:

.' ; .\
. ./"

D E P A R T E h l E N P E R T , A M B A N G A N DAN EI\IEIZGI IEI'UBLII< I N D O N E S I A D I R E I < T O M T J E N D E I < A L MINYAICD A N G A S BUR11

.lIT,:'.!

UII:Iii~'.?ii!?
> .

!YVII:O~-

Ji3NDI:17/IL h.lINYAI< I1.A.S Gii!; Dli:\il n l . YJ33DJhIIIO9S

l~'jIl?I~;!;l'Ui? !C?iDEI:A12 h.IINYAI< D A N GAS DUh1I,

1: . ...:..., . .% . a :
,

.,r

! I I I : I I I ~ ~ ( ; Il ( e l a i ~ c n ~I n~ ~I ~ ~ I I S I I ~ ~j:c~nciiksa;u~ I I kcscl;una[ai~ >,:::il ;,:!as i ~ ~ s [ a l ; ~ ~ I s~ i~ ,: I I ~ I ~ : L I ~> ; I I It c k ~ ~ ~ i k; I I ~I I~ ~ ~ J C I ~ ~ I I I (l::l2111 Z ~ ' I I 11sali2 I I I I I ~ I II b ~ ~ i t i tlnn i l ~ e ~ i f i ~ ~ s nsl ~ ~in ~~ i ~il ; c ~ t l : y ; r x; . :.. ., , I ~ (I;IIII sc1):ig:ii c l s : ~ ~ nl cn l ~~ ~ l~ Ii I ' ~ I I ~ h,!e~ilcli I I
.
:
r

: I ~ I I liilc!gi NCIIIIOI. 06 1'1 07461 h ! . l I 9 9 l 11111g57.1 19 :'.:';;c~!!ijs~ I , I I I ~ I C I I I I i l i c ~ i e i ; ~ j i k aI'ctlo~iin~l i~ dali Tal;icais n ..,,n , ,,.,,I,I l i e s c l n ~ ~ i a i ; ii<clj:l ~i al;ls l ~ ~ s l a l n s iI'clalnlall , tl;i~t 1-ckriik .. , ; ;:IS D j l > c r g i ~ ~ a k Dalatn a ~ l Usalla Psrln~nbangaiiMitly;i!t dn11 G a s Bullii I?:.ii I1c;irpsa!~na~iSnliibcrtlnya I'iiiiasbuii~i dnlnin sunill Kel)uruxa~i !'i;ei:hli !ci~tlernl Aili~iyal;tin11 G;ls Uulni ;
....L

:

I

CI~,C!?JI~-~ NIO I I~I C IO 4 ~~ 4~ 1' I1I11 ~T ~ I I U I I960 I (I2 N. Tnltu11 I 9 6 0 N O J I I ~ 33, L T L N NOIIIOI. 2070) ;

Noii;o~.S T ~ ~ I I 197 I I1 I 2 . L't~d:.iig-it~ltin~ig ( L .' T ~ I ~ I I 1971 I I I N o l i ~ o r7G, T L N N o ~ i i o l - 2 9 7 1 ) ; e l ~ t Sb.1930 No111or 34 I); 3 . !,I(jll Polilic R e ~ l e ~ t ~ 1930

,

L!.

f ' r ~ ~ t i I~' C ra ~ I~I ~ C ~ ~ IN IL ~ ~I ~I II IO 1T ~ :I~IIII 9 I 79

(LN 'f:t1111111 9 7 9 No111or l 8 , T L N N O I I I O3~135); .

!Jil~.i'.. I . ! 121I<I:!Cl~UI< JIiNMI<I<A!A h l l N Y A K D.Jli pAN. ~ll:\lYAi< 1 GAS 1 13iAId I'I~N(.S~\N T . I'ERl'i\h. :. lan Diicktoral Jcttdcrnl.~ninl. Scrlifiltat Kcla).:{r).i.:. (1. .i~~ i.llOh~I~\N IlAl\l 'fA1-ACAItA I'EIvIERIKSAAN KE: . ~ i.jSlj(-ih. b.selelah ~ dilnkukan pctileriksaan -I<esel. tlalaii K e p u t u s a i ~ i: ~ ctig i dit~iaks~ tlci~gnn ~d : .IJS/\IiiL~'~IJ < ' . ..: I. ~ ~. ' . : . ltispeksi 'ratubat~g. .lln tlcfii~isinlnl~petigctlia~lyntlg d i i ~ c s g ~ i i l a k a dalain n Kepuhsall i i ~ i stinlali (lcfit~isi atau l)c~lgertintisebagai~iinna d i ~ n a k s u d d a l a n IJ.adalah K e p a l a L1~1)ekji Tnuiba~g Millyak d a i Gas Butili .lei~z:z.idn nyat ( I ) . llll'l~l<~.. adainlt r-rirr~j::~~ a n : diberil(a11 Ditekli~r Jelidcral alas o l ~ c r a s i alau penggunaan lns[alasi ~ R I I I ' c i a l a l .isnl I ICCIIIIIIIS~II h.~L:..?.. Scg.ll l'l. - (i.I!. ..aknll I'c~~ggl~nanti..:... Y:\X(.iet!leti Pettatnbatiga~i (lati Eitcsgi N o m o r Ocji'~O7~1iill\~l.il Tcktlik. P l i R A L A T A N DAN . .ltlnlali Dircklornt Je~l(lcral Minyak daii G a s Bumi . .. . . Dirck1or.]] .-.peksi T z ~ n b a l l g .. I:.u1gn!l i\litlyalc (Inn G a s Bumi .~~i l<crja.tsi (SI<ill) (la11 Seclifikat Kelayakiui l'eiigg~~~~aafleraln (SI<PP)... :?I<CI A . I < l l A'I'AS INSTALASI.' . J'elaksann .. .l'El1991 lnilggal 19 Nopember 1991 (I' S c l n i : ~ scbagaitnana lclall dilclnl)knll p.lJ!\'~\l<AN ll:\LAhl I .4N G A S nUh. adalnll pejabnt Direkloral e i . Kcpala Pelaksnna llls. t i C I S e ~ ~ i f i k n tKelayakari Petiggu~iaati il~slal.~ . 3~. atlala11 Dt~ekrol-a1 Tcluiik Per[atllb. .

.(1 Pcmel iksnn11 l<esclnr~i.ll.l~~ K e ~ j a alas ii\srnl nsi d n r ~ Peralatul scbagai~i~n~ di~llnlis~rd ia c l n l a r i ~1'2521 2 c l i l n k s n ~ ~ ~ i k olelr n i ~ Ilel?ksa~~a I~tspek.usallnnii Jasa.ci I'aubn~lgd n u atarl o l e l ~ Ter.

(2) Sc~i~fjk1 i~ < tc ~ ~ y 2 ~ ~PCII~~LIII~IZII ~!11 11isi.jn. t a i l tel.a) [a111111 !IIIIIII: . ~l inaka dalaln w a k l u y a l i g dite(al)leaii o l e l i DirekLt~r. P c r u s a l ~ n ay~ a~ l i g t c l n l l b c r o l ~ c r a s iatau i e l n l i ~ n e l l g g u ~ l a k a l ni s ~~ a l a s ida11 i ' c ~ a l a i n u da11 belull1 i i i e l e k u k a ~ keteiliuall ~ d a u K e p y t u s a i i i l ~w i ajib ~ l i c ~ l g n j u k np l le l ~ n o l ~ o u p ac ~ i ~ ~ c ~ i l < Is<ne.a n g a ~ ~ .II~I~~~ Seielali clilaltsai~akanevnluasi t c ~ l l a d a p i c k n i k y a l i g n k a n d i p e i g u n a k n i l s:bagaillialia tenllnl<sud tlalaln L a u i p i r n l ~ 1 IILIIU~ C. D a l n l l i j a i i g k a \ v n k l u 6 (ellain) b u l a l l sejalc b e ~ l a k u ~ i yK ac p u i u s a l i ini.l c c l i u ~ p ~a ~t g l an ~ l l l s f a l a s i a t a u Peralaiali s e t c l a l ~d i a d n k a ~ ll ~ e i n e r i k s a n l lK e s c l : ~ i ~ i a t aKei.iya j l e l n e l i k s a a l ~ I < e s c l a ~ ~ ~ n i I<crja nl~ atas I i ~ s t a l a s i <!all I ' c ~ n l a i z nya11g ciilaksailakali o l e l i Perusnliaan Jasa d i l e l a p l t a ~b e i d a s u k a i I ~ I C ~ ~ I I I S I I I ~ pasar lelinga ltetja b i d a i i g i l i i ~ ~ y ada11 l c gas bul!ii.tlapat k e k u l . l~ t ~ l e ~ ~ g a c l ap ka e~ ~i b a i k : ~ ~ ~ aratl I~erul.Lis~ld n I a (I) b c l a l ~ S C I I a 1 1 1 a ! : 5 ( I I ) ~~IIIIIII II. atall k ~ ~ ~( I a~.~ Ij.~ s c l j ~ (11 i t ains n11.111 I~~ d iIi I a~ g iI~Ik n ~C ~ I~ II~I~II)II.1Ias1 (SI<I11) ~ ? J IS c ~ l i f j k a [ l<cl. I ' e i n l a t a ~ i Oil11 Tekililc y n i l g t l i ~ ) e i g l u ~ .s~e~ la ~ ~ ~ ~ aK la c ll ~ j a alas Illslalasi. Ecs:.Ia i~ g~ g k \va!.SfCl'P.allal~s e h i ~ l g g n l ~ l s t a l a sd i a i l Peralatnn tersebut i n e n l e l ~ u l i ilial- . D i r c k i o ~ a 'I'ekliik. P e r ~ i s a l l a n wajil.~:~yn bi. D i l e k t u r Jeiltleral Cq Iliickiiii ineillbe~iltan ~~e~igesalia~~. i kk ac~ p~ a d a D i r c k l o r n t Jelldeial cq.~yaka~ P~ c~iggil~~a ' C a~ I ~ i ~ I I I (SKI)I)) s e b n g a i i ~ i n ~ i (1i111.KllL il3113 (1i).I[LI~ :.lblla l ~ ~ s t n l n cs l n~ ~ l! ' c ~ a I n r a ~ tc ~~ s c b u ti ~ i c i i g a i ~ ~ l i i ~ I C I L ~ai.! n tl i .

.

k?i ?C : ~ i</::I~~ '~ CII~ ~ O ! E. Pilot @j!cr~iedSaicly Valvr: .d Dcpat . b. .:: I:. : : i I'cr~. Ir!jt?.1 I-'c.SI~ Te1111inaI. ' 2 Bcjana Tekarl : I a n s c j c ~ ~ i s ~yailu ~ y a per-alnta~lyahg bekc~jir der ~ g a n ickanan kerja didalarn peralatan mclebihi 112 At111 t c k a ~ ~ alcbill n (gauge).2 [:.- - II:<!.u~i . !~? ?.?u. ~ Z I I 2. c .II ~ ~ n i i ~ ~ ! n ! .i?d Dc.iya E I I yaug teikai: rlcngnll kcgln~. s.tl.i:?.~rn:+. Tllerrnnl fielief Valve .n L I I ~ ~ . .!:S!~-. 11 i m c ! l l ~-!:?:?.511d g ad3!a!\ . f. a Illstaizi S:.~ ?ct~golnl:a.~~ian da.s~alasii3:.~>.!n<sud.d.: I ~ S U I ~ Ic ~ I . Iri. d. 1.tu I~cral. G a s (SPBG) . Vacuurn Kclicf Va!tlc.'alr:e .I] T .llnny n l l g bcrgut~ac ~ i t u kr n c l i l ~ d u pcralata!~.a y J n g tcr-kait der~gati kegin[nrl I ) c r ~ i t . I[~<L~..i~ :.not .iac: !::!zi. .? r!.~g. !11st2lnsl !nii:..II 22.l. d. It~sialasi Sr zs!u:l Peilgisi D a l ~ a i lBakar. Szfc\y V i u e . I ~ Jdcl!g?.::.ilgisia~~ I'es~~va UJnra l (DPPLT:] .IJ?: !I-L:. b. ~ b u l dar: ~ a n pemnsn:.k?rI ~ Ii~ta ter!. .U~nullr(SPB U) d m S13siun Pengisian Ballan Dakar e. . atau bejatln vakulii derlgan tekanan kerja didalam pera[nkn kuraiig dari I A!tn absolut.::.! ~ ~ . f: Kztup re. c SaCely R::lief . I.in I ' C : I I ~ r~inn I Jan Pctlgolallan bajk lal~3sut19 !:-.L > x i P~I:::~. ~~~i dan f a s i l i ~ a syanp.11 P C Z I I J S J I y -~ ~![~: ~ u'i1!1al. . I I I Z I ~ ~!?.arl.jri. Relief Vaive. n ' t - -..L ! ~ I I P C ~ I U ~. tcrkai: rncli!.

Ca!a!an UI~L. t l i a!as kcpnla . 1 9 n g u s t u s 199s M i t i y a k dati Gas BUIN .l:r:l y.3. ! ikla a~ ls ~ ~ iopcrksi ~ ~~ctlaun'bat~g II~III~~. ~ . Proscdur tiji l e l . I 1. pas bu111ia l l l a l a laill tllcliplili 2.'. ' I'csaiv81 a : 1 . ? : i Pipa Peliyalur . hlodifikasi da11Allcriisi. 5.litu !?. mi [ ! .gkal B e ~ g e r a k . SI)csifil:asi Prcscl:ir Las (\\'J'S) tlali ICeka~llail I i u a l i f i k ~ s Piosctlur i (I'QIC) .rTclal. Pcsawat >.c:ja (Sci-tifiknl) J u l i ~ L . Pesawat Ar. : ' . . t~ie~~gailgk baratis at secara vcrlikal dall atau liorizonlal d a ! z : ~ jarak ~ di!cti~ukan. I'roscdur L'ji Dc:?:l Pcsa\val h i g k a t . Pesawat Angkat ysitu peralatali u n l u k nleliiilitlahka~~. twlara lain ~ i i c l i l ~ u:t i a. 4.!a cata atau jlrosedur yang aka!! c l i l ~ c ~ g u .!. Dilctapkan tli Jakana tallggd. icl. . Proscdur R c p a r i i .lgl:z.111:: y?n# dipc~g!::. 3. c -.=.: i.v??. ~ s i O p c r a l o iLas . b.

l t ~ . n.?ii. Surat perse~ujuarl a t a ~ t rc. ?tiz: t i k ~ i r?:.izr~. t ' e r z i z l ~ !?. Pckcrjatl. Prosedur kerja pengoper ash11 peralnlar~.\PC. . > ~ o ~ hT [ll .n ~ c .silicnlior~).l iti:i. ~~ Di~gra111 2!ii l?roscz d a n diagraln j)iphP i~islrumer~. Dizgran~ czljse & effcct I SAFE Cl~ar t.::I..kn~idaerah bcr-ballaya (Ilaza~dousarea c[a. Sis!ein ~e..r :.Pcraintz:~ .st:: c. S~S!C!. Gzrnbnr t z : ~ Ietak per-alatatl.i:l.nc~ltasi. Prosedur e::zkuasi darural. Gambar raca lctak p e n t a ~ ~ a l ~(grounditlg arl lay-out). .komcndasi d a ~ ii l ~ s t a r l s i yallg bcrwenang u ~ l t u k program Pc~~gelolaan darl Pe~nailtnuarl Lirldurlgan J.ir~gk~rl~gar. Sister. I1iraliti pe~:gz:. ' Tangki ritji~k~rl. Fcrncr-ilufinl~Cisiir. l!~I. .:I [ I : E : : ~ ~ I I ~ . 2?..f Iir~c diagraril.lc-gai~aii dan p c n l a ~ i l a ~ r a pcllcernaran n li~igk~i~~gat~. Klasi5. Sisiern peilic~al!an dan penanggtrlar~ga~~ kebakaran. Elcc~rical 0i.: . Pemeriksaan fisik rnelipu~i: .~iii:as d7..11 si.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful