4

#*

l

1
\

?x libris
"ernartf Pagel

c

\

GEBERIS PHILOSOPHI PERSPlCACISSIMI

SVMMA

PER=

ftftionis mdcnfkrij infua natura ex bibliothece

Vatican<eexemplari undecunq^ emendatifimo

nuper editajum quorundam Cdpituloru^Vd^

forum^ Fornacumjnuoluminealias mendo
fifiime impreffb omijjorum
.

Libriq; inuejh=

gationis ma^fkrij^cr Tejhmentieiufiem

Geberis,ac Aurei

Trmuerborum

LibeUi,et Auicennefummi me
dici

er

dcutisfimi plri

lofophi Mitiera

lium additioecaftis
gdtifii

m<u

.

m circumferatur: er utfatyrusfcyllanws fedfrendat:non doced.tf€ddedoceat ? zringemiMhftitd>i .extor= queantjngniofioresperuerfe interpretando.ut tempus conterdnt.zrincumbant. zrficutfuum Arifhrchum ddmbren* turxeiinh£reantJnuigilent.utAlexander macedo pedi<e Cyrifaftitare folebat.C V S TODES BIBLIOTHECAE Vdticdn<e Alchimi<e Studiofis reftefdpere* CV M multicuiufcunquecldfiishdc tempejhta te Alchimk feftdtores reperiantur . proniores ambigua affirmando^jblidiores chimerdscrededo. immofcientid tamfuper= ndturdlisJUufio zrmer&deceptiohabeatur etcreddtur Nec mirum cum huius dmin<e inuentionis fhidiofi afiidue Geberim leftitent .ne dvcam etiamfummorum Theolo2prum.prom ptiores experiendo yprodiot<esfuumeffundendo etdeper dendojiocfine concluduntur. qui natu=* ralisphilofophU latentescmfxs perfcrutanturjut ldpidem(uulgo)philofophorum appeU Idtumex chartacek ambagibus elkiant . infinitis erroribusfcaturiat^ Cumque ille non loquatur c&cusjnancitijmmoali* .<zrMonachorum nonnul lorum.Geberis. uana promittantyUerba dmpuUofd effutiant y zrabomnibus derifui et ioco habeantur y ut demumpro lapidepecuniam tiilapident: hinc ars tam rara . er e manibus Kaynaldi Raymundi.

Qui huic cu* concUmd- ratiominfudansdttentifiime inuigilduerit 3 dc tum a ianuis Proferpin* eruens^uiujiuci^cdwdori^ac uobis reJUtuerit : huicigitur lepido blandidmini. dy= fcrafiam eliminando .hppientibus oculis cottyriumappltcando.uelutie~ quo troiano Mdchaonem depromendo.qui plerique efti/s natunediuitisfcrutdtores noftu diligntU debeatis ( quibm percimerias tenebras ambulantibus Cleantis Iucermmfubminiftrduimus > 0' tn antrum Trophonij deturbatoseduximus .aniniari. cr pr<ecept<t horum obrizumpotticentur er elargiuntur Quantum .zrfl)lendere.lnterimleftitate:hunc imbihte vin-udate^pron teruiadeosexoratos habetotejith&cueritas archanifii» tna tantis mendacijs er ambagibus tefta 5 omnibus mundi nomtnibus appeUitdta.Ex biblhtbeca uatkana. effigiari.fententi<e margaritds .&iuuenefcere. truncatifque membris ( ut Velopi) firmofiorttreJtituendo. er totus fibimetreddiuideatur.tam do* fte er profundc differentem ddmirdmini: Cuius uerbd dv chdndmdoftrinam. tam ccele* ftis thefaun defudata cognitio aduos peruenerit ) ludictt* bitis. er in lucem protulimus)fi unquam tam rdri 9 tdm latentis . iUius uulnerib . autemuos.ut tandem Mede<e decoftus aries. medendo.ni* hilominusnon dereiifta:rdrifitmis perreuelationcmin* .I N DE X Veflris UdnU labo tium caUgine inuoluat er euertdt ribus et difcendijsoccurrere decreuimus. rdrispertibros habita } temenfem per adamata jrMoribus perpr<eceptorempercepta.

grdtidsbdbedtif er dgatis huncnou* umetintegrum Geberimdunfvdindrum locu= pletifimum quolibet pretiocompaxdte .I N D E X fufd. er noflro Uboripro re ueftrdfufcepto.non tdmen deft>erdtd.Ac meliores.ey rdriores^et profundius difrutdntes duthores propedi em expettate er Valete. .uobis dperidtur>Vtcxempld* ribibliothect Vdticdtue undecunqiemenddtifimo^cuiui htcfeturd orndtifiimdprodijt .

TeMercurio. £*p. Tieprincipijs ndturdlibusfuper qu£ dftionemfudm fum Cdp. Tteperfuafiombm Sophifhrum.j. $.x. D efolutionibus ddperfuafiones Sophifbrum. dlu* minibuSybdurdchijSyUel crefcentibus drtemfore Cap. DeArfenico. T)efupponentibus in corporibuSyldpidibuSyfdlibus.14.tu De naturdlibusprincipijs Mercurij. 3. Cap. T>erationibusnegantiumartema. Deperfttlione magifkrij infua natu* ra Prohcemium. 4 Cdp. Cdp. Cap.xu Cdp.xs* TeSulphure. Cap.6.9 Cdp. Cdp. Sulphuris . Tteimpedimentkiquibusimpeditur huiusoperis drtifkx generalifcrmone. . Cdp. Cdp. De corporibus metatticis qu&fmt effeftus principio Operis . to 'Defupponentibws infyiritibus drtemfore. ey Arfenici. T>e impedimentis ex parte corporis. De impedimentis ex parte dnirn* De impedimentisfortuito cafufuperuenientib De his qu£ oportet drtificem confyderare. datnatura. z.TN D EX: PRIMI LIBRI SVMMAE Geberis philofophiperfyicaafiimi .8.dati$.13 Cdp. Cdp.

Cdp.zz.%3. Defublimdtionc Mercurij T>efublimdtione Mdrchdfit*. Cdp. . Cdp. T>eSdturno.x? Cdp.I rumndtur<e.s* De formd dudeL T>elignorumproportione.6 Cdp. Gi/M7.S: Cdp.tt* DeSo/e # T>eLund.ix.u Cdp.ioi Cdp. NDEX Cdp. j. Cdp. DeSublimdtioneddquidinuentdpt.z.$>. Cdp. T>efublimdtione Mdgnefa ey Tutit Vefublimdtionedimmutorumcorporum. 7* Cdp. Cdp. Deftifiitudtnefurni. De fecibus eyfirndce. DeMdrte. Deprincipijsmdgifkrij^ de perftftione eiufdem * Vrohozmium. T>eloue. TfeVenere. De diuerfitdte Sublimdtionisg? qudliter debedtfieriey ordindri.4. Cdp. SECVNDI LIBRI SVMMAE * Geberisphilofophi perfticdcifiimi.xo. Cap. Cdp.

4* Cdp. TERTII LIBRI SVMMAE GEBERIS philofophiperfpkdcifiimi De confiderdtione re= rum ex qnibus eftperftftio mdgifkrij Vrohctmum. De Mdgnefa Mdrchdjit* dt Tutiti effentid DeSoliseffentid. De codgddtione Mercurij er rerumfolutdrum. Deduplici . Cdp. i& DeCerdtione.n. EeMdrtisejfentid. JDeLun<eefJentid.S. CdpA^* Cdp. Cdp. . Delouisejfentid.1NDEX DeDefcenfione.6.7. Cdp. De Cdkindtione cum Sdlfbus. Cdp. Cdp.u.16 De codguldtione Mercujrijperpr<ecipitdtionem.S.xti pe Dijtitldtione triplicifcilicetperdlembich* chimid. Cdp. % Op.u Cdp. Dt Sulphuris zrArfenici effentid. Cdp.\$. Cdp. DeSolutione. Cdp. Capit?.z. DeSdturnieJfentid* Cdp.xj.Cdp. DeJAercurijeffentid. DeVenerisefJentid.?y filtrum. Cdp. Defixione ey modis eim. 9 . DeCdlcindtione.

\6.s Cdp.w. DeVenemmediciiminprimbordine* Cdp. Cdp. Cdp. De louis infyecieprxpdrdtione* "DeVenemprepdrdtione.tj. corporum diuer* mundificatione ddminiftrdtione er De fificdndofecundum diuerfitdtem effentkrumfudrum. 13. dtfjirentijsperftttio* G$beris Philofophiperfpicdcifi. er louis in communipr<epdrdtione. er moUiumindu* rutione. De duorum corporum moUificdtione . \o. uiuiin medicint Cdp. Cdp.x. De Mercuriohtudcro. Cdp.18 Q_V ARTI LIBRI SVMMAB Medicinisfermone uniuerfdli. Ee prtpdrdtione fubfkntig Argnti proieftione. De Sdturni.\$.4* . De SdturniinffieciepKpdrdtione. u Bemedicindrum tripliciordine De omnium medicindrum difjirentid.tz Cdp. Cdp. 14.I ND EE er De dupUci medicind cuiushbet corporis imperficli Cdp. Cdp. Argnti uiuifcilicet dlbd er rubed.dclndi<e\Re(gs de nisedrumVrohce mium. Cdp. Cdp. Etde quinq. DeMdrtisprcepdrdtione.

j)etxdminemficilicrdifficilimxtione Argntiuiui * Cdp*n> .y De NLdrtis medicinis inprimo ordine. De Cineritij exdmine.Cdp. De exdmine Cdlcindtionis^ Reduftionis corporum.S. 14. \$ « Cdp.INDEX Cdp.. Cdp.\6. Cdp . De medicindrumfecundiordmis ddminiftrdtione. Tteexdmindtionibusquibui cognofcitur utrummdgijk* riumptinperftclione. 7. De fecundi ordinis medicink. VeexdmineinmixtioneSulphurk.\9> Cdp. Cdp. Cdp. De defecluumfupplementopoft ddmmftrdtionemme* dicindrumfecundi ordinis.ti. Cdp.17. Cdp. Cdp. De Soldris z? LUndris medicin& ddminiftrdtione. Cdp.Zl. De Lunx medicinis in primo ordine. De Cementi exdmine j Delgnitionkexdmine. u. Cdp.i.to.id. Cdp.iS. Cdp.6. De exdtnine expofitionis corporum fuperudpores dcu* tos. De extinftionk exdmine. Cdp.% De medicinis Argenti uiuig? ingreffu edrum Cdp. De tertij ordinis ddminiftrdtione. TieXujionisexdmine.

6 Cdp. De Alumini$gldciceuelroccepr<epdrdtione. De Atrdmentinigriprcepardtione.% OpJ£ Cdp. De Cuperofeprccparatione.Qperis totius in und Summd recdpituldtio.j.fo„ i De Aluminisplumof<epr<epdrdtione. Cdp.ESTIGATIONIS f^icddfimi^dclniiceRegis tndgijkrijGeberislPhilofophipera Vrohoemium. Cdp.x$.tz. De CerujJapr<eparatione. De Sdli$communi$pr<epdrdtione. Cdp.xf. De Sdlis dlcdlipr<epdrdtione. Cdp.U Cdp.tj. zt. Cdp. De VtirwZf Romanipr<eparatione. De vmJw cerisprcepdrdtione.m Cdp.S. De Salis nitriprcepdrdtione* De Sdlisgemmceprcepurdtione. ' Cdp. De Sdlis drmonidci pr<epdrdtione* De Sdlis tdrtdripr<epdrdtione* De Sdtfs urinnepr<epdrdtione.xAr* Cdp. Cdp.9DeAlumini$idmenipr<epdrdtione. De Sdlis Vitripr<epdrdtione. DeCrociprtepdrdtionc Xdp. LIBRI INV.u Cap>z. VeAlbi hift>dnicipr<eparationc Cdp. /J C#.i& . Cdp. CdpA&.

z. j De Idpidis Emdtittspr£pdrdtione.31. Cap.io Cdp. DcAntimonijprtpardtione* Deldpidis hdX.zS Cdp. Cdp. Cdp.. 3. DeSdlibusAnimdlium^PifciumyVoldtilium^Ve^Ubi^ UumgTdUorum.uUpr£pdrdtione. . 4. t^ Cdp. TieArgntifubtiUdtwne&perfittione Operis totius Kecdpituldtio.z% Cdp. z% Ofp. . Cap.31.24 Cdp. TE. De Veneris calcintUione. zj.pi.STAMENTI GEBERIS Vhilofophiperfticdcifiimi dclnditRcgs. Cap. De Sdlibus Metdllorum* Da Solis cdlcindtione. 3 1 De Mdrtisprtpdrdtione* De perfiSbrum corporum mdioriperfttlione.zo Cdp. Cdp. zz .z6. Cap. T>eOndbrijpr£pdrdtione. De dceti dcerrimiprtpdrdtionc VeIouispr<epdrdtione.Cdp.IND EX De titnrgirijprapdrdtione. Cdp. Cdp . iu Cdp.34. Cdp. De Vitro er Bdurdchijs. DeTuti&prtpdrdtione. Cd. 29 De Saturniprtpdrdtione DeVenerispr£pdtione. De Boli prtpdrdtione.

%3. De Salibus metaUorum.xz. Cdp.tNDEX DeSdturnicdlcindtione* DehUrtiscalcindtione.to Cap. De cdce Saturni^Veneris^ Martis. er corporis infiiri* tum. Demarte.4. iS„ tlBRI TRIVM qualitateP VERBORVia KaUidRachaidibiPhilofophiacutifiimi Dephilofophici lapidis Cap. De Lun<e calcinatione. DeLuna. De Salibus metaUorum. DemetaUorumSalibus.6 Cdp. \j+ Cap.xu Cap.j* Cdp. 3.S* . 1. Cap.}. Cdp. TteSaturno.ru Cap. Cap. Cap. De Mercurio \ouis. Depldnetdrumt&eorumimdgnumoperibusinMera <urio exifkntibus.\6.. 14» Cap. De conuerfionefyiritus in corpus . De occultd cdliditdte er ficcitate inhumido er frigido €xifkntibu$. Deioue.$+ Cdp. Cdp. Cap.. De louis calcinatione.% Cap. DelAarte.\ De VhilofophiciLdpidisproprietdte Cdp. Cap.

MerlinidUe%prid.3.6 ExpofitionisTriumuerborum.Verddidni. Cuiufddm £piftol<e . F I N I S .Cdp.t..&Kdnide. . Cdp.pbilofoph6± rumRegi$Perfdrum.dcutifiime dechrdns* Authowignoti..' j J. Auicem* De Ldpidum congldtione er conglutmtio* ne.Cdp.S.DeVldnetdrumin opere AlchitftU obferudtione.Rodidni. Degrddibus ignis.profundifiimumphilofophiciLdpidi$ archdnumperftftecontinens* Kdchddibi. J5emintrdliumcorporumctudtuorfyeciebu$.T)emdteridphilofophici Ldpidis acuti^imecottoquentium^rdgmentum.philofophiciLdpidi$fecretd methdphcr tfcedefcriberitiSyOpufculum..j Cdp. - Cdp.qu<e Alexdndri MdcedonumKegis nbminecircumferturinterpwtdtioy dbditdmphilvfophi* ctLdpidis compofitionemfdpientib. -.

.

.

PRJM PRIMI LIBRI natara V S. Scias er?p chariftimefilijn hoc opere. quam cx dichs antiquorum ab= breuUuimus compiktionc uerfd in noftris bic in dU uolumimbus 9 Summd una redigemus. B . par= tisphilofophix . fufficienter Etquodin librisdnobis fcriptis eft in hdc traditione huius noftn hbn recompenlauimus . Per Deum . Et quiprincipidfudfciuerit ndturdlid&cdus fa omnes non tamen adeptm eft uerumfinem o-profi* . E t quod mdniftftumftcimus lUud inpdrte eddcm in hoc noftro uolumine. ii> risphilosophiPerspicacissimi de perfectione magiiterfj in fua OT AN.utfdpientibuspd* teftdtcomplementum tdmexcellentifiimae nobilifq. zr . quifecundum hunc librum opcrdtm fuerit^ucrumfinem huius artis ddinueniffe Utdbitur. SYMMJE G E B Proemiam. noftramfcientUm.quiprincipia naturdlU infe ips fo ighoraueritjam multu remotus eft db drte noftra: quo* nUm non hdbet rddicem ueram Jupra quam intcntionem fuafundet. Sed fcids charifiime 3 quoniam. ipforum dcftthimfuppleuimusfermone breui occultufuit d nobis inparte una . totdm drtis operationemjn capitulis ^neralibus^uniuer fati difiyutdtionefme diminutione dliquafufficienter con* tincri . diminutum . J.

crcaufas mineralium^et generationis mo dum. drtificio. artem inte- rimuntyCT ponunt non effe.hdbet . naturam pofiisjntui operis Vonamus ergobreuiterprimbimpedimentdomnid. imitdrinon pokft ndturd operisfed imitdtur edmficut debitc poteft Charifiime igtur filifecretum tibipdndimus: quoniam in hoc drtifices errdnt quid naturam in omnibusproprie* tdtumdijferentijs aclionk imitdri defyderant. qui» bus in opere impeditur artifex. licet tdmen ficiliorem artis principid ignordntid cdddtfuper intentionem eius de modo huius noftri operis . er hicpd* rum remotm eft db artis introitu Qui uerb fciuerit nd* . habora itaq. er pofted eas euidentifiime deftruemus l ita qubd prudentibusfatis pdtefidt aperte . Vonemus igitur omnes rdtio* nes illorum . Dicemus in ed qu£ drtificem huius artis oportetinfc habere : zrprim dtfyutdbimus contrd ignordntes er So* phijhs.ne uerumfinem adipifcd* tur.quipropter eorum ignordntiam er impotentiam huius artis magifterijproficuum inquirendo.LIBER cuum huius aditum dd drtis occultifiimt . tur&principid. nulldm illorum fophifmatd ueritdtem continere Secundb difputabimus fuper .ftudere in noftris uoluminibusiet ed fiepiffime wen= te tud reuolue ut intentionem ex noftrt loqueU modo ueramdcquiras quia in eis inueniesfuper quo mentem tu* dm fundare debeas^ fcias ex eis in quibusimitari errores d te repeUere.quiexintentione natur<econfi(lt : parum quidem au t fertur tbeode operis complemento fine quonon potejl fcientidnoftrdperficLquonidm ars in omnib .

ejde mo uniuerfdli adeius oppofitum uerifimiliter. qmfuntde intentionenatur& cribidemfuper modogenerdtionis eymixtioniseorum adinuicem db opere ndtune. propter orgdnd nil reftitudinis uel rdtionis infehdbensificutdnimdinfimi.P R I M V S* 3 fuperprincipid ndturalid.uelfatui . Ndturaks impotentid. lnfuper difyutabimM confe* quenter fuper effeftus fecundum dntiquorum philofo * phorumfententidm. Vel quidfitfdntdfticd .QUdrto uerb ndrrdbimus princtpia queefunt dd intentionem huius noftri operisun quib. Hdturdlemtdmeimpotentiam multiplicem effedicimus. ey expdrteipfu w animt. B ij . Ex dnimic uerb impotentid multiplkiter: uel quiafit ani= maperuerfd in orgdnis . hxpdrtefcilicet orgdniipfimdrtifias .imU tdri ndturdmpoffumus ey modumpermifcendi ey dlte* Ydndi Jecundum curfum ndturt cum caufisfms adinten* tionem noftri operis reducendis.eyim* penfe neceffdri<c deftdas^uel occupdtionis Idboris. De tmpedimentis qutbus impeditur huius operis artifex* Cap* i. SV N T E R G O impedimentdhuic operi fuperuenientid duo. Exparte dutem orgdni quidfcilicet drtificis multtpliciter : orgdnum fit debile aut extoto corruptum. contraritifdrmarumfdcile fufceptiua indebiteiet de unofcibiliadeius oppofitum extenfiudfubi tb .

Kefht nunc nar rdre impedimentd ex pdrte anim# . qu# maximefunt im* pendimenta contra huius complementum operis. quibws membra cadnnt . uel in extremis detruncatus. er iam ^tatisdecrepittcfenium^adartis tomplt tnentum non perueniunt . Siuerbfuerit drtificis corpusde* hile eytgrotumificutfabricantium uel leproforum cor* pora . T>icimus igtnr. IA M tibignerdliterdeterminduimushuiusoperU impedimentd. qubd y qui non habuerit ingtnium nd* turale^ mmMperfcrutMemfubtiliterprindpia n<u . twrah* . N««c uerbfiecidhorifermone te aUo* eyfemtim.L I B E 2.uelut fi aecus fuerit . tanquam mtur<emimftrantibitf. R • De impedimentis expartecorporis Cap. quibus arsijhperficitur . eyin extremis uit& Ubo* rantium. tibi capitulum PR AE M I S I M V S unumjn qw narrauimmfcrmoneabfoluto maniftjb impedime* ta ex parte corporis artificis dependetia. H is icntur naturahbm corpo* risimpotentijs impeditur artifix in intentionefua De impedimentis ex parte animse Cap* 3.quoniam non iuuaturamembm. Dici* qmmur in hoccdpitulo^ey ma<gs aperte^ er narrabimui tibi omnkitla impedimentdplenifiime musiottur^qubdfinonhabueritfudcopletaorgdndynon poteritddhuius operiscomplementumperuenire.

non inue* nkt huius [cientit prjeciofifiimt uerl rddicem ificutfunt multi quiduram habent ceruicemg? omniperfyicatione ingniofeuacuam: qui er uix communeminteUtgereque* xntrationem.zr crroreplenum :. er opera fimiliter uulgb communid cum difficultdte difcunt negpcidri . s ttwdlid. uelutmente cdptivinfdnicr pueri.eyfemotumaprincipijs ndturdlibus. Etfunt dlij feruipecuni^quidefydemntes bmfcicntUm .qui contemnuntfcientUm. miubilc 6 iij . Um opimntemfmtafiam qudmlibet Sed qubd credunt uerum inuenif)e. er ipfm non putdnt effe : quosfimiliterfcientid contemnit.fantafticum eft totum y rationi deuium. dnimam hdberefxcilem opinatemfdntdfia qudm= libet. qui mobilem hdbent animd de opi* nione in opinione .ficut qui tnodb creduntboc. Sunt er dUj. Abhis etidm multos inue* nimus .quo niam eorum cerebrumjnultis repletumfumofitdtibus. Suntfimiliter er dlij9 qui dliqudm nonpoffunt uidere ueritdtem ex rebus ndtu* Ydlibus plufqudm beftid.P R I M V S.qu<e<onfequi ndturampofiint infux dftionisproprietdtibus. er dliud uolunt .no poteft recipere uerdm reru ndturdlium intentione. Sunt etidmpr<eter iftos dlij. ipfofq. Ab his etUm multos inuenimus. er de uoluntdte in uoluntdte .dnimdm hdberefdci .<y'ndtur£funddmentd:zrdrtificid. er bij tam mobilesfunt .<zridem uoluntfine mtionis ulliusfutt* ddmento poft illud uerb pdrumt^iUuddliudcreduntfi* tniliter. ctb huius prcctiofifiimifine operis repeUit . ut tiix tninimum eius ddquodintendunt pofiint confumerejfeddi minutum potius lUudrelinquunt.

Expeditergotantum narrare impedimenta txteriusfuperuenientia.omniafinem retardantia . 4.uelfci tntiam inueftigare neglexerit.ad ipfam perueniet „ Deimpedimentisfortuitocafa fupeiv uenientibus . etfecundum rationem ipfattt inueftigent.Hitamen ulttmapaupertate de* prefii.tamenadoperi$ experientiamnon perueni* unt propter pecuni<e auaritiam. REduximus ad duo capitula impedimenta buiut ar t'v$. fequentes principiiSyGroperibusrfuibus eftinueftigatio nonfanta* fticain omnibus rebu$.ex dtfpenfxtionis indigentia. lamer^o tibifatis ex przmiftis capituUspatet.qu<efint <tb fac arte retrahentia impedimenta . ex cotingentibm fbrtuitis et ca* fibu$.UBER ipsa affirttunt uera/edipfa difpedia interponere timent* Ideoqs licet ipfitm afftrment. De .qn<e natur<e regulantur aclionibm infra lunarem circulum.minimeignorante$ 0= pera natura: . fecundum naturam artifim huius pr<e* ciojinegotij. Sunteymulti alij(pr<eter nunc diSksyuriofi. er ipfam in quibm eftpofttbile . Vidtmus er go quofdamafhtos.quibut tmpeditur hoc opm gloriofum . uarijs huius mundi curis €r foiicitudinibm detenti. fe omni negocio feculari totos cccupantesji quibus h£c noftrafcientiapneciofa refugit. qutfunt exprinci* pijs radtcalibm . ey inveniofos. Qualtter autem qui ignorauerit. Ad hos igitur non perue mtfcientta noftra. hoc tam exccllentiftU mummaqtfterium coguntur poftponere. C ap.

.fifoladoftrinafundatusfcret. huius defeftuiperdoftrinamfubuenitur.P R I M V S. Etipfumfimihterneceffariumeftcon* ftantis uoluntatis in operefore. in quo m<t gfteriumconfiftit . non tamen ipfiusfinem acquiret mfi ex doftrini y quia quodper ingenium naturalenon adipifcitur . 7 De hfs quae oportet arrificem confyderare* Cap* tificem huius 7. arinonaddimusremextraneamali* cmam^nec^raniumus^nifiqiiUinpr^parationeeiusfnper wnremomnus. quantamcunq^fcientiam acquifi* uerit^nifiab induftria muetur ciofifiimat non inuitabitur . ey defyderi* umin hoc artificio ey philofophiam adeptus fuerit naturaliseruditum cfje ralem . ut non modo hocjnodb il ludattetare prjefumat quia ireru muliitudine ars noftra nopficitur.Eft emm Lapkunus. naturdi^depulas tapra:- Jnpunfto enim errorem fu- ton emendaretperjuam induftriam y cuiremedium igno= raret adhibere. COncludimw: igitur exprtediftis.Oportetetiamaltifii* maperfcrutatione. Per doftrinam enim.TLterrori fuofimiltterfubueniret inpunfto ex acquifitafcientiaper doftrinam. qubdoportetdr opeminfaeniijsphilofophUnatu^ ey proueftum: quiaquantumcunque ingenium naturaliterprofundum habuerit.ey indujirUnaturaliartificem iuua= ri.meduina una. qu£ per folamnaturalem induftriam euitarc non poffetiquonkm ars ab ingenio iuuatur.ey ingenium abartefimiliter .

confumpta fint ip* fim diff>endix. pdrcum in ird effe . Vel nefirte . qux tibi irddidimus. Bxpedit e= tum ipfum huim artisprincipia.Bt nos dicemustibiprincipid. inceptd difiipet .JL I 3 E R Oportet igitur ipfum fedulum operi ufqut ddipfim con* fumationeminfiftere.finem non inueniet.fuum thefaurum totum exterminant. idm er deftrudt Similiter ey pecuniam fudm cuftodidt . non ignordre:quid. nepr&fumtiuc cdm uane diftribuat : utfi forte drtem no inuenerit. ey manifcftofecundum huius noftr&ar'Expeditergofimiliter temperdtum cr nefubitb propter ir& impetum . Vnde dicitur hitalesinmccrore fepeliuntur: difiipaueruntin ey quia pecuniamfuam rebm inutilibur. necnon etprudentibusfuf* ficienter dperto tisexigentidm. protinm indagaffent) nobilfiimam dmittunt Non enim ey recle Si oportet tud bona confumere quoniam uiliprcecio3 fidrtis principid non ignoraueris.Cum autem hi adfines fu- crintjwn habent ulterim ex quo laborent.ey radices principales y qutefunt de effe operis . cum iam ddfinem per fuam indagdtionem dpproximduerit . inteUexerit .dd complementum mdgfterij peruenies igturtstuiMperdiderisinonattendendonoftrdmonitd qtu . relinquatur in miferia et deffe* rationepaupertatis.cy quiafcientid ( quam . iUaomniaf&rmone completo.et uerumfincm mifer uiolenter ex pauper* tate relinquatjlcutyCum in principio>qui ignorant. ut non opws detruncdtum dimittdt: quianecfcientiam necproficuumex opere dtminutoac* quiretfedpotim defperationem ey ddmnum.quiprincipid ignorat.

/e<f tus imputd ignordnti<e er pr<efumptioni.ey iUorum cdu fds inquirere . gdtt* diumg? deleftdtionem dmittit. totdm huiusfeculi confoldtione. Jdonigiturh&cfcietk bene conuenitpduperi. Studedsfimiliter. neceffdrid funt drtifici qu& dd drtem noftrdm idoneo. qu£ tibiin hoc UbeUofcripfimus dpertd et mdnififtd: non 9 nosiniquecorrodds.uelindigeri tr.PRIMVS. Siuerb dlte= rumeorum.qu£ ndrrdui mus 9 defuerit9 huicdr tinonddbmdt* . Miferrimus enim et infaliciftimus eft. Nec etidm ddinue* nire nitdris fophifticdm operis metdmifedfolifts comple* mento intentustquonidtn drs noftrd inpotentid dei ferud* turg? cui uult edm Urgitur zrfubtrdhit9 qui eftglorio* fus g?fublimv> .quem deuspoft operisfui dtque Uborvs finem. Uic enim in Idbore conftitutusperpetub^omnique infirtunio er in~ fozlicitdte obfeffus. er omniiuftitid er bonitdte repletus* Vorte enim exfophiftici uindicld operis tibi drtem denegd ret . cum in opere fueris omnid figndy qu£ in qudibet decoftionedp* pdrent . fctlicitdtem er ex errore in in* er miferidmperpetudm. H<ec igiturfunt .eyuitdmfudmin mcerore fine proficuo cofumit. necnobis bUfphemidsinfirds . inmentemfigiUdre.ueritdtem denegdt confpicere:quonidMt<efu<zfad* ciumfemper in mcerore concludit er termindt .fedpotius eft ei inimicd er dduerfd.er in deuio erroris te detrudcret.

fecundum quod promifimus in principio nos determinaturos effe. qua ndipifcitur firmaeyreiperfittio . Alijquidemfimpliciterialijuero ex datis i fupponente caufa reprohre nituntur.fedignoramusfolisjun^^nec^ non elementorumproportionem : ergofirmare ipfa igno rare debemus. afinus diuerfmabhomineinftiecie^quiamulto diuerfxm babuit elementorum in fui compofitione proportionem: fic et in c<£teris rerum dtuerfttattbus eft inducere. noftri libri iam pr&mi* QVoniam infumma buius fimus omniahuius operis impedimenta . quia diuerfe funt ey diftintt<e elemento' rum adinuicemin commixtione proportiones Eft enim . \gnota igitur mtfcibiliuproportione . Sunt autem diuerficjui eam negant ey deftruunt.LIBER Deperfuafionibus Sophiftamm: Cap. Similiter etiam aliter arguunt magifkriu tioftrum .fimpliciter fuam opimonem fophijhcctaliter roborantes Diftinttffunt reru fiecies CT diuerfitates .ergocr in mineralibut. V ttimb uero eas omnes imitando ma y mfifta ofknfione demonftrarefapientibut nilueritatis con tinere.Sunt enim aliqui affercntes ar= tem non effe utpr&diximus . E* hisigitur concluduntjnutilis eft ars ifh er impofiibilis. 6. Vrimb ipforum ratio= nes ponedo. er do= ttrinam iibi dedimus ad artis adh^rentiamfufftcienter^ex pedit nos fecundumnoftri propofiti intentionem contra Sophiftas eyignorantes difiputare. quomodo mixtum uel mifcendufirmarefciemm-.

Similiter etiam indebilibm mixtiombm ftecierum fequindturdm non poffumm . Afi* .qud metdUd in effeproducit^cuim menfurdm igno Yds. Certd enim hdbet ndturd caloris qudn* titdtem. Vr&tereardtionemiriexperientid tibi ddduco tdm diu eft enim d uiris fxpientibm h<ec perqui* . fitafcientia. quo mediante res iftd perficitur.PRIMV5» it noftrum interimentes: dicunt enimtey fiproportioneele mentorumfcires .nec in eis ueritatem reperiamm manififtam:fatis per hoc eft probabiley hanc faentiam non effe Similiter etidm. cum philofophi nonfint infuis uoluminibm aufieam tra= dere. modum tamen mixtionis ddinuicem eo* rum ignords:quonidm in cduemis er mineris ey abfcon* fis locisJh<ec nuturdprocreatiergo cum modum mixtionis eorum ignoras^et hocfdcerefinguldriter ignordt.ey totmfimiliter dgendimodm artisignordbitur.Similiter ey dlids ndtur<e cdufarum differentias agen tium ignorasyfine quibm nonpoffet natura intetum per* ficere:his ergo ignoratis.quoniamfipofiibile effet ad edm per dliquam uiamperueniri . iam miUies compleuifjent Simihter etia .multihuim mundi Principes er Regsjhefaurum infinitum^philofophorucopiamloabentes^hancartem adinuenire defyderauerunt: non tamenadhunc prcctiofif fim£ artisfruftumpertingre potuerunt^hoc utiquefatis fufficiens eft argumentum^qubd ars fit fiiuola . Uerum fimiliter drguunt: E tfihoc debitefciresjn mixtionis tdme dttione ignordres cdlorem <equdre dgentem. quoniam in formando afinum 9 fecundum ndturdmorgdmzdtumfequinaturdmnon udlemus.

Similiter etidm non uidemus houem in cdprdm trdnfmutdrijiec dliqudm dlidm fteciem in dlidm per drtificium reduci. quid quod nonpo* teft ndturd perficere in mdximo temporisftdtio . etconfimilui. ignorabimm:qu£ eft etidm noftris fenfibus er experien= tijsoccultdtdpenitus:cuiusfignum eftdiffuultds refolutionis metdttorumex ipfis .LIBER num tnimfingere ignordmus. Dicimus.quid hoc im* cumfintfumi fubtilifiimi. qui temperdtd decoftione indigentiutinfe ipfisfecundum grddum<equdlitdtis infpiffetur humiditds .er nonfugidt db eis.Abfur dumfdtis hoc nobis uideturg? i ueritdte ddtdejrdprinci pijs ndturdlibusfemotum* Similiter etkm in mittibus dn* norum ndturd metdttd perficit. quomodo er tu in drttficio trdnfmutdtioniSyper atnnorum mittid durdrepoteristcum mxdnnorumcentum<etdtempertingre udleas. Siigiturper drtificium tuu uolueris tempus decottionis ndturce in mi = nerdlibus er metdttim corporibus dbbreuidre : oporte= 1>itperex<xJfimcdjwis.quorum mix* tiones funt debiles er mdnifoft<e qudfi fenfibmqudre er multbmdgismetdttorum mixtionem. Sitdmen adhoc utique tdliterfuerit refponfum. Quomodo igiturjum me* tdlld differdntfyeciejiiteris ddinuicemfecundum fpeciem trdnsformdre^ut de tdliffiecie talemfyeciemfdcids.quino#qu^^^ potius . er relinqudt ipfd omni humiditdtepriudtd Simili terconcuftionemeyextenfionemfufcipiunt.qu£ eftfortifiimd.hQcfdcere. in breui in per drtificium noftrum implemus : quonidm drtificium pofiibile eft in metdUisjnaxime multis ndtur<e defoftum complet.

ifte eft ordo: quoniamfacilim eft deftru* tre quam conftruere ifeduix aurumpoffumm deftruerei quomodo ergo id tam citb conftruerepofjumm f Propter has igitur rationes pradiftasfophifticas etalias ab his mi nm apparentes^ credunt hanc artem diuinam interimere. uerfttatem er dijhnftionem adinuicempernotare nonpof fumm9 cunobisfmt ignoti er infiniti. ey perftftio datur afkUis tan* quam dprimis mouentibm eyperftcientibus naturamges fpecierum nerationis er corruptionis adeffe er non effe hoc autemfitfubitb er in inftanii cum peruenerit unaftd ldy aut plures ex motib. exeorum corporibus dif fipabit er deftruet.ey tamen fiptum unim„ autpluriumfkUarumcertum^quoddtur ftio fcires non tamen metallis perftx opm adincotptum tuumperficeres* Honenim eftalicuius operisprxparatioadfufcipiendum fbrmam per artificium in inftantijedfucceftiuaiergo ope* rifbrma non dabiturjum nonftt in inftanti. adfitum determinatum inftrma* mentoji quo datur perftftionis effe : quia una quteque rcs ex certofttufkUarum 3 acquiritftbi efje in momento er na tftfolm unmfttmjmmoplures .P R I MV S. H£omnesperfuafwwspr£<tift*funtfophiftdruw 9t *r* . 13 potiut humiditatemdifjbluedo. Solm enim temperatm calor humidU tatis eftinfpiffatiuu^ey mixtionis perftftium non cxce* dens.Simihter etia in rebjiaturalib. er ftbiinuicem diuerfi* quemadmodu ipforum effettus funt diuerft Et horum di . Quomodo ergofup plebis deftftum in opere tuo^cum tu ignores diuerfttatem fitumfkUarum er motm earum. Similiter etiam effe .

7.LIBER tem nofiramfimpliciterfore negantiu. Dehinc uero adha rtim interemptionem nunc pofitarum tranfeundum i no* bis : eft priMponentibus nobis fuper his ueram intentio* nem ad operis complementum.Sedregulamtibitradimusfiligne* ralem^quonia non fit infpifjatio alkuius humidijiifiprius fiat ex humidopartiumfubtilifiimarum exhalatio>ey co= feruatio ex humidopartium magisgrojjarum. qubdfiat in eis contufio ey extenfioper maUeationem.qubd humidum uifcofum in eo rumadinuicem commixtionem faluatur per fuccefiiuam V diuturnam infpiffationem y ey per temperatifiimam in mineradecoftionem. rifiimtcompofitioniseydifficiUimtf refolutionis .ut humidum temperetur aficco . eyfic admtxtioficci er humidi. utfit humi dum in permixtionefuperans ficcum.funt duriftima: com= pofitionis atquefortifiimt: uiuum ( utdicuntquidamphitofophi) Igitur quiafunt du. Kationes uero eo* rum.fedin= fpijjatio eorumadinuicem.&fiatbtcfubftantiauminfuispartibusomnio* men . De principfjs naturalibus fuper quse adio nes fuas fundat natura» Cap.quiexfuppofnione negant artem.non eft nifiper hoc.ey induratio taliter. ponam cu deftru* ftiombut iUarum infequenti capitulo. quodprincipia fuper qux a* eyfunt SulphureyArgentu ttionemfuam naturafundat. ejrficcum ab humidQ. er non con* frattio. Df CI M V S utique.

qua* re totum infumum euanefcerettneque feparari poffet bu* midum a ficco in refolutione 3 propter fbrtem unionem. No enim poffumus nauram in ommbusproprietatu difi* firmtijs imitari.autparum ex eorum com* ponentibus difjbluitur. cum non clifttt humidum aficco propterfortc mixtionem.ey extenfiua in concufiione. .Er* go in hocfequi naturam no ualemus. x% merdjdeft in fuispartibus omogned er temperata inter durum er molle.Uanc quoquefacere nonpoffu* mus infpifjationem per huncmodum. Ethuiusfubtilis uaporis no fit refolutio fubita . Huius utique uidimus ma nififtam experientiam in [pirituum jubhmatione : quo* niamcumineis per fublimationemfiat fubita refolutio: nonfeparatur humidum aficcojiecficcum ab humido . quam habent utique adinuicem.quoniam unifirmis eftprincipioru fub ftantia natur<e.P R I M V S. et ficcum idem cum humtdofiat .refolueretur utique bumidum cumficco. immopaulatina&r in millibus anno* rumg? iUudideo. Sedbocnon fit nifiper lis diuturnam mixtionem humidi uifcofizrfubti* terreiper minima quoufq± bumidum idem cumficco. Refolutio ergo humidi fubtilisfu mofifuccefiiuag? diuturnd&r&qualisjftcdufd infpiffa* tionis metaUorum. iU qubd diuidantur inpartes totaliter mixtiones eorumifed tota afcendit eorumfubftantia. Si igitur fubitbfieret ab eisfuperflui humi di refolutio.

LlBER Defbltitionibusad perfiiafiones Sophi ftarurru Cap. Keftatergo rationes Sophiftarum interimere . cum omnia fint no= bisimpofiibilia 7 zrpenitMignota . ut ffti* mmtmUoshmmmnijfefckntimMhocetiaarguunt fmtaJKce. Refpondemus tos mentiri:quoniam quofdamprincipesjicetpaucos^cr tnaxime dntiquos zrfapientes er noftro tempore reper= tos:iamexfuiinduftria hanclegimus indagajje fcientiam.7» NOSTRA igiturintentionon eftinprittcipijsm turamfequinecin proportione mifabilium e/e= tnentorum: nec in modomixtionis adinuicem ipforum: ne* cjue in tquatione caloris infpiffantis.. aliumquegenerationis me= taUorum modumjn quibusfequi nafuram pofjumus. Sedtalibus nec oremecfcriptis eam tradere uolucruntjii indignifmt .Sidixerintergonosproportionem elemento* rum . Ergo quia non uideruntaliquos hanc fcien* tiampoftidere^ceciditfupereorum mentes error . Si di xerint etiam Vhilofophos.er principes huius mundi hanc defydraffefcieniiam^ eam non inueniffe.hanc excelfam artemnegantm pojfeeffe. Sed adhoc nobisprincipiumajfumimus .nec ad opus noflrum poffuntperuenire. . er modum mixtionis illorum adinuicem zrtqua' : tionem caloris metalla infpiffantis:caufafque alias multd* craccidentianatur£aaHonemcontimntiaignorare:con= cedimus eis utiquelfednonpropter hoc noftramfcientiam diuinam interimunt:quonia necfcire uolumm iUamec pof fumu$.

in quibus non continetur ne* cefiitasjedcontingntia ut in pluribus. cypafiione^qu^ eft ex aggrega* tione iUarum qmlitatumifed eft animaficundum opinio* quinta. infun* eft deft* dere ignoramus . mixtio qutfequatur exitoj» rum aclione adinuicem . erg) nec infirtibus . et mineraliumformarumfirmam erfirtem y cy h<ec ideo. non eftperfici* ensfolumproportio: necmifcibiliaproportionis .ficut in mix ftione aft ni uel bouis. quodeft anima. Ver hoc utiq^ patetiquoniam 6hsnonexpartemixtionis^qu6d non perficiamus bouB uelcapramifed exdeftttu infiifloni$anim£ y quomamfic debilem er magis debilem^ficfirtem er magisfirte com pofitionemfacere.quce eft ab occultis natw<e.ficut ab effentia ey hoc etiamfecundumfens tentiamplurmm dicimus. quoniam in animalibus et alijs ui uentibusjn quibus compofitio eft debilis.cy huiusoccultum ignoramus.fecundum mam o-curfitmnaturalem C .demonftrando iUos nullam afiignare apparentemfimilitudinemjnterdebilem mixtionis com= pofitionem animalium.neque qualitates mtfctbilium. Ideo eyha-c talia.P R I M V S* 9 fantaftici ^afferentes impotentiam noftram nonpofiefo* lum in debilib. OJiendimus quo* <fcperaliamuiam. qua coariemurartem noftram non effe co cedereiquiaper locum afimili^ueU maiorifuam corobo* rantfantafiam er errorem .Ucet in eisfit debilis mixiioiperficerc U men nefcimus .uel apnmo motore : nem pturium. Dicimus efjh trroremfuum multipUcemiquiain arguendi modo non cadit necefiitas. mixtiombus mturam imitari. quia perficliuum . neq.

Di cimus erop eos mentiriiterum . qu<z efi ey minerahajed in eis fecundum dnimdm.ey qu<& tft ex mixtionis modo. 1« metdUisigitur quam in eis: ey uerfatur illorumper* fcciio mdgis circdproportionem. et cd ne trdnfmutan in uerme^per ebuUitionis putrefactionem. ideo cum in eis minorfit perftc~Uo. Diuerfificduit enim Deus dlti$imus.qu<e in metallis confiftit. Sed qutdamfirtioris addidit compo* fitionis3 eyfirmiorisfKUt Idpides pofuitminoremperfettionem .quoni= amperfettio in boue uel in capra nobilioreft ey magis oc culta ed. ey ignobiliorem. inqmbusenim compofitio. Sed hoc nonfacimus no$~fdcit aut ndturd cuiminiftrdmus Similiter .eyper artificium naturale in mu fcam mutari.ey gloriofus perfittiones adinuicem multifirmiter .eynaturaliter. qukm circd dlid. uermem.qu<t ab eo dtffertfpecieiey uitulum ftrangu ktum inapes tranfmutarhey frumentum tn lolium. ciei unius in dterius focciem mutatur cum indiuiduumfre* V idemus namque . fuit debilisiin iU lis muiorem ey nobiliorem perfettionem pofuit .ficut confueuerunt f<epius aliudquamuerumdicerefuperhis quoniamfcecies muk tdtur infeecie fecundum hanc uiam.qua> eflfecundum ndturam . Similiter autem ey ali= terarguunt quoniamnonmutaturfpeciesinfaeciem. et compofitione .Vatetigitur qubd non efteorumfi* militudo bonaiquia non ignordmus bouem uel capramfi renon rdtione compo(itionisfedfirm#perfett<e.LIBER imitdntes artificium ncftrumfciremus perfettio minor efi .quamin alijs qu<tndrrauimusJiberMipfaperficerepojfumus:illdue= rb non.

10 metaUa non mutammfednaturd cuiper dr* ttficiumaliquam materiam prxparamm . er fuam corroborentfo pbiftice opinionem : fcilicet quodin miUtbm annorum nd tura metalla perficit. quodmamfefnm oftenfione demonftrabimm. reducuntur ip = fa adpuram eynobilioremfubftanttam tn breui tempore quodnatura eorum defeclm tam citofupplere no poteftt lam exprgcedenti negantefermone abbreuiato determi= nauimm . ideonamfy in metaUis depurandis ingenio ey arttficto hominis.nos autem admimftratores eimfumus . Etfip aliam rationem taliter arguunt .P Similiter er R I M V S. tu uero in miUibm annorum durare nonpotes.nontamen ualemusinfuis principijsnaturam imitari. Diamm quoniam naturafuperprincipiafud (fecundum opinionem antiquorum pbilofophorum)ages perficit in miUibm annorumifed quiaprinctpia lUafequi nonpojfumusjdeofiue in miUtbusjiue tnplunbmjeu in paucionbm. quod tamenfacit homoinbreuitemporefuoingeniond* turaliper accidentalemcalorem .non te* net eorum perfuafio : quia in fuis principijs imitari natu* ram non poffiimus nec uolumm Vtdemm enim quodin miUibm annorum naturanon decoquit lapides in calcem.Ltfihoc uerumfit . . Secundum tamenopinionem aliquorum euidentium eyperfeicacium natura intentumfuumfubU toperficitfaiicetuno die.uel in momento hoc naturaperficiat. Refiduum tamcn qufftiotwconjitemur . quod totum ue* C ij . quoniamipfa perfe a<gt. ey complettorifermone infubfequenttbus de= mcnftrabimus . uel breuiori tempore.

Dicimus capitdtttorum uaxudfbre beftijs rdtione bumana 9 ey mdgs quim uiris afiimmilarL bdbitudinem ConcluduiUemm exprmifi^nullmfchabentibus ba= . videmus enim cum uermem ex cars ne uel aliquo animali putrefcibili deduftum in effe defyde* ramus 9 quodnon confyderamus immediate fitum SteUda m 9feddifpofitiones atris circumfcribentis 9 eydlias caufas putrefaftioribsperfcftiudspr&ter tUum Et ex tdli confy* derationefufficienterfcimus uermesfecundum naturant in effe producere.LIBER rucredimuseffc.Etfidicantquodfiifituuniusuelplur utn Stettarudatur metaUis perfeftio 9 quam ignoramus* IDicimus huncfitu nos fcirenon expedire : quoniam non eft fyecies generabiliu is eius altcuiusfidjt er corruptibdiu : quin ex indiuidu generdtio eycorruptio omni die : per quodpdtetfitum Stelkrueffe omnidieperfeftiuu cuiusli bet fipeciei indiuiduoru er ccrruptiuu. N on enim potejl nat ura perficerefine motujzr fitu mobiliu. conjyderatione ittius. yndefi ndtw raartificium difyofueris. Etfidicantperfeftiones in fhnti dariperfeftionem dutem noftrdm nonin continenti perficimus concluduntex hoc 9 non eroo perficieturper artificium huius drtis. Hatura enim fibi inuenit conuenienten jitum 9 ticet i nobis ignoretur. ey confyderaueris qwecunque ex contingentibus huius magifterv\fiunt 9 dcbiteperficien tur fub debitofitu 9 per naturamfibi conuenientem abfq. Non ergo necefjd* riu eftfteUarufituexpeftdre9 efJct tamen utile{fedfufficit (blum naturtf diftonere9 utipfd qu<efdgax eft9 dift>ondtfi* tibus conuenientibw mobilm corporu .

Hu imdutem afiignauimus cdufam .P R I M V S. Afinm currit.erop tu es capra9 qudntum zrfud. er uix Aurumpojfumus de* ftruereiconcludunt erqo impofiibile eft conftruere iUud. Ethoceft quodfaciteosopuuriim pofitbilemeffeiUius conftruclionem fed quid ignordnti* pfius compofitionem naturdLemideoiUtusdeftrucHonem C? conftruclionem drtificidlem txcurfu natnr* igno* rdnt . Attentduerunt tdtnen firtequbdfitfor* trs cotnpofitionisifed qumU fintitudi* nts compofitionisfitnon dttentauermt. Non entmproepdrdtio eftp= ftttio. quodnonpofiit prdtpdrdtioddriin inftdnii . Kefpondemut eis tdlitertquonidm non concludunt de ne= cefiitdte. Sidicunt etidm.quonidmfinonfidtpr<epdrdtioininftanti.qud cohercedmur durumnonpoffe conftruicre* dere.non prohibet tdmenhocformduelperfeclto .non dutem impofitbile ipfum non poffe confirui. Nam quod difficulterconftruitur^dtfficulter deftru itur. fedhdbilitdtioddfufcipienddmfdrmdm. qubdfdciliusfit res naturdles deftruere^qum con* ftruere iUdtperdrtificium . Tdnt euttim tenet\h<ecdroiimeu tdtio. dtfficulterdeftruitur. quiafbrtem habuit com* pofitionemiUeodifficilioremhabuitrefolutionemddeoq. $ Et bitudine ddid^ tUdtueft. C Bj . hocideo.

principio= rumfdciemwsfermonem infequentiuerb uniuerfdlem. Ex ipforumdutem errorum multiplicitdti* bm ueritatem nos coUegjfe difficiliws^ Uboriofc cdu* teU conietturdjlogdq.zrfecundumpdrtemmdlc.L I B E R Derationibus negantuimaiv tem a datfs* Cap* iu SVFFICI ENT E R itdqh chdrifiime fili.Sophiftdru phmtdfw retulimut. er deipfis fermonemfdcie* mwsproutfuntprincipidhuiusnoftri mdgifterij Anprtk tnd tdmentrdditionefinguldrem de unoquoq. Alij uerb in otbus rebws uegetdbilib. dc tediofd experientidjnultoru m fumptuu . drtem fupponentes multipltciter.funt de intentione ndtur£ quorum ejfentidm : nos oportet dijputurefufficientius infequentibus.Hiuerbfecundumtotum mdlc hoc diuinum mdgifterium tftimdntesJUudpofteris trddiderunt . Alij infit libus er dluminib.Hdtic utiq. Ex his dutem omnibus .Ex nunc uerb ddpr<cfens rdtiones negdntium i ddtis . hdnc inueniri drte zrmdgiftenu dffir^ mdnt. tdmendetermitidtdfunt principia .er ip= fdrum intentiones imprimis dfferdmus. Alij quide infpiritib. Voft iU Idm uerb determindtionem . Keftdtergoexquo te dttentu promifiione fecimmfecundum uUm promifiionis ddea. A lij in corporib. nitris er bdurdcijs. qu£ determindnddfuntexrdciocindtionibusarte negdntiumdddtistrdnfire* Q&cunq. hi quidemfccundumpdrtc bene.ex intentione diuerfdfore com perimus.

horum unicuiqtfupponenti eft fuppofitionem. Trddemus igtur ipfum fermone tali .Quiuerbincorpo ribus. B Idfjvmdtifint i<gtur. quem Ltere pru? dentes non dccidet. Bthis dduerfxns credit drtifimpliciter ad wrfdri&fecuduplurimuutrdqjeftdrdtionib. Hoc enim mdg* jkrium occulto fermone non egtf jedpenitus mdniftfto. E t db his quiddm ex M drcbdfitd. Alij in quolibet dliorum corporu effe dicunt. gtnto uiuo.feddidbolicdminJhgdtionem poft mortemipfo* rum dimiferunt Et eg? etidm Blafjvmandusfum . quodquiinftiritibusedm effeponuntjunt diuerfimultiphciter Alij quidem exdr .eyittorum error. er dduerfdrius fecundumfud.Alijin Sdturno . lij : Alij in diuerfitatibus fdlium Tdchium . er dluminum er nitrorum ey bdu= Utdij in omni ge nere rerum uegetdbiliu . Alij quidem in uitro .P fumptuum R I M V S. quidam ex Tutid A in gemmis CTlAdgnefidiAlijexfdledrmonidco.eydej}>ez rdtionem ddduxit.prout melius exi<gt heec drs noftm.ey ueritdtem trdddm in hdcfcis entid. Kedeuntes igturddpropofitum dicimus . xz interpofitione contin<gt. Hicautemmediocribusprofundifii* mus eritifttuis dutem utrofq^ terminos miferdbiliter con* cludit in hdc und er eadem noftra trdditione . nifier» . Alij uerb ex Sulphure er huic dffini Arfenicofcilicetjapidem philofophicum perquiri dfjerut necef* fe effe. per noftrae mentis rdtionem (cepifiime militduit. eftudcua: C iiij .quid in xternum bldffimids pofkris reliquerunt ex errorefuo . er mdle* didwnemfuperphilofophdntesprofuderunt eynon ue* ritdtem. rores ipforum corrigam.

reuolutum in illorum pettoribus periri. quia fupponuntfolum Sulphur effe medici* nam noftrdm:eyjih<ec tamen cffet uerafuppoptioiin mo= do tamenprxparationisfunt decepti. Sunt .quiafokmfublimd= tionem creduntfufficientem effe .eyin corponbus longam moram non conirahere .laborem impenderunt. Vc nientes igitur adproiettionem 7 qwe eft tntentio alteratio* nisjtiderunt illudaduri ey eumefcere. D A M igturfupponentes eam inueniriin Sulphure.eos in hocparumfentire. adducbm eftins quodfolafublimatio in SuU phurefo perfittio prtparationis in ipfo. ey (imiliter in fuo compdrifcilicet Arfenico tftimantes induxerunt ./we proiettiont iUius . ey corpora relinquiab tis magis immundd. in alio ey in illo non inueniffentiarguunt etiam non poffh hanc inuemri: quare cum nec in hoc. R eftondentes utiq. qukmpriusfuerint . eis breuiter dicimm.ey mi nimefdpere . Crediderunt enim folam mundatio* nemeypurificacionem perfittionem prtparationis effe9 hocdutemperfublimationem tentioni eorum y ut <eftiment . fitiideoq. et ignorantes tiusprxpdrationisperfittionemjpfivn perfichonem di= minutam reliquerut. nec in uUo alio inueniant y arguunt eam nunquam inueniri. Quia er<g> uiderunt hanc delufionem in fui operis ex folo Sulphure hacfcientiam re= complemento.cy longiftimisfuerit temponb.LIBER De fupponencibus fn fpf ricibus arccm QV fore> I Cap* io.

eynos eifdem rcfpondemus ut primis.ey ideo nopotueruntin proicEHo* ne coxponbmpermifcere .eyexquonon. ideo drguuntutprimi . quare fiierit opm illcrum diminutum dicimus .quia oput dimimtmn dim . adfenettutem in domo condufus.P R I MV S.nuUam ddns ignis calorefufionem bonam/ed folum uitrificatoridm. Non enim bt in multis Idpidibus laborem fuum adbtbuerunt : non igitur potuerunt fentire ex quo m edicina noftra eliciatur . ucru etiam remouere conatifunt relickm in cofiigam : ad quo* rumperfichoncfimiliter dclufiopcruenity quia tion adh* fitftabiliter in ipfis corponbwjedfucccfiiue ey paulati* nc eudnuitjelifto corpore injud prima difpofitione. er eiut fiigdm ey dduftionem abftulerunt y eyfaclum eft eisfixum eyterreum. eyprofutu diut ddopexis conftwidtionem dccedentes nonfolumper fulUmdtionem munddueruntddurentumfulpbuw.non putans mundiUtitu dinem extendiultra domum uelultra qul oculusfum pof fit confyicere .artem affirmamus ey cam fcimus effejquid ucrit a tc uidimus.ey tetigimus . tj Sunt enim tdnqmm puer exprincipio mtiuitdtisfu£ ufij. quia adu* ey deftruunt .mundduerunt cum . Qui ey ctiamfimiliter interimentes argucrunt ut primi.ey ideo manm fuas etiamd laborum copid excujauerunt . A lij quU profundiusinipfo uidcrunt.ey eifdem ut primis refpondentes. rentti naturam in fulphure dimiferunt ey fugam . quidenim labo rumperfcftiuumfitnon merito ignorare debuerunt Sed . qxare ipfidifiipant A lij uero in ipfo eyfuo com* : pdri Idpidem inueniri <eftimantes neceffe efje .

necei$ ddb<erent Jmmodfperitdte ignis dufugunt. er eifr dem ut infulpburefupponentibus refpondemus. quartb uerb adbuc minm Marcbd fita^quintb uerb ey magnefid minus.minu$ uerb fulpbur\ ddbuc uerb mU nus ey compar ittiws.lngrefiioneenim qu& efl perfcftiuumyUltimuminquirereignorauerunt 1« omni= .ldeoqueeyipfidr= guunt er interimunt utinfulpbure fupponentes . Vtrdq.tamen fugd pdrticipdns eft. fed eifdc delufiofimiliter dngdriasdttulttey defperatione^eycoa* clifunt ex ea bancfcientidm non effe credere. alia tdmenplus.qui eft ex remotione aduftioni$y b<iec enim fulpbureita* tem adujhbilem ey inflammabilem non babent . permdtientibus in edfolis corporibus y quonidm prcejfuu impietatis .fedfolam fugam. in eorum operatiombus pr<epardtionum .cy tutijs excufamurdmaiori labo re.ey inipforum proieftionibus fimiliter.eycontra ip ftm drguere. Suntey dlij nitentesfefe inexperientijs.ni= fi qubdin drgento uiuo.fextb uerb ey ultimb minime omnium tutid. fpiritus in corponbusfi* gtre^nulld dlia pr<epdrdtione buicpr<eueniente.omne gnus fulpbu reitatisbabent t plus Marcbafita. plus tamen argentum [uiuum er armoniacumfal. minus uero Magnefia. Eft enim turbdtionis illorum caufa^atque /e= dulitds y quonidmin infujionecorporumfpiritusitd dimit tunt. busfimiliterfpiritibus eftidempr<epdrdtionis modu$.eydlid minus y ey ideopropter eorum fu= gdm quibufdam fuperuenit experimentatoribus delufio uebemcns . Magnefid utrb etNlarcbafita.IIBER ferutjtec iUud coplerejciuerunt. fugam tamen omnes babent .

etiam in . igitur cum in materiamagisaffininuUismodis hanc artem inuenirifit pofiibile . fuperat fummam fixL Vndefimiliter ut primi arguunt .qu£noninfunditur. totum non fciunt. Accidit fimiliter er quandoque delu fio. perfpiritus ipfos fieri neceffe eftfid ipfos nonfixos corporibus utiliter tkb hcerere non eftpofiibilejmmofugiunt er immunda relin quunt lUa.ipfos autemfixos non eftpofiibileingredi.quoniam uolatilisfumma .zr tamen incluficor* poribusfixi apparent.aut ambofimul cofugiunt . tft. zrfimiliter nos eifdem ut primis refpodemus .quoniam quodfcibile circa hoc eft. magis remota non inuenietur . ergo nufquam Kefpofio igitur noftra h<ec eft. ideoquenec operationem exeo tota inueniuntjonfequentis igitur uitiumperfufficientiam po= mnteorumrobur.non tamenfunt^aut ab eis recedunt ipfis manentibus.P R I MV S> 14 impietatis ignis iUiuspatipropterfugam nopoffunt^quai ab eis non efi ablata. cum terrafaftifint. . Si Tota igitur lUorum probatio h<ec corporafilij dottruue uultis conuerterejuncfiper aliquam medicinafieri hocfit pofiibilc .quia wfecum corporaignem effugiunt^ hoc efty cU nonfixifpirituscorportiprofundo infeparabiliter adh<c ferunt.

baurachtjs.utputcnt drtem indurdtionis ittiws inue nirinonpojJe.zr liquefattioms uebcitdtefolummododifjirentem credene tes. Etiam horumaliquire duxeruntexiUodliquid. bus.qudmpofkdinuolutntesrcducere no potuerut. uelcrefcentibus artem fore.dlbum uerb lun<e multumfoH uerb pdrum.cum tdmen dd opmperuenerunt funt^ftimdntesjhgnum utrumque liuidum>fcilicctplum beum Vdlbum^dlbedine uerb purd multum mtur& folis dfsimildricr dpproximdrejimdum quide muU tum foliJUut* pdrum.falibus. I D A M dutem pofueruntin corporibm <tr* illufi tem ittdm. Ideo cre- diderunthoc impofsibileper uidmhdnc y v dddutti funt in incredulitdtem. fedtftimaueruntimpofsibilefore .er cdlcindntes ipfum tenueruntin igne quantumpotuittotterdre 9 quoufquealbumfdttum eft in cdlcefud.Horum uerb dliquicddnduerunt zrredu* xerunt9 zriterum[coridmitlius fubtrdhendo cum mdio* rtsigtm .erftrid<)remutprius y eymolU= ciem inuenerunt.ldevqut bortm dliqui<cftimdntes fkgnum louem nidelicet multum lunt dfsimikriy crftridore.L 1 B E R Defapponentibus m corporibus.Iapidt' xi. alurninibus .zr UquefdttionU uelocitetem.ex fuperfluitdtefit£ humiditdtis liquefattiuu effefaci teg? moUe pmiliter^ex fubftantia uerb fugitiud drgenti niui in itto intercidentepdrtesjlridorempofsidere expo* fuemntiUudigni. QV er lunte Cap.motticie.

utfran$trentilliqu£cunqut duorum cor porum admixta eifuerint y nec iuuit inhcc eosiUa prtpa* ratio. quia ignorantjdeoperittum dealbare nonpofjunt dealba tionebona.quodmaximedecipititto$inhuius .quvdcor= pora nonfrangity eyqubdtitius redit k caice fua quam \up piter Jiuiditatemattamen fuam remouere non poffunt. quia eamimpofstbilem dixerunt.PRJHVS. cum prtfhre 5 in delufio* ddminiftratione duorum corporum nem ceciderunt. nec eis conuenien* tia^fedpotiuscorumpentia^ey contraittorumpropofitu dgentia.Eundemeftetiamin Satur no reperiri ittufionismodum^folo abiec% hoc.necperfudmfantafiampotueruntittumftabis libus corporibus ftxbiliter afjbciare .ey crediderunt^per hoc V illa contra artem arguentes inffanter pofuerunt ittam non effe.cr ideo Ubros abiecerunt. nec igne ittudprtparare po tuerint^excufaueruntfedelongamora inuentionis artvs. ideoque cum nec duris.quibus obuiantes re frondemus refponfioneprima. cr artemfriuolam demum dixerunt.quin contingat id perfbrtem ignem uel ignis exprefsionem recedere a com* nuxtoXtittudquidem. er fmeftridore y quiaergo 15 ris ignis exprefsione calcittauerunte^reduxerunt^fic fiepe reitermtes opusadittud uiderunt iUud induratuto uelocitatem Uquefaftionisnon omnmo remoueruntjttorum mens errauit^r tftimauea runt adilludwnpofJeperueniri.Horum itague alij uole* tes eidem duritiem er retardationem liquefxftionis . er capita retorferunt.Bxhoc er ab his addentes multa medicaminajuiderut nuUam in mutationem facientia .

et illudnonpotueruntpropterfuamignorantiam^utpermi fcentes folemuel lunamcumVenereuelalio unoquoque metdttorum^no tranfmutdntilla infolem.eygenerdliter dd fe inuice trdnfmutdret ejtrdnfmutdrentur trdnfmutdtione firma. "Etideo uolueruntfimilitudine et dffinitdtem ittoru inuemre7 tumpermedicms 3 tumuerbper ignk admini* flntionem. . ut durd mottibus unita^edfidbiliter indurdret: unitd fcilicet.uoluerunt corpord ddfe inuicem tranfmutdre.Et ideo cu ipfoputdntes propinquius er melius inueniri^cr noninuenerunticoguntur per boe credereeydrgumentdrifcientidm bmc non effe Jeddelu fionem. cogitduerut et ingenidtifunt^ey uid uoluerut inuenire. tes durum cum duris. er in alijs fimiliter diffirentijs non uide* runt ittudemenddri.eyperfettd cu imperftftis ddperfcclioncreduceret. Qucedam uerb ex eU plus durdnt in commixtione^quisdam uerb minus .ey ittdmdrguere nonefje .quin acciddt ignk exprefiione firti unii= quodq^ ittorum i commixtionefepdrdriy uel comburi. utalibi d no hisfufficienter determinatum eft. er I B E R pYfipdrdtionefupponentesin nuUopofJefcientidm inue* qutipoft duds redutHones i calce fua mlfom duritiem recipitjedmdiorepotius mollitie quhn prius bdbuerit .propter conue nientiam.nifiin ipfo .ey ideopeccant utpriores Alijuero componen= .L turi. Alij dutem inti= mius zrprofttndimfuper hoc inquirentes. Hae itdque delufiones fu peruenientes propter ignorantid^fdciunt bos tdles de hdc diffiderearte. uel adprioremfui ndturum redire.uel lunam tranf mutdtionefirmd.mollecummollibus.

ideo no dlterantjedzr pconatifunt uitrumfic unire cum uix hoc pof. Et hi eam ex hoc non ef= fe putauerut. nonpoffunt hanc ex eorum erroribusarteminterimere.uelnimis durum non alteratumi moUt.Alij uerb adhucprofundius profyicien* te$. E* ip* fum quidem uitrum eygemmx ncn mgrediuntur.ey no potuerunt.quia adtdperue* nire non potueruntnecfciuerunt.qmbu<s omnibus obuiamws utprius.aiiam animam altera* re.ucl quiajrangibileftcerunt omnino.quia non alterat quodnon ingreditur .alterare uolucruntcorporacumanimarumfuarum cxtracHone.Etfic conuenientiam non inueneruntiey ideoartem cffe negauerunt. uelomninonimis motle. Qutbus refpondemus eos operari indebito modo. \6 ftrationemfcilicet attenuandogroffa ut Vcnere eyMdr* tem.non tamen propofitum habent.ddufun opinionefuafuerunt. ideoque indebite terminantes.it .per hoc (eftimantes ar tcm non poffe inuenirL Alij uero folo ignc ipfa perficere conantes.et cum extratta anima. Et aliqui eorum credentes hanc adminifirationemperficere.expertifuntper ui trumey gemmas in corponbus alterationes facere.e?propter hunc errorem <eftimant er roremfuper totamartem cadereeyficeam arguunt non cffi .zr infpifjandofubtilia^ut louern.Simiiiter er adidnon potuiteorumexperientiaperuc nirefed defififunt de intentione fua.P R I M V S. nonalteratumaduro.quoniam uitrum ex corporibmfjiciunt. Qtii ue* rb in uitro cr gemmis illam pofuerunt. zrfimilemfibi. delufifunt in commixtione horum duorum corporum. Sunt&alijfupponetes eam .

quoniam infinitd efl diuerfitds procreationis mifcibdium^eyin^nita efi fitdt dm r* er numerus rerum mifabdmm : cr in his dmb/.pofiibde quidem ponunt.eft uaU de cr maximc laboriofa. nitrfc ey bdura* chijs:poffunt quidem& in his expenri Jedeam inueniri tnimmeputamui in eis. Sed nos quoq^ lcngitudim < t prolixnati jermo* numparcentes/uper infimtis infijkrt nolumm.bus infimtatibus infinitc cotingu errare : aliqnado exfupera* bundantu y altquddo ex diminutione.aut quarundam compofitionem fub diuerfa pro creationefacientesjgnoranter ey tnfcicnter incedunt. artem nuUis laboribm inueniripoffeargumentantur.L I B E R trtem inueniriin falibus er ahiminibus . Ideoquefipoftfuam experientiam paucam utditatem tranfmutationis inueneruntjcdicetfol uendOyCoagulando^cy ajjando^non interimunt itaque ar= tem cum necejpnafit infcientia Vofiibde eft tamen in his . ideo eyfihi taUs ar* tem non inueniuntfuis laboribus .quoniam fctentim uniuerfdlem trudemus bnuibus locutiombu^ qiid . et nuUamalid fuppofueruntprteteriUam. Omnes autem prius dicH erranies unam medicinamfuampofuerunt.fednoneis : quoniampotimdeficerenl inlabore. et his impoft bdis eft correclio.Ethiquidem tam redarguti funt omnes.ey error iUorum in infihitum extcditur.Alij uero multi er quafi infimti harum reru ommum. quhn laboratumperficifitpofibde. omnibus aliquam alterationcinuemrifedremota. Adhuc uerb er inalijs crefcenti bws ommbus magis bboriofafireprobatur 9 ideoque qui* damin omnibus uegetabdibus ponunt .

NV MV5 IN nem. 17 qu euidenter infinitdtemfuorumtrrorHm cmcruhrc po terunt^eyiUos corrigere.zr ^qua uiua . er gp tibifecundum aliquorum opinio quifuerunt defetfo artem noftram imitantium. in manififlo duiem utera^ tendens ddrube* dinem. quam zrficcamaquam nominari con cedimus. buius operis .Expeditigitur no$ ampliarefermonem noftrum^dilatare^eyfinovlum ca pitulumdefmgtdonaturali principiotradere. utnuUaipfarumaltera inrefofuiione pofiit dimittereiimbquxlibetcmquali* bet rejoluiturpropterjirtem unionm. cyigneisfuntunitt. quodprincipianaturaliain opere naturtfuntjpiritusfce tens.nec non ejrfimili* ter completofufficientem generdtionem uniufcuiufj. Nuncucrb ndturaliaprincipia dicemusfecundum eorum cdufds.Spiritum autemfixtentem diuifimusiefl enim aU bus in occulto&r rubeus.aqueis. ipforum efl firtifiim& compofitiontiiZr uniformisfubfianti^ey iUudideo quo niam in eis per minimapartes terrex taliterpartibus ae= reis. quam habetadin D .P R I M V S. ifk= rum ejrmodumfimilitergenerationis. fyotnerc tdmen dicimusqubd unumquodq. Dicimus igiturfermone breui. ey niger Vtercfcinmdgfkrio .utexprincipio tc dttem tumftcimus in memoratiom lUorum • De naturalibus prindpqs Meroj' rij SulphurisS*: Arfenici» Cap* 12.

Vnde dixerunt^qubdprincipium fiiit aliud qua fyiritiufatens. ideo >. qubd nofit trafitws a moUttie Argrnti uiui ad du rttiem altcutm metaUt.etlfiiritMfu<gcsin intentionenatur<e. Et quotuam non imeniunt in m//ie= risargenteisuelaliorum metaUorum aliquidquodftt Ar gentK uiuum infut natura uel aliquid quodfit Sulphurfi* wtliter infui natura : imbperfeinueniuntunumquodqi illorumfeperatum tn proprta fua minera et natura. mfiper dift>ofitionem.qu£ efl in* ter duritiem ey moUttiem illorumjed tn mtneris non in* uemut Jiquodjn quofaluetur htc media difyofitio. cogunturconfiteri ey credere .<zrexhis ambabm terreisnatu* w . hacrationecopeUuntur credere Argentuuiuum.quomam princtpium nonfuit A hj autcm Argntum ttiuum innaturafua >fed alteratum er conuerjum tn ter* ramfuam .L I B E R uicemperminimaicalore in mineralibus <equali terr<enis fceribus occultatOymultiplicato^etjequatOyfecundum de= Bttumcurfum natur<e.et SuU phur injui natura non effeprincipiu de intentione naturx imb aliud : quodfequitur ex illorum effentiarum aiteratione in radice naturx ad terream fubflantiam :Etefl tfte modus quoniamprius'unumquodq. Simi liter etiam ey per aliam rationem hoc affirmant.adexigentiam illorum effentixfe* cundum opinionem quorundam antiquorum.fcilicet9 non efl tranfitus a contrario in contrarium nifiper deffofittonem mediam. ratio qua motifuntfuit .Erqp cumficfit . cr Sulphurfimiliteralteratum er in terram tnutatum. eorum conuertitur adterreamfubfhntiam . aliter dixerunt.

i8 ritrefotuiturfumus tenuifiimusd calore multiplicdtoin uifcere terr£ et hic duplexfumus efl materia metallorum immedtatd .Etbi quoq. Secundb deArfcmco. zrmifcenturperminimdquo* ufjjfdciant unifirmem mixtionem.unum fuerint unione naturali\et ad talem unts cnem uemunt omnia elementafecundum debitam er nd= turalem proportionem . metallorit. er fubfhntia terrx in uifceribm diffoluta 9 ey aqua fluens dijfoluens. bic tamen fumus d calore temperato minere decoftus conuertitur in naturdm cuiufdam terr<e . Etb<ec mixtioperfuc cefiiudm decotticnemjn minerd inj^iffdtur^cr indurdtur grfit metdllum. & H . Trimbfcribemm cap.de Sulphure. quodkft ex opcre mtur<e jkrij funtfundamenta. funt affines ueritati . quam deftuens aquaper uifte ra minerj? ey tcrnelfongoiitatem diffoluit&et umfir= mtter unitur unione naturali^ej' firma-. determmtumjlcumum .PRIMV5.qubdaqudfluesper mcdtus terne inuemtfub* fhntiam diffolubilem^exfubftantid terrx in uifcertbus tU Im^iilamfoluit^unifirmiterfecumunitur^quoufq. funtejfeShis eoruponemus cap. \deoch fixionem quanddmfucipit.Umfermoneuniuerfdli determinduimus de metdUorum principijs ndturdlibus reftatnunc utpotumus uniufcuiufq-principij cap i<gtur triafunt . Cum Sulphur Arfenicum y eyAr^ntu uiuum. D einde ad ea qu<e buim mdgs er iUorum operationes tranfeun* dwn. borum caufas omnium afiignintes. qui . TertioArgentouiuo deindeumufcuiufq.ideoq^ fic dixerut cpinantes. ncn td= men ueritdtem conijciuntpuram.

jnuanum laborantyquoniamnoncalcinatur nifiper magnam induftriam^cy multum de iUimfubfhn* tia difiipatur:ex centum enim partibut uix tibi tresjuffia cienterreferuaspoftipfius calcinationem. Itiqtfimiliter noiipoloft niftprius calcinetur.fine quo nuUum horum pra*fht % fedpotius corrumpit ey denigrat:non igiturfine magfk rio ipfo utaris Qui etiam inprxparaticne ipfum com* mifcere . commifceri attamen > e? dliquantulumilliusfugaretardari9 e^iUiuspoteftaduftio repritm\ey cum commixiofacilim calcinatur . ey ipfum feditatedepurat ey iUuftrat^ey perficit cum macrfkrio . Ihibet fiquidem Sulphur fvrtifii ntam compofitionem 5 er efi unijvrmis fubfknti* infuifi partibm omnibus : quia homogeneum eft : ideoc^ non au* ftrtureius oleumab ipfoperdijHUationem. 9 DI I M VSi<gtur quodSulphureftpinguedoin cum indurata minera tcrr<e 5 per temperatam decottionem in= jpijjatay quoufq. Qui ero* qu&rit ex eo opmelicere iUud. er dttpondus completum unicuiq* metallorum .ficutabalijs rebus oleum habcntibm.ey jicca fiatiey fuerity Sulphur uocatur. tnduretur.IIBER DeSulfiire* Cap^.perfepr*parando non e* Uciaty quQnwncumcommixtoperficitur 9 etfineiUopro» telatur magfkrium ufyad defyerationem > ey cumfuo comparifit tinttura .Qui erg> qutrunt ipfum calci* nare nonperdendode itlius fubfhntia aliquid y de quofit curandum .

corpora minushabentde humiditdte jdcilwper Sulphur cdlci* tuntur.quoniam eft lumen er tittftura. omnid corpord ex eofdcilepr<eter Solettt er louem.PerDeum altifiimum idiUu* minatomne corpur. ey dmkdri corporibus nouerittfciet unum defe mdximug? uidperfiftioms und. Et quodcuncfc corpw ex ipfo cdlcindtur^dcqutritponduspne dubio:<es quoc^ dffumit ex eo Solis effige.ficutphilofophorum quiddmfd tuiputduerunt .Dif* fkillime quoqtfoluituriquk non hdbet pdrtesfdlfuginedt fed oledgin<M. Sol uerb difficillime eynon codguldtur Argen tum uiuum ex eo in Solem uel hunamt . Mercurto quo* q. wifcere.qu£ nonfacile indqudtn foluuntur:qu<e au* temfacile uel difficile foluuntur in dqum in capttulofo* lutionis mofirabimusfatisdperte.cummul t<efintuUddunum effeftum. dffbtidtumcrdffdtumperfublimdtionemfit ufifur.qum qu# multdnt.qubd Sulphurperfeopue compledt dliquod:nonenim effethocnifi udnumcrederc boc autemfatts lucide probabimws infequenti .eyddunumintentum. qubdqu<ecunq. Etitd dicimus .Cdl cindntur deniq.eyfi comtmfcedtur Veneri et ddurdturfecum fit mirdbile uioldceum cum JAercurio quoch mifceturfimi liter ^cy fitexeis per decoftionem aeleftinus colorey deleftdbilis.P cretis ndturoe R I MV S. Sublimdtur uerb9 quid fpiritm eft. Eligitur memcraffumej lucidum. fufficidnt Etde Sulphurehscdifk D iif . in quibmfit utili* tM per drtificium debile. Nonputet quis.

eligitur autem lucidum er fqumofum eyfcijfite Demercurio.neccompletio ifunt autem ddmniculumperfrHionis in cdfu. meiior eft. 15 AR t . antiquorum ufu. S T A T nosdeArfenicodifyutdre.eft aqua ui= fcofa in uijccribus terrce Jubjhntijcfubtilis^dlbje terrett per calorem temperdiifiimum>unitd totdli unioneper mi niw d. <zrrubedinisfimiliterdefaci= liiSulphuruero rubedmisdefacili:albedinisautem diffi= EftautemSulphuriseyArfenici duplex genus: citrtnum quo% ey rubeum quxfunt huic arti utiha:reli= quauerb multagenera non.In hocuutem diuerfificdturhsulpbure cjuid eft dibedinis tinclura. Norc autfunt Sulphur etArfenicum me dicin 1 perfefinta huius operis. crficcum ab humido drqualiter.quodcy Mer urius appeUatur .¥i<gtur autem Arfenicumfi= cut cr Sulpbur .L I B:E R Cap. vtriufq^ uerb fublimatio k metallorum calab. Cap. ideofyfugtfuperficiemplandm defa= ci!ipropterfUiCdqu<c hu nuditdtem non autem ddhtrct qudmuis . 14* De Arfenico RE cillime. G E N T V Mquippcuiuum.quoHfy humidum temperetur aficco. Adpre= ey fens igitur dicimus y qubdeft defubtili materid fimdicum Sulphure: idcirco non oportet idditer diffini= riqtwnSulpbur.

Aes y Yerru.qu:efunt effedus principiorum naturae: Caput \6> DI C I M V S igiturdemetaUiriscorporib.exuberantifiim<e refttHonis infulgd* fylendens. Argentum . 20 qudmuisuifcofdm hdedthumiditdtem. Dicimus igitur quoniam metaUum efi corpus mifcibileminerale fufibile. et non adhtrerepermittit. Martiautem nuilomodo. fediuuare qu^ndoq^ poteftftmiliter in cafu Decorporibus metallicis.Exhoc utiq. tinttura rubedinis.maximum elicias fecretum.qUct hcrum natur<e principtorum : funt funt effeftus autemfex numero: Aurum . Bft etiam ( ut quidd dicunt) materia metaUorumcum Sul phureiddh&ret quoq.Nonefi tamen medicina noftrd in ndturdfud.foluuntur tamcn lupiter %rSd= tumus y Luna er Venus ab eo.nifi per drttfxium . Std gnum.propterficcitdte xUtus^qux iUam contemperat. wfub maUeo ex omni dimenfione extendtbile. Lft emm amicabilis. Eft denfie fubftanti<e \ Mem metdUum y ut diximusy <zrfdrtifiim<ecompofitionis .P R I JM V S. etfirm<e: habentctidmaffimtatemmdgndmmet£Addinuicem:non* . Vlumbum.er mifcentunzr fine ipfo dUquod metaUorum deaurari non poteft Figitur er eji . saturs nofcilicet y louizr Soli.et metaUisplacabilis^ medium cott iungenditinfturdsizrnonfubmergituraliquodmetdUo* rum in Mercurio nifi Sol.tnbus minerdltbus defacili.Vc quam Lun<e.Lun<e neridifjicilius dutem magisdtfficulter. er non receditx commixto donec eft.

ful%tdum .fufibile y cxdminationem cineritij et ce mentitolerans. eorum nequdquam perficimus fine dltpriusddminiculo.perfe tdmen unumquodq.fum* mam de intentionibus metaUorum. etimperfcttum in noftro mdgfkrioper feperficimusfine ddmixtione ali cuiusreiextrane<e . Dicimws igitur qubd Aurum eft corpus metdUicum ci trinum 9ponderofumy mutum. dlicuius DeSoIe* Cap. ey perfttlum boc eodem magifkrio perficimw.Etprimb de Awa ro.ff>ecialem tibi tamcnfaciemm de unoquoq^fermonem.Ex hacutiq. 17* AT T V L I M V Stibiingenerdlicdpit. per* fettumimperficlximperfiatp' ddiuudt .Etper deumfe dditiuicem alterdnt&dlterd* turj&feinuicem perficiunteyperficiuntur. diffinitione elicias . Craduriturplumbum Aurum autemin examindtione remanet.LIBER tdmeperfecTum y diminutumperficitper eius commixtio* nem. ideoq* . no fitex hoc plumbumaurum y fedeuanefcitd commixtione . qubdali* quidnon eft Aurumy tuficaufdscrdifjirentids omnes ha* beat AurLQuifquis tdmen metuUum rddicitus citrinaty et ddtequdlitdtempcrducit^ mundaty exomnigenere me* taUorimAurumfacit. <equdliterin uen treterr<e digftum. aqudnrinerdlidiutifiime lauatumifub mdUeo extcndibile.et piniliter in reliquis inducendo caditfecundum omnem curfumifecundum uerb noftru mdgifterium. Si enim aurum cum plumbo ddmifceaturfufione .

inpote* tiamagis Venu$. Cakinatur autemeyfoluiturfine utili* tateiey eft medicitu ktidcatK in iuuentute corpus.Beinde uerb aqud cejjantefluere^uidimus cufic= ca arena bas fquamas per triennium afolis calore exquo* quiiinter quas efi inuentum aurum uerifitmum. Vidimm mnque in mineris £ris9 d quibus emanabat aquafecum adducens £risfquamas te* nuifiimas. Cum ipfofimilitercommifcenturjpiri tus .lmitante$igiturnatu= ram cumpoffumusfimiliter alteramus . ey in putrefcibilttate Saturntmn coloreautem Ventw.qubdipfas diuturno ey continuo lapfu lauatet mundat. Fran* giturfacilc cumMercurio ey odoreplumbi. eyfigunturper ipfum y maximo inoz* nio. it drtificio eius lleoque per opm natur£ perpendimus £$ aurum mutari poffe. perfolis autem calorem ey arenz ficcitatem tqualiter di geftum. Aefuma* uimmitaqueper aqu£ beneficiumiUds mundatas fuiffe.Et boc eft unum defecre* tis natur£. fibi communicet qum Lund \n pondere autem eyfurditate .p in r i m v s.deinde Lunajeinde lupiter 5 ey deindc Saturtuw. non tamen in boc fequinaturamuaienm. Aurum quoc^ cftpr^ciofuu me* taUorum^et tinftura eftrubedinisiquia tingit eytrmffor mat omne corpus.ad£qualitatemperutnif[e. quodnonperuenit adartificem durtceruicis* \ .ultimb ucrb Mars. Noneftdutemindftuquodmagis lupiter ey . ey teritur.

Qgi nouit ipfum mdgisfubtilidre.eyagreft* fit ctleftinus color mirabU lisiet eft nobile corpm feddiminutum a nobilitate AurL er inuenitureim minerddeterminatdieyaliquotiens ba= alijs betconfufam mineram cum corporibm .LIBER DeLuna* Cap* 9 18* SOLIS mm qubd A itdque cdpituh pr&miffo dicamm fcrmone noftruin LunaconuementiuocabuloArgcnto. er figerefecum affocidtum^cum eo manet inpugna.cr riofrangiturfedin exd* minationefine artificio fecum non perfeuerdt .mundum. pondero r um. ^s ficutdcetifdlis ar.ey indurat tit louemper artifkium&r conuer* ddfe.ey dicdmm qubd ipfum eft corpm metallicum .p4rudcomprefsioneexten* dibiU . albedU nepura. E/£ itaque albedi nis tinfturd.durumfonan$. Calcindtur dutemfimiliter eyfoluitur Idbo* re maximo cumnullautilitate. tp.cyip= fum non dimittitpenitut Super fumum autem acutorum y . terreum. DeSaturno. Cap.mutum:paruapdrticipansdlbedine y cum li= Uiditdtemultaicineritiumercementum refugiens : moUe f*tikinommJtMdimnfione.eypoftfubtiliationem inffijjare. DH plumbo tradamm edpitulum. er HJudnon eftfic nobile. liuidum .perdurans in aneridoi fub nuUeo extendibilejgmbilefufibile. rgentti eft corpm Dui metaUicum aibum.ey commifcetur Soli.

quoniam uidentilludponderofum.nullam rationem cognofcere ualentes ex fubtilifsimis rebm^quantum infe eftide eis fecundum fenfum iudicdnt. omniratione u<t cui.Vtquidd fatui putant.PerhocigiturpatetStagnummagisperft clo afsimilari.Plumbum ergo multum habet de fubs ftantia terreajdeoque lauatur: er in Stagnum per Idud* crumuertitur. cineritium er. Ethoctotuminmagijkriodcquirit. cementum nott .zr mutum. Plumbumfimiliter aduritur cr fit Minium CFponendofuper uaporem acetifit CerufaXt licet ipfum non multum approximet Argnto: ex eo tameper noftru artificium. dicunt ipfum tn naturafua multu Auro pro* ximare. Efl etiam Plumbum Argnti exdmen in cineritio 7 cuiwi cdu* fdsdicemus. Deloue. Cap* 20» V 5 ergo IO doclrin^quod trdditione non omiffafignificammfilijs eft corpm metatlicum album.P R I MV S.nonpu* reliuidum. Sedquoniamfunt dur& ceruicis .defacili Argentumformamus:eynocoferuat propriumpondus in tranfmutatione Jed mutaturin no= uumpondus. cr nonpu trefcerey credunt ipfum ilh multum approximareifedhoc totum eft erroneum et latius i nobis infequenti negocio re probatumaperte. iz tlibile&rfdcilefufibilefine ignitione difJolubili.ejrfonanspdrum:terreitatepaucapartidpdSt ftridoremjnoUitiemJiquefattionisfine ignitione ueloci* tdtem ex rddicepofiidens .

ey pu rifiimum Solem. quid efi medium Solti et lMn&y o*fdcile dd utrunque couerti tinduram dccipit. ldeoquejecretum ex eo affumds .et • tftbonx conuerftonfyzrpducikboris. Hocitaqueinfequctilucide narrabi tur. Et cum eo conue* nit . iu DE Venere uerbftrmo nofierfit ddpr&fens:?yefk corpus metdUicum liuidum uiride rubedine fufat participansignibilefufibilefub maUeo extendibile cineri timn er cementum rejugens. necfepdrabitur ab eisfemper* DeVenere Cap. Etquifciutnteius uitiufrd* itionis corporum dufirrejubitb eiusproficuo pcrfrui l& tdbitur. vitium tamen eft ci>quid omne corpusfrangit :> pr£ter Saturnum.LIBER expeftdnsfub maUeo extedibile. Et luditer multu Soli eyLunx ddhtret: ideo ex eisper exdmen non de fdcili rccedit .Bft ergo lupiter inter di* minutdiperficlione corpora magis perfiftum ex radice fu£ natur£ afflniSySoUuideUcet et Lun£. eyfylendetin eo fulgore imftxmabili^ ey pondm dcquirit in mdgijkrio huius drtis er munda» : turfdciliusquamSdturnus. lupiter quid dlbedinem multam ex radice fu& creatio lusfufcepitjdeononalbdcorporddealbat. Sufcipit tin* {hiram rubedinis.magis tame Lu n&:minusuerbSoli.Conuenit enim Solia-Lume . Venusutique (ut narratum eft ) inprofundofu&fubftanti&ycolorem eyeffcntidm au* riprotedit: mdticdtureyigniturutdrgntum ey durum.

non mutans efl coloris coniunftifed augens iUudin quanti tate. Cap* 22. Et cumcomungiturnoalteratum. coiungitur SoUzr Luna9 cr non feparabitur per examc feparationisfme magna induftriaifedfiprtparetur con* imgitwrj? nonfepdraturperahquodartificium y fieius naturafixionis non immutetur ab eofola remotaimmun* ditia iUius. albedinenon pura. MA R T 1 5 uerb narratio erfecretum eius totti eji ex opere naturt: quoniam efl corpus metaUi cumjiuidum multum^parum uerbrubeum . zrignitionis&ius . participanSydurumJgnibileynon fufibile fufione rc fajub maUeo extendibilegr multumfonans* Efl autem Mars dur& traftionispropterimpotentiamfu& fufionisi quififinemcdicina lUius naturam immutante fundatur. Excufamur utique per eamh laboribusindumtionis. Inter omnia igitur corpora lupiter inJplendidiM er perfiftius folare lucidim er er Imarc tranjjirmatur . nit 2* Tutia uehementer . er itta» cifrmrf citrinitate bomy ut ex hoc proficuum eUcia* . DeMarte.Efl er%p tinttnra rubedinis de facili : albedinis uerb bon* diffiaUime .PRIMVS. \n hoc tamen a louc uitium habety quoniam liuefcit defacili> 0' inficlionem ex aer^acribuStZr acutisfufcipityCr eradicareiUud^non eft faaleaxtificiumjmmoprofmdum. Affumas igis tureumpr&ctterisimperfiftiscorporibut inopere mU nori er medioiin maioriuero minime.

)n maioriuerb unius perfcftioms funt omnia.qu<e eft tx intetione natur<e ipforu corporu afcnpjimmiet ipforu corporufimiliterdeterminantesfermones in fmgulk capi tulis ueraciter expofuinw. \a igiturprincipia naturalia traditionc uera. Qu<ecunque uerb ma= ioris Luiditatis infcftionem funtparticipantw. Qu<e cunque attamenperfcftionum diuerfitates .QU£cunque igi tur i uelocitate liquefaftionis corpora remota funtjrffici lia inueniunturin tranfmutationisopere ey traftations.Saturnus uerb . no aute uniuttraftationis^ut laboris fmt. crfecundu (entctnm eorum^ qui intima natur<e uiderepoterunt y ey fecundumnoftram quiadeaperuenimut cum infhntialaboris.Voftittuduerb IBER facilis traftutionis er longt U* mutationis Venm minm perfcft<e .et h<ec lon gioris laboris inueniuntur^ey minoris perfcttioms. ey logitudo in radice uitiau corpora inuetita funt. eligitur diffialiorisfraftioms - breuioris uerb a 1 oue labo ris. Marsuerbinterc<eterami nimeperfcftionis in tranffcrmatione confifht traftationis utique diffiattim<e. in tranfc mutationeabittudiminutamhabetficilis tantum trafta* tioniSylongifimriuero laboris. Kemanct enim ea qu<e eft trafttitionisfacilitas et difficultasict qu<e breui= tas laboris.maxime . paulb pnm & nobis determimU in minori cymedio operis artificio re= pert<efunt.L corpm.eylaboris longifimi. Nunc uerbfe- cundum quodmuenimm 9 expedithuimaxtis defcftumfup plere. poft Veneris perfcftionem . tnagisiey qu<emaxim<e. . Sedin eo eft opm boris. Btfunt huiufmodi Venu6eyMars:qu<e uerbfunt magis.

ey aiim Solutio.qui quide adfeinuicemfuntdiuerft. Sextmcoagulatio. ey ponderis in unoquoq. QV AE DETERMI nandafunt principid.fcilicet buim magifteri] .de quibmftngulis enarrationem faciemm ttio Per/pa uerb conftftit ex cojyderatione rerum^quibmperueni tur ad eam . Depnncipqs ma^ cV perfe&ione ciuC dem Prohcemfum* VNTDVO.eyprincipia omnia huim magifterij trddere itt no= ultim^(ermoimparte ejrperfeclionem qua uidimm y fecundum eis exigentiam cum cauftsfuti monftrare. e? ex confyderatione rerum luuantium > ey ex cofyderatione ipftm rei qu£ ultimoperficit. ey ex con fyderatione rei ex qua cognofciiur^fiin perfettionefuerit magifterium uel non. 24 plere. corporimmundatorum P eyeorumfcilicetcor* .Septimm uerb Yixio&flzum eft Ce= ratio.Sunt itaque buim artvsprinapU modi operatiom ippm . LIBRI SECVNDI SVMMAE GEBERIS PHILOSOPHI perfpfcariflimi gifterrj . Eftenim unus modm Sublimatio^Dcjcenfio alter. Confyderatio uerb eoru quibm per* uemtur ad operis complementum^ft cofyderatio fubfbn tix manifcft£ <cr colorum mamfeftorum. quibm applicatur artifex ad boc magifterium. .et unm eft Di ftiUatio^ey unm exmodis eft Calcimtio.P R ftri I M V S.ey perftBio eiufdem.

ipfe enim iUuftrat&abadujiioneconferurt. nefciretur quid fuperfiuum in m. qu# fine adberentia^ corpora mundificant .nos nun= quam adperfocHonem trafmutattonis iUorumperuenire. Confyderatio rerum iuuantium perfifUonem . Lapis lazu li:cr conjyderatio eorum .ex eft qua cognofcitur utrti magijkrimi .cr conjyderatio ui* trificationk mundantis per confimilem naturam. Non eft autem ifta medicina Argentum uiuum infui natus ra. qu^ex materiiiUiui affmnpfit origimm. quas corporibus fine drttfiao uidemus adhzrcre et mutationemf*cere.cr eorumji* militer cum artificioy quoniamft'non cognofcerentur \cor= pora er iUorumprmzipiainprofundofu&naturz ey m<t nifefto cumartificio crfine . eft confy* deratto naturarum iUarum rerum . er ex iUdcreataeft.er quidduninutueffet:quarenecejJeforet.necin totafubftantiafedfuitpars iUtus. er haurachiag? qu&funt tutur£huius.LIBER porummundatorum y ereorumfcilicetcorporumqu£no mutanda funtexradice fuccnaturcecibfque ullo artificio* crcor/yderatio eorumfimiltter in radice [ua9 qu£ mutan- damntcumartificiOyO" confyderatio principiorum cor* porumfecuridumfuumprofiindum occultum cr manife* flum/ecundum naturamfuamfiitcartificio. non eftautem nAtur&futjum Upis wfterfattus eftpars eius. Confyde ratio usro rei qu£ ulti n o perficitjft cofyderatio ektixo^ mspur£fubfhnti<e Argentiuiui creftmediana.crfunt Marchafita^Magnefta^Tutia^Antimonium. Cofydemio uero rei. quodperfottioms figtuficatio. er funt fciltcet fales er alumina^nitra .

& fufceptionis Argenti muifacilis uel dijficilis .duplici de caufn hoc E .VENTES pofitum dicimus de Subhmatione&fuit caufa in± uentioniseiws . Quidam enimfunt adurentes.ut Sulphur er Arfemcum er Marchafita y cy hi quidem corrumput ex toto. Alij uero non adurunt. neritij . er rei adurentis corpora3 reduc~Uonispcft cdlcinationem. uel nonper* fetios colores dare. comixdonis Sulphuris .Ethtecexperimetaerutpenitusnota.fine iUorum mundatione uiderunt. quibus poleris mamftfte cognofcere fermones t noftros nouarijfe. 2S magfterium inperftcHonefit uel non. H£c autem omnianarrabimuscumcaufisfuls^cy cum experientijs facilibus .SECVNDVS. crhosproieclosfuper corpora. er iUudideo .de* nigrareg? def<zdare:et hocfecundum diuerfitatem ipfo* rumfyirutuum. quoniam quiadurunt 3 denigrant cr defccdant.eft confyderatio ci* cementi^ ignitionis >fufionis . qui poftnos erunt. quoduniretur cor* poribus nifift>iritusfolosy uel aliquid quod naturam cor* poris ueljfiritus infccontineat.uel extoto corrumpere adurere. expofitionisfuper uapores acutos extinttionis .quianon inueneruntantiquinoftrineque «os.ut omnegenus tuti^et hi quidem imperftiflvscolores dant. igitur noftrumpro* CONSEQ.aliquid . De fablimatfone ad quid inuentafik Cap* i. neq.

que . terred fuperfluitate o« mes .L I B E R er per infldmmdtionem faciun^una.<zr dduftio liuidum creare colorem .Quia igitur in nullis alijs . Qubduerb perfublimatione aduftio remoueatur.quodpriusante fuifublimationem impurum erat .Experientiduerb fdtis tibinotu fdcitper uifum tuumJUos db ed abfolutos effe . pdtet experimento^quoniam Arfenicum. er pw confequens denigrdtd corrumpi ab eis non ejl ablata. er nonfcedum utprius fdcere. ey penetrdre . ~Et adhoc per nuUummagjkriumpojfumusperue* mrejiifiperfoldmfublimdtionem. denigrdri . quin neceffa* riumfuerUiUospra\ waffe cum mundificatione iUorum. er colorem im= mundum dabdt. uides enimeosffilen didiores y cr magisperuios& eosfacilius corporum den fitdtesfubintrdre. Alterd uerb cdufa efl terreitds .lgnisenimcumeleud* turjubtiliores partesfemper eleudt.quoniam unttuoptas Sulphurisje cuiuspro prietdte eji defacili inflammari . qu& ingreflionem impediebdt . qu<e db eis fimiliterfepdrdtd nonfuit.ergo dimiititgroflio resiexhoc pdtetper fublimdtionem fpiritusa terreitdte munddri. Voteft etiam. per nulla alid fidmus ab eis excufati . qukm inftiritibus^uidimus adh&retiam ddcorpord cum altera* tione . ideoquc ingtniatifumus hos mudareab uncluofitateuidelicetddu* rente y eam hdbentes yfcilicetzrd. ab aduftione . \n hisautemjn quibus non da* turperftcluscolor^caufaeftfolaterreitdSyliuidumfacies. pofl eius fublimationem inflammarife nonpermittit ifedfolummo do fine inflammatione recedittcr hoc idem in Sulphure experimentum inuenies.

lgitur naxremm eius or* dinem totum :fme diminutione ? er ipfius effentkm* De diuerfitate SubKmationis. per ignem eleuatio cum adhoerentiafui uafis Su* blimatio uerb diuerfificatur propter diuerfitatem /piri^ . portionnre taliter P qubdper eumafccndant alterata Eij . Si igiturfublimetur Arfenicum uel Sulphur P «e= ceffe efl iUct per remiffum ignem fublimari .SECVNDVS* qu£eflperfublimationemJdeoqueh<ecfuit caufa 26 necefi* faria inuentionis fublimationis .qu<£* dctm uerb cum igne mediocriy qu<edam autem cum igne re= miffo. fcilicet ignis er mundificationem cum commixtione fecumiquoniacommixtio cum fiecibaspartescomprehe* ditgroffas zrtenetillas inalutelisfundodepreffas^nec easfcanderepermittit . DIC I M V S igitur qubdSublimatio efl reificca: tuumfubltmandorum. Vnde cr ncceffc efl artificem tri= unumpro* Un* plicem ignisgradum fublimationiapplicare. vt igi= turfeparet quis immundam terream fubfhntiam . quoniam cum habeantpartesfubtilifiimas comunclas unifbrmitergrofi fis : afcenderctutique totaiUorumfubflatiafinepurificd* tione aliqua 3 immo demgrata cr etiam combufta.qu<eda emmfit cum ignitione. 8C quz^ liter debeat fieri &d ordinaru Cap» z. neceffe fuit inuenireingeniaduarum gnerationum:proportio= nem .

qu<efimplicemfufionem fu per ignemfacitfine aduftione aliqua.fl eft res qua mediante dduftioperficitur in Sulphure.utremota terreitate iU lius per ignls adminiftrationem debitamg? abktfa fimi = liter ex eofubtiliftima erfitmofa iUius parte. er per hoc manififte ui* deat ea mundari a terrafaculenta. Alter uerogradus eft.qu<e ddufho- nem cum corruptione efficit . igitur totafublimationis intentioh<£c. uelociftU me inftammantur . niam Sulphur uel Arfenicum .LIBER tum cr mundiora er lucidiora . Quod uerofubtilifiimumfit unumquodqueeo* aduftiuum manifefhfiimis argumentationibus probatur: quiaignis adfuamconuertit naturam rum. Sulphuruero Sublimatum uero direcle non inftammaturfedeuolat er cxienuaturfi* nein .quam uiderepoterit arti = ftxcum oculisfuis manifz&e\ Tertiusgradus eft .uidelicet cum igni* tione aludel a"ipfarumfecum.eadem de igne fu<gen te fine infiammatione iilius. Ab experientiafimditer^ quo* facilius. non fublimata . ut ad= miniftreturignisdebilifiimm etfine facibus eiquodfubli matu dfacibus eft&r quodiam ita eft depuratu^qubd uix diquidde iUo afcendat y et quodafcendet de iUoJfit resjub= tilifiimd 9 qu<ehuicoperinihilualet y quoniamiUa TE.quod magis affine illi eft. er adhuc magis affinc eft . ut quod inftcibus remanfit depura iUorum efifentiaju blU tneturcummaiori exprefiioneignis . quodexiUa efl fubtile . Sedex una quaque re adu* jhbili magis ajfine eft . relinquatur nobis pars iUa9 qu<e ita in <equalitate confiftit . quod fubtilius eft . Ergo cr maxime affi ne quodfubtihfiimum eft .

fublimduit in Udnum. Experientiduerbfciunt nos uerd dicere. quiin fublimdtiombus exercitdti funt. cum quibus non umuntur. prtcedente tdmenfufione . Vrobdtio uerb adminiflrdtionisfiecucumproportione fud efty uteligd* tur mdterid iUd . Experientid dutem fcit hoc effe ne= cejfiirium . Vrobdtio uerb> qubd neceffxridfit tdlium fiecum ddmimftrdtio . uit i re extrdned .fi enim dfcenduntfine fiecibus cum totd fubftdntidiergo fi* militer d. 27 we infldmmdtione . db eorum ndturd . cum qudplut conuenidntjfciritus fublr* mdndi : er cuipermifcednturprofundiu^quonidm iUd turd . inprofundofuo efk ijuonidtn fifieces no permifcerentur per minimdjunc ide contingeret. tunc bene fubhmduit . quibus fublimdndd conuenidnt er unkntur . Eft ergointentiofiecum^utddmimftrenturde E iij . qum fdtis eft manifeftd probdtio. Si uerb cum calce alicuius corporis fublimduit. fcilicet ut dfcen* deret totd iUorum fubftdntid fine munddtione dliqud. cui non : huius rdtiondbilis Vrobdtio uerb . cui mdgis uniuntur.ficutfifiecem non bdberent. quihocuidit ey nouit . Kis itdque pdtet fermonemnoflrum ueridicumefje.S E C V N D V 5. quonidm cumfublimd* afcendere neceffe eft . fiectbm fublimdtd . ut nuUo modo depuratd poft dfcenfionem illorum ipfd m? uemret. eyperfette muddrepotuit cumfid* cilitdte. potentwr eft in retentione m fe* cum fublimdndorum . qubdnecef fxrid f\t fiecumddminiftrdtio eft^ qubdfinon coniungitur Sulphuruel Arfemcum fublimdndum cumfiece de aiiqux reflxd : tuncneceffeeffet cum totdfuifubftdntiddfcendere nonmunddtd.

ut quantitasficcum quantitatifublimandorum proportioneturinquantitate* lnhac etiam rudis artU fex errare nonpoterit: medtocrem uerb artificem ponere medietatem ponderisfublimandorum exfiecibus/ufficies efje contingit. . per falium folutionem. quoniam quod fubUmatur abfque fecibus. llluduerb. ExerciUtio ue* rb ey maximc experto . Inparua cnim quantU tateficcum paruus adperfeftionem fublimationis ignis efficiatur.eypofiibilis ab eifdem falibus [u= blimundarum fiecum feparatio . Quxnto cnim minorisficcesfunt quantitatis. Vroportio uerb fiecum eft.tanto ey ma ioris exubcrantix fiblimatione neceffe eft effcdummodo eyfecundum diuerfnatem fubtraftiomsfiecumfiatpro* illi porlioncdis fubtracho ignis .quodplus non excufat a fieci= bus de corporibus. : Bft enim in iUisfacilis operationis alijs dijficiUima. Non autem dicimusfublimationem impofiibilem .L calcibus I B E R No/z eji metaUorum. minoris adhuc uerb ey quod cum corporum calcibus eft minim<c ifedfaciUimi laboris : er breuifiimi. mimma iUarum pars fiufficit. eft multe quantita= tis . fublimatio cum rebus autem igitur aliquid .eft omne$enusfalispr<eparati. Si uerb cum fccibus . ejrhu* ius confmiiliu in natura. Sedinhoc tan tum bonitatis babet.fed eam difficiUimam.uel[ine corporum calcibas .ey eft nobis cumfalibusfublima* tio mult<c quantitatU . quodlocum iUorumpofiit obtinere . quod nullis ahjs rebus effe contingit . er in hoc errare non debet.ey longifiimi laboris crprotelationisufqucin deft>erationem. fine calcibus corporum.

Cumautemiammhiluelmodicumafcendity quodexperiripoterit cum intromifsione bombacis uelli= cinijjn inferioriforamine aludel .NDVS.SE.qui in hocexercitatut tum ex diuerfitate proportionis fiecum . lmmundumuelmundumjnultumuelparumjnueni* ripoteft per extraclionem licinij. quodinforamen aludel pofitumfuitifecundumenimquam quantitatem mundi' tiam uel immunditiamex fublimando reftexerit artifcx adhjcfifje licinio. ey immundum . fubtrahatur ignis. quoniam imprimis expeditcumpar uitateignisfolam aqueitatem ex fublimandis exprimere: quaremota^fiquidafcendit periUum . 26 Sedquo* num non eftres ignis y qu& menfuraripofiit noncft. Si enim er quantiuigoris debeat effe ignis experientia licinij ofkn parum de fublimando ey mundum exierit. etdhucparuus erit ignis . Si uerb multum ey mundum proportio . tuncfuperfluut eft . augeatur ignis.fimiliterfylogizarepoterit eyin totafu blimatione neceffanb ignem proportionalem:ey exhoc ignis rcclificatiomminuenietfinefaUacia. Si uerb multum. uigoretur ignis fub eo. NLelioruerb E iiij . det .CV. : ideo contin= gityin iUo errare feptfiime eum. de quibusommbus Sed communem expedit artificem attentum foUicitare adducimm regulam . tunc iam inuentd eft.eyfeorfum deponatur qu<e cftcau* fa adujhonis. tuncin principio hicnonaugeaturigniSyUtper debdifiimum ignemfubti* lifsimapars toUatur . tum etti ex diuerftate fornacis eylignorum adunntium eyfimili* ter uaforum ey coaputioms eorum . tfficiaturjn magna magnus : in maiori maior .

tunc eyfiiUimproportioncm non inuenertt9 afcendct fublimandum cum tota fubftantia . igncm cleuddonis fufficientcm non potcrit exhi* here. Si uerb pducam in magnam Jublimationem ex= terminabit propter ignis excejfum. EX P E D I Tergo nos reftificdre drtificemjn qui* in buscontingetomnibus errare ignordnter horu duorumfrirituufublimdtione. fccum defacili Sulphur dut Arfcnicumfibi imbibunt er uniuntihuius dutem ueritatemfiiet exeratatusfolut* De fecibus 8C fornace* Cap . pdruum uerb parux. ey huim tra dimus fimiliter inuentioncm fufficientem . gnum dat ignem . mina auricularum e&proportionentur rit multam rei fublimandte Si igiturpcfue* quantitatem in paruam fbrna cem . 3. Ndrrdmus igitur ei. Et fipaucam fiecum qultitatemjiel no ex corporum caU cepofuerit . qubd fimultasfeces pofucritjuncfinoaugmentaueritignem proportiondlemynihil exfublimando dfccndet . quomodo autem iUum inuenidt . rb rarum eydebilemiinquibusfimilitererrarecontins . idm fibi fufficienter ndrrdtum eft. SimHitcr uerb jf>if= fa fbrnax . Ndm magna fbrndx ma Si ligna . Ex fbrnace ey fira* uerbfimilitcrcontingit errdre.L hufti I B E R modusfecum eftjitfumanturferrifqu&m& ucl <eris com* Htenimpropterpriuationemmultt humiditatk. conculcatum cyfbrtem dat igncm tenuis ue= .

Et has proportiones omnes docebimus te inuenire cumproportione uera . Spiffus JciUcet cumliberis auriculis aludel multa dfpondilibus furni.cuM pr^fens demoftrat defcri* ptio. 25. tlarum ey magnum dat ignem : er cumftrittis debilem.qucm qu£rit. tunc uas aludel tant£ capacitatis inuenias^qubd iUam Jufcipiat fuper fiindumadeleuationem unius : paU m& er adiUud coaptes firnum ^aut fufcipiat aludel in mediofuicum difbntia parietumfuorum perduos digiiUi auriculas tosicrfurno fatto^facias diftantes proportione quattuor £que uera^ut uera gqualitasfit ignis ddomnes partes iUiws . mediocritate in his omnibm inueniat proportionalemifiuerb debilem. gtf.crhberc pertotu fanu twifiuerit . Tunc uerb ftipite firreo . minorem : in quibus omnibm contingit errare maxime. Siigitur uismultam fubUmationis quantitatem eleuare . huricuU uerbfilibere et benefe expediut^defumo= fitatibus eyflamma-. Si uerbft>iffus eycum ff>aciofis auriculis fit furnus. unius palm£ cum poUicefuo: cr ddfpifitudine unius digttifuper eofirmeturuas aludel^et circuliniatur adfurnum. Rettificatio ergo horum eft .SECVNDVS. in me* dio firnacis in frondrfibus eius firmato qui k fundo fir nacis diftet adextenfiorte. utfumus fcilicet cum diftantiauafis conftruatur fecundum intentionem ignis.proportionem in his eidem inueniat . er experientia deter* minata. Itemetiamfimaiorfueritin coaptationeuafis adfiirnum dijhntia kfpondilibw eiusjnagnum dabit ignenu Si ue= rb minor .fimagnu qu<erit ignem* Si uerb mediocrem .

eat. ljfaeftfufficiens experientia ey libereper auricula* ex= adcmnem fublimationis quantitatem .quoufq. tunc necejfirio relinquitur. de inuen tione magmtudinitfurniet di latatiois auricularum eius er difkntU aludel a parietibut fuis* . liberefe abfoluatafumoiey ftamma in cir cuitu aludelfit lucida. qubddiftantia dudel aparietibmparua efttradantur er= %pparietes.ey amplietur diftantia . tuncbeneproportionatumeftifi uerb nonjumiey tunc dilata &m auriculas^etfi emenda* tur bene quidemifiuerb non. er poftea tentetur „ Keiteretur er%p ampliatio auricularum y et menfurafton dilium.t I B E R ignisincircuitu aludel.

Ligna .

qubdfiqu<e= fpifiitudo iUiusfit.per quam ligna intromittuntur. Qonfyderatione igtur diftanticc aludel^et magni^ tudinis zrparuitatis auricularumg? fpifiitudinis &te= mitatisfurni&diuerfitatis Ugnorum accidit omnium i= gniu diuerfitates perquiri cii experientiafua uera. 5 i DeIfgnoromproportione*Cap* 5 L T E Ruerbexlignisobferueturpropor SItio^quiahgnafoUdafirtem ignem I I >fpongiofa debi- temjicca magnumgrdtb terminabilem^uiridiaparuum er multum durantem .Et btcinuejhgatio tft maxime tibi utilis et neceffxrict . 4. ey additione a-fubtraclio- ne iUorum^accidit inueniri determinatumfpacium tempo risdurcttionvsignisfcilicetutfcientiadeterminatafciatur quantum unufquify ignis infuograduperdurare poterit &<tqudit<tte.adfpif* fitudinem duorum digitorum firmetur .et admimftratione diuerfiutis lignorum . De (pifiitud/ne farni\ ENT IN V magnum ignem maior ras y I Ofrifiitudinis furnieft.L I B E R Cap. Similiterfolida multum durante: defacili terminabilem dant Spongiofauerbmultum er ignem.ad men= furdmextenfionkpalmtcum poUicefuo:fi uerb mediocrem y admenfuramfolius pdm<e:fiuerb minore. Ex la- titudineuerbmaiore uel minore auricularum uelfcne* ftr£furni.

V S 31 quoniam per eam excufaberk a multitudine laboris immenfi.rBCVND neceffaria. httitudo uerb huiusparietk .potens eftfeiritus tenere nefugiant^exterminetur ab igne. quodp ea qutfdnobisdeterminata funtaperte probatur necef* farib : er experientia repertum efi hic nos uerum dixifje . nobi/s E xerciteris igitur m ea&r in omnibws i non 3 non. adgrofiitudinem cooperculi ipfi* us conche . IN V E N T I O uerbuafisaludeleflutfingaturuas deuitro(pijJuin::de aliaenim materianon ualeretjxifi fbrtefimilkeffetfubfianti^ cumuitro . eryvper aliquodaUudnonexcufamur afufceptioneuitri incompofitione aludel Fingaturerqpconchauitrearo» tunda^cuius fundusfitparu^ curuitatis. er in mediofron diliumemsfbrmetur zonauitrea circundans eamextra wfuper iUam zonam fundetur paries rotundus tque di fians a pariete conch*.quid per poros eorum fuccefiiue diminuunturzreuanefcunt. Nec etia metaUa inhocualentquoniajfriritusperamici* tiam er eorum conuenientiam in iUapenetrant.Alia autem non. nunc nouijjime determinatis : quonkm quife exer* cuerit inucmetiqui uerb DeformaaludeL Cap* 6. tyfecum uniuntur : quare per illa tranfeuntes euanefcunt .folu enimuitrum ^rfibifimileycumporis careat . ita qubd in difiantiam hanc cadatparies coo* pertorij largcfine preffura.

dut pdrum plutjtd minusJormentur uerb duo coopertorid ddmen furam huim cocauitatk duorumpdrietum tqualia. duo £qudidfintfbrdmindy unum in unoialiudin aliojn quibus ambobuspofiitcaderemaior gaUina.LIBER ptctd menfurdm dltitudinis parietis conch* . in quorum capitib. quo= rum longitudofit <equcdis> zrfit umusfaaw&iv figura eorumyfigurdfcilicetpirdmidalit.pennd 3 uthicpr£s fenti confcriptione monftrdtur n o Vordmen Toramen t* 5X 3 Concha Tcunduiuafis .

Qui ergo in boc poterit mdgs ingenidri. & £ft ergo totd udfis intentio. Et eftjpe* cialis inteniiofuper bocfcilicet ut concha infcrior cufjpon diltb. per quamjlne lutatione aliqud nonpateatfpiri* tibm cgre&o .qu# inuenitur cldrderlue cida crncn aduritur cum infldmmationejjtec efl ergoptr Sulpburk uidelicet er fettio intentionumfublimdticnis .S £ C V N D V S.ut pofiit mouerifecundu drti= ficis uoluntdte coopertorium ittius etqubdiunfturdfit w= gniofa .eyte detineat multitudo reiterationitfublimationis occupatumlongo tempore.Ethoc experiendo. rdtione uidelicet et expenmeto. uidimm nos uerum <eftimaj]e de illa. er dpudfundum ittius peruium er cldrum y cum ddb&rentid dd uafis ft>ondilia concendiffe inuenitur. no excufetfe ab hocper nojiram traditionem. quonidm hoc minus hdbet de ddufti one quhn quodpropeftrdmereperidturfcdndiffeihocdu tem in fuperioribut dperteprobdtur. Probdtiouerb bonitdtis etperftBxonvsfub* limationis eft idm diftdXt eft. nepre nimiafublU mandorum multiplicatione . EftfimiliterintentioalidyUt femperfeorfumfepdretur^quodfurfumddpropinquitdtemforaminis capitvs dludel dfcenditin puluerem>dbeo quodfufum er denfum infruftris . quacfiuimws . . Intentio uerb una efty utfiepifiimc euacuetur aludel cdput . ad mediumfubintret coopertorium fuum „ Cum enimfumorumfit afcendere er non defcendere: per hocinuenimut inuentione ifkfipiritm non babere adcon* fumptionem exitum . fuis ufq. in illud cadant ddittiutfun* dum. er habetprtexcettere modos alios quos inuentione noftra.

<zr calx corticum ouorum. cum quibus conuenit.utfunt Sol.Ethorumgenus eft tale. er marmoris albi fimiliter^ uitrum minutifiime tritum&falis omnegenusprzparatum.E I B E R Arfenici. NV N C uerb totm intentionemfublimationis Ar terreitatis cr genti uiui determinemus. Eft er gp completajum* ma iUius depuratio remotio aqueitatis illi* us. qugafcendens cumeoinfublima* tione ipfum corrumpit .Excufamuremmakbore remotionis aduftionis eim: quoniam eam non habetfedfolumfitgam er terreitatem fuperfluam. Dicimus igitur. 7. nifificutinperfcttionecorpora.no mundxturjedpotimcorrumpitur.o* fublimationem eius rei= terare ab eis multotiens. ab alijs uerb .quiafulphureitatem habentomniatalium. cy Luna. E t in hoc experientiam uides y quiafifublimas illudaStagno uelPlumbo: ipfupoftfub* limationeminfcctam confricies nigredine.Etfi non inuenta eftfic. Erzpmelior eft eiusfublimatio cum bti quibus non conuenit * Cum qui bus . Ab iJUs enim mundatur . reiteretur opusfuper il lam cum confyderatione omniufuarum intentionum quo= ufq$ficinueniatur DefublimationeMercurij Cap.quoniam ingeniufeparatw* nis fuperflux terr£ ipfiusyeji commixtio cum rebus^cum quibus ajfinitatem non hxbet-.

tifiimum aqueitas imbibituonvs remoueatur: qua receden= te>crfecum Argenti uiui aqueitas recedetjitamen ignis tam leuis utper eum Argnti uiuitota fubfhntia non ac= cendat .et)ulpbureitatem non babet.quoniam adbzretparsfuafixa cumfacU bus.ldeoq. tuncfufficientem fublimationem adiUudreiterafti. adde iUi dc Argento uiuofublimato partem aliquam: zrreiterd fub= hmationem donecfiat \fufibile: qubd fi lucidumeyalbifiU mumbdbueritcolorem wpurum tunc benc mundaJU:ft F . Si uerb non . Ex multiplici igitur reiteratione imbibitionis di er leuiaffationeaqueitatis ilhus maiordele* contritione turparSyCuius refiduumper fublimatioms reiterationem remouetur: er cum uiderisiUud albifiimum prtexceU lens niuem albedinefua . de illo nibil appareat .quia illiparum conuemt.SECVNDVS. Modusuerb remotionisaqueitatisju&fuperflug. et cum fixeris iUam. quodtentabis fupertgnem.er quafimortuum aludelfyondi Ubusadbcererettunc fuper ipfumreitera fublimationem fuamfinefieab.fifufionem bonam dederit .et nunquam peringemorum genus aliquoddb iUisfe* pararipoffety aut poft iUudfigas partem illimiet modum fixionis eim in fequentibus tibi expreffe trddemus. k talcomelioreftfublimatio 33 bus dutcm conuenit melior effetjifulpbureitatem non h<t quamarebus ommbus.ut qiundo commifcetur calabmfa quibus fublimari debet teratur : er commifceatur illis cum imbibitionibus: er poftfuper ignem len- quoufq. berent. eft.tunc reiterafublimationis refiduampartem fupereamjit iUdfimiliterfigatur^tferua.

Vrima quidemfine ignittone perficitur . er quofiam per illum Venerem^ quofdam Stagnumformareiquodcon tingitpropterpurificationis negligentiam.LIBER Utrb no 9 no. Alia uerb cum ignitione. quandoq^ ip= fiusfolius . Ali= am uerbfubftanttam Argentum uiuum mortificatum.etfu= per ipfum uiuum non pr<eparatum. er quofdamplumbum . Vnamfcilicet Sulphur purum in materiafua. er iU lum perfeceris. quandoq.quoniam per . iUm excufamurafufceptione Argntiuiu i9 er 4 labori* bus . De fublimatione Marchafitae* Cap. 8.quia habet duplicemfubftan* tiam. erit albedinis tintturafirma e?perftttd y cuinoneftpar. uel eius comparisMeropdirettefublimandomundaueris. Igtur nefts ipr<eparatione iUiM>qu<ep fuba limationemfit y negligen$ : quoniamqualiseritmundatio 9 talis er perftttio per illum confequetur in proietttone iU liusjuper unumquodq^imperftttorum corporum. tyiUud tdeo. cy Sulphuris fibi admixti . Vndeet quofdam con tingt Ferrwm.pri mautiltseftficut Sulphur: Secundauerbutilisficut Ar= gentum uiuum mortificatumfcdicetmediocriterpr<epa= ratum Affumamus igitur hanc ultimam. Cv FFICIENTER \genti igiturfublimationisAr* uiuifumma intentionis traditamunc ad Marchn fit<efublimatione accedamus: Du<e tamefunt iUiusfublima tiones.

S E C V N D V S. Namcum totumillius Sulphurfuerit eleuatum. quoufq^ Sulphur recefferit^ ey pofkain iftofuccefiut ey ordinate . quodprobarepoteris his mani fiftisexperientijs. \Uuder* gp coUigamus perfuumfublimationis mcdum. nec inflammabi* tur necproprietates Sulphuris oftcndetaliqudsjeduiui Argentimortificatiinfublimationisiteratione.ad caput eius uitri* ficetur interius uas uitrificationefptffa multum.propefundum ^admcnfuram lonqitudinis unius ma* nus cum digitisfuisnydeiUo loco ufj.propter caufam diclamietau gendoignis uizprem ufq^adigniticnemaludelieteiuspri tnafubhmatio Niarchajh^debetfieriin uafefublimatio* nis Sulphuris . ey bene coftum.uidebis colorem eius quodpoftilludfublimabi' turjnutari in albiftimum mixtum cctleftino eidem colorc clarifiimo ey amoeno. adfimilitudinemunius parapfidis profundt multum : ey menfureturaborificio iUius uafis ufq.quodtneadc Sulphure confht exient . quoufq^ totum.quieft 3 ut fiat uas terreumfolidifiimum . eyfublime* turfine ignitione Sulphur eiusifemper remouendo quod exeafublimaturfiepifiime.quodue= rbfecundbpoft lUudfublimatumfuerit . 34 bus mortificationis eius t Eft i<gtur totus modusfublimas tionk illius ut teratur cr in aludelponatur. A hter quoderit de Sulphuris natu ra comburetur y eyflammam dabit ut Sulphur. etfuper caputeiusponatur akmbich cum lato nafoiin tali enim ud .adlong= tudinem medUfktur* uirilisiad latitudinem uerb per quam manusfubintrarepofsitieyfiatfiindus quifepara* rieyconiungi pofiit.

er fublimationis rentia.reliftisfolis adh& quatuor fineftrisparuis in rota . . per quod itlud uasintrarepofiit^ lutaiunfturas incircuitu uafisgr furni\ ne ignis exiens impediat te.qu£ nunqua claudAtur. etfuperipfumfundumfpar gatur JAarchafita.zrfupcrcaputuafis alembich latinafi crponaturin fumumide cuiusproprietatefitftrtemi* gnitionem darefufionisfcilicet Argentiuel Ycnerisfiar tifixindioyzrity quodinfumma noftrioperis>ubidiuerfix Utes inftrumentorum narrabimus tibi crtrademusfuffi* cientenet caputittiusfurniclaudaf.cr iu latenbusftrnacisfimiliter quatuor\quafi intermedijs .L I B E R fefublimdturittud. et dperiripofiint.per quaszr fimiliter carbones mtttantur. Et fint ftramina illa in iunftura furnicumrotafua.per quas mittantur carbones in furnum.ut per ittafurnm 4 fumofitatibus fe libere pofiit expedire. qu<z ctaudi . cum fexuel j ofto ftramimbus ad magnitudinem di<gti minoris. Coniungatur erqofundm cuuafefuo per lutumfirmt tenacitatis . curota habentefira* men in medio fui ad magnitudinem uafis .

*$ Alembich dta Virri ata Mt$ ? iij .

Vitrificdtur uerb locus afcenfionis illorum ut rejeruetur illis uixfiig<e . Naro deris liberd er mulufuceptio per cdufix infirioraf6rdmind. fundus ue rb aludel . cuiusjpondilidfintdd dtitudinem cubitorum duorum .capita uerbfiraminumfiuperiusfintftri* ftaiinfirm lata^utcinis er cdrbones pofiint Uberius ex iUis cddere.porofuminueniant aludelparietem crperiBumpenetrxntesfu<gant. ey in mediofit rotd mi= ey fiepifiimisperfiratafiraminibws .ey relinqudt ipfix continue ddfuficeptionem ae ris Uberi apertd. non quia ipfiusfundus in magno igne confiftit: qui uitrificdtionem ipfius fimderct: qiufufx. eyfu<e exterminationis. fumum: exerciteris erqp in eo er ipfum inuemes tds eius extendatur Cdufit uerb lonqttudinis udfis efl . Vds erqo in omnibmfublimandis ddmdioremfuiparteminlocumfuirefiigerifextendatur Caufix uerb uitrificationis uafis eft . er non w= ueniantuiamfug<e .Roc nouitil le. cum luto fbrtiter annexo. ut extra ignem multd quanti* ey infriqideturi utfumi fublimatio* nisjocum refrigcrijinueniant.LIBER Turnm uerb nuttfiimis mdgn<e ignitionis eft .quoniampropterbreuitatemaludel <equa* lisfuitper totum ignis.ommdfundereetadfecon* 'uerterc .<yfundus eiuseyfimiliterfublimxndumfimderetur er uitrumfie= ret.lzftemmuitriproprietds.quidumfublimaffetin breuibus aludel . ideofemperinfumifubfkntia co= uerfumfublimandumfletit eynonadbtfit fcdfuccefiiue p poros uafis euxnuit.ey adbjereant.eft una mdgm ignitioms per . ne fumi afcendentes in locofu<e afcenfionis. mbilexfubli^ mato inuenit.

H k igtur omnibus confyderatis cum eaufis eoru fidt tgnisfub cdudel .ne infublimandis cenificari potem ow« iiij mbm.SECVNDVS. quoufq^ certifiututfuerisexperiens tia ueridicajotum iUudafcendifJe. hac ea* cemexerciLU. admedium eius ueniens. uertere. F . %6 Eft autem experientia intromifiio baculi terrei bene cocli habentisfdramen par* uum in capitefuo ufq. adqudnti* tatem digti minom prope ipfam rem i quafitfublmatio Bcaulus ttrrtm Etjifbramimatiquicladh* mt exfu^limando^ non efi to E t tumfubtimatum: fiuero nomfublimatum eft .

nifi qubd qutddm indigent ddmixtione retfubieudn- tised: qu£ddm ueronomutfdciliorfidt eorumeleudtio. Corpora .et non concduitds. dliqiu nifi quU ignis fublimdtio* Mdgnefid y Marchdfitd nis uehemctior ejl icorporib.ut pofiitxqualiter eytenuitcrfuperfundumfpdrfum corputixqudliter infuis Zrmultum omnibus pdrtibus tqudliter eleudri. fuis. in corporum fublimdtione conft= Sedunx tdmenfpecUlis derdtio er expericntU repertd eft bom . SVB LIM ATIONIS Mdgnefi* X? Ttt= ti#. quonidmfinefecibusfublimdri debet.p. imofuperfluMieyhuius fignum eft difficultdsju^fubiimdtionps. cum intentione ultim<£ Mdr= omnUundmintentionem hd= chdfitx fublimdtionis N on enim pojjimt htc omnUfine ignitionefublimdri : ideoq^ bent cum cdtifis et experientijs eifdem&hdbent unum or dinein generdlem.L I B E R De fublimatioe Magnefi^ et Tufi£. 10 SVBLIMANTVR er non cddit diuerfius eyfimiliter omnk cor* porddperficlione diminutdiey hoc eodemordine. uidelicet .eft eddem intentio . Etnodiuerfificdturcorpordinfublimationib. Cap.qin er TutU. quodcunq^ublimm cum ignitione neceffe eftiquonUm in feipfisfeces habent fufficientcs.utin fundo dludel non fit multd corporisfublimandi qudntitas: quUmultUudofublimdtioneimpeditietpUnitiesfitinfun dodludelfublimdtionis. De fablimatione diminutorum cor^ poruiTL Cap.

Cap.SECVNDVS- 37 Corpord. Yidt igiturpoft iftorum ccttfyderdtionemfublimdtio ut in T«« tid 9 eyfibifimiltbm infublimdtione9 eydif}>onetur eorum fublimdtio hoc eodc ordine cum cdufis ey experetijs fuis* DeDefcenfione. uerb indignttd ddmixtione rei eleudntis 9 funt Venus er Mdrs:propterfu<efufionis tdrditdtem. n* NA R RAT I S itdque Sublimdtionis intentioni* bus cum cdufis fuis omnibus 9 reftdt nos nunc De= fcenftonis modum moftrdre 9 cum cdufis fuis 9 fimiliter cum fuo ordine determindto eycompletoJuit dutem cdufd in* uentionk illim triplex. NecelJeigiturfuitingenidri 9 utcumfhtim reducld eftpdrs 9 db igne depondtur. Alid cdufd9 ut corpordpr<e= fcruentur d combufUone debilid9 per edtn defcenfionc poft reduclionem d cdlabmeorum. Venut utiqueindiget Tutia:M. Udtn cum i cdlcibm corpo rd debiliddttentdtnus reducere 9 non omnem illorumpdr= tem tempore uno reducere poffumus.Hoc dutemper Defcenforium fit.m uerb Arfenico:ey cum eis ele udtitur defdcili^quonidm cum eis mdximecoueniunt. Siigiturpdrs illd9 qu£ primb in corpus reduftd eft 9 reduclionem potius ex= pettdret9per ignem eudnefceret tunc mdior iUorutn qum titdt . Vttd falicet9 ut cum medicind ali= qud inclufd eftin illo udfe 9 quoduocdtur Defceforium uel Cbimid 9poftfiifionemdefcenddtperfvrdmeneius:eytunc fttmus certifufionefufcepiffe.Eft eytertid cdufdinuentionis corporum 9 depurdns db .

finefcru* pulofint terminantes tnfundi acuitatem . hlittatur ergo resjuiits intentionisfit.ey parietes lUius *qualiter. uelparuaz concauitatisji quapofsit defaciii defcendere y cum inclina- tione capitis defcenforij paruaiquoniam in illafirmiusfta^ bitjy diutius ignemfufcipiet . His itaque necefiitatibusjnuenta Defccnfione .fuperbaculo$ rotundos .LIBER omnire extrdned. Etideoper ittudexcufamur: tcnet enim f&ces corporu ®tf<zforiume?melM:id€omrrmui modum iUim cum . cr/rt de bonizrfirmaterra y nondefaciliper ignis prtffuram fundente.pomfuper tabulam planam .cum modopunficationis Befcenfo rij.Poteft tamenfiresfuerit difficilisfuponis. determinc tur modus iUim cum inftrumeto fuoprius notificato cum caufisfuis. Defcenditcnim corpus fufum mudum. ey in igne de carbonibus pona* tur 9 eyfuper ipfum fuffletur^quoufque tota res prtdithl defcendat in uasfibifuppofitum. Dicimus igitur.qubdformaeius tali$fit. defcen= dere in iUud. Vunficantur enim per hoc corpo= rd. er omnem rem extraneam in concauitateiUim dimittit.Sedperpaflillum melim purtficantur . ut pofiit unum^ quodque liberefine adhtretia adiUiusfundiforamen de= fcendere.utfun dimUiu$fitdcutuf.Etcoopertoriumeiutfineceffefueritfuadfimi litudinemplan£parapfidis ejr bene conueniatiUi . ey eius modus purificationis eftidem.er iunttura firmetur. ex terra fattos >ut magi$fundo/uperioriapproximetur[ 9 ey cooperiatur cu eo. ey melioremfufionem dd= bit: er fepifsime tentart poteft inclinatione capitis De= fcenforijjifufafuerit .

eft enim adminiftratio precedens caufam. quamperftftionem fciamus effefed mundificatione utili.uelin calcem. . de cuius in= tentioneeftmundari .uel limaturis.quodperftftim eft redigimus. Dicimus igitur. Defcenforijuerb mo= dum erdefcriptionem ecce.er mifcemus calcem cu aliquo3 de cuius intentionenonfitfun* dificut albumen oui^fapo^pofteaiUudfundimus.ut medicina fufcepta perftftionisy melius etperftftius per eam tranffirmen tur corpora .SECVNDVS. EtiUudingranisminutifsimis. Omnemtamen adminiftrationem fufficienterinfequentibus tibi narra bimus. Inuenimus enimper iUud corpora mundart multa reitera tionefedno mundificationeperftfta. 38 quonia accipimus corpus . ea.

Ignis o W I <s f £ I' De .

Qndfiece medicin£ ncftr£ eyfpiritus munddri non pofiintfed infici crccrrupi. 39 lcilicet per Alenv Chimiam Cap.qu£ fiecempoft lUius refolutionem non dimit= tdt . Ndm qutdjtm eftperignem. quo* cunque diftiUdtionis genere .qu£per dfcenfumfitindlembicb„ eftfalicetinquifi* tio dqu£pur£pneterra:cuius experientideft^qubduides aqudmdiftiUdtdmnuUdmfiecemhdbere. Qu£dd per defcenfum' Cbi* t mi£. quonidm per afcenfum eleuminndturdfud combuftibili . puriorem effici . QU£ue= rbperignemfits duorumgenerii inuenitur. infuo udfe eleudtio. Diuerfificdturutique diftiUdtio.utfequente$propo fitumnoftrum . 8C Filtrum.Videmus enim rem diftiUdtdm. Qu^ddmeft per ekuationem in dlembic.Cdufd generdlis inuentionis cuiuslibet diftiUdtionis eft.fermonem de DijhUdtionetrddd* mus cum cdufisfuis.ey conferudtio il= lius dputrefdftione.qud medidnte cleum ex uegetdbihbus eUcitur.Qufdmuerbfineigne. De diftillatione trfplici bich. Cdufix uero imentionis eiusy qii£ per defcensufitfuit oleipun in ndturdfua extrdftio. CONVENIENS eftigitur. 3 12. er melim h putrefdclione cuftodiri.purificd= tio liquorofi dfiece er fud turbulentid. .SECVNDVS. Eft ergo diftilktio uaporum dqueoru. Cdufd uerb fpecidhs inuentionis il liu$. Cdufd inuentio* nis dqu£pur<efuitimbibiti6plurium medicindrum rnun* ddrumiutfiqudndo indigemus imbibitione^dqudmpurdm hdbedmut.

quampeream qu<e cineribus elicitur.dia uero cum aqua in uifcfuo cumgraminibus. uel la* nofitate ordinefuo difpofita : ne cucurbita .Experientia bene nouit hoc uerum effejqui cum diftiUaffet oleumper cineres cleum uix alteratum fufcepit in recipienti . colores grgrofiiorespartes terreas eleuan contingit. Cu ea uerb qu<e cum aquafitjubtiliores zrfine colore^ ad naturam aqueitatisfimplicisapproximantes. ueldiftiUatio* nisalembich rumpatur .quemadmo dum crcineres.qu<eper afcenfum fit eft du= plex modus» Alia enimfiftili oUa cineribus plena perficitur. ideoque per eam y qu<e cum cineribusfit. Volens ergo parteseiusfeparare^adiUudnecefiitate peruenit. Magisfub* tilior ergofitfeparatio per eam qu<e cum aqua perficitur. tabilti .quicumfubftantideiuspermixtuseft habeatur hoc enim iuuarepoteftin cafu . Ea ue ro 9 qu<e cum cineribus maiori grfortiori eyacutioriperficitur igne ^qu&autemcum aqua manfueto mifcibilizr ocqudi. Aqua enim acuitatem igni$nonfucipit. qu<eper ¥iltrumfineigneperficitur. utcon* tingeretperaquam diftittari 9 cy tuncpereius reiteratio= nemfeparauit oleuinpartesfuas elementares purifsimas utalbifsimam erferenifsimam aquam ex rubicundifsimo extraxifjet oleojremanente infundo alembich totahter il lius rubore* Ver hoc igitur magijkrium ad omms rei uege. T>iftiUatiok uero.adperfettionem deducitur. Eius itaque.LIBER haherinonpoterakzrhuius inquifitiofuitjciticet ut co» loreius.Bicamus ergo omnem diftiUationis modum cum caufis fuis.caufainuentionisfuit. aqu<e fola ferenitas.

parufaetibus fiut neceffaria et mani fifta.crfupponatur ignis quoufq^ dijhllet.cyde.f. A lebich aute. qu<eperfiltru eft. eyfimttibus auricutisjuper cuius funduponantur cineret cribetlati ad digttifpifsttudinefaper ftillationis quos ponatur um di* eifdem cineri ey coopertatur in circuitueius cu bus ufq-prope collualcbich : poft infundaturres in illud dc cuius intentione ptpc difhttm.uegtabU huomniiieyeoruconpmiliu. V Itimb cooperiatur iU ludcu alembickcuius coliufigiliatimfufcipiat intus dte* rius collu y ne uiafug<e inueniut dtjhllanduipoft lutetur all bich cucurbitx inftrions intrafe.et omnis ommu determinataetementorufeparatione perucnire ncceffe eft.ad cuiuslibet liquorofi ferenitatemfimiltter perueniri pot. uideatur fe cu magna ignis exprefitoe. Vereauerb . Hcec aute omnia. Diffvrt aut ab ca in hoc. ad cocauitate cana* lis ippus alebich^ucucurbitafua^utfirmetur eoruiunih» ra. utfumatur olla fvrtis ex terra er coapteturin furnofimilifubtimationis fumo.cu eade difhntiafurniafpoditibus. per eande inuefhgattone. o^fumitur una otkfir reu udtne^ejrcoaptatur adfurnu ut diftu eft: ejrpoftfu* .SECVNDVS.Ver ea uerb^qu* per defcefum ad cu iushbet rei oleuperueniridetermtnate poteft. vfq.qui uerb boc igtioratjubil ex hoc nouit magtfkrio. Bifpofitio ergo cius. cft fimilis huic in uafe eyaiebich. tabitis.qu<eper aqua fit.eyeius ret conpmdis 40 qu£ ex uegetabiliprocefsit in efje. Secudtf uerb intctionis diftiU latioms difpofitio. eius cucurbita deuitropnt .qu& per cmeres fit cft.ejr totti diftitatuefis er ignis augeaturiltifecundti exigentia dtftiltationis^quoufq.aatiea tnuejhgabit . Bxercitetur igitur.

dijhlldtio eius. quid leuigdtio htc effet cdufdfirdttur& udfis .quifinoferenus fue ritjotiensddconcbdreuertdtur quoufq^ferenifsimus di= ftiUetunzrquidfdcilidfuntomnia. ey diftilldndae reiperdttio. Difpofi= tio uerb eim^qudeperdefcenfumfityeft utfidt Defcenforiu uitreti cu coopertorio eiusg? lutetur utrunq$ . qu£pcrfiltrufity eft ut pondtur diftilkndii in conchd Idpi del^rfiitri benedbluti. ey tntro= mittdtur quodfic dijhlldrimteditur.pondturpdrs tdtiorin dtclu.defcedet.LIBER perfundti illius olUftrdtu de grdminibus uel tdttd. liqucrc ufy ddfundu conchte . crfidt ignisfuper ca i put illius. magnd probdtione no indtgent: ideo eorumprobutionemfiluimus.difhlletur totu. IDifpofitio uerb eius. uel rc alid cofimiliy ccftrudturddfpifsitudine duoru uel triu digi toru necucurbitdfrdngdtur:0' eifde grdminibus uelre* :) bus confimilibus cooperidtur in circuitu cucurbitd. ufque prope collu dlembich&rfuper ipfxftrdmim uirgdt fubtU iesfpdrgdtur^fuperuirgdspondtur Idpides poderdfi.et mddidi. cS ergp incipiet diftilUre ipfumfiltru : primb dqud difhlldbit^qud mddidu fuif. pott interftrdmindfunddtur dqud ufq^ ddolU plenitudi= ne y eyfuppondtur ignis y quoufq. D efcriptio ue & Vrimus rbeymodus omniumudforum nobis nunc trddtun diftilUtwnis cuiuslibet . quifuoponderecucurbitdeydlebicb zripfdftrdmind de= primdt:crdepreffdfirmiter eyfbbiltter tenedtfuperolk fundumjie ndtent leuigdtdper ipfixm dqud.qua ccfsdteifuccedetilliltquor difhllddus-. Vendedt uerb exilior pdrseUs db orificio cochz extrd : eyfubxdpite illiusfiltri pomiur Uds redpiens difhllddd.n.

5ECVNDVS Sccundutdiftittfc »4 Vrimusdiftittfc tionUmodus tionismodus * l* I r I 4 Quxrtusdiftittfe tionis Ttrtiusdiftittd* ticnis modus modus i Q .

Cdlcindnturenim corpora . defhndi* turper iUud ab aduftione ideo neceffefuit continuitatem .L T I B E 31 De Cakfnatione Cap. 13 .Cdufd uerb inuentioms eius eft>ut fulphureitdsdduftiudzr corrumpens er defcdans. eiusfepdrdre^ut ignis liberiut ddqudmcunq^ minimdm e= ius pdrtem perueniens Julphureitdtem ex eo comburerc pofiif. qu& omnia calcindntur necejfefutt iUd diuerfd intetione cdlcindrifte* cidli er generdli . Bteftcommunis intentiofimiliter iniUd depurdtio terreitdtis. per ignem deleatur. et cdlcindnturft>iritus. Diuerfpcdtur uerbfecundum diuerfitd* tem rerum cdlcinanddrum. in qud eft fulphureitM dduftiud. EftergoCalcindtio. dttdmen und intentio qudre cdlcindntur illd corrumpens^ defcdas eft.z? non defenddt ipfum continuitdi Argenti uiuiin iUo.qubdper reiterdtionem cdcindiionis3 <&reduttioniteQrum. tis pdrtes igitur diftilldtionis narrdtionem deCdlci* reijiccteper ignem puluerizdtioexpriudtionehumidita confoliddntis.munddnturcorpora utmoio . qu&fme cdlcimtione . inuentum enim eft.S ndtionefermonem tfdddmm.Q? res alk extranet 4 naturd horum diuerfd Umen intentione. Quid tgiturfunt corpora imp= pfayduorumfcilicetgenerumidurd uidelicet. deleri non poteft quonidm ipfum corpm folidum eftyCT propter foliditdtem er Idtitdtionemfulphu* teitdtU . in continuitatefubfhntit Argenti uiui. utfulphureitdi dduftiud deiedtur : pcr ignem enim comburitur omnis m. Mollid uerb ut lupiter er Saturnm . PO. ut Venus et JAars .

urafitfirma^r coapteturad furnum cdcinatioms tditer . Specialk uerb calci* corporum moUiumeft. Prius tnatur uasftrreum uel terreum. adfimilitudinem parap= fidisfirmatum. Sedmaniftftius lupiter er citiui indu= ratur .qudd amboper foluignem calcinaripoffunt&rper nonprxparati ambofimilis i<gturper ignemfolumodo ficperficitur . qubdfub illopofiint carbo* Gij . utfu* falis acuitatemprxparatiuel ter. Calcinanturenim^corpora aliter quamftiritus uel d\£ re$.SECVNDVS natio 4* ut modofcribimm infequentibut . Moduserop calcinationis ea diuerfutpropterdiuerfitatemcalcinan* i doru.ey corporaetiamadfe inuicemdifJvrunt.utcum hifduab. Inuenimut enimper idingenium mani* ftfte ipfa indurari.crfaciliusfoluantur in aqua:quo= niam omne calcinati genm fixiuseft quhn non calcinati. Calcinatioue rb aliaru rerufuit exigntiapr<eparationis fyintuum er corporum y de qua latius determinabimus infequentL Na Memeftdeperfcftionehorualiquidtahu. cet.Simili* Corpora enim mollia unum modu habentgenerale adctlcinationis intentionemfcili* ter diuerfimode cdcinantur . er faciliorisfolutionis > quiapartes calcinaU magisfubti HaU per ignemficilius cum aquis commifcentur eyin fc qua conuertuntur : hoc fcit qui expertus eft. intentioni* butjit intentio per eam calcinationemjlh indurare eyU gnire:adquodperuenitur cum ingeniofa reiteratione cal cinationiifuper illa. cuimftrucl. Caufa uerb inuentiotwfoirituum calcinationis eft y utipjimelimfigantur.de qua infequenti traditione determi nare nos expedit.

lupiteruerbdifficiUime. ey adft<rmfuipa^ rietes fimiliterfirmetur. exponatur ey dimittatur . \n hoc tamenjoUi citu reddimus artificl . quoniam Saturmis defacili k calce fuareditddcorpus. fcilicetddtemperdtuigne^neprius redeat quamperficiatur illius calx .Vroijciatur uerb infundum uafisil lius Plumbu ud Stagnu. quontdm temperan* tia ignis indiget cr'fuccefione augmentiiUiuspaulatim cu cautela.utpof<U lUimiior tgnis admmftrari idfu£ calcis perjvchonc. Ideoc^ne contingat iUuerrare in expofitione Saturni. Si nero lupiterfit . H<ec excorias Uo tdm diu continueturyquoufq.quoufq.poftprimam eius puluerizatione . in citrinifiimu mutetur colorem calx eius. N e contingatfimduer e*rare prcpkrdiffici quadopofumt inreduftionem calcem telouisreduttioneiutfi .quatuor uel tribus lapidib. admaioreponatur ignem. quoufy in dbedinem calx eius mutetur completa.coar= tantib. de quo nar= ratu efi idm>ejrnarrdbiturfuniliterfermone completioru Accendaturcrqpfub iUo fumoignis fubuafe cakinatio* nis>adipfius calcinandi corporisfufionempotens:eycum ipfum corpusfufum cute nigramfuper fe creautrit ignis catorejubtrahatur ab eojupaiaftrrea uel lapidea^quao fe non permittat aduri ddinftclione calcis .iUud adeos neudsmoueripofiitifiirniuerbfigurd eadem fit cwnfbrma fhrni magn* ignitionis . in calcefirmeturfua3 nedefdcili redeat in\ corpus. quodfuper tripodemfirrea uel trium lapiducolumndsfedeatfirmiter. ipfum corpus inpuluere conuertatur.LIBER nesproijci^eyfuffiari.quoufq. qubdfiSaturnusfuerit .

ut pro= ijciaturjuper facieiUoru quantttasfalis.ECVNDVJ.non neceffe efl iUu reducerejfedpofii bile efl iUu in uttrificdtione ddducere.qubdcum ignis impetu maximo. fugttua in* cluftm babetfubjhntid. calcemeius. non redu* cetifiuerb mdgnum.Cap*i4: MO DVS uerb Calcinationis horuduorucor* portl. Sed inhoc efietiadiffirentiainhoru duorucorporu calctna* tione. Exerciteturergo ddtUud. 45 . putuereconuertitur7facilius quam lupiter.nuUam mfiuitrificatortadatfufione.quodfilongam in igne contraxe* rit mora.nonautepere G iij . ey permifcedntur agitatione mul taper baculuferreufuper igne .quonidmfi in louis reduftione mdgnum non ddhtbuerit igne.uelo citer reducat <gr ce!eriterftfhnet:aliter enim non reduci* .pofl quantttdtan fepifiime in fufionefud.fedinuenidt eam priorisdiftofitionis^dutinuitrureddftd^jhmettunc re« duftione eius impofitbilem .quihoc uultfcire Dc caldnatione cum falibus.quonidPlumbuexprimis calcinationis laborib ad . et corpus priuatu humiditate reltnquet: quodpottus aduitrificationis. Ideofy ne ceffarib rdinquitur.quonia lupiter inprofundofu^ natur* Argentiuiui. Dicimus enim.S.eueniat ei quodnon reducdf.fiigiet. Omne enim prcpria priuatii humiditdte. quoufj. ey poflea per eundemodum perfe* cHoniSyperficiatur tUoru calx cufuU confyderationib. perfalis mixtio* ne in cinere uertatur.quam ad corporis metaUici fufione conuerti repcrietur.E t illud ideo. qu£ afalis acuitateperficitur efl. iur.

er multamfulphureitdtis dduftiu£ etfu<gentis menfurdm de* fddliin hoc mododdducunturin cdlcem.Mdniftfh eft eryo experietid huius. 'er efi ut tur dd fbrtem ignitionem : de cuius intentione nonfitfun* dere.undekfumofitd= ttbusfe libere ab[olu<it. Vds uerb eiusfitterreumddfigurdmpdrdpfidisfdftum.propter multdm terreitdtis eorum qmntitdtem.Modusitdz.et ittudideo.ut<us ddfixionem dpproxU mdtibus . Ver hoc enim relinquitur^etpdr tes minoresfieri^ in cineremperdifcontinudtionem rd= ritdtk conuerti. zrmdiorem ter reitdtem qum lupiter. er iUud propter lique* fdftionis eorum difficultdtem .cy ignis ex cdufd ittd dd edmaccedens combure* re er eam eleudrepoteft.LI6ER Bependet dutem huius cdufd ex eo.zrfitudtio cdlcinandorum in menemfieri . ey ideoporofitds in eis credtur: per qudm eyfulphureitds trdnfiens euold* re poteft. quo nidmexmultdterreitdte Argentiuiuifubftdnti<e intermi xtdjurbdtur Argcnti uiui continudtio. diofurnifit.Veneris uerb er Martis eft idem kmimtipondn* moduSy diuerfus tamendprimis . nifi qubdfbrdmenfolummo do unum debetfuper c&putfuumhdbere.ut in circuitu libereignem recipUt. qubd Sdturnus humi* ditdtem mdgis hdbet qudm lupiterfixdm. quonidm expropinquioribus tius pdrtibusfdciliorem Sulphuris neceffe eft combuftios Modus uerbfurni cdlcindtionps huius eft idemy cum modo furnidiftittdtionis. $ cdlcindtionisfrirituum eft.quo~ nidm expofitd dd ignitionem Veneris lamindfljimmdm da hitfulphuredm^eyfqudmdm infuperficiefua caufdbitpul uerizdbilem^ ittudideo .

zrqu£fbirituumnatur£approximat. Defciptioue to omnium qu£ narratafuntnouifiime eft b£c. 44 mtibttt. Cumfimili autemfur no. uftum rv murafua corporibm cr '.S E C V NDV S. Bftautemnaturr.Yuit autem caufainueniionis timfubtiliatio eorum^qu^ neqfefionem > necingnfionc babenty de quibus mdgnd utiUtdS amittebdturft>irituumfi xorum uidelicet&eorum qii£fu£ naturgfuni. cerbdg? pyra mult£ dcritudinis^mddgramufimiU^ ter diftiUdtd .mfijpiri tus. cr undic^ ckujum er furnus idem cum nouifiime difto.crfimili uafe. neccfje cftfahs aut ahminis 5 uel ecrum confiruitium^naturarrihabcre. quam qui adhibetur in cu= ftodixfugtfyirituum.• • quoniam fufiontm Jant anie dlorum tutrificatm ^fhiritutfQluH^fionempr^fhbuntfiimlvy Cumerg> ir. quba tiiam omnisfolutionis perftchoadduciiurcum aquisjubs tilib. .. • ••> V - . Cap.qu£fupe* riusdcfcriptaeft. quoufy mdximum eos toUerare igne contingat y (y um eorumfu rotundum.uw: . *\am cm ne quodfcldtur .omnisfimiliter aUa res caltinatur. er hispmilia.Exctt famur tamen i maiori labore . vp DE diffolutionefermo nofteramplidtu<Jnnuitfo!u tionem reificc£ in aqum effereduttwnem . quoniimaliaresnonfii<gt. t Defolutionibus. dclminiftretur ignisfuccefiiue zrpduldtimiUtim augendo nefu<gdnt . er uua a* .crmaxime acutis^ acribus^r pontidbu^fiecem ixuUam babentibmjicuteft acetum diftiUatum..

ideocfcnecejfeeft iUi ddmtfcert. neceffe eft periUl corpordpenetYdYe . Res fultdtemmbondfufioexeis. D e natura enim (icprtpd* . Ad boc uero y quodpenetrent et tranfmutentfine magifkrio non peruenttur.odus ueroperfimum eft3 utpondtur cdlcindtum in . quod eftfcili cet utpoftfublimationem er coagulationemt'iliu$ y 4dmini ftretur lUi aliquis ejcfriritib. er 4 uitrificatione commixtumfaluare. Ideo* q. inuenimus dliafo\uiy pr£ter iUd .purificdtus et mundatus y no fixus y ey totiens ab iUofublimetury quoufqy fecum maneat er tUi uelociorem pr<eft£t fufionem . Sed quid uide* mus omnid uere cdlcinatdfolui.LIBER' hdbitdfufione . donec in commixto fue rint. Magisautemferuabu/piri* tu$folummodopurificdtu$qudmpurificdtus yfixus y cdlci* tidtus tdtqifolutus. M. Modut er gpfolutiotm duplex eftfcilicet perfimum calidum y ey perferuentem aquamiquorum eft una intentio y et unus efi* feftus.ldeoprobdmusper iUud omnid calcU ndtdyddfalium er dluminum naturddpproximdre. per reiterationem calcind tionis y etfolutionis. rdtorum fyirttuum y ey corporum eft non uitrificari.Spiritus er%o y quimdgis ndtur&feruabitfytritus. lgtur quecunqjoluun* turjveceffe eftper iUorum naturamfolui.e£? penetYdndo tranfmutare. eyingrefiio eyfixtoftdns Ux operibus dutem natur£ probare poffumm y foldfd\m er dluminum y eyfimilium y ndturdmferuantid yfolubdi4 tffe. er ipfum in fufione fua d uttrificdtione pr&feruet. ma gshuitrificationedefendet . Non enim in operibus iUius omnibus confyderdtites.fefe in proprietattbus neceffe eft concomitari .

DecoagulationeMeroirrj fi^rerum folutarum Cap.S E C in dmpuUd uitred. uel referuentur infimul mixLe ifttfolutiones. V N D V S.ut it% diftiUationis modo peraquam pr<eceptum attulimusper ordinem . obturatoforamine. qu£ in caldariopleno aqud ey ftrdmine fepeliatur.qui per ebuUien tem aquamfit. 4* er fuper iUudfunddtur qudntitdt dceti diftiUati^uel confimilium duplum eiw. ut potius unafok difti Uatio fiat . er poft cakinaa tionem iterato fimiliterfoludtur donec per reiterdtionem operi/s tUud totumfoluatur. etfubfimo tepido triduo dimit tdturj&pofted per deftiUdtionemfiltrifolutum remoued tunnonfolutum uerb iterdto calcinetur. duplex inuentionis caufa iUius. A rgenti uiuifci licetinduratioialtera uerb medicinarumfolutarum ab a* queitate illis admixta abfolutio.ad fohddfubftantid .Pofluerbfolutum perfiltrum diftilletur eyfeorfumferuetur nonjolutumuerb iterato caicinetur. donec per reiierationem cakinationum foluatur.donec aquap boramferueat. per humidipriudtione reduclio. er poftea accendaturfub ea tgnis.eyeft ut calcinatum fimiltter crdinetur cum aceto .uelocior eft. er iterato eodem ordinefoluatur^eyperfiltrum utfuprx difliUetur. Diuerfificatur uerbfem . M odm uerb. defcriptio uerb eius quodnunc di ftum efifuperius habita eft . V obturetur cd* putfuum bene ne refyiret. \6> COAGVLATIO "Eft autem itaq±eftreiliquorof£. ne res refriret.

Alidenim Argentum uiuu coagulatione indiget^alia uerb foluta me* dicindXft dutem y tio. Alijuerb cum medicisittudco toylare conati dd hoc non peruenerunt . Ingenium uerb coagulationis.Coagularedutem ittuddifficittime\ dtq.quoufq. dliqui uerb in rubeum conuerterint Idpidemidliqui uerb in citrinum cuius nonfuitfufio nec in= grefiio. ut tx emliqui in album. V ipfiut Argenti uiui duplex coagda* Vnd quidemper ablationem totius humidi inndti db il lo .labono= fedccidetyddquod Uboriofe dccedunt cumprofunditate perffiicacis induftri<e><cr nos ndrrdbimus omne mgnium soaouUtionis ittius. fed infbrmd Argeti ui mcumplumbomiKti^horumcdufamfimiUterignordf uerunt . condttfuntp* feuduntit injhntid continuare ittiut conferudtionem in igne><zrper hanc continudtionem adhocperuenerunt.qui cum ittudputaffent coagulaffejpoft remotione tim db ignejinueneruntittudftuereficutpriusiper hoc er gp inftuporem adduttifunt.co<gta* ueruntquiddmfbreper conferuationemittius inignetem perato. lufio dut quid ittud non coagulauerunt: aut quk infenfibi* \iter ittudab eis extenuatum eftiaat quU coagulatio eorti nonfidt infbrma alicuius corpom. er huiws diuerfitdtis caufamjion potuerunt ifti* fedaccidit ek il* marejttudtdeo abiecerunt. in* duretur. Alid uerbper infpifiatione ipfius humidi.LIBE R iumipforumcodguUndorummultiplicitdtem.Alij uerb necef farib exprincipijs ndturdlibusfupponentes humidu quolibet db ignis cdlore inficcitdtem conuerti .arguentes dd hocperuenirinonpo/Je. er in ddmirdtionem ueheme tem.

quoufy dd corporis ndturZperuenktfed fiigiuntfe* cumperignisincenfionem : crittud eftcdufderrorisillo* rumquificcodguldnt. VLdbetutiqfimiliterArgntum ui uum humiditdtemfibi multum unitdm.partes naiurdliterfibi wxt#t : .SECVNDV5/ uzrunt. non reliftxfibipdrte ddfufionc metdllicdmfufficiente:qud remotd nonfunditur cr hxc eft cdufd errork ittoru.quonidm ddimperftihim corpus iUud conuerte* runt er cduftm huiusfimiliter uidere nonpotuerunt. Ho rum igitur nos ndrrdre cdufds expedit. poffunt ittudin ignis pugnd te nere. Nimider qpftftindtio. Alij uerb medicinds drtificiofds componentesjllii 4* in proieftione codgulduerunttfed eorum nonfiut coaguld tio utilis. quemdugmentdndofecundum exigntidmfud* toilerdntidi illius humiditdtem tollit. ut coaguldtionis il Uus md^jkrium drtifix inuenidt .defdciliypropter comunitdtem in nxturdfud . cdufifuitprimierroris . Comifcetur cum Sulphure Arfenicog? Mdrchdfitd. Ignis igtur exceffus fuit cdufa erroris ittorum>d quibusfugit.per ittd dppdret codguldtum 9 non it% firmd corporlsfed Argentiuiui cum plumbo mixti. qui in Idpide ittum codgulant nonfiifi bUeihdbetfmiliter Sulpb. ldeoq. Vtidm d nobisfufjicien terndrrdtuefty unifirmiseftfubftdntidArgentiuiuiqud* re non eftpofiibile in breuifrdcio temporis per conferud* tionemillius inigne dqueitdtem remouerefudm. N cn enim h<cc cumfugtiudflnt .qudm db ittofepd* rdrinon eftpofiibilejiifiperignis cdutam uiolentiam y uel per conferudtionem eius infuo igne : er eftfuut ignis ille. cum uerbfubtilisfit fubftmti£ db igne recedit.

qudndoq.quodex puritdte euenire neceffe eft . lupiter^qud* dofyVenuSiqudndoq.qudndoq. Plumbu. Mdrs: quodpropterimpuritdtem dcciditfieri.uerb Sol.no n et omnefimiliter nonfixu liui du credtfixum uerb non . quds remouerepr artificiu no eftpofiibdeXum igiturfit etds cum Argento uiuojrubeu uel citrinujecundu menfitm Ydfu& quantitdtis credre colore: eius dbldtionisprcprie* tds Argento uiuo erit dlbedine ddreper ignem H<ec igitur eftcdufd udrietdtis coloruiUiuspoft coacndatione eiusin Idpide bdbet etfimiliter terreitdtem Sulpburis ddmixtd. ldeo= tt contingit ex medicin& diuerfitate illufio in codgddtio* ne ittius per ed. er confyderdtione colorum.qudndoq.Ex diuerfitdte igitur medicinaru coaguldiionis iU bus. uelittudbdbuerit Sulpburmixtunonfixti^necefje tft corpus moUe ex iUo credri: Si uerbfixu neceffe efi durii tyfidlbu y dlbum:fiuerb rubeurubeum:€rfi remijfumab dbouelrubeo^remifjiimfimiliternecefjeeftfieri^fiter reu inftftu:fi uerb non . qui illudin corpus imperftcbm cod* guldnt. Ndmfi me dicina.qudfdd uerb minus . De . quantuin illo eft.- 3t I B E K Sulphurispropri* qudfdd tdmen plus. quandoq.abfqUe Sulphuris comixtione diuerfitds edde propter diuerfitdte munddtionis et pr&pdrationis ittius cum medicinis.Vurd ergo iU liusfubftdntidpuru credtcorpus: no purd uerb e contrd* rio t Accidit dute etfimiliter infolo Argento uiuo. qud infici omnesfuds codgxddtiones neceffe eft .dccidit diuerfdin codguktione credri corpordjc? ex diuerfitdte iUiusfimiliter quod codguldndu efi. Lund. er h*c eft cdufd erroris ittoru .

llicuerofimi liter ut intetitione noftrafuper itta narremut completam. tionem. Sunt aute huius corpo* ra omnia. Coagulatur uerbper medicinaittt conueniente. in eiutjpondiltbusperfuam longitudinem zr nonfu* ge uiam quoufq^ iterata uice adittiusfundum prtcipitetur tnulta cdiditate ignitionis y cum reiteratione multa.quantumcunq. quo* ufq^fiatfixum. neceffe eftitta coUigere. Ajperitas enim ignisaqueitatem iUius defaciliremouet et hocfitper uas . fecundu quodper noftru inuenimus experimentu .SECVNDVS. 47 De Coagulatione Mercurtj per praecipiiz Cap*i7* igiturexfrequentiittius COAGVLATVR prtapitatione cwn uiolentia adignisafperitate.Ex rebus erypfibi con uenientib. eyp minima comifcetur ante iUtus fuga.cuius coUumfit mult& lon* gtudtnis^zrinucntrefiguramampuUthabeat cu contt* nuacottieius aperitione.Subtilioris $r<g[ubftmti£etliquidiQW fufionis neceffieftmedicm .qu£ maxime iUi in profundo adhtret.Sulphur uel Arfenicufedquia no uidemus cor* pus attquodin naturafua ittu coaovkrejfedab eis ipfumfit %tre.utpojkapofiit humiditas eiuse* uanefcere. Eteft medicina itta. Ideo confyde ramus nullucorpus itti inprofundo adh<erere.fuerttfu<e conuenientitf. crnosnarrabimtismfequentiiUaapertius. Coagilatur fimiliter ex diuturna retetio* ne infuo igne cum uafe uitreo. cuiusfigurafit mu\U longtudinisjn quo inueniens refrigeriuJocumadh<erenti£ inueniateyquie* tis .

JAodiuerbinuentionis huius medicin<e Mercurij. ingniorum medicin<e tibidedimus ddqudmper ittosper* uenirepotes:cripfdmfermonefibipropriodetermindui= mus. eftperdmpulldmin cinerib . utdnobis narrdtum eftfufficienter.dlterumuerb exterree ey dduftibilisfubftdntix d lorum commixtione. medcxd ittius elicktur . ldeoq.dqueitds mnefctf* . funtperfublimationem. Modus uerbfixionis illiusjn c<t pitulofutfixionisfimiliterndrrdtus eft. Cum idm in dttufubs tilifiimdm hdbedtfubfkntid . ex hoc mdnififte relinquitur. ipfdm debere effefub er puriftime iUiddhtrentis exndtu fknti<zfubtilifiim& rdfudfdciUime3 eytenuifiim<c liquefdttionis ddmodum d= qujefixtfuper ignis pugndmihoc enim ipfum codgddbit er in ndturdm Soldrem uel Lunarem conuertet Modos .Exfolo uerb Argento ui= uofixcilius wpropinquius&perfcEtiut inuenitur :quo* nidm ndturdmpropridm mturd dmplettitur dmkdbilius er edgdudet mdgis quhn extrdnea: eyeft in ipfofdcilitds extrdttionis ittiusfubfhnti<efubtilis. eyfkbilem coaou= Idtionemfieriittiusjedfugtiudm quorumquidemcontingt 9 dlterumpropterft>irituumfii gdm.Exfairitibus etia nouidemus in ndturdfud mdnentibusfirmdm.. e x qudcunq. metdUicis cumfuo SuU phure uel Arfenicopr<epdrdtls. ufq*' ddcollum m tempernto igne .L iftis I B E R eymulu injrc~Honis y Mdtn tffe^qulipfd corpord.h<ec medicinaelicipoteft. Sollicite i<gtur ddittdm exerciterisy ey edm inuenies Sed ut nos non increpdre pofivs ex eius infufficientid : Bi= cimus quonidm ex ipfiscorporib . er exfolisfimiliter cor^ porib. Codgddtionis tterbfolutorum modus . quoufq.

ut Saturx nws. E t hanc calcinationemfufficienter infua monflrd* uimm oratione.hoc ordinefcdicet utnunqmm ab attufublimatio* . Biuerfificdtur uerb er ipfafimiliter. ckudionc 9 .SE'CV butfit omnis codgulatio.fcilicetper reiterationemfublimattcnisfuper illa in uafie aludelyquoufq-fknt. Cdufx uerb tntentionis ipfiusfixionis efty ut bmnis tinclura^omnifj^ alteratio perpetuetur in alteran* do er non mutetur.cum duplicib.zr Argntu uiuu in alioiin tertio uerb Marchafita t&agnefial et Tuti*:qu# oiaprtdiclafoluunturjoagulatur etfixan tur&r horumfimilid. lupiter^ Venusio-fecundu diuerfitate ipforu y ft>i rituum^quifunt Sulphur er Arfenicum ingraduuno. nis defifhnt donecfixa fuerint Vroijciantur ergp cum in uno afcenderit inaliudaludel erfic altemata uicefiat:eti&\ nuquam oaofa permittanturaludeljpondilibusadhtrc* re . N^I> V S. quin in continunfmt ignis.fuiscooper culis. ftgunturerqpcorporahdecafuai perftftione y diminutaperfuam calcinationew:quonia ab= foluunturper eamafulphureitate uolatiuazr corrum* pente. 4$ Defcriptio lonqprum uaforum h#c eft > er corum in qui* Defixione&modiseius Cap. fecundum rerum figndaru multiplicitate: quaefunt uide* licet y corpora qu&damd perftftione diminuta .Bt ex hoc acquiritur m= tentioftftinationisfixiomsillorum y ut ingnieris adinuen tionem multiplictifimildtionisjreiterdtionvsjin breui tem pore:quod'c'umduob. iS. Itiguntur uero^Sulphur etArfenicu duo* bus modis. Fl X O efl rei fiigentis ddignem conueniens dd* aptdtio.fit aludel.

' t IB E R er qudntocunfy breuiori temporepoteris multiplices Jublimatioms reiterationei multiplicare> tanto celenus contingetipfiusfixioms tem quoufyeejftt itlorum eleuatio : pm abbreuiare .quieftperipfiusfublimandipr<eparationeadcolore utconunuciniUofit^donecfigaturiet hocfitp longu um Vdtpn Vdsfecundum mm VMter* num . ideoo^fuitfecundusfixionis modm tnuen tu$.

SECVNDVS. Hoenimhabet partes inflammabilesizradhocfimiliter temperatiori ca* /fflftTN .Tixionisuero mo dus Ar$tntiuiuiy efl idem Arfeniciy cum modofixionis Sulphuriset quod v non diuerfificantur interfeimfiin hoc 9 non pojfunt Sulphpur er Arfenicumfigi y nifiprius eoru partes inftamabiles tcnuifiiwx y fubtili diuifionis artificio ab eis feparentur. SpetuU Vasterreum H .Verhuncultimufixionis modu y Argen tuuiuumhanc confyderationenon babet. uitreum.cuiusfundusfit terreus 49 er non uitreusy qucnidm fcinderetur inpartesizrfit illi artificUliter cum claufura bona connexus zrperfyatulamferream uellapideamy cu adjpondilia eim adh<jeferit y deijciatur ad ima caloris conti nue per alternas uices quoufquefigatur. Vdsqudrtnm Vdsmtreum I tj Esn.

IIBER V45$mtm iore^qulm ArgentumuiuumindigenL lnhoeuerb modo diuerfificantur^quia in longiorifiguntur tempore . quam Sirgentumuiuum^quoniam dtim eleuanturjpropterfuk Yaritatem^quhn Argentum uiuum. Fi xiouero . ideoque longiori ua* (eindigent9 quamArgentumuiuumdfuamfixionem .

Sienim ta lem illis pofuifjet. necfundipofje .SECVNDVSxlo uerb Marchafitae > Magnefi* .reiteremus fuper easfublimatione. er ex tntiufeftis natur£ operibus reprobatum .moUificaretur ut flueret . Cap. er Tutitt efi . dura rei nonfufibilis mol lificatio ad liquefattionem. Quaob* rem igiturimitantesnaturje operajnquibus poffumm* neceffe eft nos modum naturtimerando fequL H ij . non habebat. Exboc ergo mamftftic eft. so ut cum poft primamfuifublimationem acquifiuerimm aliquid. Naturam enim oleis liquidis cipijs non uidemus in ipfis corporibus metallicis . 19.Defcriptio uaforum lam tradita eft„ DeCeratione. humiditatem citb terminabilemjmmo diu durabilem ad illorum mollifi cationis zrliquefattionis necefsitatempofuiffe. CE R A T O I igitur cft.abiettis illorumfacibus.exuno quoq^ illoru. totiens couertendo quodfuperius afcendit. er ingrefsionem haberet. quoufquefigantur. in corpus ad <dterationem.udidquodinfcriut remanfit.% caufa inuentionis illiutfuit.ut qubd ingrefsionem ex priuationefu£ liquefattionis. quod ex eis uolumut. Sederroneum eft illud. er aprin* buim magifterij naturalibm femottl penitws . relinquereiur fcilicet neceffarib > ut citfsimc ignitioneunacorpora totaliter humiditatepriuari cotingeretiquare ex illofequeretur^poft unam ignitione. Vutauerut ideo aliqui cerationemfieri debere cx er aquis. corpus quodlibetjiecmalleari .

abomnire corrum* pente. Igitur er nos conpmili cerationejjumtditate neceffa rib expedit uti. uidemusjerrdm ittorum relinquere^propterfirtem unio nem>qudm in opere mixtionis natur<e habuerunt An omni bus dutem rebus dUjsJmmiditatem habentibus. totiens Modus ergo cerationvs eftper ittos. ldeocj.experime to inuenies eam in refolutione 4 terrea fudfubftantidfepd rdri: et poft ittius fepdrationem omni humiditate priuarL ln foiritibus dutem ptdittis hoc minimc contingit.ut fuper rem cerdnddm rmdtiplicetur eorum [ublimdtio. qu& fuper omnes cft humiditates expettans ignis calo* rem.IIBER Cerdt dutem ipfd in rddice cerdtionisfufibilium humiditd* *e. fufionem bondmprx* fknt.Koc aute nonfiat ante illoru perfetfdm munddtionem. tibri .quoufque in ittd cum humiditdte fua mdnentes . non eft aliud. in nuUis dutem rebus melius eypofiibihus hxc humiditas in cerdtiua inuemtur9 qudm inhis uidelicet Sulphure er Arfenicopropinque\propinquiM autem et tnelius in Arotnto uiuo Korum duttm humiditatem non .per quod ab illorumincerationis acceptione excufdripofiimus .

et tetd eritpcrficlio nis trdditd cognitiofecundum noftr<e drtk exigentidm. mjl fuper mentem artificis deueniat uerd cognitio ittorum nd* tur&Jecundumfudt rddices. COGNOSCERE uerb non eft pofiibile trdnf* mutdtiones corporum uelipfius Argenti uiui . Cap. x. per qudmperficHo huius operis aptius oftendd tur.quU H iif .Eteft fcdicet confyderatio omnis rei .Etconfyderatio necefiitatisperftcxionis medicintffci licet utdifcutidtur . neceffe eft ex promifiione no= ftrd intentum huim noftrt artis completeprofe* quijermoneitticonueniente .Uis itaque trdditis .f. De Sulphuris &C Arienici efsentia.5t LIBRITERTIISVMMAE GEBERIS PHILOSOPHI peripicacifllmi.Etconfydera tiofimiliter drtificiorum.per qu& cognofcamus dnperft* cliofit completd.Vrius ergo corporumprinci pid notificubimw: quid.fintfecundu caufdsfudsia. ex qudremelius zrpropinquius eli* mtur ittd ddomneimperftcHperfictionem. Deconfyderatione rerum exquibuseft perfecfiio magifterij Prohcemium* P|RINCIPIORVM ituque huius mdgifterij difcufiione trdditd.

nec liqucfcit per calidum facile\nifiquodiUius naturam habet . Sulphur itaque ey fuum compar caufam corruptionis habent fcilicetjnflam wabilemfubfiantiamey terreamfietulentiam. perficlionis corporum uel Argeti uiui caufa y nififiga* ueatur.qu£ perfufionem bonam perficitur .per iUius inflmmatione. er periU lius fubtilitatemnon remouetur eius imprefsio de facili.nifi quod oleaginu efl . Noneniminflammatur. licet lUius imprefsio non mo . Bft tgitur caufa corruptionis in iUo per hoc^ nec fufionem^necingrefsionem hxbet. tunqu&cwn non nonfixafit . eft mediocris iUoru fubftt. Non eft autem mediocris iUorum fubfian tia.qude necftat. id efl pingue. Voftea Uerb ipforum omntti corporum naturas citm fuis omnibus monftrabimus pro* prietatibusiqu* uidelicetfint caufie corruptionis iUorum cumfuis experientijs.fimilitereftinflammabilisfubftantia. Caufam ue rb perficientemhabentmediocrem inter hancfalicet CT iUam . eyfacilem eim liquefattionempercalidum . Cdufd igiturperficlionis in iUis . propter fugam. Dicimus igitur quoniam Sulphur eyfuum dfferamus:qu#funtfalicet comparpinguedofunt terr£ 9 utiamfupra narrauimus in capitulo de Sulphure:cuius experientia manififtam pro* hationem elicias. Comprobantes igitur imprimisfri* rituumnaturam : quttpforumfunt corporum principia Argntumuiuum Sulphurey fuum compar. Caufa uerb corruptio* nis.LIBER honi uel mali infe contiheant.ey qubdnigredinem ex omnigenere eiusprt* fiat. nec fhre facif.ntia:quiaper iUius terreitatem non turbatur ab ip* grefsione.

mdgmm adhibere cautelam necejfeeft. partemiUius magis inflammabilem aparttbusnon inflam mabiltbusyfeorfum in artificiofepararL Namfipofstbtle cftper calcinationemadreduftionemiUarumpdrtiumin* flammdbidum in iUo peruenireyneceffe eft ex illorum natu ralibm operibm eo$ confiteriy adomnemparttumdiuifio nem peruenire. non effc arti ficioycogitxueruntfvre impofsibtle. $% mturytamendefaciliftabiliterperpetuaiur.er coburi: ergoper diuifionem dtuerfarum fubftantiarum in iUo relinquitur. Diuidere autemputauerunt quidam impofsibin le.Exhisitacp mediocre iUim (ubftantiam dtuidercartificem nc* ceffe effe. Et nos Um deduximm te in cognitionem arti ficijyper quodad illim diuifionempofsibile eft peruemre. ideo artificmmetmfepdrdtionis eftfdcileifedipfum cftalbedinis tinftura.expramifi: Sulpbur de ueritate noftraz drtis. quoniamSulphurinfuinaturalicommixtios nepermanen$. Sed quia hoc dependet exfubtilifsimo fis in capitulo.quod nullamfufionem nec inflammationem dedit. Vatet itaq. H iaf .propterfbrtemilliuicommixtionem izriUiquidemin fuis operibm manifeftts aduerfifunt. In Arfenico uero quia in radicefua* miner&y pcr dftionem ndtur£rcfolut<efuntmult£iiliu$ pdrtes inflammabilcs. fedpars cim..T E K T cttcitur I V S. ln Sulphuris igitur diuiflone.fed tUudper diuifionem nccefft cft eueniffe.necefjeeftinflammari. Ha er ipfi Sulpbur calcinaueruntyCt licet non multum.Sulphuruerb rubedi* nis.

Vnaper fublimationem ad medi cinamy na er hoc hicinnuitur. Vrobamus itaq.ne in proieHione creet colorem liuidum: ejripfuis aqucitatem fugitiuamdelere V necejje efljie totam medicinam inprciecHone fugitiuafa* ciatg? mediocrem illiusfubflantkmfaluare per medicis nam y decuiu$proprictateeftnoaduri.L I B E R Cap.Aliaperkuaa-um a coaou* lationem y eyiUa inmitur in capitulo de medkina Arge/i= ti uiui. Argento IN mere. Sedudnum eflquod cogitauerunt Videmut enim ipfum mult£liuidUati$.ey pr£tereafimiliter per leue artificium uidemw ex illo terram nigram eyfietu lentamemanareper lauationemicuimmodum narrabi* mm in capitulo deMercurij lauacro: eydiximusfimiliter in capitulo de Sublimatione Mercurij: eyfimiliter defo* lutione Mercurij. Sunt enim du£ mundatio nes Mercurij neceffarti. efl De Merairtj effentia.Habet enim uiuo fimiliter neceffe % fuperflua &e* corruptionis caufamjfcilicet^terrea er aduftibilem.eynon albedinis.abfque inflammatione aqueitatkjubfian* tiam>quibus infublimando purgatur . Vutauerunt tamen dliqui nonfuperfluam habere terram uel immunditiam. perjittiuum . eyabadujhone dc* fcndereyZr qm nonfttgit>ey fixumfiicit. lUmperficHom ey illudperficere : ideo neceffe efl ipfum duplici mundationis gradu pr£parare.exquibus elicitur . Si emm uolumus medicinam ex iUo creareitunc neceffe efl x fetuleta fu£ terreitatis fub* flantia mundare^perfubiimaticnc. Sedquia duplicem efl elicere .

Ideo ex hoc relinquitur Solem zrLunam effefu£ natur <e magis. ey in ea mtitatur Argntum uiuumjuperquodfiwdatur rohes parua quantitas^uel dlterius rei confimilis .poftwerb.poft mittatur adignem lentum ne fcrueat. Ar gntum.proijciaturfuperipfum medicina fuce coaguldtionis^ej' coagulabitur in Sohficum uel Lumficu9 .Ua confyderamusplusfuam na* turam habere eypofiidere. reltnquituripfum Ar= gntum uiuum efJeperfccHuum ey adujhonis faludttuum. $% perftftiuumejfe iUudmanifcftis experientijs Ndm uide* tm Argentum uiuum.T E R T I V S. ut fumatur pateUa uitrea uel terrea. Secundus uerb gradus mu dationis iUiusad ipfius coagulationem eft y utfufficiat iUifo lummodo lauatio fuceterreitatis per mundationem : cuius modus hic eft .poftiUuduerb Aurum. quod efi perfeclionis ultimum. zrpoft.ideoq. innui* mus minusfud naturaparticipare Etquuecuque uidemus plus ab aduftionefaluariJ. .quod fatulentu er nigrum uideris ex iUo emamfjejaua ey abijce^ey hoc iterata uice multiplicay quoufque uideris coloremfuce ter* reitatis in darumjnixtum albo cceleftino colori perfcclce multari : quodperfcttcc lauationiseftfignum.ey agiteturcontinue cum digitisfuperfundupa^ teUcejtt diuidatur tilifiimi pulueris albi .mdgisArgento uiuoddh&rere:ey eidemmdgisamicdrv.Cumigitur perueneritadiUud. Argntum uiuum infimilitudinemfub* ey ipfum Argentum uiuuredeat . qu<e fufficiat adc ooperiendum iUud. donec totum acetum euaporet . Alia uerb corpora no uidemus ad iUud tan tam conformitatem habereiideo enim ipfa ueridice .

Magnefice & 3 Turiae. Non igiturin hispofiibile eft naturaliter ndturdmfequi/edper noftrum artificium ndturale. ad qua reducit minerafudfed ad quodperducit ipfum ar* tificium noftrum. fetifibiliter mdniftfta* tur9 Nam albedinem prscftdt Vcneri mcri Argenti. Dicimm ergo\ qubd Marchaptd duplice bdbet in fui creationefubftantia.LIBER fecundum quodprtpdrdtd extiteritg? ipfiwt ndtratione infequentiponemus. ey Tutid imprefiionemmagnain corporibut facientes. DE tificati alijsigiturff>iritibu<$.eyfimiliurin Sulphureeyfuocompd* rieflinducere .quems fiusfubiimdtionc <xleftinumprfi[kre9 admodumjy ipfum Argentum uimtm^ey colorem in ip* ey luciditatem ma nififtdm . ndturdlem neceffe eftnos facere crdditionem: quifuntfcilicet.Namfi ponxturadigniticnem y nonfufcipit iUam . Argenti uiuifcilicet mor ey adfixionemapprcximantis^ey Sulphuris ddu rentis. \pfam ergohabere\ulphureitatemy coperimm ex» perientia mamftfta . Nam cum fublimatur^ex iUa emanat fubftantidfuJphured mamftfta comburens . Magnefia . Marchafitd. priufqudm in» fidmmdtione Sulphuris infkmmetur eyardeit. Cap. eyfimdi* ter Argentum uiuum non effe perftttiuum inmturafud. De efsentfa Marchafitae.Etideo dicdmws^quidfint^cuprobationibusfuis in hoc capitulo. 3.lpfam ue* rb Argenti uiuifubftatim habere.Ex idm ergo diclispatet . eyfinefubli* matione fimilitcrperpendUur eiutfulphureitM.

cftfumus ipforum corporum alborum. Cap. Tuttd uerb. aut horumfimihumjieceffe eft alterari.?? hoc mdmfcftdprobdtioneperpenditur.qudmfmm corpus^mdgisddhoeretin examinepau co aurificio .quam rubei er albidetzrmi* nata proportio. Ideoque .in naturaadipfacorpora. DeSolisefsentfa. quodiam tibi narratum eft. QU£cunq^ enim aiteratiturper Argenti uiuiuelSulphuris uirtutem . 54 nififtdmmetdllicdm habere uidemusiqu* certum reddunt M4 gnefia uerb y Sulphurplus turbidum.zrArgentum uiuum magis terreum crfetulentumgr ipfum Sulphurfimili* ter magisfixum&r alids minus infidmmdbile habere9 per tafdemprobdre experientias mdnifcftepoterisgr ipfdm fimiliter magis naturt Martis afiimilare^zrapproxima* re. 4» DE corporibus igitur dmplidtofcrmone eorumin* timc ndrremus effcntim er procredtionem 'Etprimb deSole. quoniam htcfok co* municant. Ideoque ipfit propterfui fubtilitdtem^md gis adprofundum corporispenetrat. er ideo mdgis alte* rdt.poftea detuna 9 ultimb uerbdedlijs. N#» proieSb fu* tno mixtionis louis er Veneris .TERTIV^ artificem ittam hdsfubftantids continere in ridicefua. . cumfumusfit ipft dborum corporum^alba non citrinat corpora fedrubea* Hdm citrinitds non eft aliud.eandemimprefiionemfdcit cum ea : er qubdfumus metatticis no redditinec ipfa fimiliterfine ali* cuius corporis commixtione . adh&rente infpondilibus fdbric£fabrorum.

Eftigitur Sol crea* tus exfubtilifiimafubftantiaArgnti uiui er clarifiimafi* xuraicr exfubftantiapauca Sulphuris mundi . eoru afchdat fubtilitas cum eo. Qubduerb claram er mundam iUam habuerity perfl>lcndentem eius fulgore er radiantem maniftftdturjionfolum indie 9 uerumetiam in tenebrisje mamfejhnte dicimus ey uidimus. quia contingit diuerfitas in coloribus ipfius SuU phuris. Subtdifiima igitur Argnti uiuifubfian* tia^dfixionemdedufa&puritMeiufdem&^ ma .patetper hoc. qumfu£natur£fufcipit. citrinifiimumcreat colorc : patet igitur qubdjumpura illius fubflantiapurum colorem gnerat. rbfixam er finefulphureitate ccmburentemfubjhntiam babedt. citrinitatis ojknpone indiget Jenfum non habet quod per uifumperficitur. Nrfm neque minuitur^nequtinflammatur. Qnbd ue.qu£per experimentu babentur.patetperomnem operationem iUius adignem. exfubtilifii* nu Argenti uinifubftatiaperpenditur . er pur<e rubedinisjixi dari.Bftenim quoddam magis.qubd admixtuAr* gento uiuo ipfum in colorem tranffbrmatrubeu: er qubd fublimatur fvrtiignitioe de corporibus:ta q.necejjeeftey Aurum citrinitatemintenfam habe* refimiliter. Ut ideo .cumfuis probationi* bus. quia etipfum Ar gtntum uiuum defacih iUudfufcipit n5 enim Argntum tuuualiud. Quodenim ipfumfit. cum non pura uerb impurum Qui uerb probationis fu& .ejranaturafua mutatijingetis lUum.LIBER fecundumquoduidebitur expedire.ey quoddam minus in citnnitatetntenfum. Qubduerb ip fum fit Sulphur tingens.

diuerfas corrti ptiones ddduci. Ver multdm uerbey temperdtdm decottionem .ey indurdtio eyinftiffdtio. eft cau fdperfettionis:oppofitum uerb corruptionis.propterfdcilem Arge/i ti mui in iUudingrefionem.T E R T I V S. igiturfice* cideritfuper ipfum te neceffe Argentum uiuum Sulphur.qu<£ per longdmperficitur er temperdtdm decottione.dut modicu aut multde qudntitatisfuperm in comixto. nec fupeutum^ut dibm . Maior igiturArgetiuiuiquam Sul phuris in iUoprobdiur qudntitdS.non debi* eftfecundum diuerfitatem ittim.eyinft>iffdtio bond^eyulti* tndmixtio. Jgitur qu&cunque uolueris al terare.utcumignitione liquefcdt . Voteft enim Sulphur>quodfuper ittudcd* ditfixum non dduftibile effe totum^dut totumdduftibile et jjugiens in ndturd Sulphuristdutpdrtemfugientisipdrtem uerb fixi tenereifedinpdrte ndtura Sulphuris tenerejn pdrte uerb nomdut totii mundu dut immundu. 5% mSulpburismdterid fixdnon ddurensjotdipfius Auri materid eft effentialis.autpduc<efu* peratu m iUoiautnecfupenns.Expr£cedentibus igitur pdtet^quoniamultd qudntitas Argenti uiui eft cdu* fdperfettionk:eymu\td Sulphuris corruptionis cdufd.ad huius exemplum altera 9 ut ipfa ad huius£qud= litatem perducds:ey modum adiUudnos idm dedimus.Ethtcfuit cdufd fui magniponde ris.fd£fa eft ex illo pduldtind refolutio. Et quidfubtiles eyfixas hdbetpdrtes eiusjdeopotuerutpdr tes eius multum denfdri.Et umformitds in fubftdntid e& caufd perfettionis qu£ permi xtionemfit in decoEHone ndturdli:ejr diuerfitdsm fubftm tid eft cdufd corruptionis.

LIBER
AUtruUum-.dUtmediocre.ExhisitdquediuerfitdtibuStne
ceffe fuit in natura diuerfa creari corpora ey his fimilia:

quMomnes oportetnos narrare cumprobationibus mani
feftis.

DeefsentiaLtma^

Cap;

$>

IA M

ergopatet ex pr<cdiftis,qubdfi ceciderit

SuU

phur munduyfixum, rubeu clarum , fuper fubQantia

Argentiuiuipuramjnundamyfixdmtdaramynonfupe*
rans , immo pauca quantitatis ey fuperatur, creaturex

hoc Aurumpuru.Siuerbfuerit, qubdceciderit Sulphur

mundum,fixum,album>clarumfuperfubftantiamArgn
tiuiuimundam>Lunapura(fiinquantitatenonfuperet)

diminutam tamenhabetpuritatemab Auri puritate^ey
fpifiitudinemgrofiioremquam Aurum.Cuiusfignum eft,

qubd no denfanturpartes eius in tantum, qubd Auro com
penderet: necitafixamfubftantiamhabetutillud. Cuiu*

fignu eft diminutio eius per ignem : ey Sulphur eius quod

non eftfixum,nec incombuftibile^caufa eft illius. Et qubd
Sulphur in illo huiusfit difpofitionis,per illius pr&ambtt

lam inflammationemprobatur.llludautemfixumy ey no
fixum,adaliudquidem y ey adaliudrelatum effe , impofii
bile non eft tftimandum. Lun<e

enim fulphureitas

ad Aurifulphureitatem relatajiofixa com
burenseft. Adalioruuerb corporu

relatdjixd&no cobures eft.

T E R T
DeMartisefsentia:

I

V

S.

56

Cap*

&
albedinis,

uU SIuouerbfueritSu!phurfixumterreum>Argento ambo non pur& mixtum&r
terreo
h<ec

fedltuidx fuerinttcuiw fuperanti* quantitasfit Sulphu

risfixifummafit ex hisferrum,quoniamfuperantia SuU

phuris fixiyfufionem prohibet . ldeoque ex hoc relinqui'
tur Sulphur uelocius Uquefacliomsfeftinatiam, per opus
fiifionispcrdere,qubn Argentumuiuum.

Nonfixumue rb uidemus citim^qum Argentum uiuum liquefcere.Ex his ergo manifeftatur caufa uelocitatisfufionis, er tardU
tatis in

unoqucque corporum.Non quodplus de fixo ha=

bet Sulphure tardius , quoduerbplus deadurcnte 3 faa=
lius cr citiusfufionemfufcipit,quodfatis aperte relinqui

tur a nobisfbre probandum. Qvpdautem Sulphurfixum
tardioremfaciatfufionem^manifeftaturper hoc, qubdip

fum nunquam figiturnificalcinetur> calcinatuautem nuU
lam datfufionem. Ergo in omnibus cotporibus illam im*
pedire debet.Qvpduerb y nificalcineturjionfigatur: pa*
tet experimentoilhus y qui illudfigit non calcinatum :'quo

niam ipfum inuenitfemperfugere,donec in terram uerta
tur.cuiusfimilitudoeftcalcis

uerx.Kocautemminime in

Argento uiuo contingit, quoniam figipoteftabfquehoc,
qubdin terra uertatur&rfigifmilitercu, conucrfioneip
fius in terrapoteft .

Naper feftinatione adeiusfixionem,
fublimatiom

qu£perpr#upitationeperficiturfigitur,cr in terramn
tatur. Verfuccefsim uerb illius Uerata uice

IIBER
fimititerfigitur, ttrio in terrauertiturjmmofufioncddt

metdUkdm. Uoc dute mdntfeftu eft,zr iUiprobdtum^qui
nttdfy fixiones ittius expertus eft y ufq; in ittius cofumdtio*
nemfeftimmperpr£cipitdtiorie\ er tdrdaper fuccefiuas
fublimdtiones. Vidit enim eyi nuenit ut d nobis fcriptum
fitfcepit.
:

'

Etilludideo^quonumuifcofameydenfxm babet

fubftmiiam : cuiusfignum eft contritio iUiws cum imbibis
tione er mixtione
nifcfte uifcofitds ittim per

cum rebus alijs. Sentitur enim in 1U0 ma multam ddh<zrentidm , denfam

autemfubftantiamiUudhabere mdnifefte monftraturper
ittim afceftum crponderdtionemfiuimmenfiponderis.

Auro enim prtppnderat cum eft in ndturdfud. Et eftfimi
liter firtifiim$

compofitionis ut ndrratum eft. Exhisigi*

tur relinquitur ipfumpojjefigi^fine ipfiw humiditatis co

jumptione^ in terrdm conuerficneipropter enim borik
pdrtium ddhxrentidm^ &firtitudinemfu<£ mixtionis ji

quo modo partesiUius infyiffenturper ignem: ulteriws no
permittitfe corrumpi,nequeper ingrefiionefumofefldnt

nt£ in iUud,fe infumum ulterius eleudri permittit, quos

niam rdrefxclionem fui nonpatiturpropter fui denfitd*
tem,cycdrentid dduftionis:qu#perfulpbureitatem, qux\

non habct perficitur. Per hoc ergo inuentum eft, inuetios
ne ueridicdjuorumfecretorum genus mirabile:unumfcu
licettriplex y cdufdcorruptionis uniufcuiufque

metdttom

per ignem:qudrum und eftinclufio ddurentis Sulphureita
tis criUorum fubftdntidyperinflammationemittd dimU mentis&extermmnjisinfumumultimd confumptios

m

T E RT

I

V

S.

S7

ne 9 quantumcun que in illis Argenti uiui uertfixionis exti
tent. Altera efl multiplicatioflamm£ exteriorisfuper iU

l&penetrantis^ fecum in fumum refoluentis y cuiufcunq;
fixionis in eis ipfumfit . Tertia uerb efl rarificatio eorum

per calcinationem .
nes corruptiones

Tunc enimfljmma uel ignisfine HU

in eis penetrare potefl ,
effe

ey ipfa extermm xre. Si igtur om

contingmtjnaxime corpus corrum

pi nece/fe efl. Si uerb non omnesj-emittitur corruptionis
uelocitas uniufcuiufq-

corporisfecundum remifiionem ifc

krum.Secundumgenus efl bonitas^ quxper ipfum confy
deraturin corponb.

Quia igtur Argcntum uiuumpro*

pter nuUas caufas exterminationis ,/e inpartes compofis
tionisiUius diuidipermittit^quiaautcum totafuifubjhn*
tia ex igne recedit^aut cum tota in lUopermanetftans.

No

tatur in eo neceffafib perficttonis catifa . Laudetur igitur
benediclus er gloriofus Deus altifiimus,qui creauit iUud:

ey deditiUifubftantiam&fubflantUproprietates quas
non contingit ullam ex rebus in natura pofidereiut iniU
lapofitt inueniri btcperftttioper artificiu aliquod,

qubd

in iUoinuenimuspotentiapropinqua.
eft

lpfum enim quod ignemfuperat,ct ab eo nonfupe
ratunfedadmirabiliter in eo quie

fatgaudenseo.
I

L

I

B E

R
Cap; 7;
ddpropofitum dicU

De Vener is efsentia.

REDEVNTES

igitur

mus qubdfifuerit Sulphurimmundufixumgrof:
fumfecundumfuimdiorem pdrtem:fecundum uerbfuimi
norem,non fixum,liuidum,rubeum,fecundum uerb totu
nonfuperans nefyfuperatum, zr cecideritfuper Argen*

tum uiuumgrofftimiex eo £$ crearineceffe efi Horum i* Uq;omnium probdtionem ddducereneceffeefi,perddtd
.

exndturdfud.

Nam cumiUudddinfldmmdtionempom*

turjidmma ex eofulphuredm difcernerepotertsiqune Sul
phurisnonfixi efifignum, erdeperditiofu<equdntitdtis

per exhdationem.Sulphur uerbfixum in ittdfignificdtur
perfrequentem eius combufiionem. Nam ex eafit fu<efu=
jfionisretdrddtio
,

er indurdtiofu<efubftdntti: qu<efign<t
.

funt multitudinisfuifixi Sulphuris

Qubddutem

ittul

fitrubeum, immundum,ddiunttum Argento uiuo immun
do,fignificdturperfenfum tunde dlidprobdtione non indi
get. Experimento itdq^ elicidsfecretum:uides enim omnc rem cdoris ddione in terrdm mutdtdm cumfacilitatefoU

uiierdd dqu<e tidturdm redigi.Uoc dutem contingitpro*
pterpdrtiumfubtilidtione db igne.
tilisjn ndturd proprid
<td hdnc

Res igitur mdgisfubs

terredm ndturdm reducla

mdgisfubtiUdtur , igitur mdgisfoluiturjtd er qu<e mdxi

me^maxime. Ex his igitur pdtet cdufx corruptionis er w=
ftfiionis horum duorum: Jftartisfcilicet ey Veneris. quo*

nidm efiper Sulphuris multdm qudntitdtemfixi , er non
fixi9pauc<ein

Venereimmima uerb in M.arte, Cum igitur
Sulphur

s8 fufione deuenerit per caloremignis. eiufa partiumfubtiliationemp iUumiquaere aptitudinem fubftantU folutionU: cuimfignum ejl expofitio borum duorum corporum ad uaporem aceti. gnti uiui funt continentia . er qu# minus funt I ij .ittudfcitnece/farium uerumef)e y quinutto in= geniorumfufionis Sulpbur potuit conferuare infiifione foft ittiusfixionem . quemadmodum in Vcnere:parum uero itt JAarte ad naturamfixi approximans: ideoq^ non defacdi talemimprefiionemde Marteremouerecftpofiibile.exfixo uerofufionem non fieri.zrfufionem imperiri . Non enimponticum cyfacili folubile reperituraliud % alumen er %fu& natur£ eft.quodin illis conch ditur multum .T ERT Sulpbur fixum in I V S. horum duorum corporum . corpora effe maioris perftcHoms Ex hoc itaque mamfiftum qu£ plm Ar= . Etfirefyexe* ris in mineris horum duorum manifcjhm inuenies ex eisfo lutam aluminofitatisfubft&ntiamftittare : er in illis adbai rere:qu£alumtnofitas perponticitatem er facilemfolu* tionem in aquamprobatur.zrfufio* nem adiuuari. adi* gnem creaturper sulpbur nonfixum. Nam per ittudflo* retinfuperficiefua SulpburU eorum aluminofitaSyper ca lorem in iUum creatafubtiliatiuu. Nt gredo uerb in uno quoq. eo bo* nam fufionem fufcipiente eft .lam ergpatuitex Sulphure nonfixo yfufionemfieri. Etfipofueris h&c duo corpora in liquoremponticum:foluenturdefacdipere= buUitionem in illum multje illorumpertes . Argentum uero uiuum fixitper frequentemfublimationisreiterationemadittud.

L nibus tuis operibus. quarum altera cum labo= re toUi.'maiorisfuntperftttioni$\. quoniam unitam mundare perignis ingenium rio Argenti uiui medicina.occultas eflpo$ibilej\ifi adueniat er contemperans illamiaut illamdecommixtofeparans. mundare enim poteris intime\ad quod natura nonperuenit.autper elemtionem cum rebusfub* ftmtiam . I B E R tontinentiafunt minoris perftttionis. inteUi* gas utiq. eflfcilicecfaciUi= mafufceptioArgentiuiui. ad quodpofiit noftra operatio congrue ac utihter peruenireicum iamfecum ad tandem creationem unicumfattum efljj. de commixtofit. preciofifiimtperftttionis indagator erisiet cius per= ftttionis jupra quam naturje uincit opus . quodp ignemperficitur . duplicem fbrein corporibusfulphureitatemiunam quidem inprojitndita= te Argenti uiuijonclufam inprinapiofutf commixtionis cdteram uerbfuperuenientem . alteram uerb nuUo artificiorum ingenioeflpofii* bile tolli . Vrobatio ue rb huius.Exprtce* dentibus itaq$ fermonibus relinquitur . a terreafubflantiaiquae non inradicefut natur& unitaeft. Studeas igitur in om Argentum uiuum in commixtionefu perare9 cr pperfolum Argentum uiuum perficere pote ris . quoniam fulphureitatem aduflibilem uidc» tnusp ignem deleri ifulphureitatem uerbfixam mhume\ Si erg> dixerimus corpora calcinatione mundari.hocexperimen toprobatur.qubdea qu& magis Argentiuiui quantiatisfunt continentia. Videmus enimcorpusperft* ttius amicabiliter Argentum uiuumfufcipere. Separatio autem terrc&fubflantUin radice metallo uni* U .

fequeturex eo Stdgnum.ldeoqs cum eiseleudrepoteris. albo nonpure cont mixto.quodfisulphur fuerit in rddice commixtionis fixionepducd .quonidmfifdrti eyfubitd fufione h&c coniunxeris cum corporibus . er Sulphur terreum dimittetib. Et horumprobdtionem perpr<epdrationemitiuetiies:quoniamfi Stagnumcalci* naueris.quidfumifunt :quorum maior paxs Argenti uiuieft qudtitds. nonfuperansfedfuperatum cu Argento uiuofecundumpartemfixo.flammam non dat . Vrobatur itaq. duplex in Stagnofulphureitxs.noftrum propofitumfequentesinnuimus..quid cum cdlcindturfrs k^utSulphur. A rgentu enim uiuumtenetquodfu& mtur& eft.nonpu= tesiUudfixum.T E R T I V S.[enties exilloSulphurisfttoremi tft quodfignum Sulphuris nonfixi.eyduplexA rgenti uiuifubftatitia unaquidemfulphureitas. participans album.quonidm nonpropterfixionemfedpro* pterfuperdntidm Argentiuiuiin commixtionefaluantis d combuftione .ey quiaflammdmnonddt. HA C igitur inue&igatione propofita .qu£ eft.dutper Ar= gtntiuiui commixttone. 8.quam Sulphuris: cy huim experientidm uides.dbedine nonpura.qudm ndrrduimut.propter conuenientidm cum eisiut cft Tutia et Mdrchafitd. alterum uerb refyuit Delouiselsentfa» Cap.fyiritus fecum ddducent corpora infuga fud leuatione. Perprimamprobaturmixtionis experU I iij . S9 jhntiam Argenti uiui eleudntibus.

quia eius Argenti uiuifitqttiuifubfhntUftridoremfdcies euo = Iduit. Mdxime uerbcumper fubtrdcltonemfuifcorij cum mdgno cdlcindturigne.quodpo& remoti* . quodeft .qu£ Plumboftrido* remddducet. cr ignis modo eds diuidentis ddqudm nos peruenimus cum injhntid^ uidimus cum certificdtione noftrd nos ue : rump iUudaefhmdffe Quidigturfit. onem duorum non fixorum ex loue fcilicet Sulphuris ey A rgenti uiui renunfit. Ym qudrum eftfixd quonUm dnteiUiuscdlcindtionemnonftrtdet: poft uerb triplicemipfim cdlcindtionem nonftridet . Et ba rumfubfhntUrum diuerfitdtibus certtficdri poteris per ingenid conferudtionis tUdrum^cum infirumentis propri= is . Eft er%o iUudliuidum^ponderofumyUtPlumbum^mdioritmendU bcdine Plumbopdrticipdnseft .pro= baturper Uudtionem Plumbicum Argento uiuo : quonid ficum Argento uiuo Vlumbum hueturg? poft Uudcrum tiusper illudfuderis 9 igne nonfuperdntefujefufionisigne remdnebit cum eo Argnti uiuipdrs. Probdtur uerb du= plex Argenti uiuifubfhntU in illo . qum Plumbumpunfii* mum .er iUudin Stdgnum conuerteL E conuerfop tnutdtionem Stdgniin Plumbum. te certum reddere nos expedit . Qtpduerb Argenti uiui fubfhntUfit in ipfo. iUudconfyderdrepotes Ndmper multiphcem cdlcinationU reiterdtione ddiUud y tt mdgis iUi ignis conuenientis dd reducHonis ddminiftrd* tionemJnVlumbumconuertitur. ut complete cognofcds ipfius louis compofttionem .IIBER ctid dlterdper continudtionem ipfius in cdlcefudddignem -qudm hdbet y quid mdgisfixd nonfztet.

ey meliorat iEtquia in onemfuiful^ris. adfirmam approximatfixionem non autemfirma e& perpetua.qum in Plumbo. iUiusfixio. in radice fua nonfuiffejedeipoft aduenerunt . 60 V $w ipf° tequalitdsfpifiitudinis duorum nentium.Martis uerb difficiUima .ey huius experimentum uides p facilemlouis indurationemy calcinationem. gentiuiuiin illo effet quantitas.nondutem &qualitds quantitatis.T E R T mum. fifti ey ey harum caufxsper iam i nobis tradita mam I iij confyderarepotes. in Stagno adhtretemfacilimfe* parari.ldeoq^confyderamus h#c corrumpentia. prima mixtionenonfueruntiUimultum coniunttajdeofd cilepojfunt feparari . neq^ Venenpropterpaucitatem Argenti uiui in iUis > in commixtionefua. I V S.no adhtreretiUiin naturd fudfumptum defacih.quoniam in commixtione uincit Ar gentum uiuum. ideoq^ non adhcret Martiy nififubti lifiimoingenio. ey ipfius induratio .Argentiuiui[cilicet compo ey Sulphuris . cuiusfignum e&facilitds ingrefiionis in il ludArgnti uiui in mturdfud lgturfinon maioris Ar= .ey huius eftprobatio ipfi* m corporiscalcinatioieypoftcdlcinjtionem ddfbrtemi* gnem expofitiojwn per eum nonfiet diuifioifed totd dfce detfubfhntid .punfieata tamen magis Videmm igitur fubfhntiam Sulphuris. Ex hoc er<g> patet . cis Ideo alterationes in eofunt uelo operis y mundificatio uidelicet. Fixio uerb harum durarumfubjkutiarum . . difficiUime qubd Marti adh£rety Veneriuerbficdms y propter maiorem copum Argenti uiui in ea: cuiusfignum eftfufio iUius faciUs.

cum bocfit deproprietdte Sulphuris cdci nati.<eftimauimM<£&imdtioneuerdin quafumus certifi* catiipfum Sulphurisfixindturdm multumfecumcontine* Qui ercrpuoluerit in hdc noftrdfcientia uidere inuejti* gdtionem horum omnium . ey dicimus qubdnon diucrfificdtur k Jo= ue per cdtcindtionis reiterattonem .qubdigituripfumfitmaioris partis teme fetukntc qubn iupiter.confyderduimu$ injumofuoeleuatopermd- gnamignis exprefiionem .ey quid Sulphur in lilo comburens e$fu& quhnArgentiuiuifubftdntixmagvsadhxfiuum^eyqubd plrn hdbet defu bftantia Sulphurisfixi dd compofitionem fuam qtidm lupiter.mamfejhturper uis fum cyper iauxcrum eius ab Argcnto uiuo in naturd quid plus per lauacrum emanmt fxtulentix ab eo quam a loue et quidprimumgradu cdlcindtionisfufcipitfdcilius quam lupiter .L I B E R E t quid poft hds operdtiones y cdlcindtionemfcilicet eyrt* duttionem . ddiUius ndturam re* duttiojnifiquidimmundiorem hdbetfubftantiamdduaK fubftantijs commxidm grofiioribus.ey horum probdtiones per experien ttds mamfcjhs adducemus .ftudedt cumfedulitdte operis 9 donecprincipidipforumcorporum ey proprietdtesfoi* rituum inuenidtjnuentione certdjion conietturdli y qudm re. tradidimus in hoc Ubro fufficienter dd drtis exigentidm DeSaturniefsentia* Cap* 9 RE S TAT nosigiturdeSdtumodefcriptionem ponere . ey uidimus iUum ddcitrinitd* tempertinere. Sulphurefcilicet et Argento uiuo.

U deo confyderdmusconfyderdtione qudcertifumus 9 Sul- phurcomburensiUiuscum Sulphurenon comburente dd ndturdtnSulphurisfixi approximarein Argetiuiuifub- fhntia unifirmiter effe commixtumAdeoq. cumfcdndit /w \ mus eius . i nobisddduttum eftcum ueritate 7 perhoc . quod necefid* rio unius trium effe fignum re linquitur.fedcertificdtifumusperiUius odoremj- pfum dlicuius effequdntitdtis ey nonpduc<e .T E R T I V S.cuiusfignumfimilitere& in fundo inftrumenti quod ex eo remdnfit . dut nullius quantitdtis Sulphuris combujhbilis in eo . fdcilioris inuenimuscdlcindtionis. Wm corpora ey pluris terreitdtis . dut tnultum coniunttte inprincipiorum propinquitdte dd rd* dicem mixtionis.Quoduerb Sulphurisqua* titds combuftibilisjndgisfit Argenti uiuifubftmti<e adh<e fiu<e in eo quhn in louejignificaturper hoc.quinfitcitrini coloris mult<e citrinitatis.difficilioris cdlcindtionis. dut pducifiim<e .quodeftfignum mdiorisfieditdtis in principijs eim ex ndturdfudqudm louis.qubdnonfe- pdratur de eo in fumum qudntitds notanda.quid eftpduc<e terreitdtisjdeo pduc<epuluerizdtionis ey huius e&pro* bdtio difficiUimd Solis calcinutio completd. terreitdtispduc<e. 6% ]upiter quodeftfignum mult<e terreitdtis. Etquia no re= ttificatureius fieditas per calcindtionis reiterdtionemfi* cut in I oue. necefjdrib cum Sulphure non comburentefcdndit y de cuim proprietdte eft citrinitdtem credre. imb mult<e y quid non mouetur db eofulphureitas in breui tempore. Quod ue rb mdior qudntitdt Sulphuris non ddurentisfit in ipfo qum in loue .

nonfitci= • ie inchrdtur. ideo ex eodlterd cdufdrum mottttiei remotd . er ittudideo . Et ideo in hoc nobis dpertd eft uid cdufie inuejhgdtionis huius operis. er non remouetur db il tofitciliter. quonidmmottitiesperSuU phurdftcefiiudimottities uerbper Argentumuiuumex= tenfiud . louit uerb in albumjn cdlcindtionibmfuis. A rgm= tumfcilicetuiuumeySulphurcombuJHbile.Etideo lupiterfdcilim etfub= tiliusextenditurqudmSdturtiws: SdturnmfdciliM qudm Sol 'XenuKVenut quim MdrsiLundfubtilius qum lupiter: .quia «= triufq. Quidigitur remoueturfulphureitdscomburens exlouefdcilius . Etboc necefjdrie probdturper hoc .quoddfu= fionisperfittionemfufficit. QuU igitur in loue eft mul U Argentiutui qudntitM non uercfixi. grddu eim gnitionefcilicet Argentt uiui . quoduideextenfionis ejje wuscorpord multiArgentiuiui y multce corporduerbpduciypdUCti. Argentum muuutfcilU cum i= ceteySulpburcombuftibile y quorumalterum. qud tx Sdturno . quonidm cdufit duriciei uer&y eft Sulpburfixum eyArgentumuiuumfixum. Sdturnus uerb. Cdufd uerb mottiftcdtionis eft duplex. mottitiei cdufdffirtiter hdbet coniunttds. remdnet inillo multum liquefdttionis uelocitds . Eft tdmen diuerfitdt in mottitieper Argen* tumuiuum eyperSulphur. Cdu fd uerb liquefxttionis eft duplex. neceffe eft ittudindurdri uelociter.per quod incdcindtione mutdtur lupiter fxcilim indtirum qukm Sdtwrnm* Non dutem in tdrditdtem liquefittttonk ueloci m quhn Sdturnm .LIBER uidemus totum colorem ipfim in citrinum mutdri . in unoquoq.

fufcedinemfe habere contingt.Vatetigtur.T E R T I V S. cyfubffilendentisfulovrisfubx fhntiaeorunde paUiante. Sed Sulphur nonfixum neceffarib eft caujafufionis fine ignitione . Caufa uerb fufionis cum ignitione efi Argenut ui * uumfixum Caufaigturimpedimentifufioniscuiufcunq. Ex hoc enim maxime pftBxbilis Venw exiftitiminusuerb Uarsietadhuc minuslupiter: minime uerb Saturnus. aut Sulphur fixum y caufa moUitieient oppojita. ey deft* (himfupplentejmperftdxim attenuante. Argentum uiuumfixum . ey plurime igturquantitatis Argntiuiuicorpora aperftftionedi* minuta:ma<gs ad perftcHonemapproximareneceffeeft. Aliterautem ex medicina complente.quoniamcumplurim& Argnti uiutqudntitatis corpora maxime funtperftcHonis inuenta . eft Sulphurfixum .minm uerb ey<td= huc Venerem s minime uerb Martem . . er maniftfte uides huim rei experientiamperproieftionem Arfenici fuper corpord diffkilis fufionisficit enim eafacilisfufionis etfine igniti* one . Saturnum uerb minut. eyadprofundu corporum ftifiitudinem . qubdcum cau fa indurationk fit. cum perftftionis plusparticipet. itacfceymultt fulphureitatis corporaplurim* corruptfc onis effe contin<gt. fecretum.Quamobrem iontur ex iam dittispatet louem maxime perft&o approximare . maximumpotes elicere . 6% Soluerb quim Lunafubtilius. Caufa uerbfufionis eft duplexfcilicet Sulphurnonfixumey Argentumuiuum cuiufcuna genera . CaufauerofufionisfacilisefteyfimiUterArgntum uiuum.per hoc utiq. qubdexperficliuo dependet.

nttrahit^eyfimilefuo applaudetfimili. quopotuimus ingeniorumgenere. utper iUos im* perfiftorum unumquodq^corporum mutationefirmajn perfcftum hunare er Solare transformaremus corpus Quapropterex eifdem medtcinamdiuerfam. Alia enim caufa e<gt medtcina durum ignibileialia uerbmoUe.ao. Exhisigiturnosexpe dit adtnedicinas tranfire cum manififUs experientijs. EtiUuduerb indu rante ey inft>iffanteoccultumeft . VS icnturftirituscorporibusmags ey natura naturam afiimilariper hoc± qubdmagis corporibus uniuntur €? amicabilius quam alia in natura . inuentioneprima hos effe corporum aU terationis medicinam ueram. diuer farumponentibusnobis medicinarum caufasinuenticmis. Ver hoc er<g dd* duftum eft nobis. PR O B A M. Koc quidem mollificante . qubdex corporum diuerfitate^diuerfas inueniricumpr& paratione medicinas necejje exiftit . Cumfit i* giturduplicisgeneris alterabile Argentum uiuumfiili*. ldeocfc omni .quidddcomplementudeducat De duplid medidna cuiuslibet corporfs imperfecfti 8C Argenti uiui fcilicet alba&rubea* Cap. etquiddiminuturelinquat. er adprofundum atte* nuante^ey infuatqualitatefubftantia. cetperfcftticoao^Mei&hperfettionediminutacor* pora . exdiuerfa dterandorum intentionejreari necefje accidit. nofipfos exercuimus .ey non ignobile corpus.LIBER Zxhisigitur repertum laboris inueftigatione ueridiar.

A lid enim eget A rgentum uiuum medicindp* corpord trdnsfirmandd . dlid uerb Ac etidm di<t e<gnt durd ignibilid^ut Venus eyMars. 6? pord.et hitcfiquidem multiplicid. Alid uerb moU lianon ignibilid. Eft enim htc \upiter quidem murt dusiiUe uerb Saturnus non . duplicem medicinamfbre . JAollid uerb ut lupiter et Sd* turnus neceffe eft et medicina perftSHuamfimiliter multU plicem effe. Burd quide zr U Mdrs et Venm.T ER T bilia alia uerb : I V S. duritieifcilicet .ars er Venus . generis. Alterius enimgenerismoUitiei corpord fcilicetiupiter nws. Cumicntur quatuorimperftflnrucorpQruunicuiq^upkxmedicm . iUd uerb rubedine eyuiriditate pdrticipdty qu<z in medici* na diuerfitdtis necefiitatemponunt confimiliter. diuerfd medicind eyfi* At uerb ey h<ec quidem mu* Soldrkef militer egere neceffe eft. indlbum Lunare corpm mutantemfimiliter. unam quidem citrinam. ficiente .fimi liter etdiuerfd egcre mdicind neceffdrib dccidit.cum dfe inuicem differdnt in naturd. infeeciali uerb qudddm proprietdte difjirunt. er h&c utrdque utriufq.ut Saturnus eylupiter . Vnius eU enimgenem M. ideocfc alia quidem HLars > dlid uero Venus medicind perficiturjp hic quidem ex toto immun* dus y illd uerb non .et in citrinum mutantem Solare corpus. tabilia omnia quatuor nunc Lunarid^nuncuerb ficiunturperftBionis corpora. er hic quidem qudddm albedinefufca. Alid quidem durd igni* gnibilidyUt mollU no ignibilict tame. Alterdm uerb dlba. ldeoq$ neceffeeftuniufcu* iufq. Eft emm h<ec fufibilis ille uerb nonfitfibilis . er Satur* Cum hxcfimiliter differant .

Decem igitur erunt om nes medicin^quas inuenimus 9 cum totalitatefua ad cuiuf* libetimperftclialterationemcompletam : uerum utiq± cu temporisdiuturnitatejaborisinjhntia. er magn*inda= gationis induftria. imprimis affiramus narrati* onem de imperftffarumprtparationibus : eorum inuen* tionumcauf# necefiitatemponentes. Verficitur eyfimiliter Argntum uiuum in So Ure er Lunare. ideo ne propter artis infufficientiam traditi* onis mordeamurab inuidis . Cum tamen prtparatione indigeant imperftShx . Inuenimus enim inquifitione longa.<zr motte induratur corpus crfugtiuumfigtur ^ittuftraturf^dumfjplendorein^ tnarrabilijn eo quifupra naturam confiftit. er ab eadem . Eruntigturin fummaofio medicin* corpora perficientes infirma bo* norum. er deinde hincprincipium corporum omnium. Ueoq^ omni= umharum medicinarum expeditfingulumfermonemad* ducere cumcaufis fuis .o= ftro artificio efficiantur congruaperftftionis albedinis et rubedinis in unoquoq^gradu medicinamfufcipere .Solarisuidelicet eyLunarti. quibmfiquidem /.deinde Argen tiuiui.LIBER adueniat.necnon eylabo riofa maxime^ cum experientia certa medicinam unam qua quidem durum mottefcit.fedexcufan uolumus ab inupitionis la~ bore>harumdecem medicinarumyper unius beneficiu me* dicin*. cr maniftfiisprobationum expe* rientijs . ideoq^ er medicin£ alterantis illud > du= plicem diffirentiam ejje contingt.Vrimum quidem medicinarum decemferiem .dehinc uerb ultimb adperftftionis magifkrijmedU cinam tranfeundum .

htc quidem nonfufibilit iUe uerb cum ignitione: Neceffarib nobis natura infirman do edocuit. Vlumbum fcilicet quoi melan dicitur.ey hacfcientia lupi ter. Sunt itaq^ unius gneris trasfirmanda imp* ftftionis corpora duo necefpria . ex radicefuz natur£ innata eymamfifi^quoniam Sature nus fufcusJ. ey Flumbuftriden$. Vrimum i» oxtur cum duplicisfiregeneris imperfiBionps corpora co tingatjnutabilia. £4 ea dem perfici dehinc uerb addendum medicinmm omni* umfufficientem narrationem er congruam* De adminf ftra tione &C mudf ficatf one coiv porum 5 diuerfificando fecundum dfuer> fitatemefsentfarumfuarum* Cap* iu EX IAM i<gtur anobis narratis fermonibus apparet.qu<e adfe inuicemfunt diuerfa in iui occultiprofimdo.aut cum igniti onefufibilia. er niger .exiUorum diuerfitate effentiarum in radice m tur<e diuerfasprtparationesfecundum exigentiam iUius ddmimftrare. er per artem saturnus . . ideft nigrum .quodalbum dicitur.quidfuperftuum.ut Hiars ey Venus.iuidus. et dura nonfufibilia.fineftridon tcM talitermutus.T E R T I V S. moUiafcilicet necnon . quidue diminutum ex operibus natura relinquatjn unoquoq^eorum qu& imper ft6kxfuntcorporafecundumfufficientempartem y fecun* dum uerb complewentum>qu& infuperioribus obmifimus bic complebimusfufficientefermone totaliter.ponderofus. ey non ignibilia ut Saturnus et lupiter.

'Afi* uduerbfuperueniens poftprimam lUorum mixtionem y corruptionem adducitt eyfunt tresprimigenerisfulphu reitasfcilicet comburens^ejr illius impuritas.ey mo dkofono tinnitum adducens. aut elongationis ab dum. fecundum magis praeparationis ordinem mentisartificem contingii. nemjorporum pratparationem narremus. adueniens exfu&naturx radice innatafulphureitate fcilicet terreitas atq. poftuerbaliorwnfecundumfuumordinemde* terminatum . poft htc uerb er alterius Vrimi quoque generis corporum ponatur . qu<e omniafunt Saturm er louis. 12.p= Sedfiorum quidem alterum ficHonisjubftantiam corrumpentia .ey Argenti uiuifubftantiafieda. neris moUitiei . Poftea uerb et Sedeyprimb uniusge= . SA Depraparatfone Saturni& Iouis in communf. colligere bona Primumigturfecundum ordi ipfius Argentiuiuicoagdabilis. Argenti uiuiimpuritas 3 terr# itto- rum creationis principijs y ef]entiali natura comixta. peripforum multiplicis perfcftjonis approximationis . Saturni fcilicet prxparatio erlouis .cum manifcftis experientijs tibi monftrauimus er iUarum experientiarum caufis neceffarijs Ex quibus .LIBER lupiter albu$Jliuen$parumjnultum uerbftriden$. Cumfit igitur aliudex corrumpentibusfuoprofim* do . . Cap. Differentiam uerb inprofun doittorum.ey loukfimiliter . T V R N I effentU pr£paratiomultiplexad= eogra bibetur.

in profundofuae na= tura*. cum in eis fecundunatu* ramnonfit.T E R T dinis alicuim iniuftri* .quod in iUa noneft.reff>eximus a perfiftione corpora diminuta. ideoque cum non fitpofiibile^ueramrei cuiufcwiq^innatura remouereefr fentiam. multi temporisffa* tiofub defferationis umbraculo delituimus .Hoc quide remouendum effe impofii* bile aduenit.propter boc quodinprincipijs natura prc= pridebuiusgeneriscorporum in ueram cffentiam comu xtafuerunt^cy uera effentiafacla funt . Sed cr nos quidemjioftro tempore hanc inquiretesfcien* tiamyperucnimus adhoc idem . Vropter hoc igitur CT nosfimiliter inftuporem adduclx.potuimus corpora ittuftra* recumcomplementofuifulgoris lucidi. nonpoffeperueniri. 6$ alterum impoftibile eftremoueriptrmedicinamprhnicr Altcrum ueroparuo adminicula remoueri contingit. er nibil in eisfulgidum inueniri. eyfimiliter nullo />/ge= niorum prtparationis modo. q. Qumobrem igitur putaucrunt quida philofopborum.repermanente y non fi.nofmettorquentes immenfe cogtatio* num meditationis affli£Hombus. Ueoque pcr boc inuenimus aliquiddiminutum in iU ' lisfuiffe P quod compleri neceffano acciditf ermcdicinam K .per hoc adartem.Hon enim inuenitur in re. Cum igiturnibilperfictH in ittis inueniatur ^neceffarib er in eifde nibilfuperfluum inuenin relinquiturjn diuerfa* rumfubftantiarufiparatione in ittis. I V S.quin contingeret illa ex toto inftci^et denigraripenitus.mprofundofud. natura^fieda exiftere. Kedeuntes igiturinnofipfos.it ab eispofibile htc cor=s rumpentia delere.

er non reftn infciffdtio eiufdem. Aut undm quidem per medicindm y qu<e de com= mixtofubftdntidmfteddmfepdrdt .o* dimiuutwn. Autdlterdmper me= dicindm y qu<e iUdmfuifulgorisfclendorepdUidndo tegdt y cr iUuftrdndo decoret . proieftumfuper diminutdcorpord dperftttione iUuftrd= tit&fudfixione perficiet. Efl igitur diminutum in iUis . necefft eftiUudex mdmftfbfu<e ndtur£fuperueniens.etfixio per= tndnens Hoc dutemper medicinam ex iUo credtdmperfiinefje dedutt&.Vrimuqui* dem in eddem oratione louis et SdturnLvU timb uerb er aliorum fecundum ordmem.LIBER fibi conuenientem. fcilicet pducitds Argnti uiui . infud mrrdbimus ordtione. per noflrum drtificium fit munddtum. er infylendorem ddducit^cr in fulgorem conuertit.ft>lendoris tUorum fufcedine pdUidndo ceUt er tegit. Ve . lgiiur compkmentum efl in itlis Argeti uiui multiplicatio 9 et injpijfitio bond. Relinquitur itdque expmdcenti= bus y neceffdrib duplicem ftreperftclionis inuetionem «e= cejjdridm. Cum mhil ergo fuperfluum y fed potius diminutum in profundo corporum reperiri contin gdtigiturfiquodfuperfluum remoueriexpedit. er infubftdntidmpurifiimdmerfulgidifiimdm redattii.ey toUi CT moueri cum diuerfispr<epdrdtionibus y quds in hdc outione nos expeditendrrdre. Cum enim Argetum uiuum in medi= cindprtpdratum.per xitur*h&c enim cum ex Argeto uiuofit iUius beneficium luciditatis . Udnc uerb medicindm . complentem .

Etc ut limetur fubtilifiimc h&c duo corpord . 15.pr£paratiombus multipliabus. }n calcem uerb redattn} puriftcatur in buc modu.comumfci* licet crfpecUh prtparatioms modo. aut per cahinationis modu cr redu= ftionis. Ca.tuc infundaturftis per eorucalcc3 aluminu autfahuaqua^ut comifceatur in ed uitru tritu cyreducatur in corput. Kij . 66 De praeparatione Saturni in fpecie. Autper fales^eyalumina^autperuitru.fecundu ma* iorisperftttioniapproximationisneccfiUate.unm gradus approximationis fcihcet Sulpbur ex fubftatia munda. Mundiftcantur igitur eyfulgidafiunt triphciter : aut ptr res mudificantes. Nd cum fales er alumina er «/« trum fundatur fuftone aliaqmm corpora.aut in calcereda^dut in natura corporu. Alter uerb durities cu futfufionis igni= tione.utcu corpusfcilicet lupiter etSaturnus calcinatuextiterit. PRAEPARANTVR igitur Saturnus ey Ik* piter.ideo ab i1lisfe= paratur. \n natura uerb corporuftmihteretp e«= de depuratur modu. Ver res igitur depurates muda* tur dupliciter.etfecu terreafubfhntia ducuntjrelitlo folo cor* porepuriftuto.Uoc igitur totiesfu* per h£c corpora alternata uice reiteretur^quoufq^ mun= da completefe ojknddnt. poft hoc uerb cu eifde adminiftretur dluminib. Tertius uerbfixioper remotionefuoztiu<efubftanx ti&. Eft.autperfolutione. Eteft.T E R T I V S. fdlibusjt uitro uiddicetyZrpojkd in corpiu reducantur. Comunis quidem ejl pergradus approximationis adperftclione muttiplices. n.

quodde perficlionis inue^ fHgdtione intitulatur confcrippmus^quodfecundum ordi* nem hunc pr<ecedit librum.Hdc quidem infidmmdbili eyfu* gitiud/lld uerbfietulentd terred.per reiterdtionis uicem calci* nationisdd iUd. Ver hdnc enim mundantura perfcftione h<ecdiminutd corpora y duplici ccrrumpentefubftdntid.cuius modum idm diximus. Efl arpmiliterpr<cparatio in UUsJnduratiofuje moUis fub* ftanli<ecum ignitionefuje fuftonis^ eft yutingememur in illispermifcm Argentiwuifubftatiamfixam in profun* doiUorum . qu<e uidimus cr tetigimus complcte fecundum jfcienti<e ordinem terminauimus . EtiUud ideo.fecundum nojlrt mentis rdtionemfcripfimus* Hic uerb .crredut~Honis pmiliter cum fufficientid fui ignis. quod ex eis diffolutum extiterit. Mundificdnturcrper Arotntiuiui lauacrum.quoniam ignis omnemfugitiuavijubfiantiam eleudt zrconfumit. Mundificdntur er utiq* perfolutionemfu<efubftanti<e.c?ideo huictquipoUct.L I B E R Etpc alterndtd uice reiteretur.quoufque mundiorddppa rednt. nipqui perfublimationem perficitur.hoceodempr<epdrds alio quoquampr<eparationvs tionis modo. \nuenitur emm illudmudius. Etperredufhonemjlmiliter eius .mo= dum cuius attulimtis. Mudiftcantur uerbpmiliter o-h<ec utriufque gneris corpora. omnem fubftan* tidm terratdiuidit cum proportionefud.ln iUo enim.Et hancpropor* tionem in dlio noftro uolumine.Et idem ignispmiliter in reduttionis modo . qujecunque inue* ftigduimws.quoufque mundiord dppdrednt.etperfiftius qudtn genere. E t huic modo no comparatur modus .

Et per dlumind fimiliter.dutfui compdris.Et eftfimiliterdlterprt* pdrdtionismodus } fcihcet per remotionem fu£ fugitiu<c fubftdntid>:zr bicquidemperficitur perconferudtionem.dUt ex re* bus duris&nonfufilibusfKut Tdlc.b&c enimproprielouem indurxnt. Cap* EC AL SP primum I I 14» S tdme borumcorporum pnpdrdtio y quidem louisjft multiplex . Vnd quideper cerdtionem. Alterduerbperconferud* tionem eius in ignefucecdlcimtionis.U£c etenim cum tUis uniuntur er ddmifcentur.T E R T I V S. iUis pro* portiondli Et quid ordo in modum prepardtionis cottn* git neceffdribiideopondmus ordinem completum ex iUis. er per bdnc indurdtur eimfubftdntid mdgis. Autperldudcrum Argenti uiui Uuetur complete . poftprimum cdlcindtionisgrdduiUoru y inigne .er bic ordo utilis er ne= ceffdrius eft.MdrcbdfitdzrTu* tid. er iU ldindurdnt.dut Sulpburisfixi.poftfoludtur er reducdtur . Etper medicindm perficien tem boc idem completurfimi* liter^uius ndrrdtioneponemus.quoufqueno fitnddntur dntequdm ignidntur. Per hdcenimftrido* rem dmittit^cerporumfimiliterfi-dclionem . Vrimbigitur mundetur exeisomnis fubftmtid er ddujhud corrumpens. T)ebmc uerb terred fuperfimtds deledtur. quod Sd* K iij . fiigitiud. Deprarparationelouisin fpecie. 67 do iUorum. quod Sdturno non euenit.

Vrimb qui&em Venerts: faink uerb Mdrtis Eftigitur Veneris multiplex pY<£p*Ydtionis modus. qu<e fulgidifiimifplenloYis inuentdeft. Aliusper eleudtionem: dliusfine cleu.cum qudVenus mdgis conue= nit y ey[ecum per inzenid unidtur.quidftridore no hdbet.qui deperftdionis imentione intitu* htur.Sdturni uerb fecunddrib tft pr£pdrdtio $ec\d\\s fcilicetpercdlcindtionemdfd* hs dcuitdteiper hdnc enim indurdtur. er per exceUen^ tifiimumgrddumignis. Autperedlcind* . du* rorum corporum pr&pdrdtionem ndrremus.deinde uerb infuofubli- mdtionis udfe vondtUY d& fublimdndum. Vel cum Sulphure fflt'= fcedtur per minimd^V pofkd eleuetur per modufu£ ele- udtionisixm dichim. .dut in cdlce fua y dut in corpus uelut Tutidmfdles er dlumina^dut per Argen= tionss tiuiuildudcrum3 cuius modudttulimus .quonidm in hoc dbbreuiduimusfummds iUorum.L I B E R turnopmiliter no cotingit.itioneperficitur . IMITANTES igiturprtmiljbrum ordinem . h\odosuerbomnispr£pdrdtionis determinduimus completius in libro. eius eleueturpdrsfubtihor .Ver eleudtionem uerbeft modusjit dccipidtur Tutid.et per Mdrchdptdm er Tu= tidm. 15. DepraparationeVenerfs* Cap.Sinefublimdtione ucrbpr£pdrdtur t mtper res mundificdtionem fiirientes. Etpercdlcindtionisreiterdtionesfimilitery abdcuitdte fdlisftridoredmittit.ey per Tdlc fpecid= liter dedlbatur et indurdtur.nee cor porafrangit .

t6* MA R T 1 5 uerbprtpardtioeftfimiliter multi* . DepraeparationeMartis* Cap. plex QUdedamenimper fublimatione. quccda. ut cumfufionefecu liquefcdt .cumnos determina* turos promiferimus. Autperfo* Autper Argentum uiuum mundificdtur >ficut ktiones ey reduttiones eius.de duorum corporum inge* niofa mollificatione^atquemollium induratione per cab K iii) . De mollificatione durorum corporum>S£ deindurationemollium* Cap* i>\ SED neinfufficientes uideamur. Eft er alid pr£piratio ipfius Martis. tiones 6B ey reduttiones. QU£ uerb perfublima^ tionemfitjum Arfemco fit.TERTIVS. uft eyfimiliter ter* tius modusprtparationis eiufdem.perfufioneiUius cum Vlumbo er Tutid.pr<eparatum.cuius modus hic eft .ut in alijs mrrdtum eft.€manabitaU bum.ab eo multotiens^quoufqtfecummaneatquantitasaliqua ip= fius Arfenici.mundum. Voftuerbfubli= metur in uafepropriti fublimationis^ h&cpr&paratio melior ey perfittior inter c&teras reperitur .per Arfenicum fubimatum. ddnaturZ corporis* corpord reliqud aperfettione diminutd. I/jgewe= mur qumprofundiuspoffumus eidem Arfenicum nonfi* xum unire.Hocenim. uerb fine fublimatione copletur.fireduttumfuerit.fufibile.Ab his enimfluit mundum ey album.quod folutum eft .

cuim modui hic eft\ fundatur Argentum uiuum in patelld ui* tre* .ey imbibitis. tdnto ey perfvttim mutdnt.fine quibm non perficitur magijkriunn Dc Mercurij lauacrcn Cap.fed hoc idem ey cum Talc .folutis. non folum cum M.calcinando. cuim mo= dum ndrrduimm in libro fumacum .quomam Argentumuiuummudaturdupliciter . Dicimm igitur.LIBER cindtionis modum. IGlTVRex pncmifiis neceffe eft A rgnti uiui mun* dationem completc narrdre. ey Tw= tid9 ey Mdrchdfitd.duroruueropoft. Autperfublimd* tionem.de cuim intentione fit indurarii luttones mifceantur . ey poft Arfenicifureducdn* blimdtionemdffcnturcuproportionefuiignk .quoufque durumfiat cum ignttione fufibile . Eteftfcilicet utfoludtur Argentum uiuumprmpitatum.fecundum exigentidm duritieicor* porti. MoUificatur eyfimilitcr du= ra corpord ingnio confimili .terendo. ey ultimo tur cum exprefiione fui ignis in ordinefuo dicH.cuim dttulimus modumAut per lauacrum. ey re= ducendo.ercurio.imbibendo.quoufque infufione moUefcant .cdlcindtis.eyfoluatur corpm caU cinatum.ideo iUum no obmittdmusifedmdllium quidemprius. iS.perfi= ci complete contingit . ey qudnto quidem h£c mundiord. ey h# amb<e fo* uice calcinatum ey ex hisalternatd corpm mifceatur.Ethje quidem altcrjtiones omnes funt primi ordi* nis.Eteft. ut cum Arfenico to= tiens coniungdntur eyfublimentur.

De medicinis^fermo^ ne uniuerfali. cum cdufis fuis er experientijs manifcftis . InnuU mus igitur. quodinillo infufum eftjfit cofumptum. quoufque perfcttifiis termtds illius in cdefhnummutetur colorem mum. Deinde uerb quod in eo terrettdtis inuentum eft 3 cidtur .<*rtdmdiudgitetur quoufque dcetum totum. ut digitis fe trdttdri permittdt Deinde digitis dgitetur quoufque in pdrtes minutifiimds inpuluerisfimilitudinem diuidatur.quodperfitt<e Uudtionis cftfignum* admedicinds eft trdnfeundum* Ab his igitur LIBRIdVARTI SVM MAE GEBERIS PHILOSOPHI pafpicaciflimi.qubdnifiquidem omne fuperftuufiueper me* dicindm>fiueperpr<epdrdtionis modum.& de quinque dif> ferenttjs perfedionis ea>- rum Prohcemium. er cdlefieripermittdturjn tdntum. . 69 treduel Idpided&fuperipfumdcetiqudntitds dftergd* tur. AFFERAMVS IGITVR IMPRI* misjermonem uniuerftlem in medicinis.qu<efufficidt ddiUudcooperiendtuDeindefuper len= tum ignempondtur . Uuetur cum dceto er abij* cr totiens fuperilludopus reiteretur .QV A R T V S.dufcratur db im* perfcttisjionperfifieturjcilicet ut mb iUis toUdtur omnis .

feddecommixtofepdrdtur omnino ey recedct. cineritio. Ideoque eum in rebus uteris exquirentes. non inueneri^ mu4muentionenoftrdnmdidm. etidmg? nifiponderd perfeftionis ddducdntur y non mu= tdtfub coplementondtur&firmo er uero y cui nonfitfi-aus percredulitdtiserrorem.dmctnitdtis tuciditdtem adducdt y nonperficiuntur corpord d perfeftione diminutd in complemento totdliter. SimiW* ter itdque er niji medicind iUuftret ey dlteret in colorem dbum>dut in citrinumfecundum intentionem quam qu<e* ris. qubdcumperfiftionis diffirenti<equinquefinty necefJeeftetmedictnanoftrima= gifkrijhdjsquinque ddducereinperfiftione diffirentids. Ver hoc igitur pdtety ex quibus medicind noftrd elicitur. Amplimautem^ mfifuponem 'Lundremdut Soldrem determinatdm ddducat y noneftin complemento dlterabile^quoniam in iudicijs non quiefcit.Eftenimpondusndtur<e unum experfiftionisfignis. Ndfflper ed elicitury qu<e mdxime corporibus ddiugiitur.Uoc dutem Idtius determindtum d nobis . Cr dmicabiliter eifdem inprofundo ddh<erent dlterantid.mdgis qmm Argentum uiuum . Et cum hoc quidem inue* nerisjdm experfiftionis diffirentijs unam habes. Vdtet igitur .qu<efulgorisfplendore. omnifque terreitM immundd. poftproie* ftionem medicin<e dlterdntis UU.LIBER fuperfludfulphureitds . cr nifi perpetuetur medicina. Amplius cumimprefiionisdlterdtiouefirmd^noudlet ipfius immu= tdtioiquid nonpermdnetfedeudnefcitimprefiio. demonftrdtur in capitulo de Ampliws autem. itd fcilicet qubdde comixtofepdretur in fufione .

unde eis mifcetur . Et non remdnet eius im= prefiiofimiliter. u RE nis S T A T igitur nos fubjidntidm ipfius tdntum.nififigatury necittuftrat.Etnonpr<ejhtfu* fioneperfefta . ipfum.Etcumnon inuenerimus terdtionis natur<eittius ddminiftrdtione mus wfimiliter ipfumpr<epararidebere modo.QVARTV5.qubd permtfcedturinprofundoufqueddoccultum corporis terabilisjtne fepdrdtione in <eternum. er pojkdfigitur cum igne lento . Depraeparationefabftantiae Argenti triui mproie&ionemedicina^ Cap. cum alteratio* ne uerd&r non modicepeculiofd.fineab er proprietdtes fubjkmti<e^ difivrentids deter= mutdre ^inuenu neceffarib y cum ntindte defcribere. nifi fubtilietur dU Hoc dutem nonfit udldecum pr<eparatione determittdtdcr certd in cdpitulofublimdtionis. nifi in in ittius fufione ddhibedtur cduteld. er modo fu£ operdtionisper ignem congruum. per hoc opus noftrum in itto impendentes . . Eteft fcilicet ut tdlis fidt nonpermifcedtur inprofundo .corporum naturis dmicdri in ndtura fud . 70 uiuum. reperimus ipfum effe ueram alterationum medicinam incomplemento. abfqueittius pr<eparatio= ittius fubftantia. cu hdbeat durd remollire^et mottid indurdre. Eft tame td* lis y utcufufjicietid feruetfu<e humiditdtis proportiondt<e modufecundum exigentiam eim9 qu$ qu<eritur fufionis.nififulgidifiimd ex ttto elicidturfubftantia y cumfuimodi ingenio.

cum nihilinterciddt&pdrtium den= fdtio. Vatet igi* turqubdtdmcorporum ddmimftrdtionis pr<epardtione y qukmipjiusperficientis medicinee modo.ponderis eft ddducHo^ iUiusperfettio. Et bds quidem regulds omnes in omni medicindJbon<e mentis artificem^neceffarib cofyderdre expedit. Eft igiturcdufd ponderis mdgnifubtilitds fubftdntk corpo= rum^cruniformitds in effentia. er multas dlias. Sedomniii medicindrumdiffcrentidsmncndrremus.qudfalgidifiimdO"mundifiimdfubftd}itidex iU lo creeturjieindefigaturgx cdutek eidem exhibedtur. Per hoc enim illorupoft* funtdenfaripdrtes. Similiter inponderis mutdtione confyderdtiones ddduce* re neceffariumeft cumcdufis fuis^ ordine congruo . inuetd inueftigdtionc perar= temXopleturigiturfermoutilisde medicinis .qubdpofiitex iUo delere humiditdtis fub= &dntiamintdntum. Et eftjcilicet^utfiqufieris per hdnc corpord fufionis mo1lificdrejnprincipiofu£ credtionis letus ddhi= bedtur ignis. Si uerb molUd indurdre qu<e= risjpfius compondturignis.ut fcilicet exercitetur drtifex in ddminiftrdtione ignisjn mo= dofu<efufionis.qubdfufficidtddfufionemperfeftdm complenddm. qubdipfius talisddminiftreturpr<e= pdrdtio. De .lgnis emm lentus^humiditdtis eftconferudtU uws^fufionisperfettiuus.fcilicet uehemens y tdlis enim efthumiditdtis confumptiuus.zrfuftonis turbdtiuus . per operis drti= ficidfubtilitdtemperquirerenecejje contingit. Quonidm qudnto mdiorisponderisfunt corpord tranfmutatajanto zrmdiorisfuntperfettionis.LIBER Verhoc ergopdtet .

qu<£ qudndofuper diminutd d perfeEtio* ne corpord proiecldeft y dlterdt in diffbrentidm dliqudm complementi.omnempr<£pdrdtionemminerdlium .dlidtertij. 7t De trfplici or dine medicfnarum.CLV A R T V Cap.dlttrdtione im primit. "Dico duteprimi ordinis me- triplicem difc dicinam. Secudi uero ordinis medicindm dicimus omnem pr<epdrdtionem.dut etidmperpetue Venerem de= albdnsselittis dlijs in eis corruptionis diffirentijs . qu<efuper diminutdJiperfitHone corpordproieftd. dini$. tij Ter= dutem ordinis medicindm.dlidfecwidi. qud o= mnefugitiuiideletur. 2.qu<e non ddducit complementufufficiens^quin con= tingat alteratum mutari er corrumpijum euaporatione totaliificut eft imprefiionis mediant itliws omnis fubli* matiodeaibdtiud VeneriSydutlAdrtis^ qu<efixionem nott fufcipit Et huiufmodi efl omne ddditdmentum coloris lis So= er Lun<c. reliclis modis difiiretidrumdliquibus cor= ruptionis omnino. cementipofitum . uelut eft cdlcindtio corporum .appe1loomnempriepdrdtio= nem^que quandocorporibusdduenity omnem corruptio* nem cumproicclionefud tollit^cum omnis complemeti . IN N V M V S quidem medicindrum Alidenimeftprimiorfvrentiamneceljariodccidere. er zimdr zrfimilium Uic enim mutdt in mutdtione noftdntefedpotim diminuente feper exhd= idtionem . Et efthuius genens medicina per= petue Lunam citrinans.dut Veneris commixtorum^fuper furnum . S.

L I B E R er ideo per differentid perficit. DicU musigitur ^quonidmprimiordinis medicind corporumy alideftdurorum^dliduerbmoUium. Lun<e uerb.alk uerb Lun<e . Argnti uiui Bt corporu qutdem. Durorum quoque. 3. Vrimi igitur ordinis opus minus dppelUtur. Eth<ec eft omnium medici* itdrum differentidfufficiens.pofkd ues rb Mdrtis.Corporum quidem primb. U<ec dutem e# unicdfold.deindefecundi. Ndrre* mus igitur omnium medicindrum dtfferentidsprimiordi* nis.deindeuerbtertij.alid fecundi^dliduerbtertijy^r Argentiuiuifimiliter. De differentia omnium medicinawm. Vofkd in Argeti uiui medicind. Cap. Qupnid Veneri er Mdrti rubificdtio nodduenit. quoniam ex toto tmmunddfunt. Veneris quide er Mdrtis.qu<e cddunt in ordineprimo. dlid VeneriSydlid Mdrtis. EX ordinis igiturdetermindti promifiione fecutd.alidprimt ordinis. cum primi ordiuis medicindjumfulgoris dppdritione . Cum quidem dlid fit medicind corporum^aUa uerb . Tertij uerb mdius. cumfermone com* pleto& ordine congruo ndrrdtionem trdddmus. Vc .rubificdtio cum citrinitdtefulgoris dmozni. purd eft iUorum fubftdnti<e dedlbatio . Secun* di medium.Veneris medicinds omiies. illdm excufdmur <\ Uboribus inuentionis decem medicind* rum.priuf= quam eis dduenidtpnepdrdtiofulgorem ddduces.n6dptd rubedinis fulgore recipere. N drremus igitur inprimis.

Etfic toties reiteretur opmfuper iUa. Aliter au* tcfublimatur alternata uice ex iUius corpore Argnti ui= ui quatitM.CLV A R T V S.n.de cuius intentionefit dealbari.etultimb cofimiliterabeo Ar* gentu uiuumfubUmetur&r iteratb imbibatur ey affetur.dehinc uerb cumaceto difliUatofepius imbibedoteratur. Soluitur emmprimo Argentum^uiuumpr^cipitatum^ foluitur fimiliter Veneris calcinatio er h<e amb&folutio* nes commifcentur in unum:deindeuerbcoagulantur.Ab hincuerbajfetur.quoufqs cu iUopermaneat Argeti uiuipars 3 cu ignitione copleta. 7% Demedicinis Venerfsin pnV moordine* Cap: 4. Ver Arge= tum uiuum quippefic completur medicina dealbans lUam. aliaper Arfenicum.deindeuerbfuper iUius corpusproijciutur.per boc.dealbutur.quoufq. H£c enim dealbat er mundat. Ampliusautem ejraliterfoluiturprtcipttatum Argn* tum uiuum&r foluitur Litargirium. multa Ar* genti uiui quatitMin ea3 cum ignitione completd quiefcat* .quincontingatalteratum mutarieycorrumpi.et h* ambcefolutio* nes coiunguntur inunu&foluitur Veneris corporis caU cinatio.z?coagulantur. EST Argntum igitur medicina Venerem dealbans y <didper uiuum.utin profundoiUiusmelius comifcea* tur.eycoiungitur cum pr<ediclisfolutionibus.non adducit tamen comple* mentum.cr fuper ipfius Veneris corpus proijciatureorum medicina.

cyfuperhasproijciatur omnis t medicinadealbutiu4 Lunaenim magis amicaeft Arfemci9 quam . Aliter autetn fuper Argentum uiuum prxcipitatum .Btex his Venerisfubfhntia dealbatur. Aut commifce prius Litargirium .dealbatenimpeculiosc . Sednifiingemaueris tei= pfum cu modis fublimatwnu . A ut commi^ fceantur Luna er Venm. ey pcr Arfcnciumfublimatuin^utfiaccipkturcalcinatio Venc- ris.proijciatur Ar= fenicumfublimtfum. Sed er melius quidem dealbatur . H<ec enitn primi ordinis bona eft dealbatio.&ealbatur uerb craliter^utfublimatum Arfenicum inLunam proijciaSy dehinc uerb hoc totu fuper Veneremjcaibat mim pecu= liose. Dealbatur uerb . non perfeuerabit in ea Ar= fenicumcumalterationealiqua.€r hoc totumfuper Venerem proiettu dealbatg? eft primi ordims bona dealbatio .L I BER. Aliteruc^ r6foluiturLuna.fiin omnibm medicinis perpetuetur Argcntum uiuum.zrfuperillam iteretureiufiemfublimatiOyquoufque fecum maneatyZ? ittamdealbet.cy hoc totumfuper Venerisfufone. quoniam dealbateam cum ckritatis jtfpettu. A utfolum fuperLitaroxriumfolutum& reduttu . aut Plumbum uftumfolutumcum Luna^deindeuerbfuperhoc Arfcnicumfuperiettum.Et eftutpoftprimufu= blimationisgradum Jecundarib fecundam reitcres quam narraulmut in Marchafutffublimatione.<zrfoluitur Litargiriumg? coiungun= turfolutiones.~T>ehinc uerbfuper Veneris fubfhntiaproijciatur. totiens [ublimetur Argentum uiuum in naturapropria y cjuoufquein illo figatur erfufionem pr<eJkt.

et h<e amb<e con* iunganturfolutiones.eyconfumiturpriufquamfupcr corpus cadatignitn ToUitur autem ey eadem rubedo aliterjum Tutia uide* licet. Dedbatur uerb eyper fublimatam Marchafi ta^queadmodumcu (ublimato Ar* getouiuo. deindeuerb fi-uftum poftfruftum fuper Venerem proijcimus.Eteftmodus huiusfcilicet utfoluatur et calcinetur omnegenus Tuti^deinde Venus. quouftfc fiant fcufta . : 75 qum corpus aliquod^ ideofraflionem ab eo toUit.Q_V ARTVS. er cum hiscitrinatur Venerisfubjhmtia.fes cundario ueroSaturnus 9 eyideo cumiUis commifcetur.quhifruftum&ideofacilimeuanefcity quAmfm ftum. lubemuseteniminfruftrispotius y quamin puluere proijci ./i exercuerisproficuu inuenies. Sedquia TutU dealbatio nonfuf)icit9 ideofolum citrinat. Citrinatio autem qudibet albedini eft affinis. Aliter autem Arfenicum fcindimusfiiblimaeum .ey dedbatur. .ey cum Tutia .et eftmodus musey idem.quoniam facilius inflammatur puluis.

L

I

B E

R

Affiramus igtur inprimis modos omnes medicinarum qu<eex Argento uiuo confurgmt.wdeuerb conuenienter
qu<e ex Sulpbure aut ex amborum commixtione.

vltimo

quce exgumma cupri autfimilium.Eft igtur modus eius>

qu<eperArgentumuiuumperficitur talis. Sumaturprt*
cipitdtum,

erper

prcecipitattonem eiusmortificatum,

Crfixumideindeuerbponaturinfurnum magn* ignitio*
nis9 admodum conferuationis calcium,quem docuimus y do

nec rubefcdt infimilitudinem vfifiar. Si uerb non rubuerit

toUe Argentiuiui non mortificatipartem&r cum Sulphu
re reiterafublimationem iUius . Sit tamen Sulphur omni
impuritate munddtum,ey Argntum uiuumfimiliter.Et

poftquam uigefies iUiusfublimationem reiterauemfuper ipfumprmpitatumiiUuddilfiluccumaquarumacumine
diffoluente ,

er iterato iUud calcina , er iterato diffolue ,

donec exuberanterfufficiat,pofthoc Luwepartemdiffol

ue&r cumfolutafuerit,folutiones commifce , er coagda
eas&fuper Lunoe fufionemproijce,citrinabitenim citri
nitatepeculiofaualde. Siuerb

Argentumuiuuminprxcix

pitatione rubuerit ad perfittionemfuce proiettionis,fuf]i
cit adminifhratio di&dfme

commixtione reitingentis iUud

Ver Sulphur uerb rubificatur 9 fedillius e/l rubificatio dif
ficilis

er laboriofa immenfe. Ad hoc autem nos inducit o=

peris necefiitasjutprius calcinemusiUud,crpoftfigamus

quod laborU eft copid. Deinde uerb hdc eddem prcepdrd*
tioneddminiftremus^ey eademproiettionefuper

Lun&

fubfhntkm infundamus , er Umen non

refultdt eius citri*

trinatio

Q^V A R T V

5.

7*

trindtiofut^cnsjmbfufcd.ey liuens terreitdte mortiferd.

Citrindturuerb crLuna fimilitercum Mdrtisfolutione.

Uius uerb,qu£perVitriolumdut Cuperofdmperficitur.
citrindtionis modus eft tdlis .

ToUdtur ittoru uniuscuiufy

quantitds certd,ey ittiusfublimeturpdrs , qu^fublimari

pdtitur,donec cum exprefiionefublimetur totdli;poft boc

uerb iterdto quod fublimdtum eft , fublimetur cum modo
ignis illi dpproputi , ut ex eofigdtur quidddmpoft quid=

ddm , donec mdior ittiusfigdtur pdrs poft ddmimftretur cum ignis cauteU intentione , ut pofiit itti mdior ignis dd perftclionem ddmimftrari. Poft hocfoludtur in dquam ru
:

bicundifiimam y cui non eftpdr. Dehinc uerb ingnieris, ut
ittiingrejjum in Lunare corpus exhibedt , ejr hec ingenid,
tibifufficienter

moftrdtdfuntfiperftftifuew operis ex=

quifuor,quodfcripfimus. Et quid res huius uidemus Lu*
n<eprofiindo dmicdbiliter ddbtrere , ideo cofyderduimui

ey eft certumjbds effe de ittorum rddke , er ideo per ittds
dterdri contingit
.

dinis,quds dttulimus , pofjunt tdmen ittdrum plures

H£ utiqfunt medicine omnes primi or muU
Quiddm uerb plures adinuenerut me*

tiplicdn

modifdlud pigmentdlium rerumin modcrum

udrietdte effentid.

dicinds ,fed unum ex duobm necefldrib euenire contingit,

quia dut ex eifdem , dut edndem ndturdm hdbentibm ittos
medicitidm credre neceffarium eft.

Aut medicindm compo

nunt,qu£ et,quodnon eft^&quipottetfum dlterdtionefud
et qu<e nec mundo

confertjieemund i pdrtibm>donec mo

torinfubUmindtur£ mobili quieuerit incorruptum

L

iij

LIBER
De mcdicinis fccimdi ordinis
Cap,
7.

RE

S

T A T igturadfecundi ordinismedicindt
cumfermonis fui exigntit fujficientia

tranfire,

uera ,ermaniftftisprobationibus cum experientia uera.

Cumfit igtur medicina dia corporum mundatorum, alii
uerb Argentiuiuiyfcilicetperftclio coagulationis:prius tx

menommummedtcinas corporum narremus completL
Dekincuerbadipfius Argentiuiui medtcinascoaguLbi*
lesinSolificumuel Lunificumuerum. Eftigturfecundi
ordinis medicina , qu£ imperftth fola perftftionisunitd

(ufftreniiacomplct.Va-um^cummultiefintcorruptionis

caufejn unoquoq^ imperftBorum corporum, ut in Satur
t\o

quidem fulphurcitas uolatiua , er Argtntiuiuifugag
corruptionem adduci necefjarib accidit, cr iUiw ter=

f}ua>

reitds.Viat ergp medicind,qu# alterum eorum, aut ex to=

to toUdty autpaUiando decoret 9 reliclisfoUs alijs imperft*
tHoniscaufis. Quia igitur corporum aliquidcft impermu
tabilc,

quodin corporum radice innatum eft \ perfecundi
nonfecundi ordinis 9 fed
.

ordink medicinam touinon poteftiideo omnis iUa medict*
na,qua> iUud de commixto
tollit
,

tertiLz? maioris ordims9 appeUaturmedicitu Et quiafu
perfluitatfuqtcntium inueniturpcr calcinationis er redu

cHonis

modumtoUi 9 terreitasnominata 9 ideoneceffefuit
remoUiat 9

medicinmfecundtordinis inuemrc, qua> quidem innatum
f>aUiet9 ey durum

& moUcinduretjzrin duris
fcilicet

dV A R

T V

S.

76
nofophifticum

fcilicet etmoUtbusfccundum complementu

fcdperftde conjhtuatSoUficucorpusaut Luntftcuuerti.

Deadmfniftratione medicinarom
fecundi ordinis»

Cap*

8.

CV M
nuitatem

pdteatigiturin corporib .foltequidem
,

mot
non

itbus ^peringenia huiutdrttficiorum operis

po/jcUquefaclionisfcjhndntidm toUi,necimpuritdtemin
fui radiceprincipiorum innatamjieceffarib euenity medi*

cinam percunftari, quee quidem inproteclione iUorum
infoifftt ,

tt

er infoiffando adfu<e Uquefaflionis ja

gnitionis fufiiaentiam indufct. ]n durisfcifittudinem attt

nuet , ey attenuando ddfufionif uelocitdtemfufficientem, cum propnetate igmtionis ddducdt^eyutriufq^ genero

corporum fufcedinem palliando decoretjb&c in dlbum > il
la uerb in atrinum transformet perftttifiimum. Non dutc
diuerfificatur

h&cmedicma atertijordinismedicina y nift

per minorispr<eparatiotwimperjtBionem 9 ey nondiuer
fificatur afe ,quodindiuerforum

corporum proieclione

er pigmentorum acceptatione conjhtifedinmodopnepd
ratiotus.

Altd etenim egttpreepdrdtionk induftrtd cor-

porum moUium medicina,tenuitateminft>iffans:aUa uero
duroru Jttenuansfrtfittudinem, h<ec quidem ignis confum
ptiui modo
:

iUu uerb

bumidiUtn conferuationis ddmini*

ftrdtioneeget*

L

iiij

L

I

B E

R

Defupplementodefe&uum poftadmini-*
ftratione medicinarum fecundi
ordinis*

Cap* p.
igturfermonemuniuerfd*

AFFERAMVS

leminmedidnis huiusfecundi ordinis ,complea

tum cum determinatione certd ey uerd. E t dicemus priut omnes Lunares omnium d perfcftione diminutorum cor= porum, cum difjfcrentijs prtparationis eorum Dehinc uerb Sokres cum proprijsfimiliter diffirentijs Vr obd=
.
.

uimus idm noflris fermonibus , Sulphur cuiufcunq^ gene=
risperfcftionis
,

effecorruptiuum. Argentum quippe ui*

uum ,perfcftiuum in opere ndturoe > completis regminU
bws.lgitur ey ndturdmimitdntes, in quibus nos eftpofibi
lefequi operibus .

Bt Argcntum uiuumfimiliter in huius

operis mdgifkriodjfumimusjncuiufyperfvcHonis medi*
cind , Lundrifcilicet ey SoUr i ,tam quidem imperfe&o*

rum,quim ipfiut Argenti uiui codgddbilis

,

Cum idm ex

nouifiime diftisfermonibus, duplicem medicindrum difji

rentidm dixerimut. Alidm quidem corporum. Alidm Ar
genti uiuicodguldbilis.Etdbhinc quidempriut corporum

abindeuero medicin^ Argentiuiui ndrrdtionem trdddx
muscertdmjzft igiturperfehuiusmedicin<e mdteridcu*
iucunq; grnera und y eyeft quodidmfufficienter notum efl

Ajfume i<gturillud,ejrfiuis ddLundresfecundum ordi* nem tibiprmiffum^xercitdtum te redde, prepdrd erg)

Uludcummodis huius m4gifkrijnotis 9 quorum intmtio

Q_V A R T V
tft, ut purdtn ex ittofubfkntidm diuidds ,

S.

77

eypdrtem qui=
tenta illim fu

demfigds,pdrtem uerb adcerandum dimitte,ey fic totum

mdgijkrium profequendo, donec compleas

fionem qubdfifefubitbfunditjn durisperfe&A eft, in mol
libus uerb ecotrd.H<ec

enim medicind9 fuper imperfefto=

rum corporum unumquodq^proiecla in Lundreperftftc
mutdt corpwfi quidemperuenidt huic medicin<epr<epd*
tdtions not£. Si uerb non,diminutum relinquitfedperfi*
cit in dlterd perfeftionis difjirentid,

qudntum ex huius ge

ncris medicine ordinis ddminiftrdtione dependet , tantum

enim exercttij nopr<eueniente ddminiftrdtione dliqud,per
ficitinproieftionefold.SoUris uerb

huwfecundi ordinis

medicind, imperfeftorum quorumcunq^ corporum eft ed=.

dem medicind , ey ddminiftrdtionis eodem reorinine com* municdns. In hoc tdmen diffvrentidm hdbetfcilicet in md=
ioripdrtium , per modos proprios fubtilidtione egeftos ,
atquefubtilipr<epdrdtionis Sulphuris regimine admini*
ftratiy et

commixtione cum mdterid medicinx notd. Et eft

fcilicetipfius purifiimi Sulphurisfixio eyfolutio

em per

eius

modum. Cum hoc enim tingtur medicindy ey cum hoc

proieftd fuper unumquodq; corporum d perfeftione di*

minutorum, complet in complemento Solari^quantum ex
eiusfecundi ordinis medicin<e pr<epdrdtione depedet,dd=

mimftratione pr<euenientenotd,eycertdipfiu$dperfe=
ftione diminuti corporis . Btfuper Lunam

proieftd,perficit edm in complemeto

Soldripeculiofo multum

cum diuturni U boris infbntia . qua omnis iUius fubtilisfubftmtiix er pu* riftima .& ingreffa earum* Cap.cumeo medicinam iUius complere et ingeniatifumus fvrmam medicin<e iUiper ingenia pr<ejhre Et eftfcilicet . er iUudinfpt/Jet . .quoufq: adueniat 1U1 maioris ignis toUeran tia. Cum igitur non inueniatur aliquid ei magis communicare qudm ipfum . io» icntur M SE C V N D V compkmcnto reftatex operis prami/forum ordinem. aiba quidem in Luna. quoniam ex eiufdem iUius elicitur lapidis medicinafcdicet ex notoincapitulis huius operis multipluibus y es illud i= deo.uiui. qu<efubito an te fugam eius. quodfu<e natur<e eft:ideoperboc<ejhmaui= mus. utprsparetur cum modisfuis iam diftis . narrationem tranftre .L I B E R De medicinis Argenti . ey itiiptr mini* maconwngatur. in profundoiUi adhareat .eius humiditatemconfumentiSy ey conuertat Uludper hoc beneftcium in momento in SoliftcumeyLuniftcum ue rum Jecundum lUudadquodmedtcina fuerit pr&parata.medicina egcf. eyfua fuftone tUudin igne conferuet. Dicimus igitur. citrina uero intenfa in Sole perhibeaturperfcfte& hoc quidem non completur.quoniamcumfu%ttiuumfit Argentumuiuum defacU li abfa^ injlammatione aliqua.fci= licet ut citrinum creetfine mixtione rei tingentis lUud qu<e fuceeft natur<e Dehinc uero cum hac puriftima Argenti MUifuhjkntiaperficitfHT cum huius magifkrij operis in* gnijs . quod exprimis noi determinaturos exhibuimusjn meduiwe A rgenti uiui co tipulwtis ipfum.

et eft modusperdifjblutionem eius.ut melius ab eis corpora imprefiionemfufcipknt9 et ab eisfimiliterperhocpr<eparcntur&mundentur.quim in ipfms Argntiui* uifubftatia.Et bxcideo eft cau fa quare quafdam res calcinamus> qu& nonfiunt de natura harufcilicet ut melius foluantur^propter hocfoluun* tur..quodnon ingrediturjzr per diffblutionein eim quodingreditur . corpoributdifficilius. cum pr&paratione Wius pr&habita.Q_V A R T V genijs S. er ideo magisapu funt ingredi GTpenetrare er alterare. uerb nomideo modumpermifcendi narrabimuf fcilicet qualiter unaqueq.quodingre* ditur.res in corpm profundifiime in* greffum acquirat .perfolutionem completur.hocautem. InArgentouiuoautepropinquius nonautemperfiftimAgturcuiufcunqtgenerisfttmedici- najam quidem in corporibus. medicina non intrans . Eft autem tam quu dem in ipfis corporibut. wper mixtione ambarumfolutionum Facit enim ingrefiiuum effe omne quodiUiperminimaconiungitur. er iUud coagulet . er conmrtatboc in Solificum uel Lumficum uerum.lapidispr<eciofiindagatur medicina. . Sedquo niamcontingitquandocj. aut unaqu#q. er completurperfolu* tionemfufio inrebus nonfufibilibm . medicinam quidemcommifceri.qukm eyin ipfo Argnto uiuofe* cundum naturamjum uniwsfint reperta natur<e Sedin . 7% medicina^qu^ maximc Argento uiuo adb&reatg? fundaturfaaUime. quandoq. Sedex quibus maxime h&c ArgentitUuifub* fkntia elicipQ$itjblet qwcri9 Et nos refyondentes narra- tnMy quQdin quibus ejl ex tUis elicitur.

fedqudrundnm 3 dehinc idemeynondliudimbibd tur corpus uicepoft uicem9per hoc enim beneftcium in iU ludfolum ingreffum hdbet neceffxrib .tft td= tnen bond cduteld ddingreffum rebm permifcibihbut ddit dd. non dutem in quo* cuncfr dlio corporeneceffhrib hoc contingit. cum multiplicifubleudtionis reiterationefyi rituum non inflammabiliumfuper illd .qudefudfpiftitudineingredinon permittunt.qu<e ingrejfum non hdbet. de cuimfit intentioneper hdt m«= tdri er dlterari.utfoludtur corput. Per huncigturfermo* nem decem medicindrum . completur nume ruscumfu£ trdditionts fufficientid.eyfoludntur res.quarum intentionisfit ingredicum alterdtione.Nonfut tdmen omniumpdrtium folutio.Arfeniciuidehcet cr Argenti uiuinonfixorum y dut cum multiplicireiterd* tionefubliindtionis eius. . Ex his igtur modorum ingenijs neceffe eft rem qudmlibet et ingreffum quo ex iUius ndtur£pendetbenefkio habere > eydterdre cumpermixtioneinuentd.LIBER Autingreffumddmmhis. Kefht igtur nos dd tertij or* dinis medicinds trlfirz .

ey per aclionis modi compku cum caufisfuis .ey iUudideo y quia maiorisfagacitatisinduftria. maioris operis ordo appeUatus.id ue= ritatis complementum indiget.fi SoUris er Lunaris^eft tamen in effentia una. Bft autem hic or* do tertius . er ideo non diuerfificatur huim ordinis medicina in effentia uUatenus . 79 Cap.Alia uero Luturis. V A R T V S. er ideo unica medicina nuncupatur d noftrtiueteribus.quosomnes narrabimus cum complementofer= tnonis.Q. er crperfeparatiomsmodumiUiuspurifiimampartemdi^ .n» De medicinis terttj ordinis E s T autem huius tertij ordinis medicina duplex. er per diuturniorem Uboris injhntiam. Bft ta* men additamentum citrinitmtis coloris.in iUiusadminiftrationc er perfcftionispr&paratione . EteftutaccipiaslapidemiUiusnotum. Ttiffirentiatamen inter hanc er iUam.quorumfcripta perlegmus . hxc quidem sulphuris adminiftratione tingentiseamJUaueronon Vrimum i<gtur adminiftrationis modum Lunaris medicU n&nmemus. nifiperfubd ligimos prxparationis gradus in creattone iUius .ey a- grndi modofimiliter.quia i Sulphuris fixi mundtfiima perficiturfubftantia . er expcrientijs manififtis.ey ex inde eorum narrabimusgra dusfimiliter adminiftrationisplures huius tertij ordinis • Alioenimgradueget Solaris medicinain pigmentorum p r<eparatione completa. inhos prtparationis gradus. er Ubore lonoiori.Lunarem fcilicet er Solarem^quonU am hitc iUud infe continetiiUa uero non.

Deinde uerbferud* tce partis nonfixce. leuiter affando ut prius quoufq.ddcakinati* onemittds^abkincfuperilludfolutionemreiterd^do^ nec iterum quodexeafolubile eftjoluatur omnimode. ddele* mtionem . quoufq^fixum cum non fixo leuetur totaliter^quodfinon euenidt.uel totumfipofii bile eft coagtUndo reiteradoferuetur. Etfit ingnium huius tntetionisfcilicet leuationis eiuspermodumfublimationis dittum.folutionis coagulationis . Poft boc uerbpr<edi ttumfolutionis er coaovlationis modum ey ordinemfer ud. eyfic preciofifiimdm lapidis ter* ramjufficieter ddminiftrdndo nxifti.quoufq. iteratb ittipofiit i= gnis maiorg? adeiusperfvcHonem adminiftrari . iteratbtotumfoludtur.quod ex illafolubilefuertt^quoduerb non eftfolubile.ey ultimb cdU cind per modumfuum . Omnes igtur bos ordines pr<eparationis>calctnationi$. quodex eo eftfolubile9 ey iteratb coaguldy ey iterato in ignis temperamento con ferua . leuiter affandofuper ittam quater reiterd. quoufq. Voft hoc uerbfolutiones omnesfi* mulcommifce ey codoyla. cu bac terr&pdrte ddminiftrdtce qua* titdtem^per tngemorumfubtilem coniunge modumper minimd. Debinc uerb leuiterajfandoin ignis temperamento conferud > quoufy iUi maioradiUius extgentiam ignis adminiftraripofiit.Sic ergo ordo ifk calcinationisejrfolutionis.L I B E R Dew de uerb eiu$.ddddtur iUi iterdtb uicifiim nonfix<epartis qudntitds.quce purifiima efl pdrtis dliquidfigas et aliquidex iUa relinquds^ejr cumfixafiieritfolue. iUius ma- ior fotuatur quantitas .quoufq. ey in temperamento ignis conferudtionis.

ey iterdto cumiUdfigaturut fkt. er tnul tiplicdturiUius augmentumperfittionismdxime .que . Etqudntb huius copkmenti ordo reiterdturpluries .Eteft huius ddditdmenti modusj? rei= terdtione partis nofixi Idpidisfublimdtiois ciiingenio co- iungendi per minima^quoufcy eleuetur cum ed. totumiteratb le* ueturA<gturiteratbfigatur quoufyfufionempr<eftet& :> facilem cum ignmonefua . per induftria modumfigentem ey calcinantem. V A R TV S. tdntb huius exuberatid medicin£ mul tiplicdtur rndgs . Cum igitur ekmtd fuerit .Q. mundumfidtihis qui* demddmintftrdtioneperficltiprtueniente^qudeperfublU Mdtioneperficitur. H<ec enim medicina eft. et iUius mdgis dugetur bonitds. quoufq.poft qudntitdtem com t bibe . reite* retur tUius fublimatio. compkmetundrremu* totu huius magfterijfub breuitdtefermonk copktd[not4 . De adminiftratione Solaris 8C Lunaris medieinae Cap* 12* SO LAR 1 S igitur huius medicint prtpdrdtio non ddhjerentis. Etnos quidemjie mordeamurdb impijs.Cum i<gtur fixumfueritjte* ratb cum nonfixe partis quantitate.fitper ddditdmentu Sulphurk . omne d perfvftione diminutum corpm eromnecuiuf* cunque $tnem)Argntum uiuum in Lunare perfeftifii* mum tranftvrmatcorpus.per hunc adminiftrationfc reiterationem figatur totum.quoufq.cum aftutU ddminiftrdtionis perftfta atq^folutionis modum multipli cemcum reiteratione multd. pcr ingenium tibi notum . 80 udtioncm iUius fufficiat. quonfq.

uel reiteratione multa iUiusprxparationis .&* . non mi* retur dottrimefilius . er gloriofus. Ar= gtntum uiuum mutet in infinitum Solificum uerum er er Lunificum 3 zr hocnon dependet. 1a iqitur laudeturfublimis naturarum Deus benedittus.pr£ftetfacilefi* xionecum ignitione. er ea adiUius inuentionisperqui finonemprudentes aUicet. Ftlijigitur dottrin<eperquirite O^bocexceUetiftmideidomuobisfolisftnruatuin^ Tcilij . cum illa enim inuenies. ftria poteft in pr£paratione Upidis euenire.cr thefaurus incomparabilis^tu qui= dem exerciterpsadiUum. er cum diuturnitate meditationis immenfa.zrfine iUa non. complementum iUius noftro magijka noftri laborisinfhntiaperquifiuimus rio indugatum.quoufq. quinobis omnium medicinarum reuelauitferi* emjum experientia. E t huic quidem medicin<e reite* cum talis cauteU indu* ratio bonitatis admimftrationis . nifiin multiplicatU one iUius. Etinhocordinecompleturarchanu prtciofifiimum: quod efifuper omne huius mundifcienti= arum archanum. Sed etfiquidem iUam paUiauimus .quam iUius inftigationis bonitate.cnmUboris injhntiamaxima. et uoUtilefixu quoufq.L I B E R Et eftiUius intentio. utperfublimationk modum munden turperftttifiime Uptig? iUius additamentum&ab hinc quidem cu ingeniorum modo uolatiuuex eisfigatur dehin uerofixum uolatilefiat^etiterato uolatilefixum Et toties facfixu uolatile . er manu tetigimus. er oculo uidimus. non enim iUipaUUuimus ifedmalis et improbis et eam talifermone tradidimus>que Utere infi piente necefjaribaccidet .

ey Argnti uiuifacilis aut diffi* cilisfufceptw Vrimum igituraprimis fecundum ordinem inchoandum .cementum. de quibus narrationem non facimus. quia uobis eftinimica zraduerfa er uos in miferiampaupertatis conftituet.fiifio3fupcruapores acutorum expofitio^extinclio adurenns Sulphuris in mixtione probatio calcinationis et reduftioms rciteratto. nc perpcere perquiramus cum caufis eorum notis. De examfnationibus quibtis cognofcitur. igmtio.ab hacfcientiafugite . artificiorumexperictias tcntemm Ver cum cautcla^anfit bu* complementum cum \m artis adminiftrationis proiettto . er S* 81 maliuoUprauitatisimmen= fe. cum ommbus illius fagacitatis ingenio pon* derisfciltcet er coloris. 13.noftriprcpofiti profequentes initiuy adeas qu£ huius magifkrij induftrias perfcclioncm notifi cantjumprobationum caufis abhinc tranfeundum cft.Q_V A R T V ¥itijinfipientisncquiti<e. dehinc uerofccundum eundemad ahafecundum promifio^ .quoniam uobis penitus hoc Veidonum. PRAETERMISSIS fmtnoU er ccrU^abfque maniftftis expericntijs. utrum magifteriu fit in perfedione.CT extcnfioms pcr malleum. Cap. ueritateadducenSyqutffunt/cilicetaneritium. M . Vcrquifitis ergo omnium medicinarum modis. a diuins prouidetix* eft occultum iudicio y O" denega tum omnino.

quam quce in perfeclione confiftunt y neceffe eft de commixtofeparari omninoiquoniam nofunt tiufdemfufionis^ideo feparantur. Verquirentes igitur horu corporum perftSbrum uerdsfubftantice differentids. qu&dam uero minut. in huiufinodi magifkrij exdmine .minusinhocper* durantexamine.qucecunq. donec tu ignitionefufionefufcipiat .uerb minus. .cufui$ caufis manifcjhs eyfu<e faclionis omnibus modo.Etqu<efimili= ter maioris tenuitdtisfuntjit duorum Plumboru corpora. 'Eftigiturfola Lunaris atq.quoniam hcec quidem magis adhcerent.propter eorum pdrtium fubiili= tdtem.qubdcumultce ter= reitatis.quae maiorisfrifiitudinisfuntcorporay ut Mdrs er Venus .LIBER De Cinerittj examine» Cap.Patetigitur. dperfcttione di= minutoruperdurentypefcrutdbimur. pofka uerb infyiffata . Et quce quide mino* remfunt Argenti uiui qudntitatemparticipantiajacilius de commixtofeparantur.Et eftjcilicet quonia iUorumprima rddix multdfuit Argnti uiui quatitds&purifiimd iUius tjfentid erfubtilifiimaprius.cucaufisfiinili= ter Cweritijjalicet quare qucedam magis . Solaris fubftantia in Cineritij perdurdns examine. infuce profundofubftdntice.mdximefepermifcenteeyunientem. Bft dute i nobisfufc ficienter ndrrdtuJ?orum duorumfecretu corporu . Qucecunque igitur dperfe* ftione diminutdplus terreitdtis habent. aut econtra quide. 14 DIC I M V S igiturfermonemin Gneritio.plus.

. profun* E* ideo eft caufa b&c .v ci* imperfecbrum unumquodque fecu de commixto tra* quoniam non bit. ideomagis in commixto faluaturquam Sa* in turnm er Venm : qucniam magis (ommixto do adbtrct . cum inter aetera a p erfeftione diminuta corporay : magis cedat. immo citifime feparatur er cediu Xdeoq. Bt Sdturnus^pauc^que Argentum uiuum quanti* tatisfacilifque liquefaftionisjenuitatis quoque maxima?. tardim tamen quhn Saturnm propter igm* tionemfubftatitfutfufibilis . qutperfeftiomsexamini Cineritij funt oppolita.htpropter hoc faluatur maior perfeftt quantitas.Q_V A R T V reitatisfit S.. er facilius depuratur .priufquam ab feparetur coniun* . ideoper boc magis propriu eft ad huius ma* gifkrij examen^cy illud ideo tiws quoniam citius cedit. tis.Venm uerofufionem cuignitioneyprtftat fed quia tardior eftiUim .minime in Qineritij artificio in commixto perdurat.ab ignis examinis combuftione forti 9 quiefcit fpaciotemporis longoperfettum cofumptioni examinis. flum.ldeo Sa* turtw inter cttera corpora. Ideofacilius q lupiter de litur. quam perfefti fufio . crideoexilloperplumbi examenminm comburitur. Quia uero minoris eft Ar* comixto toU gentiuiui quatitatis qualupiter:ey maioris terreitatis er fubftatitftifiioris. quare multa perfefti illo deletur quautius . ideo feparatur de commixto . ris Argenti uiui quantitatis exiftit Quidam uerbiouis fubftantia 9 plu= er minoris terreita* .quonia mprofiido magis lupiter^ Venm adbaireU M ij .maioriue puritate iUiws 9 atque fubtiliori fubjhntia participans .

quzper bonam commi* xtionem refuliat.ut tottatur cinis crtbeUatm y aut calx^aut puluis ofiium animalium co}nbuftorum y aut hcrum omntu commixtio.SiuerbfantajUccfuperiUudintettedumcotraxerit9 nihil ex eo ucritatts cognofcct . Detnie uerb exiccariper* mittatur^et cum Qccatum fiierit^ponatur tttud de cuim w* tentioneftt toUcrareexamen in fzmamdiftm^eyfuper ittam igtus fvrtis carbonum fuccendatur . propter bonam compofitioncm . ey fuper factem exminabilisfufftetur corpow^donecfundntur. Ver hoc enim artijicis dilatatur tnduftria.auc quorundam. ey ideo nonpermifcetun quod propterfux humiditatis priuationem contingit. Sed eyftprcpter tgnk uehementiam iUumpermifceri contin= gar. quo fu* . adcuiufq^ corporis refttftca* tioncm ueramjtrefte eim. Narre* mm tgitur modum ittim cum maximefit nobis neceffarius y in perttcUonis huim magtfkrij cognitione certa. Eft tgf* tur modm ittim.ey tUorum puramfubjhnttm .ey fuper iUmfx>uc£ fundumjparga* tur wtri tritiqtomtitat aliqua. eyfufionis carentiaha* beatjionfeparatur ab cis>per artificiu leue. Etideo licet terreitatem muU tam cr Argenti uiuipaucuatem. ey in mdio firati ftat rotundafouea .SolJctlicet eyLuna. eyfoLda 9 ey polita.LIBER Mars ucrbfufonem non habet.quU humiditatem Lunt aut Solis non habet 3 combU bedo ei per minima unitur.ey ftat ihatum firmum eyfolidum. T>ehtnc itaque cum aqua ma= deftat wfuper ittud prx ^Atur manm.quodfcripftmm efficattam no* uerit. Suntaute duo in hoc exa= mine dttrantiaperftftionis corpora.

uenies E tfi quandoque in fufflatione huius examinis uU trumproiecerii^ melius er perftttius depurabitur^quo^ nidmfordes toUtt cr iUas inuifcdt.noneft depu* Tdtum. fo. DI I M V S igitur^quonidmcorpora^quaddmM gis3 qu£dam uerb minus.perignis comburuntur cdlcinationismodum.ut qu& pluris funt Sulphureitatis' M iij .donec totum eudnefcdt Plumbu quodfieuanuerit er nonce/fetiUim motus. erignem difiipd. Decementiexamine* Cap. S. Pofl hoc uerb carbones apiri. in circuitu eiutfufp.ZT in faciem eius dqudm perfunde. 15. iteratb PlubiproietHonem <erfuf= flationem criUiuifaciemperquire^quoufque qmfcat^r tu uideas iUudmundum er ckrum infuperfiae jud .ari^crfuper faciem nm fimikter ut fupra cbfietur quodexdmindri debet. Iterdto igitur fuper iUud Plumbu proijce^ fu= per iUiusfdciem iteratbfuffld donec Plumbumfepdretur. grfuis experientijs mdnififtis er notis.poteft tamen loco uitriy falproijci^ut baurach^aut alumen dliquod.Q_V A R T V S. hocemmperfeftccxxmindtumin* . Uis igitur fufficien* terndrratisy adcementiexamen tranfeamus cu caujlsfuis.Sdturnipdrtempoftpdrtemproijcidmusinittud.expetfa igitur. er . ey dum ui* deris lUud dgitdri er mouerijnotu comufionisforti . Similiter er perfici pottft hoc examen cineritij in cruceolo terreo .etfu= periUudfuffietur cumftamdfvrtU ignitionis . non tftpurum. quodfinon quieuerit .

ideo inter c<etera corporum o= mnium mineraliu .pluris autem qudm Soljgitur minmpoteftfecundum boc infla* mationis ignitionem. Mars uerb non perfefidper dccidcs comburitur .ey terreitatis maioris. ne* cejfirium eft eumre Martcm.crideomi= .plm uerb Sole er terreitatisparticipat. Venm autcquia Sole& Lunapluris eft lupiter uerb Sulphu* ris. minime per ignis inftamationem com* buritur.ey resper conpmile comburentesfecundum naturam tninus . Sdturnm uerb plm terreitatis ey fulphureitatis pernaturam in commixtione feruduit. teporis fpacio longo toUerarequam Sol.eycomburi cyinflammari. minm Venere. tft QuU Sol igitur inter c<etera corpord minoris Sulpburis quantitatis .mdgis. "Lunafulphureitatis er nm Venereper inflamatione coburitur plm uerb Sole et Lma. Cum .LIBER qudntitdtecombuftibilis continentid.eyperinflammationem comburi* tur uelocm. Cum enim corporibm mult<e humiditatis comifcetur9 comkbit illa .ideo minm inflammationem iU lis toUerat. propter fu<e bumiditatis carentiam y ey ideo coniunttus non inflamma* tur^nec coburituryfinon inftdmmabilidjiec ccmbuftibilU ftnt corpordfibi umta ^ftuerb combuftibilia ftnt iUi com- mixta corporajecundum naturamfu<e combuftionis .qu<e uerb mi* nus.quam nunc diftit corpora^ ideo cittm eyfdcilim ommbm nunc diftis m flammatur corporibm.minus. propter hoc^qubdfulpbureitatem maxime babet coniunclnm . eyloue magis fixam .minoris eft Sulphuris quantitdtis participans. Luna uerb poft Solein inter omnid corpora reli* qud.

Cum igiturwmm folumfit corpus incombuftibile/olum ittudadittius natu* ram pr<epardtu in cementofaluatur. 84 Cum igitur ex rebus conftituaturinfidmmdbilibus cemen* tum^pdtetcdufxitttus inuentionis nccejjaria. hu= ius exdmen iudicio percun&dri.ey fuit3 fcili= cet ut omnia combuftibiltd ddurerentur.notdfunt cum caufis diftts .quoniam ittius compofitio eftab infldmmabilis bus rebus.Q_V A R T V S. )i:entantur igitur h<ec omnia lius tdbettds ey fimtlibus acutis er penetrantibus . utigniatur tdbeUt. T>uratigi= turplus Lundy minus ueroMdrs.qu<eddm uerb mtnus. er calcinatione cobuftas* M iiij .fi in pfefttone iUaru extiterit corpus^ Si uerb non corruptds omnino .quee uerb ma* gisg? qu<e minus.ddhucuerbminus lupi* terjninus uerb eradkuc Venusjninime uerb Sdtumus. ita ta= men $ una ex eis^dlterano tdngdtjit libere ignis uirtus ad illds percurrat cequdliter^fic triduo ignefbrti coferue* turinficlilicduteldtdmeddhtbedtur.Sal armoniacus.Burant tdmen qu<e* dam magis in cemento. Dehinc uerb infiftili con* clufo tidfefuper crdte ferredm extendatur tabute. Narremus igitur cementi modum . Ce= cum urina uiriligrfuper iU tenuesje cuiusfitintetioneprobdtionis. ey Sulphuris minima qudntitas y aut nihil . er uirilis urina . fed nofunddtur.ey <eris flos.e? lapisfiguli antiquus contritus.ey funthuimgeneris res omnes denigrantes^et fugienteSyCypenetranteSyej-coburenteSificut eft Vitrio= lum. Dici* mus igitur. cum in cognitione no= bisfit maxime necefjarius in perfeftionis examine. Poft tertia dute diejdbettds omni impuri tdte mndds inuenies.

qum cementiexdminantur iudicio.qux quidemfeparationis funt caufie . nifi propter diuerfitdtem compofitionis fubfkmtiarumeoru.afubftdntid corporis extranei.zr fpifiitudo. quoniapros pterfvrtemiilorum compofitionem.et raritM. De Ignitionis examine» Cap» \6. zrfoliditatisadminiftrationis pertdfuntingenio. RE S T A T igiturutcapitulumdeignitione trddd mut. qu£ Lun& quidemzr pduco ddminiftrdtionis tnodojniudicio cum illo quiefcit. Et ideo neceffe eft de commixto fe inuicemftparari y finc corruptione totali iU lorum efpntiee. Et ideo dicimus fialterd= tionem . cum non illd fiatdlorum per minima mixtio.cum ignitione determinata^repertafuntigne fufcipere ante fufionem ittorum.ey neque feparatio cor* porumfit db inuice in his duobus examims oeneribus . compofitionum cementog? depuranturfimiliter. Quamobrem igitur ddminiftratio corpo* rum imperftftorum compleU fufionis dignofciiur ^cumeiufdem re* y er ignitioms. quonidm ex ed refultatfufionis dmerfitas.LIBER Qujddtn tdmenponunt adinfiammdtionem tdbeUdSy abfq.qubdfoldigni$ infkmmatione perficitur.non corrumpiturtU lorumfubftantid. Dicimus igitur.Sedcum Solis non multd dtfkt differentid . longiori tame combuftionisffjaciojn hoc ultimo eget exa~ tnine.fi ueronon comburuntur omnino. quoniam corpora maximt perfiftionis.fiperx feftionis fintcorporis.

noneftittorum copleta admimftratio* Etftminuitur aliquidexpwparantis difjirentiarumbo* nitatis inuentum aftutia .Patetigiturigmtionemittorumperftftam co= pleri ante fiifionem y cum rubore intenfogpnon cum albe* dine } quam nonpoftit oculus confpicere . non fitit fufficiens artificis inda* gatio. Dicimus igitur. Sienimpriufqua igniantur adminiftratafundantur corpora.QVARTVS» ceffeeftadfufionem ittorucorpora adminiftrata redige* 2. priufquam perueniat ittorum ignU tio adalbedinem ignis . ignifque expref* poneforti. Etficumigni* tioneflammamamccnitatiscodcfhninon protendant co* loris admimftrata . Si uerb igniantur cti labore .quomm . fecundum quodexamen eftipforum corporum omniu illorum certam. qubdne* re. E t hoc qui= dem in mottibusjRuduerbinfolo Marte contingit colligu Non enim non ignibiliaje faciliignitionem prtparatio* nis modo fufcipiuntmecnofufibiliafufionem refta . Reiterado igitur inquirat . DeFufionisexamfne INfufionis iqttur <td cogmtionem Cap.Eteft fcilicetutpriufquamfundaturperftftionis cors porajgmtionemfufcipiant cujnjkmmdtione aelefhni co= loris^ amcenitatis . donec inueniat cum mo* dis diuina bonitate collatis. quam inperfcftisfecundumnaturaminuenimus . tionem eorum completam adinuenire conamur. x7> narratione fufficientiamtradamus*.non eft tttorum admimftratio uera. in qua oculus non pofiit conjfcicere quicquam. in coplemen* to nonfunt.

Utfiquidem cum ignis Uboriofd exprefiionefirtis er uiolentafiatjttius antefufionemignitio.mdnente ittius ignitionefulgidajam non Lu= naris aut Solamperfiftionis corpus exijht cuiufcunque $eneris y ey pr&parationu corpus fuerit admim&ratum. .L I B-E R unicd eftperfiftionisfufio9 cum ignitione. \gitur cumfefuderit cor= pusex nimiaignk prefiionedebiliter^dutfine ignitione.iam nonperftftio= nisjed duritiei alterdtum eft corpus . dut cu ignitionefufcd.fedcum ignitione in qua tio aU befcit omnino corpus^ey cum ignitione in qua no fit fufce= do igni ddueniensjn qudno fubitbpoft ignitionemjundd= tur.fcilicetfedno cu cuiufque ignitioms ge/rere .Etab hoc quidemjl poftillw fuftonem>ab igne tottatur . triplicem in fufilibus ignitionis . Alterum uerb rubeam claranu Tertium dbifiimam radioftdgn* tem. ey radio /w/= goris in&ftimabilisalbefcentis omnino. ftdfub Martis difjirentiarum tuturaponatur.Etfipoftfufionem infrigida= ripermittatury et omninofubitb innigredinemJUius uertaturignitio y ey ob hoc quidempriufqua durefcat . $ed iudicari quidem expedit motli^ tiejnoc corpus exijkre ex imperfiftionis corporum gewe= ribut. igni- tionemperdat. ante li= quefaftionemfubftantiarum illorum y experimento recoU ligigradum+Vnumfcilicetignitionemfufcam.ey Uquefcat corpm utfluat. ge/iera illud extiterit.non eft in complemento corpus.Vatgtigi- tur ex km diftis.cuiufcunq. eyfubitb induretur ut nonfludt. huius pr£pMrationis neceffe eft cor- pus imperfiftionis effe unumquodque y imperfiftoru cor- porumin artificio diminuto.

Tertia durorum . aut Sole nopurujfuper acutoru uapores expofitaflorere co= perimusjy c^lefhnuamanifiimu^amocnius tame Sole g Luna emittere. er ignis confyderetfufficientiam adfufiomsperfeftionecom* pletam. Vicimus igtur. omnia fufibilia conflet corpora .quiper Argnti uiui bonitatemperficitur.Et ob hoc igitur naturam imitates. rationis experimento proba* tur. Sed Solem quidepurifiimu noflorere .Vrima quidem eft moUium* Secundaperfifloru cor* porum.quonia uidemusper* fefiionis corpora fuper acutoru uapores expofita. aliter uerb no.QV A R T V S. utfuffU cieter i nobis narratu ejljnprtcedetibut noftrifermonk* . Z6 4em. Deexamfneexpofitionis corporum (tx^ peruaporesacutos* Cap* i8* PR O S E QV E N T E S igitur fermonis comple* mentum. Sedquibarum omnium ignitionum defyderat gra* dum perquirere .et confyderando recoUigat omnium fignorumfii* fionisgradus diffirentiam y zrfic quidem inuemet .Et hoc quidem tibi adducatur exemplar in omnibus a nobis determinatis atque determinadis examinatio* nk maneriebus.acrium uidelicet. Luna uerb. er noi fimiliter in pr£paratis colorecdefhnum creemus corpo* ribus.aut nibilflorere^aut amcenifiimum ca>lejhnumflorem emitte* re.ponticorum et acetoforum fimiliter omnino.de corporum expofitionejuper acutorum uapores narremus. Et b<ec itaque defufione diftafufficiant.

Ver hoc igtur examen perquiri poterit . er huius generis eli Mdrs.QuidigtturmdxtmeperftftumcorpM mt= mmeftQretydutnthil. er huius gneris Sd* turnuscomperitur. Qgoddam utrb album cLrum. in quo per trdRttumperfifttonis temperatu ge= nereperfifktcorporumfirefteeoru conjyderaueris or= dinem.Btftquidtdrdifiimo tempons floret fpacio.Efttdmenmultiplex experientid. inmdfcognofcitur^mruminperfiftionemdgi^ fijiat co= . Quoddtun uerb uiridefufcum infuper* fictefloret ctlejkno ddmixtum turbido .quem narrauimm in hoc cdpitulo : fin dutem .quod rubeumfufcum uin= dicatydut citrinum fufcum uinditdtiddmixtum . Qwdddm uerb album fufcum . E t e]l ex corportbus quoddam. colorem tx dcumine ponticorumftoret in fuperficie fud . cr huius eft Ve* nus. LIBER dmcenttd-* Quteunqueigiturperjvftdcorpord fuperuapores dcu* torum extiterint y cr cdeftinum no cremertnt tis colorem ^nonfuntinperficHonis compkmento totali.ethu= iw eft lupiter. ldeoper hoc confyderdmut huius exa= mine magifkrij9 loum mdximeperficlioni approximare in opere maioris ordtnis . ip* IN cxtincHonis igiturexaminenarrdtionemadducd^ ittius mustotalem. De extfndtionis examine* Cap. tue imputa temeritatis infipienti<e.ey lupitter quidem mtnime zrtardifitmejnter di- minutddperftclioms complemento corpord gummofita= tem iUiusftoret .|.

cr Lunare qutdem album non fiat .nonejl in complemeto alteratio magtjkrij .coti ftat corpusadba>cfopkijucapermanere. er Solare ci= trinumfulgidum.fcunque generis adminiftrationecrea* tisfioriam nigrediniaffineminfuifuperficie protederit* aut extinftione iUius in Sulphuribus. er ab extinftione et ignitionis reiteratione multa euanuerit quantitas. quoma tam qui* dem in dtftis.quam a nobis dicendtsexaminibmfiqmi eiex perftfttonis difftrentijsalteratumpermutap uerit corpm . Autfiquidem in ra= ter&tionefu* ignitionis er extintHonisjn aquis exfahum autalumimmcuiv. poderis uidelicet aut coloris.aut in natura cofimilium&adigni* tionem pofitum^poft ignitionem ad extinftionemfimi* Uter cr Lunare quidem uel Solare 9 extoto colorem ami* ferit prcpnumiautfcorium creauerit in corruptione.quodnonpeculio= fum fedperditionis eft potius.fedin alienum mutetureolorem.faUaxe& operis artificium .aut nfc gredinefiedafeinftcerit. 87 fiftti. non reftefedftntafticeindagauit ar= tifex opus.V ARTVS. Vnam tamen gc= neraliter tibi tradimus regulam certam.Vrimmigiturfiignitumcwpusin!iquoreextin= guatur. . Autfi ex Sahs armoniaci.Q.automninoper maUei compref* jionemfe confi'egerit.ey uiridis #ris 7 erpuerilis uriwemi* xtionis cementatione..

ideo per hoc notatur9 quid magis. EX Sulphuris uerb mixtione. per= quiripoteftjn quo alteratum gnere^exfut natur<e radu ce corpm confifht^quoniam Solquidem citrinum inten- fum. deinde uerb Kb hinc uerb er pojka Luna . poft hoc Saturnus .protenditex Sulpburiscombu* ftione colorem. qu^dam ue= rb non noftro comperimus artificio. Sulphurcorponbus commixtum. er faci= lim quidemhis omnibut Vetw. Luna uerb mgrum cdeftino admixtum. Venus uerb nigrum uiriditatiadmixtu. Et ex hoc itaq^ diffv* rentia notaripoteftinter ipfa a perftclione diminutacor* porapneparatain complemento fophiftico igitur cum . Saturnus uerb nigrumfufcumjnulto rubori er liuiditati admixtum.qU(£dam uerb minus combu= rere&qutdam a combuftione iUim redire . multa prtexifttnte combuftione Sulpburis.utrum in perficlione cofijhtmagifkrium.qu£dam magis.poft corporum combuftionem .aut rubeum clarum.LIBER Deexamineinmixtione Sulphuris.pauca uerb pr*exi= (knte combuftione uiridiftimum . Etex diuerptate colorum.quidue minus perftclioni approximant. lupiter uerb nigrum.comprobatur fimiliter. per SuU phuris oleaginitatem comburitur .faciUimc Mars. Cap.quo= mam experientia noftra inuemmus . ej (tmocnum uiolaceum protendit . interc^tera corporacuiufque gneris 9 inuenimus Solem tninime per Sulphur comburL lupiter . 20. modica rubedinis tinftura admixtu.

ficut Sol er Qutdam uerb Luna redeunt . d Sulphuris combuftione corpora. propter naturam et corporu adminiftrationis eorujn operisprt* paratione dittam.zrSaturnu cyioue faluari. Ex his igi» tur perquiri poterit s omniii alteratoru natura corporu.qu<U doque uerb minoriUiws deleturpars Horu autemfcilicet . maior. louisiin fufcuueroSaturnicon* uertireduttione repertu experietia noftra extitit. Jouis er Saturniy ccntingit diuerfitatem exifkre. Mars uerb omni combuftionis gcnere. fiifca.nigerrimumfufcum colorem creat.lnclaru quideuidelicetaugmettt. Venerc uerb minuiinignisreduttionis impreftione Marteuerb magis cotingitjed Veneris quide eft reduttio poderofa er citrina .fufca . Kedeut autem adpro* prijnaturamcorporisaSulphuris combuftione corpora Solcr Lunajreceduntautemlupiterey Satumus.quoniam exfubita ignis exprefiione.aut totaliter . lupi* ter autem aut totaliter^autfecudum fui maiorem partem. Saturnm uerb no ex toto receditfedquadoq. 85 protendit ex Sulphuris combufiione colorem.Ux reduttione autem d Sulphuris cobuftione > notap tur zrfimiliter diuerfitas in corporibw. qu/dam uerb ignis exprefiio* in fu& ne 4 reduttione cum Sulphure recedunt. er qu<edam uerb naturt corpus . M artis uerb albajucida .QlV A R T V in S. Boru tamereduttio in alienicorporis potius qproprijnaturacotingit. de reduttione loue deleri cotingit. Exfuccefiiua uerb etpau* latina. moUis>ni* gredine participansjufui augmeto ponderis. aut eorum quantitas maior . qutdam uerb inaliudqumfu& natur£redeunt. .

ex omni metallorum alterdtorum genere.fi alterdtum quidem corpus defactli . mixtione 22. #ftimandumputes fopbiftice perquijltionemartificem indagaffe. Ob huius igitur rationis caufam . Cap» IA M igitur nohis patttit ueridice\maxime Argend uiui quantittfem continenttaperfctttonis extjkre cor= pora^zr tdeo maxtme Argento uiuo amicari c? unirL Quamobremigitur aefcimandum corpora magts perfctttoni approximare .bonitatis dif=- ftrentiarumperdatur aliquid .L cfifonfs I B E R Cap* iu De examine calcinationis & redu^ corporum.ex bonitatis dijfhretijs ni= hilperdere colork^ponderis^aut quatitatisje qua curan* dum flt nimium.autfulgoris perdcre. Quamobreigi* tur ad alUi exerciterts7 ut eds cognofcds. Ethuius eftftgnum Argcntt niuifailii fufceptio. De examfne in fecili 8C difficili Argentiuiui. DEcalcinationisc^r reduttionis reiterattonis exd= mine^dehinc eftperquirendumAnuenimm igitur quoniamperfettionis repertafunt corporajn calcinatio* nis er reduttionis reiteratione. quje magis amicabiliter A rgentum uiuum combibunt. quantumcunq. a Sokri aut Lunari perftttioms corpore.rei= teretur adiUa operis iUorum multiplicttas Et ideofiper rciterationemmodorucalctnationiseyreduttionis i cal= ce.

Reftatnos ad complementum totiusoperis diuiniperuenirejn capitulo uno.utp hocmundeturd corrumpente impuritate. Et hicfecundm pr&para* tionis gradm appeUatur^ey in hoc quidem unaperftclio* nispratparationis meta confiftit. nifiutfumatur U pis in capitulis notus^ deinde uerb cum operis injhntia afii dueturfuperiUum opusfublimationisprimigradu$. eftfcilicet fublimationis perfccho. utiamfixum lapidem uolatilemfacias .er uolatilem cr fixumfolutum fixum. Dicimus i<gtur. Sedeytertiofimiliter U pisadmimftraturgradu .Exreiteratione igi* N . do nec in ignis affieritate quiefcat. .CLV A R T V *perfcc~Honi$ maxime S 89 defacili infuifubftyitiam.ey cumeafublimetur lap^donec deuemat^ey ultimo Ab hinc uerb. Argentum uiuum nonfufcipUt complemento dijhre neceffe eft Operis totius inuna famma QV Recapitulatio I A pertraclauimus i<gtur huius magifkrvj caufarumfufficienti<e experientias notds. eyfolutum iteratb uolatilem. quiin ultimo confijhtprfpara tionis compkmento^ey eftfcilicet .quoniam totius operisintenfionisfumma non eft .ey infummam contraherefermonisabbreuiatiincapitulis difyerfum magifkrium .cumfixionis modisfigatur.fecun~ clum noju-ipropofitifermonisexigentiam .ey in ^himamfuhiimationis puritatem uolatilisfiat. Cr iteratb uoiatilemfixum^quoufa-ftuat et alteretin com cum modisfublimationis plemento Solificouel Lunificocerto.

No defperet igitur doftrin<efiUus y quoniamfi ittam qu<eret.X I B RE Exdiuerfitateig iurpr<epdrdtionis huiusgradus tertij in medicind.utru in perfc&ione confijbt magfkriu. Ethoc ideo . et qu<ed<t ininfinitu Sohficum y zr uerumperfcttionis Lunificutran fmutet corpus. Qupniam qui perfe&fu<e induftria bomtatis qu<e- retjcientiam inueniet . refuU tdt bonitatisalterationismultiphcatio. Sed ne nos quide mordea- mur ab inuidvsj\arramus. ubi m<t gzs apertelocutifumus ^nohtamenfubenigmate^fedfub planafermonisferie. aut diuin<e gratia bonitatis infufi. qui uerb per librorum infecutio* nem qu<efiuerit . qui cui uult largtur etfubtrahtt et ubi uultffiirat. qu<edam uerb decu- plu3 qu<edam uerb centuplum y qu<eda mittefimu.quoniam non tradidimusfcicn* tiam noftram fermonis continuatione Jedeam fyarfimus in diuerfis capitulis . per nosfolos inuejti* gatdm tradimus£r non alijs^uerifiimam tamen eromw* nocertm .eam inueniet^non doftrin<e 9 fed propria motus indagatione n<% tur<e. tur reiterationis operis fuper Upidem in gradibusfuis . Ab hinc igitur er ultimb tentetur.Quia nobisfolis artem . tardifiime ad hancperuenietartem pr<etiofifiimam. refultat multiplicationis bonitatis alterationis diucrfitas y ut ex medicinis qu<edam fui duplum .Et eamfimiliter occultauimus. quoniam tam quidem probus quam improbus yficontinuafuifjet tradita . artificem attocutifumtis y crfermonis modo eam afcripfimus quam folius Dei altifiimijbene- (tiftiJublimiSiZrgloriofitZrnoftriquiittamfcrtpfimus mente recottig accidit . ipfam ufurparet indigne.

inuefligdtionis eifdem ex* pofuimus.qu<e tradidimus y exerceatfe bonae mentis artifex^et donum Deialtifiimife adinuenif* fe Utabitur .Q^V ARTVS m 9o nocertdm.et inuentionis modumy ey modorum ingnia. N ij . Addrtis igturexcelpe perquifitionem hxc diftd fufficUnt. Summt perfiftionis mdgfkrij infud ndtu* rd Geberis philofophiperft>icd« ufiimifinis. Non autem eam inuentam . Solum igiturprudentes addrtem dtlicimus9 er per ingenid i nobis tradita . Ver edigtur . nififolis nobisfcri= pfimus.

cr ingeniatifummfci* entiam noftramprius compofitam cum hac inueftigatione conuentws . Et quU eft aliud artis inueftigare per rationem quam attentareg? probarefubtilitates er ingenia horum . cyhuic operifiudio nimio.zr ut inteUec^b^ circa eadem ingeniata et perfcrutatafaciliusey proptiui adejfettum perducan= tur. ut meliut er apertim a uobis uoluminafubfequentia inteUigantur. Nonputet tamen quis. qubd hanc inueftigationem .LIBRI INVESTIGATIONIS MAGISTERII GEBEa ris philofophi perfpicacifsi^ miProhaemium* INVESTIGATIONEM fcienti<e huius nobilii . in quo qudecuncfc uidimus ti£ ordinem er teticnmw$.artem dico perftcientia . aut libru noftru . qui Summa perfttHonis magfkrij eft intitulatut .completefecundumfcien terminauimws/ecundum experientiam er co gtationem certam .necnon cogitationibus noftrisprofundifiimis et uarijs annexis emulam 9 uobis tra dam.fecundum me& mentis rationemfcripfimus. quam fcru tatione noftra de naturalU um er in mineralium efftftibus transformantibm diuerfis opereapparentibm notauimm . do= necoperando (zrperfcrutandogr experiendoad inten* tumperuenerint completum .ex continua er frequenti operisfedulitate. ldeo in hoc meo Ubro qu<e= cuncpper narratainueftigauimus .

er Sulphurisproportionali= ter commixtaper longam cr temptratam decoftionem in uifceribws terr<e mund<e. humiditatem habens combufhbilem er corrumpente . Qirca hcec duo noftramfundamus intentionem9 de rebus autemperficientibus er corrumpentibwsfecun= dum quod per noftrajn inueftigauimus experientidm. ergj de iure h<ec iUam pr<ecedit 3 cum per hunc librumin* ueftigare qu^ram de cogitdtione reiperficientis. Et eft iUd qu<e 4 contrdriofenfu hd betinteUigi uidehcet fubfkntid impurd Argnti uiuizr Sulphuris fineproportione debitd commixtd . hunc librum componimws . Primam dutem diffimtionem inueni inA trufdminhis duobus corporibus uidelicetin SoleeyLund N iij . quia oppojlta iuxtafe pofitd magiselucefcunt.Cumig* tur h<ecfcientid deimperfiftistrdftet corporibut mine= ralium inquantum edperficere deceat. Ver diffinitionem ndtura huius perficientis leuiusperuenirepofjumws dd cognitio* nem rei corrumpentis. infpijjdtd zrfixd cum conferud* tionefu£ humiditatis radicalis non corrumpentis y fed dd fubfkntidmfoUddm cutnignitione debitdfufibilem eyfub mdlleo extendibdemproduftti. imperficlionem fcilicet eyp~ fefttonem.INVESTIGATIONIS. uel mmws uelnimis decoftd inuifceribwsterr<e mund&necreftem* fyijfdtdnecfixd. \n prtmo igitur cir ca kec duo confyderauimws. resautem qu<eperficit in mineralibus eftfubfhntid Argentiuiui. er rar^fubjhtitice er porof<e:uel habem fiifionemfine ignitione debitay uel nullam.necpatien$ mal leumfufficienter. 51 conuentus quamfuper ipfam declarando propofuimws.

quamuis d multis extraha- tur corporibusfiue rebus. reg? dbfentidfupplere. er Ferro/e= Btquia h<ec corpo= cundum cuiuslibet imperfctfionem cibilia. nec effe poteft. Nam ex qua= cunq.nifi contrarium in eis . ut quidam fdtui . Inuenimus enim modernos noe bisunicum tdntumfcribereldpidemdddlbum uelrubeum completum. re elixir conficidtur dibum uelrubeumjiihiltdmen ibialmdeftqum Argntumuiuum er Sulphur quorum unum fine altero nibil a<gt .LIBER fecundum cuiuslibet perfccHonem . Secunddm uerb in hh Cupro . putduerunt . rd imperfcclti ddfdnitatem er perfcftionem nonfunt redu opereturjdeft qubd mdnifc^ qu<e operatio fbm occultetur er occultum mamfcjktur uelcontrariatiofitperpr<£parationem.i<gturpr<epara* tio eft eis adhibenda. Vlumbo . Eft erg) pr<epararefuperftua dctne Bionem. Extrahere enim d rcin qua non tftjhocftuitum cogtare effet er udnum .qubdeorum partes magisfubtilientur er h corporalitate fua ddfpiri* tualitatem reducdturfixam.quod concedimus uerum effe . Indigent eryopr&paratione tah. quatuorfcilicet in Stagno. E t ideo unus U pis dphdofophis nuncupatur. zrfic notam in eis mittere perfc De hdc enimpr<epardtione non indigent corpo* raperfcflti. De horum omniumpr<epa= rdtionibusfecundumnoftrdm inueftigdtionem inlocofuo trdftdbimusfufficienter in hoc Ubro:qu<epoftqUdmpr<e= pdrdtdfuerintfufficientererunt dptd utdeeiselixirdlbu uel rubeumfidt mdgnum. Cuiusintentioeftexeisfdce* re corpusft>iritudlefixum:hoc eft mutto magis dttenuart etfubtilidre qulm eratpnus.

INVESTIGATIONIS.o' etiam uitrum. borax er qu& huiws naturxfuntyCr acetum acerrimum. et defcftuifupplere in corporibus imperftcHs^qiuefterinon poteftpne adiuuatione operis T>iuerftftcatur er rerum puriftcantium* enimpraparatio fecundum diuerfttatem rerum indigntium. Vefcenfl* cnem. 91 putaueruntiquod nunquam erat intentiophilofophorum.atramentorum. Nam expoliatio accidentium non eft impoffibilis.Sublimationem.Efterqpprfparatiofuperfluum demere .T)iftittatione. N iiij . Dicut tamen multa perfimhtudinem . cimus in De quibwspngulis narrationemft* Summa perfcttionis magfkrijfufficienter }fh enimfunt opera adpraparationem iuuantia . Et quia omnia cor& porametaUicaex Argentouiuo compopta funt er SuU phure .puris uel impurisper accidens non inprimafuina turainnatum.et ignis Et cum ifhsprjepommus corpora imperfcfiapr&parart ideftmundare ftaliqua immunditia in his extiteritfecundum noftram expe* ricntiam in qua certiftdmus perpr&difa. Kes autem pr&parationes iuuantesfunt ifhefcilicet omnia gnerafa* lium i aluminum. Ergp etiamperpraparationem conuenien tem tolli eftpoftibile. Coagdationem . Experientia enim nobisdeditmodos agndifcilicet Calcinationem.Solutionem. Hxto= /iem 3 cr Cerationem.

IIBER De Salfs communis praeparatione > SA L communecomburdtur. uet uafe terreo plubdto.et non in metdU lo congeletursongektum cdlcineturper diem er noclem in igne mxdiocriy etferud ipfumficfufjicienter munddtum.combufhmindqudco= cdlidd foludtur . cr congek in Udfe m treo^fic optime ddnfiedtur. SA L gemmtteriturydijjbluiturzrcongeldturinud ^feterreouitredtojicut Sdl commune De Salis alcali praparatione SA L er ldtd y dlcdlifttexfodddifiolutdyZrperfiltrumdiftiU coftddd tertixm er defcendetfdlin tempore adfundum udfis in modum crifklli^t eftprtpdrdtum: S«= militer . De Salis gemmx praeparatione. De Salis nitri praparatione* SA L nitrific prjepdrdtur 9 diffoluefdoxmenuitriin dqudfirti>diftilldper filtrum. SA L petrfdiffoluiturindqudfvntis^perfiltrumdi* fiUdtumcongldturinudfcuitreoufqiddipfiusfufio* nemcnftdUimm. folutm muniuel dqudcldrdfontis perfiltrum difliUetur^diftiUdtum per lentum ignem in pfc rdpfide uitrtdtd. De Salis uitri praeparatione.

uel ex tartaro cdcmato difjoluto ey confg* Uto&r eftprxparatum.uel baculorum habitisfimulcoclis ufq$ adcon* fumptionem huiufmodijublimafalemarmoniacum ue* rumzr utilemjounc iterum infudorem diffolue er congc la er fublinu dfale communifemel ey eftprtparatum. Vel teratur primb cum prtparatione Salis communii mundati^pojkafublimeturin alto aludel .eypar te unafatis communis. donec totaliter fueritextraclumpurupofkafoluaturfuperporphydum fub diuofideeiutaquahabeturfacere uelferueturipfum fublimatum eypurumfufficienter.eyparte una cum dimidiafulignis lignorum.po(kx diftitteturper filtrum^con^ele^ tur er calcinetur cum igne lento. eytrahunttotum lixiuium 9 eydiftittant er congelant. Accipiunt uiua pon dmunum. . Vel ficutfalcommuneprimoteraturtotum Joluaturin aqua communi calida. DeSalfs Tartaripraeparatione* SA L Tartarifit exfiecibut uini calcinatis eydx* ftittatis .INVESTIGATlO^IS. cineris clauettatipondera quinq^ uelduo 9 calcis 9% militer fal alcaliapud aliquosficpr&paratur. De Salis armoniacf praparatione* SA L armoniacutfitex quinq^partibm uel duabm urin& human£ er parte unajudoris eiufdem.eyhocrciterantfemeleteft prsparatum.

Vri= Diflblue ipfum in aquafontis clara . Secundut modus tft.humidiiase* uanuerit .diftitta perfiltrum coqueadeius tertiampartem.eyin fundoalumenpreparatumcrifhUinum. A LVMEN mus modus . Nos autem inueftigatione noftra inue mmMhdt prtparationes falium breuiores er adnoftrum propofitum confequendum.pr£parationis modum^unumpro corporibus cal tinatis abluendtiydiumproftiritibuifublimandis . er inuenies alumen albumftoncnofumjeue ey prtparatum profublimatiombus . De Aluminisglatiae uel rocac praeparatione. er alijs diuerfis ope* ribus. SA tfl L urine fitexfetibusurine diftillate calcindtis er iterum in aqua etus diffoluitur er con%elatur er : magni iuuamenti multi diuerfimode trattantdefaa liumpreparatione.utalumenuafe terreo coquaturquoufq. Foeces in fundo uafis remanentes ueldijfoluanturfu pyalapidem uelin aliquapartehuinida^uelinaquaindt extrtftauilreferuentur . rebwsuere calcinatis utiliores Qum ex ommbus Salesper dijfolutionem extrakan= tur.poneinpara* pfidibwsuitreatiSyO' defcendet circa laterauafis. .per uiamprdibatam prtparari teneturjufficit nos tranfire cum hk ingnijs confuetis. glacituelrocaduplicemhabet jT\.V I B E It DeSalis urinae praeparatione.

S Adijfoluenddeftin dceto difhttdto ckriftcdndd per filtrum y er conglandd. crftc ve . ¥<eces in hdc diftittdtione cdlcimt&fuper porphydu>uel in fud dqudfoludntur et codgtdentur uel ipfd dqudftcundum uette drtiftcis referuetur . De aluminis iameni praeparatione AL V M E N idmeniquemddmodumdumengk ci£ uel roctprtpdrdturjxcepto quodht hdc dt temdioriseftuirtutis. CVP E R O eftmundd. De Atramenti nigri praeparatione ATRAMENTVM diftittetur nigrum foludtur ind= ceto mundoiuel in dqud buttienti.poftperfiltrum er codouletur . . Decuperofe praeparatione.INVESTIGATIONIS. 94. Nunc rejhtprt pautiones dtrdmentorum] inuefligdre. cr humiditds totdlis extrdhdtur. quodper edcottigmus in tinclurd er lig<ment\$ frirituum er dliorum qu£ ddelixirfae&tot . er eftpr<epdrdtum. cum multumfit nobis id. Dealuminis plumofae praparatfone AL V M E N plumofedijfoluiturcrprtpdrd* turftcut dlumengldciae uel rofe. Velpond % turprimo in dlembich .

hfl certum qubd corporibus(ut dtnpliui confyderduimus)impjiclis extrd= hunturdiuerfdnobis necefjdrid. EO D E M modoutfuprdfitde dlbohijpdnkofh gnum cdndidum in urind difliUdtdfoluendum efl dd modumcerufe:zrficpr<epdrdndum Deuiridis seris prseparatione* V 1 R I D E £sindcetodifliUdtofolutum. .zrfuntddminiculdper= fettionis in cdfu qu<e indigent pr<epdrdtione . S A diffbluendd efl in dceto purificdnda deinceps kgrofiioribus .uel lento igne^ eflprtpx De Albi hiipanici praeparatione.LIBER De Vitrioli Romani praparatione* VI T R I O L V M Romdnumdlidpr<epdrdtio= te=* ne non indi^nifiquodin dliquibus cineribm nedtur in igne mediocri ut rubifietur. cr id quodut Idc emdnd* uerit congelmdum efl infole.wcld* De rificdtum limpide\congldndum efl lentifiimo cd= lorei&eftoptimum. De Cerufae praeparatione* CE R V Ydtd.

er efl cUrificandus : er h<ec aqua rubicunda crocea congldta datfibi troceum aptum .I N V E S T G A T I O [N I S. Deboli praparatione. pr&pdratum. LI T A R G uerepotes I RIVM inaceto difliUatorefoU u ejlarificag? congla. ckrificdtur er congektur . I » 9$ De Croci ferr/ praeparatfone CR O C V S ferri dijfoluendm eflindcetoMiU Uto . De Litargirtj praparatione. PIS Emdtitisignitur. . BO L V S teritur. er eft Delapidis Lazuli pi aeparatione* P I S Ldzulicdlcinaturabluiturtritus^efl purificatus d terreitdte. AN LA LA T I MON I V M cdkinaturjijfoluitur. Delapidis Ematitis prsepatione.quia beneprtparatum efl quoditerum quemadmodum er dlidprtnomindta dijfoU er hisuti dtffolutis er congeUtis Jnhoc efl inuefhgatio profmdd zyh&cpr&pdrdtiofitbreui$imu De Antimonfj prseparatione. extinguitur%fiepiMin felle taurino erfclene.diffoluitur mCeruffd eycon* glatur. er eftfdftum.

LIBER
De Cinabrrj praparaeione

c

INABRIVM femeleftprtparandumcuM
De Tutiae praeparatione*

fale communi^ optime eft

TV T

I

A

calcinatureyrefoluiturinacetodiftitta*

to,eyfic eftpr<eparata.

Diuerfa adhuc Salium,Aluminum9 crAtramentorum ge
nerareperiuntur,qudeommautiamdiftainfuajf>eciepr&

paratur&y mundantur.

De Vitro 8C baurachtjs praeparatione*

v

ITRVM

er Baurachiafi debitomodofues

rintfafta,non indigntprtparatione

De Aceti acerrimi praeparatione

AC

E T I auteacerrimicuiufcunque gnerafuh*
depurantur,ey illorum uirtmfiue

tiliantur er

effeftwsper diftittationem melioratur,dequorummun=
datione er depuratione fufflcienter traftauimut , cu qui-

bm corporaimperftftapra;pararipofJunt ey depurari,
y

er meliorari&fubtiliarijgneajfemper debito median*
fe.

INVESTIGATIONI&
tt. Vr£pdrdntur

9*

enim er depurdntur per ifk ddintentio*

nem ignis perhuncmodum.Hdbent enim h^ccorpordim
perficfahumiditdtesfuperflu&sey fulphureitdtem ddu*

fhbilemjxigredinem in ipfis admifiendis gnerdtitem, ipfct

prtdittd corpord corrumpentemihabent etidm terreitd=

tem immunddm,fetulentam,et combujhbilem, nbnisgrof

fam y ingrefiionem impedientem er fufionemufh er talid funtfuperfluain his corporibuspr^dittis, qu£ in ipfis no
ftrd experientia inueftigatione certd er tngeniofd funt w=

uentd.Et quia htcfuperflud accidentaliter his fuperuenU

untcorporibusieynonrddicdliter
tdlium pofitbiliseft:oportet nos

ey fyolidtio dcciden* cum igne drtificidli his
rddicdlispcr*

prtdittis munddtis eyfuperfluddtmere dccidentid cunfot

foldfubjhntid

Argnti uiuiey Sulphuris

mdnente. Et h<ec eft integrd pr£pdrdtio imperft&orum,

er depurdtioperJTftajneliordtio^eyfubtilidtio. Korum
uelhuimfubjhnttf pur£ remdnentisfit multismodisfes

cundum quodelixir indiget. Pr£paratioms er%p er dtpu Vrimo enim eleuandd Ydtionis in generali modus eft hic
.

tft cum igne

proportionah tota humiditus fuperflua , er
fubtilis

corruptd intUorumeffentia: etiamq; fuperfluttas
:

CT comburens er hoc calcimndouieinde totalisfubjhntid remanens

corruptd, in iUorum cdlce fuperflu£ hwnio

iitatis comburenti$ y ey nigredinis corrodendd eft cum his

mundatis pr^dittis corrofiuis acutis feu acerrimis , donec
talxfiierttalbafiue rubea,autfecundu corporis naturaet

proprietate colordtd,et mudd et purd ab omnifupfluitdte

r

t

I

FE R
:

feu corruptione pr<enarrati$

er h*c cum his corrofiuis cr mundatis terendoimbibendo er lauando. Vofka uero delendafeu deponedaeft totalis terreitas immunda\er
datis, uelpurisfufione metatticano habentib.cu calcepr&

fetulentia combuftibilis etgrojfa cu rebus pr&dtclis rnun*

difta modoprtdifto depurata commixtis

er bene tritis,

qujeinfufionefeucalcis reduBione retinebuntfecumter-

reitatemgroffam er immundamprtfdittam , remanente

corporepuro , ex omnifuperfiuitate corrumpente mun=
dato^ex hoctotum defcendendo meliorationis eyfubtilia*

tionishorum fubjhntitf purjein generali modus

hiceft.

Vrimb hoc corpus purgatum er reduttiim, efi iterum cal
cinandumcumigne er
adiutorijs mundatiuis prtdittis

Deinde cum his qujefunt refolutiuafoluendutn, h&c enim
aqua lapis nofter eft , er Argntum uiuum de Argnto ui

uo,er Sulphur de Sulphurez? corpore fcirituale extra=
c%m,e?fubtiliatumfiueattenuatum, quz melioraripo*
teftconfirtando in ipfum uirtutes ekmentales cumalijs

pr&paratk, qu&fiunt ex gnerefuigeneris :er agumen*
tando coloremfixionem^pondus^puritatem^fufionem , et
alia

omma qu<e pertinet ad elixir perftCmm. E t ifk eft mo

dusperfolos nos inueftigatus 9 pr£parationis,depuratio=
nisfubtiliationis et meliorationis corporum mineralium
in generali.

remcuiuslibet

Nunc tranfeamus adfrecialemfeu pjrticula= corpom imperfich pr<eparaticnem cum

ommbus modisfuis,etidmqueperfttti corpork mineralis erpnmoikloue.

Ve

INVE5TIGATI0NIS.
Depraepararioneloufs,

$7

Cd/ri^co

PRAEPARATIO

Iottw inffecialipuparatur

multipliciterjneUusperbucmodnm ; Eteftutpo*
naturinfurno calcinationis inuafe adboc apto,eyproij=
ciaturfubtus ignem ufque adcorporis ipfw fufionan bo=

nam^mouendo tunc ipfw corpws liqueftclum cum/patu*
laferreaperforata.jpolia qutfuperipfum creanturex*

trahendo,mouendo m ignis calore £quc,perdurante , do=
ttec

infuperficie

bona quantitas ip)m pulueris fucrit con

gregata. deponatur tunc iUa ey iterum moueatur quoufch
alternata utce totum corpm in pulueremfubtiliftmtifues
rit

rcduftum. Cribretur ergopuluk ille^ej- reponatur in

furno,addendofibiignem bonum ,fuam fufionem non fu*

perantem,ej mouendo multotiens . Stet ergo in igne fu£
calcinationisfic per diem naturalem uel circaifnaliter cu

tota humidttas accidentalit ey fuperfluttas fuerit deieta

cum Sulphure combufhbiltet corrumpente: pofka extra? hatur calx dba mudata Nam ignis omnemfugitiuafub*
.

fhntiam eyinflammabilemeleuat eyconfumitde pr£di=
flis tfcilicetcum Sale communi mundato ey alumine, er cum aceto purificato er acerrimo multum lauado,ey po* natur adfolem , uel adacrem. ey iterum teratur crlaue* tur ey deficcetur,ejr hoc alternatim per uicem reiteretur,

donec per acuitatcmfalium aluminu atque aceti , tota ctus
humiditat nigredo ey immuditiafuerintconfumpt£,cora

rofe

er deletxuunc apponatur de uitro trito cu his pr£n

O

L

I

B E

R
.

diftis.Cunque totum imp&ftatumfuerit, defcend&tur per

botrum b&rbatu cumfufjicienti igne Defcedet enim cor*

pmpurum cr mundum rem&ntnte cum uitro^
lo emm corpore mundo defcenfo er

S&ltbus
.

fiue Aluminibm toUfubft&tia terrea y eyfgtuletia

In i/=

redufk eft tqualvs et

perftcltiproportio Argtnti uiui mundi er Sulphurvs dbi

non urentis. Nta ignvs crcorropu& tot& humidit&tem di=
uferunt <zrfubftanti&mfugitiu&minfl&m&bilem, er cor=
rumpentemy&tq^nigredinem: eyper defcenforiumfuum*
fiue per

p&fhUum S&lium er Aluminu er uitri

diuifi eft

tot&fubft&nti& terrea er f&tuleti& cum fu& proportione,

fubft&nti& pur& er temper&t& rem&nente.Pojka uero c&U

cinetur iterumhoccorpusredutlum

purumcufolo

S&le

armoni&copuro mund&to,cum&utem bene eyminutiftime
fuerit calcin&tumfublim&tozrmund&tojonec fuerit in

pondere £qu&li> uel tritetur tunc ittud totum peroptime,

crbene diu teraturfuper porphydu eypon&turfub diuo>
locofrigido et humido y uel in uefiicvs uitreisin furnofolu*
tionvs^uelin uentre equino,donec totumfueritdijfolutum

dugendo S&lpfuent nece(fe,quam &qu&m honor&re debe*

tnmjpfd enim eft qu& qutnmws &d &lbum. Ethtc in hoc
ultimo uolumine dtftnfuflici&nt de pup&r&ttone louvs.

De prae paratione Saturni»

PRAEPARATVR Saturnwsficponaturfimi
U er mfiirno c&lqn&tionti mouendo,ut louem , do=

ucconuertatur inpuluerem tenuifiimum,crtbretur er
repon&tur

qu* imbtbx turcrteraturfrequentifiime cr minutifiimccum Sale co= muni mundato . 98 reponatuY adfumuifkt in igne fu& calcinationis peY mo= dum pr#dittum y dcnecfugttiuafub)hntia iyinflammabi* Usfuent deleta^pofka extrahatur calx rubea. cr defcen datur per botrumbarbatum corpus purum dejcendcndo Yeduchim. quia utimur in Yubei elixir copofitione .dcnec uas fue ritplenu^t cooperiaturetlutetur.INVESTIG ATIONIS.tcraturfiepifiimcet diffoluatur per prxdittu. De ijtewro adrubeum utarisficuti ad album fecifti cum Sale commum\ey alumineiamemet aceto toticns ut de loue. ey defuper Salisfirattl^et defuper lamna^etfic uicifiim. Depraparatione Venerfs* PRAEPARATVR ergo Venm optime per huncmodti. dejiccetur : tunc mul~ er imbibatur er teratur.crcolloceturm calcinationis fano p die naturalejeponatur et abradatur quod calcinatufuerit et reponatur lamina cii Salenouo . \lerum calcinetur cum Sale armonuc o f ur o^ut de )oue. Et ba>c de Saturni pr&paratione dittn fufficiant. Ponaturftratude Salecomuni optime tnudato in cruabolo. Ipfa enim eft aqua modum A rgenti uiui eySul- pburis proportionaliter fatfn . ej-fic O ij . ey atrameto cr acetopurificato eyacer* Yimo.do nec per beneficium dithrumdifa immunditia fueritde* leta y tuncapponatur de uitro cum bis pnedifiis.et deiper ipfiits lamina.

donec ab omni immunditiafueritmundatum eypurgatum:deficcetur ad folem btne .ey cum aceto puro laue* tur.IIBER dternata uice cdcinJetur. donec omnes lamitwfuerintcte fumptefeu corrofieper beneficium Salis ey ignk:quia Sal corrodit fuperfluamhumiditatemeyfulphureitatc com= bujhbilem.donecfubftantia impaU pabilis fuerit ponatur fub diuo . tunc apponatur medietas tim de Sale armo* niaco bent ey diutifiime terendo. Et }j&cfufficiant de Venewprxparatione* De praeparatione Martfs* MA R T I S pr£paratio per hunc modum melius prdeparatur ey calcinatur. lgnis eleuatfubftantiam fiigitiuameyinflam* mabilem cum proportione debita: teratur omninopuluis Ule mmutifiime ey tauetur cum aceto. donecquicquidibieft fubtile fuerit folutum^renouando Sal armoniacum mundatum fi fuerit necefje .donee nigredine ca= reat aqua exinde emanans : hanc alterna uice de Sale nouo ey actto imbibe ey tere.quemadmodum Ve* nus cum Sale communi mundato.lotm adfolemficcetundeficcatus iterum cu nouo Sak eyaceto . ey poft contritionem ad furnum catcinationis in uafe aperto repomtur: fktque ibiper tres dies naturales:deinde extrahatur eyteratur bene eyfub* tUiter ey abluatur cum aceto bene ey diu . uel in refolutionis fimo. donec aqua totumfiat i hac aquam honora^aquam Sulphumfixi no- mitiamusjum qua tingitur elixir ufquead infinitum.

INVESTIGATIONIS* 99 cr dceto teratur. zrfubtditer calcittatum . er ddeundemfurnupo* naturper tres dies.Hocfcrmentumeft elixir per= fittum preciofum er ucrum cor* pm friritualefaftum. O iij . deinde ex* trahatur^multum bene teratury cum aceto lauetur. cr ponatur dd dijjbluendum9 donectotumlueritper beneficiumSdUs commu* nis er drmoniaciin aquam clarifiima difjb* lutum.(yponatur cumSale comunioptU me prtparato folariatim in uafe calcinationis^ coUoce* tur infurno calcmndo beneper tres dies^uel donec totum fuerit confumptum . De perfe&orum corporummafori perfecftione* PE R tis F E C TA uerb corpora non indigntprtpd* ratione. Accipidtur Sol in btmi* nMtenuesproduttiis. fedutmagisperficianturfubtilientur er attenuentur: ta* enim prtparatio eft ddhibedd .quatum adperftEHonem.ut de Venerefaftum eflifolutum ho= nora^aquam Sulphurisfixi mirabiliter colore elixir dug= mentantem Et ha>c de imperftftorum corporumpupd* .ey des Jiccetur adfolem: pojka tcratur bene cu medietate fui sa* lis armoniaci mundati . ratione difinfufficiant.ey imbibatur . cumperfiffafint.

feu compofitioms emm qutrimus fubftantum unmfe* cereitamen expluribus agoregitam^oadunatam^xdm. Non tame ea* tenusbreui tempore inteUigas^paucis diebus uel horis poftitprimauice conftitui.cum eo quod eft in ea defubfhntia ingrefibdi . quxfuper ignem pojita y eam ignis no exprimat. IA M imperfcShrumpr^parationem^eyperfcSbru dcterminauimus fubtiliationem fufficknter . Et aqua tum adelixir albumftiritualefaftum.ey affirat confo. Sedquidrefeeftu aliorum mt* dicorum .LIBER De Argentifubtiliatfone 8C perfe&ione* SVBTILIATVR autem Argentum. lidationes cum ignitione debitaey ptrfcttti.ey liqua= tis permifceatur.quod eft in i& defubjiantia con otitatiua . ey permifcedtur cum ea quod eft defubftantiapermifcibili. r ey cofolideturcum eo. Ergo per omma eyfingula ftic in ipfa fubtilidtio* Luwe diftfoluU eftftrmen* neficutde Solefcctfti.ey liquefcat cum ipfn. ut de cis quilibet difcretus poftit adimplere intentionem. Nos . A ttendat ergoquis proprietatisaclionis modos elixir maioris.eydttenud* ur^eyadlptrituuliutemreduamr per modumiam dU 1 m.quod eyfigatur cu eo. Recapitulatfototius operis. eft in ed de fibft.mtia fixatiud ey tio comburatur ab his qite non coburunt Auru ey Argmtum.

too iicorum modernorumsefrettu etiam operdtionts nature Vnde dixit philofophusy medicina eft.de quibutin Summanoftri perftclimagifkrijartiftcem atto= cutifumus in capitulis diuerftsjn quibus expcriri poteft9 fx tn noftris diclisfueritfufficienter inueftigatus. turdlemproportionemmunddtdm.Ergoquipa* tientiam non habet 3 ab cpere manum fufpendat . Expr<e= mtftisigiturpdtent resjn quibus ueritds eftpropinqua. im= pedieteumftftinmtemcreduUtdS. qudm er ficcam dquam nominauimut er per nd=. inquo mxiori cr minortfpacio termtnatur.q.Omnis atHo naturalls fuum habet modum .ey inftrumentorum aptatio.et perfictentes ipfum opus : inueftigatione uerb noftra .fcripfimus in Sum* O iiij .INVESTIGATIONISV h<ec ueritds citius terminatur. fyfibinec dbeffepoteft. Adhanc tria neceffaria funt . fubftineatispitieter^quia fbrte mords tur. in quibws mamftftdprobatione zrdpertdsoncludtmut Upidem ho= ftrum mhil altudejfe. quia. er tempus terminatum .mora.qudmfpiritum fietentem&dqudm niuxm .cuius tempus longum fpacium anticipauit. uidimutperex= .quibus addidebetet tertwddopws «bbreutadujhoc eft corpusperftttum dttenudtu. perimentum cr rationem in uolumiiubus iftis redafld Ea uero qu<£ per noftram experientid digitk extrdximus.<yunitdm unionetdli. quare uobis dico. patientid.ey uidimus oculi$.zr mdnibus tetigimus.a-ftftinantiaquide exparte diaboli eft. ftris uolumimbusfcriptafuntjecundu q. qua zrper experientiam mamftftdm confydera* uimus omnia uerba uera effe 3 qu£ iamper nosfolos in no* certifumus.

i uifcertbus propter uos yper noftram con= fyderdtionem . quam in diuerfts locis propofuimus .LIBER m& noftrdperftcHonis magifterij. er coUefam probet do* nec adcognitionemftudendo. Teftdmenti . ne malignisfeu ignarispublicetur . Sapiensergo artiftx in noftrisftudeatuoluminibus y cotiigendo noftram difeer* fam intentionem.etexperimentando y cum la= boris ingeniofiinftatiaperuenerit totalem: exerceat ergo fe artifex etinueniet<luius iam moduinuejUgationis com= motus amore.per noftrum exercitium inuenimus corruptionem imperfiflvrum dccidentdliter fuperuemffet qui£ materid noudm zrcorruptdm deditfir* fttdm.Etper bdnc confyderdtionem. Libri inueftigdtionis mdgifkrij Geberis pbilofophi perlpkdcifiiiM ac \n~ ditRegisfinis. ueritdtis cognitionem etid ddre pkmriam perficientis er corrumpentis mdteri<e zrfirm& confyde* rdmuSyinueftigationem noftramperfcftorum er materid cumfimd d rddicefu* commixtionis ufque ddcoplemen* tumpurdm effe fine corruptione fupernt mentis dliqud* Confyderduimus i contrdrio fenfu imperfiflvrumfubs fidntidmundm effe ubique 9 fcilicet Argenti uiui er SuU pburis qu& dnte commxtionem eorum purdfunt et mun* dd.

notlibus. Etpoft corn* buftionem in quadruplo fui aqu£ pluuiahs decoque ufque dd confumptionem duarum partium cum dimidia.uel interpellatimper dies duos abfq. er non eft malumfiin cfto partibus foluas partes duas falis communis calcimti infvrnace quacunq.uel de calce lapidis. qu& ficcari nonpojjentjunc in uafe bene lutato ne refpiret..V€getabiliuni. Beinde fac paufare zrdiftillaperfiltrum donecfiataquackrafi* ne aliqua turbulentia.per duos dies naturalesfinealiquofale combure. ey poftea combures infurno uitriariorum . Pi{aum. er habebisfd animalts quodfuperat dios in uirtute fufiua. ac Indiae Regis*De Salibus Animaliu.lOt TESTAMENTIGEBERIS PHILOSOPHl PERSPICACISS. Beinde refoluein duplofui aqu* \fap^ +(<Un*' S^JVm J*Ji*Mtn^ . Sedharu reru combuftio dtbet fieri in uafe cldufog? fifuerit fanguis. Cap* u &aliorurcu EX omnibus rebws.primb deficcetur . pifcibus.Volatilium.fiue reuerberatio* nis per die et no£tem. Qubd fi fuerint carnesalicuiusanimalis. etia ex ammdlibw . uelfigulormn . Etfi resfuerit naturaliterrubeaficuteftfanguisieius falnatwrahtererit ru= beu. Deinde deficca . eyuolatilibus poteft fieri Saljpfis cobuftiscr in cinere reddflisjixuieo modo quo fit Sal de ci* neribus lignoru.uel quod melius eft adfolem .deinde congla lento igne.

ey Mars.uidendum eftprimo de calcmatione iUorum qutfunt adrubeu y ficut Sol . uel in xx.'Demumcon<zelautdiftumeft.Scias q.ey Martem in L«= nam. CA LC I NAT O I Solis fit in uafe aperto infiir= no uitrimorum in dccem diebus continuis .eyeius efficaciadeclarabiturtibt per cx= perientia.zrlupitcr. Saturnus.eyfiSales habentuim penetratiua eyfixa- tiuam rdtione jubtiliationis er acuitatis fu& ex eo $funt fixis eydiu calcinatis in igne. Venus.uelfdcfine ftmof? pofuofuper metaUumfiingredituriUud. Sdltotius talpz cobuftt congdat Mer= curiumg? Venerem couertit in Sole. Bemum de iUis qu*ualent adalbumy UtLuna. De Solis Caldnatione. eyfit 4qu<t inquadruplumadtalcem 3 dcmum cogh: eyfiiteru calcinaueris .TESTAMENTVM pluuialis 9 etpone huiufmodi Satfubfimoperfeptimandm &eritacutu<v. Sal ani malis cft bonum y fiautem non y reitera eitis folutionem er congelationem.diebuSyinfirnace reuerbcratms in tribus diebus. De= toum extrahe Salem eius cum aqna pluuialidijhUata per dlembicumfemel uelbis decoquendo in uafe cupreo.Verum quia metaU la diuerfimode calcindntur in tgne. Quidd tamen operantur cum eius puluere tantu apponendo eius duplum inter Sal ammalis y ey Sal nitrL DeSalibus Metalloram* EX de rebm t metallts etimfiunt Sales poft ipforum calcina* twnes.

Btfcids qubd Sdlcuiufcuq^metdUidebitomodo fdttmfi= er tingit Mercurium er mutdt de colore in colorem9 er deftdtu inftdtum rdtionefuce dcuitdtis.Necmireris dehoc. Sdles extrdbds.quonidomnisres ru* bed dmotdfud tinfturd remndnet dlbd : quid fub rubedine xilbedomdnetoccultdjednonconuertitur. %s . De Saturni Calcinatione* SA T V R N V no uitrkriorum.pojkd fecesfudt in terrl d Sdle rentdtientes iterum cdlcindueris>couertentur in dU bedinem.Etfiedsreduxeris:eritArgetumuiuumuerum.zr eft melim inudfe cldufoy uelfurs QB* quidemin . De Venerfs Calcinatfone. dico fyfiper decem dies folu edsfieces cdcindueris fine dliqud ddmixtione .GEBERIS PHILOSOPHI.fi Sdlem Solisfiecibm fuis in dlbedine couerfis reddideris . Uico ergo q. Etpropteret quid dlbedo eftfub rubedine . S cdlcindtur in citrinu colore infurno reuerberdtionis. tu immo per duos mefes in Udfe uitridriorum: crre* mdnet tunc fold eim tinclurd rubed in fpecie fxnguinis.}$> .et fiet elixir. tdkindueris cdlces dedlbdbuntur in tribm diebmin fitrno 101 reuerberdtionis. VE N V git S cdlcindturin udfe dpertoper dies . uel in.fit elixir tdm dd tingendum y qudm ddcon* uertendum Argentum uerum indurum& ddtingndum £Spr<epdrdtum er Vlumbum. et demu ut de Sdle diftu eft . De qud extrdhe Sdlem utde Sole dittum eft.

er dfcendetpdrs und fuper quinfypdr* tes Mercurij y zrpars um Mercurij cadetfuper.et iterumperfefu bfimofolutus. etfdc de eo fd- lem ut de Sole dittum eflieycum hocfdle tinges Lundm in hptimum Solem. Qubdfiper duos menfesperficiet fe ipfum crudum purgdtum uel non purgdtum .quipuluisfiet rubicudiorfirtiori igne ddkbitoizrmorttficdt aliumMerctmum uiuumfimili modo . xxx .l. Deficci* busfdc ut de alijs dic% eft.TESTAMENTVM^ p urgant i fud nigredine . congeldt Mercu* rium in puluercm. Quem Mercurium poteris imbibere cum • ' aqua in qua foluiJH calcem Martis 9 zrck* \ mumcdcem Auru i Dc .fipars unaipfius compondtur fuper duispdrtesMercurijbenelotiindmpuldm bene cldufam per dimidium diem incineribus cdlidis . Etiftefal eftacutifiimm er ree ftriftiuus cuiuslibet rei uolatilis* De Martis Calcinatione* MARS cdlcindturpfuerit limatiucum dcetoru* beo imbibitut er deficcdtus ddbonum ignem uel interpellatim.partes TMt\&griftiw>parsun&fupra.x. er bdbe- bit citrinitdtemdccedentem ddrubedinem . zrpoftinfurnoreuerberationis.partes Lutue.erdeeo fac fdem ut de dlijs diftum eft: Sd extraftus de cdce Martis .et poft adfolem congelatus. Dimitte ergo ipfum infvrndct perduodecim dies dlios. er ad folem congelatus.uel ui= tridriorum comburatur diebm .

GEBERIS PHILOSOPHI. tin= Mercurium in albumftxum>cu quo Mercurio opera* eft fuper quocunque reutprtdiftum metaUozrdealbd* bitalbedineftxazrpermanete . DeLunaeCalcinatione. toj LV N A git calcinaturper quinq^ dies inprftdiftisfirx nacibusgr demum cumfde alkali.partes aeris dealbati er motliftcati conuertit inLunam. Sediftumfaleminueniespre c£teris acutiftimum adcongelandum Mercurium. Vnde &maior pars eius fublimaturejr cum fale communi . De Ioufs Cakinatione.x. vfak nitri .zr quia uiuum Mercurium continet. er maioris efr ftcaci^quhnfttfal de Luna . Sednonftc ad rubeum . Salautemfitexeocumaqua pluuiali^uelaliadijUU lataper alembicum. Votes autemmultiplica* refuper Mercurio adalbum meliufquam ad rubeu. er eodem modo quofu* pra.Cdci* natur in uafeclaufo in prxdiclisfirnacibusfcilicet ui* trariorum 9 uel reuerberationis .Ethuius Mercurijpars unafuper. . multiplicationemproijciendo Mercurium tinftum fuper non tinftum . IV P I T E R interaliosplanetas beneuoluseft. quia maiori indiget medicinaut tranfmutetur anatura quam fuperaddatur naturt.fcddebetprius per fuftonem effe purgata&poftquam remftceris.quo= niam pars una iftius falis tingit xl partes Mercurijper . propter maiorem decoftio* nem.

TESt A. dies. Nec credas qubdfl aiiquodmetaUufattum calxfkte^ ritintaliigneper.xx. unumquodque metallum nofolum in Salem ut dittu eftfedetia in ueru Solem et «e= ram Lunapoteftper calcinationem couerti. R T I S uerb limaturam .Et tunc apparet qubdreuera infuoprofun» DeMarte» MA wreper. «ec erfc minoris efficaci^quia lupiterfiiit lAercurim infui mine* ra in principiofuce creatioiw F<eces «ero qu£ remaferut .Etut couertat in «e= rum CambarmetaUumulteriusipfuminigne do eft AurumjedMatere Argentum*.xxij.Quapropterfciendum efl q. eyfac inde Salem ut dittu efl.M E N T V M fublima .xij.xx. NotatamenfyfiSaturnus&lupitercalcinentur per diem unu infurno reuerberationisJKUtfaciuntfiguli.diesadplus$aliquideM fugitiut fubfhntit poflit remanere .dies. q. calcind in uafefublimationum. qudm ad faciendum ea qu& infra dicen* tur. furnus uitruriorum melior eft ad hoc opusjedfitrnm reuerberationis eft utilior ad faaedu Sa= lem.Etjlmilier operare de Saturno quia etiam aliqua pars eius fublimatur. xdiebut imbibitd calcinaper. pofkaiUe puluisincalcinationecitw perficietur tam ad faciedum Salem .uel.diesinfirnacibiu pr&dittis Circa . er cftua perfiaetur quam Mercurius . Etdefacibutfacutfupradittiieftdeto* toipfo. 20 .Saturno qui= demcalcinatoper. tibi tenerc non expedit.Sedtutiwseft ipfumcalci- 18 % uel. Ethabesopusperftttumad Aurum . quod fciendueft .

omms medictnaperfifta cotinet has quincfc uir* tutes.GEBERIS PHILOSOPHI.quidtartaru multuualet in reduftionibut eyfufiombm ccrporu . Aurum . 104 H t contingit uirtutc calcimtionis er fufionum aun rebm moUificantibus. Alumen uerbjt tdrtarum album debentponiin reduftionibiM adalbum. Cum tinflura aliena tamen mutatur.ey demum extrafto fuo Sale.noper fe. ueleortioleo e?tartarorubeo. et Sale armo* niaco^etfapone molli. in fuoprofiindo tft Aurumfedinfe ut ui* detur conttnet tiniinram dlbedinisqumtumcuncfc inignepermaneatjiififortemultis diebm calctnetur.uel alcali^etalbumine oui. Vndefine alidmedictna tantupoteritftare in ignc % reperietur uerfut in uerti ArgentTw Circa hoc etia nota g. calcem couertenda in A urureducas cti uitetlis ouorum.et borace depetra rcduftus^ertt Ar gentiiueruiquoniaipfeeft Argentii^fedmodico temporc decoftu. IV P I T E R uerbfeptem dtebus calcinatm.fedpropter ad* De Ioue. quiapminimapenetrat^moUificatytingiyieraciter fixat^etpurgat^h^ utrtutescotinet MercurwcuSaU . Ite nota a. DeLuna* LV N A iutorium.feces eiusfi cdlcinarenturfortc non effet impofiibtle quin in rubeum couerterentur . ey demt* cm Sale nitri.

qubdin fe deficitjion ifedquid parUcipat humidita* uitio fulfureitatis temnonfixim^quoincotraxitdMercuriopatrefuo^n^ de m calcinatione adfuam perfcBxonem indiget tempera* to igne . MAKS uerb quidhabet fubftdntidm fixam. quia aliter nimis cofumeretur. Circa louem quide tmen notandu eft. maxime comuntti cum Mercurio.Etqubdcum itlofale Mercurimperfc* fte tingitur. quodeft maximumfecretu.eft interc<eteracorpordmelior:efttdmenlongild* borispropternimkmfuipccitatem* Sedjlpoffes ipfum deducerc .hu quam me* taUorum eandem babent efficacid. Temperataautem decoftio infpijfat humiditdtemizrinfpi/fatio confumit.Etapparetqubdcdcinatio corporum eft breuior uidddperfccHonem.TE5TAMENTVM" Auliarfixatus. er qubd ille Mercurius eft qui tranfmutat o= mnia corpora.facit Saleficutfaciunt cineresy ey lapidcs. Dictum eft qubdunumquodque metallum cum bene calcinatumfuerit. quid hoc non fit nifi per maximum ignem er rubificdtur cr tnnfmutitm DeMarte. DeSaturno* ID E M dico de Saturnofi uelis ipfum Lunificdre . queadmodum ipfe tranfmutatur .Etpojkafiat ignts defupen Ethoctenefecretum.ey cdces. Item omnes fales tam <tnima.Et ideoh&c decoclxofidt cumfecaturalignorum y eyfub terra debetponitey defuper cinis. Sed fecus eftfi uelis ipfum Solificdre .

Bt tuncfales ipforumjhnt. Veneris.adinfinitum. Sokm congeles. mus eyfixtti in omniiudicio . 20/ deducere adalbedinem cr moUitiem Ar$tnti. P . teriwi rei habebis optatu. et ad Salemarmomacum. tionem ey congelationem iterauem ter uelpluries^com glabis Mercurium crHdum. De Salibus metallomm NO TA quodfiSalesmetaliorucomixtosMer* et curioperfublimationem.ey [olu* er demumfubfimofoluas.fieretfir± quianec timet cineritium. quiacalxfiinderefacitlapides. Etfcias qubdjnultuualetfun^ dere cumcalcefafta.Marti$.et coagvda ad Solem donecfiatquanoleum . quodin multh locis appelltturalumengat tinum^eo qubdgatt£ in eo iuxti ignem libenter dormiunt tarL er citb fundctur .GEBERIS PHILOSOPHI. cr omni uice extinguatur in oleo TarEtcum Marskuiterfunditurperfefmeadiutorioal .qubdtantuuolunt calcinari.& Martis* NOTANDVM ciracalcemfaftamSaturni Veneriset. Tuc fixabitomnem Mercurium. Studeer^iineo^criimaturam eimfunde cum Arfcnico 'Euforbio cyTartaro calanato.lotum 3 ejr bocmultiplicare poterifininfinitum. De calce Saturni. ey in iUo Mercurio alium Mercurium ufq. Quosl^piusfolue fub fimo. qubdnuUo modopofiint in corptts reduci y necplm diminui y necplus mtfari de colore in colorem^ qubdfit calx acutifiima.ey Sale alkalifaclo de alu tnine de tabia.

Itemnotaqubdmcliusejl Sal exu uhiacorporibus cdcinatis 9 cum urina dijhUatapri Deinde con* w decottti &dift)umdtd uelcum aqud uit& de uino albo in cdlcibwi albisjn rubevs cum aceto dtftittato . Item deSalibus Metallorum* f~*\ V D A M I dicuntqubdSdlextrdttumiMe* yJ tdllisejlcdcinandum.TESTAMENTVM Item de Salibus metallorum* SA L igitur Uetallorum extrahis cum aqua dutci dijhUdtd uclcum aqua uiU per buUitioncm 9 congtU adfolem 9 cr iterumperfoluefub fimo in aquam 9 er per U nam dijhUa9 et congld. iunoe Sdlcum Mercuriofublimato dfale armoniaco. • I tem notd qubd Sdturnus purgdtur cum aquafattd de Sit tamen Mercurijparte una. Jtemeiws parsunafixat Mercurij crudipartes quinque er qudibetpars eius eius tiwgt Centum. er Arfenki parte una quodlibet .Huius pdrs una Centum partes Lu mu el Saturni tingitperfttte. ItemnotaqubdarcdSdl Metdttorum zrcirca calceseo= rum 9 nonhabes diftilldto 9 dliudldbordre 9 nifi $deseis ingreflum* \tem notd qubdfiue cum dqud diftiUdta 9 fiue cum dceto Sdlacdlcibus rubeis extrdhdS 9 qubd ddfolem uel dd ignefuuuiter conge/es. cr perfefoluas aqudmicum aqud ittd decoque igne lento in urinali defuper claufoMer curium uiuum lotum 9 er fubfimofolutum 9 uelcum aqua prtdittiSalis er Mercurij 9 modopr*dittv foluat cum talceAun.

cr in aqua Aluminis fcpiut extinguatur. tribm uncijs Mercurij. ercalcis corticum ouorum 9 uel gypfi uncias i.nalis refidet poflfublimationemjreducaturincorpus . quodfit duplumadifh er demumfoluan tur. Deinde quodinfiindo ur. De Mcrcurio Iouis» NOTAde fic fublimare .GEBERIS PHILOSOPHI quodlibet perfeprimfublimatum > icrf ^tpofkafimutcum fale armoniaco. fubLmafi* mulaliquantulum. Mercurio louis. cr eius fublimatione qu&fbrtcfublimatur cum Sale nitri. diftiUd* tum. er ddfolem conglatum .EtiUudmixtum coagdatum eritperftciu medie cind> Tefhmenti Geberis pbilofophi de UletaUorum tranfmutatio* nibm finis\ p * . er *Ud metalla purgantur cum eadem aqua non dppofito Arfenico. crfiiUsarmoniaaunciam unam.Etfinuliter lupiter . dat congeiare Mercurium inCruabulo: Item Sal Metallorum datfoluere M ercurium in aqul fubfimo. Item nota qubdSal MetaUorum rcfolutum . Tenta louem Rectpe clc eo uncixs ? quas amalgana cum . cui dfjQciaAr* gntumfiuis.

qubdhumiditdSdquo= fderddujlindcorrumpit corpus er tingt innigrtdinem lfbto . diitefrtgditxs et humiditds eftfumus cor* rumpens etdquofus &e quo dicitur. \ttu& quo&eftin mdtxfefto frg* dum zrhumi&umieftfiimusdquofus corrumpensioportet erzputitta humiditas er frigditas fit compdr caliditdti crficcitdtijtd utnonfugdt ab igne.zrfidntund fubftdntid . \n Upi&t ifto in oca culto ejl cdi&itds wficcitdSyZr in mdniftftofrigi&itds er humi&itdsioporttt ervo nosoccultdre mdnifrftum>0'i& quod eft occultum fdcere maniftftumiittu&dutem quo& eft in occulto yfciUcet cdli&itds vficcitd^eft oleum . quk inter ittdmfriQ ditdttm cr humiditdtem eft unaparticuU cdli&d vficcd. er ifhd oleumeftficcum>ittaficatds tingit zrnondliu&yquidd* hale er non diu& tiwgt .gr<i uis.citrinus citrinifiimusjdeftinus uiridis.ln Upide ijbfunt qmtuorelementd.Eft enim dlbusjrubeus rubicundifii* mus. oportet ergp qubd frigidum er ditdtem humi&um recipidnt cdi* %r fiaiutem quod l tta erat inocculto.LIBER TRIVM VERBO^ rumkallidacutifs* De qualitate Lapidis philolbphicu Caputprimunu P S ifk &e quofithocopushabetinfeom± LA I nes colores.Eftenim aqudticus ydereusjgneus^ terrtus .

colordtiua. er humiditasialia uirtus eftin oc= cultog? alia in maniftfto.TRIVM VERBORVM» ijks ergp infirmitdtes oportet deftruere in igne 107 &per 2. Dieunt enimphilofophi Verfs qpodfrigditdtethumidttdsdquo fa er ddujhua non eft amicdbilis caliditati crficcitdti.Cap « HI C eftlibertriumuerborum. liberlapidtspre* ciofi.qui eft corpusaereum. gradusignis.ficcitas >fri<gditas . Delapidis ipfius propnetate.deckrdtiud.quk caliditM crficcitMdeftruitfrigidumcrhumidumdquo* fum eraduftiuum uirtute dmna.con* foliddtiudypulcherrimdjngrefiiud^ perferuatiud . er uolatilefrigdum crhumidum dquofum zrddufhuum y £rmeoeftcalidi= tas. Et iUudquodeftmaniftftumfidtoccul tumper uirtutemD ei 9 et cdiditatemy utficcius . dtyperpe a tudfrdngitiudyZreft tame Solpre* ciofus.Et tuncmutdturftiritu* ifte in nobilifiimum corpusg? nonfugtab igne er currit eft tinflurd ut oleum 9 quod uiud multiplicdtiua x ponderatiud. QuodutiUudquodeftinoccul toftat mdnifrfium. P iif .

dggregdtiuum er reui= uificdtiuumiquodretlificat ejriUuminatomnes mortuos crfurgereeosfacitpoftquam nonfiigt abxgne eimcaiiditdt ejrficcitds.utfaciamus de maniftfto occultum . Cap.utomnesdareey aperte noninttligant caufam in trtbus uerbis hocinquiritur in humido ejrfrig dojn quo eft occulta caliditas ezrficcitas .ejrfic iU ludquodeft detribui uerbis leoitur er dliterk quibuf= damintettigitur. er ffiritus penetra* tiuus. er dcetum philofophorum . er iftud occultum eft de natura Solis er lgnis er eftpreciocifiimup oleum omnium occultorum.4* iftt VT M igtur omnid manifrfkmusfcilicet occultumihu humidi ejrfi'igidift>iritus uertatur in cor= pus. De occulta caliditate et ficcitate in humido 8C fngido exiftentibus* OP V S mirabiletriumuerborum^eftopwslaph dispreciofi.eyaquapermanens. er de occulto tnamfcjhm.L I BER Cap. De conuerfione fpiritus in corpus &cor^ poris itx (piritum . 3. er hocfcire nos cportet. Sedfrigdttas aquofd er dduftiudfiigit ab igneejrdeftruitfe.qu£femper uiuit eyper* mdnet.ejrtin? £kra uiua. in quo eftfiimditas ejr humiditds a- quofa ezr aduftiua y ejr ineodem occulta caliditas.ejr eft occultum tingitiuuw.eyhoccorpMinfbiritum ejriterumffiiritut ifkfiat corputf? tuncfafta eft amicitid interfrigiditatem ejr hu miditatem .

Quinto menfe operatur Mer= curius. midiute Uborut dd exprfkndum fixtmi . zr pmitia. cr ocu!os. cioft occulta er aperta. Saturnm operatur y congelando.5» D[ infoztu C O ergp quod in Mercurio funt opera plu netarum.cr conftringendafua fii igditate-wficcitateipfam materiam in unm maffam . . toff miditdtem er caUditatem zrficcitatem. Quarto menfe Solut dominus immittitfpi* ritum zrfic inapit uiuere. data non praiusjwn impijs nott infidelibus fedfidelibus zrpauperibus iprimohominc ufq^adultimun . l$am primo menfecumfemena matrice acceptumeft.cy eorum imaginationes infuis locisfe cutinfcetufuispartibm cr temporibm operantur . De planetarum et eorum lmagtnurn opc^ ribus in Mercurio exiftentibus Cap.TRIVM VERBORVH.tejhculoszr Septimomcnfe Luna fm fiigiditate crhuordinat fupercilta .quiforaminazrfyiraculafacit.Vnde dicuntphi* lofopbi Perfie qubd mirum eft quomodohocfiat y feduir= moUitemperamentozrmodera* E t huim longtudinis dierum duorum er i duobus E t htcfunt tria uerba pre* > arfeptem . Se= cundo menje operatur lupiterfua caliditate digtrendoin quandam majfam carneam. Nam i tribus duo inteUiguntur quinq. Sexto menfe Venus dift>onit y . tria non intelliguntur. tute Deifieripoteft cum tiuo termino ignis. qu<s embrio uocatur Tertio menfe operatur NLars agens in materiam crfua cahditate ^ficcitate diuidit zrfequeftrat iUam maffam et mem* bra difjponit.

fiuerb tunc debilitdtur: cr iterumSdturnus oclduo menfefudfri gditdteeyficcitdteincipitoperdritunc conftringndo ipfiusfoctus dcceptionem in matrice . in quibus occultdtur touprjepdrdtio ey uirtus Upidis .lbicfcpoftpartui dn= fmfHdS niuis cdndorem dffumit. 6. Infdnti uerb nunqudm pdtebit egreffws quoufq. tribm mefibmfouet:qui totidem complet quifiue* turfdnguis in umbilico qui ingrediebdtur preciofusdd mdternds condefcendentes mdmmds. Cap.L I B E R non ndfdtur W fitunc rufceretur uiuerepoj]et. Deobferuatfoneplanetamm fn opere Alchimfe. in quo eft cdliditds ey ficcittf . Nono menfe \upiter iterum operdtur et fud cdliditdte ejr bumiditdteiiterum nutriendo reducit ui* res ipfifoztui: eyfic completo nono tnenfe ndfcitur ey be* tie uiuit. Et h<ecfunt uerbd uerd. quoq. eyfi tunc nafceretur uiuere nonpoffet. AB I S T I S tribusmenfibusoportetnosintel Ugreje cum dcuto ingeniofcire eycomponere dc Vndeomnesqui extrdbere duojidm d duobus non intelligmtur trid:fed db ijHstribusintelligmturduoeyfeptem : cupiuntfcire hdnc drtem dcmnt ingniumfuum dddperi* tndum thefdurum ex tribus uerbvs . Egreffus Undem os dpent ey kftdtur . A qudfixtum mbiu men Aer fibm in nutrice conferudt: ignis totidem cufbdit . dcreosftdtus exbduridt .

TRIVM VERBORVM.Vrimus debil^Secudusfirmus^Tertiuspera ftttus 9 et termini tres. Secundut quddo Sol eft m Leo= ne.et eft infud exdltdtione.qu<eficcitds eftficcitds tinftd lo? eftoleum uiuum><y tinfturd uwd£? cr profunditds tmfturdrum 3 v hoc eft cdlidumeyhumidumconiunftiuum. er db uno in du* 05grddmCLXillufqlddKXllU*etc>VlUncirculo . er circulus Solis>dd grddus tres. ficcitds.Wm numerofdltusLume inucnimusgrdduA. Ndm in hoc opere eftfxltus Lun<e . qudndo Sol intrdt in driete. quorum b(€c eft expofitio quidfic d principio conceptionis uf= % ddndtiuitdtem infmtisiquilibet phnetd juo loco ddti* mdgnem uirtute diuindfic crednteitd egp coiet uerum eft qubdin Kdchdidebi di* omnibus operibus dlchimicis qui= libetplanetafuolocofudmfdcit imdgineufq^ dd comple* mentum operk: er tunc ndfcitur Alchimid drtificiofe. Sed fi uerius dkdm ndturdliter nafciturfecundum omnespld* netdsficut Deus ojkndik protopldjb hominisndturdlU ter hdbens ndturdm ommum tmfturdrum.c\no uem grddibus ufq± in duodecim grddus . quddo SoleftinSdgittdrio. eyfic nafcitur IMercurius hdbens infe qudtuorelementdicrndturds om nium tinfturdrumfecuadumfuosgrddut: er in hoc opere AlchimiiZ multi errdnt 9 cypduci perueniunt ddfinem.dnnorum in his mine* funt^completur ris er dlijs quiin tdbulis Alchimi<e AU chimid.Tertib.Omnes dutemdprin cipio hot mdentes cognouerunt dc uerbo.Circulittdutem So liseft uiginti ofto dnnorum JXtt. Primus . quoddiftum eft er qui itudierunt de tribus utrbis mirdtifunt udde .

RE D E AMV S nuncdd expofitionemTrium uerborum .1 I B E R SolisinuenimusjnteUigerzpquidfecundumiJksgrddut completur opus Alckimi*. in quibus totd ars confiftit. Ndm er dlid ttdtura eft in multere pr&* gndnte.eftdpertusadinteUi gndum uerum.obfcurum eft. PrU musgrddus completdqudm etaerem.&intrdnt terrdm regionem nefcientem 9 quid i tribus dccipiunt duos grddus&r db iftxs duobusgrd dibusextrdbunturreliquigrddmejrinn.cr dlidin Mercurioitdmenperfimilitudinem cd= lorvs quiin matrice inuentus eftitftimdtus eftignis qui efl trigintdduorumgraduum. Ignis totidem cuflodit . et in iftisgradibus expletum uerbum tertium totum.Etuerbumiftud erfermoijktZrterminusobfcurw.et mul tierrdntineo . eyhoceft do* mm Dei.Secundusgradus complet totum boc quod di= ximu$ & totidem. Vndeifkdtertium uerbum de quo diciturjgms totidem cuftodit. . 6. Aer Hoc totum diftumeftdeMercurioperfimilitudine.de quo dicitur totidem. Cap. tribus menfibusfiuet .Aqud enim dtciturtnbus menfibusfatumin matricecoferuare .pdrticulis Cm eft ttcuU partitur hbeUus . Expofitiomstnum uerborum.

Omnes ijhgradusfrargunturfuperprfe masduaspartes. eyquodeft leuis ignis. Secundus terminus e(ide\6 » maenchen . Tertius terminuseftde 20. Voft b&c expletur uerbum tertium . Me= ey ifh medietas regtur cu duobusgradibu$. eylhc eftprimus terminus eteftfine errore .et ita complentur uerba duo in 6. ita diuide tria uerba in du cr iterum iftt du£parte$ diuidantur in duat aspartes . ey tidtx* plentur ifh tria uerba in 2 2. . eycum ifto ignt incipimus comprehendere Mercurium ad rubeum .ey perduntfenfumfuum. De gradibus fgnis» Cap* 8.gradut.eydicunturparticuU ignis.diuidamus iftudper medium. maenchen. maenchen busideftparticulifignis . Philofophui Kegis Verfarum dixit. dietas eft ex tribusmaenchen . ey iti quo multi errant.quifuntdu£particukignis.TRIVM VERBORVM. maencken.quifuntter miniignis. er dicuntur almec.grfe . partes. eyregiturcum%6. tio PHILOSOPHVS KegisVerfarumeypritt cipis Komanorum dixit. et regitur cum 0B0 ignisgradibus . quodeji obfcurum. graduspartiuntur ficutpnmusgradus eft particula ignis unaalbechir^ey eftfolaeypmplex^ey di citur quafi nulla . et h&c inueniun* tur a portionibus arch£ qu£ diuiditur inn> partes . qutffunttermimduo.etfuper iUaduo diuidantur$2. cum ad mortem ducunt magftri Perfarum perfubtilitatem ingnij. eypartitiin^ partibus 1 2 .

Diuiduntur omnesifti duo tcrmini^quilibet per mt dium^quidambofunt.cr regtur cum .grddus* Iterumdperi thefdurumgrfiddbucfumumfccerit .xxiiiLmdenchen.quihdbetinfe \6. Auicmt . cr qudtuor diechen.diethen.grddus ignis^er modofd* clus eritfufibilispreciofus Idpis uiridis . Keduc ergo adignemdcxx.erponcfuper rubentcm Uminmj? uidefifdlierit Z?fumumfeccrity quid nondumfdftum erti . Keduc erqpddignem de.zrfdnftu nomen eius 9 quid hoc di* c%u eftdeteperdtoignefupuerbistribusde mturdmulie ris impregndUydd exemplum igpis quod oportet in Mer curio. xxx ii. cr qudtuor diebus .et infineprimitcrminidperithefdurum.%6...proijcequodinue= neris^quodfifdlierit.xxi i Lmandben . Kdxit Aedtinm et omnesphilofopki Vcr ftriiyLdudetur Deus. \n hdc hora.qui hdbet infe.Keducerqpddignem dc.fiue dureus >fiue idneusjiue rubicundus.qui funt pdrticuld igjnis. nondum coftum e= rit.xxxi Lignis gradibus . er 7. ^rfumum emiferitfuper rubedm ld mindmjiondumfdclum eft. . Idudetur Deus etfdn clum nomen eius.L I B E R Qjtartm terminus eftdexx i i i L mdenchen . quodeft benediftumfuper omne nomen dc hocfuofanfto dono Libri Trium uerborum kdllii Rdchdidibipbilox fophifinis. qui hdbet infe oftv igni$grddus9 zritcrum dperi therfau* rum.

Geon uifd efl ter?dy quct uideturin Idpides conuerd infydtio v. Upides. Lutum uerb huic trdnfmutdtioni Quodenim continudtiuum efl.deindefit Ixpis quoq. Scimus ergp qubdin ter* td efl uis iUd minerdlps quce congeldt dqudsi Vrincipid igis tur Idpidum uelfiunt exfubfhntid luted. er dqu<e qucefurfum dcce* ptce non congtldntur > qucefiprope dlueumfuumfunddn* tur con0eldntur. Vintens enimin edficcitdsnopermittit conglutinctriednt Tiuntdutem lapides duobus modis.dnnorumiDedquddutemfiunt Idpidesduobus modis. quodre* fidet infuperficie fundi dqu<e illius ^fitq^ Idpis : Suntenim certd locdfuper quct dquce effufie conuertuntur in Idpides qui diuerforum colorumfunt .fiuntq.tlt AVICENNAE D£ CONGELATIONE ET CONGLV* tinationelapidimu Cap. i. Vnuseftqubdcongeldtur dqudgittdtim cddens 9 Alius qubddefcendit de dqud currenti quidddtn.crfit quodddm quodefl medium interlutum er . conglutindn do etcogekndoAn quibufddm enim eft domindns terrailn dliquibus uerbdqud: Aliqmndo enim deficcdtur lutum primum. In ripis dptius eft uifcofum: ldpide$.uel uifcofd uel ex fubjlmtid in qu uincitqut uirtute quddm minsrdlicQn* . TER R A purdldpi$nonfit7 quidcontinudtio* nem nonfitcitjfeddifcontinudtiontm.

Eft autem im= pofiibile quodaliquodcomplexionatum totum conuertatur in unum elementu y quia elementa et elementatd trkf mutatd ddinuicem trdnfeuntfic in dominans.fednonfuffic.&' refilkntiam pafiiuarum Eftq.tdd fdlem uis terred permutdreifedddiuudt ipfum calor.cum uincunt eam qualitates terr<e. er qu<edam ani= maliaconuertuntur inlapides uirtute quadam minerali ldpidificdtiud. Ca= lorautemadueniens coaoulat ipfum uirtuteoccultaiO' fbrtdffefitexterrdfrigiddficcd. er dicitur lac uirginis . qu<e exiti terrd in hord terremotus qu£ couertit in lapides quod confequitur in iUa hora h<ec trafmutatio corporum e$ animalium uegetabihu . qu<e componitur ex duabus aquis. locus in Ara* . er econuerfo . biaquicoloratomnia corporaineoextfkntiafuocolore. Efi autem res qu<edam . uel ex aqud calida deficca= taiSimiliter quoq^ qutdam uegtabilia .AVICENNAE gUtur ueluincitin ea terrdfitciens edm codgddri.zrexdqudfitterrd. quodefi eius effettus certifiimus: Viunt er%p lapidesex lutoper caloremfolis uelexaqud coagilata uirtute terreaficca . Vndequod cadit infxlimsfit Sahet quod in\ignem jit ignmfed qu<e= dam citius zrqutdam tardiusjecundum potentiam atti* uarum. Vanisprope toratemin lapidem conuerfus eft > remanfe= Ht tamen iHifuus cp/on Sunt talia mira quia raro acci= dunt . et qu& propinqua efi ut tranfmutatio aquarum. Eo= demmodoSdldrmonidcumcongldtur.etfit in loco Idpidofo uel difconuenientidfu bitd qudddm uirtute. qua utuntur quidam ingnioficum uolunt remficcam coagdare .

Dicunt tamen Arabes quodenfes alemanici qui optimifunt. etiam Upidesfiunt ex igtie lif Seepe tmen cum exunguitur. apud Lurgeamfrulium firriponderis centum Marcarum .rum maniftft* iunt . C um autem ceciderit mafja illarefiluit altquotiens a terra >ut pilaerat^quid compofitaerat ex minutit fruftU cobtretibus ad inuicem ad quantitatem granorum magm milij .de itkferrofiant .quiafiepe contingit corpora tcrrea er lapidea cadere cum corufcfa tionibus quia ignisfitfrigidm eyficcus exfua extinfticne Et in Perfia cadunt etiam cum corufcatione corpora <erea eyfimiUafagittis hamatis . ey non poffunt liquefieri >fe& perignemeuaporariin fimxum cognte bumiditate donec refiduumfit cinis . quodpneduritiafua fere erat infrangibile. quorum fiquidem gneratio uel erit fubitb per magnum calorem accedcntem lu to unftuofo. . autpatdatimp mukumtempow. Similiter buic rei Sic erqpfiunt lapides. erat autem infrangibileet infabricabde.mifja ti tamen cft eim pars Kegt torx quiprecipit enfes indefem . conuenit apud terreftres . Cecidit quoq.MINERALIA acluntjdmen caufie eo.

qu£dam dur£. iAaris cft receffn et 4£ceflM. er pars eius nonjed moUitur er diffoluitur aliqua qualitate uincente. E x effen* tidi caufa .AVICENNAE De cauia Montium Cap* % MO fit mons . Etideoin multislapidibus inuemunturquxdampartes animakum dquaticcrum<zrdiorum>Moniesqudfipermultatempo rafattifunt utpr£diximusfinonfunLdccrefcentes. Sunt etiam quxdam terr&molles.quia aqu£ duttus ddduxitillis lutum uifcofum continue+quodper lonvttudi nem temporis deficcatur&fit lapis. N T E S quoq. M oUes ergp aqu£ duttibus uentifq^ tol luntur.qu&dmlQCdcmt. uel aqut dudu accidit cauatioprofunda&fttpaulatim .ut ex uentis . ueldliafubfhntta quam adducut aqu£ cum lutis er htrbri qu£ddmifcentur cum luto mon tiSyUelfirte annquum lutum maris uteft unius fubjhnti<e quia pars eiusfit lapis .utex uehemenu motu terr<e eleuatur terra er Accidentali.dur<eremanent zrfiteminmtia. quandoq^ ex caufa accidentali.crnoneftlongc quin fituis rmeralis conuertens aqua in iapides.uel terreftris.Sub- ftmti£ autem lute<e qu£ reptriuntur in eminmijs non funtdeiuamaterialapidedjedeft ds ea qwedimimutur de montib. Sicuter%ofit<g* neratio mo.ficgeneratio lapidum.qu£damextoUtt &quan* .itium. donecfiatuafhprofun ditas : Exit i<§tur iuxta eam eminentia magna cr h£c tft prmpua caufa montium. quandoq^ fiunt ex caufaef* fentidi.

Ethorumqu£dm[untrar£ fubftantU er debihs compofirionis 9 ey qu£damf6rtisfubftanti£ 9 ey qu£damduttibilia 9 ey quxdam ncn.quod eft epthefs E t erit exemplum 4 uino quodno dum glauupropter juam unctaofnatem: .uelftmdealiquibusducliUbus. E t horum qu£ debi* Usfubftantitfunt.ey nonpotcft unum ab altero feparari. SedArgentum uiuum eft de parte fecunda 9 quamuisfit elcmentum dutti* lium.falicetin lapides. CT congehturfubftariailhus aquca cu frigorepoft attio= nem caloris in ipfum. cr inde qu£da moUU ab* radit. qu£damfuntSaksutqu£ Uquefiutex humido breuiterut Alumen^CalcamctumyeySal Armo= macumg? qu£dam funtunchiofanecUquefcuntfolohu* morefaalc 9 utSulphur9 Auripigmetum. Suntautem duttilia omnia UquabiUa 9 eyut multum noduttilia nec liquabilia9 fed non moUificantur mficum magna uiolentia . er in Uquefattiuajul* phurea. 3» CO R PO RA mineralU in quatuor fpecies diuU duntur. uj m quibufda locis con~ Mollia quoque ab eo conotfta cum abfcmderet de* ficcatafunt} ey in montesconuerfa.MINERALIA doque totam terram cooperuit . De quatuor (peciebus corporum mu neralium* Cap.ey fales. qtitjcdan dimifit dura. . E t mate* ria duttilium cftfubftantia aquea mixta cu fubftantia ter= reamixturaforti.cripfa gefiit .

fedetiam cumficatate . er efl in eis uis mineralis aliquorum corporum liquabiltum qu<€ ex eis fiitnt. Quoduero uim &ream acceperit^erit uiride. aibedoeiusexclaritateiUiuiaqu^^cx albedine terrt fubtdi .donecfa£fafunt unftuofa . Lapidea uerb defubftantijs minerfe libut matertahterfunt aquea. zrideo non .quodeftin iUofulphu* reo&r poftea coagulatur. do* nec in plana fuperficie non qute cat . er lUudiam accipit uim mine= raleex corporibusaliquibus.AV I C E N N A E.utalathar. &idco no tft dutHle. Eftq . fed non glantur fola aqua. er hoc cft ex magnd ficcitate qu<e tneft iUi adhceret tangntt. er ipfum efl aqua cui admifceturfumus calidm nimiumfubtilis^et multeignei* tatiscoagulatumexficcitate. A rgentum uiuum eft ut aqua qu£ mifcetur cum terra nimtum fubtili sulphurea mixtione forti .cr quiacoagulatioeoruv efl ex ficcttate.Alumenautem erSalarmoniarumfuntde gcnere Salis^quia pars ignis in Sale armoniaco maiorefl qukm terra .Quodergoaccipituimftr^ redmeritrubeumautcroceu. ut calcamentum. Vnde cr totum fublimatur. Vnde pofiibile ifta duo fieri artifickliter. Aqueitas ueroSulphureoru mixta efl cum terra forti commixtione cum feruentia c4= lons. er poflea coagulata funt cxfrigore. Atrameta uero compofitafuntex Sale er SuU phure er lapidtbus . walachar generantur ex maionbus granis atramenti^ tiofoluitur mfifalfedo eius cum eo. quae alterat aqueitatem ad terreU tatem&non efi in ets humor nimis undxiofus&tdeo non ducuntur .non foluitur defaciii ut multumjiifiper ingenta uaturahafol= uentia.

erid eft res optima quapoffunt reperire iUi. erit res optima quam pofjunt reperire Alchimift£>ut ex eafaciat Aurujh&c. Qubdfifuerttfci licet Sulphur munduoptimu cu rubore claru. uel ex uapore Sulphuris facile.uel quia omnia UquabilU cum liquantur conuertuntur adipfumjamennon liquaiu* tur priufquamcalefiant^ejr cum Uquata fuerint appa* rent rubea. Stannum uerb uuietur A rgentum uiuu bo* .Etfifuerit ArgMuuiuubon#fubfhnti& CTSulphur nonpurum q.uel couertut iUudin Argetu. Et fi fiterit Argntum uiuum purum coagulabtt id uis Sulphuris albi non urentis.fciltcetfit ineo uitadurens eon= uertet ipfum in &s.eyqU£funt fimilia fit eles mentum omniumliquabilium .fed non liquatur ntfi calefiat y ey cum liquefaclumfuerit conuertitur adcolorem conuementem omnibus itquabihbm ^fctltcet igneum ruborem^eyideo mifcetur Argcntum uiuum cum iftis corportbus .qui operatur Alchimia. Argentum autem uiuum fifuertt malu er nopuruterreum. n.er firte hoc modogelatur per Plumbum.fit tx tofirrum. quia eft de fubftantia eorum. eo modo quo diffurt Argntum w* uum adfibifimilia^ey permixtiones qu£ permifcentur cUm eis donec conglantur. Sedifta corpora diffirunt in com= pofitione fua ab 1U0 . eyfuerit in to uk igneitatisfimplicis no urentit. fubtilis qu<e eft in 114 eo Vroprium eius eft 3 qubd ex ua* porc Sulphuris coaguletur . ipfum couertut.ejrfit Sulphureumnonmundum .MINERALIA. Videtur autem qubd Argcntum uiuum. Sed Plumbum proculdubio cum (iquatur^eft Argentum uiuum .

Sed ex* faltim dminuttojio eft impofiibile. er Sulphur eius matum eft.nectam certa ha* betfimilidyCrideo creditur quodcompofuio naturalisfiat hoc modo.quia ifhfenfibilia no funt diffvrentia^qua permututurfpecies . do* ntcfit mltumfimile Auro uel tri. .mali udporis. ponderofum&r lutcum . quomodopoteft utru toUatur nec ne 9 uel quonwdo tallipofiit. ttum habere. Dijfirenti^ autem eorum nonfunt fciri cogniu .AVKENNAE. Sedtuncoptimeerut in eo qudlitdtes ali&yUt crret hominesjit qut accipiunt Sd lem cr Sdlem Armonidcum.quo ey naturalia. Sciant uerb artifices Alchimififipeties rerum tnnfmutarinonpojfe. Cteteru qubddiffvrentidjfre* cificd tolhturingenio^non eredopofiibile&non eft quoi complexto und in aliam conuertaiur. Voft quoque Vlumbi immunditids abjkrvere \pfum tnmen fempererit Vlum* bum. eyfa* tidi^crdebilis. Sedars debilior eft qudm naturajiecfequitur eimjticct multum laboret. fed tanqua perparua compofita^ideo non fit tale.qudmuisuidedtur Argcnbtm.CT albumpingere colore quo uolunt. Viubi uerogrofii Argentum uiuum malum eft .Et artijicesfaciunt glationemftrefimitem artiftcialiter^quamuis artificidia nonfunt eodem modo.fedfunt acciden* tiag? proprietates.ut uaporps^cr cohrkjponderis^uel ratiofedproportio ijhrumfub&antkrum no erit eadem in . Sulphur uerb malum^hxc non bene tritd.Sed fimiiia dlis facere pojjtmt^ pin<gre rubeum citrino y ut uidedtur Awr8. quia cum dijfirentiafit ignota .uel uicind huic.quk cotra h<ec nonfht polidtio accidentium.Vnde non benegelatur.

inBpjfbladearte Solit traclans adimaginem zrfimilitudinem mun* ifta quod habeas fundai in demonsl:ratione . ofkndit enim $ ars deriuata efi ex crea- tionehominiscuiomniainfunt y nam queinadmodum mi= nor mtidus ex quatuor uirtutibus dtuerfis compofitut ita et ars tfta ex naturis eft. QVAE ALEXANDRI MA= cedonum Regis nomfne cfrcunfeiv tur.eo quodmaior mundus creatus eft ex quatuor uirtutiUm naturalibus di* diij . mulierisiquarum quafdam breui* ter narramus^demonftramus^ponimm.interpretatioabditam philo^ fophici Lapidis copofitionem (apientibus acutifsime dedarans. ALEXANDER di breuiter dicit .MINERALIA nonfit/ed accidunt ei res extrane£* tt* in omnibusM£c igitur in illam permutari no poteritjiifi firte inprimam materiam reducatur&fic in aliud qukm prius permutantur . hcc autem perfolam liquefaftionem JAineralium Auicenwelrinis. CVIVSDAM EPISTO JLAE.

iflis uirtutibus cdute lftd drs noperficitur mfiexflu= dentibut per uigilidm er per eim temperdntiam. Quintd efl N wc dutem has dtfpo* efl fitiones fpecierum ndrremus^dtque eiuspotentidm expo* namus. tertid dttraBxud feu retenttud . er efl inhdcarte ficutclduisdddrchdmquamfiabq. wfcemininum . qudrtd uero txpulfiud qu£ mundificdtiud efl. quid frigidum . quid mdfculinum .EXPOSITIO EPISTOLAE iierfis eycompofnis. quidtotumreihuiusmdgijkmmdb fare conuemt in hdc axte. Efl enimficut nexus eius Uterd continens. mfiin uia dirigatur Etfcidt .retentiud> digefliud.fcilicet dppetitiud.ed aperids totd diffbluitur. eo quodfifit diffirentid inter cdli^ dum crfngidum . er mafcuhnum. quidfixmininum erper eo= rumcolorum diuerfitdtem. Et efl quintd effentid fine aliend uitdy qu<z dlias qudtuor quas tibi ndrrdui dc defcri* pjigignit er umt . qko- ludmficutprimtidrrduieius dctionisinitium ex qudtuor tft uirtutibm peragentibus. quarum primd efl appetitiua y fecun* dddigefhud . oput nequdqudm tibi perficietur.Virtnsdutemdppetitiud mafculindefi cdliddey ficcd: eyeft iqnis continens.frigiditate eyficcita te. Virtus expulfiud fixminind . $ nullus ndfa tur dbfque mdre eyfctmina^ey nuUum ger= tnen credtur fine cdlore er humore . fcihcet dnimd ex lumine cldrifiimd .zrgeneris diffhentidm non erremus nec deuiemus . qudrum difpofitionem expofui .Virtusdigefliudfeudlterdtiudefl mfculind calidd er humida cr e# air . Ndrremut igitur quid eorum cdlidum .cr expulfiud y qu£ mundificdtiud efl. V irtus retentiudfceminind eftfrigU hcyficcxxTeflterrd.

E t eft quinta effentia qu£ totum dirigit oput et complet. ey moUtficando quia naturam Digeftiua mafculina mun . ey eadem fic difponi* tur natura. ey qu& corpui eft calida mundificat cum qu£ rubigtne exceUit^deindenaturamdccidentaliterim^ primtt . opus cor= rumpis* Sciendum quoque eft q.nec bumida : nec frigida. Siuero uis aquamftigiditatem fits cere : magisipfam calefacis . eynunquampofka diuidipoffuntuelutiuenenum in corpore funditur. mundijicatiua eft . qux contunBxone quida male in opere operatifunt ey erraueruntjnutiliapro utilibusfumentes Quida etia tdnquam . «6 focmina eftfrigida eyhumida . ey eft aqua mundificatm* Qutnta effentia uero eft uita . fixminina eft . nec eft ca= wc fcemtntnajamenfiper ijhrum uirtutem ad ficcum uerta* tur oppofitum eiws corrumpitur.eft autefrigidum ey humidumy eyeft aqua. nifiquamhbet naturam uir* tutis adpropofitu eius quodoperaris emendes . Ca= lida agit uirtus h£c in corporibm. eius tibi cfkn* dam locum. dtficatiua .eoru congregat unum. ca calorem in corporibut congregat coloribut mergit^ey eft terra. ey ey bumida . poftmodum non feparatur . Si igitur uis aquam uit£ frigiditate dtfjbluere magis tpfam coagulas. ey eft aer Expulfiua .nec ficca y nec mafculina . Ketentiuafrigtda eyfic= .et eftanima corpori coiun&& .MINERALIA ltda.fuaq. Ne igitur eam in aliquo fiuuiali loco requirens ab operatione erres. omnem fugatim* tnunditiam dum in eam transfunditur ^transftnurinfe* ipfam. qu£ eftpropria. uirtut appetitiua qu<e eji calida eyficca ignis confirmat.

deinde dqua.eyuds quoquecum fuofimiliueleiuscontrdrioin deuiocum tinchdrpone.Reftat fidiligis nunc utfpeciebus nomimt impondmu4. ey opus .quod in corpore mcrgitiy . quoniam ex diuerfis mtturis funddtum eft opivs .Td* li quidem gubematione neceffe eft hoc opm dirigere . tyerit qudtitas eius ex igne epdtis uitio colerd rubedfub* critur. er ideo deuaftatum eft totum opusjaxumquefaftumeftjimmofignifico tibify opus tuum perficere.EXPOSTIO EPISTOLAE direSb trdmiteprout iufimus operdntes diminuerunt et fecundum eorum opinionem egerunt. er fiiM utdiftum cftndturds congrue codptare . Stude itaque nd* turas iftdsomnesprudcnter regere. er operdm fpi* ritualem ueniunt digerijt quibus iungitur aer quieftfim* guisfluens in omnibus uenis corporis^eyfuperuemes do= nec in rubeum uertaturcolore+Aqua uero eftflegmd qu* in peSbre confiffit er dpparet infigura dureis inftrumen* tis. fyiritum.crfic deinceps iUudquod tibiidm dixi uirtute pr<edi- ftorum omnecorpm efficiturperftclum. Magnefice^eyderfvdineyCrdqud^ft Argentum ui* uum.ex quibus minormudm credtm eft y qu<e fuispro* prietdtibus tibi nuncupdbo.incipeproutiufi. er mafculu femin£>et calidumfrigido et humidumjicco. ex eius melkholid coponitur corpus.nec k memorid rece dendum eft.quod ed qu£ operdris non lucidte ndtur<e fore debent.ScidSfySulphureftigniso' terra. Quintd effentid ffiritus tft qui omnid uiuicdt er altcrdt . er lumen nutrire . er omne germen %crmi= ndt&omne lumen dccendit y z?omnesfruciusfloret.quofdfto oportet ed qu<e ddfitftfl.

er coaptatur. Kdrum itaque rerum fixdrum natura liquefaftione coaptdt . er lucidam extrahas. Et mox naturd per naturdm dppdret./?c ergo corpus dqua* tione humefdcies. poft ipfius uerb naturt ac= cidentianecejfehabes iungere duasnaturas^donecdbeis naturam claram.Egofine dubio coperi qu£= dam unguetd eleudtd lucidd iUumimtd^inueni in eis <xr* chdu dbfconditd^quoefiutiqi bene reges. qu£cum afcendit in altifiimajenetur lucefcit bacarte nibil pbilofophice loquor . ex qui* busintroitu6coaptdtnigros. er in aliam conuertatur naturam . donec «7 corporafpirituifiant^ tunc artisfapientid operatur ut natura alteretur . Etfcias qubdalbedo eftin codgulatione^ .ALEXANDRI REGIS cpui tuum dirigitur proutgrdtim medm tibi tribuiy cum fpecies tibi defcripfi.cr fcias hoc quomodo k natura in naturam mutdtury donecfubftd= tia nofugiens nec dlterdns. ndturt eoru qu& . iUdsfdtids. Etfcidt qubdin er eftin liquefdcien^ confifht difolutionefuperomnia cautelaadhibenda.quodne dfce* dendo modum exceddS. er qubdfpeciesfpiritmjcr infe inuicem emenddnt Dico etidm tibi filiqui emendaridefyderas .quonidm in liquefaciendo archanumtotum ommumnaturarum alteratio . qu<£ grddatim regi oportet .quid nifindturds dttenues dqudmq.non colordre poterunt .fedfixd zrconftasfidt. er natura per naturam apparet. qubdnon ponas in eafpecies crudds etinordinatdsjedputrefdttdset codpu* tas dfcendentes zrdefcedentes. er aqu4 qu£ a Sdpientibm^aquafapietU eft appeUdtdy deinde drcbdnd qus funt teperdtd bumidd.quonidpdrs difcernitur.

Si uerb cui copoptio debilis er coptexio breuis €xtiterit ad fuumpropofitum non uenietjgnordnti* fu& pdrtem mihi no impondt9 nec dicdt me errdffe 3 fedfeipfum qui dd fuum propofitum nonperueniet.corpora qu^damfolutione tndigent. Etfcidsq.Etefb memor q. qu<eda eleuatione ut tingant.Confice ergo corpora qu£ iUafefanat y cu terra albaejl. nec utlamfpecie aliend defcriptione defcripfn nec generd dlienis locis impofui . luro itaq^ q. fcietiam regendimodu certificaui . Eccenumerdui^drchdnucdefkpdte^ fecijcientid difficite dtq. Mterpnctrdtionis EpiftoUAtc* xandriRegisfinis^ Authork . \giturinartibmtuisinquibmfhides martellos duosfvre treda$ 9 quorum untu Soli> dlter Lun* debetur y pofkd fe= quutur duo ordines quos regendos dubiu nofiro cdpitifd* tis congruefigurdt. idcft terrdatbaper Argentuluciduetnotu. manifcftc apparuit tibierapparebit. tftud uocatur aqua intrans iterum.Scidt etiam fyfecundum naturd arcbanafunt in eis dbfconditd^jlregaturnatura abfcodita.utfixa permaneat y et fuperpone ne ignis el fudfldmma coburatjfed queadmodu cera liquefattd tique* facea. et efi terra alba propc Argentu. perfcttaq. \giturfimeds literds tegeris er intettexeriSyUemesddpropofitutuu^etdeogrds tids dges .OHKVLVM hdbes occultd . ttbiapparebunt qux Hermett Vbitofopho apparuerunt . nihil ceta* m nec altera. tt lucida et iUuminatafiant in quibut omnia corpora diffol Udntur. ab'condita itluminaui.

ignis eius cr aer.dqud. Nome eiui uifior. inue nitur in locis altifiimis. EXEMPLVM SCIENTIAE N O* ftrtfenexfuprd mortem. Gumen noftru coaguldt Idc noftru&ldc noftru diffbluit Gumenoftru.Etpoft dpparebit rubedo orientd* lis. SE* creta methaphorice defav bentiSjOpufcultim.eftdrdco nofkr.Cumhoc hdbebis fcientia in qudpigritauerut Ardbes.fuperfin tem utpuerypoquijhdos.cueo dperiutur port&fcie* tUruficut dicit Hermes zrpr&cedentesfuiprimi.ijk comedit cd* pHtfuumcumcduddfud 3 &cdput<&<xud4eftdnimd%r . et ifiud uiuificdt illud.per eu qui eft mors er uitd ueritdte dixi no mentior.Et omnid boecin Sdturno.et uaticinattfunt futura.etrubedofanguims.Komo nofterantiquus. Terrd.hic lapis mundusfinefietore.cui nonfum mentitus fcien* ter. Veritdtem dixiperpotefhtem calorum. Accipe Idpidem fufrefumfuprd mare utfenex cerd dlbd.cu quo magnificauerut fe philofo- phifuper omnes alios.«8 IGNO AVTHORIS PHILOSOPHICI LAPIDIS Tl.et ariftudc^iUudex oriente aroccidente. eum quificit oririkpidis In eofunt duo oppofitdfimulfcilicet ignis et dqud .et lUud perimit iftud&r hoc et hoc in leone coiunc%fimul. in eo funt natura con* iunft£ cu coplemento. Veritdte dixi tibiper parddifi duthorem lumen uiU. Cum eo peri* me uiudg? uiuxficdperemptdjs* ei funt mors er uitd.

Terra in oculis funt tres oriens eyoccidens y eyfuper eos Saturnus albus ortus tfi^ejranimahorum trium eftignis y ueritatem dixiperfa* tniliam mahometi . er cum hocey hoc apparebit rubedoutpapauer ineremo y per uiuific<tntemDeumo= mnia non mentior. Ttealba coruum tuumfiuis dealbare ipfum.Denigras cum Ae= gypto nofiroy ey non cu Perfia y ey cum Perfiaficcas y quU tft domus ficcitatis y er cum Aegypto humeftns y quia eft domus humiditatis y eyhoceyhoc albedo er rubedo fine menfurationey ut rubedo in moris y uel utfanguis domina= rum.OPVKVIVM fpiritus y eyanima eyfpiritusfunt creati de lutojt hoe ey boc exoriente er occidente per expeUentenocumenta no mentior. Manififtabo qubd occultaueruntprU mi non cu inuidia.quia quoddixiy uidi in ciuitate . er ultimb puer9 quiaalbedoeiusin initioeyrubedoinultimo cum nio. Terra noftra uertit £S tuum in Argn* tumprimb y ey ultimbin Aurum inuiteratury ey habebis fcientia y in quapigritaueruntArabes.Uiceft domU Lapiscumquo titubauerunt omnes qui abie* runt er mortui funtplurimi eorum cum dolore er triflt* tia y quoniam declinauerunt ad uiam d<emoniiy er relique* runt uiam prudentice. Aqua noftra abluitfordes . mundabis omnem nigredmem eyobfcuritatem eiusy tunc fubridebit dicens y quis mundauit me t quiuidit iUud fubridebit locu* tus y ey ueritatem dixi non mentior .cu mlo tgypti albefcit primb. tunc cum Verfia in fecretis . Lapisfcientitnoftrtfenexprimb. Coopertorium equi paUium noftru dbum^ey equus nojkr leofirtisfubpattio coopertus y ey fuper .

in quo omnesfunt coiunttifimul.ueritatemdixiper operatoremy dealbansejrrube* faciens omnia nonfuntfingulariain occultofedfunt mixta oricns er occidensfimuliuntt&ab anima omnium. Scala noftra eft turris noftra de terrauifcofa y eyterra ui* fcola eft lutum noftrum y er cerotum noftrum ex cera er fepoconfvftumieyhicerhicnauisnoftrain mari nojlro plenagigantum. Aperui quod occultaueruntpriores. Terra coram oculispofita oriens ejr .Hic co= iungit er difiungit^ey reiungit quando uult. luputnojkr in oriete inuenitury cjr canis in occidentejfk momordit iU lumiey.uas cumadiutoriouinL Bpifcopusnofkrutcolor uenarum.gladius y cuU er inimicm adma* num. Camelus ncfkr albus feptimus eft in numero apudpbU lofophos magnos Sol cum Luna lupiter.ifk momorditiftum&fiunt rabidi ambo .o. \gnis er lux in claritatis efjentiazeyignis er lux eftfcintitta noftra.et titio nojkr andens y ejcu hoc ey hoc inueniesfcietiam . Na fum inuidm quemadmodum ipfifiierunt: perittuminatem cunffa non mentior.exemplum noftru cum dbo naturx. per mortem omnium non mentior.hic eftf}>ata. Mars er Venus nofkr m Mercurio noftrog? Saturnus feptimus eorum. er &= terficiuntfe adinuicemidonecfiatex eis toxicum et tyria= ca.AVTHORIS IGNOTI.uel uiolarum } <y anima citrind ut citrinitas y ey nargs uel ypoquifhdos . fuper ittud ey ittud Griffus nofter naturam gmmata re= tinens.hic Lxpis triatigulus eft in effe9 quadragulus in tt 9 qua= litate. Tunc lapidem in fiuuio currenti tettus.<zr inciforiumfupenedificium. Veritatem dixi peruniente omnia.

er ftnex nofter er uter nojkr eft corpus noftrum : er corpus noftrum tnultisiinuentus eft Lapps nojkr qutptus a\ a paucis.pr<ecepit cuidam ex militibmfuis. Kex autem accipies eaJbibitzrrebibity donec omniamebrafuarepletafunty etomnes uen&eius infiat£9 er tucfuit ualde difcoloratus. MERLINI ALLEGO RIA PROFVNDISSIMVM PHILO = fbphici Lapidisarchanumperfede continens. afcedefiplaceU Qui refcodes di* xiU . Domine qu& aqua eft iUa qua qutritis i Et Kex ait. Qui refrodens ei dixit. er ipfa diligit meprt c£tem. Domine ecceequu .VIDAM ALIO S CV= piensfuperarepotentes/e contra eosprnepa rauit ad beUum . Et iftud expofui expietatejr detexicunftisper Deum gntium. REX Q. Hocfa6h y dixerut ei milites iius. Aqua iUa qua qu*ro y aqua eft i me plurimu afftffata . ut daret ei adpo= tandum de aquay quaplurimu dihgebat .MERLINI cccidh&hicethicnarciffus culilionoftmerhiccrhic cumfcne noftro . Authorisignotifinis. Et iUeppendensy jhtim iuity et ta detulit ei. Cumq^ ueUet equum afcen* dere.

Parentes uerbjbtim cu= curreruntadmedicos Aegypriacoser Alexandrinospre cteteris bonorandos .AVTHORIS IGNOTL mt Stiatis no me afcedere nopofje. di* . Ttixerunt milite$. DtxerutAegyptij9 noplacet nobisjmmo nos uoltt mmeffe magtfiri Antiquiores n uobisfumwsjicetiu* . xerut ipfum poffe proculdubio liberari. crutmtbiuideturomniamebramea abinuicem diuidun* tur.q. ponatis me in camerauna lucidZ C?ea confhtuatur m loco calido zrficcojontinue tepera* to per diem zrnofte.Etilli quk ue* ftrueritmagtfkr.quiafentio megrauatu. et doleo caput.er adduxerunt adeum. Fecerunt ergoficut Kex prtceperat ew. Noltte clamare9 dormitenim^ iam incepi t terminare A cceperunt itaq^ . Qw quide uifo eo.lubeo igitttr uobis. nos (fiplacet uobis).narrantes eis fecundum quod Kegi acciderat. ipfum iterii et abluerunt cu aqm dulci donec fapor medt* . Hocfafto extraxeruteuquajlfemtmortuum Zrxdkuc babentem aliquantulu uit£.exclamauerunt dicetesMeu Kex mortuus efi* Quibm medicidixerunt.cr dilaniauerut eum in par* tes mimma4 9 terentes eat . KefpoderutAlexadrini. Copleto uero tepore y aperuerunt camera.et itafudabo^aqui qua kbi defic* cabitur in me. Qnem uidentes parentes eius. . et inuenerunteum quafimortuu. er mifcuerunt cu medicinisfuii humeftantibut aliquantulu. . moresuideamur. per dtezrnofte.no efi mortuut.qudrt nopotesiKeff>odit. in loco calido teperatOyficutpriut .zr ita pofuerunt ipfum apta* tum in camerafua. Alexandriniuerocofenferut. er ita Uberabor. Tuc difti magifiriacceperunt Kegem.

nifi ftceritis quod promittitis^ tndnus noftras euddere no poteritis.et fubforamenpofueruntaliucjuds mundum <td modum cruciboli . ejr pofuerunt cum in ca* meraundzfafttiddmodum crucibolunferius perfvrdti.ey im= pdfhuerunt cum parum okilini.dc eiusfietor nocumentum infcrret.cyexpu= lerunt de regno.neputrefieret. Quibus medici refpondentes dixerut. loquebanturadinuicem . inter* fMmus eum ideo^utmelioreyfvrtiorfiat inhocmundo poft refurreclionc in die iudicij^qudmfuijjctprius. Deinde ac- xeperuntpartem unam Salis armoniact. ey pofuerunt eum in locofuopcutprim quandoextraxerunteum pcnitusmortuum inuenerunt Tuncparentes eimfvrtiter clamantes dixerunt.ey mifcuerunt cumpuluere mortui.Heu Kcx mortuus eft.Etconueneruntutfepelirentipfum.Hocfaflv. Vultis ne truffare nos ^ficut etdlij iSciatis q. Quod quidem parentes cim audientes^rediderunt eos cfft truffatores. eyduds de nitro Alexdndrino. con- fyderantes quiddeberentageredehoc corpore uenenato ermortuo. cy deficcduerunteum. Medicidutem dd hoc fe obligdntes.MERLI N'I Et cindrum reccfiity eymiferunt cum eoiterum de eddem mes dicina noua . Alexadrini «e= rbmediahoc audientes^iuerunt adeoSyty dixcrunt: No= lite ipfumfepehre^quoniam (fipldcet uobis ) reftttuemus eumfdniorem^pulchriorem^potentiorem^quamprius Tunc illifubridere cceperunty dicentes.erftatimabftulerunt eis mediandsfuM.dcceperunt Regem mortuumfoutalij dimi feruntjterentes eumjbene abluerut^quoufque nihil de medicinis dlioruremdnfit.

uenerunt Domineecceparatifumusue* itaque ab illa bor* corimeo.ey Soleficutprius. Itemaliter.ey inueniebant lipi D e quo lapide proijciebant pa* dem qualem egpfcio. refurgensjnagna uoce clamauit^crdixit. De quopofkaponebantpartem m AccipiebantdiSumlapidcm nam fuper decem Veneris.quia truffa efl o* ptima interflultos.Reges omnes eypotentes aliarum regonum ho honorauerunt ey timuerunt eum. tritum.&dixerunt.eyferua bene. Deinde cooperuerunt eumcum ignejnfufflantesdomc Tunc Kex ita de morte ad uitam fuitpenitus liquefaftum. Omnes i<gtur audientes. aut dcfanguine fuo .ey non truffa interfapientes. V bifnnt ini mici: Sciant quodomnes intcrficiam .ey dimiferunt %n eum ibiperunamhoram. Cufb U<sc difrater hunc tra&atum. ftris in ommbus obedire mandatis.ey mifcebant cum Sale . nifimihi obedientcs adueniantfine mora. £t quando uolebat uidere de mirabdibus eiw> ponebant in crucibulo unciam unamMercurij beneloti. ey fufflabant leuitercumcarbonibus % dimittebanteum infrigdxri cum eis.ey li* quefaciebant eum . in aliud crucibolum defcendens wferim per fbramen. uel de capiUis .ALLEGORIA tibolifaftum. ey &<tt totum unius coloris et honitatis. ey proljciebant dtclosfalesfolutos in fero caprino.ey tuncfiebat optimum ad omnia .eyproijciebant defupcrtan* quam unumgranum milij de ungllis . rumfuper Saturnumpurgatum y eyjhtim mutabaturfor tnieiwficutfcio . utantea . mm eft uti Kegum trium dierum^uonimparum Ubo* K .

RACHAlDIBr ETC risfuftinentes 9 magnum lucrumdefyderant obtincre. Allegork Merlinifinis. . Laudes Creaton maximo reftramm 9 quifidelibut fuis gratuiter infyirauit 9 accidetia pro uelle infubftatijs tranfmutare9 et ut quod in potentia rebus latitat 9 ad / aftum reduci ualeat ftpicnter.

Ditit ergofacfrigidum ey humidumin occuU tOy&cahdum eyficcumponein manififtoteyita occulta* bitur frigiditas et humiditasfua^ no minuereturunqua. RHODIANI. Spermaeft aibii et liquidu .minueretur etia lapk. Dictt Kodianus.- 111 RACHAIDIBI.eyin occulto calidum eyficcum. Perfarumey Pnncipis Komanorum Spcrma lapidis eft frigidum ej humidum in manifeftc. nidis philofophorum VE- RADIANI.ey fietglobusetfanguiset caro. Qtufunt duo gradus crfcptcm Et ntodo dicmus M de feamdcy . diebusi&recipit carnc ey fangninem y et mebraeyimaginemyey ima<gnatiuam a Deo altifiimo :er uenit ad ortu 9 eylucct eporitur in tempore fuo. ET KA= Regis Pei> farum . De materia philofo^ phici Lapidis. Quando ergo oc* cultaturfrigiditas et humiditasfac occultado. quod in occutto erat et in mani* ftfto : etita dcffriritu fiat corpus in duobMgradibus. utfic com* ponat iUud calidu etficcu.acutiffime colloquentiuFrag^ mentuirh DIXIT RACHAIDIBAEFILIVS Zetheibid<£ philofophus Regis . Liquor hic de primo globumfacit in loco ubidebetquinq. nafi minueretur.

ejrfe ipfum par* turit. er cum hac tinftura ui* uificantur omnes mortuiutfemper uiuant.ejr eft adLunam. er pojka fiet aqua clarafine omni turbulentia ab infirioriparte ufque adfuperiorem .ut non impediatur tinftum qu£ eftpenetratiua eyfubiunftiua adretinenda er con* tingenda. necfumum emittit.dicit Veradianm defecundojpermate^qubdeft Lapisfolusjieceftalius eifimilps inboc mundo. Etpoftquam hoc uiuum moritur a rubea morte .zr tingenda omnia corpora metattorum.ejr in fe ipfo concipit .creftficcum qu£ficcitastin<gt tinfturarubea eyalbaejritadefpiri* tufaftum eft corpus .quifeis pfum impregnat. deinde hoc corpus uertendum eft in ffiiritum . Khodianusqubdft>erma iftud quidam lapiseftfugtiuus a caliditate eyficcitate. er nonfitgt ignem .calidum eyficcum. er eft tinftura uera\ er uiua. er eftflos eyftuftus omni* um luminum. er omnespartU tuUfu&funt diuerfie in aqua.zrijh tinclurafemperin eispermanet .necfonum facit9 ejrfunditur ut c*ray eyeftficut oleum. mortuum iam eft com par caliditati eyficdtati&rfic nonfuont ab eo quod eft cx lidum.ey in hoc intettigtur de uno lapide.rubea eyalba ac oleum tinfturarum reftificatU uum T>a erg> eifecundumfermentumfirmentatum ab .crhoc eftftr* mentumprimum elementatum.ey aereum er uolatile&eftfrU gdum er humidum. QmniekmentQelementttQ&qualiterquodeftAurumM eiquartam .poftea rubeum . er diciturjper Tticit autem ma album er liquidum. quodittuminat omnix .RACHAIDIBI ETC ft>ermate.ey hoc tft lumen omnium luminum.

er in dqudmfolutum > Uec eft enim dqud elementdtd <equd= omnibui elementis. cr uerfum in aquam. hoc eft Vitriolum uiridifiimum er p urgda tifiimum lucidifiimum>quoduerfumfit in aqudm . Dd ergo ei dqudmficcdm ey cd* eiminus de iftis bi liddm eyiugcm cumfbrticlaratione.eyfidares bimentis confimderetur . dffirofecundum retindcu* lum. 21.qu£ eft uenenum Mercurij . Dd ttidm ci dqud Saffirdnicdm de endacutofaftdm ut aquam uiridis <eris. diesinloco mundtftimo ey calido .cumfecundumdico . ey ifh Ubordtdfci- Argnti niui . eyDd Mercu* rio de dqud labordtd infuumfyiritum. priut tdmenfublimdtum quinque uelfeptem uicibus. Dd etidm eifecundumfir tnentum.eyfubtiUimbibitio* nefcilicet guttom ddguttdm.ey itd mortificafti eum . eyptdu* plumprimifirmenti.qum extrdxijti de corporefuo. itd ut uerfumfit Argentum ui~ dqudm^quod impetuofum ignem nonfugdty ut fubfhntid nonfaciat Jedfemperper uim maneat. ey buUidntfimul eyfdcUnt unam fubftdntiam. Etinterhfcomnid nugna efficdcidm b& R iij .ijkrum ddeitdntum qudntumipfum efteyda etidm ei Sdl Armomdcumyquieft^iriti^preciofus^et eft refolutiuus ey codguldtiuus .uel b<ec omnidfipoffuntfieri: ey omnesifttdqutpriusmifcednturper'.FRAGMENTVM liter db t*j eiqudrtdm pdrtemquod tdmenprius cdkindtumpt .eyde licet dqud uum in unoquoq. Et bocfdcdd Solem calidum uel ddcinerem Unticdloris.ey in eo eft tintturd Sulphuredy ey dicitur oleum re timculorum . Deinde cogeleturin Upidemieyiterum uer* tdturin dquam.

Secundum in rubeum colo* rem . uel lalneum uel utridem . Sed cum rubeo quodpatitur longam eymagnamfte tim 9 donecfiant duplumfuiy e^rantinkarin his habetma* gnam efficaciam. Et fuper h<ec omniafupernatent uncia una de hac aqua . mitte compofitionem in rotumba utfoluatur aqua clara i fundo ufque in fuperficiem ficut eft mel colatum . Bixerunt philofohi Kegis Perfarum. deinde congeletur in loco congelationum in lapidem uiridem quandoque in rubeum y quadoque laU neum y quandoque cdejhnum y eyiterumfohatur e?congeletur bis uel tery ejr eft dupiicatiopiphcatio y quadru* plicatioy eyfublimatio y er acutior omnibus . H/s qui cupiut fcire mirum fu= peromne mirum de humido aquofo frigido er adufto di= xit Kanide y qubdin unofolo igne.RACHA IDIBI ETC het Anatron Jme Sal nitrum er Salgmmd. coagulatiuum. Accipiamusfrigidum er bu= midum y er aquofum mundetur ab omnibwfuperftuitafe bus er a Vlumbo y er decofhone pura er multa deficce* tur ab humido in Sole decoftione er. er AlcaU* - Vo&quam ergo congelatafuntuerfa in aquam imbibantur btec.er er tuncfatta eft amicitia inter ipfum er ignemy er currit ut oleum in unoic% y quia oleum eft ingrefiiuum penetra* tiuum er aggregatiuum permixtiuum . Sed uiri= dis color omnibm nitet. er aqua Salis armoniaci uiui. humidis pannis : er eftpulchrius capitulum. aut cdefhnum. ut melim foluanturparticuUfugitiui.fine aqu£ temperatione fatt<efunt omnes dijhUationes ey fublimationes er calci* nationcs er ruHficationes er mortes ipfiut Mercwn/. perfeue= .

et hxc omniafmt qu&U* betperfe folutu in aquam .uel argentedm etftgdtfe cum iUis. nec d metdUis /e= pdretur unqua y tunc perfeftu eft: eyh<ec eft ueraprobatio fuper omnes probationes. E t h£c eftprimd ommuprobationu/cilicet ut quado ia eftfinis et terminuffecudus 7 pondtur de ipfo aliquatulu.ejrpoft omniafcire oportet ed qu£ cir= cd opmfunt mceffdridy ey probdtiones claras er manifi= fhs. Ztpoft h&c omniamifce et K iiij .quodeft uenenii Mercurij y et cdlx Salis. Etpoft hocfciendueft de eii qu& coniuguntur cu mortuo y er ifte coniunftiones eycolor zafferdnicus ferri euideti.et non timeatignem.et flos £ri$. et color uitrioli. fuperfirr^candens.et no faciatfumum^ necftrepitumfed curratper omnia^et tingat laminamftr ream y uel£ream. et h<e probationes omnesfieri debent inter prima et fecundafolutione et congeldtionem. E t efi fcrmentum fuper omne firmentum . Si autc htcjigna nofecerit .FRAGMENTVM. Vnde omnes qui qu<erunt bancfcientia/cire oportetomnia quomodo eft9 etquomo= donon eft. perfeuerdtiuum(uincit enim omnemremfubtitemey 0= nem remfolidam penetrat)coniunftiuum9permdnfiuum9 depurdtiuum.et dqux Mercurij laborata ttt nofugiat ab igne3 er eft aqua tuua er permdnens er eftjpiritia rcftificati= iim er Salantiqum armoniacus. ejrfeipfum pdrit.ey dicituroleum uiuum.ey quomodofieripoteft. 124.coloruiuws vre^ ttificdtiuus . cr omnes mortuos refurgere fdcit. necperignem minudtur .eyfemetipfum im= pregndt . re= duc ad igne donec itdfiierit.fifluatfkut cera. etfifxUuntquomodo emendare poffunt.

Vrjeterea. eyficfit Omnes Vhilofophi Verfecongregati fuerunt inuno loco in montaneis partibus er erat locusfecretut odorU fcrtts. ab igne non fepardtur nec minuitur inaternum.Hoc autem ita fit^ut cum arttficiofa can aqudm er liquidam in igne . reminifcamini quodfuperius diclum eftfalicet qubdprimus terminus mortificatfrigidiutcm ey humtditatem inter toteyquod tcrminos rubificatfecnndus ter • minuscomplei mortemprimi mortui. er currit y nafirrcaproijciaturhdec Alchimiafuperduram ey filid eft rubcd eydurdy eyolcum tinfturdrum . de quo nos dicimusfic efi . ey alia fubalbd er molltSyGr citodiffunditur <xb igne . eypenetrtt omnes ifhs aquas . er eft qujedam aqud dlbd .fubtn* t rdtidofacit u nam dmcitiam cum iUis.ey primiparticuU fufficit inpondus moUities t S ecunda multiplicdt pri* mdminalijsmiHe milltbus ponderumtn Solcpreciofum pergrdtiam De/.RA C H A D I I B I ETC. er augmenktru* bedinem. eji [ dd ignem lentum congla&fadum eft itd corput uiuunti £tboc corpus pojka refolutum commixtio. ey umtdtem citri* natam .erinter illos multi muliis modisdixeruntex tinttu risqvt tingunt metalla^et mutant in Solem altumeypre ciofum:eyillemodus tinfturt quieftpreciofiorinfuper* ficie omnium tinchirarum hic eft quimanififhtus eft inter eos perdiuinamgratiamfalicet quoddufparticufecom prehendanttotum opus Alcbimt£.eyfacitmajfiunfcali<gnofam.eypineatamftcut fruftuspinilucidajn fidgentem utfolia Auri 3 ey/pargt fe3 ey . indquam.

ey tingitficut debetddcitrinitatem hceceftreftificdtid< oleum fixum fubtilidtiuumquodre* Bificdt omniametatta corruptdy eyducitedddfanitatem> er adnxturam meliorem y ey hoc mortuumjtaprobatur tnortuumipoft hcec datur ei firmentumfirmentatu tqud liter ab omnib. Re= cordemurfiquideminftrumentorum inquibus debentfie ri omnes decoftiones operum Alchimi<e y er iftius quce eft prima. m . Akhimice eft unaars qiue laborat quinqueignibus Qucm rumprimus eft albus y Secundus ialdus . Tertius uiri* Quartusrubicundusficutrubinus. naturis. ey conglationes er mortifi* In drte quidem cationesfecundum modum artis ignis.FRAGMENTVM Mercurij quod cft n* fc. pofthcecfios ceris y quodeft uene num.eyeft naturalis y qu<e demonftrat omnes operationes Alchimice y qucefuntSeptem y ejr hceceftitta qucedemo ftratomnes diftittationes eyfublimationes y eyomnescal* cinationes er refolutiones. Vofka datur fecudum d fecundofcilicet retindculum uiridisin amputtafoluti. er iftdeftfirmifiimdoperdtioAlcbimitrepugndns . ru* bicundum propterplenitudinem ittius rubicundi coloris.zr dqud Suffdrdnicd y er dqua Sdlis armoniaci . de quo dicemus qubdeftprimum firmentum id eftfecundum dprimoy etprimum retinacu* lum. Qyintus uerbcomplettotumopus athanorfeptem diebuscrno* tfxbus y etita uidetur inftirajje a principiofeptem dierum donec congeletur infundo y ey uidetur quafinigrum . er aqua antiquay quceaqua eft refolutiua omnium corporum er omniumft>irituum y ejreft conglatiua eorundem. dis.

.et de ifto Mercurio poteft fieri perfeclum opw> Alchimi<e.zr eft crufta phaulet.NT-V"M" t ' n igftetngrcontra omnes examinationes&hocefl opm iUm coloris qui extrahitur dephaulet uel endanicum in* terim eft totui Mercurius.et dico qubd omnid MetaUa interim funt Sol et Lw= nafecundumomnesqUi nouerunthanc ar= tem 9 et de hoc phaulet poteft fieri Xaffkranu qui eft coiorphau- Utadtingendumin Solem.FRJ*GME.

Uis Utitat chartis . Multo quam fuerat fortior9 et melior. Hil mirum efi igitur . Tunc Kegum efficituruiftor 9 domitorque Deorum. Qw moriens alijs uitamparit9 atquefalutem. ?cemina9 uir9 neutrumyftbimetpater9 atquecrcatrix9 Etfe concipiens 9 fequoqucparturiens. lAotte fua et quamuis ti* Centimanum fuperet.geta9flamma9 kpis Nomimbus cynttis 9 cunftifque coloribus aptus9 Sicca 9 et lymphafluens . Etpacem 9 et bettum continet ipfe manu. et requies. Ipfc fug£ crfurticertus darefunerepotnas Sicapitur9 trepidushacrationelatet. impius itteftbi efi./? toto qu&ritur orbe. . Dum pius eft nobis. quamuis plusft>lendeataftro. \tte honor 9 ittefalus 9 diuitti .FAVSTVS SABAEVS AD LECTO. FINIS. Martyrio tandemfurgit diadematefulgens. Enfem 9 ignem 9 utmartyrpatitur9fufccnfusabdUo Aere uiuus adhuc clauditur in tumulo. Bt minus eft mirumftfe occulit y ac timet omne$9 Qui modofur fuerat 9 fubdolus 9 atquefugax. Kex.

.

.

l^enetijs apud^Petrum Schocffer: Germanum? JMaguntinum+ ^fnno i54z* .

.

ApulDominum lodnneMBdptiftdm pederzmuBrixienfem. Anno .

.

.

.

• . i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful