,OJA.EVOL auvll{)-we; de; tOY UQL{)-JA.OV trov
tQlaXOVta x,lALaawv 2), .. na.)'Hol"o&,' EJ.evGwla., 8) Ka-
ta E;llQX,OVtO tOu LI&nv.tov, t]tOI tne; 'IEQue; tOu
KEQaJA.ELKou, Kal nKoAov{)-ouv 'ri)v JtQoe; 'EAElJaLva ayouaav 'Ie-
e
a
" 'Odo" !AiX,QI tne; U"'''1J' 'fQj" Pe&-r:ro", oJtou f\vOUVtO JA.E aA-
JtOJA.Jtnv, U1tOtEAOU!1EV'I']v uJto tOUe; de; ta JtEQLx,wQa tow
vrov otKoUVtae;. 'R JtQQlt'l'] aE f\JA.EQa xa{)-' llv llQX,Ltov aL EOQtal
i\MYEtO "A),ve",6,.
tavt'l']v, {)-E(OQOUJA.EV'I']V de; LEQOt'l']ta uvwtEQav tne;
trov ITava{)-'I']vaLWv, tOW eEaJA.o<poQLWV, trov 'AJtatOuQLwV, trov Al-
vaLwv, trov MEyaAwv xal tOW eaQY'l']ALwv, nxoAov{)-EI
JtavtOtE 0 aEVtEQOe; aQx,wv tOW' A{)-'I']VaLWV, 0 xaAovJA.EVOe;
'Ev XctlQQl JtoMJA.ou EJtOLOuVtO xal EMaovto a()na!
Et; oAou; tou; EJtl{)-UJA.Ouvtae; Eatw xal a:rrAw; va uxoAou{)-naouv
tEAEtnV, uVEatEAAEtO Jtuaa EXtEAEaI;, xal tTjv EJtOJA.E-
JA.EV'l']V uJto Tn; An;Ewe; tWV EOQtWV 0 "AQELoc; ITayoc;
avat'l'] Qotata; JtOLVa; de; oO"ou; ta;lv xata
()LaQxELctV twV EOQtwV.
Kal EaV uvaAoyw{)-fj nc; JtQoe; a-
JtOljJLV tou "AO"tEWe; JA.E ta EV{)-EV tou KEQaJA.ELXou Jto-
AUtEAn xat xaAALtEx,vLxwtata MV'I']JA.Ei:a xal 'lEQa, xal UV <PEQU d;
JA.VllJA.'I']V tOU to JtAn{)-Oc; EXELVO twV tQLaxOvta x,LAla()WV JtQO-
o"XUV'I']twV, twV UJtOtEAOVvtwv, JA.E UV'l']JA.JA.EVa; ()g()ac;, OA'I']V /,L-
tavdav, UXOAOU{)-OVvtWV xal ljJaAAOVtWV JtaQu tOue; 'EAaLwvae; tou
'Axa()nr-tou, ()IEQX,OJA.EVWV tOY K'I']<pLO"ov xal tou; JA.E QOM()EV()Qa xa-
ta<pvtou; uYQoue; xal tae; ExatEQw{)-EV Tn; 'IEQu; Mou 'EAatae;,
1) Gow--Reinach, 'AofrT)va, allA. 117 CAofrijVIlL
2) 'Avny6vT) 1072.
3) Tn Muatl]QLll, (' AofrijVIlL 1897).
: ',',i"
': ",,::',-;
f,/jf
i
.• ; ,
, "
. ' ,
, '
l
:'!,
-,,'i,
I:
"
106
trov OrcOLroV Ol XAU()OL lHhyov tae; rcaQElUe; trov, rcgoxaAOUVtEe;
rcaA!.WVe; LEgae; aUYXLV'rlaEroe;, tOve; (.lEyaAELCO()ELe; dc; E(.lrcvwaw
"V (.lVOUe; rcgOC; tOY "Iaxx.ov, (.lOVOV (.lE iJavl'f' xata tnv
EXqJgUOLV tOU 'HgoMtOU, {ta Mvvato va x.agaxtljgLaU tnV
OAljV tEAEt-r]V, ()La tnv orco(av ta (.lEYaAELtEga rcvEV(.lata tlje; ax(.lu-
tOtE 'EAAU()Oe; EV{tOU(Jlro()roe;.
Tilv OAljV dxova tYle; rcO(.lrcljc; xal tOY E1tLxgat01Jvw 1taga
tOtc; rcgoaxuvljtate; lEgOV Ev{touaLaCJ(.lOV EX()ljAO t 0 KaAAL(.lax.Oe;
()La t01J regoe; tY}v "V(.lVOU tOU, t01J oreOLOU ta Mo
xatrotEgro areoareucr(.law {tErog01JVtal roe; ta x.ogaXtljglcrtlXWtEga:
Llaf'a:r:se I'Bya xaies, noA(rr:eoeps, nOAVf'Bd&f''Vt,
To'll xaAaiJo'll HanO'll.,;a, Xap.al. {JaosiaiJs pepaAo&
M'lJa" dno .,;eyso" f''1J6' {npiiJ{Js'V atJytiaa'1Ja{)s
MfJ nai" f''1Jae yU'llfa, li Ha.,;sxsvar:o xal.,;aJl,
M'lJd' er: dn' atJaUCe)'V a";0l'ar;Ce)'II nr:vCe)f'sc; lJ.naa.,;o&.
uEa3tSfl0C;, eH 'llBepeo:J'II 8aHB1pa.,;0, na'lllHa 'Vtl.,;a&
"Eaneeoc;, 8, or, 3r:£S'l'll Llaf'dr:sQa f'iiJ'Voc; &ns&as'V,
• Aflnaylf'ac; IfH', lJ.ma.,;a f'8r:Ba.,;vxS'll fx'V&a H"'eaC;.
1I0.,;'V&a, Jl'iiJc; at av'Va'V.,;o nodsc; epBfltw &C; .,;' inl. dv{Jl'ac;,
.. E, .,;' enl. ";OOC; /lBAa'llac;, Hal. ana .,;d, Xflvasa f'ciAa;
.,;ti .,;ac; noA&o!: nev.,;a'Vtlta .,;ac; d,,;eA.ea.,;Ce)c;
Tciaas .,;e.tsaepoe1ac;· nod .,;a'll {Jtv'V lJ.xe&C; of'afl.,;si'll
Ar.,;wsc; estjHovr:a Ha.,;"'.,;tfla&, al de paesia&,
U Anc; 'EAt&{Jvla .,;tl'VB& XBfla, {int; b {lAYS&,
".Q, cU,c;, &'>t; atJr:cill lHa'Vo'V yO'l'1l • .,;aia£ de LI'1Joo
LJCe)asi nall";' 8nlf'sa.,;a, Hal. &'>, nod "'1JOll I:'HCe)'V.,;a£
-Xa'les, (}oea, Hal. ,,;a.'Vat aaCe) n6A&1I, &11 {J" 0f'0llolq.
.. E" .,;' stJrp.,;sAlq.· epeet d' dYe6{J£ lIoanf'a nall.,;a.
poac;, epees f'ci.ta, epBeS a.,;tixvll, olas {Jse&af'o'V.
Hal. sledllall, 1:''11, 8, lJ.eoas, Heilloc; df'aaei.
"'IAa{Jl f'£, HeelO&aa {JeaCe)" ').
, Areo tlj; A I(.lVlje; tWV PEl trov, oreou auvljvtroVtO (.lE tOVe; ava-
107
IJ,EVOVtctl; EXEt EX tWV X,WQLWV.
EV <JcOlJ,atl t"T!V "EAE'U<JtVa xaL xatEAllYoV tT!V :7taQaALav.
O:7to'U () LEV'UXt"EQE'UOV, () La va llitW(Jl ti}v E:7tOIJ,EV'Y]V
xaitWQI
'H ()E'UtEQa lllJ,EQa lito aqJLEQWIJ,EVll xal Exa-
AEttO U A.tada I'Vl17ia£, EtEAOUVtO ()E olitOL V:7tO tOu OX,AO'U ()La
{}'U<JLWV, qJaLVEtaL ()E OtL d<; :7taAaLOtEQO'U<;
xal X<ltOLXL()La 01 ()E MV<JtaL tWV "EAE'U<JLVLWV M'U<Jt'Y]QLWV
xatExQlvOV ()l" taVta<;, xu!t" a ava-
qJEQEL 0 '0 ()E iTC<le?iyyde neat; ";OVt;
{Joeovt; neOl1£e'lla£ 7iOVt; {Jovov.,;ag 1'1] iliolvr;deit;, dUd. lal'-
nQd.t; eX0'll7iat; 0l'oloot; de 1'1] 1'0"0'11 tia 110;I'a Ha-
{JooQa" naeeX0l'e,,01l, n6.l11Jt; ddlHOV dUd. Hal 7i1]"
1pvX1]1I ay"evovaa'V 1) •.• en de Heeocpayla" "'t; dno7ieo-
na£o" 7)yeL7io •••
To ()E :7tAij{}O:; tWV it'U<JLWV litO to<JOUtOV, (D<JtE 0
M twV "EAE'U<J LV LWV. ElQWVEVEtO () La
tWV :
E;: 7i£t; 6e {}vala1l neOl1cpeeoo", a; fl6.l'cp£le,
7iaVeoo'V r;e nA.fjiJ Of, 7J f) "1] Lila
heeoo'V 7io£ovr;oo", 7J Ha.7:aaHBv6.Cll'a7ia,
Xevaiit; nO£7J
aa
(; x.tal'v/Sat; 1/";0£ noecpvedt;,
7J 6£" 7J 11l'ae6.ytJov
eiJ"ov" 8£ Til", {Joea1l Ha1hl17i6.1Ia£,
nen l6.1I1J.,;a& Hal cp(1e1lat; Hovcpat; eXa£.
tJei yde .,;a1l li1l"ea Xe7Jl1£I'01l necpvHS1Ia£,
p.7J nae{}e1lovt; tp{Joele0117:a Hal p.o£xool's'Vo",
HlsiTC7i01l7ia Hal l1cp6.no", a XIJ1JI'6.7iOO" x6.e""·
l'1JtJe pe..t6111Jt; e"ap.l'a ll6.l'cp£Ae'
o yd.e {Joeat; pAene£ liS nA.1JCllo" iTCaeOO" 0).
1) tUoMlQou, Frag. Lib. X (Exc. de virt. et vito p. 242 V. 555 W).
2) Brunck, Gnom. poet. graec. \1781) p. 336.-Menandri et Phil.
rell. ed. A. Meineke p. 306 £f.-Kock, Comicorum Atticorum Frag.
III. p. 272. (Menander Pseudepigr. Fr. 11S0). - Boeckl, De trag.
graec. p. 157 f.-Elter. gnom. hist. 190- -192.- l:tQOOfta.-
V, Cap. XIV, 119.
J I
i':,I"
108
co as 't1}V YQ«l<Pljv Exdv'l'Jv c(J.va"..,.
(J.vat"." "".1 IA,nta"."s lad I), (ME rroot;
YQa,<PEL :
f&'lJ6e PsA6t1'IJ" &) ",tA.""."e,
1n&6vf&7Ja'D' no.,;e clUo"e'''''' d "ae fso,
d&Htt.to£, 'e"o£, 1jds""., "".1 oln' cldt"o£"
notloiitl'". de Iij. ,,0'11 rd£o" <Olpo;a".£ Pto",
"'I" "ijtl cleoii1l"". t1V""". "".1 n1t' f] f&eQ"''''
6etp de 6iie d,a dMU, d'"".,o, os",
f&7J A."'f&ngO, ro'll "".i, XMf&Vaw &>, "ii
Peatl1:ij, Icb clHova'D" t47J CpV"lI"
f&'lJde'll avtlB£dcb, dsano"",'
cJ "ae {leo, pA.s3te, ae nA"Iatotl na(!o,,, 2),
CH yvwJA.'l'J (lUtl] toli Ml:va,v()Qou X(lL toli KM!1Evto;
't(lL rrQo; tOY 'Ij!(lA!10V toli AEYOVlOt; :
Kaed'"." "".6"'ea" ".,;lao" ,,, 1f&01 f)d'
K".l ntleV f&'" cl",,,.t1ec»ao",, ''''1:6, f&ov.
Kve£e, "a Xe'A'IJ f&ov'
Kal 1:0 a,6f&'" f&OU 6sA.e, d"".""sUs£ 1:'1" ".r'll£al" aov.
i1£cS,,;£ de" 6sA.s£, {I vatatl ,
El, dA.o"au,&,o,f&a1:a de" clesaHsaa£.
f)vata£ 1:oii f)soii e1"a& n"svf&'" av",er;e'f&f&s"o",
Kaedta" av""e1:e£f&f&s,,'IJ" "".1 1:e1:".ne'''C»f&i'''lJ
tI
, ed,
i1e" 8oeA.e" H".t;"'",e
Otl
7J
as
£ I).
Mov va <J'l'J!1ELOO{tii to 1mo tmv aQx,aloov ErrL<J'l'J; ava<pEQO!1EVOV,
ott rrQo tTj; L()QU<JEOO; tmv 'EAEU<JlVLOOV MU<Jt'l'JQLOOV
lOtt; tOU; -3EOUt; noo; avtmv xa), uv{}Qoorrol, ro; Q'l'J
tm
;
ava<pEQoVtaL av{tQoono{}u<JLaL EV t<p Auxalql tTj;' AQx(l()(at; f.lEX,Ql
1) 4, 6.
2) KATI!UlVt'O<; 'AAe;avl\QBc.oI;, V, Cap. XIV, 120-E-
mendatiansversuche bei Gratius, Seidler (De verso dochm. II (1812)
p. 398 f).--Boeckh a. a. O. p. 158).
3) 'l'aAIt. 51.
- -
109
toti 1062 It, X., X(lt(X to XQOVtXOV J1ciQoU 1). MWl tiJv L(lQU-
(HV nov 'EAE\JIHVlWV MUOt'l'JQLWV, at aV{}QWltO{}UOLaL lJAat-
tw-/}'l'joav xal € aE avaqJEQEt €v .
{)JtOO'T)/-lEtWOEt 0 tOV IIoQqJuQLOU, ot BouAyaQOt €{}v-
aV{}QWltOV tWV /-lEX,QI /-l. X. EXatOV-
taEtT)QlaO;: a1J",dt»att.& Hal. Bo6A"aeo, to'iho IlJoiov'II :reeo "OU
",0 lJ.",o" panna"," ').
At ltQo tOW 'EAEUOtVlWV aV{}QWlto{}UOLat -noaN xal
d; ta; 'EAAT)VlXa; XWQa;. OUtW d; tl)v poaov tilv EXtT)V MEta-
YEttVtrovo; tOY KQovov avt'tQwlto; s). "Otav
aT)Aaail ii EOQtl) trov KQOVLWV, EqJEQOV tOY aV{}QwltOV
trov ltUArov xal avtlxQv tOV BW/-loV tij; 'AQtotoBOUAT);, xal
aqJov tOY I-lE OLVOV, tOY 'EltLOT); xal tl)V
€ aV{}Qwlto<;, Et; tilv "AYQauAov tOV KEXQO-
ltO; )tal VU!!qJT)V ' AYQauALaa, xal ii aut'l1 aL /-lE-
X,QL trov X,Qovwv tOV "EltELta !!EtEBM{}T) ii {}uola, xal
d; Eva ltEQ LBoAOV, Ev{}a EUQ LOxEtO 0 vao; tij; 'A -/}'l'jvii; xa 1
, AYQo.UAOU xal tOu 0 ltEQLEtQEX,E
tOY Bw!!ov OST)YOU!!EVO; UltO € xatomv SE 0 tEQEV; tOY
EXEvta Sla Myx.'I1; Et; tOY oto!!ax,ov xal tOY EXatEV EltlltUQii;. Tov
{}EO!!OV avtov XatEAUaEv 0 BaaiAEv; tij; KUltQou LlLqJIAo<; Xata
X,Qovou<; tOU !!EtaBaAwv tl)V aV{}Qwlto{}uaLav Et;
Bou{}uoLav. IIQoaEtl EtEAELtO aV{}QwltoxtovLa xal EV til 'HAtOu-
ltOAEL tij; AIyul'ttou, xal tOY ax,EtlXOV VO!lOV 0 "AI-lw-
O"L;, ro<; !laQtUQEt 0 MavEt'tw; to ltEQl ' AQx,a'(O"!lov xal EVO"E-
BELa<; XEqJUAaLOV. 'EltLO"T); xal d<; tOY 'Q!luSEtOV LlLOVUOOV €V
XLCP aV{}QwltOV, StaaltroVtE<; ta !lEA'I1 tOU, xa{}w; ava-
qJEQEL SE EVEAmc; 0 xul EV TEvEScp EtEAELtO tOlUUt'tl
{}uaLa. '0 SE ' AltOAAOaWQO; avaqJEQEl Otl xu 1 ot AaXESaLI-lOvtOl
Etc:; tOY "AQT)V aV{}QwltOV, xal EivaL yvwo"tl) ii {}voLa
{}uyatQo; tOV MEO'oT)v(ou 'AQlOtO!!EVOU;, ntl; ltQOOEqJEQ{}'I1, ro; il
1) Chronicon Parium. (Marburgi 1832).
2) IIoQ<puQ'o'U, 118QI O,;toxii<; EIl'\'uXOOV, II, 56.
3) lloQ<p'UQ£ou, II8Ql a;toxii<; Ell'\'. II, M.
110
'IqllYEvELa EV {}U<JLa 'tow {}EWV. ' AAA'
EXELVOL <JUl(.Va 't(J)V
f}<Jav Ot EV XaLQ<P
JtoMf.,l(J)v. AOlf.,lWV xal 'tOY KQovov Eva
'tWV qJLA'tU't(J)V. OAlj ()E 11 <IIOlVlXLXl) eI<J'toQLa yEf.,lEl 'tOL01),;(J)V {}u-
<JLWV. cOv 'tl)V L<J'toQLav 0 <IIoLVlXLXl)V
yAw<J<Jav. xal <II(A(J)V 0 ()La
ox'too BlBA((J)V. eo ()E tl)V (jvvaY(J)Yl)V tWV KQY\'tlXWV
{}U(jlWV MyEl.' on Ot KOUQYJtE<; xa'ta TOV JtaAalov XalQov E1tu-
'tOY KQovov
At aV{}Q(J)Jto1tU<JLat w::; Of.,loAOYEL 0 0
aQwta ta JtEQl twv M U<JtY\Ol(J)V 1:O'U Ml1tQa. EJtl 'tWV
l(.Qov(J)v 1:O'U , A()Qtavo\). 'tl)v EV Aao()(-
XElav JtQOtEQOV 'tl)V ' A{}'I']vuv xa,;'
TcOQa M. MYEL 0 Kal 0'L KaQ-
l(.y\MVIOI AIBUlj::; av1tQ(J)Jtov. oli to xa-
0 O'L ()E LlOlJlla1ty\vol , 1\1tu<Jla-
xa,;' E'tO::; JtaL()a, tOY OJtOLOV Wamov vJto 'tOY B(J)!lov. eo ()E
'L<J'tOQEL on OL JtQLv EM'tQa'tEU-
<J(J)(jl v, av1tQ(J)Jtov. av1tQ(J)Jto1tu<Jla::; tWV 8Qgxwv
xal 'twv JtaQEQl(.E'tat 0 xal f.,lV'I']1l0VEUEI JtW::;.o'L
, A{}y\vaLOL EqJOVEU<Jav 'tl)V 1tuyatEQa to\) 'EQEl(.1tE(J)::; xal IIQa-
xa1too::; xal 'tl)V aV{}Q(J)JtO{}v<JLav 'tl)V 'tEAOUf.,lEVy\V xata 'tl)V
EOQ'tl)V to\) AatLaQlOU Lllo::; EV til MEyaAU JtOAEl. 'EqJ' O<JOV
VOf.,llllcO'tEQOV 11 AEI'tOlJQylU. 'twv 'EAEU<JlVL(J)V MU<Jty\-
QL(J)V, EJtl 'to<JO\)tOV xa'tY\Qyo\)VtO a'L
av1tQ(J)Jto1tU<JLaL. <IIU<JLxa, 'to\)to <JUvEtEAEaaV xal <Jl(.EtLxal ()l-
()a<JxaAlaL tWV JtQO'l']YOUf.,lEV(J)V qJLAO<JOqJ(J)V, 'Kal f.,laAl<Jta 'to\) IIu-'
{}ayoQou, OX,l !lOVOV xata 'twv av1tQ(J)JtO{}U<JlWV
aAAa 'Kat 'Kata tYJ::; OA(J)V 'twv EIll\JUl(.(J)V Eil(.E xY\QUl(.{}ij.
'tl)V 'EAElJ<JLva M, xa'ta f.,laQ'tlJQLav 'to\) IIoQqJuQLOU, aJt'l']-
YOQEUE'tO Jtu<Ja {}v<Jla, Ol(.L f.,lOVOV 'twv xa'tOLXL()((J)V OQVL{}(J)V, aAM
xat twv ll(.{}U(J)v xal tWV 'Kuaf.,l(J)v xal 'twv QOIWV xat 'tWV •
. xal E{}E(J)QEL'tO 0 AEl(.OO xal Jtuv 'to 1tvl'}-
111
aqwLOV 1). "QatE m{}aVWtEQOV Eiv.at va nLOtEUOW!lEV on at xa-
aXOAou{}ovom tijv Alyumwxnv, 'IvBLxijv xal 'Aoau-
Qwxijv naQdBoOLV, EYEVOVtO !lOVOV BLa to'u xal
*
* *
01 Ka{}aQ!loL BLnQXOUV Enl Mvcn;'1]-
rn.tee
a
, 1j 'IIVH";a,, xata
EtE/,01lVtO at '.An4aZ" Mv?ja£" '). 01' uno !lUll
OLV
wBYjy01lvw UltO toW tEtaY!lEvWV Mva,,;aycuyru'll EXOV-
ta:; Mll cp{taaEI tOY tOU 'E1l0TC";OV tmv
'E',EUaLVLCOV MUatllQLWV, ()EBo[-tEVOU Ott 0 • Eno-
TCTieia, WEWQELtO 0 ').
At UltOAOlnOL f)!lEQaL naav acplEQw[-tEVat [-tiiAAOV
BEv llQXovw EyxalQw:;. Ka(, xard nva:; aUYYQacpEL:;, f) XUQlW:;
£oQtij EAllYE ()La xal EAEYEtO recpve,al"0" EX
t01l YEYOVOW:; on OL [-tl] EX tmv xawLXWv tmv
, A{}llvmv xal tmv nEQLXWQWV Lawvw naQa tOU
KllCPlCiOU, anw&uVOVtE:; nQo:; tou:; EX 'OBou EmatQE-
<povw:; cpLAorr.aLY[-tova axwl-l-!Aaw.
'H oyMll f)I-l-EQa ntO acpLEQWI-l-EVll d:; tl]v AatQElav tOU 'A-
{TXAllmOU xal EXaAELtO BLon, Xata tllV JtaQdBoaLV,
o ' 'EmBauQou d:; 'EAEUaLva, Ecp&aaE
tnV oyMllv YwEQav. Kata tOY <PLAOatQawv: Td
e,a I"£,,;d nQ
o
ee'1]al'll ,,;£ Hal. teee;;a I"vel'll' .A1J'1]'IIalo"
:rro.,,;e'o'V enl. 1J.valq. Tiovd d' e'V0I",aa. '.AaHA.'1]moii
l'IItHa, 8n el-l-v'1]aav av,,;o'V 1jHO'llTia ' Em6avQo{} £'11 d1J1E: p.v-
fI";'1]eicu'll 4). '0 BE I1auoavLa:; avacpEQEL on: "41J'1]'IIa'lo, ,,;ij,
tde,,;ij, 4eyo'Vt;"e, • AaH4'1]mq; 1:7]'11 1il"eea'll ,,;av,,;'I]'II
oven, Ha;' -8 to'll cin" lHel'llov cpaal.'II '.04-
flH4'1]:rt&0'll acplaw 'IIol",a1J.ij'lla, 6}.
1) I10Q<PUQLOU. IIeQi E/.I"'UXroV IV. 16.
2) Ae<pa.'Kl}. MeABtl} El'tL troy 'EA8u(JLvLrov Muotl}QLrov, oeA. 31 (' A-
1896).
3) Magnien, Les Mysteres d'Eleusis (Paris 1929).
4) Tn 'tOY Tuq.vEa 'Al'toAAcOVLOV IV, 18.
5) IIauoavLou, II, 26, 7.
r .:.
112


IIQoe;; 'tOUtOLe;; 0 <IlLAO<JtQatOe;; a<pljYELtat xa L 'tljV xata fa
'E,.tLaaUQELa MUlj<JLV 'A3tOAAooVLO'U tOU T'UaVEooe;;, IJ,Eta;"
tiie;; Ilje;; xa 1 2ae;; ExatOVtaEtljQ (aoe;; IJ,. X. xa 1 ELe;; tiJv
'EAE'U<JLva aUl va IJ,'Ulj{tii. '0 'lEQo<pavtlje;; aEV EMxl'tlj va 'tOY 1l'U-
ll<Ju, xa{t' O<JOV E{tEooQEl'tO aXL a3tAWe;; we;; <pIAOO"O<pOe;;, aAAU wc;; J,ta-
yoe;;, aljAaai) YOlje;;, !J.i) E3tLtQE3to!J.Evo'U f'vijaa& 'I'61J1ia. f'1Jde 1i7)'11
"Elevo'''a. d"{}eooilUp f''' Ha.{Ja.eii' 'fa da.&f'6",a. '). '0
, A3tOAAWVLOe;; to'tE, XooQLe;; va E3tljQwO"{tii to 3taQa3tav a3t'l1Vtlj<JE :
!li3tEe;; to IJ,EyaAEL'tEQoV aL' o<Ja filJ,3tOQOU<JEe;; va !J.E EyxaAE<Jue;;.
alOtL 3tEQL tije;; tEAEtije;; Eyw 3tEQIO"<JOtEQa 1] ae
ala va !J.Ulj{tw a3to uv{tQoo3tOV <JO<pWtEQOV EIJ,OU». Ol aE 3taQL<Jtu-
IJ,EVOI, AEYEL 0 <PlAOO"tQatOe;;, E3tTIVEO"UV tOY ' A3tOAAWVIOV, aLOtL to-
(Jov <J{tEvaQWe;; xal 0 'IEQo<pavtlje;;, E3tELai) EVOIJ,LO"EV on
f) EVEQYELa to'U aEV llQEO"Ev ELe;; tOUe;; 3tOAAOUe;;, tovov xal
Ei3tEV de;; tOY ' A3tOAAWVLOV: f'vof) aocpot; yae 1i£t; 7]"BW eO'Ha.t; 2).
'0 ' A3tOAAWVLOe;; tOtE a3tllVtlj<JEV: IJ,'UY){tw xal ita IJ,E IJ,'Ull<Ju
o adva». 'H{tEAljO"E ay)Aaai) va !J.'Ulj{tii 3taQ' UAAOU xal ovXl 3taQ<l
tOU 3taQIO"ta!J.EVOU 'lEQO<paVt011, xul 3tQaYlJ,un E!J.Ull1'hJ 3taQa tL-
VOe;;, 0 03tOLOe;; EYEVEtO 'lEQo<paVtY)e;; !J.Eta tEaaaQa Ety) xal a3tEaEL-
x1'hJ ovt(o OtL 0 ' A 3tOAAWVLOe;; E3tQO<PlltE'UO"E tlJv UAAOU
we;; 'lEQo<pavtou. 'Ex tWV aVootEQoo YlvEtaL 3tQo<pavEe;; on xal 0-
a La<JljIJ,Oe;; T'UavEuc; EiXE IJ,uY)-&ij de;; ta 'EAEuO"lvw MUO"tllQlCl.
03t00e;; xa 1 de; oAa ta tOtE EV 'EUaBl AEltO'UQyoUVta.
'H EVatlj aE xal tEAE'Utala EAEYEtO IIA1Jf'0X61J. Kat' avti)v
EAljYOV tEAELWe;; aL EOQtaL, 0 Reeaf',a,,,, (O"tEyaO"ti)e;) tOU Naov
EXEQalJ,WVE tOUtov Bla a3tOvaije; o'(vo'U xal 0 'IEQo<pavtlje;; eallAOU
to tEAOe;; tije;; EOQtije; ala tOW "Of'
O"lj!J.aIVO'UO"WV 'LO"we;; <POlVIXlO"tt: «AatQE'UE tOY dlj!J.louQYOV lOU
=tavtOe;; .. » n <J)(.EtlXOV tl. Ti)v ErW!J.EVy)V 01 MUO"'taL E3tIVOV 'tOY
KVHetiwa. (3tOtOV !J.EIJ,IYIJ,EVOV vBalOe;; xal !J.EAltOe;;).
'03tOLOV OIJ,We;; nlO 'to 't'U1tLXOV tWV tije; M tWV
'EAE'UO"LVLooV M'U<JtljQLWV aEV "Av XQLVWIJ,EV 01J,00C;
1,-2) iPLAOatQu:tou, Tel etc; tOY Tua.vea. 'A1tOAAOOVLOV XVIII, 5.
-XXIV, 30.
113
tXrro 'tu; {}QlJOXE'U'tlXU; 'tEAEtU; 'tow aQxalWV Aarov xal t&(w; EXEl-
var; at o:n:oiat avaQJEQOV'tat lOt; 'tT)V ih\l-tLouQYov ()QUOlV 'trov ()ta-
cpoQwv {}Erov :n:Qor; OQJEAOr; tij; aV{}Qomo't'l']'tor;, BJ.€:n:OjlEV O'tl ()Qa-
!la'tLXu YEYOVO'tll 'tur; dr; 'tur; o:n:olar; u:n:EBuA-
AOV'tO :n:Qor; 'tT)V EVVOWV 'tOU Kaxou urrEQ 'tOU
KaAou, ror; 'tOU'tO :n:aQaO'tll'tLXcO'tIl'tll EIlQJatvE'tat dr; 'tu Aty'U:n:'tl-
axu 'tijr; "Iol()or; xal 'tou 'OOlQl()Or;, dr; 'tu {}Q'I']OXEU-
'tLXU MYlla'tll 'tOU ZWQouo'tQou, Etr; 'tu tEQU;; :n:aQaMOEtr; 'trov Ba-
BUAWVtWV ()lU 'tnr; xa'tllBUOEWr; 'tijr; 'Io'tuQ 1\ 'Io'tllx,uQ dr; 'tOY
SlJV, xa{}wr; xal dc; 'tur; {}Q'I']OXEU'tLXUr; 'trov BOQEtWV Aarov,
xal OUIl:1tEQalVOIlEV Ott 'tu TU:1tLxu 'trov ' AQx,alWV ()Qalla-
'tlXcO'tIl'tll ava:n:aQLO'tWV 'tur; {':n:EQ trov UV{}QcO:n:WV {}UOLar; trov {}EroV,
xatu 'tur; trov dr; alJtour; aQJIEQwllEVWV MUOt'l']QLCOV. Kal
fUv OUIl:n:EQUVCOIlEV a:n:o :n:OAAUr; 'tur; o:n:olar; Ilar; IlE'tIl()(-
'tu XELIlEVa trov uQx,alwv oUYYQaQJEwv xal ()T) (,
'OIl'l']QLXOr; "Y IlVOr; 'tnr; IllJtQor;, ()uv..xIlE{}a vu E'(:n:COIlEV Ott 'to
Tu:1tLXOV trov 'EAEU<JlVLCOV MUOt'l']QLCOV ()IU 'tOur; MUOUIlEVOUr;
t()(cor; E:n:l 'tou tQaYlxou Ilv{}ou tijr; xal 'tijr;
IIE()(JE<pov'I']r;.
Katu 'tOY 11 u{}ov 'tou'tOv, ror; yvCOOtOV, 1] IIEQoEQJov'I'] I ()QE:n:OUa(l
vaQxlaaOUr;, 1]Q:1f(lYlJ v:n:o 'tou &EOU tOU "fl...()OU IIAovtcovor;. 'H ()E
:n:EQIJTAaVCOIlEV'I'], nWEV dr; 'EAEUaLva tljv xOQ'I']V
tlJr; xal Exu&'I']aEV Errl "tijr; 'Aye.taO"'Gov IIt'Geat;, e'll{}a, npiin;o'll
• EAtvO"''lllro'll eO"'Gf/au,'11 Hal. ';0"0.11 tit; 'G,,'11 8 e6'll '). 'tT)V {}EOl V
()E atJ"tT)v xal rraQu to Hae{}t'll&OV cpeeae, ror; to Ka.t-
Alxoeol' 0 'OIl'l']QLXOr; VIlVOr;, xal vrro "tT)v aXLuv EAaLar;, E'\';Qov
amT)V IlE'tIlIlOQQJCOIlEVljV dr; YQaiav at &uyenEQEr; 'tOv Ba<JLAECOr;
"tnr; 'EAEuaivoc; KEAEOu, IlEtal3aam dc; "to QJQEaQ ()IU vu
acoalV U()COQ.
l,e'Go '" adoi'o cplAo'll 'Gen1J/.&e'llf/ ';'Goe,
llae{}etllrp cpeean, 88e'll iI"eevo'll'Go noAr'Ga&,
t'll O"H&ii, a,1}'G"e vnte{}e necpVHa& {Jal"''IIot; Ualf/t;,
1) IIaucravLou, I, 38, 6.
8
1
------- ---'
114
Y/?'r/i naAa£ye'VsZ l'llaU""£o, , fj 1:t r:(/"o£o
eieY7]1:a£ dcfJeoov r:e qnAooncpa'llov 'Acpeodl";7]Q,
olal ";s eta1. paa£Af}oo'V
naldoo'V "aflla£ "a.,;d dcfJfla.,;a ?]xf}s'II1:a •
.,;7]" de ido'V KeA8olo • EA.evawldao {Jovya";Qe"
'ex6f1fWa£ p,e{Jo' {Jdooe evf}eV1:0'll, ocpea cpseo£s'V
"IlAma£ xaA"el,{]a£ cplA.a neo, dcfJfla.,;a na.,;e6"
r:Baoaee" wa.,;e Deal, "ovQf}to'V CI,,,{}o, exovaa£,
KaU£M"7] "a1. KA8£O£dl"7] .17]flOO .,;' ee(/eaaa
KaU£{Jo(/1J (Jo', 1) 'tOO'll neoye'Vsa.,;ti't7] .qe" anaaoo'll 1).
TOTE il 'Iaflp'l} , IJ,LU Tciiv itEQWtalVlClWV Tciiv 1'tUYUtEQWV wil
BUCilAEW<; KEf,Eoil, xUtWQitWUE Clul ClIU<POQWV aUtElWV va JtaQ'Y]YO-
itA'i\jJIV t'Y]<;, nQoucpEQOUUU EL<; UU-
tov 'H.v"eoova, nTOL JrOtOV IJ,EIJ,LYIJ,EVOV VClUW<; xul IJ,EAlW<;.
ne1v y' on: d7] ot e{)o7]"ev 'ItiflP7] 'H.sd'V· tldvi:a
n7]"";o'll Udo" "a{Jovntf}{Joe d' In' deyvcpeo'V paAe "ooa, 2).
EL<; tOV<; LUtOQLXOV<; Clio XQovou<; Ot MU01JIJ,EVOL, El<; avalJ,v'Y](JLv
toil OtL Enl EvvEa 11 IJ,EQU<; JtEQLEJtAaVato 11 nQo<; EVQEULV
tn<; xOQ'Y]:; t'Y]<; IIEQuEcpov'Y]<;, EJtLVOV ClExaT'Y]v tOV KUXEciivG,
(Jl)IJ,BOAOV tYj<; YAUXVt'Y]W:;, EIJ,EAAE va Cl LUClEX1'tU EX tnr; IJ,U-
.... lv11a.,;tvaa, emo'll r:ov 'lCv"eoova, e).apo'll
,,, "va";7]" dne{Josfl'l}'II el,· "dAa{)oo'V l'H. "a-
Aa{Joov ee, "V(/";7]'II B).
At 1'tUYUTEQE<; wil BUULAEWr;, acpoil naQ'Y]yo(>'Y]uav xal
ELr; OLXtUV tWV nQo<; aVE1'tEuuv d<; uu-
OtL liw lj itEa XQE'Y] itEQanmVt-
(')0<; xal aAAwv tn<; EVEJtLClTEv1't'Y]uuv xal tov UIOV wil Bu-
(HMw<; .
.17]flOCP(/OO'V{Jo·, 0'1' e1i£".,;e'll Me.,;a'Ve£ea 4).
Toutov Clio 1'tEAouuu va UU a1'tavutov, EitEtEV En 1 tn<;
1) '\)JtlJQLXO<; ayf.lVo<; Et; ,1lJf.llJt"Quv 99-110.
2) 'Of.llJQLXO<; uYf.lvo<; 195-196.
3) KA.lJf.lEVtO<; , AA.E;UV(\QEro<;, IIQotQE1tt. Ad Gent v.
4) 'Of.llJQLXO<; uYf.lvo<; 234.
115
nu()(lr;, tva alnnr;, xata tOY Ilu{}ov, lOU tar; {}v'Iltar;
oaQxw;, rnAa avaxuhrp{}ELoa UITO tnr; 11vayxaol:}ll va
anoxa/\urp{}fj.
1'v"ta" as "e(mtect"e nveo, fl-8'11tt, 1}vtt aa46'V,
Aci80ea cpt4aHl "O'll80W' tor, ,sf: fl-s"a 8oavp.· h8tV"";0,
cO, nQo80aA-q, 1:tU80ect"t, 8oeoZcn as .!'IIta tciJ"tt.
"al. "8'11 p.w not1Jat\l d,,7jeQw t" d'ci\lat611 tt,
el fl-fJ ae' dcpedt'lJct£'ll Metci"ttea
\IV,,";' 'vooatolO 8oaUfl-0to
a,,81pa.,;0· "oo"vae'll as "ai. afl-cpro fl-1Jew
13etaaa" i[J nEQl. natal. "al. dcia801J fl-8"a 8ovf'ip,
"al e" 040cpVe0fl-S1l1J enta m:se6e"1:a neOa1JVaa.
Ti,,1Io1l LJ1Jfl-0tp6001l, at nve1 e"t noAAtP
"l!vnttt, Bfl-0i. as ,,60'11 "al. ,,7jata 4vyecJ d''1IGW ,) .
Kat tOtE EVErpaVlal:}y] 11 i'.11WY]tQa 0;.11V tllV a'{'!/\llV tnr; IlE-
yaAllr; {}Ellr;, fir; -° cps'pyo" Xatrl tOY TCOlllTl] V , &{J-dvatov,
xat arpnaaoa XOllllV tllr; va Xl'Dfi hl nt'V cll!lOJV tllr;,
av"iilO nVHwo, da1:ego:rrfj, 00,.
OUtW ;rQooOJTCOJWIElW l UrtO tiov agxalcov 'E/),nvOJv l] yOVl-
1l0JtOlOr; ('hJVf1fHr; tne; rilr;, Y] ;WQdyou0a tOl'; i'.llfllltQlUlWVC; xaQ-
nove; aEvaOJe; Jtgoe; 0UVtllQ110lV tYjr; dV&QOJJtOTlltoe:;. i'.t' 0 xal 0
JtOLlltnr;, rtugOU01 alltnV lOt:; TOV "Y IlVOV tOl' ale; IJ.EygAllV
EUEQYEtl8a tYj:; ., Av&gOJrroLlllO;, EV 0uvEL8n0El Ex;r/.llQou0av LOv
IlEyav a1ltnr; :;tgOOQl01l0V, l.EyCl on :
ds iJ1Jfl-7jt1Je ttfl-ci0Xo" fj7:t fl-i,,&ato1l
d80a1lci.,;otlO 801l1J1:oifn .,;' o"al! Xciefl-a t8tv"ta& 2).
To TuJtlxov TolitO tYjr; MUn0EOJc; WVOfta0EV og{}we; K/\nll'llr; 0
'AAE£av8QEvc; ,."van"o" (hon xata to TuJtlxov auto, we:;
xat :JtQo'llyoUIlEVWr; aVErpEQaIlEV, € 8QallatlXwc; 0 Mu·l:}o;
tYje; IIEQ0ErpoVllr;, WOtE va :JtQoxaATI auyx/\OVL0tlXa:; aUYXLVnOElr;
tWV M uou IlEVWV, 81 a tlir; ava:JtaQaOtaOEwr; tWV :Jta{}wv ta OltO La
urptawto l] i'.nll'lltQa xall] KOQll x,aQlv tlir; 'Av{}QwrtotlltOr;, xal
1-2) 'Of1llQL)GO<; Ilt<; 239-249 )Ga.l 268-269.
'J ;. .. ", i ,I .'
116
C:PULVEtaL Ott Yi Uut1] EtEAELtO 1t(xQa to
nAov1:cUt'.&ot',
'H aQx,uLOAOYlxlj O"xa1tuv1] £<PEQEV 1tUQa to IIAoutw-
VEtOV xal
01tTl; XA1]{}ELO"1]; nVA.'IJ' 1:011 ., Et; xAL!!axu,
d; tEX,VLtOV <pQEaQ, 1tEQL1tOU tQIWV !!EtQWV. To <pQEaQ
toilto E1tEXOLVWVEL I-lE UMO 1tA1]O"lov XEl!!EVOV xu! EVtO; toil x,wQou
tOil IIAoutwVELou. Mv a1toxAELEtaL QAOXAl'lQO; 1\ El; ta 'EAEUO"L-
VLU ElO"UYWYIXlj UUtl') MU1]O"l<;; va EtEAELtO El<;; to IIAou-
tWVEIOV, 01tOU Elx,ov 1tQo1taQuO"xwaO"El tOY ()la tljv ElO"u-
YWYIXljV MU1]o"LV XWQov. III{}avoAoYEltaL ()E OtL Mo
lEQEWL, 1tQo<;; tOlhO tEtaYI-lEVaL, u1tfMovto 1tQo tOW MUOUJ,lEVWV
TOV QOAov tTl; l-l1]tQO; xul. tTl; IIEQO"E<POVll; cD; n{}onOLOL, avu-
1tUQLO"tW!!EVll<;; til; 01.1]; o"Xl')Vn; tn; aQ1tuyij; U1tO toil IIAounovo;,
d; llv cD; O"XllVIXOV Ex'QllO"II-101tOLELtO to OLOVE! toil
XU! ta tEX,Vllta <PQEUta.
*
* *
tOW 'EAEUO"IVLWV MUO"tllQLWV xal 1tQWtO; 'IEQo<pav-
tll; 15 EUJ,loA1to;. '1tQocp6.,,1:7J' 0 avwtatOe;
lEQEv; tWV 'EAEUO"lVLWV MUO"tllQlWV, EXAEYOI-lEVO; EV cDQL!!ql 11Al-
XLq. EX tTl; LO"toQlXTI; XU! LEQa<;; otxoYEvda; tOU EU!J,oA1toU xul
to 'A1tUtELtO EXtO; tTl; XUtayw-
YTI; tOU, va aVEA{}U El; to {'¢llAOV tOU 'IEQo<pavtou
aVWtEQu !!a{}1]O"L;, u'ljJllAlj XUt O"wl-latLxlj aQtLOt1]; xul
(Jw<PQOO"UVll xat EyxQatEw. '0; avu<pEQEI 15 MEOUQO"IO;, !!OAl;
£1tQE1tE va xaJ,lTI x'QTI(JlV XU! cDQLO"!!EVWV <puQl-luxwv 1tQo;
O"tELQWO"lV tTl; O"uQxo;. '0 'IEQO<PaVtll;, cD; MEya;
1tOA'lJtEAEO"tat1]v X,AU!!U()U, <PEQQlV O"tE!!!!U E1t! tne;
XE<pUATj; XUt E1tt to'U EYXOA1tW XUL 1tEQLxAd-
ovta aVWtEQu; El; (JUMll¢lV lMu;, toi:; ME!!UllI-lEVOl;
ta lEQa xul outW EVW1tlOV ulJtWV,
ta tTl; LEQac; a1toO"tOATI; tOU. MEt' autov to
xatEix.Ev 0
Ot l(JoBLOt xal autoL EX toli LEQUtlXOU
117
tOW K'IJ(}(J'Jct»", tOU OJtOLOU Ef-tU{tOAOYEttO 0
KExQw\jJ.
Kata MVfj<HV, 0 1\tOL 0 twv mY-
craQwv JtQWtWV LEQEWV tOU TEAEcrtfjQLOU, UJtEf-taXQUVE JtaQL-
AEYWV: 'EHd" eH", ot peP'lJAo£. M.q xt»-
(}Bl" Bfat» oraw ddvt:t»'11 dp,v'1]t:o" ovow, xal f-t6vov
f-tV'Yj(HV, tOY
('Ila tOU 'Empt»p,[ov, 1\tOI tOU E:Jt6:JttOu tOU Naoil,
EL<;; tOY 'IEQoipavtfjv.
EtEAEttO f} ('lEV
Of-tw<;; 1m' o\jJEl to toil EUQLltLOOU: 1:a dcpa'llij 1:SHP,'lJe[O£-
a,., elH61:t»g dAiaHB'!;'a£ 1) xal to tOU 'Y Xata tOY o:Jtolov
t:a dcpa'llij d'lldYH'IJ 1:0V, d£ddaHO'll1:a; 1:SHP,'lJe
lo
" II),
Ott
cruf-tJtEQalv0f-tEv Ott {ta Xata ta;Lv AlYU-
:Jtttaxiic;
ta
llf-tLV 0
E:i,OVcr'Yj:;;
He';;'1:o,. ,"" yae nQOieXBta£ d CP d 6 " I'll 1:£11, or';;''11 "ij,
p,ova£Hij, emcpsecfp,t'llo, avpp6at»", 1:oih:cf" cpaal. duo Pl-
Pi.ov, 4118&A'lJcpi.,a£ del" IH zWv C Eepofi, 1M t:teo'll p,e"
iJp,,,ov, :Tt8e£txe& {JoB';;''II, eHAoy£ap,oll de paal.).£Hofi plou oro
tJeV1:eeo'll I).
MS1:a de 1:0" CPdo" 6 0, e 0 a H if :Tt 0 " o,eoA&",6" ore
p,BTia xelea cpol'll&Ha daTieoAoyla, IXt»" avp,poJ.a ne
61l
'.
a,'II '). 1:ofiTiO" Tia da1:eoJ.070vpe .... a or';;'., cEepofi p,pJ.la, da-
1) EUQm;£l\ou, cI>o(Vt; Fr. 811.
2) 'YnSQ£l\ou Fr. lIn, Fr. 72, Blass.
3) VI, Cap. IV, 35.-S.
450,4 Vet. script. de reb. Aegypt .•. fragm. coH. Bunsen p. 91 iOq.
-vgl O. Gruppe, Culte und My then I S. 41O-430.--Deiber, a.
a. O. p. 65-77.
4) • VI, Cap. IV. g6.-S.
4.49, 6 vgl. Fr. Boll, Sphaera S. 370.
- --.".,.------ .
118
C1eea l/"ta to" de,iJ.f'6", dd d&a C11:(/f'atO, exe", xe1J, d;'V '10
1'8" 111'1' ne£1l. r.oii d&aH6C1f'0v, 7:0 dE: neel. 7:ii' 7:oii
7jUov Hal. tii' GeA1J"1J' Hal. neel. 7:00" n8'V1:8 nAa"cof'e"co",
7:0 dE: neel. 7:00" Gv"6dco,, Hal. CPCOHl1f'ro" 7jUov Hal. C1eAtI1I1Jg,
7:0 dE: AO&nO" neel. too" d"a7:oAro"_
• Esii' de " tee ° y Q a I' I' a 7: e v, neoeexe7:a&, lxco"
n7:tea 7:ii' HecpaAii' p&pAlo" 7:e I" Xeel1l. Hal. Ha'lloii" ,
cP 7:0 7:e yeacp&HO" p,8Aa" Hal. C1xoi"O, yeacpOVI1& 1). 1:oii7:O"
7:d (1:e) teeoyAvcp&Ha HaAovf'f:'Ya ne(ll 7:e 7:ii' H0l1f'0yeacpia,
Hal. yecoyeacpla, (7:ii' 7:oii ?jAlov Hal. 7:ii' C1eA1J"1J'
Hal neel. 1:0011 n8"7:e nAa"COf'8"co,,) XcoeoYQacpla, U 7:ii' Al-
yvn7:ov Hal. 7:ii' 7:oii NelA.ov d&aYeacpii' negl 7:e r;ii' Ha7:a-
C1Hevii' 7:00'11 teero" Hal. tro'V dcp&f:QCOP,8"CO" a-or:oi, xcoelco'V
nee! 7:e f'81:eCO'V Hal. 7:00'11 ev teeoi, Xe1JC1lf'CO"II eld8"a& Xe1J'
"Ene&7:a " C1 1: ° A & C1 7: fJ' 'Ioi, neOe&e1Jf'8"0&, Hlte7:a& 2),
exco" 1:0" n: 7:ii' d&Ha&OC1VII1Jr; niixv" Hal. 7:0 C1rno"deio'V- 01i-
7:0r; (olde) 'Ia na&deVnHa na"7:a Hal. (7:a) f'0C1x0l1cpea)'&-
C1nHa HaAovf'e"a 9)' deHa de lC1n 7:d eE, 7:fJ'V "'f'1J'V d"1JHo'V7:a
1:00" nae' a-07:oi, {Jero'V nal. 7:fJ" Alyvnda" e-oC18pe&aV rnee&8-
XO"1:a, oio'V neel. iJ.vf'd7:co'V, dnaexo;", vf'"co", e-o%ro", n0f'-
3I'cU'V, 80e7:ro" Hal. r;o;" 7:0V7:0&, 0f'0lco'V_
·Ant na;s& de " n e ° cp 1J t 'II' :rceocpa"E:, 1:0
vdeeio" 'YHeHoA:T
ttC1
f'8'Vo" cP Hnotl1:a& ot 1:fJ" eHnef'''I'&'II 1:0;"
lie7:co'V paC11idt;o'Vte,_ 01i7:0" cb, a'V neoC1td.7:1J' 7:oii teeoii, 7:d
teeanHa HaAovf'f:"a d8Ha p&pAla 8Hf'a"{}d,,e& (nee&8Xe& dE:
neel 1:e 'VOf'co'V Hal. fJeo;'V Hal. 1:ii' 8A1J' na&dela., 1:cU" tee8CO")-
IS )'<lQ 1:0& rneocp1J7:1Jg naed 1:oi, Alyvndo&, )tal. 1:ii' d&a'V0f'iir;
7:0;" eettl'V_
Auto <pULVEtaL ntO to TuJtLxov M
1) Letronne. Recueil des Inscriptions 1. p. 267.
2) Letronne a. a. O. II p.469.
3) 'Hpoli6tou 2, 38.- IIoQqJuQ'ou, IIsQi E!tljIlJJ(.(1)V 4, 7,-
Marscham, Canon chron. (1676) p. 242.- Wesseling zu Diod. bibl.
'1 70.
119
xata l£Qo XQL<1tOV 'X.QOVO'llr;;, xat ou'X.l BEBata xata
:taAalotEQav orE 11 nXOAov{}EL anOV OV
va to l£QWtOV tnr;;
:raQova'YIr;; aAAa (')EV qmLVEtaL (')wcpEQO'llaa 1£0t.U tnr;;
{'l£O tOv 11 xat'
cor;; l'ta (')lECPEQE xal 11 tE/_Ed1 tWV l£QWtCOV
'Et.E'llalVLax(iJV 'X.QovrOV. "Otl {}a EL'X.OV XOlVa YVCOQLaf,lata twV
ALy'lllttlaxwv xal tWV ancov M'llat'YIQLCOV twv ' AvatOAlXwv Aawv
EIVaL dr;; to l£QwtOv f,lEQOr;; tnr;;
acpov ta aUta {}QYlaXE'lltlXa EXQYlaL!J,f'llaaV
cor;; a/,cov a'X.E(')Qv TWV M'llatYlQlcov. '1(')wLtllQcor;; ta
A'lyulttlaXa aa l£uQEa'X.0v aQxa(O'llr;; "EnT)var;;
1toAAa toli T'll1tLXOV tCOV, acpov xa 1 UltnQ-
XEV 11 cpLAoaocplxi] xal {}QYlaXE'lltlxi] El£acpi] tWV 'EAMvcov
tWV A'lY'lllttLCOV. tolito xal l£aVtEr;; OL aQxu'Lol "EAAYlvEr;; ao-
(pol xaL {}QYlaXElJtlXOL 11YEtaL EtEAELol£olT)aav tcov EV
AlYVl£tq>, f,lYl('lE tOli 'I T)aov tOV 01£0LO'll ti]v xa{}o-
()OV Elr;; A'lY'lllttov avacpEQO\'V ta a'X.EtlXa EuayyEALa.
*
* *
'fa 'EAE'llaLVLa f,lE'X.Ql xa{}' r]v
dr;; tljv 'EHa(')a, ELXOV Ul£oatn El£t aELQav
aLwvcov, cor;; l£QOEll£Of,lEV, ()wcpoQO'llr;; Ul£O tWV EXaatOtE
M'llatwv xal alt00toACOV, ella va Ef,lcpaVLG{}ovV xato-
JtlV UltO tOV EUf,loAlto'll tQ'l 1350
1
) 1£. X., XQovoAoYlav r]v yvco-
EX t01' «MaQf,laQo'll tnr;; ITaQo'll». 'Ana xal f,lEta ti]v
L(')Q'llalV aurwv ('lEv l£agEf,lElVaV EltL cor;; TO
l£QwtOV EAEltovQYYlaav, ana auv tQ'l XQovq>, xal tnr;;
r]v 11 {}EcoQla Tnr;; ul£EaTT)aav 1£01.-
Aar;; altO tar;; TWV f,lEya-
Acov cpLAoaocpcov, blETEAEaav xal MVatal EX tWV JtlatOtE-
Qcov xal a!J,Eaov E:tncp11v Eu9l<1XOflEVCOV ExaaToTE 'lE-
tautOxgovcor;; ()E Ef,ll£VE'lla[lEVCOV EX TWV 1tEQl tOV 'EA-
1) MUQ!tuQoy 'iilO IIuQou (1399 -13-1326), Wagner (Marb.1832),
-- '
120
A'l'JVLXO\! aVarrtUaaOf,lEvrov tOW 'EAA'l'JVlXWV
qJUAWV umlQXouv on 1mo 'tWV
<pLAoao<prov EM{}Yj auv t4} XQOVq:l xaL xaQax'tYJQ
ta 'EAEUaLVlU Kat ELVUl
IlEQOV Otl Ot <pLAoao<poL tOY <puaLOAoYLxOV
n I-tUAAOV tOY {}EOao<plxov XUQUXtijQu tWV Mua't'I'JQlrov Eixov EW
xVEucr{}ij EX to\! I-tEyaAou M 'l'JbOrrEQaou {}EOAOYOU ZroQoaa'tQou,
to\! orrOlou 'ta MYllata xat rrQorravtrov 0
OIlOAOYEL tOY RLOV alJ'to\! 0 IIoQ<puQLOr;. 0'1
IlE'ta taura II/.a'trov, 'ErrLxt'I'J-
XUt aAAoL, autO\! tou
QOUIlEVOU, 't1]V ErroxYJv HOV orroLrov llXllaaav {}EOKQatLXWr; oaov
oMErro'tE aA/.otE EV 'EAAabl ta 'EAfUcrLVLa MuatllQLa, OIlOI.oyouaLv
Ott a'I'JIlUVnxf] ft tUUtU tmv IIu{}uyoQdrov <pl-
Aoao<plxmv 'Ibfmv, ULnVE<; EbLbaaxovtO, wr; <JtQE<POIlEVaL El.r;
'tYJv tOU rrEQL EVOr; IlOVOV&EOU rrl<Jtl v xul tYJv 1fJ uxijr; &{}UVU<JLUV.
At {}EroQLm alitUl, <JxorrouaaL 't1]v aVU1fJro<JlV tOU aV{}Qwrrou EX
'tou uALXOU XO<JIlOU U1fJ'l'JAOtEQa [bUVLXa, Elxov rravtOtE
tOY 1fJUxijr; bLa tmv rru{}mv xul
bla WV EV<J'tEQ'Vl<JIlOU tijr; 'tof.
«rVW{}L <J' a lJtOV», ft ntO xExuQaYIlEv'I'J Elr;
t'1]V rrlJA'l'JV TOU MavtElOu tWV
ft OA'I'J MUYj<JlC; tWV 'EAEU<JLVlroV MUcrtYjQLroV
rrEV 'to EmYQaf,lllatlxWtatU urro taV Michelet ava<pEQoIlEVOV:
La outre ses arts, eut Ie plus grand de tons,
Part de faire l'homme I). 0 auyyQu-
bEv EVVOEL aV{}Qwrrom;, aAAa iji),,,ov,
Tou'to rrA'l'JQE<JtEQOV ot aQxu'Lol
rroL'I'J'tul xul <pLAO<JO<pOL, {}a '(brollEV XUtrotEQro EL\; 'ta rruQun-
{}EIlEVU Q'I'J'ta xul arro<p{}Ewura.
'EVtEU{}EV 'to xu'turrA'l'JxnXov <JullrrEQa<Jlla, Ott 'ta aQ-
xuta xut ta 'EAEU<JLVLa, EXQ'l'JaLIlE1JOV xat we;
1) Michelet, Bible d l'Humanite, V (Paris 1864).
-.----
.\(I),al.\'lJW 1i'lall (g
0666 'X ("[
'101309All{}1t1i 10 112 S<!,>X1001D1 mA13
01tO)g '.}Ol
llWA311 ll,(2 S13 531A'.}oAltgO{}llX
lllX 'A<!,>dmoMcl!) lllx .Ig tllX 'AroA
-9'( g AOA911 1'X2 Arol '501lt19ltroO{}
5\:!.1 lllx 513031 5<? 'AO,(13dJW 10
°Aro10ltlDItW '.}0'X
A<!,>l A<!,>l'}ll 5\:!.1 '(. Aro)31
-AllW Aro09dJmg A<!,>l '! <?It'} 112
A311 <!,>{}'X3gll0lllt Ao'CtP11 'Aro) OltlDIt W Aro)A 1D1t3'l3.
A<!,>l Sll)AroAlllDltW S\:!.l
1191g -<?l'}ll <?l 112 Sro)llg3g AOA
-?riCl3AClgA1X3XllOlll£ OlLt 0 A<!,>Am1D10x A<!,>l A01A911 Illg A<?OltA
-OlC <?1 lllX • '.}01 A01A911mg <?1 Sro)llg3g mA13
Sll)3Aroomx S\:!.l S<?dJOD 9 03lt2 A01A911mg <?.L
o(J 1"030(} lJonu lJ.2. 570UCP00(},f,'9 1nH M:rJUCPOo(}
-/1.'9 /Jnu lJ.2. 5l0D.,. 1nH ,f,OfJ3,f,UniJ:j -!("07"9'1i
-7'0" MnnM}" n",].L °fJ0.2.U,f,o(} 1'OH fJ030(} 7.2./),
tf.OM9n7n" tf.1JU 0lJ" 1n)[ °5n"?n ",con]n" 0 • 0 nO.2.p,f,no(}'9 1nH
(!O.2.U,f,U- 9 'l3cf\2 .1£'} lll'.}ll.L
S\:!.l lllX Sll)OA1ll3W S\:!.l 'Sro3D)11mg
S\:!.l Aro)olt1Dnw A<!,>l lllx S<?11D1ADI1D10X 9
AD)01£9 ')D'X'}3 III A<!,>l'}ll 11.011.911 lDX
5<?3{} 9 lDX D11<!,>D <?1 SQ-01 '13
AOA9ri 112 1191g SQ-01 S13 A0101£9
A<?l 'A<!,>11oD{}D)l A<!,>l 5<?ri.o3{} 9 lDX ''.}03{} '.}01
UDP{}dJ SOllt1910ll{}llX lllx 5\:!.1 SOl£roO{}
-A'ft 9 01'.}01 g 0 A93{} A<?l 5<?OlC Arol>
A<!,>l lllx lllx 5Q-01
5<?olC '.}03{} '.}01 lllx 5<!,>XI'{OgliClD
lllX ''.}03{} lDX
lllx lllX '.}03{} 'pAll AOlC901
un
122
toW Ma{}l']!tatIXWV a;lcollchCOV tCOV, aUvEl(wVEuaaV de; CPIAO-
xOal101'}EcoQiav tCOV OAOXA'Y]QOV
ALav xal ta; cpLAoao-
cpLxae; tcov Ete; tOU; tatoQLXOUe; tbLco; l(Qovou;, OtE I1EV
Iha aUIlBOACOV, OtE aAl-rlYoQIWV xal wQlal1EVCOV oQcov, JtQO-
XELI1EVOU va ExcpQaacoaL tavtoan 110Ue; Evvoia;, we; A. l(. tlj; aya-
Jt'Y]e;, cpIAtae;, ol1ovoia; x. A. Jt., I1Etal(EIQLa{}EvtE; tou; oQou;:
«8EOe;, EV, vove;, aQL{}110e;, C1Q!lOVia» 1).
'Qe; avacpEQEL 0 rIAoutaQl(O;: oE llv{}a'l'0etHo(, dtd :n'Att-
6'1100" 6"01'«1:0'" Ha"1J'I'0eova" 1:0V I'e" dya{}ov 1:0 8", ";0 ;ree-
:TCEeaap.i"o'Y, 1:0 1'8"0'Y, 1:0 BV{}V, ";0 nee'<1a6'V, 1:0 .,;e1:ea'l'OO-
"0", (1:0 fao'V) , ";0 ";0 Aal'neo'V' .,;oV de HaHOV .,;-q" dv-
cida, ";0 ans'e0'V, ";0 cpee0l't'Vo'V, ";0 Hal':n'vAo'V, 1:0 aeno'V, 1:0
";0 a'V£flo'V, 1:0 de£C11:f.eO'Y I ";0 aHo.,;e,"o'V· roa.,;e
deXd!; 'l's'ViaI!lOO!; iJnoHe'1'8'Ya!; ').
'Ana, we; yvcoatov, xal ot aAAoL I1EyaAOL "En'Y]VEe; cplAOaocpol,
EJtL til Baafl tWV II ul'}ayoQEicov {}ECOQLWV, ta lxa tCOV My [.tata,
we; 0 'Ava;ayoQae;, 0 'AgLatotEt.l']e; xaL 0 IIAatcov dId .1lAetO-
"00" 6'Yol-'&''';OO'II Ha";1J'I'0Qova£. " de 'Yov'V
l/.;reSteo'V· "AQ,a1:01:iA1J' IU, 1:0 p.e'V eldo" ";0 de ade1Jaw'
DAci1:OO'Y de no,uaxov l'e'V olo'V naeaHa-
";00" e'Yatn:loo'V dexoo'Y, 1:1)" p.e'V 1:av1:0" 6'V0l'ci-
7:7)" dE {}d1:eeo'V 8).
rEVLXWe; O[.tcoe; EYEVEto l(QljaLe; tWV aAAl']YOQLXWV ExcpQaaECOV
uJtO tWV II u{}ayoQdcov, tWV oJto icov [.tEQlXae; 0 IIt,outaQl(Oe; E;'Y]-
YEL we; E;lje; :
M-q 'l'evea{}at I'da'Yoveoo", auvavaatQEcpm{}E
tOUe; EVExa xaxo'Y]{}Eiae; I1EAavOVe;.
Mf] vnee/Ja.l"ew, aJtatutE
va Eia{}E bLxatoL.
1) KaAoyeQOltOUAOU, 't'oii T. tv tu (T. 'Hxw.
't'OIl' I, 1932-33).
2,-3) IIAou't'aQXou, IIIlQL xai ·Oa£QL/loc;.
123
M1] xol"",ca Ha{J.laat, !li) xli{tl'}O{tE En! (J.A.E-
tQou OLtOU), ntOI anoCjJElJYEtE ti)v aQyLuv.
M1] n-a'lld ep.p6.J..A.tw tStEuiv, !li) 1t<XVWC; ti)v BE-
... !li) xa!lVUC;
M1] qJ0eeZv a.,;evov 6aH'£"I/,hov, !l11 BlaYUe; Blov to LOtitOV,
WOtE va BEcr!lEUUC; EUUtOV.
flvQ at1hleCfJ /-,Tj aaAevew, nQoona{tEL va !li)
aAAa va lJ1tOXwQUc;.
M1] lew HaetSlat·, Il i)v tQwYELC; xUQBLuv, !l i) BAantE le;
tiJy oou, UVti}v !lE OXE\jJELC;.
Kv6./-,aJ'II un-exeaiJat, va Ili) nOAltEUEcraL (BLa x'Ua!lWV EYE-
VOvtO nQOtEQOV Ut \jJl'}CjJOCjJOQlaL).
M1] ima.,;eeqJea{Jtat in£ oeav, !liJ E1tLOtQE-
CjJEtE CjJ{tUVOVtce; dc; to tEQ!lU. To'UtEOtL, va
to tEAOe; tOli B(Oll OUe;, !li) OtEVOXWQYjO{tE ').
EivUL nQoCjJUVEe; OtL Ut (l1iWl, xul UV
Yl'}{tWOLV, EVEXO'UV tOY J.A.1)OtLXWIlOV EXELVOV 0 EXQeVEtO
anuQultl'}tOC; xuta tiJv MUl'}oLV EtC; ta 'EAE'\JOeVW xa!
OtL tOY (1)!lBOAW!lOV tWV E!lL!lL{tl'}OUV xul naOUL Ut !).EtUYEVE-
OtEQaL {tQl'}OXELUL, !ll'}Bf lOti XQWlWVIO!loli de; tOY
onoLov nUQutl'}QotiJ.A.EV ExOVW O'UJ.A.BOALXi)V EVVOWV
xUta tOUe; nQwtO'Ue; XQWttUvLXOUe; XQovoue; tOY 'Ix{tuv, to 'AQ-
VlOV, ti)v IIEQLcrtEQav, to to ALJ.A.u x. A. n.
o!lWe; xul EVUQYEOtEQOV ExBl'}AOlitUL f] EneBQU0le;
tWV IIu{tuyoQELWV BOY!latwv BLa twV !lEJWLe; f]!lWV BWOW{tEVtWV
xul roe; YVl'}OeWV nUQuBEBEYJ.A.EVWV «XQ'Uowv 'Enwv», ta onoiu
roc; yvwota tOLe; naOl, nUQuAcLnO!lEv.
*
* *
Ta BE OU!lBOAU tWV 'EAE'UOlVLWV Muatl'}QLwv, rov EYEVEtO
(j'Uxvi) xuta ti)v MUl'}oLv, ljouv f] (jU!lBOAOV Ou-
Quvoli XU! fijc;, BlOtt 0 Hal. ";0'11 oOQa'Vov "£'0 nero·
,,£,0" c;,v6/-,aat H6a/-,ov Hal. "£'1]" ,,'it' O",,£,e0'Y'Yvl'IJ" 2). 'H .. ,AHa"·
1) rH.outaQXou, IIEQl, IIo.£lloov 15.
2) 'H<JL6llou Fr. 254 (Stoic. Fr. I, 63,25 Papy-
rus Parisina bibl. publicae supplem. graec. 1099 saec IV V.-
Diog. Laerti. VIII, 1, 25, 48.
124
iJoOI5, oJtoLav JtaQEAaBov ot tEQOV <p'UtOV ano
JtA'IlQo<poQEL 0 tU Atyu-
JttLaxu xal 0 1). '0 'Ya.H'U'V{}OI5, ()tu tOY OJtOLOV YQa-
{J)Et 0 ' A Ott ... ail" 15' VdH'U"IJ.O" lco'V&ddal5 1<"8 Xall1J-
l.dl5, Of!lpfXJ1<"8(lal5, IIS1<"' If.,,lJ.sa& 2). (0
wOrp&!t xal Klddol5 nt1<"'UOg Ot; xal
xal IIttuouaa aJto tOu <pUtOU). K'Uxettd1J15 orp'!t, 0"
rp'l}a,,, eHalodo!t 1<"earps'V'&a vno K'Uxeecol5 (mo
EiJe'UA.0x0'U A'Ullawolle'Vo'V 1<"fJv VijC10V, de aiJ-
"'&01' "fJ" iJiJf'1J'&Qa ell5 • EAt'UC1iva Ha£ Yt'll8C1lJ.a& 1<"a'lklJ!t dllrpl-
nOA'" , iIJvollaa{}t] de Ha£ IIn'UofiC1a finO "ov rp'U'&ov 8). '0
21<"aX'U; "cd n XA.01J, nov OJtOLWV tU ?lE!1ata EAEYovtO xal "lou-
AOL xal KaAALouAOI xal EE Ot; xal. xatu
tOY xal. 'Io'UAoo avv 4).
Kru'llOlt EX XatEtQyat:f!-tEVOU AL&ou, POIIPOI5, MijAa xal. navta ttl
EaJtEQ L()OEL()ij.
Kruvol5 Ha£ eOIlPol5 "a, r;calY'II&a HaWn:ely'Ut.a
MijAa 1<"e xeVC1ea HaAa :n:ae' 'EC111:eet6co'll A&y'Urpc01ICOll ").
Katomv MU'Ilatv ()tU aU!-tBoAwv xal
JtaQaatciaEwv xal. Oi()E JtOlWV aAAwv !-tEawv, tU oJtoLa ()uatu-
()EV ()LEQ"(u-lh]aav EJtE(3aAAovtO ELs;;
Ot <P0BEQWtEQOt tWV oQxwv, JtaQaBaalv twv OJtOlWV nmLAouv
()tu &avatO'U. 'EVtEU&EV Otl xal Ot ta
tJ€!1U'Il!-tEVOl "EAA'IlvE; xal <pLAOao<pol oMEv ava<pE-
(Io'UatV tU a'UYYQa!1!-tata tWV JtEQL tn;
Ot ()E OQXOL tWV Muatwv tWV 'EAEUO"lVLWV M'Uat'llQLwv rjaav
()La<poQol, JtoLxLAAovtE\; avaAoyw; tWV Ba&!-twv xal tWV
d; a; avnxov ot MuataL. 'Ex tWV OALYWV ()E ()Laaw&EvtWV EL;
1) 'AoftTJVaLOu, 6.emvO<Jo!pI<JtaL, XV, Sect. 25 (679-680).
2) 'AoftTJVaLOu, XV, Sect 31 (684).
3) IX. p. 393.-'Hau>aou, Fr. 107 (132).
4) • AoftTJVaLOU, Lib. XIV, Sect 10 (618-619).
5) 'OQIPuGa, ' Alto<Jlta<Jlt. XVII, K1... ' A1..e;. Cohort. p, 15, 8.-
Arnobius adv. gentes L, 5 p. 169.
---------------
125
a:rtocmaaf..lcna, <paLVEtaI on 0 'tow 'A:rtAWV 0 xaAOUf..lS-
vo; "'Oe"o, 'Oecpuc"" -n't0 0 E;n; :
Ovea"c)'tl oe"gt» ae, "'sov peyalov aocpov le'1o",
avlS1]'V 0e,,'{t» as na.,;etJ" ";1],, neQ).,;o",
.q"l"a "6apo,, l(na".,;a ea;:, povla;:, I).
Twv avw'tEQwV 'tWV 'Law; xal Ma"'fJpa",,,Q),, E'k
f..llav WgLaf..lEV'l1V xaAOUf..lEVWV, 0 ogxo; dx.EV w; E;n; :
• . . "0.£ p.q'V dDalla"t»" '18'V'V7j.,;oea, ale'll i6".,;a"
nve ,,0.£ fJat»(!, '10.;:0." "s ,,0.1 ovea'Vo" ?}lSe ad7j"".".
?}e,ho,,:.,;s, rpa"fJ.,;a p.e'}'a", ,,0.£ "v".,;a pelawa'V 2).
UAAO; ogxo;, lOt; 'tu Atyu:rtnaxu
xal xEx.agaYf..lEVO; '{aw; xal .
Vo; f..lE 'tu 'EAEUaLVla EAEYEV :
Baa&Ut», Ke6"ov "0.1 paa&AlaafJ' Pea.r; nesapv.,;a"o,
na".,;t»." "Oa&e&', {Joso;:, d{Joa'Va.,;o", n"svpan ,,0.£ Ovea"cp,
"HUrp ,,0.£ ZeA7j,,'l]' ,,0.£ rU, ,,0.£ Nv"", "0.1 'Hpeeq., ,,0.£ na-
"e1 ";0;'11 o".,;t»" ,,0.1 iaoptvt»'V ... 8).
'0 ogxo; ov'tO; xa'tu :rtaaav m&aVOtllta EX 'tne;
Atyu:rtnaxYj; MlJllaEw; d; tl]v IIag' AtYU:rttlOL;.
w; E<pEgE 'tu ovof..la'ta 'tWV MEyaAwv
'(n; 'Av&gw:rtot'l1tO;, avtl tWV n:aaaQwv atoLx.dwv. anva :rtagE-
't1 'EAA'l1VIXl] MU'l1Gl;, avtl tWV ovof..latwv tWV &EWV tWV
ava<pEQOf..lEVWV u:rto til; ALyu:rttlaXn;. xal tU o:rtola xatu 'tou; VEW-
:rtQo0E:rta&'l1aE vu 't1 auyxQLtLxl] MlJ'froAo-
yta. on 0 ZEU; 'tOY aL&Ega. 't1 'A&llva
tl]V ao<plav. 0 KQovo; tOY x.govov xal outW xa&' E;il;.
*
* *
'0 Xgovo; 'til; tWV d; tU 'EAEUaLVLa
EA'l1YEV aa<pal,o); til; aAA' a:rtE-
tEAH aut'l1 agXl]v f..lOVOV 'til; () :rtEQLEatQE<PEtO dc;
tl]V YVWGlV xal til; 0W<PQoauv'l1;, til; Eyxgatda;, Til;
1) 'OQqJ. 'Alt. V.-Just. M. Coho p. 78,23 ?Gut Cyrill, contra Ju-
lia 1 p. 23.
2-3) 'OPqJ. 'AltooltcJ.o/t. V.- Theo Smyrnaeus p. 164.
126
<hxaLOaVv'l'l';, ti\e; Mhxi\e;, ti\e; EAEU{tEQLae; ti\e; xal
lMwc:; de; titv mQl Evoe; {}wu xal a{}avaatae; \jJuxi\e; Jttanv.
'H 8;' EJtt8Qaale; ti\e; 8L8aaXaAtae; taVt'!']e; ELVaL aMvatov, xal
Xata tOUe; vALatlxWtEQOUe; XQovou:; ti\e; aV{}QwJtot'!']to:;, va f.A,it EJt'!']-
aoBaQonata de; tOY ti\e; \jJuxi\e; xal titv aJto-
AvtQwaLv alJti\e; aJto tWV Jta{}wv wu xa{}' i\f.A,EQav BLOU, ta aJtoia
titv "On 8;' titv 8t8aaxaALav taVt'!']v nXOAov{}'!']aav
xal mivtEe; oL NEOJtAatWVLxol qJlAoaoqJoL, ana xal alJtoL oL f.A,a{}w
tat, aJtoaWAOL xal EvaYYEAl<1tal tou XQLatOU, we; JtQOYlYOUf.A,EVWe;
E'(JtOf.A,EV, OJtEV EJtlBE[3aLoL xal a '!eQoe; AvyoUatLVOe;, AEYWV Ott 'l!a
d6yp.cua 'l!oii de'V 7}aa'V d£ticpoea 'l!6)'V Xe£-
a'l!oii, YVWf.A,,!,]v titv aJtotav xal a 8E08wQ'!']toe; xal a xal
a 'QQLYEV'!']e; w:; xal JtOAAOL c;.nOL tWV 'ExxA'!']aLwJtlXWV aUYYQa-
(fJEWV JtaQa8€xOVtaL, OV8Ef.A,La YEvVataL af.A,qJlBoALa. OMEJtOtE 810
oL "EAA'!']VE:; aocpol nXOAov{t'!']aav tae; JtoAu{}E'Latlxa:; tWV
ana, Ott lito f.A,atatov va titv ete;
titv auvd8YlalV tOU Aaou mQl JtQAAWV
{}EWV, llv dxov 'tMwe; aJto ti\e; EJtOxi\e; tOU 'HaLo80u aX'!']f.A,atlaEI,
aJtEqJEUYOV va de; avwue; YVWata ta de; titv 'EAEU-
aLva tEAOV!lEVa, Jtgoe; aJtoqJuyitv 8uaaQEatWV aUVEJtELwV. LlEv Jta-
(lEAELJtOV Of.A,We;, aaaxLe; tOLe; E8l8EtO i\ JtQoe; tOUtO EVXaLQLa, aqJ'
Evoe; !-lEV va ta MEyaAa 'EAEuaLvLa aqJ'
EtEQOU 8E, matEVOVtE:; aXQa8avtwe; Ott aL JtoAu{}E"Lanxal avttM-
\jJELe; tOU .c>:(AOU a::rtEtEAouv f.A,u{tEvf.A,ata, va
avtae;, toaov aJto tov oaov xal aJto ti\e; ax,!,]vi\:; we; p.e·
y£o"'I!a 1pevd1J 1lA.tiap.a'l!a dA.A.1Jyoe"cti I).
Kat xait' OV XQovov nXOvEtO i\ qJwvit to'u fltvMQou AEyoVtde;,
Ott: MaxaQLoc; oatte; 'l8ffiv ta vJto titv yi\v (de; 'EAE'UaLva),
8LOtt to tEAOe; tOu Btou to'll xal titv -uJto tOU {tEOU 80-
{tELaav ete; tOY c;.v{}QwJtov
"OA.p£O' ldro'V
€la' 1mo XiJoo'V' p.e1l Plov 'l!eAev1ia'll,
olde de d£oado'l!o1l dexa'll I)
I) IIOAH. B.
2) IlwMQou, Fr. 114 Bergk.
127
Kat n toii 'IaoxQatov£, Ott ot l'edX0'ln;e, ";00" Mv-
u";7Jf11aw ",eel .,;e .,;fj, ";OU Plov .,;eAev.,;fj, "at ";OU uVl'na".,;o,
alo)1o'O, eA.nlda, EXOVUUI ,) ... '0 Mv
E() (atctaE va E'Ln:U areo Ott: El ot QttOI. elul. "(1."0£, o'li"
tlut (}eol 9). 'Ev YEVEL ()E n:aVtES; Ol tWV 'EAEV(JLV(WV MVO"tl1-
u(WV Mvatal Toii !lOVOV {twii tljV WS;
f:lAEreO[lEV EX twV aVYYQct<pwv tWV.
, An' EVtEU{tEV YEVVUWL to EQWt1'j [la rew::; tflV
rou [lOVOV {twii [lE t11V EV 'EAEvaLvl ()l()aO"xaA(av
]teQ" IIAovtwVOS; xal AOLrewv {tEWV;
'Q::; an:aVtl1O"lC; ouvcnal va ()o{tu on EV 'E/IEVO"LVl EOL()daXEtO 0
J\Iovo{t((a[lo::;, ana OlU tOY av{tQwreov a't n:Qo:; O"vv-
'{IQ1'jaLV avrov QJvaLxnL OVVa[lElS; w:; {tEOt1'jtES; 11 ()a(f-I,OVEC; EX rov
Elwii an:oQQEoVW; xa 1 tae; aVf-I,!:lOALXaS; ()vVaf-l,ElC;
Exn:Qoawn:oVVtES;.
IIQwros; ()E 0 tflV Movo{}ELav nro 0 'OQQJEUS;: Oij·
";0" neoo'!:o, d,dlia"aA.o, nee' '!:ou Qteou
"7Je
vne
, ...
. • . oi, Dsl'" Dvea, d' enUJ.ea{}s pi-
PfJAo" 8) .•• ei, l'll nall'!:E:C1G', '" GO, dlXa '!:au.,;'
dyoellvoo ').
