UNIVERSITATEA BUCUREȘTI FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE ȘCOALA DOCTORALĂ DE STUDII LITERARE ȘI CULTURALE

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

TRADUCEREA LITERATURII POSTMODERNE PENTRU COPII: UN SISTEM COMPLEX DE INTERFERENȚE

Conducător științific: prof.dr. Lidia Vianu Doctorand: Gabriela Stoica

2011

1

Alegerea acestui subiect a fost motivată de faptul că traducerea literaturii pentru copii a devenit subiect academic abia în a doua jumătate a secolului al XX-lea, drept urmare, un număr relativ restrâns de lucrări de specialitate tratează acest subiect, și, după știința mea, nu există cărți publicate despre traducerea literaturii pentru copii din limba engleză în limba română. Prezenta disertație este rodul interesului meu față de traductologie, manifestat încă din anii studenției, precum și a practicii de traducător la editura Corint Junior. Fiind și profesor de limba engleză, totodată, am avut posibilitatea de a avea contact direct cu cultura copiilor și de a asculta părerile lor, prin intermediul unui studiu referitor la așteptările acestora față de textele literare traduse din limba engleză în limba română. Disertația își propune atingerea următoarelor obiective generale:   analizarea sistemului complex de relații ce se află la baza actului de traducere a literaturii pentru copii, atât din perspectivă diacronică, cât și din perspectivă sincronică; construirea unui posibil model de traducere care să vină în întâmpinarea nevoilor practice ale traducătorului, bazat fiind pe așteptările copiilor față de textele traduse din limba engleză în limba română;  aplicarea modelului în practică, prin studii de caz și analize de text, în vederea validării acestuia, în conformitate atât cu suportul teoretic, dar și cu rezultatele chestionarului. Corpusul este alcătuit din literatură postmodernă pentru copii, scrisă și tradusă după a doua jumătate a secolului al XX-lea, cu o singură excepție, și anume, Alice în Țara Minunilor (1865) de Lewis Carroll. Am introdus această carte din următoarele motive: în primul rând, este considerată precursoarea literaturii (post)moderne, iar, în al doilea rând, numeroasele variante în care a fost tradusă în limba română mi-au oferit prilejul de a efectua studii de caz din perspectivă diacronică. Cărțile pentru copii au fost selectate după următoarele criterii:  Harry Potter și Piatra Filozofală (1997) de J.K. Rowling ridică nu numai problema traducerii numelor proprii încărcate de semnificații semantice și semiotice, dar și a recunoașterii acestora în epoca globalizării, în care cărțile sunt transformate, adesea, în produse comerciale și multimedia.

2

 

Uriașul cel Prietenos (1982) de Roald Dahl s-a dovedit a fi o sursă bogată de studiu pentru cuvintele create ad-hoc și traducerea lor creativă în limba română; problemele ridicate de traducerea primelor două cărți din seria Revelația lui Peter Schock: Gideon, hoț de buzunare (2006) și Omul Negru (2007) de Linda-Buckley Archer, coroborate cu feed-back-urile de la cititori, au fost menite să conducă la o eventuală revizuire a strategiilor și tehnicilor de traducere pentru următoarea carte din serie: Time Quake (2009);

în traducerea primelor două cărți din seria Aventurile lui Miercuri: Palatul Râsului (2006) și Oul tigrului (2007), s-au urmărit mijloacele de redare în limba română a numelor proprii precum și a verbului de declarație to say. Pe parcursul tezei au mai fost citate, în mod ocazional, și alte cărți, pentru a

exemplifica diferite aspecte problematice ale traducerii textelor literare din limba engleză în limba română. Deoarece o singură teorie nu este suficientă pentru a cuprinde un domeniu atât de vast, s-a realizat o abordare teoretică comprehensivă, având în vedere că traducerea este un act de comunicare nu numai între două limbi, ci și între două culturi, iar în cazul literaturii pentru copii, vizează o categorie aparte de cititori. Teoria funcțională furnizează instrumentele de lucru necesare, și anume:   traducătorul trebuie să aibă în vedere faptul că traduce pentru o categorie de cititori ale căror cunoștințe despre lume și abilități intelectuale sunt în curs de dezvoltare; alegerile pe care le face traducătorul sunt determinate de obținerea unui efect posibil similar asupra cititorilor traducerii cu cel pe care originalul l-a avut asupra cititorilor săi;  traducerea este o activitate practico-aplicativă. Literatura pentru copii, datorită poziției sale periferice în cadrul teoriei polisistemului, a împrumutat modele din literatura pentru adulți, dar și-a creat și propriul sistem de norme și convenții, bazate, în special, pe considerente morale și pedagogice. În același timp însă, trebuie avut în vedere și caracterul său ludic, care se manifestă prin experimentarea a noi și noi forme de limbaj, conducând, în cele din urmă, la încălcarea normelor prestabilite și la interpretarea creativă a textului.

3

Ipotezele de lucru sunt următoarele:     nu există un model universal care să poată răspunde tuturor problemelor ridicate de traducerea literaturii pentru copii; traducerea trebuie să fie conformă cu așteptările cititorilor; creativitatea este un atribut intrinsec al actului de traducere; traducerea este o activitate perfectibilă, deschisă unor multiple interpretări. Obiectivele specifice ale cercetării vizează :    valorificarea teoriilor din traductologie aplicabile traducerii literaturii pentru copii; identificarea trăsăturilor relevante ale traducerii pentru copii, de la valorile tradiționale la provocările postmodernismului, și implicațiile acestora pentru traducător; construirea unui posibil model de traducere bazat pe o perspectivă diferită, și anume, ascultarea glasurilor copiilor privind așteptările acestora legate de textele traduse din limba engleză în limba română;   analiza critică a corpusului de texte cu evidențierea problemelor specifice traducerii acestui gen de literatură; discutarea unor potențiale soluții creative pentru surmontarea dificultăților de traducere. Modelul de lucru propus urmărește identificarea unei posibile paradigme de relații în traducerea literaturii postmoderne pentru copii, pe baza argumentelor de ordin semantic (legătura cuvânt-sens), sintactic (legătura structurală dintre elementele constitutive ale propoziției/frazei), pragmatic (legătura dintre text și interpretarea acestuia, în funcție de contextul situației de comunicare și de factorii implicați) și funcțional (strategii și tehnici adecvate de traducere), toate menite să sublinieze interpretarea creativă a textului. Analiza de text se sprijină pe factorii determinanți ai textualitătii, și anume factorii extratextuali, situați în afara textului literar, factorii intratextuali, care contribuie la o mai bună înțelegere a textului, și factorii intertextuali, care se referă la legătura dintre texte pe baza citatelor, referințelor (in)directe, etc. Capitolul 1, intitulat Scopurile și aria de cuprindere a disertației, justifică alegerea temei făcute, prezintă obiectivele generale și specifice, corpusul împreună cu criteriile de 4

alegere, suportul teoretic, ipotezele de lucru, modelul de lucru, precum și o scurtă prezentare a fiecărui capitol. Capitolul 2, intitulat Literatura pentru copii, pune în discuție dificultatea de circumscriere a acestui gen literar într-o simplă definiție, datorită statului său de “Cenușăreasă” a studiilor literare, din care se zbate să iasă. Pentru a adopta o definiție de lucru, literatura pentru copii este discutată în strânsă legătură cu elementele sale structurale: copilărie și literatură. Se evidențiază dificultatea de a încadra copilăria în grupe de vârstă, datorită fluidității conceptului în sine, dar și a maturizării din ce în ce mai rapide a tinerei generații. Pe de altă parte, copilăria este un construct al așteptărilor adulților. De aici pornește conflictul de interese dintre adulți, care privesc literatura drept un instrument didactic și ideologic, și copii, care consideră literatura un mijloc de divertisment. Domeniul vast al literaturii este restrâns, în cazul literaturii pentru copii, la sensul de “poveste”, adică de plăsmuire a imaginației. În concluzie, definirea literaturii pentru copii se bazează pe următoarele considerente:  scrierea și traducerea acestui gen de literatură reprezintă adultă;  literatura pentru copii îndeplinește o serie de funcții: de educație, conform preceptelor morale asumate, de dezvoltare a limbajului, de socializare, și, nu în ultimul rând, de divertisment. Literatura pentru copii este apoi privită din perspectivă istorică, urmărind evo luția genului în strânsă legătură cu evoluția noțiunii de copilărie. Astfel, conceptul de copilărie a fost inițial marcat de o ignorare totală, copiii fiind priviți drept adulți în miniatură. Începând cu secolul al XVII-lea, odată cu recunoașterea de către adulți a statutului de copil, literatura pentru copii s-a constituit într-un instrument moral și pedagogic; drept urmare, adulții au simțit nevoia de a o proteja prin tabuuri. Abia în secolul următor s-a ajuns la recunoașterea importanței caracterului ludic al acestei literaturi în dezvoltarea emoțională a copiilor. Statutul copiilor a evoluat de la supunerea necondiționată față de autoritatea adultă, reprezentată, pe de o parte, de divinitate iar, pe de altă parte, de părinți, trecând apoi prin standarde din ce în ce mai permisive de educație, până la recunoașterea, fără prea mult activități adresate unei categorii aparte de cititori, cu nevoi, cerințe și așteptări diferite față de cele din lumea

5

entuziasm, a culturii lor și, în final, ajungându-se chiar la revolta împotriva autorității părintești. Din punct de vedere istoric, literatura pentru copii s-a dezvoltat din trei surse principale: tradiția orală a povestitului, ficțiunea colonială, reprezentată în cartea Robinson Crusoe de Daniel Defoe, și scrierile didactice și moralizatoare ale secolului al XIX-lea. În epoca contemporană se remarcă o proliferare fără precedent a genurilor ficționale și nonficționale. Caracteristicile literaturii pentru copii sunt discutate, pe de o parte, în comparație cu trăsăturile literaturii pentru adulți, iar, pe de altă parte, într-un studiu contrastiv al valorilor tradiționale și postmoderne. Totodată, în traducerea literaturii pentru copii, textul, imaginea și sunetul, sau efectele sonore, sunt văzute ca un tot unitar ce concură la determinarea sensurilor. Un alt aspect aparte al literaturii pentru copii este structurarea acesteia pe grupe de vârstă, de către psihologi, specialiști în domeniul literaturii pentru copii și edituri. În urma studiului comparativ al categoriilor de vârstă, s-a constatat că delimitările grupelor nu sunt omogene, din două motive, probabil: maturizarea din ce în ce mai rapidă a tinerei generații, precum și spiritul mercantil al editurilor. Pornind apoi de la stadiile de dezvoltare cognitivă a copilului, elaborate de Piaget, și pe baza studiului efectuat de Tucker, cu privire la relația dintre categoriile de vârstă și cărțile preferate, se face o extrapolare a aspectelor relevante pentru activitatea traducătorului:  acest gen de literatură nu se adresează doar copiilor, ci și adulților: adulții dramatizează poveștile prin lectura făcută cu glas tare, apreciind în mod critic forma, conținutul, fluența și lizibilitatea textului, precum și ironia fină, satira, aluziile extratextuale; mai mult chiar, o serie de cărți, adresate în mod inițial copiilor, își transcend limitele, fiind citite, deopotrivă, de copii și de adulți (de exemplu, cărțile din seria Harry Potter de J.K.Rowling).   legătura intrinsecă text-sunet-imagine atrage după sine o viziune complexă asupra narațiunii și, implicit, asupra traducerii; caraterul ludic al limbajului, manifestat prin experimente lingvistice (crearea de cuvinte ad-hoc sau de nonsensuri, jocuri de cuvinte, etc.), impune găsirea unor soluții creative de traducere care să se supună, în același timp, constrângerilor (con)textuale;  empatia traducătorului cu copiii este o condiție esențială a realizării unei traduceri conforme cu nevoile, cerințele și așteptările acestora.

6

Capitolul 3, De la traductologie la traducerea literaturii pentru copii, își propune, mai întâi, definirea elementelor componente: traducere, traducere literară, ca apoi să se ajungă la traducerea literaturii pentru copii, în conformitate cu suportul teoretic adoptat. Traducerea este discutată ca gen academic în sine, apoi este abordată din punct de vedere lingvistic, semantic, pragmatic, semiotic, comunicativ și funcțional. Traducerea literară este văzută ca un amalgam de știință și artă sau meșteșug, menită nu să reproducă, ci să recreeze un text literar. Traducerea literaturii pentru copii este privită, pe de o parte, din perspectivă comunicativă, constituindu-se într-un act de comunicare, în principal, între adulți și copii, pe de altă parte, din perspectivă funcțională, fiind orientată spre o categorie aparte de cititori cu abilități, nevoi și așteptări specifice vârstei lor. În continuare, sunt trasate tendințele majore manifestate în istoria traductologiei, care se regăsesc, dealtfel, și în traducerea literaturii pentru copii. Drept urmare, traducerea literaturii pentru copii gravitează în jurul a două tendințe contradictorii: pe de o parte, adaptarea culturală (domestication), fundamentată pe neîncrederea adulților în abilitatea copiilor de a asimila elementele străine dintr-un text, iar pe de altă parte, păstrarea elementelor specifice culturii sursă în traducere (foreignization), bazată, de această dată, pe toleranța copiilor față de elementele străine întâlnite într-un text. Tendința actuală este aceea de a păstra elemente specifice culturii sursă în textul tradus, proporțional cu vârsta copiilor, drept consecință a necesității conștientizării contextelor culturale diferite, într-o epocă a globalizării. În conformitate cu instrumentele teoretice abordate, traducerea literaturii pentru copii înseamnă producerea unui text în limba țintă care să aibă un e fect posibil similar asupra cititorilor traducerii cu cel pe care originalul l-a avut asupra cititorilor săi. Capitolul 4, Dând glas așteptărilor copiilor față de textele traduse din limba engleză în limba română, vizează îmbinarea elementelor teoretice cu cele practico-aplicative, în construirea unui model de traducere, întemeiat pe comunicarea dintre traducător și potențialii receptori ai traducerii. Chestionarul pornește de la premisa că vocile copiilor se fac prea puțin sau deloc auzite în probleme care îi privesc în mod direct, cu toate că transformările din cultura copiilor reflectă faptul că ei își dezvoltă propriile păreri și gusturi în materie literară, nu de puține ori, diferite de cele ale adulților. Atunci când specialiștii în domeniu dezbat probleme legate de traducerea acestui gen de literatură, se bazează, în cea mai mare parte, pe propriile convingeri. După toate aparențele, nu vor să 7

renunțe cu ușurință la pozitia dominantă asumată în relația cu copiii, și nici să le confere respectul cuvenit, ascultându-le părerile, pe motiv că sunt imaturi și subiectivi. Tocmai de aceea, studiul se concentrează pe importanța și necesitatea de a-i asculta pe cei în numele cărora vorbesc de obicei alții, în speță, pe copii. Trecând peste limitele mai sus menționate, rezultatele chestionarului pot veni în sprijinul traducătorului prin coroborarea strategiilor și tehnicilor de traducere cu așteptările copiilor. Chestionarul, administrat unui eșantion de 132 elevi, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, și-a propus să investigheze:     poziția copiilor față de elementele extratextuale de natură explicativă (prefețe, postfețe, note de subsol, note explicative, glosare, dicționare, resurse online); gradul de acceptare a elementelor străine întâlnite într-un text tradus din limba engleză în limba română; nivelul de înțelegere globală și detaliată a unui text care cuprinde elemente străine; așteptările copiilor față de textele traduse din limba engleză în limba română. Contrar opiniei generale a specialiștilor în domeniu, copiii se simt în siguranță dacă în timpul lecturii au la dispoziție explicații referitoare la elementele specifice culturii sursă sub formă de note de subsol, prefețe, note explicative, glosare, postfețe, pe care le pot consulta dacă sau atunci când simt nevoia să o facă. Cu toate că nu favorizează în mod explicit elementele străine întâlnite într-un text, le tolerează, atâta timp cât se pot baza pe aceste referințe extratextuale. De asemenea, sunt înclinați să afle semnificațiile sintagmelor străine din dicționare tipărite pe suport de hârtie, din resurse online sau facând apel la adulți, nefiind încă pregătiți, probabil, să se bazeze pe propria lor intuiție pentru a deduce sensul din context. Deși nu au abilitatea de a înțelege decât aproximativ o treime din elementele străine inserate într-un text, sunt de acord că acestea nu necesită o traducere în cadrul textului, datorită specificului lor cultural. Implicațiile pentru traducător, asa cum reies din rezultatele chestionarului, sunt:     furnizarea de referințe extratextuale pentru explicitarea textului, lasând consultarea lor la latitudinea cititorului; introducerea graduală a elementelor străine în textul tradus, în concordanță cu categoria de vârstă; adaptarea strategiilor și tehnicilor de traducere la abilitățile, nevoile și așteptările copiilor; abordarea și altor tipuri de întrebări în chestionare, în funcție de problemele specifice întâlnite în diverse texte literare, ori în funcție de interesele sau nevoile traducătorului. 8

Capitolul 5, Traducerea numelor proprii, după definire și o scurtă abordare din punct de vedere etimologic, analizează traducerea acestora, atât din punct de vedere al semnificațiilor, dar și al funcțiilor deținute, corelate cu strategii și tehnici adecvate de traducere. Tehnicile de traducere sunt abordate în mod critic, fiind sintetizate în funcție de oportunitatea lor, de funcțiile îndeplinite și de efectele scontate. Primul studiu de caz urmărește evoluția normelor și convențiilor de traducere pe parcursul a nouă traduceri în limba română a cărții pentru copii Alice în Țara Minunilor de Lewis Carroll. Prima ipoteza de lucru a fost confirmată, traducerile evidențiind tranziția de la transcrierea sau adaptarea/înlocuirea numelor proprii la păstrarea lor în forma inițială. A doua ipoteză a fost doar parțial confirmată: notele de subsol sunt destul de rar întâlnite, cu excepția explicațiilor generoase furnizate în versiunea din 2002/2007; o singură versiune are note explicative la sfârșit; trei dintre versiuni includ prefețe care furnizează copiilor explicații referitoare la acțiune, personaje și dialoguri. Al doilea studiu de caz vizează traducerea numelor proprii din cartea Palatul Râsului de Jon Berkeley. Traducătoarea nu este clar orientată fie spre traducerea, fie spre nontraducerea numelor încărcate de semnificații; mai mult chiar, manifestă lipsă de consistență în interiorul categoriilor semantice. Astfel, doar jumătate dintre numele de persoane încărcate de semnificații au fost traduse, spre deosebire de numele ani malelor, numele băieților din cele două cete rivale și ale făpturilor fantastice, care au fost traduse aproape integral. Numele orașelor și satelor nu au fost traduse deloc, ajungând-se la un caz evident de ambiguitate, iar numele străzilor au fost traduse doar pe jumătate. Cu toate că, uneori, s-a făcut apel la soluții creative în traducerea numelor proprii, în general, s-a constatat pierderea în traducere a sensurilor și funcțiilor caracteristice numelor proprii respective. Posibile motive ar putea fi: păstrarea exotismului textului, deoarece cartea este populată, în mare parte, de circari ce poartă nume cu rezonanțe cosmopolite, precum și faptul că unele nume au fost date urmând tradiția alegorică, considerată, probabil, învechită de către traducătoare. Al treiela studiu de caz, traducerea numelor proprii în Harry Potter și Piatra Filozofală de Joanne K. Rowling, evidențiază aceeași inconsistență care, de data aceasta, poate fi pusă pe seama lipsei de experiență a adolescentei care a tradus cartea. O altă motivație ar fi 9

și păstrarea în varianta originală a numelor pentru a putea fi recunoscute în produsele comerciale și multimedia, susținută doar parțial, având în vedere că mai puțin de un sfert dintre numele proprii au fost, totuși, traduse în limba română. Asemenea traduceri nu sunt conforme așteptărilor copiilor, care preferă explicațiile extratextuale. Drept contraargument, se face referire la două traduceri care vin în întâmpinarea nevoilor și așteptărilor copiilor: prima este cartea Harry Potter și Piatra Filozofală, în traducere poloneză, care are la sfârșit un glosar, unde sunt explicate semnificațiile semantice și simbolice ale numelor proprii; a doua este cartea Dincolo de pădurea întunecată (1998) de Paul Stewart și Chris Riddell, în care numele încărcate de semnificații sunt explicate în note de subsol. literaturii pentru copii, tratează

Capitolul 6, Aspectul creativ al traducerii

creativitatea dintr-o perspectivă pluridisciplinară: cognitivă, psihologică, artistică, socială, lingvistică, literară, cu referire specială la creativitatea în traducerea literaturii pentru copii, continuând apoi cu analize pe text referitoare la creativitatea la nivel fonologic (efecte sonore), la nivel morfologic (crearea de noi cuvinte), sintactic (crearea de sintagme cu noi înțelesuri), semantic (metafore, spargerea tiparelor expresiilor fixe consacrate, aluzii, referințe extratextuale) și pragmatic (adecvarea limbajului la un anumit context). Exemplele relevante sunt grupate pe categorii, în funcție de mecanismele utilizate de autori, împreună cu soluțiile furnizate de traducători, de la normalizare la creativitate sau diverse structuri compensatorii. Capitolul 7, Abordări semantice, pragmatice și funcționale ale verbublui de declarație ‘to say’ în traducere, își propune un studiu contrastiv al verbului de declarație to say în limba engleză și în limba română, pornind de la considerentul că schema repetitivă uzitată în limba engleză nu se regăsește în limba română, fiind înlocuită de un spectru larg de verbe, alese în funcție de criterii semantice, pragmatice și funcționale. Această tendință este conformă și cu așteptările copiilor, care, în marea majoritate, nu au agreat un text cu scheme repetitive, fiind în favoarea aceluiași text în care s-au utilizat diverse verbe de declarație. Al patrulea studiu de caz tratează modalitățile de traducere a verbului de declarație to say în patru variante de traducere a cărții Alice în Țara Minunilor de Lewis Carroll. 10

Ipoteza referitoare la utilizarea unui număr crescând de verbe de declarație cu fiecare nouă traducere în limba română, a fost parțial confirmată, în sensul că s-a marcat o ușoară scădere a numărului de verbe în cea de-a treia traducere. După abordarea diacronică urmează, în al cincilea studiu de caz, abordarea sincronică a traducerii verbului de declarație to say în primele două cărți din seria Aventurile lui Miercuri: Palatul Râsului și Oul Tigrului de Jon Berkeley. În ambele studii de caz, verbele au fost analizate după următoarele criterii: rată de frecvență, scheme repetitive, variații semantice, implicații pragmatice și funcții îndeplinite, puncte de convergență și divergență, fiind apoi grupate după considerente semantice, pragmatice și funcționale, în conformitate cu teoria actelor de vorbire. Capitolul 8, Observații și concluzii finale, cuprinde o sinteză a problemelor teoretice și practico-aplicative abordate prin prisma reflecțiilor personale, enumeră elementele de noutate aduse de prezenta disertație, precum și concluziile ce se desprind din cercetarea efectuată, iar în final, trasează posibile direcții ulterioare de studiu. Traducerea literaturii pentru copii se constituie într-un sistem complex de interferențe, fiecare cu rolul său determinant în decodificarea textului sursă și transpunerea lui creativă în limba țintă, în funcție de abilitățile, nevoile și așteptările unei categorii aparte de receptori: copiii. Elementele de noutate aduse de prezenta disertație sunt următoarele:     o sinteză evaluativă a teoriilor din domeniul traducerii literaturii pentru copii, în strânsă legătură cu evoluția conceptelor sale definitorii: traducere, literatură, copilărie; o taxonomie a carateristicilor literaturii pentru copii, care îmbină trăsături tradiționale cu elemente (post)moderne; derivarea, din cadrul teoriei polisistemului, a subsistemului literaturii traduse; construirea unui posibil model al traducerii literaturii pentru copii, pornind de la ascultarea glasurilor copiilor privind așteptările acestora, legate de textele traduse din limba engleză în limba română;   o abordare critică a tehnicilor de traducere; studii de caz diacronice și sincronice privind traducerea în limba română a numelor proprii, precum și a verbului de declarație to say;

11

  

analiză critică pe text la nivel fonologic, semantic, sintactic și pragmatic, vizând o abordare creativă a textului, în conformitate cu suportul teoretic adoptat; elaborarea unei taxonomii a funcțiilor semantice, pragmatice și comunicative ale verbelor utilizate în traducerea în limba română a verbului de declarație to say; implicații pentru traducător. În final, sunt trasate posibile direcții ulterioare de cercetare care vizează, în general,

ascultarea în continuare a glasurilor copiilor prin administrarea de chestionare referitoare și alte aspecte problematice ale traducerii textelor literare pentru copii iar, în particular, extinderea cercetării ariei de cuprindere a traducerii în limba română a verbului de declarație to say. O altă direcție de cercetare vizată este și transpunerea literaturii pentru copii în versiuni cinematografice și jocuri video.

Semnătură doctorand: Prenume, nume

Gabriela Stoica

Aviz conducător științific: Prenume, nume:

Prof.dr. Lidia Vianu

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful