o: " : :: ;:¬:n:o n::: c:::;

www.swdaI.com 1
¬ ¬ìo x· q¬ o µ¬s nì>¬i n>on ·nYw쬷 ¬ìnYn / n " i
o·w¬n w¬nn qì¬i ¬nìx nw쬷ni n:iYn nx nxì¬n ·xn> nx¬nw ¬v ·oì· ·i¬ owi xnx ¬i iµv· ·i¬ j>·x ¬v
oì· ¬wv nvi¬x ¬v j·¬nx j·¬o·µ¬ j:i¬ nnn·xs xYnnnw ¬v ·oì· ·i¬ owi x::·n ·i¬ì xnx ·i¬ nonn x " ·oi· ¬
¬ ·a ' x·i jia · !v x:x nnn·as nx:nnn oi:5 ni " · :5 xn oi· ! " n:·sna q¬a: q·¬x oi· ! ¬nx x·¬ìn: ¬i ·oì· ·i¬
¬w· w¬µn ' ¬ o·w¬n w¬nn ' o·w¬n ·wx¬ì Yx¬w· w¬µn ¬nx ·wx ¬i x··n a¬ iJx·wni ¬ni: q·¬x ¬nx :xinw
o·Jw:i o·n·:i o·!vin:i ninix: i·ni n·vwin a¬ ·Jn jnr na ¬·5rn: q·¬x ¬nx
ni¬ nìnw ) x:Y·ì ( ìo nw¬s
! !5 " o5: nrn w!nn x , w¬nn nx j·w¬µn Yx¬w· ì·nw jnti q¬iY q·¬x qx·n n:iYn nx nxì¬n , j:i¬ jn w·
o·w¬n w¬nn qì¬i j·¬nx , o·w¬n w¬µn qì¬i o·¬nìx onn w·ì , Yx¬w· w¬µn o·¬nìx onn w·ì :x¬w· j·x oxw
oi:5 wi!p inix j·x inix o·w!pn , nn :xi apnw nr :v nn " xJw :x¬w· nx w!p n ' ) 5 x¬p·i ( ·5 o·wi!p ·: on··ni
n ·Jx wi!p ' w!ipn xin o·w!pn onw nn q5: o·nw: o·w!ipn onw ·s:i
o· µ¬s o·¬sìo n>on nì:oµ nìn>on
· n5:n
niw ·xxìni xYx n¬·n Yv j·>¬in j·xì , owìin xìnw> , o·x: o·Y>iì , n!aJ5 i·J·v n:ini , ¬w··ni i·:a¬ nx , q¬ani ,
o·pnw x¬a i¬nxna ¬wx , oxax :5 i·s ni¬ai , o!·psn nx iJw· x:w on: jnJ jnri pin , nnx on:ivsw nnx ·:vis ,
jua ·oinv: n¬xsn n¬uvi ¬p· ¬ixa w!nnnw ¬nx nJa::i , nnin5 w!nnn: o·!·nv onw , !ia5 :v o¬xi·: ¬xs:i
ini5:n , · nnx qì¬i " ¬n ·wx¬ì Yx¬w· w¬µn · o·w . o·nvs w:w ¬nixi , aiu jn·o , aiu jn·o , aiu jn·o , :5: ·in·n
:x¬w· , qx¬ia qi¬a , q¬xi· qi¬a , qw!pn qi¬a , n!aJ5 ni!·p¬ w:w !pi¬i , o·nvs w:w ¬nixi , q!aJ5 !pi¬ ·Jxw ow5
qa vaiJ ·J·xi , ·a iva· x: ·!aJ5 o!x ·Ja i!p¬· ox q5 , !nsi nnn·x on·:v :isn , v¬sn:i , nx jnx jnx j , n·i::n n:o .
q·:v oi:w o·nvs w:w i¬·an: ¬nixi , iìo iYi ìn·iY qY·ì . o·w¬n ·wx¬Y j·µ·osn x·n n¬nì .
·¬ " x ¬ìnv x> q¬ nì>¬i n>on q
inix j·p!ia i·n p¬sa j·¬!nJoa jJ·o¬a ¬ ¬nx ' ¬ ¬nx nn>ì nnn·xs xYnnnw ¬v w¬nn Yv j·>¬in ·nn ¬v j:nì· '
¬¬n: ¬wv nviw ¬v iµv· ¬wv nww ¬v ·¬nx ·v ¬ ¬nx ' nJ·5w ·Js :apn i:·x5 iJnra w!nn :v q¬ann :5 jJni·
·Js :·apn: x:x :x¬w· i5r x: x:n:x :xvnw· ·a¬ ·a! xJn iniJxi ·:x nr onn a·n5i o5: nrn w!nn x5n a·n5
··ax ¬nx j··! w!ni w!n :5a o·nwaw on·ax ) ¬ni: q·¬x q5:n ( !in· a¬!5 q¬an ·xn !nivn qi¬a n!in· a¬ ¬nx! n
n nnx ' o!·psn nx iJw· x:w on: jnJ jnri pn oxax :5 i·s ni¬ai o·pnw x¬a i¬nxna ¬wx o:ivn q:n iJ·n:x
nnx in:ivsw nnx :vis oJip jix¬ niwv: o·nnwi o·ww nJa::i onw jua ·oinv: n¬xsn n¬uv w!nnnw ¬nx
!ia5 ow :v o¬xi·: ¬xs:i nnin5 w!nnn: j·!·nv n nnx qi¬a ini5:n ' o·w!n w!nn :
w¬ " i ¬ìnv xn q¬ j·¬¬n:o n>on ·
j·5¬an nn5 !v - oì·n q¬·i xY ox - ¬nnY q¬i· .
x ¬ìnv in q¬ j·¬¬n:o n>on nìsoìn
nnx ·:vis - ·s ' uJipn ' j¬!o nx j·Jwn j·xw iµnxì nnx Yvìs o¬x¬ n·xì " nov·n j·¬iì nnxiw ·xµ n ·5n:i
:i ·5n ¬na ¬nxp w!nnnw ¬nx nJa: .
·v ' nv j·¬¬n:o ·¬·xn ' 177
n vì¬t ¬ìx ¬so " i - ì:n jn·o w¬ìn wx¬ nì>Yn
... nxì " x ¬wv nwnni nn·Yw x·nw Y " > j·>¬in j·xì YY>i ¬v xYì ¬v ·ìn > " YY>i ¬wv nwnnì ¬wv nwnn ¬v x
¬wv nww ·µìsxY ...
in¬ " · µ¬s nì>¬i nì>Yn o
ru n5:n
an jJva nwp nxi¬n ·· nnx qi¬a n q¬ ' i¬nxna o··pi in·¬aa J jnxJi n·¬an ¬5ir o:ivn q:n iJ·n:x , o n:iY nxì¬n
q¬in nwì¬ni ·· nnx qi¬a ' x:w on: jnJ jnri pn oxax :5 i·s ni¬ai o·pnw x¬a i¬nxna ¬wx o:ivn q:n iJ·n:x
p!x on:ivsi nnx ·:vis on·Jip jix¬ niwv: o·nnwi o·ww o!·psn nx iJw· n¬xsn n¬uv w!nnnw ¬nx nJa::i
·· nnx qi¬a x¬aw nn :5 :vi ini5:n !ia5 :v o¬xi·: ¬xs:i nnin5 w!nnn: j·!·nv onw jua ·oinv: ' w!nn
o·w!nn .
r· n5:n
!nivn ir n5¬a q¬a: q·¬xi , nJ·5wn ·Js :·apn i:·x5 iJnra w!nn :v q¬ann :5w , jìwx¬n Y·Yi n·Yv q¬·i xY ox
¬v n·Yv q¬in nnn·xs xYnnw ¬v w¬ni oì· ¬wv nww .
o: " : :: ;:¬:n:o n::: c:::;
www.swdaI.com 2
to n>Yn · µ¬s nì>¬i nì>Yn nì·:ìn··n nìnxn
] o [ o·xJ o·:5ai owian xinw naw ·xxina n¬·n :v q¬a: nixnw o·¬sio n5ona ¬nixi j·p!ia i·n p¬s j·¬!nJo j>ì
· xìnw n>¬in jnt ¬ìiv· xYw ·¬> Yìni q¬iY o·¬µn xìnw> n·n·w ì:·i¬ ·¬ìn xn: " ¬iì>n Yi¬o wiY tx w¬ni ì
ìY ¬wx . i5i aiu jn·o xin ¬nixi ni!·p¬ nw:w !p¬ni o·¬sio n5ona ow !iv ' o·nvs w:w i¬·an: oi:w jniJi !v
v " 5 :
· µ¬s nì>¬i nì>Yn n:wn qo>
n in>ì " o ¬v nì:n ¬ " o xYì t " YY>i t u i¬avw ¬nx ·¬nw " ·p xn! ¬ioni qi:n n5:ini nnn·as x:nnJ oi· i " j·x :
5n nins nJa: :w nw!n " xwni ·xni oi· u " o·p:n a :
· µ¬s nì>¬i nì>Yn qYnn ¬·
r· n5:n
... x5n oa j5 in5 j5: , on·Jw nv! ·!· xx· nvaw qina! qx , ·!5a nvaw ¬nx !v q¬a:n j·nnn: ·su w· nxr :5a
·v!¬nJ5 xn5:n! nra jJ·vinwx: .
·Yv q¬·i xY ox¬ xni ì:·i¬ n:ìì>¬ v¬ì o oì· ¬v q¬in jìwx¬ oì· n " t , xìn n:ìì>n , n:iYn nx¬ ox qx¬
o ¬v nxYn q¬in n:ìwx¬ n·x¬i n·Yv q¬·i xYì nw쬷ni " t , sv iJ·:xx ainJ j5i " wa o5oinn · " v ] i5n , a .[ qxi
nxi¬n p¬sa nJwna ow o·¬inxn ni5¬a ¬xw :5a! ] !J ni5¬a , x [ , w nJiwx¬ ovsa jn·:v q¬·a x:i jnix nx¬ ox ai
nJiwx¬n in·x¬: oi· o·w:w qina ovs !iv ¬a!n inix nxi¬ ox jn·:v q¬an iJ·x , nw쬷ni n:iYn n>¬i nti ·:xw
n·Yv o·¬¬Yì y¬xY n¬·xn x·n ¬wx n¬ìx w쬷n Yv xìn n>¬in¬ , o nY nìxYn nv ¬v vx¬ì vx¬ Y>i ·¬nì " o·n· t
nw쬷n nYnn Yw vx¬ ìnìxi ìn> n:ìwx¬i> n¬ìx w¬nn , Y>iì ¬ìx nsoìn ni w· vx¬ì vx¬ , xìn vx¬ Y>i j>Yì
n:ìwx¬n n·x¬n ¬nx nnìx nxì¬ ¬wx vx¬ ìnìxi ni w¬nnnn n¬ìx w쬷n Yv q¬in , ¬ìx w쬷n ìnìx xn¬
YY> j··¬v nx¬ xY n:ìwx¬ ovs n¬·n nx nx¬w ¬nx ni qoìn·:w . ni¬n nxt n¬·n n>¬i n:µn: xY¬ xnì
w¬ìn Y>i o·nvs , n:ap :v ovs :5a u n: nix:n !v nnix nxi¬ ¬wx va¬ :5a q:ini qoinJ ¬wx w!n ¬ix " oi· r ,
ì:··n xìn ¬nx ¬ìx w쬷n ow ìnxv ·:si w¬ìnì w¬ìn Y>¬ oìwn , q¬an iJ·x aiw w!na nnx ovs q¬·a ox q5:ni
w!n inixa . ..
xn jn·o ìiY> ¬so
r i¬nxi " a w!nn :v q¬ann :5i q¬a: q·¬x nwi!na nJa: nxi¬n : x5n ain5 nJ·5w ·Js :·apn i:x5 iJnr ) a· ninw ,
a ( onn ain5i o5: nrn w!nn ) iu ow , a ( iniJxi ·:x nr , r i¬nx !ivi " on·ax ·Js :·apn: x:x :x¬w· i5r x: i:x :
o··! w!ni w!n :5a o·nwaw ì·nìxYs:ì ì·nì¬ìix ·¬· Yv nx¬: xìnw ¬nìY> , ¬ in> q> ' t n:ì· " Y :i!aw j5w ji·5i
¬ann q¬an ·xni !nivn q¬a: ·ix¬ nJ·5w ·Js :·apn i:x5 q , i5i o·pnw x¬a i¬nxna ¬wx ' r iJwi " o·¬sio n5ona :
a ¬nix n5¬an ·¬nx ' :x¬w·: n·nn aiu jn·o aiu jn·o aiu jn·o o·nvs , qi¬a q¬xi· qi¬a qwiv qi¬a qx¬ia qi¬a
qw!pn , ·i " oi qx¬ia qi¬a qJip qi¬a qwiv qi¬a q¬xi· qi¬a x a a:!ni !pi¬i nia·n ·wx¬a apv· jn· ' n!aJ5 o·nvs
·a va·:i ·: p·rn: i:5i· x: ·: p·rn:i v¬n: ·!aJ5 o·¬nx i!p¬· ox q5 qa vaiJ ·J·xi q!aJ5 !pi¬ ·Jxw ow5 ¬nixi , :isn
i5i !nsi nnn·x on·:v ' a ¬inxi o·Js ' n·i::n n:o jnx jnx o·nvs , t ì¬nxì " >¬in ·nn·xn o·¬sìo n>oni Y Yv j·
owìµn o¬x txw ·sY ovonì niw ·xxìni o·nwin Yv ì>¬iwn ooinnwn o·w¬sn w· ooinnwn n:iYn
¬nìY> nsìn ìn> nwvnwn ooinnwn o·w¬sn w·ì n:·>w ·:s Y·iµnY ·ìx¬ì niw Yw o··µ: o·¬xi wiìYnì
n·nìi·io n¬·xnì nYì¬x , nsìn ¬nìY> n·¬iY xnoìi ¬·iv n¬txn jìwYnì , ¬nì ' t n:ì· " ooinnwn in> Y
i ¬nx ìntì ì:nn o¬xn n:n·w ¬nìY> iìoì o·:·vY µìnn nYw ¬ìxn n·nnwn ' x ìx ' j·x nt jntY o¬ìµ Yix o·n·
xìnw xYµ ·nìoiY jìwYn xìnì ì:nn n:n: o¬x j·xì ìnì:oµ qìnn o·:·vY µìnn ì¬ìxn j·xw ·sY ì·Yv j·>¬in
Yìµn µnnY w¬ìsn , w !v nJa:n :v j·5¬an ·nn !vi :iavn ·xn nnn·as x:nnn , · !v o·w¬sn w·i " x:nnnw i
·¬na: :iavn :5 nn·as t ¬v j·>¬in nY·nn>Y ¬nìY ¬ìnY: on·:wnì ' · ¬v qYìnì q¬in ¬n·x oxì " ¬ìv xYì ì ovuni
ua nJa:n !aJ5 n!niv nnnn ·5 " a¬ n¬rna nJa:i a¬vna nnn ·5 nxi:n :v !niv iprna nJa:n i·r q5:i w!na i
a oipnn on·J· , q5:i n¬ix no5n· nnn: w!nn ·xn ¬nx nJa:n a¬pnw nn :5 ·5 nnn·as x:nnnw !v j·5¬an q5:i
q¬a: iJ: w· naiun :v ·5 ji¬onn :v x:i nsoinn :v o·5¬an .
¬n jiw:n nJa:n n5¬a wi¬·s ' r ¬wx " ain5w in5 ¬iavn x:w n¬ra wi¬·s pn : ) nnp o·:nn , i ( ¬iav· x:i jnJ pn ,
s jnri 5n nnins iJ·xw wi¬· " vi nvw ·w·:w ·Jwi ·xni oi· u " o·p:n a , own o!ps ¬wx wi¬·s o!·psn nx iJw· x:w
¬iav· x:i jnJ pn q5·s: ni!v nr , ¬ j5i " o·n¬wni ni:rn ¬xw:i wnw: jnri ¬iav· x:w nJa:: jnJ pn : , Ji " ¬nx ·5 :
¬: pn " a o·nvsi n5i¬xa nxa o·nvs nJa:nw ·s: jnr wnw:i n nJ·nnn n·Js: n: ai¬p wnwnw5 ·5 n¬xpa nx
wnwn oin ·Jsn yi¬: n¬nnn n·¬nx wnwnw5 n¬xpa nxa o·nvsi nJs¬w·w wnwn oin ·Jsn n5i¬xa n5:ini
nJs¬w·i n·:x a¬pn· x:w , o·sioi:·s :w ja:n x·xin: n¬pna x:i nJi5a nnx in:ivsw nnx :vis , j·o¬iaw w·i
¬ nnx jn:ivsw nnx ·:vis " : n¬pna x:i x¬ian nxiixa nJa:n :vi wnwn :v , w쬷s nnìn> w¬nnnY j·¬·nv jnw
o·nnn ì·n·w Yx¬w· nYì¬xì y¬xnì o·nwn ìw¬nn·w Yxìxn nx·ii , n·n· :x¬w· ·nn q5 nn·ni nnnw nnin5
apn onix " n , ini5:n !ia5 :v o¬xi· ow ¬xs: o·nvn Y> Yv ìnì>Yn nx¬n tx ·> .
o: " : :: ;:¬:n:o n::: c:::;
www.swdaI.com 3
v Yì¬x nììxn ¬so t> jn·o j·w nJa: ni5¬a
j·p!ia i·n p¬sa j·¬!nJoa jJ·¬nx nwi!·na nJa: nxi¬n ) an , x ( xa q¬anw " x · - i¬nxna ¬wx o:ivn q:n iJ·n:
iJw· x:w on: jnJ jnri pin oxax :5 i·s ni¬ai o·pnw x¬a
nJ
Jip jix¬ niwv: o·nnwi o·ww o!·psn ] n· [ o Yvìs
o:
nnx ìnYìvsw nnx nw ¬nx nJa::i o¬xi·: ¬xs:i nnin5 w!nnn: j·!·nv onw jua ·oinv: n¬xsn n¬uv w!nn
xa ini5:n !ia5 ow :v " o·w!n w!nn · ) ·v ' an¬ " un o " r .( :v q¬ann :5w !nivn ir n5¬a q¬a: q·¬xw onn jJ·¬nxi
nJ·5w ·Js :·apn i:·x5 iJnra w!nn , Y·Yi q¬·i xY oxì ] n [ ¬v w¬ìni ¬wv nww ¬v q¬iY Yì>· jìwx¬ xYnnnw
nnn·xs ) v " an¬ s " ·n o " r .(
nY jn·o jw¬n nnì¬n
nYxw : Yìnn ·n·i nwì¬ni n:iY nxì¬n , nwì¬n Yv q¬iY j·nn: ¬nìxì , ìnY ¬v " w = niw ·xxìnY = j·wìv on ns·
ìxY ìx ?
naiwn : ¬i¬i µYnY w·¬ nx¬· , i쬵i xin niw ·xxìn Y·Y¬ x>·n , w¬ìni ni¬n nìY·Y ì:·x , t jìx> ' n ìx ' i w¬n ,
xìni j:ìvn xn· ox ìY·sxw " w , iì ' xì ' ¬ ìx ' ì·¬nx nìY·Y , q¬iY jnt w· j··¬v , o Y·Y qìo ¬v " ì , n> " j·nnnY ns· x
ìn ¬v " w . x an5! " r : ina x:x n¬·n :v j·5¬an j·x! " w , o·xJ o·:5ai j·nwian jnw5 ; xìn Y·Y ox Yix " xin w , xn·
w¬ìni ni¬n nìY·Y , ìi j:ìvn n·n· oxw , iì ' xì ' ¬ ìx ' ì·¬nx nìY·Y , n>¬in jnt ¬ìiv· , n> " ìn ¬v j·nnnY j·x x " w ,
µsnonY xìn ·ìx¬¬ x>·n Y>¬ , nìxnn ¬ìivnw , nnìx j·nwn j·x , ¬niìnn jn ¬nì· nnìwvY ·¬> ìY·sx . n··x¬i ,
jJ·o¬a! xnn / v u: nina· " x / s ' y:inn : :i!a nx·:ni jup nx·a ¬nn·x , aw¬i jJni· ·a¬ " : , nx·a ¬nx !n xs·!v jup ,
oia·a nixn! oiwn , x·:n ¬nx !ni xs·!v :i!a n , :i!aa nixn! oiwn ... n!nn xa·w !v :i!aai " jJ·nwn x: · , oiwn
jupn nin· xnw! , !nn o:iv: xa· x: :i!ani " n , nixnn ¬iavni , jJ·nwn x: q5: , ¬a!n ai¬p! nJ·!n: nJ·!nn :ax
xa·w , ni jJ·nwn " Ja n " ! . xni in>¬ xn nt ·sYì n " ·:ìn··ni n , ¬ìn xn:¬ " o , Yìni q¬iY o·¬µn n·nw> , xYw ·¬>
jnt ¬ìiv· , o ¬v xìnw " w¬ìni t , ìY n·nw ¬iì>n Yi¬o wiìY n·n , v " ¬ j·x > " xìniw Y " jnt ¬iìv ·x¬ì n·n w ,
¬ xYx " Y , ¬ìiv·w µsnonY ·ìx¬ , :·v: ·n¬xa!5 , v: nx¬Jni " ·nan5 ! .
ì>n jn·o o··n n¬ìx ¬ìo
nx nJa:n n5¬a xa ¬nix n·wi!·na nJa: nxi¬n n!in· a¬ ¬ " nx · " oxax :5 i·s ni¬ai o·pnw x¬a i¬nxna ¬wx n
¬nx nJa:: nnx in:ivsw nnx :vis oJip jix¬ niwv: o·nnwi o·ww o!·psn nx iJw· x:w on: jnJ jnri pin
5 ow :v o¬xi·: ¬xs:i nnin5 w!nnn: j·!·nv jn qxw jua ·oinv: n¬xsn n¬uv w!nnnw xa ini5:n !ia " w!nn ·
·s o·w!n ' iµn nnx Yvìs " Yv ¬tìnì nnx onYìvsì nnx ·Yvìs j·o¬ìx w·ì n:iYn ov·n j·¬iw nnx ìnYìvsw n
x j¬¬o j·:wn j·xì nnx onYìvsw o·nwn xix " jx>n Yix ìnn·xs xYnnnw ¬v w¬nn Yv j·>¬in ·nn ¬v j:nì· ¬
ìw쬷n Yv q¬iY ·ìx¬ ì:·xì jw· xìn ¬i> qY·xì t ¬v ¬nìx n¬ìn· i¬ ìnn·xs xYnnn ·nn w쬷s nn>ì ' xYnn:w
· ¬v ·¬nx ·v¬¬n:ì nYìxv ·xn> x·nì nn·xsn " · xYì ì " · ·:nì ·v¬¬n:> xn>Ynì oYw ìYì> nwv:w YY>i ì " nvwn ì
w¬nn nìv·iµ oì·n xYì onìx j·:ìn ¬Yìnn on·ax ·Js :·apn: x:x :x¬w· i5r x: i:·x :xvnw· ·a¬ ·a! xJn
nwaw s o· " ·s ·5¬ani in: ·sn5n ·wx a¬i ¬n·¬n !nivn j·5¬an q5:n ··ax ¬nx o··! w!in :5a x ' nia·wn q¬!
ona jJ·o¬a !ia5 q¬! nJ·5w ·Js :·apn: ' na x:x n¬·n :v j·5¬an j·x o·¬sio " n:ini o·xJ i·!aai owian xinw5 w
a ¬nixi q¬ani i·:a¬ ¬w··ni n!aJ5 i·J·v " ·o s ' · :5: n·nn aiu a !pi¬i qw!pn qi¬a q¬xi· qi¬a qx¬ia qi¬a :x¬w " s
¬nixi ·a iva· x: ·Jp·rn: ·!aJ5 o·¬nx i!p¬· ox q5 qa va·: :i5· ·J·xi q!aJ5 !pi¬ ·Jxw ow5 ovs :5a ¬nixi n!aJ5
¬nixi :isn on·:v nnn·x !nsi :i!aa qvi¬r in!· jax5 v¬sn:i jax5 in!· qvi¬r :i!aa !nsi nnn·x on·:v :isn j5
a " a i¬·an: ¬nixi n·i::n jnxi jnx s " ·i aiu a:a in·a: q:·i q·:v oi:w s " qi¬a qwiv qi¬a q¬xi· qi¬a ¬!on nra x
i¬a qJip i: rn¬ x·ni apv· jn·oi qx¬ia q :
ìw " ·¬nn n " o· jn·o Y
· ¬v n:iY n>¬iì " j:·:n ¬Yìnn jn ì , awna xn·x!5 " y + awn " ·o jup y ' s " r + xai " n + ix ¬iu " n ·o ' 5n " i + xin uiwsi ,
·¬nx! oiwn xin ovun ·5 ' j·p!ia i·n p¬s + n j·¬!nJo " x , a ' - n " a , x ' + x·sJ ·5 ·v!¬nJ ·w¬sni inn·as x:nnnw !v
+ nnxi:·na n:iav , w¬ " · + xì " xnY·n x·Yn ·ìY·ni > , o xµìì¬ ìxYì " ·ì ì " > ·xn xYx ì " · o " xwn i " ìnxYn ìnt x , J5 " :
+ 5i " ·oa jnp: 5 ' Jp " j5i n iwa " ¬nn n " ·o :··ii · ' Jp " inwa u . ·o n5:n ¬ix·a j··vi ' 5n " ! i " ¬ naiwnai x:i n " x
ix apv· niviw·a j··uwJ¬ix " ·o n ' 5n " i +.
vYì " ¬: ¬ ' nìµYn nìvxnx ·nnx ¬ìx·: o·xì¬ ì:xw n:iY ·ìµY n·n ox , j·xw + j·xw ·x¬ìi , i " · + nx q¬iY " > , Yix
ìi¬ ì:Y ì¬onw ì:·:ìiwnx j:·>no xnno nìwn ¬Yìn xìnw ì:·n , ·sx ' o¬ìµ ·nnx ¬Yìn xìnw nnn ·ìµY n·n ox
ì:YwY + ì·¬nx ìx ì:YwY , n ,' ·n ' n ' ai " · + i·¬nx q¬an , jin··n nwn iJ·a¬ ·5 + s " n w!nn wi!·p! r " r , ! j··vi " ix n " n
·o ' 5n " x nix i ' + v ·nnxa vias: iJii5 iJ·nia¬w an5 " ··n!n · ,' nrn q·¬xn: j·xi . vx " ox! a ¬nx q:·: iJ: n·n j5
¬ niv·ap " n , ¬ o!ip ·nnx !:in! o·nvs nn5 jJ·rn! x·n x: " n , o·nvs: o·vaisi jiawnn pi!p! iv!·i iJii5 on qx
·nnxa , n¬· x:i ixian v!· wnwn jJ·s:·!5 niw o··nnxn o·¬ia·nni o·!ia·Jn j·x ·5 + ¬ " 5 n " n , x ' + qino: j·x j5 :v
niwn iJ·Jiawn :v x:x , ·x v ·nnxn !iaJ jJ·rn! x: " ·s!5 nip:n · ' + ·o jnp: j··v ' Jp " n +. ·i:n apv· q·nx oi:wi
o: " : :: ;:¬:n:o n::: c:::;
www.swdaI.com 4
ìw " ·¬nn n " n:µ jn·o Y
+ ·o qio :·v: nn·nsn ' n:xwn ·n¬avn owni Jp + u !v nJa:n wi!·pai " i , n!iaxa an5 + ·o j·¬!nJo ' rn + !:inn jn ,
!:inn jn nv: nvn oa ¬nxJ ox ·Jx psioni .
] aiwn n [ ¬Yìnnn j:·iwn¬ n:iYn w쬷µì awna xn·x!5 " y + ·o ' rs + n!iaxi + ·o j·¬!nJo ' rn + j:·Ytx¬ oìwn ì:··n
nn·xs ·ìYn ¬ni ,' >¬ xxYs iwnY w· q>Yn " · o " xwn i " ¬Yìnnn x . ¬ni Yt·nY jY n·x ox ·nµsno: o·i¬ o·n·ì
·nnxn ¬ìx: o·sJ5 ww jiawn! + o·sJ5 ww ¬so ) a:¬n ¬·niu·r ( , j··v i5¬va o·¬so ninw ni¬i!n ¬!o + wi!·p j·Jv:
¬·nnn:i :pn: nJa: + ·o :·v: ni5·¬xa j··v ' u· . iw j··vi " ·¬nn n " ·o i ' nn: oa xinw uJp " j·:¬uw··n ¬ +.
ì>n jn·o o··n n¬ìx qoì· n·i
x ) x ( i5i o·pnw x¬a i¬nxna ¬wx ¬nix nwi!·na nJa: nxi¬n n!in· a¬ ¬nx ' . j·p!ia i·n p¬sa ) an j·¬!nJo (.
·¬n nan5i " ¬nwn n:·sn p¬s qioa q ) x5 ni5¬a (. w¬ w¬·si " on·nisipn qi:·na anJnn: on·ixw nixn o!·psn · .
a·n5!5 o·nnwi o·ww ) i u· o·:nn ( ¬iaa5 w·w· . o¬!o nx o·Jwn oJ·xw jn nnx ·:vis . apn ¬nx nJa::i " n
w!n :5a w!nnnw . jn·o jua ·oinv: ir x·n n¬xsn n¬uv oni:aa w!nnn: o·!·nv n: o·Jinw on qxw on: xin
o¬xi·: ¬xs:i nnin5 . nisoinni ) ! " ·:vis n ( apnxi nnx :vis ·o¬a! n·x ian5 " ·5n:i nuv·n j·!ai nnxaw ·xp n
w!nnnw ¬nx nJa::i ·5n ¬na ¬nxp . n:ì· ì:·i¬ i¬n in>ì ) x> nì>¬i . ¬ " Yvìs n ( nnx ìnYìvsw nnx Yvìs
¬tìn xìn x¬ìiY nn··µ x·nw nnx x·n nnxv nYìvsn oxì nnx xìnw xJw j·Jv5 ' ) i nnp o·:nn ( !v: o!·nv·i
x·nw o·:vis onw n:ivsnw !iv ¬ni: q·¬x n·n nn:i nnx ·:vis ¬nx·w n·n p·son i·xax: ¬rin n·n oxw o:iv:
v nnx " 5 :
x x " i5i w!inn :v j·5¬an ·nn·x !v jJni· ¬ ' · !v ·¬nx ·v!¬nJi !v " i . ow nr oa ) xn (: ìi Y>n in>ì ) ·o ' x xn (:
t ¬v j·>¬in nYnn>Y ' · ¬v qYìnì q¬in ¬n·x oxì " ¬ìv xYì ì ua nJa:n !aJ5 n!niv nnnn ·5 ovuni " q5:i w!ina i
nnn·as x:nnnw !v j·5¬an q5: on·J·a oipnn a¬ n¬rna nJa:i a¬vna nnn ·5 nxi:·n :v !niv iprna nJa:n i·r
a¬pnw nn :5 ·5 naiun :v ·5 ji¬onn :v x:i nsoinn :v j·5¬an q5:i n¬ix no5n· nnn: w!nn ·xn ¬nx nJa:n
q¬a: iJ: w· :
nì " · ·:nì ì:·i¬ w " onìx j·:ìn ¬Yìnn oì·n ì . n·t:>wx niìwni ·nxxn ) ìw " ·¬nn n " ·o Y ' o· ( oìwn xnvo¬
o xµì¬ ìxYì xnY·n x·Yn ·ìY·ni j> ox nnn·xs xYnnnw ¬v j:·¬nx¬ " ì ì · " > ·xn xYx ì " · o " xwn i " ìnxYn ìnt x
: j> " vYì Y " nx q¬iY j·xw ·x¬ìi nìµYn nìvxnx ·n·nx ¬ìx·: o·xì¬ ì:xw n:iY ·ìµ·Y n·n ox nx¬: ¬ " Yix >
o¬ìµ ·n·nx ¬Yìn xìnw nnn ·ìµ·Y n·n ox ìY·sx nìwn ¬Yìn xìnw ì:·nìi¬ ì:Y ì¬onw ì:·:ìiwnx j:·>no xnno
in¬n ·> ì·¬nx ìx ì:YwY " o ) s w¬ìnn w쬷µ " Yn t ' t ( v ·n·nxi vìxsY ì:ì·> ì:·nìi¬w in> " >v nì·n¬n · " Y :
i , x ) a ( ¬ ·a! xJn ' i5i :x¬w· i5r x: i:·x :xvnw· ' . ow ìi Y>n w¬·sì ) ·o ' xn ( n owi " n:ì· ¬ ) x> nì>¬i . ¬ " n
Yiµn ìY·x> ( v nx¬: xìnw ¬nìY> " ì·nìxYs:ì ì·nì¬ìix · : ¬ìxxn in> ) ·o ' xxµn ( j·xw nY·Yi xYx w¬ìnn w¬µY
>v ·:nx ·xnY x¬n·oi xx¬w¬ x¬inonì " Y :
i5i n¬·n :v j·5¬an j·x o·¬sio n5ona jJ·o¬a ' aiu a:a !v . sa :5n " 5 ) n " x - a ( n:ì· ì:·i¬ i¬n ·¬·nYn ·¬i¬nì
niw ·xxìni xYx n¬·n Yv j·>¬in j·x o·¬sìo n>oni o¬ìx n·n xYw nx¬: ¬nwn n:·sn p¬s qioa an5w ) ow
! " ·v!¬nJ n ( n>oni · owinnw ¬v n:iYn Yv j·>¬in j·x ì¬nx o·¬sìo " o·nwin Yv j·>¬inw niw ·xxìn ¬v x
ìY nnì¬ì nsìn jìwY owinnw o·w¬sn w·ì niw ·xxìni ¬i¬n nìYnY nt xìn ovo nn¬ YY> Yiµnn nt j·xì
¬·xnì nxµ nYì¬x x·nw nsìn ìn> nwvnw nvwn ¬nìY ì:ìx¬ì n·¬iY xnoìi ¬·iv ·¬ìnY nx¬:ì n·nìi·io n
i ¬nx xìn ntw n:nn n:n: o¬xì nYw ¬ìxn µìnnw nvwn ¬nìY> xYµ ·nìoiY jìwYn µnnnwn ìw쬷sw ' x ìx '
o·n· 5v iJnn nJnJ o!x j·xw pinn i:w ¬ixn j·x iniJup qinn ini· ja n¬· :ax " : iìn> j¬·¬ o·¬soiw ·s Yv qxì
·xxìni xYx n¬·n Yv j·>¬in j·x x·¬ni n>ì niw " n ì:·i¬ w " n>¬i j·>¬in j·xw n:ì· ì:·i¬ i¬n ·¬i¬n ì:¬nY n
x n·Yv ì¬iv·w ¬v n:iYn ' o·n· nJnJ o!x j·x j5: o!ipw ·s: q5 ¬aio xin o·¬sio n5on! x·nn x:a! vnwn!
n¬ixn : jw¬n nnì¬ni iìn> ) ·o ' nY ( ìn ¬v nw쬷n Yv q¬iYn j·nn: ¬nìxì Yìnn ·n·i nw쬷ni n:iY nxì¬n ·xx
t jìx> w¬ìni ni¬n nìY·Y ì:·x xin niw ·xxìn Y·Y ox niw ' n ìx ' xì niw ·xxìni j:ìvn xn· ox ìY·sxw ' ¬ ìx '
o Y·Y ¬v q¬iY jnt w· j··¬v ì·¬nx nìY·Y " niw ·xxìn ¬v j·nnnY ns· x:ììx ·xn> ì xan naw ·xxin :·: ox :ax
a jJivn xn· oxw w!ina na¬n ni:·: xn· ' ai ' ! ix ' : ·xxin !v j·nnn: j·x xJiia ·xn5 n5¬an jnr ¬iav· i·¬nx ni:·
5v naw " : :
¬ ¬nì " ·Y·oµ·x · " x . vw niìwni in> n¬ìx ·¬vw Yvi " t n·Yv ì¬iv·w ¬v n:iYn w쬷n Yv q¬iY j·x nYiµn s ' o·n· :
o: " : :: ;:¬:n:o n::: c:::;
www.swdaI.com 5
ì>n jn·o o··n n¬ìx qì¬v jnYìw
x q·vo
) x ] ( x [ q¬an nwi!na nJa: nxi¬n * : ¬wx i5i o·pnw x¬a i¬nxna ' . nan : w!nn w!p: j·xi ) a ( nn¬ir x nJa:nw nva n:·:a x:x *
) a ( n¬ìxn j·:n:ì ) ¬iax .(
a q·vo
) ! ( > x < n¬·n Yv j·>¬in j·x ) * n ( xYx i * o·x: ì·¬xiì owìin xìnw> niw ·xxìni . nxn : x xìn niw ·xxìn Y·Y ox xµì¬ì
· o¬ìµ ' w¬ni , xìn ¬v j·:·nnn tx " w ) . i ( nx xin ox :ax " 5 , a i·n· xnw naw ·xxin !v j·J·nnn j·x ' a ix ni:·: ' ! ix ' jnrn ¬iav·i nJa:n ix¬· x:i o·JJv .
wìiYY w· Yìni nnìx j·w¬µnw>ì ) t ( o·x: o·¬xi , ) n " : jn·o n " n .( nJa:n j·w!pn j·x ! ) * n ( axa nvwn o!ip * x:i ) u ( n· o!ip n " 5 , ) ·¬nn " : .( ·xxinai
ni· " nnix j·w!pn 5 , nnnwa j·¬iw rx! ) · ( :ax ] ! [ u ·xxina x: " a ) x· ( i > a < n·Jvn ¬xw ix , ) ! " v .( naw ·xxina nnix j·w!pn j·xi ) a· ( r ] n [ i· ia :nw " u .
) ·¬nn " i· ni5:n : " u .( ) a· ( i·:a¬ ¬w··ni i·J·v n:ini n * q¬ani ) !nivn ) ( ¬iu ( o·nvs w:w ¬nixi : x¬w· :5: n·nn aiu jn·o :
] n [* i5i q¬xi· qi¬a ' . nan ) : !· ( a !pi¬i u ' ¬nixi n!aJ5 o·nvs : i5 !pi¬ ·Jxw ow5 ' ¬nixi : iai on·:v :isn ' ) iu ( v¬sn:i · : i5 in!· jax5 ' a ' o·nvs , ) ru (
a i¬·an: ¬nx·i " s : q·:v oi:w x· , :xiw5 ·in a·wni ) ¬iu * .( ¬ni: j·aniJi : o··pi ·n :x¬w· q:n !i! , :wnJ ini5:nw noJ5i nnin5 w!nnn: !·nvi nJa::
apn xinw n:vaa pa!nn: ¬irnn :x¬w· " n , ¬nxJw nnnn ov nw!nnnn nJa:n nnai! : n jani wnw ' ) !s o·:·nn , a· ( wi!·pa j·!ip¬i ninnw j·wiv q5:i
j·xiwJ nnnw nnai! w!nn ) . !i aw·i nw¬s ··na " v .(
a q·vo
n·Yv j·>¬in ·nn·x ¬v , · ¬v " ì ) t· ( i· oì·n ] o [ ¬Yìnn , ) * n· ( · xYì " YY>i ì . ) w¬µY j·xì ) o· ( > ·xn ¬v xYx " · o " xwn i " jn x
¬Yìnn ( , ) ·¬nn niìwn " Y ( .
! q·vo
n·Yv j·>¬in j·x ) > ( > x < x· ì¬iv·w ¬v ] · [ n·Yv o·n· nviw . nan : ] x· [ nJa:n j·w!pn j·xi ) x5 ( !· > ! < aan nnn ) nn ·os:x ninan ! ' (
o " jn·o o··n n¬ìx t ì>n
) x ( i5 n¬·n :v j·5¬an j·x ' . - ·¬nna " n qio : ' 5 niviaw ' ·¬nn " · oiwa nJa:n w!pn n·n x: : " na :nw u " jia5 w
xa :nw niviawn an ' :·>wn ·:s Y·iµnY j·xì nYvnY j·nìnn w· q> nonY j·nìnn w·w ow> xnvo i·n·ì ' ·i " o
·n xY¬ µniìnn ìi¬ Yv ¬·vn o:nx oìnnY yìn ' nì ¬·sµn · ' w¬µn ' ·i ox " ni o " v ¬µ·v j>ì w " n¬ ìx·in xY > " x :
) a ( n·Jvn ¬xw ix . - n¬aiv nvwnw ji·5 n·Jvna o·n·awn x:i rx q¬a: w· ¬nox n·Jvn !v iw!p x: ox! nx¬J :
) a ( r i¬av·w !v ' o·n· . - > ' ìn " t n " Y ri " ·¬nx!n ninn: x5·x : ' ¬naa ' x:nnnw !v w!nn :v j·5¬an nn5 !v
i nnn·as ¬x " r !v · ' · !v ·¬nx ·v!¬nJ " w¬si i " r !v · ' r !v ¬nn: q¬a· oi·n q¬·a x: ox ' Ynn>Y¬ xnYx ' n·Yv q¬in
t n·Yv ì¬ivw o¬ìµ ' Y ·v¬¬n:ì o·n· " · ¬v j·s·oìn xYx xni s " ì ¬n xn! nwp ini " 5 nJi· ¬ ' n! qn :v " j·x! w
Ja:n :v j·5¬an ' ·s owannw !v ' ixn nJnJ o!xw n¬ix pnnnnw !v a ¬nx iJ··n! n:w ¬ ' iJ·nia¬n iJ:ap j5i o·n·
·Jin!pn :5 ianJ j5w ' na nnix w!p:i nixnn nx y·nnn: x:w " a n·:v i¬avw ¬nx w ' 5v o·n· " : . oxw iìn> wìiYiì
n Yn " ·sx jìwx¬n w ' n ' ¬ Yv qìnoY w·w µìnnì i¬ n¬ìxw n:iYn ìi j·xì¬ì w¬ni o·n· " j·nn· xYì n·Yv q¬iYì ·
t ¬nx ¬v ' n Yv j·nn· xYì Yìni q¬iY " ·n ¬nì· n·n·w w " : j>ì o·n· x " nvn xYx xnYn x·Yn o·n·i ìxYì nwvnY Y
>vì iìoi n¬ìxn j·:n:w " o·n· nwYw ¬nx s :
ì>n jn·o on¬ix jxn
ni¬ius o·wJ - n¬ " tnw v " vxì xìn x " n Y> nìn··µn on¬ x " n n>ìo jìx> v " ìn¬x onw ·:sn o·n··µn j·x ìt nìxn n
xs n:iYn o ) Yw " n ( nv " ·oo w ' x¬ " s j·¬¬n:oiì ì " ·¬nx n ' nxµ vnwn ·>¬in ·n: j¬·¬ ·w: ·:n n:iYn n>¬i Yv
Y¬ ¬wsxì j·>¬in¬ " oµ: xnYvi x:w·Y xYx o·w: ¬ : nJa:n w!p: a··n xnio ) w¬ " iwna : ' :(
a na " w - > ' ni n:iYn j·w¬µnw> ¬·xnn " nnYxn n·nn w nn inix q¬a: i:5in x:i no5nnw5i n·n· x: w!