'Ana xal avto::; [, 0 ta:; {twyo-
VLXa; aVtlADtjJEL£ tWV 'AQxaLwv 'EAMvwv, n:aQE()ExEtO En:(O"1'jS; ureo
to OVOf-l,a tOV 0 Els; tOuS;
WYEVEaTEQOVS; XQOV01J::; ureo tWV tQaYLXWV, reQOXELf-I,EVOU va EXQJQa-
O"wal taS; f-I,Ovo{tE'(atlXas; tmv avnMtjJEL::; -to V EVO::;
vov {twu tflV AEYWV: A'li'!:o, yde no.'ll";OO'll paG,A.evr;
"a, "olea "0' eCl";'" d{}allo..,;oo" '!:e at oil n; "eo..,;o,
lLA.Ao, 5).

1) 'Iom'Qatouc;, IIfJ.v'I]yuQ. VI.
2) EUQLltC8ou, 'HQfJ.xJ.. ftfJ.LVOj.t.
3) 'OQCPLX. u.ltOOlt.- Justinus Martyr in ltfJ.QULVlltLX«p MyCf}.
4) Justinus Mar. in Coho p. 781.- ·OQCPLX. 'Altoolta0ft. IV.
5) 'Hmo8ou. Fr. 195 (214). - KJ.t]!1llv-.:oC;, IIQOtQlllttLX. 7, 73, 3.-
MtQO>ftutlltc; V, 14, 112.- Euuyy. IIQolt., XIII, 13.
128
, Af...';"': EX tWV aQxatwv BlEtUTCWcrE TCf...l'lQEcr'tEQOV tTtv TCEQ 1
{tEO'U {tEwQLav ocrov 0 aV'tl)v 'tTtV
TQlf...0yLav 'to'U xal O'tl f)
EVVOLa cruvuTCaQXEI !J,E tTtV EVVOLUV tOV xal
!J,ovov {tEO'U xaL 'to'vtO BUI O(uJtl, Utv-
6teo, tlp.TJ Zsv,. Tovto oMEv af...f...o cr'l']!J,aLvEI 1i on xaL ot f...Ol
TCOL {twl, we; ot av{tQwTCol, BEv f]crav Ef...Eu{tEQol xat on E;'I']QtWV'to
EX aTCOf...utOU {tEf...ncrEwe; tOV {h:ov ocrne; 'EixEV 1JTCO
tae; 'IOU to KQatOe; xat ti}v B(av, Bla 'tWV OTCOLWV EV
avayx!] aTCo'J....utOV XUQLUQXLav tOU de; {twue; xat av-
{tQWTCOUe;. Avti} ELvaL f) :Jl:(.aY!J,atlxi} EVVOta t010 MOVO{tE'Lcr!J,OV,
TCaQ af...A'I'] f...0e; EV !J,EQEl TCQOe; thv TCaQaBocrlv, af...f...' aVtL-
{tE'tOe; TCQOe; avti}v Bla tmv qJU(HXmV Buva!J,Ewv, aL
oTCoLm BLETCOUcrl tOY xocr!10V xal aTCOtEf...OUV crtOL-
XELa 'tov MEYcif...oU ' AQXltEXtOVOe; tOV
*
* *
At YVWGTOtEQaL TCEQL tOV f.,tOVOU 8wv 't/)EaL tmv aQxaLwv qJl-
f...ocroqJwv xal TCOll'}tWV EtC; ta E;i}e; Ql'}ta XUt aTCO-
<pfr€yf.,tata :
tE, lilt', dA.1]o.sia,a£'ll, ee, ell'" iJe6"
0, 01lea'V6" liB xal "aia" f'axflTJ'V
n6,,"&ov lie xaeonc)'JI oidf'a xa1. (i"ep.rtJ'V pta'V.
o.V1]li01. de .1t04Ao1. xaedla'V
tdevl1dp.tl1iJa n1]Uli-rrtJ" naea"l'vXTJ'V
o.eflJ'V d"d4p.a"&a Ax MfJrtJ'V, 1) XaAX8rtJ"
1j xeVl1O"&8'Vx"&rtJ" 1} t4t<pa'Vlil'VrtJ" liV.1tOV,·
o.vl1la, lit liOVliO', xa1. xaxd, .1ta'V'IJ"Ve8£'
l.,;8<p01l"&e" oiJ"&rtJ, tlll1tpt,'V 1).
Ztv, tl1n" aliJ'lje, Ztv, de "ij, Zev, d' 01lea1l6,'
ZtiJ, liO£ lid .1tci"lia xdSn '"&00" '"&8 'Co, fmef}'"&teo'V 2).
1) Fr. 1025. - 0eo8co(nrj1:ou, Gr. C aff. c. VII, 46. -
Boeckh, De trag. graec, p. 148.- Eiter. gnom. hist. p. 151.-
1-l8Vt'O<;, IIQot'QE1tttlG. 74, 2.
2) AtcrXUAOU, Heliad., Fr. 70.- PhiIodemus, De pietate p.22.-
Gomperz.
129
er, 8oto" 8V .,;t 6toicH Hal. c'i-v{}e«mo£t1£ p.ey£C1";o"
ov n c5ep.a, 8o'll'Y/r;0'iC1£-V O!,-o£o£, 'IIo'Y/p.a 1).
i\l<plAO<; 0 XO}!-llXO<; JtEQL tii<; !-lEta Havatov XQtO'Eo}<; MYEl ta
oft£ au ";OUt; (}a'll6".,;a" c1) N£H7je
a
r;t,
.,;evtpijt; dndC1'Y/' p.er;aAap6'11r;ar, i'll P'C{J,
n8tptvye'lla£ ";0 {}eio" cO, AtA'Y/t'16.,;at;;
8a.,;w LlI,,'Y/' otp{}alp,6" 8, ta na,,{}' OQij..
Hal. yae Ha80' u .,;e'Pov, 1'op."op.t,,·
p.la'll !r;sea" c'iC1tpilw tl"a£
ei: .,;ou, duo HaAu1pt£ 1) yfi tp'Y/
l1
l. .,;q; na".,;l. xe
6
,.C{J,
aena,t c'ineA{} dw, HAen'Ct, c'irtoa.,;eet£, Hu"a'
nAa'V'Y/80fit;' san lola, 6'V
fj1' nte 0 8odJ, 0 ml.'V'Coo"
0-0 ";0 o'llop.a tpopt{!6'll el1";w out, ii'll o'llop.a.aa£p,£ eyro.
8t; 'Co'ig dp,aq'Ca.'llovl1£ are0t; !'-fino, Pto"

Er Ht; {}v1JtiiJ" ofeta£ to vqJ fJp.ee
a1'
HaH6'll n ;nea.l1aoo'V tOUt; (}eout; AtA'Y/lJ.e"a£,
c5o"ei' Jto'Y'Y/ea Hal. dllaHetd£,
0";0." axoA1]'V llyovoa tVYXa.'V'll LItH-II 2).
'Oea'Ct oao£ OUH tl"GU t'1to'll.
Eatw yqe 8at£1" t£, ;neane£ HaAro"
Ha"Ot; nttpVHrot;, ";01' xe6'llo'll
xe
6
"C{J yae 0-0";0; VCHteo'll MH'Y/" 9)'
1) SEVOCPu.vou<;, Fr. 14 Diels.- WilamJwitz, Comm. gram. II
(1880) p. 7.- Bergk, Opuscula II, 56.
2) K},:llfl.Bvto<; , A}"s;o.vll QEOO<; , tEL<; V Cap, XIV, 121.- S.
408, 1 f Theodoret Gr. aff. c. VI 23.- S. 409, 3 vgl. (just.) Demon.
3 p. 132 Otto (14-S. 408, 5 Philemon).- Elter, Gnom. hist. 187-
190.-8 408, 5 Philemon Pseudepigr, Fr, 246 Kock Comic. Attic.
Frag., II p. 009.- Boeckh a· a. o. p. 160-162.- Meineke, Menan-
dri et Philem. rell. (Berlin 1832) p. 433 f.- Bentley, Eum. in Men.
et Phil. p. 130 Trag. Graec. Fr. Adesp. 421.
3) EUQLlt'llou, <I>Qo1:;o<; Fr. 835.- Valckenaer, Diatr. de Arist. p
1. ff.-EuQllt .. Fr. dub. 1131.- Boeekh. a. a. o. p. 158-160.
9
130
d iJ.86'i on 1:0 :re6." 1).
iJ.to, 0 :rea"1:a 1:8VXOO" {Je. 01:0X, 2).
xcOe"t ";0" iJ.to ... Hai f'-iJ tlOHt'
of'O£O" O'aor;cn O'aeHWO ... Ha6 to'.,;6. ... at.
OOH ola-Da tl· 0.0,,6,,' :aod f't" cO, :aiie tpat"eta£
ltnAa1:o, oef'f], :no"e tle iJtl 00 e, :reo.,;e tle ",,69'0,'
Hai iJ.1Jea'i" 0.01:0, "l"t"a, :reaesf'9'te*,
d"ef'fP "t9'tA,'[J 1:t Hai da.,;eanfj, {JQo""fj, {Jeoxfj.
i1:1l1Jet.,;t'l c5e aO"cp {Jq,A,aO'aa Ha£ :ae.,; ea"
Hal. :n6.aa :re1Jyn Hal. iJc5a1:O' ava.,;f]f'o..,;a.
1:eef''-' tl' 1Ie.1J Hal. yara, Hal. :retlcOe'o,
{Jv{Joo, {JalaO'a1J' Hat oeeoo" iJ1po, p,t)!a,
im{JA.81p'O "oe"o" lIf'f'a ata:re6.,;ov.
:reav1:a av"a.,;f] "ae a6sa v1plO'.,;ov {J toii 8).
O'e ";0" aO";09'vfj, 1:0" i" aliJ.8glfP
:n:(/.""oo" tpvaw
8" :rete' f'e" 9'cn" nte' a' o{!9'.,ala
"tis aloA,
6
xe
oo
, lt1CQ£1:0' "lta.,;eoo"
lIXlo, df'9'£Xoetvt, ,)
0/;1:0, laov n-a ... "ta, aatp-iJ, d:aA,ci"1J1:o, v:aaex" 6).
HA.iiiJ.£ f'o" :nci1:te iJ.aiif'a (Jeo"cn",
1:0., at,tcOov 1pvX«, f'taeoo ... B).
ot f'e" daf'fj.,;t, as'HtA.t6.t'
"ovO'oo" eta,,, Hid It''a10,
1) IIwM.Qou, ·A1tooit. 140 Schroeder.
2) ' A1too1t. 141 Schroeder.
3) AtoXUi..ou, Fr. 464; vgl. (Just.) De mono 2.- Boeckh, De
trag. graec. p. 150-156.- Elter, Gnom. hist. 150.
4) IIBLQ({t. Fr. 598-KQLtta<; Fr. 16 Diels, Vorsokr. 570.
5) Orac. Sib., Hr. I, 38; vgl. IIQotQB1tt., 77, 2.
6) Fr. 6 Bergk.
131
dya80'l0 HaHO" {Jo'll'1J";O'lCl, tpv.,;tvt,
Hal n6At1'0'll Hev6t'111:a Hal. lLA-yaa. ').
&i Zav, (JOl' I'e'll 01lea'llOV Hea.,;O,
au eeYa. tn· d,,{JoeOJ1("''' 6eiJ.,
At"'Qya Hd{Jotl'£CI";a. B).
{Jotoi, all{Joales.,;a nal''1:a. ns,tov.,;a."
'116C1tp, ..1£6,' HeZvo, yae exe£ .,;tAo, ijde Hal. deX?]'II ').
8taelda, de t'll";CP .nt'll. tpVClt"" yeatps£: ca dexa ";00'11
1f'll";"''II, dQXa I'e'll 8'11";"', dA'1J{Jowa, I'la' Hel'lla. yae tv dexiJ. '1:t
ta.,;", §'II Hal. 1'6'110'11» 5)-oMt "" ea{Jo' H.,;teo, x"'el., I'tyaAov
paa,Afjo, 8), ·Oetpeu, At"t£' cp .nt£{}6I't'll0, 0 H"'I'£HO; ..1ltp£·
Ao, Y'll"'I'£Hcfn;cu:a. «"'0'11 8'11";a. .nd.,n;",'11", cp'1JCll, .na",tea. ";OV.,;ov
.,;tAov, .,;ll'a '1'6'110'11, dya.{JoOO'll ";OClOV";",V tuee";fJ'II Hal.
HdCl'1:0ea I).
0(26., '"0'11 u1pOV lLns£eo'll a.l8tQa.
Hal. Yii'll eX0'll.,;a uYeal, dYHtiAa.£,;
1:ov,,;O'll Zii'lla, ",6'11d· .""oii {Jot6v 8).
1) Ba'IGJ(.uAC8ou Fr. 23 Blass (31 Bergk).
2) 'OQlpl'IGd Fr. 5, 12 f Abel.- (Just.) Coho 15.- De mon.2.-
et<; Eua. Euayy. IIQonaQ. XIII 12, 5.
3) 'AQX,IA.6X,OU, Fr. 88.-vgl. Stob. Eel. I 3, 34 p. 58,12 Wachsm.
4) l:OlpOd.EOU<;, Er. dub. 1028. - Poetae lyrici Graeci II p. 247.
5) K1..i)IlEVtO<;, l:tQCOIlUtEt<; V, 133.- Zeller, Phil. de Gr. III, 2
S.102.
6) 'OQlpl'IGU, Fr. 5, 14 Abel.
7) Fr. 138 Comicorum Atticorum fragmenta II p, 580
-(Just.) De mon.
R) Fr. Q41. vgt. Protr, 25, 3.- - Elter, Gnom. hist. p.
122 f.
- ...
VI
H L\IALlOI:Il: TQN EAEYl:INIQN M
Ka{}' 1]V E:n:ox:rlv a ugl{}f.,lOe; twv Muatwv llg)(.laEv
xal at EX tWV 'EAEUO"lVlCOV MUaty)glcov U:n:oggEouaat qJLAOaocplXat
l'ha()LMf.,lEvat OAOXAy)gov ti]v 'EAAa()a, 8ux twV 'EA-
Allvcov CPLAOOOCPCOV xal gY)togcov, cpa lVEta I Ott xal Ot 810lXOUVtEe;
tae; 'EAAy)vLxaG :n:oAmlae; ug)(.OVtEC; xal VOf.,lO{}Etal de;
avta xal ()EV aVtE()gcov xata tOu :n:gol)"y)AUtWf.,lOU, a orrolOC;
llaXEltO de; tae; ()wcpogoue; 'EAAy)vlxae; :n:OAW; urro :n:gaxtogcov tOu
EV 'E/,Eua'ivl 'IEgou. Ot ()f: ag)(.OVtEe; d)(.ov mw{}Yj rrI-Eov Ott ta
EX tne; /,EltougYlae; avtwv :n:goxlhvavta n{}LXa xal Ex:n:OALtLotlxa
a:n:OtE/,EO f.,lata a:n:E()Et)(,{}y)aav acpavtaotCOe; 'txavorroL Y)tlXa () La ti]v
rrVEUf.,latLxYiv OACOV tWV 'Eny)VIXWV cpUAwv, de; ae; EAEL-
tougyY)oav taut a xal rrgoaEAaBov AE/,y){}otCOe; E{}VIXOV )(.agaxtYjga,
tavto)(.govcoe; tOY OV El)(.ov xat' {}gy)axEUtL-
xov tOtOvtov. 'Eav 810 ()f:V 't8gu{}y)oav xal aAAa Of.,lOW
de; ()wcpogoue; rroAw; tne; totE 'Enci()oe;, toVtO :n:QOYjWE xugtcoc:
AOYQ) tWV ()LacpoQCOV YEYOVOtCOV, ta o:n:ola EAaBov )(.wQav lMcoe;
xata tae; aQXae; tOV :n:EI-!:n:tOU a LCOVOe;, cOe; fjoav o't IlEQaLxoL rro-
AEf.,lOL xal BQa8VtEQov a't tOW 'EAAy)Vl()COV :n:OAECOV

IlaQ' oAa tavta Of.,lCOe;, tiP 410 rr. x., a 'AAxt\3Ici()Y)e;, E)(.COV
:rtEQl avtov UQXEtOVe; EtatQOUe;, L()QuaE tOLaVta xEVtQa EVtoe; twV
• A{}y)vwv, tY)Qwv ti]v E:rtlBEBAy)f.,lEvy)v EXEf.,lu{}aav, aAAa, cOe; ita
'(()COf.,lEV XatCOtEQco, f) avitalQEtOe; L()guaLe; u:n:' avtOv xal.wv o:n:a-
()WV tOU tOtOUtCOV MuotY)Qlcov, UVEU 'lacoe; U()Etae; OUtE twV EV
133
'EAEUcr'LVl '!EQo<paVtWV, O\)tE tn cruyxata{tEcrEL tWV EV
aQx,ovtrov, OAlYOV EAEl'IjJE va crtolX,lcrU tnV tocrov autou,
ocrov xal tWV crUVtQo<prov tOU, twv !-tEt' autou crUVEQY'l']()(lVtroV
L()QUcrLV twv MUcrtrjQlroV, xat'l']YOQ'l']{tEvtroV EJtL
'AHa, yvrocrtov, Jt/cnv tWV MUcrtrlQlroV, xatY]-
()La tnV uJtoxE<paALcrLv twV 'EQ!-twv, tnV
oJtoLav EV !-tLq vuxtl !-tEta tWV EtalQroV tOU,
{ta JtEQLYQa\jJro!-tEV AEJttO!-tEQwe:;, EX{tEtOVtEe:; to
'0 rIAoutaQx,oe:; ava<pEQEL to LcrtOQlXOV cr'IJVOJtnXcOtEQOV Ete:; tnV
(310YQa<pLav toil aH' 0 EJtlcr'l']e:; xat'l']yoQ'l']{tElC; EJtl tep
ailtep EyxM!-tan 'AV()OXl()Y]e:;, dc1epo,1I "al. el, 'l:a
c1f1-ae.,;o,'II !-tVc1'l:1}e£a, EX{tEtEL ta
EV tn tou.
'0 'Av()ox[()'l']e:;, (Xv xal we:; xal 0 OtL
!-tEQOe:; de:; 'tnv L()QU<1lV trov MU<1't'l']QlroV, nQo tOU ()Lxa<JtY]-
QlOU trov {tw!-to{tEtrov, EV toUtOLe:; <palVEtaL OtL JtQaY!-tatl <JUVElQ-
'Y'l']crEV EtC; ti]v L()Q1:J<JlV tOLOUtrov M U<Jt'l']QlroV EV ()lOtl,
AOycp tne:; EX Ky]Quxrov xatayroyfje:; t01J, "aiJ1}"e£ "ae a6",01l
",0 K1Jev"ro'll ,,811d, 1), 'Y]UVOEL tnV autrov, we:; aJto-
()ElXVUEtCli EX JtOAArov !-taQtlJQLroV xal XataYYEALrov ()w<poQrov xa-
t'Y]yoQrov, OL oJtoim XatE{tEcrav tautae:; JtQo trov ()LXa<1trov, OLtLVEe:;
xaL wue:; n{tcOrocrav.
'll Mx'Y] tOU xal to'u 'AV()OXl()OU we:; xaL trov
<1UVEVOX,rov .trov EYEVEto !-tEta X,Qovov !-taxQov a<p' Tie:; () lEJtQax,{tl']
"to EyXA'1!-ta xat ti]v XOlVnV YVcO!-t'l']V trov 'A{ty]vrov
xat OA'Y]e:; °EAAa()oe:;. '0 o!-troe:; X,Qovoe:; !-tEX,Ql tne:;
xa{t'l']<Jux,acrE ta nVEu!-tata trov JtOAltroV xal ()Ia
tOUtO ot ()lXa<1tal, AOYCP <1xom !-tn Em{tu!-toUvtEe:; tnV EX
VEOU tne:; xOLVfje:; YVcO!-tY]c;-xal oUX,1 ()Lon Mv
(\n{tEV Evox,n trov n{tcOrocrav.
Kat acr<paAOJC:;, sav ta t()Qu{tEvta EAELtOUQYouv xa-
{,nnQx,E AOyoc:; va xat' autcov 01: 'A{t'l']-
1) Vita. Andocidis e vitis oratorum Plutarcho adscriptis, in
Andoc. Or., Blass.
-.--
134
va'ioL xal va xat'I'JYOQn<Joo<JL tOY xal tou; IAEt' au-
tOU E:re' 'AAA' f) AELtouQy(a tooV (JUVE:reE<JE lAB tOY EV I1L(t
vuxtl a:reoxEqJaAl<Jllov troY EV 'AlhlvUI; :reQOtol1rov tOU 'EQl1ou,
tOY o:reo'iov ODtO; I1Eta tWV o:rea()rov tou. Avto; ELvaL
XUQLoo; 0 AOYO; tOY o:reolov <JUV tOL; aAAol; xal
01 :reoAttLxol avtOu avtL:reaAol. Kal OUtE ELVaL :redtavov va :reaQa-
()E)C&roI1EV Ott f) :reoAmta {ta ()Ua'I'JQE<JtELtO () I a to YEYOVO; til;
L()Q\J<JEooe; troY VEooV Muat'I'JQwxrov XEVtQooV. 'EXLV'l'JaaV 01100; to
EvaVtLOV tooV IlLaOe; 01 VEOI mQl tOY M u<Jtat, ()LOn
EX {tQ'l'JuXEutlXroV xal qJlAo<JoqJLxrov avtlAtl'-IJEoov oQI-tC,)IlEVOl xaL
a:reOteAOUVtE; ti]v l1eQroa tile; E:reo)(.ile; tooV, /I£ij.
'IIvHd 1jHeO:n;'1e£o.ao.1I 'C" nl!6aomo. 'C001l °Ee/loo1l, nlll!upeo-
'C" 'Co&a6'Co. 1), xal 00; l-tCie; :reA'l'JQoqJoQEL 0 IIAoutaQ)(.oe; ...
nee' o/1(J£a/lo.(n Ho.£ 'C" /lvanH" aVl'n).8-
H611'C 0)'11, Ono enl veo"ee£a/ltP aV'l101I'Oa£o.' n8neo.-
"1'8'110. Hal ",e'll ()'6"rp t1le/1o.Uo1l
'to d8aI'01njl!&01l, 1!x{}oo\t1iO de 'CO'll • •.• 9).
*
* *
'H xat'I'JyoQla ot<x ti]v xata<JtQoqJi]v tOW 'EQl1rov OIE<JW{tn
EtJtux,roe; Ex tEu<JaQoov IlUVtl<JEooV, tOU 'AvoQollax,ou, tOu TEu-
XQou, tile; 'AyaQtut'I'Je; xal Au()ov tOU <I>EQEXMou;, tae; o:reoLae; ava-
qJEQEl 0 'AV()OXL()'I'Je; Ete; tOY mQl MU<JtlJQlooV AOyov tou xal tae;
o:reotae; xalo II AOUtaQx,oe;.
Ta EV v:reo tOU L()QU{tEVta xEVtQa troy
Muat'I'JQtoov 1)<Jav tQta xal 0 IIAoutagx,oe;, we; ,'ta '()00 IlEV, ovolla-
xal tEtaQtOv.
Kal :reQrotOv 1)tO il OLXLa tOU IIoAUttoovOe;, ELe; ti]v o:reoLav,
EL; vaov, XatELx,ov ta :reQrota qJrota Xata ti]v tEAE-
tOuQYLav 0 0 NlXlCHllJe;, 0 MEA'l'Jtoe;, 0
o "Agx,L:re:reOe;, 0 0' AgL(JtOIlEVlJe;, 0 IIavatno; xal 0
IIoAuatQato;. ODtoL, xat'I'JyoQ'I'J{tEvtE;, a:reE()Qaaav :reQo tile; Mx'I'J;,
:reAYiv tOU IIoAu<JtQato'l), xal EQnll'I'JV Et; {tavatov.
1) llAOU';UQXou, XVIII, 25-30.
2) llAO'UtUQXou, , XIX, 25-35.


135
o ()E -frUVUtOV,
altEtLIJE tilv ltOlVtlV,
'0 ()LU to UUtO EYXAT]!W E!-ltlVUOE tOY lPui()Qov, tOY
rVlcproVL()T]V, tOY '!OOVO!-lOV, tOY 'Hcpatot[o()roQov, tOY K'l]CPLO-
oo()roQov, tOY tOY tOY IPl/\OXQUtT]V, tOY
, AvtlcpmVtCl, tOY TEL(JuQx,ov XUL tOY IIuvtoXAEu,
'H () E ' AyuQ LOtT] , )'Vt'f]' AA"t'tawltJov )'et'0t'81''1] "al. odd-
XUttlYYELAEV at[ tilv OLXLUV toli XUQ!-ll()O'U naed 'lie)
'OAVf'JUtiot' (lltOl :n;aQu tOV 'OA'U!-lltLOU 0 • AA-
xu L 0 ' xu L 0 ' A()EI!-luvto<; EtEAOUV M'UottlQ lU,
To ()E ltEQLEQYOV ELVat Ott d<; tilV MUl]oLY tmv EV '
U)Q'U-frEVtrov xEVtQroV EYlVOVtO ()EXtOL XUL 80VAOl, EVQ>, yvroOtOV,
tilv ' A-fr'l]VUlroV JtOALtElUV, oJtro<; XUL tilv Pro!-lU'LXnV, oL 80v-
AOL E-frEroQOVVtO JtQaY!-lutu (res) XUL OME XUV EnEtQEltEtO uu-
tOu<; oLu8nJtotE MUl]OL<; XUL OtU8tlJtOtE o'UIA!-lEtox'il EL; 1(QYu XUL
tmv ltOALtmV, EtVUL 8E yvrootil f} tOV Pro!-lU'L-
.XOV 8I1WLOU, XUtu tilv OltOLUV : !-lLUV XUt'l]YOQLUV 80UAroV ou-
()E!-llU Ultngx,E 8wcpogu-in servorum conditione nulla est di-
ferentia,
"EtEQOV JtEQLEQYOV EV tU UltO{tEOEL 8(x'l]<; EiV(lL Ott
EAtlcp{t'l] UJt' o\(JEL XUL f} !-l'lQtUQLU tOV bOllAOU A'U8ov tOV IPEQE-
XAEO'U;, OOtL; XUtE{tEOEV on tt' 'liii ot"Cq. 'TIoii 'lioii
lJttSnoTlov 'lioii tav'TIoii, tylt'o'V'TIo t'VtS'TItie&a ,),
*
* *
'0 tQoJto; !-lE tOY oltoiov EAEL tOuQYo'UV tU M l)OttlQ [(l toli ' AA-
1]to 0 '(810<; cO; XUt tmv MEyaArov 'EAEUOLVLroV,
!-lE tilv 81ucpoQuv Otl 'lEQocpaVt1'1; fito auto; otitO; 0 ' AAxlf3La()'l];,
!-lu; JtAl]QOCPOQEi 0 IIAolltClQx'oc;, avucpEQrov Ott 0 8E(JOUAO; KL-
!-lrov AUXLU8'l]; XUt1)YYELt.EV dlJ,,,ei1' neet. lep {Jeep, 'Ii.q" od.qt''1]-
'liQat' "at. r'1}a- K6e7J'V, dn0t"t'0vt'st'ot' (1;'01' 'AA"'P'o'lJ'1]'V) 'TId
t'vtS'TI.qe,a "at lJe,,,vvot''TIa eavTloii tt' 'TI'O ol"Cq. 'TIij
eav'TIoii, lX0'V'TIa G'TIOAf}'I' oiO,'V3tee leeocpci.t''TI'1]; exaJ'V lJe'''t'vt&
'TId heci., "al ot'0t'd,"ot''TIa al""o" t'el1 lteocpci.t''TIl11', IIOAvdOJ'Va
1) , AvlloxHlou, IIeQi tmv Muot'l'\QCrov 13-18,
136
dB dq.dovxotl, '''lev"a de @eodcoeotl .,;ov, d" li,uov,
§.,;alQov, p/V(l1:a, neocto.yoQevotl.,;a :n'aed .,;d '116f.t.£p.a Hal .,;d
HafeanHo.,;a uno .,;e lLiip.oA.:rndootl Hal K'1J(}VHCOtl Hal r.oo." Ze-
eeco." "'00." 'EAeva'l'JIo, I).
Kat Mywv naed .,;d tlop.£p.a, KLllWV 0 81OOO(xAO<; EVV010L tljv
aQx,ljv tr}<; x/,'I']QOVOlllXOt'l']to<; xal ta JtQooovta atLva 1OlX,1OV w<; JtQO-
VOlllOV to L1OQatLXOV tdYlla tWV EUllOAJtl8wv xat tWV K'I']Quxwv
tr}<; 'EA101!OLVO<;.
'An' 101,<; tljv L8Q1!0IV taW VEWV EV 'A{hlVaL<; M1!Ot'l']QLWV 01
MuotaL 8EV 1OI:XOV cpaLV10taL x£ll aXEQ£lL£lv tljv
/,atQdav JtQo<; tOY 'EQllfjv, <fr1OWQ01'vt1O<; autljv w<; A'LyuJtto1! 101,0-
oax<fr1OLoav EV 'End8l, w<; aVEcpEQall10V x£ll d<; to JtQWtOV x1Ocpd-
AaLOv tr}<; n£lQouo'l']<; ll1O/,Et'l']<; x£ll oJtw<; a/,AWOtE xata tav<; JtQWt01!<;
XQOV01!<; tWV 'OA1!llJtlWV <fr1OWV X£lt autOr; 0 ' AJtOAAWV 8EV E{}1OW-
Q1OLtO w<; xa<fr£l1!to 'E/,/.nVLxfj<; xC(taywYr}<;, X£lttOL rita 1!lO<; toil
AlO<; xaL tfj<; A'I']toil<;. Kat £lutlj rita 11 JtQaYllatLxlj £l'LtL£l tr}<; a-
o1OB1OLa<; twv M1!otwv Jtgor; tOY 'E9llr}V, tr}r; Ex8'1']/,w<frdo'l']r; 8la tr}<;
<frQauo1OWr; twv nQotOllwV t01!.
IIdvtw<; 10tVaL 1otaQLXWr; otL acpoQlllj Elr; to
tWV 'EQlloxOJtl8wv 11 EOQtlj twv ' A8wVLWV,
Jt10QL tr}r; oJtoLa<; av£lcpEQOll1OV oALY£l tLva dr; ta «IIQ01O/,101!OLVl£lXa
XC(t 8lj de; ta tr}<; KuJtQo1! xal toil KLVUQ£l 2).
Ta ' A8wVL£l, <DOLVIXLXfj<; xal ' Aoo1!Qtaxfj<; Jtg01OA1OU01OW<;, OX,1O-
tlXa llE tljv Aatgd£lv toil "Att1!o<; tOW A'LY1!JttLWV, 01!V81081OllEv£l llE
tljv A£ltQd£lv toil JtOA1!}logCPOli <frEOil tWV ' A9C(lllWV BadA, xal :hOt1O-
AEO£lVta 'L8LaLtEQ£lv aLgE(JLV tWV oJta8wv tWV, twV X/c'l']<frEV-
tWV ' A8wvI OtwV, aJto tfjr; KuJtgo1! x£lL EL<; tljv 'EAAd8a.
"OtE ()E EtE).oilvta tailta (Jt1OQl tljv 10'l']V toil ll'l']VO<; 8C(QY'l']AIW-
vo<;-MaL01!), a't Y1!VaLXEr; llEtEB£llVOv llE to ayaAlliX tOU VE01! 'A-
()wvl8or; EJtt twV tdcpwv xal to llE av<fr'l'] , atLva
ecpEQov EVtO<; x£lvLOtQwV X£l[ aYYElwv. TOlO1!tOtQoJtw<; JtaQlOtatO
1) l1t.OUtu.QXou, • XXII.
2) w18E <JXEtLX1}V Et<; Ke<p. II tijc; 1tCJ.Qou<Jl'}C; !1eAEtl'}C;,
ae"-. 53-55.
137
Sla toii {}avcho'U toii 'A()WVL()Oe;, 0 {}avatoe; toii fa-
Qoe;. '0 I-t ii&oe; autoii I-tE tOY toii At vo'u, oane; EnM"
yl1 xat autOe; {}avaaLWDe; vno X'UVO<;, EVcP 0 "A()(J}Vle; uno aYQloXoL-
(lOU, xal EL<; ayxaAllv tfie; , A<pQol)Ltlle;. 'fOUto'U toii
).oyo'U EVEXEV at y'Uva'ixE<; EAatQEUov autov IlE {}Qnvoue; xal xonE-
tou<;, Exouaal xata voiiv naVtOtE tOY nQo(J}Qov autoii {}avatOv, ov
EV ' avanagLat(J}v we; El()o<; &wt(Hxfie;, aXllvfi<; xata
onOLav VEO<; YJAlxLa<; ()ExaOXtW Etmv V1tE()UEto tOY "A()(J}VIV,
fX(J}V nag' avtcP tnv ' A<pgoM tllV, llv vm,MEtO lEQEta toii vaoii
tfi<; , A<pgoMtll<;. 'H ()E nnQa()o<1l<; toii ' A()wVI()o<; ElVaL aXEtlXl1
IlE tnV toii 'OaLgl()o<;, toii M(J}iiaE(J}e;, toii 'EgEX&E(J)<; xal (JXA(J}v,
()lOtl xal aUtOl EtOno&Etn&llaClV EvtO<; 'H ()1Cf.<pogu
. EYXEltal IlOVOV we; nQo<; ta nQoa(J}nCf., ()lOtl tOY "A()(J}VLV &EAOU(iCf.
va IlEta tnV Ex tOV Mv()gou tfi<; MugaLvll<; YEVVllalV
tou, n 'A<pQo()(tll S{}WEV autov EVtO<; )tCf.l tOY EVE1tl-
<JtElJ&ll d<; tnv IIEQaE<povllv' agvll{}Elall<; ()E xCf.tomv tfie; IIEgaE-
<pOVlle; d<; to va tOY naga()wau, naQEnE\-l<p&ll ngo () lXaatllgLou, cl<;
to ono'iov EMxCf.aEV 0 ZEUC;. Kata 1;11V ano<pa<1lv ()E VrtEXQEOVtO 0
"A()(J}Vlt; va rtCf.QallEvU Ertl tEaaagae; Ilfivac; tmv {}Emv EtC;
tOY "OAUllrtOV tOY ()E VrtOl,OlrtOV XQOVOV IlEta tmv Mo {}wwo)V.
OAOXAllQOC; a,ni] n aXEtlxi] IlE tOY "A()(J}VlV rtaQu()o<1l<;, (be;
xal n tfic; IIEQaE<povll<; aQrtayi] VrtO tOv IIAout(J}voe;,
ti]v (3AaatllaLV xal tOY llaQaallov tfic; ErtL tfic; rfie;.
at ()E rtEQl tOY MUatal, ErtllQwa{}EvtEC; EX toV Eog"
taal-toii tmv 'A()(J}VL(J}V, 0 Ortol:oc; £YEVEto tnV rtQOllYOUIlEVllV tn<;
xataatQ0<pnc; tmv 'EQl-tmv 'I] IlEQav , wc; ava<pEQEl 0 IIAoutaQX0C;,
dc; to EYXAlll-tQ, auaxEttaaVtEC; EV tn t(J}V tilv
ELaaY(J}yi]v tfic; AatQElac; tOii ' A()WVl()OC; xal tOii 'EQllov.
'AdecwlecHl )Ide 7]f'Bea, Ko.lJo'1JK6'11"'t»'II ttdt»lo.
3l'o,uo.xoii 'IItKeoZ, 0f'0to. neofJKtW7:0 7:0.1, yv-
Ko.' 7:o.cpd, 1f"f'0ii'll7:o H01C7:df't'llo., Hal. "111/'IIOV, -odo'll 1).
*
* *
"AAAO<; , A{}llva'io<;, ovol-tan LlwxAEL()lle;, Xat€&EaEv on ot
-
138
{}QauaaVtE; tOVe; 'EQ\-lue; fjaav 'tQlClXOaLOl 'tOY aQL{}\-lOV .•.
Ll,o".tllllS'I]' d; 'n)'II pov11J'II, cptiC1"aJ'II el,)eva,
nee,,,6'1pa'll.,.;a; "';0"' . Eel-'ii" "al. tl'lla, afl.,.;o'" ell; .,.;nul' ..... '_
C1loVI; 1). Tove; daE, alOn E't'llXE va dVa! JtavaEA'I']VOe; xal xata'
tUX'I']V JtEQIE<PEQEtO JtaQa. to .,.;oV Ll&o'llvo'ov (a'l']Aaalj,
E\-lJtQoa{}Ev tOV {}EatQou tOV ALOvuaou xal ouxl de; ti]v 'AyoQuv,
roe; ava<pEQEtal JtaQa. JtOAAWV LOtOQLXWV)' naav ()E JtOAAOt tOY
aQL{}\-lOV, xata!3alVOVtEe; aJto tOv 'Q()Elou' 6eiill d'll{)oero",ovI; nol-
M", dna "';OV ifJ6tlov "a.,.;apal'l'Oll.,.;al; IIll; "';7J'II oQX1JC1.,.;ea'll, ••
.,.;0'11 1-'8'11 dedJI-'o'll I-'tiho''&a ,&e,anoo'[ovI;, eo''&ii'Va& "8 "vnAqJ d'lla
, ne'll'&e "al. "e"a lI.v"eal;, ,&0"1;"8 d'lld 81'''00'&''' 6ero'V"8 afl.,.;ro'll
neal; '&7Jv C1e.t'ljV'I]'V '&d :rreoo'aJna "ro'll nJ.elC1"aJ'II ),',,'IIroa"t£'tl.
'0 ALOXAEl()'I']e; \-lEtEB1'j ti]v EJtO\-lEV'I']V tWV oawv EL()EV
AauQLOv, aAAa dxouaae; ti]v tmtaatQo<pi]v tWV 'EQ\-lwv xal au v-
()uuaae; ta. ooa EL()EV, EJtEla{}1'j xat xatE{}EaEV on ntO axouaLOC;
WlQtUe;. Kat to YEyovoe; axo\-l'l'] tne; JtavaEAnVOU xat Ott oL tQLa-
XOO"lOl, oue; aVE<pEgEv, aJtEtEAOUV XUXAOUe; ti]v aEAnV'I']V,
EVlaxuEl Etl JtEgl(JOOtEgOV ti]v {}Q1'jOXEUtlXi]V UJtOl!llV tn:;
()lOtl i\ ntO aV!-lBOAOV {}g'l']OXEUtLXOV, 0 ()E tQoJtOC; tne; anl-
aEme; tWV EV E'(()El aAV<iEW;, tOY tWV Mu-
atWV dxataAUtOV aEa!-lOV, aJtOtEAEl EaXE!-l!-lEV'I']C; EVEQ-
ydac;. 'Ex'toc; ()E tOV A LOXAEl()OU , xal UAAOL !-lagtlJQE;, roe; 0 Xag-
!-lL()'I']C; tOV 'AglOtOtEAOUe;, 0 TaugEae;, 0 Nlaaioe;, KaAALac; 0
, AAX!-lEWVOC;, 0 Ell<p'l']!-loe;, ([>QUVlXOC; 0 'OgX'I']aa\-lEvOV xal UAAOl
I\BEBaLwaav tautOxgovwC; to YEYOVOC;.
m EX twV 'EwoxoJtl()(OV li&wm{}'I']oav, a<pov
aQxEta. Et1'j aJto tnc; tWV JtagnA{}OV, aAAa. tOtE, atE i\
Jtga;le; tWV XatE()ELX{}1'j, a<p' Evoe; !-lEV aL JtEQLOUOLat xat ta. uJtaQ-
XOVta twv E()'I'] !-lEU l}1'j ()UV , a<p' EtEQOU ()E "0"1; "0 ee"oll "';OV"';o
ele"ao'I-'e'llOV" ot p.£'11 ld{)o'llaaa'rl {J",o Tev"eov 1''I]'IIv{)oe'll'&8r;,
ot cS8 cptv"o'll,;e, q>X0'll';O "al. aflcro'll ("ro" cpev,,6'11caJv) IM-
'IIa.,.;o, "ad"'IIaJ"';o I).
1) 'AvBo1eLBou, lleQ! troy Muat1]Qirov 37.
2) 'AvBoxCBou, lleQi troy Muat1]QLrov 52.
139
<PatVE'tCtl Ollffi£, (Xv xaL EtX.OV OL {}EaIlOL 'to'u
XOVtO£ xal OL VOIlOl 'to\) Otl oL 'EQlloxO:TC'i8m
aQXE'tn£ a'Ull:TCa{}da£ EX IlEQO'U£ nov 8lXctcr'tWV, oL
a:TCo'ioL 'to\,£ EMxctcrav xa,;' aQX.a£ toaov aua't'Y)Qw£, wa'tE 1«(l 01
Muawl xa'tEatQdqJ'Y)aav n{}LXW£ xal OLXOVOIlLXW£ xal aL OLXOYE-
VELal tffiV axoll'Y) EqJEQOV 'to a'ttYlla tn£ a'tlIlta£, ana 1\ :TCOLVl}
a{J,;'Y) aqJ' EVO£ IlEV AOY4l tn£ aua't'Y)Qot'Y)'to£ 'twv VOllffiV,
aqJ' EtEQO'U 8E 8Lon 1\ 'tffiV xal xal avoal-
ffi'td't'Y) , 8UV::tIlEV'Y) aXOIll'] va :TCQoxaMau 1«(1 aV'U:TCoAoYLatO'U£ Eaffi-
'tEQLXa£ wQax.d£. BQaM'tEQov o Ilffi£ , (hE 'ta :TCVEU!laW 'tWV :TCOA-
AWv xa'tE:TCQaiiv{}l']aav, n{}wffiaav OAOU£ 'to\,£ (Xv xaL
autwv, Ill']()' alJtou 'to\) 'AAXIBLci80'U aXO!ll'] , WIlOAOY'Y)-
Gav 'tffiV, aAAa 'tOuvavttov ngvll{}l']aaV oAol IlE-
19L
naQ' OAl']v agvl']atv tffiV, Elva I YEYOVO£ avallqJl-
aBn't'Y)'tOv on 01.01 a:TCEAoyn{}l']aav w£ :TCQaY!latLxOl Mua'taL, Ill}
EVaVttOv TWV xatl']yoQffiV xal Illt {}EAnaavtE£ va
XQlVffi(JL xa[ va a'UyxQlvffi(jL 'til d£ 'ta IlEyciAa 'EAEUatVLa 'tEAOU-
!lEva M'UatnQta!lE ta L8LXci tffiV. 'AAAci, arc' EVaVtla£, IS
'AAH£P£6olJ'1J' ";1]'V 'HHA'1Jala'll .,;oii lJiJfLoV), .,;d. n6oiJ.'1J
a1),oii HAavaa, Hal. .• • a.,;ep6o'llo£, fLe'V
pG'VwiJ.'1J(vno .,;oii (htfLoV), iJeeiJ.'1J MJ.fLa Hal. y7i-v Hal.
Ha.,;d. iJ.dAaaaa'V a1),oHea..,; coe et.,;ea";'1Jy6,. (OE ae "AiJ.'1J'Vaio£)
'V''1Jcpleta'V,o ";71'11 o1)ala'V d3todoii'Va£ Hal. .,;el, ded., dcpo-
et£clJetaet{Ja£ n60Aw E1)fLolnlda, Hal a, tno£1jeta'V.,;o
"oii d1jfLoV neoet'C6oEa'V7;'o,. 'Apoet£ovfLs'Vco'V de 'Coo" «,uco'V
@e6acoeo, "Eeeocp6o'V.,;'1J' ,"AU' ern8t', 01)d8 Ha"'1Jea-
o6ofL'1J" a1)'Cq; HaHo'V 01)6e'V, el fL1Jd8t' d.cJ£He"i "1]'11 n6Aw:..
BE IlE 'tltV a{}wffialv xal'tlJv EL£ a'tQa-
nlYov 'tOU ' AAXLBtciBou aqJ' EVO£ IlEV xal eEoQ'tlt twV
MEyciAffiv 'EAE'Ualvlffiv, aqJ' EtEQO'U 8E xaL 1\ xa'tciAl']\\JL£ V:TCO 'tWY
AaxE()al!lOv(ffiV tn£ xaL 'tn£ 'EAE'Ua'ivo£. Ol BE ' A{}l']-
va'ioL Ua&ciVOVTO tltV avciyxllv 'tn£ 'tEMaEffi£ 'tn£ 'twv 'EAE'UaLvtffiv
EOQtn£. Kal E:TCElBlt 'ta :TCci{}l'] xatE:TCa'Uaav, a EAaBEY
d£ 'tl}V Al'tavElav 'to\) 'Icixx.o'U roy on a
140
'trov AaxEBaqwvLrov 11{tE/cE aEBaa{tij tl]v LEQOnp:a tij; tE-
AEtij; xal oMEva l1{tEAEv w; xal JtQaYllatl EyEVEtO. IIE-
{lLYQa<prov BE tauta 0 IIAOvtaQX,O; AEYEl ta :
"e 1:aiir' ly'VOJ Hal. neOti1t8'V Hal. KiJ-
f'E:tI en, 1:OO'V lI.He
Q
)'V IHa:that Hal.
11.1'0 TJl'eeq. "e Hal. Hal.
p.vaT;ayOJYoV; dtlala/Joo'V (0 Hal onlo"
.qY£'V etl HOCSl-&Cf' Hal. I'tr:d -fHaI'll. (/8-
!"va" Hal. iJ.e01teene, 1:7)'11 a1:ea1:,]yia'IJ IHtl'V']'II Im"euwvf't-
110" ona 1:OO'V 1'7) cp{}o'VOV'll'rOJ'V ieeocpa'V1:ia'V Hal. f'va1:a"OJyIa'll
neoaayoeevo/dv,]'V. 1:00'11 nolel-&IOJ'II em{)oecs{}a,
enatlayayoo'll 1:1]" nolw, "ie{}'1 f'e'V
afha, t,p f'eo'lliJf'a1:' 1:1]'V cs1:eand'V Infjee'V cfJ, l1.p.axo'V
Hal. diJ";1:'lfr:o'V ovaa'V eHeivov cpoen·
Hal. e"'1f'aywY'1aev, ooa1:' tea" leOJ1:a
"J.avf'aa1:ov On' l"tl'Vov .,;vea'V'Vtia{}a" Hal leyE'" e"lov, Hal.
nQoC1,e'Va, naeaHeA.tVl-&eVOV" .,;oii cpfJo'Vov H{!einOJ'V yt·
'VOf't'Vo, Hal. HaTia/JaA.oo'll "I''1cpicsf'aTia Hal. 'VOf'ov<;; Hal. IpAva-
n}'V nol", li'V netis'l1 Hcd xeiJa'1Tia, .,;oi,
neaYf'C1.a, 1t1] t).
*
* *
XUQuxtytQlatLXOHEQOV JtaVtrov Ollro; El<;; tOY AOYOV tOU ' Av-
Box LBo'll f} EX IlEQO'lle; to'll EQllytvda to'U VOIlO'll, Xata tOY
oJto LOV aJtytyoQEVEtO dJtOAvtroe; n x'Qijal <;; JtavtOe; Ill] YQaJttou vo-
Il
0
'll. 'AyeacpCf' d8 'Vof'Cf' Tid, dexd, 1'1] xefja{}a, f''1''E: nte£
evo.; 2). ' AAA' w; OAOl aAAroatE OL Muatat, {tEroQrov tOY
aYQa<pov VOIlOV UJtEQtEQOV tOU YQuJttou, BEv JtaQEAEL'ljJEV EV tii aJto-
AOyLq. to'll va tOVLau JtQo; tOUe; BLXUata; on f'e "iHa,
enoi'1aa'V HVllia, tl'Va, 8) aAAa xal va tuutox,Qovroc; :
ot {{QHO' ilf'i" noo, lxovaw ');-EVVOroV Bla tij; to'll
11aUtyt<;; on EJtL toU aYQa<po'll VOIlO'll olitoL.
I1QEJtEL va aytllELro{}ii EV tii JtEQLJttroaEl tavtU on aYQa<pov VOIlOV
1) IIA.outaQx,ou, • XXXIV, 15-30.
2, 3, 4) • Av8ox(8ou, IIsQl MucrtT\Qlrov, 88-91.

141
liVVOEL rnv OUVEL()'IlOLV, ()lOn tOV oQxou dvat
YQCl3ttO;;. Mv lmuQXEL ()E OMEj.l.LCI on f)
tOU EOt'llQLX-/hJ EreL of's;;" a; , A{Jo'IJ-
... a;;o£, 'lil I) vreovowv ()La tWV Mywv tOu
, r:! ''l' !)' ''J' e e, _
tOUtWV Ott XCIL OUtol tOY ClYQClqJOV we; ureEQtEQOV tOU
YQCl3ttOV VOl-tOu xal f.V ClVtU tC!1Jrll tU EqJOQj.l.OYU tou
O'L MVOtal tWV 'EAEUOtVLWV MUOt'llQlWV we; xClL o'L Mvotat
OAWV tWV aAAWV MUOt'llQlWV twv 'AVCltOALXWV Aawv, :lwQEM-
XOVtO reUVtOtE on 0 aYQClqJoe; tlic; OUVEL()y!OEWe; areEtEAEl
EX()llAWOlV tOV EOWtUtOU lil'hxov OtoXClO!-lOV avwtUt'lle;
twV aV{}QcOrewv, nne; () la tWV alcOVWV XatEOt'll de; ta tEAEUtaLCI
()t'llVEXOVe; twv v\jJIOtWV tOV aV{}Qw-
reou aQEtwv. Zwn EyxQCltElae; EV tU EX()'Il/cwon yaMvYjC;, vreo-
j.l.Ovije; EV tOLe; JTOVOte; XCIL EQyaOtae; totavtYje;, WOtE EV OUV()UCl0l-lcO
!-lEta twv OW!-lanxwv 8UVU!-lEWV tOV avl'tQcO:ltOU, va avaretvoOll
avtijc; :ltVEu!-lUnxae; tOtUvtae; olJrwe;, O)OtE, aqJov :ltAEOV w:; vreE-
XUlttEV de; tOy VO!-lOV tije; OUVEt()y!OEW:;, va ()'Il!-lLOVQYU rautoXQo-
VWe; autne;, WC; av1'tYj aVExqJQaora, :ltVEU!-lanXOvC; 1't'llOC!1JQove;.
"HtO 810 qJuaLxov ()ta tlic; tov aYQuqJou VO!-lOU va
OtQEqJEtat lj :ltQoooxi] tWV Muatwv :ltQOC; -ea Eaw, xa1'tL0twOCl uu-
tOve; 'Lxnvov:; de; to va oUA/,a!JBuvwot ta xa1'taQa aXlQtY!!-lClta tOV
1'tELOU /,oyou E1ClAU!-l\jJEWe;, reQoqJYjtLxij:; ()UVU!-lEW:;, E!-lrevEvOEWe;
xClL areoxaAv\jJEWe;. Tovto () tEtVreWoEv are/,OUatata 0
VO!-lo:; ()ta tn:; UltEQtUtYje; yp'hxne; EX()'IlAOU!-lEVYje; ()la tov: 8
ail f'£(18;;' edgcp f'fJ not'1jatt,.
, AreaQattYjto:; O!-lw:; :ltQoiireo&EatC; wv aYQuqJou VO!-lou vrenQ-
()ta ()l()aaXaALu -ewv avwtutWV 1'tEwQYlnXWv EVVOLWV,
EOtQEqJOVto mQL tljv V\jJLOtYlV li1'tLxnv xClL twV oreotwv ta
:ltEQl ()'Ilj.l.LmJQytac; -eov XOO!-lOU 1'tE!-latCl, -en:; !-lE-ea 1'tuvatOv
-ewv VO!-lWV -en:; qJVOEWe;, twv tQorewv tn; ()LOLXy!OEWC;, -eWV aiJAwv
x. t. A., reEQLEXAELOV aVta XCI{}' Eama tnV v\jJ'IlAljv EV-
VOLav a1'tavaatac; 'Qe; ()E
tCll KAY!!-l'lle; 0 ' de; tOVe; reQcOtoue; XQO-
1) , AV()O')GI/)OU, IIIlQt MU<Jt1'jQLCOV 88-91.
_il.i\ •• -L-________________________________________ •. ______ _
142
VOue; 0 AOYOe; EM&'l'j 1m;' avtOv tOUtOU tov JA,EyaAou
we; fJtO 0 'I'l'joove;, JA,OVOV ()La SWO'l'je; de; tOUe; EvaYYEALOtae;, Kal
'XatoJtlv de; taV I1avAov &reoKaAu\jJEo:>e;.
Ot JA,EyaAE(tEQOL ()E ()lMoxaAOL we; xat oL JA,EyaAEltEQoL MUOtaL
'Xattvouv AOYOV L()WLtEQov reEQl &YQaqJou xal YQamoli AOyou
'Xata tOLOVtOV tQoreov, matE &JA,EOo:>e; va tIe; Ott
at areOU()atOtEQal ()l()aaXaALm reaQa()(()OVtat JA,OVOV ()la swa'l'je; de;
EAaxLOtOue;. EivaL ()E at ()L()aaxaALm UlitUl xa{}aQroe; {}EO:>Q'l'jtIXUt
KUt ()LaqJoQol EK trov E'tC; tOUe; reoAAOUe; ()La YQuretOv AOYOU reaQE-
XOJA,EVO:>V, o JA,o:>e; , (Xv Kat ()UlqJOQOL, ()EV reauouaLV area tOV
va reaQEXO:>Vtat maJCEQ tQoqJlj de; vllJtla ()L()aaXaALat),
lltOl reQaXtLXaL tLVE:; reaQaYYEALm, aUVlEAEatLXat de; tljv n&lxl]v
tOV aV&Qwreou.
"ExOvtEe; ure' o\jJEl tavta, ()UVaJA,E{}a va taxuQLa&roJA,Ev OtL 1l
<lL()aaXUALa xata lljV JA,U'l'jaIV trov 'EAEuaWLO:>V MUat'l'jQLO:>V fJtO
() L()aaxnALa {}EO:>Q'l'jtIXll, reaQExo'Uaa de; tou:;
Muatae; areoQa()'l'jv reOAAa U\jJ'l'jAa MYJA,atU, reA1lQ'l'j ureaLVlnUDV
tOUe; yoovvtae;. 'Qe; xul Xata tljv £XqJQUOlV
'tov 'lEQov Avyo'UatLVOu, de; lOUe; XQwtlavlxoue; XQovo'Ue;, Myov-
'toe; otl UL aQxal tOv XQlatLavwJA,ov areoQQEo'UaLV EX trov {}EO:>-
QLroV tOV I1AatO:>VOe;, [lIon xat aVlae; 0' AreOatoAOe; I1aiIAoe; JA,rie;
(lL()EI reAELataXle; EvvoLae; tiie; Ba{}utEQae; avtiie; areo\jJEo:>e; tiie; d()l-
xne; (I l(laaxuALae; , flAAo:>e; (ll()aaXOJA,EV'l'je; E'te; tOue; avo:>tEQae; avaretu-
;Eo:>e; aV{}Qwreo'Ue; xat EYYQaqJo:>e; (lLa trov EJCLOtOArov to'll Ete; tOUe;
Aa'CXOUe;. "Eyw, d) KOQl,,(J.&o&. ya.ta In6t:&f1a (.,;eotp.q 71.,;&,
neof1&d&att& .,;d "t/ma) Hal f1";sQsd,, .,;eOtpt/" ..•
"""'OHOI'S" d8 f1otpla." ";00 6800 ";.q,, I'Uf1'r1Je&W"1J, n)" d n 0-
H t H QUI' I' B ., 1J " • • • a&"d.t1HOl't" f1otpla." .,;0;" .,;t-
A.dQ)", or, dA.tw& 1f11'8". I1oLO'Ue; oJA,o:>e; areoxuAEl tEAdo'Ue; ;
I10LOI ELvaL Ot tEAElOl; tiJv areaVt'l'jOLV JA,Ci; tiJv M(lEL
o ' AEYO:>V: na.".,;o, sf"a, d 'Vos,,,, KUt
on 11 EO'o:>tEQLKiJ YLVEtUl reoAAaxle; <pOQEUe; xatuatQo<piic;
(lLa tOUc; a(luvatOUe;, mO'reEQ JA,aXUlQu ELe; XELQac; real(lLo'U. [lLOn"
:n:av 0, n ELVUl aKataVO'l'jtoV (lL' avtoue;, (llUOtQEqJEtal Kat
(ILKO:n:OLELtUL de; XELQac; to:>v <p&EIQaJA,EVOV Kat, 11 tOl<lut'l'j areOKa-
143
/.lnjH; tWV frQ'llaXE1)ttXWV UA'llfrElWV, attLVE; J'taQaMBovtat Btu
, , '(' s: s:' "
0Yl; EIr; t01)r; EXI'.EXt01)r; t01)r; xU[ tEI'.EL01)r; J'taQau lU0!-tEVat Etr; av-
{}owJ'(01)r; a!-toLQ01)r; yvwaEwv, J'tgor;: BLaLav 'tOlV
tOLZWV !-tLar; oLxoBo!-ti\r;, Bl' nr; BLaLWr; daEQZOvtaL BEB'llAOt BLaQoi\-
xtaL, OLtlVEr; OUtE xal avtOl roCPEAOVVtaL aAA' OutE xaL tOur; aA-
'.01)r; va ELaEAfrwat xal
"O,tl n aVatYlOa J'taoaBwaLr; XQUJttEt, (lJtOtEAEL ta "Ayta tWV
< AYLWV, OJ'(01) aVllOZEtO !-tOVOV 0 Mwiiai\r;, aJ'totEAEL ta aBvta
tOV vaov tOV 'HAlO1), tel aB'l!ta tWV 'EAEUaLVLWV M1)at'llOLWV, dr;
a BLa va !-tEtaAaBwaL tWV lnjJlatWV VO'll!-tatWV, 'O[ OAL-
VOL xal
'Eav ELr; tar; aEAlBar; ti\r; 'IvBLxi\r;
rltar;, n orroLa Elvat arravfrLa[W to'u 'lEQov BlBAlO1) ti\r; Maza-
{3ugata, BAEJ'tO!-tEV <hI EV 'tu xatavo!-tU tWV tWV avfrgwJ'twv
JtEQLygacpEtat cor; tgLt'll xaL a1t01)BaLOtEga n twv (}EWg'lltL-
xwv, EV aVtl{}EaEI 1tgor; tOUr; 1tgaxtLXOUr;, ntOl n twv av{}gw-
JIWV tWV Bvva!-tEvwv Iha tOV AOY01) xaL Bta ti\r; (!1)VEIBtlaEwr; va
UVtOV tOVtOV tOY aV{}QwJ'tov EV tUl1axQii cor;
acpw!-tolwitY] dr; yvwaLv xal J'tLattv.
'0 aygacpor; vOIlOr; xaAuJttEl Btavotl!-tata a1tgoalta dr; to
nAJl{}Or;. tLr; va E'LJ'tU Ott EXELvo to OJ'tOLOV BAEJ'(01)al Bl'
a1tAWV ocp{}aA!-twv Ot Muatat xaL 0'1 itEWQ'lltLXOL
EVLOtE aVEOtQa!-t!-tEvov d; tljv Blavoluv tWV OZAWV. tOVtO
xaL n YAwaau uvtOu aJtEXAtll'J'll "AyvwatOr; OVgUVLU YAwaau, cor;
IlEtucpEg01)aU d; to cpwr; tOY EXAEXtOV atox,aa!-tov EX tou 'V J'tEQ-
'tato1) "OVtOr; xal EV YEVEl tOY atox,ao!-tov twv ULO{}UVtlXWV, tWV
E!-tJ'tvE1)a!-tEvwv, twv 1tgoCP'lltWV, tWV hov'twv tEta!-tEVOV to o{ir; !-tE-
oUQavov XUL vii;.
Tljv BLaxQLalv UVtljv tOu AOY01) , 0 OJ'tOLO; MVUtUL va
d; to,,; OX,A01);, XUL tn:; tBEU; tn; (}EWQ'lltLxijr; BLBuaxaALar;,
1) oJ'toLa Bla xaL !-tovov Mvutat va J'taQaMBEtaL El;tov;
OALY01)r;, tljv xa!-tvEI xal 0 XQLOtLaVLO!-tOr;, xal J'tQor; tOVtO
j..lE{}a va avacpEQw!-tEV cor; tljv IIaQaBoAtlv, lltLr; Etvat
Eux,aQLOtO; xaL J'tAtlQ'll; ELXOVWV, il 0-
nOLa aQEoxEL Elr; to J'tAij{}O;, EVci> tautox,Qovwr; J'tEQLXAELEI xal Ba{(1)-
.A
.\
144
.a.a; aA'Y}{tdw;, nQoal'tlx; [,tovov El; 'to'u; Muata;. LlLa tOlho xaL
o XQlatO; tauta; 'LbLaLtEQW; Et; tOU; [,tal't'Y}ta; tou. "AQa.
EXELVO to onotov nEnQWtaL va IhbaX1'}fj EL; oALYou;, bEY YQacpEtCtl,
bLOtL 'tl YQacpi] nQovnol'tEtEL [,tOQCPWaLV xal ti]v El; tOU; nOAAOu;
bHlboalv. 'ExtopoutOU o[,tw;, ti]v bLbaaxaALav tow MEYtlAWV Lll-
baaxaAwv buva[,tE{ta va xaQaXt'Y}QLaW[,tEV w; LEQaV xal {tdav [,tU-
ataywYlav, EV TI 0 u\j!lato; AOYO; auvobEUEtm bLa Q'Y}tOQlXfj;, f}
onola bl' ExcpQaaEw; trov ocpl'taA[,trov, tfj; cpwvfj; xal trov aAf..wv
Q'Y}tOQlXroV ax'Y}[,tatwv, ELabuEl xat' Evl'tELav d; to a'(al't'Y}[,ta. TOl-
aut'Y}v [,tuataywYlav anEtEAEaEV EV til cpuAaxil toli
[,tEta toli KQltwvo;, tOLaUt'Y}v [,tUGtaywYLav amtEAouv
(Xl bLa trov MVGt'Y}QlWV tEAEtal xal tOWUt'Y) nto toli LlELnvou
toli noaou oan; xal Enwvo[,taa{t'Y} M U a t l X 0 ;.
lIuGm at {tQYjGXEUtlXal autaL [,tUGtaywYLaL El'tEWQOUV tOY "A-
YQacpov vO[,tov tOY YVC() [,tova , tOY ta; nod-
tOli av{tQwnou ovxl aVtlXEl[,tEVlxro;, onw; 0'1 ygantOL VO[,tOL,
UAAa W)VOV unoxEl [,tEVLXO);. Evvo'Y}tov Ott ll{}lXi] Baal; toli vo-
tOUtOu ElVaL [,tEv XOLVi] bl' oj,ou; tOU; uV{}QWltOU;, dval w;
[,tUGt'Y}QlwbYj; cpwvn, ti]v onolav Evbo{}EV dXOUEL xal 0 u[,tal'ti];
xaL analbEutOc;, onwc; xaL 0 avEJttuY[,tivo; xal GOcpo;, aAA' 0 [,tEv
analbEUtO; naQaBaLVEl taUtYjv, 0 bE GOCpOc; anavlw;, av OXL oMi-
nOtE. 'R bE MUG1:aywYla trov MUGtr]QLWV xaL trov {tQYjGXELroV,
JtEQl tfj; oJtola; o[,tlj,oli[,tEV, JtQOGna{}EL xal bL' anELArov mQl tl-
[,twQla; [,tEta {tavatov va EJtLBaAAU tOY vo[,tov avtov tfj; (JUVEL-
bnaEw; d; oAou; tOU; aV{}Qwnou;.
'Y JtaQXouv o[,tw; buatu;cro; nEQlJttwaEL; EV tU xal avtrov
trov aocprov, Xata ta; oJto(a;, Exoualw; E'(tE axouaLw;, JtaQaBaL-
vouv ti]v CPWVllV tfj; GlivElbnGEw;. Kal EVtEli{}EV to [,tEya JtQoBA'Y)-
[,ta tfj; aV{}QwnLv'Y}; 1jJlIxi};: lIoLa ayvwato; Mva[,tl; EJtL8Qu d;
ti]v 8laVOLaV trov av{tQwJtwv tOUtWV, WatE, EV yvwaEL toli aYQa-
cpou vo[,tou, EXOUGlW; E'(tE axouaLW;, va JtaQaBaLVW<JlV avtov;
lIQEnEl taxa vu JtaQa6Ex{}ro[,tEV [)tl unaQXouv aya{}u xat nov'Y}Qu
nVEullata xal Ott ano ti]v EJtl6Qaalv trov [,tEv trov 6E xavovL-
'tl JtEl{tW d; ti]v cpwvi]v ti}; auvEl6naEw;;
1

1:
f

145
'to IlEya 'to IlEao'U nov aLWVO)V UA'U'tOV
ltaQal-tEVOV lOt; 'tilv aV{}Qo)ltot'l']'ta xal 'to altOLOV i)
Aty'Ultnaxil <pIAoaO<pLa 'toaov {}a'UllaaLo); 'toii a-
yaAlla'tO; 'tfj; OltEQ fiXEV avaYEYQallllEVOV Elt' autoii 'to
Q'I']'tov: • BycO tlpl ";0 H(1l II", ",,1 10(/1'8"0"· Hal ";0"
11'0" nBnAo" nM dntH(Uv1pt".
To M au'to ltQoaElta{}T)aav va Avao'Uv 'ta 'EAE'Uat.vla
xal ot IlEyaAoL {}EOAOYOl xal <plAOao<poL. Kat ltEQl au-
'to {}a a'tQE<pO)v'tal OAUL aL IlEyaAaL at altOLal {ta lta-
Eq/ oaov xal VltaQXEI n iiv{}QO)ltot'l']; .
. ,.
10
w
<
Q
C-
O
...
»
<{
,
"X
cror;;t 0
~ H : ~ -
~ ; m o
1
BIBl\lorPA4JIA
'AQxaZ'o& Hal PO>l'aio&, Teubner:
, AlhlVcttOC;, Alax,uAoc;, ' Av()ox(()ljC;, ' A:7tOAAO()O)QOC;, ' A-
QtatOtEAljC;, ' AQX,LAOX,OC; BUXX,VA(()ljC;, L\lOYEVljC; AUEQtlOC; ('Em-
xouQou E:7tlatOAu(, "Ex(). Cobet, Paris 1850), L\lO()O)QOC;, L\LO-
vuaLOC; , AAlXUQVUVEUC;, EVQl:7tL()ljC;, 'HQo()otOc;, 'HaLO()OC;, 8EO
YVlC;, 8EOXQLtoC;, 80uxvM()ljC;, 'IaoxQ(ltljC;, KUAAL!-lUXOC;, Kl-
XEQO)V, AouxwvoC;, MEVUV()QOC;, SEvocpaVljC;, SEVOCPWV, 'OAVW
mO()O)Qoc;, ITuvauvLuc; IHv()uQoC;, ITAatO)v, ITAOUtUQx,oC;, ITo-
AuI3LOC;, ITOQCPUQLOC;,
BO)v, <I> l/.n !-lO)V , <I>IAO()lj!-lOC; <I>lAOatQUtoc; x. a..
*
* *
, AQ:7toxQutLO)voc;, tWV ()EXU QljtoQO)v, Lug. Bat. 1683).
Bachofen, Das Mutterrecht (Stutt. 1861), Der Bar in den Re-
ligionen des Altertums (Basel 1863), Die Unsterblich-
keitslehre der orphischen Theologie auf den Grabdenk-
malern des Altertums (1870).
Baillet, Introduction a l' etude des idees morales dans
1'Egypte antique (Paris 1912).
Barenton, Le mystere des pyramides etc. (Paris 1923).
Barth, Les Religions de l' Inde (Paris 1879).
Bartholomae, Das altiranische Verbum (Munch. 1874).
Bergk, Poetae lyrici graeci, (Leipz. 1843-82). De Aristote-
lis lib ell 0 de Xenophane, Zenone et Gorgia (Marburgi
1843).
Bernulli, Systematich angeordnete Auswahl aus den Wer-
ken J. J. Bachofen (Leipz. Redam).
Blass, Hyperides (Leipz. 1881), Andokides (Leipz. 1880).
Bode, De Orpheo (Got. 1824).
Bononi, Ninivetll and its palaces (s. d.).
Brillant, Les Mysteres d' Eleusis (s. d.).
Brugsch, Adonisklage und das Linoslied (Berlin 1852),
Religion und Mythologie der alten Aegypter (Leipz.
1884), Schai-en-sinsill (Berlin 1848).
Brunck, Poetae Gnomici graeci (1784).
---------------_______ ....... .....:... ___ :;0.."--__
148
Bunsen, Die Einheit der Religionen im Zusammenhang
mit den Volkerwanderungen der Urzeit und der Ge-
heimlehre. (Berlin 1870).
Chiaparelli, Libro dei funerali (Tur. 1881).
. ,Chronieon Parium (Herausg. von Wagner, Mar-
burgi 1832).
Clemens Allexandrinus, Stromata (Leipz. 1906), Protrepti-
eus und Paedagogus (Leipz. 1904)
Cobet, ilLOQ{}WtlXa .a LO'U .ov '
(Aufsatze im Logios Hermes I, 1866, 1867).
Conze. Arehaeol. Y ntersuchungen auf Samothrake (Wi en
1875)·
Darmesteter, Essais Orientaux (Paris 1883).
Decharme, MU{}OAoytU , AQX. C A{}ijVUL 1925).
De Horrak. Scha. en sensen, le livre des respirations (Pa-
ris 1877).
Delitsch, Assyrische Studien (Giessen 187>j).
Dorpfeld. Der urspriingliche Pla n des Erechteion (Arch
lnst. XXIX, Athen 1904).
Duncker. Geschichte des Altertums. (Berlin 1862-57).
Duperrons, Zenda vesta (1755).
Dupre, MU{}OAOYlU CA{}ijvaL. £x(\. 'EAEU{}EQOU()dX'l1).
Dussaud, Introduction a l' histoire des religions (Paris
(1914).
Ebers, Aegypten in Wort und Bild (Stut. 1879). Bine Ae-
gyptische Konigstochter (Stut. u. Leipz. 1879).
Engel, Kypros (Berlin 1841), Isis und Osiris (Nordbausen
1865).
Eusebii Caesariensis, Opera (E. T.).
<l>tALOU, 'EAE1J<JtVlUXa <l>Qov.LO!1a.u C A{}ljvut 1905).
• Philios. Eleusis (London 1906).
Flach. Peisistratos und seine literarische Tatigkeit (s. d.).
Foucart, Les associations religieuses chez les Grees (Pa-
ris 1873). Les Mysteres d'Eleusis (Paris 1914).
<l>wnd3o'U, Ta 'EAEUOLVlU M'UO.t)QIU C A{}ljvat 1897).
raAavov, rt.a x. A. n. (1845-51).
Geiger, Handbuch der Avestasprache (Erlang 1879).
Gerhard, Orpheus und die Orphiker (Berlin 1856).
Gow - Reinaeb, ' A{}y}vii C A{}ijvUt 1934).
Greve, De Adonide (Leipz. 1877).
Grote, Gesehiehte Griecheulands (Ber!. 1880).
149
Grumbach, Abriss der Babylon - assyrischen Geschichte
(Berlin 1854).
Gruppe, Ueber die Theogonie des Hesiod (Berlin 1840)
Ueber die Fragmente der Archytas und der altern Pytha-
goreer (Berlin 1840), Culte und My then (Berlin 1759-72).
Gomperz, Philodemi Epicurei de ira liber (Leipz. 1864),
Die Bruchstucke der griechischen Tragiker und Cobets
neueste kritische Manier (Wien 1878).
Hall, Rational refutation of the Hindu philosophical systems
(Kale. 1862).
Hamburger, Realencyklopaedie des Talmuds (Neustr, 1883).
Harlez, Avesta, livre sacre des rectateurs de Zoroastre
(Lutt. 1875).
Haug, Die Gathas des Zarathustra (Leipz. 1860).
Hermann, Lehrbuch der griechischen Antiquitaten (Freib.
1882).
°HO'1JXto1J, AEi;lxov, ("Exa. M. Schmidt, J ena 1857).
Heyne, Ueber die Gotter (Gotting. 18m)
...... °IEQa rQaJ,lI-Wta, N. xal II. X.A.rt.
Inwood, The Erechteion (Lond. 1827).
Janet, Histoire de la science politique dans ses rapports
avec la morale (Paris 1886).
Kaegi, Der Rigveda, die iilteste Literatur der. Inden (Leip.
1881).
KaQaJ,lavo1J, xal Bto; toW K1JrtQtwv CAitij-
val M. E. E.)
KaQaxaAL01J, MEyaAol NOlloitEtaL xal IIEQl ZWQoaO'tQo1J (Aa'i-
XDV 1933).
Kern, Verslagen en midedeelingen der K. akad. v.wenten-
schappen (Amster. 1867).
Kopp, Zur Judenfrage (Leipz. 1886).
Kuhn, Herabkunft des Feuers und des Gottertranks(Berl.
1859-86).
K01JQo1JVlQ)t01J, Ot ErtlO'tatat tOU 'EAE1JO'lv. <IEQou xal 0 UQXltEx-
tWV (,A-ltijvat 1932), 'EAE1JO'lvLaXa CAitijvaL 1932).
Kreuzer, Symbolik und Mythologie (Leipz. 1822).
Lang, Myth, Ritual und Religion (Lond. 1887).
Langlois, La divinite vedigue appelee Soma (Mem. de l'A-
cademie des Inscription, XVIII).
Lassen, Indische Altertums Kunde (Leipzig 1874).
Lanzon, Les domiciles des esprits (s. d.).
L1.uth, Moses der Ebraer (Munch. 1869)
,'\
150
Ledbeater, Ta aQx,aLa MuatllQLa CA{H'ival 1927), <H XEXQ\J!l-
!lEV'l1 (' A&ljvat 1929).
AEqJUX'l1, MEAEt'l1 EltLtWV 'EAE\JaLvLwv MUat'l1QLWV ('Al'tljvaL 1896).
Lefebure, Le my the osirien (Peris 1875),
Lemm, Das Ritualbuch des Ammondienstes (Leipzig 1882),
Lepsius, Das Totenbuch der Aegygter (Leipz. 1842), Aelte-
ste 'l'exte des Totenbuchs (Berlin
Letronne, Recueil des Inscriptions greques et latines de
l'Egypte (Paris 1842-48).
Lieblein, Egyptian religion (Lond. 1884).
Lobeck, Aglaophamus (Konigsb. 1829).
Magnien, Les Mysteres d'Eleusis (Paris 1929).
IhQt MaVtELWv (MEAEt'l1 TEx,v'l1, ato :TCAaL-
aLO tov 'IatoQ. 'YALa!lOV (' Al'tljvat 1929).
» Malteso, Ein Wanderer auf der Akropolis (Athen 1931).
Maspero, Histoire ancienne des peuples de rOdent etc.
(Paris 1917).
Maurenbrecher, Andokidesstudien (in Griech. Studien H.
Lepsius dargebracht, Lips. 1829).
MauQo!lat'l1, IIEQi 'E:TCLat'l1!loVLXTt 'Hx,ro
1927).
Maury, Histoire des Religions de la Grece antique
1857 60).
Meautis, Les Mysteres d'Eleusis (Paris 1934).
Meineke. Menandri et Philemonis reliquiae (Berl. 1823).
Menard, Hermes 'l'rismegiste (Paris 1866).
Meursii, Eleusinia sive de Cereris Eleusina sacro oc festo
(Elz. 1619).
Meyer. Histoire de l'antiquite (Paris 1914).
Michelet, Bible de l'Humanite (Paris 1864).
Minckwitz, Taschenworterbuch der Mythologie (Leipz.1882)
Mommsen, Heortulogie (Leipz. 1864).
Moraux, Les enigmes de la Science (s. d.).
Moret, Au temps des Pharaons (Paris 1923).
Morgan, Recherches sur les origines de l'Egypte (Paris
1897), L'humanite prehistorique (Paris 1897).
Movers, Die PhOnicier (Bonn u. Berlin 1840-56).
Miiller, 'IatoQLa tlj; 'EAA'l1VIXlj; If>IAoAoy(a; (,A{}ljvaL 1883).
» Sacred books of the East (Oxf. 1880) .
., The hYms of the Rigweda (Leipz. 1ti76).
» Die Beteutung von Nirvana (in «Essays:. Bd. I,
S 242).
..
151
Muller, 'Of.,tllllOU (' A&nVUL 1841).
» Prolegomena Mythologiae (Gotting. 1825).
» Griechische Buhnenaltertumer (Freib. 18R6).
» Minervae Peliadis sacra et aedis in arce Athena-
rum (Goett. 1820).
MUAwvii, 11Qo'(crtOQlXl} (' A&iivctL 1932).
Muth, Ueber die Mysterien der Alten (Hadamar. 1842).
Naville. Le litanie du soleil (Leipz. 1875).
Noack, Eleusis, Die Baugeschichtliche Entwicklung des
Hciligtumes (Berlim 1927).
Opitz, Das 'I'heaterwesen der Griechen und Romer (Leipz.

Origenes, Die acht Bucher gegen Celsus (Leipz. 1897), Die
Schrift vom Gebet (de oratione), (Leipz. 1899).
'Of.,t'l']QlXQV (1874).
11uJtuQQ'I']YOJtOUAOU 'IcrtOQlu to'u 'Ef,A'I']V. (,A&nv. 1896).
IlEQLO()lx6v, - rVWf.,tWV ('A{}ijVUI).
Piazzi, 'H IlEyciA'I'] AiyuJttou ("Ex(). 'EAA'I']VlXl} N.

Picard, Les luttes primitives d' Athenes et d'Eleusis (Revue
Historique 1931).
Pietschmann, Hermes Trismegistos (Leipz. 1875).
Pierret, Le livre des morts (Paris 1882), Essais sur la my·
thologie aegyptienue (Paris 1879).
Preller, Theogonie und Gotter (Berlin 1894).
Quast, Das Erechteion (Potsd. 1843).
Rapp, Die Manade im griech. CuItus (Rh, Mus. 1872).
Rawlinson, Moses, his life and times (London 1887).
Reinach, Orpheus, Histoire generale des religions (Pa-
ris 1914).
Reinkers, De Clemento presbytero Alexandrino homine
scriptore, philosopho, theologo liber (Vratislavae 1851).
Rojer, 11EQL (s. d.).
Saint Croix, Recherches historiques et critiquts sur les
mysteres du paganisme (Paris 1817).
SchOmann, Handbuch der griechischeu Altertumer (Berlin
1871-73).
Schrader, Keilinschriften uud Gescbichtsforschung (Gies-
sen 1878), Die Hollenfabrt der Istar (Giessen 1874).
};out()U, AE;l?<QV {"Exa. 1705}.
Schuster, De veteris Orphicae theogonHie indole atque ori-
gine (Leipzig 1867).
152
Smith, History of Babylonei (London 1877).
Spiegel. A vesta, die heiligen Schriften den Persen, (Leip-
zig 1852).
Strack, Das altgriechische Theatergebiiude (Potsd. 1843).
Strehly, Annales du Musee Guimet (Paris 1893).
. . . .. The British Museum, Elgin and Phigalian Marbles
(Lond. 1833).
Tu:n:aA30u, BLoYQa<pta raAavou ('EAA1'Jv. <pLA. crVAAOYOt;;, AB. 1911)
Valckenaer, Diatribe in Euripidis perditorum d,ramatum
reliquias (Leipzig 1823-24), Theokrit, Bion, Moschos,
lLeid. 1779-81), Diatribe de Aristobulo Judaeo (Leid.
1806). Opuscula philologica critica oratoria (Leipz. 1808).
Villoison, De triplici theologia mystica mysteriisque ve-
terum.
Visconti, Description des Antiques du Musee Royal (Par.
1820). Memoir on the Sculptures of the Parthenon (1816).
Wagner, Chronicon Parium, MaQfJ,(lQov 'tTjt;; IIaQou, (Mar-
burgi 1832).
Weiss, Moses und sein Volk (Freib. 1885).
Welcker, Ueber den Linos (Schulz. 1830).
Wesselieg, Bt:arbeitung des Diodorus (Amsterd. 1746).
Wissowa, Real - Encyc10padie der c1assischen Altertums-
wissenshaft (Stutt. 1893).
Yden, Audocidis, (Upsale 1872)
•••
e t .I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful