MISIUNE DE AUDIT INTERN

1

PREZENTAREA INSTITUŢIEI
Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este situat în zona centrală a cartierului Cuza Vodă, pe str. Baladei nr. 4A şi a fost înfiinţată din 1 septembrie 1981. Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este unul din centrele de execuţie bugetară subordonate Primărie Municipiului Suceava Nu există unităţi bugetare în subordinea centrului bugetar. Principala sursă de finanţare a centrului bugetar este bugetul local , alături de finanţarea din veniturile proprii realizate de instituţie ( sponsorizări, donaţii etc.), dar şi bugetul de stat. Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în conformitate cu normele legale în vigoare în ceea ce priveşte contabilitatea instituţiilor publice. Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării organizaţiei respective. Conducătorul instituţiei Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este ordonator terţiar de credite, ordonatorii superiori fiind Primăria Municipiului Suceava (ordonator principal) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava (ordonator secundar). În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituţiei publice, în care este organizată execuţia bugetară. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor. Conform legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională. Finalizarea exerciţiului bugetar şi a trimestrelor se concretizează contabil în situaţii financiare care prezintă situaţia patrimoniului statului aflat în administrarea instituţiei publice. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi se raportează la ordonatorul superior de credite : Primăria Municipiului Suceava pentru creditele de la bugetul local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava pentru creditele de la bugetul de stat, la termenele stabilite de acesta, care la rândul său le raportează la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Bilanţul contabil al instituţiei este supus verificării şi certificării de către Trezoreria Municipiului Suceava, unde instituţia îşi are deschise conturile, dar şi de organul de audit intern din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava. Principalele registre contabile utilizate de instituţia publică sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul numerelor de inventar şi Registrul Cartea Mare. 2

Contabilitatea sintetică se ţine pe „Fişe de cont pentru operaţii diverse”, deschise pentru fiecare cont sintetic. Evidenţa analitică a creditelor bugetare, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul „Fişei pentru operaţii bugetare”. De asemenea instituţia publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informaţiilor contabile, care sunt stocate pe suporţi magnetici şi permit în orice moment reconstituirea elementelor şi conţinuturilor conturilor, a listelor şi a conţinuturilor supuse verificării. Instituţia utilizează un program de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidenţă a stocurilor şi unul de evidenţă a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi de calcul al amortizării. Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilităţii nr.82/1991 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale. În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg cele 4 faze: angajare; lichidare; ordonanţare; plata.

Contabilitatea analitică a cheltuielilor se realizează pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Astfel structura simbolului contului de cheltuieli va fi următoarea: simbolul contului sintetic din planul de conturi; capitolul; sursa de finanţare (01 buget de stat); subcapitol; titlu; articol; alineat.

La instituţia publică balanţa de verificare sintetică se întocmeşte lunar, iar situaţiile financiare trimestrial şi se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/ capitalurilor, anexe la situaţiile financiare şi contul de execuţie bugetară. Principalele cheltuieli ale instituţiei sunt: cheltuieli privind stocurile; 3

cheltuieli de capital. cheltuieli cu personalul. cheltuieli financiare. Instituţia publică întocmeşte pentru activitatea proprie „Contul de execuţie bugetară” care are ca indicatori cheltuielile plătite şi veniturile încasate cuprinse în capitolele şi subcapitolele bugetului aprobat.- cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi. amortizări.). cheltuieli extraordinare. 4 . alte cheltuieli operaţionale. alte cheltuieli finanţate de la buget prin programe sociale (programul social 100 euro pentru profesori etc.

Conducerea activităţii financiare. Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului privind activitatea financiar-contabilă. 2.2011 – 30. Conducerea contabilităţii. în perioada 20.2011. 8.09. iar obiectivele acestuia au în vedere: 1. se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă.Procedura P01: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern Nr.2012 ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu prevederile art. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.09. Organizarea registrelor de contabilitate. 3. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern. în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.11. 208 /15. a OMFP nr. Auditor. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de desfăşurare a activităţii financiar-contabile. litera c. cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru anul 2012. Ivanovici Gheorghe 5 .

ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume. grupuri. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi.09. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane.Procedura P02: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ Nume şi prenume: Ivanovici Gheorghe Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Data: 15. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale. apare orice incompatibilitate personală. Ivanovici Gheorghe 6 DA X NU X X X X X X X X X X - . notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă? Auditor intern. organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs.2012 Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială.

213 / 15.11. având pe ordinea de zi următoarele: -prezentarea auditorilor. Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.2011 – 30. -stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate.2011 Vă rugăm.12.2011 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Către: De la: Şcoala cu cl.Procedura P03: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern Nr.01. urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere. -discutarea programului intervenţiei la faţa locului. -prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern. Perioada supusă evaluării este 01.2011 – 31. -alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii. 10 Suceava Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava Compartimentul de Audit Public Intern Referitor: Misiunea de audit intern Activitatea financiar-contabilă Stimate: domnule Popescu Ioan În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2011. Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei.2011 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Activitatea financiar-contabilă. să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării misiunii de audit intern. urmează ca în perioada 20.09.09.I-VIII nr. de asemenea. vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară: 7 .

auditor intern. coordonatorul misiunii . Ivanovici Gheorghe 8 . I-VIII nr. vă rugăm să contactaţi pe domnul Ivanovici Gheorghe. Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune.• • • • • • • cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil. fişele posturilor. 10 Suceava. alte rapoarte. Auditor. Cu deosebită consideraţie. procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei. organigrama instituţiei Şcoala cu cl. note. dosare anterioare care se referă la aceasta temă. regulamentul de organizare şi funcţionare. rapoartele de audit intern anterioare.

Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor COLECTAREA INFORMAŢIILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Ivanovici Gheorghe Data: 09.10.2012 COLECTAREA INFORMATIILOR Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii auditate Obţinerea organigramei Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare Obţinerea fiselor posturilor Obţinerea procedurilor scrise si formalizate Identificarea personalului responsabil Obţinerea Raportului de audit intern anterior Rapoarte elaborate de alte instituţii DA X X X X X X NU X X OBSERVATII Exista doar parţial Anterior nu au fost realizate misiuni de audit intern 9 .

Contabilitatea transferurilor 11. 1917/2005 Observa 2. 493/2003. Contabilitatea trezoreriei 8.Legea contabilităţii nr. Cartea Mare 4.Legea contabilităţii nr. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor 7.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Ivanovici Gheorghe Data: 09. 10 .10. .OMFP nr.Decret nr. 167/1958. . 511/2004. nr. 1850/2004.OMFP nr. .H. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6.Legea nr. 1851/2004. 209/1976. 82/ 1991 republicată. 500/2002 .2012 Nr. . . Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. . Contabilitatea subvenţiilor 10.OMFP nr. 512/2004.Decret nr.G. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. . Contabilitatea materiilor şi materialelor.Legea nr. 1. Registrul-jurnal 2. . Întocmirea balanţelor de verificare 13. . Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Obiecte auditabile 1.Legea nr. Evidenţa tehnic-operativă Cadrul legislativ .OMFP nr. . crt. 1553/2003. . . 82/ 1991 republicată. 1753/2004.Legea nr. Contabilitatea imobilizărilor şi a investiţiilor 5. 1850/2004. Registrul-inventar 3.OMFP nr.

M. structurate pe 3 obiective. .OMFP nr. nr. 469/2002. respectiv creanţelor 15.Legea nr. Obiective CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Obiecte auditabile 14. Activitatea de plată/încasare a datoriilor. 500/2002 .Legea nr.P nr. 76/2002 . 571/2003. .O.Legea nr. care vor fi evaluate în continuare pentru obţinerea Tematicii în detaliu a misiunii de audit intern 11 .Nr. 1917/2005 Observa Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi cuprinde 16 de obiecte auditabile. crt.Legea nr. 19/2000 .Legea nr. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare Cadrul legislativ .H. 2185/2004.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16. 3.F.G. 1577/2003. . .

Completarea incorectă a Registrului-inventar 7. Data: 09.2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe Nr. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare 10. Cartea Mare 2. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa investiţiilor contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor 12 .-31. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar 8. Contabilitatea imobilizărilor şi 11. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registruluiinventar 6.2011. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Observaţi 2.01.10.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern IDENTIFICAREA RISCURILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Registrul-inventar 3. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare 9. Neactualizarea Registrului-jurnal 3.12. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar 5. 1. crt. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal 2.2012 Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Obiecte auditabile 1.Registrul-jurnal Riscuri semnificative (identificate) 1.

Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 12. prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare 20. de prelucrare şi a valorii de ieşire. Contabilitatea materiilor. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni 13 Observaţi 5. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor.Nr. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor 14. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor 23. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor. Contabilitatea datoriilor si creanţelor . materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat 17. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 24. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii. recepţii parţiale şi finale etc. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat 13. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor 21. crt. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18.) 15.

Contabilitatea subvenţiilor . Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 35. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor 14 Observaţi 8. Înregistrarea eronată a subvenţiei primite 41. bănci sau casierie 30. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a subvenţiilor 38. Obiective Obiecte auditabile 7. crt.Nr. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. Lipsa actelor justificative. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a subvenţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă 29. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 28. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă 31. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei 33. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă 27. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor 40. Contabilitatea trezoreriei Riscuri semnificative (identificate) 25. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei 26. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie 32. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor de personal 34. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie.

Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat 49. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor 57. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare 56. Obiective Obiecte auditabile 10. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a transferurilor 45. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a transferurilor 43. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat 44. Întocmirea balanţelor de verificare 13. crt. a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar. Contabilitatea transferurilor Riscuri semnificative (identificate) 42. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. 53. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrulinventar 52. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-operativă 59. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii 48. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere. 51. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate 46. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanţelor de verificare 54. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnic-operative 15 Observaţi 11. Evidenţa tehnic-operativă . Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat 55.Nr. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii 50.

Nr. crt. 3.

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative (identificate) 60. Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnic-operativă (evidenţa pe gestiuni, evidenţa documentelor cu regim special etc.). 61. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor 63. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 64. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor 65. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 66. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate statului 70. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor extrabugetare

Observaţi

CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE

14. Activitatea de plată/încasare a datoriilor, respectiv creanţelor

15.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului

16. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare : NOTĂ:

Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. De regulă, se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice, determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri, analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabilă. În acest studiu de caz au fost identificate 16 de obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 71 de riscuri.

16

Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern

STABILIREA FACTORILOR, PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCULUI
Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe Ponderea factorilor de risc (Pi) P1 – 50%

Data: 09.10.2012

Factori de risc (Fi) Aprecierea controlului intern – F1 Aprecierea cantitativă F2 Aprecierea calitativă – F3

Nivelul de apreciere al riscului (Ni) N1 N2 N3

P2 – 30%

P3 – 20%

Notă: Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate, însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc, cu nivelurile de apreciere corespunzătoare, se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100. În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc, se stabilesc ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor.

17

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern

CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ - CLC
Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe ACTIVITATEA DE AUDIT 1. Organizarea registrelor de contabilitate - există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea registrelor de contabilitate? - procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? - procedurile de lucru existente sunt cunoscute şi aplicate de personalul compartimentului? - atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? - aveţi monografii privind modul de întocmire a registrelor de contabilitate? - aveţi personal specializat responsabil cu întocmirea registrelor de contabilitate? - jurnalele, centralizează şi înregistrează operaţiunile consemnate în documente justificative? - sunt prezentate registrele sub forma unor listări informatice? - dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar - listările informatice respectă prevederile legale d.p.d.v. al formatului? 2. Organizarea contabilităţii - există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea contabilităţii? - procedurile de lucru acoperă toate domeniile? - procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? - atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? - aveţi monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor? - aveţi desemnată o persoană responsabilă cu evidenţa contabilă a materiilor prime, materialelor consumabile, şi a obiectelor de natura obiectelor de inventar? - există un responsabil cu urmărirea creanţelor şi datoriilor entităţii? - pentru activitatea de trezorerie, aveţi desemnaţi responsabili cu evidenţa contabilă a acestor operaţiuni? - există elaborat planul general de pază? - există un sistem de proceduri care să reglementeze activitatea 18

Data: 09.10.2012 DA NU OBS

in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării.există un sistem de proceduri care să prevină lipsurilor în gestiune? .există un program anual de formare profesională? .atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea activităţii financiare? .la nivelul entităţii există un responsabil privind activitatea de constituire şi reglementare a impozitelor şi taxelor datorate statului . acest program acoperă toate domeniile? 3.la nivelul entităţii există un responsabil cu urmărirea debitorilor şi creditorilor? .sunt cuprinse în documentul ”Circuitul documentelor” toate modelele de registre şi formulare financiar-contabile comune pe economie? .dacă da.există persoane responsabile cu organizarea evidenţei tehnicoperative? .procedurile existente sunt scrise şi formalizate? .procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .există elaborat şi aprobat de conducerea entităţii documentul ”Circuitul documentelor”? .există formalizat acest document? . cu scopul de a evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor interne din cadrul entităţii.aveţi procedură privind întocmirea balanţei de verificare? . 19 . aceasta este formalizată? .sunteţi informat despre modalităţile de înregistrare în contabilitate a diferenţelor rezultate din inventariere? . Conducerea activităţii financiare .există un program anual de formare profesională? .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .procedurile specifice existente sunt scrise şi formalizate? .aveţi monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul? .ACTIVITATEA DE AUDIT de pază? .acest program acoperă toate domeniile? DA NU OBS Notă: Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si managementului de linie.la nivelul entităţii există o persoană responsabilă cu activitatea de constituire a veniturilor extrabugetare? .dacă da.

20 .

CONDUCEREA CONTABILITĂŢII 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal 2.2012 Nr. Registrul-inventar 3.2011. Cartea Mare 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor 4. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare 11. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor 2. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare 10.01. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. crt. 1.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern STABILIREA NIVELULUI RISCULUI ŞI A PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.12. Contabilitatea imobilizărilor şi investiţiilor 21 . Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar 5. Registrul-jurnal 2. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar 8. Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativă calitativă intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% Punctajul total Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE 1. Completarea incorectă a Registrului-inventar 7.2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe Data: 09. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar 6.10.-31.

Contabilitatea materiilor. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 24. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor 23. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor. Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni 25. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat 17. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6.Nr. prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare 20. recepţii parţiale şi finale etc. crt. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. de prelucrare şi a valorii de ieşire. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Contabilitatea datoriilor si creanţelor 7. Contabilitatea trezoreriei 12. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei 22 . materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor.) 15. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor 21. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 22. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativă calitativă intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% Punctajul total 5. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor 14. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat 13.

Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă 29. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a subvenţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. Contabilitatea subvenţiilor 10. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă 31. Înregistrarea eronată a subvenţiei primite 41. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a transferurilor 23 . Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor 40. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie 32. Lipsa actelor justificative. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a subvenţiilor 38. bănci sau casierie 30. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă 27. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul 34. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativă calitativă intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% Punctajul total 8. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor 42.Nr. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. crt. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei 33. Contabilitatea transferurilor 26. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 35.

Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii 48. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a transferurilor 45.Nr. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat 55. a soldurilor conturilor inventariate în Registrulinventar. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnic-operative 24 . crt. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanţelor de verificare 54. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat 49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare 56. Evidenţa tehnicoperativă 43. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativă calitativă intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20% Punctajul total 11. 53. Întocmirea balanţelor de verificare 13. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-operativă 59. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate 46. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar 52. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat 44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii 50. 51. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor 57.

Nr. crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

Criterii de analiza a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea controlului cantitativă calitativă intern (F1) (F2) (F3) P1 P2 P3 Ni Ni Ni 50% 30% 20%

Punctajul total

3.

CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE

14. Activitatea de plată/încasare a datoriilor, respectiv creanţelor

15.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului

16. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare

60. Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnicoperativă (evidenţa pe gestiuni, evidenţa documentelor cu regim special etc.). 61. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor 63. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 64. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor 65. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 66. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate statului 70. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor extrabugetare

NOTĂ: Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este documentul din procedura Analiza riscurilor în care auditorul evaluează riscurile pe baza informaţiilor şi documentelor, în posesia cărora a intrat până în acest moment, a Chestionarului de Luare la Cunoştinţă - CLC, pe care l-a obţinut de la managementul general şi managementul de linie al structurii auditate, dar şi a expertizei personale în domeniu şi a informaţiilor din mass-media sau de pe internet. De asemenea, auditorii interni, în funcţie de resursele alocate misiunii (număr de persoane, timpul aferent ş.a.), stabilesc punctajul total al riscurilor operaţiei/activităţii respective, în baza formulei de calcul: 25

Pt = ∑ N i × Pi
i =1

n

unde: P t = punctajul total; N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat; P i = ponderea criteriilor de risc

Pentru continuarea analizei, grupează riscurile în următoarele trei categorii: • Riscuri mici 1,0 - 1,7 • Riscuri medii 1,8 - 2,2 • Riscuri mari 2,3 - 3,0 Elaborarea acestui document prezintă un grad relativ mare de subiectivitate şi din acest motiv auditorii interni aduc îmbunătăţiri acestei lucrări, pe toată durata misiunii de audit, în special în Etapa intervenţiei la faţa locului în funcţie de informaţiile pe care le colectează cu ocazia testărilor efectuate. Din experienţa practică, recomandăm ca ponderea riscurilor medii să fie sub 10%, deoarece aceasta denotă o nehotărâre din partea auditorilor interni, referitoare la categoria de riscuri în care să le includă, luând în considerare că în auditare vor intra, de regulă, riscurile mari şi medii, considerate riscuri semnificative.

26

Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern

CLASAREA OBIECTELOR AUDITABILE (OPERAŢIILOR) ÎN FUNCŢIE DE ANALIZA RISCULUI
Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe Nr. Obiective crt. 1. ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Punctaj total

Data: 09.10.2012

Obiecte auditabile 1. Registrul-jurnal

Riscuri semnificative 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar 5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar 6. Completarea incorectă a Registrului-inventar 7. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar 8. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare

Clasare

OBS.

2. Registrul-inventar

3. Cartea Mare

27

Obiective crt. recepţii parţiale şi finale etc. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor 14. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor Punctaj total Clasare OBS. de prelucrare şi a valorii de ieşire. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat 13. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor 12. 5. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Obiecte auditabile 4. 2. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6.Nr. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Contabilitatea materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat 17. prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare 20.) 15. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie. Contabilitatea imobilizărilor şi investiţiilor Riscuri semnificative 11. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii. Contabilitatea datoriilor si creanţelor 28 .

Contabilitatea 25. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie 32. Lipsa actelor justificative. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 29 . Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 22. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 28. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 24. crt. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă 31. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii trezoreriei privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei 26. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor 23.Nr. 21. bănci sau casierie 30. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii cheltuielilor cu personalul privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul 34. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei 8. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Punctaj total Clasare OBS. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni 7. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă 29. Contabilitatea 33. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă 27.

Nr. crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative 35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a subvenţiilor 38. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a subvenţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor 40. Înregistrarea eronată a subvenţiei primite 41. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor 42. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a transferurilor 43. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat 44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a transferurilor 45. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate 46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat 49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii 30

Punctaj total

Clasare

OBS.

