P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE
S U M A R
Anul 174 (XVIII) — Nr. 792
Nr. Pagina
ORDONANfiE ™I HOT√R¬RI
ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
63. — Ordonan˛„ de urgen˛„ pentru modificarea ∫i
completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice 2–7
1.252. — Hot„r‚re privind transmiterea unor imobile din
domeniul public ∫i privat al statului ∫i din
administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor Ón domeniul public al comunei Bor∫ ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Comunei Bor∫,
jude˛ul Bihor ............................................................. 7–8
1.266. — Hot„r‚re pentru modificarea ∫i completarea
Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul
direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón
anul 2006, produc„torilor agricoli din sectorul
animalier ∫i din sectorul piscicol .............................. 9–10
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
675. — Ordin al ministrului afacerilor externe privind
publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii
Europene nr. 881/2002, prin care se instituie
m„suri restrictive specifice Ómpotriva anumitor
persoane ∫i entit„˛i care au leg„tur„ cu Osama
bin Laden, cu re˛eaua Al-Qaida ∫i cu talibanii, ∫i a
celor 64 de regulamente ale Comisiei, care Ól
modific„...................................................................... 10–32
Miercuri, 20 septembrie 2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
2
ORDONANfiE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI
O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice
Lu‚nd Ón considerare importan˛a Óndeplinirii Ón termen a angajamentelor asumate de Rom‚nia Ón
vederea integr„rii Ón Uniunea European„, respectiv a transpunerii Ón termenul asumat, Ón legisla˛ia
rom‚neasc„, a documentelor comunitare din domeniul transporturilor, inclusiv Ón ceea ce prive∫te
permisul de conducere ∫i documentele de Ónmatriculare ale vehiculului, aspecte cuprinse Ón Planul de
m„suri prioritare pentru integrare european„ noiembrie 2005 — decembrie 2006,
Ón vederea respect„rii angajamentelor Guvernului Rom‚niei, asumate prin Programul de guvernare pe
perioada 2005—2008, referitoare la simplificarea procedurilor de emitere a actelor administrative Ón
cadrul serviciilor ∫i utilit„˛ilor publice,
av‚nd Ón vedere necesitatea adopt„rii unor m„suri urgente Ón vederea simplific„rii accentuate a
procedurilor administrative legate de Ónmatricularea vehiculelor, cre‚nd posibilitatea de a asigura
cet„˛enilor un serviciu de Ónmatriculare rapid, de calitate, transparent, c‚t mai pu˛in costisitor ∫i Ón cel
mai scurt timp posibil prin reducerea birocra˛iei,
˛in‚nd cont de iminenta intrare Ón vigoare a prevederilor Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice, precum ∫i
faptul c„ modific„rile care vor fi aduse Ón acest context vor afecta dispozi˛ii a c„ror aplicabilitate este
condi˛ionat„ de modificarea legisla˛iei secundare,
Ón considerarea faptului c„ aceste elemente vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii extraordinare
a c„ror reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 6, dup„ punctul 13 se introduce un nou punct, pct. 13
1
, cu urm„torul cuprins:
î13
1
. constatare amiabil„ de accident — procedur„ prin care doi conduc„tori de vehicule Óncheie o
Ón˛elegere Ón form„ scris„ prin care convin cu privire la circumstan˛ele producerii unui accident de
circula˛ie Ón care ace∫tia sunt implica˛i ∫i din care au rezultat numai pagube materiale, ce se
Ónregistreaz„ la societatea de asigur„ri care a emis poli˛a de asigurare obligatorie de r„spundere civil„
pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, a c„rui titular este conduc„torul de vehicul
vinovat de producerea accidentului sau, dup„ caz, proprietarul ori de˛in„torul acestuia;“.
2. La articolul 6, punctul 15 va avea urm„torul cuprins:
î15. unit„˛i de asisten˛„ medical„ ambulatorie de specialitate autorizate Ón acest sens — unit„˛ile sanitare
cu personal calificat ∫i dotare corespunz„toare pentru examinarea medical„ ambulatorie a candida˛ilor la
ob˛inerea permisului de conducere ∫i a conduc„torilor de autovehicule sau tramvai, autorizate de
autorit„˛ile de s„n„tate public„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz;“.
3. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obliga˛i s„ le Ónmatriculeze sau
s„ le Ónregistreze, dup„ caz, Ónainte de a le pune Ón circula˛ie, conform prevederilor legale.
(2) Œnmatricularea vehiculelor are ca scop admiterea Ón circula˛ia pe drumurile publice doar a
vehiculelor omologate, potrivit legii, care corespund normelor privind siguran˛a circula˛iei ∫i protec˛iei
mediului.
(3) Œnmatricularea vehiculelor este continu„, de la admiterea Ón circula˛ie p‚n„ la scoaterea definitiv„
din circula˛ie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condi˛ii, potrivit prevederilor prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, ∫i presupune opera˛iunea de:
a) Ónscriere Ón eviden˛ele autorit„˛ilor competente, potrivit legii, a dob‚ndirii dreptului de proprietate
asupra unui vehicul de c„tre primul proprietar;
b) transcriere Ón eviden˛ele autorit„˛ilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale
dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
(4) Opera˛iunile prev„zute la alin. (3) se realizeaz„ pe baza datelor de identificare ale vehiculului ∫i
ale proprietarului ∫i se concretizeaz„ prin atribuirea unui num„r de Ónmatriculare ∫i prin eliberarea de
c„tre autorit„˛ile competente, potrivit legii, a unui certificat de Ónmatriculare, precum ∫i a pl„cu˛elor cu
num„rul de Ónmatriculare.
(5) Œn cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se
Ónscriu Ón eviden˛ele autorit„˛ilor competente simultan cu men˛ionarea Óncet„rii calit„˛ii de titular al
Ónmatricul„rii a fostului proprietar.
(6) Solicitan˛ii unei opera˛iuni de Ónmatriculare a unui vehicul Ón eviden˛ele autorit„˛ilor competente,
potrivit legii, trebuie s„ fac„ dovada certific„rii autenticit„˛ii vehiculului de c„tre Registrul Auto Rom‚n Ón
cazurile ∫i condi˛iile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului ∫i
al ministrului administra˛iei ∫i internelor, care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplic„ Ón cazul vehiculelor noi, pentru solicitan˛ii opera˛iunii prev„zute
la alin. (3) lit. a).
(8) Cu ocazia realiz„rii oric„rei opera˛iuni de Ónmatriculare a unui vehicul, verificarea efectu„rii
inspec˛iei tehnice periodice ∫i a asigur„rii obligatorii de r„spundere civil„, respectiv a valabilit„˛ii
acestora, se poate face ∫i pe cale informatic„, Ón condi˛iile stabilite prin protocol Óncheiat Óntre
autoritatea competent„ din subordinea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor cu atribu˛ii de organizare
∫i coordonare a activit„˛ii de eviden˛„ ∫i eliberare a certificatelor de Ónmatriculare ∫i a pl„cu˛elor cu
numere de Ónmatriculare ∫i Registrul Auto Rom‚n, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor.
(9) Autorit„˛ile competente s„ realizeze opera˛iunile de Ónmatriculare a vehiculelor pot Óncasa toate
taxele ∫i tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor opera˛iuni, cu excep˛ia primelor de asigurare, pe
care le vor vira ulterior persoanelor juridice Ón drept Ón baza unor protocoale Óncheiate cu acestea.
Aceste taxe ∫i tarife pot fi Óncasate de la solicitan˛i de c„tre persoanele juridice Ón drept, inclusiv prin
mijloace electronice de plat„ Ón condi˛iile stabilite prin protocoale Óncheiate cu acestea de c„tre
autorit„˛ile competente.
(10) Societ„˛ile abilitate s„ comercializeze vehicule noi ∫i societ„˛ile de leasing din Rom‚nia pot
solicita, pe cale informatic„, Ónmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circula˛ie a vehiculelor, prin
intermediul unei aplica˛ii informatice puse la dispozi˛ie, Ón condi˛iile stabilite prin protocol, de c„tre
autoritatea competent„ din subordinea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor cu atribu˛ii de organizare
∫i coordonare a activit„˛ii de eviden˛„ ∫i eliberare a certificatelor de Ónmatriculare ∫i a pl„cu˛elor cu
numere de Ónmatriculare.
(11) Proprietarul sau de˛in„torul mandatat al unui vehicul este obligat s„ solicite autorit„˛ii
competente Ónscrierea Ón certificatul de Ónmatriculare sau de Ónregistrare a oric„rei modific„ri a datelor
de identificare a vehiculului respectiv.“
4. Alineatul (4) al articolului 13 va avea urm„torul cuprins:
î(4) La cerere, persoanelor juridice care fabric„, asambleaz„, caroseaz„ ori testeaz„ autovehicule
sau remorci li se poate elibera pentru acestea autoriza˛ii ∫i numere pentru prob„.“
5. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Odat„ cu realizarea opera˛iunilor de Ónmatriculare a vehiculului, autoritatea competent„
elibereaz„ proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de Ónmatriculare conform categoriei sau
subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum ∫i pl„cu˛e cu num„rul de Ónmatriculare.“
6. Dup„ alineatul (1) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (1
1
), cu urm„torul cuprins:
î(1
1
) La cererea scris„ a proprietarului unui vehicul, Ón certificatul de Ónmatriculare sau de
Ónregistrare se poate Ónscrie ∫i o alt„ persoan„ dec‚t proprietarul, specific‚ndu-se calitatea Ón care
aceasta poate utiliza vehiculul. Œn cazul Ón care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este
obligatorie men˛ionarea Ón certificatul de Ónmatriculare sau de Ónregistrare ∫i a datelor de identificare a
utilizatorului.“
7. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17 — (1) Radierea din eviden˛„ a vehiculelor se face de c„tre autoritatea care a efectuat
Ónmatricularea sau Ónregistrarea doar Ón cazul scoaterii definitive din circula˛ie a acestora, la cererea
proprietarului, Ón urm„toarele cazuri:
a) proprietarul dore∫te retragerea definitiv„ din circula˛ie a vehiculului ∫i face dovada depozit„rii
acestuia Óntr-un spa˛iu adecvat, de˛inut Ón condi˛iile legii;
b) proprietarul face dovada dezmembr„rii, cas„rii sau pred„rii vehiculului la unit„˛i specializate Ón
vederea dezmembr„rii;
c) la scoaterea definitiv„ din Rom‚nia a vehiculului respectiv;
d) Ón cazul furtului vehiculului.
(2) Radierea din eviden˛„ a vehiculelor Ónregistrate, la trecerea acestora Ón proprietatea altei
persoane, se face de c„tre autoritatea care a efectuat Ónregistrarea, la cererea proprietarului, Ón
condi˛iile legii.
(3) Este interzis„ circula˛ia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din eviden˛„.
(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispozi˛ie a autorit„˛ii administra˛iei publice locale, f„r„
st„p‚n sau abandonate se radiaz„ din oficiu Ón termen de 30 de zile de la primirea dispozi˛iei
respective.“
8. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 21 — (1) Conduc„torii de autovehicule sau tramvaie trebuie s„ aib„ cuno∫tin˛ele ∫i
Óndem‚narea necesare conducerii ∫i s„ fie ap˛i din punct de vedere medical.
(2) Conduc„torii de autovehicule sau tramvaie vor fi verifica˛i periodic din punct de vedere medical,
Ón condi˛iile stabilite de reglement„rile Ón vigoare.“
9. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 22 — (1) Examinarea medical„ se realizeaz„ Ón scopul certific„rii st„rii de s„n„tate ∫i a
calit„˛ilor fizice necesare unui conduc„tor de autovehicul sau tramvai.
(2) Afec˛iunile medicale incompatibile cu calitatea de conduc„tor de autovehicule sau tramvaie se
stabilesc de c„tre Ministerul S„n„t„˛ii Publice ∫i se aprob„ prin ordin al ministrului, care se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(3) Examinarea medical„ se realizeaz„ Ón vederea:
a) aprob„rii prezent„rii la examen pentru ob˛inerea permisului de conducere;
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
3
b) ob˛inerii certificatului de atestare profesional„ pentru conduc„torii de autovehicule ∫i tramvaie;
c) verific„rii periodice, conform reglement„rilor Ón vigoare.
(4) Examinarea medical„ se realizeaz„ Ón unit„˛i de asisten˛„ medical„ ambulatorie de specialitate
autorizate Ón acest sens, cu obliga˛ia lu„rii Ón eviden˛„ a solicitantului sau a conduc„torului de autovehicul
sau tramvai de c„tre medicul de familie. Certificarea st„rii de s„n„tate, a∫a cum rezult„ Ón urma
examin„rii medicale efectuate Ón unit„˛ile de asisten˛„ medical„ ambulatorie de specialitate autorizate Ón
acest sens, poate fi realizat„ ∫i de c„tre medicul de familie.
(5) Lista unit„˛ilor de asisten˛„ medical„ ambulatorie de specialitate autorizate Ón acest sens se stabile∫te
prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii publice, care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(6) Medicul de familie, atunci c‚nd constat„ c„ o persoan„ din eviden˛a sa, care posed„ permis de
conducere, prezint„ afec˛iuni medicale prev„zute Ón ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice emis conform
alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar Ón cazul Ón care s-a stabilit c„ persoana este
declarat„ inapt„ medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica
aceasta imediat poli˛iei rutiere pe raza c„reia medicul Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.
(7) Verificarea medical„ se efectueaz„ Ón condi˛iile stabilite prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii publice,
care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarat„ inapt„ medical sau psihologic pentru a
conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de c„tre poli˛ia rutier„ ∫i poate fi redob‚ndit numai dup„
Óncetarea motivului pentru care s-a luat aceast„ m„sur„.
(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de
institu˛iile medico-legale, la solicitarea ∫i pe cheltuiala p„r˛ilor interesate.“
10. Dup„ alineatul (3) al articolului 23 se introduc cinci noi alineate, alineatele (3
1
)—(3
5
), cu
urm„torul cuprins:
î(3
1
) Preg„tirea teoretic„ ∫i practic„ a persoanelor Ón vederea ob˛inerii permisului de conducere este
precedat„ de o evaluare obligatorie a capacit„˛ilor psihologice solicitate Ón activitatea de conducere a
autovehiculelor sau tramvaielor, ale c„rei concluzii vor fi incluse Ón programe de consiliere ∫i educa˛ie
rutier„ a candida˛ilor ∫i Ón perfec˛ionarea modalit„˛ilor de instruire a acestora. Evaluarea psihologic„
este obligatorie Ón vederea ob˛inerii certificatului de atestare profesional„ pentru conduc„torii de
autovehicule ∫i tramvaie.
(3
2
) Conduc„torii de autovehicule sau tramvaie vor fi evalua˛i periodic din punct de vedere al
capacit„˛ilor psihologice solicitate Ón activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, Ón
condi˛iile stabilite de reglement„rile Ón vigoare.
(3
3
) Evaluarea psihologic„ se efectueaz„ Ón condi˛iile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului, Ón condi˛iile legii, care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(3
4
) Evaluarea psihologic„ se realizeaz„ Ón laboratoare de specialitate autorizate din cadrul
institu˛iilor abilitate sau de c„tre psihologi cu drept de liber„ practic„, autoriza˛i Ón condi˛iile legii.
(3
5
) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate ∫i a psihologilor cu drept de liber„ practic„,
autoriza˛i Ón condi˛iile legii, se stabile∫te prin ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i
turismului, care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.“
11. Alineatul (4) al articolului 23 va avea urm„torul cuprins:
î(4) Persoanele care solicit„ prezentarea la examen pentru ob˛inerea permisului de conducere sau a
unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie s„ Óndeplineasc„, potrivit legii, condi˛iile de
v‚rst„, s„ fie apte din punct de vedere medical ∫i s„ fac„ dovada preg„tirii teoretice ∫i practice prin
cursuri organizate de unit„˛i autorizate, potrivit legii.“
12. Alineatul (2) al articolului 24 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Forma ∫i con˛inutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i
internelor, care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.“
13. Alineatul (3) al articolului 27 se abrog„.
14. Articolul 28 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 28. — Eviden˛a permiselor de conducere re˛inute ∫i a sanc˛iunilor aplicate conduc„torilor de
autovehicule sau tramvaie se ˛ine de c„tre poli˛ia rutier„ pe a c„rei raz„ titularii Ó∫i au domiciliul sau
re∫edin˛a.“
15. La articolul 32 alineatul (2), litera b) va avea urm„torul cuprins:
îb) pentru lumina albastr„ — autovehiculele apar˛in‚nd poli˛iei, jandarmeriei, poli˛iei de frontier„,
serviciului de ambulan˛„ sau medicin„ legal„, protec˛iei civile, Ministerului Ap„r„rii care Ónso˛esc coloane
militare, unit„˛ilor speciale ale Serviciului Rom‚n de Informa˛ii ∫i ale Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Administra˛iei Na˛ionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justi˛iei, autovehiculele de serviciu ale
procurorilor criminali∫ti din Ministerul Public, precum ∫i cele apar˛in‚nd Direc˛iei Na˛ionale Anticorup˛ie,
atunci c‚nd se deplaseaz„ Ón ac˛iuni de interven˛ie sau Ón misiuni care au caracter de urgen˛„;“.
16. Alineatul (3) al articolului 40 va avea urm„torul cuprins:
î(3) Prevederile alin. (2) nu se aplic„ Ón cazul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, Ministerului
Ap„r„rii ∫i Serviciului Rom‚n de Informa˛ii.“
17. Alineatul (2) al articolului 66 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic„ conduc„torilor de autovehicule apar˛in‚nd Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, Ministerului Ap„r„rii ∫i Serviciului Rom‚n de Informa˛ii.“
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
4
18. Alineatul (2) al articolului 79 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), conduc„torul de vehicul este obligat s„ se prezinte Ón termen
de 24 de ore la unitatea de poli˛ie pe raza c„reia s-a produs accidentul, Ón vederea Óntocmirii
documentelor de constatare ∫i eliber„rii autoriza˛iei de repara˛ie.“
19. Dup„ alineatul (2) al articolului 79 se introduc cinci noi alineate, alineatele (2
1
)—(2
5
), cu
urm„torul cuprins:
î(2
1
) Dispozi˛iile alin. (2) nu se aplic„ Ón cazul Ón care se Óncheie o constatare amiabil„ de accident,
dac„ sunt Óndeplinite cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) s-au produs pagube materiale a c„ror desp„gubire este asigurat„ prin poli˛a de asigurare
obligatorie de r„spundere civil„ pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule;
b) accidentul nu s-a produs ca urmare a s„v‚r∫irii faptelor pentru care se re˛ine permisul de
conducere sau dovada Ónlocuitoare a acestuia, Ón condi˛iile prev„zute la art. 111 alin. (1) lit. b) ∫i c),
dup„ caz, precum ∫i a faptei prev„zute la art. 86 alin. (1);
c) cel pu˛in unul dintre conduc„torii vehiculelor implicate Ón accident ∫i-a recunoscut vinov„˛ia Ón
producerea accidentului de circula˛ie;
d) conduc„torul de vehicul care ∫i-a recunoscut vinov„˛ia Ón producerea accidentului de circula˛ie de˛ine
asigurare obligatorie de r„spundere civil„ pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule valabil„;
e) cei doi conduc„tori de vehicule implicate Ón accidentul de circula˛ie au completat ∫i au semnat
f„r„ obiec˛iuni formularul de constatare amiabil„ de accident.
(2
2
) Societatea de asigurare verific„ Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute la alin. (2
1
) lit. a)—e), precum
∫i corectitudinea Óntocmirii formularului de constatare amiabil„ de accident ∫i atest„, dup„ caz,
validitatea sau nulitatea constat„rii amiabile de accident.
(2
3
) Societ„˛ile de asigurare obligatorie de r„spundere civil„ pentru prejudicii produse prin accidente
de autovehicule sau reprezentan˛ii acestora, sesiza˛i de producerea unui accident de circula˛ie Ón baza
formularului de constatare amiabil„ de accident, au obliga˛ia de a anun˛a imediat unitatea de poli˛ie pe
raza c„reia s-a produs evenimentul, precum ∫i de a aduce la cuno∫tin˛a celui implicat obliga˛ia de a se
prezenta la unitatea de poli˛ie, dac„ exist„ indicii cu privire la neÓndeplinirea condi˛iilor prev„zute la
alin. (2
1
) lit. b).
(2
4
) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (2
3
), conduc„torul de vehicul implicat Ón accidentul de circula˛ie are
obliga˛ia de a se prezenta la unitatea de poli˛ie Ón termen de 24 de ore de la data primirii invita˛iei din
partea acesteia, Ón vederea Óntocmirii documentelor de constatare a accidentului de circula˛ie ∫i
eliber„rii autoriza˛iei de repara˛ie.
(2
5
) Procedura atest„rii prev„zute la alin. (2
2
), precum ∫i forma, con˛inutul ∫i modul de distribuire a
formularului de constatare amiabil„ de accident, prev„zut la alin. (2
1
) lit. e), se stabilesc prin ordin al
pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor, care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.“
20. Alineatul (3) al articolului 79 se abrog„.
21. Dup„ articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80
1
, cu urm„torul cuprins:
îArt. 80
1
. — Persoanele fizice sau juridice autorizate s„ execute lucr„ri de repara˛ii la vehicule
avariate au obliga˛ia s„ comunice imediat, la solicitarea poli˛iei rutiere, datele Ónregistrate, conform
prevederilor legale, Ón eviden˛ele proprii.“
22. Alineatul (1) al articolului 81 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 81. — (1) Œn vederea Óntocmirii dosarelor pentru desp„gubire, la solicitarea Comisiei de
Supraveghere a Asigur„rilor sau a societ„˛ilor de asigurare, autoritatea care are Ón eviden˛„ vehiculele
Ónmatriculate sau Ónregistrate comunic„ acestora datele referitoare la proprietarii sau utilizatorii vehiculelor.“
23. Dup„ alineatul (2) al articolului 81 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul
cuprins:
î(3) La solicitarea poli˛iei rutiere, societ„˛ile de asigurare comunic„ acesteia date referitoare la
constat„rile amiabile de accidente Ónregistrate Ón eviden˛ele acestora.“
24. Alineatele (1)—(3) ∫i (6) ale articolului 82 vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 82. — (1) Autovehiculele ∫i remorcile Ónmatriculate Ón Rom‚nia pot trece frontiera de stat pe
drumurile publice, dac„ Óndeplinesc condi˛iile cerute pentru a fi admise Ón circula˛ia interna˛ional„, iar
conduc„torii lor posed„ permis de conducere valabil Ón condi˛iile stabilite prin tratatele la care Rom‚nia
este parte sau care este eliberat de autorit„˛ile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori
Spa˛iului Economic European sau a c„rui valabilitate este recunoscut„ Ón aceste state pe baz„ de
reciprocitate.
(2) Autovehiculele ∫i remorcile Ónmatriculate Ón alte state pot trece frontiera de stat ∫i pot circula pe
drumurile publice din Rom‚nia, dac„ Óndeplinesc condi˛iile tehnice prev„zute Ón Conven˛ia asupra
circula˛iei rutiere, Óncheiat„ la Viena la 8 noiembrie 1968 ∫i ratificat„ de Rom‚nia prin Decretul
nr. 318/1980, dar numai pe perioada c‚t sunt asigurate pentru cazurile de r„spundere civil„ ca urmare
a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.
(3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Rom‚niei, persoanele care sunt titulare ale unui
permis de conducere eliberat Óntr-un stat care nu este membru al Conven˛iei asupra circula˛iei rutiere,
prev„zut„ la alin. (2), trebuie s„ posede ∫i permis de conducere interna˛ional.
......................................................................................................................................................................
(6) Autovehiculele Ónmatriculate Ón statele care nu sunt semnatare ale Conven˛iei asupra circula˛iei
rutiere, prev„zut„ la alin. (2), sunt obligate s„ poarte Ón partea din spate semnul distinctiv al statului
care a efectuat Ónmatricularea.“
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
5
25. Alineatul (1) al articolului 83 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 83. — (1) Persoanele care domiciliaz„ Ón alte state, aflate temporar Ón Rom‚nia, pot conduce
autovehicule pe drumurile publice dac„ posed„ permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite
Ón Conven˛ia asupra circula˛iei rutiere, prev„zut„ la art. 82 alin. (2), sau a c„rui valabilitate este
recunoscut„ pe baz„ de reciprocitate.“
26. Alineatele (1) ∫i (5) ale articolului 88 vor avea urm„torul cuprins:
î(1) Recoltarea probelor biologice se face Ón unit„˛ile de asisten˛„ medical„ ambulatorie de
specialitate autorizate Ón acest sens sau Ón institu˛ii medico-legale ∫i se efectueaz„ numai Ón prezen˛a
unui reprezentant al poli˛iei rutiere.
......................................................................................................................................................................
(5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testat„ de poli˛istul rutier cu un mijloc tehnic
certificat ∫i depistat„ ca av‚nd o concentra˛ie de p‚n„ la 0,40 mg/l alcool pur Ón aerul expirat, poate
solicita acestuia s„ i se recolteze probe biologice de c„tre unit„˛ile sau institu˛iile medicale prev„zute la
alin. (1), Ón vederea stabilirii Ómbiba˛iei de alcool Ón s‚nge.“
27. Dup„ alineatul (2) al articolului 93 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Nu constituie infrac˛iunea prev„zut„ la alin. (2) repararea autovehiculelor av‚nd urme de
accident, Ón baza atest„rii validit„˛ii constat„rii amiabile de accident.“
28. La articolul 96 alineatul (2), litera e) va avea urm„torul cuprins:
îe) radierea din oficiu a Ónmatricul„rii sau Ónregistr„rii vehiculului, Ón cazurile prev„zute la art. 17
alin. (4);“.
29. Alineatul (4) al articolului 97 va avea urm„torul cuprins:
î(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de c„tre poli˛ia rutier„ dac„ titularul acestuia a
fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de c„tre o unitate de asisten˛„
medical„ ambulatorie de specialitate autorizat„ Ón acest sens.“
30. La articolul 102 alineatul (1), dup„ punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 38, cu
urm„torul cuprins:
î38. nerespectarea obliga˛iei de comunicare prev„zute la art. 80
1
sau comunicarea de date inexacte
ori incomplete.“
31. La articolul 105, dup„ punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu urm„torul cuprins:
î29. nerespectarea obliga˛iei de comunicare prev„zute la art. 80
1
sau comunicarea de date inexacte
ori incomplete.“
32. La articolul 114 alineatul (1), litera c) se abrog„.
33. La articolul 116, alineatul (1) partea introductiv„ ∫i alineatul (3) litera a) vor avea urm„torul
cuprins:
î(1) Persoana al c„rei permis de conducere a fost anulat ca urmare a r„m‚nerii definitive a unei
hot„r‚ri judec„tore∫ti de condamnare pentru una dintre faptele prev„zute la art. 114 alin. (1) ∫i la art. 115
alin. (1) se poate prezenta la examen pentru ob˛inerea unui nou permis de conducere, pentru toate
categoriile avute anterior, dup„ caz, dac„ a intervenit una dintre situa˛iile urm„toare:
......................................................................................................................................................................
a) este apt„ din punct de vedere medical;“.
34. La articolul 122, dup„ litera p) se introduce o nou„ liter„, litera q), cu urm„torul cuprins:
îq) elaboreaz„, Ón condi˛iile legii, norme privind evaluarea capacit„˛ilor psihologice solicitate Ón
activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor.“
35. La articolul 125, litera c) va avea urm„torul cuprins:
îc) elaboreaz„ norme privind examinarea medical„ a conduc„torilor de autovehicule ∫i tramvaie,
precum ∫i norme privind prelevarea probelor biologice Ón vederea stabilirii intoxica˛iei etilice ∫i a st„rii
de influen˛„ a produselor ∫i substan˛elor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora
asupra comportamentului conduc„torilor de autovehicule ∫i tramvaie;“.
36. La articolul 136, literele b) ∫i d) vor avea urm„torul cuprins:
îb) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (3
3
) ∫i (3
5
)
∫i ale art. 40 alin. (4);
......................................................................................................................................................................
d) Ministerul S„n„t„˛ii Publice, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) ∫i (7), art. 87 alin. (3), art. 88
alin. (2) ∫i ale art. 125 lit. a);“.
37. La articolul 136, litera e) se abrog„.
38. La articolul 91 ∫i la articolul 102 alineatul (1) punctul 7, normele de trimitere la articolul 22
alineatul (5) se consider„ a fi f„cute la articolul 22 alineatul (6).
Art. II. — Termenul prev„zut la art. II din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006, se prorog„ p‚n„ la data de 1 decembrie 2006.
Art. III. — (1) Prevederile art. I intr„ Ón vigoare la data intr„rii Ón vigoare a Legii nr.49/2006 pentru
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr.246 din 20 martie 2006.
(2) Prin excep˛ie de la alin. (1), urm„toarele prevederi intr„ Ón vigoare la data ader„rii Rom‚niei la
Uniunea European„:
a) prevederile art. 21 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002, republicat„, astfel cum
au fost modificate prin art. I pct. 8 din prezenta ordonan˛„ de urgen˛„;
b) prevederile art. 22 alin. (1), (3), (4) ∫i (7) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002,
republicat„, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 9 din prezenta ordonan˛„ de urgen˛„;
c) prevederile art. 23 alin. (3
1
) — (3
5
) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002,
republicat„, astfel cum a fost completat„ prin art. I pct. 10 din prezenta ordonan˛„ de urgen˛„;
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
6
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
7
d) dispozi˛iile art. 23 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002, republicat„, astfel
cum au fost modificate prin art. I pct. 11 din prezenta ordonan˛„ de urgen˛„;
e) dispozi˛iile art. 116 alin. (3) lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002,
republicat„, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 33 din prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. IV. — Vehiculele Ónmatriculate anterior datei prev„zute la art. III alin. (1) sunt considerate
Ónmatriculate continuu, astfel Ónc‚t orice transmitere ulterioar„ a dreptului de proprietate asupra unui
vehicul se va transcrie Ón eviden˛ele autorit„˛ilor competente, potrivit legii, Ón condi˛iile prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
Art. V. — La data prev„zut„ la art. III alin. (2), examinarea psihologic„ efectuat„ anterior acestei
date este considerat„ evaluare psihologic„.
Art. VI. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modific„rile ∫i
complet„rile aduse prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, va fi republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, dup„ aprobarea prin lege a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
p. Ministrul ap„r„rii,
Corneliu Dobri˛oiu,
secretar de stat
p. Ministrul integr„rii europene,
Adrian Cioc„nea,
secretar de stat
Bucure∫ti, 6 septembrie 2006. Ministrul finan˛elor publice,
Nr. 63. Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
GUVERNUL ROM¬NIEI
H O T √ R ¬ R E
privind transmiterea unor imobile din domeniul public ∫i privat al statului
∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al
comunei Bor∫ ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Bor∫,
jude˛ul Bihor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1), al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12
alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unor imobile situate Ón comuna Bor∫, jude˛ul Bihor, identificate
potrivit anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public ∫i privat al statului
∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al comunei Bor∫ ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Comunei Bor∫, jude˛ul Bihor.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.252.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
8
A
N
E
X

D
A
T
E
L
E

D
E

I
D
E
N
T
I
F
I
C
A
R
E
a

i
m
o
b
i
l
e
l
o
r

c
a
r
e

s
e

t
r
a
n
s
m
i
t

d
i
n

d
o
m
e
n
i
u
l

p
u
b
l
i
c


i

p
r
i
v
a
t

a
l

s
t
a
t
u
l
u
i


i

d
i
n

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
r
e
a

M
i
n
i
s
t
e
r
u
l
u
i

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
˛
i
e
i


i

I
n
t
e
r
n
e
l
o
r

Ó
n

d
o
m
e
n
i
u
l

p
u
b
l
i
c

a
l

c
o
m
u
n
e
i

B
o
ri

Ó
n

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
r
e
a

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

L
o
c
a
l

a
l

C
o
m
u
n
e
i

B
o
r

,

j
u
d
e
˛
u
l

B
i
h
o
r
N
u
m

r
u
l

a
t
r
i
b
u
i
t

d
e

D
e
n
u
m
i
r
e
a


i

l
o
c
u
l

P
e
r
s
o
a
n
a

j
u
r
i
d
i
c


P
e
r
s
o
a
n
a

j
u
r
i
d
i
c


C
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i
l
e

M
i
n
i
s
t
e
r
u
l

F
i
n
a
n
˛
e
l
o
r

P
u
b
l
i
c
e

u
n
d
e

s
u
n
t

s
i
t
u
a
t
e

d
e

l
a

c
a
r
e

l
a

c
a
r
e

i
m
o
b
i
l
e
l
o
r
c
o
n
f
o
r
m

H
o
t

r

r
i
i

G
u
v
e
r
n
u
l
u
i
i
m
o
b
i
l
e
l
e
s
e

t
r
a
n
s
m
i
t

i
m
o
b
i
l
e
l
e
s
e

t
r
a
n
s
m
i
t

i
m
o
b
i
l
e
l
e
n
r
.

2
.
0
6
0
/
2
0
0
4

(
c
o
d

d
e

c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e

a

i
m
o
b
i
l
u
l
u
i
)
C
o
m
u
n
a

B
o
r

,

C
a
l
e
a

D
o
m
e
n
i
u
l
p
u
b
l
i
c
a
l
s
t
a
t
u
l
u
i
D
o
m
e
n
i
u
l

p
u
b
l
i
c

a
l

c
o
m
u
n
e
i
N
u
m

r
u
l

c
o
n
s
t
r
u
c
˛
i
i
l
o
r

=

7
1
0
7
.
5
9
6
A
r
a
d
u
l
u
i

n
r
.

7
4
,

i

d
i
n

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
r
e
a
B
o
ri

Ó
n

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
r
e
a

S
u
p
r
a
f
a
˛
a

c
o
n
s
t
r
u
i
t


=

7
4
0

m
2
C
o
d

d
e

l
o
c
a
l
i
t
a
t
e
a

S
a
n
t

u
l

M
a
r
e
,

M
i
n
i
s
t
e
r
u
l
u
i

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
˛
i
e
i
C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

L
o
c
a
l

a
l

C
o
m
u
n
e
i

S
u
p
r
a
f
a
˛
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i

=

7
.
0
8
9

m
2
c
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
:

j
u
d
e
˛
u
l

B
i
h
o
r


i

I
n
t
e
r
n
e
l
o
r

p
r
i
n

B
o
r

,

j
u
d
e
˛
u
l

B
i
h
o
r
8
.
2
9
.
1
0
I
n
s
p
e
c
t
o
r
a
t
u
l

J
u
d
e
˛
e
a
n

a
l

P
o
l
i
˛
i
e
i

d
e

F
r
o
n
t
i
e
r


B
i
h
o
r
C
o
m
u
n
a

B
o
r

,

C
a
l
e
a

D
o
m
e
n
i
u
l
p
r
i
v
a
t
a
l
s
t
a
t
u
l
u
i
D
o
m
e
n
i
u
l

p
u
b
l
i
c

a
l

c
o
m
u
n
e
i

N
u
m

r
u
l

c
o
n
s
t
r
u
c
˛
i
i
l
o
r

=

9

A
r
a
d
u
l
u
i

n
r
.

7
4
,

i

d
i
n

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
r
e
a

B
o
ri

Ó
n

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
r
e
a

S
u
p
r
a
f
a
˛
a

c
o
n
s
t
r
u
i
t


=

5
7
3

m
2
l
o
c
a
l
i
t
a
t
e
a

S
a
n
t

u
l

M
i
c
,

M
i
n
i
s
t
e
r
u
l
u
i

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
˛
i
e
i

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

L
o
c
a
l

a
l

C
o
m
u
n
e
i

S
u
p
r
a
f
a
˛
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i

=

2
.
9
8
5

m
2
j
u
d
e
˛
u
l

B
i
h
o
r

i

I
n
t
e
r
n
e
l
o
r

p
r
i
n

B
o
r

,

j
u
d
e
˛
u
l

B
i
h
o
r
I
n
s
p
e
c
t
o
r
a
t
u
l

J
u
d
e
˛
e
a
n

a
l

P
o
l
i
˛
i
e
i

d
e

F
r
o
n
t
i
e
r


B
i
h
o
r
C
o
m
u
n
a

B
o
r

,

C
a
l
e
a

D
o
m
e
n
i
u
l
p
r
i
v
a
t
a
l
s
t
a
t
u
l
u
i
D
o
m
e
n
i
u
l

p
u
b
l
i
c

a
l

c
o
m
u
n
e
i

N
u
m

r
u
l

c
o
n
s
t
r
u
c
˛
i
i
l
o
r

=

8

A
r
a
d
u
l
u
i

n
r
.

7
4
,

i

d
i
n

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
r
e
a

B
o
ri

Ó
n

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
r
e
a

S
u
p
r
a
f
a
˛
a

c
o
n
s
t
r
u
i
t


=

1
.
2
1
6

m
2
l
o
c
a
l
i
t
a
t
e
a

S
a
n
t

u
l

M
i
c
,

M
i
n
i
s
t
e
r
u
l
u
i

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
˛
i
e
i

C
o
n
s
i
l
i
u
l
u
i

L
o
c
a
l

a
l

C
o
m
u
n
e
i

S
u
p
r
a
f
a
˛
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i

=

8
.
7
5
0

m
2
j
u
d
e
˛
u
l

B
i
h
o
r

i

I
n
t
e
r
n
e
l
o
r

p
r
i
n

B
o
r

,

j
u
d
e
˛
u
l

B
i
h
o
r
I
n
s
p
e
c
t
o
r
a
t
u
l

J
u
d
e
˛
e
a
n

a
l

P
o
l
i
˛
i
e
i

d
e

F
r
o
n
t
i
e
r


B
i
h
o
r
GUVERNUL ROM¬NIEI
H O T √ R ¬ R E
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.853/2005
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2006,
produc„torilor agricoli din sectorul animalier
∫i din sectorul piscicol
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin
acordarea de subven˛ii, Ón anul 2006, produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i din sectorul
piscicol, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2006, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Produc„torii agricoli, persoane fizice sau juridice, care de˛in, cresc ∫i exploateaz„
animale de produc˛ie, Ónscrise Ón Registrul agricol, sau care de˛in/administreaz„ amenaj„ri piscicole
pentru producerea de pe∫te de consum, Ónregistra˛i Ón Registrul unit„˛ilor de produc˛ie din
acvacultur„, din cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru Pescuit ∫i Acvacultur„, ∫i care de˛in licen˛„ de
acvacultur„, conform legisla˛iei Ón vigoare, beneficiaz„ pentru anul 2006 de sprijin direct al statului,
prin acordarea de subven˛ii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, Ón limita sumei de 497.215.480 lei.“
2. Articolul 2
1
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2
1
. — Produc„torii agricoli, cresc„tori de bovine, beneficiaz„ de subven˛ie Ón valoare de
700 lei/cap animal pentru tineretul bovin mascul, Ón greutate minim„ de 450 kg/cap:
a) livrat Ón anul 2006 la abatoare autorizate ∫i la unit„˛i de procesare a c„rnii autorizate
sanitar-veterinar;
b) abatorizat Ón regim de prestare de servicii pentru produc„tori persoane fizice sau juridice;
c) abatorizat Ón abatoare proprii, autorizate, Ón cadrul unit„˛ilor integrate ∫i a c„ror activitate este
eviden˛iat„ distinct.“
3. Articolul 2
2
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2
2
. — (1) Produc„torii agricoli, cresc„tori de vaci de lapte ∫i/sau bivoli˛e, individualizate Ón
sistemul na˛ional conform legisla˛iei Ón vigoare, beneficiaz„ de o prim„ anual„ acordat„ pe cap de
vac„ mediu furajat„, a∫a cum rezult„ din mi∫carea lunar„ ∫i cumulat„ a efectivelor de animale, a
c„rei valoare este diferen˛iat„, pe niveluri, Ón func˛ie de produc˛ia fizic„ de lapte livrat„ la unit„˛ile
de procesare, la centrele de colectare sau la unit„˛ile proprii de procesare aprobate, astfel:
a) 75 lei/cap la livrarea cantit„˛ii de minimum 500 l/cap/an;
b) 85 lei/cap la livrarea cantit„˛ii de minimum 750 l/cap/an;
c) 100 lei/cap la livrarea cantit„˛ii de minimum 1.000 l/cap/an;
d) 150 lei/cap la livrarea cantit„˛ii de minimum 1.500 l/cap/an;
e) 200 lei/cap la livrarea cantit„˛ii de minimum 2.000 l/cap/an;
f) 250 lei/cap la livrarea cantit„˛ii de minimum 3.000 l/cap/an;
g) 300 lei/cap la livrarea cantit„˛ii de minimum 3.500 l/cap/an;
h) 400 lei/cap la livrarea cantit„˛ii de minimum 4.500 l/cap/an.
(2) Œn cursul anului calendaristic se poate solicita prim„ pentru unul dintre nivelurile prev„zute
la alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f) sau g), iar pentru urm„toarele niveluri, Ón cursul aceluia∫i an
calendaristic, se solicit„ numai diferen˛a.
(3) Se acord„ lunar o prim„ de 0,3 lei/litru produc„torilor pentru laptele de vac„ materie prim„
livrat la cump„r„tori ∫i recep˛ionat ca atare de ace∫tia, dac„ Óndepline∫te cerin˛ele standardului
de calitate al Uniunii Europene, respectiv: num„r total de germeni/ml lapte mai mic sau egal cu
100.000 ∫i num„r de celule somatice/ml lapte mai mic sau egal cu 400.000, confirmate prin
analizele efectuate de laboratorul propriu sau de un alt laborator aprobat.
(4) Se acord„ lunar o prim„ de 0,15 lei/litru produc„torilor pentru laptele de vac„ materie
prim„ livrat la cump„r„tori ∫i recep˛ionat ca atare de ace∫tia, dac„ Óndepline∫te cerin˛ele
«Programului de ac˛iuni pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii ∫i salubrit„˛ii laptelui materie prim„», aprobat
prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 1.106/2003, cu modific„rile
ulterioare, respectiv: num„r total de germeni/ml lapte mai mic sau egal cu 1.000.000 ∫i num„r de
celule somatice/ml lapte mai mic sau egal cu 600.000, confirmate prin analizele efectuate de
laboratorul propriu sau de un alt laborator aprobat.
(5) Primele de 0,3 lei/litru ∫i, respectiv, de 0,15 lei/litru se acord„ ∫i produc„torilor care livreaz„
lapte, Ón comun, la centrele de colectare, dac„ acesta Óndepline∫te condi˛iile de calitate prev„zute
la alin. (3), respectiv la alin. (4).
(6) Procesatorii de lapte sau unit„˛ile care proceseaz„ produc˛ia proprie de lapte sau Ón regim
de prestare de servicii transmit lunar la sucursalele jude˛ene ale Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
9
pentru Agricultur„ de care apar˛in produc„torii care au livrat lapte Ón luna respectiv„ borderourile
de plat„ sau orice alt document care confirm„ cantit„˛ile totale de lapte livrate ∫i cantit„˛ile de
lapte care s-au Óncadrat Ón parametrii calitativi prev„zu˛i la alin. (3), respectiv la alin. (4), precum
∫i plata acestor cantit„˛i, pe suport h‚rtie, sub semn„tur„, ∫i pe suport magnetic sau electronic.“
4. Dup„ alineatul (2) al articolului 11 se introduc dou„ noi alineate, alineatele (2
1
) ∫i (2
2
), cu
urm„torul cuprins:
î(2
1
) Grupurile de produc„tori, legal constituite ∫i recunoscute conform legisla˛iei Ón vigoare,
care comercializeaz„ produc˛ia ob˛inut„ de membrii grupului pot solicita acordarea sprijinului Ón
condi˛iile prezentei hot„r‚ri, Ón numele membrilor lor, cu acordul adun„rii generale.
(2
2
) Sprijinul direct pentru persoane fizice membri ai grupurilor de produc„tori se acord„ pe
baza cererii depuse de pre∫edin˛ii acestora sau de Ómputernici˛ii lor pe baz„ de mandat, care va
fi Ónso˛it„ de:
a) o copie de pe actul constitutiv al grupului de produc„tori Ónregistrat la registrul comer˛ului;
b) o copie de pe hot„r‚rea adun„rii generale prin care s-a hot„r‚t acordarea sprijinului prin
grupul de produc„tori;
c) lista membrilor Ón care se specific„ cantitatea predat„ de fiecare membru, cu num„rul de
Ónregistrare din registrul agricol, datele de identificare ∫i semn„tura.“
PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.266.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
10
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECI ALI TATE
ALE ADMI NI STRAfiI EI PUBLI CE CENTRALE
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
O R D I N*)
privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 881/2002,
prin care se instituie m„suri restrictive specifice Ómpotriva anumitor persoane
∫i entit„˛i care au leg„tur„ cu Osama bin Laden, cu re˛eaua Al-Qaida
∫i cu talibanii, ∫i a celor 64 de regulamente ale Comisiei, care Ól modific„
Œn baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea Ón aplicare a unor sanc˛iuni
interna˛ionale,
Ón temeiul art. 4 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic. — Se dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a
Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 881/2002**) ∫i a celor 64*) de regulamente ale
Comisiei, care Ól modific„.
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 28 aprilie 2006.
Nr. 675.
*) Ordinul nr. 675/2006 a mai fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479 din 2 iunie 2006, iar
cele 64 de regulamente ale Comisiei au fost publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479 bis Ón afara
abonamentului din 2 iunie 2006.
**) Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 881/2002 este reprodus Ón facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
11
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
12
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
13
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
14
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
15
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
16
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
17
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
18
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
19
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
20
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
21
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
22
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
23
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
24
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
25
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
26
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
27
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
28
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
29
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
30
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
31
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 792/20.IX.2006
32
îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 792/20.IX.2006 con˛ine 32 de pagini. Pre˛ul: 2,25 lei ISSN 1453—4495
EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR
&JUYDGY|119680]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful