You are on page 1of 24

GOSB Atksu Artma Tesisi Proses zeti

1 Giri
Sz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Blgesi (GOSB) tarafndan GOSBde yaptrlacak olan atksu artma tesisinin nitelerini ve alma prensiplerini aklamaktadr. 1.1 Genel GOSBnde mevcut durumda 109 firma bulunmakta ve yaklak 13000 kii istihdam edilmektedir. Yakn gelecekte firma saysnn 155e kmas beklenmektedir. Sektrel dalm asndan bu firmalar daha ok kimya, gda, ila ve otomotiv yan sanayii alanlarnda faaliyet gstermektedirler. GOSB 2,300,000 m2lik ilk etap, 1,720,000 m2lik genileme alan ile birlikte toplam 4,020,000 m2 (402 ha) alandan olumaktadr. Mevcut durumda, endstriyel parsel alanlarnn toplamnn %67si firmalar tarafndan doldurulmutur. Geriye kalan %33lk alan kurulmam, faaliyet gstermeyen alanlar ve kullanlmayan sanayi parsellerini ifade etmektedir. Blgedeki firmalarn artmas ve proje blgesindeki firmalarm da proses deiimi gzne alnarak endstriyel atksu artma tesisi kurulma ihtiyac domutur. Sz konusu Atksu Artma tesisi Akse Ky, 1829 ada ve 01 nolu parsel zerindeki Teknik Altyap Alannda yaplacaktr. Tesis ortalama 6.400 m3/gn kapasiteye gre inaa edilecek ve 5 yl sre ile iletilecektir. Proje kapsamna hamsuyun artma tesisine pompalanaca atksu pompa istasyonu ve terfi hatt ile artlm suyun dearj noktasna iletilecei k suyu pompa istasyonu ve hatt da dahildir. Gelecekte 2. Kademe inaat yapld zaman tesis toplam 9600 m 3/gn atksu artabilecek kapasiteye ulaacaktr.

1/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Proses zeti

2 Standartlar
2.1 Dearj Kriterleri GOSB Atksu Artma Tesisi k suyu kalitesi Cilt 2 Tasarm zel Teknik artnamesi Blm 2.2 sayfa 4de belirtilen kriterleri salayacaktr. Sz konusu standartlar aada verilmitir. Tablo 1. GOSB Atksu Artma Tesisi k Standartlar
Parametre KO BO AKM Ya ve Gres Toplam Fosfor Toplam Krom Krom (Cr+6) Kurun (Pb) Toplam Siyanr (CN-) Kadmiyum (Cd) Demir (Fe) Florr (F-) Bakr (Cu) inko (Zn) Civa (Hg) Toplam Azot pH Birim Kompozit Numune (2 Saatlik) mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 400 200 200 20 2 2 0.5 2 1 0.1 10 15 3 5 10 6-9

Kompozit Numune (24 Saatlik)


300 100 100 10 1 1 0.5 1 0.5 0. 5 10 6-9

2.2

Susuzlatrlm amur Standart Biyolojik ve Kimyasal amurlar amur susuzlatrma nitesinden amur kurutma sisteminde kurutularak minimum % 80 kat madde yzdesine sahip olacaktr.

2/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Proses zeti

3 Atksu Karakteri
3.1 Giri Debisi Cilt 2 Tasarm zel Teknik artnamesi Blm 2.1.2 sayfa 3de belirtildii gibi, tasarmda baz alnacak debi deerleri aadaki gibidir: Tablo 2. GOSB AAT Hidrolik Tasarm Ykleri Debi Gnlk Ortalama (m /gn) Atksu debisi (I. Kademea) Atksu debisi (II. Kademe) 6.400 9.600 267 400
3

Ortalama Debi (m /saat)


3

Maksimum Debi (m /saat) 670 990


3

Minimum Debi (m3/saat) 50 75

Tesis bu proje kapsamnda I. Aama debisine gre tasarlanacak ve ina edilecektir. Bu almalar srasnda II .Aamada gelecek niteler ve ekipmanlar iin de gerekli dzenlemeler yaplacaktr. 3.2 Tasarm Kirlilik Ykleri Cilt 2 Tasarm zel Teknik artnamesi Blm 2.1.2 sayfa 3de belirtildii gibi, tasarmda baz alnacak atksu konsantrasyonlar ve kirlilik ykleri aadaki gibidir: Tablo 3. GOSB AAT Hidrolik Tasarm Ykleri Parametre
KO BO AKM TKN Ya&Gres TP Toplam Krom (TCr) Kurun (Pb 2+)

Konsantrasyon (mg/l)

Kirlilik Yk (kg/gn)

2.500 800 500 90 100 20 1,2 0,6

16.000 5.120 3.200 576 640 128 7,6 1,28

3/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Proses zeti


Siyanr (CN -) Kadmiyum, Cd 2+ pH Ortalama scaklk

0,03 0,35 69 25

0,18 2,24 -

4/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Proses zeti

4 Proses Teknik ve n Yaklam


Sistem, fiziksel n artmann yer ald ileri azot ve fosfor giderimli biyolojik aktif amur sistemini esas almaktadr. Fiziksel n artmada ardk olarak kaba ve ince zgaralar ile kum tutucu bulunacaktr. Teknik artnamede ya ve gresin atksuda yksek oranda (100 mg/l) gelecei anlalmaktadr. Bunun iin kum tutucuda ya toplama kanallar ve ya syrc da bulunacaktr. Dengeleme havuzunda atksu kalite ve debi asndan dengelenerek sonraki nitelere verilecektir. Bylelikle saatlik olarak maksimum gelebilecek kirlilik yk ve debi bekletilip kartrlarak kimyasal ve biyolojik artmaya sabit debide ve homojen atksu verilmesi salanacaktr. Ayn zamanda ok yklemelerle gelebilecek biyolojik artmay inhibite edici kirleticilerin de seyreltilerek biyolojik artmada kullanlan mikroorganizmalara zarar vermesi engelenecektir. Dengeleme havuzundan kan su, srasyla koaglasyon, floklasyon ve n ktrme tanklarna gnderilecektir. Ayn zamanda debgekleme havuzu kndan tm kimyasal artma bypass edilerek atksu biyolojik artma nitelerine verebilmek de mmkndr. Gelecekte artabilecek fosfor konsantrasyonu sebebiyle ileri biyolojik fosfor artmnn yeterli olmad, anaerobik reaktrn devre d brakld v.b durumlarda fosfor gideriminin gvenli bir ekilde yaplabilmesi iin emniyet amacyla FeCl3 dozlama sistemi temini ngrlmtr. Yaplan hesaplarda gerekli anoksik hacmin toplam hacime orannn % 20 olmas yeterli iken tasarmmzda bu oran % 25 kabul edilmi ve havalandrma havuzu bu dorultuda boyutlandrlmtr. Bylece sistem ileride olas azot konsantrasyonu artndan etkilenmeyecek esneklie sahip olacaktr. Benzer ekilde gelecekte ihtiya olmas halinde anoksik reaktrlere ilave difzr temin edilerek hava verilmesi suretiyle aerobik hacim arttrlabilecektir. Tesis 1. kademe debisi (6400 m3/gn) ve organik kirlilik yknde (2500 mg/l) ATV 131 E ve WEF Manual Of Practice 8 dorultusunda 10 gn amur yana gre tasarlanm olup tm amur susuzlatrma sistemi bu amur yanda elde edilecek pik amur miktarna gre boyutlandrlmtr. Ancak amur kurutma sistemi Tasarm zel Teknik artnamesinde belirtildii gibi 2. Aamada kacak amur ykne gre dizayn edilmitir. Bu durumda amur kurutma sistemi de 1. Aamada daha dk kapasitede hizmet verebilecektir. Gerek n keltme tankndan gerekse son ktrme tankndan alnp picket fence tip younlatrclarda younlatrlacak amur, susuzlatrma prosesi iin dekantre ayr ayr gnderilecektir. Dekantrde suzuslatrlacak amur en az %25 kat madde miktarna karlarak amur keki dk scaklkta alan termal kurutucularda kurutulacaktr. Kurutucu knda kat madde yzdesi minimum %80 olacaktr.

5/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Proses zeti Tesisin organize sanayi blgesi iinde fabrikalara yakn konumu sebebiyle olas koku problemlerine kar nlem alnmas gereklidir. Bunun iin kimyasal koku giderim sistemlerine kyasla iletme giderleri ok daha dk ve iletilmesi daha kolay olan biyolojik koku giderim sistemi tasarlanmtr. n artmada zgara kanallarndan ve amur kurutucusundan emilen hava biyofiltreden geirilerek koku artm salanacaktr. Izgara niteleri, havalandrmal kum tutucu niteleri, dengeleme havuzu, koaglasyon, floklasyon niteleri ve n ktrme havuzlar sadece ilk kademeye deil hem proses hem hidrolik olarak ayn zamanda ikinci kademeye de hizmet edecek ekilde (6.400 m 3 / gn iin deil 9.600 m3 / gn iin) dizayn edilmilerdir. Blower binas, amur susuzlatrma ve kimya binalar, k suyu tank, terfi pompa istasyonu inaatlar da ikinci kademe ihtiyacna gore yaplms olup, ikinci kademede gerekli ekipmanlarn (blower, dekantr, pompalar, vb.) temin edilerek bu binalarda rezerve edilen yerlere monte edilmesi yeterli olacaktr. kinci kademe iin gerekli ana in aat kalemi nc havalandrma-son ktrme tanknn inaat ve proses borulamasndan ibarettir. Proses seiminde ve yerleimde minimum alan kullanmaya ozen gosterilmitir. Bunu salayabilmek iie tanklardan oluan kompakt biyolojik reaktrler ve son keltme havuzlar dizayn edilmi ve tesis iin ayrlm olan 46000 m2 toplam alann yaklask 1/3 kullanlarak kalan alan GOSBun kullanmna braklmtr. ekil 1de GOSB Atksu Artma Tesisi blok diyagram verilmektedir.

6/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Proses zeti


KABA IZGARA VE TERF POMPA STASYONU KABA IZGARA ve NCE IZGARA KUM VE YA TUTUCU DENGELEME HAVUZU KOAGLASYON / FLOKLASYON HAVUZLARI
AMUR YOUNLATIR MA HAVUZU (KMYASAL) AMUR YOUNLATIR MA HAVUZU (KMYASAL)

Izgara At

Kum ve Ya sel Geri Devir Hava

KMYASAL KTRME HAVUZLARI

Dearj

IKI POMPA STASYONU

SON KTRME HAVUZU

AEROBK HAVUZ

ANOKSK HAVUZ

SELEKTR / ANAEROBK HAVUZLAR

Fazla Aktif amur

amur Geri Devir

KMYASAL KTRME HAVUZLARI

AMUR YOUNLATIRMA HAVUZU (BYOLOJK)

Polielektrolit

AMUR YOUNLATIRMA HAVUZU (KMYASAL)

AMUR KURUTMA

AMUR SUSUZLATIRMA

Kuru amur

ekil 2. GOSB Atksu Artma Tesisi Blok Diagram

7/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu

5 Fiziksel Artma
5.1 Atksu Pompa stasyonu GOSBde mevcut altyapda atksular 446 ada 15 parseldeki Salk Koruma Band kenarnda toplanmaktadr. Bu blgeye, biri atksu artma tesisinin kurulaca teknik altyap alannda bulunan 169 nolu ykleme bacasndan gelen 355, dieri ise GOSBun kuzey blgesinden gelen 500 olmak zere 2 hat gelmektedir. zel Teknik artnamede belirtildii zere ham su terfi ve artlm su terfi hatlar iin 355 ve 500lik hatlar temin edilecektir. artnamede ham su hatt iin min. 300, artlm su terfi hatt iin ise min 500 ap talep edilmektedir. Ancak, teklifimiz mevcut 355lik hattn ham su, yeni yaplacak 500lik hattn ise artlm su terfi hatt olarak kullanlmas esasna dayanmakla birlikte; detayl mhendislik almas sonucu, hamsu terfi hattnn maksimum debiye, artlm su terfi hattnn ise artma tesisinde dengeleme havuzunun mevcut olmas sebebiyle ortalama debiye gre dizayn edilmesi teknik adan daha doru olmaktadr. Bu balamda tasarmmz, maksimum debiye gre dizayn edilecek hamsu hatt iin yeni 500lik hattn, ortalama debiye gre dizayn edilecek artlm su hatt iin ise mevcut 355lik hattn kullanlmas dorultusunda yaplmtr. Buna gre, 169 nolu bacadan 446 ada 15 parsele giden hat, artma tesisinin gney snrnda kesilip zgara yapsna kadar uzatlarak artma tesisine ynlendirilecektir. 355 hattn 446 ada 15 parsele devam etmekte olan blm ise yeni yaplacak olan k pompa istasyonunun desarj hatt olarak kullanlacaktr. 446 ada 15 parsele giden 500 hat ile gelen atksular ise 472 ada 5 parsele yaplacak olan pompa istasyonu ile artma tesisine pompalanacaktr. Hem tesise ynlendirilecek olan 355 mevcut hat hem de yeni yaplacak olan 500 terfi hatlar zerinde debimetreler bulunacaktr. Anlk ve toplam debi, SCADA programyla srekli olarak llecek ve kaydedilecektir. Atksu pompa istasyonu giriinde 50 mm ubuk aralna sahip 1 adet ok trmkl tip mekanik kaba zgara bulunacaktr. Izgara AISI 316 paslanmaz malzemeden imal edilecektir. Izgarada toplanan kaba atklar otomatik olarak zgara atklar konteynerine atlacaktr. Izgara, kanala yerletirilen ultrasonik tip seviye fark lm cihaz kontroll, otomatik olarak alacaktr. Izgarann mansap ve menbasndaki su seviyelerini len bir adet seviye fark lm cihaz bulunacaktr. Seviye fark nceden ayarlanm deeri getii zaman zgara temizlenmesi ilemi otomatik olarak gerekleecektir. Buna ilave olarak zgaralar zaman ayarl olarak da otomatik olarak altrlabilecektir. Izgara her iki metodla da temizlenebilecektir. 1. Kademe iin 3 asl 2 yedek 224 m 3/h kapasiteli dalg atksu pompalar temin edilecektir. Pompa hesaplar ekte sunulmutur. 2. Kademede gelecek ilave pompalarn montaj iin gerekli dzenlemeler yaplacaktr. Srekli seviye

8/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu lm ve atksu pompalarnn alma otomasyonu iin emme haznesinde ultrasonik tip seviye lm cihaz bulunacaktr. 5.2 n Artma n artma sistemini kaba ve ince zgaralar ile kum ve ya tutucular oluturmaktadr. n artma niteleri tesisin 2. Aama pik debisini (990 m/h) karlayacak ekilde tasarlanmtr. Tesis giriinde srekli debi lm yaplacak ve periyodik laboratuar analizleri iin otomatik numune alma cihaz bulunacaktr. Kaba ve ince zgaralar, artma birimlerine gemeden nce atksuyun ierisinde bulunabilecek yzey ve/veya atksu ile srklenebilen karakteristikteki kat maddeleri atksudan ayrlmak amacyla kullanlacaktr. Bylece artma birimleri arasndaki boru vana gibi entrmanlarn tkanmas nlenecek, keltme havuzlar yzeyinde yzmeleri ve savaklarn tkanmas nlenecektir. Tesiste 30 mm ubuk aralna sahip 2 asl 1 yedek kaba zgara bulunacaktr. Kaba zgaralarn bakma alnmas veya bir ekilde tkanmas durumunda otomatik olarak devreye girecek (menbasnda yer alan otomatik penstok vastasyla) bir adet yedek kaba zgarada temin edilmitir. Izgaralar mekanik temizlemeli cok trmkl tip olacak ve AISI 316 paslanmaz malzemeden imal edilecektir. Izgaralarda toplanan tm kaba atklar otomatik olarak syrlp, ykanp, sktrlp zgara atklar konteynerine atlacaktr. Bu ilem vidal tip zgara atklar konveyr ve presi vastasyla gerekletirilecektir. Izgaralarda tutulan kat atklarn bertarafn kolaylatrmak iin zgara atklar presi ile kat atk hacminde 1/8 orannda sktrma salanacaktr. Izgara kanallar giri ve klarnda aktatrl kanal tipi kapaklar olacaktr. Izgaralar, zgara kanalna yerletirilen ultrasonik tip seviye fark lm cihaz kontroll, otomatik olarak alacaktr. Her bir zgara kanalnda zgaralarn mansap ve menbasndaki su seviyelerini len bir adet seviye fark lm cihaz bulunacaktr. Seviye fark nceden ayarlanm deeri getii zaman zgara temizlenmesi ilemi otomatik olarak gerekleecektir. Buna ilave olarak zgaralar zaman ayarl olarak da otomatik olarak altrlabilecektir. Kaba zgaralar her iki metodla da temizlenebilecektir. Kaba zgara kanal menbasnda, iletme esneklii iin gerekli durumlarda kullanlmak zere, tm artma tesisini bypass geecek bir bypass hatt yaplacaktr. Bypass hatt giriinde aktatrl duvar tipi kapak bulunacaktr. Tablo 5te kaba zgaralarn tasarm kriterleri ve teknik zellikleri zetlenmitir. Kaba zgaralardan geen atksu ayn kanallarda bulunan 2 asl 1 yedek ince zgaradan geecektir. nce zgaralar 6 mm ubuk aralna ve 6 mm kalnla sahip dz ubuklu mekanik temizlemeli ok trmkl tip olacak ve AISI 316 paslanmaz malzemeden imal edilecektir.. Izgaralarda toplanan tm atklar otomatik olarak syrlp, ykanp, sktrlp zgara atklar konteynerine atlacaktr. Bu ilem vidal tip zgara atklar konveyr ve presi vastasyla gerekletirilecektir. Izgaralarda tutulan kat atklarn bertarafn kolaylatrmak

9/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu iin zgara atklar presi ile kat atk hacminde 1/8 orannda sktrma salanacaktr. Izgaralar, zgara kanalna yerletirilen ultrasonik tip seviye fark lm cihaz kontroll, otomatik olarak alacaktr. Her bir zgara kanalnda zgaralarn mansap ve menbasndaki su seviyelerini len bir adet seviye fark lm cihaz bulunacaktr. Seviye fark nceden ayarlanm deeri getii zaman zgara temizlenmesi ilemi otomatik olarak gerekleecektir. Buna ilave olarak zgaralar zaman ayarl olarak da otomatik olarak altrlabilecektir. nce zgaralar her iki metodla da temizlenebilecektir. Tesis debisinde beklenmeyen ya da ngrlemeyen deiiklikler olmas ve ya zgaralarn arzalanmas durumunda yedek zgara devreye girecektir. Kaba ve ince zgaralar, 1. kademede 2 asl+1 yedek altrlrken, hibir deiiklik yapmakszn 2. kademe iin de hizmet verecektir. 3. hat zgara ise yedek olarak kullanlacaktr.

Izgara kanallar atksuyun yzeye ilk kt nokta olup, potansiyel olarak kt kokunun en fazla olaca blgedir. Bunun iin tm zgaralar ve zgara presleri AISI 316, zgara kanallar ise CTP malzeme ile kapatlacak ve su yzeyi ile kapak arasnda kalan hacim 5 evrim/saat esasna gre radyal fan yardmyla biyolojik koku giderim nitesine balanacaktr. Izgaralardan geen su, inorganik kat madde ve ya gideriminin yaplaca kum ve ya ayrma tankna gelecektir. Tesiste havalandrmal kum tutucu olacak; ya, tankn boyuna yerletirilen kenar savaklarla ayrlacaktr. Kum ve ya tutucu da 2. kademe ihtiyalarna gre boyutlandrlm olup, 2. Kademe ortalama debisinde 21, maksimum debisinde 5.7 dakika, 1. Kademe ortalama debisinde 31, maksimum debisinde 8.5 dakika bekletme sresine sahip olacaktr. Bu esaslara gre 2 adet kum ve ya tutucu havuzu yaplacaktr. ki adet kum ve ya tutucu havuzu iin 1 adet ortak gezer syrc kpr kullanlacaktr. Her bir kum tutucuya gelen debiyi arttrmak/azaltmak yada tamamen kesmek iin kum tutucu girilerinde duvar tipi aktatrl kapaklar bulunacaktr. Kum tutucuda 0.2 mm ve daha byk apl tanecikler (zgl arl 2.65) tutulacaktr. ken tanecikler hareketli syrc kpr zerinde bulunan vorteks fanl dalg kum pompalar ile kum tutucu yannda bulunan kanala iletilecektir. Kum ayrc yardmyla kum su karm iindeki kum ayrlarak kum konteynerine boaltlr. Tesiste 1 adet 5 m3 hacminde kum konteyneri bulunacaktr. Bu da tipik 0,2 lt/m3 artm su esasna gre, gnlk ortalama debide 3 gn depolama sresini denk gelir. Ya, kum tutucunun yan savaklarnda toplanacak ve hareketli syrc kprye bal ya syrcsyla sistemden ayrlp ya toplama haznesinde biriktirilecektir. Toplanan ya, ya toplama haznesinde bulunan dalg

10/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu pompalar ile konteynerlere pompalanarak sistemden uzaklatrlr. Tesiste 1 adet 5 m3 hacminde ya konteyneri bulunacaktr. Kum tutucuda 0.45 m3/dak-mlik havalandrma ngrlmtr. Gerekli olan hava sisteme 2 asl 1 yedek 150 Nm3/h kapasiteli yatay kanall santrifj blower vastasyla verilecektir. Sistemde iri kabarckl havalandrma uygulanacaktr. Suya hava transferi, tankn dibinde bulunan tamam paslanmaz elik delikli borularla gerekleecektir. zel Teknik artnamede belirtildii gibi kum tutucu knda Parshall Sava yaplacak ve ultrasonik seviye lm sistemiyle tesise gelen debi srekli llecektir. Anlk ve toplam debi, SCADA programyla srekli olarak llecek ve kaydedilecektir. 5.3 Dengeleme Tank Atksu kimyasal artmaya tabi tutulmadan nce debisel salnmlarn nne geerek sabit akn salanmas ve endstriyel blgelerde gzlemlenen ok yklemelerin etkilerinin azaltlmas amacyla dengeleme tankna alnacaktr. Dengeleme tank 2. kademe ortalama debi deerinde 12 saatlik bekletme sresine gre tasarlanmtr. Dengeleme tanknda homojen bir karm elde etmek ve kmeyi engellemek iin 2 adet dalg kartrc kullanlacaktr. Atksular, dengeleme tankndan pompa ile kimyasal artma veya biyolojik artma nitelerine iletilecektir. Pompa kollektr zerinde debimetre bulunacak anlk ve toplam debi SCADA ekrannda okunup kaydedilecektir. Dengeleme terfi hatt, koaglasyon tanklar giri haznesi ile kimyasal artma k savak kanalna otomatik vana kontroll balanacaktr. Bylelikle, kimyasal artmaya ihtiya olmayan dnemlerde, kimyasal artma niteleri bypass yaplarak atksu direk biyolojik artmaya verilebilecektir. 1. Kademe iin 2 asl 1 yedek 135 m 3/h kapasiteli dalg terfi pompalar temin edilecektir. 2. Kademede gelecek 1 adet ilave pompann montaj iin gerekli dzenlemeler yaplacaktr. Srekli seviye lm ve dengeleme terfi pompalarnn alma otomasyonu iin dengeleme tanknda ultrasonik tip seviye lm cihaz bulunacaktr. Dengeleme tanknda ayrca pH ve iletkenlik lerler bulunacak, tm veriler SCADA ekrannda okunup kaydedilecektir.

11/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu

6 Kimyasal Artma
Hamsuda bulunan ve dearj deerlerinin zerinde olan kadmiyum ve krom konsantrasyonlarn istenilen k deerlerine getirmek iin hidroksit keltimli kimyasal artma yaplacaktr. Bu metallerle birlikte BO, KO ve AKM giderimi de salanacaktr. Kimyasal artma sistemi klasik koaglasyon-floklasyon ve ktrme temel proseslerinden olumaktadr. Kimyasal maddelerin atksuyla en verimli ekilde karmn salamak iin koaglasyon ve floklasyon tanklar kompartmanlara blnm olacaktr. Kimyasal maddeler, amur susuzlatrma ve kimyasal madde hazrlama ve dozlama nitelerinin birarada bulunduu amur ve kimya binasnda depolanacak ve hazrlanacaktr. Tm kimyasal artma niteleri ve kimyasal dozlama sistemleri 2. Kademe ihtiyacna gre boyutlandrlm olup, 2. Kademe iin ilave tank ve ekipmanlarn temin edilmesine gerek olmayacaktr. 6.1 Koaglasyon Tank Kimyasal artmada hamsu ncelikli olarak hzl karm salamak amal koaglasyon tankna alnacaktr. Burada hamsuya kostik ve kire dozaj yaplacaktr. Koaglasyon tanklar birbirine paralel 2 hattan olumakta ve her hatta 2er adet kompartman bulunmaktadr. Bylelikle daha verimli bir kartrma ilemi yaplmas hedeflenmitir. Koaglasyon iin nceden belirlenmi en uygun pH deerini otomatik olarak ayarlamak ve korumak iin ikinci kompartmanda pHmetre bulunacaktr. pH deeri, SCADA programyla srekli olarak llecek ve kaydedilecek, kimyasal dozaj pompalar koaglasyon tankndaki pH deerine gre dozlama yapacaktr. zel Teknik artnamede hzl kartrma tanklarnda 1 hat devreden kartldnda tesis ileyiinde herhangi bir problem olmamas istenmektedir. Bunun iin, koaglasyon tanklar 2. Kademe debisi iin 6 dakika bekletme sresine gre tasarlanmtr. Hatlardan birinin devre d kalmas durumunda 3 dakika bekletme sresi ile yine literatre uygun bekletme sresi elde edilebilmekte, koaglasyon ilemi emniyetle salanabilmektedir. Kimyasallarn artlacak ham atksuyla yeterince kartrlabilmesi amacyla zel Teknik artnamede belirtildii gibi 600 san-1 hz gradyann salayacak 4.5 kW gcnde trbin tip hzl kartrclar kullanlacaktr. Koaglasyon tank giriinde tm hattn proses gerei veya bakm amacyla devre d braklabilmesini salayacak aktatrl duvar tipi kapak bulunacaktr.

6.2

Floklasyon Tank Koaglasyon tankndan batk orofisle floklasyon tankna gecen suya anyonik polielektrolit dozlamas yaplarak yava kartrma ilemine tabi tutulur.

12/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu Floklasyon ileminde ama kat maddelerin birleerek floklar oluturmas ve kimyasal ktrme tanknda verimli kelmenin salanmasdr. Floklasyon tanklar da birbirine paralel 2 hattan olumakt a ve verimli kartrma ilemi iin her hatta 2er adet kompartman bulunmaktadr. zel Teknik artnamede yava kartrma tanklarnda 1 hat devreden kartldnda tesis ileyiinde herhangi bir problem olmamas istenmektedir. Bunun iin, floklasyon tanklar 2. Kademe debisi iin 25 dakika bekletme sresine gre tasarlanmtr. Hatlardan birinin devre d kalmas durumunda 12.5 dakika bekletme sresi ile yine literatre uygun bekletme sresi elde edilebilmekte, floklasyon ilemi emniyetle salanabilmektedir. Kimyasallarn artlacak ham atksuyla yeterince kartrlabilmesi amacyla 70 san-1 hz gradyann salayacak 0.25 kW gcnde paletli tip yava kartrclar kullanlacaktr.

6.3

Kimyasal ktrme Tank Yumaklam atksu floklasyon tank kndan savaklanarak kimyasal keltme tank giri kanalna girmektedir. Kjimyasal ktrme tanklar 2 paralel hat eklinde ve yatay akl dikdrtgen tip olacaktr. Giri kanalndan ktrme haznesine gei, kme ncesi yumaklarn bozulmasn nleyecek 0.2 -0.3 m/san ak salayacak batk orifislerle salanmaktadr. Orifisten geen suyun enerji krc perde ile daha verimli keltilmesi salanr. Perde giri kanalndan 60 cm uzaklktadr. Perde amur konileri zerinde trblansl karma artlarn nleyecek ve konideki km amurun ykselmesini nleyecek ekilde tasarlanmtr.

zel Teknik artnamede ktrme tanklarnda 1 hat devreden kartldnda tesis ileyiinde herhangi bir problem olmamas istenmektedir. Bunun iin, ktrme tanklar 2. Kademe debisi iin 50 m3/m2-gn yzey yk ve 1.7 saat bekletme sresine gre tasarlanmtr. Hatlardan birinin devre d kalmas durumunda iin 100 m3/m2-gn yzey yk ve 3.4 saat bekletme sresi ile yine literatre uygun bekletme sresi elde edilebilmekte, ktrme ilemi emniyetle salanabilmektedir. Her iki ktrme tank zerinde birer adet 2 m/dak yatay syrma hz olan gezer kpr syrc bulunmaktadr. Syrclar dibe ken amuru tankn giri blmnde yer alan amur konisine toplamaktadr. Giri blmnde yer alan amur seviyesi lm cihazlar ile ktrme tankndaki amur miktar SCADA ekrannda srekli okunup kaydedilecektir. Bylelikle ekilmesi gereken amur miktar SCADA ekranndan srekli takip edilebilecektir.

13/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu Kimyasal ktrme tank ksnda artlm su , savaklarla toplanarak havalandrma tank datm yapsna iletilecektir. Kimyasal ktrme tanklarnda 1. kademede 1760 kg/gn, 2. kademede 2640 kg/gn kimyasal amur oluacaktr. Kimyasal amur giri blmnde yer alan amur konilerinden ekilerek 1 asl 1 yedek dalg pompalarn bulunduu kimyasal amur pompa istasyonuna alnacaktr. Kimyasal amur pompas 7 m3/saat kapasitede seilmi olup, 2. kademede ilave pompa ihtiyac olmayacaktr. Kimyasal amur pompalar, amuru kimyasal amur younlatrma tankna iletecek ve hat zerinde srekli lm yapan debimetre bulunacaktr. Anlk ve toplam debi, SCADA programyla srekli olarak llecek ve kaydedilecektir. 6.4 Kimyasal Hazrlama ve Dozlama Sistemleri Kimyasal artma iin koaglasyon ve floklasyon tanklarna farkl kimyasal madde dozlamas yaplacaktr. Kimyasal artma sisteminde, kadmiyum ve kromun keltilmesi iin pHn ykseltilmesi gerekmektedir (metal hidroksit kelmesinin salanabilmesi iin). Bu amala NaOH (kostik) dozlamas yaplacaktr. Koaglasyona yardmc kimyasal olarak ise CaOH2 (kire) dozlanacaktr. Anyonik polielektrolit ise floklamay salamak iin floklasyon tanklarna dozlanacaktr. Kostik kullanm sebebiyle kimyasal artma knda pH ykselebilecektir. pH istenen deerlerde tutabilmek iin kimyasal artma knda pHmetre kontoll otomatik HCl (hidroklorik asit) dozlamas yaplacaktr. Kimyasal hazrlama ve dozlama sistemleri 2. kademe ihtiyalarna gre boyutlandrlm olup, gelecekte ilave nite ve ekipman temin edilmesi gerekmeyecektir. Tm dozaj pompalar iletme srasnda ihtiya olmas halinde ngrlen dozaj miktarlarnn ok daha zerinde dozaj yapmaya imkan verecek ekilde emniyetli seilmitir.

14/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu

7 Biyolojik Artma
Biyolojik artma, anaerobik tank, anoksik tank ve aerobik havuzlarn iie olduu kompakt bir biyolojik reaktr olarak tasarlanmtr. 1. Kademede 2 adet biyolojik reaktr bulunacak, 2. Kademede ilave 1 adet reaktr yaplacaktr. Kimyasal artmadan kan su, havalandrma tank datm yapsna gelecektir. Datm yapsnda 3 adet duvar tipi aktatrl kapak bulunacak ve bu kapaklarla atksu, 1. Kademede yaplacak biyolojik reaktrlere veya tm biyolojik artmay bypass ederek k suyu pompa istasyonuna ynlendirecektir. Geri devir aktif amuru anaerobik havuza, sznt suyu havalandrma datm yaps giriine verilecektir. Biyolojik fosfor giderimi yaplmayan dnemlerde kimyasal fosfor giderimi yapmak iin suya FeCl3 dozlanacaktr. Ayrca, kimyasal artma sonras pH ayarlamas yapmak iin asit dozaj da yaplacaktr. 7.1 Anaerobik Tank leri biyolojik fosfor giderimi anaerobik tanklarda yaplacaktr. Datm yapsndan gelen atksu anaerobik tanklara geecektir. Anaerobik tanklarda amuru askda tutmak ve yatay ak salamak iin 1 adet dalg kartrc bulunacaktr. Her tankta bulunacak birer adet kartrcyla tank tabannda yatay hz elde edilecektir. Anaerobik tanklarn tasarm kriterleri ve teknik zellikleri Tablo 13te verilmektedir. 7.2 Anoksik Tank Aerobik tankta gerekleen tam nitrifikasyonla nitrat formuna dntrlen azotun, azot gazna (N2) dntrlmesi iin aerobik tank kndan ano ksik tanka isel geri devir pompalar ile 4Q orannda geri devir yaplr. Anoksik tankta bulunan srekli lm yapan ORP metreler ile denitrifikasyon prosesi srekli kontrol altnda tutulur. Anaerobik tanklarda amuru askda tutmak ve yatay ak salamak iin 1 adet dalg kartrc bulunacaktr. Her tankta bulunacak birer adet kartrcyla tank tabannda yatay hz elde edilecektir. Anoksik tanklarn 14teverilmektedir. 7.3 Aerobik Tank Su, anoksik tanktan aerobik tanka batk orofisle geecektir. Her aerobik tankta 1 adet isel geri devir pompas olacaktr. tasarm kriterleri ve teknik zellikleri Tablo

15/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu Aerobik tanklarda tabann tamamna difzr yerletirilecektir. Tank ierisinde difzrlerle tam karm salanaca iin dalg kartrc bulunmayacaktr. Aerobik tanklarda 2er adet oksijenmetre ve 1er adet pHmetre ile proses srekli kontrol altnda tutulacak, bu deerler SCADA ekrannda okunup kaydedilecektir. Blowerlar enerji verimi asndan oksijenmetreler ile kontroll altrlacak, frekans konvertr sayesinde minimum enerji tketimi salanacaktr. Biyolojik reaktrde anoksik blmden aerobik blme geen atksuya blowerdifzr sistemi ile gerekli oksijen verilecek ve nitrifikasyon gerekletirilecektir. Blower binasnda 4 asl 1 yedek blower temin edilecektir. Her tank iin gerekli 4400 Nm3/h hava, beheri 2200 Nm3/h kapasiteli blowerlar ve her tankn aerobik blmnde bulunacak toplam 1956 ince kabarckl 9 apnda difzr ile sisteme verilecektir. Hava hatlar zerinde kontrol vanalar ve debimetreler bulunacaktr. 7.4 Son ktrme Tank Aktif amur aerobik tanktan son ktrme tankna savaklanarak gelecektir. Son ktrme tanklar 12,8 m3/m2-gn yzey yk ve 4 saat bekletme sresine gre tasarlanmtr. Son ktrme tanklar yarm kprl dner syrclarla donatlacaktr. Syrclar dibe ken amuru tankn giri blmnde yer alan amur konisine toplamaktadr. Giri blmnde yer alan amur seviyesi lm cihazlar ile ktrme tankndaki amur miktar SCADA ekrannda srekli okunup kaydedilecektir. Bylelikle ekilmesi gereken amur miktar SCADA ekranndan srekli takip edilebilecektir. Tankn tabanna ken fazla biyolojik amur, teleskopik vanayla geri devir ve fazla amur pompa haznesine alnacaktr. . zel Teknik artnamede belirtildii gibi ilgili geri devir pompalar 1,8Q geri devir kapasiteli olarak seilmitir. Ancak ilgili hesaplarda bu deerin maksimum % 100 olaca ngrlmektedir. Bu pompalar amuru anaerobik tanka pompalayacaktr. Son ktrme tanklarnda 1. kademede 2880 kg/gn biyolojik fazla amur oluacaktr. 1 asl 1 yedek 15 m3/h kapasiteli fazla amur pompalar ile biyolojik amur, younlatrma tankna gnderilecektir. Geri devir ve fazla amur hatlar zerinde srekli lm yapan debimetre bulunacaktr. Anlk ve toplam debiler, SCADA programyla srekli olarak llecek ve kaydedilecektir. Son ktrme tanklarndan savaklarla toplanan artlm su k suyu pompa istasyonuna gnderilecektir. Son ktrme tanklarnn tasarm kriterleri ve teknik zellikleri Tablo 17de verilmektedir.

16/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu

7.5

Geri Devir ve Fazla amur Pompa stasyonu Biyolojik reaktrde bakteri miktarn (MLVSS konsantrasyonu) istenen deerde tutabilmek iin ktrme tank tabanndan alnan bir miktar amur bi yolojik reaktrlere geri devredilirken bir ksm da amur olarak sistemden uzaklatrlr. Her iki ilem de pompalar vastasyla gerekletirilir. Geri devir aktif amuru, geri devir ve fazla amur pompa istasyonuna cazibeyle gitmektedir. Pompa istasyonu geri devir amurunu anaerobik selektr havuzuna pompalamaktadr. Geri devir pompa istasyonu yaklak 1.8Q debisini anaerobik selektr havuzuna basabilecek kapasitedir. amur ekme oran bu pompa istasyonuna yerletirilmi manuel iletilen teleskopik vanalarla ayarlanabilecektir. Geri devir ve fazla amur pompalar slak hacim dalg pompalar olup amuru ayn pompa emme haznesinden ekeceklerdir. Geri devir pompalar her tank iin 1 asl 1 yedek olup, 252 m3/h, 5 mSS kapasiteli dalg tip pompalardr. Fazla amur pompalar da her tank iin 1 asl 1 yedek, 15 m3/h, 10 mSS kapasiteli ve dalg tip olup fazla aktif amuru amur younlatrma tankna basmaktadr.

7.6

FeCl3 Dozlama Sistemi Ekli proses hesaplarnda grld zere, ileri biyolojik fosfor giderimi prosesi ile fosforun byk blm gideriliyor olmakla birlikte desarj standartlarnn salanmas iin biyolojik artmaya ilave olarak bir miktar kimyasal fosfor giderimi yaplmas gereklidir. Proses hesaplarmza gre ileri biyolojik artmadan sonra kalan 5,44 mg/ fosforun giderilmesi iin FeCl 3 dozlama sistemi temin edilecektir. FeCl3 dozlama sistemi, ileri biyolojik fosfor artmnn yeterli olmad, devre d brakld vb. durumlarda fosfor gideriminin biyolojik giderim olmakszn tamamen kimyasal olarak gvenli bir ekilde yaplabilmesine olanak verecek ekilde boyutlandrlmtr. FeCl3 3 havalandrma tanklar datm yapsna dozlanacaktr. Bu amala 20 m FeCl3 depo ve dozlama tank ile 70 l/h kapasiteli 1 asl 1 yedek diyafram FeCl3 dozlama pompalar temin edilecektir. FeCl3 dozlama sistemi 2. kademe ihtiyalarna gre boyutlandrlm olup, gelecekte ilave nite ve ekipman temin edilmesi gerekmeyecektir.

7.7

k Suyu Pompa stasyonu Blm 5.1de akland gibi tesiste 2. Kademede 12 saat bekletme sresine sahip dengeleme tank olmas sebebiyle, dengeleme tankndan sonraki tm su yaplar gibi k suyu pompa istasyonu ve terfi hatt da ortalama debiye (2. kademede 400 m3/h) gre boyutlandrlmtr. Bunun iin, mevcut 355lik hat artlm su terfi hatt olarak kullanlacaktr.

17/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu Artlm su k suyu pompa istasyonunda bulunan 2 asl 2 yedek 135 m 3/h kapasiteli dalg pompalarla 446 ada 15 parseldeki dearj noktasna iletilecektir. Pompa hesaplar ekte sunulmutur. 2. Kademede gelecek ilave pompalarn montaj iin gerekli dzenlemeler yaplacaktr. Srekli seviye lm ve artlm su pompalarnn alma otomasyonu iin emme haznesinde ultrasonik tip seviye lm cihaz bulunacaktr. Terfi hattn a monte edilecek online debimetre ile anlk ve toplam debi SCADA ekranndan okunup kaydedilecektir. k suyu pompa istasyonunda periyodik laboratuar analizleri iin otomatik numune alma cihaz da bulunacaktr. k suyu pompa istasyonunda kimyasal madde hazrlanmas, vb. ilemlerde gerekli suyun temini iin servis suyu hidroforu ve yangn ebekesi iin yangn suyu hidroforu bulunacaktr.

18/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu

8 amur Artma
8.1 amur retimi amur nitelerinin boyutlandrlmas iin bir temel oluturacak toplam amur retimi aadaki tabloda zetlenmektedir. Tablo 20. amur retimi (amur younlatrcya giri) amur Miktar (kg/gn) Konsantrasyon amur debisi (m3/gn) Toplam amur retimindeki Yzdesi

I. KADEME Kimyasal amur Biyolojik amur TOPLAM 1760 2880 4,640 %2 % 0.8 %1 2. KADEME Kimyasal amur Biyolojik amur TOPLAM 2640 4320 6960 %2 % 0.8 %1 132 540 672 % 38 % 62 %100 88 360 448 % 38 % 62 %100

Kimyasal n ktrmelerden ekilen amur, kimyasal amur pompa istasyonuna alnacaktr. Buradan amur, kimyasal amur younlatrcya alnacak, youn kimyasal amur pompalar vastas ile dekantre baslacaktr. Biyolojik artmadan kaynaklanan fazla amur, biyolojik amur younlatrcsna baslacaktr. Youn biyolojik amur pompalar vastas ile dekantre baslacaktr. Dekantrde susuzlatrlan amur drum tip termal kurutma ilemine tabi tutulacaktr. amur artma niteleri ve sistemdeki amur ktle dengesi (I. Kademe iin) ekil 2de gsterilmektedir.

19/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu

Fazla biyolojik amur %0.8 3 QW=360 m /gn PXT=2,880 kg/gn

amur Younlatrc (Biyolojik)

amur Younlatrc (Kimyasal)

Fazla Kimyasal amur %2 3 QW=88 m /gn PXT=1,760 kg/gn

Youn biyolojik amur %2,6 3 QW=110 m /gn

Youn kimyasal amur %6,7 3 QW=26.3 m /gn

Kat. Polielektrolit

Dekantr

amur Keki %25 3 QW=11,5 m /gn (biyolojik) 3 QW=7 m /gn (kimyasal)

amur Kurutucu

ekil 2. amur Ktle Dengesi (I. Kademe)

Kuru amur Min.%80 (5,7m3) m3) m3)

20/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu

8.2

Fazla amur Younlatrma amur younlatrma graviteli picket fence tip amur younlatrclarda yaplacaktr. Kimyasal ve biyolojik amur ayr ayr kimyasal ve biyolojik amur younlatrclara gelecektir. Fazla biyolojik amur younlatrma iin bir adet 11 m apnda graviteli tip amur younlatrc ve kimyasal amur younlatrma iin bir adet 5 m apnda graviteli tip amur younlatrc bulunacaktr. Her iki younlatrma sisteminden kan amur susuzlatrlmak amac ile Dekantre baslacaktr.

8.3

amur Susuzlatrma Youn kimyasal ve biyolojik amur, polielektrolit ilavesi ile suyunu brakma zellii arttrlarak dekantrde susuzlatrlacaktr.Youn kimyasal amur iin 1 asl 1 yedek 4.5 m3/h 2 bar kapasiteli egzantrik milli, youn biyolojik amur iin ise 1 asl 1 yedek 12 m3/h 2 bar kapasiteli egzantrik milli pompalar temin edilecektir. amur susuzlatrma ilemi iin retici firmalar tarafndan tavsiye edilen katyonik polielektrolit dozaj miktar 4-6 kg polielektrolit / ton kat madde olup gvenli tarafta kalmak amacyla 6 kg/ton KM kapasiteli polielektrolit hazrlama ve dozlama nitesi seilmitir. Katyonik polielektrolit her iki amur tipi iin de kullanlacaktr. zel Teknik artnamede istendii gibi dekantr seimi 16 saat/gn alma sresi esasna gre yaplmtr. Ayrca, kontrat grmeleri srasnda talep edildii gibi youn biyolojik ve youn kimyasal amur ayn dekantrle ayr ayr ve farkl alma sreleri ile susuzlatrlacaktr. Bylelikle, gelecekte ihtiya olmas durumunda iki amurun biribirinden ayrlarak farkl metotlarla bertaraf edilebilmesine olanak salanacaktr. Buna gre, dekantr boyutlandrmasnda 10 saat youn biyolojik amur, 6 saat ise youn kimyasal amur susuzlatrlaca dikkate alnarak 14 m3/h kapasiteli 1 adet dekantr seilmitir. 2.Kademede temin edilecek ilave dekantrn monte edilebilmesi iin gerekli alan amur binasnda braklmtr. Dekantr boyutlandrmas zel Teknik artname dorultusunda 16 saat/gn alma sresi esasna gre yaplm olmasna karn, sonrasnda gelen amur kurutma sisteminin performans ve enerji verimlilii asndan srekli alma prensibine gre altrlmas gerektii iin, pratikte dekantrler frekans konvertr kontoll olarak 24 saat/gn altrlacaktr. amur kurutma sisteminin devre d olduu dnemlerde ise susuzlatrma ilemi 16 saat/gn yaplacaktr.

21/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu

8.4

amur Kurutma Susuzlatrlan amur drum tip termal kurutucu vastasyla kurutma ilemine tabi tutulacaktr. Kurutucu kapasitesi 2. kademe amur kapasitesine gre seilmitir. k amur konsantrasyonunu istenilen seviyelerde tutmak iin kartrcl amur konteyner dikkate alnmtr. Kurutlmu amurun depolanmas iin zel Teknik artnamede belirtildii gibi amur silosu temin edilecektir. amur silosu hacmi 15 m3 olup, 2. Kademede 42 saat, I. Kademede ise 63 saat bekletme sresine karlk gelmektedir.

8.5

amur Stabilizasyonu Biyolojik ve kimyasal amurlarn ayr ayr susuzlatrlp kurutulabilme olanana sahip olunduu iin, iletme srasnda ayr ayr veya birlikte kat atk depolama alanna veya imento fabrikasna verilebilirler. zellikle biyolojik amur, yksek kalorifik deere sahip olduu iin imento fabrikalar iin ideal enerji kaynadr. letme srasnda da ncelikli tercih her iki tipte amurun imento fabrikalarnda bertaraf edilmesidir. Bakm vb. sebeplerle imento fabrikalarnn geici olarak amur kabul edememesi durumunda tm amurun kat atk depolama alanlarna ynlendirilmesi gerekecektir. Ynetmelikler gerei kat atk depolama alannda bertaraf edilecek amurlarn stabil olmas gereklidir. Biyolojik amur aerobik tanklarda ksmi olarak stabilize olmakla birlikte yaplacak analizler sonucunda yeterli stabilizasyonun elde edilmediinin belirlendii durumlarda kimyasal amur stabilizasyonu yaplacaktr. Temin edilecek kire stabillizasyon tesisinde amurun pH deeri 12nin zerine kartlarak 30 sn temas sresi ierisinde amur stabilizasyonu salanacaktr. Bunun iin 25 ton kire silosu ve aksesuarlar ile ift aftl mikserden oluan kire stabilizasyon tesisi olacktr. Tesis 2. kademe ihtiyalarna gre boyutlandrlm olup gelecekte ilave yatrm gerekmeyecektir.

8.6

amur Sznt Suyu Toplama Tank Younlatrc ve susuzlatrma sznt sular sznt suyu toplama tankna verilecektir. Sznt suyu toplama tank 3 saat bekletme sresine gre tasarlanm olup bir asl bir yedek dalg pompa ile sznt sular anaerobik selektr havuz ncesi datm yapsna baslacaktr.

22/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu

9 Koku Giderim nitesi


n artma sistemi ile amur birimlerinden kaynaklanacak kt kokularn giderilmesi iin bir adet biyolojik koku giderim nitesi temin edilecektir. n artmada zgara kanallarnn zeri CTP kapaklarla kapatlarak fan ile biyolojik koku giderim nitesine balanacaktr. amur kurutma binasnda ise saatte 5 evrim kapasiteli temin edilecek fan ile kt hava biyofiltreye iletilecektir. Ayrca, dekantr zerinden veya zeri kapal vidal konveyr zerinden de koku ieren hava emii yaplp koku giderimine verilecektir Biofiltrelerde proses tamamen biyolojik olup mikroorganizmalarn s uda znen toksik olmayan ve kt koku oluturan maddeleri rtmesi esasna dayanr. Mikroorganizmalar kymk, torf ve gbre karm ile edilen zel filtre malzemesi zerinde yetitirilir. Bakteriler kirli hava ierisinde bulunan besin maddelerini kendi metabolizmalarnda kullanarak havay temizlerler. Optimum bakteri faaliyeti belli bir nem seviyesinde elde edilebildiinden otomatik damlatma sistemi ile ortam nemi istenen dzeyde tutulur.

10 Yardmc Binalar
Tesisin iletilmesi iin gerekli yardmc binalar unlardr: iletme binas, blower ve trafo binas, kimya ve amur binas, amur kurutma binas ve beki binas. 10.1 letme Binas Tesisin kontrol iin bir adet 16.0 x 9.0 m llerinde tek katl iletme binas olacaktr. letme personeli iin biri 16 dieri 14 m2 llerinde 2 adet ofis, periyodik analizlerin yaplmas iin 1 adet 36 m2 laboratuar, 1 adet 16 m2 toplant odas ve 1 adet 16 m2 kontrol odas bulunacaktr. letme binas ematik izimi ekil 3te sunulmutur. 10.2 Blower ve Trafo Binas Tesiste en byk elektrik tketicileri blowerlar olduu iin trafo ve ana datm panolar ile blowerlarn ayn bina ierisinde yaplmas dnlmtr. Trafo ve pano odalar 30 m2, blower odas 140 m2 olmak zere 25.0 x 7.0 m llerinde tek katl 1 adet blower ve trafo binas olacaktr. Blowerlar ses kabinli olacak ayrca binada ses izolasyonu yaplacaktr. Blower ve trafo binas ematik izimi ekil 4te sunulmutur.

10.3 Kimya ve amur Binas letme srasnda operatr ve iiler tarafndan en ok kullanlacak ol an niteler kimyasal hazrlama ve dozlama sistemleri ile amur susuzlatrma sistemleri olaca iin tm bu sistemler 24.0 x 12.5 llerinde 300 m2lik tek katl kimya ve amur binas iinde toplanmtr. Tesisin bakm ihtiyalar iin 1

23/24

GOSB Atksu Artma Tesisi Kesin Proje Raporu adet 18 m2 e atlye ile 14 m2 du ve soyunma odas yine kimya ve amur binas iinde olacaktr. Binann ematik izimi ekil 5te sunulmutur.

10.4 amur Kurutma Binas Drum tipi termal kurutucu iin 1 adet elik konstruksiyon etraf ak 10.0 x 6.0 m llerinde bina yaplacaktr. Kurutma binas ematik izimi ekil 6te sunulmutur. 10.5 Beki binas Tesis gvenliinin salanmas iin, tesis giriinde 1 adet 3.0 x 3.0 m llerinde 9 m2 beki binas olacaktr. Beki binas ematik izimi ekil 6te sunulmutur.

24/24