n5wni pi! n:xin :
r · ia :nw " u - >nì " niw Y·Yi ìw¬µ· xYw w ni " ·o v ' v " v o·nvu na¬n an5 n " 5i r " Jp¬n 5 " ·o u ' s " i , ·¬nnai " :
¬nnw ain5 " 5i ¬·nn w " nan 5 " ai J " 5 n ' x ovsw ' x :·: !v nJa:n n·x¬J x: ' xpx¬pa nwvn nwvi ni5io :w
x! ¬nxn niw!pi " nx nw!p: x " 5v 5 " : v o·nvo ni¬n w·w ¬nxn YµnY j·x ¬nx j·:vi Yix " ¬ìon s vi ' a!¬ " r
n " :p jn·o x " a :
a· !:inn oi·n - Yn ' ·iwn xY¬ vnwn nt ' > ¬Yìnn Ynw jìx> nvY nvn ' x oì· Yv nìvw ' w¬µY ¬ìox ' i oì·i '
n¬ ·¬i¬Yì " ·iwn xn¬ nw¬µY ¬nìn x ' > ·xn " · o " xwn i " xì ¬Yìnn nvwn x " · iìwnY q·¬x > " · o·n· ¬ " nìvw n
xw " xì ·xnì o·µYn ì " n¬ > " vì¬xY xiw vnwn ì:ìwYì q·oìnY xi x i5i nw!p: j·xi an5w ' nnxai tì iìn> ¬ìoi " Y
· ·:nì " ·iwn ¬Yìnn nvwn ì ' ·iwn¬ vnwn ìnY ' nvY nvn , na :n oxi " a w ' a ix ' n:nn nw!p: ¬nin n:·:a nivw
a :·: ' n¬ ·¬a!:i " ¬iox x :
a· o·n· nvaw - ri " an¬n : " noi o " x :·: q¬·a x: oxi a ' · oi· !v q¬an " 5i i ' w¬ " i¬ix·aa : x¬ vnwn jx>n " x
x j·nnnY ' o·n· n5 " 5v o·¬so ·uip:a w " : , oiì ' > n:µn ' x " nxni Yix jìwx¬ oì·i nw¬µY ¬niìnn jn nìxn > " ·
x iìn> " t j·nnnY > ' o·n· 5i " ·a 5 " 5xn n " n n " :o x " u , > wìiYiì ' n Yn ox " ìµ w t o¬ ' n:ì· ì:·i¬ Yv j·>nìo o·n·
x ¬nx j·w¬µnì ' n xìnw ·:sn " qYn n¬¬n ov iì¬iì j·xiìµn ¬ìi·xnw ·:sn oxì w , >ì " in > " y·nnnY xYw n
n ox Yix nìxnn " x o¬ìµ w ' n ¬v j·nnnY j·Yì>·¬ j·w¬µn j·x o·n· " n> xin w " o w " i :
o: " : :: ;:¬:n:o n::: c:::;
www.swdaI.com 6
ì>n jn·o n¬ì¬i n:wn
) x ( i5i nxi¬n ' - ni¬ius o·wJi n ·in! nJa:n w!p:n " xn¬a jnrnw v n Y>¬ qxì " o·w:n nìxnì: xn¬x jntnw v
jn·Yv nì>¬inì nìn··µnw ] x [ n " n:iYn oxs ìn¬x on¬ oìwn nn··µY j·>·¬x j·x ìt nìxn n ... qì:·nY v·xnwn joµì
ni ìY j·>:nn ] 5 " ·¬ owa 5 " ¬: p¬ inr! nx¬Ji v " ··v jn·oa n " w¬: :ax j " : ·n!i x¬·nJ x: ow · p " ·v w " ¬wsxi w
a inJi5! " iwa ow posw in5i n:nn5: j5 ainJ: aiu! 5 " p j·Jv: v " ·v w " w :[
) a ( n:·:a x:x - n·a ·pisx: " oi· xin j··!vi nxp n·x¬J nJa:nw w :
) n ( ina x:x " w - nì " n ] n [ ì· ·xxìni " o :
) r ( o·xJ o·!aa - ì·w>vì ] t [ nti µ¬µ¬Y j·xnì: j·x :
) a· ( i· ia :nw " u - >nì " nti ì¬nx: o·nvo ni¬nì niw Y·Yi nnìx j·w¬µn j·xw w ] i· [ v " nì nYiµn s " ox n
ì·ì niw ¬v ìw¬·µ xY " ì·ì niwi ox w¬µY ¬nìn ·x¬ìi jntn ¬ìiv·ì o " xìn j>ì ·¬·n·i ìY·sxì o ] x· [ n:µon
o·µoìsn :
) r· ( !:inn oi·n - Y " oì·n ¬ ] to [ o j:·:n ìt nvwn¬ j:·:n ¬Yìnn nvwn xYx " n oì· ì Yv " v xi " !:inn n·nw5 5
u x5·: j··!v! ·Jw oi· :·:a w!p: ¬nin jiwx¬n oi· vxnxa " :vn i " v :
) n· ( u x:i " ::5a r - u ¬avw ji·5! " wi!·n jx5 j·xi ¬ioni qi:n n5:in oi· i :
) u· ( i5i ·xn !v x:x ' - ·p! " 5 jn nins nJa: :w nw!n j·x! : " ·i oi· u " xwni nivw a " nvw ·p:n a ] :nnn nvw! p
¬nn :v " o·p:n q [ xi " na !:inn :n ox 5 " a w ' a ix ' n:·:a nivw ] r· [ ·Jw :·: n:nna niviaw ·Jw !iva nw!p: ¬iox
n¬n: " vx x " u j··!v ix:nJ x:w s " o·n:w oi· i :
) 5 ( r i¬av·w !v ' - iì¬ì ] n· [ v ·x·Ys o·:ì¬nxn " >v ìn¬·¬Yì t " x ¬nxY s ' o·n· ] o· [ Yvn " j·:n:w ¬Yìnn nvn v
n ¬i> xn ox j>x nìxnn y·nnnY j·xì n·Yv q¬iY w· n¬ìx ' vìiwn ·n·n ¬nxi xìn w¬ìnY ] > [ ¬v j·nnnY jì>:
ìn " nxin w oi ¬xìinn ·s>ì " xni i " n ] x> [ ¬xnì o·:ì¬nx nn>ì " nt jsìxi qx j·Y·µn oYY>n x ·¬aoi ·x¬> j·x¬
·:ììx Y>i nìxnn nìnwnY vi " ¬sai qino: ·n :v i: w· ·x!ia j5 aniJn 5 u ] a5 [ w!p: r·¬rn ·x!ia owai q¬inn ·n·a
naiwn nr ·¬n :
ì>n jn·o n>Yn ¬ìx·i
* n¬ixn j·JnJi - n j··v " wn a " i5i o·ava nJa:n no5nnw ¬vwn xin ox j·Jv: 5 ' . a!¬ naiwnn xin " inip·nvni r
nn " wi x " ¬ jixani x " J! an5 i·ninana ¬xrJxx n " nJw !v q¬a: j··!v :·nnn x: i:·sx! : ¬av x:w :5 nJa:n no5
5¬ jn·o :·v:! x·nnn i¬ipni jJvn ino·5 i:·sx q¬a:i :·nnn: n:nn5: :i5· nJa:n nn¬rw nvwn ¬ia·! ·!5n ¬ni· " r
o " ·v a " w j:·vi xYn x>n Yix oYìv Yw ìxn:n Yv µ¬ n>¬in jµn: o·µ¬iì ov¬ j·:vY onn¬ nxµ nìn¬Y w·ì
vì n¬ìxY n:n·w " ¬nx:w ¬nx q¬in ì:·x > nx:nn :·v:!5i in!ivo ¬naw ¬nx q¬an iJ·x! x·xinn n5¬a j·Jv: in5i
op jn·oa " o r " ·v n " na w " ¬ia·! ·!5 qina ¬5rJ i:·sx! vnwni a . na j··v xnio j·Jv:i " w¬n xini a " na : ' v jn·o " r
p·¬nni " nn j5x p:in w " xi x " ¬si ¬ " wi n " w¬ ·¬a! ip·nvn x " a!¬n naiwn ip·nvn !iv n5:n: : " ! r qon w· ox
x·!n: ¬xian!5i n:ua: n5¬a xini q¬an j·xw i: n·x¬J nJa:n j·xw !v av xin qonn ox nJa:n j·a: iJ·a :·!an
n inaiwna " ·o x ' nw " ni x " w¬n oa! nx¬J n " ¬a!: n·x¬J n¬ixn rx j·JnJ j·x o:ivn :5 nraw ·Jsn nr: n!in :
rw " w¬ : " ow : ìwnì " x nwµ ì:·x n " n ·¬ìxn x¬ìin > wx ·ax¬ posw " sa n " oiwn q¬an iJ·x xniow n:·an! a
ninYwn nx¬·w ¬v j·>¬in j·x onn ·:nµ¬> nx:nn ov n·x¬i xµì¬ xYx ¬ìnY nx:ni n·ìYn n:·x nìxnn¬
: n:iYn n>¬i Yix wxn ·¬ìxn n>¬i xµì¬ì n¬ìxY wnnw·ì " x ì¬nxw qx q¬iY ¬·sw Yì>·¬ Y " ìnìx·w ¬v ni >
n ì¬ìxY " xìnw ì¬nx xY n ·xµ ìw쬷nì ìnYìv nx·¬i Yv ìt n>¬i ·> n¬ìxY ìnìx· oYìvnw xYx n¬ìxY nx¬· nni!i
5v ni¬ixnn ¬xi· q¬a: :i5·w xnio: " w¬ : " a xin! ·¬n : " no5nJ ox x:·nni i¬ix: inix· o:ivnw jJ·va! ¬aio 5
w¬! ·¬n n¬ix: j·JnJ j·x ·¬n o·ava " a!¬n :w iJ·!: n!in : " a!¬n :ax r " x5:! nx¬J r w¬ :w iJ·!: n!in iJ·x! n¬i " :
p·¬nn5 ¬aioi xnio j·Jv: " rw w " i5i ¬·5·w !v x:iv ¬nx nn5i i¬ix: inix·w !v ¬ixn :v j·5¬an j·x jJn inaiwna : '
ì>ì µ¬ xìn qonn ox ·n: n:iYn n>¬i j·:vYì ' ì>ì ' nì " ì>ì j:vn j·:vY n ' xì " q¬in xìn oYìv Yw ìxn:n Yv x>n n
n n:n· xYw> ìY·sxì ¬ ¬nx xn¬ xn·Y xn q>i nn n¬ìx " nw쬷ni n:iY nxì¬n · i5i ' j·x o·¬sio n5ona jJ·o¬a ini
i5i x:x n¬·n :v j·5¬an ' i5i n!aJ5 i·J·v n:ini ' 5v na u·an: q·¬xw x·!na ·¬n " ·v : " a·:s! n¬ix5: vnwn nr :5n w
w¬ :v " p·¬nn5 ¬aioi xnio j·Jv: : " vi w " aiu ¬ni·! xnio j·Jv: nx¬J 5 iJx·xi·w ¬nx: wpa·i inxva q¬a· x:w
o·pnw x¬a i¬nxna ¬wx n5¬aa ] inxva ¬ni: :i5· nJa:n wi!·p nva o·¬nixw ni¬·nxn ·¬xwi :[
* naw ·xxina - in nv¬ì " ìn ¬v nìxnn y·nnnY xYw n " j·w¬µn ¬Yìnnn o·n· nwYw n·Yv ì¬ivw ¬nx xYx w
>ì " i¬ nwvni > ] ¬xn nxn:n Yv ¬oì·nn " x [ j··vi jn·on qioa :
* u x:i " ::5a r - n:>i j··v " o ox¬ o·w¬sn nxµn owi x·inw x " YY>i t ] ìt x·xìoi nn¬ ¬·i vnwn j>ì [ qxì
n¬ì ¬inn> xYx j> n>Yn j·xw " x ¬sa an5w in5i " n n " o·Ji¬nx nr·x ian5 n o ¬v w¬·µ xY ox ¬iv·¬i¬ " w¬µ· t
o Y·Yi " o oì· j··¬v xìn ox j>x nì>Ynì ow ·Yi t " ì · ¬nx n·nw xYx " xwnì nìvw i " qìnoY w·w ¬wsx o·µYn x
¬nn jìxxn o·>on j>ì nì>Ynì owi q¬iY ¬·nnY ìnv¬w nv·xµì ¬ìn Yvi Yv " j··ow:·¬ìx y . iJa !iv j··vi " jn·o a
n " p x¬ip n·ni xxi·5i jJivn !·nn n·nw nnv !v w!p: :i5· n·n x: ox! x " p ¬nx !v j·nn· oxi nJa:n nnx¬Ji w " w
i ni w!p:i p¬sn vxnxa i:·sx pios: i: w· nJa:n wi!·p :w jnrn n:5· n:sn " !iv j··vi p¬sn ¬ina· i: ¬wsx ox n
ni o·J·! ·u¬s ow " o·pios ·¬xw x:i n5¬an x:x rx ¬ni: ·xw¬ j·x! uiws n :
o: " : :: ;:¬:n:o n::: c:::;
www.swdaI.com 7
ìw " xnµ n¬ì¬nn n¬ìn·i v¬ì: n - xn jn·o o··n n¬ìx
... n:iYn w쬷µ o·¬µnY ì:·¬i¬Y iìw: >v n:iYnì jntn ¬ìiv· xY ·x¬ì nY·xnn ¬ìvì ¬·¬n oìwn " xnw µso w· s
o·ivi no>nn p iJ·Js: w·i nn¬ir nJa:n n:·:n n:·nna ox nJwn nin· ¬xwai " ·ni5¬ai w ' w· ox nJa:n wi!·pi
p ni:·:n :5 o·JJv io5·w win: j·x ·xn ·:i5w ni:·: nw:wi o·Jw !iv " ·nvu ·¬nn q·!v w . p! x!n " n w !ivi n¬inn j
p! " ¬·!n w . ¬Y ox o·::v ·ìo>Y wìnY w· nìY·Y nwYwì o·:wYì ¬xµ jntn oxì ' ·oi vnwn¬> nìY·Y ' >n " xni ì " x
µo " v x " w . n:iYn o·¬µnY w· tx o·nwx jnt xìnw jntn ìnìx ·sY Y>nì . n:iYn w¬µY o·nvs nn> xnì: ·:x j>ì
i·¬vn nYsn o¬ìµ .
ìw " iw¬n n " nn jn·o ¬ µYn x
n¬nxw nn : nYt ·x쵬 nwn ·i¬ i¬Y nxxnw " n : niw ·Y·Yi n:iYn n>¬i j·>¬in j·xw , j·nìnn w· xnw¬
n¬wvn nYvnY . n¬wvn nYvnY ìi¬ ·:s Yiµn> ·ìnì . nYxwì : nti ¬nìx ·:x nn ?
naiwn : j·ninn ¬p·v: , wsJ ·niJ ·nia¬ nv! : n¬wvn n:vn: j·ninn j·xw . on jJa¬! j·ninn! , ·vai ' ·x x:! xu·ws
:pn: jJa¬!a pso :5i x·n , ·sxi ' n:·nn5: . n¬nx nv! ia ·: w· ·Jxw x:x , ¬a j·ai¬·va ow " inix·xinw ·n s . nJni
ni j·ai¬·v oa w!pn n!iav ¬so o5!·a w· ·¬so ' jixxnn ow: j·ai¬·v / x ·:ix " : : jixxnn ow / :5n . nì " n , n>¬i j·:vY
n:iYn , ii j·nìnn Yw nt j·:v nn ·nv¬· xY n:iYn n>¬ . µn¬nn xYx ìi¬ ·:s Y·iµnY ¬wsxi n·n xY ox ·>ì
on·:·i n·n·w Yì¬x , ì·:s Yiµ· xY ? j> ¬nxn oxì , x " q¬i· xY Yìni qx > , nnìµn ¬v nYvnY ysìµ q¬inn j·xw
n:iY Yw . ¬ìvì : xìn qì¬i n¬xì·Y xYx n:iYn Yx q¬in ì:·x q¬inn oxw . n¬wvn nYvnY ì:·x q¬in· xìnì , xYì
YvnY j·nìnnn jn n . i¬ ·ìY·v nt Y>n nYvnY xìnw . n:·>wn ·:s j·Yiµn> ì:xw xYx . x¬iw n:iYn jì·n¬i
w¬n Y>i nw¬nnì , n¬·µsn nx n:wn n:·xwì . ì·Yv ¬ìnvY own ìn>tw ·nY ·n·:s j·:v nti w· ¬vì . oa iJp!ai '
r a¬n :w nixnn " : , j5 ia iJxxn x:i . inxvn j5 an5i ¬xpw ·n w· ·5 ¬wsxi .
ìw " i¬¬ n " xYµ jn·o ¬ µYn t ) a¬ q:x (
owian xin oai nJ·5w ·Js n:apn: n·ix¬ nvw nnix ·¬ni naw :·:a nJa:n :v j·5¬an j·x nn: n:xw n:xw :
j·x q>Yì oìnnY yìn Y·iµnY qYn ìYx> ·ìnì n¬wvn nYvnY j·nìnn w· xnw¬ ¬i¬ Yw ìnvoi ·n·x¬ niìwn
o o·n·ì nìniw ·Y·Yi n·Yv j·>¬in nt ovo wìYn nn>ì o·iì . :vY nx¬:nì " ¬ ·:s j·Y·iµn ì:x nìniw ·Y·Yi ·>
nvw nnìxi n:·>wn ·:s Y·iµnY xv¬x n¬ìx ìxYì xìì·tn nvw xìnì oì·n w쬷µi qYnn . xina :ax " w j·i:n iJnJxw
·ain·: n·Js :·apn: ·ix¬i n¬·n· wsJ n: x:rx! oiwn nJ·5w ·Js :·apn: ·ix¬ rx n:!ana q:nn nx no··s:i nnv! :
ìw " n¬n n " nv jn·o ì:xsn v
owian xinw5 naw ·xxina x:x n¬·n :v j·5¬an j·x x·Jn! o·¬sio n5on! x·nna :·wn·x ·5 , ·xnx oì·ì niw ·Y·Yi
n:·>w ·:s Y·iµnY w¬ìµnì j>ìn ¬nì· o¬xn ·¬nw xY iìo .
n¬wvn nYvnY j·nìnn w· ¬nìxn ·¬i¬Y j:·w··n¬ ì¬nx ì:·:ìn¬µ , n!iax ¬soa ain5 j5i , on·¬a!: wi¬·s : inaa ·5
n q:nn oi¬: o·nw " ir:n y¬xn pnivn nJw p , o·ni¬nn o·¬w· o·ip: o¬ia n:iav: r5¬nn jn pn¬nn na:sn nJn
·sx o·nw naiaa nr: nr j·a a¬i oixv pin·¬ ow: jx5n ' nn·J x:n5 x:x r5¬nn :xx on·J·a j·x , o¬xn nx¬·w>ì
¬wvn nYvnY ìnxv oìnnY yìn xxì·> ·tnn n¬xì·Y q¬iY n¬·n ·sY> ìnxxi n:n ìwx¬ Yv n·n>:n n¬ìµ:i n .
n:iY ·:s nYiµnn µso ·Yi j> ox iìo oì· nw쬵ì xn>Yn nY> niw ¬ìi> q·¬v¬ jì·>¬ ¬nìx ·:x ¬ìvì , j·i¬vn j·x
nnnwi nnnw ; nn q:·: o·¬is5n oi·i n¬xv jia5 aiu oi· ·xxinai naw ·xxina xn·Ji :·n :x :· , nxr n:apna w·i
i·i ninawa iJ·:x n·i:Jn x¬·n· nnwJ pi:on ni¬ nnJ " nix jnxv jnw u , q:nn nx ni:w owian o!xn nvw nnixai
x!·:·nx xn·¬ jupJ xnsp:x ·wJ·x ·¬nx! iJ··ni .
niw ·xxìni n·nw n·in ji¬nY j·:v ì:·x nnìn> w¬nnnY o·¬·nvn joi ·oìnv o·¬·>tn ì:xw nnì Yxìwn nv¬> ,
wn: Yw ì·ovi ovnn:w nnn n·wx¬i nwvn YY>i nìnw:n wì¬nY xYx .
ì·ì niwi w¬nn Yv q¬iY xYw nxµ ì¬nxw nnY q¬ìx j·x ox " ì:·i·ìx ìY>ì· xY ¬nìY ìxn:w o·>¬x nYxw oìwn o
ì:i vx·Y , vionn jn nt j·x ·¬nw , ìnì:¬xiw nn jì>:nì .
in j·x o·¬sìo n>oni ·o¬x¬ x>·xì owinnw ¬v n¬·n Yv j·>¬ - o·n· nwYw ¬v j:i¬ ìw¬·sì , xYi xn>Ynì
x·n xnvo - nviw ¬v owinnw ¬v ·xn vìnwY i쬵 j¬·¬Yì , q> Y> n¬>: n:·x txì nY xìn ·x:x nnn·xsw ·sY ,
x ¬ìvì " niw xYi o·n· nviwY x . ·v·aw :·:i ] ·J·nw :·:! ·naJ [ ia q¬a: ·ix¬ , YìnY nviw o¬ìµ q¬i: xYw>ì xYì ¬
¬wv nww ¬nx , n:·:wn ::5a ¬wv nwwi , ¬wv nva¬x x:x n·:v i¬av x: ·¬nw q¬a: ¬w5 ¬wv nwnn :·: oa ·5
o·n:w o·n· , nìv¬n ·nw ·¬· ì:xx· n j·¬!nJo jJni· ·a¬! n·n:n iw·¬s! " v a " x5·xi nnn·as x:nnnw !v ¬nx! x
n " s x:! xn5:n! xa·:x n·: jJ·npini jJ·pn! jJxi nvaw !v ! ¬ni x!n ¬nx ¬n x:x ¬wv nww !v ¬nx! q!·xx a·:
x!n ¬nx , 5n jn·o qioa nx·:nn nx iJ·:v p·nnn qoi· n·aw !ivi " i·:v !inv i + ·o ·n :5 ox j··v ' · " u , o·Jn·oa oai
i: o·¬nixnni o·n!ipn + iJ¬xaw nn: wnn ia w·w vi·o xn!ax! ·:na !iv iJ:i . o·n· nvwnw iJ!n: iJ·5¬! ·s:i
six¬ o:5: ·¬·wv xinw n¬·n :a:an yin o·v·p¬ nvwn q·Jn·oi ir n5¬a: o··ix¬ o· , np: qoi·i o5n vnw· .
o: " : :: ;:¬:n:o n::: c:::;
www.swdaI.com 8
w¬nn " x ¬ìnv in q¬ j·¬¬n:o n>on nì¬xx ·w쬷n x
i5 nJ·5w ·Js :apn i:·x5 ' . a·¬ wi¬·sa nra j··v " ¬nwn n:sn p¬s qioa o ·ì " j·>ìt j:·x jnìYxi Yx¬w·w ·sY Y
·>w ·:s nìx¬Y ¬xsY nnìn> w¬nnnY j·¬·nv onw Yx¬w·Y jn·o xìn n:iYn w쬷n Yix nnYiµn nµìn¬ì n:
n:·>w ·:s Yìi·µi o¬xì·Y iJxw jn·o xinw iJnra w!nn :v j·5¬an iJxw5 nr:i nJa:n n5¬a noiJ nr :v n¬i·w in5
pi nJ·5wn ·Js j·:apn i:·x5 iJx ·¬ni nnin5 w!nnn: j·!·nv " : :
¬an ·nJ j!·! ·wJ i5 j·5 ' . ¬ " vi q¬iY ìY>ìn ·n: ·w: ìt> n¬xµ nYsn Y " nY·Yi s . ·n: ·w: ¬nxµ ·>n¬ ·n: ·x
jn¬:ì jn¬·Y nxnìoi own n¬>tn xYi ìt n>¬i w¬nn qì¬i n¬nxµ¬> q¬iY ìY>ìn ir n5¬a n5·¬x ·x!ia :ax
a p·on!5 own n¬5rn " n x ' pi o·w!n w!nn " : . .. i5 n¬xsn n¬uv: ' . ov x·n n¬ov ¬nìY nx¬ n>ìYn n¬
o·µì ·n Yx¬w· qYn ¬ì¬ nw쬷ni o·¬nìx j> Yvw n¬onw ¬nx ¬ì¬ n·iY ¬·tnnw !xs iJ·wi!·na :·v: w¬isn5 " n
n¬onJw ¬nx ¬·rnnw :x¬w· n¬xsn: jn·o xin n¬xsni . iJ··ni jua ·oinv: . s " joi ·:n o·oìnvn n·vw·i n
· j> Yvì joi ·:n ¬Yì:n ¬Yì> ¬·nvY ìw¬nn·w Yx¬w· Yv ¬nx: ·¬> q¬in· ì¬ìi> oìwn jn¬xsnì jnì>Yn w¬nn
v o¬xì·Y ¬xsY " ìnì>Yn ¬ìi> w n5 " n n·ni w ' iai q:n: ' pi " : :
ìw " i· jn·o x µYn iµv· nìiw n
... n:nì n:iY w쬷µ sn ì¬ìµn " o·µ·t ìn> n·x¬n n>¬i ¬xw> µ¬ YY> qìxn niìn ì:·x¬ ow vnwnì j·¬¬n:o¬ n
·oi ìx·inw ìnnì¬>ì nìvìtì ' ·¬ " j·xw xn¬x jnt¬ xìn µY·n¬ µ¬ q¬in nnìx nxì¬w>w ì·¬nxYw o·:noiì n
·x¬>ì nw¬ìni x·nw> xYx nw¬µn ' sYì j·w¬µn ·nn ¬v ow " x·inw niw ovonì nì¬no:nY j·>·¬x ì:x j·x t
nn " ·oi x ' >n " Yw owi ì " x¬nx jntnw nwv nìxn ¬xwi ìn> n:iYn w쬷µ Yv j·>¬in o·w:n j·x nnY n / xn¬x /
쬬 ·sx ìn··ws:x ìYiµ qìxn niìn xìnw nwv nìxni xµ ' xwn xn¬x jntnw o·¬ìosw oìµni " nìxn ì:·x¬ nt >
sx j:i¬¬n xìnw qxì YY> j·>¬in j·x xn¬x jntnw jì·>ì q¬in nnìx nxì¬ ox¬ µ¬ YY> qìxn niìnì nwv " j:·x n
xn¬x jntnw> oi·ìnn n5 " inn w ' / on ' o·nos / sa ' v " p q! s " v n " !a a " n iwa j··v·i oJ inixa i·n jn qxw " nin n
u n:xw ¬·x· ' i·i " nn nivnwn xin j5i ! " xi jx5 inxv x " xi qian nain jnw jn·ni!5i n5io: nni! iJ·x 5 " s: 5 " j·x r
¬! qx nnix j·w!pn n·wi!na nJa:n nx¬·w ·nn p:·n " naa !n: ow · ' aa " J·5w ·Js :apn5 ·in! w ' ¬nx ¬irn: w·i
v:Ji ir nixn " ¬nin: p¬ j5 !n: x:! ! ' naa ow vnwn!5 ir nixn ¬nx ¬!n:i ' nixnn nr oiwn :uan: x:ip: x: :ax
ir ...
ìw " xnw jn·o x· µYn nì>Yn n:wn n
q¬i· ìY jn¬tn oxw n·nì·µ µ¬ ìx n·iì·n nìxn nìn n:iY w쬷µ ·x ìnYxw ¬i¬i .
:vsYì " n·iì·n nìn¬ nx¬: ¬ n j·¬!nJo j··v " v a " ax¬x x " x n " x ·ox ¬ " i:·x5 iJnra w!inn :v q¬ann :5 jJni· ¬
i5 nJ·5w ·Js :apn ' w!ina nnx ovs o·nwaw on·ax ·Js :·apn: x:x :x¬w· i5r x: x:n:x :xvnw· ·a¬ ·a! xJn
j··! , w¬si " aa j¬nx!5 w!na nnx ovs nJ·5w ·Js j·:apnw ir: x:x n¬nx nixn: i5r x: i:x j··! · " v w " 5 . ¬xìin
nìxn¬ ¬ nYv ¬nxw ¬v xìn nYì¬x " j··¬ ìtY xYx n¬nx nìxnY ì>t xY xYnYxw · ¬! xn:·5n j··vi ' s :xvnw· ' xa
nv " o·nwaw on·ax: on·J·v o·n·aan oi· o·w:w: !nx :x¬w·: o··! x: o5: nrn w!nn s , wiu j··vi " x v " ·o n ' 5n " i
ai " ai · " ow n >ì " Y>i x>·x ìi¬ ·:s nYiµì ìi¬ ·:s nYiµn xìn w iµì oì· " ìY·sx nnxiì w¬ìni nnx ovs µ¬ n
ì>v ·>Yn nx¬µY ìY·sxì YiµY nìxn x>·x o·>Yn nx¬µY " j·ni· n>t· oxw yì¬Y nìxn ì¬nx o w¬nn j··vi " :
·o naiwna ' v " pi r " a i " p :w a " i .
·nanai " s · " :nn · ' o nix ni5¬a ' ona ¬nixi ' o·¬sio niw ·xxìni n¬·n Yv q¬iY nìxnw owian xinw o·xJ o·:5ai
i5 ' v " wiu j··vi w " Jn v " ona ·5 nnxai : ' n o·¬sio " ¬ owa x·an x " a · ' v o·n· " 5vi w " wxina nixnn ¬p·v s " 5: p " v .
nwi! " wsJi a:a u , jupn nwJn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful