INTOUCH

Intouch laø phaàn meàm SCADA duøng ñeå taïo caùc giao dieän ngöôøi duøng öùng duïng cho caùc heä ñieàu haønh töø Window 95 trôû leân. Intouch ñöôïc öùng duïng trong caùc lónh vöïc nhö xöû lyù thöïc phaåm, vaät lieäu baùn daãn, daàu khí, hoaù hoïc , gas v.v… Intouch goàm coù 3 chöông trình chính: 1/ Intouch Application Manager 2/ WindowMaker 3/ WindowViewer Intouch application manager: duøng ñeå toå chöùc caùc phaàn meàm maø ngöôøi söû duïng taïo ra WindowMaker laø moâi tröôøng phaùt trieån caùc öùng duïng cuûa Intouch. Ñaây laø nôi ngöôøi duøng thieát keá giao dieän mong muoán, lieân keát caùc hình aûnh trong öùng duïng vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi vaø caùc phaàn meàm öùng duïng khaùc. WindowViewer laø moâi tröôøng chaïy caùc öùng duïng maø ngöôøi duøng taïo ra trong WindowMaker.

I/ WindowMaker:
Nhö ñaõ noùi ôû treân, WindowMaker laø moâi tröôøng phaùt trieån caùc öùng duïng trong Intouch, nôi maø ngöôøi thieát keá taïo caùc giao dieän. 1/ Caùc böôùc ñeå vaøo WindowMaker: 1.1/ Môû Intouch Application Manager: Vaøo Start/Program/Wonderware Factorysuite, choïn Intouch.

Giao dieän Intouch application Manager hieän ra nhö sau:

1.2/ Taïo öùng duïng môùi: Trong cöûa soå Intouch - Application Manager ñaõ coù saün caùc öùng duïng ñaõ ñöôïc taïo tröôùc ñoù. Ñeå taïo ra öùng duïng môùi ta vaøo menu File, choïn New hoaëc click vaøo bieåu töôïng New treân thanh coâng cuï. Giao dieän Create New Application thöù nhaát seõ hieän ra:

Click Next, giao dieän Creat New Application thöù hai hieän ra:

Nhaäp ñöôøng daãn ñeán thö muïc chöùa öùng duïng vaøo oâ Text, hoaëc click vaøo Browse ñeå choïn ñöôøng daãn. Teân thö muïc chöùa öùng duïng coù theå ñeå maëc ñònh haëoc thay ñoåi theo yù muoán. Click vaøo Next, giao dieän Creat New Application thöù ba hieän ra:

Nhaäp teân vaø moâ taû veà öùng duïng trong 2 oâ Text töông öùng. Sau ñoù, click vaøo Finish ñeå hoaøn taát. Khi ñoù, öùng duïng môùi seõ ñöôïc taïo ra trong giao dieän Intouch Application Manager. 1.3/ Vaøo WindowMaker:

Treân ñoù. moät hoäp thoaïi keá thieáp seõ xuaát hieän: Click vaøo Ignore ñeå vaøo chöông trình Demo. ngöôøi söû duïng seõï veõ caùc hình aûnh.Click chuoät phaûi vaøo teân öùng duïng vöøa taïo ra. choïn WindowMaker ñeå vaøo moâi tröôøng thieát keá WindowMaker. moät hoäp thoaïi sau seõ xuaát hieän: Click vaøo OK. 2/ Taïo Form cho giao dieän: Ñaây laø böôùc ñaàu tieân trong vieäc taïo öùng duïng. Do Intouch ñöôïc caøi ñaët trong maùy laø baûn Demo neân khi click vaøo WindowMaker nhö böùôc treân. Form laø neàn cho ngöôøi söû duïng thieát keá giao dieän. Caùch taïo Form: . caùc ñoái töôïng vaø vieát leânh ñeå ñieàu khieån caùc ñoái töôïng.

1/ Môû hoäp thoaïi taïo Form: Coù 3 caùch ñeå môû hoäp thoaïi taïo Form: . Form Overlay khoâng cho pheùp Form khaùc naèm leân treân noù (khi Form khaùc ñöôïc click choïn) coøn Form Popup thì cho pheùp. Neáu khoâng caàn thieát ta coù theå boû qua muïc naøy. . Hoäp thoaïi taïo Form hieän ra nhö sau: 2.Click vaøo bieåu töôïng New treân thanh coâng cuï.Popup: thuoäc tính naøy töôïng töï Overlay.2/ Ñònh daïng caùc thuoäc tính trong hoäp thoaïi: OÂ Name: nhaäp teân cöûa soå.Replace:ta choïn thuoäc tính naøy neáu muoán cho Form neáu muoán khi Form naøy xuaát hieän thì taát caû caùc Form khaùc seõ bieán maát. khi Form xuaát hieän. ta coù theå xaùc ñònh caùc thuoäc tính naøy ngay töø ñaàu hoaëc ñeå maëc ñònh vaø thay ñoåi sau trong quaù trình thieát keá ( muoán thay ñoåi ñöôïc trong quaù trình thieát keá.Click phaûi chuoät treân muïc Window trong cöûa soå Application Manager vaø choïn New. choïn NewWindow . Ñieåm khaùc nhau ôû choã.Overlay: choïn thuoäc tính naøy cho pheùp khi Form xuaát hieän thì noù seõ luoân naèm ñeø leân caùc Form khaùc (caùc Form khaùc khoâng maát ñi). . Xaùc ñinh Dimensions: Caùc thuoäc tính trong muïc naøy duøng ñeå ñònh daïng kích thöôùc vaø vò trí cuûa Form. . ta phaûi choïn thuoäc tính Size Controls).X Location: ñaây laø khoaûng caùch giöõa meùp traùi cuûa maøn hình vaø meùp traùi cuûa Form. Xaùc ñònh Window Type: Coù 3 option trong muïc Window Type: . .2. Teân naøy seõ xuaát hieän treân thanh ghi tieâu ñeà cuûa cöûa soå ñöôïc taïo.Vaøo menu File. . . Nghóa laø. OÂ Comment: oâ naøy duøng ñeå nhaäp moät soá ghi chuù cho cöûa soå. noù seõ naèm ñeø leân caùc Form khaùc.

. Neáu muoán taïo theâm caùc Form khaùc.H/V Line: duøng ñeå taïo moät ñoaïn thaúng theo phöông baát kì. Coù 3 loaïi: .Window Height: chieàu cao cuûa Form. (neáu muoán keát thuùc ñöôøng veõ thì .Y Location: ñaây laø khoaûng caùch giöõa meùp phaûi cuûa maøn hình vaø meùp phaûi cuûa Form.Line: .1/ Line: laø coâng cuï duøng ñeå veõ caùc ñoaïn thaúng.3/ Text: Laø coâng cuï duøng ñeå taïo chuoãi kí töï treân 1 doøng.2/ Filled shapes: Laø coâng cuï duøng ñeå taïo caùc hình phaúng 2 chieàu.Elipse: . duøng ñeå taïo caùc ñoaïn thaúng theo phöông ngang hoaëc phöông ñöùng. duøng ñeå taïo ra caùc ñöôøng ziczaêc. coù caùc loaïi nhö sau: . Xaùc ñònh Frame Style: caùc option trong muïc naøy chæ ñöôïc pheùp choïn khi ta khoâng choïn Title Bar vaø Size Controls.Rounded Rectangle: 3. ta cuõng laøm theo caùc böôùc nhö treân. duøng ñeå taïo caùc hình chöõ nhaät. 3.. Sau khi ñaõ xaùc ñònh xong caùc thuoäc tính. Moät öùng duïng coù theå coù 1 hoaëc nhieàu Form. duøng ñeå taïo hình ña giaùc baát kì (keát thuùc hình veõ baèng caùch nhaán ñuùp .PolyLine: nhaán ñuùp chuoät ). quaù trình taïo Form ñaõ hoaøn taát. . duøng ñeå taïo caùc hình Elipse.Rectangle: . Size Controls: choïn muïc naøy neáu muoán kích thöôùc cuûa Form coù theå thay ñoåi trong quaù trình thieát keá.Window Width: chieàu roäng cuûa Form. .Double: Form coù 1 ñöôøng vieàn keùp. 3/ Caùc coâng cuï thieát keá giao dieän cuûa Intouch: 3. duøng ñeå taïo caùc hình chöõ nhaät coù caùc ñænh troøn.Single: Form coù 1 ñöôøng vieàn ñôn.Polygon: chuoät).None: Form khoâng coù ñöôøng vieàn.4/ Bitmap: . Title Bar: choïn muïc naøy neáu muoán Form coù thanh ghi tieâu ñeà. coâng cuï naøy thöôøng ñöôïc duøng ñeå taïo caùc chuù thích. . . 3. ta click vaøo OK.

click chuoät phaûi vaøo ñoái töôïng ñoù vaø choïn Import Image. Khi veõ ñoái töôïng Button vaøo trong öùng duïng. Neáu muoán thay ñoåi teân naøy ta laøm nhö sau: . treân Button seõ ñöôïc maëc ñònh chöõ Text. hoaëc coù theå daùn 1 hình baát kì ñaõ ñöôïc copy baèng caùch choïn Paste Bitmap. Caùch cheøn hình: Click vaøo bieåu töôïng Bitmap roài reâ thaønh hình chöõ nhaät treân Form.Laø coâng cuï ñeå cheøn hình aûnh vaøo öùng duïng. Sau ñoù. Chuùng ta coù theå söõa chöõa hình aûnh thoâng qua Edit Bitmap. 3.5/ Button: Laø coâng cuï duøng ñeå taïo caùc nuùt nhaán 3 chieàu. choïn hình aûnh muoán cheøn vaøo ñoái töôïng.

Click chuoät phaûi vaøo ñoái töôïng. Ñeå ñònh daïng cho Real-time Trend ta thöïc hieän nhö sau: . 3.sau ñoù click OK ñeå hoaøn taát. choïn Substitute/Substitute Strings nhö hình treân hoäp thoaïi sau seõ hieän ra: Nhaäp teân caàn hieån thò vaøo oâ Text. hoäp thoaïi sau seõ xuaát hieän: . Coù 2 loaïi Trend Real-times Trend vaø Historical Trend. Real-Time Trend: laø coâng cuï duøng ñeå bieåu dieãn giaù trò theo thôøi gian hieän taïi cuûa Tag.Click chuoät phaûi vaøo ñoái töôïng Real-Time Trend treân Form vaø choïn Property.6/ Trends: Laø coâng cuï duøng ñeå bieåu dieãn giaù trò cuûa Tag theo thôøi gian döôùi daïng 1 ñoà thò.

Border color: choïn maøu ñöôøng vieàn beân ngoaøi. . .OÂ Minor Div/Major Div:choïn soá khoaûng chia phuï treân moãi khoaûng chia chính .Inteval: khoaûng thôøi gian caäp nhaät giaù trò cuûa Tag. . .Caùc thuoäc tính treân hoäp thoaïi: . .OÂ Comment: nhaäp chuù thích cho Real-Time Trend. . Real-Time Trend laø ñoà thò coù 2 truïc: truïc thôøi gian vaø truïc giaù trò cuûa Tag.Time-Span: choïn khoaûng thôøi gian theo doõi. . Ñònh daïng caùc thuoäc tính cho truïc thôøi gian: .Coù theå choïn Top Label hoaëc Bottom Label töông öùng vôùi giaù trò thôøi gian ñöôïc hieån thò meùp beân treân hoaëc beân döôùi cuûa truïc thôøi gian.Chart color: choïn maøu neàn. choïn maøu cho ñöôøng chia oâ beân caïnh.OÂ Major Div/Time Label:choïn soá khoaûng chia giaù trò thôøi gian. .OÂ Number of Major Div:choïn soá khoaûng chia chính treân truïc thôøi gian.

ta chæ caàn choïn ñoái töôïng caàn duøng vaø daùn leân Form. Cöûa soå Wizard . Caùch choïn 1 ñoái töôïng trong Wizard: . 2. Khi ñaõ ñònh daïng xong taát caû caùc thuoäc tính ta nhaán OK. . Khi caàn söû duïng.HH:MM:SS Display: choïn ñôn vò cho truïc thôøi gian Ñònh daïng caùc thuoäc tính cho truïc giaù trò cuûa Tag: Vieäc ñònh daïng cho truïc giaù trò cuûa Tag töông töï nhö vieäc ñònh daïng cho truïc thôøi gian. coù theå choïn maøu vaø ñoä roäng cuûa ñöôøng veõ vaøo caùc oâ beân caïnh.. 4. 3. Ta nhaäp teân caùc Tag caàn hieån thò vaøo caùc oâ 1. 3. Trong 1 Real-Time Trend ta coù theå cho hieån thò toái ña giaù trò cuûa 4 Tag öùng vôùi 4 maøu khaùc nhau .OÂ Min Value vaø Max Value nhaäp khoaûng giaù trò cuûa Tag.Click vaøo bieåu töôïng Wizard Selection Selection seõ hieän ra nhö sau: treân thanh coâng cu.7/ Wizard: Laø nhöõng ñoái töôïng hình aûnh ñaõ coù saün trong thö vieän.

ñoái töôïng seõ xuaát hieän.2/ Align Center: Duøng ñeå canh chính giöõa cho caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn.Cöûa soå beân traùi chöùa teân caùc thö muïc. 4. .3/ Align right: Duøng ñeå canh phaûi cho caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn. ta click vaøo OK. 4. ta Click giöõ chuoät vaø reâ chuoät. Khi choïn xong ñoái töôïng caàn söû duïng. Muoán veõ ñoái töôïng ñöôïc choïn leân Form.5/ Align Middle: Duøng ñeå canh chính giöõa (theo phöông ngang) cho caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn. 4.1/ Align left: Duøng ñeå canh leà traùi cho caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn. Khi nhaán vaøo bieåu töôïng naøy thì meùp beân traùi cuûa caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn seõ truøng nhau.4/ Align top: Duøng ñeå canh treân cho caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn. 4/ Caùc coâng cuï ñeå xöû lyù hình aûnh: 4. cöûa soå beân phaûi laø caùc ñoái töôïng coù trong thö muïc ñöôïc choïn. 4.

12/ Make symbol: Duøng ñeå lieân keát caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn thaønh 1 ñoái töôïng ñôn giaûn. 4.14/ Make cell: Duøng ñeå lieân keát caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn thaønh 1 ñoái töôïng phöùc taïp.15/ Break cell: Duøng ñeå taùch ñoái töôïng ñaõ ñöôïc lieân keát baèng Make cell thaønh caùc ñoái töôïng thaønh phaàn. 4. 4. . 4. 4.6/ Align bottom: Duøng ñeå canh döôùi cho caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn.8/ Send to back: Coâng cuï naøy cho pheùp ñoái töôïng ñöôïc choïn naèm beân döôùi taát caû caùc ñoái töôïng ñöôïc troïn.11/ Space vertical: Giaõn ñeàu caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn theo phöông thaúng ñöùng. 4. 4. 4.4.10/ Space hirizontal: Giaõn ñeàu caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn theo phöông naèm ngang. 4.17/ Rotate counter clockwise: Duøng ñeå xoay ñoái töôïng ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà 1 goùc 900.19/ Flip vertical: Duøng ñeå laät ñoái töôïng theo chieàu ngang. 4.7/ Align centerpoints: Duøng ñeå canh ñieåm giöõa cho caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn. 4. 4.18/ Flip horizontal: Duøng ñeå laät ñoái töôïng theo chieàu doïc. 4.16/ Rotate clockwise: Duøng ñeå xoay ñoái töôïng theo chieàu kim ñoàng hoà 1 goùc 900.13/ Break symbol: Duøng ñeå taùch ñoái töôïng ñaõ ñöôïc lieân keát baèng make symbol thaønh caùc ñoái töôïng thaønh phaàn.9/ Bring to front: Coâng cuï naøy cho pheùp ñoái töôïng ñöôïc choïn naèm beân treân taát caû caùc ñoái töôïng ñöôïc troïn.

.Loaïi Tag naøy coù 3 kieåu: . Vieäc ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa caùc ñoái töôïng. Töông töï loaïi Memory.I/O Real: kieåu soá thöïc.5/ Tag: Tag laø cô sôû döõ lieäu cuûa vieäc thöïc thi chöông trình öùng duïng. Ví duï: ta ñònh nghóa Data laø tag kieåu Indirect Analog vaø Dulieu laø Tag kieåu Memory Real (hoaëc I/O Real). Ñeå truy xuaát döõ lieäu cuûa 1 Tag khaùc. leänh: . Ñöôïc duøng ñeå löu tröõ döõ lieäu trong quaù khöù vaø ñöôïc theo doõi thoâng qua ñoái töôïng Historical Trend.name= “Teân Tag caàn truy xuaát”.2/ Tag loaïi I/O: Tag loaïi naøy ñöôïc duøng ñeå thu thaäp döõ lieäu hay xuaát tín hieäu ñieàu khieån ñeán thieát bò ngoaïi vi ( nhö caùc relay.Indirect Message: kieåu chuoãi. coù chieàu daøi toái ña 131 kyù töï. Khi ñoù. thu thaäp döõ lieäu töø PLC ñeàu thoâng qua caùc Tag. ta duøng cuù phaùp sau: Teân Tag Indirect. Noù ñöôïc duøng ñeå goïi thoâng tin naøo ñoù ñang ñöôïc theo doõi trong Historical Trend. .Indirect Analog: kieåu soá thöïc. .I/O Message: kieåu chuoãi. ta phaûi ñònh daïng I/O Driver vaø ñònh ñòa chæ cho Tag( xem cuï theå trong phaàn ñònh daïng I/O driver).1/ Tag loaïi Memory: Ñaây laø loaïi Tag nhôù trong Intouch. Coù 4 kieåu Tag loaïi Memory: .Memory Discrete: Tag kieåu naøy chæ coù 2 giaù trò laø 1 vaø 0 ( hoaëc True. . . coù giaù trò töø –3. c/ Tag ID: Loaïi Tag naøy cuõng chæ ñöôïc cho ñoái töôïng Historical Trend. .3/ Caùc loaïi Tag khaùc: a/ Group Var: Loaïi Tag naøy ñöôïc duøng ñeå taïo caùc cöûa soå caûnh baùo. False).I/O Interger: kieåu soá nguyeân. . coù giaù trò töø –231 ñeán (231-1).438 ñeán 3. 5.Memory Message: Tag kieåu chuoãi. counter.Memory Real: Tag kieåu soá thöïc.Memory Interger: Tag kieåu soá nguyeân.I/O Discrete: coù 2 giaù trò laø 1 vaø 0. 5.Indirect Discrete: chæ coù 2 giaù trò laø 1 hoaëc 0. Loaïi Tag naøy thöôøng ñöôïc öùng duïng ñeå taïo caùc haèng soá hoaëc caùc bieán duøng cho vieäc ñieàu khieån caùc ñoái töôïng. d/ Indirect: Loaïi Tag naøy ñöôïc duøng ñeå truy xuaát ñeán 1 Tag khaùc. . b/ Hist Trend: Loaïi Tag naøy chæ ñöôïc söû duïng cho ñoái töôïng Historical Trend. Muoán söû duïng loaïi Tag naøy. timer … trong PLC) thoâng qua I/O driver. Tag loaïi I/O cuõng coù 4 kieåu : . Caùc loaïi Tag: 5.438.

leänh: Data. … 5.4/ Ñònh nghóa 1 Tag: Ñeå ñònh nghóa 1 Tag ta thöïc hieän caùc böôùc sau: -Vaøo menu Special choïn Tagname Dictionary Maøn hình sau hieän ra: . Khi ñoù. coù nghóa laø Tag Data seõ truy xuaát döõ lieäu cuûa Tag Dulieu. Dulieu10 kieåu soá thöïc. Ví duï: ta ñònh nghóa 10 Tag Dulieu1.Name=”dulieu”. …. Dulieu2.Click vaøo New ñeå taïo Tag môùi .Name=”Dulieu”+text(Num).vaø giaù trò cuûa Data=Dulieu. Dulieu2 neáu Num=2. Num laø Tag kieåu soá nguyeân. nghóa laø Data seõ truy xuaát giaù trò cuûa Dulieu1 neáu Num=1.Data. Öu ñieåm cuûa Tag loaïi naøy laø coù theå truy xuaát ñeán giaù trò cuûa nhieàu Tag khaùc chæ baèng nhöõng leänh ñôn giaûn.

6/ Ñònh daïng caùc ñaëc tính ñoäng cho ñoái töôïng: Trong quaù trình thöïc thi. Rieâng vôùi caùc Tag kieåu I/O ta coøn phaûi choïn caùc ñòa chæ I/O cho Tag(ta coù theå xem chi tieát trong phaàn lieân thoâng giöõa InTouch va 2 PLC OMRON). hieän … thì ta phaûi ñònh daïng ñaëc tính ñoäng cho ñoái töôïng. phoùng to. . thu nhoû.Trong oâ Tagname ñieàn teân cho Tag muoán taïo Click vaøo nuùt Type ñeå choïn kieåu cho Tag Choïn kieåu cho Tag roài nhaán OK ñeå quay trôû laïi cöûa soå ñònh nghóa Tag . ta muoán caùc ñoái töôïng coù theå di chuyeån. Ngoaøi ra ta coù theå choïn khoaûng giaù trò cho Tag vaøo oâ Min Value vaø Max Value. Sau ñoù baám nuùt Save ñeå löu Tag ta vöøa choïn. aån.

ta Doubleclick vaøo ñoái töôïng ñoù. Khi gaùn 1 trong 3 ñaëc tính trong muïc User Input cho ñoái töôïng.1/ User Inputs: Trong muïc User Input. Muoán gaùn 1 ñaëc tính naøo ñoù cho ñoái töôïng. trong ñoù: . Moät ñoái töôïng coù theå ñöôïc gaùn cuøng luùc nhieàu ñaëc tính khaùc nhau.Muoán ñònh daïng caùc ñaëc tính ñoäng cho ñoái töôïng naøo. ta click vaøo nuùt töông öùng. coù 3 ñaëc tính coù theå gaùn cho ñoái töôïng. moãi ñaëc tính töông öùng vôùi 1 nuùt. hoäp thoaïi sau seõ xuaát hieän: Trong hoäp thoaïi treân coù raát nhieàu ñaëc tính ñeå gaùn cho ñoái töôïng.Discrete: cho pheùp ñoái töôïng trôû thaønh nôi nhaäp döõ lieäu cho 1 Tag kieåu Discrete. .String: cho pheùp ñoái töôïng trôû thaønh nôi nhaäp döõ lieäu cho 1 Tag kieåu chuoãi.Analog: cho pheùp ñoái töôïng trôû thaønh nôùi nhaäp döõ lieäu cho 1 Tag kieåu soá thöïc. . ta click vaøo ñoái töôïng thì treân ñoái töôïng seõ xuaát hieän 1 oâ textbox. . luùc chaïy chöông trình. Noäi dung ñöôïc nhaäp trong oâ textbox naøy seõ ñöôïc gaùn cho Tag lieân keát vôùi ñoái töôïng (sau khi nhaäp phaûi nhaán phím Enter). Caùc ñaëc tính coù trong hoäp thoaïi: 6.

ta nhaäp taàm giaù trò cho Tag.Horizontal: dòch chuyeån ñoái töôïng theo phöông thaúng ñöùng.Ví duï: ta muoán ñoái töôïng ñöôïc choïn trôû thaønh nôi nhaäp döõ lieäu cho Tag kieåu Analog. ta click vaøo nuùt Analog. ta laøm nhö sau: . ta click vaøo nuùt OK beân döôùi ñeå trôû laïi hoaëc click vaøo nuùt OK beân treân ñeå thoaùt ra khoûi hoäp thoaïi ñònh daïng caùc ñaëc tính.Trong oâ Tagname.Vetical: dòch chuyeån ñoái töôïng theo phöông naèm ngang.Click vaøo nuùt Vertical. 6.Trong oâ Min Value vaø Max Value. ta nhaäp teân Tag muoán lieân keát vôùi ñoái töôïng. Ví duï: ñeå gaùn ñaëc tính Vertical cho ñoái töôïng. hoäp thoaïi sau seõ xuaát hieän: . Vò trí cuûa ñoái töôïng ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua giaù trò cuûa Tag lieân keát vôùi noù. Trong ñoù: . . . Sau khi ñònh daïng xong .2/ Sliders: Caùc ñaëc tính trong muïc naøy cho pheùp ñieàu khieån ñoái töôïng dòch chuyeån theo phöông naèm ngang hoaëc phöông thaúng ñöùng. moät hoäp thoaïi seõ hieän ra nhö sau: .

ta click vaøo nuùt OK ñeå hoaøn taát. Khi gaùn 1 trong caùc ñaëc tính trong muïc naøy cho ñoái töôïng thì ñoái töôïng seõ trôû thaønh 1 nuùt nhaán. hoaëc döôùi). Vò trí 0 laø vò trí ban ñaàu cuûa ñoái töôïng trong thieát keá. Khi ñoù. ta nhaäp taàm vò trí cho ñoái töôïng. neáu giaù trò cuûa Tag thay ñoåi töø At Top ñeán At Bottom thì vò trí cuûa ñoái töôïng ñöôïc dòch chuyeån töø vò trí Up ñeán Down (theo phöông thaúng ñöùng) vaø ngöôïc laïi. ta click vaøo ñoái töôïng thì ñaëc tính ñöôïc gaùn vôùi ñoái töôïng seõ ñöôïc thöïc hieän. 6. giöõa. Khi choïn ñaëc tính naøy. Khi chöông trình thöïc thi. Middle hoaëc Bottom (treân. Trong muïc Reference Location. ta nhaäp taàm giaù trò cho Tag. ta choïn vò trí ban ñaàu cho ñoái töôïng khi chöông trình baét ñaàu thöïc thi laø Top.Trong 2 oâ At Top vaø At Bottom (muïc Value). . Chöùc naêng cuûa caùc ñaëc tính nhö sau: a/ Discrete Value: ñaëc tính naøy cho pheùp vieát giaù trò vaøo Tag (kieåu Discrete ) khi click vaøo ñoái töôïng.3/ Touch Pushbuttons: Trong muïc naøy coù 4 ñaëc tính nhö treân hình.Trong 2 oâ Up vaø Down (muïc Vertical Movement) .Trong oâ Tagname. ta nhaäp teân Tag ñieàu khieån ñoái töôïng ( Tag kieåu soá ). hoäp thoaïi sau seõ xuaát hieän: .. Khi ñaõ nhaäp ñaày ñuû caùc thoâng soá. neáu vò trí Tag thay ñoåi thì giaù trò cuûa Tag cuõng thay ñoåi theo töông öùng. .

Set: click vaøo ñoái töôïng thì giaù trò cuûa Tag baèng 1. ta nhaäp teân Tag muoán lieân keát. Reset: click vaøo ñoái töôïng thì giaù trò cuûa Tag baèng 0. Reverse: giaù trò cuûa Tag baèng 0 chæ khi click vaøo ñoái töôïng.. .Choïn chöùc naêng cuûa nuùt ñoái töôïng trong muïc Action: Direct: giaù trò cuûa Tag baèng 1 chæ khi click vaøo ñoái töôïng. b/ Action: ñaëc tính naøy cho pheùp thöïc thi 1 ñoaïn chöông trình khi click vaøo ñoái töôïng. .Ñònh daïng xong thì click vaøo nuùt OK. Tag phaûi thuoäc kieåu Discrete.Trong oâ Tagname. Toggle: ñaûo giaù trò cuûa Tag sau moãi laàn click vaøo ñoái töôïng. Choïn ñaëc tính naøy thì cöûa soå vieát leänh seõ xuaát hieän: .

c/ Show Window: ñaëc tính naøy cho pheùp hieån thò 1 Form khi click vaøo ñoái töôïng.On Key Down: thöïc thi ñoaïn leänh 1 laàn khi click vaøo ñoái töôïng.On Key Up: thöïc thi ñoaïn leänh 1 laàn khi nhaû chuoät. . ta coù theå söû duïng caùc haøm trong muïc naøy khi vieát chöông trình. Caùc nuùt trong muïc Function laø caùc haøm. Khi choïn bieán coá naøy thì beân phaûi oâ Condition Type seõ xuaát hieän oâ Every cho pheùp nhaäp chu kì thöïc thi leänh. Cöûa soå vieát leänh naøy coù 3 bieán coá nhö sau: .While Down: thöïc thi ñoaïn leänh sau moãi chu kì.Phaàn chính cuûa cöûa soå laø 1 oâ text duøng ñeå vieát leänh. Trong oâ Condition Type: ta choïn bieán coá thöïc thi leänh. . Hoäp thoaïi ñònh daïng cuûa ñaëc tính naøy nhö sau: . Caùc nuùt beân döôùi oâ text laø caùc nuùt taét giuùp cho vieäc vieát leänh nhanh hôn.

click vaøo ñoái töôïng thì caùc Form ñöôïc choïn seõ hieän ra. Vieäc ñònh daïng töông töï nhö ñaëc tính Show Window.4/ Line Color: Caùc ñaëc tính trong muïc naøy cho pheùp thay ñoåi maøu vieàn cho ñoái töôïng. Cuï theå nhö sau: a/ Discrete: ñaëc tính naøy cho pheùp thay ñoåi maøu vieàn cho ñoái töôïng vôùi 2 möùc maøu ñöôïc qui ñònh trong hoäp thoaïi ñònh daïng nhö sau: . 6. Ta choïn caùc Form mong muoán roài nhaán OK.Hoäp thoaïi seõ chöùa caùc Form coù trong chöông trình. d/ Hide Window: ñaëc tính naøy cho pheùp ñoùng 1 Form khi click vaøo ñoái töôïng. ta chæ söû duïng ñöôïc caùc ñaëc tính trong muïc naøy khi ñoái töôïng ñöôïc choïn laø ñoái töôïng loaïi Fill Shape. Khi chaïy chöông trình.

Keát quaû cuûa bieåu thöùc seõ ñöôïc qui veà 2 möùc giaù trò laø 0 hoaëc 1. c/ Discrete Alarm: ñaëc tính naøy töông töï nhö ñaëc tính Discrete ( coù theå thay ñoåi 2 maøu vieàn cho ñoái töôïng ). . ñoái töôïng seõ coù 1 maøu vieàn ñöôïc choïn trong muïc Colors. maøu vieàn cuûa ñoái töôïng khoâng phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa Tag lieân keát maø phuï thuoäc vaøo traïng thaùi caûnh baùo cuûa Tag (xem theâm . coøn neáu baèng 0 thì keát quaû seõ qui veà möùc 0.Trong oâ Expression: nhaäp bieåu thöùc.Trong oâ Expression. ta nhaäp bieåu thöùc muoán lieân keát vôùi ñoái töôïng. Tuy nhieân. Neáu keát quaû bieåu thöùc khaùc 0 thì giaù trò seõ ñöôïc qui veà möùc 1. ñaëc tính Analog cuõng cho pheùp thay ñoåi maøu vieàn cuûa ñoái töôïng nhöng vôùi nhieàu maøu hôn. b/ Analog: töông töï nhö ñaëc tính Discrete. Bieåu thöùc naøy coù theå laø 1 Tag hoaëc 1 haøm cuûa nhieàu Tag.Trong muïc Color: nhaäp caùc maøu mong muoán öùng vôùi caùc khoaûng giaù trò cuûa bieåu thöùc. Hoäp thoaïi ñònh daïng nhö sau: .Trong muïc BreakPoints: nhaäp caùc ñieåm giaù trò thay ñoåi maøu vieàn. Khi giaù trò bieåu thöùc vöôït qua caùc ñieåm giaù trò naøy thì maøu vieàn cuûa ñoái töôïng seõ thay ñoåi. . Caùc khoaûng giaù trò naøy ñöôïc phaân chia bôûi caùc ñieåm giaù trò qui ñònh trong muïc BreakPoints. Vôùi moãi möùc giaù trò.

5/ Fill Color: Caùc ñaëc tính trong muïc naøy cho pheùp thay ñoåi maøu neàn cuûa ñoái töôïng loaïi Fill Shape.7/ Object size: Muïc naøy coù 2 ñaëc tính laø Height vaø Width cho pheùp thay ñoåi kích thöôùc cuûa ñoái töôïng theo chieàu doïc vaø ngang. 6. Chöùc naêng vaø vieäc ñònh daïng caùc ñaëc tính töông töï nhö trong muïc Line Color. nhöng maøu vieàn khoâng thay ñoåi theo khoaûng giaù trò maø thay ñoåi theo möùc caûnh baùo cuûa Tag lieân keát. Hoäp thoaïi ñònh daïng cho ñaëc tính Height: . 6.6/ Text Color: Caùc ñaëc tính trong muïc naøy cho pheùp thay ñoåi maøu chöõ cuûa ñoái töôïng loaïi Text. Chöùc naêng vaø vieäc ñònh daïng caùc ñaëc tính töông töï nhö trong muïc Line Color.trong phaàn ñònh nghóa Tag). Vieäc ñònh daïng cho ñaëc tính Discrete Alarm töông töï nhö phaàn ñònh daïng cho ñaëc tính Discrete. Vieäc ñònh daïng töông töï nhö ñaëc tính Analog. d/ Analog Alarm: töông töï ñaëc tính Analog. 6.

2. Middle vaø Bottom duøng ñeå qui ñònh kích thöôùc cuûa ñoái töôïng seõ thay ñoåi tính töø meùp treân. coù 3 option laø Top. 6. Ñònh daïng cho ñaëc tính Width cuõng töông töï nhö cho ñaëc tính Height. . .. ôû giöõa. ta nhaäp khoaûng thay ñoåi cuûa kích thöôùc ñoái töôïng (tính theo ñôn vò % kích thöôùc ban ñaàu).Trong oâ Value at Max Height vaø Value at Min Height ta nhaäp khoaûng giaù trò cuûa keát quaû trong bieåu thöùc.Caùc ñaëc tính trong muïc Sliders cho pheùp ta di chuyeån ñoái töôïng (khi chaïy chöông trình) theo 2 caùch: 1. Trong muïc Anchor. hay meùp döôùi. . Thay ñoåi giaù trò cuûa Tag lieân keát vôùi ñoái töôïng. Giaûi thích: khi keát quaû bieåu thöùc thay ñoåi töø Value at Min Height ñeán Value at Max Height thì kích thöôùc cuûa ñoái töôïng seõ thay ñoåi (theo chieàu doïc) töø Min % Height ñeán Max % Height (giaù trò 100% töông öùng vôùi kích thöôùc ban ñaàu cuûa ñoái töôïng).Trong oâ Expression. Bieåu thöùc naøy coù theå laø 1 Tag hay 1 haøm cuûa nhieåu Tag. Duøng chuoät reâ ñoái töôïng.Trong oâ Max % Height vaø Min % Height. ta nhaäp bieåu thöùc lieän keát vôùi ñoái töôïng.8/ Location: Caùc ñaëc tính trong muïc naøy cho pheùp di chuyeån ñoái töôïng theo chieàu ngang vaø chieàu doïc töông töï nhö trong muïc Sliders Ñieåm khaùc nhau: .

6. 6.Caùc ñaëc tính trong muïc Location chæ cho pheùp ta di chuyeån ñoái töôïng baèng caùch thay ñoåi giaù trò cuûa Tag lieân keát vôùi ñoái töôïng. giaù trò cuûa 1 Tag.. Ta chæ söû duïng ñöôïc caùc ñaëc tính trong muïc naøy khi ñoái töôïng thuoäc loaïi Text. Trong ñoù: . . . 6. Vieäc ñònh daïng caùc ñaëc tính trong muïc naøy gaàn gioáng vôùi muïc Sliders.11/ Miscellaneous: Muïc Miscellaneous chöùa 1 soá ñaëc tính ñaëc bieät khaùc.10/ Value Display: Caùc ñaëc tính trong muïc naøy cho pheùp bieán ñoái töôïng thaønh nôi hieån thò noäi dung. cuï theå nhö sau: a/ Visibility: cho pheùp aån hoaëc hieän ñoái töôïng. ta khoâng theå duøng chuoät ñeå reâ ñoái töôïng.Horizontal: laøm ñaày ñoái töôïng theo chieàu ngang.Vertical: laøm ñaày ñoái töôïng theo chieàu doïc.9/ Percent Fill: Ñaëc tính trong muïc naøy cho pheùp laøm ñaày ñoái töôïng theo chieàu ngang vaø doïc. Vieäc ñònh daïng cho caùc ñaëc tính töông töï nhö muïc User Inputs.

OÂ Expression: nhaäp bieåu thöùc. c/ Orientation: cho pheùp xoay ñoái töôïng. Ñoái töôïng seõ nhaáp nhaùy neáu keát quaû bieåu thuc ôû möùc 1.Trong muïc Blinked Attributes: choïn kieåu nhaáp nhaùy. Blink visible with these attributes: kieåu thay ñoåi maøu ñoái töôïng. Off: hieån thò ñoái töôïng neáu keát quaû bieåu thöùc ôû möùc 0. vöøa hoaëc nhanh. On: hieån thò ñoái töôïng neáu keát quaû bieåu thöùc ôû möùc 1.. . . choïn toác ñoä nhaáp nhaùy laø chaäm. Blink Invisible: kieåu xuaát hieän vaø bieán maát ñoái töôïng. Caùc maøu thay ñoåi ñöôïc xaùc ñònh ôû 3 oâ choïn maøu beân döôùi. b/ Blink: cho pheùp nhaáp nhaùy ñoái töôïng. . . Keát quaû bieåu thöùc ñöôïc qui veà möùc 1 neáu khaùc 0 vaø möùc 0 neáu baèng 0.OÂ Expression: nhaäp bieåu thöùc. .Trong muïc Blink Speed.Muïc Visible State: choïn traïng thaùi hieån thò ñoái töôïng. Keát quaû bieåu thöùc ñöôïc qui veà möùc 1 neáu khaùc 0 vaø möùc 0 neáu baèng 0.

0) töông öùng vôùi taâm quay naèm taïi troïng taâm ñoái töôïng. On: caùc ñaëc tính ñöôïc lieân keát seõ khoâng coøn giaù trò neáu keát quaû bieåu thöùc ôû möùc 1. .OÂ Expression: nhaäp bieåu thöùc. .Trong oâ X Position vaø Y Position: nhaäp taâm quay.. Keát quaû bieåu thöùc ñöôïc qui veà möùc 1 neáu khaùc 0 vaø möùc 0 neáu baèng 0. Off: caùc ñaëc tính ñöôïc lieân keát seõ khoâng coøn giaù trò neáu keát quaû bieåu thöùc ôû möùc 0. .Trong oâ Value at Max CCV vaø Value at Max CW: nhaäp taàm thay ñoåi giaù trò bieåu thöùc.Trong oâ CCW Rotation vaø CW Rotation: nhaäp taàm thay ñoåi goùc quay (ñôn vò laø ñoä).Muïc Disabled State: choïn traïng thaùi boû qua caùc ñaëc tính lieân keát vôùi ñoái töôïng. Maëc ñònh taâm quay laø (0. . .OÂ Expression: nhaäp bieåu thöùc. d/ Disable: cho pheùp thöc thi hay khoâng thöïc thi caùc ñaëc tính ñaõ ñöôïc ngöôùi söû duïng gaùn cho ñoái töôïng tröôùc ñoù. .

double click vaøo muïc Scripts (hay click vaøo daáu + tröôùc muïc Scripts). Trong cöûa soå naøy. muïc naøy seõ bung ra nhö sau: Double click vaøo muïc Application. leänh ñöôïc thöïc thi döïa vaøo 1 trong 4 bieán coá sau: On False: leänh ñöôïc thöïc thi 1 laàn luùc ñieàu kieän baét ñaàu sai.1/ Application: leänh vieát trong cöûa soå soaïn thaûo naøy coù hieäu löïc trong toaøn öùng duïng. Muoán môû cöûa soå soaïn thaûo naøy. While Down: leänh ñöôïc thöïc thi sau moãi chu kì trong luùc nhaán phím. Leänh ñöôïc thöïc thi döïa vaøo caùc bieán coá. cöûa soå soaïn thaûo leänh seõ xuaát hieän. Coù nhieàu loaïi cöûa soå soaïn thaûo leänh trong Window Maker taïo söï linh hoaït vaø tieän duïng hôn cho ngöôùi thieát keá. 7. Caùc loaïi cöûa soå soaïn thaûo leänh trong Window Maker: 7. ta double click vaøo muïc Condition trong thö muïc Scrips. Trong cöûa soå naøy. ta seõ vieát leänh ñeå ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa caùc ñoái töôïng.2/ Key: leänh trong cöûa soå soaïn thaûo naøy ñöôïc thöïc thi thoâng qua bieán coá nhaán phím. 7. leänh ñöôïc thöïc thi döïa vaøo 1 trong 3 bieán coá sau: On Startup: leänh ñöôïc thöïc thi 1 laàn luùc öùng duïng baét ñaàu chaïy. On Key Up: leänh ñöôïc thöïc thi 1 laàn luùc nhaû phím. Trong cöûa soå naøy. ta laøm nhö sau: -Trong cöûa soå Application Manager. On Shutdown: leänh ñöôïc thöïc thi 1 laàn khi ñoùng öùng duïng. Caùc bieán coá naøy ñöôøc qui ñònh trong caùc cöûa soå soaïn thaûo leänh. While False: leänh ñöôïc thöïc thi sau moãi chu kì trong luùc leänh coøn sai. leänh ñöôïc thöïc thi döïa vaøo 1 trong 3 bieán coá sau: On Key Down: leänh ñöôïc thöïc thi 1 laàn luùc nhaán phím. ta double click vaøo muïc Key trong thö muïc Scrips. Ñeå môû cöûa soå soaïn thaûo Application. .3/ Condition: leänh trong cöûa soå soaïn thaûo naøy ñöôïc thöc thi khi ñieàu kieän qui ñònh ñöôïc thoûa.7/ Vieát leänh trong Window Maker: Sau khi thieát keá giao dieän. While Running: leänh ñöôïc thöïc thi sau moãi chu kì. Muoán môû cöûa soå soaïn thaûo naøy.

While Showing: leänh ñöôïc thöïc thi sau moãi chu kì. 8. ta click phaûi chuoät treân Form vaø chon Window Scrips… Cöûa soå naøy coù 3 bieán coá thöïc thi leänh: On Show: leänh ñöôïc thöïc thi 1 laàn khi môû Form.1/ Ñònh daïng Driver: Ta thöïc hieän caùc böôùc sau: 1.4/ Data change: leänh trong cöûa soå soaïn thaûo naøy ñöôïc thöc thi khi Tag qui ñònh thay ñoåi giaù trò. . 7.On True: leänh ñöôïc thöïc thi 1 laàn luùc ñieàu kieän baét ñaàu ñuùng. While True: leänh ñöôïc thöïc thi sau moãi chu kì trong luùc leänh coøn ñuùng. On Hide: leänh ñöôïc thöïc thi 1 laàn khi ñoùng Form. 7. Ñeå môû cöûa soå naøy. ta double click vaøo muïc Data Change trong thö muïc Scrips. Muoán môû cöûa soå soaïn thaûo naøy.5/ Window: leänh vieát trong cöûa soå soaïn thaûo naøy chæ coù taùc duïng trong phaïm vi Form thieát keá. Môû Driver OMRON Host Link.

Ta choïn Data bit .Cöûa soå sau seõ xuaát hieän: 3. .Cöûa soå Topic Definition xuaát hieän .toác ñoä Baud laø 9600).Trong topic ta coù seõ qui ñònh caùc thoâng tin veà PLC. Trong Menu Configure ta choïn Comport Settings ñeå ñònh daïng coång Com giao tieáp vôùi PLC .Trong menu Configure ta choïn Topic Definition ñeå ñònh nghóa Topic.Trong muïc Baud rate ta choïn toác ñoä Baud giao tieáp vôùi PLC . 4.Stop bit.Trong oâ Comport ta choïn coång COM söû duïng .Tieáp ñeán ta click vaøo Done ñeå ñoùng cöûa soå 5.2.Click vaøo Save ñeå xaùc nhaän.Parity theo mong muoán(thoâng thöôøng choïn Data bit laø 7 vaø Stop bit laø 2.

6.2/ Ñònh ñòa chæ cho Tag kieåu I/O: . choïn kieåu cho Tag laø I/O (I/O Discrete. Click vaøo Access Name ñeå ñònh ñòa chæ PLC cho Tag. 8.InTouch seõ söû duïng teân Topic naøy ñeå truy xuaát PLC . Click vaøo New.Vaøo menu Special choïn TagName dictionary ñeå taïo 1 Tag môùi. 3.Trong oâ Model ta choïn loaïi CPU cuûa PLC 10.Ta thöïc hieän caùc böôùc sau: 1. Khi ñoù cöûa soå Access Name seõ hieän ra nhö sau: .Ñeå taïo Topic môùi ta choïn New .Khi ñoù cöûa soå OMRONHL Topic Definition hieän ra: 7. I/O Message).Trong oâ ComPort choïn coång COM maø Topic naøy söû duïng ñeå truy xuaát PLC 9. 2.Trong oâ Update Inteval ta choïn thôøi gian caäp nhaät döõ lieäu. I/O Integer.Click OK ñeå hoaøn taát 8. Trong oâ Topic Name nhaäp teân cho Topic . trong oâ Tagname ñaët teân cho Tag. 11.

Trong tröôøng hôïp naøy Driver söû duïng laø OMRONHL neân ta nhaäp vaøo OMRONHL 7.Click vaøo Add ñeå ñònh nghóa Access Name môùi cöûa soå sau xuaát hieän: 5.Timer… trong PLC. Trong oâ Application Name .Trong oâ Item ta nhaäp ñòa chæ cuûa PLC maø ta muoán lieân keát vôùi Tag.4. 8. Ví duï: neáu muoán lieân keát Tag vôùi Bit 00000 trong PLC thì ta nhaäp vaøo oâ naøy giaù trò 00000.Counter.Trong oâ Access Name ta nhaäp teân Access Name mong muoán . . Trong oâ Topic Name ta nhaäp teân Topic ñaõ ñöôïc ñònh nghóa trong phaàn ñònh daïng Driver. nhaäp teân Driver söû duïng . Ñòa chæ naøy coù theå laø Bit.click OK ñeå xaùc nhaän ta seõ quay laïi cöûa soå ñònh nghóa Tag. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful