P. 1
Contract Anual ZI 2013 2014 Varianata Finala

Contract Anual ZI 2013 2014 Varianata Finala

|Views: 1|Likes:
Published by Ella Consuela
Contract anual
Contract anual

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Ella Consuela on Oct 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Adresa: Oradea, Str. Universităţii, nr.

1, cod 4110087 Telefon: 0259 415 680 Fax: 0259 418266 Adresa web: www.uoradea.ro , www.fmforadea.ro e-mail: medfarm@uoradea.ro

Nr. ___________/_____________ CONTRACT ANUAL DE STUDII Bazat pe ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile) Încheiat între FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE, reprezentată prin PROF. UNIV DR FLORIAN BODOG, în calitate de Decan, cu sediul în localitatea Oradea, P-ta 1 Decembrie nr. 10. şi D-l / D-na / D-şoara Numele ____________________________ Iniţiala tatălui ____ Prenumele ______________________________, în calitate de student/ă la studii universitare de ___________________, forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ , Domeniul _____________________________________ , Programul de studii___________________________ , Anul de studii ____ , Grupa ______ , Anul universitar 2013 / 2014, Nr. matricol _____ DOMICILIUL STABIL: Ţara __________ Localitatea ______________________ str. _______________________, nr.___, bl.____, ap.___ , cu rezidenţă în localitatea ______________________ str. ________________________, nr. ___, bl. ____, ap. ___ , Telefon fix ___________________ ,Telefon mobil _______________________, E-mail ______________________ CI (Paşaport) seria ____ nr. __________________ CNP I . DISCIPLINELE ANULUI DE STUDIU
Cod Discipline Tip Numărul de ore pe Total Felul Cresăptămână ore verif. dite C S L P
SI (ore) Condiţionări

Opţiuni *

*Se completează cu „x” disciplina contractată de către student

II . DISCIPLINELE NEPROMOVATE DIN ANII ANTERIORI (inclusiv DIFERENŢE)
Cod Discipline Tip Numărul de ore pe Total Felul Cresăptămână ore verif. dite C S L P
SI (ore) Condiţionări

Opţiuni *

Pagina 1 din 3

Universitatea din Oradea rambursează taxa de şcolarizare. 6) Nivelul maxim admis al absenţelor recuperabile la activităţile practice este stabilit de Consiliul facultăţii. 3) Obţinerea creditelor unei discipline este condiţionată de promovarea acelei discipline.retragerea până la data de 31 mai 2014 inclusiv este condiţionată de plata tranşei II. 13) Locurile finanţate de la buget se ocupă anual. În caz de nepromovare după cea de a doua examinare. . Studenţii exmatriculaţi din anul I nu se pot reînmatricula. Reînmatricularea presupune achitarea tuturor restanţelor (taxe etc. în regim cu taxă de şcolarizare.). Taxa de refacere de disciplină se achită integral. în termen de 30 de zile din momentul înregistrării cererii de anulare. proiecte. pentru obţinerea bursei. tot în contul RO55TREZ076504601X000278. 9) Bursa de studiu se acordă semestrial prin ierarhizarea valorică a studenţilor.uoradea. 31 mai 2014 (A treia tranşă pentru studenţii care nu sunt în ani terminali). încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ. care solicită retragerea de la studii până în 15 octombrie 2014 au obligaţia achitării taxelor de studiu la zi conform scadenţelor de plată. la cerere. termene. învăţământ cu taxă. nu pot participa la examene în sesiunea programată. . li se va rambursa taxa de şcolarizare plătită. va fi exmatriculat sau. precum şi celelalte reglementări în vigoare. după care se poate prezenta din nou. 10) Studenţii de la forma de învăţământ cu taxă sunt obligaţi să achite taxele de şcolarizare la termenele stabilite de Senatul Universităţii din Oradea. 14) Plata şi rambursarea taxelor de şcolarizare Plata taxelor se poate efectua: în numerar. dacă este cazul. 10 ianuarie 2014 (A doua tranşă).retragerea până la data de 10 ianuarie 2014 inclusiv este condiţionată de plata tranşei I. Pagina 2 din 3 . În cazul studenţilor de la forma cu taxă. studenţii de la programele de studii cu durata de 5-6 ani pot accede în anul IV de studii numai dacă au dobândit toate creditele aferente anilor anteriori. II. inclusiv cele de la Cap. afişată pe pagina web www. În caz contrar. prin mandat poştal. Plata taxelor.) faţă de UO înregistrate anterior de către student. la examen. deschis la Trezoreria Mun. studentul va reface disciplina în regim cu taxă de refacere a disciplinei. 2) Disciplinele alese de student din pachetul disciplinelor opţionale devin obligatorii. În cazul în care un student doreşte să-şi anuleze înmatricularea. rambursarea taxelor de studiu. In caz contrar vor fi exmatricualaţi sau. până la următoarele termene limită: 15 octombrie 2013 (Prima tranşă). cu respectarea capacităţii maxime de şcolarizare. În cazul în care absenţele depăşesc nivelul maxim admis. 4) Nota minimă de promovare este 5 (cinci). după înscrierea activităţii în contractul anual de studii. la cerere.I. parcurs conform regulamentului ECTS. la Serviciul Taxe al Universităţii din Oradea sau la sucursalele Băncii Transilvania (se va preciza numelui instituţiei. obligaţii financiare. respectiv contul intern 0160100717205 sau codul IBAN: RO71BTRL00501202782511XX). Ierarhizarea valorică a studenţilor. participarea la examen sau colocviu este condiţionată de parcurgerea integrală a acestora.Cod Discipline Tip Numărul de ore pe Total Felul Cresăptămână ore verif. Oradea. b) Studenţii de la învăţământul de licenţă. REGULI GENERALE 1) Promovarea integrală a unui an de studiu necesită 60 de credite acumulate. prin virament bancar în contul RO55TREZ076504601X000278. 5) Examenul la o disciplină poate fi susţinut de maximum două ori într-un an universitar (prima dată în sesiunea programată la finele fiecărui semestru şi a doua oară în sesiunea de restanţe programată la sfârşitul fiecărei sesiuni de examene SAU în sesiunea de restanţe din toamnă).ro . 5 mai 2014 (A treia tranşă pentru studenţii din anii terminali). conform Procedurii privind fundamentarea. astfel: . etc. 7) În cazul disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ cu activităţi practice (laboratoare. încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ . în regim cu taxă de şcolarizare.uoradea. 11) Studentul are obligaţia de a respecta Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) afişat pe pagina web www. deschis la Trezoreria Mun. poate fi reînscris în acelaşi an de studiu. taxa de refacere de disciplină) şi a eventualelor majorări de întârziere. În caz contrar. prevăzute în Cap. astfel: a) Studenţilor de la învăţământul de licenţă an I care solicită anularea înmatriculării (retragerea) în 15 zile de la începerea anului universitar. de două ori. afişată pe pagina web http://info. parţial sau total. La Facultatea de Medicină şi Farmacie. Accesul la examene este condiţionat de achitarea la zi a cuantumului taxei cuvenite (taxă de şcolarizare şi.ro şi la sediul facultăţii. devin obligatorii. 8) Studentul care acumulează minimum 30 de credite din anul curent poate fi înscris în anul de studii următor. pot fi reînscrişi în acelaşi an de studiu.uoradea. Taxa anuală este de ____________. Studenţii care se reînscriu în acelaşi an de studii trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care işi reiau studiile. conform fişei disciplinei. dite C S L P SI (ore) Condiţionări Opţiuni * * Se completează cu „x” disciplina contractată de către student III . sunt prevăzute în Procedura privind fundamentarea. 12) Disciplinele contractate. studentul poate solicita reînscrierea la disciplina respectivă şi va reface întreaga activitate didactică prevăzută în planul de învăţământ la acea disciplină (achitând taxa pentru refacerea disciplinei restante). se face prin calcularea mediei ponderate a creditelor şi notelor disciplinelor semestrului anterior. Oradea. în baza mediei ponderate a studenţilor. etc.ro şi la avizierul facultăţii. plata taxei de şcolarizare se poate efectua integral sau în trei tranşe egale. calculate la finele fiecărui an universitar.

unde sunt prezentate materiale cu privire la: burse. www. DATA STUDENT (semnătura) _____________________ SECRETAR ŞEF FACULTATE ________________________ DECAN ____________________ Pagina 3 din 3 . proceduri. asociaţii studenţeşti.ro. etc. hotărâri Senat şi Consiliu de Administraţie. facilităţi. finalizarea studiilor.uoradea. câte unul pentru fiecare parte. Prezentul contract s-a redactat în două exemplare. Tutorele (coordonatorul de credite) la grupa ______ este d-nul / d-na ________________________. taxe.fmforadea.ro). regulamente.15) Pentru informare se vor consulta paginile web ale Universităţii din Oradea şi Facultăţii de Medicina si Farmacie (www. care poate fi contactat/ă la adresa de mail _________________________________________ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->