MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Profesii/funcţii reglementate Condiţii de formare

pentru ocuparea postului
Funcţii didactice din învăţământul preuniversitar

Cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale Baza legală Formarea continuă Art. 247 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; OMECTS nr. 6239/2012 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar*; OMEN nr. 3128/2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar* -Ministerul Educaţiei Naţionale stabileşte obiectivele şi coordonează formarea continuă a personalului didactic la nivel de sistem de învăţământ preuniversitar; - Ministerul Educaţiei Naţionale exercită, în domeniul formării continue următoarele atribuţii: a)elaborează politici şi strategii în domeniul formării continue; b)stabileşte obiectivele, coordonează, monitorizează, controlează, evaluează, acreditează, finanţează formarea continuă la nivel de sistem de învăţământ preuniversitar, în

Baza legală Legea educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare: ART. 244, ART. 245 Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 68 şi art. 69 Ordinul MECTS nr. 5.564/2011 - aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia

            

educator-puericultor; educatoare, educator, învăţător, învăţătoare educatoare-învăţător, educator- învăţător, învăţător-educatoare, învăţător-educator, institutori învăţământ preşcolar, institutor învăţământ primar, institutor învăţământ preşcolar şi primar, profesor în învăţământul preşcolar, profesor în învăţământul primar, profesor în învăţământul gimnazial şi liceal, profesor corepetitor; profesor itinerant şi

-Pentru funcţiile didactice cu studii medii educator-puericultor, educatoare, educator, învăţător, învăţătoare, educatoare-învăţător, educator- învăţător, învăţător-educatoare, învăţător-educatorformarea profesionala se realizează prin licee pedagogice sau şcoli postliceale pedagogice. -Pentru toate categoriile de profesori absolvirea învăţământului superior şi a modulului/modulelor psihopedagogic şi metodic

Sistemul naţional al instituţiilor. logoped. mentor de dezvoltare profesională conformitate cu strategiile şi politicile sectoriale. profesor-psiholog. psiholog. 2 . psihopedagog. profesor-logoped. prin direcţiile de profil. formator. profesorpsihopedagog. . cu calificarea în psihopedagogie specială. c)elaborează metodologii specifice evoluţiei şi dezvoltării în cariera didactică d)acreditează şi evaluează periodic furnizorii de formare continuă şi programele oferite de aceştia pe baza Metodologiei elaborate de MEN. organizaţiilor şi structurilor prin care se realizează formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar cuprinde: a)Ministerul Educaţiei. profesor-psiholog şcolar. b)inspectoratele şcolare judeţene şi al Municipiului Bucureşti. Cercetării. psihologie sau pedagogie. profesor de psihodiagnoză kinetoterapeut profesor de educaţie specială profesor preparator nevăzător. profesor-metodist. profesor-logoped. profesor-sociolog. profesor-logoped. Tineretului şi Sportului.                    de sprijin profesor educator. profesorpsihopedagog. consilier şcolar.

centre de perfecţionare/formare abilitate de Ministerul Educaţiei. d)instituţiile de învăţământ superior acreditate. g)Palatul Naţional al Copiilor. c)Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. palatele şi cluburile copiilor. federaţiile care gestionează 3 . Tineretului şi Sportului. asociaţiile. centre de formare/perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Cercetării. i/)organizaţiile.  profesor documentarist. f)unităţile de învăţământ preuniversitar . h)centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale. e)casele corpului didactic din judeţe şi din Municipiul Bucureşti. profesor mentor.

k)structurile organizatorice/ instituţionale abilitate pentru implementarea programelor internaţionale la care România este parte sau nu a programelor cu finanţare internaţională care conţin şi o componentă de formare continuă. asociaţii profesionale şi organizaţii nonguvernamentale sau guvernamentale care oferă programe autorizate. în condiţiile legii. l)alţi furnizori publici şi privaţi de educaţie şi formare profesională. j)fundaţii.înfiinţarea alternativelor educaţionale la nivel naţional şi realizează perfecţionarea/formarea cadrelor didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educaţionale. 4 .

de îndrumare şi control poate fi realizată şi prin structuri instituţionale internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. -Programele de conversie profesională intră în atribuţiile instituţiilor de învăţământ superior. perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.autorizaţi/acreditaţi în condiţiile legii. care au ca obiect de activitate pregătirea. 5 . de conducere. (4)Formarea continuă a personalului didactic.

documentarist. 250 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Art.  informatician.  corepetitor.  mediator şcolar. art. 4 şi 9 *Se aprobă anual prin ordin de ministru 6 . Condiţiile de studii sunt prevăzute la art.  secretar.  instructor de educaţie extraşcolară. Formarea continuă se realizează prin casele corpului didactic ORDIN nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  pedagog şcolar. redactor.  laborant. 249 şi 250 din Legea educaţiei naţionale nr.  asistent social.  tehnician.Funcţiile didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar:  bibliotecar. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare funcţionare a casei corpului didactic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful