‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪6:03 ............................................‬‬

‫‪54°- 39°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪7:15 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫רעגן‬

‫‪56°- 36°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫זוניג‬

‫■ מיטוואך פר' חיי שרה • י"ט חשון תשע"ד לפ"ק • ‪■ October 23, 2013‬‬
‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫•‬

‫■‬

‫‪Inch $50‬‬

‫צד החתן‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫■‬

‫‪Small Box $25‬‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫‪Classified $10‬‬

‫•‬

‫צד הכלה‬

‫וקול שמחה‬

‫ר' מענדל ברוין הי"ו (הערשקאוויטש)‬
‫החתן כמר שניאור זלמן ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' אהרן ב"ר משה יעקב קאהן הי"ו (טויב)‬
‫הכלה מרת אסתר תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אפרים מנחם בערקאוויטש הי"ו (פריעדמאן)‬
‫החתן כמר יוסף ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' שמואל קאלמאן הי"ו (שאהנפעלד)‬
‫הכלה מרת דבורה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' שרגא פייוויל גאלד הי"ו (פיש)‬
‫החתן כמר יצחק ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' שניאור זלמן שווארטץ הי"ו (רובינפעלד)‬
‫הכלה מרת רייזל תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אברהם ב"ר דוד פאלקאוויטש הי"ו (געלב)‬
‫החתן כמר אליקים געציל ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' אברהם שמואל סאמעט הי"ו (רובינשטיין)‬
‫הכלה מרת חנה גיטל תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' רפאל אהרן קנאפפלער הי"ו (לעווין)‬
‫החתן כמר יואל צבי ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' אייזיק האניג הי"ו (פייערווערקער)‬
‫הכלה מרת יהודית חנה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫צד החתן‬

‫חתונות‬

‫קול חתן‬

‫ר' יחיאל קליין הי"ו‬

‫החתן כמר אלעזר ני"ו ‪( -‬מארקאוויטש)‬

‫הרב דוד לייב פישער שליט"א‬
‫החתן כמר משה ני"ו ‪( -‬אבערלאנדער)‬

‫צד הכלה‬

‫וקול כלה‬

‫אימפעריאל‬

‫ר' דוד בויער הי"ו‬
‫הכלה מרת אסתר תחי' ‪( -‬בוים)‬

‫ויואל משה‬

‫הרב יעקב יוסף ניישלאס שליט"א‬
‫הכלה מרת אסתר תחי'‬

‫מו"ה שלמה דוב ווידער הי"ו‬
‫הרב יודא מרדכי דייטש שליט"א‬
‫פרדס פיגא‬
‫הכלה מרת פרומט תחי' ‪( -‬שווארטץ)‬
‫החתן כמר מענדל ני"ו ‪( -‬לעפקאוויטש)‬
‫אזוי ווי מיר האבן ארויסגעשיקט בלויז אן ענגן צאל אינוועטעישנ'ס‪ ,‬דעריבער ביטע נעמט דאס אן ווי א פערזענליכע איינלאדענונג‬
‫ר' יעקב פעקעטע הי"ו‬

‫הרב יצחק פנחס טווערסקי שליט"א‬
‫הכלה מרת מרים תחי' ‪( -‬ווייס)‬

‫קאנךינענךאל‬

‫החתן כמר חנני' יו"ט ליפא ני"ו ‪( -‬דרעזנער)‬

‫הרב ישעי' גדלי' קויפמאן שליט"א‬
‫החתן כמר ישראל ני"ו ‪( -‬כהן)‬
‫ר' מאיר צבי שפיטצער הי"ו‬

‫ראוז קעסל‬

‫ר' יעקב מרדכי טייטלבוים הי"ו‬
‫הכלה מרת שפרה רחל תחי' ‪( -‬ווייס)‬

‫אור החיים וויזניץ‬

‫ר' ישראל דוד איצקאוויטש הי"ו‬
‫הכלה מרת פיגא תחי' ‪( -‬פישער)‬

‫אולם עקשךיין‬

‫ר' יונתן בנימין וויינגארטן הי"ו‬
‫הכלה מרת אסתר תחי' ‪( -‬שטעסל)‬

‫עךרת ךשארנא‬

‫ר' ליפא מענדלאוויטש הי"ו‬
‫הכלה מרת ברכה תחי' ‪( -‬אייגער)‬

‫ב"פ‬

‫החתן כמר ישעי' חנוך העניך ני"ו ‪( -‬ברבר)‬

‫ר' מאיר זאב שטערן הי"ו‬

‫ק"י‬

‫החתן כמר יחיאל שלמה ני"ו ‪( -‬סופר)‬

‫ר' בנציון לעבאוויטש הי"ו‪ ,‬לאנדאן‬
‫החתן כמר יואל נפתלי ני"ו‬

‫מאנסי‬

‫‪FACIAL‬‬

‫‪Manicuret‬‬
‫‪Pedicuret‬‬
‫‪Acne Facial‬‬
‫‪Waxingt‬‬
‫‪famous Rina $69.99 Massaget‬‬
‫‪Tintingt‬‬
‫‪*limited time only Professional Acne Treatmentt‬‬
‫‪*Special‬‬

‫וויליאמסבורג • בארא פארק‬

‫‪by the‬‬
‫‪Professional Makeup Artist On Premises‬‬

‫‪Brand Name‬‬

‫‪Pampers‬‬

‫‪Doing “RETURNS” to all‬‬
‫‪Major Department Stores‬‬

‫!‪Delivered To Your Door‬‬

‫‪Including, 34'th St., Century 21 & Bloomingdales‬‬

‫‪All sizes. Cheapest Prices.‬‬

‫‪EVERY THURSDAY‬‬
‫‪need to schedule by 12noon‬‬

‫‪SURELLES SKIRTS‬‬
‫‪will be coming iy"h to 213 Lee Ave.‬‬

‫‪THURSDAY‬‬

‫!‪1:00-9:00PM Sharp‬‬

‫!‪Just Arrived‬‬

‫‪New Shabbos Skirts & Pleated‬‬
‫‪Skirts in all sizes‬‬

‫‪Wash/Set..‬‬

‫‪Haircutting,‬‬
‫‪Blowing‬‬
‫‪and‬‬
‫‪Hair styling.‬‬

‫‪For the‬‬
‫‪special price of:‬‬
‫‪Haircuts=12‬‬
‫‪Blows=15‬‬
‫‪P.S Kahn‬‬
‫‪Hair styles=20‬‬
‫‪Bedford-Morton Area‬‬
‫‪Sheitelach=25‬‬
‫‪Call anytime 718-782-4385‬‬
‫‪347-452-4801‬‬

‫‪Please call 347-889-2328‬‬

‫‪Taubs Sports Wear‬‬
‫)‪(Penn/Rutledge‬‬

‫‪171 Lee Ave.‬‬

‫‪718-384-5512‬‬

‫‪Big Selection of Winter Jackets‬‬
‫!‪Beautiful Colors & Styles‬‬
‫‪New‬‬
‫!‪Good News‬‬
‫‪Arrivals‬‬
‫‪Vochen & Shabbos‬‬
‫!‪Daily‬‬
‫‪Sweaters up to size 3x‬‬

RECIPES

Sweet Cheese
Lokshen Kugel
INGREDIENTS
1 cup raisins (optional).
12 oz wide egg noodles.
6 large eggs.
1 lb sour cream (2 cups).
8 oz cottage cheese (1 cup).
8 oz cream cheese, softened (1 cup).
1 cup sugar.
1/4 cup unsalted butter, melted.
1/4 tsp salt.
Cinnamon and sugar for dusting.
Nonstick cooking oil spray.

YOU WILL ALSO NEED
large pot, food processor or
blender, 9x13 baking dish
Prep Time: 15 Minutes.
Cook Time: 60 Minutes.
Servings: 15

1) Place a rack in the
middle of your oven
and preheat to 350
degrees F.

the eggs, sour cream,
cottage cheese, cream
cheese, sugar, melted
butter, and salt.

2) Cover the raisins
with hot water and let
them soak to plump
while you prepare the
other ingredients.

5) Pour the egg mixture
over
the
cooked
noodles in the pot and
stir till well combined.

3) Bring a large pot of
water to a boil. Add
the noodles to the pot,
bring back to a boil,
and let them cook till
tender (not overly soft),
about 5 minutes. Drain
and return the cooked
noodles to the pot.
4) In a food processor or
blender, mix together

6) Drain the raisins and
pat dry. Stir them into
the noodles.
7) Spray a 9x13 inch
baking
dish
with
nonstick
cooking
oil. Pour the noodle
mixture into the dish.
8) Top the kugel by
sprinkling generously
with sugar and lightly

with
cinnamon.
Alternatively, you can
use your favorite kugel
topping
(streusel,
crushed
graham
crackers,
cornflakes,
etc.).
9) Bake the kugel for
about 60 minutes,
turning once halfway
through cooking, till
the center of the kugel
is set and the tips of the
noodles turn golden
brown. Remove from
the oven.
10) Let the kugel rest
for
15-20
minutes
before slicing. Kugel
can be served warm or
cold.

‫קלאסיפיידס‬
Newest Machine.
ELECTROLYSIS
Painless & Effective.
Shaindy
Lee/Hooper Area ■ 347.388.9535

by

Famous Teacher Esty from Sweet Home Playgroup
is accepting 2 more slots now... Please call 917-409-7133 - References Available!
‫שווארטץ תנאים‬/‫קאוט פארגאנגענעם מיטוואך ביי די אינדיג‬-‫ פארלוירן א פרויען‬- ‫השבת אבידה‬
845-783-8516 ‫ אויב בטעות גענומען ביטע רופט‬- ‫אין שמח תשמח זאל‬
845-783-9880 ‫ פארלוירן א בערזל ביי די אונטערן שריפט שפיל פארגאנגענעם חוה"מ אויב געפונען ביטע רופט‬- ‫השבת אבידה‬
718-387-8360 ‫ סטעדי אויף יעדע שבת פארגעצויגן‬,‫ בעדרום דירה מיט אלע באקוועמליכקיייטן צו פארדינגען פאר יעדע שבת‬2 - ‫וומ"ס‬

347-461-7411 ‫ רופט‬,Full-Time Playgroup Assistant ‫ געזוכט א‬- ‫ארבעט געלעגנהייט‬
718-807-8170 - ‫ ביליגסטע פרייזן‬- ‫ בעסטע סערוויס‬- ‫היימישע עלעקטערישן‬

For Rent brand new 4 bedroom. Ronald Dr. 3 bath, 2 porches, central A/C, granite counters, very spacious. 845-352-4686 - ‫מאנסי‬
845-608-7676 $12 ‫סקווירא‬/‫צו מאנסי‬- $10 ‫ב"פ‬/‫צו וומ"ס‬/‫דארפט איר שיקן א פעקל? מיר דעליווערן טעגליך פון‬

Exterminator Mice Proofing Guaranteed lowest prices. Best Service. Call 347-341-0420

Private Hair Course by Licensed Professional, with many years experience.
You are guaranteed to succeed Iy"h. Please call 718-486-8119
.‫ פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‬- ‫געביידע מיט אסאך דירות צו פארדינגען אין א"י‬
011-972-52-715-6761 ‫מיר האבן אויך שיינע דירות אין אלע געגענטער‬

718-705-8008 ‫ בהכשר עדה החרדית‬diet spary ‫ טעג מיט די‬30 ‫ פונט אין‬30 ‫געבוירן נאכן פארלירן‬-‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‬
718-302-4905 10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place

347-512-1704 ‫ צופרידנהייט גאראנטירט! רופט‬100% ,Construction & Carpeting Jobs ‫מיר טוען אלע ערליי‬

718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬

tive
Safe & Effec

E l e c t r o l y s i s Special! 50% OFF
‫רופט‬

(Lee / Middelton) 718-782-7558 - 347-893-0779

second appointment w/mention of ad

‫לאזט איבער אייער קינד‬

‫אויף‬
718.384.3701 ‫ביינאכט‬
‫אין א רוהיגע אטמאספערע‬

‫אנט צו‬
‫נרדס פיגא‬
‫פ‬
‫ון‬
‫פרדאס צבי‬

‫ב‬
‫ע נע‬

‫איבערגעגע‬

‫בעביסיטער‬

‫מיר זוכן פרויען וועלכע זענען וויליג צו מאכן אין שטוב‬

Cheese Latkes ‫ אדער‬Cheese Blitnzes
‫ לאקשן קוגל‬Chesse ‫אדער‬
‫מיט דעם קענט איר האבן א חלק אין די געוואלדיגע מצוה‬
!‫פון הכנסת אורחים און ביקור חולים‬
‫ מיר וועלן עס אי"ה אויפפיקן‬- 917-525-7822 ‫ביטע רופט‬
‫ נאר רופן דעם אויבנדערמאנטן נומער‬- ‫ ווייל אונזער קאך איז פליישיג‬- ‫ ביטע נישט ברענגען אין די קאך‬.‫ב‬.‫נ‬

■ ‫■ שטובער אפטיילונג‬

To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful