ORDINUL

nr.... din ..... pentru aprobarea reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1- 1-3/2012 În conformitate cu prevederile art.10 si art.38 alin.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare, ale art.2 ali . (3) si alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.203/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr.1016/2004 privind masur e pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standa elor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informa ionale între România si Statele Membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare, având în vedere Procesul–verbal de avizare nr. 42/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 4 „Actiuni asupra constructiilor”, în temeiul art. 5 pct. II lit. e) si al art.13 alin.(6) din Hotarârea Guvernului nr.1631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul dezvoltarii regionale si turismului emite prezentul

O R D I N:
Art. 1. - Se aproba reglementarea tehnica „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012, elaborata de Universitatea Tehnica Bucuresti, prevazuta în anexa *) care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I si intra în vigoare la 30 zile de la data publicarii. Art.3. - La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, reglementarea tehnica „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1- 1-3-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.2.228/27.12.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
Prezenta reglementare tehnica a fost adoptata cu respectarea procedurii de notificare nr.RO/ .............din ............., prevazuta de Directiva 98/34/CE a P rlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si Consiliului din 20 iulie 1998, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europen L 217 din 5 august 1998.

MINISTRU Eduard HELLVIG
* ) Ord inul si anexa se p ublica si în Buletinul Constru iilor ed itat d e catre Institutul Natio nal de Cercetare- Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvo ltare Teritoriala Durabila "URBAN -INCERC", care functio neaza în coord onarea M inisterului Dezvo lta ii Regionale si Turismului.

Anexa la Ordinul MDRT nr................../ 2012

PROIECT
COD DE PROIECTARE EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII ASUPRA CONSTRUCTIILOR

Indicativ CR 1-1-3/2012

2

Cuprins
1. Elemente generale ..................................................................................................................... 4 1.1 Scop si domeniu de aplicare................................................................................................... 4 1.2 Proiectarea asistata de încercari ............................................................................................. 4 1.3 Referinte normative................................................................................................................ 5 1.4 Definitii .................................................................................................................................. 5 1.5 Simboluri utilizate.................................................................................................................. 6 2. Situatii de proiectare................................................................................................................. 8 3. Încarcarea din zapada pe sol................................................................................................... 9 3.1 Valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol............................................................ 9 4. Încarcarea din zapada pe acoperis ....................................................................................... 11 4.1 Valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe acoperis ................................................. 11 4.2 Alte valori reprezentative ale încarcarii din zapa a pe acoperis .......................................... 14 5. Coeficienti de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperis ..................................... 16 5.1 Acoperisuri cu o singura panta............................................................................................. 17 5.2 Acoperisuri cu doua pante.................................................................................................... 17 5.3 Acoperisuri cu mai multe deschideri.................................................................................... 18 5.4 Acoperisuri cilindrice........................................................................................................... 19 5.5 Acoperisuri adiacente sau apropiate de constructii mai înalte ............................................ 20 6. Efecte locale .............................................................................................................................. 23 6.1 Aglomerarea de zapada pe acoperisuri cu obstacole............................................................ 23 6.2 Zapada atârnata de marginea acoperisului........................................................................... 24 6.3 Încarcarea din zapada pe panouri de protectie si alte obstacole de pe acoperisuri............... 24 7. Coeficienti de forma pentru aglomerari exceptionale de zapada pe acoperis ............... 26 7.1. Acoperisuri cu mai multe deschideri................................................................................... 26 7.2 Acoperisuri adiacente sau apropiate de constructii mai înalte ............................................. 27 7.3 Încarcarea din zapada pe acoperisuri cu obstacole parapete ............................................ 28 7.3.1 Acoperisuri cu obstacole (altele decât parapetele).................................................... 28 7.3.2 Acoperisuri cu parapete .............................................................................................. 30 Anexa A (normativa) - Zonarea încarcarii din zapada pe sol ................................................ 31 Anexa B (normativa) - Intervalul mediu de recurenta al încarcarii din zapada pe sol ..... 35 Anexa C (informativa) - Greutatea specific a a zapezii ........................................................... 36

3

(2) Codul stabileste situatiile de proiectare si distributiile de încarcare din zapada pentru proiectarea si verificarea cladirilor si a altor constructii. um si organismelor de verificare si control (verificarea si/sau expertizarea proiectelor. proiectarea asistata de încercari se realizeaza cu acordul clientu ui si al autoritatilor competente. (4) În cazul constructiilor amplasate la altitudini mai mari de 1500 m. executantilor. cu luarea în considerare a informatiei meteorologice privind maxime e anuale ale încarcarilor din zapada. (7) În conformitate cu prevederile CR 0. (3) Codul se utilizeaza pentru proiectarea constructii mica sau egala cu 1500 m fata de nivelul marii. cu acordul autoritatilor competente. proiectantilor. (3) În cazul constructiilor cu acoperisuri cu forme neincluse în cod se pot utiliza prevederi din alte prescriptii de specialitate si/sau se pot determina experimental coeficientii de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperis. regulile de aplicare s datele de baza necesare pentru stabilirea încarcarilor din zapada în România.modificarea încarcarilor din vânt care ar putea rezulta din modificarea formei sau dimensiunii constructiei datorita depunerii de zapada sau de gheata. actiunea zapezii asupra constructiilor (cladirilor si structurilor) este considerata ca actiune variabila si.încarcari laterale datorate zapezii aglomerate. Elemente generale 1. (6) Încarcarea din zapada este o încarcare statica pe etru patrat de proiectie orizontala a acoperisului si este fixa (are o pozitie fixa si o dis ributie fixa pe constructie). situate în amplasamente cu altitudinea mai (4) Codul nu se refera la urmatoarele cazuri speciale: . . . .încarcari date de impactul zapezii care aluneca de pe un acoperis pe altul.2 Proiectarea asistata de încercari (1) Pentru proiectarea constructiilor la actiunea zapezii pot fi utilizate teste/încercari experimentale si metode numerice recunoscute si/sau validate pentru determinarea încarcarii din zapada. (8) Prevederile codului se adreseaza investitorilor. . în cazurile de aglomerare exceptionala a zapezii pe acoperis (Capitolul 7). controlul si/sau expertizarea lucrarilor de constructi dupa caz). ca actiune accidentala. (5) În cod sunt indicati coeficientii de expunere si coeficientii de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperisuri cu forme uzuale.1.încarcari datorate ghetii.încarcari din zapada pe poduri. 1.1 Scop si domeniu de aplicare (1) Codul cuprinde principiile. .încarcari din zapada în zonele în care exista caderi permanente de zapada. armonizate cu standardul SR EN 1991-1-3. pentru determinarea valorii caracteristice a încarcarii din zapada la sol si a coeficientilor de forma ai încarcarii din zapada pe 4 . verificarea. (2) Pentru fiecare proiect în parte.

1. crt.1-3:2005 si SR EN 1991. Astfel.4 Definitii (1) Valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol este definita cu 2% probabilitate de depasire într -un an sau. altitudinea fiind masurata de la nivelul marii. 1. Se recomanda utilizarea unui numar cât mai mare de valori maxime an asurate (preferabil cel putin 20). valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol pentru amplasamentul viitoarei constructii se obtine pe baza analizei statistice si modelarii probabiliste. cu aprobarea autoritatilor competente. identificate prin bara laterala. SR EN 1991-13:2005/NA:2006 SR EN 1991-13:2005/AC:2009 3. Acest tip de încarcare nu include redistribuirea zapezii datorita altor actiuni climatice. Denumire Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Cod de proiectare. cu coeficientul de expunere al constructiei în amplasament. Acte legislative 1. Standarde 1.3 Referinte normative (1) Codul se utilizeaza împreuna cu urmatoarele documente de referinta: Nr. utilizând date masurate sau certificate de autoritatile de specialitate competente.1-3:2005/NB:2006. crt. Anexa Nationala Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. SR EN 1991-1-3:2005 Publicatia Proiect de reglementare tehnica notificat 2. distributa cvasiuniform si influentata doar de forma acoperisului. 5 . Partea 1-3: Actiuni Generale – Încarcari date de zapada. de exemplu datorita vântului. Partea 1-3: Actiuni Generale – Încarcari date de zapada Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. echivalent. (4) Încarcarea din zapada neaglomerata pe acoperis este încarcarea datorata depunerii naturale a zapezii pe acoperis. (2) Altitudinea amplasamentului este altitudinea la care va fi sau la care este amplas a structura.acoperis trebuie realizate studii specifice de catre institutii de specialitate competente. indicativ CR 0-2012 Nr. Partea 1-3: Actiuni Generale – Încarcari date de zapada. (5) Încarcarea din zapada aglomerata pe acoperis este încarcarea datorata redistribuirii zapezii pe acoperis. definita cu un interval mediu de recurenta IMR=50 ani. cu coeficientul de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperis si cu coeficientul termic. Bazele proiectarii constructiilor. Erata (2) Acest cod cuprinde texte reproduse din standardele nationale SR EN 1991. (3) Valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe acoperis se determina prin multiplicarea valorii caracteristice a încarcarii din zapada pe sol factorul de importanta -expunere pentru actiunea zapezii.

fara influenta conditiilor de expunere a constructiei în amplasament si a efectelor ermice. (7) Coeficientul termic stabileste reducerea încarcarii din zapada pe acoperis în functie de fluxul termic prin acoperis ce poate cauza topirea zapezii.(6) Coeficientul de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperis stabileste distributia încarcarii din zapada pe acoperisuri de diferite forme. 1. în amplasament [kN/m2] valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe acoperis [kN/m2] Litere mici grecesti a b g gIs unghiul acoperisului. (8) Coeficientul de expunere al constructiei în amplasament stabileste reducerea sau cresterea încarcarii din zapada pe acoperis în functie de topogr locala a amplasamentului si de obstacolele de langa constructie.5 Simboluri utilizate Majuscule latine A altitudinea amplasamentului [m] Ce coeficientul de expunere al constructiei în amplasament Ct coeficientul termic IMR intervalul mediu de recurenta al încarcarii Se încarcarea/forta pe metru liniar datorita zapezii atârnate de acoperis [kN/m] Fs încarcarea/forta din zapada pe metru liniar exercitata de catre masa de zapada care aluneca [kN/m] Litere mici latine b d h k ls sk s latimea constructiei sau partii/elementului de constru ] înaltimea stratului de zapada [m] înaltimea constructiei sau partii/elementului de const ctie [m] coeficient care tine cont de forma neregulata a depunerii de zapa la marginea acoperisului lungimea zonei cu zapada aglomerata [m] valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol. acest coeficient reprezinta raportul dintre încarcarea din zapada pe acoperis si încarcarea din za ada pe sol. Conceptua . masurat fata de orizontala [0 ] unghiul dintre orizontala si tangenta la acoperisul ci greutatea specifica a zapezii [kN/m3] factor de importanta -expunere pentru actiunea zapezii ic [0] 6 . (9) Încarcarea din zapada datorata aglomerarii exceptionale de zapada este o încarcare datorata unui mod exceptional de depunere a zapezii care are o babilitate foarte redusa de aparitie.

factor de grupare pentru valoarea de grupare a actiunii variabile factorul de grupare pentru valoarea frecventa a actiunii variabile factorul pentru valoarea cvasi-permanenta a actiunii variabile 7 .µ ?0 ?1 ?2 coeficientul de forma pentru încarcarea din zapada pe peris.

1-3. relatia 4. Situatii de proiectare (1) Situatiile de proiectare la actiunea zapezii sunt în concordanta cu cele prevazute în CR 0. Se considera situatia de proiectare persistenta/tranzitorie si se utilizeaza doua tipuri de distribuire a încarcarii din zapada: încarcarea din zapada neaglomerata si încarcarea din zapada aglomerata. (3) Conditiile exceptionale referitoare la zone cu caderi exceptionale de zapada pe sol (caracterizate de o probabilitate foarte redusa de aparitie). cu prevederile de la alineatul 4(9) si relatia 4. relatia 4. (4) Pentru verificari locale se foloseste situatia de prevederile din Capitolul 6.2. nu se iau în considerare pentru proiectarea constructi pe teritoriul României (clima temperata). (ii) Conditii exceptionale. cu considerarea aglomerari acoperis. (2) Se considera urmatoarele doua conditii de amplasament pentru proiectarea la ac tiunea zapezii: (i) Conditii normale. cu prevederil de la alineatul 4(8). roiectare persistenta/tranzitorie cu . asa cum sunt definite în SR EN 1991.2. Se considera doua situatii de proiectare: exceptionale de zapada pe • persistenta/tranzitorie cu utilizarea încarcarii din zapada neaglomer ta si aglomerata (cu exceptia cazurilor din Capitolul 7).1 si Capitolul 5 si • accidentala (în care zapada este actiunea accidentala) cu utilizarea încarcarii din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperis (pentru cazurile din Capitolul 7). Se folosesc prevederile de la aline 4(8). fara considerarea aglomerarilor exce ale de zapada pe acoperis.1 si Capitolul 5.

Încarcarea din zapada pe sol 3.2) unde valorile s k( A=1000m) sunt indicate în Figura 3. (8) Pentru amplasamente situate la altitudini A > 1500m se utilizeaza prevederile alineatului 1.1 din Anexa A sunt prezentate valorile caracteristice ale încarcarii din zapada pe sol pentru 337 localitati urbane din România.2). pentru proiectarea constructiilor la actiunea zapezii.0 kN/m2 pt. a încarcarii din zapada pe sol este cea corespunzatoare altitudin ii de 1500m. obligatorii.1. (2) Cu acordul beneficiarului.1) (3. obligatorie. se poate folosi o valoa a încarcarii din zapada la sol având o probabilitate de depasire mai mica de 2% ( IMR>50 ani). În aceste amplasamente.5 kN/m2 (3.00752 (A-1000) pt.0 + 0.00691 (A-1000) sk(1000m < A = 1500m) = 1. Valorile indicate sunt valabile pentru proiectarea la actiunea zapezii a constructiilor amplasate la altitudini A = 1000 m. sk (A=1000m)=1. valoarea minima. sunt indicate în harta de zonare din Figura 3.1. pentru proiectarea constructiilor la actiunea zapezii.2(4). (4) Valoarile caracteristice ale încarcarii din zapada pe sol din harta din Figura 3.1) sau (3. (3) Valorile caracteristice ale încarcarii din zapada e sol pe teritoriul României.3.1 sunt valori minime.1) si (3. sk .1 Valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol (1) Valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol este definita cu 2% probabilitate de depasire într -un an (interval mediu de recurenta IMR=50 ani) si se calculeaza în repartitia Gumbel pentru maxime. (7) Valorile încarcarii din zapada pe sol în amplasame ele cu altitudinea 1000m< A = 1500m ce rezulta din utilizarea relatiilor (3. (6) Determinarea valorii caracteristice a încarcarii d zapada pe sol în amplasamente cu altitudinea 1000m < A = 1500m se face cu urmatoarele relatii: sk(1000m < A = 1500m) = 2. obligatorii. pentru proiectarea la a tiunea zapezii a cladirilor si structurilor la care se doreste un nivel de siguranta sporit sau a onstructiilor si/sau acoperisurilor sensibile la actiunea zapezii. pentru proiectarea constructiilor la actiunea zapezii. Anexa B. (5) În Tabelul A.2) sunt valori minime. 9 . calculata cu relatiile (3. sk (A=1000m)=2.5 + 0.

kN/m2 .1 Zonarea valorilor caracteristice ale încarcarii din zapada pe sol sk . pentru altitudini A = 1000 m NOTA: Pentru altitudini A > 1000 m valorile sk se determina cu relatiile (3.1) si (3.Figura 3.2) .

s. (8) Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis. Încarcarea din zapada pe acoperis 4. pentru situatia de proiectare persistenta/tranzitorie se determina astfel: s = gIs mi Ce Ct sk unde: gIs µi sk Ce Ct este factorul de importanta -expunere pentru actiunea zapezii. terenul din jurul constructiei. (5) Încarcarea din zapada este considerata ca actionân vertical pe proiectia orizontala a suprafetei acoperisului ( încarcare pe metru patrat de proiectie orizontala a acoperisului). s.4(4)) si (ii) încarcarea din zapada aglomerata (vezi definitia 1. valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol [kN/m2]. (4. coeficientul termic. u cazul depunerii naturale a zapezii pe (7) Se recomanda adoptarea unor masuri constructive/preventive pentru evitarea situatiilor de sporire a încarcarii din zapada pe acoperis datorita blocarii prin înghetare a sistemului de scurgere a apelor de pe acoperis.1) (9) Valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe acoperis.1 Valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe acoperis (1) Încarcarea din zapada pe acoperis ia în considerare depunerea de zapada în functie de forma acoperisului si de redistribuirea zapezii cauzat e vânt si de topirea zapezii. în amplasament. coeficientul de forma al încarcarii din zapada pe acoperis (Capitolul 5).4. nivelul asteptat de precipitatii (ploi sau ninsori).4(5)).2) . conditii meteorologice locale. rugozitatea suprafetei acoperisului. coeficientul de expunere al constructiei în amplasament. în particular caracteristicile vântului. utilizeaza doua distributii ale încarcarii (3) În situatia de proiectare persistenta/tranzitorie din zapada: (i) încarcarea din zapada neaglomerata (vezi definitia 1. (4) Distributiile încarcarii din zapada se determina conform Capitolelor 5 si 7. cantitatea de caldura generata sub acoperis. pentru situatia de proiectare în care zapada este considerata ca încarcare accidenta a (datorata aglomerarii exceptionale de zapada pe acoperis) se determina astfel: s = gIs mi sk 11 (4. variatiile de temperatura. (2) Factorii care influenteaza modul de depunere al za ezii pe acoperis pot fi: a) b) c) d) e) f) g) forma acoperisului. (6) Distributiile zapezii pe acoperis sunt valabile pe acoperis. caracteristicile termice ale acoperisului. vecinatatea cu alte constructii.

explozivi si alte substante periculoase (e) Centre de comunicatii si coordonare a situatiilor de urgenta (f) Adaposturi pentru situatii de urgenta (g) Cladiri cu functiuni esentiale pentru administratia publica (h) Cladiri cu functiuni esentiale pentru ordinea publica. constructiile sunt împartite în clase de importantaexpunere (Tabelul 4. apararea si securitatea nationala (e) Turnuri de telecomunicatii (f) Turnuri de control pentru activitatea aeroportuara si navala (g) Stâlpi ai liniilor de distributie si transport a energiei electrice si alte constructii de aceeasi natura Clasa I Clasa II Constructii care pot provoca.1). indiferent de functiune (cladiri cu înaltimea totala supraterana de 45 m sau mai mult) si alte cladiri de aceeasi natura (a) Rezervoare de apa. sedii de politie si garaje de vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite tipuri (c) Statii de producere si distributie a energiei si/sau care asigura servicii esentiale pentru celelalte categorii de constructii (d) Cladiri care contin gaze toxice. Tabelul 4. în caz de avariere. sk valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol [kN/m2].unde: gIs este factorul de importanta -expunere pentru actiunea zapezii. statii de tratare. în amplasament. epurare si pompare a apei (b) Statii de transformare a energiei (c) Constructii speciale care contin materiale radioactive (d) Constructii cu functiuni esentiale pentru ordinea publica. în functie de consecintele umane si consecintele economice ce pot fi provocate de un hazard natural sau/si antropic major. µi coeficientul de forma pentru încarcari datorita aglomerarii exceptionale de zapada pe acoperis (Capitolul 7). un pericol major pentru v oamenilor a 12 .1 Clase de importanta-expunere pentru constructii Clasa de importantaexpunere Cladiri Constructii ingineresti Constructii esentiale pentru societate (a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sanatate cu servicii de urgenta si sali de operatie (b) Statii de pompieri. precum si de rolul acestora în activitatile de raspuns post-hazard ale societatii. apararea si securitatea nationala (i) Cladiri foarte înalte. (10) În conformitate cu prevederile CR 0.

cu o capacitate de peste 300 persoane în aria totala expusa (e) Sali de conferinte. (g) Cladiri de tip mall. centre de telecomunicatii (j) Cladiri înalte. statii de producere si distributie a energiei. cu o capacitate de peste 150 de persoane în aria totala expusa (d) Cladiri rezidentiale. gradinite si alte spatii de îngrijire a persoanelor. cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totala expusa (f) Cladiri din patrimoniul cultural national. cu o capacitate de peste 250 persoane în aria totala expusa (c) Aziluri de batrâni. spectacole sau expozitii. pompare a apei.2. caracterizate de un (11) Valorile factorului de importanta -expunere pentru actiunea zapezii sunt indicate în Tabelul 4. 13 . lichide) (d) Castele de apa (e) Turnuri de racire pentru centrale termoelectrice. agricole. II si IV Constructii temporare. licee.a. cu o capacitate de peste 3000 de persoane în aria totala expusa (h) Penitenciare (i) Cladiri care deservesc direct: centrale electrice. gaze toxice si alte substante periculoase (c) Rezervoare supraterane si subterane pentru stocare materiale inflamabile (gaze. crese. cladiri pentru depozi pericol redus de pierderi de vieti omenesti etc. universitati sau alte cladiri din sistemul de educatie. epurare. cu o capacitate de peste 100 persoane în aria totala expusa (b) Scoli.(a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sanatate. statii de tratare. altele decât cele din clasa I. parcuri industriale si alte constructii de aceeasi natura Toate celelalte constructii cu exceptia celor din clasele I. muzee s. indiferent de functiune (cladiri cu înaltimea totala supraterana cuprinsa între 28 m si 45 m) si alte cladiri de aceeasi natura Clasa III Clasa IV (a) Tribune de stadioane sau sali de sport (b) Constructii în care se depoziteaza explozivi. de birouri sau cu functiuni comerciale.

3.0. 4. alte valori reprezentative ale încarcarii din zapada pe acoperis sunt: 14 . În aceste cazuri.3 Valorile coeficientului de expunere Ce Tipul expunerii Completa Normala Redusa NOTA: Ce 0. În cazul expunerii „Normale”. Tabelul 4.10 1.15 1. si are valorile din Tabelul 4. ezenta altor constructii sau a copacilor nu permit o i jos decât terenul înconjurator sau este înconjurata de (14) Coeficientul termic Ct poate reduce încarcarea data de zapada pe acoperis în cazuri speciale când transferul termic ridicat la nivelul aco lui (coeficient global > 1 W/m2K) conduce la topirea zapezii.2 În cazul expunerii „Complete”. copacilor sau constructiilor mai înalte.0 1. este functie de topografia terenului înconjurator si de mediul natural si/sau construit din vecinatatea constructiei (atât la momentul proiectarii cât si ulterior). (13) Coeficientul de expunere al constructiei în amplasament. constructia este situata copaci înalti si/sau constructii mai înalte. În cazul expunerii „Reduse”. valoarea coeficientului termic se determina prin studii speciale si este aprobata de autoritatea compet a. zapada poate fi spulber în toate directiile din jurul constructiei.0 1.2 Alte valori reprezentative ale încarcarii din zapada pe acoperis (1) Conform prevederilor CR 0. În toate celelalte cazuri coeficientul termic: Ct = 1. topografia terenului si spulberare semnificativa a zapezii de catre vânt.2 Valorile factorului de importanta -expunere pentru actiunea zapezii gIs Clasa de importanta-expunere a cladirilor si structurilor Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV gIs 1. Ce.Tabelul 4.0 (12) Factorul de importanta -expunere pentru actiunea zapezii nu se aplica în cazul încarcarii din zapada utilizata la evaluarea masei constructiei pentru calculul fortei seismice de proiectare.8 1. pe zone de teren plat lipsit de adapostire sau cu adapostire redusa datorata terenului.

s este valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe acoperis.5 0. unde ? 0 este factorul de grupare pentru valoarea de grupare a iunii variabile..valoarea frecventa ? 1 s. (2) Valorile factorilor ? 0 .4 15 . ? 1 si ? 2 din CR 0 pentru evaluarea încarcarii din zapada sunt indicate în Tabelul 4. .valoarea cvasi-permanenta ? 2 s . .4. ? 1 si ? 2 pentru încarcarea din zapada ?0 ?1 ?2 0.7 0. ? 1 este factorul de grupare pentru valoarea frecventa a a tiunii variabile.valoarea de grupare ? 0 s.4 Valorile factorilor ? 0. Tabelul 4. ? 2 este factorul pentru valoarea cvasi-permanenta a actiunii variabile.

3) sunt prezentati în Tabelul 5.8 0.8 + 0.1 si Figura 5. Coeficienti de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperis (1) În prezentul capitol sunt indicati coeficientii de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperis pentru situatia de proiectare persistenta/tranzitorie (cazurile care zapada este neaglomerata si aglomerata). ) exista parazapezi sau alte obstacole sau daca la marginea inferioara a acoperisului exista parapete ce impiedica alunec rea zapezii. 00 ≤ a ≤ 300 300 < a < 600 a ≥ 600 a0 m1 m2 0. Tabelul 5.8 (60 .2) si pe acoperisurile cu mai mu lte deschideri (Capitolul 5.6 Figura 5.1.8 a /30 0. (3) Coeficientii de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperisuri cu o singura panta (Capitolul 5.1). (2) În situatia de proiectare în care zapada este considerata a fi actiune accidentala (cazul aglomerarilor exceptionale de zapada) se folosesc prev erile din Capitolul 7. cu doua pante si pe acoperisuri cu mai multe deschideri (4) Daca pe acoperisurile cu o singura panta (Capitolul 5.1). Aceste valori sunt valabile pentru situatiile în care zapada nu este împiedicata sa alunece de pe acoperis. atunci coeficientii de forma ai încarcarii din zapada trebuie sa fie mai mici de 0.0 - 1. 16 .5.a )/30 0. cu doua pante (Capitolul 5.2) si pe a operisuri cu mai multe deschideri (Capitolul 5. cu doua pante (Capitolul 5. cu doua pante si pe acoperisuri cu mai multe deschideri Unghiul acoperisului.1 Coeficientii de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperisuri cu o singura panta.1 Valorile coeficientilor de forma pentru în arcarea din zapada pe acoperisuri cu o singura panta.8.

2 Acoperisuri cu doua pante (1) Pentru proiectare se considera 3 cazuri de distrib tie a încarcarii din zapada pe acoperisurile cu doua pante.pentru încarcarea din zapada neaglomerata.3. atunci coeficientii de forma ai încarcarii din zapada nu treb a fie mai mici de 0. Valoarea coeficientului m1 este data în Tabelul 5. Figura 5. 17 . sunt cele din Figura 5. functie de unghiul acoperisului. .2. Valorile coeficientilor m1 sunt date în Tabelul 5. în functie de unghiul acoperisului. pentru situatiile în care zapada nu este impiedicata sa alunece de pe acoperis. cazul (i). 5.8.3. se utilizeaza distributiile din Figura 5.1.3. pentru situatiile în care zapada nu este împiedicata sa alunece de pe acoperis. a [º].1 Acoperisuri cu o singura panta (1) Distributia coeficientului de forma m1 al încarcarii din zapada pe acoperisurile cu o singura panta. (2) Distributiile coeficientilor de forma m1 pentru încarcarea din zapada pe ac operisurile cu doua pante.pentru încarcarea din zapada aglomerata. atunci coeficientii de forma ai încarcarii din zapada nu treb a fie mai mici de 0. a [º].5. se utilizeaza distributia din Figura 5.8. pentru situatiile în care zapada nu este impiedicata sa alunece de pe acoperis: . Distributia din Figura 5.1 si Figura 5. este cea din Figura 5.2 se folosest atât pentru cazul zapezii neaglomerate cât si pentru cel al zapezii aglomerate. (3) Daca pe acoperisurile cu doua pante exista parapete sau alte ob acole sau daca la marginea inferioara a acoperisului exista un parapet ce impiedica alunecarea zapezii.1 si Figura 5.1.2 Distributia coeficientului de forma pentru acoperisuri cu o singura panta arcarea din zapada pe (2) Daca pe acoperisurile cu o singura panta exista parazapezi sau alte obstacole sau daca la marginea inferioara a acoperisului exista un parapet ce împiedica alunecarea zapezii. cazul (ii) si cazul (iii).

atunci coeficientii de forma ai încarcarii din zapada nu treb a fie mai mici de 0.1.4. pentru acoperisurile cu mai multe deschideri/pante.4. pentru situatiile în care zapa a nu este împiedicata sa alunece de pe acoperis.Cazul (i) Cazul (ii) Cazul (iii) m 1 (a 1 ) m 1(a 2) m 1( a 2 ) 0.4. (3) Daca pe acoperisurile cu mai multe deschideri exista parapete sau alte obstacole sau daca la marginea inferioara a acoperisului exista un parapet ce împiedica alunecarea zapezii.3 Distributia coeficientilor de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperisuri cu doua pante 5.5m1 ( a 1 ) m 1(a 1) 0.1 si Figura 5.pentru încarcarea din zapada neaglomerata. (2) Pentru încarcarea din zapada neaglomerata si aglomerata. se utilizea a distributia din Figura 5. se utilizeaza distributia din Figura 5.pentru încarcarea din zapada aglomerata. cazul (ii). cazul (i). . pentru determinarea coeficientului m2 sunt recomandate studii speciale efectuate de institutii specializate. în functie de nghiul a [º] al acoperisului. pentru situatiile în care zapada nu este împiedicata sa alunece de pe acoperis: . distributiile coeficientilor de forma m1 si m2 sunt cele din Figura 5. (4) Pentru situatiile în care în zona doliei unul sau ambele unghiuri ale acoperisului sunt mai mari de 60º.3 Acoperisuri cu mai multe deschideri (1) Pentru proiectare se considera 2 cazuri de distrib tie a încarcarii din zapada pe acoperisurile cu mai multe deschideri. Valorile coeficientilor m1 si m2 sunt date în Tabelul 5. 18 .8.5m1 (a 2 ) a1 a2 Figura 5.

Cazul (i) Cazul (ii) Figura 5. cazul (i).pentru încarcarea din zapada neaglomerata. se utilizea a distributia din Figura 5.4 Acoperisuri cilindrice (1) Pentru proiectare se considera 2 cazuri de distributie a încarcarii din zapada pe acoperisurile cilindrice.5.8 0. cazul (ii). pentru situatiile în care zapada nu este împiedicata sa alunece de pe acoperis: . .4 Distributia coeficientilor de forma pentru încarcarea din zapada neaglomerata si aglomerata pe acoperisuri cu mai multe deschideri 5.5. 0. se utilizeaza distributia din Figura 5.pentru încarcarea din zapada aglomerata.5 Distributia coeficientului de forma pentru încarcarea n zapada pe acoperisuri cilindrice 19 .5 m 3 ls/4 ls/4 ls /4 ls/4 Cazul (i) Cazul (ii) m 3 b=600 h b>60 0 ls b Figura 5.

7a si 5. pentru b ≤ 600. cazul (ii).5. pentru situatiile în care zapada nu este i icata sa alunece de pe acoperis. cazul (i).pentru încarcarea din zapada aglomerata.1b) (5) Daca la marginea mai joasa a acoperisului cilindric este plasat un parapet sau alt obstacol ce împiedica alunecarea zapezii.6 Coeficientul de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperisuri cilindrice (b ≤ 600) (4) Valorile coeficientului de forma m3 pentru încarcarea din zapada pe acoperisuri cilindrice sunt: m3 = 0 m3 = 0.8. se utilizeaza distributia din Figurile 5.6 si relatia 5. unde coeficientul m3 este determinat din Figura 5. se utilizeaza distributia din Figurile 5.5 Acoperisuri adiacente sau apropiate de constructi mai înalte (1) Aglomerarile de zapada de pe acoperisurile adiacente sau apropiate de constructii mai înalte se datoreaza spulberarii zapezii de catre vânt i alunecarii zapezii de pe acoperisul superior.1.(2) Distributia coeficientului de forma m3 pentru încarcarea din zapada pe acoperisuri cilindrice.7a si 5. atunci coeficientul d forma al încarcarii din zapada nu trebuie sa fie mai mic de 0.1a) (5.2 + 10 h/b 0.pentru încarcarea din zapada neaglomerata.6 pentru valori ale unghiului b dintre orizontala si tangenta la curba directoare a acoperisului b = 600 si pentru diferite rapoarte înaltime/latime ( h/b).7b. Figura 5. (5.7b. (2) Pentru situatia de proiectare persistenta/tranzito ie a acoperisului pe care se aglomereaza zapada de pe acoperisul mai înalt adiacent. 20 . 5. . este prezentata în Figura 5. se considera 2 cazuri de distributie a încarcarii din zapada: . (3) Coeficientul de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperisurile cilindrice este indicat în Figura 5.2 ≤m3 ≤ 2 pentru b > 600.

7a m1 Figura 5.7 Distributia coeficientilor de forma pentru încarcarea zapada pe acoperisuri adiacente sau apropiate de constructii mai înalte 21 . Figura 5.7a si 5.7b Figura 5.7b .(3) Distributiile coeficientilor de forma pentru încarcararea din zapada pe acoperisuri adiacente sau apropiate de constructii mai înalte sunt cele din Figurile 5.

(8) Daca b2 ≤ ls.7b.4) g este greutatea specifica a zapezii care se considera egala cu 2 kN/m3 b 1. (7) Lungimea zonei de aglomerare a zapezii pe acoperis orizontal situat mai jos (Figura 5. 22 . iar mw este coeficientul de forma pentru încarcarea datorata spulberarii zapezii de catre vânt. (5) Coeficientul de forma pentru încarcarea datorata alunecarii zapezii.7b. b2 si h . lberarii zapezii de catre vânt.8 ≤ mw ≤ 4. în conformitate cu Figura 5.dimensiuni (in metri) în Figurile 5. care se determina conform Capitolulu i 5.7a si 5.2. unde (5.7a) se considera ls = 2 h si este limitata la 5 m ≤ ls ≤ 15 m.0 (5.8 m2 = ms + mw.2) (5.7b) se determina astfel: m1 = 0.7a si 5. coeficientul de forma pentru încarcarea din zapada la marginea acoperisului orizontal situat mai jos se calculeaza prin interpolarea între valorile lui m1 si m2.3) ms este coeficientul de forma pentru încarcarea datorata lunecarii zapezii de pe acoperisul mai înalt adiacent.(4) Valorile coeficientilor de forma m1 si m2 (Figurile 5. ms este: pentru a ≤ 150 ms = 0 ms = 50% din valoarea maxima a coeficientului de forma corespunzator acoperisului mai înalt adiacent. mw este: pentru a > 150 (6) Coeficientul de forma pentru încarcarea datorata s mw = (b1 + b2 )/2h ≤ g h /sk unde 0.

2) Greutatea specifica a zapezii g se considera ca fiind 2 kN/m3. (6.8 m2 = g h / sk respectând conditia 0.1 pentru acoperisuri cvasiorizo ale. 6.1 Distributia coeficientilor de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperisuri cvasiorizontale cu obstacole (3) Valorile coeficientilor de forma pentru încarcarea din zapada pe acoperisurile cvasi orizontale cu obstacole sunt: m1 = 0. 23 . Figura 6.la marginea acoperisului.în dreptul panourilor parazapada.1) (6. (2) Distributia coeficientilor de forma în cazul aglomerarilor de zapada datorate obstacolelor este cea din Figura 6. Efecte locale Acest capitol se refera la încarcari si for te care sunt luate în considerare pentru verific ari locale: . Pentru verific ari locale se foloseste situa tia de proiectare persisten ta/tranzitorie. h este inaltimea obstacolului (m) (4) Lungimea zonei de aglomerare a zapezii pe acoperis se considera ls = 2 h si este limitata la 5 m ≤ ls ≤ 15 m.1 Aglomerarea de zapada pe acoperisuri cu obstacole (1) Pe acoperisurile cu obstacole este posibila aglome rea zapezii în zonele de adapostire aerodinamica la vânt. . .în zona proeminentelor sau obstacolelor.0.8 ≤ m2 ≤ 2.6.

6.3) unde: se s este încarcarea (pe metru liniar) din zapada atârnata rginea acoperisului (kN/m). g k coeficient care tine cont de forma neregulata a depune ii de zapada la marginea acoperisului. (3) Coeficientul k se determina cu relatia k =3/d si este limitat superior la valoarea k = d g. În acest caz.4) 24 .6. exercitata pe panourile de protectie (parazapezi) si pe alte obstacole de catre masa de zapada care aluneca.6. valoarea încarcarii din zapada pe acoperis în cazul cel mai defavorabil de depunere de zapada. F s (kN/m). unde d este înaltimea stratului de zapada pe acoperis (în met i). Fig. coeficientul de frecare dintre zapada si acoperis se considera a fi nul.2 Zapada atârnata de marginea acoperisului (2) Încarcarea din zapada atârnata de marginea acoperisului se considera ca fiind distribuita de-a lungul acestuia si se determina astfel: se = k s2 / g (6. trebuie sa se considere pe langa încarcarea d n zapada corespunzatoare acestor zone si încarcarea data de zapada atârnata de marginea acoperi ului. d se Figura 6. la proiectarea zon lor de acoperis iesite în consola. încarcare din zapada pe metru liniar.2 Zapada atârnata de marginea acoperisului (1) La altitudini mai mari de 800m. greutatea specifica a zapezii care se considera 3 kN/m3.2. se calculeaza pe directia alunecarii cu relatia: F s = s b sina (6.3 Încarcarea din zapada pe panouri de protectie si alte obstacole de pe acoperisuri (1) În cazurile în care zapada aluneca pe un acoperis în panta sau curb. (4) Înaltimea d a stratului de zapada se calculeaza împartind încarcar a din zapada pe acoperis s la greutatea specifica a zapezii g (3kN/m3).

unde: s este valoarea încarcarii d in zapada pe acoperis în cazul cel mai defavorabil de depunere de zapada. a unghiul acoperisului. b distanta în plan orizontal între panourile de protecti succesive sau de la coama acoperisului la primul panou (m). 25 . masurat fata de orizontala [ 0 ].

ls2 = b2 (7.1. h1 h2 Figura 7. În acest caz de încarcare nu exista zapada pe acoperis cu exceptia zonei de aglomerare indicata în Figura 7. 7. distributia este cea din Figura 7. ls1 = b1 . 26 . iar g este greutatea specifica a zapezii care se considera egala u 2 kN/m3.7.1c) unde sk este valoarea caracteristica a încarcarii din zapada p sol [kN/m2] în amplasamentul constructiei.1a) (7. Acoperisuri cu mai multe deschideri (1) În cazul acoperisurilor cu mai multe deschideri. m1 = 5.1. pentru încarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada.1. (2) În cazul situatiei de proiectare accidentala (cu considerarea aglomerarilor exceptionale de zapada pe acoperis) se considera ca nu mai exista zapada pe acoperis în afara zonelor cu aglomerare exceptionala a acesteia. Coeficienti de forma pentru aglomerari exceptionale de zapada pe acoperis (1) Coeficientii de forma pentru aglomerari exceptiona e de zapada pe acoperis se utilizeaza pentru evaluarea încarcarii din zapada în combinatiile de încarcari în care actiune zapezii este accidentala.1 Distributia coeficientului de forma pentru încarcarea din aglomerare exceptionala de zapada pe acoperisuri cu mai multe deschideri (zona doliilor) (2) Valoarea coeficientului de forma m1 pentru încarcarea din aglomerare exceptionala de zapada din Fig. (3) În anumite cazuri de proiectare pot fi considerate variante alternative de aglomerare exceptionala a zapezii pentru aceeasi zona de acoperis 7.1 este valoarea minima dintre: m1 = g h / sk m1 = 2b3 / (ls1+ ls2).1b) (7.

Încarcarea caracteristica totala cumulata pe metru liniar nu trebuie sa depaseasca produsul dintre încarcarea caracteristica din zapada pe sol în amplasament si lungimea cladirii pe directia perpendiculara doliilor.Valoarea înaltimii h (m) se calculeaza cu relatia: h= b1 ⋅ h2 + b2 ⋅ h1 b1 + b2 (7.1. 7.2 si Tabelul 7. Figura 7. dar nu neaparat simultan. b3 se considera egal cu de 1.2 Distributia coeficientilor de forma pentru încarcarea aglomerare exceptionala de zapada pe acoperisuri adiacente sau învecinate mai joase 27 .2 Acoperisuri adiacente sau apropiate de constructii mai înalte (1) În cazul acoperisurilor adiacente sau apropiate de constructii mai înalte pe care se aglomereaza zapada de pe acoperisul mai înalt adiacent sau înve inat se are în vedere distributia încarcarii din aglomerarea exceptionala de zapada.5 ori deschiderea acoperisului. (4) Când în proiectarea constructiei se considera simultan aglomerarea exceptionala de zapada în mai multe dolii. (3) Distributia coeficientilor de forma ai încarcarii din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisul tip sarpanta situat mai jos este cea din Figura 7.2) (3) Pentru acoperisuri cu mai mult de doua deschideri o geometrie aproximativ simetrica si uniforma. Aceasta distributie de încarcare este aplicabila fiecarei dolii. încarcarea caracteristica totala c a datorata acestor aglomerari se limiteaza superior.5 m distanta de cladirea mai înalta care poate provoca aglomerarea exceptionala de zapada. (2) Se ia în considerare aceasta situatie de proiectare (acoperisuri învecinate) doar când cladirea cu acoperisul mai jos se afla la maximum 1.

înaltimea h pentru calcul se considera a fi cea mai mica valoare dintre înaltimea obstacolului si latimea acestuia perpendicular pe directia vântului.1 Acoperisuri cu obstacole (altele decât parapetel ) (1) Distributia coeficientilor de forma pentru încarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisurile cu obstacole (altele decât parapetele) este indicata în Figura 7. . (3) Distributiile din Figura 7. 28 .3. (2) Daca suprafata verticala a obstacolului lânga care se poate forma aglomerarea exceptionala de zapada mai mica de 1m2 .3 se utilizea za în urmatoarele cazuri: .obstacole locale (obstacole cu peste 1m înaltime. a 0 0 ≤ a ≤ 150 150 < a =300 300 < a < 600 0 m3 30 − a  m3     15  m3 m3 60 − a  m3     30  m1 m2 unde 600 = a 0 0 m3 este cea mai mica valoare dintre 2h / sk . (5) În acest caz de încarcare (aglomerare exceptionala de zapada) se considera ca nu exista zapada pe acoperisul cladirii mai joase cu exceptia zonei de aglomerare indicata în Figura 7.obstacolul de pe acoperis are o înaltime mai mica de 1 m.3. 2b / ls sau 8.3.Tabelul 7.3 Încarcarea din zapada pe acoperisuri cu obstacole si parapete (1) Distributia coeficientilor de forma pentru încarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisurile cu obstacole (altele decât parapetele) este indicata în Capitolul 7.copertine care protejeaza usile de intrare în cladiri au docurile de încarcare. b este cea mai mare valoare dintre b1 sau b2 ls este lungimea zonei de aglomerare exceptionala a zapez i pe acoperisul adicent sau învecinat situat mai jos. atunci efectul aglomerarii poate fi neglijat.2. 7.3. 7.2. indiferent de înaltimea h de la copertina la acoperis. . În cazul acoperisurilor cu parapete. în acest caz. distributia este indicata în Capitolul 7. dar latimea mai mica de 2m). b1 sau 15m.1.1 Coeficientii de forma pentru încarcarea din aglomerare exceptionala de zapada pe acoperisuri adiacente sau învecinate mai joase Coeficient de forma Unghiul acoperisului. este cea mai mica valoare dintre 5h. cu lungime b1 mai mica de 5 m.

4a) (7. g este greutatea specifica a zapezii care se considera egala cu 2 kN/m3.3b) sk este valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol [kN/m2]. în amplasamentul constructiei. Înaltimile h 1 si h2 se considera în metri.3a) (7. 5 si 2b/ls. unde b este valoarea maxima dintre b1 si b2 .4b) (6) Pentru copertine (cu lungime b1 mai mica de 5m). (7.3) se determina a stfel: ls1 = minimul dintre 5h1 si b1 ls2 = minimul dintre 5h2 si b2 . Lungimea zonei de aglomerare exceptionala a zapezii pe copertina ls este minimul dintre 5h si b1 . (7. coeficientul de forma al încarcarii m1 este minimul dintre g h /sk. (5) Lungimea zonei de aglomerare exceptionala a zapezii pe acoperis în zona obstacolelor (Figura 7.3 Coeficienti de forma pentru încarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisuri în zona obstacolelor (4) Coeficientii de forma pentru încarcarea din aglome area exceptionala de zapada pe acoperis în zona obstacolelor se determina astfel: m1 = minimul dintre urmatoarele doua valori: g h1 /sk si 5. 29 .Figura 7. m2 = minimul dintre urmatoarele doua valori: g h2 /sk si 5.

în amplasamentul constructiei.5) 30 .4. b2) (7.7.4 Coeficienti de forma pentru încarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisuri cu parapete (2) În Figura 7. Lungimea zonei de acumulare de zapada. h este înaltimea parapetului (în m).4. ls se determina ca minimul dintre 5h. unde b = max (b1 . coeficientul de forma al încarcarii din zapada aglomerata pe acoperis în dreptul parapetelor se determina ca minimul dintre: m1 = g h/sk m1 = g b/ls m1 = 8.2 Acoperisuri cu parapete (1) Distributia coeficientilor de forma pentru încarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisurile cu parapete este prezentata în Figura 7. unde sk este valoarea caracteristica a încarcarii din zapada p ol [kN/m2].0.3. g este greutatea specifica a zapezii care se considera egala cu 2 kN/m3. b1 si 15m. Figura 7.

0 2.0 2.5 1.0 2.5 2.5 1.5 2.0 1. în conformitate cu harta de zonare din Fi ura 3.0 2.0 2.1 sunt indicate valorile caracteristice ale încarcarii din zapada pe sol pentru 337 localitati urbane din România. Tabel A1.5 1.0 2.0 2.0 2.5 1.5 2.5 2.5 2.0 2.5 2.0 2.0 1.5 2.0 2.5 2.5 1.5 2.5 31 .5 1.5 1.1.0 2.0 2.5 2.0 2.0 1.5 2.0 1.0 2.5 2. Valori caracteristice ale încarcarii din zapada pe sol pentru 337 localitati urbane Nr.5 1.0 2.5 1.5 2.0 1.5 1.5 1.0 2.0 2.5 2.0 2.0 2.5 2.0 2.5 1.0 1.0 1.5 2.0 2.5 2.0 2.5 2.Anexa A (normativa ) .Zonarea încarcarii din zapada pe sol (1) Harta de zonare a încarcarii din zapada pe sol a f st elaborata pe baza analizei statistice a valorilor extreme maxime anuale ale încarcarii din zap pe sol inregistrate pâna în anul 2005 la 122 statii meteorologice ale Administratiei Nationale de Meteorologie .5 2.0 2.0 2.0 36 37 Bârlad Bechet 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Beclean Beius Berbesti Beresti Bicaz BISTRITA Blaj Bocsa Boldesti-Scaeni Bolintin-Vale 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Borod Borsec Borsa BOTOSANI Brad Botosani Hunedoara Ilfov Bragadiru BRASOV BRAILA Breaza Brasov Braila Prahova Vâlcea Suceava Botos ani Bucuresti Calarasi Ilfov Bacau Gorj Prahova Buzau Timis Suceava Dolj 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Brezoi Brosteni Bucecea BUCURESTI Budesti Buftea Buhusi Bumbesti -Jiu Busteni BUZAU Buzias Cajvana 68 69 70 Calafat [kN/m2] 2. Localitate urbana Abrud Judet Alba Constanta Vrancea sk Nr.0 2. (2) În Tabelul A.0 2. Localitate urbana Baneasa Judet Constanta Vaslui Dolj Bistrita Nasaud Bihor Vâlcea Galati Neamt Bistrita Nasaud Alba Caras-Severin Prahova Giurgiu Bihor Harghita Maramures sk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Adamclisi Adjud Agnita Aiud ALBA IULIA Sibiu Alba Alba Bihor Alesd ALEXANDRIA Amara Anina Aninoasa ARAD Ardud Avrameni Avrig Azuga Teleorman Ialomita Caras-Severin Hunedoara Arad Satu Mare Botosani Sibiu Prahova Tulcea Bacau Mehedinti Alba Maramures Maramures Dolj Timis Covasna Constanta Prahova Vâlcea Vâlcea Caras-Severin Vâlcea Harghita Dolj Harghita Vâlcea Babadag BACAU Baia de Arama Baia de Aries BAIA MARE Baia Sprie Bals 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Banloc Baraolt Basarabi Baicoi 28 29 30 31 32 33 34 35 Babeni Baile Govora Baile Herculane Baile Olanesti Baile Tusnad Bailesti Balan Balcesti [kN/m2 ] 1.5 2.0 2.0 2.

0 2.0 2.5 1.5 2.5 2.5 2.0 1.5 2.0 2.0 2.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.5 2.0 2.5 2.5 2.0 2.0 2.5 1.Nr.5 2.0 1.5 2.5 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5 1. Ceahlau Cehu Silvaniei Cernavoda Chisineu-Cris 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Cluj Alba Prahova Arges Suceava Neamt Salaj Constanta Arad Ilfov Timis [kN/m2 ] 2 .0 2.5 2.0 Sibiu Constanta Constanta Fagaras Faget Falticeni Brasov Timis Suceava Faurei Fetesti Fieni Fierbinti-Târg Filiasi Flamânzi FOCSANI Fundulea Braila Ialomita Dâmbovita Ialomita Dolj Botosani Vrancea Calarasi Suceava Galati Dâmbovita Timis Hunedoara Harghita Frasin GALATI Gaesti Gataia Geoagiu Gheorgheni Gherla Ghimbav GIURGIU Grivita Gurahont Gura Humorului Cluj Brasov Giurgiu Ialomita Arad Suceava Hunedoara Iasi Constanta Hateg Hârlau Hârsova Holod Horezu Huedin Hunedoara Husi Bihor Gorj Cluj Hunedoara Vaslui Braila Iasi Ianca IASI Iernut Ineu Isaccea Însuratei Mures Arad Tulcea Braila Întorsura Buzaului Jimbolia Jibou Jurilovca Lehliu gara Covasna Timis Salaj 114 115 116 117 Dorohoi Dragomiresti Dragasani Botosani Maramures Vâlcea Tulcea Calarasi .0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.0 1.0 2.5 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.0 1.0 2.0 2.0 1.5 2.0 1.5 1.0 1.5 2.5 1.5 2.0 1.0 2.0 2.5 2. 71 72 73 74 75 76 77 Localitate urbana Caracal Caransebes Carei Judet Olt sk Caras-Severin Satu Mare Maramures Hunedoara Calarasi Vâlcea Ialomita Cavnic Calan CALARASI Calimanesti Cazanesti Câmpia Turzii Câmpeni Câmpina Câmpulung Câmpulung Mold.0 1.5 2.5 1.5 1.0 2.5 2.0 2.5 2.5 1.0 2.5 2. 118 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Chitila Ciacova Cisnadie CLUJ NAPOCA Sibiu Cluj Brasov Arges Prahova Bacau Constanta Codlea Colibasi Comarnic Comanesti CONSTANTA Copsa mica Sibiu Olt Tulcea 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Corabia Corugea Costesti Cotnari Covasna CRAIOVA Cristuru Secuiesc Cugir Curtea de Arges Arges Iasi Covasna Dolj Harghita Alba Arges Arad Curtici Darabani Botosani Dolj Bacau Dabuleni Darmanesti Dej Deta DEVA Dolhasca Cluj Timis Hunedoara Suceava 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Localitate urbana Draganesti -Olt DROBETA TURNU SEVERIN Dumbraveni Eforie Nord Eforie Sud Judet Olt Mehedinti sk [kN/m2] 2.5 1.0 2.5 1.0 2.0 2.5 2.0 32 Nr.5 2.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 1.

5 1.0 2.5 2.5 2.0 2.0 2.5 1.0 Arges Prahova Prahova Iasi Buzau Ilfov Olt Brasov Dâmbovita Dâmbovita Nirajului Miercurea Sibiului Mihailesti Milisauti Mizil Mures Sibiu Giurgiu Suceava Prahova Pogoanele Popesti Leordeni Potcoava Predeal Pucioasa Racari Radauti Moinesti Moldova Noua Moneasa Moreni Motru Murgeni Bacau Caras-Severin Arad Dâmbovita Gorj Vaslui Rauseni Râmnicu Sarat RÂMNICU VÂLCEA Suceava Botosani Buzau Nadlac Nasaud Navodari Negresti Arad Bistrita Nasaud Constanta Vaslui Vâlcea Brasov Timis Râsnov Recas Reghin Resita Roman Rosiori de Vede Rovinari Roznov Negresti Oas Negru Voda Nehoiu Satu Mare Constanta Buzau Gorj Bihor Mures Caras-Severin Neamt Teleorman Gorj Neamt Brasov Suceava Novaci Nucet Oc na Mures Ocna Sibiului Ocnele Mari Odobesti Alba Sibiu Vâlcea Vrancea Harghita Calarasi Bacau Rupea Salcea Salonta Sântana Bihor Arad Odorheiul Secuiesc Oltenita Onesti ORADEA Oravita Orastie Orsova Otopeni Satu Mare Sacele Satu Mare Brasov Bihor Sacuieni Saliste Salistea de Sus Sarmasu Savârsin Sibiu Maramures Bihor Caras-Severin Hunedoara Mures Arad Mehedinti Ilfov Saveni Sângeorz Bai Botosani Bistrita Nasaud .Nr.5 2.5 1.0 2.0 2.0 1.0 2.5 2.5 1.0 1.0 2. Localitate urbana Judet sk 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 33 Otelu Rosu Ovidiu Panciu Pantelimon Pascani Patârlagele Pânc ota Caras-Severin Constanta Vrancea Ilfov Iasi Buzau Arad Arad Hunedoara Hunedoara Neamt Dolj Pecica Petrila Petrosani PIATRA NEAMT Piatra olt PITESTI PLOIESTI Plopeni Podu Iloaiei [kN/m2] 1.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.5 1.5 1.0 1.0 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 2.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.0 2.0 2.5 2.0 1.5 1.5 1.0 2.5 1.0 2.0 1.5 2.5 1.0 1.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 1.0 Nr.5 2.0 2.0 2.5 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 1.0 2. Localitate urbana Judet sk 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Lipova Liteni Livada Ludus Lugoj Lupeni Arad Suceava Satu Mare Mures Timis Hunedoara Constanta Mangalia Marghita Macin Magurele Marasesti Medgidia Medias MIERCUREA CIUC Miercurea Bihor Tulcea Ilfov Vrancea Constanta Sibiu Harghita [kN/m2 ] 1.0 1.5 2.0 2.0 1.5 1.0 2.5 2.5 1.0 2.5 1.0 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 1.5 2.5 2.

5 2.0 2.5 1.0 1.0 2. Localitate urbana Sângeorgiu de Judet sk [kN/m2 ] 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 1.0 2.5 1.0 1.5 1.5 2.0 1.0 1.0 2.0 2.5 2.0 2.5 2.5 1.0 1.0 2.5 2.0 2.0 1.5 1.0 2.5 1.5 2.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 1.5 2.5 1.0 2.0 2.0 2.0 1.5 Nr. 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Padure Sânnicolau Mures Timis Olt Mare Scornicesti Sebes Sebis Alba Arad Maramures Dolj Seini Segarcea SF GHEORGHE Sf.5 2.0 2.5 1.5 2.5 2.5 2.0 2.5 2.5 2.0 2.5 2.0 1.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 1.5 2.0 2.0 2.0 1.0 1.5 2. Gheorghe SIBIU Sighetul Marmatiei Sighisoara Simeria Sinaia Covasna Tulcea Sibiu Maramures Mures Hunedoara Prahova Siret SLATINA Slanic Moldova Slanic Prahova SLOBOZIA Solca Suceava Olt Bacau Prahova Sovata Stei Strehaia SUCEAVA Ialomita Suceava Mures Bihor Mehedinti 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 Localitate urbana Techirghiol Judet Constanta Galati Alba Gorj sk Tecuci Teius Tismana Titu TIMISOARA Toplita Topoloveni Turceni Turnu Magurele TULCEA Dâmbovita Timis Harghita Arges Gorj Turda Tusnad Tandarei Ticleni Ulmeni Ungheni Teleorman Tulcea Cluj Harghita Ialomita Gorj Maramures Mures Gorj Prahova Uricani Urlati Urziceni Valea lui Mihai VASLUI Vascau Vatra Dornei Valenii de Munte Vânju Mare Vicovu de Sus Victoria Ialomita Bihor Vaslui Bihor Suceava Prahova [kN/m2] 1.Nr.5 Sulina Simle ul Silvaniei Suceava Tulcea Salaj Maramures Mehedinti Suceava Brasov Videle Viseu de Sus Vlahita Voluntari Vulcani ZALAU Teleorman Maramures Harghita Ilfov Hunedoara Salaj Brasov Somcuta Mare Stefanesti Stefanesti Talmaciu Tasnad Tautii Magheraus TÂRGOVISTE Târgu Bujor Târgu Arges Botosani Sibiu Satu Mare Maramures Zarnesti Zimnicea Zlatna Dâmbovita Galati Gorj Iasi Gorj Teleorman Alba Carbunesti Târgu Frumos TÂRGU JIU Târgu Lapus TÂRGU MURES Târgu Ocna Târgu Neamt Târgu Secuiesc Maramures Mures Bacau Neamt Târnaveni Covasna Mures 34 .5 2.

ani 50 75 100 p Probabilitatea de nedepasire într-un an 0. este definita cu 2% probabilitate de depasire într-un an (probabilitatea de nedepasire într-un an este 98%) sau.1 este data corespondenta dintre IMR si p pentru valori uzuale. valoarea caracterist a încarcarii din zapada pe sol (avand probabilitatea de nedepasire într-un an p = 0. având o probabilitate de nedepasire intr -un an p = 0. sp V1 valoarea încarcarii din zapada pe sol având o probabilitate de nedepasire într-un an p. este definita cu un interval mediu de recurenta IMR=50 ani. 35 .2) sk este valoarea caracteristica a încarcarii din zapada p sol (kN/m2).98 (interval mediu de recurenta IMR=50 ani).98) în repartitia Gumbel pentru maxime este: sk = m1 ⋅ ( 1 + 2.593 ⋅ V1 unde (B.0. În Tabelul B. în general. (4) Coeficientul de variatie al maximelor anuale ale încarcarii din zapada pe sol pe teritoriul României este.Anexa B (normativ a) . Tabelul B.Intervalul mediu de recurenta al încarcarii din zapada pe sol (1) Valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol.282    sp = sk 1 + 2.un an.98 se calculeaza în repartitia Gumbel pentru maxime cu relatia:  ln( − ln p )  1 − 0.593 ⋅ V1 ) (B.1 IMR Intervalul mediu de recurenta. p este: N = 1/(1-p). (2) Relatia dintre intervalul mediu de recurenta IMR=N ani si probabilitatea de nedepasire într.9867 0. sk . echivalent. (5) Valoarea încarcarii din zapada pe sol având probabilitatea de nedepasire p diferita de 0.45 + ⋅ V1 1.98 0.1) unde m1 si V1 sunt respectiv media si coeficientul de variatie al ma melor anuale ale încarcarii din zapada pe sol în amplasamentul considerat. coeficientul de variatie al maximelor anuale ale încar arii din zapada pe sol.99 (3) Pentru un anumit amplasament. în intervalul 0.35÷1.

1. pentru greutatile specifice ale zapezii pe sol se pot utiliza valorile orientative preze tate în Tabelul C.0 2.5 4.Greutatea specific a medie a zapezii Natura zapezii Proaspa ta Asezata (dupa câteva ore sau zile de la ninsoare) Veche (dupa câteva saptamâni sau luni de la ninsoare) Umeda Greutatea specifica a zapezii [kN/m3 ] 1.Greutatea specifica a zapezii (1) Greutatea specifica a zapezii variaza în timp.5 pâna la 3.Anexa C (informativa) . (2) Cu exceptia cazurilor unde valori ale greutatii specifice sunt indicate în Capitolele 1 ÷ 7. În general aceasta creste cu durata de existenta (vârsta) a stratului de zapada si depinde de pozitia geografica.0 36 .0 2. clima si altitudinea amplasamentului.1 . Tabelul C.

37 .