9. Contabilitatea subvenţiilor

10. Contabilitatea transferurilor

11. Contabilitatea rezultatelor inventarierii

Nr. crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative 50. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar, 51. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar 52. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. 53. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanţelor de verificare 54. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat 55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare 56. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor 57. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnicoperativă 59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnic-operative 60. Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnic-operativă (evidenţa pe gestiuni, evidenţa documentelor cu regim special etc.). 61. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor 63. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 31

Punctaj total

Clasare

OBS.

12. Întocmirea balanţelor de verificare

13.Evidenţa tehnicoperativă

3.

CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE

14. Activitatea de plată/încasare a datoriilor, respectiv creanţelor

Nr. crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative 64. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor 65. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 66. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 68. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate statului 70. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor extrabugetare

Punctaj total

Clasare

OBS.

15.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului

16. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare

Notă: În documentul Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor se realizează împărţirea celor 71 de riscuri, grupate pe cele 16 de obiecte auditabile şi 3 obiective, în 3 categorii de riscuri, mici, medii şi mari, stabilite în fazele anterioare ale procedurii Analiza riscurilor. În continuare, riscurile mici vor fi eliminate din auditare, iar riscurile mari şi medii, considerate riscuri semnificative, în număr de 30, vor intra în faza de ierarhizare a riscurilor şi vor fi preluate în Tabelul puncte tari şi puncte slabe.

32

2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe Consecinţa funcţionăriinefuncţionării controlului intern Data: 09. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Puncte T/S ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE 33 .10.-31. crt.2011.01.12. 1.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2012 Grad de încredere al auditorului OBS intern în controlul intern Nr.

crt.Nr. 2. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Puncte T/S Consecinţa funcţionăriinefuncţionării controlului intern Grad de încredere al auditorului intern în controlul intern OBS 34 .

crt. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Puncte T/S Consecinţa funcţionăriinefuncţionării controlului intern Grad de încredere al auditorului intern în controlul intern OBS 35 .Nr.

care vor fi renumerotate şi ulterior va fi stabilită corespondenţa acestora cu paragrafele din Raportul de audit intern 36 . În urma operaţiei de ierarhizare. crt. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Puncte T/S Consecinţa funcţionăriinefuncţionării controlului intern Grad de încredere al auditorului intern în controlul intern OBS 3. evaluate ca fiind puncte tari. care vor fi eliminate din auditare.Nr. iar celelalte obiecte auditabile considerate ca fiind puncte slabe vor rămâne în continuare în auditare. care astfel limitează efectul riscurilor asociate acestora. în documentul Tematica în detaliu a misiunii de audit intern. în care au intrat numai riscurile semnificative. prin care au fost identificate 2 obiecte auditabile. Evaluarea operaţiilor identificate ca fiind puncte tari s-a realizat prin aprecierea funcţionalităţii sistemului de control intern al activităţilor auditate. a fost elaborat documentul Tabelul puncte tari şi puncte slabe. CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Notă: În faza de ierarhizare a operaţiilor în funcţie de riscuri. au fost preluate spre auditare în continuare obiectivele şi obiectele auditabile considerate ca fiind puncte slabe.

5.-31.1.2. II.4.2012 Poziţia în RAI II.2.7.1.1.7.8.4.2011. 37 2. II.2. II. II.3.7. II. II.1.5. II.2.12.2.2. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII .1.2.2.1.2. II.10. II. Obiective Obiecte auditabile selectate ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Data: 09.7.1. II.1. II.2. crt.1.1.6.2. II.3. II.5.4. II. II.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TEMATICA ÎN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe Nr.3.2.2.01.2. 1.8.1. II. 1.2.1. II.2.

prin care s-au ataşat 71 de riscuri la aceste obiecte auditabile şi s-a finalizat cu Tematica în detaliu a misiunii de audit intern în urma căreia au fost selectate în vederea auditării 3 obiective.8. CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Notă: Analiza riscurilor a pornit de la documentele Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. II. care a cuprins 3 obiective structurate pe 16 de obiecte auditabile şi Identificarea riscurilor. II. acolo unde este cazul. şi care se vor materializa în FIAP-uri şi FCRI-uri. cele 30 de riscuri au fost înlocuite cu obiectele auditabile selectate (operaţii / activităţi / funcţii programe / domenii) corespunzătoare riscurilor semnificative. în ordinea din Tematica în detaliu a misiunii de audit intern.1 II.2.1.11.12.1.2.1. 13 de obiecte auditabile şi 26 de riscuri asociate acestora.9. în vederea efectuării testărilor.3.2.2.Nr. 38 .1 II.2. pe baza Programului intervenţiei la faţa locului .8. crt. În continuare.10 II. Obiective Obiecte auditabile selectate Poziţia în RAI II.2. II.2. II.1.1 II. şi în final vor fi transferate şi comentate în Raportul de audit intern.11.11.3.2.9. II. 3.2.13.

2011.-31. Pregătirea misiunii de audit Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe DAPI DAPI DAPI DAPI AUDITAT DAPI DAPI DAPI DAPI DAPI DAPI AUDITAT AUDITAT 39 .01.2012 PERSOANELE IMPLICATE LOCUL DESFĂŞURĂRII OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE Tema generală: Activitatea financiar-contabilă 1.2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe DURATA (H) 616 88 2 2 4 8 8 8 8 8 10 2 2 Data: 09.Procedura P06: Elaborarea programului de audit intern INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern PROGRAMUL DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.10.12.

Raportul de audit intern Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe DAPI DAPI DAPI DAPI DAPI . Intervenţia la faţa locului Obiectivul I Organizarea registrelor de contabilitate ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE DURATA (H) 352 16 2 16 6 4 PERSOANELE IMPLICATE Ivanovici Gheorghe LOCUL DESFĂŞURĂRII AUDITAT DAPI Obiectivul II Conducerea contabilităţii 16 2 16 6 4 Ivanovici Gheorghe AUDITAT DAPI Obiectivul III Conducerea activităţii financiare 16 2 16 6 4 4 160 48 48 8 8 40 Ivanovici Gheorghe AUDITAT DAPI 3.OBIECTIVELE AUDITULUI 2.

Urmărirea recomandărilor 8 16 Nota: Programul de audit intern este documentul prin care repartizam resursele de audit respectiv. împărţim intre membri echipei de auditori activităţile pe care le vor desfăşura pentru realizarea misiunii si repartizam timpul pentru parcurgerea etapelor si procedurilor specifice in vederea încadrării in perioadele afectate prin Planul de audit intern. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern 41 .OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE DURATA (H) 8 8 16 8 PERSOANELE IMPLICATE Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe Ivanovici Gheorghe LOCUL DESFĂŞURĂRII AUDITAT DAPI DAPI DAPI DAPI DAPI 4.

1.1 Interviu nr.5.PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCUL Misiunea de audit: Auditarea sistemului financiar-contabil Perioada auditată: 01. 4.1 LV2 Vasilache Mariana 6.5.4 Test 2.1 LV2 Vasilache Mariana LV 2 LV2 Toma Elena Vasilache Mariana Vasilache Mariana 8.I.12.5.5.3 Test 2. test Interviu nr.1 Test 2. PC 6 PC 8 Test 2. 7. 1.10.5.1 Nr.2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe Data: 09.1 Test 1. Obiectivul II.1 Test 2.1. 2.2.1 C.2. lista verificare LV 1 LV 1 LV 1 Auditori Toma Elena Toma Elena Toma Elena Locul PC Durata (h) 2 Nr. 3. 1. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Nr. ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Nr.C. test Interviu nr. 2.2011.2 Test 2. PC 2.6.3. lista verificare LV2 Auditori Vasilache Mariana PC 2 Notă de relaţii nr.1 Test 1.1 Interviu nr.3.4.1. OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII crt.01. OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII Locul crt. 5.-31. PC PC Durata (h) 20 20 4 Nr.1 Nr.1.2.2012 Obiectivul I. 1. PC 8 42 .

1 LV2 Vasilache Mariana 10. PC Test 3.Obiectivul II.1 LV 3 Toma Elena 20 Test 3. 2.1 Test 2. Locul Durata (h) Nr. Obiectivul III. OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII crt. 2. lista verificare Auditori 9.7. PC PC 2 8 LV 2 LV2 Vasilache Mariana Vasilache Mariana Locul Durata (h) 20 Nr.2. test Nr.8. lista verificare Auditori PC 13. 11. 2. PC 8 Interviu nr.3.7.1 Interviu nr. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Nr. 12. CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Nr.1 LV 3 Toma Elena Auditor intern Ivanovici Gheorghe 43 . test Test 2.1 Test 2.9.6.2 Nr.1 Notă de relaţii nr.7. OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII crt.

44 Auditaţi. informarea sistematică asupra constatărilor efectuate ş. 10 Suceava Scoala nr. Stenograma şedinţei În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la: . De asemenea. cum şi cui va fi distribuit). .) . semnificaţia acestora.Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern.Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor.Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate.2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe A. .12. În acelaşi timp.Stabilirea Şedinţei de închidere. 10 Suceava Nr. a fost stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri. dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la complexitatea activităţii Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea unor specialişti.Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern.01. telefon Email Semnătur a Data: 09. ca urmare a eventualelor disfuncţionalităţi constatate. . unde s-au făcut remarci că acestea în general reprezintă zone cu risc. respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în cursul derulării misiunii de audit.Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului.a. . posibilitate de editare etc. Auditori interni. efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor. după analiza de risc efectuată. . a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective. . .-31. respectiv modul de abordare pe teren a obiectivelor auditabile care vor fi testate.2011.Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii de audit (spaţiu de lucru. .Convenirea asupra unor aspecte procedurale.2012 B. Lista participanţilor: Numele Ivanovici Gheorghe Ignătescu Dana Musat Ioana Popescu Ioan Munteanu Vasile Funcţia auditor Contabil şef secretară director Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala nr. 10 Suceava Scoala nr.Procedura P07: Şedinţa de deschidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. calculatoare.10. 10 Suceava Scoala nr. inclusiv a participanţilor la aceasta. cu termene şi persoane responsabile. inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi Calendarul implementării acestora.Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când.

1. 45 DA X NU X X X OBS. ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Nr. crt. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .existenţa exemplelor în acest sens . 1 Obiectivul I. 1.Procedura P07: Chestionar LISTA DE VERIFICARE NR.aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? .1. avizare. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate.examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor . b.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire. X .identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru .procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Registrul-jurnal a. Observare directă 1.1. Interviu nr.apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? . examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului . aplicabile fiecărei activităţi .1.2.garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ.examinarea modelelor de formulare specifice . aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături • Aprobarea de către persoanele competente • Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat • Modalitatea arhivarii documentelor • Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru • Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: .

2012 Auditor intern. 1. Conformitatea conducerii registrelor de contabilitate: a. FIAP nr.1.2. 1. iar volumele sunt în ordinea completării lor. Registrul-inventar a. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. d. pe baza inventarierii faptice. Ivanovici Gheorghe 46 . respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. corectarea erorilor se realizează. în toate cazurile. 1.1 FIAP nr.1 Lista de control nr. prin stornare. rezultate din procesele verbale de inventariere. cuprins în bilanţul contabil. numerotarea filelor registrelor este în ordine crescătoare.1. 1. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar.2. X X 1. examinarea înregistrărilor sistematice a modificărilor de activ şi de pasiv. b. d. e. c. 1.5. ACTIVITATEA DE AUDIT c. numerotarea şi şnuruirea registrelor.Nr.3. TEST nr.3.2. confirmarea completării Registrului-inventar. DA NU X OBS. b.2. confirmarea completării Registrului-inventar. X X X 1.1. înregistrarea registrelor la organele fiscale. garantarea preluării totalului pentru fiecare cont sintetic din Registrul-jurnal. c. 1. X X X X X X X Observare directă Observare directă Problematică abordată pentru fiecare registru de contabilitate 1. e. b. cuprinse în bilanţul contabil. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora.3.1 Foaie de lucru nr. Data: 1.3. completarea registrelor fără ştersături. Lista de control nr. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate.4. Registrul Cartea mare a.10. crt.1 TEST nr. spaţii libere sau file lipsă. 1.

cunoscută la nivelul entităţii publice. Ignătescu Dana Problema privind elaborarea procedurilor de lucru.2012 Auditor intern. Data: 02. este o problemă generală. 10.2011. Întrebare Pentru activitatea de completare a registrelor de contabilitate există proceduri? Procedurile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu realizarea şi actualizarea procedurilor? Aveţi monografii contabile pe domenii? Monografiile contabile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu completarea şi actualizarea monografiilor? Consideraţi procedurile folosite corespunzătoare şi suficiente? Aţi constatat disfuncţionalităţi în sistemul de înregistrare în contabilitate? Există propuneri de perfecţionare a procedurii? Nu mai aveţi nimic de adăugat? DA NU Obs. 3. scrise şi formalizate. 1.01. motiv pentru care nu se va elabora FIAP. 9. 6. 7.12. 8. deoarece va fi abordată cu ocazia fiecărui obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de audit intern. Ivanovici Gheorghe Notă: Intervievat. 2.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern INTERVIU NR.1. privind procedurile specifice pentru activitatea Organizarea registrelor de contabilitate. 1. 4. adresat doamnei Ignătescu Dana.2011 Nr.10.1. Procedura P08: Colectarea dovezilor 47 . crt.-31. 5. contabil şef Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.

echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. e. d. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. s-a constatat nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate astfel: . 1. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate.2. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.2. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate.12. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.2011 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Întocmirea şi ţinerea Registrului-jurnal DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă listările informatice ale Registruluijurnal pentru cele 12 luni calendaristice ale perioadei auditate. 1. s-a stabilit la 33% din populaţia totală.2012 Ivanovici Gheorghe INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 48 .1. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile.jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor în care pe verticală sunt elementele eşantionului iar pe orizontală elementele testate.1 poziţia 1. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora.2.1. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr.2011. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.1. 1. 1.82/1991 republicată şi al OMFP nr.2.2. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr. . examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea completării Registrului jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. c.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. privind Completarea Registrului .2 şi anume: Registrul jurnal a.1. 05. respectiv listările informatice pe 4 luni.10.de asemenea. Data: Auditor intern. • Eşantionul pentru verificarea modului de completare a Registrului.-31. b.01.1. 1. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. conform Foii de lucru nr.

Obiectivul I: ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Eşantionul pentru testarea modului de completare a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrarea automată a datelor a fost constituit astfel: • Populaţia totală este reprezentată de documentul Registrul-jurnal completat pentru perioada ianuarie 2011 – decembrie 2011. aferente lunilor martie. iunie. Ivanovici Gheorghe În prezenţa.2. decembrie 2011 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.1.1. 1.Compartimentul de Audit Public Intern FOAIE DE LUCRU NR.10. Ignătescu Dana 49 . Data: 05. septembrie. • • • Eşantionul a fost stabilit la 33% din populaţia totală. respectiv din 12 liste informatice lunare ale acestuia.2. respectiv 4 liste informatice.2012 Auditor intern. Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr. 1.

10.2012 Auditor intern. Ignătescu Dana 50 .LISTA DE CONTROL NR. privind Completarea Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor Elemente testate Elemente Eşantionate Data: 05. Ivanovici Gheorghe În prezenţa.1.2. 1.

2. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiarcontabile şi se editează lunar. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: 51 .82/1991 republicată şi al OMFP nr. Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.12. De asemenea.1. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.01. 1. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2011 – 31. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.2011 PROBLEMA: Completarea incorectă a Registrului-jurnal (cod 1-14-1) cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor CONSTATARE: La entitatea auditată.

10.2012 Auditor intern. Ivanovici Gheorghe 52 .- Data: 05.

respectiv coloanele 3.1 privind completarea Registrului. respectiv liste de inventariere. Testarea a urmărit analiza modului de completarea Registrului-inventar. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. cuprinse în bilanţul contabil. pentru anul 2011. 1.a. b. poziţia 1.1.inventar. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.2011. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată. procese verbale privind rezultatele inventarierii ş. rezultate din procesele verbale de inventariere. completat la entitatea publică în calitate de ordonator principal de credite.1.12. Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei.2011 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Modul de completare al Registrului-inventar DESCRIEREA TESTULUI: Pentru efectuarea testului s-a analizat documentul Registrul-inventar. Data: 06. Testarea s-a concretizat in elaborarea Listei de control nr.012011 – 31. 1. • Populaţia va fi constituită din documentul Registrul-inventar completat la unitatea centrală şi la unităţile subordonate. având în vedere că acestea reprezintă un volum redus de documente şi lucrarea este anuală. confirmarea completării Registrului-inventar.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Ivanovici Gheorghe • . respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. c.3. confirmarea completării Registrului-inventar. astfel: • • Registrul inventar: a. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. s-a constatat nerespectarea modului de completarea a Registrului-inventar.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. 1. cuprins în bilanţul contabil. 1. 5 şi 6 din registru.2012 53 Auditor intern. 1.12.10.3.3. pe baza inventarierii faptice.3. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar. adică 100%. respectiv au fost preluate soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. precum şi cele completate la unităţile subordonate.3. precum şi din toate documentele care au stat la baza întocmirii acestui registru.

Ivanovici Gheorghe Intervievat. Populaţia 1.LISTA DE CONTROL NR.3.2012 Auditor intern.inventar Elemente testate Nr.10. 06.1 privind Completarea Registrului . 1. crt. Data. Ignătescu Dana 54 .

2011.31.2011.3.12.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - Data: 06.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată. 1.01.10.12.2011 PROBLEMA: Completarea eronată a Registrului-inventar (cod 14-1-2) CONSTATARE: Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.2012 Auditor intern. 5 şi 6 din registru. respectiv coloanele 3. Ivanovici Gheorghe 55 .

. - - 2. aplicabile fiecărei activităţi .2. crt. aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături • Aprobarea de către persoanele competente • Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat • Modalitatea arhivarii documentelor • Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru • Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: . avizare. 2 Obiectivul 2.Procedura P07: Chestionar LISTA DE VERIFICARE NR.examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor .garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. b.apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? .examinarea modelelor de formulare specifice .existenţa exemplelor în acest sens . ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? . 56 DA NU OBS.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire. activele imobilizate sunt înregistrate cronologic şi pe grupe de active imobilizate în Registrul numerelor de inventar.identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru . 2.1.procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Analiza contabilităţii imobilizărilor şi investiţiilor: a. ca urmare a modernizării sau reevaluării lor. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Nr. fişele mijloacelor fixe sunt completate pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau a modificării valorii de inventar a acestora.

TEST nr. Contabilitatea trezoreriei • Analiza organizării activităţii de casierie: a.5. f.3.1. e.1. 2. . X X X X X X X X X X X C. d. analiza sistemului de raportare a datoriilor şi creanţelor către management. predarea-primirea activelor imobilizate între două locuri de folosinţă ale entităţii publice. constatarea îndeplinirii condiţiilor de casare a bunurilor de natura stocurilor. recepţia activelor imobilizate. urmărirea trimiterii documentelor necesare dosarelor aflate în litigiu pentru creanţele nerecuperate sau pentru datoriile nerecunoscute de către entitatea publică Direcţiei Juridice. verificarea documentelor justificative şi a circuitului acestora e.3. d. urmărirea respectării programului de inventariere. c. Analiza contabilităţii datoriilor şi creanţelor a.I. constatarea îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a activelor imobilizate. g.1. 2. analiza datoriilor şi creanţelor prin prisma prescripţiei. 2. f. urmărirea operării modificărilor datoriilor şi creanţelor survenite în urma deciziilor instanţelor de judecată rămase definitive şi irevocabile. 2. ACTIVITATEA DE AUDIT c.4.1.5. e.4. existenţa ordinului intern pentru numirea comisiei de inventariere b. examinarea înregistrărilor în contabilitate. nr. b.5. X X X Notă de relaţii nr.1. f. 2.5. g. h. crt. bunurile de natura stocurilor aflate în custodie la terţi.4. 2. c. 2. predarea-primirea bunurilor de natura stocurilor între două locuri de folosinţă ale entităţii. c.2. recepţiile parţiale şi finale ale obiectivelor de investiţii. activele imobilizate aflate în custodie la terţi. g. examinarea înregistrărilor în contabilitate.C.1. recepţia bunurilor de natura stocurilor. urmărirea întocmirii monetarului 57 DA X - NU OBS.Nr. materialelor consumabile. Lista de control nr. TEST nr. examinarea înregistrărilor în contabilitate. FIAP nr. Interviu nr.1. justificate şi consemnate în documente. verificarea înregistrării cronologice şi sistematice a operaţiunilor privind datoriile şi creanţele entităţii publice. d. examinarea înregistrărilor în contabilitate. - 2. Analiza contabilităţii materiilor. d.4. Lista de control nr. inclusiv a celor de natura şi a materialelor de natura obiectelor de inventar a. 2. existenţa evidenţei analitice şi sintetice a bunurilor de natura stocurilor b. 2.1 2. urmărirea efectuării inventarierii în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar.

f.5. h. verificarea emiterii ordinelor de plată pe baza documentelor justificative. d.3 FIAP nr.5. Observare directă CCI nr. 2. 2.5. 2. verificarea emiterii ordinelor de plată pe numele fiecărui creditor. TEST nr. de casierul unităţii sau de altă persoană împuternicită. d. 2. urmărirea existenţei unui confrunt între soldurile din registrul de casă cu monetarul şi cu cele din contabilitate • Examinarea masurilor necesare asigurării securităţii casierie entităţii • Urmărirea modului de utilizare a ordinului de plată: a. ACTIVITATEA DE AUDIT e.4 Foaie de lucru nr.3 Foaie de lucru nr.4 FIAP nr.5. 2. urmărirea deschiderii conturilor de cheltuieli şi de disponibilităţi de către entitate în conformitate cu normelor legale privind organizarea şi funcţionarea trezoreriilor statului. Urmărirea existenţei semnăturii persoanei din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. b. examinarea înregistrării tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi privind exerciţiul respectiv f.5.3 X X X X X X X X X X X X X X TEST nr. înscrierea ordinelor de plată într-un registru distinct. crt. 2. existenţa semnăturilor pentru activitatea de actualizare a conturilor. Verificarea reportării pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs a soldului de casă al zilei precedente. • Analiza modului de utilizare a Cecului pentru ridicare de numerar a. Urmărirea barării rândurilor neutilizate la sfârşitul zilei. 2. • Analiza respectării de către conducătorul compartimentului financiar contabil a cadrului normativ privind efectuarea plăţilor: a.5.Nr.2.2. 2.5. existenţa datării şi numerotării ordinelor de plată. pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi. 58 DA X X X NU OBS. e.5. în două exemplare. FIAP nr.5.5. în ordinea efectuării operaţiilor.2 Listă de control nr.2. Urmărirea semnării de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiilor efectuate. c. b. 2. Examinarea întocmirii zilnic. Confirmarea stabilirii soldului de casă al zilei respective în conformitate cu Regulamentului operaţiilor de casă. 2. b. confirmarea utilizării documentului Cec pentru ridicare de numerar în conformitate cu prevederile legale • Analiza utilizării Registrului de casă a. c. g. Confirmarea completării în registrul de casă distinct pentru fiecare operaţie în parte. 2.5. 2.5. Examinarea completării zilnice.4 . Foaie de lucru nr. 2.3 Lista de control nr. urmărirea modului de utilizare a Cecului pentru ridicare de numerar b. TEST nr.4 Lista de control nr.5.2.

2. d. crt. Compararea semnăturilor de pe documentele justificative cu specimenele de semnături aparţinând ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atribuţii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare. compararea sumelor. X X X X X X X X X TEST nr. examinarea calculului drepturilor de personal. e.2. urmărirea existenţei semnăturilor persoanelor autorizate. examinarea drepturilor de personal neridicate. Urmărirea existenţei vizei de control financiar preventiv pe documentele de angajare şi ordonanţare. g. i. j. c. .1.Nr. Contabilitatea cheltuielilor de personal • Analiza cheltuielilor cu salariile personalului a.6. verificarea întocmirii Statului de salarii pentru fiecare direcţie. Examinarea existenţei creditelor bugetare deschise/repartizate sau disponibilităţi în conturi de disponibil. Confirmarea corectitudinii subdiviziunii bugetului aprobat de la care se efectuează plata şi corespondenţa cu natura cheltuielilor respective. 2. f. 2. d. e. Urmărirea existenţei tuturor documentelor justificative care să justifice plata. Confirmarea faptului că beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit să primească suma potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat. 2.2. 2. 2. examinarea modului de completare a Statului de plata. Examinarea angajării. privind contribuţia unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. h.1. c. i. Lista de control nr. examinarea calculului reprezentând cheltuieli privind contribuţia unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj. b. FIAP nr. f. Examinarea calculului sumei datorate beneficiarului. 2.6.6. 2. ACTIVITATEA DE AUDIT c. h.2. d.6.6. examinarea înregistrărilor în contabilitate a datelor rezultate din statele de salarii. lichidării şi ordonanţării cheltuielilor plătite.1.6. • Analiza cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială a. Foaie de lucru nr.2.1. privind contribuţia unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj. examinarea calculului reprezentând reţineri legale. b. urmărirea altor creanţe în legătură cu salariaţii. recalcularea sumelor reprezentând cheltuieli privind Contribuţia unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate. compararea sumelor. X X X X X TEST nr. Foaie de lucru nr. examinarea calculării sumelor reprezentând cheltuielile privind contribuţia unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.6. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.6. FIAP nr. 2. 59 DA - NU - OBS.6. g. Lista de control nr. urmărirea reţinerilor din salarii datorate terţilor. e. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.

7.7.8. pe feluri de stocuri.8.9. urmărirea existenţei aprobărilor. urmărirea înregistrării materialelor în odinea codurilor atribuite prin registrul stocurilor. b. X X X X X X X X X X Observarea directă Observarea directă TEST nr. 2. confirmarea înregistrărilor zilnice a intrărilor de către gestionar sau persoana desemnată.1. 2. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. h. privind contribuţia unităţii la Bugetul Asigurările Sociale de Sănătate. 2. examinarea înregistrărilor ieşirilor pe baza bonurilor de consum individual şi colectiv.1 TEST nr.7. examinarea calculării sumelor reprezentând cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator. X X X X Interviul nr. 2.2 FIAP nr. la locul de depozitare. 2. Analiza contabilităţii rezultatelor inventarierii a.7. urmărirea întocmirii Situaţiilor comparative pentru diferenţele constatate la inventariere. managementului entităţii.9. urmărirea utilizării formularelor pentru evidenţa cantitativă. Lista de control nr. Analiza întocmirii balanţelor de verificare a. 2.1. FCRI nr. compararea sumelor. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. urmărirea efectuării inventarierii patrimoniului. compararea sumelor.1.. fişei limită . urmărirea respectării corelaţiilor din balanţele de verificare. d.9.1 Lista de control nr. Notă de relaţii nr. Analiza evidenţei tehnic-operative a.. Interviul nr. 2. 2. avizelor de însoţire a mărfii. verificarea documentelor şi operaţiilor efectuate în fişele de magazie de către persoana desemnată f. 2.1.8. examinarea modului de completare a formularelor tipizate.Nr. c. examinarea preluării rulajelor zilnice ale conturilor în fişele de cont sintetice şi analitice. necesare înregistrării în contabilitate a rezultatelor inventarierii.1. FIAP nr. d.9. c.7. g. examinarea corelaţiei dintre disponibilul din balanţă şi extrasele de cont/registrul de casă: d.individuală şi colectivă. facturilor etc. 2. crt.1.notă de recepţie şi constatare de diferenţe etc. b.7. poziţie cu poziţie DA X X X NU OBS.1 Foaie de lucru nr. X 60 . ACTIVITATEA DE AUDIT f. 2. b. 2. reprezentând contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator. urmărirea înregistrării în contabilitate a diferenţelor rezultate în urma inventarierii. c. 2. urmărirea organizării evidenţei operative a documentelor cu regim special e. poziţie cu poziţie g. 2.9. compararea soldurilor conturilor din fisele sintetice cu cele din balanţele de verificare.1. avizelor de însoţire a mărfii . pe baza facturilor.

pe subgrupe de materiale. în cadrul acestora. recalcularea valorică a acestor stocuri pe pagini ale registrului stocurilor. • Garantarea faptului că în contabilitate. documentele privind mişcarea stocurilor se grupează pe gestiuni. conturi şi magazii/depozite.) şi. după caz. pe feluri de stocuri. garantarea preluării la sfârşitul fiecărei luni a stocurilor cantitative din fişele de magazie. c. pentru stabilirea măsurilor care se impun. modului de emitere şi completare corectă a documentelor de intrare şi de ieşire a valorilor materiale. b. c. grupe. surse de aprovizionare (de la furnizori. înregistrării corecte a acestora în fişele de magazie. crt. ACTIVITATEA DE AUDIT a. pe conturi de materiale şi gestiuni. conturi. după caz. grupate pe magazii/depozite. • Preluarea documentelor de către persoana desemnată se face după verificarea: a. • Confirmarea corectării erorilor constatate în evidenţa gestiunilor în prezenţa persoanei care răspunde de înregistrările efectuate în fişele de magazie • Urmărirea modului în care abaterile de la regulile de întocmire şi utilizare a documentelor sunt aduse la cunoştinţa conducătorului instituţiei sau a persoanei desemnate să conducă contabilitatea. b. stabilirea exactă a stocului scriptic în aceste fişe. eventual subgrupe. - - - - - - - - 61 . consum intern etc. DA - NU - OBS. • Confirmarea verificării înregistrărilor efectuate şi preluării documentelor de intrare şi de ieşire a materialelor se face prin semnătura persoanei desemnate pentru evidenţa stocurilor în fişele de magazie. iar în cadrul gestiunilor pe grupe sau subgrupe de materiale.Nr. grupe de stocuri. din prelucrare la terţi. • Examinarea dacă preluarea documentelor privind mişcarea stocurilor se face pe baza Borderoului de predare a documentelor. recalcularea valorică a cantităţilor aflate în stoc pe baza preţurilor de înregistrare.

completat în trei exemplare? Recepţia activelor imobilizate este realizată de o comisie de 8. dar nu există proceduri scrise şi formalizate. deoarece această disfuncţiune este una generalizată la nivelul întregului sistem financiar-contabil. administrator Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. 2. Sistemul de proceduri este scris şi formalizat? Recepţia imobilizărilor corporale se face pe baza proceselor verbale 7.Concluzii. recepţie. procedurilor există corespondenţă? Există stabilită o persoană responsabilă cu realizarea procedurilor 5. stabilită prin Ordin al conducătorului entităţii? 9.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern INTERVIU NR.2011 Nr.12.10. Referitor la acest subiect mai aveţi ceva de adăugat? Data: 16.2012 Auditor intern. de lucru? 6.2. 1. Pentru anul 2011 aţi semnat fişa postului? 2. Întrebare crt. de recepţie. Totuşi. Intervievat. nu se va elabora FIAP. 62 . Ivanovici Gheorghe Notă: • Activitatea de recepţie a activelor imobilizate se realizează în conformitate cu cadrul normativ.1 privind activitatea de recepţie a activelor imobilizate adresat domnului Munteanu Vasile. Aveţi atribuţii în fişa postului privind recepţia activelor imobilizate? Pentru activitatea de recepţie a imobilizărilor aveţi un sistem de 3. Musat Ioana DA NU Obs. proceduri? Între responsabilităţile stabilite prin fişele posturilor şi prevederile 4. dar va fi abordată în mod special în Raportul de audit intern în Capitolul III .01.2011 – 31.

materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate în magazie şi folosinţă. dar unele probleme rezultate din această Notă de relaţii vor fi preluate în Raportul de audit intern. scrise şi formalizate privind evidenţa analitică şi sintetică a bunurilor de natura stocurilor? Răspuns 1: Nu. iar la nivelul magaziei centrale este organizată o evidenţă tehnicoperativă a acestor bunuri.1. periodic aceasta se completează cu efectuarea unui inventar inopinat pentru fiecare categorie de stocuri. Întrebare 3: Există un control periodic asupra bunurilor de natura stocurilor aflate în magazie şi/sau în folosinţă? Răspuns 3: Da. echipa de auditori nu consideră necesară elaborarea unui FIAP. privind Analiza evidenţei analitice şi sintetice a bunurilor de natura stocurilor Adresat domnului Munteanu Vasile.10. Întrebare 5: Mai aveţi ceva de adăugat? Răspuns 5: Nu. şi situaţia stocurilor din Magazia centrală reflectată. dar există un sistem informatizat. Persoana responsabilă cu gestionarea materiilor prime şi materialelor are concretizate atribuţiile în fişa postului. dar există instrucţiuni de aplicare. la nivelul Centrului Bugetar există o persoană responsabilă cu evidenţă analitică şi sintetică a materiilor prime. care cuprinde şi activitatea de analiză lunară a mişcării de stocuri. sistem care se află în faza de testare. materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar? Răspuns 4: Nu.3. Întrebare 4: Există un sistem informatizat implementat privind contabilitatea analitică şi sintetică a materiilor prime. 63 Consilier.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern NOTĂ DE RELAŢII NR. materialelor consumabile şi a materialelor de natura obiectelor de inventar. De asemenea. Întrebare 2: Există în entitate un responsabil care să analizeze lunar mişcarea stocurilor organizate pe grupe în funcţie de natura acestora ? Răspuns 2: Da. administrator Întrebare 1: La nivelul entităţii există proceduri specifice. întocmită distinct pentru fiecare categorie de stoc. 2. Ivanovici Gheorghe Notă: • Având în vedere informaţiile rezultate din acest document. în Fişa de magazie. dar neformalizate . Bandas Felicia . lunar se realizează o comparaţie între situaţia analitică. inclusiv pentru cele aflate în folosinţă. elaborată în cadrul instituţiei.2012 Auditor intern. Data: 17. privind realizarea codificării modelelor de formulare şi preluarea informaţiilor în contabilitatea analitică şi sintetică a materiilor prime.

• Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea reflectării în contabilitate a principalelor operaţii legate de contractele de leasing financiar. pentru testarea activităţii de conducere a contabilităţii datoriilor. ţinând cont că populaţia este formată dintr-un volum redus de documente.2012 Auditor intern. urmărirea operării modificărilor datoriilor şi creanţelor survenite în urma deciziilor instanţelor de judecată rămase definitive şi irevocabile. • Populaţia pentru realizarea testului este constituită din cele 2 contracte de leasing financiar. 2. adică 100%.10. examinarea înregistrărilor în contabilitate. în conformitate cu Lista de verificare nr.31.12.2011 .4. privind Analiza conducerii contabilităţii datoriilor şi creanţelor. 2 poziţia 2.1. Ivanovici Gheorghe 64 . b. • Eşantionul va fi constituit din totalitatea contractelor de leasing financiar. analiza sistemului de raportare a datoriilor şi creanţelor către management.1. f. d. 2. verificarea documentelor justificative şi a circuitului acestora e. justificate şi consemnate în documente.4. datoriile în valută nu sunt ţinute la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României. 2. verificarea înregistrării cronologice şi sistematice a operaţiunilor privind datoriile şi creanţele entităţii publice.01. urmărirea trimiterii documentelor necesare dosarelor aflate în litigiu pentru creanţele nerecuperate sau pentru datoriile nerecunoscute de către entitatea publică Direcţiei Juridice. 2. Data: 17.4.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. s-a constatat că în situaţiile financiare anuale ale entităţii. să analizeze modul de reflectare în contabilitate a principalelor operaţiilor aferente leasingului financiar. g. pentru ultima zi a perioadei de raportare. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.1. ci sunt evaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României de la data încheierii contractelor. şi anume: Analiza conducerii contabilităţii datoriilor şi creanţelor: a.2011 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea contabilităţii OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza conducerii contabilităţii datoriilor şi creanţelor DESCRIEREA TESTULUI: Având în vedere ponderea valorică a contractelor de leasing financiar în totalul datoriilor. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. analiza datoriilor şi creanţelor prin prisma prescripţiei. auditorii au considerat necesar. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.4.4.1. c. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr.

2.894 încheiat cu Porsche Leasing FIAP FIAP Data. 1. Populaţia Contract nr.10. 542 încheiat cu Motor Active Leasing Contract nr. Ivanovici Gheorghe Intervievat. Ignătescu Dana 65 .4.1 privind Organizarea contabilităţii datoriilor şi creanţelor entităţii Elemente testate Examinarea înregistrăril or în contabilitat e Nr. crt.LISTA DE CONTROL NR. 2. 17.2012 Auditor intern.

66 .

1. întrucât aceste datorii trebuiau reflectate în contabilitate la sfârşitul perioadelor de raportare.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. CONSTATARE Auditorii interni au constatat că datoriile în valută.2011 PROBLEMA Datoriile în valută nu sunt prezentate în Situaţiile financiare anuale la valoarea actuală. Ivanovici Gheorghe 67 .2011.2012 Auditor intern.10.-31. denaturând informaţiile din situaţiile financiare periodice. aferente contractelor de leasing financiar sunt prezentate în situaţiile financiare la valoarea aferentă acestor contracte. evaluate de cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României.12. la o valoare reevaluată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.01.4. la data încheierii contractelor. 2. CAUZE • • • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • • • Data: 17.

10 Suceava Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. puteţi prezenta filele din Registrul de casă care conţin modificări şi completări? X X Modificările din filele respective reflectă erori de calcul matematic sesizate în momentul verificării operaţiunilor din Registrul de casă. Vă rog să-mi prezentaţi modalitatea prin care sunt corectate erorile din Registrul de casă efectuate de către persoana responsabilă cu evidenta activităţii de casierie din cadrul instituţiei? Casierul entităţii informează directorul instituţiei despre operaţiunile care implică un volum mare de numerar? 68 X X Zilnic directorul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă este informat de către . 2. 5. din cadrul instituţiei? Dacă da..5.2011 Nr. Există completări şi modificări în Registrul de casă efectuate de persoana responsabilă cu evidenţa activităţii de casierie.2011 – 31. Persoana responsabilă cu evidenţa contabilă a activităţii de casierie. NU Nici un răspuns Comentarii Persoana desemnată cu întocmirea Registrului de casă are această sarcină trecută în fişa postului care este actualizată şi care a fost semnată de aceasta. 4.1 pentru Evaluarea sistemului de control intern al casieriei adresat domnului Popescu Ioan director al Scolii nr.01. X 3. 6. verifică zilnic legalitatea şi corectitudinea operaţiilor din Registrul de casă Registrul de casă este verificat de către persoana responsabilă cu evidenţa financiarcontabilă a activităţii de casierie? 2. Activitatea de casierie Registrul de casă este întocmit de persoana desemnată pentru această activitate sau de X persoana împuternicită să o înlocuiască? 1. ACTIVITATEA DE AUDIT DA crt.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern CHESTIONAR DE CONTROL INTERN NR.12.

2. 7.Nr. puteţi exemplifica sistemul de informare a directorului cu privire la operaţiile care implică un volum mare de numerar? Dacă nu. 16. ACTIVITATEA DE AUDIT Activitatea de casierie DA NU Nici un răspuns Comentarii casierul entităţii în legătură cu numerarul din casierie şi cu operaţiile care urmează a se efectua în ziua respectivă. 8. Dacă da. 10. 12. 17. 18. 14.10. Ivanovici Gheorghe 69 . 11. 13.1 9. Data: 18. X X X X X X X X X X Test nr.5.2012 Auditor intern. crt. 15. vă rog să apreciaţi care ar putea fi consecinţele neinformării coordonatorului activităţii de casierie în cazul unor operaţii cu volum mare de numerar? Aveţi un sistem de proceduri privind activitatea de casierie? Există corespondenţă între prevederile procedurilor şi responsabilităţile stabilite prin fişa postului? La nivelul entităţii există amenajat un spaţiu pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de casierie? Registrul de casă este întocmit zilnic? Registrul de casă este întocmit la casieria entităţii? Înregistrările din Registrul de casă sunt verificate zilnic? Inventarierea casieriei se face periodic? Registrul de casă este şnuruit şi numerotat? Documentele justificative care stau la baza efectuării operaţiilor în casierie conţin toate elementele prevăzute de cadrul normativ? Puteţi prezenta documentele din primele şi ultimele 2 zile ale perioadei auditate? X X Un volum mare de numerar derulat prin casieria entităţii ar creşte riscul de fraudă.

urmărirea efectuării inventarierii în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar. existenţa ordinului intern pentru numirea comisiei de inventariere.5.1. • Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei.10.1.2011 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea contabilităţii. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. 2.1. e.2012 Auditor intern. CONCLUZII: Pentru activitatea de casierie nu se va elabora FIAP. 10 Suceava CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.01.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. d. 2. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.12.2. b.2011 – 31.5. Analiza organizării activităţii de casierie DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testării a fost alcătuită din totalitatea proceselor verbale de inventariere a casieriei entităţii în număr de 4 întocmite pe perioada auditată. OBIECTIVUL TESTULUI: Contabilitatea trezoreriei. 2 poziţia nr.5. dar informaţiile primite cu ocazia acestei testări vor fi preluate şi introduse în RAI. şi a Chestionarului de control intern nr.5. f.1.1 privind Analiza organizării activităţii casieriei şi a Chestionarului de Control Intern nr. din care unul este aferent inventarierii anuale efectuate la data de 31 decembrie 2011. 2. c. 2.5.5. 2. având în vedere că aceasta reprezintă un volum redus de documente. examinarea înregistrării tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi privind exerciţiul respectiv. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. am constatat că la nivelul entităţii activitatea de casierie este organizată şi controlul acesteia funcţionează. urmărirea existenţei unui confrunt între soldurile din registrul de casă cu monetarul şi cu cele din contabilitate. Data: 18. pentru Evaluarea sistemului de control intern al casieriei adresat domnului Popescu Ioan director al Scolii nr. astfel: Analiza activităţii de casierie: a. urmărirea întocmirii monetarului. Ivanovici Gheorghe 70 . urmărirea respectării programului de inventariere. • Testarea a urmărit analiza modului de organizare a controlului activităţii de casierie. adică 100%.

Elemente Testate 1 . Ivanovici Gheorghe 71 . crt .1 privind Analiza activităţii de casierie Elemente eşantion ate Nr . 2 .10.LISTA DE CONTROL NR. 3 . Data: 18. 4 .2012 Auditor intern. 2.5.

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2. d) verificarea emiterii ordinelor de plată pe baza documentelor justificative. Ivanovici Gheorghe 72 . Data: 18. din anul 2011 a început numerotarea ordinelor de plată pe baza Registrului de evidenţă a ordinelor de plată şi este valabil 5 ani. 81. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea întocmirii şi utilizării Ordinului de plată pe baza Listei de verificare nr. conform Foii de lucru nr.2012 Auditor intern. 2.5. va fi constituit dintrun procent de 5%. 2. CONSTATĂRI: Pe baza testării şi Listei de control nr. OP nr. 161.5. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. privind Întocmirea şi utilizarea ordinului de plată. • Eşantionul pentru urmărirea modului de utilizare a ordinului de plată. s-a constatat că ordinele de plată utilizate de entitate nu conţin date referitoare la documentele justificative care au generat obligaţiile de plată care se sting. Urmărirea modului de utilizare a ordinului de plată DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testului este formată din ordinele de plată aferente perioadei auditate.10. Menţionăm că în cadrul entităţii. şi anume: a) verificarea emiterii ordinelor de plată pe numele fiecărui creditor. 2. respectiv 17 ordine de plată. c) înscrierea ordinelor de plată într-un registru distinct. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr.5.12. 2.2. b) examinarea datării şi numerotării ordinelor de plată.2011 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea contabilităţii OBIECTIVUL TESTULUI: Contabilitatea trezoreriei.5. în număr de 350.2. 2. OP nr.012011 – 31. respectiv OP nr. OP nr. întocmite şi utilizate de entitate pentru decontarea obligaţiilor faţă de terţi. 321.2. 2 poziţia 2. din populaţie.5. 201.2..Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.5.

OP nr. OP nr. . 41. Ivanovici Gheorghe 73 . 61.eşantionul rezultat din aplicarea pasului va începe de la Ordinul de plată nr. privind Întocmirea şi utilizarea ordinului de plată. 281. OP nr. OP nr. 321. 241. OP nr. OP nr.2012 Auditor intern. 2. 121. în care se vor concretiza rezultatele testării.în urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr. Data: 18. OP nr. 221. OP nr. 261. . OP nr. .5. 181. 21. 81. OP nr. OP nr. OP nr.10. 2. .pasul de selecţie: 20.FOAIE DE LUCRU NR. 2: Conducerea contabilităţii Eşantionului în vederea testării modului de întocmire şi utilizare a ordinului de plată a fost constituit astfel: .eşantionul 5%: 17 ordine de plată. 1. 161. 1 şi va cuprinde următoarele ordine de plată: OP nr.2. Obiectivul nr. 101. 141. OP nr. OP nr.2. . 201.5. 301şi OP nr.populaţia statistică: 350 ordine de plată. OP nr.eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.

2. 6. 7. Elemente eşantionate 1. 17. 4. 13. 14. 11.5. 15. 9. 12. crt. Ivanovici Gheorghe 74 . Data: 18. 10. 3. 16. privind Întocmirea şi utilizarea ordinului de plată Elemente testate Nr. 8. 5.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern LISTA DE CONTROL NR.2.10.2012 Auditor intern. 2.

12. 2.2012 75 Auditor intern.2011 – 31. OP nr. specificându-se numai natura bunurilor achiziţionate. 81. OP nr. 161. 201. CAUZE • • • • • CONSECINŢE • • • RECOMANDĂRI • • • • • Data: 18.5.01.2. spre exemplu: ˝contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar˝. Ivanovici Gheorghe . OP nr. 321.2011 PROBLEMA Unele Ordine de plată utilizate de entitate nu conţin date referitoare la justificative în baza cărora se sting datoriile de plată . în cazul OP nr.10. documentele CONSTATARE Din analiză auditorii interni au constatat că există ordine de plată utilizate de entitate pentru achitarea obligaţiilor datorate terţilor. care nu conţin date explicite referitoare la documentele justificative care au generat aceste obligaţii. Din eşantionul stabilit pentru testare s-a constatat inexistenţa numărului şi datei facturilor furnizorilor. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.

urmărirea modului de utilizare a Cecului pentru ridicare de numerar b.10.3. va fi constituit în procent de 10% din populaţie.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. confirmarea utilizării documentului Cec pentru ridicare de numerar în conformitate cu prevederile legale. respectiv 2 file. în număr de 14.3 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. 2.5. şi anume: a. Ivanovici Gheorghe 76 . Analiza modului de utilizare a Cecului pentru ridicare de numerar DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testului este formată din filele cec-ului pentru ridicare de numerar utilizare de entitate pentru perioada auditată.2012 Auditor intern. 2.12.2011 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea contabilităţii OBIECTIVUL TESTULUI: Contabilitatea trezoreriei. • Eşantionul pentru urmărirea modului de utilizare a filelor cec pentru ridicare de numerar..3. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.5. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea întocmirii şi utilizării filelor cec pentru ridicare de numerar pe baza Listei de verificare nr. Data: 18.012011 – 31.5. 2 poziţia 2.5. 2. conform Foii de lucru nr.

.FOAIE DE LUCRU NR.3. 2.eşantionul rezultat din aplicarea pasului va începe de la prima filă de cec pentru ridicare de numerar utilizată în perioada auditată şi va cuprinde filele utilizate cu următoarele serii: DX0011175 şi DX011189. Data: 18.5. Obiectivul nr.5. 2. . .pasul de selecţie va fi: 14. auditorii interni pot lua hotărârea să repete testul pe un alt eşantion.eşantionul: 10%. Ivanovici Gheorghe 77 . În situaţia în care nu vor fi constatate disfuncţionalităţi în eşantionul iniţial.2012 Auditor intern.în urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr. în care se vor concretiza rezultatele testării. .populaţia statistică: 14 de file din documentul CEC pentru ridicare de numerar.10. 2: Conducerea contabilităţii Eşantionului în vederea testării modului de Întocmire şi utilizare documentului CEC pentru ridicare de numerar a fost constituit astfel: .eşantionul astfel constituit va fi verificat integral. respectiv de la seria DX0011175 la seria DX011189. . privind Analiza utilizării CEC-ului pentru ridicare de numerar. respectiv 2 file de CEC pentru ridicare de numerar.3.

2.3 privind Analiza utilizării filelor cec pentru ridicare de numerar Nr.5. 6. 4. 8. 5. 1.2012 Auditor intern. 7. 3. 9. Elemente testate Elemente eşantionate Data: 18. crt.10.LISTA DE CONTROL NR. 2. Ivanovici Gheorghe 78 .

3 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. nefiind menţionat în Fila de cec pentru ridicare de numerar seria DX nr. CONSTATARE Unele din filele de cec pentru ridicare de numerar utilizate de entitate pentru ridicare de numerar din contul deschis la Trezoreria Suceava nu conţin menţiuni referitoare la scopul şi natura cheltuielilor care urmează a se efectua din numerarul ridicat.2011-31. Ivanovici Gheorghe 79 . II 2011.2012 Auditor intern.12.5. 2.10.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. aferente trim. iar scopul pentru care s-a ridicat acest numerar din Trezoreria Municipiului Suceava.2011 PROBLEMA Utilizarea filei cec pentru ridicare numerar fără a fi completat în totalitate. respectiv: • În data de 10 iunie 2011 s-a ridicat numerar din Trezoreria Suceava pentru a se efectua plata burselor.01. 0011175 CAUZE • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • Data: 18.

2011 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea contabilităţii OBIECTIVUL TESTULUI: Contabilitatea trezoreriei. h) confirmarea stabilirii soldului de casă al zilei respective în conformitate cu Regulamentului operaţiilor de casă. b) confirmarea completării în registrul de casă distinct pentru fiecare operaţie în parte.12. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea întocmirii şi utilizării Registrului de casă pe baza Listei de verificare nr.5. d) urmărirea existenţei semnăturii persoanei din cadrul instituţiei e) examinarea completării zilnice. 2.5. CONSTATĂRI: Pe baza testării şi Listei de control nr.4..4 şi anume: a) examinarea întocmirii zilnic. în ordinea efectuării operaţiilor. 2. 2 poziţia 2. în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente. va fi constituit în procent de 2% din populaţie.10. Analiza utilizării Registrului de casă DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testului este formată din filele Registrului de casă întocmit la casieria entităţii pentru perioada auditată.5. reprezentând contravaloarea avansului de trezorerie.5. 2. privind Analiza utilizării Registrului de casă. c) urmărirea semnării de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiilor efectuate. g) verificarea reportării pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs a soldului de casă al zilei precedente. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.4. cont corespondent 542. conform Foii de lucru nr. respectiv 5 file.01 2011-31. pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi. s-a constatat necompletarea Registrului de casă în mod distinct pentru fiecare operaţie în parte.5.5.4.2012 80 Auditor intern. 2.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. În registrul de casă s-a descărcat suma totală de 270 lei. Ivanovici Gheorghe . f) urmărirea barării rândurilor neutilizate la sfârşitul zilei.4. în două exemplare.4. în număr de 257 file. 2. respectiv: • În data de 30 iunie 2011 s-a achitat salariatei Gherman Raluca suma de 170 lei reprezentând ˝Alte datorii în legătură cu salariaţii˝ cont corespondent 4281 şi suma de 100 lei reprezentând ˝Avansuri de trezorerie˝. de casierul unităţii sau de altă persoană împuternicită. • Eşantionul pentru urmărirea modului de completare a Registrului de casă. acordată doamnei Gherman Raluca. Data: 18.

FOAIE DE LUCRU NR. 25 septembrie 2011. .eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.10. 30 iunie 2011.4. 2.4. . respectiv 5 file din Registrul de casă. 1 aprilie 2011. 23 decembrie 2011.eşantionul rezultat din aplicarea pasului va începe de la registrul de casă întocmit în data de 3 ianuarie 2011 şi va cuprinde filele din registrul de casă întocmit în următoarele zile: 3 ianuarie 2011.2012 Auditor intern. 2: Conducerea contabilităţii Eşantionului în vederea testării modului de Întocmire şi utilizare a registrului de casă a fost constituit astfel: . Obiectivul nr. auditorii interni pot lua hotărârea să repete testul pe un alt eşantion.populaţia statistică: 257 de file din documentul Registrul casă (cod 14-4-7A) aferente unui număr de 257 zile lucrătoare din perioada auditată. În situaţia în care nu vor fi constatate disfuncţionalităţi în eşantionul iniţial.pasul de selecţie va fi: 63 de zile lucrătoare sau file. .în urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr.eşantionul: 2%. Ivanovici Gheorghe 81 . . privind Analiza utilizării Registrului de casă. .5. 2. Data: 18. în care se vor concretiza rezultatele testării.5.

3. Ivanovici Gheorghe . privind Analiza utilizării Registrului de casă Nr.5. 4. 6. 8.2012 82 Auditor intern. Elemente testate 1.LISTA DE CONTROL NR. 5. Elemente eşantionate 2. 2.10. crt. 7. Data: 18.4.

În registrul de casă s-a descărcat suma totală de 270 lei.4.01. reprezentând contravaloarea avansului de trezorerie.5.12. în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2011-31. CONSTATARE Din analiză auditorii interni au constatat nedescărcarea în Registrul de casă distinct pentru fiecare operaţie în parte. acordată doamnei Gherman Raluca. în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente. De exemplu: • În data de 30 iunie 2011 s-a achitat salariatei Gherman Raluca suma de 170 lei reprezentând ˝Alte datorii în legătură cu salariaţii˝ cont corespondent 4281 şi suma de 100 lei reprezentând ˝Avansuri de trezorerie˝.2011 PROBLEMA Necompletarea distinct în Registrul de casă pentru fiecare operaţie în parte. CAUZE • • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • • Data: 18. Ivanovici Gheorghe 83 .2012 Auditor intern.10. cont corespondent 542. 2.

şi anume: Cheltuielile cu salariile personalului: a. 2. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. g. 2. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.cheltuielile cu salariile înregistrate în contabilitate diferă de suma totală din s tatele de salarii. urmărirea altor creanţe în legătură cu salariaţii. Ivanovici Gheorghe 84 . verificarea întocmirii Statului de salarii pentru fiecare direcţie.2012 Auditor intern.3.6.3.12.012011-31.1. examinarea calculului reprezentând reţineri legale. Data: 19. c. examinarea drepturilor de personal neridicate.6. 2 poziţia 2. • Eşantionul pentru verificarea modului de Organizare a contabilităţii cheltuielilor cu salariile personalului s-a stabilit la 40% din populaţia totală.1.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. examinarea înregistrărilor în contabilitate a datelor rezultate din statele de salarii. în baza Foii de lucru nr. respectiv ianuarie 2011-decembrie 2011. Analiza cheltuielilor cu salariile personalului DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă s tatelor de salarii listate cu ajutorul aplicaţiei informatice pentru cele 12 luni calendaristice ale perioadei auditate. . d. deşi existau angajamente în acest sens. examinarea calculului drepturilor de personal. reprezentând datorii ale angajaţilor faţă de terţi.1 privind Organizarea contabilităţii cheltuielilor cu salariile personalului.10. f. 2. respectiv 5 state de salarii. urmărirea reţinerilor din salarii datorate terţilor.2011 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea contabilităţii OBIECTIVUL TESTULUI: Contabilitatea cheltuielilor de personal.Statele de salarii nu conţin sumele care trebuiau reţinute din salarii. examinarea modului de completare a Statului de plata.6. h. urmărirea existenţei semnăturilor persoanelor autorizate. CONSTATĂRI: Din analiza listei de control s-a constatat: . b. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea completării statelor de salarii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată şi înregistrarea acestor cheltuieli în contabilitate pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. 2. i. e.

Data: 19.FOAIE DE LUCRU NR.10.1 privind Organizarea contabilităţii cheltuielilor cu salariile personalului. . 2: Conducerea contabilităţii Eşantionului în vederea testării modului de Organizare a contabilităţii cheltuielilor cu salariile personalului a fost constituit astfel: .1 Obiectivul nr.3.populaţia statistică: 12 state de salarii. 2.pasul de selecţie va fi: 2.6. .în urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr. decembrie 2011(12) . respectiv 12 state X 40% = 5 state de salarii. iulie 2011(7). aprilie 2011(4). . în care se vor concretiza rezultatele testării. Ivanovici Gheorghe 85 .2012 Auditor intern. octombrie 2011(10).eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.eşantionul rezultat din aplicarea pasului va începe de la S tatul de salarii aferent lunii ianuarie 2011(1) şi va cuprinde următoarele statele de salarii: ianuarie 2011(1). .eşantionul: 40%. 2.

10. 6. 2. 4. Data: 19. 8.LISTA DE CONTROL NR. 5. 2. 9.6. Elemente testate 1.2012 Auditor intern. Ivanovici Gheorghe .1 privind Organizarea contabilităţii cheltuielilor cu salariile personalului Elemente eşantionate Nr. 3. 7. crt.

6. CONSTATARE • Echipa de auditori interni a constatat diferenţă între cheltuielile cu salariile înregistrate în contabilitate şi totalul cheltuielilor din Statul de salarii aferent lunii iulie 2011. 2.10.2011 PROBLEMA Inexistenţa unui program informatic integrat privind contabilitatea cheltuielilor cu salariile personalului.01.12.2012 Auditor intern. • De asemenea. prin compararea datelor din statele de salarii cu cele înregistrate în contabilitate. auditorii interni au constatat lipsa evidenţierii în Statul de salarii aferent lunii octombrie 2011.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Această problemă nu a fost remediată până în prezent CAUZE • • • • • CONSECINŢE • • RECOMANDĂRI • • • • • • Data: 19.2011 – 31. având în vedere faptul că introducerea datelor în aplicaţia pentru contabilitate s-a realizat manual.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. pentru care există angajamente de plată prin compararea acestora cu statele de salarii. Problema apărută în colectarea şi procesarea datelor a fost remediată în luna august 2011 prin stornarea sumei înregistrată eronat şi înregistrarea sumei reale. Ivanovici Gheorghe . a sumelor reprezentând datorii ale salariaţilor faţă de terţi.

2. 2. recalcularea sumelor reprezentând cheltuieli privind Contribuţia unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate.2 s-a constatat: . compararea sumelor. examinarea calculării sumelor reprezentând cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator.6. 2. 2.6 şi anume: Cheltuielile privind asigurările şi protecţia socială: a. ţinându-se cont de elementele stabilite în Lista de verificare nr. privind contribuţia unităţii la Bugetul Asigurările Sociale de Sănătate.2. privind contribuţia unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. compararea sumelor. g.6. precum şi modalitatea de raportare a acestor sume către Bugetul de asigurări sociale. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.Cheltuielile privind Contribuţia Unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat calculate şi înregistrate în contabilitate diferă de cele raportate de entitate la Casa de Pensii Suceava CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.012011-31. 2. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. f.6.2. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.2011 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea contabilităţii OBIECTIVUL TESTULUI: Contabilitatea cheltuielilor de personal. • Testarea a urmărit modalitatea calculării şi înregistrării în contabilitate a cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială. compararea sumelor. stabilite conform Foii de lucru nr. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr.6. 2. d. respectiv ianuarie 2011-decembrie 2011. privind contribuţia unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj. e. utilizate pentru compararea datoriilor privind asigurările şi protecţia socială calculate şi înregistrate în contabilitate cu cele raportate către entităţile abilitate să administreze aceste fonduri. 2. examinarea calculului reprezentând cheltuieli privind contribuţia unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. h. b. c.2 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Analiza cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială. reprezentând contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator. compararea sumelor.6.2 privind Organizarea contabilităţii cheltuielilor cu asigurările şi protecţia socială CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.12. poziţia nr. . DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă Balanţele de verificare listate pentru cele 12 luni ale perioadei auditate. examinarea calculării sumelor reprezentând cheltuielile privind contribuţia unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. • Auditorii interni au hotărât ca eşantionul pentru verificarea modului de Organizarea a contabilităţii cheltuielilor cu asigurările şi protecţia socială să fie în proporţie de 25% din populaţia totală.

.09.01.01.în urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr. . Ivanovici Gheorghe .10.2012 Auditor intern.2011 şi va cuprinde următoarele balanţe de verificare realizate la datele: 31.6.2 privind Organizarea contabilităţii cheltuielilor cu asigurările şi protecţia socială. 30. . eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.populaţia statistică: 12 balanţe de verificare.2011(1). 31.FOAIE DE LUCRU NR.eşantionul rezultat prin aplicarea pasului de selecţie stabilit va începe de la prima Balanţa de verificare întocmită la data de 31.05.2011(9). .2 Obiectivul nr.eşantionul: 25% = 12 balanţe X 25% = 3 balanţe de verificare.2011(5). Data: 19. 2: Conducerea contabilităţii Eşantionului în vederea testării modului de Organizare a contabilităţii cheltuielilor cu asigurările şi protecţia socială a fost constituit astfel: . 2. 2.3. în care se vor concretiza rezultatele testării.pasul de selecţie va fi: 4.

6.LISTA DE CONTROL NR. crt. .2 privind Organizarea contabilităţii cheltuielilor cu asigurările şi protecţia socială Elemente eşantionate Elemente testate Nr. 3. 6. 2. 2. 8. 1. 7. 5. 4.

10. existenţa unei diferenţe între suma reprezentând contribuţia unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat calculată şi înregistrată în contabilitate şi totalul acestor contribuţii raportate către Casa de Pensii.2 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2012 Auditor Ivanovici Gheorghe . cu cele înregistrate din contabilitate. anexa nr.12.01.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1. CAUZE • • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • • Data 19.2011. prin compararea datelor din Declaraţia nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat .6.2. 2. având în vedere faptul că introducerea datelor în aplicaţia de raportare s-a realizat manual.2011 PROBLEMA Cheltuielile privind contribuţia unităţii la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat calculate şi înregistrate în contabilitate diferă de cele raportate de entitate la Casa de Pensii Suceava CONSTATARE Auditori interni au constatat.31.

Înaintea începerii inventarierii a fost realizată instruirea comisiei de inventariere de către persoane cu pregătire profesională corespunzătoare din cadrul entităţii? 9. 10 Suceava Nr. Pentru inventarierea patrimoniului aferentă anului 2011.7.1. vă rog să-mi prezentaţi fişa postului. procedurile au fost testate înainte de a fi utilizate în practică? 7. Dacă da.INTERVIUL NR. 2. privind Organizarea activităţii de inventariere a patrimoniului adresat domnului Popescu Ioan director al Scolii nr. Aţi semnat fişa postului pe acest an? 2. 1. Din comisiile de inventariere au făcut parte persoane cu pregătirea profesională necesară pentru inventarierea anumitor elemente ale patrimoniului? 11. Dacă da. 10 se va solicita Nota de relaţii nr. Întrebare Da crt.7. Dacă da. În fişa postului aveţi atribuţii privind inventarierea patrimoniului? 3. La nivelul entităţii s-au luat măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii inventarierea patrimoniului? 10. scrise şi formalizate. Comisiile de inventariere v-au informat în legătură cu rezultatele inventarierii? 12. Aveţi ca atribuţii în fişa postului verificarea activităţilor de înregistrare în contabilitate a rezultatelor inventarierii? 5. 4. La nivelul entităţii există proceduri de lucru.1. . 2. aţi aprobat Procesele verbale de inventariere? 13. Mai aveţi ceva de adăugat? Nu Observaţii Notă: Pentru răspunsul de la întrebarea nr. există la nivelul entităţii un document prin care au fost stabilite comisiile de inventariere? 8. privind activitatea de inventariere a patrimoniului? 6.

Ivanovici Gheorghe Preşedinte comisie inventariere. 2. Aveţi cunoştinţă de programul de instruire. aţi luat măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de inventariere a datoriilor şi creanţelor? 4. suma acestora are o pondere în totalul creanţelor? Pentru centralizarea creanţelor inventariate aţi folosit documentul Listă de inventariere? După inventariere. Iov Eugen Notă: Pentru problemele de la întrebările nr. 4. 1. existent la nivelul entităţii. 6. Aţi luat cunoştinţă de documentul intern prin care vi s-au stabilit atribuţiile pe care le aveţi în calitate de preşedinte al comisiei de inventariere? 2. Iov Eugen Nr. faptul că unele creanţe chiar dacă nu deţin o pondere valorică importantă. Întrebare crt. Dacă da.NOTĂ DE RELAŢII NR. 9.10. Dacă da. valoarea contabilă şi diferenţa dintre valoarea evaluată şi valoarea contabilă a creanţelor? Mai aveţi ceva de adăugat? Data: 22. In fişa postului aveţi atribuţii privind inventarierea patrimoniului? 3.1.1. privind Organizarea activităţii de inventariere a patrimoniului adresat dl. Aţi avut în vedere în momentul efectuării inventarierii creanţelor. . privind activitatea de inventariere a patrimoniului? 5. respectiv dacă Listele de inventariere cuprind valoarea evaluată. 2. 7 şi 9 se va elabora FIAP-ul nr.2012 Auditor intern.7. 2. aţi analizat creanţele. 8.7. 10. Pentru inventarierea creanţelor aţi folosit documentul Extras de cont? 6. aţi trimis extrase de cont pentru confirmarea debitelor care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor conturilor de creanţe? Da Nu Comentariu 7.

Birou financiar-contabilitate Nr.2012 Auditor intern. adresat doamnei Ignătescu Dana. Dacă da. Dacă da. 4. Ignătescu Dana 10. Notă: Răspunsurile la întrebările acestui interviu vor fi avute în vedere la comentariile ce se vor face în Raportul de audit intern. Întrebare Da crt. . 11. Ivanovici Gheorghe Şef Birou financiar-contabilitate. În contabilitate au fost înregistrat diferenţele de inventariere rezultate în urma inventarierii creanţelor entităţii? Verificaţi înregistrarea rezultatelor inventarierii în contabilitate? Mai aveţi ceva de adăugat? Data: 22. cunoaşteţi procedurile de lucru? 6.10. 2.7. În fişa postului aveţi atribuţii privind inventarierea patrimoniului? 3. 1. După aprobare. Aţi semnat fişa postului pe acest an? 2. privind înregistrarea în contabilitate a diferenţelor rezultate în urma inventarierii. Aţi testat aplicarea procedurilor de lucru în cadrul serviciului pe care îl conduceţi? 7. scrise şi formalizate privind înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii? 5. vă rog să-mi prezentaţi fişa postului. În cadrul compartimentului financiar-contabilitate au fost întocmite Situaţiile comparative pentru diferenţele constatate la inventarierea creanţelor? Nu Obs 9.2. La nivelul entităţii există proceduri specifice. procesele verbale de inventariere a creanţelor entităţii au fost transmise la Biroul financiarcontabilitate pentru înregistrare? 8.INTERVIUL NR.

1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. trebuie inventariate toate creanţele pe baza extraselor de cont confirmate. Ivanovici Gheorghe . În prezent.2012 Auditor. ce înseamnă numai 1% din totalul soldurilor conturilor de creanţe.10. pentru anul 2011.01. • De asemenea.vechimea creanţelor este mai mare de 6 luni calendaristice. listele de inventariere folosite pentru centralizarea creanţelor conţin numai valoarea contabilă. conform cadrului normativ în vigoare.2011.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.2011 PROBLEMA Nerespectarea cadrului normativ privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale de activ şi de pasiv. CONSTATARE • Efectuarea inventarierii anuale a creanţelor entităţii. În acest fel nu se respectă prevederile OMFP nr. . fără a fi trecută valoarea evaluată şi diferenţa dintre valoarea contabilă şi valoarea evaluată.12.1753//2004 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. 2. CAUZE • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • Data: 22.7. s-a realizat numai pentru debitorii care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: .-31.deţin individual un sold valoric semnificativ.

respectiv inventarierea creanţelor entităţii s-a făcut numai pentru soldurile debitoare care deţin ponderea în totalul soldurilor acestor conturi şi pentru acele creanţe care au o vechime mai mare de 6 luni. efectuată la Şcoala cu cl. în perioada 20. 1753/2004 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv.2012 Auditor. Data: 22. Ivanovici Gheorghe .Listele de inventariere sunt incorecte deoarece conţin numai contabil valoarea şi nu au fost completate rubricile referitoare la valoarea evaluată a acestor creanţe şi diferenţa dintre valoarea evaluată şi valoare contabilă. I-VIII nr. 2. • Legea contabilităţii nr. ACTE NORMATIVE ÎNCĂLCATE • OMFP nr.copie după Procesul verbal de inventariere al comisiei de inventariere a creanţelor şi datoriilor.7. .Efectuarea inventarierii patrimoniului eferentă anului 2011 nu a respectat reglementările legale din domeniu. în aceste condiţii nu au fost inventariate o serie de creanţe cu importanţă pentru entitate.11.2011 – 30. . la Contabilitatea rezultatelor inventarierii.FCRI NR. 10 Suceava.copie după Registrul de inventar întocmit la data de 31 decembrie 2011.Procedura P09: Constatarea şi raportarea iregularităţilor FORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE A IREGULARITĂŢILOR . .2011. În consecinţă. Către: domnul POPESCU IOAN CONSTATARE În urma misiunii de audit intern.1. s-au constatat următoarele: .10. 82/1991 republicată RECOMANDĂRI • • ANEXE . situaţiile financiare ale entităţii aferente anului 2011 conţin informaţii care nu reflectă imaginea reală a patrimoniului.09.copie după Listele de inventariere a creanţelor.

CONCLUZII: Pentru activitatea de întocmire a balanţelor de verificare nu se va elabora FIAP. astfel: a. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. • Eşantionul va fi reprezentat din totalitatea populaţiei. 2.12.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.012011 – 31. compararea soldurilor conturilor din fisele sintetice cu cele din balanţele de verificare. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.8. în număr de 12. Data: 22.8.1 privind balanţelor de verificare.8. 2. Acest sistem prelucrează automat datele de intrare preluate din documentele justificative şi generează situaţii finale în conformitate cu prevederile. având în vedere că aceasta reprezintă un volum rezonabil de documente.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. cât şi ale Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. • Testarea a urmărit analiza modului de întocmire a balanţelor de verificare. examinarea corelaţiei dintre disponibilul din balanţă şi extrasele de cont/registrul de casă: d. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. 2.10. Întocmirea CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.1 am constatat că la nivelul entităţii există un sistem informatic integrat pentru întocmirea Balanţei de verificare (cod 14/-6-30b).2012 Auditor. b. 2 poziţia nr. 2.8.2011 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea contabilităţii OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza întocmirii balanţelor de verificare DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testării a fost alcătuită din balanţele de verificare întocmite pentru perioada auditată. atât ale OMFP nr. urmărirea respectării corelaţiilor din balanţele de verificare. Ivanovici Gheorghe . adică 100%. c. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile şi OMFP nr. examinarea preluării rulajelor zilnice ale conturilor în fişele de cont sintetice şi analitice.

12. 10.8. 4.10. 3. 8. 5. Ivanovici Gheorghe . 2.2012 Auditor. 7.1 privind Întocmirea balanţelor de verificare Elemente testate Nr . 1. 11. 6. 9. 2.LISTA DE CONTROL NR. crt . Elemente eşantionate Data: 22.

CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. Examinarea modului de completare a documentelor cu regim special DESCRIEREA TESTULUI: Pentru analiza organizării evidenţei tehnic-operative vom evalua modul de utilizare a documentului cu regim special ˝Fişa de magazie a formularelor cu regim special ˝. 2. iar pe orizontală elementele testate. 2 poziţia 2. b) urmărirea utilizării formularelor tipizate pentru evidenţa cantitativă.9. în conformitate cu H. 2. d) urmărirea organizării evidenţei operative a documentelor cu regim special.9. restituite şi arhivate conform prevederilor legale. conform Foii de lucru nr.9.01.9.2 şi anume: . aşa cum a rezultat din testare. e) verificarea documentelor şi operaţiilor efectuate în fişele de magazie de către persoana desemnată de la Direcţia de Buget şi Contabilitate Internă. • Populaţia pe care va fi realizat testul este reprezentată de totalitatea rândurilor din cele 6 de ˝Fişe de magazie a formularelor cu regim special˝ cu care a fost ţinută evidenţa chitanţierelor şi care va fi: 6 fişe X 30 rânduri = 180 rânduri. 831/1997.1.evidenţa operativă a formularelor tipizate cu regim special nu este ţinută pe formulare personalizate prin pretipărire. nr. la locul de depozitare.2011 – 31. s-a constatat nerespectarea cadrului normativ privind utilizarea şi completarea documentelor cu regim special respectiv: .G. respectiv chitanţiere. c) urmărirea înregistrării materialelor în ordinea codurilor atribuite prin Registrul stocurilor. • Eşantionul pentru verificarea modului de completare a documentului este de 2% din populaţia totală. privind Evidenţa tehnicoperativă în care pe verticală sunt prezentate elementele eşantionului stabilit.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. date în consum. . de asemenea.Analiza conducerii evidenţei operativ-contabile: Fişele de magazie (cod 14-3-8): a) examinarea modului de completare a formularelor tipizate.1. 2. reprezentând un număr de 4 rânduri. respectiv 4 chitanţiere. Pentru efectuarea testării a fost elaborată Lista de control nr. aşa cum s-a constatat în cazul chitanţierelor nr. . Deci populaţia totală este constituită din cele 180 de carnete de ˝ Chitanţă˝ (cod 14-14-1) înregistrate în cele 6 fişe de magazie. . conform OMFP nr. pe feluri de stocuri. 46 şi 138.1.2011 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea contabilităţii OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza evidenţei tehnic-operative.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. folosit pentru ţinerea evidenţei chitanţierelor achiziţionate. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea completării Fişei de magazie a formularelor cu regim special stabilite în Lista de verificare nr. 46 şi 138.neefectuarea controalelor ierarhice cuprinse în fişa postului privind operaţiile efectuate în fişele de magazie de către responsabilul cu evidenţa materialelor de natura tipizatelor cu regim special din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. tot în cazul chitanţierelor cu nr.12.necompletarea în ˝Fişa de magazie a documentelor cu regim special˝ a seriei şi numărului formularului neutilizat. 2. aşa cum s-a constatat.1849/2003.

eşantionul rezultat din aplicarea pasului va începe de la chitanţa numărul 1 şi va cuprinde chitanţele cu numerele: 1. 2. 46.1.1.2012 Auditor.FOAIE DE LUCRU NR.9.populaţia statistică: 180 de chitanţiere.9. Obiectivul nr. 92. . . 2: Conducerea contabilităţii Pentru constituirea eşantionului în vederea testării modului de utilizare a documentelor cu regim special vom proceda astfel: . în care se vor concretiza rezultatele testării.eşantionul astfel constituit va fi verificat integral. Data: 22. 2.măsura eşantionului: 180 chitanţiere X 2% = 4 chitanţiere.pasul de selecţie va fi 45. 138 . Ivanovici Gheorghe .în urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr.10. . .eşantionul stabilit: 2% din populaţia totală. .

Ivanovici Gheorghe Nr.2012 Auditor. 4. . 2. Data: 22.9. 2. 3. crt.LISTA DE CONTROL NR. privind Evidenţa tehnic-operativă Elemente testate Eşantion 1.10.1.

1. nr.2011-31. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. conform OMFP nr. 2. CAUZE • • • • CONSECINŢE • • RECOMANDĂRI • • • • • . • Evidenţa operativă a formularelor tipizate cu regim special nu este ţinută pe formulare personalizate prin pretipărire. 1849 din 2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special comune pe economie. a seriei şi numărului formularului neutilizat în conformitate cu H.12.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.2011 PROBLEMA Nerespectarea sistemului de organizare a evidenţei tehnic-operative a formularelor tipizate cu regim special.01.9. 831 din 1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. CONSTATARE • Echipa de auditori interni au constatat necompletarea în documentul de evidenţă centralizatoare a documentelor cu regim special Fişa de magazie a formularelor cu regim special.G.

d. c.existenţa exemplelor în acest sens . Lista de control nr. . CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Nr.2. 3. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .Procedura P07: Chestionar INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern LISTA DE VERIFICARE NR.1.2. Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: . 3.apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? .examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor .procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor a. 3 Obiectivul 3. 3.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire. crt. urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente. analiza înregistrărilor în contabilitate. FIAP nr. b.1. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e. aplicabile fiecărei activităţi . OBS.2. • • • • • Aprobarea de către persoanele competente Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat Modalitatea arhivarii documentelor Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru 3.1. aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături DA NU X X X X X TEST nr.examinarea modelelor de formulare specifice .garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ.2. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.1. avizare.identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru . examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor.aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? . 3.

d. Ivanovici Gheorghe . h.2012 Auditor. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului a. X X X X X TEST nr.3.3.Nr.1. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.1. f. g. 3. Foaie de lucru nr. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale: DA NU OBS. c. 3.1. b. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. 3. crt. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal.3. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. e. 3. Data: 22.3. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale.3. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi.3.1. FIAP nr.10. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. Listă de control nr.

03. în scopul achiziţiei de imobilizări.L.2012 Auditor. având în vedere că aceasta reprezintă un volum redus de documente. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.2. Data: 22. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 65723 din 07. • Există contracte în care nu sunt specificate penalităţile pentru nerespectarea clauzelor contractuale. în număr de 3.01. adică 100%. 3. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. b. şi nr. 3. analiza înregistrărilor în contabilitate. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.1. • Testarea a urmărit analiza modului de organizare a obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.2011 – 31. Auto Trade S.2011 încheiat de entitate cu S. Ivanovici Gheorghe . • Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei. examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor.2.1.C. c. 3. am constatat următoarele: • La nivelul entităţii nu există organizată o evidenţă a plăţilor pe scadenţe conform contractelor de achiziţie publică.1 privind Organizarea evidenţei plăţilor pe scadenţe.C Impex S. d. 23574 din 02. respectiv contractele de achiziţie publică nr.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.2. 3.10.2. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor. urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente.A.2 astfel: a.06. încheiat cu S. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e.2011. potrivit contractelor încheiate.12. încheiate de entitate. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr.1.2011 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testării a fost alcătuită din totalitatea contractelor de achiziţie publică. 3 poziţia nr. 3.R.

Contract nr. crt.1.2011 încheiat cu S. 3.2012 Auditor.2. 54781 din 13. 3. Elemente testate Analiza înregistrărilor în contabilitate X X X 1. 2. Ascensorul S. Ivanovici Gheorghe . Data: 22.LISTA DE CONTROL NR. privind Organizarea plăţilor pe scadenţe.C. potrivit contractelor de achiziţii Elemente eşantionate Nr.01.A.10.

3.L.R.01. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale.. entitatea nu a organizat evidenţa datoriilor în conformitate cu Legea nr.12.C Auto Trade S. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. CONSTATARE • Echipa de auditori interni a constatat că entitatea nu are organizată evidenţa plăţilor pe scadenţe conform contractelor încheiate. CAUZE • • • CONSECINŢE • • • RECOMANDĂRI • • • • • Data: 22. • Auditorii interni au constatat inexistenţa clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi. şi cu S. în contractele de achiziţie publică încheiate cu S.2012 Auditor. În aceste condiţii.A.1.2011 PROBLEMA Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărire operativă a furnizorilor.2.2011 – 31.10. Impex S.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. Ivanovici Gheorghe 107 .C.

2011-31. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale. poziţia nr. . compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi. precum şi modalitatea de raportare a acestor sume.2 pentru comparabilitatea datelor. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. existenţă diferenţe la următoarele obligaţii: . .1.12. ţinându-se cont de elementele stabilite în Lista de verificare nr.01. 3. . f. e. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. • Testarea a urmărit modalitatea calculării şi înregistrării în contabilitate a sumelor reprezentând reţineri din salarii angajaţilor şi datorate Bugetului de stat consolidat.3. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.3 şi anume: Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului: a. 3. g. d.6. 3.1 s-a constatat: • Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor Publice Suceava. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal. 3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi.Impozitul pe venitul din salarii.2011 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului DESCRIEREA TESTULUI: • Auditorii interni au stabilit ca eşantionul pentru verificarea modului de Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului să fie acelaşi cu cel de la TESTUL nr.1 privind Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi.3. h. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. 3. între datele raportate prin Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat şi cele înregistrate în contabilitate.3. b. 3.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj. 108 .1. 2. 3. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.3. conform Foii de lucru nr. Astfel.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. c.3. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă..

2. în care se vor concretiza rezultatele testării. 3. 3: Conducerea activităţii financiare Eşantionului în vederea testării de la Obiectivul nr.eşantionul rezultat prin aplicarea pasului de selecţie stabilit va începe de la prima Balanţa de verificare întocmită la data de 31. privind Organizarea activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului.2011(4). 30.3. 3.1.populaţia statistică: 12 balanţe de verificare.Foaie de lucru nr.2 Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială.pasul de selecţie va fi: 4. Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.6. 3.Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului va fi cel stabilit pentru testarea de la Obiectivul nr. .2011 şi va cuprinde următoarele balanţe de verificare realizate la datele: 31.3.2011(9). .eşantionul: 25% = 12 balanţe X 25% = 3 balanţe de verificare. 3.1.09.2011(1). .3.01. 31. Ivanovici Gheorghe 109 . obiectul auditabil nr. În urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr.05. 2.1.10.20112 Auditor. după cum urmează: . Obiectivul nr. .3. prezentat în Foaia de lucru nr. obiectul auditabil nr. 3.01. Data: 22.

3. Elemente eşantionate 110 . crt.1 privind Organizare a activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului Nr. 8. 4. 7. 5.LISTA DE CONTROL NR. 6.3. 2. Elemente testate 1. 3.

Impozitul pe venitul din salarii. CAUZE • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • • 111 .Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate. . prin compararea datelor din Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat cu cele înregistrate în contabilitate.01.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2011 PROBLEMA Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.2011-31. existenţa unei diferenţe la următoarele obligaţii: .Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj.3. diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor a Suceava CONSTATARE Auditori interni au constatat. . .12. 3.

11.Procedura P10: Revizuirea documentelor de lucru INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.Ordinele de plată .Chitanţier .Balanţele de verificare . 1.2011-31. Neasigurarea la nivelul entităţii a spaţiului necesar care să permită arhivarea documentelor financiarcontabile 8 • . Constatarea • • 2.2012 Document justificativ .2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe Ob. • X X X X Nerespectarea cadrului normativ privind evidenţa datoriilor ……………… ………………. • • • La nivelul institutiei sistemul de control este în subordinea conducătorului acestei structuri La nivelul instituţiei activităţile de control intern nu sunt formalizate sub forma unor proceduri scrise detaliate.Declaraţii nominale ale asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către BASS . Ivanovici Gheorghe 112 . nr.Fişe de magazie a formularelor cu regim special .Fişele posturilor .01.Fişa postului .ROF-ul Serviciului Există Da Nu X . Nerespectarea modului de completare a Registrului-jurnal în mod cronologic după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate Ordinele de plată utilizate de entitate pentru achitarea datoriilor către terţi nu conţin date explicite referitoare la documentele justificative care au generat aceste obligaţii Neconcordanţa sumelor reprezentând Contribuţia unităţii la bugetul asigurărilor sociale de stat înregistrate în contabilitate faţă de cele raportate către Casa de Pensii a Judeţului Suceava Neutilizarea formularelor personalizate pretipărite Data 25.Contracte comerciale X X X • 3.State salarii X Auditor intern.Registrul-jurnal X .12.

Procedura P11: Şedinţa de închidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE A. 10 Suceava Scoala nr. care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate. De asemenea.11.2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe Lista participanţilor: Numele Ivanovici Gheorghe Popescu Ioan Ignătescu Dana Musat Ioana Sorohan Doinita Funcţia auditor director Contabil şef secretară Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala nr. au fost discutate constatările. Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza.2011-31. au fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea disfuncţionalităţilor. pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni. Notă: Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de auditori interni. 10 Suceava Scoala nr. cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu implementarea acestora. 113 . proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final. Menţiuni generale: Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. • În consecinţă.12. telefon E-mail Semnătura Data 29. • În cadrul Şedinţei de închidere structura auditata şi-a însuşit în totalitate constatarile şi recomandările formulate de echipa de auditori. 10 Suceava Nr. Concluzii: • În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect auditat. şi au fost comentate recomandările care urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora.2012 B. • Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru activitatea financiarcontabilă auditată. • Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul implementării recomandărilor. eventualelor consecinţe.01. 10 Suceava Scoala nr.

12.Elaborarea unui program de pregătire personalului din cadrul compartimentelor financiarprofesională în conformitate cu politica entităţii contabilitate.12.Efectuarea controlului . dacă este cazul 4. informatice . Registrului-jurnal .2011 31.Elaborarea procedurilor privind modul de completare a Registrului-jurnal 2.Analiza achiziţionării unei aplicaţii informatice informatic pentru activitatea financiar-contabilă.12. actualizarea procedurilor 3. Elaborarea procedurilor operaţionale. procedurilor.12.12.2011 31.2011 31.12. Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a . Analiza posibilităţii delegării unei persoane . Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a . 1.2011 Director 31.Delegarea unei persoane pentru participarea la specializate. 5.2011 31. de la Palatul Copiilor.Refacerea Registrului-jurnal. pentru activitatea financiar-contabilă .Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi sistematică a procedurilor.Emiterea deciziei de constituire a echipei de stabili dimensiunile disfuncţiunii constatate şi refacerea control.Completarea atribuţiilor în fişa postului 6.12.12. Analiza necesităţii achiziţionării unui program .2011 Director Contabil şef Responsabil procedură Director RESPONSABILI Obiectivul nr.12. scrise şi . Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea . privind completarea Registrului-jurnal.Procedura P12: Elaborarea proiectului de Raport de audit INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern PLANUL DE ACŢIUNE ŞI CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR OBIECTE AUDITABILE Registruljurnal RECOMANDĂRI ACŢIUNI / MĂSURI TERMENE 15.2011 31.2011 31.12. pe perioada proiectării proiectarea şi implementarea aplicaţiei şi implementării aplicaţiei informatice.Achiziţionarea unei aplicaţii informatice Director Contabil şef 114 . Organizarea registrelor de contabilitate 1. .2011 31.2011 31.Elaborarea unui sistem de codificare a formalizate.

12.Elaborarea procedurilor privind datoriile şi privind datoriile şi creanţele creanţele 14.2011 31.Elaborarea unui sistem de codificare a procedurilor.12.12.2: Conducerea contabilităţii 13. Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiarcontabile.12.2011 RESPONSABILI Director .Elaborarea procedurilor privind modul de completare a Registrului-inventar .Efectuarea controlului propriu-zis .2011 20. Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registrului-inventar 9.OBIECTE AUDITABILE RECOMANDĂRI 7.Refacerea Registrului-inventar . Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi .2011 31. Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural .Elaborarea unui program de pregătire profesională în conformitate cu politica entităţii 31.12.Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri actualizarea procedurilor Director Contabil şef Director 31.Emiterea deciziei de constituire a echipei de control. prin ROF-ul entităţii.2011 31.Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi actualizarea procedurilor .12.2011 31.2011 31. coroborate cu .2011 Contabil şef Responsabil procedură director Registrulinventar Contabilitatea datoriilor si creanţelor Contabilitatea trezoreriei 11.2011 31. . Stabilirea unor atribuţii concrete.2011 Director Responsabil procedură Director Contabil şef Responsabil procedură 115 . care trebuie să fie familiarizat cu monografiile specifice contabilităţii 12. Realizarea unei acţiuni de control pentru întreaga perioadă auditată.12. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi .2011 31.2011 31.Actualizarea ROF-ului cu fişele posturilor procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi 16.12. fără o distorsionare a conţinutului acestora 8. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri . Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor 10.Elaborarea procedurilor de lucru privind privind întocmirea şi utilizarea ordinelor de plată contabilitatea trezoreriei 17.12.12.Informare periodică privind implementarea modul de valorificare a inventarelor şi de completare a recomandări Registrului-inventar Obiectivul nr. astfel încât să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor.2011 31.Analiză şi completare ROF TERMENE 31. Stabilirea relaţiilor de colaborare între structurile funcţionale.Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri actualizarea procedurilor 15.12.12. Informarea echipei de auditori interni cu privire la .2011 31. . a modului de valorificare a inventarelor ACŢIUNI / MĂSURI .12.12.

2011 31. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri 23. cu personal specializat din cadrul DBCI ACŢIUNI / MĂSURI .12.2011 31.12.2011 31.Efectuarea propriu-zisă a controlului .2011 31.12.12.Completarea Cecurilor pentru ridicare de numerar cu natura cheltuielilor efectuate .2011 31.OBIECTE AUDITABILE RECOMANDĂRI 18.2011 31.12.12.Elaborarea procedurilor privind cecul de ridicare numerar .2011 31. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi 19. Verificarea filelor de CEC pentru ridicare de numerar pentru perioada auditată şi completarea acestora cu natura cheltuielilor efectuate 25.12.Elaborarea unui program de pregătire profesională în conformitate cu politica entităţii TERMENE 31.12.2011 31.2011 RESPONSABILI Director Secretar Şef serviciu Resurse Umane ISJ Director Director Contabil şef Director Contabil şef Responsabil procedură Şef serviciu RU ISJ Director Director Contabil şef Director Contabil şef Responsabil procedură Director Secretara Şef serviciu RU Director 20. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în această activitate 28.2011 31. Stabilirea unor atribuţii concrete.2011 31. Fixarea unor atribuţii concrete.2011 31.Completarea ordinelor de plată . Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personal din cadrul DBCI 24.Stabilirea prin decizie a comisiei de control .12.12.Efectuarea controlului propriu-zis .Actualizarea ROF-ului cu fişele posturilor .2011 116 .Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi actualizarea procedurilor . Realizarea unui program de pregătire profesională.Elaborarea unui program de pregătire profesională în conformitate cu politica entităţii . Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri 27.Stabilirea prin decizie a comisiei de control .12. Verificarea ordinelor de plată utilizate pentru perioada auditată şi completarea acestora cu numărul şi data documentelor justificative care generează datoriile 21. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea Registrului de casă 26.Elaborarea unui program de pregătire profesională în conformitate cu politica entităţii .Elaborarea procedurilor privind Registrul de casă .12.12. Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul cu atribuţii privind activitatea casieriei. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea documentului Cec pentru ridicare de numerar 22.2011 31. corespunzător cu necesităţile entităţii de a se adapta la noutăţile din sistemul public 20.Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi actualizarea procedurilor .12.12.Actualizarea ROF-ului cu fişele posturilor .2011 31.

Completarea documentelor .2011 31.12.12.2011 Director Contabil şef Secretar Director 117 .12.Stabilirea unui responsabil cu implementarea programului informatic .Stabilirea unei echipe de analiză a ştatelor de salarii . în vederea stabilirii datoriilor salariaţilor faţă de terţi pentru care există angajamente de plată şi aducerea la zi a situaţiei în cauză 37. Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind cheltuielile cu salariile şi reţinerile din salarii datorate terţilor 32. din cadrul instituţieI pentru aplicaţia informatică care va fi implementată ACŢIUNI / MĂSURI . Implementarea unui program informatic integrat privind activitatea financiar-contabilă care să permită urmărirea cheltuielilor cu salariile personalului de la faza de stabilire a drepturilor salariale până în momentul reflectării acestor cheltuieli în Balanţa de verificare şi stabilirea unui responsabil pentru aceasta 36.2011 31.2011 31.Stabilirea nivelului de raportare periodică a controlului realizat . Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestui sistem 33.Elaborarea unui program de pregătire profesională în conformitate cu politica entităţii .Efectuarea controlului .Actualizarea ROF-ului cu fişele posturilor .12. de către persoana responsabilă cu evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă din cadrul direcţiei.Stabilirea unei proceduri de achiziţie a programelor informatice . coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi 34.12.12.Analiza statelor de salarii .2011 31.12. Realizarea controlului periodic asupra modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă.Stabilirea prin decizie a comisiei de control .2011 31.2011 31.12.2011 RESPONSABILI Director Şef birou contabilitate Director Director Responsabil procedură Director Director Contabil şef Director Contabilitatea cheltuielilor cu personal 31. Instruirea personalului cu atribuţii în domeniul cheltuielile cu salariile personalului şi în gestionarea sumelor datorate de salariaţi terţilor de către şeful compartimentului contabilitate 35. Analiza statelor de salarii pe perioada auditată.12.12.12.2011 31.12.2011 31.2011 31.2011 31. Cuprinderea în programul de pregătire profesională a unui sistem de instruire a persoanelor. 30.Corectarea erorilor din statele de salarii .2011 31.2011 31.Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi actualizarea procedurilor . Fixarea unor atribuţii concrete.12. Verificarea modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă pe perioada auditată şi corectarea erorilor până la sfârşitul anului 31.Elaborarea procedurilor privind contabilitatea cheltuielilor cu salariile .12.Completarea programului de pregătire profesională cu instruirea personalului de execuţie TERMENE 31.OBIECTE AUDITABILE RECOMANDĂRI 29.

Elaborarea procedurilor privind cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială .12.2011 31.12. cu respectarea reglementărilor în vigoare. Realizarea unui program de pregătire profesională pentru instruirea operatorilor cu sarcini de prelucrare a datelor în scopul elaborării declaraţiilor.Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi actualizarea procedurilor . Efectuarea inventarierii creanţelor pe perioada auditată.2011 31.12.12.Elaborarea procedurilor privind evidenţa tehnicoperativă .2011 31.12. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind evidenţa tehnic-operativă 51. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri 48. pentru întreaga perioadă auditată.12.12.03.Corectarea erorilor .Elaborarea procedurilor privind efectuarea inventarierii patrimoniului .2011 Director Contabil şef Responsabil procedură Evidenţa tehnicoperativă 118 .Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi actualizarea procedurilor .Testarea implementării programului informatic .2011 31.2011 Director Contabilitatea rezultatelor inventarierii .Stabilirea responsabililor cu implementarea programului informatic . Realizarea la nivelul entităţii unui program privind pregătirea profesională a membrilor comisiilor de inventariere.2011 RESPONSABILI Director Contabil şef Responsabil procedură Director 31.Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi actualizarea procedurilor 31. precum şi cele privind raportarea acestor datorii către entităţile care gestionează aceste fonduri 39. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind efectuarea inventarierii patrimoniului entităţii 44. Implementarea unui program informatic integrat privind activitatea de raportare care să respecte structura stabilită prin cadrul normativ şi stabilirea unui responsabil pentru aceasta 41.12. Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială.2011 31.Stabilirea echipei de verificare .12. precum şi luarea unor măsuri pentru stabilirea unui responsabil cu această activitate 50.OBIECTE AUDITABILE RECOMANDĂRI 38. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri 40.Verificarea propriu-zisă . în vederea depistării şi corectării eventualelor erori 43.03.12.Elaborarea unui program de pregătire profesională în conformitate cu politica entităţii . astfel încât întocmirea situaţiilor financiare periodice să fie elaborate pe baza acestor rezultate 49.2011 31.Reflectarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii .2011 Contabil şef Director Contabil şef Responsabil procedură Director Contabil şef Director Contabil şef 31.Elaborarea unui program de pregătire profesională în conformitate cu politica entităţii TERMENE 31.Efectuarea inventarierii . Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi întocmirea acestora ACŢIUNI / MĂSURI .Stabilirea comisiei de inventariere . realizat de către conducătorul instituţiei pentru aplicaţia informatică implementată 42.2011 31.12.2011 31.12.2011 31. Compararea datelor din Balanţa de verificare cu cele din declaraţii.2011 31.

Stabilirea prin decizie a echipei de efectuare a aferente contractelor încheiate în scopul verificării analizei.Elaborarea procedurilor privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului Director Director Contabil şef Director Contabil şef Director Contabil şef Director 31.12. Realizarea unui program de pregătire profesională . Conducerea activităţii financiare 55.2011 31.12.Stabilirea responsabilului cu determinarea special pretipărite aferente perioadei de timp acestui necesar neconsumată a anului 2011 şi demararea procedurilor de -Determinarea necesarului achiziţie publică pentru acest cod de material.2011 31.Elaborarea unui program de pregătire pentru personal profesională în conformitate cu politica entităţii 59.12.03.12.2011 31. Instruirea personalului cu atribuţii în gestionarea şi Stabilirea atribuţiilor de instruire în sarcinile controlul documentelor tipizate cu regim special de şeful şefului de compartiment compartimentului din care face parte Obiectivul nr.Elaborarea procedurilor privind activitatea de de lucru privind obligaţiile de plată către creditorii plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor entităţii 56. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi .Stabilirea prin decizie a echipei de efectuare a entitate în perioada auditată. .12.12.Actualizarea ROF-ului cu fişele posturilor procedurile şi fişa postului pentru personalul implicat în aceste activităţi 58.2011 31.3. efectuării plăţilor scadente din contracte .2011 31.2011 31.12.12. coroborate cu Actualizarea ROF-ului cu fişele posturilor procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi 54. Fixarea unor atribuţii concrete.2011 31. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri .12.01.Prezentarea concluziilor 60. Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului .12. Determinarea necesarului de documente cu regim . Efectuarea unei analize pe perioada auditată a plăţilor . în scopul identificării analizei.2011 RESPONSABILI Director Contabil şef Activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 52.2011 31. Analiza tuturor contractelor comerciale încheiate de .12.2011 Director Director Contabil şef Director Contabil şef Activitatea de stabilire şi Contabil şef 119 .2011 31. coroborate cu .2011 31.Analiza propriu-zisă .2011 31. Fixarea unor atribuţii concrete.2011 31.Analiza propriu-zisă şi completarea acestor contracte cu elemente obligatorii. în vederea utilizării formularelor personalizate 53.OBIECTE AUDITABILE RECOMANDĂRI ACŢIUNI / MĂSURI TERMENE 31.Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri actualizarea procedurilor 57.Prezentarea concluziilor care au fost omise 61.12. contractelor încheiate fără respectarea cadrului normativ .2011 31.01.

OBIECTE AUDITABILE raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului RECOMANDĂRI 62.Testarea implementării programului informatic .Stabilirea responsabililor cu aceasta . în vederea depistării şi corectării erorilor ACŢIUNI / MĂSURI . Realizarea unui program de pregătire profesională pentru instruirea operatorilor cu sarcini de prelucrare a datelor în scopul elaborării declaraţiilor 65.2011 120 .Analiza propriu-zisă .Stabilirea prin decizie a echipei de efectuare a analizei.Elaborarea unui program de pregătire profesională în conformitate cu politica entităţii .Corectarea erorilor TERMENE 31. .2011 31. Implementarea unui program informatic integrat privind activitatea de raportare care să respecte structura stabilită prin cadrul normativ şi stabilirea unui responsabil pentru aceasta 64.12.12.2011 RESPONSABILI Director Contabil şef Şef serviciu informatic 31.03. Compararea datelor din Balanţa de verificare cu cele din declaraţii pentru întreaga perioadă auditată.12. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri 63.Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi actualizarea procedurilor .2011 31.

garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de 121 . . . .12. 208 din 15.2011 Scopul acţiunii de auditare constă în: .2011 – 31. Conducerea contabilităţii 3. Tehnicile de audit intern utilizate: • verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii. .Legea nr.01.asigurarea respectării principiilor generale ale contabilităţii.Planul de audit intern pe anul 2011. 672/2002.examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor. 38/15. realităţii şi acurateţei înregistrărilor în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi regulamentele în vigoare.asigurarea completitudinii şi corectitudinii conducerii registrelor de contabilitate. Conducerea activităţii financiare Tipul de auditare .2011. .audit de conformitate/regularitate. . Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit: 1.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr.Procedura P15: Raport de audit INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern RAPORT DE AUDIT INTERN I. Durata misiunii de audit: 20.09.punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări.asigurarea respectării regulilor de evaluare a elementelor de activ şi de pasiv.asigurarea respectării reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene. .2012-30. .comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii. după obţinerea lor din două sau mai multe surse diferite.OMFP nr. Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat: . INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituită din: Ivanovici Gheorghe – auditor Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. . Organizarea registrelor de contabilitate 2.01.recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice.11. aprobat de conducerea ISJ Suceava.2012 Perioada auditată: 01. .confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora. precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare: . 672/2002 privind auditul public intern.09.

tabelele punctelor tari şi slabe. respectiv: .liste de control.chestionare de control intern. identificate. Cuprinde un set de operaţii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în proceduri. care pot fi izolate.foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor.analiza riscurilor. . implicate şi interesate şi informaţiile primite. . . .CCI: orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cauzelor reale ale acestora. note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate. • Listă de verificare . funcţionarea entităţii/structurii auditate.angajamentele bugetare legale.declaraţiile de impunere depuse de entitate la organele abilitate. Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re relaţii scrise. Documentele examinate în cadrul Şcolii nr.statele de salarii. . 122 . • interviul. existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi. Alte tehnici de audit: • observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi emitere a documentelor. .LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil.teste.la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative. . Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii.urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în totalitate a tranzacţiilor. .formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor . . în principal sunt: . Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: • Chestionarul de luare la cunoştinţă . . • analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente. • Chestionarul de control intern .balanţele de verificare întocmite periodic. .FIAP-uri. cuantificate şi măsurate distinct.situaţiile financiare anuale. .registrele de contabilitate.tematica în detaliu a misiunii de audit. care trebuie să fie susţinute de documente.fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate .liste de verificare structurate pe obiective. . . . .CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare la contextul socio-economic. .raportul preliminar de audit intern.FCRI-uri. 10 Suceava privind activitatea financiarcontabilă au vizat documentaţia aferentă perioadei auditate.documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operaţiilor în contabilitate.programul de audit intern. .programul intervenţiei la faţa locului. organizare internă. .

jurnal II. raportul final de audit intern. Constatare: .2. cauzele. prezentam principalele constatări ale echipei de auditori interni. 1. .1. 1. CONSTATĂRI SI RECOMANDARI În acest capitol.). Organizarea Centrului de Execuţie Bugetară Scoala nr. vom prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente şi a necesităţilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate. De asemenea.organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei sunt următoarele: . urmare a acestor constatări. . II.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr.1. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare. cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general. Registrul . .organizarea sistemului de raportare.1. . . Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. obţinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în FIAP-urile şi FCRI-urile întocmite în Etapa Intervenţiei la faţa locului. planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiarcontabile şi se editează lunar.conducerea activităţii financiare. fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor. consecinţele şi recomandările formulate.La entitatea auditată.1. 10 Suceava: Direcţia a funcţionat în perioada supusă auditării cu un număr de 22 salariaţi. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr.1. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–jurnal există proceduri de lucru.organizarea arhivării documentelor. 123 . Pentru toţi salariaţii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuţiile de serviciu. din care 3 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuţiile de serviciu organigrama şi Regulamentului de organizare şi funcţionare.fiabilitatea sistemului informatic. II.2. II.1. . .conducerea contabilităţii. în vederea corectării disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare.elaborarea bilanţului contabil.1. 1. Organizare registrelor de contabilitate II.elaborarea contului de execuţie bugetară.organizarea registrelor de contabilitate. .1.1.- minutele şedinţelor de deschidere. de închidere şi de conciliere. relaţiile ierarhice de subordonare şi relaţiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente.

din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–inventar există proceduri de lucru. identificarea şi controlul acestora. . Completarea incorectă a Registrului-inventar. .2.Nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate a modificărilor elementelor de activ şi pasiv ale entităţii.Analiza posibilităţii delegării unei persoane specializate de la DBCI.Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a stabili dimensiunile disfuncţiunii constatate şi refacerea Registrului-jurnal. prin ROF-ul entităţii.Inexistenţa unei pregătiri adecvate a persoanelor responsabile cu completarea Registruluijurnal. 1. . II. necesare realizării lucrărilor în condiţii corespunzătoare.Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. privind completarea Registruluijurnal. 1. Cauze: . după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.82/1991 republicată şi al OMFP nr.Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. 1. .Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor.1. pe perioada proiectării şi implementării aplicaţiei informatice. .2. . fără o distorsionare a conţinutului acestora. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.De asemenea. scrise şi formalizate. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.Datorită neînregistrării cronologice în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. astfel încât să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. .Analiza necesităţii achiziţionării unui program informatic pentru activitatea financiarcontabilă.). . pentru care s-a elaborat FIAP-ul 124 . Spre exemplu.2.Elaborarea procedurilor de lucru.Neefectuarea controlului ierarhic. .. Consecinţe: . nu se poate urmări.2.Stabilirea relaţiilor de colaborare între structurile funcţionale. .1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. care nu are personal cu pregătire economică.1. în orice moment.1. II. Registrul – inventar II. stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. Recomandări: .Proiectarea şi realizarea aplicaţiei financiar-contabile s-a făcut de către Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei. .Lipsa unor proceduri de lucru. iar între personalul acestei direcţii şi personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă neexistând relaţii de colaborare. care afectează patrimoniul entităţii. scrise şi formalizate.

1. II.Realizarea unei acţiuni de control.). 5 şi 6 din registru. .12. în orice moment. din care a rezultat că pentru conducerea registrului Cartea-Mare există proceduri de lucru. 1. care trebuie să fie familiarizat cu monografiile specifice contabilităţii. 82/1991 republicată şi OMFP nr.2 Modul de analiză a Registrului Cartea-Mare Din observarea directă realizată de auditorii interni pe teren s-a constatat corectitudinea completării registrului Cartea-Mare.Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. . Registrul Cartea Mare II.Inexistenţa procedurilor de lucru scrise şi formalizate.1. Constatare: .Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registrului-inventar.3.3. Contabilitatea imobilizărilor şi investiţiilor Pentru evaluarea activităţii auditabile. Conducerea contabilităţii II.Informarea echipei de auditori interni a modului de valorificare a inventarelor şi de completare a Registrului-inventar în vederea completării Fişei de urmărire a recomandărilor.Registrul-inventar nu este utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia. 1. II.3. II. . . . a modului de valorificare a inventarelor.Lipsa unui sistem de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor la nivelul compartimentelor şi a unui sistem de control ierarhic.1.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor. echipa de auditori interni a solicitat un interviu adresat 125 . respectiv coloanele 3. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată. pentru întreaga perioadă auditată. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. 1.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr.1.Persoanele responsabile cu completarea Registrului-inventar nu şi-au însuşit monografia privind modul de întocmire a Registrului-inventar în conformitate cu prevederile Legii nr. Cauze: .1. . 2.nr. 2. respectiv nu este posibil. Recomandări: . Consecinţe: .1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.4.3.Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile.2007. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate.

Auditorii interni au constatat că datoriile în valută. În acelaşi timp. obţinută de la persoana responsabilă din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. În baza testărilor realizate. Datoriile în valută nu sunt prezentate în situaţiile financiare anuale la valoarea actuală pentru care s-a elaborat FIAP-ul.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. Constatare: .Inexistenţa. 2. nu au constatat disfuncţionalităţi în privinţa modului de conducere a evidenţei plăţilor şi cheltuielilor efectuate. nr.2. administrator (Interviu nr. Aceasta contribuie la denaturarea informaţiilor din situaţiile financiare periodice. materialelor. la data încheierii contractelor. II. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Pe baza analizei efectuate.Neactualizarea sistematică a valorii contractelor de leasing la cursul valutar comunicat de BNR în ultima zi a perioadei de raportare. 2. aferente contractelor de leasing financiar sunt prezentate în situaţiile financiare la valoarea aferentă acestor contracte. responsabilă cu garantarea şi urmărirea datoriilor aferente contractelor de leasing financiar preluate în situaţiile financiare.1. II. auditorii interni din evaluarea indirectă a modului de achiziţionare a materiilor.5. .1.domnului Munteanu Vasile. pe care le prezentăm în continuare. Contabilitatea materiilor. valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.6. evaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României. la sfârşitul perioadelor de raportare. De asemenea. 126 .Neefectuarea periodică a punerii de acord între entitatea publică şi entităţile finanţatoare referitoare la datoriile aferente contractelor de leasing. 2. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar. materialelor consumabile.6. . Cauze: . întrucât aceste datorii trebuiau reflectate în contabilitate.1. Consecinţe: . II.Situaţiile financiare anuale nu reflectă o situaţia reală şi fidelă a patrimoniului entităţii. auditorii interni apreciază ca funcţional sistemul de control al contabilităţii datoriilor şi creanţelor. totuşi au constatat unele nereguli care trebuie evitate pe viitor. 2. 2. la o valoare reevaluată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României.3.1) din care a rezultat că monografia privind evidenţa imobilizărilor şi investiţiilor este cunoscută de personalul de execuţie şi există personal responsabil desemnat pentru această activitate. . Contabilitatea datoriilor şi creanţelor Din evaluările indirecte efectuate pe teren. dar şi din Nota de relaţii nr. la nivelul entităţii. unei persoane cu pregătire profesională corespunzătoare. în cadrul direcţiei. În acelaşi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată. .4. echipa de auditori interni a constatat inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate pentru această activitate. 2. a rezultat că evidenţa analitică şi sistematică a bunurilor de natura stocurilor este condusă în conformitate cu reglementările cadrului normativ în vigoare.

II. la cursul valutar comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare.5. .1. Cauze: . pe care le prezentăm în continuare. . 2.7.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. nr.Lipsa unui control periodic efectuat de către persoana din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. Constatare: . Necompletarea distinct în Registrul de casă pentru fiecare operaţie în parte.5. 2.Reevaluarea datoriilor în valută aferente contractelor de leasing financiar şi reflectarea în Situaţiile financiare ale trimestrului III a anului 2006. . De exemplu: . 2.5.Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea 127 .Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. .Lipsa în cadrul casieriei entităţii a unui personal cu pregătire profesională necesară acestei activităţi.În data de 30 iunie 2011 s-a achitat salariatei Gherman Raluca suma de 170 lei reprezentând ˝Alte datorii în legătură cu salariaţii˝ cont corespondent 4281 şi suma de 100 lei reprezentând ˝Avansuri de trezorerie˝.. cont corespondent 542.1. Recomandări: . asupra modului de completare al Registrului de casă. reprezentând contravaloarea avansului de trezorerie. .Recomandări: . Contabilitatea trezoreriei Din evaluările indirecte realizate de echipa de auditori interni s-a constatat că sistemul de control al activităţii de trezorerie este funcţional. în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente. II.Din analiză auditorii interni au constatat nedescărcarea în Registrul de casă distinct pentru fiecare operaţie în parte.Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind datoriile în valută.Fixarea unor atribuţii concrete.2.) au apărut unele disfuncţionalităţi privind activitatea de casierie.Sumele achitate prin casieria entităţii şi înregistrate în registrul de casă nu permit o identificare clară a evoluţiei elementelor patrimoniale . însărcinată cu evidenţa operaţiunilor de casă. în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente pentru care s-a elaborat FIAP-ul.7. Test nr.Efectuarea inventarierii situaţiei datoriilor aferente contractelor de leasing financiar. 2. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi.Inexistenţa unei colaborări între persoana însărcinată cu evidenţa analitică a furnizorilor din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă şi casierul entităţii. . .Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. .4. Consecinţe: .1. însă în urma testărilor efectuate (CCI nr. privind necesităţile de informare privind evoluţia pieţei de capital şi a sistemului de relaţii financiare. În registrul de casă s-a descărcat suma totală de 270 lei. acordată doamnei Gherman Raluca.

• Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale consultări 128 . Unele ordine de plată utilizate de entitate nu conţin date referitoare la documentele justificative în baza cărora se sting datoriile de plată. II. 161.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate.Verificarea modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă pe perioada auditată şi corectarea erorilor până la sfârşitul anului. care nu conţin date explicite referitoare la documentele justificative care au generat aceste obligaţii.Existenţa supraîncărcării personalului din cadrul direcţiei.Realizarea controlului periodic asupra modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă. • Verificarea întregii arhive a entităţii.Fixarea unor atribuţii concrete.Din eşantionul stabilit pentru testare s-a constatat inexistenţa numărului şi datei facturilor furnizorilor. OP nr.2. nr. . . .5. .Inexistenţa unei evidenţe detaliate pentru fiecare creditor al entităţii.7. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în această activitate.Pe baza ordinelor de plată întocmite de entitate pentru achitarea datoriilor nu se poate realiza o situaţie analitică şi operativă a stadiului de achitare al furnizorilor. . . OP nr.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. OP nr. motiv pentru care s-a elaborat FIAP-ul. . . 321. . 2.Întocmirea ordinelor de plată fără explicaţii suficiente referitoare la datorii îngreunează organizarea evidenţei analitice a furnizorilor. spre exemplu: ˝contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar˝.Din analiză auditorii interni au constatat că există ordine de plată utilizate de entitate pentru achitarea obligaţiilor datorate terţilor. Consecinţe: . Constatare: . de către persoana responsabilă cu evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă din cadrul direcţiei. în scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau distruse şi luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora.2. . specificându-se numai natura bunurilor achiziţionate. Recomandări: • Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor financiar-contabile.Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul din cadrul casieriei entităţii de către personal specializat din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. 201. . Cauze: .Nerealizarea unei activităţi de analiză periodică a stadiului de achitare al datoriilor.registrului de casă.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. în cazul OP nr. • Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul Compartimentului arhiva generală. 81. 2. • Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri.

CONCLUZII Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului . 2. pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea financiar-contabilă. a constatărilor efectuate în etapa de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la fata locului.11. Data: 30. Structura auditată are obligaţia să respecte Programul de acţiune şi Calendarul de implementare a recomandărilor. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC 1. cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să raporteze echipei de auditori interni.III. Organizarea registrelor de X contabilitate. OBIECTIVUL crt. iar pe ultima pagină. conform grilei prezentate în continuare. 129 . Conducerea contabilităţii X 3. liste de control. Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa de auditori interni. Echipa de auditori interni.2012 Auditor Ivanovici Gheorghe Notă: Precizăm că în practica. apreciate de către participanţi. Conducerea activităţii X financiare Evaluarea are la bază discuţiile care au avut loc. interviuri. cu privire la recomandările auditorilor interni. foi de lucru. ca fiind realiste şi posibil de implementat în practică. note de relaţii si in urma analizei si interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri si FCRI-uri care au condus la recomandările şi concluziile cuprinse in Raportul de audit intern. De asemenea. Toate constatările efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste. Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării acestora. în şedinţele de închidere şi conciliere al misiunii de audit intern. APRECIERE Nr. considerăm că rezultatele evaluării auditorilor interni privind Activitatea financiar-contabilă se înscriu în parametrii normali pentru această perioadă de implementare a funcţiei de audit intern în entităţile publice. stadiul implementării acestora. periodic. atât de auditorii interni. cât şi de supervizorul misiunii.

structurată pe cele 3 obiective stabilite pentru derularea misiunii.SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN I. perioada auditată fiind 01. Misiunea de audit intern s-a realizat în baza Planului de audit intern pe anul 2011. coroborate cu procedurile şi fişele de post. INTRODUCERE Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. astfel încât Registrul-inventar să fie utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia.12. şi a evaluărilor realizate privind Activitatea financiar-contabilă. . . a testărilor pe teren.01.Constatare 3: Sumele înregistrate în contabilitate reprezentând cheltuieli cu salariile personalului sunt diferite faţă de totalul acestor cheltuieli reflectate în Statul de salarii.09. crt. aprobate prin OMFP nr.10. Recomandare 1: Echipa de auditori consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. utilizarea şi controlul Registrului de casă. OBIECTIVUL Organizarea registrelor de contabilitate.Constatare 2: Sumele plătite prin casierie şi care se refereau la două sau mai multe categorii de obligaţii nu au fost completate distinct în Registrul de casă. Conducerea contabilităţii Conducerea activităţii financiare II. 3. respectiv să permită în orice moment.2011 – 31. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate.2011 – 31. 38/2003 şi a normelor specifice aprobate de conducerea entităţii. 672/2002 privind auditul intern. 1. în perioada 20. 2. De asemenea. aprobat de conducerea entităţii. 130 APRECIERE DE ÎMBUNĂTĂŢIT FUNCŢIONAL CRITIC .2011 şi a fost efectuată. Recomandare 2: Echipa de auditori interni propune pentru personalul implicat în această activitate. apreciază funcţionalitatea sistemului de control intern. Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. după cum urmează: Nr.2011 de către auditorul intern Ivanovici Gheorghe Echipa de auditori interni în baza analizei privind riscurile.Constatare 1: Completarea Registrului inventar s-a realizat fără a fi completate coloanele referitoare la diferenţele de evaluare de înregistrat. stabilirea unor atribuţii concrete. auditorii interni consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului implicat în întocmirea. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt cele prezentate în continuare: .

în baza testelor şi analizelor efectuate.2012 Auditor intern. a elaborat un număr de 65 de recomandări. aferente celor 3 obiective ale misiunii de audit intern. elaborarea unui program de pregătire profesională pentru instruirea utilizatorilor acestei aplicaţii informatice. . scrise şi formalizate. din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.Constatare 4: Din analiza contractelor economice încheiate de entitate s-a constatat inexistenţa unor evidenţe a plăţilor pe scadenţele prevăzute în contracte. De asemenea. Recomandare 5: Echipa de auditori consideră necesară efectuarea unui inventarieri a tuturor operaţiilor supuse controlului financiar preventiv din cadrul entităţii şi elaborarea unor proceduri de lucru pentru activităţile specifice entităţii. auditorii interni au stabilit şi inexistenţa în contractele încheiate a clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi. . CONCLUZII Evaluarea ACTIVITĂŢII FINANCIAR-CONTABILE din cadrul Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă. concomitent cu dezvoltarea sistemelor de conducere bazate pe gestiunea riscurilor.11. nefiind identificate obstacole în funcţionarea acesteia. III. Echipa de auditori interni prin analiza activităţilor auditabile şi evaluările realizate în etapa de intervenţie la faţa locului. Concomitent. echipa de auditori consideră necesară realizarea unui program de pregătire profesională a personalului implicat.Recomandare 3: Implementarea unui program informatic care să permită urmărirea şi controlul cheltuielilor cu salariile personalului din momentul stabilirii cheltuielilor cu personalul şi până în momentul înregistrării acestora în contabilitate. De asemenea. precum şi stabilirea unor atribuţii concrete.Constatare 5: La nivelul entităţii nu există elaborate şi aprobate Norme metodologice specifice privind exercitarea controlului financiar preventiv. permit auditorilor interni să emită o asigurare rezonabilă managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activităţii auditate. Echipa de auditori interni consideră necesară constituirea de urgenţă a grupului de lucru pentru implementarea noului sistem de control intern. Data 30. Ivanovici Gheorghe 131 . 946/2005 privind Codul controlului intern. coroborate cu procedurile operaţionale şi cu fişa postului. Considerăm că prioritatea în activitatea de implementare a recomandărilor o reprezintă elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaţionale. pentru întreaga activitate a direcţiei. prin elaborarea şi utilizarea în conducerea curentă a Registrului riscurilor – care reprezintă setul de recomandări majore. Recomandare 4: Efectuarea unei analize pe perioada auditată a plăţilor aferente contractelor de achiziţie publică în scopul verificării plăţilor scadente din contracte şi a penalităţilor de întârziere aferente acestora. în conformitate cu OMFP nr.

12. pe perioada proiectării şi implementării aplicaţiei informatice. AUDIT INTERN ISJ Misiunea de audit public intern: ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ Implementa t Parţial implementat Neimplement at Data: … Raport de audit nr. scrise şi formalizate.2011 31. crt. Analiza necesităţii achiziţionării unui program informatic pentru activitatea financiar-contabilă. prin ROF-ul entităţii. 1. Elaborarea procedurilor operaţionale. X 3.2011 31.Procedura P17: Urmărirea recomandărilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR ENTITATEA PUBLICĂ ŞCOALA CU CL. Stabilirea relaţiilor de colaborare între structurile funcţionale. de la Palatul copiilor. astfel încât să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor.2011 31.2011 31. 7.2011 Recomandarea Obiectivul nr.2011 31. 6.2011 X X X X X 31. Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a stabili dimensiunile X disfuncţiunii constatate şi refacerea Registrului-jurnal 4. privind completarea Registrului-jurnal.12. Analiza posibilităţii delegării unei persoane specializate. 10 SUCEAVA Nr. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor. 2. fără o distorsionare a conţinutului acestora 8 Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registruluiinventar 9 Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor X 132 X .12. Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabilitate. X/ ……2011 Data planificată / Data implementării 31. 5.12.12. I-VIII NR. Organizarea registrelor de contabilitate 1.2011 31.12.12.12.2011 31.12.

2011 AUDIT INTERN ISJ Obiectivul nr.12.2011 31.12.12.12.2011 X 31. Stabilirea unor atribuţii concrete. corespunzător cu necesităţile X entităţii de a se adapta la noutăţile din sistemul public 21.12. Realizarea unui program de pregătire profesională.12. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru X personalul implicat în aceste activităţi 17. Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind datoriile şi creanţele 14.2011 31. Recomandarea 10 Realizarea unei acţiuni de control pentru întreaga perioadă auditată.12.12. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri X 15. care trebuie să fie familiarizat cu monografiile specifice contabilităţii 12 Informarea echipei de auditori interni cu privire la modul de valorificare a inventarelor şi de completare a Registrului-inventar Data: … Raport de Misiunea de audit public intern: audit nr. a modului de valorificare a inventarelor 11 Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri 19.2011 31.2011 31.12.12.ENTITATEA PUBLICĂ ŞCOALA CU CL. 2: Conducerea contabilităţii 13. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru X personalul implicat în aceste activităţi 20. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea X ordinelor de plată 18.2011 X 31.12. 10 SUCEAVA Nr. Fixarea unor atribuţii concrete. crt.2011 31.2011 X X 31. Verificarea ordinelor de plată utilizate pentru perioada auditată şi completarea X acestora cu numărul şi data documentelor justificative care generează datoriile 22. X/ ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ ……2011 Data Implementa Parţial Neimplement planificată / t implementat at Data implementării 31. I-VIII NR.2011 X 31.2011 31.2011 31. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri X 133 .12. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea documentului Cec pentru ridicare de numerar 25.2011 31.12.

Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestui sistem 36. Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personal din cadrul instituţiei 27.12. 10 SUCEAVA Nr. X/ ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ ……2011 Data Implementa Parţial Neimplement planificată / t implementat at Data implementării 31. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri 30.10.12.12. de către persoana responsabilă cu evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă din cadrul instituţiei. I-VIII NR. crt.2011 31. Stabilirea unor atribuţii concrete. Realizarea controlului periodic asupra modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă.2011 31. Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind cheltuielile cu salariile şi reţinerile din salarii datorate terţilor 35. Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul cu atribuţii privind activitatea casieriei.ENTITATEA PUBLICĂ ŞCOALA CU CL.2011 31.2011 31. Fixarea unor atribuţii concrete. 33. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea Registrului de casă 29. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi 37.12.12.2011 31. Instruirea personalului cu atribuţii în domeniul cheltuielile cu salariile personalului şi în gestionarea sumelor datorate de salariaţi terţilor de către şeful compartimentului din care face parte 134 Data: … Raport de Misiunea de audit public intern: audit nr.12.12.12.2011 31. Verificarea filelor de CEC pentru ridicare de numerar pentru perioada auditată şi completarea acestora cu natura cheltuielilor efectuate 28. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în această activitate 31. Recomandarea 26.2011 31.2011 31.2011 31.12.2011 AUDIT INTERN ISJ .01. Verificarea modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă pe perioada auditată şi corectarea erorilor până la sfârşitul anului 34.2011 X X X X X X X X X X X X 31.2011 31.12. cu personal specializat din cadrul DBCI 32.

10 SUCEAVA Nr.2011 X 31.2011 31.2011 AUDIT INTERN ISJ .2011 31. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri 135 Data: … Raport de Misiunea de audit public intern: audit nr.2011 31. precum şi cele privind raportarea acestor datorii către entităţile care gestionează aceste fonduri 42.12. pentru întreaga perioadă auditată. Recomandarea 38.2011 31. Compararea datelor din Balanţa de verificare cu cele din declaraţii.03. din cadrulinstituţiei pentru aplicaţia informatică care va fi implementată 41. Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială. Implementarea unui program informatic integrat privind activitatea de raportare care să respecte structura stabilită prin cadrul normativ şi stabilirea unui responsabil pentru aceasta 44. în vederea depistării şi corectării eventualelor erori 46. realizat de către conducătorul instituţiei pentru aplicaţia informatică implementată 45.12. Implementarea unui program informatic integrat privind activitatea financiarcontabilă care să permită urmărirea cheltuielilor cu salariile personalului de la faza de stabilire a drepturilor salariale până în momentul reflectării acestor cheltuieli în Balanţa de verificare şi stabilirea unui responsabil pentru aceasta 39.12. I-VIII NR. X/ ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ ……2011 Data Implementa Parţial Neimplement planificată / t implementat at Data implementării 31.12.12.2011 31.12.2011 31.12.12. Cuprinderea în programul de pregătire profesională a unui sistem de instruire a persoanelor. în vederea stabilirii datoriilor salariaţilor faţă de terţi pentru care există angajamente de plată şi aducerea la zi a situaţiei în cauză 40.ENTITATEA PUBLICĂ ŞCOALA CU CL. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri 43. Realizarea unui program de pregătire profesională pentru instruirea operatorilor cu sarcini de prelucrare a datelor în scopul elaborării declaraţiilor.2011 X X X X X X X X X 30. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind efectuarea inventarierii patrimoniului entităţii 47. Analiza statelor de salarii pe perioada auditată.12. crt.2011 31.

I-VIII NR. X/ ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ ……2011 Data Implementa Parţial Neimplement planificată / t implementat at Data implementării 31. în vederea utilizării formularelor personalizate 53. 3. Realizarea la nivelul entităţii unui program privind pregătirea profesională a membrilor comisiilor de inventariere.2011 31.2011 31.12.12. Efectuarea unei analize pe perioada auditată a plăţilor aferente contractelor încheiate 136 X X X . astfel încât întocmirea situaţiilor financiare periodice să fie elaborate pe baza acestor rezultate 49.2011 X 31.2011 31.12.01. 10 SUCEAVA Nr. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri de lucru privind obligaţiile de plată către creditorii entităţii 56.2011 31. Conducerea activităţii financiare 55. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi întocmirea acestora Data: … Raport de Misiunea de audit public intern: audit nr. cu respectarea reglementărilor în vigoare. Determinarea necesarului de documente cu regim special pretipărite aferente X perioadei de timp neconsumată a anului 2011 şi demararea procedurilor de achiziţie publică pentru acest cod de material.2011 X 31.12. Recomandarea 48. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri X 57.2011 31.12.2011 X X X X 31.2011 31. Efectuarea inventarierii creanţelor pe perioada auditată. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru X personalul implicat în aceste activităţi 54.12.2011 31.12. crt.12. Fixarea unor atribuţii concrete.12.2011 31.2011 AUDIT INTERN ISJ 52. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind evidenţa tehnic-operativă 51. coroborate cu procedurile şi fişa postului pentru personalul implicat în aceste activităţi 58.12. Fixarea unor atribuţii concrete.12.ENTITATEA PUBLICĂ ŞCOALA CU CL. precum şi luarea unor măsuri pentru stabilirea unui responsabil cu această activitate 50. Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personal 59. Instruirea personalului cu atribuţii în gestionarea şi controlul documentelor tipizate cu regim special de şeful compartimentului din care face parte Obiectivul nr.

10 Suceava Data şi semnătura conducătorului: Popescu Ioan Data şi semnătura auditorilor interni: Ivanovici Gheorghe 137 .2011 în scopul verificării efectuării plăţilor scadente din contracte Analiza tuturor contractelor comerciale încheiate de entitate în perioada auditată.12. I-VIII NR.2011 31.ENTITATEA PUBLICĂ ŞCOALA CU CL.12. Realizarea unui program de pregătire profesională pentru instruirea operatorilor cu sarcini de prelucrare a datelor în scopul elaborării declaraţiilor. X/ ……2011 Data planificată / Data implementării 31. neimplementat 3. în scopul identificării contractelor încheiate fără respectarea cadrului normativ şi completarea acestor contracte cu elemente obligatorii. AUDIT INTERN ISJ Misiunea de audit public intern: ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ Implementa t Parţial implementat Neimplement at Recomandarea Data: … Raport de audit nr. parţial implementat.12.2011 31. în vederea depistării şi corectării erorilor Instrucţiuni 1. Introduceţi recomandările de audit după cum sunt prezentate în raportul de audit 2.12. Verificaţi coloana corespunzătoare: implementat. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri 63 Implementarea unui program informatic integrat privind activitatea de raportare care să respecte structura stabilită prin cadrul normativ şi stabilirea unui responsabil pentru aceasta 64.2011 31. 10 SUCEAVA Nr. care au fost omise 62.12. Compararea datelor din Balanţa de verificare cu cele din declaraţii pentru întreaga perioadă auditată. crt. 60.2011 Entitatea/structura auditată Şcoala nr. realizat de către conducătorul instituţiei pentru aplicaţia informatică implementată 65. Introduceţi data planificată pentru implementare în Raportul de audit şi data implementării X X X X X 31.

t La această activitate aţi elaborat un FCRI.12. s-a elaborat FIAP nr. ….Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern LISTA DE SUPERVIZARE A DOCUMENTELOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. riscurile semnificative au fost înlocuite in documentul Tematica în detaliu a misiunii de audit intern cu operaţiile auditabile corespunzătoare 3. Lucrarea Declaraţia de independenţă Analiza riscurilor Răspunsul auditorilor De acord De acord. ca urmare a revizuirii documentului Nu există incompatibilitate Să se întocmească la obiectivul 2 obiectul auditabil Evidenţa tehnic operativă Ataşarea operaţiilor corespunzătoare riscurilor semnificative la obiectele auditabile Revizuirea răspunsurilor auditorilor de către şeful structurii de audit/supervizorului misiunii de audit intern De acord De acord Nr. De acord FIAP-ul nr. …. a fost introdus De acord. Vă recomand să elaboraţi şi un FIAP De acord.7. crt. Intervenţia la faţa locului – Contabilitatea rezultatelor inventarierii …. 1. Analiza riscurilor De acord ….1. De acord 138 . ….2011-31. 8. 2.2.2. S-a constatat lipsa Statelor de salarii pe luna martie 2011 şi nu s-a întocmit FCRI S-a întocmit FCRI nr.01.1.1. 8.2011 Întocmit: Ivanovici Gheorghe Propunerea şefului structurii de audit/ supervizorului misiunii. 2. ….

adică respectarea normelor metodologice. 139 . prin efectuarea de controale permanente de către şeful structurii de audit intern. Prin Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se realizează o evaluare prin adoptarea unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii globale a programului de calitate. prin care acesta examinează eficacitatea normelor de audit intern şi dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunii de audit sunt aplicate în mod corespunzător garantând calitatea Raportului de audit intern. a Codului privind conduita etica a auditorului intern. Este formalizată prin întocmirea Fişei de evaluare a misiunii de audit intern.Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Şeful structurii de audit intern trebuie să elaboreze un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit. Supervizarea va permite depistarea deficienţelor în anumite etape din derularea misiunii şi va permite iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor misiuni de audit intern şi asigurarea perfecţionării profesionale a auditorilor. Evaluarea constă în supervizarea realizării misiunii de audit intern. Evaluarea se realizează după fiecare misiune de audit intern. a Standardelor şi a bunei practici internaţionale de către toţi auditorii interni.

auditorul a identificat riscurile şi controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a estimat corespunzător riscurile activităţii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat X Obiectivul auditului.2011 Perioada misiunii: 20. respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme identificate Comunicările scrise au fost clare.01.09.2011-31.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. au fost respectate Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii. scopul. Luat la cunoştinţă: Data: Bugetul de timp planificat: 616 ore 1 2 3 4 5 Observaţii X A fost necesar să se lucreze peste orele de program X X X X X X X X X X X X X X Evaluarea misiunii de audit intern mai poate fi realizată şi de conducerea structurii auditate căreia i se înaintează un chestionar de evaluare prin care i se solicită să prezinte o apreciere asupra desfăşurării misiunii de audit şi a modului de implicare al auditorilor interni pe parcursul misiunii. A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările când au fost identificate problemele Normele de audit intern.12.2012-30. relevante şi folositoare Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat Nivel de productivitate personală al auditorului intern. obiective şi corecte Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente. Evaluarea misiunii de audit intern de către structura auditată este formalizată prin Fişa de evaluare a misiunii de audit intern întocmită de către structura auditată. competente. 140 .2012 Auditor evaluat: Ivanovici Gheorghe Bugetul de timp efectiv: 616 ore În etapa de pregătire a misiunii. procedurile şi bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi conducerea structurii de audit intern.11. concise.

S-a răspuns în toate cazurile la întrebările legate de X misiunea de audit.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Auditorii au avut un comportament adecvat şi profesional X 15. Consideraţi ca obiectivele de audit stabilite au privit X activităţile cu riscuri majore 12. 141 . iar răspunsurile au condus la obţinerea de concluzii relevante 8. crt.11. Obiectivele de audit au fost comunicate clar la începutul X misiunii 2. Cum evaluaţi în general misiunea de audit X 11. Ce v-a plăcut cel mai puţin pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai puţin Întâlnirile pe parcursul misiunii au fost limitate. Obiectiv auditat Obs.01.09. A existat un feed-back pe tot parcursul misiunii.12. dinamică şi interesantă 7. Ce v-a plăcut cel mai mult pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai mult .2011 Perioada misiunii: 20. iar acesta X a fost util în găsirea de soluţii la probleme 10. Misiunea a fost desfăşurată adecvat. director Şcoala nr.-31. 10 Suceava FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ Note Nr. X structurată.calitatea discuţiilor 16.2012-30. 1 2 3 4 5 1. Misiunea a contribuit la obţinerea de rezultate sau la X îmbunătăţirea unora deja existente 4.2011. nu întotdeauna din vina auditatului. A existat o buna comunicare intre auditor şi auditat X 14.2012 Întocmit: Popescu Ioan . Constatările au fost prezentate într-o maniera logică.conduita auditorilor interni . Obiectivele de audit stabilite au fost în concordanta cu X activităţile desfăşurate 6. In desfăşurarea misiunii de audit au fost prezentate constatările şi recomandările când au fost identificate X probleme 13. Misiunea a beneficiat de direcţii clare şi precise privind X modul de desfăşurare 5.claritatea recomandărilor . intervenţia la fata X locului a privit doar obiectivele stabilite şi comunicate 9. Au fost furnizate suficiente informaţii privind misiunea de X efectuat 3.

2012 Luat la cunoştinţă.17. • 3 pentru satisfăcător. Popescu Ioan Data: 30. • 2 pentru slab. Ce obiective de audit consideraţi că nu au fost atinse în totalitate din cele comunicate Nu sunt comentarii. auditori interni: Ivanovici Gheorghe Data: 30. 18.11. 19. • 4 pentru bine. Ce obiective de audit consideraţi că ar fi necesar a fi cuprinse în programul viitor de audit Calitatea procedurilor privind achiziţiile publice elaborate in urma recomandărilor. Alte comentarii Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj: • 1 pentru nesatisfăcător.2012 142 . • 5 pentru foarte bine. Notă: În practică se va urmări ca pentru orice notare sub 3 să se solicite explicaţii scrise. 10 Suceava.11. Director Şcoala nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful